Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud ( ) eller tenestetorget ( ). Saker til behandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31408831) eller tenestetorget (31408800). Saker til behandling"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: kl. 12:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud ( ) eller tenestetorget ( ). Vara møter berre etter nærare innkalling. Informasjon og drøftingar: Områdeplan Trøym Avklaringsmøte med Statens Vegvesen SAKSKART Side 27/13 12/ Saker til behandling Godkjenning av protokoll frå møte i Hovudutval for Plan og ressurs 25. april /13 12/ Områdeplan Ulsåk - 1. gangs behandling 5 29/13 13/ Storelia II - Felt C1 og C2- søknad om dispensasjon frå rekkefølgeføresegner i reguleringsplan 8 30/13 12/ Muren Hyttefelt - detaljreguleringsplan - 2. gongs handsaming 10 31/13 12/ /26/5 - Klage på vedtak - dispensasjon frå arealformål Røggelia 13 32/13 13/ /27 - Dispensasjon for frådeling av eiegdom - Holdeskaret 17 33/13 12/ /1 Klage på avslag på dispensasjon frå konstruksjonssikkerheit for ombygging av låve/driftsbygning. Fausko 21 34/13 12/ /11 Søknad om dispensasjon frå rekkjefølgeføresegn 27 1

2 om avkjøyring frå Fv231 i kommunedelplan for Markegardslie-Lykkja. Larsen Delegerte saker 85/13 12/ /12 - Avslag på krav om dekning av saksomkostninger kommunale avgifter - Holde senter Avslått 86/13 12/ /13 13/ /71 - INNVILGA FRITAK RENOVASJONSAVGIFT KJELLER - SKOGVEGEN 14 - GENLID Utbetaling av kompensasjon etter skade på innvendig røropplegg som følge av høyt vanntrykk, gnr 67 bnr 37 Innvilga Innvilga 88/13 12/ /114 Bruksendring frå bustad til fritidsbustad. Lykkja. Fjæren Innvilga 89/13 12/ /52 Endring av løyve og igangsettingsløyve for tilbygg på fritidsbustad. Fauskemoen. Andreassen Innvilga 90/13 12/ /13 12/ /13 12/ /13 12/ /13 13/ /13 13/ /159 Igangsettingsløyve, innvendige ombygging av Nøkkensenteret Revidert FERDIGATTEST med riktig GARDS- OG BRUKSNUMMER. 79/65 Igangsettingsløyve for fritidsbustad. Storeskar- Svebak 59/162 Mellombels bruksløyve for bustadhus. Myljovegen 10 76/67 Igangsettingsløyve for fritidsbustad og garasje. Hustadhegen. Braaten/ Skaaret 65/3/3-65/3/6 - Ferdigattest avløpsanlegg 2 hytter - Heimskar Innvilga Innvilga Innvilga Innvilga 96/13 13/ FErdigattest- tilbygg, ombygging og endring av uthus 37 97/13 13/ Igangsettingsløyve for ny oljeutskiller, Shellstasjoen Trøim 38 98/13 13/ Kabelgrøft og transformatorkiosk 38 99/13 13/ /13 13/ /5 Løyve til oppsetting av skilt på RIMI Hovtun Hemsedal 58/27 Ferdigattest for fritidsbustad, Markegardslia. Bustnes 38 Innvilga 2

3 101/13 13/ Igangsettingsløyve for mellombels gjetarbu i Ershovd Sameige /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /13 13/ /4/4 Igangsettingsløyve for tilbygg på fritidsbustad. Helsinglia. Andersen Utvidelse av transformatorfundament og områdesikring, Holdemoen transformatorstasjon Igangsettingsløyve for vannledning i Hemsila nedenfor skiheisbrua. Igangsettingsløyve - 2. del av vannledning over Hemsila frå elva til påkoblingspunkt. 67/43 Igangsettingsløyve, ombygging av 1.etg. til resepsjon, butikk og kontorer 78/1 Igangsettingsløyve for riving av garasje, Hulbak Søre- Hulbak 86/169 Rammeløyve for tilbygg på fritidsbustad.groset- Mjøsen 59/206 Igangsettingsløyve for bustadhus og garasje. Kroken. Johannesssen 67/248 Igangsettingsløyve for veg og VA-anlegg for Fiskum bustadfelt. Fiskum. Hemsedal kommune Innvilga Innvilga Innvilga Innvilga Innvilga 111/13 13/ /115 Igangsettingsløyve tilbygg /13 13/ /85 IGANGSETTINGSLØYVE, ny hytte etter tidlegare nedbrent hytte /13 13/ Lokal godkjenning av foretaket for ansvarsrett /13 13/ /2 - Søknad om fritak for renovasjonsavgift bustadhus Odd-Harald Anderdal Innvilga 115/13 12/ /169 Igangsettingsløyve for bustadhus, Stupulvn Anders Snildal/Elisabeth Njøsen Innvilga Hemsedal, Odd Holde Møteleiar 3

4 Saker til behandling 27/13 Godkjenning av protokoll frå møte i Hovudutval for Plan og ressurs 25. april 2013 Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 033 Saksbehandler Pia Marie Rørby Ruud 1 Hovudutval Plan og Ressurs /13 Saka vert avgjort av: Hovudutval for Plan og ressurs Vedlegg: Ingen Dokument i saka: Protokoll frå møte i Hovudutval for Plan og ressurs 25. april 2013 Rådmannen si innstilling: Protokoll frå møte i Hovudutval for Plan og ressurs 25. april 2013 vert godkjent. 4

5 28/13 Områdeplan Ulsåk - 1. gangs behandling Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode Saksbehandler Elin Tangen 1 Hovudutval Plan og Ressurs /13 Saka vert avgjort av: Hovudutval for plan og ressurs Vedlegg: Reguleringsplankart Reguleringsføresegn Planbeskrivelse Dokument i saka: Fylgjer av sak 12/01611 Saksopplysningar: Saka gjeld 1. gangs behandling av områdeplan for Ulsåk. Asplan Viak har på oppdrag for Hemsedal kommune utarbeida forslag til områdeplan. Hemsedal kommunestyret ber administrasjonen om å sette i gang arbeid med en områderegulering for Ulsåk sentrum. Kommunestyret gir i sak 54/11 oppstartsvedtak for finansiering av planarbeidet for Ulsåk sentrum. Bakgrunnen for arbeidet er at eksisterande reguleringsplan nærmar seg 25 år, og i den forbindelse er det behov for å sjå på området i lys av dagens arealbehov og lovregler. Det er varsla oppstart av planarbeidet Det har kome inn 16 innspel og desse er behandla og omtalt i planbeskrivelsen, sjå vedlegg. Områdeavgrensing; Ved oppstartsvarsling fylgjer pangrensa i hovudsak planavgrensinga på eksisterande reguleringsplan for Ulsåk sentrum, planid Mot aust er planområdet utvida slik at Hemsedal bygdetun og kulturlandskapet kring dette inngår i planen. Buskerud Fylkeskommunen (BFK) legger til grunn at dei truleg må registrere all dyrkamark med sjakting innan for planområde, jf. kulturminnelova 9. Budsjettoppsettet frå BFK synar at det vil påløpe store kostnader. Det er berekna 450 timar for registrering og C14- analyse som utgjer ,-. I tilegg er det rekna inntil 375 timar med gravemaskin med timesats kr. 800,- eks. mva, dette vil utgjere om lag inkl. mva. Kulturminneregistreringa vil utgjere ein betydleg kosnad på ,-. 5

6 Administrasjonen har vore i dialog med BFK og informert om at mykje av eksisterande situasjon i gjeldande plan skal behaldast. BFK seier at sjølv om området i all hovudsak skal vidareførast som landbruksområde, pliktar kulturminneforvaltinga å oppfylle kulturminnelova 9 innanfor den føreslått plangrensa. Dersom det ikkje hadde kome ny plan i område så hadde forvaltninga skjedd etter gamal plan, slik den er i dag. Administrasjonen har vurdert at dei samla økonomiske rammene som vert lagt til grunn for registrering, er så høge et vi ikkje kan ta risikoen med å regulere så mykje dyrkamark som ikkje skal endre bruk. Med bakgrunn i dette bør områdeavgrensinga endras for å unngå dyrkamark som ikkje skal endre formål. Hovudutval for plan og ressurs hadde arbeidsmøte den der dei drøfta innspela og ny områdeavgrensing. Det er einigheit om å endre plangrensa slik den er foreslått i planforslaget som nå vert fremma for 1. gangs behandling, sjå vedlegg. Kulturminnemynde har etter ny områdeavgrensing justert budsjettet for kulturminneregistrering og det er stadfesta at registreringa kjem på ,- + sjakting. Saka blei behandla i kommunestyret den , sak 12/13 Finansiering av planleggingsarbeid status og behov. Delegasjonsreglementet, vedteke av kommunestyret den , sak 137/12 pkt plan og bygningslova seier at, Hovudutval for plan og ressurs vert gjeve ansvar for praktisk gjennomføring av arbeid med reguleringsplaner (områdeplan/detaljregulering) i medhald av føresegner i plandelen av plan og bygningslova. Områdeplanen vert eigengodkjent i kommunestyret. Forhold til overordna plan: Gjeldande arealdel av kommuneplan i Hemsedal , vedteke Miljøkonsekvensar: Forhold knytt til miljøkonsekvensar er vurdert og omtalt i planbeskrivelsen, sjå vedlegg. Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Forhold knytt til helse-/miljø og beredskapstilhøve er vurdert og omtala i planbeskrivelsen, sjå vedlegg. Økonomiske konsekvensar: Administrasjonen engasjerer ekstern konsulent i samband med utarbeiding av reguleringsplan. Vurdering: Formålet med planen er å oppdatere arealformåla og dei juridiske føresegna i lys av dagens arealbehov og lovgiving. Trafikkforholda innan planområdet og forbetringstiltak er regulert inn i planen. Vegsystemet rundt oppvekstsentret er spesielt viktig. 6

7 Planavgrensinga var ved oppstart lagt slik at den i hovudsak følgde planavgrensinga på eksisterande reguleringsplan for Ulsåk, vedtatt i kulturminnemynde har satt krav om at alle områder som inngår i planen skal undersøkast for kulturminner. Eksisterande plan inneheld store LNF-områder og dette medfører store kostnadar som har resultert i at planen er vesentleg innskrenka. Formålet med utarbeiding av reguleringsplana er likevel ivaretatt og omfattar i hovudsak: Oppteikning og oppdatering av arealformål og revisjon av føresegn i medhald av plan- og bygningslov Gjennomgang av infrastrukturløysingar innan planområdet og da spesielt trafikktilhøva rundt oppvekstsentret Gjennomgang av forskjellige arealbehov innan planområdet og sikre tilgang på tilstrekkeleg areal, til dømes til parkering, næringsformål og offentleg formål Administrasjonen rår til at områdeplan for Ulsåk med tilhørande plandokument vert lagt ut på høyring. Rådmannen si innstilling: Hovudutval for Plan og Ressurs legg områderegulering Ulsåk sentrum og planbeskrivelse ut til offentleg ettersyn med heimel i i plan- og bygningslova. 7

8 29/13 Storelia II - Felt C1 og C2- søknad om dispensasjon frå rekkefølgeføresegner i reguleringsplan Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode Saksbehandler Ivar Bergstøl 1 Hovudutval Plan og Ressurs /13 Saka vert avgjort av: Hovudutval Plan og Ressurs Vedlegg: «Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan», søknad datert 19.mars 2013 Dokument i saka: - Reguleringsplan Storela II, vedteken , planid med tilhøyrande planføresegner, planskildring. - Eigengodkjenning av reguleringsplan for Storelia II, K- sak 8/07 Saksopplysningar: Skarsnuten eiendomsutvikling AS søkjer om dispensasjon frå rekkefølgeføresegner i reguleringsplan for Storelia II. Rekkefølgeføresegna gjeld blant anna C1 og C2 i reguleringsplan. Område C1 er område for appartement/hytteanlegg i plan (blått område). Område C2 er område for fritidsbebyggelse (gult område). Rekkefølgeføresegna i reguleringsplan styrer at område C1 må byggjast ut før C2. Det er denne rekkefølga det vert søkt om dispensasjon frå. Forhold til overordna plan: Ikkje vurdert i denne saka. Miljøkonsekvenser: Ikkje vurdert i denne saka Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Ikkje vurdert i denne saka Økonomiske konsekvensar: Ikkje vurdert i denne saka. 8

9 Vurdering: Søkjar grunngjev sin søknad ut frå økonomiske tilhøve ved at det ikkje er forsvarleg å bygge ut område C1 i nær framtid. Det vil seie å bygge ut næringsbygg. Søkjar vil derfor byggje ut fritidsbygg fyrst som er omsetteleg. Dette med bakgrunn i marknaden. Det er kjent at det er i gang planprosess i område med revidering/ endring av gjeldande reguleringsplan for Storelia II, men søkjar ynskjer å komme i gang med bygging før planen vil bli vedtatt. Det er Biong Arkitekter V/ Terje Rørby som står for reguleringsplanarbeidet. Planarbeidet starta opp for eit par år sidan med varsling til partar mm og Biong Arkitekter er i gang med utforming av planframlegg som skal handsamast vidare av kommunen. Endring av planføresegner bør /skal takast gjennom planendring, og ikkje dispensasjon. Planfagleg sett er ei endring av utbyggingsrekkefølge og utbyggingstakt ei vesentleg endring som krev planprosess. Ein kan ikkje gje dispensasjon dersom omsyna det dispenserast frå vert vesentleg tilsidesett. I denne søknaden vert det søkt om dispensasjon frå reguleringsplan sin føresegn pkt. 1.2 som gjeld «rekkefølgebestemmelser». Omsynet bak føresegna er å sikre at næringsformålet vert utbygd før fritidsformål, dette også for å sikre at det er tilstrekkeleg med næringsareal /senger som inngår i kommersiell overnatting. Arealbruk og planendringar skal skje etter formelle krav i plan og bygningslova. Omsynet bak føresegna er at utvikling av eigedom og arealbruk skal skje gjennom planarbeid og ikkje tilfeldig gjennom handsaming av enkeltsakar. Rådmannen kan ikkje sjå at det finns grunnlag for å fråvike reguleringsføresegn i denne samanhengen, og kan dermed ikkje tilrå at dispensasjon vert gjeve. Konklusjon: Rådmannen tilrår at det ikkje vert gjeve dispensasjon frå rekkefølgeføresegna ved å bygge ut C2 før C1. Dispensasjon er i strid med gjeldande plan for Storelia II og omsynet bak føresega det vert søkt om dispensasjon frå vert vesentleg tilsidesett. Om område skal inngå ein planprosess for Storelia II, er og eit spørsmål for planmynde (hovudutval for Plan & Ressurs). Rådmannen si innstilling: Hovudutvalet for Plan og Ressurs avslår i medhald av plan og bygningslova 19-2, 2.leidd søknad om dispensasjon frå rekkefølgeføresegn for C1 OG C2 i reguleringsplan for Storelia II, planid , der C2 skal utbyggast før C1. Grunngjevinga er at omsynet bak formålet/ føresegna det dispenserast frå blir vesentleg tilsidesatt og fordelen ved ein dispensasjon er ikkje klart større enn ulempa og at det bryt med viktige prinsipp nedfelt gjennom reguleringsplan for område. Vedtaket kan i medhald av Forvaltingslova påklagast til Fylkesmannen i Buskerud innan 3 veker. Ei eventuell klage skal sendast til Hemsedal kommune. 9

10 30/13 Muren Hyttefelt - detaljreguleringsplan - 2. gongs handsaming Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode Saksbehandler Judith Hannele Aakre 1 Hovudutval Plan og Ressurs /13 2 Kommunestyret Saka vert avgjort av: Hemsedal kommunestyre Vedlegg: - Plankart datert Føresegn datert Planskildring datert Merknader (5 stk) - Protokoll sak 99/12 - Saksframlegg 1. gongs handsaming - VA-plan datert Dokument i saka: Andre dokument i saka ligg på arkivsak nr. 12/02161 Saksopplysningar: Saka gjeld 2. gongs handsaming av privat detaljreguleringsplan for Muren Hyttefelt, med eigengodkjenning av planen jf. plan- og bygningslova si Asplan Viak har på vegne av grunneigarar John Wøllo og Knut Fausko sendt inn framleggg til detaljreguleringsplan for Muren Hyttefelt. Hovudformålet med planen er å leggje til rette for 6 hyttetomter/fritidsbustader med tilhøyrande infrastruktur. Planområdet omfattar eit område på om lag 19 daa og ligg i Grøndalen, ca. 4 km frå Tuv. Det blei varsla oppstart av planarbeide den Planframlegget låg ut på høyring/offentleg ettersyn fram til Det har kome inn 5 merknader i høyringsperioden. Forhold til overordna plan: Planen for Muren Hyttefelt er ei oppfylging og vidareføring av område F7 i gjeldande kommunedelplan for Hemsedal, der området er avsett til fritidsbebyggelse. Plangrensa har nokre mindre avvik frå område avsett i kommuneplanen. Talet på tomter er i tråd med kommuneplanen sine føresegner for området. Det er ikkje fastsett krav om størrelse på bygg i føresegnene til kommuneplanen, dette vert derfor ei sak som skal avgjerast gjennom reguleringa. Mottekne merknader: Det har kome inn 5 merknader i høyringsperioden Dei er oppsummert og kommentert nedanfor. Planfremmar sin vurdering av merknadene går fram av eige notat. 10

11 NVE datert Skredfaren i området er tatt omsyn til på ein god måte. Ved seinare behandling av kommuneplan bør fareområdet innarbeidast i planen, då bør det også avmerkast at det er restriksjonar på skogen i det aktuelle området. Kommunen bør vurdere om restriksjonane på skogen bør tinglysast. Vurdering av merknad: Skredfareområde vert innarbeida med omsynssone ved neste revidering av kommuneplanen sin arealdel. Buskerud fylkeskommune datert Det bør gå fram av vedtaket at dersom det under anleggsarbeid skulle framkomma automatisk freda kulturminne, må arbeidet straks stoppast opp og utviklingsavdelinga i fylkeskommunen varslast, jf. kulturminnelova 8, 2. ledd. Har ingen ytterlegare merknader til reguleringsplanen. Vurdering av merknad: Merknad vert tatt til etterretning. Statens vegvesen datert Dei føresett at endring av avkøyring vert i tråd med dei gjeldande føringar for utforming av avkøyrsler, og at dette må gjerast før området vert tatt i bruk. Dersom tilkomsten er i tråd med retningsliner har dei ikkje ytterlegare merknader. Vurdering av merknad: Tilkomst vert vurdert som tilfredsstillande. Fylkesmannen i Buskerud datert Endring av planområdet kan gje ein større eksponering i landskapet, men dei legg til grunn at ingen av bygga får silhuettverknad. Dei tilrår at føresegna vert endra slik at mønehøgda i større grad fylgjer opp føresegn i kommuneplanen. Føresegner må endrast i høve til vedtak. Positive til etablering av løype på gamal veg bak feltet, tilknytt eksisterande løypenett og at det er tillata å gjerde inn del av tomter for å unngå konfliktar mellom beitedyr og hyttebruk. Dei tilrår at det vert vurdert alternative oppvarmingsmetodar som varmepumpe eller bioenergi. Vurdering av merknad: Mønehøgder i kommuneplanen gjeld for uregulerte eigedomer. Mønehøgder vert avgjort i kvar enkelt plansak for å kunne gjere ein konkret vurdering i høve til terreng, landskap og eksponering. Kommunen sine område for fritidsbustader er av ulik karakter og med ulik tolegrense for bygghøgder, og rådmannen meiner denne metoden er meir formålstenleg enn å ha same krav til byggehøgder for fritidsbustader i heile kommunen. Odd Ivar Tømmervold datert Svært bekymra for tilhøva rundt vatn og avlaup. Avrenningssona er kun få meter frå hans hytte, og dei ser for seg at det kan skape problem ved store nedbørsmengder. Mykje regn fører til at kloakken «renn over», og både lukt- og kloakkproblem kan oppstå og vere til stor ulempe på deires eigedom. Han ynskjer å få klarheit i kva for konkrete tiltak som vert gjort for å hindre slike skader, og kva for rettigheiter han har som nabo vedrørande avlaupsløysing, særleg dersom denne visar seg å ikkje vere tilstrekkeleg i framtida. Vidare vil han påpeike at hugstområdet (planområdet) framleis ikkje er rydda, og framstår slik til sjenanse for både naboar og gjestar. Han ynskjer og at utbyggar hadde tatt kontakt med naboar i løpet av prosessen. 11

12 Vurdering av merknad: Infiltrasjonsområdet er flytta lenger mot søraust i samband med utarbeiding av VA-plan, og ligg ikkje lenger i direkte tilknyting til hyttetomta. VA- anlegg skal utførast forskriftsmessig, og VA-plan skal vere godkjend av kommunen før eigengodkjenning av planen. Som nabo vil Tømmervold også motta nabovarsel ved innsending av byggesøknad. Dersom Tømmervold ved ein seinare anledning skulle få ulemper i form av f. eks. lukt- og kloakkproblem er dette ein privatrettslig sak. VA-plan vert godkjend etter gjeldande forskrifter, lovar og regelverk, og VA -anlegget skal vere dimensjonert og vurdert i høve til bruk og grunntilhøve. Rådmannen oppfordrar på det sterkaste grunneigarane å ha dialog med berørte naboar om utbygginga dersom dette ikkje er gjort. Det er utarbeida overordna VA plan som ein del av plandokumenta. Denne syner tilfredsstillande løysing for vassforsyning og avlaup på eit overordna nivå og vil danne grunnlag for løysing og prosjektering ved søknad om tiltak for anlegget. Miljøkonsekvenser: Sjå saksframlegg ved 1. gongs handsaminga. Ingen nye moment vert tatt opp til vurdering, ut over det som er kommentert under vurdering av innspel. Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Sjå saksframlegg ved 1. gongs handsaminga. Ingen nye moment vert tatt opp til vurdering, ut over det som er kommentert under vurdering av innspel. Økonomiske konsekvensar: Ingen for kommunen. Vurdering: Det er gjort ei lita grenseendring i plankartet. Dette gjeld bare området for infiltrasjon, som er flytta noko lenger mot søraust. Endringa kom på bakgrunn av utarbeiding av VA-plan. Ingen nye partar vert berørt av grenseendringa, og formålet ligg innanfor område F7 i kommuneplanen. Rådmannen meiner at endringa ikkje vil utløyse krav om ny høyring. Det vert ikkje gjort andre endringar i planframlegget. Innhaldet i planen er i tråd med kommunen sine krav. Grøndalsvegen er kommunal, og avkøyring frå hyttefelt skal godkjennast av kommunen. VA-planen er ein del av plandokumenta som vert godkjent ved eigengodkjenning av planen (handsaming i kommunestyret). Konklusjon: Rådmannen tilrår at planframlegget vert godkjent. Rådmannen si innstilling: Hemsedal kommunestyre godkjenner i medhald av 12-4 og i plan og bygningslova reguleringsplan for Muren Hyttefelt, med plankart datert og planføresegner datert Vedtaket kan påklagast av part eller annen med rettsleg klageinteresse jf. forvaltningslova si 28. Jf. forvaltningslova si 29 er frist for å klage 3 veker frå det tidspunkt underretninga om vedtaket har kome fram til vedkommande part. Klage skal sendast skriftleg til Hemsedal kommune. Forvaltningslova si 18 gjev ein part rett til å gjere seg kjend med dokumenter i saka, for så vidt ikkje anna fylgjer av reglane i 18 og

13 31/13 80/26/5 - Klage på vedtak - dispensasjon frå arealformål Røggelia Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 80/26//5 Saksbehandler Judith Hannele Aakre 1 Hovudutval Plan og Ressurs /13 Saka vert avgjort av: Hovudutval for plan og ressurs Vedlegg: - Klage frå Lasse Farsund datert Vedtak sak 18/13 - Saksframlegg sak 18/13 - Søknad om dispensasjon datert Førebels svar frå kommunen datert Varsel om vedtak datert Dokument i saka: - Reguleringsplan for Evjen/Hemsedal gjestehus, planid vedtatt den Andre dokument i saka ligg på arkivsak nr. 12/02662 Saksopplysningar: Søknad om dispensasjon frå arealformål vart handsama i utvalet i møte den sak 18/13. Det vart søkt om dispensasjon frå næring til fritidsbebyggelse for éin leilegheit i leilegheitsbygget på Tuv. Dispensasjon vart avslått. Søkar har i brev av sendt inn klage på vedtaket i medhald av kap. VI i forvaltningslova, Tuv Kart: Oversiktskart over området. Raud ring viser lokalisering av leilegheitsbygg Klage: 13

14 Klagen fylgjer vedlagt saka. Nedanfor vert klagen gjennomgått og vurdert punktvis. 1. Sakshandsaming «Angående saksbehandling så er dette etter min vurdering å betrakte som et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser. Forvaltningsloven krever at dette oppgis eksplisitt i avslaget, siden dette er viktig for å komme inn under forvaltningslovens spesielle saksbehandlingskrav til denne type offentlige vedtak.» Vurdering: Vedtak om avslag om dispensasjon er eit enkeltvedtak jf. plan- og bygningslova si 1-9, jf. forvaltningslova si 2, bokstav b. Forvaltningslova si 27 seier at opplysningar om klageadgang mm. skal gjevast i underretninga. I varsel om vedtak i brev av er klageadgang jf. forvaltningslova oppgitt under punktet «Klage». 2. Uriktig tolking av søknad «I avslaget under «Dispensasjonssøknad» står det at vi ønsker endringer av økonomiske årsaker og for å få muligheten til å bruke leiligheten med selv. Dette er ikke en riktig tolkning av min fremstilling, som er å bidra til kommunens målsetning om å produsere flere «varme» senger i Hemsedal. Dette oppnås best i dagens situasjon ved at familien får mer råderett over egen leilighet, og dermed kan benytte den mer selv for å unngå at den står tom.» Vurdering: I dispensasjonssøknader er det opp til søkjar å grunngje ynskje om dispensasjon, og argument for dette. Søknaden var svært kortfatta. I søknaden vert det synleggjort at «utleigeplikta» i sesong 2012 medførte høgare utgifter enn inntekter. Det står også at det vert søkt om fritak frå utleigeplikt slik at familien kan bruke leilegheita meir og bidra til fleire «varme» senger. Ut i frå disse opplysningane, som er dei einaste oppgitte grunngjevingane i søknaden, tolka sakshandsamar det slik at økonomi var ein viktig årsak til ynskje om dispensasjon, saman med ynskje om å kunne nytte seg meir av leilegheita. Det er svært forståeleg at bruken av begrepa «varme» og «kalde» senger i samanheng med kommunal arealforvaltning kan vere uklar. «Varme» senger viser til areal avsett til næringsformål, og er sengeplassar som skal vere tilgjengelege for utleige. «Kalde» senger viser til areal avsett til fritidsbebyggelse, dvs. private einingar (hytter, leilegheiter) som i utgangspunktet ikkje kan nyttast av til eksempel bookingselskap og marknadsføring for utleige. For turistdestinasjonen og Hemsedal kommune der turisme er ein viktig del er det viktig å ha tilstrekkeleg med «varme» senger for å kunne tilby turister sted å bu. I arealforvatninga bidreg ein dermed ikkje med fleire «varme» senger dersom ein endrar arealformål frå næring til fritid, men tvert imot. Avsetting av areal til «varme» senger har vore ein bevisst politikk i Hemsedal kommune i ei årrekkje. 3. Presedens «De vurderinger som har vært lagt til grunn for at 3 av 8 leiligheter i vårt kompleks har fått fritak for næringsvirksomhet, kjennes ikkje. Imidlertid er heller ingen av disse hjemhørende i kommunen, men er så vidt eg er i stand til å vurdere i same kategori 14

15 som meg. At politisk og forvaltningsmessig skjønn og helhetsvurdering skal utvises i offentligheten, er i og for seg akseptabelt, men dette bør fortrinnsvis utøves etter faste og transparente retningslinjer. Slike retningslinjer foreligger ikkje i Hemsedal så langt eg har klart å finne ut av. I best fall kan tidligere praksis derfor tolkes som at presedens allerede er skapt.» Vurdering: Reguleringsplan for Evjen/Hemsedal Gjestehus vart vedteken i Arealet er i sin heilskap avsett til næring (turistverksemd, gjestehus, utleigehytter/leiligheiter). 3 av 8 einingar i komplekset fekk i 2001 dispensasjon frå arealformål frå næring til fritidsbebyggelse. Denne dispensasjonsaka er kompleks, og gjev ikkje eit heilt eintydig svar på kvifor det den gang blei gitt dispensasjon for 3 einingar i bygget som omsøkte leilegheit er ein del av. I saksframlegget til dispensasjonssaka vert det vist til at det blei sendt inn søknad om rammeløyve etter at reguleringsplanen vart vedteken. I denne søknaden var det kryssa for «fritidsbolig» for angitt planlagt formål. Av rammeløyvet som blei gitt går det fram at «tiltaket skal utførast ihht. godkjend reguleringsplan for området.» Vidare går det fram av saksframlegget at tiltakshavar oppfatta dette som at kommunen hadde gjeve løyve til å bygge fritidsbustader og innretta seg etter dette. Ut i frå dette grunnlaget vart det gitt dispensasjon for at 3 av einingane fekk endra formål som fritidseiningar Ut i frå dei spesielle tilhøva i den gamle dispensasjonssaka kan ikkje rådmannen sjå at den gjev grunnlag for presedens for denne saka. Derimot meiner rådmannen at løyve til dispensasjon i denne saka kan gje presedens ut i frå den grunngjevinga som foreligg med ynskje om å kunne bruke leilegheita meir «privat», samt økonomiske tilhøve med at innehavar har utgifter som ikkje vert dekka inn av utleigeinntekter. Dette er eit økonomisk tilhøve som ikkje skal tileggast vekt gjennom dispensasjonshandsaming. Reguleringsplan for Evjen/Hemsedal Gjestehus vart vidareført ved rullering av kommuneplan i Kommuneplanar har som oftast blitt til gjennom ein omfattande beslutningsprosess, og det skal ikkje vere kurant å fråvike gjeldande plan. Det er to vilkår som må vere oppfylt for at kommunen skal kunne gje dispensasjon jf. plan- og bygningslova si 19-2: omsyna bak føresegna det dispenseras frå, eller omsyna i lova si formålsføresegn må ikkje bli vesentleg tilsidesett; i tillegg må fordelane ved å gje dispensasjon vere klart større enn ulempene etter ei samla vurdering. Omsynet bak formålet næring i gjeldande reguleringsplan vil bli vesentleg tilsidesett dersom dispensasjon vert gitt. Kommunen ynskjer innanfor reguleringsplanen å ha næringsverksemd i form av leilegheiter som skal leigast ut, og er ein del av den kommersielle marknaden. Vurdering: Rådmannen seier seg lei for gjennom handsaming av dispensasjonssaka, dersom søkar meiner han har blitt feiltolka. Konklusjonen vert likevel den same. Avslaget er gjeve på grunnlag av at kommunen ikkje ynskjer å endre arealbruk fastsett i gjeldande reguleringsplan gjennom dispensasjon, då omsyna bak formålet vert vesentleg tilsidesett dersom formålet vert endra frå næring til fritidsbebyggelse. 15

16 Dersom ein ynskjer å endre formålet bør dette gjerast gjennom ei omregulering slik at ein kan gjere ei heilskapleg vurdering av området. Hemsedal kommune er for tida i gang med eit prosjekt som skal sjå på utbyggingspolitikk med Hemsedal som turistdestinasjon og verknader ved næringsformål kontra fritidsformål(varme kalde senger). Dette arbeidet vil bli førande for kva slag utbyggingspolitikk som er mest tenleg for Hemsedal, både i høve til næringsliv og samfunn og må nedfellast gjennom overordna planar. Dersom det vert endringar i «kald- varmsengsstrukturen» gjennom utbyggingspolitikken, så er det moglege gjennom planendringsprosessar å endre nærings-/ fritidsformålet. Konklusjon: Rådmannen tilrår at klaga ikkje vert tatt til fylgje. Eventuell endring av arealformål bør gjerast gjennom ei omregulering. Rådmannen si innstilling: Hovudutval for Plan og Ressurs finn ikkje at klagen på avslag om dispensasjon frå arealformål for gnr. 73 bnr. 27 inneheld nye moment ut over det som er kjent i tidlegare sakshandsaming. Klagen vert ikkje tatt til følgje. Saka vert sendt til Fylkesmannen i Buskerud for endeleg avgjerd. 16

17 32/13 73/27 - Dispensasjon for frådeling av eiegdom - Holdeskaret Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode Saksbehandler Judith Hannele Aakre 1 Hovudutval Plan og Ressurs /13 Saka vert avgjort av: Hovudutval for Plan og Ressurs Vedlegg: - Søknad datert Nabomerknader (2 stk) Dokument i saka: Andre dokument i saka ligg på arkivsak nr. 13/00244 Saksopplysningar: Kommunen har motteke søknad om dispensasjon for deling/frådeling av fritidseigedom gnr. 73 bnr. 27 i Holdeskaret. Søkjar er Kirsten og Harald Arnesen som eig ei tomta på om lag 3,5 daa. Eksisterande hytte ligg i nordre enden av tomta. Dei ynskjer å dele frå 2 nye tomter frå eigedomen. Opplysningar frå søknad: Tidlegare tilsvarande søknad har blitt avslått. Siste sak vart etter avslag frå kommunen sendt via Fylkesmannen (som stadfesta kommunen sitt avslag) til Sivilombudsmannen, som konkluderte med at fylkesmannen sitt vedtak av ikkje er til hinder for på nytt å kunne søke om frådeling, eller leggje fram eit reguleringsplanforslag. Dei kjenner til kommunen si holdning til deling av tomter, men på bakgrunn av uttale frå Sivilombudsmannen og det at det dei siste åra har blitt bygd ei rekkje hytter i området kring der tomta ligg, søkar dei på nytt. Storleiken på dei kringliggjande tomtene er på omlag 1 daa. I det aktuelle området som ligg mellom Holdeskarsvegen og Skarsnutvegen ser dei ingen andre private tomter som eigner seg for tilsvarande deling, og dispensasjon vil dermed ikkje skapa presedens. Historikk: I 1999 og 2003 vart det søkt om dispensasjon for frådeling av 1 tomt på eigedomen. Søknadene vart avslått begge gangar. Avslag blei grunngjeve med at det i kommuneplanen ikkje vart lagt opp til nokon fortetting av omsøkte område, som låg utanfor reguleringsplan, og frådeling av tomter utanfor reguleringsplan er i strid med kommuneplan. Fyrste avslaget vart påklaga av søkar, fylkesmannen i Buskerud ga kommunen medhald. 17

18 Ved utarbeiding av reguleringsplan Storelia II sendte søkar inn ynskje om å bli tatt med i planen (2006). Administrasjonen tilrådde at området skulle bli tatt med i planen, men etter politiske drøftingar vart det avklart at kommunen ikkje ynskja dette. Søkar påklaga vedtak av reguleringsplan for Storelia II i Klagen vart avslått av kommunen og fylkesmannen stadfesta kommunen sitt avslag (2008). Fylkesmannen sitt vedtak vart sendt til Sivilombudsmannen i Sivilombudsmannen gjev ingen avgjerande kritikk til fylkesmannen sin konklusjon, men meiner vedtaket ikkje vil vere til hinder for at søkar på nytt kan søke om frådeling/dispensasjon eller legge fram privat reguleringsforslag For tida er det i gang prosess med omregulering av Storelia-området. Søkar har hatt kontakt med planfremmar om å delta i planen, noko som planfremmar ikkje er negativ til i utgangspunktet. Planfremmar har imidlertid ikkje tatt eigedomen med i planen med bakgrunn i tidlegare politisk tilråding om dette. Forhold til overordna plan: I kommuneplanen er området avsett til noverande «bebyggelse og anlegg». Eigedomen er uregulert. Eigedomen grensar til reguleringsplan Storelia/Veslestølen (planid , vedteken ) og Storelia II (planid , vedteken ). Det pågår planarbeid for omregulering av Storelia I, Storelia II/Sjåstadfeltet (planlegging igangsett). Storelia/Veslestølen Storelia II Kart: Oversikt over området og reguleringar. Raud sirkel viser eigedom som ynskjas frådelt. Frådeling er strid med kommunenplanen si føresegn 2: Plankrav (pbl 11-9 nr. 1): 18

19 «Tiltak som nevnt i plan- og bygningslova si 20-1 fyrste leidd bokstav a, b, d, e, g, j, k, l og m kan ikkje finne stad før det føreligg reguleringsplan, dersom anna ikkje er bestemt gjennom desse planføresegnene.» Innkomne merknader: Nabovarsel har blitt sendt ut. 2 merknader er motteke. Erik Holde, datert Ved kjøp av eigen hyttetomt fikk Holde beskjed om at det var søkt om frådeling på naboeigedom før, men at det vart gjeve avslag på denne. Holde har merknad til kor parkering/innkøyring til tomtene skal vere, då det ikkje er lov med fleire tilkomstveger frå Holdeskarvegen. Han meiner det ikkje bør kome fleire hyttetomter enn det som er regulert i dag. Vurdering av merknad: I søknaden er innkøyring ikkje vurdert. Rådmannen ser det som uaktuelt å tilrå nye avkøyringar frå Holdeskarsvegen i samband med dispensasjon. Pål Grøndahl, datert Som nabo vil han motsette seg deling av tomta dersom det skal byggast fleire fritidsbustader der. Han meiner det vil vere ein måte å omgå reguleringsplanen i området på. Vurdering av merknad: Søkar har tidlegare ynskt å vere med i reguleringsplan for Storelia II. Dette vart avslått, og det vert dermed søkt på nytt om dispensasjon for frådeling. Miljøkonsekvenser: Vegtilkomst og terrengtilpassing må vurderast nøye i planarbeid dersom det vert lagt til rette for frådeling på bakgrunn av dispensasjon eller planarbeid. Eigedomen er stadvis svært bratt. Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Ikkje vurdert. Økonomiske konsekvensar: Ikkje vurdert. Vurdering: Det har ved fleire høve vore søkt om frådeling av tomt(er) på eigedomen, og fremma ynskje om å delta i reguleringsarbeid for Storeliaområdet. Alle søknader og klagar har blitt avslått av kommunen. Administrasjonen har tidlegare tilrådd at eigedomen vert tatt med som del av reguleringsplanarbeid, men etter politiske drøftingar har dette også blitt avslått. Frådeling av tomter er noko som bør vurderast gjennom plan, og ikkje dispensasjon. Planfagleg sett kan eigedomen delast i to, men dette krev at innkøyring frå Holdeskarsvegen vert løyst gjennom det pågåande planarbeidet for Storeliaområdet, då det ikkje vert tilrådd med nye avkøyringar frå Holdeskarsvegen. Eigedomen er bratt, men med eit godt terrengtilpassa bygg kan det la seg gjere å bygge i området. 19

20 Ein kan ikkje gje dispensasjon dersom omsyna bak føresegnene/formåla vert vesentleg tilsidesett. Frådeling av eigedomen krev dispensasjon frå kommuneplanen si føresegn punkt 2. Plankrav. Omsynet bak føresegna er at utvikling av eigedom og arealbruk skal skje gjennom planprosessar, og ikkje tilfeldig gjennom handsaming av enkeltsakar/dispensasjonar. Omsynet bak føresegna vert dermed vesentleg tilsidesett dersom det vert gitt dispensasjon. Å fråvike kommuneplanen skal ikkje vere ein kurant sak, då planen har blitt til gjennom til dels svært omfattande prosessar. Rådmannen kan ikkje sjå at det finnes grunnlag for å fråvike kommuneplanen i denne samanhengen, og kan dermed ikkje tilrå at dispensasjon vert gitt. Konklusjon: Rådmannen tilrår at det ikkje vert gjeve dispensasjon for frådeling. Frådelinga er i strid med kommuneplanen, og omsynet bak føresegna det søkast dispensasjon frå vert vesentleg tilsidesett dersom frådeling vert tillate. Om området skal inngå ein planprosess for Storelia II, er og eit spørsmål for planmynde (hovudutval for Plan & Ressurs). Rådmannen si innstilling: Hovudutvalet for Plan og Ressurs avslår i medhald av plan- og bygningslova 19-2, 2.leidd søknad datert om dispensasjon for frådeling av hyttetomter på gnr. 73 bnr. 27. Grunngjevinga er at omsynet bak føresegna blir vesentleg tilsidesett ved dispensasjon og bryt med viktige prinsipp nedfelt i kommuneplan. Vedtaket kan påklagast av part eller annen med rettsleg klageinteresse jf. forvaltningslova si 28. Jf. forvaltningslova si 29 er frist for å klage 3 veker frå det tidspunkt underretninga om vedtaket har kome fram til vedkommande part. Klage skal sendast skriftleg til Hemsedal kommune. Forvaltningslova si 18 gjev ein part rett til å gjere seg kjend med dokumenter i saka, for så vidt ikkje anna fylgjer av reglane i 18 og

21 33/13 82/1 Klage på avslag på dispensasjon frå konstruksjonssikkerheit for ombygging av låve/driftsbygning. Fausko Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 82/1 Saksbehandler Lars Einar Intelhus 1 Hovudutval Plan og Ressurs /13 Saka vert avgjort av: Hovudutval for Plan og Ressurs Vedlegg: Vurdering av bærende konstruksjoner i låve /1 Søknad om dispensasjon ombygging låve Fauske Teikningar. Plan 1,U2,2 og snitt låvebygget Feb Uttale vedr. Søknad om igangsettingsløyve ombygging låve på Fausko Forespørsel frå Hemsedal kommune om søknad om dispensasjon Spørsmål om dispensasjon frå TEK 07. Frå DIBK Svar på søknad om dispensasjon Vurdering av bærende konstruksjoner i låve Avslag på søknad om dispensasjon frå konstrukssikkerheit for ombygging av låve/driftsbygning Endring av rammeløyve, bærekonstruksjonar E-post svar på rammeløyve Klage på vedtak Klage på vedtak Kopi av sak frå Lier kommune Svar om ansvarsforhold frå Kluge Dokument i saka: Vurdering av bærende konstruksjoner i låve /1 Søknad om dispensasjon ombygging låve Fauske Ombygging av låve på Fausko skysstasjon og energibrukt til oppvarming Teikningar. Plan 1,U2,2 og snitt låvebygget Feb Uttale vedr. Søknad om igangsettingsløyve ombygging låve på Fausko Forespørsel frå Hemsedal kommune om søknad om dispensasjon Spørsmål om dispensasjon frå TEK 07. Frå DIBK Svar på søknad om dispensasjon Vurdering av bærende konstruksjoner i låve Avslag på søknad om dispensasjon frå konstrukssikkerheit for ombygging av låve/driftsbygning Forsterking av låvegolv Endring av rammeløyve, bærekonstruksjonar. 21

22 E-post svar på rammeløyve Klage på vedtak Klage på vedtak Kopi av sak frå Lier kommune Svar om ansvarsforhold frå Kluge Saksopplysningar: I samband med søknad om ombygging av låve/driftsbygning på Fausko gard vart det fremma søknad om dispensasjon frå Tek7 om krav til konstruksjonssikkerheit og energibruk. Administrasjonen avslo søknaden i vedtak 12/ den Dette vedtaket er påklaga av Sos brannconsult as / Hallinglos den Ved søknad om bruksendring av eit bygg frå eit eksisterande føremål til eit nytt føremål vil dagens regelverk slå inn og vera gjeldande for bygget, sjølv om bygget er bygd etter eldre regelverk. I samband med tidlegare handsaminga har kommunen innhenta opplysningar frå Direktoratet for byggkvalitet (DIBK). Hemsedal kommune gav med bakgrunnen i svaret frå DIBK svar til foretaka som står bak søknaden at kommunen ikkje kunne handsame søknaden om dispensasjon og at ansvarleg føretak måtte komme med løysingar som visar at krav i norsk standard er ivareteke eller påvise på andre måtar at krava er oppfylt. Kommunen fekk deretter dokumentasjon frå ansvarleg føretak (Graff Byggkonsult as) i brev av om at krav i forskrifta TEK 10,2 var oppfylt og tilfredstillande konstruksjonssikkerheit var oppnådd. Føretaket viste til nødvendige forsterkningar som må utførast og tiltak som er gjort greie for i risikovurderinga. Det vil si at byggherre skal sikre at belastningar ikkje overstiger 190kg/m2 på taket og ikkje overstiger 150kg/m2 på låvegolvet, mot krav i standarden på 450kg/m2 og 500kg/m2. Avbøtande tiltaka for å oppnå nødvendig tilfredstillande konstruksjonssikkerheit er menneskeleg overvaking av snømengder og måking av tak. Med bakgrunn av desse opplysningane avslo administrasjonen dispensasjonssøknaden i vedtak 12/ den I samband med klaga er det funne løysningar for å forsterke og dimensjonere låvegolvet til gjeldande krav til forsamlingslokale utan faste sitteplassar med dimensjonerande last på 500kg/m2. Det som manglar no er takket som ikkje er dimensjonert etter gjeldande krav i TEK 07 og norsk standard. Ansvarleg prosjekterande for konstruksjonssikkerheit Graff Bygg Consult AS har dimensjonert takkonstruksjonen med nødvendige oppgraderingar til 190kg/m2 mot krav i regelverket på 450kg/m2. For kompenserande tiltak er det laga rutinar og sjekklister for kontroll av snøtyngde. Kommunen henta inn juridisk bistand frå Kluge for å klargjere ansvarsforhold i saka. 22

23 Utklipp frå klage frå på vedtak Det vert vist til: Tidlegare innsendt søknad med vedlagt dokumentasjon. Dykkar handsaming og vedtak datert Vår oversending datert Dykkar e-post datert Etter vår siste oversending av har vi mottatt dykkar e-post av der de orienterer om at saka vert tatt opp til politisk handsaming som klagesak i Hovudutvalet for Plan og Ressurs på fyrstkomande møte den Vi vert også invitert til å kome med nye opplysningar før klagebehandlinga. Vedlagt fylgjer: 1. Klage på vedtak av med grunngjeving. 2. Kopi av sak frå Lier kommune av (2 dokument). Denne saka omhandlar godkjenning av takkonstruksjon og vilkår om byggeigar sine rutinar for kontroll i driftsfasen. På dette grunnlag ber vi om handsaming av klaga. Utklipp frå vedlegg til klage frå på vedtak 23

24 Forhold til overordna plan: Driftsbygningen og gardstunet ligg i LNF-område i kommuneplanen for Hemsedal kommune. Miljøkonsekvenser: Ikke vurdert. Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Teke med i vurderinga. Økonomiske konsekvensar: Dersom kommune velgjer å gi dispensasjon frå krav i TEK og Norsk standard for omsyn til helse, miljø og sikkerheit kan det få store økonomiske konsekvensar for kommunen. Ved ulykker som kan oppstå som følgje av ein eventuell gitt dispensasjon i denne saken, kan kommunen få regresskrav. Vurdering: Krav til snølast og nyttelastar er ikkje ein del av forskrifta (Tek 07, eller TEK 10), men er nedfelt i NS (Norsk Standard). Det vil sei at krav til konstruksjonssikkerheit er oppfylt når standardane vert fylgd. Krav til sikkerheit kan påvisast på anna måte, men er i praksis vanskeleg. Om ein vel å ikkje følgje standardane er det ansvarleg prosjekterande sitt ansvar å dokumentere at krav i forskrifta likevel er oppfylt med blant anna krav om at «byggverk skal ha tilfredstillande sikkerheit mot brudd for dei laster som kan oppstå under den forutsette bruken» Direktoratet konkluderer med at det ikkje kan gjevast dispensasjon frå grunnleggande krav til konstruksjonssikkerheit, men at det må veljast ein alternativ måte å dokumentere krav i forskrifta på. Ansvaret for oppfylling av krav i regelverket ligg hjå ansvarleg føretak. Men dersom kommunen vel å dispensere frå krav til snølaster og andre dimensjonerande laster, kan kommunen kome opp i ansvarstilhøve ved eventuelle kollaps og det kan rettast regresskrav til kommunen. Ei bruksendring av bygg frå eit eksisterande føremål til eit nytt føremål vil dagens regelverk slå inn og vera gjeldande for bygget, sjølv om bygget er bygd etter eldre regelverk og er gamalt. Eit nytt bygg skal dimensjonerast til dagens krav sjølv om det er eit forsamlingslokale eller driftsbygning med dyr. Utfordringa er når eldre bygg skal dimensjonerast opp til dagens nivå som følgje av ei bruksendring. Oppdatering til dagens nivå kan vera krevjande både byggteknisk og økonomisk. Søkjar opplyser om at driftsbygningen har stått i 60 år og er godt vedlikehalde. Takket er tekt med skifer og har takvinkel på 37 grader, slik at erfaringa er at det sjeldan er mykje snø på låvetaket. Ansvarleg prosjekterande går berre god for at konstruksjonen held 190kg/m2 snølast på taket, medan kravet i standarden er 450kg/m2. Føretaket har komme med fylgjande forslag til løysing: 1. I alle periodar av året utan snø vil det ikkje vera behov for noko særskilt rutine/tiltak 2. Det vert utarbeidd faste rutine og sjekkliste for kontroll av snøtyngde. Denne rutinen og sjekklista skal nyttast før arrangement i periodar av året med snø på taket. Konkrete tiltak skal beskrivast. 24

25 Søkjar meiner også at gjennom mange års drift av turistverksemd har eigaren lang erfaring med å gjennomføre rutinesjekk dagleg, kvar veke og ved spesielle arrangement. Rutinar for sjekk av snølast og snødjubde på taket vil vera ein naturleg del av drifta. «Snølast er forutsigbart, det er synleg og det er målbar påverkning».byggeigar kan derfor ikkje sjå at det er nokon risiko forbunde med å ha takkonstruksjonen som den er. Rutinar bassert på menneskelege overvaking av snølast og måking av snø har ein usikkerheit i om det faktisk vert utført. Det er ikkje like lett å ha kontroll over snøtyngda til ein kvar tid, døgnet rundt. Faren for personskader er størst ved arrangement, men bygget skal vera sikkert i bruk og sikre verdiane i bygg og inventar til ein kvar tid. Direktoratet frårådar bruk av rutiner for overvaking av snøtyngde og måking for å tilfredstille krav til konstruksjonssikkerheit med bakgrunn i uheldige hendingar der dette har vore brukt. Det er også krav i Tek om at byggverk skal sikrast slik at snø og is ikkje kan falle ned på stader kor personar og husdyr kan opphalde seg. I områder rundt bygningen må ein anta at personar kan opphalde seg og barn leike så lenge området ikkje er avsperra fysisk. Preakseptert løysning er at tak kor det kan rase snø av skal sikrast med snøfangerar i sin heilhet. Det er spesielt viktig rundt inngangsparti. Det er planlagd sikring av inngangsparti på omsøkte tiltak noko som kan gjere at snøforholda på taket kan endre seg. Det er også planlagd rutinar for å fysisk sperre av områder kor det kan rase av taket. Søkjar har lagd ved kopi av sak frå Lier kommune kor kommunen har vedteke dispensasjon frå krav om konstruksjonssikkerheit med rutinar for måking av snø. Saka omhandla dispensasjon i forbindelse med bruksendring frå fritidsbustad til bustadhus. Lier kommune har godteke rutinar for måking av snø for å tilfredstille konstruksjonssikkerheita. Men det er vanskeleg å vurdera saka berre ut i frå saksutgreiinga. Det er også usikkert om Lier kommune har gjort eit rett vedtak ut i frå uttaler frå Direktoratet for Byggkvalitet. Direktoratet har aldri anbefalt alternative rutinar for sikring av snølast på bygg. Jf. Pbl. Kap. 19 har kommunen rettsleg grunnlag til å gi dispensasjon i saken? Pbl andre ledd fastslår at «dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.» Formålsbestemmelsen i pbl. 1fastslår at «Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig.» Formålet vert ikkje ivareteke om det vert gitt dispensasjon i dette tilfelle. Viktig omsynet til sikkerheit bak føresegn i TEK og NS blir vesentleg tilsidesett, i det forskrift om konstruksjonssikkerheit skal erstattast av rutinar for overvaking av snøtyngde og snørydding. Det følgjer av pbl ledd at «Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.» Dispensasjon vil vera i strid ned omsynet til helse, miljø og sikkerhet. Vilkår i pbl ledd må også vera oppfylt før dispensasjon kan gis «I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.» Fordelane ved å gi dispensasjon vil fyrst og fremst vera mindre kostnader for tiltakshavar. Ulempene ved å fråvike føresegn som er satt til å ivareta bygningars konstruksjonsmessige bæreevne i forhold til tillate bruk, er så store og konsekvensane av eventuell ulykker som følgje av 25

26 konstruksjonssvikt så negative at heller ikkje dette vilkåret er oppfylt. Konklusjon er at kommunen ikkje har lovleg heimel til å gi dispensasjon i dette tilfelle. Om det likevel vert gitt dispensasjon frå føresegn som har til formål å ivareta omsynet til helse, miljø og sikkerheit og det skjer ei ulykke eller personar vert skadd, og dette har samanheng med at ein har dispensert frå krav til konstruksjonssikkerheit og bæreevne, vil kommunen ta på seg eit ansvar for uaktsam adferd ved utøving av sin myndigheit etter pbl. Ved ei ulykke kan kommunen bli sittande med ansvaret aleine. Konklusjon I veileiinga til Tek tredje ledd, står det at forskriftens krav er oppfylt dersom det brukast metodar og utførsle etter Norsk standard. Det opnast for at det kan brukast andre metodar enn prosjektering etter Norsk standard dersom det verifiserast at dei grunnleggande krava til byggverkets mekaniske motstandsevne og stabilitet vil bli tilfredstilt, med tilsvarand sikkerheit som den som oppnåas ved bruk av Norsk standard. Slik verifisering vil vera svært krevjande og i dei fleste tilfelle vil derfor prosjektering etter Norsk standard vera einaste reelle alternativ. Rutinar som søkjar visar til vil vera avhengig av menneskelege faktorar og at dei faktisk vert utført. Kommunen meiner at søknaden med dei rutinane som kjem fram av søknaden, ikkje tilsvarar krav til sikkerheit i Norsk Standard og TEK. Kommunen har jf. Pbl 19-2 ikkje heimel til å gi dispensasjon. Ved å gi dispensasjon vil kommunen ta på seg eit ansvar og vil kunne få eventuelle regresskrav, om ulykker skulle oppstå som følgje av svikt i rutinane eller den gitte løyva. Det kjem ikkje fram nye moment i klaga som gjer at klaga bør takas til følgje. Rådmannen si innstilling: Hovudutval for Plan og Ressurs avslår med heimel i plan og bygningslova 19-2 andre ledd, søknaden om dispensasjon frå konstruksjonssikkerheit for ombygging av låve/driftsbygning på gnr.82 bnr.1. Det vert og vist til krav i Tek Kommunen har ikkje heimel til å gje dispensasjon eller løyve til tiltak som ikkje tilfredsstiller teknisk forskrift eller norske standardar. Planlagde rutinar for verifisering av krav i norsk standard for dimensjonerande laster vert ikkje vurdert som sikre nok til å tilfredstille konstruksjonssikkerheita. Dispensasjon kan ikkje gjevast dersom omsynet bak føresegna det dispenserast frå, eller omsynet i lovens formålsføresegn, blir vesentleg tilsidesett. Saka vert oversendt Fylkesmannen i Buskerud for endeleg handsaming. 26

27 34/13 58/11 Søknad om dispensasjon frå rekkjefølgeføresegn om avkjøyring frå Fv231 i kommunedelplan for Markegardslie-Lykkja. Larsen Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 58/11 Saksbehandler Lars Einar Intelhus 1 Hovudutval Plan og Ressurs /13 Saka vert avgjort av: Hovudutval for Plan og Ressurs Vedlegg: Svar på høyring frå Statens Vegvesen Søknad om dispensasjon Kart Dokument i saka: Svar på høyring frå Statens Vegvesen Søknad om dispensasjon Kart Saksopplysningar: Tiltakshavar søkjer om dispensasjon frå rekkjeføljeføresegn om avkjøyring frå FV 231 i kommunedelplanen i Markegardlie-Lykkja. Eigedommen har gnr. 58 og bnr.11 og ligg i område F6 i kommunedelplanen Markegardslie-Lykkja. Tiltakshavar har søkt om tilbygg på 24m2 BRA på eksisterande fritidsbustad, slik at den samla utnyttinga på eigedommen vert 150m2 BRA. Tilbygget inneheld to soverom, gang og stove. Fritidsbustaden vart bygd i 1976 og det vart gitt avkjøringsløyve av statens vegvesen same år. Kommunedelplanen tredde i kraft 2009 med rekkjeføljeføresegn. Desse stiller krav til at det ved utviding av eksisterande fritidsbustader skal eksisterande avkjøringar stengast, og eigedommane må knytte seg til samlevegar for utkøyring på Fv231. Eigedommen har direkte avkjøring frå Fv231 og ligg i område F6,slik at rekkefølgjekravet vil tre i kraft. Saka har vore på høyring hjå statens vegvesen. 27

28 Utklipp frå søknad om dispensasjon. 28

29 29

30 Utklipp frå høyringsvar frå Statens vegvesen Forhold til overordna plan: Eigedommen ligg i Kommunedelplanen Markegardslie-Lykkja. Kommunedelplanen har rekkefølgjeføresegn punkt 1.2. Planen har også vegleiing for praktisering av rekkjeføljeføresegner. Det kan tillatast tilbygg til eksisterande bygningsmasse på tomt, der tiltaket ikkje fører til vesentleg trafikkauke som følgje av tilbygget. Vurderast i kvart enkelt tilfelle. Utviding/ forbetring av eksisterande romfunksjonar i bygget,- også baderom /toalett er å sjå på som ikkje trafikkfremmande og kan tillatast utan at rekkjefølgjekravet trer inn. 30

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 13.06.2013 kl. 12:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 19.12.2013 kl. 09:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utval for natur og næring Dato: 03.12.2013 kl. 8:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00004 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemar møter berre etter nærare avtale.

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemar møter berre etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval for natur og næring Dato: 24.04.2012 kl. 8:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00004 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller til postmottak@gol.kommune.no

Detaljer

Møtebok for Utval for drift og utvikling

Møtebok for Utval for drift og utvikling Meland kommune Møtebok for Utval for drift og utvikling Møtedato: 03.03.2015 Møtestad: Meland rådhus Formannskapssalen Møtetid: 16:00 19:05 Møtet vart styrt av utvalsleiar Atle Håtuft. Medlemmane var innkalla

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Møtebok for Utval for drift og utvikling

Møtebok for Utval for drift og utvikling Meland kommune Møtebok for Utval for drift og utvikling Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Meland rådhus formannskapssal Møtetid: 16:00 20:00 Møtet vart styrt av utvalsleiar Atle Håtuft. Medlemmane var innkalla

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

SOGNDAL KOMMUNE SERVICE OG SAKSHANDSAMING FOR BYGGESAKER

SOGNDAL KOMMUNE SERVICE OG SAKSHANDSAMING FOR BYGGESAKER SOGNDAL KOMMUNE SERVICE OG SAKSHANDSAMING FOR BYGGESAKER RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON 2 FORORD Vedlagt følgjer rapport etter forvaltningsrevisjon i Sogndal kommune der tema har vore saksområdet byggesakshandsaming.

Detaljer

Forfall meldast på tlf. 32029000 elelr til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Forfall meldast på tlf. 32029000 elelr til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval for natur og næring Dato: 28.08.2012 kl. 8:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00004 Arkivkode: 033 Forfall meldast på tlf. 32029000 elelr til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Plan-id: 201307 Stord kommune

Plan-id: 201307 Stord kommune STORD KOMMUNE Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Stord kommune», Plan-id: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 59 FORORD STORD KOMMUNE På vegne

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 05.05.03 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700

Detaljer

MØTEINNKALLING 0149/04 04/01056 21/30, DRANGE, NYBYGG NAUST - BJØRN J. LAASTAD

MØTEINNKALLING 0149/04 04/01056 21/30, DRANGE, NYBYGG NAUST - BJØRN J. LAASTAD OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Luranetunet Møtedato: 16.09.2004 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Før møtet vert det synfaring. Bussen går frå Rådhuset kl. 11.00 Sak 04/1056 Drange

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Vi viser til oversending av dispensasjonssøknad på høyring. Med tilvising til skriv om Fylkesmannen sine rutinar for handsaming av plan- og dispensasjonssaker,

Detaljer

Planomtale Hamnehagen - Osøyro

Planomtale Hamnehagen - Osøyro Planomtale Hamnehagen - Osøyro Reguleringsplan for gnr. 63, bnr. 24, 41, 42, 407 m.fl. Os kommune Fotoillustrasjon Tiltakshavar: ByggConcept AS Os, 18.08.2011 1 2 1 INNLEIING 4 2 SITUASJONEN I DAG 6 3

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Radøy kommune Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Planomtale. Detaljreguleringsplan Gjerde Kjøpesenter Etne kommune R01. PlanID: 201302. 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662

Planomtale. Detaljreguleringsplan Gjerde Kjøpesenter Etne kommune R01. PlanID: 201302. 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662 Planomtale Detaljreguleringsplan Etne kommune PlanID: 201302 2014-04-01 Oppdragsnr: 5123662 R01 Planomtale Detaljreguleringsplan Forord Denne rapporten er ein planomtale til forslag for detaljreguleringsplan

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

73/2011 Formannskap 30.08.2011 27/2011 Kommunestyret 08.09.2011

73/2011 Formannskap 30.08.2011 27/2011 Kommunestyret 08.09.2011 Miljø, Teknisk, Næring Arkivsak: 2011/408-23 Arkiv: L12 Saksbehandlar: Øyvind Sødal Dato: 19.08.2011 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/2011 Formannskap 30.08.2011 27/2011 Kommunestyret 08.09.2011

Detaljer

Stord kommune - Forvaltningsrevisjon av sal av kommunal eigedom

Stord kommune - Forvaltningsrevisjon av sal av kommunal eigedom Stord kommune - Forvaltningsrevisjon av sal av kommunal eigedom Audit & Advisory Juni 2010 Innhald 1. Innleiing... 5 1.1 Føremål og problemstillingar... 5 1.2 Avgrensing... 5 2. Revisjonskriterium...

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 09.02.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65. Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2.

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65. Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2. Saksframlegg Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65 Arkiv: L12 Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2. gongs handsaming * Tilråding frå formannskapet med 5 røyster (2 Ap, 2

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2010-2020 - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 140 2009/513 Astrid Marie Engeli

KOMMUNEPLAN 2010-2020 - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 140 2009/513 Astrid Marie Engeli Åseral kommune KOMMUNEPLAN 2010-2020 - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 140 2009/513 Astrid Marie Engeli UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 10/105 Kommunalutvalet 30.11.2010 Vedlegg:

Detaljer

Driftsbygningar i landbruket Temarettleiing

Driftsbygningar i landbruket Temarettleiing Melding HO-2/2002 DESEMBER 2002 Driftsbygningar i landbruket Temarettleiing Innleiing Kapittel 1 Kva gjeld for driftsbygningar? Kapittel 2 Plan- og bygningslova Kapittel 3 Saksbehandling Kapittel 4 Teknisk

Detaljer

Innkalling Formannskapet

Innkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Møtested: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 Sak 257/14 og sak 258/14 er ikkje offentleg og vil verta lagt fram i møte Forfall skal meldast

Detaljer

Detaljregulering for fritidsbustader på gnr. 213, bnr. 1 og bnr. 2. Bordalen, 5700 VOSS

Detaljregulering for fritidsbustader på gnr. 213, bnr. 1 og bnr. 2. Bordalen, 5700 VOSS Voss kommune PLANOMTALE FOR: Detaljregulering for fritidsbustader på gnr. 213, bnr. 1 og bnr. 2 KVITNO II, BORDALEN Voss kommune FORSLAGSTILLAR: GIK EIGEDOM AS Bordalen, 5700 VOSS Voss kommune - PlanID

Detaljer