Din veiviser i en verden av muligheter.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din veiviser i en verden av muligheter."

Transkript

1 Din veiviser i en verden av muligheter. Universell utforming v/siv. ark. Lars Aasness

2 Nasjonale og internasjonale standardiseringsorganisasjoner IEC CENELEC ISO CEN ITU ETSI Norsk Elektroteknisk Komite Standard Norge Post- og teletilsynet

3 Hovedprinsipper for standardiseringsarbeidet Åpenhet alle kan delta; bedrifter, myndigheter, forskningsinstitusjoner, forbrukere og arbeidstakere Frivillighet basert på frivillig deltakelse fra interesserte/berørte parter Konsensus siktemålet er enighet, innebærer prosess og forhandlinger

4 På hvilke nivåer utføres standardisering for UU? Internasjonal = ISO ISO Europeisk = EN? Forberedende arbeider er i gang Nasjonalt = NS NS serien

5 Regjeringens handlingsplan følges opp med standarder: NS 3041 Skilting - Veiledning for plassering og detaljer NS Tilgjengelige reiselivsmål - Krav som grunnlag for merkeordning NS Universell utforming av byggverk Del 1 Arbeids-/publikumsbygninger Del 2 Boliger NS Universell utforming av opparbeidete uteområder - Krav og anbefalinger

6 Komiteen for NS serien besto av: Åse Røstum Norang, Undervisn.bygg, Oslo kommune (leder) Aina Tjosås, Husbanken Henriette Steineger, Sosial- og helsedirektoratet Lars Myhre, Boligprodusentene Lars Riese, Norske Arkitekters Landsforbund Liv Trengereid, Statsbygg Sigmund Asmervik, UMB Steinar Myrdal, Norges Handikapforbund Svein Jacobsen, FFO Tone Rønnevig, Statens bygningstekniske etat

7 Mandat Komiteen skal utarbeide forslag til norske standarder for universell utforming av bygninger. I denne fasen avgrenses oppgaven til å gjelde nye arbeids-/ publikumsbygninger og boliger. Komiteen skal videre følge opp og vedlikeholde NS11001-serien av standarder. Komiteen skal også behandle forslag til standarder fra ISO/TC59/SC16, samt følge opp arbeidet i underkomiteen og eventuelt annet tilsvarende internasjonalt arbeide, og støtte de norske deltakerne i arbeidet. Den skal videre gi forslag til hvordan SN skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC59/SC16 og behandle forslag til eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt. Standard Norge vil sørge for nødvendig nasjonal høring. De saker komiteen skal behandle forelegges av Standard Norges administrasjon.

8 Hensikten med standardene og hvordan man kan bruke dem: Denne standarden kan gjøres gjeldende helt eller delvis der kontraktspartene ønsker det. Standarden kan også så langt det er hensiktsmessig nyttes som referanse i kommunenes planbestemmelser og utbyggingsavtaler. Standardens krav er tenkt gjennomførbare ved nybygging, men de er formulert slik at de er fullt anvendelige også ved hovedombygging.

9 Byggteknisk forskrift (TEK10) med veiledning har detaljerte bestemmelser vedrørende universell utforming. Disse er preget av arbeidet som har pågått med NS standardene. Men vær oppmerksom på at forskriftene avviker noe fra dimensjonerende målkrav satt i standardene.

10 Universell utforming er forklart som: Utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig uten behov for tilpasning og en spesiell utforming".

11 Begge standardene bygger på følgende prinsipper: Et universelt utformet bygg skal kunne brukes av alle. I bratt terreng er hovedprinsippet at bilvei tar opp høydeforskjellene slik at atkomstveiene fra parkering til bygningens inngang legges (langs kotene) med tilfredsstillende stigningsforhold. Der det anlegges felles uteområder skal disse kunne brukes av alle. Det skal være en naturlig sammenheng mellom bruken av bygningen og bruken av bygningens umiddelbare uteområder

12 2 Normative referanser (andre standarder som ligger grunn for valgt løsning) 3 Definisjoner (presiserer egne begreper som brukes i standarden) Eksempel: 3.7 atkomstvei forbindelse fra vei og parkeringsplass til byggverkets/ anleggets inngangsparti 3.46 parkeringsanlegg samlet areal for flere parkeringsplasser og manøvreringsareal

13 Hvilke konsekvenser kan slike definisjoner få i et større bygningskompleks? Les alltid definisjoner nøye og vurdér mulighetene. Valgene påvirker brukskvaliteten og kan få prismessige konsekvenser. Hva blir konkurransefortrinnet?

14 For å bidra til økt forståelse i målgruppen inneholder standardene et eget punkt: 4 Orienterende innledning om ulike funksjonsnedsettelser: - Bevegelse og forflytning - Syn - Hørsel - Kognitive evner - Miljø (astma/allergi)

15 Sitat fra : 4.2 Bevegelse og forflytning Denne standarden er basert på de kravene til bygninger og omgivelser som bruk av manuelle - eller elektriske rullestoler for innendørs og utendørs bruk medfører. I tillegg er redusert gangfunksjon, redusert kraft i armer og redusert håndfunksjon lagt til grunn. Se for øvrig mer informasjon om bevegelse i tillegg A.

16 4.3 Nedsatt synsevne Denne standarden er basert på de nødvendige kravene en 80 - åring statistisk sett må ha til belysning for å kunne oppfatte kontraster og farger. En nærmere beskrivelse av synet, samt kurver og tabeller for synlighet av farger og kontraster for svaksynte, finnes i tillegg B. Luc Costerman fartsrek. for blinde 308km/t

17 Viktig forskjell mellom premissene i standardene Dimensjonerende snusirkel for rullestol i arbeids-/ publikumsbygning = 1600 mm Dimensjonerende snusirkel i boligbygning = 1500 mm

18 5.2 Dimensjonering av atkomstvei til bygning Atkomstveien for gående/rullestolbrukere skal ikke være brattere enn 1:20. Unntaksvis, for avstander < 3 meter, kan den være brattere, men ikke brattere enn 1:12. Atkomstveien skal ha en fri bredde på minst 1,8 m. Det skal ikke plasseres hindringer slik at den minste frie bredden reduseres. Tverrfallet skal være høyst 2 %. Atkomstveien skal ha et horisontalt hvileplan ved stigningens begynnelse og slutt, samt et horisontalt plan for hver 0,6 m stigning. Dybden på planet skal være minst 1,6 m. Det skal være minst 2,25 m fri høyde i full bredde langs hele atkomstveiens definerte gangsone - inkludert i krysningspunkter.

19 6.5 Mål på parkerings- og oppstillingsplasser Biloppstillingsplasser for forflytningshemmete skal dimensjoneres med 4,5 meters bredde og 6,0 meters lengde. Denne dimensjoneringen anbefales uansett biloppstillingssystem. Ved parkering etter hverandre skal det i tillegg være en sone for løfteplattform bak kjøretøyet (2,0 meter).

20 Delsitater fra : 7 Inngangsparti 7.1Generelt Hvis mulig, skal hovedinngangen være synlig fra atkomst til tomt og fra parkeringsplass. Inngangspartiet skal være logisk plassert og godt synlig. Inngangspartiet skal være skjermet for nedbør og vind. Utformingen bør inngå i en overordnet veifinningsstrategi. Informasjon om alle hovedfunksjoner i bygningen bør plasseres i nærheten av inngangspartiet.

21 8 Planløsning 8.1 Generelt Planløsning i en bygning er av grunnleggende betydning for brukernes orienterings- og bevegelsesmulighet. Virkemidler for å oppnå tilfredsstillende løsninger: Logisk planløsning Det skal være enkelt å finne fram til viktige funksjoner. Virkemidler for å oppnå dette kan være differensiering av og størrelse på kommunikasjonsveier og rom, takhøyder, dørbredder/-høyder samt lys, farger og akustikk. Sentrale funksjoner plasseres på repeterende faste steder per etasje; Materialbruk Bevisst bruk av materialer, farger, lys og akustiske egenskaper;

22 9 Horisontal kommunikasjon i bygningen 9.1 Generelt I planfasen må det tas høyde for at faste installasjoner ikke skal komme i konflikt med sirkulasjonssonene. Innvendige kommunikasjonsveier skal være hinderfrie og tilfredsstillende i forhold til bygningens bruk. Hva betyr det i praksis?

23 Del sitat fra: 10.4 Håndlister for trapper og ramper skal plasseres og utformes etter følgende kriterier: - det skal være håndlister i to høyder på begge sider i trappeløpet eller i rampen, og disse skal monteres i høyder på henholdsvis 700 mm og 900 mm; -håndlist skal følge hele trappe-/rampeløpet sammenhengende der dette er mulig og avsluttes horisontalt minst 300 mm forbi trappe-/rampeløpet i begge ender; -håndlister skal føres til vegg, gulv eller tilbake til håndlist for å unngå hekting; -håndlister skal ha luminanskontrast på minst 0,4 til bakgrunnen;

24 Heisstol Minst én heisstol skal ha et innvendig gulvareal med en bredde på minst 2000 mm og en dybde på minst 1400mm, se figur 8. (Merknad Dette er type 3 i tabell 1 i 2003-utgaven av NS-EN 81-70). Alternativt til første avsnitt kan heis for båretransport anvendes. En slik heisstol skal ha et innvendig gulvareal med en bredde på minst 1100 mm og en dybde på minst 2100 mm. Øvrige personheiser skal ha et innvendig gulvareal med en bredde på minst 1100 mm og en dybde på minst 1400 mm. (Meknad Dette er type 2 i tabell 1 i 2003 utgaven av NS-EN 81-70). Største heisstol skal plasseres slik at den gir adgang til alle hovedfunksjoner i bygningen.

25 Utdrag fra NS Boliger ; punkt Lastbærere Minst én lastbærer skal ha et innvendig gulvareal med en bredde på minst 2000 mm og dybde på minst 1400 mm. (Merknad Dette er type 3 fra tabell 1 i 2003 utgaven av NS-EN 81-70). Øvrige lastbærere skal et innvendig gulvareal med en bredde på minst 1100 mm og dybde på minst 1400 mm (Merknad Dette er type 2 i tabell 1 i utgaven av NS-EN 81-70). Den største lastbæreren skal plasseres slik at den gir adgang til alle hovedfunksjoner i bygningen. For å ivareta sikkerheten skal lastbæreren være fullstendig lukket med vegger, gulv og tak og bare med åpninger tillatt for brukeratkomst, ventilasjon og andre nødvendige åpninger

26 Dimensjoner innv. Forskriftskrav Forskriftskrav Standardkrav Arbeidsbygning Heis Løfteplattform Fra 3.etasje 1.1 x x x 2.0 Inntil 2 etasjer 1.1 x x x 2.0 Dimensjoner innv. Forskriftskrav Forskriftskrav Standardkrav Boligbygning Heis Løfteplattform Fra 3.etasje 1.1 x x 2.0 Inntil 2 etasjer 1.1 x x 2.0

27 Utdrag fra NS Boliger ; punkt Betjeningstablå for heiser Betjeningstablået skal ha synlig luminanskontrast i forhold til bakgrunnen/veggen. Luminanskontrasten mellom knappene og tablået skal være minst 0,4. Aktuell etasjebetegnelse skiltes på veggen med taktil skrift og punktskrift i umiddelbar nærhet av betjeningstablået. Skrifthøyden skal være minst 30 mm. Betjeningsknappene skal være utført slik at signal kan gis med en kraft på mellom 2,5 5 N. Når signalet er mottatt, skal dette vises med både lys- og lydsignal. Betegnelser på knapp, tall eller symboler, skal være utført med taktil skrift. Det skal framgå i utformingen av stoltablået hvilken etasje som er utgangsetasjen. Punktskrift skal være plassert til venstre for knappen, se figur 9. Eksempel på tastatur for heistablå

28 Rulletrapper og rullende fortau Rulletrapper og rullende fortau skal utføres i henhold til NS-EN Verken rulletrapper eller rullende fortau tilfredsstiller krav til universell utforming. Heiser med universell utforming, eventuelt ramper, skal finnes i nærheten av rulletrapper eller rullende fortau, og det skal være anvisning om dette. Foran start og slutt på rulletrappen skal det være et 600 mm dypt farefelt. Foran start og slutt på rullende fortau skal det være et 600 mm dypt oppmerksomhetsfelt. Luminanskontrasten på oppmerksomhetsfeltet skal være 0,4 og farefeltet minst 0,8.

29 11 Veifinning og informasjon Dette kapitlet påpeker sammenhengen mellom ulike virkemidler for oppnå god veifinning. Terminologi knyttet til bruk og utforming av bygde ledelinjer er lite enhetlig og tildels sprikende, men gjennomgående for de bygde ledelinjene at de består av tre elementer med tilhørende funksjon. Disse er: 1) Ledelinje (retningselement) 2) Oppmerksomhetsfelt (element som skal påkalle oppmerksomhet). 3) Farefelt (element som varsler fare)

30 12 Tekniske installasjoner og betjeningsutstyr 12.1Generelt Alt montert betjeningsutstyr skal være utformet slik at bruk krever liten kraft, og slik at det gir et godt grep eller er enkelt å betjene. Plassering av betjeningsknapper for lys, varme, ventilasjon og lignende skal være plassert mellom 800 mm og 1100 mm over gulv.

31 13.2 Om inneklima Faktorer som er viktige for å skape et godt inneklima: -sikre lav fuktighet i materialer og ferdig bygning; -sikre inntak av ren uteluft, slik at organisk materiale, støv, snø og annen fuktighet ikke suges inn; - velge lavemitterende materialer som ikke gir helseskadelig eller irriterende avgassing; - velge materialer og byggevarer ut i fra produktdokumentasjon som viser egenskaper med hensyn til avgassing; - unngå varmekilder med høy overflatetemperatur; - velge overflater av rengjøringsvennlige materialer;

32 Om inneklima Sjekk : NS-EN Inneklimaparametere for dimensjonering og vurdering av bygningers energiytelse inkludert inneluftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustikk NS-EN Ventilasjon i yrkesbygninger - Ytelseskrav for ventilasjons- og romklimatiseringssystemer Begge standardene er oversatt til norsk. Det er utarbeidet en veiledning, som forklarer forholdet mellom forskrift er og NS-EN Veiledningen har betegnelsen P-712. Denne veiledningen vil danne grunnlag for nasjonale tillegg i NS- EN De europeiske standardene angir en del lavere kvaliteter enn det vi har i Norge.

33 Standardene har tillegg med utdyping om temaene: Nedsatte bevegelsesevner, synsevner, hørselsevner, kognitive evner, Overfølsomhet for luft og materialer. Tillegg C (informativt) Om nedsatt hørselsevne. Dette tillegget peker på ulike former for nedsatt hørsel og gir noen grunnleggende kriterier som kan bidra til å ivareta selvstendig deltagelse. Delsitat fra tillegg C: Akustiske forhold i ulike rom Med riktig etterklangstid i rom der flere personer skal kommunisere, kan man sikre god forståelse av tale (for eksempel møterom, undervisningsrom, auditorier, kantiner). I slike lokaler er det som regel behov for spesielle akustiske tiltak. Det er flere ulike parametere som benyttes i vurdering av lydkvalitet i ulike rom og lokaliteter. Se NS 8175: 2012.

34 NS 8175: 2012 Lydforhold i bygninger lydklasser for ulike bygningstyper Den nye utgaven omtaler flere bygningstyper og gir mer utdypende informasjon om de enkelt bygningstypene. I tillegg stilles detaljerte krav i forhold til de enkelte rommene i disse bygningstypene. I 2010 gjennomførte NIBR en spørreundersøkelse for å kartlegge opplevelse av lydforhold hos svaksynte/blinde og hørselshemmete. Resultatene fra undesøkelsen er brukt for å vurdere hvilke byggverk/rom/arealer som det bør stilles grenseverdier til og typen grenseverdier som skal settes.

35 NS Boliger Tillegg F (normativt) Om bygging av boliger med ulik grad av tilgjengelighet Framtidens bolig skal inneha kvaliteter som gir brukbarhet for flest mulig. I dette tillegget vises det til mulige tilgjengelighetskvaliteter: -universelt utformet bolig - livsløpsbolig - bolig forberedt for universell utforming Tabell F.1 viser hva som menes i praksis med denne inndelingen.

36 Type Definisjon Merknad Universelt utformet bolig Livsløpsbolig Bolig forberedt for universell utforming Bolig der atkomst og alle boligfunksjoner er universelt utformet Bolig der atkomst og alle nødvendige boligfunksjoner på inngangsplan er universelt utformet Bolig der atkomst og inngangsparti/entré, stue, kjøkken, minst ett bad/toalett/vaskerom og uteplass er universell utformet For øvrige boligfunksjoner skal universell utforming kunne etableres. Med boligfunksjoner menes: inngangsparti/entré, stue, kjøkken, alle soverom, minst ett bad/toalett/vaskerom samt oppbevaringsplasser og uteplasser. I tillegg regnes alle fellesarealer. Med nødvendige boligfunksjoner på inngangsplan menes: inngangsparti/entré, stue, kjøkken, minst ett soverom (parsengsrom), minst ett bad/toalett/vaskerom, oppbevaringsplass og uteplass. Unntak: Der det er et annet parsengsrom i boligen, kan parsengsrommet på inngangsplanet vises som stiplet løsning. Valgt løsning skal vises på tegning og i beskrivelser/dokumentasjon. Det forutsettes at endringen ikke forringer boligens planløsning. Med øvrige boligfunksjoner menes alle soverom og oppbevaringsplasser/ boder. Det skal avsettes plass og gjøres konstruksjonsmessige forberedelser slik at øvrige etasjer kan nås trinnfritt ved installasjon av heis/løfteplattform internt i boenheten. Det forutsettes at endringen ikke forringer boligens planløsning. Valgt løsning skal vises på tegning og i beskrivelser/dokumentasjon.

37 Utfordringene er mange ikke minst klimaet og sikring av tilgjengelighet til bygninger hele året. Standardene gir grunnlag for videre utdyping av temaer som for eksempel : Enhetlig veifinningssystem i bygninger.

38 Samfunnet er ikke tjent med å fortsette på dette nivået Statens vegvesen har ansvar for fylkesvegene, mens kommunen har ansvar for å måke disse fortauene. Kommunen hadde brukt to timer på å håndfrese gangfeltene over Nybrua da Statens vegvesen kom og veltet all snøen og isen fra vegbanen over på gangfeltet. Det er umoralsk, hevder vegsjef Ole Petter Hoem.

39 Konstruktiv uenighet bringer samfunnet framover Det er duket for utvikling og forbedringer innen temaet universell utforming

40 nyttige adresser angående UU.

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser

Detaljer

universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder

universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder 1 forord Deltakelse og likestilling Regjeringens visjon er at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Regjeringen legger universell

Detaljer

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER 1 F O R O R D Deltakelse og likestilling Regjeringens mål er full deltaking og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet. Universell

Detaljer

Plan- og bygningsloven TEK 2010

Plan- og bygningsloven TEK 2010 Plan- og bygningsloven TEK 2010 Endringer i TEK 2010 Den nye TEK har mange endringer og en annen oppbygning enn dagens forskrift. De viktigste nyhetene er gjennomgående krav om at de fleste byggverk skal

Detaljer

Universell utforming flerleilighetsbygg

Universell utforming flerleilighetsbygg Byutvikling Universell utforming flerleilighetsbygg Et prosjekteringsverktøy Universell utforming Tilgjengelighet for alle INNLEDNING Innhold 00:01 00: INNLEDNING 01.02.2009 Innhold 00:01 01.02.2009 Forord

Detaljer

Universell utforming - publikumsbygg. Univer

Universell utforming - publikumsbygg. Univer Universell utforming - publikumsbygg Et prosjekteringsverktøy Univer Et p tøy PUBLIKUMSBYGG Innhold 00:01 00: INNLEDNING 20.12.2012 Innhold 00:01 20.12.2012 Forord 00:02 20.12.2012 De sju prinsipper for

Detaljer

Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kap 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk Det er beskrevet tre ulike kravnivåer for planløsning, kommunikasjonsveier mv. i byggverk: 1. Generelle krav Dette er generelle krav som gjelder alle typer

Detaljer

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Gode bygg for et godt samfunn Likestilt bruk av byggverk Brukbare uteområder Flere tilgjengelige boliger Flere universelt utforma arbeidsbygg

Detaljer

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK HO-3/2004 ISSN 0802-9598 Bygg for alle Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder TEK SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGG FOR ALLE Temaveiledning Universell utforming av byggverk

Detaljer

INGEN HINDRING. Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv

INGEN HINDRING. Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv INGEN HINDRING Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv Utgitt av SINTEF Bygg og Miljø avdeling Arkitektur og Byggteknikk. Heftet er utarbeidet med støtte fra DELTA-senteret, Riksantikvaren

Detaljer

Veileder for universell utforming i Bærum kommune

Veileder for universell utforming i Bærum kommune Veileder for universell utforming i Bærum kommune Rådhuset oppgradert i 2009 i tråd med prinsipper for universell utforming Bilde: Pedro Ardila Siste oppdatering: 23.09.09 Overordnet plan i PMA Side 1

Detaljer

Høringssvar Forslag til ny teknisk forskrift til plan- og bygningsloven

Høringssvar Forslag til ny teknisk forskrift til plan- og bygningsloven Høringssvar Forslag til ny teknisk forskrift til plan- og bygningsloven Boligprodusentenes Forening Oslo 22.09.2009 Boligprodusentenes Forening - Høringssvar - Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven

Detaljer

Innretning av krav i TEK10 for å ivareta hensyn til tilgjengelighet, bokvalitet og fleksibilitet i arealdisponeringen

Innretning av krav i TEK10 for å ivareta hensyn til tilgjengelighet, bokvalitet og fleksibilitet i arealdisponeringen Dialogmøte om forenkling av tilgjengelighetskrav i TEK10, 21. mars 2014 Anbefaling fra Boligprodusentenes Forening Innretning av krav i TEK10 for å ivareta hensyn til tilgjengelighet, bokvalitet og fleksibilitet

Detaljer

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Kristin Margarete Crawford Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Bildene er hentet fra Lillehammer kommunes bildearkiv. Opplag: 3.000

Detaljer

Digitale regler Bruk av digitale regler for å sjekke krav gitt i det bygningstekniske regelverket (lover, forskrifter, veiledning) og standarder

Digitale regler Bruk av digitale regler for å sjekke krav gitt i det bygningstekniske regelverket (lover, forskrifter, veiledning) og standarder Digitale regler Bruk av digitale regler for å sjekke krav gitt i det bygningstekniske regelverket (lover, forskrifter, veiledning) og standarder Standard Norge, desember 2012 prosjektrapport 2012 Standard

Detaljer

Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009

Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009 RANDABERG KOMMUNE VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING OKTOBER 2009 Tilgjengelig for alle. Bygg og atkomst. VEILEDER Randaberg kommune Det er mange turmuligheter i Randaberg, som her fra Harestadmyra. Foto:

Detaljer

Deltakelse i politisk arbeid

Deltakelse i politisk arbeid Deltakelse i politisk arbeid Forutsetninger og like muligheter for alle IS-1371 Veileder Deltasenteret Veilederens tittel: Deltakelse i politisk arbeid Forutsetninger og like muligheter for alle Utgitt:

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Versjon 2, 07.11.05 1

INNHOLDSFORTEGNELSE. Versjon 2, 07.11.05 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Universell utforming - Eksempler på gode løsninger...2 Hva er universell utforming?...2 0versikt over brukte symboler...3 Inngangsparti...4 Høydeforskjeller trapper og ramper...12 Høydeforskjeller

Detaljer

HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1. Veileder til Husbankens grunnlån

HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1. Veileder til Husbankens grunnlån HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1 Veileder til Husbankens grunnlån HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 2 Innledning... 4 1 Formål... 4 2 Hva kan det gis lån til... 5 2.1 Oppføring av nye boliger... 5 2.2 Utbedring

Detaljer

Estetisk, trygt og tilgjengelig. en veileder for riktig utforming av bygg

Estetisk, trygt og tilgjengelig. en veileder for riktig utforming av bygg Estetisk, trygt og tilgjengelig en veileder for riktig utforming av bygg Innhold Utgitt av Norges Blindeforbund 2013 ISBN 978-82-92998-21-2 Heftet er produsert med midler fra Husbanken. I redaksjon har

Detaljer

Formingsveileder universell utforming for Hamar sentrum INNLEDNING LOVVERK ANALYSE LØSNINGER ELEMENTER DRIFT

Formingsveileder universell utforming for Hamar sentrum INNLEDNING LOVVERK ANALYSE LØSNINGER ELEMENTER DRIFT Formingsveileder universell utforming for Hamar sentrum INNLEDNING LOVVERK ANALYSE LØSNINGER ELEMENTER DRIFT Forord INNLEDNING LOVVERK ANALYSE LØSNINGER ELEMENTER DRIFT har hatt ønske om å utarbeide en

Detaljer

VISTA UTREDNING AS. Direktoratet for Forvaltning og IKT - DIFI. Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av selvbetjeningsløsninger

VISTA UTREDNING AS. Direktoratet for Forvaltning og IKT - DIFI. Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av selvbetjeningsløsninger Direktoratet for Forvaltning og IKT - DIFI Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av selvbetjeningsløsninger Rapport 21. mai 2010 VISTA UTREDNING AS Universell utforming av selvbetjeningsløsninger

Detaljer

Universell Utforming i det kommunale plansystemet - Pilotkommuneprosjekt

Universell Utforming i det kommunale plansystemet - Pilotkommuneprosjekt Universell Utforming i det kommunale plansystemet - Pilotkommuneprosjekt UNIVERSELL UTFORMING og REGULERINGSBESTEMMELSER Forord Dette heftet med tips, erfaringer og gode råd knyttet til Universell utforming

Detaljer

Kulturminnevern og universell utforming. Et prosessverktøy

Kulturminnevern og universell utforming. Et prosessverktøy Kulturminnevern og universell utforming Et prosessverktøy Kulturminnevern og universell utforming -Et prosessverktøy Trondheim folkebibliotek har siden 1933 hatt tilhold i det gamle rådhus. Det nye biblioteket

Detaljer

Prosjekt: Bærekraftige offentlige innkjøp med fokus på universell utforming

Prosjekt: Bærekraftige offentlige innkjøp med fokus på universell utforming Prosjekt: Bærekraftige offentlige innkjøp med fokus på universell utforming En rapport utarbeidet av GRIP på oppdrag fra Miljøverndepartementet og Husbanken April 2008 2 INNHOLD 1. Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING

FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING 1 FORORD Full deltakelse og likestilling har vært det overordnede målet i politikken for funksjonshemmede i mer enn 20 år. I Manneråkutvalgets

Detaljer

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk. TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet

Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk. TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet Universell utforming i forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Direktoratet for byggkvalitet Et samfunn for alle 1 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven > Fremme

Detaljer

Kulturminnevern og universell utforming. Et prosessverktøy

Kulturminnevern og universell utforming. Et prosessverktøy Kulturminnevern og universell utforming Et prosessverktøy Kulturminnevern og universell utforming -Et prosessverktøy Trondheim folkebibliotek har siden 1933 hatt tilhold i det gamle rådhus. Det nye biblioteket

Detaljer

Universell utforming av Sæter Vedlegg til kravspesifikasjonen datert 11. april 2008

Universell utforming av Sæter Vedlegg til kravspesifikasjonen datert 11. april 2008 Et bygg blir aldri tilgjengelig av ren slump men ofte utilgjengelig av små ubetenksomheter Universell utforming av Sæter Vedlegg til kravspesifikasjonen datert 11. april 2008 Kongsvinger kommune, 10. april

Detaljer