NORDISKT FORUM 2011 INFRASTRUKTUR Presentasjon Tore Ljunggren, Avdelingssjef

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORDISKT FORUM 2011 INFRASTRUKTUR Presentasjon 24.11.2011 Tore Ljunggren, Avdelingssjef"

Transkript

1 NORDISKT FORUM 2011 INFRASTRUKTUR Presentasjon Tore Ljunggren, Avdelingssjef

2 FAVEO, Nordens største selskap innen profesjonell prosjektledelse 320 ansa<e. Omsetning NOK 456 mill i 2010 Tilbyr ledelse og styring av alle typer små og store prosjekter. Prosjekterer ikke Eid av medarbeidere og opptrer uavhengig. Visjon: Prosjektledelse i verdensklasse

3 Arbeidsområder BYGG & EIENDOM ANLEGG & INFRASTRUKTUR ENERGI & INDUSTRI VIRKSOMHETS- UTVIKLING IKT & TEKNOLOGIUTVIKLING

4 Faveo Academy Vi legger stor vekt på konynuerlig kunnskapsutvikling i prosjektlederfaget. Derfor har vi utviklet en egen intern utdanning Faveo Academy.

5 Hva er en verdianalyse? Verdianalyse er en metode som går ut på å idenyfisere hovedhensiktene med prosjektet. Gjennom kreayve prosesser har en fokus på hensikten med prosjektet og verdien av det i forhold Yl ressursinnsatsen To begreper som er sentrale i området er Relevans og Levedyk,ghet. Relevans; et spørsmål om våre løsninger og resultater er i samsvar med behov og prioriteringer fra brukere, eiere og samfunnet. Er det de<e de trenger? Er det de<e de vil ha? LevedykMghet; et spørsmål om våre løsninger og resultater gir posiyve effekter over Yd lenge e<er at prosjektet er avslu<et.

6 Verdianalyse: Definisjon En metode for å idenyfisere hovedfunksjonene, hovedhensiktene med produktet, prosjektet, tjenesten KreaYv tenkning som tar i bruk ulike teknikker for å finne alternayve måter å oppnå hovedfunksjonen Yl lavere kostnad (eller lik kostnad, men bedre funksjon) Verdianalyse ersta<er ikke usikkerhetsanalyser, konsekvensutredning, kvalitetsrevisjoner etc, men er et supplement. Ubordrer løsning mer enn andre verktøy

7 Verdianalyse: Bakgrunn Teknikken ble ta< i bruk under 2. verdenskrig i USA ( value engineering ) Knapphet på ressurser Yl industri- og våpenproduksjon Hvordan redusere ressursforbruk og minimalisere kostnader? Fokus ble lagt på hensikten med produktet og verdien av produktet i forhold Yl ressursinnsatsen. I USA er nå verdianalyse innført som en lovpålagt gjennomgang for alle statlige prosjekter

8 For hvilke type prosjekter bør en verdianalyse foretas? Prosjektet har gå< over lang Yd og baserer seg på gamle planer og løsninger Prosjekter som har/har ha< stort Ydspress i planleggingsfasen Prosjekter som har komplisert uborming m.h.p konstruksjoner, utgravninger, skråninger med mer. Prosjekter i bymessige strøk med store krav Yl å ivareta omgivelser og miljø. Prosjekter med store kostnadsoverskridelser

9 Når bør en verdianalyse foretas? Jo Ydligere desto større påvirkning og besparelse potensial. Analysen bør allikevel vente Yl løsningsforslag foreligger, men uten at de er detaljprosjektert.

10 Verdianalyse som verktøy Styrken i forhold Ml andre verktøy En uavhengig ekspertgruppe etableres og får fri< spillerom (intervjuer, undersøkelser, ressursbruk) Det arbeides uavhengig av poliyske føringer og Ydligere faglige kamper og kompromisser Man ubordrer løsninger som oppre<holder funksjonaliteten Yl en lavere kostnad Man ubordrer løsninger som ikke tjener hovedhensikten med prosjektet

11 Verdianalyse - Arbeidsplan/prosess. Utvelgingsfase Undersøkelsesfase Idefase (presenteres nærmere) Vurderingsfase Utviklingsfase (presenteres nærmere) Presentasjon (presenteres nærmere) Iverksegng/realisering Revisjon, erfaringsoppfølging

12 Verdianalyse - Idefasen De<e er den kreayve fasen i verdianalysen Nye ideer for å løse på funksjonskravene i forrige fase må fram Hver enkelt må være seg bevisst holdninger som symulerer Yl økt kreayvitet Få fram problemet i full bredde og så generelt som mulig Definer de uavhengige parametrene som søkes løst List opp alle de alternayve måter for gjennomføring av hver parameter

13 Verdianalyse Utviklingsfasen Målet med denne fasen er å utvikle de beste alternayver Yl å bli salgbare hos prosjekteier. Behov for ekstern informasjon kan være nødvendig for eksempel for kvalitetssikring av kostnadsoverslag Er alle utvalgte forslag teknisk mulige? Er forslagene salgbare i forhold Yl prosjektets ide og funksjon? Livsløpskostnader må også beregnes

14 Presentasjonsfasen Prosessen i analysegruppa presenteres De foreløpige anbefalingene presenteres De nødvendige planfaglige, tekniske og økonomiske avklaringer i mellomperioden presenteres. Endelig anbefaling (m/prioriteringer) presenteres Man anbefaler hva bør prosjektet bør jobbe videre med. Man anbefaler en ny usikkerhetsanalyse

15 Jeg har vært prosessleder for verdianalyse for Statens vegvesen på følgende prosjekter: RV 108, ny veg- og bruforbindelse mellom Fredrikstad og Kråkerøy (Hvaler) Kostnadsoverslag: 800 millioner Rv 150 Ulven- Sinsen, ny tunnel og ny< kryss på Store Ringveg i Oslo. Kostnadsoverslag: 3 milliarder E18 Ny trace på strekningen Oslo- Sandvika ( Vestkorridoren ) Kostnadsoverslag: 11 milliarder

16 Eksempel - Sinsen Ulven: Hensikten med prosjektet Hovedformål Avlaste Rv 4 gjennom Groruddalen, legge trafikken via Fossumdiagonalen over på Østre Aker veg og føre den Ylbake mot Sinsen langs ring 3 Et miljøprosjekt for Groruddalen. Tilleggsmål Øke fremkommelighet og trafikksikkerhet på strekningen Ulven Sinsen Bedre bomiljøet på strekningen Ulven- Sinsen Skille overordnet vegne< og lokalvegne< i området (miljø, trafikksikkerhet og framkommelighet) Byutvikling på Økern

17 Gjeldende plan: Sinsen- Økern

18

19 Hva er vikmg å ivareta. Eksempel fra Sinsen Vi har fokusert på: Prioritering av det overordnede vegne<et Større bruk av dagløsninger Redusere omfang og kvalitet på lokale Ylknytninger og lokalt vegne< Beholde mest mulig av eksisterende vegne< Godt nok

20 Angrepsmåter 1 Hva har vi av innsparingsmuligheter innenfor dagens hovedprinsipp? Ta li< her og li< der.. 2 Kan vi heve kvaliteten i prosjektet uten at det koster mer? 3 Bør vi se på et annet grep som samydig ivaretar hovedhensikten? Skal man holde seg innenfor styringsrammen må man revurdere grepet

21 Intervjuobjekter Hanna Rachel Broch - Prosjektleder Sinikka Løvbrø<e - Prosjekteringsleder Stein Ole Innset Byggeleder, Entreprise 1 Inge Gunnes, Prosjektleder Norconsult Snorre Slapgård, Aas- Jacobsen, Utarbeidet forprosjekt Roy Barresten, Vägverket Konsult

22 Analysegruppen Tore Ljunggren, Faveo (prosessleder) Marit Liv Solbjørg, Faveo (gruppesekretær) Hans Håkon Ruud, Statens vegvesen Gunnar Stenvik, Cowi AS Tom- Alex Hagen, Statens vegvesen KrisYn Vitsø Bjørnstad, Mercuri Urval

23 Kostnadsutviklingen i prosjektet Alle tall i 1000-kr Overslag kr Overslag mars kr Avvik Forberedende arbeider % Løren- og Økerntunnel % Lokalveger Hasle Valle Ulven % Dagsone og påhugg Sinsen % Støytiltak % Forurensede masser Tekniske anlegg % Byggherrekostnader % Usikkerhet (F-faktorer) % Total %

24 AlternaMver - Vest for Løren skole Minimumsløsning: Delvis dagløsning for ring 3 mellom Løren skole og Sinsen Modifisert oelltunnel- løsning: Rampene skjøvet ut i dagsonen. Heve tunnelen for bedre verykalkurvatur. Sikringsomfang med mer utredes av Aas- Jacobsen.

25 Innsparinger Endrede og enklere løsninger Ersta<e 2 betongkulverter (rampene) m/ dagløsninger: = 145 mill Fjelltunnel: 2 hovedløp (3+3) ersta<er 4 løp ( ) i 700 m: = 30 mill Ersta<e Økern betongkulvert med modifisert eksisterende veg: = 124 mill Jernbanekrysning i plan med Alnabanen: 60 x 1.4 = 84 mill 10 mill = 74 mill Buede tak på betongkonstruksjoner: 20 mill Mer bruk av eksisterende veg (god nok kurvatur): 10 mill?

26 Innsparinger Endrede og enklere løsninger. Forts Fjerning av lokalvegramper og broer ved Ulvenspli<en: 25 mill Mindre behov for bortkjøring av forurensede masser: 10 mill Mindre midlerydige trafikkomlegginger: 40 mill Redusert byggeyd e< tverrslag: mill Oppdeling av entreprisene 50 millioner Oppfylling av forurensede masser i Lørenområdet: 40 mill

27 EsMmat på innsparinger - Oppsummert I størrelsesorden 600 mill kr I Yllegg kommer evt. innsparinger kny<et Yl oelltunnelen (Aas- Jacobsen vurderer de<e) Tiltak som øker kvaliteten: EsYmert Yl 105 mill kr (Ulvenveg og ny østre lenke)

28 Oppsummering - Anbefaling Prosjektet bør ta seg Yd Yl å se nærmere på de skisserte alternayvene en liten Ymeout Kansellere Ylbudskonkurransen for entreprise 2 Det bør se<es ned en gruppe som går mer detaljert Yl verks og går videre med de innspillene som er kommet fram i Verdianalysen Det bør tas en gjennomgang på hva som er statlig ansvar og hva som er andres ansvar (kommunen, utbyggere) i totalprosjektet Hva er poliysk mulig å få Yl Vegvesenets troverdighet

29 E]erskri^ Ulven - Sinsen Prosjektet tok en Yme- out for å jobbe videre med våre forslag Prosjektet hadde Yd Yl det fordi det må<e uanse< søke om Ylleggsbevilgninger i StorYnget (10%) Prosjektet tok hensyn Yl 2/3 av våre forslag, noe som betød en innsparing på ca 400 millioner. Prosjektet står ferdig i 2013

30

31 Analysegruppas kostnader på Sinsen Ulven 1 ukesverk (50 Ymer) for 6 personer: NOK Intervjuer av geoteknikere og konstruktører og medarbeidere fra Statens vegvesen: NOK Nye beregninger av konstruksjoner, trafikkløsninger, støyforhold, miljøforhold med mer: NOK Totalt: NOK Ny<e/kost= 400/0,7=571

32 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Fagnotat. Saksnr.: 201125114/361. Til: Byrådsavd for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for plan og geodata Dato: 07.05.2014

Fagnotat. Saksnr.: 201125114/361. Til: Byrådsavd for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for plan og geodata Dato: 07.05.2014 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Til: Byrådsavd for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for plan og geodata Dato: 07.05.2014 Saksnr.: 201125114/361 Emnekode:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Planlegging og styring av eneromsutbygging. Hemne kommune

Forvaltningsrevisjon. Planlegging og styring av eneromsutbygging. Hemne kommune Forvaltningsrevisjon Planlegging og styring av eneromsutbygging Hemne kommune Desember 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden september

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppen Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Rapport fra prosjektgruppen Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra prosjektgruppen Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Innføring av miljøledelse og miljøsertifisering av spesialisthelsetjenesten Prosjektgruppen Ivar Eriksen, prosjektleder Eigardirektør

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

utredning KONTAKTPERSON Sølve Jerm

utredning KONTAKTPERSON Sølve Jerm NOTAT OPPDRAG E18 korridoren i Asker DOKUMENTKODE 123134 PLAN NOT 002 EMNE Vurdering av alternative vegkonsepter Høn Slependen TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region øst ANSVARLIG ENHET

Detaljer

Tjenestestruktur i Sør-Aurdal kommune

Tjenestestruktur i Sør-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Tjenestestruktur i Sør-Aurdal kommune Formål: - Vurdere muligheter for strukturendringer innenfor skolesektoren og miljøarbeidertjenesten Område: Tjenestestruktur Kommune:

Detaljer

Bypakke Grenland - prioritering av kommunale prosjekter

Bypakke Grenland - prioritering av kommunale prosjekter Arkivsak-dok. 13/04164-19 Saksbehandler Olav Backe-Hansen Saksgang Hovedutvalg for teknisk sektor Møtedato Bypakke Grenland - prioritering av kommunale prosjekter Rådmannens innstilling Skien kommune prioriterer

Detaljer

Gevingåsen jernbanetunnel

Gevingåsen jernbanetunnel Dovre International AS Dovre International AS Transportøkonomisk institutt Gevingåsen jernbanetunnel Kvalitetssikring av valgt prosjektalternativ (KS 2) Unntatt offentlighet, jf. 5.2.b Oppdragsgiver Samferdselsdepartementet

Detaljer

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss.

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss. 11-1 11. Anbefaling Fra planprogrammet: Tiltakshaver, det vil si Statens vegvesen Region sør, skal med grunnlag i de utredninger som er gjennomført, komme med en begrunnet anbefaling til ansvarlig myndighet

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3514-1 Arkiv: 614 &20 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: ORGANISERING AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3514-1 Arkiv: 614 &20 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: ORGANISERING AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE Saksfremlegg Saksnr.: 10/3514-1 Arkiv: 614 &20 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: ORGANISERING AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Heidi Gautun. Endring av barnevernets tiltaksprofil En kartlegging av hjemmebaserte tiltak med statlig støtte

Heidi Gautun. Endring av barnevernets tiltaksprofil En kartlegging av hjemmebaserte tiltak med statlig støtte Heidi Gautun Endring av barnevernets tiltaksprofil En kartlegging av hjemmebaserte tiltak med statlig støtte Heidi Gautun Endring av barnevernets tiltaksprofil En kartlegging av hjemmebaserte tiltak med

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Professor Frank Asche, Universitetet i Stavanger

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Professor Frank Asche, Universitetet i Stavanger DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Industriell Økonomi & Teknologiledelse - Moderne prosjektledelse Vår semesteret, 2015 Åpen oppgave Forfatter: Kristian

Detaljer

Masteroppgave i eiendomsutvikling og forvaltning 2011 Eirik Rudi

Masteroppgave i eiendomsutvikling og forvaltning 2011 Eirik Rudi NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Tidligfasevurdering av aktuelle virkemidler for å realisere større eiendomsprosjekter i kommunen

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Lier kommune. Høvik/Stoppen skoleanlegg. Usikkerhetsanalyse av prosjektets planer og budsjett. Sammendragsrapport. Planning Reference

Lier kommune. Høvik/Stoppen skoleanlegg. Usikkerhetsanalyse av prosjektets planer og budsjett. Sammendragsrapport. Planning Reference Høvik/Stoppen skoleanlegg Usikkerhetsanalyse av prosjektets planer og budsjett Sammendragsrapport Better Planning Reference Worse Prokonsult AS Mai 2008 INNHOLD 1. SAMMENDRAG AV ANALYSEN...3 1.1 Bakgrunn,

Detaljer

Evaluering av barneverntjenesten i Oslo kommunesbydeler

Evaluering av barneverntjenesten i Oslo kommunesbydeler www.pwc.no Evaluering av barneverntjenesten i Oslo kommunesbydeler Byrådsavdeling for finans. Rapporten tar for seg bydelenes avvik mellom kriteriefordelte budsjettmidler og faktiske utgifter til barnevernet,

Detaljer

Notat. Infrastruktur alternative løsninger og anbefalinger. Oppdragsgiver: Ringerike kommune Oppdrag: Kommunedelplan Krakstadmarka

Notat. Infrastruktur alternative løsninger og anbefalinger. Oppdragsgiver: Ringerike kommune Oppdrag: Kommunedelplan Krakstadmarka Notat Oppdragsgiver: Ringerike kommune Oppdrag: Kommunedelplan Krakstadmarka Faveo Prosjektledelse AS Vestre Strandgt 27 29, 4611 Kristiansand www.faveoprosjektledelse.no ORG. NR 881 894 742 MVA Sted:

Detaljer

ARBEIDSSEMINAR OM TIDLIGFASEN 30. OKTOBER 2003 OPPSUMMERING FRA GRUPPEARBEIDENE

ARBEIDSSEMINAR OM TIDLIGFASEN 30. OKTOBER 2003 OPPSUMMERING FRA GRUPPEARBEIDENE KOMPETANSENETTVERKET FOR SYKEHUSPLANLEGGING ARBEIDSSEMINAR OM TIDLIGFASEN 30. OKTOBER 2003 OPPSUMMERING FRA GRUPPEARBEIDENE 1 Gruppearbeid Deltakerne på arbeidsseminaret ble delt inn i fem grupper: Tidligfasen

Detaljer

Oppdragsbeskrivelsen sier følgende om det som angår sykkeltransport:

Oppdragsbeskrivelsen sier følgende om det som angår sykkeltransport: Forord Trondheim kommune har i juni 2008 vedtatt en miljøpakke for transport i Trondheim. I St.prp. nr. 85 i 2009 samtykket Stortinget i at bompengeselskapet får løyve til å sette i gang innkreving av

Detaljer

Evaluering av investeringen E18 Momarken - Sekkelsten

Evaluering av investeringen E18 Momarken - Sekkelsten Arbeidsrapport Evaluering av investeringen E18 Momarken - Sekkelsten Torbjørn Aass, Morten Welde Concept-programmet, NTNU Forord Denne rapporten er resultatet av en evaluering av investeringsprosjektet

Detaljer

Administrasjonsutvalget 20.01.09 sak 1/09 Formannskapet 20.01.09 sak 10/09 Bystyret 27.01.09 sak 5/09

Administrasjonsutvalget 20.01.09 sak 1/09 Formannskapet 20.01.09 sak 10/09 Bystyret 27.01.09 sak 5/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Administrasjonsutvalget 20.01.09 sak 1/09 Formannskapet 20.01.09 sak 10/09 Bystyret 27.01.09 sak 5/09 Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie

Detaljer

Fakultet for arkitektur. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet MASTEROPPGAVE I STUDIEPROGRAMMET MASTER I EIENDOMSUTVIKLING OG FORVALTNING

Fakultet for arkitektur. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet MASTEROPPGAVE I STUDIEPROGRAMMET MASTER I EIENDOMSUTVIKLING OG FORVALTNING NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Saksbehandler Helge Gravås Telefon MASTEROPPGAVE I STUDIEPROGRAMMET MASTER I EIENDOMSUTVIKLING OG FORVALTNING

Detaljer

M u l i g h e t s s t u d i e

M u l i g h e t s s t u d i e Fv 319, Svelvikvegen M u l i g h e t s s t u d i e Side 1 av 40 Juni 2012 rev januar 2013 I n n h o l d SAMMENDRAG... 3 FORORD... 5 HENSIKT... 6 INNLEDNING... 6 SITUASJONSBESKRIVELSE... 6 BEBYGGELSE...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 13/775-7 Arkiv: 614 UTREDNING AV RINGERIKE KOMMUNES BYGNINGSAREAL ( AREALPROSJEKTET )

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 13/775-7 Arkiv: 614 UTREDNING AV RINGERIKE KOMMUNES BYGNINGSAREAL ( AREALPROSJEKTET ) SAKSFRAMLEGG Kommunestyret Formannskapet Arkivsaksnr.: 13/775-7 Arkiv: 614 UTREDNING AV RINGERIKE KOMMUNES BYGNINGSAREAL ( AREALPROSJEKTET ) Forslag til vedtak: 1. Rapporten fra Holthe Consulting og KPMG

Detaljer

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Tiltak på avlastet riksveg - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Statens vegvesen Vegdirektoratet Oktober 2009 Tiltak på avlastet riksveg 2 Tiltak på avlastet riksveg 3 Innhold: FORORD... 5 SAMMENDRAG...

Detaljer

: 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto 18.11.2008 18.11.2008 09.12.2008

: 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto 18.11.2008 18.11.2008 09.12.2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet

Detaljer

1. Fasemodell for produktutvikling

1. Fasemodell for produktutvikling Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 06.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget LO502D/IINI3007/IDRI1004 Markedsorientert Produktutvikling 1. Resymé: I denne

Detaljer

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Sammendrag Innføringen av AMS gjør at nettselskaper må forholde seg til risiko knyttet til bruk av IKT i større grad enn

Detaljer

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Direktoratet for økonomistyring Copyright 2014 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-999-2992-9

Detaljer