Dette mener de politiske partiene i Fredrikstad! Spørsmål BARNEHAGE SKOLE SFO STØTTEFUNKSJONER. LEDELSE og RAMMER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette mener de politiske partiene i Fredrikstad! Spørsmål BARNEHAGE SKOLE SFO STØTTEFUNKSJONER. LEDELSE og RAMMER"

Transkript

1 Dette mener de politiske partiene i Fredrikstad! Utdanningsforbundet Fredrikstad har oppfordret de lokale partiene til å svare på noen spørsmål knyttet til utdanningspolitikk. Formålet med å stille disse spørsmålene er å utfordre og ansvarliggjøre de politiske partiene i Fredrikstad på en tydelig og konkret utdanningspolitikk for den kommende valgperioden. Denne oppsummeringen viser hva partiene har svart. Godt valg! Spørsmål (3) Vil ditt parti gå inn for å øke andelen ansatte med pedagogisk utdannelse i barnehagen? BARNEHAGE Vil ditt parti gå inn for å innføre en lokal bemanningsnorm før 2020 i barnehagene? IKKE KRYSSET (2) IKKE KRYSSET (2) Vil ditt parti gå inn for en lovfesting av en pedagognorm på minst 50 % i barnehagen? Vil ditt parti arbeide for å løfte kvaliteten i barnehagen gjennom å satse på en systematisk etter- og videreutdanning av barnehagelærere? Vil ditt parti gå inn for å øke lærertettheten i Fredrikstadskolen? (1) SKOLE Vil ditt parti gå inn for å supplere skolen med støttefunksjoner/andre yrkesgrupper slik at elevers spesielle behov utenom undervisningen kan ivaretas? Vil ditt parti gå inn for å redusere omfanget av byråkrati og rapporteringskrav for lærerne? Vil ditt parti gå inn for å fremskynde en bredere satsing på kompetanseheving for lærerne, spesielt med tanke på praktisk- estetiske fag? Vil ditt parti øke fagkompetansen til SFO-lederne ved å tilby etter- og videreutdanning? SFO Vil ditt parti jobbe for å implementere skolefritidsordningen i alle kommunens overordnede mål og planer på alle nivåer? IKKE KRYSSET (2) LEDELSE og STØTTEFUNKSJONER Vil ditt parti gå inn for å øke ressursen til barn med særskilte behov? Vil ditt parti gå inn for at hver barnehage har en styrer? Vil ditt parti gå inn for å styrke skoleleders mulighet for å drive pedagogisk ledelse gjennom å øke de administrative støttefunksjonene? Hvilke ambisjoner har ditt parti for PP-tjenesten her i kommunen de neste fire årene? IKKE KRYSSET (2) Se hva partiene har svart lenger bak. RAMMER Vil ditt parti love at dere ikke vil kutte i barnehage- og skolebudsjettene de neste fire årene? Vil ditt parti gå inn for å øke barnehage- og skolebudsjettene den kommende fireårsperioden? (1) Har svart ja, men skriver i kommentaren at vil prioritere lærerkompetanse fremfor antall lærere. (2) Se partiets kommentar lenger bak. (3) KrF hadde en innledning om økonomiske forutsetninger.

2 Barnehage Vil ditt parti gå inn for å øke andelen ansatte med pedagogisk utdannelse i barnehagen? Fredrikstad Arbeiderparti vil satse pa a øke kompetansen til de ansatte i barnehagen ved a legge til rette for videreutdanning for pedagogene samt at flere assistenter tar fagbrev. Va rt motto lyder: DET SOM ER BRA FOR BARN OG UNGE, ER BRA FOR ALLE! Vi vil ha to førskolelærere per avd. Med ja menes at nødvendig andel med pedagogisk utdannelse ma baseres pa kunnskap og at de som har for lavt antall bør øke. God barnehage er veldig viktig for KrF! Vi mener god utdannelse er grunnleggende for god kvalitet. Vi mener lærerens evne til a vise gode følelser og vennlighet er helt grunnleggende i tillegg til a kunne skape en arena og en atmosfære for god samhandling og læring av norsk gjennom lek og aktivitet. Det er mulig a se for seg en prosess der man enten stimulerer ansatte assistenter til a ta utdannelse eller ogsa fortsette prosessen med a ansette primært pedagoger ved utlysning. Kostnaden blir ikke sa stor for økt kompetanse. Viser for øvrig til innledningen om økonomi. Helt klart. Etter at vi na har fa tt, i alle fall langt pa vei, full barnehagedekning er det viktige neste skritt a sette full fokus pa innholdet i barnehagen. Andelen pedagogisk personale i barne- Miljøpartiet De Grønne mener at barna er va r største ressurs, derfor ma vi ha fokus pa kvalitet og faglig tyngde Ubetinget Ja, det er etter s syn et helt klart behov for a øke antall ansatte med pedagogisk utdannelse Sv mener at Pedagogisk utdannelse er veldig viktig helt fra de er sma. Det er viktig at va re barn blir møtt med gode varme og faglige dyktige voksne fra de er sma. SV mener det ma gjelde sa Vi mener barnehagelærere med pedagogisk utdanning er viktig. Barnehagen er ikke lenger bare et sted barn er, men et sted barna blir forberedt til et alt mer kompleks skolehverdag. Samtidig er barnehagene en arena for tidlig innsats overfor barn som trenger ekstra bistand. Da er det nødvendig kompetanse viktig hos barnehagepersonalet. Vi ønsker at minst halvparten av de ansatte i barnehagene skal ha relevant utdanning

3 Barnehage Vil ditt parti gå inn for å innføre en lokal bemanningsnorm før 2020 i barnehagene? Vi er a pne for a vurdere det lokalt, men det vil være vanskelig a finne finansiering til et slikt grep før sentral ordning er pa plass. Gjennomgang av bemanning og kompetanse i barnehagene i va r kommune ma danne grunnlaget for eventuelle politiske grep. Bemanningsnorm er nødvendig. Vi ønsker en voksen per tre barn under tre a r, og en voksen per seks barn over tre a r. Vi kan ikke love a forsere det sentrale tempo i dette, men vi følger med pa situasjonen i Fredrikstad og lytter gjerne til observasjoner og den virkelighet dere erfarer. Det vil gi va rt arbeid bedre kvalitet i forhold til økt bemanning. Hvor raskt vi kan fa vedtatt en bemanningsnorm i barnehagene lokalt avhenger av den økonomiske utviklingen i kommunen. Forventer at staten stiller med midler na r bemanningsnormen kommer i Va r oppgave er a sikre faglig god og forsvarlig bemanning i barnehagene va re. Miljøpartiet De Grønne sitter ikke med formell makt i Fredrikstad i dag, derfor ma vi være forsiktige med a love mer enn vi kan holde. Samtidig har vi et ønsker om a fremskynde bemanningsnormen, hvis det lar seg gjøre. Det er helt nødvendig Ja, den ble vedtatt av det rødgrønne flertallet i forrige periode og sittende regjering har enna ikke gjort endringer. ha per at bemanningsnormen blir innført før 2020 Sv mener dette bær prioriteres i de kommunale barnehagene og krav pa at de private gjør det samme. Det er viktig at det er tilstrekkelig og god bemanning i barnehagene. Men vi vil ikke prioritere en lokal bemanningsnorm hvis vi ma prioritere det fremfor heving av kompetansen til dem som trenger det.

4 Barnehage Vil ditt parti gå inn for en lovfesting av en pedagognorm på minst 50 % i barnehagen? Dette er et spørsma l for partiet sentralt: I s partiprogram for perioden sla s det fast at vi vil videreføre arbeidet for et kvalitetsløft i barnehagen ved a øke kompetansen hos de ansatte og ved a fa flere faglærte i barnehagene. Vi vil ha flere pedagoger og fjerne muligheten for varig dispensasjon fra utdanningskravet til styrere og pedagogiske ledere. Videre ga r vi inn for a innføre en bemanningsnorm som sikrer nok voksne i barnehagen. Normen ma utformes i tett kontakt med kommunesektoren, og slik at voksentettheten i barnehagen blir om lag pa dagens niva. Vi har imidlertid ikke ga tt inn for lovfesting av en pedagognorm.. Vi ser dette som et sentralpolitisk anliggende. Lokalt er vi for a jobbe for a øke andelen pedagoger i barnehagen. Vi lovfester ikke noe i Fredrikstad. Og samtidig ønsker vi a ha en overordnet satsing pa a øke voksentettheten for de helt yngste barna. vil ga inn for dette Tidlig innsats gir barna bedre muligheter. For et kommune som Fredrikstad med store sosiale utfordringer er barnehagene en viktig arena for tidlig innsats. Da ma de ansatte ha god og rele-

5 Barnehage Vil ditt parti arbeide for å løfte kvaliteten i barnehagen gjennom å satse på en systematisk etter- og videreutdanning av barnehagelærere?. Barnehagelærere ma ha muligheter til systematisk etter og videreutdanning. Vi har ikke programfestet dette for barnehagelærere, men vi ser pa dette pa samme ma te som behovene for Fredrikstad har gjennom sine alternative budsjetter og Handlingsplan systematisk satset pa videre- og etterutdanning av barnehagelærere. De Grønne bygger sin politikk pa forskning og i dette tilfellet vil vi fa en positiv utvikling i barnehagene ved a øke andelen utdannede. Og vi ønsker mer fokus pa bærekraftighet, kulturelt mangfold, ernæring og mental helse. Samtidig gi de ansatte mer kunnskap om «utebarnehage». Forskning viser at mer naturkontakt er meget fordelaktig for barnas motoriske utvikling og mentale helse. vil ga inn for flere faglærte ansatte og gi mulighet for etterutdanning av barnehagelærerne Sma menneskebarn lever i na tiden og det er viktig at de ansatte er oppdatert pa ba de faglig og IKT løsninger i forhold til den tiden vi lever i. Som for lærere i skolen mener vi at det a gi systematisk etter- og videreutdanning til barnehagelærere er noe av det viktigste løftet vi kan gjøre pa oppvekstfeltet.

6 Skole Vil ditt parti gå inn for å øke lærertettheten i Fredrikstadskolen? Vi vil fortsette arbeidet med økt lærertetthet. Særlig vil vi prioritere de lavere trinnene for a fa hjelpe flere til a lære a lese, skrive og regne. Jf. lokalt utspill i pressen. Samtidig ser vi nødvendigheten av et bredt utdannet personale i skolen, med andre ord, vi trenger flere yrkesgrupper inn i skolen, og ønsker a drive en skolepolitikk med det for øyet a styrke bemanningen ogsa pa denne ma ten. Lærertettheten i Fredrikstad er god.. Vi ønsker a jobbe for flere yrkesgrupper inn i skolen. Sosionomer, barnevernspedagoger kan være i tillegg til helsesøstertjeneste og ungdomsteam en støtte til at lærerne kan undervise, bedrive klasseledelse og at andre tar tak der utfordringene er utenom selve undervisningssituasjonen. Ja, vi ønsker flere lærere i 1-4 klasse. Vi ønsker at elevene i denne sa rbare begynnelsen skal oppleve mestring, lære sosial samhandling og fa et godt selvbilde i skole sammenhengen og ha et særlig fokus pa utvikling og arbeidet med norsk spra k. I dette ligger muligheten til god livslang læring og et godt liv. For a fa til dette trenger vi noen flere lærere. Vi er ogsa villige til a ansette noen mannlige lærer om for a styrke et mandig, vennlig nærvær i barnehage og skole, om det er fraværende slik det eksempelvis har vært i Asker, for vi tror gutter og jenter trenger det ba de i skole og barnehage. Alt i lys av økonomien og romsligheten tidligere la n, renter, inntekter gir. vil prioritere lærerkompetanse fremfor antall lærere, men vi vil ogsa gjerne øke antallet lærere dersom kommunens økonomi tillater det. Miljøpartiet De Grønne vi ha maks 15 elever pr lærer pa barnetrinnet og maks 20 elever pr lærer i ungdomstrinnet. Øke lærertetthet med 2 pedagoger i klasse fra 1 trinn. Elever med lærevansker skal ha assistanse. Tid til hver enkelt elev er viktig. Samtidig ma skolene organisere seg slik at de utnytter ressursene effektivt. Det er spesielt viktig a øke lærertettheten pa de første skoletrinnenne. Det er pa disse niva ene at grunnlaget blir lagt for elevenes videre ferd pa skolen. Det er her man kan legge grunnlag for a minske frafall senere i viderega ende skole. Sv ønsker Heldagsskolen velkommen. Vi mener større lærertetthet og færre elever pr. lærer øker muligheten for barna og fullføre 13 a rig skole. Å bli sett pa det du kan er kjernen til suksess, uansett om det er Matte, Norsk ; Gym, Formgiving etc. Vi mener det er bra med mindre klasser og det er viktig med høy lærertetthet. Allikevel vil vi prioritere etter- og videreutdanning før økt lærertetthet innenfor de knappe rammene vi har i Fredrikstad-skolen.

7 Skole Vil ditt parti gå inn for å supplere skolen med støttefunksjoner/andre yrkesgrupper slik at elevers spesielle behov utenom undervisningen kan ivaretas? Vi ønsker a jobbe for flere yrkesgrupper inn i skolen. Sosionomer, barnevernspedagoger kan være i tillegg til helsesøstertjeneste og ungdomsteam en støtte til at lærerne kan undervise, bedrive klasseledelse og at andre tar tak der utfordringene er utenom selve undervisningssituasjonen.. Ja, vi syns det er en uting at vi betaler dyrt for fagpersoner som ma ker snø og ikke har tid til a gjøre jobben som fagperson og pedagogisk leder. Vi innser at ekstra stillinger som vaktmester, helsesøster med mer, koster penger, men er viktig og nødvendig. Helsesøsterfunksjonen vil vi ha tilbake i skolen, men ogsa at foreldrene tar tilbake far-sønn samtalen og mor mor-sønn samtalen osv. Vi ønsker at foreldre i sterkere grad skal oppmuntres og være en frivillig ressurs i et hjem skole samarbeid. Det gjelder samarbeid om den enkelte elevs vel og læring, men ogsa i styring, fag og arbeid med det psykososiale miljø. Foreldre kan brukes til mye, men feie trappa og ma ke snø pa skolen er nok ikke sa aktuelt. Elever derimot kunne lært praktiske ting pa skolen, fa en timelønn etter tariff og en attest for godt utført arbeid. Det kunne spart kommunen for penger og gitt unge litt arbeidserfaring. Jeg ser nok at dette kan bety uro i relasjon til med renholdernes fagforening. I forhold til psykososialt arbeid kunne skolen drøfte dette med en frivillig organisasjon - eksempelvis Kirkens bymisjon. I samarbeid med Den norske kirke eller en velskolert frikirkepastor, en prest som ivaretar ba de ansatte og brukere slik det blir gjort ba de pa sykehus, fengsel og forsvar. Hvorfor ikke en skoleprest like mye som en fengsels-, felt,- eller sykehusprest? Det er verdsatte tjenester i samfunnet. Alt dette kan avlaste læreren og gi mer tid for fag og pedagogisk ledelse. Viser til innledningen na r det gjelder økonomi. Ba de øke andelen støtte funksjoner med ogsa andre yrkesgrupper, men disse ma ha pedagogisk utdanning. Vi ønsker at skolen skal komme «nærmere» samfunnet. Ja, ubetinget Viktig med god skolehelsetjeneste, vi vil styrke helsesøstertilbudet. Det er svært viktig a ha fokus pa de psykiske utfordringene mange barn- og unge sliter med. Et bedre samarbeid mellom instanser kan føre til at andre yrkesgrupper bør inn i større grad. For a integrere skolen bedre i nærmiljøet er det viktig at elever og lærere benytter de mulighetene som ligger her. Naturen, lokalmiljøet og næringslivet bør benyttes aktivt for a skape relevant og praktisk kompetanse. I denne sammenhengen er det viktig a slippe ulike yrkesgrupper inn. Lærerne har den pedagogiske kompetansen og ansvaret. Det er viktig at dette ikke svekkes. Alle har sine funksjoner. En lærer skal undervise, en helsesøster for de indre tankene og en vaktmester for vedlikehold Ja. Vi er absolutt for a supplere skolen med viktig støtte fra andre fag- og yrkesgrupper slik at læreren kan være lærer og drive undervisning

8 Skole Vil ditt parti gå inn for å redusere omfanget av byråkrati og rapporteringskrav for lærerne? Vi ønsker a ga igjennom va re lokale systemer for a se om det noe vi kan forenkle eventuelt droppe.. Ja, men hvordan vil vi løse problemet med kontroll og transparens? Vi tenker følgende: Vi vil jobbe for mer profesjonsetikk og holdning i kommuneforvaltningen, ogsa for læreren. Det er programfestet. Om vi styrker orden, holdning og etikk ser vi for oss at vi har mer tro pa hverandre. Indre struktur og orden gir mindre behov for ytre kontroll og rapport. Det spares tid og penger. Vi ønsker a jobbe for mer tillit og mer frihet til læreren og mindre rapportering. Det vil kanskje kreve at lærerutdanningen ogsa krever mer holdning; det er ærlighet mot arbeidsgiver, lojalitet mot foreldrene, og en oppriktig omsorg for eleven! Rektor (eller skolepresten eller en lærerveileder pa skolen) er da ogsa en dydsetisk kontrollør som spør: Hvordan vil du være som lærer? Vil du den eleven vel? Hvordan kan du møte elevenes og foreldrenes sorg og smerte i denne mobbesituasjonen osv. Det gir mer samvittighet, mer holdning, mer kvalitet og mindre behov for kontroll og rapport og penger spart! Skolehverdagen har blitt mer mangfoldig for lærerne. Vi ønsker at lærere skal bedrive aktiviteter som er læringsfremmende. Derfor vil vi at lærere primært skal være i sammen med elevene. Og andre oppgaver som læreren bør gjøre skal være læringsfremmende for elevene. Og minimere antall kartlegginger og oppgaver som ikke er læringsfremmende. Dette er meget viktig for Miljøpartiet De Grønne. Dere vet hvor skoen trykker. Det er viktig a sikre at lærerne har tid til a være lærere. Dokumentasjonskrav ma ikke ga pa bekostning av lærernes mulighet til a planlegge og gjennomføre god opplæring og relevante aktiviteter. Vurdering bør i større grad enn i dag gis underveis i opplæringen, og pa en slik ma te at elevene har en læringseffekt av den. Vi ma sikre et vurderingsgrunnlag slik at elevene vet hvor de sta r, men begrense hyppigheten av tester. «Grisen blir ikke feitere av at vi veier den mange ganger» Rapporter og skjemaer, tester og ma lstyring, øker ikke elevenes eller lærerens oppgaver. Det medfører til mer frustrasjon, mindre tid og større sjanse for a ikke lykkes. Byra kratiet har tatt overha nd i skolen og stjeler verdifull tid fra læreren. Vi vil stille høye krav til skolene, til rektorer og lærere men samtidig gi dem stor frihet til a være pedagoger og drive

9 Skole Vil ditt parti gå inn for å fremskynde en bredere satsing på kompetanseheving for lærerne, spesielt med tanke på praktisk- estetiske fag? I utgangspunktet ikke, men vi er villige til a ga i dialog med dere om hvordan dette evt. Kan gjøres. Vi syns nok spørsma let sikter høyere enn kommunalt niva. Skolen har blitt for teoretisk og gym og praktiske fag for a kunne legge videre rammer for tilpasning for eleven. Samvirke mellom satser pa videre- og etterutdanning av lærere pa bred basis med størst fokus pa realfagene. Men har ingen vedtatt begrensning pa a kunne styrke kompetansen ogsa pa det praktisk- Ja, forskningen viser at helhetlig kompetanse er det samfunnet vil etterspørre samtidig som praktiske og estetiske fag virker motiverende for elever og skaper mer mestring. Dette vil vi satse hardt pa. Vi ønsker a ta Ludvigsens utvalgets anbefalinger til etterfølge og ønsker utdanninger som fremmer disse anbefalingene. De praktisk-estetiske fagene har blitt neglisjerte i skolen de siste a rene. Det er viktig at skolen har et fokus pa a bygge hele mennesket. Økt fokus pa videreutdanning pa dette omra det kan hjelpe skolene og lærerne til a gi elevene et bedre tilbud. Pa sammen ma te er det viktig at lærerne fa r faglig pa fyll pa det pedagogiske og didaktiske omra det. Senere a rs forskning pa omra det har gitt oss svar pa hvordan elever lærer best. Lærere som sammen diskuterer pedagogikk og utfordrer seg selv og hverandre pa dette omra det, gjør seg selv og sine kolleger bedre. De siste undersøkelsene understreker igjen hvor viktig det er a utvikle det hele menneske. For at vi skal kunne løse vanskelig oppgaver ma vi lære a finne nye og bedre løsninger. Det lærer vi Vi mener ba de realfag og estetiske fag er viktige i en læringsprosess. Stort frafall i overgangen fra grunnskole til viderega ende kan skyldes for sterkt fokus pa teorifag hos mange. Det er viktig

10 SFO Vil ditt parti øke fagkompetansen til SFO-lederne ved å tilby etter- og videreutdanning?.

11 SFO Vil ditt parti jobbe for å implementere skolefritidsordningen i alle kommunens overordnede mål og planer på alle nivåer?. Det har vi ikke drøftet. Vi ønsker ikke heldagsskolen, men en god og kvalitetssikret SFO. Derfor bør det være tydelige ma l og felles praksis for hvordan SFO bør være ved alle skoler. SFO bør være et godt tilbud hvor barna fa r utvikle seg fysisk og kreativt samtidig som det er rom for ro og ettertanke. God ernæring gjerne økologisk er noe Miljøpartiet De Grønne ønsker a jobbe for. SFO er et viktig fundament for forholdet foreldres yrkesaktivitet og barnets skoletid. SFO ma fylles med meningsfull virksomhet. For at dette skal bli ha ndhevet pa en skikkelig ma te, ma det ogsa følges opp i praksis. Fundamentet her er planverk og oppfølging av dette. vil bidra slik at SFO blir implementert i kommunedelplan for skole og utdanning. SV ønsker en Heldagsskole, hvor SFO innga r i den normale skoledagen for alle. Hvor fysisk aktivitet, mat, estetiske, kulturfag og lekser innga r i dagen. Dette vil da øke kravene om videreut-

12 SFO Vil ditt parti gå inn for å øke ressursen til barn med særskilte behov? Vi vil gjøre en vurdering av om det rom for a styrke disse ressursene. Som alltid ma vi foreta prioriteringer i det enkelte budsjett. Barn med særskilte behov skal ha tilstrekkelig hjelp- og støtte uten begrensning av styrkingsressurser. Ja gjerne. Dette bør ha prioriteter selv om det hele tiden vanskelig a si ja til bruk av mer penger. Dette med tilrettelagte tiltak er et viktig og vanskelig tema. Ofte er det ogsa vanskelig a finne tilstrekkelig og riktig spisskompetanse og denne flytter ofte pa seg ogsa. Dette problemet ma tas i skole og oppvekst utvalget. Vi vil prøve fa til er bedre rammer for og bedre samspill med foreldrene. Na r det gjelder barn med særskilte behov er foreldre en særlig ressurs med spisskompetanse pa sine egne barn og pa deres oppfølgingsbehov. Den er ofte ikke formell, men de har en erfaringskompetanse som og en uformell faglig spisskompetanse vi ma anerkjenne og utløse. De er glade i barnet sitt. Viser til innledningen om økonomi. Tidlig innsats etter Kvello- modellen er et element Fredrikstad peker pa i sitt program Vi vil først og fremst pa se at opplæringsloven blir etterfulgt. Samtidig vil vi legge til rette slik at alle fa r en tilpasset opplæring. Vi ønsker gode lærere pa alle skoler med rett kompetanse som kan møte elevene individuelle behov, samtidig som vi vil ha en god og fremtidsrettet Ra kollen skole. Ja, absolutt. Dette er et meget viktig tema og vil utvilsomt følge opp og øke resursene til barn med særskilte behov. Vi vil blant annet peke pa dysleksi i denne sammenheng. Vi har et særlig ansvar for barn med særskilte behov og det a tilby tilrettelagt tilbud pa SFO er viktig for dem. Det er noe vi ma sørge for a kunne tilby

13 Ledelse og støttefunksjoner Vil ditt parti gå inn for at hver barnehage har en styrer? Alle barnehager er forskjellige i kraft av at det er forskjellige barn i antall og behov. Organisatorisk sett bør barnehager sa vel som andre omra der vurderes basert pa dette.. Kommunene har vel forsøkt ulike ledelsesmodeller de siste a rene; ba de oppsplitting av lederskapet og at en er virksomhetsleder for flere virksomheter. Det har a penbart ikke vært vellykket for ledelsen har enten blitt fraværende eller utydelig grenseoppgang mellom ulike ledere har bidratt til uenighet og kraftkrevende utrygghet. Jeg ser behovet for a ha en ansvarlig virksomhetsleder i hver virksomhet. Strategien/politikken virker god, men den koster litt mer og vi har ikke drøftet dette i KrF Fredrikstad. I utgangspunktet,med mindre det er forhold som gjør at annen organisasjonsstruktur er mer hensiktsmessig. Vi har tro pa lokal forankring og ikke sentralisering. Ja, vi mener dette ma være det aller beste sett i et ledelsesperspektiv for barnehagen. Det ma jo være en som har ansvaret for drift og ledelse ved barnehagen. Selvfølgelig I likhet med rektorer pa skolene bør det ogsa være en leder i barnehagene.

14 Ledelse og støttefunksjoner Vil ditt parti gå inn for å styrke skoleleders mulighet for å drive pedagogisk ledelse gjennom å øke de administrative støttefunksjonene? Vi mener det ikke er rom for a fa til begge deler. Vi vil velge a styrke lærertetthet framfor de administrative ressursene i skolen. Vi ønsker a jobbe for flere yrkesgrupper inn i skolen. Sosionomer, barnevernspedagoger kan være i tillegg til helsesøstertjeneste og ungdomsteam en støtte til at lærerne kan undervise, bedrive klasseledelse og at andre tar tak der utfordringene er utenom selve undervisningssituasjonen.. Det betyr ikke nødvendigvis at de totale ressurser i kommunen øker Dette er viktig! Vi ønsker a utvikle rektors lederrolle og stille krav til formell lederkompetanse ved ansettelse av rektorer. Vi vil gjerne unnga at rektor spises opp av administrative arbeidsoppgaver. Det betyr at vi ser behovet for at kommunens skoleledelse og skolesjef ga r gjennom rektorenes funksjonsportefølje og rydder ut administrative kontoroppgaver for a skape rom for rektors pedagogisk ledelse. Vi vil at elevperspektivet og foreldreperspektivet og deres verdier sterkere skal reflekteres i SU ved skolene og at SU, evt. driftsstyrer, i enkelte definerte saker skal ha besluttende myndighet. Det betyr at noe av den resursen rektor fa r frigjort til pedagogisk ledelse skal brukes til a gjøre foreldrerepresentanter og elevrepresentanter og pa sikt foreldre generelt, til bedre og mer involverte samtalepartnere og medspillere. Det vil gi et bredere verditilfang i ledelsen, bedre kvalitet i beslutninger, mer bruker medvirkning, mer frigjort frivillig foreldreressurs og mer engasjerte elever og foreldre. Administrative støttefunksjoner er god stra- Skole Norge har at en stor økning av ikke pedagogiske oppgaver og mye av dette arbeidet har blitt lagt pa skolelederne. Og dette pa bekostning av pedagogiske tidsrammer. Derfor ønsker vi en kommunal administrasjon som støtter den pedagogiske ledelsen slik at det skapes gode rammer for pedagogisk utviklingsarbeid ved kommunens skoler. Ja, det ma jo være et absolutt pre at skoleleder (rektor) følger med i undervisningen og er kjent med det som skjer pa lærerniva. En Pedagogisk leder vet hvor behovene er størst i sin egen virksomhet og ma ha muligheten til a styre dette selv. I likhet med lærerne trenger ogsa rektor administrativ støtte for a være pedagogisk leder.

15 Ledelse og støttefunksjoner Hvilke ambisjoner har ditt parti for PP-tjenesten her i kommunen de neste fire årene? Vi ønsker a prioritere støttefunksjoner i skolen. Vi ønsker a følge med pa PP-Tjenesten om de pa sikt har behov for en eventuell styrking. Vi ønsker at PP-tjenesten skal klare a utføre sine oppgaver pa en best mulig ma te, til det beste for ungene. Det betyr at PP-tjenesten ma være i stand til a jobbe raskt nok og godt nok ba de PP-tjenesten er viktig og avgjørende i kartlegging samt vurdering av tiltak i forhold til den enkelte elev. Der ansvarsgrupper er etablert rundt enkeltelever spiller PP-tjenesten en viktig rolle.. Vi ser at mange barn sliter med sosiale relasjoner, personlig orden, selvbildet og mening og glede over skole og fag og vi ser behovet for PPT. Vi tror ogsa pa at et annet supplerende voksennærvær i skolemiljøet enn lærere gjerne pedagog og psykolog men ogsa andre modne voksne kan være unge menneskers gode samtale partnere. Vi tror ikke sa mye pa at eleven tas ut av sin hverdagssituasjon som at ting løses ved prosesser i situasjonen i hverdagsfelleskapet. Her ma det utøves skjønn. Ser ikke for oss en utvidelse av strukturen. Fredrikstad mener PP-tjenesten er en viktig støttefunksjon som vi vil sikre videre. Vi ønsker a fa ned behandlingstiden samtidig ønsker vi at PP-tjenesten blir mer delaktig i praksisfeltet. Enheten ma styrkes. Det er viktig a sikre at PP-tjenesten er ute pa skolene og møter barna og lærerne for a sikre god kvalitet i utredning og oppfølging. Skole og PP-tjeneste kan i samarbeid finne gode løsninger for det enkelte barn. Dette handler om ressurser, men ogsa om kommunikasjon og respekt for hverandres kompetanser. Barn ønsker a fungere i størst mulig grad i normalitet. Det er derfor viktig at PP-tjenesten og skolen sammen legger til rette for en god opplæring for eleven i samarbeid med foresatte og eleven selv. Kommunen ma sørge for at PP tjenesten har de ressursene de trenger for a kunne bista elevene og skolen Vi ser at mange unge i Fredrikstad sliter, og mange faller utenfor. PP-tjenesten er et viktig støtteapparat som trenger ressurser for a drive godt. I tra d med ønsket om a gi hvert barn ut-

16 Rammer Vil ditt parti love at dere ikke vil kutte i barnehage- og skolebudsjettene de neste fire årene?. har i de a rlige budsjetter vi har fremmet prioritert skole og oppvekst. Om vi skal lykkes med dette videre forutsetter det at vi fa r kommunens vekst av investeringer og utgifter pa andre

17 Rammer Vil ditt parti gå inn for å øke barnehage- og skolebudsjettene den kommende fireårsperioden? Vi vil heve eiendomsskatten. Det vil i 2016 gi 65 millioner mer i kommunekassa. Disse vil vi i stor grad skal ga til barnehage og skole. I de kommende a rene vil vi heve e-skatten til høyeste niva, Fredrikstad har betydelige leveka rsutfordringer, og mange barn merker foreldres fattigdom. Mange av barna lider under foreldrenes rusavhengighet, og mange opplever at familier oppløses. Barnehagene, barnevernet, skolene og familievernkontorene spiller en viktig rolle for a gjøre noe med disse utfordringene. Høsten 2013 reduserte seksjonen sine utgifter med 6,4 millioner gjennom redusert vikarbruk, innkjøp med mere. FrP vil fremheve viktigheten av at innsparinger skal og ma gjennomføres pa alle omra der, men tilbudet direkte til barna- og ungdommen ma ikke reduseres.. Elevtallet er stabilt totalt sett, men kommunen har utfordringer knyttet til tilflytting til sentrumsomra det. Tilpasning av kapasiteten i sentrum er nødvendig. vil vurdere a øke oppsøkende hjelpetjenester for a komme tidigere inn der familier sliter og som medfører at barn «hemmes» i sin utvikling. Barnehagene, skolene og arenaer utenfor disse ma skoleres/gjøres i stand til a melde fra til oppsøkende hjelpetjenester. Arenaer utenfor barnehager og skoler ma kunne melde annonymt om bekymringer. Videre ma hjelpetjenestene i større grad gjennomføre undersøkelser etter mottatte meldinger. vil vurdere om hjemmebesøk kan gjøres obligatorisk der barn har fravær fra skole eller barnehage. Slik kan hjelpetjenestene sikre barnas leveka r. Vi vil styrke skolehelsetjenesten og kommunens oppsøkende arbeid blant ungdom (utekontakt) Hvis vi ma øke budsjettet for a fa flere lærere, helsesøster, mobbeombud, mandig nærvær og flere voksne med ulik yrkesfaglig bakgrunn i elevmiljøet og bedre samarbeidende foreldre sa har i de a rlige budsjetter vi har fremmet prioritert skole og oppvekst. Om vi skal lykkes med dette videre forutsetter det at vi fa r kommunens vekst av investeringer og utgifter pa andre Vi ønsker blant annet a etablere skolehager ved alle barneskolene og flere barnehager, noe som kan medføre en merkostnad. Samtidig mener vi slik helhetlig læring er meget fordelaktig For s del er dette helt klart. Skole og oppvekst er et prioritert felt. Dette har gjort ved alle tidligere budsjett og handliingsplaner som er lagt der vi er med i flertalls koalisjonen. I va rt valgprogram for neste 4 a rs perioden prioriterer vi skole og oppvekst. Det er her vi legger grunnlag for kommende generasjoner og et godt og trygt samfunn. Vi ma ta pa alvor det vi ga r til valg pa, ba de na r det gjelder barnehager og skole. mener oppvekstfeltet ma prioriteres opp. Alle deler av en kommunes drift er viktig, men med knappe ressurser, lave inntekter som Fredrikstad har ma prioriteringer til. Fredrikstad sliter med store leveka rsutfordringer og vi mener tiden er inne for a starte et løft i utdanningen, og da ma ogsa oppvekstbudsjettene styrkes i a rene fremover samtidig som vi jobber med bedre struktur, fjerner tidstyver og lar rektorer og lærere fa lov til a være nettopp det.

Utdanningspolitiske satsingsområder

Utdanningspolitiske satsingsområder 2015 Utdanningspolitiske satsingsområder Utdanningsforbundet Alta har utformet spørsmål som omhandler de viktige sidene av utdanningspolitikken i Alta kommune. Prosessen med å utforme kravene har gått

Detaljer

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets skolepolitikk hva, hvordan og hvorfor Innhold En god skole for alle 4 Arbeiderpartiets skolepolitikk på 1-2-3 7 1. Muligheter for alle 7 2. Trygghet og trivsel for bedre læring 7 3. Yrkesfag

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Kunnskap og fellesskap

Kunnskap og fellesskap Kunnskap og fellesskap Skolepolitisk plattform Vedtatt av Landsmøtet 2007 Kunnskap og fellesskap - skolepolitisk plattform Vedtatt på Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. 22. april 2007 Innhold

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Ulike barn like muligheter

Ulike barn like muligheter Ulike barn like muligheter ISBN nr 978-82-92952-06-1 Ulike barn. Like muligheter. Skoleringshefte om SVs politikk på oppvekst, barnehager og skole. Geir S. Malmedal (red) www.sv.no Trykket på resirkulert

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti

Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti 1 Kompetansepolitisk manifest for Oppland Arbeiderparti Det er mye vi ikke vet om framtiden, men det vi vet er at vi vil trenge kunnskap. Kunnskap trumfer alt. Jens Stoltenberg, nyttårstalen, 01.01.2010

Detaljer

Arbeiderpartiets helsepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets helsepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets helsepolitikk hva, hvordan og hvorfor 2 Innhold En god helse for alle 4 Det er i kommunene det skjer 4 God folkehelse for alle 7 1. Mer fysisk aktivitet for flere 8 2. Styrke det psykiske

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Behandlet i Mandal bystyre 26.5.2011 (j.nr.: 2010/731) Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Struktur og innhold... 4 Dokumentasjon og kilder... 5 Økonomi...

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

1. INNLEDNING. 1.1 Oppbygging og innhold

1. INNLEDNING. 1.1 Oppbygging og innhold 1 1 INNHOLD 1. INNLEDNING.... 3 1.1 Oppbygging og innhold... 3 1.2 Bakgrunn for planen... 4 1.3 Formål og overordnet mål.... 5 2 FORANKRING... 6 2.1 Statlige, regionale- og kommunale føringer.... 7 3 SITUASJONSBESKRIVELSE...

Detaljer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer Stavangerskolen 2011 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og ut vik ling smelding 2011 Innhold Innledning...5 Min skolehverdag...9 Elevenes opplevelse av Stavangerskolen trivsel, mestring og veiledning

Detaljer

KFU sine innspill til kommunedelplan for Fredrikstad kommune.

KFU sine innspill til kommunedelplan for Fredrikstad kommune. KFU sine innspill til kommunedelplan for Fredrikstad kommune. Dette er KFU sine kommentarer med innspill fra FAU. 1. Innledning KFU verdsetter arbeidet Fredrikstad kommune har gjort med en kommunedelplan

Detaljer

Innst. 192 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Innst. 192 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innst. 192 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.meld. nr. 44 (2008 2009) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om utdanningslinja

Detaljer

Tiltaksplan Sammen for barn og unge 2015-2019

Tiltaksplan Sammen for barn og unge 2015-2019 Sammen for barn og unge 2015-2019 Bærum kommune Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Hovedmål... 1 Hovedgrep... 1 Målgruppe for tiltaksplanen... 2 Arbeidet med tiltaksplanen... 3 Forskning... 3 Hovedutfordringsbilde

Detaljer

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet Innkomne forslag Innstilling til landsmøtet Innhold Innhold... 1 Utdanning... 2 Barn og familie... 52 Kultur... 69 Utenriks og forsvar... 80 Sosiale saker... 132 Arbeid... 144 Helse... 162 Inkludering...

Detaljer

Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l. D a g s o r d e n (nr. 89):

Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l. D a g s o r d e n (nr. 89): 2010 4. juni Endringar i opplæringslova og privatskolelova 3649 Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l D a g s o r d e n (nr. 89): 1. Innstilling fra kirke-,

Detaljer

Årsplan/ Virksomhetsplan. 2010 2014 Sandvika område. Hamang barnehage

Årsplan/ Virksomhetsplan. 2010 2014 Sandvika område. Hamang barnehage Årsplan/ Virksomhetsplan 2010 2014 Sandvika område VIRKSOMHETSPLAN 2010-2014 Alle barnehager er underlagt gjeldende lover og regler. I Sandvika område har barnehagene utarbeidet en felles virksomhetsplan.

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Ungdom om skole Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013 Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Innhold Forord Ungdomshøringen 2013: En oversikt. Dette ønsket ungdommene: Prioriterte saker fra gruppene

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Grunnlagspolitikk for skole - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 10. november 2012 Utredet av Pål Thygesen. Layout av Kristian Normand 2

Detaljer

Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning

Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning Utdrag av informasjon fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Utdragene rommer resultater fra forskning knyttet

Detaljer