INNHOLD... 2 VEDTEKTER... 3 AVTALE OM BRUK AV FELLES FASILITETER... 7 HUSORDENSREGLER... 8 INSTRUKS FOR STYRET...10 INSTRUKS FOR WEB-MASTER...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD... 2 VEDTEKTER... 3 AVTALE OM BRUK AV FELLES FASILITETER... 7 HUSORDENSREGLER... 8 INSTRUKS FOR STYRET...10 INSTRUKS FOR WEB-MASTER..."

Transkript

1 2014

2 INNHOLD... 2 VEDTEKTER... 3 AVTALE OM BRUK AV FELLES FASILITETER... 7 HUSORDENSREGLER... 8 INSTRUKS FOR STYRET...10 INSTRUKS FOR WEB-MASTER INSTRUKS FOR HUSANSVARLIG VEDLIKEHOLDSPLAN FURUMO SAMEIE VINDUER FASADEUTSKIFTING MALING AV FASADER VASKING AV FASADER OVERBYGG RENS AV SYNKEKUMMER FUKTSIKRING AV KJELLERE ASFALTERING AV PARKERINGSPLASSER ASFALTERING VEINETT I SAMEIET FELLESOMRÅDER/LEKEAPPARAT VANN/AVLØP VENTILASJON TAK TABELLOVERSIKT GJENNOMFØRING:... 17

3 3 VEDTEKTER Etterfølgende vedtekter ble fastsatt på konstituerende sameiermøte den 8. mai Forøvrig henvises til lov av 23. mai 1997 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) med seneste endring. 1. NAVN. FORRETNINGSSTED OG FORMÅL Furumo Sameie (gnr. 135, bnr. 418 og 534 i Ullensaker) ligger i sameie mellom eierne av de 48 eierseksjonene som bebyggelsen på eiendommen er oppdelt i. For hver eierseksjon er det fastsatt lik sameierbrøk, 1/48. Tomten og alle deler av bebyggelsen, som ikke i henhold til oppdelingsbegjæringen omfattes av seksjoner med enerett til bruk, er fellesareal. Ev endringer på fellesareal som f.eks beplanting, fjerning av eksisterende oppsett av gjerder, hekker, lekeapparater mm må det søkes styret om i forkant. Boligsameiet har til formål å ivareta sameiernes felles interesser, herunder disponering av det areal og de anlegg som ligger til felles benyttelse. Det skal forestå drift, tilsyn, og vedlikehold av arealet og de felles anlegg som finnes på eiendommen. 2. GODKJENNING AV ERVERVER OG LEIETAKER Erverver av seksjon og leietaker av bruksenhet må godkjennes av sameiestyret. Godkjenning kan i det enkelte tilfelle bare nektes når det foreligger saklig grunn til det. Begrunnet vedtak skal være meddelt innen 30 dager. Salg av seksjon og utleie av seksjon kan bare kunne skje til fysiske personer. 3. INNKREVING OG FASTSETTELSE AV FELLESUTGIFTER Etter sameiebrøken skal den enkelte seksjonseier betale et á konto beløp fastsatt av sameiermøte eller styret til dekning av fellesutgiftene. Regnskapskontoret står for innkrevingen og sender ut purringer med purregebyr ved forsinket innbetaling. Dersom fellesutgiftenes størrelse endres, kan dette tidligst skje 6 uker etter varsel. Det er kun sameiermøtet som kan øke fellesutgifter, når formålet er å bygge opp et vedlikeholdsfond, mens styret kan øke fellesutgiftene for å dekke løpende kostnader og nødvendig vedlikehold. 4. VEDLIKEHOLDSFOND Styret har plikt til å sørge for tilfredsstillende vedlikehold av eiendommen og til å påse at alle fellesutgifter blir dekket av sameiet, slik at man unngår at kreditorer gjør krav gjeldende mot de enkelte seksjonseiere for sameiets forpliktelser. Styret skal sørge for innkreving av forholdsmessig andel av fellesutgiftene hos seksjonseierne.

4 Det skal opparbeides vedlikeholdsfond, som skal være reservert for og være tilstrekkelig til å dekke uforutsette, plutselige utgifter i tillegg til planlagte utgifter iht vedlikeholdsplan vedtatt på sameiermøtet. Sameiermøtet fastsetter fondets størrelse. 5. ETTERSYN Styret har fullmakt til ettersyn mv. jf eierseksjonsloven 21. Bruker av bruksenhet skal varsles i rimelig tid. Styret kan søke faglig bistand eller la seg representere. Installasjoner og reparasjoner som blir pålagt etter første ledd, kan gjennomføres av sameiet for seksjonseierens regning. 6. STYRET Styret skal velges av sameiermøtet blant sameierne, deres ektefelle, registrert partner eller samboer. Leder velges særskilt. Styret skal bestå av i alt 3 medlemmer (leder, sekretær, og styremedlem) som er lønnet av sameiet. I tillegg velges det et varamedlem som er ulønnet (ikke møteplikt). Styrets medlemmer velges blant frivillige for 2 år av gangen. Styret står for forvaltningen av sameiernes felles anliggende i samsvar med lov, vedtekter og vedtak på sameiermøtet innenfor det som er budsjettert eller som det i regnskapsåret er dekning for i vedlikeholdsfondet. Styret møtes etter behov og ledes av styreleder. Styret er beslutningsdyktig når det er innkalt på betryggende vis og minst halvparten av de ordinære medlemmene er til stede. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. Eventuelle vararepresentanter har møte- og uttalelsesrett, men ikke stemmerett, med mindre de er tilstede i et ordinært styremedlems fravær. Det skal føres protokoll over styrets beslutninger, og disse forpliktes ved styreleders underskrift. Hvis et styremedlem overdrar sin seksjon trer denne ut av styret. 7. FELLESUTGIFTER Følgende utgifter/ansvar påhviler sameiet: 1. Utvendig vedlikehold av tak og grunnmur, utgifter til innkjøp av materiale til utvendig kledning og trappeoverbygg og maling til fasade og trappeoverbygg inkludert maling til vinduer, espalier/levegg, trapper, dører, gjerder på fellesareal og gjerder ifm egen seksjon. 2. Gjerder som omkranser området. 3. Vannkraner på hver ende av boligen. 4. Originale røropplegg i leiligheten. Dette er felles vannrør gjennom kjelleren og soilrør fra kjeller til bad. 5. Kloakkanlegg. 6. Huseierforsikring av bygningsmassen inklusive garasjer. Unntatt er innbo og løsøre 4

5 5 7. Veier og parkeringsplasser innen området. 8. Tørkestativer og teppestativer. 9. Postkassestativer og postkasser. 10. Fellesplen/uteområde. 11. Fellesgarasje m/utstyr som tilhører sameiet. 12. Motoriserte gressklippere og bensin til disse. 13. Lekeapparater på fellesområdet. 14. Lysmaster. 15. Utgifter i forbindelse med TV-anlegget inn til husvegg. 16. Utgifter til egenandel ved skader hvor sameiet er forsikringstaker, betaler sameiet forsikringsselskapets egenandel. 8. SEKSJONSEIERS ANSVAR Følgende utgifter/ansvar påhviler seksjonseierne: 1. Vedlikehold av vinduer og dører som ikke dekkes av huseierforsikringen. 2. Røropplegg i forbindelse med nye installasjoner. 3. Elektriske installasjoner inne i boligene. 4. Skader som blir påført bygning på grunn av skjødesløshet eller uvettig bruk. 5. Utgifter til reparasjon og fornyelse av varmtvannsbeholder og porselen på grunn av slitasje og elde. 6. Forhold som berører kjøper og selger ved overdragelse. 7. Egen terrasse utenfor seksjonen. 8. Skader som måtte oppstå ved private inngrep av de opprinnelige installasjoner. 9. PANTERETT Hver sameier er forpliktet til å medvirke til endring i sikkerheten om det besluttes av sameiermøtet. Forøvrig gjelder lov om eierseksjoner MISLIGHOLD Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen. Kravet om advarsel gjelder ikke i de tilfelle der det kan kreves fravikelse etter eierseksjonsloven 27. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. Pålegg om salg skal gis skriftlig og opplyse om at seksjonen kan kreves solgt ved tvangssalg hvis pålegget ikke er etterkommet innen en frist, som ikke skal settes kortere enn seks måneder fra pålegget er mottatt. Det er å anse som vesentlig mislighold hvis seksjonseiere eller personer seksjonseiere er ansvarlig for, etter gjentatte skriftlige oppfordringer, ikke retter seg etter vedtekter, husordensregler og vedtak fattet av sameiermøtet.

6 6 Seksjonseier er ansvarlig for sine husstandsmedlemmer, leietaker eller andre personer som han/hun har gitt adgang til leiligheten eller uten skjellig grunn, til eiendommen for øvrig. Det er også å betrakte som vesentlig mislighold når en seksjonseier etter skriftlig påkrav ikke betaler sin andel av de av sameiet vedtatte fellesutgifter. Medfører sameierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen eller er sameierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan sameiets styre kreve sameieren utkastet før seksjonen er solgt. Konferer denne bestemmelses første ledd og eierseksjonsloven 27. Denne bestemmelse gjelder også for brukere av seksjonen som ikke er sameiere når den sameier brukeren utleder sin bruksrett fra, samtidig gis pålegg om salg i henhold til eierseksjonsloven TVISTER Eventuelle tvister i forbindelse med sameieforholdet avgjøres ved eiendommens verneting.

7 AVTALE OM BRUK AV FELLES FASILITETER 1. Partene i avtalen er samtlige seksjonseiere i Furumo sameie (gnr. 135, bnr. 418 og 534 i Ullensaker). Avtalen er bindende for nåværende og fremtidige seksjonseiere. Endring krever enighet mellom seksjonseierne. 2. Seksjonseierne skal ikke betale noen avgift til sameiet for de rettigheter denne avtale gir. 3. Den enkelte seksjonseier har rett til bruk av hageparsell utenfor egen seksjon. 4. De enkelte seksjonseiere skal ha fri adgang til tappekran på utsiden av endeseksjonene i de respektive hus. I tillegg skal det sikres fri passasje mellom husene til fellesarealer og hageparseller. 5. Seksjonseierne skal gi hverandre og sameiet fri adgang for fremføring av kabler for sterk- og svakstrøm, vann og kloakk, og andre anlegg som er nødvendig for at seksjonen skal kunne brukes etter sin hensikt. Seksjonseierne skal gi plass for montasje av koblingsbokser, sikringsskap o.l. Fremføring og plassering etter første og annet ledd, skal godkjennes av styret. Dette er ikke til hinder for at avtale kan inngås mellom to seksjonseiere. Alle utvendige forandringer som berører bygningsmassen og fellesarealet, skal forelegges styret for godkjenning. Dersom anlegg etter første og annet ledd påfører en enkelt seksjon særlige ulemper eller utgifter, kan styret fastsette godtgjøring for dette. 6. Seksjonseierne og sameiet har hver rett til bruk av en garasje. Garasjene er organisert i garasjelag. Retten til bruk av garasje kan ikke fraskrives ovenfor garasjelaget/sameiet. Retten følger bruksenheten ved kjøp, salg, leie og utleie. Garasjene driftes av sameiet. Garasjene kan ikke benyttes til formål som er til sjenanse for andre garasjebrukere. 7. Styret kan pålegge seksjonseierne å utføre dugnadsarbeid. Dersom dugnad ikke blir utført i henhold til skriftlige pålegg, kan styret få arbeidet utført for seksjonseiers regning. 8. Den enkelte seksjonseier må selv påkoste fjerning, riving og gjenoppbygging av privat oppsatte plattinger, espaljeer, gjerder og planter/vekster dersom sameiet skal utføre nødvendig vedlikehold. Dersom seksjonseier ikke etterkommer pålegg kan Sameiet iverksette fjerning, riving for seksjonseiers regning. 7

8 8 HUSORDENSREGLER 1. ALMINNELIGE ORDENSREGLER Hver enkelt seksjonseier er ansvarlig for at bestemmelsene i Husordensreglene blir fulgt. Seksjonen må ikke brukes slik at den sjenerer andre. Husordensreglene skal sikre seksjonseierne ro og orden. Ved bilkjøring i området må det utvises stor forsiktighet. Biler må ikke parkeres slik at ferdselen forbi de enkelte hus hindres. All parkering foretas på eget ansvar. Risting av gulvmatter (tepper) må ikke foregå fra vinduer og dører. Fotballsparking på grøntanleggene er forbudt. Forøvrig må grøntanleggene behandles med forsiktighet. Før montering av større utendørs arrangementer som f. eks. flaggstenger, reklameskilter, gjerder, radio, fjernsyns- og parabolantenner o.l., må seksjonseieren innhente godkjenning fra styret. Dette gjøres ved å sende styret en skriftlig søknad. 2. REGLER OM RO I SEKSJONENE Det skal være ro i seksjonene fra klokken 2300 til klokken Dans, høylytt tale og bruk av musikkinstrumenter er ikke tillatt før kl Musikkøvelser er ikke tillatt etter klokken 2000 eller på helligdager, og da kun for den som bebor seksjonen og dennes husstand. Musikkundervisning tillates bare etter særskilt avtale og med samtykke fra tilstøtende seksjonseiere. 3. SØPPEL OG RENHOLD Det er ett eller to sett med beholdere for restavfall og papir ved hvert hus. Seksjonseierne plikter å holde det ryddig rundt beholderne og sørge for at lokkene holdes på plass. Beholderne skal vaskes ved behov. Seksjonseierne plikter å følge kommunens krav til kildesortering. 4. TØRKESTATIV Tøy skal ikke henge utendørs etter kl dagen før helligdag og høytidsdag og til neste virkedags morgen. 5. WC, KRANER OG LEDNINGER Uvedkommende ting - som sanitetsbind, bleier og lignende må ikke kastes i toalettet da det kan medføre at avløpet tettes. Kun klosettpapir må kastes i klosettet. Skyll en gang i blant med flytende avløpsmiddel for at avløpsrørene ikke så lett skal

9 9 stoppes til. Hver seksjonseier plikter å gjøre seg kjent med hvor stoppekranene finnes. Ved fravær når det kan påregnes kulde, må seksjonseier sørge for varme i seksjonene, slik at ikke vannledningene fryser. 6. PARKERING OG BRØYTING Sameiets gjesteparkeringer er tiltenkt korttidsparkering for beboere og gjester. Uregistrerte eller hensatte kjøretøy tillates ikke på sameiets eiendom, og sameiet påberoper seg retten til å fjerne disse for eiers regning, hvis pålegg om flytting ikke etterkommes. Sameiet dekker utgifter til brøyting av veier og gjesteparkeringer samt arealer i forbindelse med garasjer. Enhver seksjonseier plikter å påse at kjøretøy flyttes fra disse områdene i forbindelse med brøyting. Skulle det være situasjoner der man er forhindret fra å flytte kjøretøy, plikter seksjonseieren å måke vekk snøen som ikke ble ryddet vekk av ordinær snø brøyter. 7. DIVERSE Hunder og katter må ikke holdes uten spesiell skriftlig tillatelse fra styret. Hundeeiere pålegges å ha hund i bånd innen sameiets område, uansett kommunale bestemmelser. Luftingen av hunder skal foretas utenfor sameiets område eller på hundeeierens egen parsell. De som har fått tillatelse til å holde hannkatt, plikter å påse at denne er kastrert. Dokumentasjon leveres styret. Oljefat må anbringes i god avstand fra husene (minst 5 meter), på forsvarlige stativer for å unngå ulykker. Tvister om tolking av disse regler avgjøres av styret. Styrets avgjørelse kan ankes til første ordinære sameiermøte. Sameiermøte er høyeste organ.

10 10 INSTRUKS FOR STYRET 1. ANSVARSFORHOLD Styreleder, styremedlemmer og vara styremedlem velges blant seksjonseierne på årlig sameiermøte for 1 eller 2 år av gangen. 2. ANSVAR OG PLIKTER Styrets arbeidsoppgaver: 1. Følge opp innbetaling av husleie fra seksjonseierne. 2. Følge opp vedlikeholdsplan iht til Furumo Sameies vedtekter. 3. Hente inn pristilbud og bestille oppdrag på faste tjenester som lån, forsikring, regnskapskontor, snøbrøyting, sandstrøing og planlagte vedlikeholdsoperasjoner iht vedlikeholdsplan. Alle innkjøp over skal ut på anbud. Informasjon om tilbydere og anbudsresultater skal være tilgjengelig for beboere. Dette kan for eksempel være rens av synkekummer/ventilasjonskanaler, kontroll av lekeplassene osv. Uforutsette vedlikeholdsoperasjoner kommer i tillegg. 4. Styret mottar og betaler sameiets fakturaer, lån, forsikringer og utlegg ifm kjøp av varer og tjenester. 5. Følge opp og samarbeide med materialforvalter om vedlikeholdet i Furumo Sameie. 6. Følge opp web-master og websidene til Furumo Sameie. 7. Følge opp og igangsette årlige dugnader på fellesarealene i Furumo Sameie. 8. Lese av strømmåler på lysmaster og garasjelag. 9. Lese og besvare mail/henvendelser til styret. 10. Avholde sameiermøter, møter med husansvarlige, garasjeansvarlige, materialforvalter og webansvarlig. 11. Sende ut kunngjøringer og annen relevant informasjon til seksjonseierne. 12. Arkivering av sameiets dokumenter elektronisk/papirversjon. Listen er ikke uttømmende, samt at det vises til Eierseksjonsloven

11 11 INSTRUKS FOR WEB-MASTER 1. ANSVARSFORHOLD Web-master i Furumo Sameie velges av styret. Web-master er underlagt styret og samarbeider med styret om Furumo Sameies websider. 2. PLIKTER Web-masters arbeidsoppgaver: 1. Delta på møter for gjennomgang av websidene. 2. Sørge for at mailsystem på websidene fungerer tilfredstillende. 3. Oppdatere websidene ved tilsendt informasjon fra styret slik som: -møteinnkalling til sameiermøter -innkalling til dugnader -kunngjøringer -legge inn avtalt aktivitet i kalender, for eksempel sommerfest osv. -rapporter ifm f.eks branninspeksjon, ventilasjon mm -legge inn bilder fra sameiet og området rundt sameiet mm 4. Oppdatere avtaler med Furumo Sameies samarbeidspartnere slik som bl.a forsikring. 5. Holde orden på mailadresser til seksjonseiere/leieboere, slette de som har flyttet og legge til nye, og videresende møteinnkallinger til sameiermøter, kunngjøringer og annen relevant informasjon fra styret til seksjonseierne/leieboerne. 6. Slette utdatert informasjon og holde orden på websidenes arkiv 7. Web-master gir styret tekniske innspill/vurderinger ifm websidene

12 12 INSTRUKS FOR HUSANSVARLIG 1. VALG Husansvarlig er et verv som går på rundgang blant seksjonseierne i hvert hus. Husansvarlig har vervet for et år av gangen i perioden 1. januar desember. Senest en måned før skifte av husansvarlig vil styret informere om hvem som overtar vervet. 2. ORGANISASJONSFORHOLD Husansvarlig er i sitt hus ansvarlig for at seksjonseierne utfører pålagte plikter iht pkt. 3 i denne instruks. Husansvarlig har myndighet til å fordele pliktene blant husets seksjonseiere/leieboere. 3. ANSVAR OG PLIKTER 1. Snø fjernes slik at det blir lett adgang til restavfalls- og papirbeholdere, parafinfat, tørkesnorer, teppestativ og postkasser. 2. Gress klippes på den delen av fellesplenen som huset har ansvaret for. Dette skal utføres regelmessig, slik at gresset ikke blir så langt at det blir vanskelig å klippe. 3. Plukking av papir og annet avfall som måtte finnes på veien langs huset og på fellesplenen skal utføres når nødvendig. 4. Husansvarlig plikter å gjøre seg kjent med hvor husets utvendige hovedsikringer er plassert. 5. Ved feil i hovedsikringene kontaktes Hafslund. 6. Husansvarlig skal organisere den årlige våropprydding som blir pålagt av styret. 7. Ved spesielle pålegg fra styret (utvendig maling, kitting, små reparasjoner etc.) for de enkelte seksjoner/garasjelag, skal husansvarlig/garasjeansvarlig være behjelpelig med å sørge for at den enkelte seksjonseier/leieboer utfører disse innen eventuelle gitte tidsfrister. I forbindelse med slike pålegg fra styret, skal husansvarlig/garasjeansvarlig samlet for hele huset/garasjelaget sørge for å Rekvirere nødvendig materiell (maling, kitt, papp, spiker mm) fra materialforvalter.

13 13 1. Skisse over Furumo Sameie målestokk tilnærmet 1 : 1000

14 14 INSTRUKS FOR MATERIALFORVALTER 1. ANSVARSFORHOLD Materialforvalter i Furumo sameie velges av styret. Materialforvalter er underlagt styret og samarbeider med dette i sin funksjon. 2. PLIKTER Materialforvalters arbeidsoppgaver: 1. Holde oppsyn med sameiets fellesgarasje i garasjelag nr. 3 og påse at materiell og utstyr lagres forsvarlig. 2. Utarbeide en oversikt over sameiets materiell og ajourføre denne ved avgang og tilgang. 3. Jevnlig kontrollere materiellets og utstyrets tilstand og eventuelt foreta mindre reparasjoner. Reparasjoner som krever større økonomiske utlegg skal godkjennes av styret. 4. Innhente godkjenning av styret eller av sameiermøtet ved nyanskaffelser hvis det krever vesentlig økonomiske utlegg. 5. Koordinere alle innkjøp av felles materiell (maling, trevirke etc.) som skal brukes til større utbedrings- og reparasjonsarbeider godkjent av sameiermøtet. Materialforvalter fører også løpende kontroll med forbruket. 6. Påse at sameiets lekeapparater er i forskriftsmessig stand. 7. Står ansvarlig for at hovedettersyn blir gjennomført av kyndige folk (f. eks Lekeplassinspektørene AS) hvert 2. år.

15 VEDLIKEHOLDSPLAN FURUMO SAMEIE Vedtatt på sameiemøtet Vinduer Vinduene ble sist gang skiftet ut i Det bør jobbes for en bevisstgjøring av at utgifter ved nye vinduer må påregnes når vinduene er ca år (jf. rapport fra OBOS prosjektering tabellen periodisk vedlikehold side 3-11). Per mars 2007 påhviler utgiftene til dette den enkelte, jf. sameiets vedtekter 7 første ledd punkt Fasadeutskifting Må gjøres så snart som mulig og i tråd med vedtektene hvor det fremgår at sameiet dekker utgifter til panel, men ikke arbeidet. Må ses på i sammenheng med punkt 3-5. Per mars 2007 og etter avklaring med styret dekkes kun materialutgiftene av sameiet. 3. Maling av fasader Må gjøres så snart som mulig. Her må styret sterkt vurdere å innhente ekstern hjelp fra en fargekonsulent. Vedlikeholds frekvens anbefalt i tilstandsrapport fra OBOS prosjektering er 6-12 år avhengig av hvor utsatt for vær og vind. Per mars 2007 påhviler utgiftene til dette sameiet, jf sameiets vedtekter 6 første ledd punkt Vasking av fasader Må gjøres årlig, selv etter at fasaden males. Det ekstraordinære sameiermøtet i oktober 2006 besluttet at fasaden skal vaskes i Per mars 2007 påhviler eventuelle utgifter til dette den enkelte. 5. Overbygg Enkelte av overbyggene er ikke pene. Det bør utarbeides en plan over hvordan disse bør se ut og så må arbeidet med å gjennomføre planen iverksettes. Punkt 2, 3 og 5 er i pristilbud fra ØM Fjeld av beregnet til ca. 5 mill. + rigg og riving pluss MVA. Per mars 2007 påhviler utgiftene til dette sameiet. 6. Rens av synkekummer Det er synkekummer foran garasjelag 1 (mellom ORV 5 og 9) og ved garasjelag 3 (mellom ORV 1 F, garasjelag 3 og Carl Nordbecks vei). Begge synkekummene ble renset høsten Det er uklart om sameiet har flere synkekummer.

16 16 Per mars 2007 påhviler disse utgiftene ( ca ,-) sameiet. 7. Fuktsikring av kjellere Det er flere leiligheter som har fuktproblemer. Innen sameiermøtet 2010 bør det avdekkes behov for, og deretter vurderes å utarbeide planer for fuktsikring av kjellere. Per mars 2007 påhviler utgiftene til dette sameiet 8. Asfaltering av parkeringsplasser Det er et tilbakevendende spørsmål/krav om å asfaltere der det i dag ikke er asfaltert a. Foran garasjelag 3 b. Foran garasjelag 1 c. Mellom garasjelag 2 og 4 d. På gjesteparkeringen Når det gjelder punkt c så må dette avklares med kommunen ettersom de eier det aktuelle området. I mai 2004 hentet styret inn følgende 3 anbud på asfaltering av de grusbelagte arealene: Selskap Pris pr. m 2 Pris pr. m 2 Tillegg for Totalt Inkl. mva asfalt oppretting frakt av utstyr Skanska kr 52,- - 56,- kr 18,- - 25,- kr 2.750,- kr ,- Kr ,- AB Asfalt kr 85,- kr 25,- kr ,- Kr ,- Sentrum Asfalt kr 60,- kr 30,- kr ,- Kr ,- Per mars 2007 påhviler utgiftene til dette sameiet 9. Asfaltering veinett i sameiet Sameiet bør legge opp midler til asfaltering av sameiets private veinettet. Sist dette ble asfaltert var i på 1980-tallet. Asfalten ser for så vidt bra ut nå, men det er lurt å ta høyde for at ny asfalt må legges om ca 10 år Fellesområder/lekeapparat Etter at lekeparken er oppgradert må det lages plan for å vedlikeholde lekeapparatene og eventuelle benker. Det foreslås at det settes av årlig ,- og at man hvert 3. år har fokus på et av fellesområdene. Per mars 2007 påhviler utgiftene til dette sameiet, jf sameiets vedtekter 6 første ledd punkt Vann/avløp Utgifter til vedlikehold og forebyggende rens av felles vannrør gjennom kjelleren og soilrør fra kjeller til bad er sameiets ansvar, jf. sameiets vedtekter 7. Forebyggende rens av felles vannrør og soilrør gjennomføres hvert 10. år.

17 Ventilasjon Forebyggende rens av seksjonseiernes ventilasjonskanaler (avtrekkssystem) er sameiets ansvar, skal belastes sameiet, og skal gjennomføres hvert 5 år. 13. Tak Nortekk forteller at det nye platetaket vil holde i 50 år (garantitid for arbeid og reklamasjon er 10 år). Likevel må det utarbeides rutiner på hvor ofte taket skal sjekkes og ødelagte/bøyde takplater må skiftes. Takplatene kan ødelegges ved at man går på taket. 14. Tabelloversikt gjennomføring: Årlig vedlikehold: Hva Ansvar Utgift Fasadevask Den enkelte sameier Rense synkekummer Styret Ca 3 000,- År Hva bør gjøres Utgift 2007 Utvendig kledning Maling (6-år) Ca ,- Ca , Nye lekeapparat Ca , Ettersyn lekeapparatene Ca , Vann/avløp og ventilasjon Ca ,- for alle leiligheter 2012 Ventilasjon Ca , Maling (6-år) Ettersyn lekeapparatene Ca ,- Ca , Ettersyn lekeapparatene Ca , Vann/avløp Ventilasjon Ca ,- Ca , Vinduer må vurderes utskiftet Utgifter for den enkelte:??? 2019 Maling (6 år) Vinduer må vurderes utskiftet Ettersyn lekeapparatene Ca ,- Utgifter for den enkelte:??? Ca , Vinduer må vurderes utskiftet Utgifter for den enkelte:??? Ettersyn lekeapparatene Ventilasjon Maling (6 år) Ettersyn lekeapparatene 2027 Vann/avløp Ventilasjon Ca ,- Ca ,- Ca ,- Ca ,- Ca ,- Ca ,-

AVTALE OM BRUK AV FELLES FASILITETER

AVTALE OM BRUK AV FELLES FASILITETER 2011 Innhold: VEDTEKTER 3 AVTALE OM BRUK AV FELLES FASILITETER 7 HUSORDENSREGLER 8 INSTRUKS FOR HUSANSVARLIG 10 INSTRUKS FOR MATERIALFORVALTER 11 Oppdatert på sameiermøtet 9. mars 2011 2 VEDTEKTER Etterfølgende

Detaljer

Oppdatert på sameiermøtet 27. april 2016

Oppdatert på sameiermøtet 27. april 2016 2016 1 2 INNHOLD... 2 VEDTEKTER... 3 AVTALE OM BRUK AV FELLES FASILITETER... 7 HUSORDENSREGLER... 8 INSTRUKS FOR STYRET...10 INSTRUKS FOR WEB-MASTER...... 11 INSTRUKS FOR MATERIALFORVALTER... 12 INSTRUKS

Detaljer

Oppdatert på sameiermøtet 26. april 2017

Oppdatert på sameiermøtet 26. april 2017 2017 1 2 INNHOLD... 2 VEDTEKTER... 3 AVTALE OM BRUK AV FELLES FASILITETER... 7 HUSORDENSREGLER... 8 INSTRUKS FOR STYRET...10 INSTRUKS FOR WEB-MASTER...... 11 INSTRUKS FOR MATERIALFORVALTER... 12 INSTRUKS

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO Vedtatt i konstiturende sameiemøte 29. april 1985, endret i ordinært sameiemøte 29. april 1993, endret i ordninært sameiemøte 6. april 1995 endret i ordinært

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet)

SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet) SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet) Gnr 125 og bnr 447 i Ski kommune Vedtatt ved seksjoneringen Endret på ordinært sameiermøte 21042015 1 Navn, opprettelse og formål Eiendommen

Detaljer

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER S. 6091 c:\fab\frode beyer files\kjelsåshaugen bs\vedtekter husorden hms\6091 kjelsåshaugen boligsameie - vedtekter.doc KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE Kjelsåshaugen Boligsameie

Detaljer

1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for

1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for 1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for 2. Sameiernes fysiske rådighet 3. Sameiernes rettslige rådighet 4. Fellesutgifter 5. Vedlikeholdsfond 6. Ansvar for sameiets forpliktelser 7. Ettersyn

Detaljer

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER Av 23.10.2000 1. Definisjoner Sameiet Straen Terrasse består av 85 seksjoner, på til sammen 8.854m2, av eiendommen gnr. 59, bnr. 1635 i Stavanger kommune, med totalt areal

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune 1 Navn Sameiets navn er SAMEIET HEIMHUG og omfatter 3 bygningsrekker bestående av totalt 18 rekkehus/eierseksjoner med adresse

Detaljer

V E D T E K T E R. Boligsameiet Bera Midtre

V E D T E K T E R. Boligsameiet Bera Midtre V E D T E K T E R For Boligsameiet Bera Midtre 1. Navn: Sameiets navn er Boligsameiet Bera Midtre. 2. Eiendommen Eiendommen gnr. 117 bnr. 908 i Drammen ligger i sameie mellom eierne av de 120 eierseksjoner

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie VEDTEKTER FOR Blakstadlia Boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 30. oktober 1997 Endret og revidert etter fullmakt fra ordinært årsmøte 20. April 1999 iht. Eierseksjonsloven 23. mai 1997.

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17

Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17 Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17 Vedtatt i sameiermøte den 08.04.1999 Endret på sameiermøte den 04.04.2005 Endret på sameiermøte den 04.04.2006 Endret på sameiermøte den 11.04.2007 Endret på sameiermøte

Detaljer

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER Av 05.05.2003 1. Definisjoner Sameiet Aadnøygaarden består av 39 seksjoner, 36 boligseksjoner og 3 næringsseksjoner, på til sammen 3.810 kvm, av eiendommen gnr. 59, bnr.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216 Vedtatt i sameiemøte den 26. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31 7 endret på sameiemøte 15. april 2008 7 endret på

Detaljer

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod.

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod. VEDTEKTER FOR SAMEIET VESTSIDEN 1 Vedtatt av sameiermøtet 13.april 2010 samt endret i ekstraordinært sameiemøte 18. november 2010. Siste endring i sameiemøte 6. april 2011 (Husordensreglene) 1 Om sameiet

Detaljer

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie Vedtatt på ordinært sameierøte 14.04.86 Endret i sameiermøte 30.06.1993 Revidert i sameiermøte den 11. mars 1999 Endret ved presisering av 3 i sameiermøte 20. april

Detaljer

VEDTEKTER Sist endret 14. mars 2016

VEDTEKTER Sist endret 14. mars 2016 VEDTEKTER Sist endret 14. mars 2016 1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for 2. Sameiernes fysiske rådighet 3. Sameiernes rettslige rådighet 4. Fellesutgifter 5. Vedlikeholdsfond 6. Ansvar for

Detaljer

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtekter for Strandliveien Boligsameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr 40 bnr

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Sameiet Storgata 18

V E D T E K T E R. for. Sameiet Storgata 18 KAP. 1 NAVN OG FORMÅL V E D T E K T E R for Sameiet Storgata 18 Vedtatt på sameiermøte 10.04.97 Endret på sameiermøte 27.04.05 1-1 Navn Sameiets navn er SAMEIET STORGATA 18. Sameiet består av 7 boligseksjoner

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten. i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr.

FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten. i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr. FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr. 61 1. NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL Sameiets navn er "Sameiet Villblomsten"

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III. Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr.

VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III. Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Hyttesameiet Funkelia III og

Detaljer

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R Sist endret 19. april 2012 1 Boligsameiets navn er Dønskitoppen Boligsameie. Det består av 65 eierseksjoner på eiendommen gnr. 80, bnr.

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELSET BOLIGSAMEIE. Vedtatt på sameiermøte 22. april 1998. Sist endret på sameiermøte 16. mars 2009 og 18. mars 2014.

VEDTEKTER FOR HELSET BOLIGSAMEIE. Vedtatt på sameiermøte 22. april 1998. Sist endret på sameiermøte 16. mars 2009 og 18. mars 2014. VEDTEKTER FOR HELSET BOLIGSAMEIE Vedtatt på sameiermøte 22. april 1998. Sist endret på sameiermøte 16. mars 2009 og 18. mars 2014. 1. INNLEDNING Eiendommen gnr. 116, bnr. 42, er i overensstemmelse med

Detaljer

VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3

VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3 VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3 Vedtatt ved seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Sist endret av sameiermøte 14.4.2016 1. EIENDOMMEN FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE Vedtatt i sameiermøte den 29.04.2004, med siste endring i sameiermøte 02.04.2014 og i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 Navn og opprettelse Sameiets

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015.

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. 1 Navn, forretningskontor, formål, antall seksjoner Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Lørenplatået

Detaljer

S A M E I E V E D T E K T E R F O R SAGBO BOLIGSAMEIE 1. SAMEIETS NAVN HVA SAMEIET OMFATTER

S A M E I E V E D T E K T E R F O R SAGBO BOLIGSAMEIE 1. SAMEIETS NAVN HVA SAMEIET OMFATTER S A M E I E V E D T E K T E R F O R SAGBO BOLIGSAMEIE 1. SAMEIETS NAVN HVA SAMEIET OMFATTER Sameiets navn er Sagbo Boligsameie, og er en direkte fortsettelse av Sagbo Borettslag. Sameiet omfatter eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR NOREIDESTØLEN HUSEIERLAG GNR. 37 BNR. 257 I BERGEN

VEDTEKTER FOR NOREIDESTØLEN HUSEIERLAG GNR. 37 BNR. 257 I BERGEN VEDTEKTER FOR NOREIDESTØLEN HUSEIERLAG GNR. 37 BNR. 257 I BERGEN Sist revidert: Årsmøte 29. mars 2006. 1. SAMEIET Sameiets navn er: NOREIDESTØLEN HUSEIERLAG GNR. 37 BNR 257 Noreidestølen Huseierlag, ble

Detaljer

UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet

UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1 fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet 1. Navn og opprettelse 1.1 Sameiets navn er Kruttverket B8-1 Boligsameie. Sameiet er opprettet

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSAMEIET AKERSVEIEN 24 A-E

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSAMEIET AKERSVEIEN 24 A-E VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSAMEIET AKERSVEIEN 24 A-E Fastsatt i sameiermøte den 27. april 1999 med hjemmel i lov 23. mai 1997 nr. 31 28 Sist endret ved vedtak på ordinært sameiermøtet 09.04.2013 Kapittel

Detaljer

Uelandsgate 61 Sameie Uelandsgate 61 O460 Oslo

Uelandsgate 61 Sameie Uelandsgate 61 O460 Oslo Uelandsgate 61 Sameie Uelandsgate 61 O460 Oslo e-post internett styret@uelandsgate61.no www.uelandsgate61.no Side 1 av 5 VEDTEKTER for UELANDSGATE 61 SAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 26.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET.

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. Gnr. 8, bnr. 460 i Ulstein kommune. 1. Navn, forretningskontor og formål. Sameiets navn er Sameiet Geileneset. Sameiet har forretningskontor i Ulstein. Sameiet består

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER. for. Boligsameiet Sognsveien 4

SAMEIEVEDTEKTER. for. Boligsameiet Sognsveien 4 SAMEIEVEDTEKTER for Boligsameiet Sognsveien 4 Vedtatt på ordinært sameiermøte 12.04.11. (Erstatter vedtekter av 03.04.2003.) 1 «Boligsameiet Sognsveien 4» Sameiets navn er «Boligsameiet Sognsveien 4».

Detaljer

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.)

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.) 1. VEDTEKTER 1 NAVN OG FORRETNINGSKONTOR Sameiets navn er Sameiet Kurlandsåsen med forretningskontor i Lørenskog. Sameiet består av 108 boligseksjoner, 1 garasjeseksjon (seksjon 109) med 88 garasjer og

Detaljer

Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie

Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie Vedtatt på sameiermøte 28.april 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner (Eierseksjonsloven) av 23.mai 1997 nr. 31, i kraft 1.januar 1998. Denne

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MELLOMVEGEN 33

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MELLOMVEGEN 33 1. Eierseksjonssameiet VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MELLOMVEGEN 33 Sameiets navn er Boligsameiet Mellomvegen 33. Sameiet består av eiendommen gnr 200 bnr 809 i Tromsø kommune. Sameiet består av 61 seksjoner,

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7 UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7 Utarbeidet den 09.09.14 1 Navn, forretningskontor og formål Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Rydbergsgate 7. Sameiet omfatter 17 boligseksjoner i eiendommen,

Detaljer

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.)

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.) 1. VEDTEKTER 1 NAVN OG FORRETNINGSKONTOR Sameiets navn er Sameiet Kurlandsåsen med forretningskontor i Lørenskog. Sameiet består av 108 boligseksjoner, 1 garasjeseksjon (seksjon 109) med 88 garasjer og

Detaljer

Vedtekter for hyttesameiet Vangen

Vedtekter for hyttesameiet Vangen Vedtekter for hyttesameiet Vangen Vedtekter for Vangen hyttesameie vedtatt ved seksjoneringen, den 27.03.2013 ihht lov om eierseksjoner av 23. mai nr 31 1997 1 Sameiets navn Sameiets navn er Vangen, adresse

Detaljer

VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 19. april 99 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Fra samme dato opphører vedtekter av 1988 å gjelde Sist

Detaljer

VEDTEKTER for SAMEIET BAKKEBYGRENDA

VEDTEKTER for SAMEIET BAKKEBYGRENDA Vedtatt i sameiermøte den 26.09.2016 VEDTEKTER for SAMEIET BAKKEBYGRENDA Sameiets navn er SAMEIET BAKKEBYGRENDA. Sameiet består av 12 bygg hvorav 4 bygg har 4 enheter og 8 bygg har 2, tilsammen 32 seksjoner

Detaljer

HUSORDENSREGLER SAMEIET ZONE

HUSORDENSREGLER SAMEIET ZONE HUSORDENSREGLER for SAMEIET ZONE INNHOLD 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG... 2 2. BRUK AV BOLIG... 3 3. DYREHOLD... 3 4. SØPPEL OG DUGNAD... 4 5. PARKERING... 4 6. ANSVAR... 4 7. DIVERSE... 5 Side

Detaljer

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn.

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn. VEDTEKTER for STEINSVIKHAGEN SAMEIE Sameiets navn er: Steinsvikhagen Sameie. 1. Navn. 2. Hva sameiet omfatter. Sameiet består av de respektive bruksenheter (seksjoner) i eiendommen gnr. 120, bnr. 435 og

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE Del 2 Vedtekter Rev. 05.05.12. Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger. Org. Nr. 885 195 822

INFORMASJONSHEFTE Del 2 Vedtekter Rev. 05.05.12. Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger. Org. Nr. 885 195 822 INFORMASJONSHEFTE Del 2 Vedtekter Rev. 05.05.12 Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger Org. Nr. 885 195 822 KAP. 1 Navn og formål 1-1 Navn Sameiets navn er Sameiet Lervig Maritim A. Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE 1 VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE Vedtektene ble vedtatt på konstituerende sameiermøte 07.10.83 og sist endret 30.04.2009 i samsvar med reglene i lov av 23.mai 1997 nr. 3, på årsmøtet 27.04.2011 og på

Detaljer

VEDTEKTER. for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K

VEDTEKTER. for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K VEDTEKTER for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K Vedtatt på sameiermøte 30.09.2004 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge J og K. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 67 eierseksjoner i eiendommen

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER. for TOKERUDKOLLEN BOLIGSAMEIE

SAMEIEVEDTEKTER. for TOKERUDKOLLEN BOLIGSAMEIE SAMEIEVEDTEKTER for TOKERUDKOLLEN BOLIGSAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiemøte den 15. mars 1999. Endret på ordinært sameiermøte 18. april 2002, 3. april 2003, 29. april 2004 og 29. april 2010. 1 Innledning

Detaljer

VEDTEKTER FOR SUNDBY BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SUNDBY BOLIGSAMEIE 1 VEDTEKTER FOR SUNDBY BOLIGSAMEIE Endret på ordinært sameiermøte 17.04.2013. 22.04.2014 og 15.04.2015. Sist endret på ordinært sameiermøte 07.04.2016 KAP. 1 NAVN og FORMÅL 1-1 Navn Sameiets navn er Sundby

Detaljer

VEDTEKTER for SAMEIET St. Mariegt. 46

VEDTEKTER for SAMEIET St. Mariegt. 46 VEDTEKTER for SAMEIET St. Mariegt. 46 Org.nr. 997 677 811 Vedtatt på sameiemøte 26. april 2012 Sameiets navn er Sameiet St. Mariegt. 46. 1 Sameiets navn 2 Eiendommen Sameiet St. Mariegt. 46 omfatter gnr.

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 23. mars 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31. Endret på ekstraordinært sameiermøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S)

VEDTEKTER FOR VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) VEDTEKTER FOR VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) Styret Vestlifaret Boligsameie Vedtekter i Vestlifaret boligsameie 2 Innhold : 0. REVISJONER... 3 1. GENERELT.... 4 2. RÅDERETT.... 4 3. FELLESUTGIFTER....

Detaljer

VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012)

VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012) VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012) 1 NAVN, EIENDOMMEN, M.V. Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B Vedtatt i sameiemøtet den 21. mars 2000 i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr. 31 Endret i sameiemøte 18.04.02 Endret i sameiemøte 24.04.03

Detaljer

Vedtekter for Eikenga Huseierforening

Vedtekter for Eikenga Huseierforening Vedtekter for Eikenga Huseierforening 1. Navn og Eierforhold. Huseierforeningens navn skal være Eikenga Huseierforening. Huseierforeningen eier gnr.48 bnr.3 i Lier kommune med påstående anlegg og felles

Detaljer

V E D T E K T E R F O R SAMEIET BRINKEN I OSLO

V E D T E K T E R F O R SAMEIET BRINKEN I OSLO V E D T E K T E R F O R SAMEIET BRINKEN I OSLO (vedtatt på ordinært sameiemøte 10.03.99) (endret på ordinært sameiemøte 24.03.04) (endret på ordinært sameiermøte 16.04.15) Eiendommen Brinken, gnr. 231,

Detaljer

V E D T E K T E R (vedtatt , sist endret 11, )

V E D T E K T E R (vedtatt , sist endret 11, ) V E D T E K T E R (vedtatt 11.03.98, sist endret 11, 14.04.2010) 1 Sameiets navn er "Vevelstadlia Boligsameie". Sameiet består av 252 seksjoner av eiendommen gnr. 107, bnr. 102 i Ski i henhold til oppdelingsbegjæring

Detaljer

Den enkelte har full rettslig råderett over sin seksjon, herunder rett til salg og pantsettelse.

Den enkelte har full rettslig råderett over sin seksjon, herunder rett til salg og pantsettelse. VEDTEKTER FOR ALVERNTOPPEN SAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiermøte 02.06.94, revidert på Sameiermøter; 13/11-95, 23/04-98, 5/4-2000, 13/3-2001 og 19/3-2003. 1 Sameiets navn er Alverntoppen sameie.

Detaljer

VEDTEKTER. for KIRKERUDBAKKEN SAMEIE

VEDTEKTER. for KIRKERUDBAKKEN SAMEIE VEDTEKTER for KIRKERUDBAKKEN SAMEIE Disse vedtektene bygger på sameiekontrakt (tinglyst i 1993) og skjøte (tinglyst i 1976). Vedtektene er vedtatt på sameiermøtet den 25.04.07 og endret på sameiermøtet

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Wessel Atrium Org nr. 992 02 3384

Vedtekter for Sameiet Wessel Atrium Org nr. 992 02 3384 Vedtekter for Sameiet Wessel Atrium Org nr. 992 02 3384 Vedtatt på konstituerende sameiermøte 17. oktober 2007 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på sameiermøte 14. april

Detaljer

for Sameiets navn er Sameiet Beito Apartments II. Sameiet er opprettet ved oppdelingsbegjæring tinglyst 19.09.02.

for Sameiets navn er Sameiet Beito Apartments II. Sameiet er opprettet ved oppdelingsbegjæring tinglyst 19.09.02. V E D T E K T E R for Sameiet Beito Apartments II (opprinnelige vedtekter vedtatt 24.03.03, endret i sameiermøte 05.04.06 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr 31, gjeldende fra 01.01.02) 1 Navn

Detaljer

Bruksenheten må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner.

Bruksenheten må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner. VEDTEKTER FOR SAMEIET TORSHOV KV. X Vedtatt i sameiermøte første gang den 1.12.1988, endret den 8. juni 1998 i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 og sist endret på årsmøte i sameiet

Detaljer

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 16. juni 2011 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 Eiendommen - formål Eierseksjonssameiet (heretter

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frydenhagen Sameie, Ekebergvn. 19 A-G, 0196 Oslo

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frydenhagen Sameie, Ekebergvn. 19 A-G, 0196 Oslo VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frydenhagen Sameie, Ekebergvn. 19 A-G, 0196 Oslo tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 26.04.99 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997, nr 31 Endret i sameiermøte

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. )

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. <organisasjonsnummer>) V E D T E K T E R for Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. ) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Sist endret 14.04.16 1. Navn 1-1 Navn og opprettelse Sameiets

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LINDELEIKEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR LINDELEIKEN BOLIGSAMEIE LBS Lindeleiken boligsameie Haugjordet 4-18 1336 Sandvika www.lindeleiken.no styret@lindeleiken.no VEDTEKTER FOR LINDELEIKEN BOLIGSAMEIE Vedtatt i sameiermøte den 31. mars 1998 i medhold av lov om eierseksjoner

Detaljer

Vevelstadåsen Boligsameie

Vevelstadåsen Boligsameie V E D T E K T E R (vedtatt 08.03.99) (Endret 1, 5, 15, 16, 17 og 18 i sameiermøte 19. april 2010) (Endret 11 og 17, 20 flyttet fra 18 og nye 16 og 19 i sameiermøte 15. mars 2011) 1 Sameiets navn er "Vevelstadåsen

Detaljer

VEDTEKTER OG HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET NEDRE SKOGVEI

VEDTEKTER OG HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET NEDRE SKOGVEI VEDTEKTER OG HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET NEDRE SKOGVEI Sist endret på sameiemøtet 20.april 2005 Sist endret på sameiermøte 21. mars 2011 Sist endret på ekstraordinært sameiermøte 22.juni 2011 Sist endret

Detaljer

VEDTEKTER for Sameiet Herslebs gate 9-11

VEDTEKTER for Sameiet Herslebs gate 9-11 VEDTEKTER for Sameiet Herslebs gate 9-11 Vedtatt på sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31 Sist endret 09.04.2014 Disse vedtektene er ment å utfylle lov

Detaljer

Vedtekter for Kantor Terrasse Sameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31

Vedtekter for Kantor Terrasse Sameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtekter for Kantor Terrasse Sameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr. 40 bnr.

Detaljer

*************************************************************

************************************************************* ************************************************************* Vedtekter for Wessel Parkeringssameie vedtatt på konstituerende sameiermøte den 24. juni 2008 1. Sameiets navn Sameiets navn er Wessel Parkeringssameie.

Detaljer

Boligsameiet Fearnleysgate 2B - Vedtekter pr 2/5-2012 VEDTEKTER

Boligsameiet Fearnleysgate 2B - Vedtekter pr 2/5-2012 VEDTEKTER s1 VEDTEKTER for Boligsameiet Fearnleysgate 2 B Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 10/12-1975, med senere endringer, senest i ekstraordinært sameiermøte 2/5-2012 1. Sameiets betegnelse og regelgrunnlag

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE (fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31) 1 Eiendommen formål Eierseksjonssameiet (heretter kalt "Sameiet") omfatter de

Detaljer

VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG. Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO

VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG. Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO Arkiv 423.2 VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG Adresse: Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1 Navn Sameiets

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE 1. INNLEDNING 1.1. For at beboerne skal sikres ro og orden, er enhver sameier og beboer ansvarlig for at bestemmelsene i denne husorden overholdes. 1.2. Hovedregelen er

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER for Holthagan boligsameie

SAMEIEVEDTEKTER for Holthagan boligsameie SAMEIEVEDTEKTER for Holthagan boligsameie 1. Navn Sameiets navn er Holthagan boligsameie. 2. Innledende bestemmelser 2.1. Formål Boligsameiets formål er å ivareta og koordinere sameiernes felles interesser

Detaljer

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vormsund Brygge

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vormsund Brygge V E D T E K T E R For Sameiet Vormsund Brygge Fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Justert avsnitt 9.2. vedtatt av sameiemøtet 25. april 2016. 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Vormsund Brygge.

Detaljer

VEDTEKTER for sameiet Kloppedalshagen fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet Revidert etter generalforsamling

VEDTEKTER for sameiet Kloppedalshagen fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet Revidert etter generalforsamling VEDTEKTER for sameiet Kloppedalshagen fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet Revidert etter generalforsamling 04.04.2017 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Sameiet Kloppedalshagen. 2.

Detaljer

V E D T E K T E R. (vedtatt 08.03.99, sist endret 14.03.12)

V E D T E K T E R. (vedtatt 08.03.99, sist endret 14.03.12) V E D T E K T E R (vedtatt 08.03.99, sist endret 14.03.12) 1 Sameiets navn er "Vevelstadåsen Boligsameie". Sameiet består av 210 seksjoner av eiendommen gnr.107, bnr. 100 i Ski i henhold til oppdelingsbegjæring

Detaljer

Husordensregler 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG

Husordensregler 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG Husordensregler 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG 1.1 Enhver sameier plikter å utvise tilbørlig hensyn til sameiet som fellesskap og de enkelte øvrige sameiere ved all bruk av fellesareal og fellesanlegg.

Detaljer

V E D T E K T E R FOR S A M E I E T B E R G H E I M A M F I GNR. 52, BNR. 125 I TRONDHEIM KOMMUNE

V E D T E K T E R FOR S A M E I E T B E R G H E I M A M F I GNR. 52, BNR. 125 I TRONDHEIM KOMMUNE V E D T E K T E R FOR S A M E I E T B E R G H E I M A M F I GNR. 52, BNR. 125 I TRONDHEIM KOMMUNE 1 FORMÅL. Sameiet Bergheim Amfi er et boligsameie som skal ivareta seksjonseiernes felles interesser som

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Boligsameiet K1. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 200 bnr 2334 er oppdelt i følgende

Detaljer

Vedtekter. for. Sameiet Wessel Atrium Org nr 992023384

Vedtekter. for. Sameiet Wessel Atrium Org nr 992023384 Vedtekter for Sameiet Wessel Atrium Org nr 992023384 Vedtatt på sameiermøte 14. april 2011 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31 1.0 Navn Sameiet Wessel Atrium omfatter gnr 208, bnr 57

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR A2 Slottet Boligsameie (heretter kalt Sameiet)

SAMEIEVEDTEKTER FOR A2 Slottet Boligsameie (heretter kalt Sameiet) SAMEIEVEDTEKTER FOR A2 Slottet Boligsameie (heretter kalt Sameiet) Gnr. 125 og bnr. 448 i Ski kommune. Vedtatt ved seksjoneringen Endret på ekstraordinært sameiermøte 24.08.16 1 Navn, opprettelse og formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKITUNET BOLIGSAMEIE. Vedtatt på konstituerende sameiermøte 19.02.2008. Sist revidert 2. mars 2016. 1. Navn

VEDTEKTER FOR SKITUNET BOLIGSAMEIE. Vedtatt på konstituerende sameiermøte 19.02.2008. Sist revidert 2. mars 2016. 1. Navn VEDTEKTER FOR SKITUNET BOLIGSAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiermøte 19.02.2008 Sist revidert 2. mars 2016 Boligsameiets navn er Skitunet Boligsameie 1. Navn 2. Hva sameiet omfatter Eierseksjonssameiet

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRANLY BOLIGSAMEIE 1406 SKI. Fastsatt av sameiermøtet 16.04.2007 Endret på ordinært sameiermøte 25.03.2015

VEDTEKTER FOR GRANLY BOLIGSAMEIE 1406 SKI. Fastsatt av sameiermøtet 16.04.2007 Endret på ordinært sameiermøte 25.03.2015 VEDTEKTER FOR GRANLY BOLIGSAMEIE 1406 SKI Fastsatt av sameiermøtet 16.04.2007 Endret på ordinært sameiermøte 25.03.2015 1 Sameiets navn er GRANLY BOLIGSAMEIE. Sameiet består av eiendommen gnr. 129, bnr.

Detaljer

SAMEIERVEDTEKTER FOR ODDEN MARINA BOLIGSAMEIE

SAMEIERVEDTEKTER FOR ODDEN MARINA BOLIGSAMEIE SAMEIERVEDTEKTER FOR ODDEN MARINA BOLIGSAMEIE Vedtatt på ekstraordinært sameiermøte 10. juni og 16. desember 1996. Endret på ordinært sameiermøte 28. april 1998, 27. april 1999, 28. mars 2000, 23. april

Detaljer

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET HAUKÅSEN IV 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE

Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE Adresse Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE 1. Sameiets navn er "BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE". Sameiet består av 120 seksjoner i blokk, oppført på gnr. 14, bnr. 5 i Asker. Oppdelingsbegjæring for

Detaljer

VEDTEKTER. for VELHAVEN BOLIGSAMEIE. Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO

VEDTEKTER. for VELHAVEN BOLIGSAMEIE. Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO VEDTEKTER for VELHAVEN BOLIGSAMEIE Adresse: Pilestredet Park 22, 0176 OSLO fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtatt 25.9.2003 Revidert 14.5.2013 1 Eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR GØTEBORGGATA EIERSEKSJONSSAMEIE

VEDTEKTER FOR GØTEBORGGATA EIERSEKSJONSSAMEIE VEDTEKTER FOR GØTEBORGGATA 49-51 EIERSEKSJONSSAMEIE Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 04.11.2002, endret på sameiermøte 28.04.2003 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Endret på ordinært

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLSEGGLIA SAMEIE

VEDTEKTER FOR SKOLSEGGLIA SAMEIE Skolsegglia Sameie Side 1 av 5 VEDTEKTER FOR SKOLSEGGLIA SAMEIE Vedtatt på stiftelsesmøtet 26.06.06 Endret på ordinært sameiermøte 29. april 2009 På ordinært sameiermøte 11. april 2012 Og på ordinært sameiermøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET KOLLEN

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET KOLLEN VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET KOLLEN i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Vedtatt i sameiermøte den 12.06.85, og endret 1987, 12.03.91, 29.03.95, 13.03.96, 22.04.99, 07.05.07, 26.04.10, 28.04.14

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Trondheimsveien 43 Vedtatt på sameiermøtet 29. februar 2012

Vedtekter for Sameiet Trondheimsveien 43 Vedtatt på sameiermøtet 29. februar 2012 Vedtekter for Sameiet Trondheimsveien 43 Vedtatt på sameiermøtet 29. februar 2012 1 Eiendommen -formål Eierseksjonssameiet (heretter Sameiet) omfatter gnr 229 bnr 174 i Oslo med påstående bygninger. Sameiet

Detaljer

Humlerekka eierseksjonssameie

Humlerekka eierseksjonssameie VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET Humlerekka eierseksjonssameie 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn skal være Humlerekka eierseksjonssameie. Sameiet ble opprettet ved seksjoneringsbegjæring datert 7.5.2012 2.

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2. Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune. Navn. Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2. Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune. Navn. Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2 Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet eier og omfatter et fellesareal, og adkomstveg

Detaljer

Vedtekter for Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 (heretter kalt sameiet). Revidert utgave etter årsmøtet 26.04.2012

Vedtekter for Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 (heretter kalt sameiet). Revidert utgave etter årsmøtet 26.04.2012 Vedtekter for Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 (heretter kalt sameiet). Revidert utgave etter årsmøtet 26.04.2012 1 Samtlige eiere utgått fra Kringkollen Borettslag 1, under gnr 163 bnr 11, Bøler,

Detaljer