INNHOLD... 2 VEDTEKTER... 3 AVTALE OM BRUK AV FELLES FASILITETER... 7 HUSORDENSREGLER... 8 INSTRUKS FOR STYRET...10 INSTRUKS FOR WEB-MASTER...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD... 2 VEDTEKTER... 3 AVTALE OM BRUK AV FELLES FASILITETER... 7 HUSORDENSREGLER... 8 INSTRUKS FOR STYRET...10 INSTRUKS FOR WEB-MASTER..."

Transkript

1 2014

2 INNHOLD... 2 VEDTEKTER... 3 AVTALE OM BRUK AV FELLES FASILITETER... 7 HUSORDENSREGLER... 8 INSTRUKS FOR STYRET...10 INSTRUKS FOR WEB-MASTER INSTRUKS FOR HUSANSVARLIG VEDLIKEHOLDSPLAN FURUMO SAMEIE VINDUER FASADEUTSKIFTING MALING AV FASADER VASKING AV FASADER OVERBYGG RENS AV SYNKEKUMMER FUKTSIKRING AV KJELLERE ASFALTERING AV PARKERINGSPLASSER ASFALTERING VEINETT I SAMEIET FELLESOMRÅDER/LEKEAPPARAT VANN/AVLØP VENTILASJON TAK TABELLOVERSIKT GJENNOMFØRING:... 17

3 3 VEDTEKTER Etterfølgende vedtekter ble fastsatt på konstituerende sameiermøte den 8. mai Forøvrig henvises til lov av 23. mai 1997 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) med seneste endring. 1. NAVN. FORRETNINGSSTED OG FORMÅL Furumo Sameie (gnr. 135, bnr. 418 og 534 i Ullensaker) ligger i sameie mellom eierne av de 48 eierseksjonene som bebyggelsen på eiendommen er oppdelt i. For hver eierseksjon er det fastsatt lik sameierbrøk, 1/48. Tomten og alle deler av bebyggelsen, som ikke i henhold til oppdelingsbegjæringen omfattes av seksjoner med enerett til bruk, er fellesareal. Ev endringer på fellesareal som f.eks beplanting, fjerning av eksisterende oppsett av gjerder, hekker, lekeapparater mm må det søkes styret om i forkant. Boligsameiet har til formål å ivareta sameiernes felles interesser, herunder disponering av det areal og de anlegg som ligger til felles benyttelse. Det skal forestå drift, tilsyn, og vedlikehold av arealet og de felles anlegg som finnes på eiendommen. 2. GODKJENNING AV ERVERVER OG LEIETAKER Erverver av seksjon og leietaker av bruksenhet må godkjennes av sameiestyret. Godkjenning kan i det enkelte tilfelle bare nektes når det foreligger saklig grunn til det. Begrunnet vedtak skal være meddelt innen 30 dager. Salg av seksjon og utleie av seksjon kan bare kunne skje til fysiske personer. 3. INNKREVING OG FASTSETTELSE AV FELLESUTGIFTER Etter sameiebrøken skal den enkelte seksjonseier betale et á konto beløp fastsatt av sameiermøte eller styret til dekning av fellesutgiftene. Regnskapskontoret står for innkrevingen og sender ut purringer med purregebyr ved forsinket innbetaling. Dersom fellesutgiftenes størrelse endres, kan dette tidligst skje 6 uker etter varsel. Det er kun sameiermøtet som kan øke fellesutgifter, når formålet er å bygge opp et vedlikeholdsfond, mens styret kan øke fellesutgiftene for å dekke løpende kostnader og nødvendig vedlikehold. 4. VEDLIKEHOLDSFOND Styret har plikt til å sørge for tilfredsstillende vedlikehold av eiendommen og til å påse at alle fellesutgifter blir dekket av sameiet, slik at man unngår at kreditorer gjør krav gjeldende mot de enkelte seksjonseiere for sameiets forpliktelser. Styret skal sørge for innkreving av forholdsmessig andel av fellesutgiftene hos seksjonseierne.

4 Det skal opparbeides vedlikeholdsfond, som skal være reservert for og være tilstrekkelig til å dekke uforutsette, plutselige utgifter i tillegg til planlagte utgifter iht vedlikeholdsplan vedtatt på sameiermøtet. Sameiermøtet fastsetter fondets størrelse. 5. ETTERSYN Styret har fullmakt til ettersyn mv. jf eierseksjonsloven 21. Bruker av bruksenhet skal varsles i rimelig tid. Styret kan søke faglig bistand eller la seg representere. Installasjoner og reparasjoner som blir pålagt etter første ledd, kan gjennomføres av sameiet for seksjonseierens regning. 6. STYRET Styret skal velges av sameiermøtet blant sameierne, deres ektefelle, registrert partner eller samboer. Leder velges særskilt. Styret skal bestå av i alt 3 medlemmer (leder, sekretær, og styremedlem) som er lønnet av sameiet. I tillegg velges det et varamedlem som er ulønnet (ikke møteplikt). Styrets medlemmer velges blant frivillige for 2 år av gangen. Styret står for forvaltningen av sameiernes felles anliggende i samsvar med lov, vedtekter og vedtak på sameiermøtet innenfor det som er budsjettert eller som det i regnskapsåret er dekning for i vedlikeholdsfondet. Styret møtes etter behov og ledes av styreleder. Styret er beslutningsdyktig når det er innkalt på betryggende vis og minst halvparten av de ordinære medlemmene er til stede. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. Eventuelle vararepresentanter har møte- og uttalelsesrett, men ikke stemmerett, med mindre de er tilstede i et ordinært styremedlems fravær. Det skal føres protokoll over styrets beslutninger, og disse forpliktes ved styreleders underskrift. Hvis et styremedlem overdrar sin seksjon trer denne ut av styret. 7. FELLESUTGIFTER Følgende utgifter/ansvar påhviler sameiet: 1. Utvendig vedlikehold av tak og grunnmur, utgifter til innkjøp av materiale til utvendig kledning og trappeoverbygg og maling til fasade og trappeoverbygg inkludert maling til vinduer, espalier/levegg, trapper, dører, gjerder på fellesareal og gjerder ifm egen seksjon. 2. Gjerder som omkranser området. 3. Vannkraner på hver ende av boligen. 4. Originale røropplegg i leiligheten. Dette er felles vannrør gjennom kjelleren og soilrør fra kjeller til bad. 5. Kloakkanlegg. 6. Huseierforsikring av bygningsmassen inklusive garasjer. Unntatt er innbo og løsøre 4

5 5 7. Veier og parkeringsplasser innen området. 8. Tørkestativer og teppestativer. 9. Postkassestativer og postkasser. 10. Fellesplen/uteområde. 11. Fellesgarasje m/utstyr som tilhører sameiet. 12. Motoriserte gressklippere og bensin til disse. 13. Lekeapparater på fellesområdet. 14. Lysmaster. 15. Utgifter i forbindelse med TV-anlegget inn til husvegg. 16. Utgifter til egenandel ved skader hvor sameiet er forsikringstaker, betaler sameiet forsikringsselskapets egenandel. 8. SEKSJONSEIERS ANSVAR Følgende utgifter/ansvar påhviler seksjonseierne: 1. Vedlikehold av vinduer og dører som ikke dekkes av huseierforsikringen. 2. Røropplegg i forbindelse med nye installasjoner. 3. Elektriske installasjoner inne i boligene. 4. Skader som blir påført bygning på grunn av skjødesløshet eller uvettig bruk. 5. Utgifter til reparasjon og fornyelse av varmtvannsbeholder og porselen på grunn av slitasje og elde. 6. Forhold som berører kjøper og selger ved overdragelse. 7. Egen terrasse utenfor seksjonen. 8. Skader som måtte oppstå ved private inngrep av de opprinnelige installasjoner. 9. PANTERETT Hver sameier er forpliktet til å medvirke til endring i sikkerheten om det besluttes av sameiermøtet. Forøvrig gjelder lov om eierseksjoner MISLIGHOLD Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen. Kravet om advarsel gjelder ikke i de tilfelle der det kan kreves fravikelse etter eierseksjonsloven 27. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. Pålegg om salg skal gis skriftlig og opplyse om at seksjonen kan kreves solgt ved tvangssalg hvis pålegget ikke er etterkommet innen en frist, som ikke skal settes kortere enn seks måneder fra pålegget er mottatt. Det er å anse som vesentlig mislighold hvis seksjonseiere eller personer seksjonseiere er ansvarlig for, etter gjentatte skriftlige oppfordringer, ikke retter seg etter vedtekter, husordensregler og vedtak fattet av sameiermøtet.

6 6 Seksjonseier er ansvarlig for sine husstandsmedlemmer, leietaker eller andre personer som han/hun har gitt adgang til leiligheten eller uten skjellig grunn, til eiendommen for øvrig. Det er også å betrakte som vesentlig mislighold når en seksjonseier etter skriftlig påkrav ikke betaler sin andel av de av sameiet vedtatte fellesutgifter. Medfører sameierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen eller er sameierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan sameiets styre kreve sameieren utkastet før seksjonen er solgt. Konferer denne bestemmelses første ledd og eierseksjonsloven 27. Denne bestemmelse gjelder også for brukere av seksjonen som ikke er sameiere når den sameier brukeren utleder sin bruksrett fra, samtidig gis pålegg om salg i henhold til eierseksjonsloven TVISTER Eventuelle tvister i forbindelse med sameieforholdet avgjøres ved eiendommens verneting.

7 AVTALE OM BRUK AV FELLES FASILITETER 1. Partene i avtalen er samtlige seksjonseiere i Furumo sameie (gnr. 135, bnr. 418 og 534 i Ullensaker). Avtalen er bindende for nåværende og fremtidige seksjonseiere. Endring krever enighet mellom seksjonseierne. 2. Seksjonseierne skal ikke betale noen avgift til sameiet for de rettigheter denne avtale gir. 3. Den enkelte seksjonseier har rett til bruk av hageparsell utenfor egen seksjon. 4. De enkelte seksjonseiere skal ha fri adgang til tappekran på utsiden av endeseksjonene i de respektive hus. I tillegg skal det sikres fri passasje mellom husene til fellesarealer og hageparseller. 5. Seksjonseierne skal gi hverandre og sameiet fri adgang for fremføring av kabler for sterk- og svakstrøm, vann og kloakk, og andre anlegg som er nødvendig for at seksjonen skal kunne brukes etter sin hensikt. Seksjonseierne skal gi plass for montasje av koblingsbokser, sikringsskap o.l. Fremføring og plassering etter første og annet ledd, skal godkjennes av styret. Dette er ikke til hinder for at avtale kan inngås mellom to seksjonseiere. Alle utvendige forandringer som berører bygningsmassen og fellesarealet, skal forelegges styret for godkjenning. Dersom anlegg etter første og annet ledd påfører en enkelt seksjon særlige ulemper eller utgifter, kan styret fastsette godtgjøring for dette. 6. Seksjonseierne og sameiet har hver rett til bruk av en garasje. Garasjene er organisert i garasjelag. Retten til bruk av garasje kan ikke fraskrives ovenfor garasjelaget/sameiet. Retten følger bruksenheten ved kjøp, salg, leie og utleie. Garasjene driftes av sameiet. Garasjene kan ikke benyttes til formål som er til sjenanse for andre garasjebrukere. 7. Styret kan pålegge seksjonseierne å utføre dugnadsarbeid. Dersom dugnad ikke blir utført i henhold til skriftlige pålegg, kan styret få arbeidet utført for seksjonseiers regning. 8. Den enkelte seksjonseier må selv påkoste fjerning, riving og gjenoppbygging av privat oppsatte plattinger, espaljeer, gjerder og planter/vekster dersom sameiet skal utføre nødvendig vedlikehold. Dersom seksjonseier ikke etterkommer pålegg kan Sameiet iverksette fjerning, riving for seksjonseiers regning. 7

8 8 HUSORDENSREGLER 1. ALMINNELIGE ORDENSREGLER Hver enkelt seksjonseier er ansvarlig for at bestemmelsene i Husordensreglene blir fulgt. Seksjonen må ikke brukes slik at den sjenerer andre. Husordensreglene skal sikre seksjonseierne ro og orden. Ved bilkjøring i området må det utvises stor forsiktighet. Biler må ikke parkeres slik at ferdselen forbi de enkelte hus hindres. All parkering foretas på eget ansvar. Risting av gulvmatter (tepper) må ikke foregå fra vinduer og dører. Fotballsparking på grøntanleggene er forbudt. Forøvrig må grøntanleggene behandles med forsiktighet. Før montering av større utendørs arrangementer som f. eks. flaggstenger, reklameskilter, gjerder, radio, fjernsyns- og parabolantenner o.l., må seksjonseieren innhente godkjenning fra styret. Dette gjøres ved å sende styret en skriftlig søknad. 2. REGLER OM RO I SEKSJONENE Det skal være ro i seksjonene fra klokken 2300 til klokken Dans, høylytt tale og bruk av musikkinstrumenter er ikke tillatt før kl Musikkøvelser er ikke tillatt etter klokken 2000 eller på helligdager, og da kun for den som bebor seksjonen og dennes husstand. Musikkundervisning tillates bare etter særskilt avtale og med samtykke fra tilstøtende seksjonseiere. 3. SØPPEL OG RENHOLD Det er ett eller to sett med beholdere for restavfall og papir ved hvert hus. Seksjonseierne plikter å holde det ryddig rundt beholderne og sørge for at lokkene holdes på plass. Beholderne skal vaskes ved behov. Seksjonseierne plikter å følge kommunens krav til kildesortering. 4. TØRKESTATIV Tøy skal ikke henge utendørs etter kl dagen før helligdag og høytidsdag og til neste virkedags morgen. 5. WC, KRANER OG LEDNINGER Uvedkommende ting - som sanitetsbind, bleier og lignende må ikke kastes i toalettet da det kan medføre at avløpet tettes. Kun klosettpapir må kastes i klosettet. Skyll en gang i blant med flytende avløpsmiddel for at avløpsrørene ikke så lett skal

9 9 stoppes til. Hver seksjonseier plikter å gjøre seg kjent med hvor stoppekranene finnes. Ved fravær når det kan påregnes kulde, må seksjonseier sørge for varme i seksjonene, slik at ikke vannledningene fryser. 6. PARKERING OG BRØYTING Sameiets gjesteparkeringer er tiltenkt korttidsparkering for beboere og gjester. Uregistrerte eller hensatte kjøretøy tillates ikke på sameiets eiendom, og sameiet påberoper seg retten til å fjerne disse for eiers regning, hvis pålegg om flytting ikke etterkommes. Sameiet dekker utgifter til brøyting av veier og gjesteparkeringer samt arealer i forbindelse med garasjer. Enhver seksjonseier plikter å påse at kjøretøy flyttes fra disse områdene i forbindelse med brøyting. Skulle det være situasjoner der man er forhindret fra å flytte kjøretøy, plikter seksjonseieren å måke vekk snøen som ikke ble ryddet vekk av ordinær snø brøyter. 7. DIVERSE Hunder og katter må ikke holdes uten spesiell skriftlig tillatelse fra styret. Hundeeiere pålegges å ha hund i bånd innen sameiets område, uansett kommunale bestemmelser. Luftingen av hunder skal foretas utenfor sameiets område eller på hundeeierens egen parsell. De som har fått tillatelse til å holde hannkatt, plikter å påse at denne er kastrert. Dokumentasjon leveres styret. Oljefat må anbringes i god avstand fra husene (minst 5 meter), på forsvarlige stativer for å unngå ulykker. Tvister om tolking av disse regler avgjøres av styret. Styrets avgjørelse kan ankes til første ordinære sameiermøte. Sameiermøte er høyeste organ.

10 10 INSTRUKS FOR STYRET 1. ANSVARSFORHOLD Styreleder, styremedlemmer og vara styremedlem velges blant seksjonseierne på årlig sameiermøte for 1 eller 2 år av gangen. 2. ANSVAR OG PLIKTER Styrets arbeidsoppgaver: 1. Følge opp innbetaling av husleie fra seksjonseierne. 2. Følge opp vedlikeholdsplan iht til Furumo Sameies vedtekter. 3. Hente inn pristilbud og bestille oppdrag på faste tjenester som lån, forsikring, regnskapskontor, snøbrøyting, sandstrøing og planlagte vedlikeholdsoperasjoner iht vedlikeholdsplan. Alle innkjøp over skal ut på anbud. Informasjon om tilbydere og anbudsresultater skal være tilgjengelig for beboere. Dette kan for eksempel være rens av synkekummer/ventilasjonskanaler, kontroll av lekeplassene osv. Uforutsette vedlikeholdsoperasjoner kommer i tillegg. 4. Styret mottar og betaler sameiets fakturaer, lån, forsikringer og utlegg ifm kjøp av varer og tjenester. 5. Følge opp og samarbeide med materialforvalter om vedlikeholdet i Furumo Sameie. 6. Følge opp web-master og websidene til Furumo Sameie. 7. Følge opp og igangsette årlige dugnader på fellesarealene i Furumo Sameie. 8. Lese av strømmåler på lysmaster og garasjelag. 9. Lese og besvare mail/henvendelser til styret. 10. Avholde sameiermøter, møter med husansvarlige, garasjeansvarlige, materialforvalter og webansvarlig. 11. Sende ut kunngjøringer og annen relevant informasjon til seksjonseierne. 12. Arkivering av sameiets dokumenter elektronisk/papirversjon. Listen er ikke uttømmende, samt at det vises til Eierseksjonsloven

11 11 INSTRUKS FOR WEB-MASTER 1. ANSVARSFORHOLD Web-master i Furumo Sameie velges av styret. Web-master er underlagt styret og samarbeider med styret om Furumo Sameies websider. 2. PLIKTER Web-masters arbeidsoppgaver: 1. Delta på møter for gjennomgang av websidene. 2. Sørge for at mailsystem på websidene fungerer tilfredstillende. 3. Oppdatere websidene ved tilsendt informasjon fra styret slik som: -møteinnkalling til sameiermøter -innkalling til dugnader -kunngjøringer -legge inn avtalt aktivitet i kalender, for eksempel sommerfest osv. -rapporter ifm f.eks branninspeksjon, ventilasjon mm -legge inn bilder fra sameiet og området rundt sameiet mm 4. Oppdatere avtaler med Furumo Sameies samarbeidspartnere slik som bl.a forsikring. 5. Holde orden på mailadresser til seksjonseiere/leieboere, slette de som har flyttet og legge til nye, og videresende møteinnkallinger til sameiermøter, kunngjøringer og annen relevant informasjon fra styret til seksjonseierne/leieboerne. 6. Slette utdatert informasjon og holde orden på websidenes arkiv 7. Web-master gir styret tekniske innspill/vurderinger ifm websidene

12 12 INSTRUKS FOR HUSANSVARLIG 1. VALG Husansvarlig er et verv som går på rundgang blant seksjonseierne i hvert hus. Husansvarlig har vervet for et år av gangen i perioden 1. januar desember. Senest en måned før skifte av husansvarlig vil styret informere om hvem som overtar vervet. 2. ORGANISASJONSFORHOLD Husansvarlig er i sitt hus ansvarlig for at seksjonseierne utfører pålagte plikter iht pkt. 3 i denne instruks. Husansvarlig har myndighet til å fordele pliktene blant husets seksjonseiere/leieboere. 3. ANSVAR OG PLIKTER 1. Snø fjernes slik at det blir lett adgang til restavfalls- og papirbeholdere, parafinfat, tørkesnorer, teppestativ og postkasser. 2. Gress klippes på den delen av fellesplenen som huset har ansvaret for. Dette skal utføres regelmessig, slik at gresset ikke blir så langt at det blir vanskelig å klippe. 3. Plukking av papir og annet avfall som måtte finnes på veien langs huset og på fellesplenen skal utføres når nødvendig. 4. Husansvarlig plikter å gjøre seg kjent med hvor husets utvendige hovedsikringer er plassert. 5. Ved feil i hovedsikringene kontaktes Hafslund. 6. Husansvarlig skal organisere den årlige våropprydding som blir pålagt av styret. 7. Ved spesielle pålegg fra styret (utvendig maling, kitting, små reparasjoner etc.) for de enkelte seksjoner/garasjelag, skal husansvarlig/garasjeansvarlig være behjelpelig med å sørge for at den enkelte seksjonseier/leieboer utfører disse innen eventuelle gitte tidsfrister. I forbindelse med slike pålegg fra styret, skal husansvarlig/garasjeansvarlig samlet for hele huset/garasjelaget sørge for å Rekvirere nødvendig materiell (maling, kitt, papp, spiker mm) fra materialforvalter.

13 13 1. Skisse over Furumo Sameie målestokk tilnærmet 1 : 1000

14 14 INSTRUKS FOR MATERIALFORVALTER 1. ANSVARSFORHOLD Materialforvalter i Furumo sameie velges av styret. Materialforvalter er underlagt styret og samarbeider med dette i sin funksjon. 2. PLIKTER Materialforvalters arbeidsoppgaver: 1. Holde oppsyn med sameiets fellesgarasje i garasjelag nr. 3 og påse at materiell og utstyr lagres forsvarlig. 2. Utarbeide en oversikt over sameiets materiell og ajourføre denne ved avgang og tilgang. 3. Jevnlig kontrollere materiellets og utstyrets tilstand og eventuelt foreta mindre reparasjoner. Reparasjoner som krever større økonomiske utlegg skal godkjennes av styret. 4. Innhente godkjenning av styret eller av sameiermøtet ved nyanskaffelser hvis det krever vesentlig økonomiske utlegg. 5. Koordinere alle innkjøp av felles materiell (maling, trevirke etc.) som skal brukes til større utbedrings- og reparasjonsarbeider godkjent av sameiermøtet. Materialforvalter fører også løpende kontroll med forbruket. 6. Påse at sameiets lekeapparater er i forskriftsmessig stand. 7. Står ansvarlig for at hovedettersyn blir gjennomført av kyndige folk (f. eks Lekeplassinspektørene AS) hvert 2. år.

15 VEDLIKEHOLDSPLAN FURUMO SAMEIE Vedtatt på sameiemøtet Vinduer Vinduene ble sist gang skiftet ut i Det bør jobbes for en bevisstgjøring av at utgifter ved nye vinduer må påregnes når vinduene er ca år (jf. rapport fra OBOS prosjektering tabellen periodisk vedlikehold side 3-11). Per mars 2007 påhviler utgiftene til dette den enkelte, jf. sameiets vedtekter 7 første ledd punkt Fasadeutskifting Må gjøres så snart som mulig og i tråd med vedtektene hvor det fremgår at sameiet dekker utgifter til panel, men ikke arbeidet. Må ses på i sammenheng med punkt 3-5. Per mars 2007 og etter avklaring med styret dekkes kun materialutgiftene av sameiet. 3. Maling av fasader Må gjøres så snart som mulig. Her må styret sterkt vurdere å innhente ekstern hjelp fra en fargekonsulent. Vedlikeholds frekvens anbefalt i tilstandsrapport fra OBOS prosjektering er 6-12 år avhengig av hvor utsatt for vær og vind. Per mars 2007 påhviler utgiftene til dette sameiet, jf sameiets vedtekter 6 første ledd punkt Vasking av fasader Må gjøres årlig, selv etter at fasaden males. Det ekstraordinære sameiermøtet i oktober 2006 besluttet at fasaden skal vaskes i Per mars 2007 påhviler eventuelle utgifter til dette den enkelte. 5. Overbygg Enkelte av overbyggene er ikke pene. Det bør utarbeides en plan over hvordan disse bør se ut og så må arbeidet med å gjennomføre planen iverksettes. Punkt 2, 3 og 5 er i pristilbud fra ØM Fjeld av beregnet til ca. 5 mill. + rigg og riving pluss MVA. Per mars 2007 påhviler utgiftene til dette sameiet. 6. Rens av synkekummer Det er synkekummer foran garasjelag 1 (mellom ORV 5 og 9) og ved garasjelag 3 (mellom ORV 1 F, garasjelag 3 og Carl Nordbecks vei). Begge synkekummene ble renset høsten Det er uklart om sameiet har flere synkekummer.

16 16 Per mars 2007 påhviler disse utgiftene ( ca ,-) sameiet. 7. Fuktsikring av kjellere Det er flere leiligheter som har fuktproblemer. Innen sameiermøtet 2010 bør det avdekkes behov for, og deretter vurderes å utarbeide planer for fuktsikring av kjellere. Per mars 2007 påhviler utgiftene til dette sameiet 8. Asfaltering av parkeringsplasser Det er et tilbakevendende spørsmål/krav om å asfaltere der det i dag ikke er asfaltert a. Foran garasjelag 3 b. Foran garasjelag 1 c. Mellom garasjelag 2 og 4 d. På gjesteparkeringen Når det gjelder punkt c så må dette avklares med kommunen ettersom de eier det aktuelle området. I mai 2004 hentet styret inn følgende 3 anbud på asfaltering av de grusbelagte arealene: Selskap Pris pr. m 2 Pris pr. m 2 Tillegg for Totalt Inkl. mva asfalt oppretting frakt av utstyr Skanska kr 52,- - 56,- kr 18,- - 25,- kr 2.750,- kr ,- Kr ,- AB Asfalt kr 85,- kr 25,- kr ,- Kr ,- Sentrum Asfalt kr 60,- kr 30,- kr ,- Kr ,- Per mars 2007 påhviler utgiftene til dette sameiet 9. Asfaltering veinett i sameiet Sameiet bør legge opp midler til asfaltering av sameiets private veinettet. Sist dette ble asfaltert var i på 1980-tallet. Asfalten ser for så vidt bra ut nå, men det er lurt å ta høyde for at ny asfalt må legges om ca 10 år Fellesområder/lekeapparat Etter at lekeparken er oppgradert må det lages plan for å vedlikeholde lekeapparatene og eventuelle benker. Det foreslås at det settes av årlig ,- og at man hvert 3. år har fokus på et av fellesområdene. Per mars 2007 påhviler utgiftene til dette sameiet, jf sameiets vedtekter 6 første ledd punkt Vann/avløp Utgifter til vedlikehold og forebyggende rens av felles vannrør gjennom kjelleren og soilrør fra kjeller til bad er sameiets ansvar, jf. sameiets vedtekter 7. Forebyggende rens av felles vannrør og soilrør gjennomføres hvert 10. år.

17 Ventilasjon Forebyggende rens av seksjonseiernes ventilasjonskanaler (avtrekkssystem) er sameiets ansvar, skal belastes sameiet, og skal gjennomføres hvert 5 år. 13. Tak Nortekk forteller at det nye platetaket vil holde i 50 år (garantitid for arbeid og reklamasjon er 10 år). Likevel må det utarbeides rutiner på hvor ofte taket skal sjekkes og ødelagte/bøyde takplater må skiftes. Takplatene kan ødelegges ved at man går på taket. 14. Tabelloversikt gjennomføring: Årlig vedlikehold: Hva Ansvar Utgift Fasadevask Den enkelte sameier Rense synkekummer Styret Ca 3 000,- År Hva bør gjøres Utgift 2007 Utvendig kledning Maling (6-år) Ca ,- Ca , Nye lekeapparat Ca , Ettersyn lekeapparatene Ca , Vann/avløp og ventilasjon Ca ,- for alle leiligheter 2012 Ventilasjon Ca , Maling (6-år) Ettersyn lekeapparatene Ca ,- Ca , Ettersyn lekeapparatene Ca , Vann/avløp Ventilasjon Ca ,- Ca , Vinduer må vurderes utskiftet Utgifter for den enkelte:??? 2019 Maling (6 år) Vinduer må vurderes utskiftet Ettersyn lekeapparatene Ca ,- Utgifter for den enkelte:??? Ca , Vinduer må vurderes utskiftet Utgifter for den enkelte:??? Ettersyn lekeapparatene Ventilasjon Maling (6 år) Ettersyn lekeapparatene 2027 Vann/avløp Ventilasjon Ca ,- Ca ,- Ca ,- Ca ,- Ca ,- Ca ,-

VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE Vedtekter for Løvlia Boligsameie, vedtatt på sameiermøte 23/4-2014 1 Løvlia Boligsameie Siden 1989................................................ VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE Vedtatt i sameiermøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET KØBENHAVNGATA 19. Vedtatt i sameiermøte 6.mars 2013 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31

VEDTEKTER FOR SAMEIET KØBENHAVNGATA 19. Vedtatt i sameiermøte 6.mars 2013 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 VEDTEKTER FOR SAMEIET KØBENHAVNGATA 19 Vedtatt i sameiermøte 6.mars 2013 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Københavngata 19 og har gårdsnummer

Detaljer

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN VEDTEKTER for Sameiet Sinsentoppen II fastsatt på konstituerende sameiermøte 13.september

Detaljer

SAMEIERVEDTEKTER FOR BLEIKERÅSEN BOLIGSAMEIE. Vedtatt på sameiermøte 26.02.1987. Sist endret på ordinært sameiermøte 19.04.2007.

SAMEIERVEDTEKTER FOR BLEIKERÅSEN BOLIGSAMEIE. Vedtatt på sameiermøte 26.02.1987. Sist endret på ordinært sameiermøte 19.04.2007. SAMEIERVEDTEKTER FOR BLEIKERÅSEN BOLIGSAMEIE Vedtatt på sameiermøte 26.02.1987. Endret på sameiermøte 01.03.1988, 19.03.1990, 19.03.1991, 25.03.1993, 06.04.1994, 13.02.1996, 17.04.1996, 12.06.1996, 27.11.1996,

Detaljer

VEDTEKTER. for. Jesperud Boligsameie Org nr 971 285 923

VEDTEKTER. for. Jesperud Boligsameie Org nr 971 285 923 VEDTEKTER for Jesperud Boligsameie Org nr 971 285 923 Endret i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr 31, endret i sameiermøte 27. april 1999, sameiermøte 29. april 2004, sameiermøte 26. april 2007,

Detaljer

- Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Atrium

- Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Atrium - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Atrium Innhold Velkommen... 3 Kontaktinformasjon og hvem du kontakter... 3 Sameiemøtet, styrende organ... 3 Forretningsfører... 3 Felleskostnader...

Detaljer

VEDTEKTER BRATLIKOLLEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER BRATLIKOLLEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR SAMEIET BRATLIKOLLEN BOLIGSAMEIE Organisasjonsnummer: 971 515 937 Vedtektene er sist vedtatt på sameiermøte 24.04.2014 og erstatter tidligere vedtekter. Vedtatt i medhold av lov om eierseksjoner

Detaljer

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 INFORMASJON INNHOLD Bakgrunn... 3 Til deg som eier... 4 Til deg som leietaker... 5 Søppelhåndtering... 6 Heiser og heisstans... 7 Boder...

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1 Vedtatt i konstituerende sameiermøtet 19.06.2007. Endret i ordinært sameiermøtet 22.03.2012, 21.03.2013, 18.03.2014 og 12.03.2015. 1. Boligsameiets navn Boligsameiets

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET BORGGATA 12

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET BORGGATA 12 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET BORGGATA 12 Vedtekter for sameiet, sist endret på ordinært sameiermøte 31.mars 2011. 1 OMFANG OG FORDELING Boligsameiet Borggata 12 består av 97 boligseksjoner og 3 næringsseksjoner,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HESTEHAUGEN TERRASSE

VEDTEKTER FOR SAMEIET HESTEHAUGEN TERRASSE VEDTEKTER FOR SAMEIET HESTEHAUGEN TERRASSE Vedtatt på konstituerende sameiermøte 9. mars 2005. Endret på sameiermøtet 7. april 2008. Endret på sameiermøtet 10. april 2013. Sist endret på sameiermøtet 1.

Detaljer

Vedtekter for Vestliåsen Boligsameie (6.3.2014)

Vedtekter for Vestliåsen Boligsameie (6.3.2014) Vedtekter for Vestliåsen Boligsameie (6.3.2014) Vedtatt på sameiermøte 25. april 1985. Med endring vedtatt på ordinært sameiermøte 27.5.1993 Med endring vedtatt på ordinært sameiermøte 28.4.1994 Med endring

Detaljer

VEDTEKTER for Hans Nordahls Gate 98 Boligsameie. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 38 boligseksjoner på eiendommen gnr. 76 bnr. 274 i Oslo.

VEDTEKTER for Hans Nordahls Gate 98 Boligsameie. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 38 boligseksjoner på eiendommen gnr. 76 bnr. 274 i Oslo. VEDTEKTER for Hans Nordahls Gate 98 Boligsameie 1 Navn Sameiets navn er Hans Nordahls Gate 98 Boligsameie 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 38 boligseksjoner på eiendommen gnr. 76 bnr. 274 i Oslo.

Detaljer

Til beboerne i Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE

Til beboerne i Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE 1 Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE Til beboerne i Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie

Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte 07.12.2010 1. Navn Sameiets navn skal være Skøyenåsen Boligsameie. Adresse: Skøyenåsveien 9 A, B, C, D E og F, 0686 Oslo. 2. Eierforhold

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET VERKET FELT 4

VEDTEKTER FOR SAMEIET VERKET FELT 4 VEDTEKTER FOR SAMEIET VERKET FELT 4 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Vedtatt 05.10.11, endret 10.10.12 Sist endret på sameiermøte 31.03.14 1. Navn / formål / eiendommen Sameiets navn

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET Hjortefaret 24-62. Vedtatt i sameiermøte den 17.08.2012 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr.

VEDTEKTER FOR SAMEIET Hjortefaret 24-62. Vedtatt i sameiermøte den 17.08.2012 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. VEDTEKTER FOR SAMEIET Hjortefaret 24-62 Vedtatt i sameiermøte den 17.08.2012 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Sameiet Hjortefaret 24-62, og

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERSJØEN VEST. Vedtatt i sameiermøte den 11.02.2013 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERSJØEN VEST. Vedtatt i sameiermøte den 11.02.2013 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 VEDTEKTER FOR SAMEIET HERSJØEN VEST Vedtatt i sameiermøte den 11.02.2013 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Sameiet Hersjøen Vest, og har gårdsnummer

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HUSEBY TERRASSE

VEDTEKTER FOR SAMEIET HUSEBY TERRASSE VEDTEKTER FOR SAMEIET HUSEBY TERRASSE Vedtatt i sameiermøte 03.11.1994, 19.11.07, 15.05.08, 22.10.08 og 17.04.12 1 Formål Sameiet omfatter gnr. 29 bnr. 162, seksjon 1-60 i Oslo med påstående bygninger.

Detaljer

Boligsameiet Kløverenga Terrasse VEDTEKTER

Boligsameiet Kløverenga Terrasse VEDTEKTER Boligsameiet Kløverenga Terrasse VEDTEKTER Revidert i sameiermøtene 08.05.2007, 12.04.2012 og 15.04.2015 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET KLØVERENGA TERRASSE (vedtatt revidert i forbindelse med sameiermøte 08.05.2007

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET ELVELUNDEN

VEDTEKTER FOR SAMEIET ELVELUNDEN VEDTEKTER FOR SAMEIET ELVELUNDEN Vedtatt i konstituerende sameiermøte den 17.09.2014 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1. Navn Sameiets navn er Sameiet Elvelunden og har adresse Fernanda

Detaljer

VEDTEKTER KIRKEVEIEN 71SAMEIE

VEDTEKTER KIRKEVEIEN 71SAMEIE VEDTEKTER for KIRKEVEIEN 71SAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiermøte 17. oktober 2012. (Endret på ordinært sameiermøte 25.04.2013, 27. mars 2014 og 19. mars 2015. ) 1 Innledning Eiendommen gnr. 8 bnr.

Detaljer

HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE... 6 HUSORDENSREGLER... HJEMMESIDE... 6 «De «De seks seks bud» -- de -- de viktigste husordensreglene...

HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE... 6 HUSORDENSREGLER... HJEMMESIDE... 6 «De «De seks seks bud» -- de -- de viktigste husordensreglene... 2 Innhold Innhold HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE... 5 3 HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE... HJEMMESIDE... 4 HJEMMESIDE... HUSORDENSREGLER... 4 HUSORDENSREGLER... «De «De seks seks bud» -- de -- de viktigste

Detaljer

Sørumsand Park Sameie

Sørumsand Park Sameie Sørumsand Park Sameie VEDTEKTER for Sørumsand Park seksjonssameie (Fastsatt på konstituerende sameiermøte 11. august 2011, med endringer i sameiermøte 11. mars 2014 og 11. mars 2015) 1. Navn og opprettelse

Detaljer

Vedtekter Borettslaget Solsletta Fellesstyre

Vedtekter Borettslaget Solsletta Fellesstyre Vedtekter Borettslaget Solsletta Fellesstyre Org.nr: 951 194 824, tilknyttet Bate Boligbyggelag. Vedtekter er sist revidert av styret Mai 2015 jfr. generalforsamlingsvedtak pr 2015. www.solsletta.no INNHOLD

Detaljer

Den enkelte har full rettslig råderett over sin seksjon, herunder rett til salg og pantsettelse.

Den enkelte har full rettslig råderett over sin seksjon, herunder rett til salg og pantsettelse. VEDTEKTER FOR ALVERNTOPPEN SAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiermøte 02.06.94, revidert på Sameiermøter; 13/11-95, 23/04-98, 5/4-2000, 13/3-2001 og 19/3-2003. 1 Sameiets navn er Alverntoppen sameie.

Detaljer

Vedtekter. Innholdsfortegnelse

Vedtekter. Innholdsfortegnelse Vedtekter for Bjørndalsbråtet borettslag org. nr. 953614448 tilknyttet Bergen og Omegn Boligbyggelag, opprinnelig vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22. mars 1977 og endret på generalforsamling

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO Vedtatt i konstiturende sameiemøte 29. april 1985, endret i ordinært sameiemøte 29. april 1993, endret i ordninært sameiemøte 6. april 1995 endret i ordinært

Detaljer

VEDTEKTER for Sameiet Kolbotnveien 42-44

VEDTEKTER for Sameiet Kolbotnveien 42-44 VEDTEKTER for Sameiet Kolbotnveien 42-44 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Kolbotnveien 42-44. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 42 eierseksjoner i eiendommen gnr 40 bnr 284 i Oppegård kommune. Seksjonene

Detaljer