SLÅTTHAUG IDRETTSPARK TRAFIKKANALYSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLÅTTHAUG IDRETTSPARK TRAFIKKANALYSE"

Transkript

1 Oppdragsgiver Bergen Kommune, Idrettsseksjonen Rapporttype KU SLÅTTHAUG IDRETTSPARK TRAFIKKANALYSE

2

3 TRAFIKKANALYSE 3 (22) SLÅTTHAUG IDRETTSPARK TRAFIKKANALYSE Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Trafikkanalyse Dokument nr.: 01 Filnavn: Rapport_Trafikkanalyse_28jan2010.doc Revisjon [Tekst] Dato Utarbeidet av HBR Kontrollert av SFK Godkjent av SFK Beskrivelse [Tekst] Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Rambøll Torgny Segerstedts vei 27 Pb 3705 Fyllingsdalen NO-5845 BERGEN T F

4 4 (22) TRAFIKKANALYSE INNHOLD 1. INNLEDNING DAGENS SITUASJON Planområdet Vei- og trafikksystem Adkomst / gang / sykkel-veg (G/S- vei) Kollektivtrafikk Eksisterende trafikkmengder Trafikk avvikling Parkering FREMTIDIG SITUASJON Planforslaget Generering av ny trafikk Ved store mesterskap Vurdering av trafikkforholdene KONKLUSJON VEDLEGG VEDLEGG Rambøll

5 TRAFIKKANALYSE 5 (22) 1. INNLEDNING Foreliggende rapport er laget som tilleggsoppdrag for detaljreguleringsplan for Slåtthaug idrettspark på oppdrag av Bergen kommune, idrettseksjonen, i nært samarbeid med Fana IL.. Rapporten må sees i sammenheng med planbeskrivelsen for detaljreguleringsplanen. Hensikten med rapporten er å utrede konsekvensen av økt bruk av anlegget som følge av at det bygges tak over dagens isbane og bygging av ny flerbrukshall. Trafikkanalysen har beregnet økning i trafikk, ÅDT, som resultat av nybyggene og konsekvensen av dette på vegene som betjener området og behov for flere parkeringsplasser. Rapporten er utarbeidet av sivilarkitekt Hilde Brigtsen og siviling. Siri Korpelin Bernås med bistand fra siviling. Terje Norddal på logistikk og veging. Terje Høisæther på utforming av veg og parkeringsplass, alle fra Rambøll Norge as.. 2. DAGENS SITUASJON 2.1 Planområdet Planområdet ligger i Fana bydel, Bergen kommune, mellom Nestun/Øvstun og Skjold. Osvegen, E39, går øst for planområdet og Apeltunvegen går vest for området. Adkomst til området er via Apeltunvegen. Planavgrensing ved oppstart av planarbeidet. Ramboll

6 6 (22) TRAFIKKANALYSE 2.2 Vei- og trafikksystem Slåtthaugvegen er to-felts veg med fartshumper, fartsgrensen 30 km/t, og fortau på begge sider. Parkering er tillat kun på en side. Vegbredden er i snitt 6,9 meter (målt 4 ulike steder langs veien, se fig. s.8). I følge Håndbok 017 Veg og gateutforming; Normaler, er kravet til veger med ÅDT og fartsgrense km/ t at vegbredden skal være 5,5 meter (uten medregnet kantsteinsklaring, kk, eller 6,0 meter dersom kk er medregnet). Den delen av Slåtthaugvegen som leder opp til idrettsparken er en blindvei og betjener kun idrettsparken, skolene og de ca 100 boligene som ligger i henholdsvis Slåtthaugvegen (ca 50) og Slåtthauglia (ca 50). Veg strekningen som leder til idrettsparken er rett og har gode siktforhold. Slåtthuglia, er også en blindvei Apeltunvegen er to-felts veg med fartsgrense 50 km/t og fortau på begge sider. Parkering er tillat langs østlig side på deler av strekningen som er inkludert i planområdet. Utenfor planområdet, med avkjørsel fra Apeltunvegen, er i dag lokalisert flere service funksjoner som gir ringvirkninger på trafikkbildet i Slåtthaugvegen. Menighetshuset Rikets sal og Posten holder til her samt en liten privat barnehage, Eventyrslottet barnehage. Selv om både Posten og Rikets sal har egen kunde- og besøksparkering blir nedre del av Slåtthaugvegen allikevel benyttet til parkering, av Postens biler i ukedagene og av besøkende til menighetshuset i helgene. Det er særlig i helgene dette medfører konflikt med brukere av idrettsparken. Posten har planer om å samle sin aktivitet i et nytt storbygg og vurderer i den sammenheng flere tomtealternativer. Det antas derfor at deres virksomhet i Apeltunvegen på sikt vil flyttes. Nedre del av Slåtthaugvegen hvor veien er på sitt smaleste. Veien er 2-feltsveg med tosidig fortau og fartshumper. Parkering er kun lov på en side av veien. Fartsgrense 30 km/t. (Foto: Rambøll) Rambøll

7 TRAFIKKANALYSE 7 (22) Krysset mellom Apeltunvegen og Slåtthaugvegen. Bildet viser at det er gode siktforhold i krysset og at fortauet er trukket inn fra kjørebanen. Apeltunvegen er 2-felts vei med fortau på begge sider og fartsgrense 50 km i timen.( Foto: Rambøll) Kartutsnitt av Slåtthaugvegen som viser målepunkter for veg og fortausbredde. Rød oval markerer den kritiske strekningen for en eventuell utvidelse. Ramboll

8 8 (22) TRAFIKKANALYSE 2.3 Adkomst / gang / sykkel-veg (G/S- vei) Det er anlagt en G/S-vei som går i tunnel under Osvegen og knytter Slåtthaug sammen med Kroken, Lilletveitvegen og Storelva. G/S-veien går over i en sti og leder helt til idrettsparken Veien er ikke universelt utformet. Inne på selve idrettsparkområdet er det anlagt asfaltert G/S-vei fra parkeringsplassen ved isbanen og rundt fotballbanen og videre til boligene på Storhaugen. Heller ikke denne veien er universelt utformet. Asfaltert g/s-veg som leder fra parkeringsplassen, ned til fotballbanen og videre til boligområdene sør for idrettsparken samt til Smørås barneskole. (Foto: Rambøll) G/S-vei under Osvegen (Foto: Fana IL) Rambøll

9 TRAFIKKANALYSE 9 (22) Fotomontasje som viser eksisterende og fremtidige gang og sykkeltraseer samt busstopp langs E Kollektivtrafikk Nærmeste busstopp er i Apeltunvegen. Rute nr. 20 (i nordgående retning) har stoppested like ved til Rikets sal, gangtid til idrettsparken derfra er ca 3 min. Fra Osvegen passerer bussrute, nr. 620 området og har stopp i Bjøtkåsen. Deretter er det 3-4 min gangtid til idrettsparken. Reisetiden fra Bergen busstasjonen er 43 minutter. (Kilde Det er planlagt bybanestopp i Skjoldskiftet, ved Fanavegen, med gangforbindelse til Apeltunvegen. Planområdet vil da ligge, 3-400m i gangavstand fra bybanestoppet. Ramboll

10 10 (22) TRAFIKKANALYSE 2.5 Eksisterende trafikkmengder Årsdøgnstrafikk (ÅDT) for Apeltunvegen/ FV181, er i følge vegdatabanken, i nordlige del og i sør etter krysset med Slåtthaugvegen. Kartutsnittet viser trafikkbelastningstall for veiene i planområdets nærområde. (Kilde: Nasjonal vegdatabank) Rambøll

11 TRAFIKKANALYSE 11 (22) I uke i desember 2010 utførte Rambøll trafiktellinger med radar Slåtthaugvegen. I begynnelsen av perioden var det kaldt og lite snø, mens det i slutten av perioden ble mildere og ekstremt mye snø. Figuren under viser variasjonen i trafikk over en talt uke. Tallene er sum begge retninger, dvs til og fra Slåtthaug. Det kom mye snø i slutten av perioden som har påvirket tellingene. Figuren under viser hvordan trafikken varierte over døgnet den dagen det var mest trafikk, dvs 3.desember. Kurven viser at Slåtthaugveien har typisk morgen og ettermiddagstrafikk til og fra et boligområdet, men i tillegg ser man at det er mye trafikk om ettermiddagen og makstimen er timen mellom 17 og 18. Ramboll

12 12 (22) TRAFIKKANALYSE Ved hjelp av talt trafikk er det beregnet årsdøgntrafikk, ÅDT, med bakgrunn i sammenligning med variasjonskurver som tar hensyn til variasjon over året, variasjon over ukedag og døgn. Denne metoden kalles faktormetoden og ÅDT beregnes ved å dele talt trafikkvolum på en korreksjonsfaktor. Korreksjonsfaktoren består av tre ledd, dvs døgnvariasjonsfaktor, ukesvariasjonsfaktor og årsvariasjonsfaktor. For Slåtthaugvegen er ÅDT beregnet ved hjelp av talt trafikk for et døgn delt på korreksjonsfaktor. ÅDT er da beregnet til For veger av denne typen vil det være en usikkerhet på +/- 10 % og det betyr at ÅDT vil ligge mellom kjøretøy i et gjennomsnittsdøgn. 1 bolig genererer i snitt 3-4 bilturer i døgnet. Slåtthaugveien betjener i overkant av 100 boliger. Det betyr at idrettsanleggene generer ca bilturer i døgnet. 2.6 Trafikk avvikling Tabellen under viser besøkstall for alle anleggene i idrettsparken (kilde: Idrettsetaten, Bergen kommune). Dette viser høye sesong variasjoner. Tallene tar utgangspunkt i antall brukere pr. måned deretter er det utregnet et snitt for antall pr. dag, men her vil det være store variasjoner da isbanen har et veldig høyt publikumsbesøk særlig i helgene. Anlegg Vintersesong Brukere pr mnd sommer sesong Snitt pr dag Snitt pr dag januar mai jan. ( : 31) mai ( : 31) Idrettshall : Svømmehall: Isbane Det foreligger også tall for totalt antall brukere av ishallen for sesongen 2009 /2010. Fordelingen mellom publikum, organisert idrett og skoler er slik vist i tabell og graf under: 2009/10 SKOLE PUBLIKUM IDRETT 9326 SUM Rambøll

13 TRAFIKKANALYSE 13 (22) I tillegg kommer brukerne av fotballbanen, som anslås å representere ca brukere i jan mnd, dvs. 200 lag med snitt av 18 spillere. Samlet brukerantall for januar vil dermed være og gjennomsnittlig besøkende pr. dag personer. 2.7 Parkering Dagens parkering er i stor grad i samsvar med reguleringsplan nr fra 1993, med totalt 125 plasser, fordelt med 104 plasser på nedre del, mot fotballbanen, og ca 21 på øvre del ved isbanen. I tillegg kommer parkeringsplassen til de to hallene som ligger utenfor planområdet. Det er pr. i dag ikke oppmerkede felter for parkering på dagens parkeringsplasser dette fører til inneffektiv parkering der hver bil bruker større plass en det som er tiltenkt. Mangel på et fast kjøremønster på parkeringsplassen er et risikomoment særlig for barn og unge. Langs Slåtthaugvegen er parkering kun tillat på en side. Langs Apeltunvegen er parkering tillat langs østlig side på deler av strekningen som er inkludert i planområdet. Dagen nedre parkeringsplass med bergnet plass til 104 biler. Det blå huset er Smørås ILs tidligere klubbhus som nå står til forfall. Sti som leder til Osvegen er vist med rød pil. (Foto: Rambøll) Ramboll

14 14 (22) TRAFIKKANALYSE Slåtthaugvegen. Bildeter tatt i arbeidstiden på en vanlig hverdag og viser utstrekkningen av kantparkering. For januar måned er gjennomsnittlig antall besøkende pr. i dag personer. For isbanen, som utgjør den største andelen av besøkende, er 27 % skoleelever. Skoleelever vil ikke komme i bil og trekkes derfra fra. Det antas av andelen av besøkende til de andre anleggene er tilsvarende: minus 27 % = (477 personer) = = beregningsgrunnlag: Størst andel av besøkende vil være til isbanen og i helger: åpningstiden til isbanen i helgene vil i snitt være 5 timer: Antall besøkende pr. time er (1.289: 5) = ca 260 personer. Beregnet oppholdstid pr. besøkende anslås å være 2 timer: dvs. antall besøkende til en hver tid er (260 x 2) = 515 personer. Ishallen og svømmehallen er åpne anlegg og har en stor andel langreisende besøk og høy barneandel. Antall personer pr. bil settes derfor til 2,3. Dette resulterer i 515 personer: 2,3 = ca 224 biler. Andelen av besøkende som benytter bil settes til 0,8 (høyt) og resulterer i et behov for: 224 x 0, 8 = 179 parkeringsplasser. Dagens parkerings plass dimensjonert til 125 oppstillingsplasser er dermed underdimensjonert i forhold til brukermengden. Rambøll

15 TRAFIKKANALYSE 15 (22) 3. FREMTIDIG SITUASJON 3.1 Planforslaget Planforslaget har følgende hovedgrep: Nybygg: tak over eksisterende isbane med nye garderober, klubblokaler, m.m. ny flerbrukshall Andre tiltak forlengelse, opprustning og traseomlegging av dagens g/s-veg i området ny turveg rundt Tranevatnet utvidelse av eksisterende parkeringsplass Trafikkanalysen har beregnet økning i trafikk som resultat av nybyggene og konsekvensen av dette på vegene som betjener området og behov for flere parkeringsplasser. Planforslaget fremmer ikke forslag om endringer av Apeltunvegen. Siktsoner ved sving inn og ut av Slåtthaugvegen er vist i plankartet. Det anbefalles llikevel å innføre tiltak for å øke trafikksikkerheten som sanering av avkjørsler og fjerning av gateparkering. Planforslaget forslår endringer på Slåtthaugvegen og omlegging og utvidelse av eksisterende parkering: Slåtthaugvegen Her omtales kun den delen av Slåtthaugvegen som er inkludert i planområdet. Planforslaget fremmer forslag om økning av fortaus bredde til 2,5 meter inkludert kantsteinsone. Fortauet vil da være i tråd med dagens krav til fortau jmf. Håndbok 017. Dagens fortausbredde i Slåtthaugvegen varierer mellom 1,7-2,3 m. Fortauet langs sør siden av veien er i snitt 1,8 m og i nord 2,1. Fortauet kan enten utvides på bekostning av kjørebanen, som er 90 cm i overkant av minstekravet, eller ved å gå inn på private tomter og ekspropriere grunn og rive garasjer. Planforslaget legger opp til at kjørebanen innsnerves da dette også kan medføre reduksjon av fart og dermed økt sikkerhet for barn og unge. Det anbefales at all gateparkering langs Slåtthaugvegen fjernes for å fremme trafikksikkerheten for barn og unge. Utvidelse av eksisterende parkeringsanlegg Dagens parkeringsplass forelsåes utvidet fra 125 til 202 oppstillingsplasser for bil samt 208 oppstillingsplasser for sykkel. Dette gjøres ved å fjerne Skytterhuset og det gamle klubbhuset til Smørås IL og planere ut terrenget. Inkludert i de 202 plassene er 6 parkeringsplasser for bevegelseshemmede som anbefales lagt ved hovedinngangen. Det er pr. i dag ikke oppmerkede felter for parkering på dagens parkeringsplasser og heller ingen faste kjøremønster. Dette medfører uoversiktlighet og uforutsigbarhet for alle trafikkantgrupper noe som er særs uheldig i et område hvor mange barn og unge ferdes. En ny parkeringsplass med oppmerkede felter og klare kjøremønster vil derfor ha stor betydning for trafikksikkerheten. Ramboll

16 16 (22) TRAFIKKANALYSE Skisse som viser forslag til ny parkeringsløsning samt kjøremønster og oppstillingsplass for av/ påstigning for buss. Antall nye parkeringsplasser er beregnet utefra en økt brukerandel på 20% (se nedenfor) Dagens plassbehov + % nye brukere = nytt behov = 215 parkeringsplasser. Antall plasser som det er behov for er redusert med 13 plasser for å få til et egnet kjøremønster med vekt på trafikksikkerhet. 3.2 Generering av ny trafikk Ved å vurdere antall besøkene til idrettsanleggene opp mot den trafikken som ikke antas å være til boligene i områdene kommer man frem til en andel bilreisende på 55 % av brukerne til anleggene. Fremtidig situasjon innebærer bygging av ny flerbrukshall og tak over isbanen. Det foreligger få erfaringstall for turgenerering for idrettsanlegg, men man kan anta at bruken vil øke noe som Rambøll

17 TRAFIKKANALYSE 17 (22) følge av nytt anlegg og mer stabil bruk av isbanen. Det vil være mest bruk av anlegget i vintermånedene og dette vil være dimensjonerende trafikk. Antall besøkene anslås å øke fra ca 1750 for en gjennomsnittlig vinterdag i dag til ca 2100 besøkende til anleggene en gjennomsnittlig vinterdag i fremtidig situasjon. Andelen biltrafikk anslås til å være som i dag, dvs 55 %. Beregning av fremtidig biltrafikk i Slåtthaugvegen: Dagens boligtrafikk + fremtidig trafikk til anleggene = ,55 * 2100 = 1550 ÅDT. Det ligger en usikkerhet til disse tallene på +/- 10 %, dvs biltrafikken vil ligger på gjennomsnittlig ca pr døgn. Dette er noe høyt for en samleveg til boliger, men fordi trafikken til idrettsanleggene fordeler seg utover ettermiddagen og i helgene mens trafikken til og fra boligene er størst om morgenen og ettermiddagen vil dette sannsynligvis ikke gi kapasitetsproblemer. Størst trafikk vil det være rundt kl Ved store mesterskap Ved innbygning av dagens isbane vil det være mulig å arrangere World Cup (WC) stevner i skøyte. Ved slike stevner kan antall besøkende komme opp i Et mesterskap av denne størrelsesorden er en absolutt topp og vil kun finne sted 2. hvert år. Særtiltak må iversettes for å håndtere en slik publikumsmengde. Bergen kommune har erfaring med å arrangere store mesterskap, det vises til EM i friidrett på Fana stadion sommeren Inkludert i billetten til EM var gratis billett med bus. Dette inkluderte både lokal, rutegående, bus og ekspress busser fra busstasjonen til Fana stadion. Slåtthaugidrettspark har mulighet til å håndtere så store arrangementer og har gjort oss følgende betraktninger om hvordan besøksmassen kan håndtere. Bilandelen er her satt til 0 for å illustrere en optimal situasjon. Dette forutsetter at det informeres bredt om at det ikke vil bli mulig å benytte parkeringsplassen ved idrettsparken denne dagen for vanlig kjørende og at parkeringsplassen vil bli forbeholdt bevegelseshemmede og utøverne. Fordeling på ulike transportmiddel Bybane buss bil Antall besøkende Dimensjonsgrunnlaget for antall passasjerer pr. bybane er basert på en vognkapasitet på 120 pr. tog med avgang hvert 6 min og deretter redusert med tanke på andre passasjerer. Dimensjonsgrunnlaget for passasjerer med buss tar utgangspunkt i 70 personer pr. buss og dermed et behov for 100 busser. Transport til og fra mesterskap bør kunne utføres i 1-2 timer før og etter mesterskapet. Tidsbruk for av og påstigning settes til 1-2 min. Dette vil kreve at minst fire busslommer benyttes. Av/påstignings-plassene må ikke komme i konflikt med parkering og store fotgjenger strømmer. Influensområdet d.v.s. det området som folk er villig til å gi til/fra for å komme til mesterskapet settes til meter. Ved at følgende busslommer og stoppesteder benyttes er det etter vårt skjønn fult mulig å arrangere et slikt stevne på Slåtthaug. Stoppesteder som foreslås benyttet til av/påstigning av besøkende ved WC stevner: Ramboll

18 18 (22) TRAFIKKANALYSE Osvegen ved Bjørkåsen Apeltunvegen ved Rikets sal Smørås skole (busser som kommer fra vest) Skjoldskiftet. Fremtidig bybanestoppet kommer i Skjoldkrysset og den største fotgjengertilstrømmingen vil være fra denne retningen. 3.3 Vurdering av trafikkforholdene ÅDT ligger i dag på mellom kjøretøy i et gjennomsnittsdøgn. Beregnet ny ÅDT gir gjennomsnittlig ca pr døgn dvs. en økning på mellom kjøretøy. På grunn av at trafikken til idrettsanleggene fordeler seg utover ettermiddagen og i helgene mens trafikken til og fra boligene er størst om morgenen og ettermiddagen vil dette sannsynligvis ikke gi kapasitetsproblemer. Slåtthaugvegen tilfredsstiller Håndbok 017s krav til dimensjonering hva gjelder kjørebane for denne typen veg. Veger med ÅDT fra med fart km/t. Fortauene derimot er i snitt 0,4 m for smale på nordsiden av vegen og 0,7 m for smale på sørsiden. Dette må likevel sees i forhold til at dette er eksisterende veier bygget etter andre krav en de krav som gjelder i dag. I kapitel D i Håndbok 017 utbedring av eksisterende veger vises det til at det ikke er gitt spesifikke krav for utbedring av veier med fartsgrense til og med 50 km/t. Etter vår vurdering bør gevinsten av enkle, men effektive tiltak, som fjerning av parkering langs vegstrekningen vurderes opp mot utvidelse av fortau. 4. KONKLUSJON Planforslaget anbefaler utbedring av parkeringsforholdene og av Slåtthaugvegen for å oppnå økt sikkerhet særlig med hensyn til barn og unge. Lav fart, klare kjøremønster og god sikt er nøkkelord for å oppnå trafikksikkerhet for barn og unge. Utover reguleringsendringer i kart og bestemmelser anbefales det at det innføres parkeringsforbud i Slåtthaugvegen. Dette tiltaket vil være av vel så stor betydning med hensyn til sikkerhet som de reguleringsmessige endringer, men ligger utenfor myndigheten til reguleringsplanen. Trafikkanalysen tar utgangspunkt i at vegene til og fra anlegget skal tilfredsstille Håndbok 017. Håndboken er først og fremst tilpasset utforming av nye veger som skal anlegges. Sammenligner en derimot Slåtthaug med andre idrettsanlegg i Bergen kommune kommer Slåtthaug positivt ut. Til sammenligning er det kun ensidig fortau på deler av strekningen til og fra Fana stadion. Parkeringsplassen til stadion er på andre siden av en gjennomkjørselsvei som tvinger alle besøkende som parkere til å krysse veien uten at her er tilrettelagt fotgjengerovergang. Sammenligner en med Arna stadion, som består av to fotballbaner, kommer Slåtthaug også godt ut. Adkomsten til Arna stadion, er via smal kjørevei uten fortau. Rambøll

19 TRAFIKKANALYSE 19 (22) 5. VEDLEGG Møtereferat fra møte med Grønn etat og Samferdsel etaten VEDLEGG 1 MØTEREFERAT Oppdrag Slåtthaug idrettspark. Reguleringsplan Oppdragsnr Tema Kjørevei og gang/sykkel-veg og plangrense Dato/tid / Sted Neumansgate 1, grønn etat Møte nr. 04 Referent Hilde Elin Brigtsen Neste møte Ikke fastsatt Deltakere Steinar Bergsvik (SB)/Idrettsseksjonen, Hans Dankertsen (HD) (navn/selskap/ /Fana IL, Solveig Roald (SR), Svein Petter Kveim (SPK)/ Grønn initial) etat, Valentina Knutsen (VK)/ Samferdselsetaten, Hilde Brigtsen (HB)/Rambøll Kopi sendt Line Seim /Idrettsseksjonen Siri Felde Korpelin/ Rambøll Post nr. Tekst Frist Ansvar 01 Innledning I møtet med Etat for byggesak og private planer den18 mai 2010 var det anbefalt at det ble avholdt et møte med Grønn etat og Samferdselsetaten for å avklare forhold rundt bygging, drift og utforming av gang og sykkelvegen innenfor planområdet. 02 Reguleringsformål Område som i utkast til reguleringsplan er vist med formål friluftsformål (5130) endres til formål friområde for å samstemme med kommuneplanens arealdel. HB 03 Gang og sykkelveg (g/s-veg) trasé rundt Tranevatnet og tilkobling til veinett. Ramboll

20 20 (22) TRAFIKKANALYSE Post nr. Tekst Frist Ansvar Forslag til trasé rundt vannet tar utgangspunkt i eksisterende stier. Rambøll har utarbeidet traseen basert på befaring og ved hjelp av orienteringskart over Slåtthaug. Grønn etat hadde ingen innvendinger mot trasé valget og fremhevet at det var fordelaktig at traseen var lagt mest mulig inn mot fjellskrenten for å bevare myrområdet ned mot vannet. Samferdselsetaten påpekte betydningen av å få en best mulig sammenkobling mot eksisterende g/s-veg under Osvegen. Det ble besluttet å endre traseen i strekket nord-øst for Tranevatnet. HB Den delen av g/s-vegen som kobler sammen eksisterende veier, Slåtthaugveien og Osvegen har en annen karakter enn rundløypen rundt vannet. Det var enighet om at de to strekkingene ikke nødvendigvis må utformes likt eller ha samme formål. Strekningen mellom Slåtthaugveien og Osvegen får formål samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL 12-5, 3. ledd), mens rundløypen får formål friområde, sti. Sykkelveien bør videreføres som sykkelfelt med 0,8 meters bredde, i Slåtthaugvegen. Dette vil kreve at eksisterende parkering i Slåtthaugvegen må vike. 04 Bygging og drift av g/s-veg. SR innformerte om at tursti rundt Tranevatnet er et tiltak som er med i Friluftsmeldingen men at tiltaket ikke er med på prioriteringslisten i handlingsprogrammet og det er derfor usikkert når løypen kan bli bygget. Det er derfor ønskelig at Idrettseksjonen står for bygging av g/s-vegen og at den blir anlagt samtidig med oppgraderingen av isanlegget. HD fremhevde viktigheten av at masser fra utgraving ved utbygging av isanlegget blir benyttet til å anlegge g/s-vegen. Grønn etat driver ikke med vintervedlikehold (snømåking). Dersom g/s-vegen rundt vannet skal måkes kan dette gjøres av traktor som brukes i vedlikehold av isanlegget. Dette forutsetter at veien er brei nok (2,5-3 m). VK informerte om at Samferdselsetaten plikter å overta veier som er regulert til g/s-veg, men dette forutsetter at veien er bygget i h.h.t. håndboken og at planene er sendt Samferdselsetaten til godkjennelse. I tillegg skal alle forhold rundt veirett være avklart, inkludert eventuell nødvendig ekspropriering. Det ble besluttet at g/s-vegen bygges som en del av idrettsparken. Strekkingen mellom Slåtthaugveien og Osvegen skal etter ferdigstilling overtas av Samferdselsetaten. Resten av g/s- vegen forblir en del av idrettsparken, formål friområde. 05 Universell utforming av g/s-veg og tilkomst til vannet for rullestolbrukere. Rambøll

21 TRAFIKKANALYSE 21 (22) Post nr. Tekst Frist Ansvar En bør etterstrebe universell utforming av g/s-vegen men det ble også påpekt at dett kanskje ikke vil være mulig langs hele traseen uten at det går på bekostning av andre hensyn som landskap og vassdragsforhold. Tilkomst til vannet: Stier ned til vannet bør merkes selv om de ikke nødvendigvis kan opparbeides som en del av rundløypen. Idrettsparken vil utvikle seg over tid og rundløypen vil bli første skritt på veien i økt bruk av Tranevatnet som ressurs både for skoler, idretten og nærmiljøet. Andre forhold som gjelder utforming av g/s-vegen som belysning og dekke ble også diskutert. Ønsket utforming av vegen bør omtales i planbeskrivelsen. HB SPK bemerket at asfaltdekke ikke nødvendigvis er ønskelig for alle brukergrupper, da særlig joggere, selv om det kan være optimalt i forhold til vedlikehold. Muligheten for 2-delt belegg (grus og asfalt) bør utforskes. 06 Trafikk og parkering Trafikksituasjonen i Slåtthaugvegen og Apeltunvegen ble diskutert. Slåtthaugvegen er kommunal veg og VK fremhevet viktigheten av at ny plan skal tilrettelegge for at Slåtthaugvegen skal ha en standard som samsvarer med dagens krav til samleveg i h.h.t håndboken. Betydningen av gode, brede (2,5m) fortau ble vektlagt. Sanering av avkjørsler, for å få bedre sammenhengende fortau, bør også vurderes som en del av planarbeidet. Referents kommentar: Bredde på eksisterende fortau ble i etterkant av møtet målt på stedet og er fra 1,8 2 meter brede. En regulering av Slåtthaugvegen betyr ikke at idrettsseksjonen påtar seg arbeidet og kostnaden med oppgradering av veistrekningen. Arbeidet kan bli utført ved en senere anledning, av Samferdselsetaten, når midler innvilges. Strekningen langs Slåtthaugvegen kan eventuelt deles opp (i strekning A og B) for å synliggjøre hvilken del av veien som bør utbedres som en del av arbeidet med idrettsanlegget. Det kan således knyttes rekkefølgebestemmelser kun til denne strekningen. I den delen av Apeltunvegen som inngår i planområdet er det i dag mulighet for parkering langs veien og her er flere private avkjørsler. Det går også buss i Apeltunvegen og trafikkbildet kan være uoversiktlig. Apeltunveien er fylkesvei, FV181, og idrettsseksjonen ser ikke at reguleringsplanen for Slåtthaug er avgjørende for trafikkforholdene i Apeltunveien da her er flere mer avgjørende faktorer som f.eks anleggelse av bybanestopp og parkeringshus samt utbygging av store boligområder som tilsier at det vil bli gjort endringer langs veistrekningen. For å unngå at det Ramboll

22 22 (22) TRAFIKKANALYSE Post nr. Tekst Frist Ansvar utarbeides flere planer for samme veistrekning er det ønskelig at Apeltunveien taes ut av reguleringsplanen for Slåtthaug Idrettspark. Av avgjørende betydning for godkjennelse av idrettsanleggene er ferdigstillelse av ny parkering ved ishallen. Ulike løsninger på parkeringen ble diskutert, deriblant muligheten for parkeringshus. Dette var også påpekt av Grønn etat i uttalelse til oppstart av planarbeidet (brev datert 7.aug 2009). Selv om terrenget er kupert og det kunne vært mulig å tilpasse et parkeringshus vil dette være svært fordyrende for prosjektet. Det var enighet om at en vil vektlegge trafikksikkerhet i utformingen av parkeringsarealet og tilstrebe en best mulig av og påstignings situasjon hvor busser ikke kommer i konflikt med gående og syklende. Om kjøremønsteret skal utformes med rundkjøring eller som stor sløyfe avhenger av hva som gir best løsning totalt. VK påpekte at g/s-vegen ikke bør gå over parkeringsplassen, men ligge inn mot terrenget i plangrensens ytterkant, mot Bjørkåsen, (trasé ble skissert på kart). Ved store idrettstevner vil bruk av offentlig transport, bybane og buss, bli vektlagt og parkeringsplassen dimensjoneres ikke i forhold til store stevner. SB viste til erfaringer fra blant annet EM i friidrett på Fana stadion sommeren 2010 og HD fra erfaring fra stevner i andre Europeiske land om hvordan dette kan løses. 07 Plangrense I planområdets østre del, mot Osvegen, er det i kommuneplanens arealdel regulert til byggeområde. Tiltakshaver, Idrettsseksjonen, ønsker å snevre i plangrensen for reguleringsplanen i dette område. Grønn etat og Samferdselsetatens hadde ingen innvendinger til dette og det ble besluttet at plangrensen bør gå så nært opp til g/s-vegen som mulig. Området som er regulert til byggeområde er privat eid og grunneier ønsker å tilrettelegge for flere boliger. Grense mot Smøråsfjellet: Forvaltnigsplan for Smørås, Hamrefjellet og Stendafjellet er nå ute til høring. Planegrensen går helt ned til Tranevatnet og vil derved være overlappende med plan for Slåtthaugidrettspark. Det var enighet om at plangrensen for Slåtthaug idrettspark med fordel kan trekkes helt inn til g/s-vegen. 08 Annet Gyteområde for fisk i Tranevatnet: Opplysninger om dette bør dokumenteres i planbeskrivelsen. HB Rambøll

23 Filnavn: Rapport_Trafikkanalyse_28jan2010.doc Katalog: C:\Documents and Settings\HBRBRG\My Documents Mal: \\trhs08\ramnons02\apps\rambollmaler\ramaler\malernyprofil2009\ra-no.dotx Tittel: Emne: Forfatter: Hilde Elin Brigtsen Nøkkelord: Merknader: Opprettelsesdato: :50:00 Versjonsnummer: 7 Sist lagret: :01:00 Sist lagret av: Hilde Elin Brigtsen Samlet redigeringstid: 116 minutter Sist skrevet ut: :54:00 Ved siste fullstendige utskrift Antall sider: 22 Antall ord: (ca.) Antall tegn: (ca.)

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT Trafikkanalyse Nesttunbrekka 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Nesttunbrekka er det laget en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Byborg Eiendom as Plankonsulent: Trafikkanalyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Innholdsfortegnelse 2 1. INNLEDNING 3 1.1. DEFINISJONER 3 1.1.1 ÅDT 3 1.1.2 TURPRODUKSJON

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Voss kommune Fra: Norconsult AS Dato: 14.11.2014 Ny barnehage Lundhaugen - Rogne Trafikkvurdering Innledning I forbindelse med reguleringsplan for Lundhaugen Rogne er det planlagt en ny barnehage.

Detaljer

VEGNOTAT PLANFORSLAG MORVIKBOTN, PLAN ID: Opus Bergen AS

VEGNOTAT PLANFORSLAG MORVIKBOTN, PLAN ID: Opus Bergen AS VEGNOTAT PLANFORSLAG MORVIKBOTN, PLAN ID: 63210000 Opus Bergen AS 180914 INNHOLD VEI 1. INNLEDNING 1 2. DIMENSJONERINGSGRUNNLAG... 1-7 2.1 Trafikkavvikling... 5 2.2 Trafikksikkerhet gang og- / sykkelvei...

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

TRAFIKKANALYSE. Reguleringsplan for Gnr 40 bnr 411 m.fl., Dyrhaugen Bergen kommune. Opus Bergen AS

TRAFIKKANALYSE. Reguleringsplan for Gnr 40 bnr 411 m.fl., Dyrhaugen Bergen kommune. Opus Bergen AS TRAFIKKANALYSE Reguleringsplan for Gnr 40 bnr 411 m.fl., Dyrhaugen 12-14 Bergen kommune Opus Bergen AS 07.04.2015 Innhold Innledning... 2 Dagens trafikksituasjon... 2 Vegstandard... 3 Kollektivdekning...

Detaljer

Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien

Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien 1.7.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Planområdet... 2 Tilgjengelighet... 4 Kryssløsning... 4 Trafikkmengde... 7 Trafikksikkerhet/Kollektivtransport... 7 Avslutning

Detaljer

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging...

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging... Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 532975 Reguleringsplan Furulund - Brevikåsen Dato: 2014-04-02 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER

Detaljer

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtun Leir er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET NOTAT Oppdrag 1350003075-001 Fjellveien16 Kunde Byggmester Jostein Ege Notat nr. 1, rev B 26.05.2014 Til Marianne Nyhus Fra Kopi - Grete Bastlid VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET Dato

Detaljer

Trafikkanalyse Landåstorget Nord

Trafikkanalyse Landåstorget Nord Trafikkanalyse Landåstorget Nord Juni 2009 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Landåstorget er det laget en trafikkanalyse med tanke på: 1: Kartlegge dagens

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE

EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE Dokument type Rapport Dato 11.11.2016 Rev. dato 18.01.2017 EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE EPLEHAGEN BARNEHAGE Revisjon 1.1 Dato 11.11.16 Rev. dato 18.01.17 Utført av Magne Fjeld Kontrollert av Thor

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE

NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE Beregnet til Krohnsminde Dokument type Notat Dato 2015-01-15 NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE NOTAT Dato 2015-01-15 Oppdragsnr.: 3130251 Oppdragsnavn: Krohnsminde idrettsplass Utført av Espen Motzfeldt

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORTAU WILSES VEI OG ARNOLDTS VEI (PLANID: 1023_2017_0003)

VARSEL OM OPPSTART FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORTAU WILSES VEI OG ARNOLDTS VEI (PLANID: 1023_2017_0003) Til berørte naboer og offentlige instanser VARSEL OM OPPSTART FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORTAU WILSES VEI OG ARNOLDTS VEI (PLANID: 1023_2017_0003) Dato 2017-07-11 Varsling I henhold til plan- og bygningsloven

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus PK Hus Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde COWI AS Dyrmyrgata 27 3611 Kongsberg Telefon 02694 wwwcowino Notat ang adkomst til delområdene BF1 og BF2 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og eksisterende

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74

TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74 Beregnet til Solli Arkitekter AS Dokument type Rapport Dato August 2015 TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74 TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74 Revisjon 02 Dato 2015/08/10

Detaljer

JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017

JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017 JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Røsslyngvegen Trafikkvurdering Oppdragsnummer: Oppdragsgiver: Versjon: Dato: søndag 16.

Detaljer

Trafikkanalyse Ørnaberget 2

Trafikkanalyse Ørnaberget 2 Øster Hus Tomter AS Trafikkanalyse Ørnaberget 2 2013-04-19 Revisjon: H02 H02 19/4-2013 Utarbeidet TOST JEJ LANIE Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

Trafikkanalyse. 1 Innledning. Notat. Prosjekt: 15052 Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015

Trafikkanalyse. 1 Innledning. Notat. Prosjekt: 15052 Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015 Nordplan side 1 av 6 Notat Prosjekt: 15052 Sak: Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015 Trafikkanalyse 1 Innledning Nordplan AS er engasjert av Sel kommune for å bistå

Detaljer

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no Oppdragsgiver Base Property AS Rapporttype Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS Kilde: www.forus.no FORUS 3 (12) TRAFIKKANALYSE FORUS Oppdragsnr.: 1130294 Oppdragsnavn: Trafikkvurdering Forus

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009 Trafikkanalyse Damsgårdsveien 161 171 Oppdatert 24.juni 2009 1 Sammendrag I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Damsgårdsveien 161 171 er det fremmet ønske om at det utarbeides

Detaljer

REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER

REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver Arken/Porsgrunn kommune Rapporttype Trafikkvurdering 10.01.2013 REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER TRAFIKKVURDERINGER 3 (15) REGULERINGSPLAN ØSTRE PORSGRUNN KIRKE TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

TRAFIKKANALYSE HAUG GÅRD

TRAFIKKANALYSE HAUG GÅRD Dokument type Rapport Date Oktober 2016 TRAFIKKANALYSE HAUG GÅRD TRAFIKKANALYSE HAUG GÅRD Revisjon 0 Dato 2016-10-19 Utført av Robin Åkebrand Kontrollert av Magne Fjeld Godkjent av Magne Fjeld Beskrivelse

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Beregnet til Timb Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mars, 2017 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Revisjon Dato 2017/03/02 Utført av DABJ Kontrollert av LITH Godkjent av DABJ

Detaljer

Multiconsult AS i Trondheim har tidligere utarbeidet et trafikknotat som vedlegg til reguleringsplan for Sjetne skole, datert

Multiconsult AS i Trondheim har tidligere utarbeidet et trafikknotat som vedlegg til reguleringsplan for Sjetne skole, datert NOTAT OPPDRAG 416907 Reguleringsplan Sjetne skole supplerende notat trafikk DOKUMENTKODE EMNE TILGJENGELIGHET Åpen 416907-RIT-NOT- 003_rev02 OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune/pir II Arkitektkontor OPPDRAGSLEDER

Detaljer

Trafikkanalyse Nygårdsviken justert mai 2013

Trafikkanalyse Nygårdsviken justert mai 2013 INNHOLD. Metode.... Dagens situasjon..... Arealbruk og planstatus..... Vei og adkomst... 3.3. Dagens trafikksituasjon... 4 Morgentrafikk... 5 Ettermiddagstrafikk... 7 Beregnet turproduksjon... 8 Sammenstilling

Detaljer

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Senioringeniør Odd Nygård Ikke denne tittel da jeg ble spurt Dagens håndbok 017 av november 1992 gjelder til den nye er vedtatt av Vegdirektøren Forskriften

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkanalyse Smestad vest OPPDRAGSNUMMER 19128001 OPPDRAGSLEDER Kimme Arnesen OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO Trafikkanalyse Smestad vest 1 Innledning Planområdet Smestad vest Gnr. 96/ Bnr.

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU Harstad skipsindustri Del: Trafikk og transport Dato: 2013-06-28 Skrevet av: Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Oppdragsleder: Geir P. Pedersen

Detaljer

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Del: Trafikk Dato: 2011-05-20 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Sissel Mjølsnes TRAFIKKNOTAT Mæl Dale

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN

TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING HESTNESVEIEN 2012 Siv.ing. / bedriftsøkonom Magne Eikanger Edvard Griegsvei 114 4318 SANDNES 2 1. BAKGRUNN. I forbindelse med 1. gangs behandling av reguleringsendring for gnr.

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Akiv: PLNR-1121.0423.00, K2-L12 Vår ref.: 10/907-17 Journalpostid: 12/469 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim Heimdal Eiendom AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.12.2015 1. utgave

Detaljer

NOTAT VEG OG TRAFIKK

NOTAT VEG OG TRAFIKK NOTAT VEG OG TRAFIKK FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING FOR LAKSEVÅG, NYGÅRDSLIEN. GNR. 149, BNR. 5 OG 29 MFL. Plannr. P. 425.01.00 FOR WALDE BOLIG AS MAGNUS HELLAND AS 09.08.2005 Revidert 09.04.2010 1 Innhold

Detaljer

1 Innledning Tiltaket Dagens situasjon Trafikkmengder Vegutforming og geometri Kollektivtrafikk...

1 Innledning Tiltaket Dagens situasjon Trafikkmengder Vegutforming og geometri Kollektivtrafikk... Oppdragsgiver: Wahl Eiendom Boligutvikling AS Oppdrag: 536000 Trafikkanalyse Fredlundveien Dato: 2015-04-27 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: Morten Henriksen TRAFIKKANALYSE FREDLUNDVEIEN INNHOLD

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG 22-24 - Reguleringsplanarbeider OPPDRAGSNUMMER 12247001 OPPDRAGSLEDER May-Liss Tofterå OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO 22-24 trafikkanalyse 1. Innledning Sweco er engasjert av AS for å bistå med

Detaljer

Trafikknotat. Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9

Trafikknotat. Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9 Trafikknotat Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage 18.09.2017 Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Dagens situasjon... 3 2.1 Trafikkregistrering...3

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

VEGLØSNINGER VED SILDETOMTA, KONGSBERG

VEGLØSNINGER VED SILDETOMTA, KONGSBERG Oppdragsgiver: Oppdrag: 537311-01 Sildetomta - bidrag til reguleringsplan Sildetomta - bidrag til reguleringsplan Dato: 08.09.2015 Skrevet av: Lise Carlsen Kvalitetskontroll: Kristine Mauland VEGLØSNINGER

Detaljer

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen Notat daglinje langs Skrautvålvegen 2013-01-31 Oppdragsnr.: 5121013 00 31.01.2013 Notat til illustrasjonsplanen IVS KBO Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

HONNINGSVÅG KIRKEGÅRD

HONNINGSVÅG KIRKEGÅRD Oppdragsgiver Nordkapp Kommune Rapporttype 2012-12-18 HONNINGSVÅG KIRKEGÅRD BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER 3 (10) HONNINGSVÅG KIRKEGÅRD BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Oppdragsnr.:

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen OPPDRAG Vurdering trafikk Nordre Labo Son OPPDRAGSLEDER Sara Polle DATO 09.05.2016 OPPDRAGSNUMMER 21982001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Sara Polle Nordre Labo i Son trafikkvurderinger 1 Innledning

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

Adkomst til nytt parkeringsareal Botngård skole og Bjugnhallen

Adkomst til nytt parkeringsareal Botngård skole og Bjugnhallen NOTAT Oppdrag 1350000733 Rammeavtale Bjugn kommune Kunde Bjugn kommune Notat nr. 0 rev 2 Dato 2015/11/12 Til Fra Kopi Ingjerd Astad Tor Lunde Eirik Gerhard Lind Adkomst til nytt parkeringsareal Botngård

Detaljer

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Sivilingeniør Helge Hopen AS Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Bergen, 30.9.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 3.1 PARKERING... 4 3.2 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

Artec AS. Trafikkanalyse. Apeltunvegen 2. gnr. 42, bnr. 409 m.fl. 2013-10-31 Oppdragsnr.: 5135198

Artec AS. Trafikkanalyse. Apeltunvegen 2. gnr. 42, bnr. 409 m.fl. 2013-10-31 Oppdragsnr.: 5135198 Artec AS Trafikkanalyse Apeltunvegen 2 gnr. 42, bnr. 409 m.fl. 2013-10-31 Oppdragsnr.: 5135198 02 2013-10-31 Oppdatert informasjon om eksisterende næringsvirksomhet SeNer NiKJo FrSta 01 2013-10-07 Trafikkanalyse

Detaljer

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse Sivilingeniør Helge Hopen AS Eidsvåg skole Bergen, 29.7.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 TRAFIKKSKAPNING FRA UTBYGGINGEN... 4 4 KONSEKVENSER... 4 4.1 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

Figur 1 Siktkrav i forkjørsregulerte kryss (SVV HB N100)

Figur 1 Siktkrav i forkjørsregulerte kryss (SVV HB N100) VEDLEGG Oppdrag Trafikkvurdering Rødsåsen Sandefjord Dato 09.02.2015 1. Siktforhold i kryss på Fv 260 Vesterøyveien Generelt skjer 30 til 40 % av alle politirapporterte ulykker i kryss og avkjørsler. De

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Trafikkanalyse Midtunbråtet barnehage

Trafikkanalyse Midtunbråtet barnehage Trafikkanalyse Midtunbråtet barnehage 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtunbråtet barnehage er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Til berørte naboer og offentlige instanser VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SANDEHALLEN BARNEHAGE OG IDRETTSPARK

Til berørte naboer og offentlige instanser VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SANDEHALLEN BARNEHAGE OG IDRETTSPARK Til berørte naboer og offentlige instanser VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SANDEHALLEN BARNEHAGE OG IDRETTSPARK (NASJ. PLAN-ID: 20170003), I SANDE KOMMUNE Varsling: I henhold til plan-

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253641 Kunde: Eineåsen eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse 1 08.06.2012 Endret forslag

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

TRAFIKKANALYSE Detaljplan for Bbnr. 56/9, 56/9/2,56/56 og 56/337 MØRK BERGSJØ

TRAFIKKANALYSE Detaljplan for Bbnr. 56/9, 56/9/2,56/56 og 56/337 MØRK BERGSJØ TRAFIKKANALYSE Detaljplan for Bbnr. 56/9, 56/9/2,56/56 og 56/337 MØRK BERGSJØ Adresse: Vidnesveien 29, 1816 Skiptvet Innledning I forbindelse med regulering av Mørk og Bergsjø har det framkommet krav om

Detaljer

Forslagstiller: P44. Hopsnesveien 48 as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: P44. Hopsnesveien 48 as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Hopsnesveien 48 as P44 Plankonsulent: Trafikkanalyse Hopsnesveien 48, gnr 4 bnr 973 Dato: 23.2.206 Revidert 28.4.207 Innholdsfortegnelse 2. INNLEDNING 3.. DEFINISJONER 4.. ÅDT 4..2 TURPRODUKSJON

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Reguleringsplan Skansemyrveien boliger/barnehage. Trafikkanalyse

Reguleringsplan Skansemyrveien boliger/barnehage. Trafikkanalyse Reguleringsplan Skansemyrveien boliger/barnehage Bergen 24. januar 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PLANOMRÅDET... 4 3. PROBLEMSTILLINGER... 4 4. DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 5 4.1. TILKNYTNING TIL HOVEDVEGNETTET...

Detaljer

NOTAT TILLEGGSNOTAT PLANPROGRAM MYRDAL IDRETTSPARK

NOTAT TILLEGGSNOTAT PLANPROGRAM MYRDAL IDRETTSPARK NOTAT Oppdrag Myrdal Idrettspark Kunde Arena Nord Dato 2016/03/15 Til Finn Wetteland Fra Linn Skjold Kopi Roald Bruun-Hansen, Sverre Sørnes, Rune Titlestad TILLEGGSNOTAT PLANPROGRAM MYRDAL IDRETTSPARK

Detaljer

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016 Til: ÅF Reinertsen v/ Anders Platou Kopi til: Fra: Hjellnes Consult as v/ Anders Arild Dato: 17. november 2016 Prosjekt: 20160241 Skoklefald Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Detaljer

ST-03 Stangeland, næringsområde

ST-03 Stangeland, næringsområde ST-03 Stangeland, næringsområde 15.02.12 MOBILITETSPLAN Plan 2007 128 stiller krav om mobilitetsplan for byggeområdet. I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan har vi laget mobilitetsplan i samråd

Detaljer

INNLEDNING TRAFIKKANALYSE SJETNAN NEDRE NOTAT INNHOLD

INNLEDNING TRAFIKKANALYSE SJETNAN NEDRE NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 609047-01 Sjetnan Nedre B7 og B8, reguleringsplan Tiller Dato: 07.03.2017 Skrevet av: Jorun Gjære Kvalitetskontroll: - TRAFIKKANALYSE SJETNAN NEDRE INNHOLD Innledning... 1 Beskrivelse

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

TRAFIKKANALYSE LINDEBERG SYKEHJEM

TRAFIKKANALYSE LINDEBERG SYKEHJEM Oppdragsgiver Aspaas Cooper Kind AS 2011-12-19 TRAFIKKANALYSE LINDEBERG SYKEHJEM LINDEBERG SYKEHJEM 3 (14) TRAFIKKANALYSE LINDEBERG SYKEHJEM Oppdragsnr.: 1111011 Oppdragsnavn: Trafikkanalyse for Lindeberg

Detaljer

Region vest Vegavdeling Rogaland Plan- og forvaltningsseksjon Stavanger Fv. 491/281 tunnel Espedal- Frafjord

Region vest Vegavdeling Rogaland Plan- og forvaltningsseksjon Stavanger Fv. 491/281 tunnel Espedal- Frafjord Region vest Vegavdeling Rogaland Plan- og forvaltningsseksjon Stavanger 12.05.2017 Fv. 491/281 tunnel Espedal- Frafjord Innhold 1. FORORD... 2 2. BAKGRUNN... 3 2.1 Reguleringsplan for fv. 492 tunnel Espedal

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ASLAKVEIEN 20-28

TRAFIKKANALYSE ASLAKVEIEN 20-28 Oppdragsgiver Aslakveien 20 AS Rapporttype Vedlegg til detaljreguleringsplan 24.06.2014 TRAFIKKANALYSE ASLAKVEIEN 20-28 ROS-ANALYSE 2 (13) TRAFIKKANALYSE ASLAKVEIEN 20-28 Oppdragsnr.: 1350004151 Oppdragsnavn:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 21.03.2014 Saksnr.:

Detaljer

Fagrapport 5 Konsekvensutredning for tema adkomstforhold, trafikkanalyse med tilknyttede støyberegninger

Fagrapport 5 Konsekvensutredning for tema adkomstforhold, trafikkanalyse med tilknyttede støyberegninger Innledning Fagrapport 5 Konsekvensutredning for tema adkomstforhold, trafikkanalyse med tilknyttede støyberegninger Det er tidligere gjennomført en konsekvensutredning som omfatter temaet med rapportnavn

Detaljer

Askania AS Vestre Spone i Modum kommune

Askania AS Vestre Spone i Modum kommune COWI AS Osloveien 10 Postboks 3078 3501 Hønefoss Telefon 02694 wwwcowino Askania AS Vestre Spone i Modum kommune Konsekvensutredning Tema: Transport og trafikk Mars 2008 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Trafikkanalyse. Vei og trafikkforhold. Kråkenes, gnr 20 bnr 6 m. fl.

Trafikkanalyse. Vei og trafikkforhold. Kråkenes, gnr 20 bnr 6 m. fl. Trafikkanalyse Kråkenes, gnr 20 bnr 6 m. fl. Om planområdet Planområdet utgjør ca. 14,4 daa og ligger på Kråkenes, ca. 13 minutters kjøring sør for Bergen sentrum, i Fyllingsdalen bydel. Ca. 400 meter

Detaljer

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde

Granås Gård vest PKA/Heimdal Eiendom 2 rev Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde NOTAT Oppdrag 1350000805 Granås Gård vest Kunde PKA/Heimdal Eiendom Notat nr. 2 rev 2 Dato 2016-09-26 Til Fra Kopi Børge Grønli og Monica Marstad Tor Lunde Marte Dahl, Espen Berg, Monica Buran Rundkjøring

Detaljer

1 Innledning Trafikktall Anleggstrafikk Fase 1. Massetransport Fase 2. Byggefase...10

1 Innledning Trafikktall Anleggstrafikk Fase 1. Massetransport Fase 2. Byggefase...10 Oppdragsgiver: Helga Raa mfl., Svein Raa, Bergen Tomteselskap Oppdrag: 531332 Reguleringsplan for Raa/Grønstølen Del: Planforslag til 2. gangs behandling Dato: 2014-02-14 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll:

Detaljer

NOTAT: Henstilling om løsning for trafikk og avkjørsel

NOTAT: Henstilling om løsning for trafikk og avkjørsel NOTAT: Henstilling om løsning for trafikk og avkjørsel Datert: 23.03.2012 BERGEN KOMMUNE PLANNAVN: Laksevåg, Gnr.151, Bnr. 196 m.fl. Reguleringsendring Plannr: 40050100 1. Bakgrunn 1.1 Henvisning til møte

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253641 Kunde: Eineåsen eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse 1 Endret arealbruk i planforslag.

Detaljer

KONTAKTPERSON Åge Singsaas SAKSBEHANDLER Tonje Ingul Hilmarsen, Sissel Enodd

KONTAKTPERSON Åge Singsaas SAKSBEHANDLER Tonje Ingul Hilmarsen, Sissel Enodd NOTAT OPPDRAG Spongdalsvegen 828 - Gamle Spongdal skole DOKUMENTKODE 417540-PLAN-007 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune, eierskapsseksjonen OPPDRAGSLEDER Sissel Enodd KONTAKTPERSON

Detaljer

GUDEBERG SKOLE TRAFIKKANALYSE

GUDEBERG SKOLE TRAFIKKANALYSE Dokument type Rapport Dato 08.09.2017 GUDEBERG SKOLE TRAFIKKANALYSE Dato 16.06.2017 Utført av Robin Åkebrand/Daniel Bjerkan Kontrollert av Frida Andersson Godkjent av Frida Andersson Beskrivelse Trafikkanalyse

Detaljer