SLÅTTHAUG IDRETTSPARK TRAFIKKANALYSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLÅTTHAUG IDRETTSPARK TRAFIKKANALYSE"

Transkript

1 Oppdragsgiver Bergen Kommune, Idrettsseksjonen Rapporttype KU SLÅTTHAUG IDRETTSPARK TRAFIKKANALYSE

2

3 TRAFIKKANALYSE 3 (22) SLÅTTHAUG IDRETTSPARK TRAFIKKANALYSE Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Trafikkanalyse Dokument nr.: 01 Filnavn: Rapport_Trafikkanalyse_28jan2010.doc Revisjon [Tekst] Dato Utarbeidet av HBR Kontrollert av SFK Godkjent av SFK Beskrivelse [Tekst] Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Rambøll Torgny Segerstedts vei 27 Pb 3705 Fyllingsdalen NO-5845 BERGEN T F

4 4 (22) TRAFIKKANALYSE INNHOLD 1. INNLEDNING DAGENS SITUASJON Planområdet Vei- og trafikksystem Adkomst / gang / sykkel-veg (G/S- vei) Kollektivtrafikk Eksisterende trafikkmengder Trafikk avvikling Parkering FREMTIDIG SITUASJON Planforslaget Generering av ny trafikk Ved store mesterskap Vurdering av trafikkforholdene KONKLUSJON VEDLEGG VEDLEGG Rambøll

5 TRAFIKKANALYSE 5 (22) 1. INNLEDNING Foreliggende rapport er laget som tilleggsoppdrag for detaljreguleringsplan for Slåtthaug idrettspark på oppdrag av Bergen kommune, idrettseksjonen, i nært samarbeid med Fana IL.. Rapporten må sees i sammenheng med planbeskrivelsen for detaljreguleringsplanen. Hensikten med rapporten er å utrede konsekvensen av økt bruk av anlegget som følge av at det bygges tak over dagens isbane og bygging av ny flerbrukshall. Trafikkanalysen har beregnet økning i trafikk, ÅDT, som resultat av nybyggene og konsekvensen av dette på vegene som betjener området og behov for flere parkeringsplasser. Rapporten er utarbeidet av sivilarkitekt Hilde Brigtsen og siviling. Siri Korpelin Bernås med bistand fra siviling. Terje Norddal på logistikk og veging. Terje Høisæther på utforming av veg og parkeringsplass, alle fra Rambøll Norge as.. 2. DAGENS SITUASJON 2.1 Planområdet Planområdet ligger i Fana bydel, Bergen kommune, mellom Nestun/Øvstun og Skjold. Osvegen, E39, går øst for planområdet og Apeltunvegen går vest for området. Adkomst til området er via Apeltunvegen. Planavgrensing ved oppstart av planarbeidet. Ramboll

6 6 (22) TRAFIKKANALYSE 2.2 Vei- og trafikksystem Slåtthaugvegen er to-felts veg med fartshumper, fartsgrensen 30 km/t, og fortau på begge sider. Parkering er tillat kun på en side. Vegbredden er i snitt 6,9 meter (målt 4 ulike steder langs veien, se fig. s.8). I følge Håndbok 017 Veg og gateutforming; Normaler, er kravet til veger med ÅDT og fartsgrense km/ t at vegbredden skal være 5,5 meter (uten medregnet kantsteinsklaring, kk, eller 6,0 meter dersom kk er medregnet). Den delen av Slåtthaugvegen som leder opp til idrettsparken er en blindvei og betjener kun idrettsparken, skolene og de ca 100 boligene som ligger i henholdsvis Slåtthaugvegen (ca 50) og Slåtthauglia (ca 50). Veg strekningen som leder til idrettsparken er rett og har gode siktforhold. Slåtthuglia, er også en blindvei Apeltunvegen er to-felts veg med fartsgrense 50 km/t og fortau på begge sider. Parkering er tillat langs østlig side på deler av strekningen som er inkludert i planområdet. Utenfor planområdet, med avkjørsel fra Apeltunvegen, er i dag lokalisert flere service funksjoner som gir ringvirkninger på trafikkbildet i Slåtthaugvegen. Menighetshuset Rikets sal og Posten holder til her samt en liten privat barnehage, Eventyrslottet barnehage. Selv om både Posten og Rikets sal har egen kunde- og besøksparkering blir nedre del av Slåtthaugvegen allikevel benyttet til parkering, av Postens biler i ukedagene og av besøkende til menighetshuset i helgene. Det er særlig i helgene dette medfører konflikt med brukere av idrettsparken. Posten har planer om å samle sin aktivitet i et nytt storbygg og vurderer i den sammenheng flere tomtealternativer. Det antas derfor at deres virksomhet i Apeltunvegen på sikt vil flyttes. Nedre del av Slåtthaugvegen hvor veien er på sitt smaleste. Veien er 2-feltsveg med tosidig fortau og fartshumper. Parkering er kun lov på en side av veien. Fartsgrense 30 km/t. (Foto: Rambøll) Rambøll

7 TRAFIKKANALYSE 7 (22) Krysset mellom Apeltunvegen og Slåtthaugvegen. Bildet viser at det er gode siktforhold i krysset og at fortauet er trukket inn fra kjørebanen. Apeltunvegen er 2-felts vei med fortau på begge sider og fartsgrense 50 km i timen.( Foto: Rambøll) Kartutsnitt av Slåtthaugvegen som viser målepunkter for veg og fortausbredde. Rød oval markerer den kritiske strekningen for en eventuell utvidelse. Ramboll

8 8 (22) TRAFIKKANALYSE 2.3 Adkomst / gang / sykkel-veg (G/S- vei) Det er anlagt en G/S-vei som går i tunnel under Osvegen og knytter Slåtthaug sammen med Kroken, Lilletveitvegen og Storelva. G/S-veien går over i en sti og leder helt til idrettsparken Veien er ikke universelt utformet. Inne på selve idrettsparkområdet er det anlagt asfaltert G/S-vei fra parkeringsplassen ved isbanen og rundt fotballbanen og videre til boligene på Storhaugen. Heller ikke denne veien er universelt utformet. Asfaltert g/s-veg som leder fra parkeringsplassen, ned til fotballbanen og videre til boligområdene sør for idrettsparken samt til Smørås barneskole. (Foto: Rambøll) G/S-vei under Osvegen (Foto: Fana IL) Rambøll

9 TRAFIKKANALYSE 9 (22) Fotomontasje som viser eksisterende og fremtidige gang og sykkeltraseer samt busstopp langs E Kollektivtrafikk Nærmeste busstopp er i Apeltunvegen. Rute nr. 20 (i nordgående retning) har stoppested like ved til Rikets sal, gangtid til idrettsparken derfra er ca 3 min. Fra Osvegen passerer bussrute, nr. 620 området og har stopp i Bjøtkåsen. Deretter er det 3-4 min gangtid til idrettsparken. Reisetiden fra Bergen busstasjonen er 43 minutter. (Kilde Det er planlagt bybanestopp i Skjoldskiftet, ved Fanavegen, med gangforbindelse til Apeltunvegen. Planområdet vil da ligge, 3-400m i gangavstand fra bybanestoppet. Ramboll

10 10 (22) TRAFIKKANALYSE 2.5 Eksisterende trafikkmengder Årsdøgnstrafikk (ÅDT) for Apeltunvegen/ FV181, er i følge vegdatabanken, i nordlige del og i sør etter krysset med Slåtthaugvegen. Kartutsnittet viser trafikkbelastningstall for veiene i planområdets nærområde. (Kilde: Nasjonal vegdatabank) Rambøll

11 TRAFIKKANALYSE 11 (22) I uke i desember 2010 utførte Rambøll trafiktellinger med radar Slåtthaugvegen. I begynnelsen av perioden var det kaldt og lite snø, mens det i slutten av perioden ble mildere og ekstremt mye snø. Figuren under viser variasjonen i trafikk over en talt uke. Tallene er sum begge retninger, dvs til og fra Slåtthaug. Det kom mye snø i slutten av perioden som har påvirket tellingene. Figuren under viser hvordan trafikken varierte over døgnet den dagen det var mest trafikk, dvs 3.desember. Kurven viser at Slåtthaugveien har typisk morgen og ettermiddagstrafikk til og fra et boligområdet, men i tillegg ser man at det er mye trafikk om ettermiddagen og makstimen er timen mellom 17 og 18. Ramboll

12 12 (22) TRAFIKKANALYSE Ved hjelp av talt trafikk er det beregnet årsdøgntrafikk, ÅDT, med bakgrunn i sammenligning med variasjonskurver som tar hensyn til variasjon over året, variasjon over ukedag og døgn. Denne metoden kalles faktormetoden og ÅDT beregnes ved å dele talt trafikkvolum på en korreksjonsfaktor. Korreksjonsfaktoren består av tre ledd, dvs døgnvariasjonsfaktor, ukesvariasjonsfaktor og årsvariasjonsfaktor. For Slåtthaugvegen er ÅDT beregnet ved hjelp av talt trafikk for et døgn delt på korreksjonsfaktor. ÅDT er da beregnet til For veger av denne typen vil det være en usikkerhet på +/- 10 % og det betyr at ÅDT vil ligge mellom kjøretøy i et gjennomsnittsdøgn. 1 bolig genererer i snitt 3-4 bilturer i døgnet. Slåtthaugveien betjener i overkant av 100 boliger. Det betyr at idrettsanleggene generer ca bilturer i døgnet. 2.6 Trafikk avvikling Tabellen under viser besøkstall for alle anleggene i idrettsparken (kilde: Idrettsetaten, Bergen kommune). Dette viser høye sesong variasjoner. Tallene tar utgangspunkt i antall brukere pr. måned deretter er det utregnet et snitt for antall pr. dag, men her vil det være store variasjoner da isbanen har et veldig høyt publikumsbesøk særlig i helgene. Anlegg Vintersesong Brukere pr mnd sommer sesong Snitt pr dag Snitt pr dag januar mai jan. ( : 31) mai ( : 31) Idrettshall : Svømmehall: Isbane Det foreligger også tall for totalt antall brukere av ishallen for sesongen 2009 /2010. Fordelingen mellom publikum, organisert idrett og skoler er slik vist i tabell og graf under: 2009/10 SKOLE PUBLIKUM IDRETT 9326 SUM Rambøll

13 TRAFIKKANALYSE 13 (22) I tillegg kommer brukerne av fotballbanen, som anslås å representere ca brukere i jan mnd, dvs. 200 lag med snitt av 18 spillere. Samlet brukerantall for januar vil dermed være og gjennomsnittlig besøkende pr. dag personer. 2.7 Parkering Dagens parkering er i stor grad i samsvar med reguleringsplan nr fra 1993, med totalt 125 plasser, fordelt med 104 plasser på nedre del, mot fotballbanen, og ca 21 på øvre del ved isbanen. I tillegg kommer parkeringsplassen til de to hallene som ligger utenfor planområdet. Det er pr. i dag ikke oppmerkede felter for parkering på dagens parkeringsplasser dette fører til inneffektiv parkering der hver bil bruker større plass en det som er tiltenkt. Mangel på et fast kjøremønster på parkeringsplassen er et risikomoment særlig for barn og unge. Langs Slåtthaugvegen er parkering kun tillat på en side. Langs Apeltunvegen er parkering tillat langs østlig side på deler av strekningen som er inkludert i planområdet. Dagen nedre parkeringsplass med bergnet plass til 104 biler. Det blå huset er Smørås ILs tidligere klubbhus som nå står til forfall. Sti som leder til Osvegen er vist med rød pil. (Foto: Rambøll) Ramboll

14 14 (22) TRAFIKKANALYSE Slåtthaugvegen. Bildeter tatt i arbeidstiden på en vanlig hverdag og viser utstrekkningen av kantparkering. For januar måned er gjennomsnittlig antall besøkende pr. i dag personer. For isbanen, som utgjør den største andelen av besøkende, er 27 % skoleelever. Skoleelever vil ikke komme i bil og trekkes derfra fra. Det antas av andelen av besøkende til de andre anleggene er tilsvarende: minus 27 % = (477 personer) = = beregningsgrunnlag: Størst andel av besøkende vil være til isbanen og i helger: åpningstiden til isbanen i helgene vil i snitt være 5 timer: Antall besøkende pr. time er (1.289: 5) = ca 260 personer. Beregnet oppholdstid pr. besøkende anslås å være 2 timer: dvs. antall besøkende til en hver tid er (260 x 2) = 515 personer. Ishallen og svømmehallen er åpne anlegg og har en stor andel langreisende besøk og høy barneandel. Antall personer pr. bil settes derfor til 2,3. Dette resulterer i 515 personer: 2,3 = ca 224 biler. Andelen av besøkende som benytter bil settes til 0,8 (høyt) og resulterer i et behov for: 224 x 0, 8 = 179 parkeringsplasser. Dagens parkerings plass dimensjonert til 125 oppstillingsplasser er dermed underdimensjonert i forhold til brukermengden. Rambøll

15 TRAFIKKANALYSE 15 (22) 3. FREMTIDIG SITUASJON 3.1 Planforslaget Planforslaget har følgende hovedgrep: Nybygg: tak over eksisterende isbane med nye garderober, klubblokaler, m.m. ny flerbrukshall Andre tiltak forlengelse, opprustning og traseomlegging av dagens g/s-veg i området ny turveg rundt Tranevatnet utvidelse av eksisterende parkeringsplass Trafikkanalysen har beregnet økning i trafikk som resultat av nybyggene og konsekvensen av dette på vegene som betjener området og behov for flere parkeringsplasser. Planforslaget fremmer ikke forslag om endringer av Apeltunvegen. Siktsoner ved sving inn og ut av Slåtthaugvegen er vist i plankartet. Det anbefalles llikevel å innføre tiltak for å øke trafikksikkerheten som sanering av avkjørsler og fjerning av gateparkering. Planforslaget forslår endringer på Slåtthaugvegen og omlegging og utvidelse av eksisterende parkering: Slåtthaugvegen Her omtales kun den delen av Slåtthaugvegen som er inkludert i planområdet. Planforslaget fremmer forslag om økning av fortaus bredde til 2,5 meter inkludert kantsteinsone. Fortauet vil da være i tråd med dagens krav til fortau jmf. Håndbok 017. Dagens fortausbredde i Slåtthaugvegen varierer mellom 1,7-2,3 m. Fortauet langs sør siden av veien er i snitt 1,8 m og i nord 2,1. Fortauet kan enten utvides på bekostning av kjørebanen, som er 90 cm i overkant av minstekravet, eller ved å gå inn på private tomter og ekspropriere grunn og rive garasjer. Planforslaget legger opp til at kjørebanen innsnerves da dette også kan medføre reduksjon av fart og dermed økt sikkerhet for barn og unge. Det anbefales at all gateparkering langs Slåtthaugvegen fjernes for å fremme trafikksikkerheten for barn og unge. Utvidelse av eksisterende parkeringsanlegg Dagens parkeringsplass forelsåes utvidet fra 125 til 202 oppstillingsplasser for bil samt 208 oppstillingsplasser for sykkel. Dette gjøres ved å fjerne Skytterhuset og det gamle klubbhuset til Smørås IL og planere ut terrenget. Inkludert i de 202 plassene er 6 parkeringsplasser for bevegelseshemmede som anbefales lagt ved hovedinngangen. Det er pr. i dag ikke oppmerkede felter for parkering på dagens parkeringsplasser og heller ingen faste kjøremønster. Dette medfører uoversiktlighet og uforutsigbarhet for alle trafikkantgrupper noe som er særs uheldig i et område hvor mange barn og unge ferdes. En ny parkeringsplass med oppmerkede felter og klare kjøremønster vil derfor ha stor betydning for trafikksikkerheten. Ramboll

16 16 (22) TRAFIKKANALYSE Skisse som viser forslag til ny parkeringsløsning samt kjøremønster og oppstillingsplass for av/ påstigning for buss. Antall nye parkeringsplasser er beregnet utefra en økt brukerandel på 20% (se nedenfor) Dagens plassbehov + % nye brukere = nytt behov = 215 parkeringsplasser. Antall plasser som det er behov for er redusert med 13 plasser for å få til et egnet kjøremønster med vekt på trafikksikkerhet. 3.2 Generering av ny trafikk Ved å vurdere antall besøkene til idrettsanleggene opp mot den trafikken som ikke antas å være til boligene i områdene kommer man frem til en andel bilreisende på 55 % av brukerne til anleggene. Fremtidig situasjon innebærer bygging av ny flerbrukshall og tak over isbanen. Det foreligger få erfaringstall for turgenerering for idrettsanlegg, men man kan anta at bruken vil øke noe som Rambøll

17 TRAFIKKANALYSE 17 (22) følge av nytt anlegg og mer stabil bruk av isbanen. Det vil være mest bruk av anlegget i vintermånedene og dette vil være dimensjonerende trafikk. Antall besøkene anslås å øke fra ca 1750 for en gjennomsnittlig vinterdag i dag til ca 2100 besøkende til anleggene en gjennomsnittlig vinterdag i fremtidig situasjon. Andelen biltrafikk anslås til å være som i dag, dvs 55 %. Beregning av fremtidig biltrafikk i Slåtthaugvegen: Dagens boligtrafikk + fremtidig trafikk til anleggene = ,55 * 2100 = 1550 ÅDT. Det ligger en usikkerhet til disse tallene på +/- 10 %, dvs biltrafikken vil ligger på gjennomsnittlig ca pr døgn. Dette er noe høyt for en samleveg til boliger, men fordi trafikken til idrettsanleggene fordeler seg utover ettermiddagen og i helgene mens trafikken til og fra boligene er størst om morgenen og ettermiddagen vil dette sannsynligvis ikke gi kapasitetsproblemer. Størst trafikk vil det være rundt kl Ved store mesterskap Ved innbygning av dagens isbane vil det være mulig å arrangere World Cup (WC) stevner i skøyte. Ved slike stevner kan antall besøkende komme opp i Et mesterskap av denne størrelsesorden er en absolutt topp og vil kun finne sted 2. hvert år. Særtiltak må iversettes for å håndtere en slik publikumsmengde. Bergen kommune har erfaring med å arrangere store mesterskap, det vises til EM i friidrett på Fana stadion sommeren Inkludert i billetten til EM var gratis billett med bus. Dette inkluderte både lokal, rutegående, bus og ekspress busser fra busstasjonen til Fana stadion. Slåtthaugidrettspark har mulighet til å håndtere så store arrangementer og har gjort oss følgende betraktninger om hvordan besøksmassen kan håndtere. Bilandelen er her satt til 0 for å illustrere en optimal situasjon. Dette forutsetter at det informeres bredt om at det ikke vil bli mulig å benytte parkeringsplassen ved idrettsparken denne dagen for vanlig kjørende og at parkeringsplassen vil bli forbeholdt bevegelseshemmede og utøverne. Fordeling på ulike transportmiddel Bybane buss bil Antall besøkende Dimensjonsgrunnlaget for antall passasjerer pr. bybane er basert på en vognkapasitet på 120 pr. tog med avgang hvert 6 min og deretter redusert med tanke på andre passasjerer. Dimensjonsgrunnlaget for passasjerer med buss tar utgangspunkt i 70 personer pr. buss og dermed et behov for 100 busser. Transport til og fra mesterskap bør kunne utføres i 1-2 timer før og etter mesterskapet. Tidsbruk for av og påstigning settes til 1-2 min. Dette vil kreve at minst fire busslommer benyttes. Av/påstignings-plassene må ikke komme i konflikt med parkering og store fotgjenger strømmer. Influensområdet d.v.s. det området som folk er villig til å gi til/fra for å komme til mesterskapet settes til meter. Ved at følgende busslommer og stoppesteder benyttes er det etter vårt skjønn fult mulig å arrangere et slikt stevne på Slåtthaug. Stoppesteder som foreslås benyttet til av/påstigning av besøkende ved WC stevner: Ramboll

18 18 (22) TRAFIKKANALYSE Osvegen ved Bjørkåsen Apeltunvegen ved Rikets sal Smørås skole (busser som kommer fra vest) Skjoldskiftet. Fremtidig bybanestoppet kommer i Skjoldkrysset og den største fotgjengertilstrømmingen vil være fra denne retningen. 3.3 Vurdering av trafikkforholdene ÅDT ligger i dag på mellom kjøretøy i et gjennomsnittsdøgn. Beregnet ny ÅDT gir gjennomsnittlig ca pr døgn dvs. en økning på mellom kjøretøy. På grunn av at trafikken til idrettsanleggene fordeler seg utover ettermiddagen og i helgene mens trafikken til og fra boligene er størst om morgenen og ettermiddagen vil dette sannsynligvis ikke gi kapasitetsproblemer. Slåtthaugvegen tilfredsstiller Håndbok 017s krav til dimensjonering hva gjelder kjørebane for denne typen veg. Veger med ÅDT fra med fart km/t. Fortauene derimot er i snitt 0,4 m for smale på nordsiden av vegen og 0,7 m for smale på sørsiden. Dette må likevel sees i forhold til at dette er eksisterende veier bygget etter andre krav en de krav som gjelder i dag. I kapitel D i Håndbok 017 utbedring av eksisterende veger vises det til at det ikke er gitt spesifikke krav for utbedring av veier med fartsgrense til og med 50 km/t. Etter vår vurdering bør gevinsten av enkle, men effektive tiltak, som fjerning av parkering langs vegstrekningen vurderes opp mot utvidelse av fortau. 4. KONKLUSJON Planforslaget anbefaler utbedring av parkeringsforholdene og av Slåtthaugvegen for å oppnå økt sikkerhet særlig med hensyn til barn og unge. Lav fart, klare kjøremønster og god sikt er nøkkelord for å oppnå trafikksikkerhet for barn og unge. Utover reguleringsendringer i kart og bestemmelser anbefales det at det innføres parkeringsforbud i Slåtthaugvegen. Dette tiltaket vil være av vel så stor betydning med hensyn til sikkerhet som de reguleringsmessige endringer, men ligger utenfor myndigheten til reguleringsplanen. Trafikkanalysen tar utgangspunkt i at vegene til og fra anlegget skal tilfredsstille Håndbok 017. Håndboken er først og fremst tilpasset utforming av nye veger som skal anlegges. Sammenligner en derimot Slåtthaug med andre idrettsanlegg i Bergen kommune kommer Slåtthaug positivt ut. Til sammenligning er det kun ensidig fortau på deler av strekningen til og fra Fana stadion. Parkeringsplassen til stadion er på andre siden av en gjennomkjørselsvei som tvinger alle besøkende som parkere til å krysse veien uten at her er tilrettelagt fotgjengerovergang. Sammenligner en med Arna stadion, som består av to fotballbaner, kommer Slåtthaug også godt ut. Adkomsten til Arna stadion, er via smal kjørevei uten fortau. Rambøll

19 TRAFIKKANALYSE 19 (22) 5. VEDLEGG Møtereferat fra møte med Grønn etat og Samferdsel etaten VEDLEGG 1 MØTEREFERAT Oppdrag Slåtthaug idrettspark. Reguleringsplan Oppdragsnr Tema Kjørevei og gang/sykkel-veg og plangrense Dato/tid / Sted Neumansgate 1, grønn etat Møte nr. 04 Referent Hilde Elin Brigtsen Neste møte Ikke fastsatt Deltakere Steinar Bergsvik (SB)/Idrettsseksjonen, Hans Dankertsen (HD) (navn/selskap/ /Fana IL, Solveig Roald (SR), Svein Petter Kveim (SPK)/ Grønn initial) etat, Valentina Knutsen (VK)/ Samferdselsetaten, Hilde Brigtsen (HB)/Rambøll Kopi sendt Line Seim /Idrettsseksjonen Siri Felde Korpelin/ Rambøll Post nr. Tekst Frist Ansvar 01 Innledning I møtet med Etat for byggesak og private planer den18 mai 2010 var det anbefalt at det ble avholdt et møte med Grønn etat og Samferdselsetaten for å avklare forhold rundt bygging, drift og utforming av gang og sykkelvegen innenfor planområdet. 02 Reguleringsformål Område som i utkast til reguleringsplan er vist med formål friluftsformål (5130) endres til formål friområde for å samstemme med kommuneplanens arealdel. HB 03 Gang og sykkelveg (g/s-veg) trasé rundt Tranevatnet og tilkobling til veinett. Ramboll

20 20 (22) TRAFIKKANALYSE Post nr. Tekst Frist Ansvar Forslag til trasé rundt vannet tar utgangspunkt i eksisterende stier. Rambøll har utarbeidet traseen basert på befaring og ved hjelp av orienteringskart over Slåtthaug. Grønn etat hadde ingen innvendinger mot trasé valget og fremhevet at det var fordelaktig at traseen var lagt mest mulig inn mot fjellskrenten for å bevare myrområdet ned mot vannet. Samferdselsetaten påpekte betydningen av å få en best mulig sammenkobling mot eksisterende g/s-veg under Osvegen. Det ble besluttet å endre traseen i strekket nord-øst for Tranevatnet. HB Den delen av g/s-vegen som kobler sammen eksisterende veier, Slåtthaugveien og Osvegen har en annen karakter enn rundløypen rundt vannet. Det var enighet om at de to strekkingene ikke nødvendigvis må utformes likt eller ha samme formål. Strekningen mellom Slåtthaugveien og Osvegen får formål samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL 12-5, 3. ledd), mens rundløypen får formål friområde, sti. Sykkelveien bør videreføres som sykkelfelt med 0,8 meters bredde, i Slåtthaugvegen. Dette vil kreve at eksisterende parkering i Slåtthaugvegen må vike. 04 Bygging og drift av g/s-veg. SR innformerte om at tursti rundt Tranevatnet er et tiltak som er med i Friluftsmeldingen men at tiltaket ikke er med på prioriteringslisten i handlingsprogrammet og det er derfor usikkert når løypen kan bli bygget. Det er derfor ønskelig at Idrettseksjonen står for bygging av g/s-vegen og at den blir anlagt samtidig med oppgraderingen av isanlegget. HD fremhevde viktigheten av at masser fra utgraving ved utbygging av isanlegget blir benyttet til å anlegge g/s-vegen. Grønn etat driver ikke med vintervedlikehold (snømåking). Dersom g/s-vegen rundt vannet skal måkes kan dette gjøres av traktor som brukes i vedlikehold av isanlegget. Dette forutsetter at veien er brei nok (2,5-3 m). VK informerte om at Samferdselsetaten plikter å overta veier som er regulert til g/s-veg, men dette forutsetter at veien er bygget i h.h.t. håndboken og at planene er sendt Samferdselsetaten til godkjennelse. I tillegg skal alle forhold rundt veirett være avklart, inkludert eventuell nødvendig ekspropriering. Det ble besluttet at g/s-vegen bygges som en del av idrettsparken. Strekkingen mellom Slåtthaugveien og Osvegen skal etter ferdigstilling overtas av Samferdselsetaten. Resten av g/s- vegen forblir en del av idrettsparken, formål friområde. 05 Universell utforming av g/s-veg og tilkomst til vannet for rullestolbrukere. Rambøll

21 TRAFIKKANALYSE 21 (22) Post nr. Tekst Frist Ansvar En bør etterstrebe universell utforming av g/s-vegen men det ble også påpekt at dett kanskje ikke vil være mulig langs hele traseen uten at det går på bekostning av andre hensyn som landskap og vassdragsforhold. Tilkomst til vannet: Stier ned til vannet bør merkes selv om de ikke nødvendigvis kan opparbeides som en del av rundløypen. Idrettsparken vil utvikle seg over tid og rundløypen vil bli første skritt på veien i økt bruk av Tranevatnet som ressurs både for skoler, idretten og nærmiljøet. Andre forhold som gjelder utforming av g/s-vegen som belysning og dekke ble også diskutert. Ønsket utforming av vegen bør omtales i planbeskrivelsen. HB SPK bemerket at asfaltdekke ikke nødvendigvis er ønskelig for alle brukergrupper, da særlig joggere, selv om det kan være optimalt i forhold til vedlikehold. Muligheten for 2-delt belegg (grus og asfalt) bør utforskes. 06 Trafikk og parkering Trafikksituasjonen i Slåtthaugvegen og Apeltunvegen ble diskutert. Slåtthaugvegen er kommunal veg og VK fremhevet viktigheten av at ny plan skal tilrettelegge for at Slåtthaugvegen skal ha en standard som samsvarer med dagens krav til samleveg i h.h.t håndboken. Betydningen av gode, brede (2,5m) fortau ble vektlagt. Sanering av avkjørsler, for å få bedre sammenhengende fortau, bør også vurderes som en del av planarbeidet. Referents kommentar: Bredde på eksisterende fortau ble i etterkant av møtet målt på stedet og er fra 1,8 2 meter brede. En regulering av Slåtthaugvegen betyr ikke at idrettsseksjonen påtar seg arbeidet og kostnaden med oppgradering av veistrekningen. Arbeidet kan bli utført ved en senere anledning, av Samferdselsetaten, når midler innvilges. Strekningen langs Slåtthaugvegen kan eventuelt deles opp (i strekning A og B) for å synliggjøre hvilken del av veien som bør utbedres som en del av arbeidet med idrettsanlegget. Det kan således knyttes rekkefølgebestemmelser kun til denne strekningen. I den delen av Apeltunvegen som inngår i planområdet er det i dag mulighet for parkering langs veien og her er flere private avkjørsler. Det går også buss i Apeltunvegen og trafikkbildet kan være uoversiktlig. Apeltunveien er fylkesvei, FV181, og idrettsseksjonen ser ikke at reguleringsplanen for Slåtthaug er avgjørende for trafikkforholdene i Apeltunveien da her er flere mer avgjørende faktorer som f.eks anleggelse av bybanestopp og parkeringshus samt utbygging av store boligområder som tilsier at det vil bli gjort endringer langs veistrekningen. For å unngå at det Ramboll

22 22 (22) TRAFIKKANALYSE Post nr. Tekst Frist Ansvar utarbeides flere planer for samme veistrekning er det ønskelig at Apeltunveien taes ut av reguleringsplanen for Slåtthaug Idrettspark. Av avgjørende betydning for godkjennelse av idrettsanleggene er ferdigstillelse av ny parkering ved ishallen. Ulike løsninger på parkeringen ble diskutert, deriblant muligheten for parkeringshus. Dette var også påpekt av Grønn etat i uttalelse til oppstart av planarbeidet (brev datert 7.aug 2009). Selv om terrenget er kupert og det kunne vært mulig å tilpasse et parkeringshus vil dette være svært fordyrende for prosjektet. Det var enighet om at en vil vektlegge trafikksikkerhet i utformingen av parkeringsarealet og tilstrebe en best mulig av og påstignings situasjon hvor busser ikke kommer i konflikt med gående og syklende. Om kjøremønsteret skal utformes med rundkjøring eller som stor sløyfe avhenger av hva som gir best løsning totalt. VK påpekte at g/s-vegen ikke bør gå over parkeringsplassen, men ligge inn mot terrenget i plangrensens ytterkant, mot Bjørkåsen, (trasé ble skissert på kart). Ved store idrettstevner vil bruk av offentlig transport, bybane og buss, bli vektlagt og parkeringsplassen dimensjoneres ikke i forhold til store stevner. SB viste til erfaringer fra blant annet EM i friidrett på Fana stadion sommeren 2010 og HD fra erfaring fra stevner i andre Europeiske land om hvordan dette kan løses. 07 Plangrense I planområdets østre del, mot Osvegen, er det i kommuneplanens arealdel regulert til byggeområde. Tiltakshaver, Idrettsseksjonen, ønsker å snevre i plangrensen for reguleringsplanen i dette område. Grønn etat og Samferdselsetatens hadde ingen innvendinger til dette og det ble besluttet at plangrensen bør gå så nært opp til g/s-vegen som mulig. Området som er regulert til byggeområde er privat eid og grunneier ønsker å tilrettelegge for flere boliger. Grense mot Smøråsfjellet: Forvaltnigsplan for Smørås, Hamrefjellet og Stendafjellet er nå ute til høring. Planegrensen går helt ned til Tranevatnet og vil derved være overlappende med plan for Slåtthaugidrettspark. Det var enighet om at plangrensen for Slåtthaug idrettspark med fordel kan trekkes helt inn til g/s-vegen. 08 Annet Gyteområde for fisk i Tranevatnet: Opplysninger om dette bør dokumenteres i planbeskrivelsen. HB Rambøll

23 Filnavn: Rapport_Trafikkanalyse_28jan2010.doc Katalog: C:\Documents and Settings\HBRBRG\My Documents Mal: \\trhs08\ramnons02\apps\rambollmaler\ramaler\malernyprofil2009\ra-no.dotx Tittel: Emne: Forfatter: Hilde Elin Brigtsen Nøkkelord: Merknader: Opprettelsesdato: :50:00 Versjonsnummer: 7 Sist lagret: :01:00 Sist lagret av: Hilde Elin Brigtsen Samlet redigeringstid: 116 minutter Sist skrevet ut: :54:00 Ved siste fullstendige utskrift Antall sider: 22 Antall ord: (ca.) Antall tegn: (ca.)

Rambøll Norge AS. Rapport--- Bermingrud prosjektutvikling AS. Mjøndalen stadion trafikkanalyse. (Rev.3) 2009-01-12

Rambøll Norge AS. Rapport--- Bermingrud prosjektutvikling AS. Mjøndalen stadion trafikkanalyse. (Rev.3) 2009-01-12 Rambøll Norge AS Rapport--- Bermingrud prosjektutvikling AS Mjøndalen stadion trafikkanalyse (Rev.3) 2009-01-12 Mjøndalen stadion - trafikkanalyse Rapport Oppdragsnr.: 2080041 Oppdragsgiver: Bermingrud

Detaljer

TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4

TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 Oppdragsgiver Ulsrud Eiendom AS Rapporttype Hovedrapport 2013-06-19 TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 í f j J' RAMB LL JOHN G. MATTESONS VEI 4 2 (12) TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 Oppdragsnr.:

Detaljer

Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn. 2011-07-04 Oppdragsnr.: 5101692

Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn. 2011-07-04 Oppdragsnr.: 5101692 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn 2011-07-04 1 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn 1 07.07.11 Planforslag SAK IJR SAK Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Trafikkanalyse Grimstad sentrum

Trafikkanalyse Grimstad sentrum Trafikkanalyse Grimstad sentrum I GRIMSTAD KOMMUNE 513456 TRAFIKKANALYSE GRIMSTAD SENTRUM 18.05.2007 Arendal - Bergen Follo - Karasjok - Kongsberg - Kristiansand - Leikanger - Lillehammer - Lyngdal - Molde

Detaljer

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum plan Overskrift fv. 192 Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum Reguleringsbestemmelser, Forklarende tittel eller undertittel planbeskrivelse og plankart www.vegvesen.no/vegprosjekter/fv192faervik

Detaljer

Mjøndalen Idrettsforening 14.01.2009 MJØNDALEN STADION REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Mjøndalen Idrettsforening 14.01.2009 MJØNDALEN STADION REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 14.01.2009 Mjøndalen Idrettsforening MJØNDALEN STADION REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Forord Høsten 2007 vedtok kommunestyret i Nedre Eiker kommune å overdra et område

Detaljer

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark Ski Næringspark Tomter AS Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark RAPPORT Rapport nr.: 1 Kunde: Ski Næringspark AS Oppdrag nr.: Dato: 253161 Trafikk- og støyvurderinger

Detaljer

TRAFIKKANALYSE MARIÅS FELT B16

TRAFIKKANALYSE MARIÅS FELT B16 Beregnet til Sparebanken Øst Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mai 2015 TRAFIKKANALYSE MARIÅS FELT B16 TRAFIKKANALYSE MARIÅS FELT B16 Revisjon 01 Dato 2015/05/08 Utført av Daniel Bjerkan Kontrollert

Detaljer

Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak - Fauske Øst - Fauske Vest

Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak - Fauske Øst - Fauske Vest Fauske kommune Vestmyra skole Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak Forslag, tiltak og videre arbeid 2015-05-07 Revisjon: 00 07.05.2014 Revidert rapport Mosel Mosel 21.04.2015 Samlerapport Øst

Detaljer

Forsla sstillers lanbeskrivelse Bølerlia 73B, Oslo Planforslag Reguleringsplan. Innhold. dato.: 17.11.2009 Rev.: 05.02.2013

Forsla sstillers lanbeskrivelse Bølerlia 73B, Oslo Planforslag Reguleringsplan. Innhold. dato.: 17.11.2009 Rev.: 05.02.2013 Forsla sstillers lanbeskrivelse Bølerlia 73B, Oslo Planforslag Reguleringsplan dato.: 17.11.2009 Rev.: 05.02.2013 Utarbeidet av: Torstein Ramberg AS sivilarkitekt MNAL for BOTO AS for Bøler Parkering AS

Detaljer

RAPPORT. TITTEL Utbygging av Kilden Trafikkanalyse for Kilden. OPPDRAGSGIVER Sektor Kilden Eiendom AS

RAPPORT. TITTEL Utbygging av Kilden Trafikkanalyse for Kilden. OPPDRAGSGIVER Sektor Kilden Eiendom AS Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no Foretaksreg.: NO 962392687

Detaljer

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE 30. JUNI 2014 Planbeskrivelse, plan 2009 106 - Hoveveien fra Høylandsgata til Hove PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver ProsjektCompaniet AS Dato 25. september 2013 SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Revisjon 01 Dato 25. september 2013 ENB Utført av Kontrollert av KIS Godkjent

Detaljer

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no Oppdragsgiver Base Property AS Rapporttype Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS Kilde: www.forus.no FORUS 3 (12) TRAFIKKANALYSE FORUS Oppdragsnr.: 1130294 Oppdragsnavn: Trafikkvurdering Forus

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

TRAFIKKANALYSE B113 BRØNNERØD

TRAFIKKANALYSE B113 BRØNNERØD Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Beregnet til Detaljreguleringsplan B113 Brønnerød Dokument type Rapport Dato 19.01.2015 TRAFIKKANALYSE B113 BRØNNERØD B113 BRØNNERØD INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 1

Detaljer

IKEA Eiendom Holding AS. IKEA Vestby-Trafikk. Utgave: 1 Dato: 2015-01-30

IKEA Eiendom Holding AS. IKEA Vestby-Trafikk. Utgave: 1 Dato: 2015-01-30 IKEA Vestby-Trafikk Utgave: 1 Dato: 2015-01-30 IKEA Vestby-Trafikk 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: IKEA Vestby-Trafikk Utgave/dato: 1 / 2015-01-30 Arkivreferanse: - Lagringsnavn IKEA_Vestby-Trafikkutredning_171114.docx

Detaljer

Rennesøy Kommune Planbeskrivelse for Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand Plan 2013 006, tegningsnummer 1-7

Rennesøy Kommune Planbeskrivelse for Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand Plan 2013 006, tegningsnummer 1-7 Rennesøy Kommune Planbeskrivelse for Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand Plan 2013 006, tegningsnummer 1-7 Datert 11.11.2014 INNHOLD 1 Arealoppgave... 2 2 Bakgrunn for planforslaget...

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TILTAK NR. 12 KRAFTP AKKE 1 /// APRIL 2014 OPPDRAGSGIVERE Bymiljøetaten & Ruter KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no FORORD

Detaljer

KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE

KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE Oppdragsgiver Statens vegvesen Region midt Rapporttype Delrapport 2011-11-04 KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE DELRAPPORT MOLDE 2 (44) KVU E39 ÅLESUND-BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE Oppdragsnr.: 6100867Y

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

Oppdragsgiver. Stokke kommune. Rapporttype. Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING

Oppdragsgiver. Stokke kommune. Rapporttype. Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Stokke kommune Rapporttype Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING 2 (79) OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.04.2015 Saksnr.:

Detaljer

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Emne: Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Dato: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014 Skrevet av: Reinertsen AB v/stefan

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø NB! Befaring kl. 17, sak 122/13. Oppmøte i Nordbyveien 72 kl. 17.00 eller utenfor rådhuset i Ås kl. 16.45. Møtetid: 12.12.2013 kl. 18:00 Møtested: Lille

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN 2-4 Plandato: 10.5.2013 Sist revidert: 11.9.2014 Godkjent: 30.10.2014 av Kommunestyret i sak 73/14 Planid: 05020344 Innhold 1. INNLEDNING... - 3-1.1

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN Foto: Elin Dalen-Rasmussen PLANBESKRIVELSE Foto: Elin Dalen-Rasmussen DETALJREGULERINGSPLAN Prosjekt: Sykkelveg fv.382 Grannessletta til fv.510 Nesbuveien Kommune: Sola, plan 0511 og Stavanger, plan 2476

Detaljer

Lier kommune. Planforslag til sluttbehandling

Lier kommune. Planforslag til sluttbehandling Lier kommune Forslagsstillers planbeskrivelse Reguleringsplan for Kjellstadkrysset Øst, del av gnr/bnr.23/1, 23/2 og gnr/bnr.24/19, mfl. Plan ID: 504-901-46 Planforslag til sluttbehandling UTARBEIDET AV

Detaljer