SANSEHAGE HAMARØYBYGDEHEIM ENKEL BESKRIVELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SANSEHAGE HAMARØYBYGDEHEIM ENKEL BESKRIVELSE"

Transkript

1 SANSEHAGE HAMARØYBYGDEHEIM ENKEL BESKRIVELSE INTENSJON Denne beskrivelsen redegjør for intensjonene bak den skissemessige plantegningen til sansehagen på Hamarøy bygdeheim. Hovedmålet er å gi brukere, personell og pårørende til beboere på Hamarøy bygdeheim en sansehage etter gjeldende prinsipper for formgiving, som kan brukes som en del av den daglige miljøbehandlingen av personer med demens. BAKGRUNN Hamarøy bygdeheim og Hamarøy Nærmiljøsentral ved Lars Arild Johansen har bedt om bistand til å skissere en sansehage. Landskapsarkitekt mnla Ellen- Elisabeth Grefsrød ved Sundt og Thomassen landskapsarkitekter AS, Oslo har tegnet skissen. Trondheimsveien 2, Postboks 4603 Sofienberg, 0506Oslo Tlf , faks , Foretaksnr rev

2 TOMTEN Den aktuelle tomten ligger på en nord-sørgående skråning rett øst for Hamarøy bygdeheim. Mot syd grenser tomten til en eksisterende parkeringsplass. Deler av parkeringsplasssen er også lager for avfall. Mot nord forsetter skråningen et stykke før den møter et eksisterende boligfelt på toppen. I øst avgrenses området av et eksisterende gjerde mot boligarealer. I det sydøstre hjørnet ligger en trafokiosk. TOPOGRAFI Tomten har en dominerende syd-nordgående skråning. Det antas at jordbunnsforholdene er relativt gunstige (dette er ikke sjekket grundig, kun visuelt sjekket ifht dagens vegetasjon). Den dominerende vindretningen antas å følge skråningen og dette gir noen føringer i forhold til lune uteoppholdsplasser. Dette er ivaretatt i den foreslåtte planløsningen. AREALDISPOSISJON PARKERING OG ATKOMST Området er relativt preget av parkeringsplassen i syd og det er viktig å både fysisk og visuelt og skjerme denne for å gi brukerne av hagen mest mulig ro når de oppholder seg ute. Området har to naturlige utganger. I byggets østre ende er det en utgangsdør fra sykehjemmets korridor. I nordenden er hovedinngangen til enheten. Det er viktig å gi mulighet for adkomst ut i hagen fra begge disse utgangene. Utgangen fra korridoren bør opparbeides både visuelt og fysisk som hovedadkomst. SANSEHAGEN AVGRENSNING Avgrensningen forholder seg til den røde markeringen på plantegning fra Lars Arild Johansen. De disponible arealene for sansehage dreier seg da om arealet i skråningen øst for bygdeheimen. Avgresningen foreslås fysisk å konkretiseres i et nettinggjerde, min 130 cm høyt med busker av varierte slag på innsiden. Mot hovedinngangen foreslås det en levegg i tre med en port i. Deler av leveggen vil også fungere som bakvegg for den enkle redskapsboden. Porten må kunne åpnes på begge sider. Det er ikke lov å ha denne låst. Leveggen kan også etableres i flettet pil (se feks Dette er premonterte gjerdeelementer. TERRENGBEHANDLING Da terrenget er relativt jevnt hellende og for ujevnt til å gi god tilgjengelighet for de aktuelle brukerne, må det lages en støttemur langs hele sydsiden mot parkeringsplassen. På nordsiden mot bygget må det tilsvarende lages en mur som er en kombinasjon av en støttemur og en lyskasse. STI Det foreslås å lage en stirunde med utgangspunkt i utgangen fra korridoren i øst. For å få en stirunde med akseptabelt fall, er det foreslått å ta opp noen av høydeforskjellene i entrerampe som starter på terrassen. Trerampen og terrassen skal gi illusjon av de lokale bryggene. Terrassen må utvides/bygges på nytt. For å koble sansehagen til hovedadkomsten til sykehjemmet foreslås det at trerampen også går langs bygget i nord et stykke. Dette vil minske behovet for oppbygging av terrenget. Trondheimsveien 2, Postboks 4603 Sofienberg, 0506Oslo Tlf , faks , Foretaksnr rev

3 Stien bør gå videre helt til hovedadkomsten til sykehjemmet for å sikre god tilgjengelighet til sansehagen. Skissen viser bare sti frem til porten i avgrensningen. ingen.enn det planskissen viser. Stien foreslås belagt med asfalt. Hardstampet grus kan i nødstilfelle være et alternativ. Kun spesielle fraksjoner av grus må da benyttes for å få et dekke som er brukbart og tilgjengelig for personer med demens og eldre generelt. Det er også mulig å belegge stien med betongstein. BELYSNING Området bør belyses. Dette er ikke angitt på plantegningen pr d.d. Gode belysningskilder er enten lave parkstolper (maks 3-4 m høye), med en armatur tidsriktig for brukerne. Annen aktuell belysning kan være lave pullerter. Belysning er viktig for at hagen skal være skal være synlig innenfra og samtidig gi mulighet til vandring ute i mørket. MØBLERING Benker, stoler og bord bør ha god kvalitet, være stødige og sikre god tilgjengelighet for eldre. Benken U11-35 Soffa Access fra Nola (www.nola.se) er spesielt utviklet for eldre og bevegelseshemmede. Nola skriver: Access innebär ett helt nytt sätt att se på sittande för framförallt äldre och rörelsehindrade personer. I samarbete med ett av Sveriges ledande designföretag med inriktning på ergonomiska produkter, har Nola utvecklat en ny unik soffa. Tack vare sitsens lutning och med hjälp av de speciellt utformade armstöden, som ger maximalt grepp när man reser sig, behöver inte någon längre undvika sittande pga rädsla för att inte kunna resa sig igen. SANSEHAGENS ULIKE OMRÅDER Da nærhet til utearealene både fysisk og tematisk er av avgjørende betydning for personer med demens foreslås en slags tredeling av arealet: Det søndre området, midtområdet og nordenden. Det søndre området bygges opp med fjæra som tema, midtområdet som et tun, og nordenden som et fjøs. TERRASSEN Terrassen ved utgangen fra korridøren i øst utvides. Det bygges inn to faste benker. Noen store, gjerne frostsikre krukker med vvegetasjon som tåler en støyt vil gjøre terrassen mer lun og tiltalende for jevnlig bruk. Benker på stedet er viktig for å gi brukerne mulighet for å sette seg ned umiddelbart etter at de er gått ut for å få oversikt over sansehagen. Det lages en trapp ned fra terrassen og rett ut i hagen for å muliggjøre en kjapp adkomst til hagen. TRERAMPE Trerampen lages med et fall på 1:20. Belegget bør legges horisontalt på gangretningen for å unngå glatt rampe ved vått vær. Der rampen deler seg settes en fastspikret benk og bak denne et tre for å minske inntrykket av rampe og muliggjøre et rolig sittested med utsikt til hele sansehagen. FJØSEN Velger man å gå mot hovedinngangen (vest) går stien mot en enkel redskapsbod for hønserelatert redskap (evnt kaninrelatert derom man velger det) med hønsegård/ kaninbur. Rett i forkant er en sitteplass med en løs benk og noen store kampestein som det også er mulig å sitte på. Der stien svinger foreslås et opphøyd plantebed i betong med stauder og en fastmontert sittekant med trebelegg rundt. Rett bak en pergola med klatreplanter. Dette grepet er valgt for å hindre at stien visuelt går rett til porten i avgrensningen. Dette kan være uheldig, da det er kjent at personer med demens gjerne søker seg til steder det er mulig å komme seg ut og hjem. Trondheimsveien 2, Postboks 4603 Sofienberg, 0506Oslo Tlf , faks , Foretaksnr rev

4 SAMLINGSPLASSEN Velger man å gå mot øst og følger stien med klokka kommer man til samlingsplassen. Den skal ha fast belegg. Det bør anlegges en grill. Dersom finansielt mulig bør det vurderes å overbygge det nordøstre hjørnet av plassen med et fast tak. Stødige møbler bør velges (se punktet om møblering). Fra samlingsplassen har man god ovesikt over resten av sansehagen. Her kan man ha større samlinger. Det bør monteres et uttak for strøm og gjerne også vann. I utkanten av samlingsplassen mot kjøkkenhagen bør det lages minst et opphøyd bed. Bruk gjerne krydder og eller urteplanter (gressløk,mynte etc) i det opphøyde bedet. Planter som umiddelbart appellerer til smak eller luktesansen. Videre går stien under en pergola med klatreplanter, forbi kjøkkenhagen på den ene siden og rabarbra og bærbusker på den andre og ned mot fjæra. KJØKKENHAGEN Det opparbeides et område med tre bed der det plantes en sort i hvert bed. Rundt hvert bed bør det være stødig belegg (ikke bare gressganger). Alle bedene har tilgang fra 4 sider, slik at flere personer kan både jobbe der og bare være der samtidig. FJÆRA En rolig sitteplass der temaet er kultur og tradisjon rundt havbruk. De faste elementene som foreslås er en redskapsbod for hageredskap der de utvendige veggene brukes til å henge opp havbruksrelaterte elementer, samt en båt. Sitteplassene blir en benk som snekres på bodens vegg og mer sekundære sitteplasser på store kampesteiner..i ytterkant beplantes området med strandrelatert vegetasjon som for eksempel strandrug, strandrør, strandarve og strandstarr. Dersom rynkerose er mulig å etablere vil denne egne seg som omgivende buskvegetasjon. STOLPER MED TREFUGLER Fem stolper med trefugler på monteres langs stien på høyrehånd. Fuglene kan enten være like (for eksempel måker) eller ulike (måker, tjeld, havørn med mer). Dette for ytterlig å understreke temaet kyst med kjente elementer som kan gi de eldre assosiasjoner og samtaletemaer. DAM Følger man stien videre kommer man til en dam med en benk. I dammen legges steiner som vannet kan sildre over. Dammen etableres med et enkel pumpesystem. Rundt dammen benyttes kampesteiner og stauder som liker våte områder. SITTEPLASS UNDER ET TRE I det sydvestre hjørnet av hagen, lages et rolig område for enslig kontemplasjon. Det lages en benk rundt et tre. Bakken dekkes av en frodig gressmatte. Det kan benyttes tråkkheller inn mot treet for å gi området et mer hagepreg. Dette er ikke nødvendig. For å dempe inntrykket av den hvite veggen på bygget, foreslås det å montere stålwire fra bakken og helt opp på toppen av veggen der klatreplanter(for eksempel humle) kan vokse og øke inntrykket av grønn, frodig hage. TRENINGSREKKVERK, BALANSESTOKKER og TUNTRE I midtområdet foreslås det å lage både et treningsrekkverk og et felt balansestokker. Treningsrekkverket foreslås utformet som en bro i tilknytning til dammen. Bredden imellom rekkverkene bør være ca 90 cm. Dersom man velger å lage en bro med rekkverk øker illusjonen av et frodig damområde. Treningsrekkverket kan brukes til ulike former for trening av både balanse og muskler. Trondheimsveien 2, Postboks 4603 Sofienberg, 0506Oslo Tlf , faks , Foretaksnr rev

5 Balansestokkene legges på støtsand. Dette er stokker i ca cm høyde og ca cm bredde. Disse legges med et mellomrom fra midtpunkt til midtpunkt på maks 70 cm (normal skrittlengde). Balansestokkene leder frem til tuntreet. Et tre med en benk rundt. Området for balansestokker og treningsrekkverket skilles med kampestein i ulik størrelse (for å hindre ugressoppslag på et område for smalt til gressareal). VEDLIKEHOLD Mesteparten av flatene får fast belegg. Grunnarbeidet blir viktig for å sikre et belegg som holder over tid uten utressoppslag og ujevnheter pga frostspregning. De små arealene som får gress er ikke større enn at disse fint bør kunne klippes med en manuell gressklipper av en pleier og en beboer, evnt vaktmester. I nordenden blir et lite, langsgående området med blomstereng. Denne bør slås to ganger i året (juli og høst). Trær er i all vesentlighet satt i buskgrupper evnt blomstereng. Beskjæring av busker gjøres vår og høst. Ugressluking i staudebed en gang i måneden. Det nevnte vedlikeholdet (unntatt gressklipping(??), bør settes bort, slik at ansatte og brukere av hagen kan konsentrere seg om evnt tilfeldig vedlikehold som er terapeutisk relatert mer enn behovskrevd. Dette bør avklares før sansehagen etableres. Egen skjøtselsplan bør lages. RØFT KOSTNADSOVERSLAG Basert på en erfaringskostnad for sansehager på ca kr pr m 2. Sansehagens området er ca 520 m 2. Stien fra gjerdet og til hovedinngangen blir ca 16 m lang, dvs ca 25 m 2 à ca 1000 kr/ m 2. Alt inkl rigg og drift, oppbygging av faste elementer og sti i sansehagen, samt vedlikehold i 3 år, alt satt bort: 700 kr/ m 2 x 520 m kr/ m 2 x 520 m kr/ m 2 x 520 m Sti utenfor sansehagen 1000 kr/ m 2 x 25 m Snitt kr (08). Antar at høyeste snittpris er mest realistisk byggekostnad. Dette er kun erfaringstall, men kan muligens gi dere en pekepinn. Verdsetting av dugnadsarbeid kan gjøres (er ikke gjort). SLUTTKOMMENTAR Dette er en enkel beskrivelse til en røft skissert plantegning. Den vedlagte plantegningen er målestokkriktig i 1:100. Ellen-Elisabeth Grefsrød landskapsarkitekt mnla Oslo Trondheimsveien 2, Postboks 4603 Sofienberg, 0506Oslo Tlf , faks , Foretaksnr rev

6

7 C-C A-A B-B Sansehage Hamarøy bygdeheim snitt / oppriss 1:100 d tegn eeg Trondheimsveien 2, Postboks 4603 Sofienberg, 0506 OSLO t f e-post

8 C-C A-A B-B Sansehage Hamarøy bygdeheim snitt / oppriss 1:100 d tegn eeg Trondheimsveien 2, Postboks 4603 Sofienberg, 0506 OSLO t f e-post

9

10 lokalavisa 6 Fredag 3. oktober 2008 NORDSALTEN Snart igang med sansehagen Arbeidet for å etablere en sansehage ved Hamarøy bygdeheim kom igang sommeren Det har tatt sin tid, men nå er vi endelig klar til å gå igang, sier Lars Arild Johansen i prosjektgruppa. BØRGE STRANDSKOG - Det er kommet inn en rekke gaver og donasjoner til prosjektet, og selvfølgelig også etterhvert spredt seg en smule utålmodighet fordi det tilsynelatende har skjedd lite. Det har jeg stor forståelse for, men det viser seg at ting gjerne tar lenger tid enn det man hadde sett for seg. Men nå går vi igang, sier Johansen. Totalt regner man med en totalpris på opp mot på hele prosjektet. Hamarøy kommune har avsatt totalt over sitt langtids-budsjett, og innsamlede midler nærmer seg Det betyr at vi fremdeles mangler en del, selv om vi også håper å få det noe billigere enn de som er nevnt. Mye av det resterende håper vi å få inn fra næringslivet, stat, fylke, lag og foreninger og andre frivillige som vil bidra til en god sak. Mye av dette vil være snakk om arbeidsinnsats og dugnad. Blant annet skal alltid aktive «Optimisten» være med å samle inn midler til prosjektet, forteller Lars Arild Johansen, som representerer Hamarøy Nærmiljøsentral i prosjekt-gruppa. Denne består ellers av avdelings- leder på «Solkroken», Hilde Vonstad (leder), Stein Thorbergsen fra teknisk etat og Ingvald Sørensen fra Eldrerådet. Landskapsarkitektene Sundt & Thomassen ved Ellen-Elisabeth Grefsrød har utarbeidet tegningene og beskrivelsen for hagen. - Grefsrød er en av landets fremste spesialister på terapeutiske hager eller sansehager som vi gjerne kaller det, forteller Johansen. Den planlagte sansehagen ved bygdeheimen skal være et trygt oppholdssted med elementer som de fleste kan kjenne igjen. Beplantingen skal være giftfri og bestå av en del nyttevekster som f. eks. potet, grønnsaker, bærbusker og jordbær. Alle stier og veier skal ha liten stigning og ha et underlag slik at alle skal kunne gå der, - i tillegg vil de være utformet slik at man kommer tilbake til utgangspunktet og ikke ender i en låst port eller dør. Hagen har også i seg momenter av trening og terapi, der beboere og pleiepersonale kan samtale om kjente ting samtidig som man trener muskler og ledd. I og med at hagen er skjermet og trygg vil det også SKISSE SANSEHAGE ved Hamarøy bygdeheim. Landskapsarkitektene Sundt & Thomassen v/ellen-elisabeth Grefsrød. DAMENE i styret i optimisten på befaring i området ved Sansehagen. F.v. Margrethe Lindegjerdet, Aud Bakkeli, Annhild Brunvær, Vigdis Kristensen, Elsa Pedersen og Borghild Kirkfjell. Leder Ann Sissel Sørgård og sekretær Karin Olsen var ikke tilstede da bildet ble tatt. være mulig med privatliv uten oppsyn av pleiepersonell hele tiden. - Det kan også være svært interessant å i fremtiden å kunne ha et samarbeide mellom skole/barnehage om en del av hagen, der de unge kunne lære om å få ting til å gro og ha ansvaret for en liten del av hagen. På den måten kan det bli mange trivelige møter mellom beboerne og ungene. Vi er allerede i dialog med SFO her på Oppeid om akkurat dette, forteller Johansen, som også tror at lag og foreninger kan utfordres til å bidra både under oppbyggingen og senere i selve driften av hagen. - Når man i sansehagen har en båt og et hjørne med maritime elementer, - hva var vel mer naturlig enn at båtforeningene tok seg av denne biten? spør Johansen - som sammen med prosjektgruppa snart vil innkalle til folkemøte for å orientere om planene. - Nå vil folk snart få se at det skjer noe. I første omgang vil det være snakk om masseforflyning og grovplanering, avslutter Johansen. LARS-ARILD JOHANSEN har vært og er en sentral aktør i arbeidet med sansehagen på Oppeid.

Forord. Arbeidet er utført med bistand fra Laukli Landskap, og rapporten er utarbeidet av Kirstine Laukli.

Forord. Arbeidet er utført med bistand fra Laukli Landskap, og rapporten er utarbeidet av Kirstine Laukli. Forord Da E134 fra Hegstad til Damåsen ble åpnet i 2002, ble vegen gjennom Fiskum avlastet for trafikk. Det var også satt av penger til opprustning av det avlastede vegnettet, men arbeidet med å planlegge

Detaljer

Plan for utearealene i Ås sentrum

Plan for utearealene i Ås sentrum Plan for utearealene i Ås sentrum Planforslag med rapport 15. november 2007 1 Forord Bakgrunn for prosjektet: Prosjektet er forankret i handlingsprogram og økonomiplan for 2007-2010, vedtatt 13.12.2006.

Detaljer

DRA TE SJØS! En inspirasjon med ideer og råd for bevegelseshemmede, planleggere og alle som liker å ferdes i skjærgården.

DRA TE SJØS! En inspirasjon med ideer og råd for bevegelseshemmede, planleggere og alle som liker å ferdes i skjærgården. DRA TE SJØS! En inspirasjon med ideer og råd for bevegelseshemmede, planleggere og alle som liker å ferdes i skjærgården. «Sjøen og skjærgården er noe heilt spesielt. Jeg trenger mye hjelp for å komme

Detaljer

Beboernes innspill til endringer av uteområdeplanen Etterstad Sør Borettslag

Beboernes innspill til endringer av uteområdeplanen Etterstad Sør Borettslag Beboernes innspill til endringer av uteområdeplanen Etterstad Sør Borettslag Satt sammen av Outi Torvinen, 31.1.2014 A Innspill til parkeringsplasser og veier Imøtekomme kravene fra godkjent reguleringsplan

Detaljer

Verftstomta -bæste tomta i by n. Birgit Høyland 30.04.2008 Prosjektoppgave: Universell utforming, fordypning byrom og uteområder

Verftstomta -bæste tomta i by n. Birgit Høyland 30.04.2008 Prosjektoppgave: Universell utforming, fordypning byrom og uteområder Verftstomta -bæste tomta i by n Birgit Høyland 30.04.2008 Innholdsfortegnelse Innhold side Innledning 3 Eksisterende forhold på tomta 4-5 Reguleringsplan 6 Analyse 7 Landskapsplan. Mål 1:500 10 Plan Verftsplassen.

Detaljer

Universell utforming i kommunale publikumsbygg. (Inngang Allergot ungdomsskole) Kartlegging. Høsten 2008

Universell utforming i kommunale publikumsbygg. (Inngang Allergot ungdomsskole) Kartlegging. Høsten 2008 Universell utforming i kommunale publikumsbygg (Inngang Allergot ungdomsskole) Kartlegging Høsten 2008 Rapport 19.12.2008 Side 1 1 Innledning Hovedutvalg for overordnet planlegging vedtok, i saksnr 169/08,

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING. de ansatte (som arbeidsgiver). Kommunen må arbeide aktivt for å fremme likestilling

UNIVERSELL UTFORMING. de ansatte (som arbeidsgiver). Kommunen må arbeide aktivt for å fremme likestilling KOMMUNAL STRATEGI FOR UNIVERSELL UTFORMING I tråd med diskriminerings- og TilGjeNgeligHetsloven som kom 1. januar 2009 ligger UNIVERSELL UTFORMING det en plikt til Løten kommune å arbeide aktivt for universell

Detaljer

Plan for grøntareal ved Smestad Hovedgård boligsameie

Plan for grøntareal ved Smestad Hovedgård boligsameie Plan for grøntareal ved Smestad Hovedgård boligsameie Denne skjøtselsplanen definerer skjøtselsmål for grøntanlegget både for sommer- og vintersesongen. Formålet med planen er å definere målene og krav

Detaljer

Barnehagens fysiske miljø

Barnehagens fysiske miljø Temahefte Utgitt av Barne- og familiedepartementet november 2000, i samarbeid med Husbanken Design: Mike Mills Illustrasjon: Heidi Asdahl Publikasjonsnummer: Q 1011 B Trykk: www.kursiv.no Barnehagens fysiske

Detaljer

Park Nedre Leirfoss Pilotprosjekt universell utforming

Park Nedre Leirfoss Pilotprosjekt universell utforming H u s b a n k e n Park Nedre Leirfoss Pilotprosjekt universell utforming Foto: Synlig.no S l u t t r a p p o r t Desember 2009 Parken ved Nedre Leirfoss - et pilotprosjekt for universell utforming Bakgrunn

Detaljer

Fellesarealer i omsorgsboliger

Fellesarealer i omsorgsboliger Karin Høyland, Karine Denizou og Jon Christophersen Fellesarealer i omsorgsboliger og sykehjem 345 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport 345 Karin Høyland, Karine Denizou og Jon Christophersen Fellesarealer

Detaljer

Formingsveileder universell utforming for Hamar sentrum INNLEDNING LOVVERK ANALYSE LØSNINGER ELEMENTER DRIFT

Formingsveileder universell utforming for Hamar sentrum INNLEDNING LOVVERK ANALYSE LØSNINGER ELEMENTER DRIFT Formingsveileder universell utforming for Hamar sentrum INNLEDNING LOVVERK ANALYSE LØSNINGER ELEMENTER DRIFT Forord INNLEDNING LOVVERK ANALYSE LØSNINGER ELEMENTER DRIFT har hatt ønske om å utarbeide en

Detaljer

Veileder. Tilrettelegging av turveier, løyper og stier

Veileder. Tilrettelegging av turveier, løyper og stier Veileder Tilrettelegging av turveier, løyper og stier Veileder Tilrettelegging av turveier, løyper og stier Forord Kultur- og kirkedepartementet utarbeider ulike publikasjoner om bygging og drift av ulike

Detaljer

Leca i hagen. Gode idéer til en mer praktisk og trivelig hage.

Leca i hagen. Gode idéer til en mer praktisk og trivelig hage. Leca i hagen Gode idéer til en mer praktisk og trivelig hage. Hva vil du med hagen din? De fleste hager i Norge er ganske kjedelige. Kanskje er det til og med feil å kalle dem hager. For det skal strengt

Detaljer

Møtesteder i Ås. Analyse og planforslag av Ås sentrum. Laget av Linn-Cecilie, Hege & Geir Laa 250 Stedsutvikling Høst 2010 Gruppe 8b

Møtesteder i Ås. Analyse og planforslag av Ås sentrum. Laget av Linn-Cecilie, Hege & Geir Laa 250 Stedsutvikling Høst 2010 Gruppe 8b Møtesteder i Ås Analyse og planforslag av Ås sentrum Laget av Linn-Cecilie, Hege & Geir Laa 250 Stedsutvikling Høst 2010 Gruppe 8b 1 Innholdsfortegnelse s. 3 Innledning s. 4 Mål s. 4-6 Definisjon av møtesteder

Detaljer

Kongsv inger sentrum. Formingsveileder for gater og plasser

Kongsv inger sentrum. Formingsveileder for gater og plasser Kongsv inger sentrum Formingsveileder for gater og plasser Mai 2008 Forord Kongsvinger kommunes formingsveileder er forankret i arbeidet med Sentrumsplanen og skal legges til grunn når bygater og tilhørende

Detaljer

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Kristin Margarete Crawford Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Bildene er hentet fra Lillehammer kommunes bildearkiv. Opplag: 3.000

Detaljer

Kongsberg International School

Kongsberg International School Kongsberg International School Dyrmyrgata 39 & 41, 3611 Kongsberg 1-10 trinn, 191 elever FORORD Hageselskapet tilbyr alle barne-, ungdom- og videregående skoler rådgivning for utvikling av gode uteområder.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Versjon 2, 07.11.05 1

INNHOLDSFORTEGNELSE. Versjon 2, 07.11.05 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Universell utforming - Eksempler på gode løsninger...2 Hva er universell utforming?...2 0versikt over brukte symboler...3 Inngangsparti...4 Høydeforskjeller trapper og ramper...12 Høydeforskjeller

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING STENFELTBAKKEN GRENDELAG Langhus 2. oktober 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden Onsdag 17. oktober

Detaljer

NATURFORMIDLING PÅ LEKEPLASSEN

NATURFORMIDLING PÅ LEKEPLASSEN LANDØYA BARNHAGE NATURFORMIDLING PÅ LEKEPLASSEN - lek og undring - trivsel og vekst APRIL 2011 NATURFORMIDLING PÅ LEKEPLASSEN - lek og undring trivsel og vekst Landøya barnehage. Asker Kommune, Norge.

Detaljer

Universell utforming av skolebygg

Universell utforming av skolebygg STF50 A05070 - Åpen RAPPORT Universell utforming av skolebygg Med Strindheim skole som studieobjekt Solvår Wågø, Karin Høyland og Solveig Dale SINTEF Teknologi og samfunn Arkitektur og byggteknikk Juni

Detaljer

Spine. - Modulbasert møbel i betong

Spine. - Modulbasert møbel i betong Spine - Modulbasert møbel i betong Masteroppgave i produktdesign ved Høgskolen i Akershus, våren 2010 Karoline Sandnes Bommen & Ingvild Wasbotten Mørk Sammendrag Stian og Bjarne Varre skal etablere et

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 OPPDRAGSNUMMER 257081 1 (30) -14 Sweco Fornebuveien 11 Pb 400 NO-1327 Lysaker, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks +47 67 125840 www.sweco.no Sweco Norge AS Org.nr:

Detaljer

Saksliste: Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 15. april 2013, spørsmål fra vellene.

Saksliste: Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 15. april 2013, spørsmål fra vellene. 1 Endelig utgave Bekkestua 13.05.2013 Saksliste: Møte Bærum Velforbund / Adm. Bærum kommune 15. april 2013, spørsmål fra vellene. Bærum Velforbund har mottatt følgende saker/spørsmål fra velforeningene.

Detaljer

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2015-2018. Vedtatt av kommunestyret 25.02.2015

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2015-2018. Vedtatt av kommunestyret 25.02.2015 Parkeringspolitikk i Hamar kommune Vedtatt av kommunestyret 25.02.2015 Innhold Side Forord 4 Sammendrag 5 Del 1 Områder i og utenfor sentrum 7 1.0 Innledning 7 2.0 Status for parkering i byen noen utfordringer

Detaljer

MERKNADSBEHANDLING REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING

MERKNADSBEHANDLING REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING MERKNADSBEHANDLING REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING Sak: REGULERINGSPLAN OMRÅDEREGULERING HOV SENTRUM MERKNADSBEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 2010 Bakgrunn: Formannskapet er Planutvalg i Søndre Land.

Detaljer

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering

Detaljer

Plan for friluftslivstiltak

Plan for friluftslivstiltak KOMPENSERENDE TILTAK FOR FRILUFTSLIV Plan for friluftslivstiltak PGA. VASSDRAGSREGULERING Miljødesign Miljødesign Sira November 2013 Sira Innhold 1. Innledning... 4 2. Tilrettelegging for friluftsliv...

Detaljer

Optiroc as er resultatet av fusjon mellom Optiroc AS og Norsk Leca as Leca idébok

Optiroc as er resultatet av fusjon mellom Optiroc AS og Norsk Leca as Leca idébok Leca idébok R Leca idébok Dette er en bok for deg som er nysgjerrig på hva du kan gjøre med Leca i hus og hage. Den er laget under mottoet: «Den som tror seg ferdig utlært er ikke utlært men ferdig.»

Detaljer