Vurdering av differensiering av blyhaglforbudet - høringsinnspill

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vurdering av differensiering av blyhaglforbudet - høringsinnspill"

Transkript

1 Miljødirektoratet Vår ref: Deres ref: 2014/14419 Hvalstad, den: Vurdering av differensiering av blyhaglforbudet - høringsinnspill Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) viser til høring vedr oppfølgingen av Stortingets vedtak om å åpne for blyhagl til jakt. Det er to hovedtilnærminger til endringer i utøvelsesforskriften; en regulering basert på områder eller en regulering som tar utgangspunkt i arter. Miljødirektoratet foreslår en løsning basert på arter. NJFF vil vise til løsningen de har i Sverige. Denne er basert på et forbud mot bruk av byhagl i våtmarksområder og på skytebaner, altså en løsning med utgangspunkt i områdebegrensning. En definisjon av våtmarksområder er tatt inn i forskriften som regulerer forbudet. Definisjonen er svært vid, og det er nærliggende å tenke at den både ville være vanskelig å etterleve for den enkelte jeger og å følge opp sett fra et oppsynsmessig ståsted. Tilbakemeldingene fra Sverige er imidlertid at dette har fungert godt. Jegerne respekterer utfordringene knyttet til bruk av blyhagl i tilknytning til våtmarksområder, og unngår å bruke bly der. Produktforskriften Forslag til bestemmelse i produktforskriften støttes. Det er imidlertid viktig at man gjennom denne reguleringen også tar høyde for at miljømyndighetene kan dispensere fra det generelle forbudet. Dette gjøres i dag, og har vært praksis hele tiden siden et forbud mot bruk av blyhagl ble innført. For NJFFs del omhandler dispensasjonen muligheter for å kunne benytte blyhagl til NJFFs terminlistefestede figurjaktstevner, altså en konkret konkurransegren innenfor våre skytegrener, samt til trening innenfor figurjakt. Primærårsaken til at NJFF har hatt en slik dispensasjon er rikosjettfaren forbundet med skudd mot stålfigurer, samt at det ikke har vært annen egnet konkurranseammunisjon enn blyhaglammunisjon tilgjengelig på markedet. Det har vært forsøkt å finne fram til gode tiltak for å redusere rikosjettfaren uten at det så langt har lykkes med det. Figurjakt er en konkurranseform som er meget godt egnet som trening for jakt. Videre omfatter NJFFs dispensasjon også bruk av blyhagl ved figurjaktskyting i forbindelse med jegeropplæring. Dispensasjonssøknadene fra NJFF har vært en søknad for aktiviteten med et tak på antall skudd, og ikke knyttet til hvor denne utføres. Dispensasjonen har blitt benyttet til aktivitet både på skytebaner og andre områder i tilknytning til disse.

2 NJFF vil samtidig peke på at også andre organisasjoner har ordninger med dispensasjon for bruk av blyhagl til definerte formål i dag. Da man fikk det generelle blyhaglforbudet i 2005 og bestemmelsene om forbudet ble flyttet over i produktforskriften, ble skytebaner utelatt i forskriftsteksten fordi forbudet omfattet all bruk. Det er viktig at vi også i framtiden skal kunne gjennomføre figurjakt-aktivitetene våre med bruk av blyhagl, herunder også innenfor skytebaneområder. NJFF anmoder om at Miljødirektoratet vurderer om det er nødvendig å ta inn en tilleggsbestemmelse om muligheter for dispensasjon til definerte aktiviteter som også skal kunne omfatte begrenset bruk av blyhagl på skytebaner. Det er viktig at dagens dispensasjonsmuligheter og praksis videreføres også etter at regelverket endres for å oppfylle Stortingets vedtak om oppmykninger i blyhaglforbudet. Oppsummering NJFF støtter forslaget til bestemmelse om skytebaner i produktforskriften, men forutsetter at dagens ordning med dispensasjon for bruk av blyhagl til trening, konkurranser og jegeropplæring innenfor figurjakt samt testskyting av haglammunisjon videreføres. Utøvelsesforskriften Høringsdokumentene fremmer forslag om å gjøre endringer i utøvelsesforskriften slik at det åpnes for bruk av blyhagl til definerte arter. For de øvrige artene foreslås forbudet videreført. Avgrensningen av arter er i hovedsak begrunnet ut fra hvilke arter direktoratet definerer å være arter som er tilknyttet våtmarksområder eller ikke. I tillegg bærer forslaget preg av at direktoratet mener en oppmyking av blyhaglforbudet bør avgrenses til arter som det er vanlig å jakte på. For ender og gjess gis det i tillegg mulighet for å jakte disse med blyhagl på dyrket mark, forutsatt at jegeren ikke skyter mot våtmark. Miljødirektoratet trekker også fram kråke, og argumenterer for at denne ikke kan inngå blant arter det kan åpnes for bruk blyhagl på. Begrunnelsen er faren for sekundærforgiftning hos dyr som spiser gjenlagte kråker skutt med blyhagl. NJFF går primært inn for en løsning med en ordning parallell til den Sverige har i dag; det vil si en områdebasert avgrensning. Som i Norge, er de svenske jegerne opptatt av å unngå at ender og andre fugler som beiter på grunne områder blir blyforgiftet. Statens Veterinârmedicinska Anstalt får ikke inn blyforgiftede ender, og ordningen med åpning for bruk av blyhagl til jakt med unntak av våtmarker eller jakt over grunne deler av åpnet vann, vurderes som et ikke-problem i Sverige. Ordningen i Sverige baserer seg på følgende definisjon av våtmark: «ett vegetationstäckt område där vattenytan är nära under, i nivå med eller nära över markytan och där vattennivån tillåts variera med de naturliga säsongsvariationerna Side 2

3 og om selve bruken av blyhagl til jakt heter det: 14 b Patroner som är laddade med blyhagel får inte användas 1. vid skytte som inte är jakt, 2. vid jakt på våtmarker, eller 3. vid jakt över grunda delar av öppet vatten. Förordning (2007:988). Et forslag som tar utgangspunkt i en områdeavgrensning og ikke er klart avgrenset til konkrete arter, vil være en ordning som baserer seg på bred tillit til jegerne. En tillit Stortinget har vist jegerne verdig, ikke minst gjennom debatten i Stortinget i forbindelse med endringene om bruk av kunstig lys og motor til ettersøk av skadet sjøfugl. NJFF vil understreke at vi er klare på at dette er en tillit jegerne fortjener og som de vil ta godt vare på. All statistikk og erfaring rundt jakt viser nettopp det at jegerne gjennomgående følger de lover og regler som gjelder. Et argument som blir trukket fram i forhold til en områdebasert ordning, er at den vil kunne medføre større utfordringer for oppsynet. NJFF ser at det går an å møte et slikt forslag med en slik holdning, men er likevel ikke umiddelbart enig i dette. Med god informasjon overfor jegerne kombinert med jegernes vilje til å ta hensyn for å unngå blyforgiftning hos fugler som beiter i våtmarksområder, herunder grunt vann, er det ikke noe som tilsier at dette ikke vil fungere også i Norge. Det er viktig å ha med seg at all erfaring fra oppsynets kontroll med småviltjakta, er at jegerne gjennomgående forholder seg til de regler som gjelder. Vi har nå hatt ulike former for kvotebegrensninger på jakt på hønsefugl, og også her er erfaringene at jegerne forholder seg til disse. Signalet om måtehold når det er nødvendig, blir ivaretatt. NJFF opplever at så lenge regler og reguleringer er faglig godt begrunnet, så møtes de med forståelse og respekt. Selvsagt finnes det alltid noen unntak, men slike unntak gir ikke grunnlag for ikke å kunne vedta ordninger som alle andre klarer å forholde seg til. En områdeavgrenset bestemmelse er også den løsningen som best møter den forventningen svært mange har av hva som ligger i realitetene i Stortingets vedtak. Dette vil gi den enkelte jeger gode rammer for å utøve jakt og kunne velge å bruke blyhagl, og samtidig unngå blyforgiftning hos arter som beiter på grunnvannsområder/i våtmarker. NJFF vil vise til erfaringene man har i Sverige med de svenske jegernes håndtering av de svenske bestemmelsene, har vi stor tiltro til at også de norske jegerne vil bestrebe seg på å håndtere en områdebasert regulering på en god måte. Oppsummering Konkret foreslår NJFF at utøvelsesforskriften endres slik at det åpnes for bruk av blyhagl til jakt utenom våtmarksområder, og at den svenske ordningen for bruk av blyhagl til jakt legges til grunn. Sekundært standpunkt Dersom myndighetene likevel velger å myke opp blyforbudet gjennom en regulering basert på arter, ønsker NJFF å knytte noen kommentarer og forslag til endringer til det forslaget som Miljødirektoratet har lagt fram. Side 3

4 NJFF er noe overrasket over Miljødirektoratets tilnærming til Stortingets vedtak. I utgangspunktet bør muligheten til å benytte blyhagl omfatte alle jaktbare arter hvor man kan benytte haglevåpen med mindre artene primært har sitt tilhold i/ved våtmarksområder. Det framlagte forslaget tar ikke et slikt utgangspunkt, men bærer mer preg av hvordan man i størst mulig grad kan begrense omfanget av Stortingets vedtak. Videre anmoder NJFF om at det åpnes for bruk av blyhagl over hav og fjord i områdene som omfattes av reglene om den frie jakten i regelverket. Det er ikke grunnlag for å unnta dette fra et forbud som skal omfatte våtmarksområder. Dette kan eventuelt tas inn i forskriftsteksten på følgende måte: «ender, gjess og måker kan jaktes over innmark og hav og fjord». Når det gjelder kråke, stusser NJFF over direktoratets argumentasjon for å unnta denne arten fra bruk av blyhagl. Selv om noen kommuner kanskje praktiserer ordninger med premiering av innlevering av kråkeføtter, så innebærer ikke dette automatisk at restene av kråkene blir liggende igjen og utgjør en fare for sekundærforgiftning hos arter som kan finne dem og spise dem. Vi finner argumentasjonen noe søkt. Utgjør dette en mulig utfordring, så kan det enkelt håndteres ved å oppfordre kråkejegerne til å håndtere de skutte kråkene på en fornuftig måte. Dette vil være helt i tråd med hvordan direktoratet selv foreslår at man skal oppfordre jegere som jakter ender og gjess på innmark om ikke å skyte i retning av våtmarksområder. Oppfordringer og reguleringer som har utgangspunkt i fakta og fornuft, blir i utgangspunktet respektert og etterfulgt. Reguleringer basert på mistro og manglende tillit, er et dårlig utgangspunkt, og det er langt verre å oppnå nødvendig forståelse. Mink er en art som i stor grad er knyttet til vann. Minkjakt med bruk av hihund er en jaktform som blir benyttet, og som ofte medfører skudd i områder preget av ur/stein. NJFF er opptatt av at blyhagl bør kunne benyttes til slik jakt. Det bør ligge godt til rette for en ordning noe parallell til den direktoratet selv har foreslått mht gjess og ender på innmark; skyteretningen bør være slik at man unngår skudd over vann/våtmarksområder. Utover dette bør listen over jaktbare arter hvor det kan benyttes blyhagl i forbindelse med jakt bør utvides med følgende arter: Nøtteskrike, skjære, kråke, ravn, gråtrost, rødvingetrost, ekorn, røyskatt, mår, grevling, fasan, mårhund, sørhare, viltlevende kanin og villsvin. Oppsummering sekundærstandpunkt Sekundært kan NJFF støtte en bestemmelse i utøvelsesforskriften som åpner for bruk av blyhagl til definerte arter, men forutsetter at listen over arter utvides til også å omfatte nøtteskrike, skjære, kråke, ravn, ekorn, røyskatt, mår og grevling, samt fremmede/introduserte arter med unntak av bisamrotte og beverrotte som hyppig opptrer i grunne våtmarksområder. For jakt på mink åpnes det for bruk av blyhagl når skyteretning er bort fra vann/våtmarksområder. Side 4

5 NJFF forutsetter at det også åpnes for jakt med blyhagl på hav og fjord slik at «ender, gjess og måker kan jaktes over innmark og hav og fjord». Vennlig hilsen Norges Jeger- og Fiskerforbund Espen Søilen Generalsekretær Side 5

Innhold Bakgrunn side 3

Innhold Bakgrunn side 3 Innhold Bakgrunn side 3 Presisering/konkretisering av landsmøtevedtaket side 5 Avgrensning mot havet side 6 Historisk tilbakeblikk på blysaken i Norge side 8 Håndtering av blysaken i Sverige side 10 Forslag

Detaljer

2)Fiskebåt er forundret over at nytt krav foreslås innført når eksisterende ordning har virket i kort tid, og ikke er evaluert.

2)Fiskebåt er forundret over at nytt krav foreslås innført når eksisterende ordning har virket i kort tid, og ikke er evaluert. Oversikt over høringsinnspill - høring av utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip (herunder fiskefartøy) og flyttbare innretninger Høringsinstans Innspill Kommentar Fiskebåt (8)

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad Vedlegg 3 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad Med arbeidsgruppens kommentarer Innledning Kommunene i Listerregionen

Detaljer

Deres ref.: 14/2614- Vår ref.207.19/nss Dato: 25.09.2014

Deres ref.: 14/2614- Vår ref.207.19/nss Dato: 25.09.2014 Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 0030 Oslo Deres ref.: 14/2614- Vår ref.207.19/nss Dato: 25.09.2014 Høring om endringer i arbeidsmiljøloven Akademikerne viser til departementets brev som vi

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. Landsmøte 16. 18. november 2012

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. Landsmøte 16. 18. november 2012 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Landsmøte 16. 18. november 2012 1 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND INNKALLING TIL DET 20. ORDINÆRE LANDSMØTE I NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND I henhold til forbundets vedtekter

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan.

SAKSFREMLEGG. Formannskapet tar saken til orientering og godkjenner foreslått framdriftsplan. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4310-1 Arkiv: X31 &00 Sakbeh.: Grethe Hansen Sakstittel: POLITIVEDTEKTER - ENDRING Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

BARNEOMBUDET. Høringssvar - NOU 2009: 21 Adopsjon - til barnets beste

BARNEOMBUDET. Høringssvar - NOU 2009: 21 Adopsjon - til barnets beste BARNEOMBUDET Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 10/00479-2 Hilde Rakvaag 008;O;BO 31.5.2010 Høringssvar - NOU 2009: 21 Adopsjon

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring Side 1 av 28 Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: 31.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4081 Deres referanse: Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Høring om forskriftsendringer

Detaljer

Kommunen som arbeidsgiver

Kommunen som arbeidsgiver Kommunen som arbeidsgiver Delegasjon og oppfølging av nyansatte Forvaltningsrevisjon nr 1740-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden mai til september 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Samværsretten etter barnevernloven 4-19, herunder en analyse av nyere rettspraksis. av Lill-Iren Høyrem Framnes

Samværsretten etter barnevernloven 4-19, herunder en analyse av nyere rettspraksis. av Lill-Iren Høyrem Framnes Samværsretten etter barnevernloven 4-19, herunder en analyse av nyere rettspraksis av Lill-Iren Høyrem Framnes Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren

Detaljer

Revisjon av forskrifter hjemlet i svalbardmiljøloven

Revisjon av forskrifter hjemlet i svalbardmiljøloven Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Vår saksbehandler: Vår dato: Vår ref:(bes oppgitt ved svar) Henrik Rotneberg 1.11.2012 2010/00506-10 a.008 Deres dato: Deres ref: Revisjon av forskrifter

Detaljer

Dato Referanse Tit 25.08.2011 2011/617242 Kjetil Neset. Høringssvar fra Fastsetting MVA, Skatt øst

Dato Referanse Tit 25.08.2011 2011/617242 Kjetil Neset. Høringssvar fra Fastsetting MVA, Skatt øst Eik# Skatt øst notat Dato Referanse Tit 25.08.2011 2011/617242 Kjetil Neset Fra Lars Berger Kopi Høringssvar fra Fastsetting MVA, Skatt øst Det vises til høringsnotat av 15.6.2011 fra Finansdepartementet

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

Høringsbrev om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Høringsbrev om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen, Anne Husby, Frode Midtgård Vår dato: 08.12.2011 Deres dato: Vårreferanse: 2011/3251 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om endringer i faget kroppsøving

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

Høringsuttalelse fra Foreningen 2 Foreldre til "Gjennomføring i norsk rett av Haagkonvensjonen 1996 om beskyttelse av barn mv" Sammendrag

Høringsuttalelse fra Foreningen 2 Foreldre til Gjennomføring i norsk rett av Haagkonvensjonen 1996 om beskyttelse av barn mv Sammendrag Deres ref Vår ref Dato 13/2338 03.01.14 Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo postmottak@bld.dep.no Høringsuttalelse fra Foreningen 2 Foreldre til "Gjennomføring i norsk rett

Detaljer

Staten og Den norske kirke et tydelig skille. Forslag til endringer i kirkeloven til behandling i Kirkemøtet 2015

Staten og Den norske kirke et tydelig skille. Forslag til endringer i kirkeloven til behandling i Kirkemøtet 2015 DEN NORSKE KIRKE KM 10/15 Kirkemøtet 2015 Trondheim, 09. 15. april 2015 Referanser: KM 4/14, 5/13, 10/12, 9/07 og 8/07 KR 37/14, 11/15 Saksdokumenter: KM 10.1/15 Staten og Den norske kirke et tydelig skille.

Detaljer

FNO Finansnæringens. (skadeforsikring) Fettesorganisasjon. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Osio

FNO Finansnæringens. (skadeforsikring) Fettesorganisasjon. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Osio Finansnæringens Fellesorganisasjon Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Osio ostmottak fin.de.no Dato: 10.10.2011 Vår ref.: 11-552 Deres ref.: 11/1973 ReE Høring - utlikningsordning (skadeforsikring)

Detaljer

Innst. 138 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:134 S (2011 2012)

Innst. 138 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag. Dokument 8:134 S (2011 2012) Innst. 138 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Dokument 8:134 S (2011 2012) Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Christian Tybring-Gjedde,

Detaljer

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no DATO 16.06.2015 REFERANSE DERES DATO 17.03.15 DERES REFERANSE 15/1514-1 SAKSBEHANDLER Yvonne Curtis Delphin VEDLEGG Kopi til: Endring i LOA/FOA pga

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Innst. 316 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 74 L (2014 2015)

Innst. 316 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 74 L (2014 2015) Innst. 316 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 74 L (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i helsepersonelloven mv. (endring av aldersgrensen

Detaljer

PVN-2012-03 Nettby Klage på Datatilsynets vedtak om sletting av personopplysninger som stammer fra det nedlagte nettsamfunnet Nettby

PVN-2012-03 Nettby Klage på Datatilsynets vedtak om sletting av personopplysninger som stammer fra det nedlagte nettsamfunnet Nettby Datatilsynets referanse: 11/00291-19/MAB PVN-2012-03 Nettby Klage på Datatilsynets vedtak om sletting av personopplysninger som stammer fra det nedlagte nettsamfunnet Nettby Personvernnemndas avgjørelse

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Prop. L. (2011-2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. L. (2011-2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Kommunal- og regionaldepartementet Prop. L (2011-2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling (planog bygningsloven) (byggesaksdelen) Tilråding

Detaljer

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene!

Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største satsing på fiske gjennom tidene! 15.01.2014 RUNDSKRIV 1/14 INFORMASJON TIL NJFFS LOKALFORENINGER OG FYLKESLAG Rundskriv 1/14 15.01.2014 Vi har gleden av å ønske dere velkommen inn i Sportsfiskets År, Norges Jeger- og Fiskerforbunds største

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 1 av 10 Arkivkode I henhold til høringsliste FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Direktoratet

Detaljer

HØRING - FORENKLING I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN (BYGGESAKSDELEN)

HØRING - FORENKLING I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN (BYGGESAKSDELEN) Kommunal- og regionaldepartementet 25. oktober 2013Oslo, HØRING - FORENKLING I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN (BYGGESAKSDELEN) Huseiernes Landsforbund (HL) viser til Kommunal- og regionaldepartementets høringsbrev

Detaljer