Stavanger Museums Årshefte, Årg. 47( ), s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stavanger Museums Årshefte, Årg. 47(1936-1937), s. 89-97"

Transkript

1 Stavanger Museums Årshefte, Årg. 47( ), s VINTERFUGL PÅ REVTANGEN. Der hvor Jærens milelange sandstrender skyter et nes av blankskurte ruilestein lengst ut i Nordsjøen, ligger nå Stavanger Museums ornitologiske stasjon på Revtangen, eller Jærens Rev som det undertiden feilaktig blir kalt av fremmede. Stedet er berømt for sitt fugletrekk, som både var og høst gang på gang har lokket våre ornitologer derut, og sommerens fauna er også godt kjent. Men Revtangen har meget å vise fuglevenner også i den mørke årstid, hvad der forhåpentlig vil fremgå av den følgende oversikt, som er bygget på mine dagboksnotater fra en rekke turer ditut i løpet av de siste vintre fra Noen fullstendig liste over de arter som finnes der ute pi den årstid kan jeg ikke gi, bare en oversikt over hvad jeg selv har sett og hvad hvem som helst kan få se der en vintersdag.

2 De aller fleste observasjoner skriver sig fra strandegnen fra Sele og Reve til forbi Revtangen og fra det nærmeste av landet innenfor, med Orrevatnet og dets omegn. Enkelte supplerende oplysninger fra andre steder er - som nærmere angitt i teksten - også tatt med. Vinteren kom jeg ikke til Revtangen før 29. januar, en fin dag med sol og svak bris. Langs hele stranden fra Skarsteinen (Reve) til Revtangen lå fugl, og på land - særlig ytterst på tangen, hvor det som alltid lå opskyllet en del tare mellem steinene og på sanden - var det ennu flere. Av. småfugl kan nevnes 4-5 kystpiplerker og noen snespurv (på et jorde oppe på selve Reve en flokk på 20). Vadere var det lite av, bare 2 fjærepist og en myrsnip. Uken før (22. jan.) hadde konservator Schaanning på Revtangen sett bl. a. 6 fjærepist og 4 steindreiere, dessuten av snespurv ca. 30. Av måker var her en flokk på vel goo, derav en hel del ungfugl, av alle de fire vanlige arter, mest fiskmåke og sæing, noen sildemåker og svartbak. Enkelte lom lå spredt langs stranden. I alt talte jeg 6-7 smålom og 3 av den store arten. Flere ender optrådte i ganske stort antall, av bergand var det således en flokk på omtrent 50, videre 30 kvinender, sildender og like mange isender. Spredt langs hele stranden lå mange svartender, og av ærfugl var det ialt flere hundre. Litt innenfor strandbeltet sås en spurvehauk. Tidligere på vinteren, 16. des., blev en sneugle skutt lierute på Revtangen og sendt inn til Stavanger Museum. Neste vinter tilbragte jeg dagene des. (1933) på Reve. På veien ned så jeg bl. a. på Bore en tårnfalk 9 og en flokk på 20 knøtter. Det var disse dager skyet, surt vær med frisk sydost bris. Som vanlig var det også nu en mengde kråker hernede, mest på slettene innenfor Revtangen, mot Orrevatnet, og sammen med kråkene var også 5-6 ravner. På de samme slettene og til dels på selve tangen en del heipiplerker. Derimot var det meget lite fugl på selve stranden. Vadere fantes ikke, og måker var det lite av. Av endene var ærfuglen den almindeligste, om enn ikke så tallrik som vinteren før. Av isand var her bare et par stk., likeså av sildand. Utenfor Revtangen lå hver dag 2-3 lom. Ifølge avisnotiser skal viben denne vinter være sett flere steder nedover Jæren, således også på Reve. Selv si jeg den ikke her, men så 2 stk. ved Hafrsfjord 28. jan, (1934). Vinteren hadde jeg ikke anledning til noen turer til eller ophold på Revtangen, men den følgende vinter var jeg dernede flere ganger i tiden 26. des. til 8, jan., optil 3-4 dager i trekk.

3 Denne vinter bød på adskillig av interesse. Det var (<kongleår#, og som følge derav en ren invasjon av fugl som grankorsnebb og flaggspett. I det hele tatt var smifuglene meget tallrike, og det henger vel til dels sammen hermed at også rovfuglene var så almindelige i distriktet vinteren igjennem. Men tilbake til Revtangen og landet deromkring. 26. des. var det mildvær efter noen dagers frost. På Revtangen og innenfor var det også nu så mange kråker at en kunde bli fristet til å bruke uttrykket amasseri). Av ravn så jeg her ganske mange, dessuten ogsi 3-4 stk. mellem Bore og Reve, siste sted også 4 kornråk, Stæren var ganske tallrik utover Jæren, således også på Revtangen, hvor det gikk noen flokker i tarehaugene. Her var også noen kystpiplerker, gulspurv og et par gjerdesmutt, mellem sandkulene innenfor en del knøtter i flere småflokker på optil fugl, og i plantningene på Maleneset SAS noen grankorsnebb. Oppe på Reve var av småfugl dessuten snespurv og blandede flokker av spurv og pilfink på jordene, Enkelte rovfugl sås hist og her mellem marhalrnshaugene og i skogplantningene, bl. a. flere spurvehauker på Maleneset. Her var også en hubro, som efterat den var blitt skremt op, fløi langsomt utover mot sjøen, hvor den forsvant mellem sandhaugene. Av ender var det forbausende lite på Revtangen, men i kikkerten kunde jeg se mange flokker og spredte fugl ute på sjøen. Inne ved land lå bare noen kvinender, og fra vasspyttene innover skremte jeg flere ganger op en del stokkender. På stranden var det noen vadefugler, som imidlertid var så sky at det var vanskelig å komme dem nær. De eneste jeg klarte å bestemme med sikkerhet var noen steindreiere. Inne mellem sandkulene kom jeg over en enkeltbekkasin ved et vannhull, Omkring årsskiftet var jeg på Reve hver dag fra 29. des. til 3. jan. Det vilde føre for vidt å nevne alle observasjoner som da blev gjort, sh jeg skal nøie mig med B gi en sividt mulig summarisk oversikt. Kråkene var som alltid meget tallrike. Ved Skarsteinen var det store mengder opskyllet tare på stranden, og her var alltid stk. foruten adskillige andre fugl. Ravn så jeg daglig 2-3 stk. av. Stær var også ganske almindelig herute ved sjøkanten, og av smafugl siis ellers småflokker av knatter både i sandkulene og innover slettene mot Maleneset og Orrevatnet, 29. des. var fremdeles en liten flokk snespurv på Reve og omtrent 30 stk. på Revtangen. Begge piplerkeartene sh hver dag, heipiplerken mest spredt innover land, kystpiplerken helst i sjøkanten og taren.

4 I skogplantningene innenfor Revtangen var også andre smifugl. Som allerede nevnt var grankorsnebb meget almindelig på denne tid, og fantes praktisk talt i hver gran- eller furuplantning hvor det var kongler, således også på Bore (70 stk. 30. des.) og Reve (60 stk. I. jan.) og på Maleneset. Da flokken på Bore en gang blev skremt op av en hønsehauk, bar mange av korsnebbene kongler med sig i nebbet under hele flukten og fortsatte å pille frsene ut, da de så slo sig tilro igjen. Svartmeis, kjøttmeis og fuglekonge så jeg ogd daglig på Bore, Reve og Malenes, gjerdesmutt og gulspurv likeledes. På Malenes var 2. jan. en enkelt rdstrup, og på et jorde ved skremte jeg samme dag flere ganger op en lerke. Av trostene var solsort ofte å se i strandkanten, og i skogplantningene var alltid noen gråtrost. Flaggspett forekom i de fleste plantninger med ikke for smi trær. Ved Bore kirke holdt en eller to fugl sig stadig, og endog helt ut mot Revtangen fant jeg (29. des.) et ekspl. Den allerede nevnte hubro så jeg igjen flere ganger, sist 6. jan., da den var ytterst ute på Revtangen. Mellem steinene her satt 30. des. en enslig hegre. 2. jan. sås ogsi en. Stokkanden var nu ganske tallrik her, satt gjerne i flokker på stk. på pynten eller i tarehaugene ved Skarsteinen sammen med kråker, måker og smilfugl. Innover land var spredte par og ekspl. overalt hvor det fantes åpent vann, og i Orrevatnet var også mange. Kvinand, isand og toppand var det alltid noen av langs stranden, men ingen større flokker. Svartanden lot til å være den tallrikste. Ute på sjeen li den i flokker på stk., og spredte fugl lå langs stranden og dukket helt inne i brenningene. Antallet av ærfugl varierte noksi meget, fra noen få stk. til hele flokker, men jevnt over var den ganske tallrik. Sildand så jeg derimot bare noen få av (29. des.). På stranden litt syd for selve Revtangen fant jeg 2. jan. en lomvi liggende et lite stykke fra vannkanten. Den var nesten helt oversmurt med skibsolje (avfall) så begge vingene og den ene foten var helt fastklistret til kroppen. Stor bevegelsesfrihet hadde den således ikke, og den var da også helt avkreftet (vekt 950 gr., ad. Q). Litt nordenfor Reve, utenfor Selesanden, lå 29. des. 2 teister og minst 4-5 lom. Av denne siste sås samme dag også et par ved Revtangen, og senere hver dag I a 2 stk. Smålom sås derimot slett ikke. 2. jan. var på Reve også en toppskarv. På stranden ved Revtangen siis hver dag noen steindreiere og fjærepist (30. des. henh. 10 og g, 2. jan. 6-7 og 4). Sammen med disse var ogd en ganske liten vader, sannsynligvis Cal. minuta. Artene holdt sig oftest adskilt

5 n6r de furasjerte i strandkanten, men blev de skremt, fløi alle fuglene op i samlet flokk. Av måkene var det fremdeles bare fiskmdke og sæing som var almindelige. Mitt siste besøk på Reve denne vinter var fra 6. til 8. jan. Ved veien mellem Sele og Bore si jeg en tårnfalk 6. jan., og dagen efter ennu en, som satt i en av haugene ved Skarsteinen. Den siste var en gammel han. I skogplantningene p6 Maleneset var de vanlige smhfugl, bl, a. en liten flokk grankorsnebb, som gang på gang blev skremt op av en hønsehauk.. På Revtangen var de vanlige ender, med stokkand og svartand som de tallrikste. Denne gang var her også noen sjø-orrer i stranden, bare 8-10 stk. Av vadere sås også nu noen steindreiere (7) og fjærepist (6), dessuten ogs8 2 myrsniper. Ravn si jeg flere av; de var forbausende meget mindre sky enn kråkene. Det var stadig en del sdugl langs stranden. Bade i taren og under bordbiter, stein og andre gjenstander ps sanden satt tett i tett av fluer, som utvilsomt klekkes i den ritnende taren og tjener som næring for mange av fuglene her. Rovfugl var det fremdeles noen av, men det var sjelden de kom si nær at de kunde ses tydelig. En dvergfalk skremte jeg op like innenfor Revtangen (8. jan.), og to dager tidligere fløi en våk (Buteo sp.) over. Vinteren innbød ikke nettop til noen turer langs stranden ved Revtangen, dertil var det for surt vær. De fleste husker nok stormperioden utover i ny-året. Heller ikke var det stort å reise ut efter. De par ganger jeg var nede pd Reve, viste det sig at stranden bokstavelig talt var blåst ren for fugl. 10, jan. var der således bare noen få kråker, noen gulspurv og fi måker. Ute på sjøen li enkelte fugl hist og her, langt fra land. Noe tidligere, 27. nov. 1936, hadde jeg vært der ute en dag i følge med konservator Schaanning. Da var fuglelivet omtrent det vanlige, mange kråker og stær, noen knetter og piplerker, et par gjerdesmutt, adskillige ender, deriblandt mange ærfugl i større flokker, ogsi flere sildender og stokkender. Innenfor Revtangen skremte vi op en enkeltbekkasin, men p8 selve stranden fantes ikke en vader, På veien ned hadde vi ved Hafrsfjord sett bl. a. 3 lappspover (forsinket trekk?). På grunn av den oprørte sjø lot det til at fuglen for en stor del trakk innover land eller til roligere farvann. Således var det en del fugl ved Tungenes, mellem holmene og i fjorden innenfor, hvor sj~en gikk roligere. Her så jeg 27. des. bl. a, en hel del ærfugl, noen isender og flere teister, videre 3 toppskarv, en jaktfalk, 2 viber og adskillig småfugl i stranden. Nedenfor fyret 16 en nylig

6 ded alke, og utenfor fløi enkelte alkekonger forbi. Av denne siste art sås utover januar og februar stadig noen helt inne på havnen og i fjordene innenfor byen, sannsynligvis jaget dit inn av den oprerte sjø utenfor. 7. febr, f. eks. talte jeg i lepet av en 2-25 minutters dampskibstur mellem estre havn og Li omtrent ga alkekonger som passertes på nært hold. I Orrevatnet opholdt sig - da Bernhoft-Osa og jeg 8. jan var en tur utover - en mengde ender. I Horpestadvatnet som i Orrevatnet lå en hel del kvinender nokså spredt. Men mellem Nese og Reve lå ender tett i tett, i lange rader og over store deler av vatnet, såvidt vi så mest kvinender og stokkender, tilsammen henimot tre tusen fugl. Ellers var her ogsa en smilom og på en sandrevle ute i vatnet noen svartbak. Litt lenger inne, på Klepp, var adskillig småfugl, bl. a. en flokk på vel 50 bjerkfink, en art som hele vinteren var meget tallrik i hele distriktet, foruten noen bokhk og sisik. Den 26. des var en riktig sur dag ute på Revtangen, kald vind og overskyet. Av maker sås bare et par sæing og fiskmåker og en svartbak eller to. Langs stranden li en del svartender (Melanitta sp.), en del kvinender og sild- ender. På selve Revtangen var som vanlig en kråkeflokk og en del stokkender. Foruten en del kystpiplerker og en flokk på snespurv, gikk henimot 30 steindreiere og 6-8 fjærepist i strandkanten, og sammen med disse også en polarleper. Det ene benet var skadet, så den hinket nokså møisommelig omkring, men på vingene var den like rask som de andre. Innover land var likeledes en del stokkender, ved Voll stk. et sted. På Tungenes SA jeg 23. des. to storspover, toruten 4-5 fjærepist, som ved siden av steindreier alltid synes å være den vanligste~ovemintrende vader. Pi vei til Revtangen så jeg 4. jan på et jorde på Malmei 10 lerker foruten en hel del gulspurv. Ved Bore kirke hoppet 4 skjærer omkring like i veikanten, og i en sving på elven like bortenfor lå i en råk 2 sangsvaner, den ene grå årsunge, og 4-5 stokkender. Det var nesten vindstille denne dagen, og sol og varmt vær. Særlig småfugl var det meget av nå. På Reve var en flokk på 12 snespurv, og på Revtangen fjellerker og snespurv sammen (noe over halvparten lerker) kystpiplerker og noen heipiplerker sprang omkring i tarehaugene i strandkanten og meliem sandkulene, hvor det forøvrig var mange gulspurv og en flokk på vel et halvt hundre knetter og grønnfink. Gulspurven var idag meget almindelig såvel her som overalt på slettene innover og på Maleneset, knetter, grønnfink og snespurv sås også flere ganger innover de vide jordene.

7 Av vadere var her bare ro fjærepist, av ender det vanlige, ærfugl, noen sje-orrer, isender og flere. Langs stranden - som regel litt utenfor - gikk et stadig måketrekk nordover, spredte fugl og flokker på optil 5-60, roo-200 fugl forbi i løpet av et kvarter til tyve minutter, nesten uavbrudt. En liten falk kastet sig ut fra toppen av dagmerket og forsvant innover, og like ved skapte et øieblikk en fjellvåk forvirring i finkeflokkene. Noe bortenfor slo en jaktfalk 2-3 ganger efter en flokk knøtter og gulspurv, men klarte ikke å ta noen, og satte sig til slutt op på en gjerdestaur i solskinnet. Her innover var enkelte kråker - på Revtangen bare og en del gråtrost. Trost var det ellers meget av på flatene ved Orrevatnet, ved Maleneset og likeledes i skogen her. Av gråtrost var det sikkert et par hundre, og en hel del rødving. En dvergfalk slo efter en gråtrost, fikk tak i ryggen, men måtte slippe den igjen og forsvant henimot skogen med et par skjellende trost efter sig. Med tapet av et par ryggfjær forlot den første trosten valplassen med en likefrem forbausende fart. Også her var en fjellvåk, som kom over skogen med kurs mot sjøen. I plantningene var litt fugl, kjøttmeis og løvmeis, et par martmeis, fuglekonger og en trekryper, og naturligvis en del gulspurv og trost. De siste observasjoner er fra 11. jan På Revtangen var omtrent det samme som sist. Den 4. jan. foregikk en ganske livlig tarekjøring fra tangen, og dette hadde øiensynlig skremt en hel del fugl bort, først og fremst kråkene. Nu var her rolig, og 9-35 stokkender og en større flokk kråker delikaterte sig i taren. Av småfugl var også nu mange snespurv og fjellerker, tilsammen henimot et hundre fugl. Piplerker pep alle steder, hist og her hoppet noen knøtter og grønnfink, og et par ganger hørtes gråsisik over sandkulene. Av vadere sås 3-35 steindreiere og fjærepist. Utenfor stranden lå de vanlige ender, dessuten 4 lom, Inne fra slettene lød et par ganger ravneskrik, og kråker manglet heller ikke. Derimot fantes. det idag ikke trost her, og gulspurven var likeledes omtrent forsvunnet. På flatene ved Orrevatnet, hvor det en uke tidligere hadde vært så mange gråtrost og rsdving, var idag helt dødt. Den stive, kalde sydosten hadde øiensynlig drevet fuglene inn til lunere trakter. I skogen ved Malenes var en del meiser, ikke så få svartmeis og et par granmeis. 4 sisik slo sig ned i grantoppene, og en spurvehauk lettet og forsvant bak skogen. Nær dagmerket var en vandrefalk, men fokuten disse to sås idag ikke en rovfugl, sannsynligvis fordi det nu så å si ikke fantes småfugl eller trost innover de store slettene. All småfugl

8 var samlet enten i Maleneset eller på Revtangen. Utenfor disse steder siis bare noen få stk. Idag trakk en del måker sydover langs stranden, men langt fra så mange som i uken forut drog nordover. På Bore var et sted 1-12 bokfink, og litt bortenfor satt en rødstrup på et steingjerde ved veikanten. I elven nedenfor Id 12 sangsvaner, like mange gra årsunger som utfargede fugl. Noen stokkender og en eller to sothøns var her og. Om morgenen samme dag lå en flokk på 82 sothøns i Hafrsfjord, ved Grannes, like i strandkanten bare 8-10 meter fra hovedveien. I skumringen sås mange stokkender, enkelte par og småflokker, som slo sig ned på jordene innover Bore, Voll og flere steder, særlig på stubbåkrene. --- Til slutt følger en liste over de fugl som er nevnt ovenfor, med deres systematiske navn tilføiet. I () er opført noen arter som ikke er nevnt i teksten, men som jeg har iakttatt overvintrende på nærliggende steder i omegnen av Stavanger, likeledes i tidsrummet (ialt 88 forskjellige fuglearter): Ravn. Cowus c. corax L. W e. C. c. comix L. Kornrak. C. f. frugilegus L. (K?ie. Coloeus m. monedula (L)). Skjære..Pica p. pica (L.). (Nettskrike. Garrulus glondarius (L.)). Stær. Sturnus vulgaris L. Grennfink. Chloris c. chloris (L.). Sisik. Spinus spinus (L.). Knetter. Amthis flavirostris (L.). Grbisik. A. l. linaria (L.). Grankonnebb. Loxia curvirostra L. (Furukorsnebb. L. pytyopsittacus Borkh.). (Dompapp. Pyrrhula p. pyrrhula (L.)). Bokfink. Fringilla c. coelebs L. Bjerkfink. Fr. montifringilla L. Spurv. Passer d. domestiw (L.). Pilfink. P. m. montanus (L.). Gulspurv. Emberiza c. citrinella L. Snespurv. Plectrophenax nivalis (L.). Lerke. Alauda a. arvensis L. Fjellerke. Otocorys alp. pava Cm. Heipiplerke. Anthus pratensis (L.). Kystpiplerke. A. spinoletta littoralis Brehm. (Linerle. Motacilla a. alba L. rg. des. 1937). Tfeiuyper. Certhia f. familiaris L. Kjettmeis. Pam m. major L. (Blheis. P. c. caeruleus L.). Svartmeis. P. a. ater L. (Toppmeis. P. c. crktatus L.). Levmeis. P. p. palustris L. Granmeis. P. atrica illus borealis Sel.-Longch. (Stjertmeis. ~egit~los c. cuudatus (L.). Fuglekonge. Regulus r. regulus (L.). (Silkehale. Bombycilla gamlus (L.)). Gritrost. Turdus pilaris L. Mhltrost. T. ericetorum philomelos Brehm. Rsdving. T. m. musicus L. Solsort. T. m. merula L. RBdStrup. Erithacus r. mbecula (L.). ernspurv. Prunella m. modularis (L.)). e jerdesmutt. Troglodytes troglodytes (L.). Flaggs ett. Dryobates m. major (L.). ~neug. Nyctea nyctm (L.). Hubro. Bubo b. bubo (L.). Vandrefalk. Falco. peregrinus Tunst. Jaktfalk. F. rustico&s L. Dver falk. F. columb. aesalon Tunst. ~~rnfalk. F. t. tinnunculus L. Fjellvak. Triorchis lago us Briinn. Hansehauk. Astur genfik (L.). S urvehauk. Accipiter n. nuus (L.). d' egre. Ardea c. cinerea L. Sangsvane. Cygnus c. cygnus (L.).

9 Stokkand. Anas platyrhynca L. Toppand. Nyroca juligula (L.). Bergand. N. m. marila (L.). Kvinand. Glaucionetta c. clanlpula (L.). Isand. Clangula hyemalis (L.). Svartand. Melanitta n. nigra (L.). Sjø-orre. M. fusca (L.). Ærfugl. Somateria mollissima (L.). (Laksand. Mergus m. merganser (L.)). Sildand. M. serrator (L.). Toppskarv. Phalacrocorax a. aristotelis (L.). Lom. Colymbus arcticus L. Smiilom. C. stellatus Pont. Alke. Alca torda L. Lomvi. Uria alge Pont. Teist. U. g. grylle (L.). Alkekonge. Alle alle (L.). (Ringdue. Columba p. palumbus L.). Sæing. Larus a. argentalus Ponl. FiskmAke. L. c. canus L. Sildemike. L. fuscus L. Svartbak. L. marinus L. (Hettemake. L. r. ridebundus L.). Vibe. Vanellus vanellus (L.). Steindreier. Arenaria i. interpres (L.). Myrsnip. Calidris alpina (L.). Fjærepist. C. maritima (Bliinn.). Polarlsper. Crocethia alba (Pall.). Storspove. Numenius a. aquata (L.). La pspove. Limosa l. lapponica (L.). ~k~tbekkasin. ~ape~~a g. ga~~inago (L.). (Vandkse. Rallus a. aquaticus L.). Sothene. Fulica a. atra L. (Sivhone. Gallinula c. chloropus (L.)).

F O R V A L T N I N G S P L A N

F O R V A L T N I N G S P L A N Gårdsparken FORVALTNINGSPLAN 2004 Registrerte viltarter i Gårdsparken, Bergen 2001 Sammen med det tilstøtende Rambjøra landskapsvernområde kan Gårdsparken skilte med en av

Detaljer

Årsrapport Sundåsen 2013

Årsrapport Sundåsen 2013 Årsrapport Sundåsen 2013 Foto: Terje Axelsen Totalt 127 arter observert i løpet av året. Av disse 4 nye: sandlo, skogsnipe, grønnstilk, nattergal, møller, tornsanger, lappspurv og snøspurv. Artslisten

Detaljer

Tjeldstø Antall arter hver måned på Tjeldstø. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Tjeldstø Antall arter hver måned på Tjeldstø. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Tjeldstø 2004 Følgende rapport er basert stort sett på mine egne observasjoner (123 observasjons dager) samt opplysninger fra nettsiden fugler i Hordaland, Egil Frantzen s liste over Tjeldstø observasjoner

Detaljer

Fuglelivet i området Gjersrud Stensrud-Maurtu. Tilleggsdata. Sammenstilt av Simon Rix og Håkan Billing. Gjersrudtjern. Stensrudtjern.

Fuglelivet i området Gjersrud Stensrud-Maurtu. Tilleggsdata. Sammenstilt av Simon Rix og Håkan Billing. Gjersrudtjern. Stensrudtjern. Fuglelivet i området Gjersrud Stensrud-Maurtu Tilleggsdata Gjersrudtjern Stensrudtjern Maurtu Alle foto Håkan Billing Sammenstilt av Simon Rix og Håkan Billing Tillegg til kartlegging i 2011 I 2011 foretok

Detaljer

Fugler på Tjeldstø 2003

Fugler på Tjeldstø 2003 Fugler på Tjeldstø 2003 Av Julian Bell Følgende rapport er stort sett basert på mine egne observasjoner (95 observasjonsdager) samt opplysninger fra nettsiden Fugler i Hordaland (http://cyberbirding.uib.no/nof/)

Detaljer

FUGLEREGISTRERINGER VED SALMIJÄRVI I PASVIK

FUGLEREGISTRERINGER VED SALMIJÄRVI I PASVIK FUGLEREGISTRERINGER VED SALMIJÄRVI I PASVIK RESULTATER FRA 2002 OG 2003 av Morten Günther Haukugle (Surnia ulula) ved Skrøytnes, Sør-Varanger Foto Morten Günther 2002 1. Innledning I desember 2001 søkte

Detaljer

Uglekasse for haukugle og perleugle

Uglekasse for haukugle og perleugle Perleugle Aegolius funereus Haukugle Surnia ulula Uglekasse for haukugle og perleugle Kasse som passer for perleugle og haukugle. Husk å fylle ca 10 cm med kutterflis i kassa da uglene ikke bygger reir.

Detaljer

FUGLER VED VASSBUNN (BERGSJØ) MODUM KOMMUNE, BUSKERUD FYLKE

FUGLER VED VASSBUNN (BERGSJØ) MODUM KOMMUNE, BUSKERUD FYLKE FUGLER VED VASSBUNN (BERGSJØ) 1990-2005 MODUM KOMMUNE, BUSKERUD FYLKE Arve Olsen Geithus Registreringer. Registreringene av fugler ved Vassbunn i perioden 1990-2005 er gjort med varierende antall dager

Detaljer

VANNFUGLTELLINGER I PASVIK NATURRESERVAT

VANNFUGLTELLINGER I PASVIK NATURRESERVAT VANNFUGLTELLINGER I PASVIK NATURRESERVAT 2002 MORTEN GÜNTHER Tranefamilie i Pasvikdalen Foto: M. Günther Vannfugltellinger i Pasvik naturreservat 2002 av Morten Günther Innledning Vårtellingene av vannfugl

Detaljer

Midtsjøvann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen

Midtsjøvann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen Foto Google Street View Midtsjøvann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen 2009 2010 Av Morten Gaathaug Sammenstilt av Håkan Billing Innledning På oppdrag av Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Detaljer

Norsk Ornitologisk Forening Avdeling Hordaland Foreningen for fuglevern

Norsk Ornitologisk Forening Avdeling Hordaland Foreningen for fuglevern Noregs vassdrags- og energidirektorat Deres ref. Deres kontaktperson Vår ref. Vår kontaktperson Dato 201202844-7 Steinar Pettersen 003/09-2015 Lars Ågren 07.09.2015, avdeling Hordaland Søknad om konsesjon

Detaljer

Hekkefugltaksering på Fautøya og Rossholmens vesttange

Hekkefugltaksering på Fautøya og Rossholmens vesttange Hekkefugltaksering på Fautøya og Rossholmens vesttange Sesongrapport 2010 Nordre Øyeren Fuglestasjon Innholdsfortegnelse Metodikk - revirkartering... 2 Fautøya - oppsummering... 4 Revirplott for Fautøya...

Detaljer

Årsrapport Bastøy, Rødskjær og Østenskjær 2008

Årsrapport Bastøy, Rødskjær og Østenskjær 2008 Bastøy sett fra Horten (foto Svend Aage Madsen) Årsrapport Bastøy, Rødskjær og Østenskjær 2008 Arild Andersen I løpet av 2008 (6.januar 7.desember) tok undertegnede 30 turer til en eller flere av de aktuelle

Detaljer

Gamle fugleobservasjoner fra Rissa.

Gamle fugleobservasjoner fra Rissa. Gamle fugleobservasjoner fra Rissa. En gjennomgang av samlingene med utstoppede dyr, samt gammel litteratur ved Vitenskapsmuseet i Trondheim, er de viktigste kildene til opplysningene i dette dokumentet.

Detaljer

FUGLER VED FISKUMVANNET 2004 av Terje Bakken ARTSOMTALE

FUGLER VED FISKUMVANNET 2004 av Terje Bakken ARTSOMTALE FUGLER VED FISKUMVANNET 2004 av Terje Bakken FUGLEÅRET 2004 145 arter er registrert ved Fiskumvannet i 2004. Det er ingen nye arter dette året. Fra loggboka i fugletårnet leser vi: Antallet registreringsdager

Detaljer

Årsrapport 1999. Ekskursjoner:

Årsrapport 1999. Ekskursjoner: Norsk Ornitologisk Forening Asker og Bærum Lokallag Postboks 111 1321 Stabekk Årsrapport 1999 Haslum 20/12-1999 Styret har i 1999 bestått av: Leder Terje Bøhler Kasserer Geoffrey Acklam Styremedlem Dag

Detaljer

Status fugleobservasjoner Hegstad beitemark, Fiskumvannet, Øvre Eiker 2015

Status fugleobservasjoner Hegstad beitemark, Fiskumvannet, Øvre Eiker 2015 Status fugleobservasjoner Hegstad beitemark, Fiskumvannet, Øvre Eiker Steinar Stueflotten Drammen, 04.12.15 sstuef@broadpark.no Denne rapporten summerer opp status vedrørende fugleobservasjoner gjort i

Detaljer

Norsk ornitologisk forening

Norsk ornitologisk forening Rapport 4-2014 Bestandsvariasjoner for terrestriske fugler i Norge 1996-2013 Norsk ornitologisk forening John Atle Kålås, Magne Husby, Erlend B. Nilsen & Roald Vang Bestandsvariasjoner for terrestriske

Detaljer

Nærevann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen

Nærevann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen Foto Google Street View Nærevann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen 2009 2010 Av Morten Gaathaug Sammenstilt av Håkan Billing Innledning På oppdrag av Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Detaljer

Forslag om vern av Flakstadmåsan i Nes og Ullensaker kommuner

Forslag om vern av Flakstadmåsan i Nes og Ullensaker kommuner Forslag om vern av Flakstadmåsan i Nes og Ullensaker kommuner Hortulan Ill. Trond Haugskott FORSLAG OM VERN AV FLAKSTADMÅSAN I NES OG ULLENSAKER KOMMUNER Høgmyrer (torvmyrer) er en truet naturtype på grunn

Detaljer

Dette er en oversikt over ringstørrelsene fra Stavanger Museum. Når det gjelder Oslo-ringer så henvises det til egen liste.

Dette er en oversikt over ringstørrelsene fra Stavanger Museum. Når det gjelder Oslo-ringer så henvises det til egen liste. størrelser Dette er en oversikt over ringstørrelsene fra Stavanger Museum. Når det gjelder Oslo-ringer så henvises det til egen liste. Denne listen skal i utgangspunktet følges. Det finnes noen tilfeller

Detaljer

Kartlegging av fugl ved området rundt Snipetjern

Kartlegging av fugl ved området rundt Snipetjern Vedlegg 3-2 TILLEGGSUTREDNING: Kartlegging av fugl ved området rundt Snipetjern Vedlegg nr. 3-2 til reguleringsplan for Politiets nasjonale beredskapssenter Utarbeidet av: Norsk Ornitologisk Forening Kartlegging

Detaljer

FUGLEOBSERVASJONER I VANGSJØEN-OMRÅDET FRA

FUGLEOBSERVASJONER I VANGSJØEN-OMRÅDET FRA FUGLEOBSERVASJONER I VANGSJØEN-OMRÅDET FRA 1975 2007 Oversikten er skrevet med bakgrunn i observasjoner undertegnede har gjort i perioden. Er i området til sammen 3-4 uker i løpet av ett år. Er derfor

Detaljer

Rullestadtjern naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen Av Lars Erik Johannessen. Foto Svein Dale

Rullestadtjern naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen Av Lars Erik Johannessen. Foto Svein Dale Rullestadtjern naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen 2009 2010 Av Lars Erik Johannessen Foto Svein Dale Sammenstilt av Håkan Billing Innledning På oppdrag av Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Detaljer

Kollerudvika naturreservat Kartlegging av fuglelivet, sommeren 2009

Kollerudvika naturreservat Kartlegging av fuglelivet, sommeren 2009 Kollerudvika naturreservat Kartlegging av fuglelivet, sommeren 2009 Av Geir S. Andersen og Håkan Billing Foto Håkan Billing Sammenstilt av Håkan Billing Innledning På oppdrag av Fylkesmannen i Oslo og

Detaljer

Vannskikjøring på Mjær, Enebakk Konsekvenser for fuglelivet 2010

Vannskikjøring på Mjær, Enebakk Konsekvenser for fuglelivet 2010 Vannskikjøring på Mjær, Enebakk Konsekvenser for fuglelivet 2010 En oppfølging av undersøkelsene fra 1995 og 2000 Makrellterne. Foto Michael Hilditch Av Trond Aspelund Forord Undertegnede har på oppdrag

Detaljer

DAGSTUREN > VÅR > FUGLETUREN > POSTER BLÅMEIS

DAGSTUREN > VÅR > FUGLETUREN > POSTER BLÅMEIS BLÅMEIS (Cyanistes caeruleus) er en fugl i meisefamilien. Den er ca 12 cm lang og veier omtrent 11 gram. Den er lett å kjenne igjen på blåfargen på hodet og den svarte stripen gjennom øyet. Den er i likhet

Detaljer

INNHOLD. Side. Rettelse: S. 67, linje 3 nedenfra, står høststormene, skal stå havs tromene. Artikler:

INNHOLD. Side. Rettelse: S. 67, linje 3 nedenfra, står høststormene, skal stå havs tromene. Artikler: INNHOLD Artikler: Side Edv. K. Barth: Måker og andre sjøfugler... 1 Aage Wildhagen: Om forsøk på innplantning av fremmede pattedyrarter i Norge... 11 Arnold Årebrot-Olsen: Fra fuglelivet ved Haugesund

Detaljer

NOF Øvre Eiker Lokallag Krokstadelva i mars 2008 Terje Bakken

NOF Øvre Eiker Lokallag Krokstadelva i mars 2008 Terje Bakken FUGLER VED FISKUMVANNET 2007 FUGLEÅRET 2007 Dette er nå 14. året på rad vi gir ut en rapport om fuglelivet på/ved Fiskumvannet. Ingen av observasjonene har vært behandlet av LRSK. 155 arter er registrert

Detaljer

NOTAT. 1. Borg 2 - Konsekvensutredning verdisetting. I Konsekvensviften skal naturtypene verdisettes, til «liten, middels, stor» jf.

NOTAT. 1. Borg 2 - Konsekvensutredning verdisetting. I Konsekvensviften skal naturtypene verdisettes, til «liten, middels, stor» jf. NOTT Oppdrag 1110438 Kunde Kystverket Notat nr. 00 Dato 2014/01/14 Til Fra Kopi Rambøll Dato 2014/01/14 Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen N-0213 Oslo T +47 2251 8000 www.ramboll.no 1. org 2 - Konsekvensutredning

Detaljer

FUGLER PÅ FLØYEN. En guide til fuglefôringsstedene på Fløyen

FUGLER PÅ FLØYEN. En guide til fuglefôringsstedene på Fløyen FUGLER PÅ FLØYEN En guide til fuglefôringsstedene på Fløyen 2 1 3 Opplev fuglelivet på Fløyen Rundt omkring på Fløyen, i nærheten av grindverksbygg og gapahuker (se kart), henger det fuglefôrere hvor fugler

Detaljer

Vår ref.: sak/268 Deres ref.: 20 I Dato: 19. august 2012

Vår ref.: sak/268 Deres ref.: 20 I Dato: 19. august 2012 NOF OA Postboks 1041 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 975 615 308 Statens vegvesen Region øst leder@nofoa.no Medlemsrelatert: medlem@nofoa.no Økonomisk: kasserer@nofoa.no Vernesaker: naturvernkontakt@nofoa.no

Detaljer

FUGLER VED FISKUMVANNET 2005 Av Terje Bakken

FUGLER VED FISKUMVANNET 2005 Av Terje Bakken FUGLER VED FISKUMVANNET 2005 Av Terje Bakken FUGLEÅRET 2005 Dette er nå 12. året på rad vi gir ut en rapport om fuglelivet på/ved Fiskumvannet. Ingen av observasjonene har vært behandlet av LRSK. 164 arter

Detaljer

Fuglelivet ved Miletjern Nedre Eiker 1996-2008

Fuglelivet ved Miletjern Nedre Eiker 1996-2008 Fuglelivet ved Miletjern Nedre Eiker 1996-2008 Morten Halmrast Mjøndalen oktober 2008 Grunnlaget for denne rapporten er blitt til ved hjelp av mange års ringmerkingsaktivitet og registreringer av fuglelivet

Detaljer

Tanamunningen er et av de få urørte større elvedeltaene i Europa. Det

Tanamunningen er et av de få urørte større elvedeltaene i Europa. Det WWW.BIOFORSK.NO/FUGLETURISME Tanamunningen naturreservat Faktaark for prosjektet «Fugleturisme i Midt- og Øst-Finnmark», et prosjekt i «Naturarven som verdiskaper (M)» Tanamunningen er et av de få urørte

Detaljer

Fugler i Fossum-området 2005

Fugler i Fossum-området 2005 Fugler i Fossum-området 200 Torsten Källqvist 2006 INNHOLD BAKGRUNN... OBSERVASJONER... Storlom... Storskarv... Gråhegre...0 Stokkand...0 Krikkand... Brunnakke... Toppand...2 Bergand...2 Kvinand...2 Svartand...

Detaljer

Status for Rødliste fuglearter i Verdal Utgitt av N.O.F. Verdal Lokallag

Status for Rødliste fuglearter i Verdal Utgitt av N.O.F. Verdal Lokallag Status for Rødliste fuglearter i Verdal Utgitt av N.O.F. Verdal Lokallag Foreningen for fuglevern Desember 2002 1. Forord 2. Artskommentarer 3. Utryddet som hekkefugl i Norge 4. Direkte truet 5. Sårbar

Detaljer

Foto Jostein Myre. Hornborgasjön Torsdag 3. søndag 6. april 2014. av Håkan Billing, NoF Travel. Håkan Billing / NoF Travel

Foto Jostein Myre. Hornborgasjön Torsdag 3. søndag 6. april 2014. av Håkan Billing, NoF Travel. Håkan Billing / NoF Travel Hornborgasjön Torsdag 3. søndag 6. april 2014 Foto Jostein Myre av Håkan Billing, NoF Travel Håkan Billing / NoF Travel Inre Kilsviken Halleberg/ Hunneberg Hornborgasjön Introduksjon «Det var en härlig

Detaljer

FUGLEOBSERVASJONER I VANGSJØEN-OMRÅDET FRA

FUGLEOBSERVASJONER I VANGSJØEN-OMRÅDET FRA FUGLEOBSERVASJONER I VANGSJØEN-OMRÅDET FRA 1975 01.01.20015 Oversikten er skrevet med bakgrunn i observasjoner undertegnede har gjort i perioden. Er i området til sammen 3-4 uker i løpet av ett år. Er

Detaljer

NoF Travel-tur til Øland 2. 5.oktober 2008

NoF Travel-tur til Øland 2. 5.oktober 2008 NoF Travel-tur til Øland 2. 5.oktober 2008 Øland er en av Sveriges flotteste og mest besøkte fuglelokaliteter. Strategisk plassert i Østersjøen, mellom Stockholm og Falsterbo, byr øya på mange biotoper

Detaljer

Vedtatt planprogram for reguleringsplaner, E18 Retvet Vinterbro fastsetter at:

Vedtatt planprogram for reguleringsplaner, E18 Retvet Vinterbro fastsetter at: Oppdragsgiver: Oppdrag: 532554-01 E18 Retvet - Vinterbro E18 Retvet - Vinterbro Dato: 2.10.2015 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng NOTAT GLENNETJERN INNHOLD Innledning... 1 Metode...

Detaljer

RAPPORT OM FUGLELIVET I OMRÅDET ØSTRÅT GRØSTAD SKOG I NESODDEN KOMMUNE. våren og sommeren Ved NOF Nesodden lokallag. NOF Nesodden lokallag

RAPPORT OM FUGLELIVET I OMRÅDET ØSTRÅT GRØSTAD SKOG I NESODDEN KOMMUNE. våren og sommeren Ved NOF Nesodden lokallag. NOF Nesodden lokallag RAPPORT OM FUGLELIVET I OMRÅDET ØSTRÅT GRØSTAD SKOG I NESODDEN KOMMUNE våren og sommeren 2009 Ved NOF Nesodden lokallag NOF Nesodden lokallag Innhold Innledning side 3 Oppsummering av naturverdier i området

Detaljer

Fugler i Asker og Bærum 2003

Fugler i Asker og Bærum 2003 Fugler i Asker og Bærum 2003 Område 1: Fossum-Ila Torsten Källqvist 2003 1 Beskrivelse av området...6 Metodikk... 11 Observasjoner... 11 Storskarv... 11 Gråhegre... 11 Sangsvane... 12 Grågås... 12 Stokkand...

Detaljer

Undervisningsprogram i naturfag Østensjøvannet

Undervisningsprogram i naturfag Østensjøvannet Undervisningsprogram i naturfag Østensjøvannet 4. klassetrinn Utarbeidet av Christine Sunding (Oslo og Omland Friluftsråd) Finn A. Gulbrandsen og Audun Brekke Skrindo (foto) (Østensjøvannets Venner) Finansiert

Detaljer

Fugler i Fossum-området, Bærum

Fugler i Fossum-området, Bærum Fugler i Fossum-området, Bærum 00-01 Torsten Källqvist 0 BAKGRUNN 7 OBSERVASJONSOMRÅDET 7 OBSERVASJONER Storlom Smålom Toppdykker Storskarv Gråhegre 13 Stokkand 13 Krikkand 1 Brunnakke 1 Toppand 1 Kvinand

Detaljer

Store Færder Ornitologiske Stasjon 2009

Store Færder Ornitologiske Stasjon 2009 Store Færder Ornitologiske Stasjon 2009 Av Per Kristian Slagsvold Her følger en liten gjennomgang av fugleåret på Store Færder Ornitologiske Stasjon 2009. Dette var det 47`ende året med ornitologiske undersøkelser

Detaljer

Utredning. Status for fugl i områdene Halsøen, Langøra og sjøen utenfor, Stjørdal kommune. Magne Husby Per Inge Værnesbranden

Utredning. Status for fugl i områdene Halsøen, Langøra og sjøen utenfor, Stjørdal kommune. Magne Husby Per Inge Værnesbranden Utredning Status for fugl i områdene Halsøen, Langøra og sjøen utenfor, Stjørdal kommune Magne Husby Per Inge Værnesbranden Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 111 Steinkjer 2009 Status for fugl i

Detaljer

Årgang 14 -Nr ULLERØY ORNITOLOGISKE STASJON

Årgang 14 -Nr ULLERØY ORNITOLOGISKE STASJON Årgang 14 -Nr.4-1984 Organ for Norsk Ornitologisk Forening - Avdeling Vest-Agder --- ULLERØY ORNITOLOGISKE STASJON Rapport om virksomheten 1981 R E. D A K S J O N E. L T Redaksjonen: Bernt K. Knutsen,

Detaljer

Fuglelivet ved Nosa, Lyseren, Enebakk kommune våren sommeren 2009

Fuglelivet ved Nosa, Lyseren, Enebakk kommune våren sommeren 2009 Fuglelivet ved Nosa, Lyseren, Enebakk kommune våren sommeren 2009 Ill. Trond Haugskott Det takserte området sommeren 2009 Trond Aspelund, Rune Christensen, Espen Støtterud-Christensen Tilleggsdata av Svein

Detaljer

ARTSLISTE FOR MIDT-TELEMARK AJOUR 1989 MORTEN RASK ARNESEN ARTSLISTE FOR MIDT-TELEMARK AJOUR 1984 MORTEN RASK ARNESEN ERLEND RUGTVEIT

ARTSLISTE FOR MIDT-TELEMARK AJOUR 1989 MORTEN RASK ARNESEN ARTSLISTE FOR MIDT-TELEMARK AJOUR 1984 MORTEN RASK ARNESEN ERLEND RUGTVEIT r sm qs98.2-9 (481.18 ) A ex.2 ARTSLISTE FOR MIDT-TELEMARK AJOUR 1989 av MORTEN RASK ARNESEN ARTSLISTE FOR MIDT-TELEMARK AJOUR 1984 av MORTEN RASK ARNESEN ERLEND RUGTVEIT ARTSLISTE FOR LIFJELL-OMRÅDET

Detaljer

Store Færder Ornitologiske Stasjon 2007.

Store Færder Ornitologiske Stasjon 2007. Store Færder Ornitologiske Stasjon 2007. Året 2007 har vært meget bra for stasjonen. Vi har hatt en god bemanning, spesielt på høsten, og vi har fått gjort en del ting som har stått på tapetet i en del

Detaljer

FELTARBEID VED FOKSTUMYRA

FELTARBEID VED FOKSTUMYRA FELTARBEID VED FOKSTUMYRA 2006 med hovudvekt på ornitologi og ringmerking Kjell Mork Soot og Karl Johan Grimstad. Januar 2007 Skogsnipe, ungfugl, 31.07.2006 (Foto: Kjell Mork Soot). INNHOLD 1. LITT OM

Detaljer

NÆRINGSMESSIG BETYDNING FOR REPRODUKSJON HOS HUBRO PÅ HITRA / FRØYA Martin Pearson

NÆRINGSMESSIG BETYDNING FOR REPRODUKSJON HOS HUBRO PÅ HITRA / FRØYA Martin Pearson NÆRINGSMESSIG BETYDNING FOR REPRODUKSJON HOS HUBRO PÅ HITRA / FRØYA Martin Pearson 1 HVORDAN DESIMERE HUBRO PÅ EN MEST MULIG EFFEKTIV MÅTE BEGRENSE NÆRINGSTILGANGEN VED: 1. PLANTE TIL KYSTLYNGHEIA MED

Detaljer

Fugleregistreringer i Nordre Øyeren naturreservat i gråor- og heggeskogsområdene på øyene Kusand og Gjushaugsand

Fugleregistreringer i Nordre Øyeren naturreservat i gråor- og heggeskogsområdene på øyene Kusand og Gjushaugsand Fugleregistreringer i Nordre Øyeren naturreservat i gråor- og heggeskogsområdene på øyene Kusand og Gjushaugsand 2010 Løvsanger. Foto Per Morten Groth Feltarbeid ved Ståle Dahlberg og Per Morten Groth

Detaljer

FUGLELIVET I SØR-VESTRE DEL AV

FUGLELIVET I SØR-VESTRE DEL AV FUGLELIVET I SØR-VESTRE DEL AV TYRIFJORDEN OG BERGSJØ VURDERING AV VERNEVERDIER OG AKTUELLE TILTAK av Bjørn Harald Larsen Utgitt av Norsk Ornitologisk Forening, avd. Buskerud SAMMENDRAG Fuglelivet i sør-vestre

Detaljer

Kartlegging av fuglelivet i Dyngelandsdalen, Bergen Kommune

Kartlegging av fuglelivet i Dyngelandsdalen, Bergen Kommune Kartlegging av fuglelivet i Dyngelandsdalen, Bergen Kommune NOF avd Bergen Lokallag er en forening bestående av alt fra folk med fugler som hobby til utdannete biologer/ornitologer. Etter oppfordring tar

Detaljer

Med NoF Travel til Øland under høsttrekket 2010

Med NoF Travel til Øland under høsttrekket 2010 Med NoF Travel til Øland under høsttrekket 2010 13. 17. oktober 2010 Her fotograferes polarsvømmesnipe, på Ølands sørligste punkt. Øland er en av Sveriges flotteste og mest besøkte fuglelokaliteter med

Detaljer

NoF Travel-tur til Falsterbo 4. 7. oktober 2012

NoF Travel-tur til Falsterbo 4. 7. oktober 2012 NoF Travel-tur til Falsterbo 4. 7. oktober 2012 Brunnakker og krikkender. Foto Kristin Vigander. Falsterbo ligger i Skåne helt sørvest i Sverige, med kort avstand over til Danmark. Halvøya virker som en

Detaljer

HUBRODAG FYLKESMANNEN I NORDLAND MARTIN PEARSON.

HUBRODAG FYLKESMANNEN I NORDLAND MARTIN PEARSON. HUBRODAG FYLKESMANNEN I NORDLAND 20.04.2017 MARTIN PEARSON. Ungeproduksjon Hitra Frøya 1999-2012 25 20 Antall tvillingkull Totalt antall unger Antall kontrollerte territorier 15 10 5 0 1999 2000 2001 2002

Detaljer

Utvidelse av småbåthavn i Båsen, Åmøy

Utvidelse av småbåthavn i Båsen, Åmøy Utvidelse av småbåthavn i Båsen, Åmøy Virkninger på sjøfugl i Torsteinsvika Ecofact rapport: 12-2010 www.ecofact.no Utvidelse av småbåthavn i Båsen, Åmøy Virkninger på sjøfugl i Torsteinsvika Ecofact rapport:

Detaljer

TREKKFUGL-OBSERVASJONER FRA ÅL

TREKKFUGL-OBSERVASJONER FRA ÅL TREKKFUGL-OBSERVASJONER FRA ÅL I: HALLINGDAL Au 'LARS OLUF ODDE& + * l i.',ii: l & ' r - * * ' i.. I I I 1 I I I I I t ' I i 1 $j$$&&d&g$gg "d&d.'.j&4dqs",,,*,*w6i$t4 il* R@& @g Ilnerk. 4. oktober, av

Detaljer

3. desember. En kuriositet: etter to dager har det nå kommet nøyaktig like mye nedbør som hele desember i fjor, 39,8 mm! Og mer er i vente...

3. desember. En kuriositet: etter to dager har det nå kommet nøyaktig like mye nedbør som hele desember i fjor, 39,8 mm! Og mer er i vente... ÅRET 2013 Væråret 2013 ble faktisk en aning kaldere enn gjennomsnittet siden 1993 her i Møllebakken, mens gjennomsnittstemperaturen for hele landet er 1,0 over normalen. Igjen ser vi altså at normalen

Detaljer

Rapport om fuglelivet i området Toppåsen Langfjell, Nesodden kommune

Rapport om fuglelivet i området Toppåsen Langfjell, Nesodden kommune Rapport om fuglelivet i området Toppåsen Langfjell, Nesodden kommune våren og sommeren 2008 «Nesoddgruppa» Desember 2008 Postboks 1041 Sentrum 0104 OSLO leder@nofoa.no www.nofoa.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Norsk ornitologisk forening

Norsk ornitologisk forening Rapport 6-5 Bestandsovervåking ved Jomfruland og Lista fuglestasjoner i 4 Oddvar Heggøy, Jan Erik Røer, Ola Nordsteien, Aïda López Garzía & Oskar Kenneth Bjørnstad Norsk ornitologisk forening Bestandsovervåking

Detaljer

Azorene Torsdag 13.september - Fredag 21.september 2012

Azorene Torsdag 13.september - Fredag 21.september 2012 Foto: Vegard Bunes Azorene Torsdag 13.september - Fredag 21.september 2012 av Vegard Bunes, NoF Travel Vegard Bunes / NoF Travel Denne turrapporten presenterer en fugletur til Azorene i regi av NoF Travel

Detaljer

Telleforholdene for vannfugl var ikke optimale på tidspunktet forsøket ble gjennomført, men gode nok til at resultatene er pålitelige.

Telleforholdene for vannfugl var ikke optimale på tidspunktet forsøket ble gjennomført, men gode nok til at resultatene er pålitelige. NOTAT Vår ref.: Dato: 2. februar 2015 Brettseiling og fugl Nordhasselvika den 7.12.2014 Bakgrunn Ecofact har vært engasjert av Fylkesmannen i Vest-Agder for å få belyst hvordan vannfugler reagerer på brettbaserte

Detaljer

RYFYLKE FRILUFTSRÅD I SAMARBEID MED STAVANGER KOMMUNE, PARKVESENET:

RYFYLKE FRILUFTSRÅD I SAMARBEID MED STAVANGER KOMMUNE, PARKVESENET: RYFYLKE FRILUFTSRÅD I SAMARBEID MED STAVANGER KOMMUNE, PARKVESENET: Innledning Dette forslaget til skjøtselsplan er laget på grunnlag av befaring og samtaler med naturforvalter Gunnar Helliesen i parkvesenet.

Detaljer

Registrering av vepsevåk i forbindelse med søknad om utbygging av Bjørnholtlia i Nittedal for boligformål

Registrering av vepsevåk i forbindelse med søknad om utbygging av Bjørnholtlia i Nittedal for boligformål Registrering av vepsevåk i forbindelse med søknad om utbygging av Bjørnholtlia i Nittedal for boligformål Vepsevåk over Kolsås, 25. juni 2013. Foto Elsie Berg Utført på oppdrag fra Bjørnholtlia Utvikling

Detaljer

FAKTA. Vintertemperaturene i perioden

FAKTA. Vintertemperaturene i perioden 8/1995 13-06-95 08:45 Side 1 (Svart plate) -ark Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning er et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen miljøvernforskning. Stiftelsen har ca. 210

Detaljer

NoF Travel-tur til Falsterbo 16. 20. september 2009

NoF Travel-tur til Falsterbo 16. 20. september 2009 NoF Travel-tur til Falsterbo 16. 20. september 2009 Falsterbo ligger i Skåne helt sørvest i Sverige, med kort avstand over til Danmark. Den virker som en trakt for alle trekkfugler som ønsker å fly over

Detaljer

Tilstanden for norske sjøfugler

Tilstanden for norske sjøfugler Tilstanden for norske sjøfugler Rob Barrett, Tromsø museum - universitetsmuseet med god hjelp fra Tycho Anker-Nilssen, NINA Svein-Håkon Lorentsen, NINA Sild Oppvekstområde Næringssøk Drift av larver Gytetrekk

Detaljer

Vårtrekket 2008. Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø. Nedbør

Vårtrekket 2008. Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø. Nedbør Vårtrekket 2008 Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø Medlemmene av Norsk Ornitologisk Forening har vært aktive siden opprettelsen av det første lokallaget i Troms midt på1970-tallet,

Detaljer

NOTAT. Brettseiling og fugl Bauskjevika den

NOTAT. Brettseiling og fugl Bauskjevika den NOTAT Vår ref.: Dato: 2. februar 2015 Brettseiling og fugl Bauskjevika den 13.12.2014 Bakgrunn Ecofact har vært engasjert av Fylkesmannen i Vest-Agder for å få belyst hvordan vannfugler reagerer på brettbaserte

Detaljer

Årsrapport for Gjennestadvannet 2012

Årsrapport for Gjennestadvannet 2012 Årsrapport for Gjennestadvannet 2012 Totalt ble det registrert 144 arter hvor 4 var nye for området, nemlig: ærfugl, svartstork, svarthalespove og lappspove. Artslisten for Gjennestadvannet teller nå 210

Detaljer

Vannskikjøring på Mjær. Konsekvenser for fuglelivet

Vannskikjøring på Mjær. Konsekvenser for fuglelivet Vannskikjøring på Mjær Konsekvenser for fuglelivet En oppfølging til undersøkelsen fra 1995 Trond Aspelund Norsk Ornitologisk Forening avdeling Oslo og Akershus Sluttrapport 15.10.2000 - 1 - FORORD Etter

Detaljer

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:...

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys

Detaljer

Årsrapport 2008. NOF-AB s aktiviteter i 2008

Årsrapport 2008. NOF-AB s aktiviteter i 2008 Norsk Ornitologisk Forening www.nofoa.no/~lag-ab Asker og Bærum Lokallag Postboks 111 1321 Stabekk Årsrapport 2008 Haslum 31/12-2008 Styret 2008-2009: Leder Kasserer Styremedlem Styremedlem Vararepresentant

Detaljer

Mulige rødlistede arter av hauke- og falkefamilien ved Staviåsen langs Hurdalssjøens østside, Utført på oppdrag fra Asplan Viak

Mulige rødlistede arter av hauke- og falkefamilien ved Staviåsen langs Hurdalssjøens østside, Utført på oppdrag fra Asplan Viak Foto Roger Nesje Mulige rødlistede arter av hauke- og falkefamilien ved Staviåsen langs Hurdalssjøens østside, 2015 Utført på oppdrag fra Asplan Viak Feltarbeid ved Roger Nesje Oppdrag I forbindelse med

Detaljer

NAr ornitologen kommer til Jæren er det kanskje særlig noen bestemte arter av den stedegne fauna som han gjerne ville få høve til å studere nærmere.

NAr ornitologen kommer til Jæren er det kanskje særlig noen bestemte arter av den stedegne fauna som han gjerne ville få høve til å studere nærmere. Stavanger Museums Årshefte, Årg. 50( 1939-40), s. 141-146 NOEN SJELDNERE FUGLER PÅ JÆREN. NAr ornitologen kommer til Jæren er det kanskje særlig noen bestemte arter av den stedegne fauna som han gjerne

Detaljer

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken EN GLAD GUTT Av Bjørnstjerne Bjørnsson Øivind og bukken Øivind mister bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys om kvelden,

Detaljer

Det Kgl. norske Videnskabers Selskab, Museet

Det Kgl. norske Videnskabers Selskab, Museet n. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapport, Zool. Ser. 1977-8 ORNITOLOGISKE UNDERSØKELSER I EIDSBOTN, LEVANGERSUNDET OG ALFNESFJÆRA, LEVANGER KOMMUNE, NORD-TRØNDELAG Rapporten er utført etter oppdrag fra MiljØverndepartementet

Detaljer

Rapport om fuglelivet i en del av Sefjell, Nesodden kommune

Rapport om fuglelivet i en del av Sefjell, Nesodden kommune Rapport om fuglelivet i en del av Sefjell, Nesodden kommune våren og sommeren «Nesoddgruppa» Desember 2008 Postboks 1041 Sentrum 0104 OSLO leder@nofoa.no www.nofoa.no Innholdsfortegnelse Kart over området

Detaljer

Før jul var vi på Kvernaland. Den 18. og 19. desember kom det masse snø på Kvernaland, der det nesten aldri er snø før ut i februar.

Før jul var vi på Kvernaland. Den 18. og 19. desember kom det masse snø på Kvernaland, der det nesten aldri er snø før ut i februar. Cumbre del Sol januar februar mars 2010 Vi hadde bestemt oss for at vi skulle være på litt mer sydlige breddegrader i den verste vinterkulda dette året. Vi hadde funnet en lelighet i Spania, Cumbre del

Detaljer

Bestandsovervåking ved Jomfruland- og Lista fuglestasjoner i 2010.

Bestandsovervåking ved Jomfruland- og Lista fuglestasjoner i 2010. Bestandsovervåking ved Jomfruland- og Lista fuglestasjoner i 2010. NOF- notat 2011-15 Norsk Ornitologisk Forening E- post: nof@birdlife.no Kort rapport til: Direktoratet for naturforvaltning Publikasjonstype:

Detaljer

Kolahalvøya 16.-19.9.2013 En uforglemmelig reise

Kolahalvøya 16.-19.9.2013 En uforglemmelig reise Kolahalvøya 16.-19.9.2013 En uforglemmelig reise Jeg var så heldig å bli invitert til et kurs i Russland og takket selvsagt ja. Kurset ble holdt på et hotell inne i skogen, omtrent 25 kilometer vest for

Detaljer

ÅRBOK / STAVANGER MUSEUM, ÅRG. 57(1947), s. 26-37

ÅRBOK / STAVANGER MUSEUM, ÅRG. 57(1947), s. 26-37 ÅRBOK / STAVANGER MUSEUM, ÅRG. 57(1947), s. 26-37 Ornitologisk 1')lasjon I.å n. \'tnll"f'lt IWtI h'" surausl. I balq,rrunn"jl tuhhld~ I... r 1U'\'uk""1 ")fod rrhlrl hnlm. (Ful..\. 11.' 1111011-0... ) 26

Detaljer

Avosetter på Grenen. Foto Jan Erik Haugen. Skagen Onsdag 4. søndag 8. mai av Håkan Billing, NoF Travel. Håkan Billing / NoF Travel

Avosetter på Grenen. Foto Jan Erik Haugen. Skagen Onsdag 4. søndag 8. mai av Håkan Billing, NoF Travel. Håkan Billing / NoF Travel Skagen Onsdag 4. søndag 8. mai 2016 Avosetter på Grenen. Foto Jan Erik Haugen av Håkan Billing, NoF Travel Håkan Billing / NoF Travel Skien Tønsberg Fredrikstad Skagen Aalbæk Introduksjon På Danmarks nordspiss

Detaljer

Vannfugltellinger i Pasvik naturreservat

Vannfugltellinger i Pasvik naturreservat Bioforsk Rapport Vol. 1 Nr. 36 2006 Vannfugltellinger i Pasvik naturreservat Årsrapport 2004 og 2005 Morten Günther Bioforsk Jord og miljø www.bioforsk.no Sett inn bilde her 20 x 7,5-8 cm Hovedkontor

Detaljer

Forekomst av fugl gjennom året Ørin nord

Forekomst av fugl gjennom året Ørin nord Forekomst av fugl gjennom året Ørin nord Torgeir Nygård, NINA og Halvor Sørhuus 1. Metode I to NINA oppdragsmeldinger er eldre tellinger og tellingene i år 000 summert opp. Forekomsten av svartand og marine

Detaljer

Hekkende fugl i Slettnes naturreservat, Gamvik i 2012

Hekkende fugl i Slettnes naturreservat, Gamvik i 2012 Hekkende fugl i Slettnes naturreservat, Gamvik i 2012 En oppdatering av kunnskapsgrunnlaget Karl-Birger Strann & Vigdis Frivoll NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som

Detaljer

Utredning. Anleggsveg langs Trondheim lufthavn, Værnes. Konsekvenser for biologisk mangfold. Magne Husby Bjørg Rindal

Utredning. Anleggsveg langs Trondheim lufthavn, Værnes. Konsekvenser for biologisk mangfold. Magne Husby Bjørg Rindal Utredning Anleggsveg langs Trondheim lufthavn, Værnes Konsekvenser for biologisk mangfold Magne Husby Bjørg Rindal Høgskolen i Nord-Trøndelag Utredning nr 108 Steinkjer 2009 Anleggsveg langs Trondheim

Detaljer

Marsjen sørover startet kl Tall fra Gullichsensletta ( felt A på kartet ) kl 19.00

Marsjen sørover startet kl Tall fra Gullichsensletta ( felt A på kartet ) kl 19.00 Gåsetelling Hyttevika 31.05-04.06 2006 Stig Hammer og Bjørn Frantsen Kom til hytta ca.kl.16.00, og etter mye strev, men med god hjelp fra pilotene, kom vi oss inn i hytta. Det som møte oss var et sørgelig

Detaljer

Skulptur- og kulturminnepark Ekeberg

Skulptur- og kulturminnepark Ekeberg Vedlegg 10 - Planforslag Skulptur- og kulturminnepark Ekeberg Naturgrunnlag registreringer og rapporter 1. Kartlegging av naturverdier på Ekeberg, Biofokus 29.10.2008 2. Naturtyperegistreringer fra naturtypebasen,

Detaljer

APPORTSERIEo N[

APPORTSERIEo N[ 1.. JS'I'I~f) 1) il'i'uil APPORTSERIEo N[ 7 1980 UGLELIVET I kinnerf lo og Seutef va. Årsrapport 1979 EIR STENMARK FUGLELIVET I SIINNERFLO OG SEUTELVEN Årsrapport for 1979 Geir Stenmark ~ - - -=-----

Detaljer

Utbredelse Habitat Type hensyn: Beskrivelse av hensyn Hekketid = 1.3. - 15.7. Den første etableringstiden er den mest sårbare tiden.

Utbredelse Habitat Type hensyn: Beskrivelse av hensyn Hekketid = 1.3. - 15.7. Den første etableringstiden er den mest sårbare tiden. Utbredelse Habitat Type hensyn: Beskrivelse av hensyn Ordinært flerbruk Leveområde Spillplass Reirplass Sårbar for forstyrrelse i hekketida Hekketid = 1.3. - 15.7. Den første etableringstiden er den mest

Detaljer

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget SMAKEBITER FRA FJORD OG HAV Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget Her kommer en liten sel svømmende, en HAVERT, bare et par uker gammel. Veldig nysgjerrig. Han må studere

Detaljer

Ornitologiske kvaliteter i Båtsfjord havn og indre deler av fjorden.

Ornitologiske kvaliteter i Båtsfjord havn og indre deler av fjorden. Ornitologiske kvaliteter i Båtsfjord havn og indre deler av fjorden. for Kystverket Nordland / Senter for utbygging av Biotope AS - arkitektur & natur August 2016 / www.biotope.no Båtsfjord er et viktig

Detaljer

NOTAT. Brettseiling og fugl - Fuglevika,

NOTAT. Brettseiling og fugl - Fuglevika, NOTAT Vår ref.: Dato: 2. februar 2015 Brettseiling og fugl - Fuglevika, 13.12.2014 Bakgrunn Ecofact har vært engasjert av Fylkesmannen i Vest-Agder for å få belyst hvordan vannfugler reagerer på brettbaserte

Detaljer

Årsrapport 2004. Rapport fra ekskursjoner og årsmøte 2004

Årsrapport 2004. Rapport fra ekskursjoner og årsmøte 2004 Norsk Ornitologisk Forening www.naturnett.org/nofab Asker og Bærum Lokallag Postboks 111 1321 Stabekk Haslum 05/01-2005 Årsrapport 2004 Styret 2004-2005: Leder Terje Bøhler Kasserer Dag Erichsrud Styremedlem

Detaljer

Fugletakseringer i Børsesjø naturreservat, Telemark 2010

Fugletakseringer i Børsesjø naturreservat, Telemark 2010 Fugletakseringer i Børsesjø naturreservat, Telemark 21 Jon Trygve Johnsen 21 Forord Børsesjø er et viktig våtmarksområde i Telemark fylke med et spesielt rikt fugleliv, og som et viktig utfartsted for

Detaljer