Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K24 Arkivsaksnr.: 14/4460. Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K24 Arkivsaksnr.: 14/4460. Formannskapet 26.01.2015"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K24 Arkivsaksnr.: 14/4460 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet SVAR PÅ HØRING - PLANLAGT UTVIDELSE VED HYDRO KARMØY Rådmannens forslag til vedtak: Karmøy formannskap tar svarbrevet fra kommunen til miljødirektoratet til orientering.

2 SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn for saken Hydro Aluminium Karmøy (HAK) søker om endring av tillatesle til viksomheter etter forurensingsloven. Søknad, konsekvensutredning og andre delutredninger er sendt på høring. Karmøy kommune er særlig bedt om informasjon om: bedriftens utslipp kan gjøre det vanskelig å oppnå mål om god økologisk og god kjemisk tilstand i vannforekomsten, jf vannforskriften 4-6. bedriftens utslipp kan føre til overskridelse av mål for luftkvalitet i området forekomst av sårbare dyre- og plantearter i området, jf naturmangfoldloven 8. andre planlagte aktiviteter som kan påvirke økosystemer i området, jf.naturmangfoldloven 10. andre lokale forhold som departementet bør ta hensyn til når de avgjør søknaden, knyttet til helse og miljø, reguleringsplaner, interesser i området, naboer eller annet. Fakta/saksopplysninger: HAK ønsker å øke produsjonen med ny teknologi, over to trinn. Trinn en planlegges byggestart sommer 2015, og vil bestå av 60 nye celler for aluminiumsproduksjon. Trinn to vil bestå av 202 celler, og planlegges ferdig i Dette vil gi investeringer på om lag 3,5 og 6,6 milliarder kroner. Det vil totalt gi ca 190 nye årsverk, og øke produksjonen fra dagens tonn til tonn pr år. Den økte produksjonen vil gi økte CO₂-ekvivalenter fra dagens tonn til tonn pr år. Dette er således i strid med nasjonale mål om redukson i klimagassutslipp. På den annen side vil utslippene fra HAK være 1,5 kg CO₂, mens det på verdensbasis (unntatt Kina der det er det dobbelte) er utlipp på 7,5 kg CO₂ pr kg produsert aluminium. Utvidelsen på Karmøy vil således bidra til å redusere verdens klimagassutslipp. Hovedgrunnen til dette er at det brukes fornybar kraft. I tillegg skal det benyttes ny teknologi, som trenger mindre energi pr tonn som produseres. Lokale forurensinger til luft, vann og land vil generelt sett ikke overstige de utslipp som var før Søderberganleggene ble nedlagt. Tidligere utslipp av PAH har gitt kostholdsrestriksjoner for skalldyr i deler av Karmsundet. Dette utslippet opphørte ved nedleggelse av Søderberg. Det nye anlegget vil ikke føre til utslipp av PAH. Da det ikke er formannskapsmøte mellom 10. november og 26. januar har kommunen sendt et svar fra administrasjonen. Ved å utsette høringssvaret til 27. januar kunne utbyggingen blitt utsatt. Det er planlagt byggestart sommeren 2015.

3 Rådmannens konklusjon: Utvidelsen av Hydro Karmøy vil ha små lokale negative konsekvenser. Disse blir langt oversteget av de positive effektene. Kommunen har i svarbrevet til miljødirektoratet samordnet uttalelser fra flere fagfelt. Rådmannen i Karmøy Sigurd Eikje sign. Oversikt over vedlegg: Svarbrevet på høringen sendt fra kommunens administrasjon til miljødirektoratet.

4 Teknisk etat Miljødirektoratet Pb 5672, Sluppen 7485 Trondheim Dato: Saksbeh: Saksnr: Løpenr: Arkivkode: Deres ref: Peder Christiansen 14/ /14 K /1019 SVAR - HØRING OM PLANLAGT UTVIDELSE VED HYDRO KARMØY Karmøy kommune viser til høring av søknad fra Hydro Aluminium Karmøy (HAK) om endring av tillatelse til virksomheter etter forurensingsloven. Da Karmøy kommune ikke har formannskapsmøte før i slutten av januar ønsker vi å gi en administrativ uttalelse. Denne uttalen vil bli lagt ut til orientering for formannskapet på første møte i I brevet fra direktoratet er kommunen spesielt bedt om å informere om 5 ulike temaer, som vi ønsker å besvare. Karmøy kommune har ingen informasjon om Karmsundet og vanndirektivets målsetting ut over det som kommer frem i konsekvensutredningen og NIVAs rapport. Kommunen har ingen informasjon om at tiltaket vil føre til overskridelser av mål for luftkvalitet i området. I konsekvensutredningen side 69 står det at «Det er ingen naturverdier på tomta, og tiltaket har ingen vesentlig negativ påvirkning på naturtyper eller leveområder for ulike arter.» I denne sammenheng må ordbruken «på tomta» bety arealene der de nye byggene skal etableres. Hvis «på tomta» menes innen industriområdet er det store naturverdier. Disse er også kartlagt i miljødirektoratets naturbase (se naturbase.no). Selv om kommunen er enig i konklusjonen at utbyggingen vil ha ingen vesentlige negative påvirkninger ønsker man å opplyse om følgende: Rådhuset, Statsråd Vinjes gate 25, 4250 KOPERVIK Telefon: e-post:

5 Innenfor Hydros område er en av Rogalands aller største måkekolonier. Den har vært der i mange tiår. Karmøy Ringmerkingsgruppe har ringmerket, og fulgt koloniene, siden tallet. De mest tallrike artene er sildemåke og gråmåke, som trolig har omtrent 500 hekkepar for hver av artene. I tillegg hekker ca. 50 par fiskemåker, rødlistet som nær truet, og noen titalls svartbaker i området. Hvorfor måkene foretrekker å hekke her vites ikke, men mange antar at den innenfor industrigjerde unngår forstyrrelse og predasjon fra rev, katter, hunder og folk. Det kan derfor godt tenkes at fuglene er der pga Hydros aktivitet, og at denne aktiviteten ikke må sees på som en trussel mot naturmangfoldet. Det store antall måker fører til problemer for Hydro, og for bedriftene på området, da spesielt Hydal og Nexans. Karmøy kommune er informert om at problemet er så stort at det truer leietakernes eksistens på industriområdet. Drenering fra tak tettes av måkeskit, ferdige produkter blir tilgriset med måkeskit, biler og bygninger tilgrises også. Det er i tillegg en plage for både gjester og ansatte som «angripes» og får skit på seg. Sommeren 2014 ble det satt opp nett for å hindre at måker skulle hekke. Det hindret ikke hekking, og førte til at noen måkeunger satt seg fast i nettet og døde. På oppfordring fra Statens Naturoppsyn ble nettene fjernet. I ettertid er det etablert en arbeidsgruppe, hvor Karmøy kommune er med, som skal se på muligheter for å redusere konflikten mellom måker og industri i området. Man ønsker å gjøre dette ved å «flytte» måkene fra områdene rundt Hydal og Nexans, mot neset i sørøst. Dette skal gjøres med å gjøre områdene i sørøst mer attraktive for måkene, og områdene rundt Hydal og Nexans mindre attraktive. Man diskuterer derfor å beplante områdene ved bygningene, og fjerne vegetasjon/kratt/skog i sørøst. Begrunnelsen for dette er at måkene vil foretrekke å hekke der det er mindre vegetasjon. Tiltak som å lage sittepinner i området i sørøst, og hindre måker å sitte på tak ved å henge opp streng, er også diskutert. Videre er fangdammen i sør diskutert som et problem, sett ut fra at den tiltrekker seg måker. Dette gjør at måkene har et attraktivt område nær bygningene i vest, som vil trekke dem vekk fra områdene i sørøst. Det er også nevnt at måkene ved fangdammen er et sikkerhetsproblem, da de ofte benytter veien som hvilested, og utgjør en trafikkfare. Ved å etablere en ny fangdam i sør ved byggetrinn 2 vil området tiltrekke seg enda mer måker. Det vil trolig bli brukt som både rasteplass, badeplass og hekkeplass. Det vil også være attraktive områder på begge sider av veien, noe som kan føre til enda mer måker både på veien, og i lufta ved veien. Innenfor en eventuell ny fangdam i sør er det et skjær som er verdifullt for sjøfuglene i området. Skjæret er nesten årlig hekkeplass for terner (makrellterne er rødlistet). I tillegg er det de siste årene påvist hekking her av svartbak, sildemåke, tjeld, ærfugl og skjærpiplerke. Skjæret fungerer dessuten som årviss rasteplass om våren for hundrevis av tjeld like etter ankomst, før de sprer seg ut til hekkeområdene. Karmøy vil derfor opplyse at i forhold til å redusere måkeplagene for Hydro og andre bedrifter, og for å ivareta sjøfuglene i området, så er alternativ 2 om å slippe ut spillvarmevann i sør på dypet, en bedre løsning enn en ny fangdam i sør. 2

6 Kommunen kjenner ikke til andre planlagte aktiviteter i området som kan påvirke økosystemet. Av andre lokale forhold ønsker kommunen å fremheve regional energiplan, fylkesdelplan for areal og transport på Haugalandet, samt kommunens klima- og energiplan, som alle har som mål å utnytte spillvarme fra industrien. Karmøy kommune har ingen planer om å stille krav til påslipp på offentlig nett. Konklusjon: Karmøy kommune ser positivt på den planlagte utvidelsen av Hydro. Kommunen er ikke kjent med at utvidelsen vil gi noen særlige lokale negative effekter. En utbygging av fangdam nr. 2 på sørsiden vil tiltrekke seg mange måker, dette vil forsterke problemene med måker nær Hydros nye anlegg, og Hydal. Karmøy mener dette er et viktig argument for å føre spillvarme i rør ned i dypet, fremfor å lage ny fangdam. Videre oppfordrer Karmøy kommune til en utnyttelse av spillvarme. Hilsen Peder Christiansen Naturforvalter Tone Merete Brekke Fungerende teknisk sjef 3

7 SAKSPROTOKOLL - SVAR PÅ HØRING - PLANLAGT UTVIDELSE VED HYDRO KARMØY MAPPE 2 Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 6/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy formannskap tar svarbrevet fra kommunen til miljødirektoratet til orientering.

Hydro Aluminium Karmøy

Hydro Aluminium Karmøy RAPPORT Hydro Aluminium Karmøy OPPDRAGSGIVER Norsk Hydro ASA EMNE DATO: 10. OKTOBER 2014 DOKUMENTKODE: 125739-PLAN-RAP-01_KU Forside: Hydro Karmøy med planlagt elektrolysehall (illustrasjon: Hydro) Bilder

Detaljer

Forsidefoto: Rogaland Revisjon. Motiv fra Mosvatnet

Forsidefoto: Rogaland Revisjon. Motiv fra Mosvatnet M Forsidefoto: Rogaland Revisjon. Motiv fra Mosvatnet Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtedato: 23.04.2013 Møtested:

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRILUFTSLIVANLEGG Forslag til

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa driftsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.01.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K23 Arkivsaksnr.: 12/497. Hovedutvalg teknisk 25.09.2014

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K23 Arkivsaksnr.: 12/497. Hovedutvalg teknisk 25.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K23 Arkivsaksnr.: 12/497 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 25.09.2014 VEDTAK OM TVANGSMULKT, FORSØPLING I STAVAMARKA 50 - GNR/BNR 21/33 Forslag

Detaljer

Merknader til konsesjonssøknad for Kvinesheia vindkraftanlegg

Merknader til konsesjonssøknad for Kvinesheia vindkraftanlegg Postboks 718 4666 Kristiansand Merknader til konsesjonssøknad for Kvinesheia vindkraftanlegg Behovet for å produsere mer kraft Energieffektivisering Norges Naturvernforbund, Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 12 Arkivsak: 99/04699 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SKEDSMO KOMMUNE - REGULERINGSARBEIDE GBNR 81/2/4/886 NORGES VAREMESSE- ENDRET UTVIDELSE AV PLANOMRÅDET Saksbeh.: Ebba Friis Eriksen Arkivkode: L12

Detaljer

Jæren Energi AS: Søknad om konsesjon for Høg-Jæren vindpark med tilhørende infrastruktur i Time og Hå kommuner i Rogaland

Jæren Energi AS: Søknad om konsesjon for Høg-Jæren vindpark med tilhørende infrastruktur i Time og Hå kommuner i Rogaland Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Fylke/kommuner: Jæren Energi AS/Søknad om konsesjon for bygging og drift av Høg-Jæren vindpark i Time og Hå kommune i Rogaland Rogaland/Time og Hå Ansvarlig: Arne Olsen,

Detaljer

Høring av søknad om tillatelse til drift av kobbergruve i Kvalsund kommune - Nussir ASA

Høring av søknad om tillatelse til drift av kobbergruve i Kvalsund kommune - Nussir ASA Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep 0032 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/1465 NAK-MA-MPS 21.05.2012 Arkivkode: 631.61 Høring av søknad om tillatelse til drift

Detaljer

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2008/327-56 Arkiv: REG-851 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 12.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/13 Formannskapet 27.08.2013 119/13 Formannskapet 10.12.2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART SAKSFRAMLEGG Utvalg: Hovedkomiteen for Miljø og Arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART Forslag til

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Detaljer

Formannskapets sakliste 12.01.04

Formannskapets sakliste 12.01.04 Page 1 of 10 Formannskapets sakliste 12.01.04 Utvalg: Møtested: Møtedato: Karmøy kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapssalen 12.01.04Tid: Kl. 16.00 NB! Merk dag og tid. Eventuelle forfall må

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten

Oslo kommune Bymiljøetaten Oslo kommune Bymiljøetaten Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Dato: 20.10.2014 Deres ref.: 201403499-002 Vår ref.: 14/19993-5 Saksbeh.: Bård Øyvind Bredesen Org. enhet: Natur- og forurensningsavdelingen

Detaljer

Reinheimen nasjonalpark - klage på vedtak om avslag på søknad om oppføring av to gjeterbuer i Lordalen.

Reinheimen nasjonalpark - klage på vedtak om avslag på søknad om oppføring av to gjeterbuer i Lordalen. Fylkesmannen i Oppland Serviceboks 2626 Lillehammer Trondheim, 03.12.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/642 Saksbehandler: Marte Eliasson Reinheimen nasjonalpark - klage

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN FOR MILJØRETTET HELSEVERN 2013-2016. Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 29.01.2014, saksnr.

SAKSPROTOKOLL - PLAN FOR MILJØRETTET HELSEVERN 2013-2016. Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 29.01.2014, saksnr. SAKSPROTOKOLL - PLAN FOR MILJØRETTET HELSEVERN 2013-2016 Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 29.01.2014, saksnr. 4/14 Behandling: Møteprotokoll fra eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt

Detaljer

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo Miljøvernavdelingen Franzefoss as Pb 53 1309 RUD Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Søknad om tillatelse til å bygge Hovda kraftverk i Åmot og Stor-Elvdal kommuner, Hedmark fylke

Søknad om tillatelse til å bygge Hovda kraftverk i Åmot og Stor-Elvdal kommuner, Hedmark fylke Norges vassdrags- og energidirektorat NVE KSK-notat 9/2012 - Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Blåfall AS/Hovda kraftverk Fylke/kommune: Hedmark/Amot o Stor-Elvdal Ansvarlig: Ø stein Grundt Sign.: Saksbehandler:

Detaljer

Karmøy vindkraftverk. Karmøy kommune, Rogaland. Konsesjonssøknad og konsekvensutredning. Utgitt august 2006

Karmøy vindkraftverk. Karmøy kommune, Rogaland. Konsesjonssøknad og konsekvensutredning. Utgitt august 2006 Karmøy vindkraftverk Utgitt august 2006 Karmøy kommune, Rogaland Konsesjonssøknad og konsekvensutredning August 2006 2 Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Søknad om konsesjon for Karmøy vindkraftverk 3 1.2 Haugaland

Detaljer

Stjørdal Fjernvarme AS Oversendelse av vedtak om innskrenkning utvidelser av konsesjonsområdet i Stjørdal kommune

Stjørdal Fjernvarme AS Oversendelse av vedtak om innskrenkning utvidelser av konsesjonsområdet i Stjørdal kommune vassdrags- eriergidirektorat og nenorges NVE Stjørdal Fjenwarme AS c/o Bio Varme AS Akersgt. 1 0158 Oslo Vår dato: Vår ref.: 201000263-27 ke/jboe Arkiv: 513 Deres dato: Deres ref.: 0 7 FEB2013 Saksbehandler:

Detaljer

2. HØRINGSUKAST. Regional. Høring 6.7-7.9 2015. forvaltningsplan 2016-2021

2. HØRINGSUKAST. Regional. Høring 6.7-7.9 2015. forvaltningsplan 2016-2021 2. HØRINGSUKAST Høring 6.7-7.9 2015 Regional forvaltningsplan 2016-2021 Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 2. høringsutkast Høring 6.7. - 7.9. 2015 Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296

Detaljer

Nylandselva kraftverk

Nylandselva kraftverk Bakgrunn for vedtak Nylandselva kraftverk Leirfjord kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200900314-28 Dato 02.12.2014 Notatnummer KSK-notat 84/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.05.2010 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

Oversendelse av tillatelse etter forurensingsloven

Oversendelse av tillatelse etter forurensingsloven SAR Gismarvik Pb 83 4098 TANANGER Oslo, 29.04.2014 Deres ref.: Karen Aanestad Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/3339 Saksbehandler: Norun Reppe Bell Oversendelse av tillatelse etter forurensingsloven

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer