Store utgifter med Geodata, drifts- og vedlikeholdskostnader til bl.a Norkart AS vedr Gisline. Ikke budsjett til denne tjenesten på sektoren.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Store utgifter med Geodata, drifts- og vedlikeholdskostnader til bl.a Norkart AS vedr Gisline. Ikke budsjett til denne tjenesten på sektoren."

Transkript

1 Drift og Utbygging BUDSJETTINNSPILL DRIFT- OG UTBYGGING Må tiltak Sakksref Geodatakostnader Kommunalteknikk; Økning av veibudsjettet Miljø, Park og Idrett; Sommerjobb ung jobb, budsjettjustering Tilsetting i vakant stilling, tilbakeføring av tidligere kutt Bygg og Eiendom; Brannalarmanlegg 2000 Gjerder i barnehager 2000 Nødlyssystem 2500 Haldde, driftsbudsjett Innaktive bygg og leide bygg Utskifting av utebelysning 500 Planleggingskostnad Rullestolramper 200 Brann; Ny brannordning K-sak 3/ Nytt nødnett 110 sentralen (TETRA) Sum MÅ tiltak drift Investeringer Drift og Utbygging Ventilasjonsanlegg Bygg Taktekking Bytte av utvendige overflater på bygg SD-Anlegg 7000 Dykkerbil Brann 400 Gjenkjøp av leasingbil Oppmåling 120 Opprustning av parkeringsplasser 1400 Utskiftingsplan kjøretøy park og idrett Oppgradering offentlig uterom Grønnstrukturplanen 3000 Sum Investeringstiltak Felles; Store utgifter med Geodata, drifts- og vedlikeholdskostnader til bl.a Norkart AS vedr Gisline. Ikke budsjett til denne tjenesten på sektoren. Kommunalteknikk; Vår utfordring er kort og greit forholdet til at vi har for lavt budsjett på drift av kommunale veier. Vi snakker her om et betydelig beløp. Vi regisiterer nå en utvikling hvor forfallet av våre veier har en akselererende utvikling. Selv om vi har fått ekstraordinære midler til gatelys og trafikksikkerhet lider det ordinære veivedlikeholdet av mangel på ressurser. Veibudsjettet må styrkes betydelig! (Hovedplandokumentet fra 2006 redegjorde for et behov i størrelsesorden 7,5 mill pr år som styrking).

2 Miljø, Park og Idrett; Sommerjob, budsjettjustering; Ved etablering av Ungdommens hus var ideen å legge mange kommunale tilbud for ungdom under samme tak. Her nevnes helsesøster, sosialkontor, kultur og arbeid. Arbeidstilbudet inneholdt en felles administrasjon og koordinering av kommunale sommerjobber. Våre tilbud om sommerjobber til ungdom ble også lagt til Huset. Volumet av dette har utgjort 52 ukeverk, og er i praksis vårt driftsbudsjett for våre driftsoppgaver om sommeren, slik som: gressklipping i parker og ved kommunale bygg, vedlikehold av lekeplasser i skoler og barnehager, drift og vedlikehold av friluftsområder og nærmiljøanlegg og vedlikehold av løyper og stier. Et viktig prinsipp i kommunens drift er at vi skal ha en sammenheng mellom ledelse, ansvar, økonomi og personal. Slik er det ikke i MPI. Vi ber derfor om budsjettjustering mellom Kultur/Oppvekst og MPI/DU på kr ,-,tilsvarer lønnskostnaden for 52 ukeverk. Tilsetting i vakant stilling; MPI har for tiden to stillinger til våre driftsoppgaver. Virksomheten har en vakant stilling og sliter med underbemanning i forhold til driftsoppgavene. Fra 2015 vil virksomhetens driftsoppgaver øke med etablering av Kirkeparken. Samtidig har vi et stadig økende behov for å styrke kommunens generelle drift og vedlikehold i Alta Sentrum. For å løse disse behovene bør virksomheten tilsette i vakant stilling og få tilbakeført midler fra tidligere kutt. Til en slik stilling bør det legges en koordinerende funksjon for kommunens oppgaver i arrangement som Borealis og Finnmarksløpet med mer. Investeringsbudsjett Miljø, Park og Idrett; Virksomheten er i arbeid med rullering av Grønnstrukturplanen. Planen forutsettes ferdig i august. Rulleringen forutsetter videreføring av strategien i gjeldene plan.dette innebærer investeringsbehov ved utskifting av kjøretøy, opparbeiding av grøntarealer og opprusting parkeringsplasser i Alta Sentrum. For opprusting av parkeringsplassene P2 og P3 er det behov på 1,4 mill i For planmessig utskifting av kjøretøy forutsettes det samme nivå som i gjeldende planperiode med gjennomsnittlig ,- pr år. Variasjonen fra år til år vil være stor, fra null til 2,5 mill. I 2015 er det planlagt utskifting av vår gamle traktor og innkjøp av en liten maskinhenger. Samlet kostnad (kjøpesum minus innbytte) antas å være ca kr ,- For opparbeiding av arealer forutsettes det samme nivå som i gjeldene planperiode med ,- pr år. For videreføring av tiltak i Grønnstrukturplanen avsettes det 3 mill til investering i 2015.

3 Bygg og Eiendom; Brannalarmanlegg; Det er gjort en kartlegging av brannalarmanlegg og er avdekket til dels store mangler på anleggene i følgende bygg; Kongleveien 35, Talvik svømmehall, Korsfjord oppvekstsenter, Aronnes skole, Komsa skole. Kostnad på ca kr 2 mill. Gjerder i barnehager; Utfordringer med gjerder i barnehagene kan ikke utføres innenfor driftsbudsjettet. Oversikt over innmeldte problemer via avvik og vernerunde/risikovurdering. (Noen barnehager har meldt fra om dette over flere år). Kartlegging har vist at det er behov for 2000 m gjerde og 16 porter. Ca 2 mill kr. Aronnes bh Mangler inngjerding av deler av utearealet ( trafikkfarlig) lave gjerder (Forskriften) Midtbakken Lave gjerder spesielt mot veg på nordsiden. Både sommer og vinter. Port Sentrum bh Lave gjerder, noen deler er nytt høyt. Hovedport Mange avvik (2013) barn som kommer seg over og ut i trafikken Kaiskuru bh Lavt gjerde, spesielt utsatt ved brøyting av snø Kronstad bh Deler av gjerde ødelagt Saga bh Talvik bh Leirbotn Høyere gjerde mot Tverrelvdalsveien. Port Gjerde mot veien Ødelagt mot butikken Tverreldalen Gjerde mot vei snør ned Gakori bh ned Rafsbotn Gjerde mot Gakoriveien «falleferdig». Porten lealaus sjøl etter div reparasjoner. Gjerde snør Høyere gjerde mot RIL huset og veien Nødlyssystem; Vi har i dag et nødlyssystem som er svært kostbart å drifte, men samtidig er det særdeles viktig at det fungerer. Det optimale ville vært å få godkjent bruk av, og montere et «etterlysende nødlyssystem». Et slikt system har en garantert levetid på 15 år, og vil redusere driftskostnader ned mot kr ,- pr år. Vi vil ved en slik løsning frigjøre 1,5 stilling som benyttes i dag til lovpålagt kontroll av nødlys, som kan benyttes til målrettet drifts- og vedlikehold på andre områder. Et slikt system koster ca kr 2,5 mill, i tillegg til eventuelle kostnader for ekstra lysstyring. En slik oppgradering vil i stor grad være inntjent i løpet av 3-5 år. Haldde; Det er nødvendig med driftsbudsjett for Haldde, ca kr 150 tusen.vi ser at det må gjøres tiltak et par ganger i året å holde byggene i den stand de er i. Eksempelvis var det folk der fra oss denne uka for å måke ut snø. Det er nødvendig for at tregulvene ikke skal ta skade. Innaktive Bygg og leide bygg; Byhagen og Elvebakken legesenter er vedtatt driftet uten at det er avsatt penger til det. Kostnad ca 500 tusen. Nedlagte skoler som Transfarelv og Langfjordbotn krever driftsmidler som kunne vært brukt til aktive bygg.

4 Utskifting av utebelysning til ledd og fotocelle; På de fleste bygg er det gammel utebelysning som brenner hele døgnet på vinteren. Her kan man spare penger hvis man skifter til ledd og installerer fotoceller. Kostnad ca 500 tusen. Rullestolramper foran og i byggene; Det må kartlegges om alle byggene er utstyrt slik at de er tilgjengelig for folk med handicap ihht lov om universell utforming. Kostnad ca 200 tusen. Snemåking foran inngangsdører og nødutganger; Personalressursen bindes opp og må prioritere dette bl.a istedenfor å måke sne av tak i perioder med stort snefall. Dersom de som bruker byggene måker/koster av trappa sjøl, kan man frigjøre ressurs andre viktige driftsoppgaver. Besparelse på ca kr 500 tusen. Ventilasjonssystemer/anlegg; mill kr Vi har i dag 31 bygninger med ventilasjonsanlegg i dårlig tilstand eller uten egnet ventilasjonsanlegg og 14 bygninger med ventilasjonsanlegg i utilfredsstillende tilstand. Å oppgradere ventilasjonsaggregater og styring i våre tjenestebygg opp til en tilfredsstillende tilstand krever en investering på nærmere millioner. Dette forutsetter at eksisterende ventilasjonsnett kan benyttes videre uten bygningsmessige ombygginger. Taktekking; 10 mill kr Vi har i dag svært mange bygninger med taktekke som har «utlevd» sin levetid og bærer preg av langvarig manglende vedlikehold. Vi har bygninger med asbestholdig taktekke og papptekkinger på over 40 år, og i tillegg har vi noen tak hvor vi har gjentatte lekkasjer. Et investeringsløft for å utskifte/ oppgradere taktekkinger opp til en tilfredsstillende tilstand krever en investering på nærmere 10 millioner. Dette vil frigjøre ressurser som kan benyttes til målrettet drifts- og vedlikehold på andre områder. Man bør også samtidig vurdere etter isolering av takene for energieffektivisering av bygningsmassen i kommunen. Eksempelvis; Varmekabler over glassgata på helsesenteret. (Der måkes det idag for hånd eller med maskin) Utvendige overflater, behandling og tilleggsisolering; 10 mill kr En stor del av Alta kommunes bygningsmasse har utvendige trekledninger som av ressursmessige årsaker bærer preg av langvarig manglende vedlikehold. Kostnader tilknyttet et slikt tiltak er vanskelig å prissette fordi dette avhenger av hvilket omfang man velger, men kan gi betydelige besparelser i forhold til investeringen og vil også kunne utløse ENØK-tilskudd såfremt kommunen prioriterer slike tiltak SD-Anlegg; 7 mill kr Alta kommune har i dag 9 bygg med et «sentralt driftskontrollanlegg» (SD-anlegg) som er på portalen og 3 bygg med SD-anlegg som ikke er på portalen. Det er ingen av kommunens barnehager eller administrasjonsbygg som har et slikt anlegg. Hensikten med SD-anlegg er å redusere driftskostnadene. Investeringskostnader tilknyttet et slikt anlegg er gjennomsnittlig ,- pr anlegg og avhenger av hvor mange bygninger man ønsker å etablere dette på. Dette vil kunne utløse ENØK-tilskudd såfremt kommunen prioriterer slike tiltak. ENØK-tiltak Investeringer på vindusutskiftninger, tilleggsisoleringer, SD-anlegg og ventilasjon kan utløse ENØK tilskudd, men krever at kommunen prioriterer slike tiltak. Kommunen kan også søke støtte til å kartlegge

5 kommunenes muligheter for energieffektivisering og varmeprosjekter. Som en stor forvalter av eiendom har kommunen et enormt potensial for energieffektivisering. Et potensial det kanskje ikke er like enkelt å få øye på i utgangspunktet. For å kunne motta støtte er det viktig at prosjektet er godt forankret i den kommunale ledelsen og at prosjektet omfatter brorparten av de eksisterende kommunale bygningene. Det er også viktig at det utarbeides en oversikt over prioriterte tiltak for å oppnå kravet vårt som er minst 10 prosent energieffektivisering. Prosjektet må dessuten kartlegge potensialet for fornybar, vannbåren varme i ulike bygg. Brann; Ny Brannordning vedtatt i januar 2012, K-sak 3/12. I kommunestyret i januar 2012 ble ny brannordning for Alta kommune enstemmig vedtatt. Denne gikk i hovedtrekk utpå en gradvis opptrapping i perioden av brannvesenet, både på beredskap og på det brannforebyggende arbeidet. For beredskap var det; Høynet beredskap i påsken med en ekstra hjemmevakt. Opprette 4 brannkonstabler stillinger, her er en ansatt i 2013, dvs. at det i løpet av 2015 skal ansettes 3 til for å tilfredsstille gjeldende brannordning. Redusere deltidskorpset fra 8 til 4 personer. Anskaffe tankbil. Opprette depotstyrke på Årøya, dette må ses i sammenheng med en samarbeidsavtale med brannvesenet Kvænangen, vi kan da avvikle depotstyrken i Langfjord. 110 sentralen I forbindelse med innføring av nytt nødnett (TETRA) i Norge vil Nord Norge iverksette dette i løpet av høsten Føringer fra DSB (Direktoratet for sivilt beredskap) viser til at 110-sentralene i Norge skal minimum være 2-mannsbetjent innen Dette vil påføre en betydelig økning av kommunenes egenandel. Jf. budsjett 2014, samt økonomiplan For Alta kommunes del vil det for 2014 innebære en egenandel pr. innbygger på kr. ca. 75 kr (75 kr X innbyggere = 1,5 mill). I perioden vil egenandelen bli på rundt 90 kr. pr. innbygger. Dette innebærer at kommunens egenandel vil ligge på 1,8 mill i perioden Dykkerbilen; som brannvesenet disponerer ble ikke godkjent av biltilsynet og er tatt ut av tjeneste. Om vi ønsker å beholde dykkertjenesten på dagens nivå vil det være behov for å gå til anskaffelse av ny dykkebil (investering). Kostnad for dette vil være på kr. 400,000,- eks.mva. Byggesak og Oppmåling; Vår leasingavtale på leiebil til oppmålinga utgår høsten Vi har inngått gjenkjøpsavtale (mulighet for gjenkjøp) og ønsker å benytte oss av denne når leasingavtalen opphører. Ber om at det avsettes kr ,- på budsjettet, slik at vi kan kjøpe bilen (billigere å eie enn å leie )

OFFENTLIGE UTEROM I ALTA KOMMUNE

OFFENTLIGE UTEROM I ALTA KOMMUNE OFFENTLIGE UTEROM I ALTA KOMMUNE PLAN FOR OPPARBEIDELSE, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 2018. 1 Innholdsfortegnelse OFFENTLIGE UTEROM I ALTA KOMMUNE... 1 1. Innledning... 3 2. Status... 4 2.1 Beskrivelse av

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.02.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.02.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.02.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455188 eller POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2015 :: 701 010 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

OFFENTLIGE UTEROM I ALTA KOMMUNE

OFFENTLIGE UTEROM I ALTA KOMMUNE OFFENTLIGE UTEROM I ALTA KOMMUNE PLAN FOR OPPARBEIDELSE, DRIFT OG VEDLIKEHOLD. 1 28.02.2012 Innholdsfortegnelse OFFENTLIGE UTEROM I ALTA KOMMUNE... 1 Innholdsfortegnelse... 2 1. Innledning... 3 2. Status...

Detaljer

Søknad om statstilskudd 2015

Søknad om statstilskudd 2015 Justis og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2013/8959 150 Elin Dolmseth 06.05.2014 Søknad om statstilskudd 2015 SAMMENDRAG Longyearbyen

Detaljer

DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009

DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009 Ark.: D13 &46 Lnr.: 1392/09 Arkivsaksnr.: 09/148-2 Saksbehandler: Rannveig Mogren DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009 Vedlegg: - KRD`s brev til kommunene

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012-2015

ØKONOMIPLAN 2012-2015 planlegging budsjettering ide utførelse drift ØKONOMIPLAN 2012-2015 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold: Side: INNLEDNING... 3 KOMMUNENS ØKONOMISKE MÅLSETTINGER...

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Formannskapets innstilling til budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Innholdsfortegnelse Saksprotokoll i Formannskapet - 30.11.2012... 3 Daglig leders innledning...

Detaljer

Eiendomsforvaltning Skaun Kommune Januar 2011

Eiendomsforvaltning Skaun Kommune Januar 2011 Eiendomsforvaltning Skaun Kommune Januar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Skaun kommunes kontrollutvalg i perioden september 2010 til og med januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold En veileder for folkevalgte og rådmenn FORORD BEDRE EIENDOMSFORVALTNING OG VEDLIKEHOLD Til folkevalgte og rådmenn i alle landets kommuner og fylkeskommuner: Jeg

Detaljer

Vedlikeholdsplan for kommunale bygg

Vedlikeholdsplan for kommunale bygg Vedlikeholdsplan for kommunale bygg 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Arealoversikt...5 Økonomisk oversikt over gitte bevilgninger og behov i perioden 2012-15...6 Økonomisk oversikt over gitte

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN GRAN KOMMUNE BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2013 2016 Høringsuttalelser; * Gran Idrettsråd * Fagforbundet avd Gran * Gran kirkelige fellesråd * FAU Leikvoll Barnehage * GUR (Gran ungdomsråd) * Eldrerådet * Råd

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2009-2012 Avdelingenes kommentarer

Handlingsprogram og økonomiplan 2009-2012 Avdelingenes kommentarer Fosnes kommune Fellesfunksjoner Referanse Dato Notat 2008/8725 20.11.2008 Handlingsprogram og økonomiplan 2009-2012 Avdelingenes kommentarer Oppvekst og kultur Generelt for avdelingen: Budsjettet for avdelingen

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4565-1 Arkiv: 614 &46 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: EVALUERING AV KOMMUNENS VEDLIKEHOLDSTJENESTER

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4565-1 Arkiv: 614 &46 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: EVALUERING AV KOMMUNENS VEDLIKEHOLDSTJENESTER Saksfremlegg Saksnr.: 09/4565-1 Arkiv: 614 &46 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: EVALUERING AV KOMMUNENS VEDLIKEHOLDSTJENESTER Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger NORD. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON av kommunale bygninger Harstad kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Harstad kommune har gjennom bestilling datert 28.08.2007 vedtatt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD EIGERSUND KOMMUNE JUNI 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3514-1 Arkiv: 614 &20 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: ORGANISERING AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3514-1 Arkiv: 614 &20 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: ORGANISERING AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE Saksfremlegg Saksnr.: 10/3514-1 Arkiv: 614 &20 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: ORGANISERING AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Risiko og økonomisk

Detaljer

Tiltaksspesifikasjon. 2201 - Skole Adm Tiltak: 02214002 Ungdomsskolen Utelager, 2014. Konsekvens 2014 2015 2016 2017 (i tusen kroner) 250 0 0 0

Tiltaksspesifikasjon. 2201 - Skole Adm Tiltak: 02214002 Ungdomsskolen Utelager, 2014. Konsekvens 2014 2015 2016 2017 (i tusen kroner) 250 0 0 0 Tiltaksspesifikasjon 2201 - Skole Adm Tiltak: 02214002 Ungdomsskolen Utelager, 2014 (i tusen kroner) 250 0 0 0 2201 - Skole Adm Tiltak: 02214005 Modell A - skoleutredning, 2014 (i tusen kroner) 8 000 10

Detaljer

Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg

Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg VERDAL KOMMUNE Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg Bygg og eiendom/teknisk etat Innhold: Oversikt kommunens bygninger og uteområder Side 1 Investeringer Side 2 Usikkerhet og reservebehov

Detaljer

Handlingsprogram med Økonomiplan 2013-2016

Handlingsprogram med Økonomiplan 2013-2016 Sørum Kommunalteknikk KF Sørum Kommunalteknikk KF Handlingsprogram med Økonomiplan 2013-2016 Kommunestyrets vedtak av 20.06.2012 Innhold KOMMUNESTYRETS VEDTAK 4 1 FORORD 5 2 PLANSTRUKTUR FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK

Detaljer

Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2015

Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2015 Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2015 Sørum Kommunalteknikk KF Styrets reviderte forslag av 27.10.14 Innholdsfortegnelse Kapitel A Vedtak... 4 Kapitel B Sørum Kommunalteknikk KF... 5

Detaljer

Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering

Ny barnehage i Rønvik - driftsform og plassering Barnehagekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.09.2013 66143/2013 2011/7059 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/34 Komitè for levekår 17.10.2013 13/146 Bystyret 31.10.2013 Ny barnehage i

Detaljer