Klagesak nr Klager AS. Kl. nr Klagenemndas avgjørelse av 18. februar 2010 vedrørende Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klagesak nr. 6637 Klager AS. Kl. nr 6637. Klagenemndas avgjørelse av 18. februar 2010 vedrørende Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx"

Transkript

1 Klagesak nr Klager AS Ingress: Kl. nr Klagenemndas avgjørelse av 18. februar 2010 vedrørende Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Saken gjelder: Saken gjelder sletting i avgiftsmanntallet og tilbakeføring av fradragsført inngående merverdiavgift. Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Stikkord: Inngående merverdiavgift, Spørsmål om det forelå ansettelsesforhold eller innleie av konsulent Bransje: Annen teknisk konsulentvirksomhet Mval: første ledd nr. 3

2 Innstillingsdato: 28. januar 2010 KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Skatt x har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Avgjørelse i møte 18. februar 2010 i sak nr 6637 vedrørende Klager AS. Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx, ble registrert i avgiftsmanntallet 15. august Virksomheten er et aksjeselskap med formål å ta del i og investere i riggprosjekter, prosjekter innenfor økt utvinning av olje- og gassfelt, utvikle teknologi og systemer for økt utvinning samt annen virksomhet innenfor offshore-, olje-, og gassindustrien. Det har blitt avholdt bokettersyn hos både klager og A (heretter A). Dette da det er utbetalinger fra A som er omklassifisert til lønn til D. Vedtak om etterberegning ble gitt i brev av 31. mars På vegne av Klager AS mottok Skatt x klage datert 3. juli 2009 fra B AS ved advokat C. Skattekontoret har innvilget fristutsettelse slik at klagefristen er overholdt. Påklaget beløp utgjør: Termin/År Utgående Inngående Renter avgift avgift 4/ / / / / / / / / / / /

3 4/ / / / / / / / Sum Det er ikke ilagt tilleggsavgift. Avgiftssaken er ikke innbrakt for domstolene, men vi gjør oppmerksom på at det er tatt ut stevning i skattesaken. Saken er ikke anmeldt til påtalemyndigheten. Kopi av følgende dokumenter er vedlagt innstillingen: Dok. nr. Dokument Dato 1 Bokettersynsrapport Varsel om endring av likning Vedr. varsel om etterberegning Vedtak etterberegning Klage Tillegg til klage Oversendelse av innstilling Merknader fra klager A Skannet dokument vedlegg Klagen gjelder Klagen gjelder Skatt xs vedtak av 31. mars 2009 om etterberegning av fradragsført inngående avgift med kr I tillegg kommer renter. Vedtaket bygger på at klager ikke har hatt avgiftspliktig omsetning i kontrollperioden og skulle ikke ha vært registrert i avgiftsmanntallet. Vedtaket bygger blant annet på et skattevedtak hvor utbetalingene fra A til klager er omklassifisert til lønn fra A til D. Dette medfører at klager ikke skulle ha vært registrert i avgiftsmanntallet og dermed ikke fradragsført inngående merverdiavgift. Sakens faktum Klager har vært registrert i avgiftsmanntallet fra og med 4. termin I perioden 4. termin 2001 til 6. termin 2004 har selskapet utelukkende hatt driftsinntekter bestående av utleie av D til A. Ved faktureringen av leien til A er det oppkrevd merverdiavgift. D har leid seg ut fra selskapet Klager Ltd. og klager har beregnet 5 pst. fortjeneste ved viderefakturering fra ltdselskapet. Det har blitt beregnet merverdiavgift i henhold til mval. 65a, jf. forskrift nr

4 om merverdiavgift på tjenester kjøpt fra utlandet og denne avgiften er også fradragsført. Øvrig inngående avgift refererer seg til driftskostnader, for eksempel revisjon og managementavtale. Skattekontorets vedtak og begrunnelse Skattekontorets vedtak av 31. mars 2009 er begrunnet med at virksomheten ikke oppfyller vilkårene for å være registrert i avgiftsmanntallet og at fradragsført inngående merverdiavgift i kontrollperioden må tilbakeføres. Det siteres fra Skattekontorets vedtak av 31. mars 2009: Skattekontoret har med hjemmel i merverdiavgiftsloven 55 første ledd nr 3 tilbakeført fradragsført inngående avgift med kr Det er beregnet renter med kr Videre er selskapet slettet fra avgiftsmanntallet for perioden 4. termin termin 2004, jf mval 28, jf 10. Betalingsinformasjon følger vedlagt. Begrunnelse: Saksgang: Som nevnt innledningsvis varslet E fylkesskattekontor i brev av 29. september om at vi vurderte å tilbakeføre fradragsført inngående avgift i perioden 4. termin 2001 til 6. termin Videre varslet vi sletting av selskapet for samme periode på grunn av at det ikke ble ansett for å ha avgiftspliktig omsetning. I brev av 4. oktober 2005 anmodes det om utsatt tilsvarsfrist samt samkjøring av den avgifts og skattemessige behandlingen av saken, dvs punktet vedrørende utleie av D til A. Det har vært utstrakt korrespondanse mellom F likningskontor, nå skattekontoret, og D, representert først ved advokat G og senere ved advokat H. Skattekontorets utkast til vedtak vedrørende den ligningsmessige delen av saken har vært til uttalelse hos skattyter ved advokat H. Advokat Hs kommentarer til vedtaksutkastet er datert 13. april 2007 og 30. januar I tillegg har det vært en rekke telefonsamtaler mellom advokat H og skattekontorets saksbehandler I. Det er ikke innkommet særskilte kommentarer vedrørende den avgiftsmessige siden av saken. Skattekontorets vedtak vedrørende den ligningsmessige delen av saken: Det siteres fra vedtaket: 2. Saksbehandlingen 2.2 Utleie av D til A E fylkesskattekontor varslet selskapet om stedlig kontroll i brev av 4. november Kontrollbesøket fant sted på selskapets kontor i Xveien 127 hhv 21. november og 5. desember

5 Formålet med ettersynet var i utgangspunktet å kontrollere merverdiavgiften og selskapets investering i J Forvaltning AS. Under ettersynet så revisor at det gikk pengestrømmer fra A til K AS og videre til Klager Limited, Aberdeen (Klager Ltd). Den videre kontrollen av utleien av D til A fra K AS er foranlediget av disse pengestrømmene. Faktumavklaringen har foregått ved bokettersynet i K AS og bokettersyn i A. Varsel om endring av ligning vedrørende dette forholdet er inntatt i brevet hvor det ble varslet om endring av selskapets ligning som følge av deltagelsen i nevnte obligasjonslån i A. I ettertid har både selskapets advokater og ligningskontoret lagt til grunn at de to forholdene som tas opp i bokettersynsrapporten behandles samlet. I utkastet til vedtak som ble oversendt advokat H var også dette forholdet drøftet. I brevet av har advokat H kommentert det standpunktet som er inntatt i det første vedtaksutkastet. Han har også kommet med supplerende bemerkninger i brev av og i brevet av , hvor han kommenterer det andre vedtaksutkastet. 3.3 Utleie av D til A Innledning D tiltrådte som konsernsjef i A den 1. juli Han er ikke innmeldt som daglig leder til Enhetsregisteret, men har hatt prokura fra 11. august D ble medlem av styret fra samme dato, og fra 4. juli 2002 har han vært selskapets styreleder. Frem til 17. juli 2001 betalte A arbeidsgiveravgift av vederlaget D mottok i egenskap av konsernsjef. Vederlaget ble også innberettet fra selskapet som lønn, og D tok beløpet med som lønn i sin selvangivelse. Ifølge A s årsregnskap var Ds lønn kr i I 1997, 1998, 1999 og 2000 var lønnen kr pr. år. I 2001 var lønnen kr Fra ble D leid inn som konsernsjef til A fra K AS, som igjen leide D inn fra K Ltd. På samme tidspunkt ble D ansatt som direktør i K Ltd med en årslønn på I 2003 og 2004 har A leid inn D som arbeidende styreformann Avtalene mellom A og K AS og mellom K AS og K Ltd. Med virkning fra ble det inngått en konsulentavtale mellom A og K AS. Avtalens overskrift lyder CONSULTING AGREEMENT between A ASA and KLAGER AS. A er i avtalen betegnet som selskapet (the Company ) og K AS som konsulenten (the Consultant ). Konsulenttjenestene K AS skal utføre er nærmere beskrevet i et tillegg (schedule). Konsulentene som leies inn er L og M. Ls konsulenttjenester er beskrevet slik: Deputy CEO to A ASA. General Administration and Management, Technical Advisor, Project Management and Business Development. 4

6 Ms konsulenttjenester er beskrevet slik: Financial Advisor, Project Economics. Vederlaget skal være kr 800 pr time, fra endret til kr pr time. Den ble det inngått en ny konsulentavtale mellom A og K AS. Det antas at denne avtalen avløser den tidligere konsulentavtalen. Avtalens overskrift lyder: CONSULTING AGREEMENT between A ASA and K for General Administration and Management. A er i avtalen betegnet selskapet (the Company ) og K AS betegnet konsulenten (the Consultant ). Konsulenttjenestene K AS skal utføre er nærmere beskrevet i et tillegg (schedule). Konsulenten som leies inn er L som Deputy CEO for kr pr måned. I en udatert endring i avtalen mellom K AS og A, med virkning fra , heter det: AMENDMENT NO.1 TO SCHEDULE OF THE CONSULTING AGREEMENT BETWEEN A ASA AND KLAGER AS AS OF 1 JANUARY In connection with A ASA s Internationalisation, an office has been opened in London. The President & CEO is to spend a considerable amount of time in the UK and has therefore moved to UK as of Employment Contract has been signed with Klager Ltd., which as signed a Consulting Agreement with K, which again has this Consulting Agreement with A ASA. Part A The services shall include the following disciplines and positions: President & Chief Executive Officer D (as before) Part B The fee shall be calculated in the following manner: Minimum 12 days per month, starting from at a rate of GBP 1.400,- per day plus 5% handling fee converted to NOK, plus all extra travel and accommodation cost in connection with work in London Konsulentavtalen mellom K AS og K Ltd som det er vist til over har overskriften: CONSULTING AGREEMENT between KLAGER AS and KLAGER LTD. K AS er i avtalen betegnet selskapet (the Company ) og K Ltd betegnet konsulenten (the Consultant ). Arbeidsoppgavene til D er spesifisert slik i et tillegg til avtalen: 5

7 Part A The Services to be provided and performed by the Consultant shall be as follows; D: President. General Administration and Management, Project Management and Business Development. Betalingen for arbeidet er nærmere regulert i tilleggets bokstav B: Part B The fees shall be calculated in the following manner; Consultancy fees will be charged based on the number of days worked by the Consultant on behalf of the Company. All rates refered to in Part B of this may only be varied by mutual agreement of the parties. Any request for a variation of rates shall be made in writing giving not less than thirty (30) days notice of any proposed implementation date. The rates made up the following: D: GBP 1.400,- per day for normally 12 days per month or 150 days per year. Avtalen mellom A og K AS datert og den udaterte avtalen mellom K AS og K LTD har i det alt vesentlige identisk tekst. En forskjell er at avtalen mellom A og K AS skal følge engelsk rett og avtalen mellom K AS og K Ltd skal følge norsk rett (avtalenes pkt 10 (7)). Begge avtalene har bestemmelse om innleie av D til en fast dagspris. Begge avtalene har bestemmelse om en gjensidig oppsigelsestid på tre måneder, avtalenes pkt 5(1), men med rett for begge parter til å si opp kontrakten umiddelbart dersom visse situasjoner inntreffer (avtalenes pkt 5 (2) og (3)) Den , med virkning fra samme dato (avtalens pkt 2), inngikk D en arbeidsavtale med K Ltd. Ansettelsesavtalen er innhentet fra D, jf fylkesskattekontorets henvendelse til D i brev av 22. april 2003 og svarbrev av 26. juni 2003 fra advokat G. D fikk tittelen Director (avtalens pkt 3). Årslønnen var avtalt til (avtalens pkt 4). Normalarbeidstiden i K Ltd var , mandag til fredag (avtalens pkt 5). Normalarbeidsstedet var Aberdeen (avtalens pkt 6) Opplysninger i regnskapene til A og K AS om innleie av D og vederlag fra A Det er ikke gitt noen opplysninger i regnskapene til K AS om utleieforholdet utover tallstørrelsene i resultatregnskapet. I As årsrapporter for er det gitt opplysninger om innleieforholdet: I note 22 i årsrapporten for 2001 betegnes D som Group Chief Executive i den engelske versjonen. I note 22 i den norske versjonen er D betegnet konsernsjef. Det legges til grunn at også betegnelsen President & Chief Executive Officer betyr konsernsjef. Det legges således til grunn at D fra og med er leid inn til A som konsernsjef. Før den tid hadde han et ansettelsesforhold som konsernsjef. 6

8 I årsrapporten for 2001 heter det i note 4: A betalte i 2001 NOK i lønn og andre ytelser til konsulentselskapet K (NOK i lønn og NOK i andre ytelser) som stiller D til rådighet for A som konsernsjef. I tillegg får, i henhold til nåværende avtale, LOG dekket faktiske administrative kostnader, herunder kontor, reiseutgifter, sekretær mv. Det er etter denne avtalen kostnadsført NOK i I åttende avsnitt i note 22 i årsrapporten for 2001 heter det: I forbindelse med etablering av kontor i London og arbeid mot utenlandske finansinstitusjoner og investorer, vil konsernsjefen tilbringe vesentlige deler av sin tid i utlandet. Morselskapets avtale med konsernsjefen er derfor endret i løpet av Tjenestene leies nå inn fra Klager Ltd til omforenet dagsrate regnskapet er belastet med NOK etter denne avtale (perioden fra 17 juli og ut året). Se note 4. D har også vært leid inn som konsernsjef i I note 8 i årsregnskapet for 2002 står følgende: Lønn og styrehonorar til konsernsjef i 2002 utgjorde TNOK 372 (TNOK 600 i 2000) og konsulenthonorar til K Ltd for innleie av konsernsjef utgjorde TNOK i 2002 (TNOK i 2001). Avtalen med K Ltd om innleie av konsernsjef kan sies opp med tre måneders varsel. Konsernsjefen har ikke avtale om sluttvederlag. Se for øvrig note 23. Leses note 4 og 22 i årsregnskapet for 2001 i sammenheng, fremgår det at D leies inn som konsernsjef fra K Ltd. Også i note 8 i årsregnskapet for 2002 er det opplyst at D er leid inn fra K Ltd. Det er ikke riktig. A har avtalt med K AS om å leie inn D som konsernsjef. K AS leier inn D fra K Ltd. Det fremgår av Amendment no.1 til avtalen mellom A og K AS at D har flyttet til London 17. juli Det er ikke riktig. D har vært bosatt i Norge i den perioden bokettersynet omfatter. I årsregnskapet for 2003 heter det i note 8: Konsulenthonorar til Klager Ltd. for leie av arbeidende styreformanns tjenester beløp seg til NOK 3,67 millioner i 2003 (NOK 3,0 millioner i 2002). Det er ikke inngått noen avtale om sluttvederlag med arbeidende styreformann. I note 23 i årsregnskapet heter det: Pr eide D 73 prosent av K, som A har inngått en avtale om konsulenttjenester med. As avtale om konsulenttjenester med K AS fastslår at K AS har inngått en avtale om konsulenttjenester med Klager Ltd som på sin side har inngått en ansettelsesavtale med D. I henhold til disse avtalene utfører D. D management-tjenester for A, som A i 2003 betalte NOK 3,67 millioner for. I årsregnskapet for 2004 heter det i note 8: Konsulenthonorar til Klager Ltd for leie av styreformannens tjenester beløp seg til NOK 3,96 millioner i 2004 (NOK 3,67 millioner i 2003). Det er ikke inngått noen avtale om sluttvederlag med styreformann. 7

9 I note 23 til årsregnskapet for 2004 står følgende: Pr eide D 87 prosent av Klager AS, som A har inngått en avtale om konsulenttjenester med. As avtale om konsulenttjenester med K AS fastslår at K AS har inngått en avtale om konsulenttjenester med Klager Ltd., som på sin side har inngått en ansettelsesavtale med D. I henhold til disse avtalene utfører D konsulenttjenester for A, som A i 2004 betalte NOK 3,96 millioner for. Det er ikke opplyst at det er inngått en ny avtale mellom A og K AS som avløser avtalen om innleien av D som konsernsjef. Det er ikke opplyst om D har et annet ansvars og stillingsområde i 2003 og 2004 som arbeidende styreformann enn han hadde som konsernsjef de foregående år Opplysninger i styreprotokollene til A Styret i A har ved flere anledninger tatt opp kompetanseforholdene mellom ledende ansatte og mellom administrasjonen og styret. I referatet fra styremøtet den 13. mars 2000 heter det under sak 19: A revised A Group and Management Structure were presented to the Board. The Board made the following unanimous DECISION: 2. The Group will have a Legal Organisation and a Functional Organisation in accordance with the attached diagrams. 3. The Managing Director of A ASA will act as the Group Chief Operating Officer (COO) and will co-ordinate the Group activities. The Board requested that the roles and responsibilities between the Chairman of A ASA, the Group COO and the General manager for A AS with respect to the activities in Norway to be further clarified. Det attached diagrams det vises til i pkt. 2 består av to organisasjonskart. Det ene har overskriften LEGAL ORGANISATION og det andre overskriften FUNCTIONAL ORGANISATION. I organisasjonskartet LEGAL ORGANISATIONS er D og L oppført med funksjonene CORPORATE MGMT. I organisasjonskartet FUNCTIONAL ORGANISATION er D oppført som Group Chief Executive Officer. D er ifølge kartet overordnet L. Sistnevnte er oppført som Group Chief Operating Officer. I avtalen (Amendment no.1) mellom A og K AS heter det under avsnitt A: The Services shall include the following disciplines and positions: President & Chief Executive Officer D (as before) L har signert avtalen på vegne av A. Eide ble ansatt som daglig leder fra 3. februar 2000 og han ble medlem av selskapets styre den 4. mai

10 Nederst på dokumentet er det påført for hånd: Subject Final Board Approval. I A s styremøte avholdt 5. september 2001 deltok selskapets revisor N og advokat O under drøftelsen av sakene I referatet fra styrmøtet heter det i 3. avsnitt i Issue 33/2001 Organisational matters : The role of the Executive Board Members (President & CEO and Managing Director & COO) was discussed. A legal agreement for the CEO should be formalised. I brev av 21. september 2001 skriver advokat O til A ved styreformann P. Brevets pkt 1 og 2 lyder: 1 Jeg ga i møtet uttrykk for at rollefordelingen mellom L og D var uklar, og at D egentlig må anses å være administrerende direktør i selskapet. 2 Jeg ga også uttrykk for at i en situasjon med to fra administrasjonen i styret og tre passive styremedlemmer, kombinert med at D, som han selv gav uttrykk for, kan kontrollere generalforsamlingen, vil A bli meget sterkt administrasjonsstyrt. Den 17. januar 2002 ble saken behandlet av A sitt styre: I styrereferatet heter det under sak 9/2002: Issue No. 9/2002 A International/London Office The Board noted a presentation of A`s new London representative office. The office will serve to improve access to financial markets and investors in London. Management also intends to establish an advisory board in London to provide strategic and financial advice to the A group. A proposal for a consultancy contract between Klager Ltd. and A ASA for hire of D was presented. Under such contract, D will serve as CEO of A ASA 12 days each calendar month, at a rate of GBP 1,400 per day. The revised consultancy contract will be effective from , and it replaces the previous contract under which D was paid NOK per year for his work at A ASA. The Board approved the revised consultancy contract for D with effect from , subject to verification by A s auditor that all formal requirements relating thereto are covered, and that guidelines ( stillingsinstruks ) for the CEO position in A ASA have been established. Information about the terms of such consultancy contract should be presented in A s 2001 annual report. I styrereferatet fra styremøtet i A den 17. desember 2002 heter det i sak 114/2002: Issue No. 114/2002 Employment and Severance Payment The Board discussed employment and severance payment for key executives. D did not participate in the discussion of severance payment: The Board resolved that Q, R and S be employed by A as of , and that the terms of their compensation agreements shall include severance payment (up to two years salary) in line with the level specified for other key executives of A Group. The Board resolved that D through his consulting agreement for A shall also have the same severance payment benefits. 9

11 3.3.5 Ds eierandel i K AS og K Ltd Eierandel i K AS 2001 D eide 73,3 % direkte pr Independent Oilfield Rentals Ltd. eide 13.4 % (D har opplyst at han indirekte eide ca 10 % av dette selskapet). F Industriutvikling AS eide 13,3 % Det er ingen endring i aksjonærsammensetningen Det er ingen endring i aksjonærsammensetningen F Industriutvikling AS er ikke lenger aksjonær. T AS har kommet inn som ny aksjonær, med en eierandel på 13,3. Eierandel i K Ltd K Ltd er ifølge regnskapet et datterselskap av U Drilling Limited, som er registrert på British Virgin Island. D eier indirekte 32 % av aksjene i K Ltd. 4. Skattyter har i korthet gjort gjeldende 4.3 Utleie av D til A Sakens faktiske side K AS har vært eiet av D med 73,27 % i perioden 2001 til D har et indirekte eierskap i K Ltd på 32 %. D gikk i 2001 over fra å ha et ansettelsesforhold på deltid i A til å ha et ansettelsesforhold K Ltd. I egenskap av ansatt i K Ltd oppebar D den samme lønnen som han tidligere oppebar fra A. Hans økonomiske betingelser var med andre ord i det vesentlige uforandret under det nye avtaleverket. Bakgrunnen for endringen av avtaleverket fremgår i grove trekk av selve avtalen. Partene antok på etableringstidspunktet at mye aktivitet ville bli utøvd i Storbritannia. Det var av flere grunner naturlig at slik aktivitet ble utøvd gjennom det britiske selskapet K Ltd. Arbeid med oljeutvinning i utlandet nødvendiggjør aktivitet i utlandet, og slik aktivitet i utlandet resulterer i skatteplikt i det land hvor aktiviteten blir utøvd. At denne aktivitet utøves gjennom ett eller flere selskaper i vedkommende land er det vanlige og naturlige. Under det endrede avtaleverket arbeidet og oppholdt D seg forholdsvis mye i Storbritannia. Gjennom sin innsats for K Ltd bidro han til å skape verdier for dette selskapet. Om D i denne perioden skattemessig er å anse som bosatt i Storbritannia etter norsk internrett er irrelevant for de spørsmål man står overfor i nærværende sak. K Ltd har også forestått annen aktivitet til fordel for A. Det er riktig at de verdiene som K Ltd skapte skal gjøres til gjenstand for beskatning i Storbritannia. A har dratt fordel av K Ltds aktivitet, og har betalt for ytelsene. Ligningskontoret har ikke hevdet at A har betalt for mye for disse ytelsene. Noe slikt synspunkt kan det heller ikke være grunnlag for. A har ingen eierandel i K Ltd. 10

12 I henhold til konsulentavtalen mellom A og K skulle de oppgaver D skulle utøve opprinnelig include funksjoner som President & Chief Executive Officer for A - altså funksjoner relativt likeartet de funksjoner han tidligere hadde utøvd i egenskap av å være ansatt som såkalt konsernsjef. Det følger imidlertid av konsulentavtalen, sammenholdt med konsulentavtalen mellom K AS og K Ltd, at det sentrale ved avtaleforholdet mellom A, K AS og K Ltd var at sistnevnte skulle utøve Project Management and Business Development, jf vedlegg til avtalen mellom K AS og K Ltd. K Ltd utøvde slike prosjektbaserte aktiviteter til fordel for A. Det følger av ovennevnte avtaleverk, samt K Ltds arbeidsavtale med D, at sistnevnte skulle ha en sentral rolle i den prosjektbaserte forretningsutviklingen. D innehadde stilling som Director i K Ltd. I henhold til arbeidsavtalen skulle arbeidet utføres i Storbritannia. I 2002 ble D styreleder i A. I denne egenskap oppebar han - etter det vi har kunnet bringe på det rene - styrehonorar på vanlig måte fra A. Vervet som styrets leder foranlediget i praksis ikke noen endring av konsulentavtalen mellom A og K AS, selv om det i alle fall fra dette tidspunkt var klart at D ikke utøvde noen konsernsjeffunksjoner for A. Arbeid som ble utført utover utøvelse av styrebeføyelser i selskapsrettslig forstand var konsulentaktiviteter i henhold til de foreliggende konsulentavtaler. K Ltds vederlag for disse aktivitetene kan verken i faktisk eller rettslig forstand karakteriseres som styregodtgjørelse for D. Det skulle ikke være grunnlag for å betvile at det arbeid som er fakturert fra A til K AS, og videre til K Ltd, refererer seg til de inngåtte konsulentavtaler. Det fremgår for så vidt også av de respektive fakturaer. D var ikke arbeidende styreformann. K Ltd, som D har en indirekte minoritetsinteresse i, oppebar imidlertid ved Ds hjelp konsulentinntekter fra A. Ds forgjenger som styrets leder, P, stod i et relativt likeartet forhold til A da han innehadde vervet som styrets leder i A. Det er vanskelig å se at de involverte - i det store og det hele - kan anses for å ha oppnådd noen skattemessige fordeler ved det endrede avtaleverk. Ds relativt beskjedne indirekte økonomiske fordeler ved det endrede avtaleverket - i form av en begrenset akkumulering av verdier bak aksjepostene i hhv K AS og K Ltd - utgjør etter vårt syn ikke noen egentlig skattefordel for ham. I K AS, som D hadde en majoritetsaksjepost i, avleiret avtaleverket bare en marginal fortjeneste. I K Ltd avleiret avtalen i og for seg en større fortjeneste. I dette selskap hadde D imidlertid bare en minoritetsinteresse. Den inntekt som har tilkommet disse to selskapene, i og med det endrede avtaleverket, har på ingen måte blitt unndratt fra beskatning. K AS er skattepliktig for sin inntekt i Norge. K Ltd er skattepliktig til Storbritannia, i prinsippet med en høyere skattesats enn i Norge. Det skulle være på det rene at D ikke rent faktisk har oppebåret det beløp som A betalte til K AS, verken direkte eller indirekte. Det vises i denne sammenheng til at eierforholdene i de selskaper som har en rolle i avtaleverket umuliggjør dette. Å omtale K Ltd som et lønnsmottakerselskap gir ikke mening. D har fått endret arbeidsgiver fra ett selskap til et annet uten at dette har innebåret noen form for endring av hans lønnsbetingelser. I språklig forstand kan man godt si at A var et lønnsmottakerselskap frem til 2001, og at K Ltd deretter var et lønnsmottakerselskap. At det skal kunne trekkes noen rettslige slutninger fra slike språklige karakteristikker er vi under enhver omstendighet uforstående til. Det antas å være uomtvistet at D har betalt skatt av den lønn han oppebar fra K Ltd-både i Storbritannia og i Norge. Som vi har vært inne på var dette en lønn av samme størrelse som den lønnen han tidligere oppebar fra A i egenskap av å være såkalt konsernsjef i dette 11

13 selskap. Også de impliserte selskaper har rapportert og beskattet sine inntekter i henhold til avtaleverket. Skattemessig har D ikke kommet gunstigere ut ved det endrede avtaleverket enn han gjorde under det tidligere avtaleverket. Avtaleverket er heller ikke skattegunstig for de involverte selskapene Sakens rettslige side At virksomhetsinntekter er skattepliktige for virksomhetsutøveren følger av skatteloven 5-30 første ledd Det er ikke tvilsomt at K AS og K Ltd har oppebåret slike inntekter. For sistnevnte selskap har dette ikke norske skattekonsekvenser, jf skatteloven 2-2. At arbeidsinntekter er skattepliktige for arbeidsutøveren følger av skatteloven 5-10 første ledd bokstav a. Det er ikke tvilsomt at D har oppebåret lønn fra K Ltd i og med omlegningen av kontraktsforholdene i Lønnen var den samme som han tidligere oppebar i egenskap av være såkalt konsernsjef i A. Hvem som er henholdsvis virksomhetsutøver og lønnstaker i forhold til ovennevnte bestemmelser kan ikke med rimelighet anses som tvilsomt i nærværende sak. Det følger av skatteloven 5-10 første ledd bokstav a at D skal lønnsbeskattes for det vederlag han har oppebåret fra K Ltd i henhold til sin arbeidsavtale. Det følger videre av skatteloven 5-30 første ledd at K Ltd og K skal virksomhetsbeskattes for det vederlag disse selskaper har oppebåret i henhold til sine respektive konsulentavtaler. Det underliggende privatrettslige forholdet er avgjørende for hvilket subjekt som skal tilordnes en inntekt. Dette følger av de respektive skattelovbestemmelser. Det finnes et unntak fra denne regel i skatteloven Bestemmelsen er ikke påberopt av ligningskontoret, og den er åpenbart ikke anvendelig. Det kan ikke utelukkes at den ulovfestede gjennomskjæringsregel i visse tilfeller kan gi grunnlag for å reallokere den tilordning som i utgangspunktet følger av de privatrettslige forhold. Ligningsmyndighetene har ikke påberopt seg denne bestemmelsen. Det er åpenbart at det her ikke kan være grunnlag for slike synspunkter. Et annet tilfelle hvor det kan tenkes at man etter omstendighetene kan se bort fra de forhold som fremgår av avtaledokumenter mv, er tilfeller hvor disse ikke gir uttrykk for reelle forhold - såkalte pro forma tilfeller. Ligningskontoret har, av åpenbare grunner, ikke anført at man står overfor slike tilfeller her. Når disse unntak ikke kan få anvendelse må man ved beskatningen bygge på de privatrettslige forhold, og den allokering som følger av henholdsvis virksomhetsregelen og arbeidsregelen, jf ovennevnte lovbestemmelser. På skatterettens område må man forholde seg til legalitetsprinsippet. Dette innebærer at det kreves hjemmel i formell lov for å etablere skatteplikt. 12

14 Det som må være klart, er at godtgjørelse til styremedlemmer bare er styregodtgjørelse i skatterettslig forstand i den utstrekning ytelsene er vederlag for utøvelse av styrebeføyelser i aksjeloven eller allmennaksjeselskapslovens forstand, jfr. 6-1 i de respektive lover. Noe annet resultat kan folketrygdloven 23-2 annet ledd ikke danne grunnlag for. Om et styremedlem også har andre funksjoner i et selskap enn det som iht. til aksjeloven er å anse som styrefunksjoner, slik en arbeidende styreformann vil ha, er inntekt av slik aktivitet i utgangspunktet arbeidsgiveravgiftspliktig etter folketrygdloven 23-2 første ledd. For næringsinntekt følger det direkte av ordlyden i bestemmelsens annet ledd at det ikke foreligger arbeidsgiveravgiftsplikt. Det skulle ikke være tvilsomt at en konsulentinntekt som et selskap har oppebåret ikke under noen omstendighet kan bli å anse som styregodtgjørelse - verken etter første eller annet ledd i folketrygdloven I alle fall ikke når den person som er knyttet til konsulentaktivitetene rent faktisk har blitt tilstått vanlig lønnsgodtgjørelse for utøvelse av det som er styrebeføyelser etter aksje- og allmennaksjeloven. D har blitt godtgjort for sitt styreverv på vanlig måte. Denne godtgjørelsen skal etter det en har kunnet bringe i erfaring ha blitt innberettet og beskattet som lønn på hans hånd. At K AS og K Ltd har oppebåret inntekter knyttet til Ds aktiviteter, utover utøvelse av styrebeføyelser etter de selskapsrettslige regler, kan ikke medføre arbeidsgiveravgiftsplikt - verken etter første eller annet ledd i folketrygdloven Den godtgjørelse som K Ltd har oppebåret i denne sammenheng har i hovedsak ikke kommet D til gode - heller ikke indirekte. Det kan på denne bakgrunn ikke under noen omstendighet være riktig å tolke folketrygdloven 23-2 annet ledd, annet punktum utvidende i disfavør av de involverte skattytere. Det følger også av spesialmotivene til folketrygdloven 23-2 andre ledd, andre punktum i ot.prp. nr 29 ( ) side 194 at en næringsdrivende som innehar styreverv i et selskap ikke uten videre skal få all sin inntekt fra vedkommende selskap bedømt som arbeidsinntekt. Fra side 194 hitsettes: Andre ledd første punktum svarer til gjeldende 16-3 første ledd andre punktum og slår fast at det ikke skal betales arbeidsgiveravgift når arbeidet eller oppdraget er utført som ledd i selvstendig næringsvirksomhet. I andre ledd andre punktum er det innarbeidet et unntak tilsvarende folketrygdloven 16-3 første ledd tredje punktum, nemlig for godtgjørelse for medlem av styret, representantskap, utvalg og råd o.l. I slike tilfeller skal det alltid betales arbeidsgiveravgift selv om oppdragsmottaker utfører arbeidet som ledd i selvstendig næringsvirksomhet. Det fremgår klart av uttrykket arbeidet at det bare er det arbeid som er utført i egenskap av å være styremedlem som er arbeidsgiveravgiftspliktig. En slik forståelse er også det eneste som harmonerer med skatteloven 5-10 første ledd bokstav b. Formuleringen i skatteloven 5-10 er temmelig lik formuleringen i folketrygdloven 23-2 andre ledd, annet punktum. Ordlyden i skatteloven 5-10 første ledd bokstav b inneholder imidlertid en viktig språklig presisering. Det er godtgjørelse som man mottar i egenskap av å inneha det aktuelle verv som skal anses som fordel vunnet ved arbeid, jfr. uttrykket som medlem av. At bestemmelsen skal forstås med en slik begrensning for næringsdrivende fremgår også entydig av Lignings - ABC 2006 side

15 Konsekvens- og harmonihensyn tilsier at folketrygdloven 23-2 annet ledd annet punktum og sktl første ledd bokstav b tolkes likt i dette henseendet. På denne bakgrunn kan det ikke være tvilsomt at det bare er godtgjørelse som styremedlemmer, som ellers er næringsdrivende, opptjener som sådan som kan gjøres til gjenstand for arbeidsgiveravgift. Saken har en side mot britiske skattemyndigheter. Det anmodes opplyst om det er avklart overfor britiske skattemyndigheter at inntekten kan omklassifiseres på denne måten uten at dette får konsekvenser for beskatningen i Storbritannia, eller hva man eventuelt ser for seg må gjøres overfor britiske skattemyndigheter som en konsekvens av de endringer det er varslet om. 5. Skattekontoret bemerker 5.3 Utleie av D som konsernsjef og styreformann til A Er utbetalingen til K AS for innleie av D en arbeidsgiveravgiftspliktig ytelse fra A som skal tilordnes D? Innledning I det følgende drøftes det om D i rollen som konsernsjef/styreformann skal anses som arbeidstaker, oppdragstaker utenfor virksomhet (frilanser), eller om forholdet skal klassifiseres som virksomhet. Klassifiseres inntekten som innvinnes som en fordel vunnet ved arbeid for D i eller utenfor tjenesteforhold, skal det beregnes arbeidsgiveravgift av godtgjørelsen. Klassifiseres utleieinntekten som en virksomhetsinntekt, må det tas stilling til om inntekten skal tilordnes D, eller om det er anledning til å drive virksomheten gjennom et aksjeselskap slik det er gjort. Konkluderes det med at inntekten skal tilordnes D, må ligningen til K AS endres. Et eventuelt arbeidsgiveravgiftsvedtak må treffes for A. Skatteloven 5-10 bokstav a lyder: Fordel vunnet ved arbeid omfatter blant annet: a. lønn, honorar, feriepenger og annen godtgjørelse vunnet ved arbeid i og utenfor tjenesteforhold, men ikke i virksomhet. Som annen godtgjørelse anses blant annet tantieme, gratiale, ventepenger, drikkepenger, provisjon, premier, priser, stipend og lignende ytelser, samt ytelser som omfattes av 5-11 til 5-14, b. godtgjørelse som medlem av styre, representantskap, utvalg, råd og lignende, Skatteloven 12-2 lyder: Personinntekt omfatter: a. fordel vunnet ved arbeid etter 5-10 Folketrygdloven 23 2 første ledd, første punktum lyder: Arbeidsgiveren skal betale arbeidsgiveravgift av lønn og annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold som han plikter å innberette. 14

16 Hvilke ytelser som kreves innberettet fremgår av ligningslovens 6-2 med tilhørende forskrifter. Folketrygdloven 23 2 annet ledd, første punktum lyder: Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift når arbeidet er utført som ledd i selvstendig næringsvirksomhet. Folketrygdlovens 1-8, 1-9 og 1-10 definerer henholdsvis begrepene Arbeidstaker, Frilanser og Selvstendig næringsdrivende. Verken skatteloven av 1911 eller någjeldende skattelov definerer begrepene. Det legges til grunn at selvstendig næringsdrivende har samme innhold i folketrygdloven som i skatteloven, jf ot.prp side 30. Skattekontoret oversetter Ds tittel President & Chief Executive Officer til administrerende direktør eller konsernsjef. I Annual Report for 2001 brukes betegnelsen Group Chief Executive om Ds posisjon i A. I årsregnskapet som er sendt til Enhetsregisteret er D benevnt som konsernsjef. Tilsvarende betegnelser finnes i Annual Report og årsberetningen for I Annual Report for 2003 er D benevnt som Executive Chairman. I årsberetningen for samme år er han benevnt som styreformann. Tilsvarende betegnelser på Ds posisjon i A finnes i Annual Report og årsberetningen for I den norske versjonen av årsoppgjøret er D benevnt styreformann. Det er både i Annual Reports og årsberetningene opplyst om innleien av D. I 2001 og 2002 heter det at tjenestene leies inn fra K Ltd, mens det riktige er at A leier tjenestene inn fra K AS. I 2003 og 2004 er det nevnt at A har inngått konsulentavtale med K AS som har inngått konsulentavtale med K Ltd, og at D er ansatt i K Ltd. D var fra ansatt som direktør (director) i K Ltd, Aberdeen. Skattekontoret legger til grunn at arbeidsavtalen mellom D og K Ltd ikke er fulgt på flere viktige punkter. Det legges f. eks. til grunn at D ikke har hatt sin normalarbeidsplass i Aberdeen. Han har heller ikke har arbeidet 35 timer i uken for K Ltd. D har heller ikke hatt noen lønnsøkning i selskapet. Det er hevdet at D er leid inn til A i henhold til konsulentavtale. Det er ikke hevdet at K AS har leid D inn til A i form av arbeidsutleie. Skattekontoret trenger ikke ta stilling til om det foreligger arbeidsutleie, jf nedenfor Er D som konsernsjef daglig leder i A? Det tas her stilling til om D i perioden han var konsernsjef ( Group Chief Executive ), i kraft av stillingens egenart, skal anses som daglig leder i A. Det er for øvrig usikkert på hvilket tidspunkt i D gikk over fra å være konsernsjef til å kun være styreformann. Det finnes ikke noen opplysninger om dette i styre- eller generalforsamlingsprotokollene. Et allmennaksjeselskap skal alltid ha daglig leder, jf allmennaksjeselskapslovens 6-2. Daglig leder har ofte tittelen administrerende direktør, men selskapet står fritt til å bestemme tittelen til den daglige leder. Verken aksjeloven eller allmennaksjeselskapsloven benytter betegnelsen konsernsjef, men da selskapet står fritt ved navnevalget, kan i prinsippet en person med betegnelsen konsernsjef være daglig leder eller være en av flere daglige ledere. L har vært registrert som selskapets daglige leder fra 3. februar

17 Advokat O gav i sitt brev av 21. september 2001 uttrykk for at D egentlig måtte anses som administrerende direktør i A. I Aksjeloven og allmennaksjeloven med kommentarer, 2. utgave fra 2004, heter det i siste avsnitt på side 41: Når det er etablert fellesordninger i et konsern, etableres det i en del tilfeller en overordnet ledelse av konsernet, med en konsernsjef i spissen. Konsernsjefen er i utgangspunktet daglig leder i morselskapet, men har i kraft av avtale eller forståelse mellom konsernselskapene kompetanse til å utøve lederfunksjoner også overfor datterselskaper. Uttalelser om konsernsjefsrollen finnes også i avsnitt 5.1 i NOU 1996:6 om Arbeidstakers stilling i konsernforhold m.v. og avsnitt i NOU 2003 : 23 om Evaluering av regnskapsloven. I Rt side 565 konkluderer Høyesterett, i en privat straffesak, med at en konsernsjef ikke bare plikter å fremlegge dokumenter som var i hans personlige besittelse, men også dokumenter som han på grunn av sin stilling innen konsernet måtte anses å ha adgang til. I boken Noen sentrale emner innen norsk konsernrett fra 1994 skriver advokat Oddvar Thorsen i avsnitt 7.5.1: Konsernledelsen utøver sin konsernstyring ikke bare gjennom datterselskapenes generalforsamlinger og styrer, men også på det rent uformelle plan. I kraft av sin stilling har konsernledelsen en autoritet som rekker atskillig lenger enn det som følger direkte av aksjelovens formelle bestemmelser. Den er et grunnlag for det man kan betegne som uformell konsernstyring. Denne autoritet er en vesentlig betingelse for at konsernstyringen skal kunne skje effektivt og for at konsernet skal kunne opptre som en samlet enhet innad og utad. Denne autoritet går ikke bare ut på å gi instrukser, ordre og beskjeder, men den bør også skape en konsernbevissthet i alle ledd i konsernet og en forståelse for konsernets mål og midler. Konsernautoritet må derfor forenes med godt lederskap. Utad vil en person med tittel konsernsjef oppfattes som selskapets øverste administrative leder. I organisasjonskartet betegnet FUNCTIONAL ORGANISATION, som er vedlagt referatet fra styremøtet i A den 13. mars 2000, legges det til grunn at D er overordnet L. I organisasjonskartet betegnet LEGAL ORGANISATION synes D og L å være sidestilt. Daglig leder skal ansettes av styret, jf allmennaksjelovens 6-2 annet ledd første punktum. Innleien av D som konsernsjef er vedtatt av styret, dog først i styremøtet den 17. januar 2002, jf punkt 9 i referatet. Daglig leder skal registreres i Foretaksregisteret, jf. foretaksregisteloven 3-1 nr 5. D er ikke registrert som daglig leder, men det kan ikke tillegges avgjørende vekt ved vurderingen av om han reelt sett er daglig leder, se Terese Smith Ulseth i Daglig leders stillingsvern, siste avsnitt på side 59. Det følger av allmennaksjeloven 6-1 tredje ledd at daglig leder ikke kan velges til styreleder. Ved vurderingen av om D reelt sett er daglig leder i A, kan det ikke tillegges vekt at daglig leder ikke kan velges til styreleder. 16

18 På bakgrunn av Ds posisjon som konsernsjef, legges det til grunn at han reelt sett er daglig leder i A Tilordning av inntekten til daglig leder og til konsernsjef Utgangspunktet er at inntekt skal tilordnes den som etter det underliggende forhold er berettiget til den. Det heter i allmennaksjeloven 6-2 annet ledd, første punktum at Daglig leder tilsettes av styret. Det må tas stilling til om lovens formulering tilsettes innebærer et arbeidsgiver- /arbeidstakerforhold mellom selskapet og daglig leder. Daglig leder vil normalt ha et ansettelsesforhold til selskapet. Men formuleringen tilsettes av styret innebærer ikke at daglig leder må ha et ansettelsesforhold med selskapet. Det kan ha blitt inngått oppdragsavtale, jf først punktum på side 451 i 2. utgave av Aksjeloven og almennaksjeloven og Terese Smith Ulseth på side 92 i Daglig leders stillingsvern. Men rettspraksis synes å forutsette at det kun unntaksvis er aktuelt å anse daglig leder som noe annet enn ansatt, jfr. Gulating lagmannsrett i dom av , utv 1995 side 12, Agder lagmannsrett i dom av (daglig leder av en forening), utv 1999 side 775 og Frostating lagmannsrett i dom av , utv side 484. Det vises også Terese Smith Ulseth på side 93 i Daglig leders stillingsvern. Skattekontoret kan ikke se at det i noen av de dommer som foreligger uttrykkelig er drøftet om aksjeloven/allmennaksjeloven setter skranker for å tilsette daglig leder via en avtale med et annet rettssubjekt, eksempelvis et aksjeselskap eid av den daglige lederen I juridisk litteratur gis det uttrykk for at en fysisk person må være daglig leder, jfr. Terese Smith Ulseth på side 68 i Daglig leders stillingsvern med videre henvisninger. Det må tas stilling til om dette innebærer at daglig leder selv må være avtalepart med selskapet han skal lede, eller om avtalen kan være inngått med et annet rettsubjekt, eksempelvis et annet aksjeselskap. Skattekontoret vil for sin del anse det som nærliggende at kravet om at daglig leder skal være en fysisk person innebærer at daglig leder har inngått en avtale med selskapet. Det finnes imidlertid ett eksempel fra praksis hvor det er akseptert at daglig leder ble leid inn gjennom et aksjeselskap for kortere perioder, se Borgarting lagmannsretts dom av , utv 1997 side 760. Dommen ble ikke påanket. Skattekontoret er av den oppfatning at spørsmålet er uavklart, og tillegger derfor dommen liten vekt. En lagmannsrettsdom har dessuten langt mindre vekt enn en høyesterettsdom. Det legges til grunn at dersom en avtale om tilsettelse av daglig leder kan gjøres med et annet rettssubjekt, må dette begrenses til kortvarige, ekstraordinære, forhold. Etter dette legger skattekontoret til grunn at D reelt sett er part i avtalen og dermed må tilordnes vederlaget. Det tilføyes at dersom en person kan anses for å være konsernsjef uten å være daglig leder, antas det at også bare fysiske personer kan inneha denne posisjonen i norske allmennaksjeselskap. Det gir liten sammenheng å stille krav om at den daglig leder skal være en fysisk person, men ikke konsernsjefen, som både faktisk og rettslig vil være overordnet daglig leder. 17

19 D var ansatt som konsernsjef fra 1996 og avtalen mellom A og K AS, hvor D leies inn som President & Chief Executive officer D (as before), er i realiteten en fortsettelse av det tidligere ansettelsesforholdet. Skattekontoret legger til grunn at en daglig leder/konsernsjef som leies inn for en så lang periode må anses som arbeidstaker. Som følge av at det er D som er daglig leder og/eller konsernsjef i A, må vederlaget A betaler for dette i skattemessig sammenheng tilordnes D. Det skal fastsettes personinntekt og beregnes arbeidsgiveravgift av lønn og av godtgjørelse fra oppdrag som ikke inngår selvstendig næringsvirksomhet. D er ikke næringsdrivende. Det konkluderes med at vederlaget A utbetaler K AS for innleie av D som konsernsjef er en arbeidsgiveravgiftspliktig ytelse Subsidiært om godtgjørelsen fra A skal tilordnes D, selv om funksjonen som daglig leder og konsernsjef kan utøves gjennom et aksjeselskap Forutsetningen for denne drøftelsen er at en kan utøve funksjonen som daglig leder gjennom et aksjeselskap. En alternativ forutsetning er at avtalen ikke gjelder daglig ledelse men en konsernsjefsrolle som ikke er undergitt samme begrensning som daglig leder med hensyn til hvem som kan ha rollen. Høyesterett har i de senere år ved tre anledninger tatt stilling til om en skattyter skal anses som arbeidstaker eller næringsdrivende, utv s 828 (Bye), utv s 11 (Fabcon) og utv s 1185 (Hedrén). Disse dommene er sentrale både ved vurderingen av tilordningsspørsmålet og arbeidsgiveravgiftsspørsmålet. Det bemerkes at i Fabcon dommen og Hedrén dommen var det spørsmål om utbetalingene til en (Hedrén) eller flere (Fabcon) næringsdrivende skulle omklassifiseres til lønn. Det var i disse to sakene ikke spørsmål om å tilordne inntekten til andre skattesubjekt. I denne saken er det både spørsmål om å fravike skattyternes tilordning av inntekten og å omklassifisere inntekten fra næringsinntekt til lønn. Det var også spørsmålet i Bye-dommen. Annet avsnitt på side 834 i dommen lyder: Det kan ikke være avgjørende at TMBE er gjort til formell avtalepart i forhold til Aker. Jeg peker på at selskapsforholdet, etter det som er opplyst, ikke har spilt noen vesentlig rolle i forbindelse med tjenesteytelsene overfor Aker. Men det ligger etter min mening i skattelovgivningens aksept av enmanns- og tomannsaksjeselskapet som eget skattesubjekt, at formelle forhold langt på vei må legges til grunn ved ligningen. Hvorvidt en part i et kontraktsforhold skal klassifiseres som lønnstaker (herunder frilanser) eller selvstendig næringsdrivende, beror på en helhetsvurdering, jf ot.prp side 30, første spalte, øverst. Det fremgår samme sted at i praksis legges skatteetatens avgjørelse til grunn. I Hedrén dommen heter det i annet og tredje avsnitt på side 1193: Folketrygdloven av 1997 har i 1-8, 1-9 og 1-10 legaldefinisjoner av arbeidstaker, selvstendig oppdragstaker (frilanser) og selvstendig næringsdrivende. Bestemmelsene tar sikte på å kodifisere tidligere rettsoppfatning og skatteetatens praksis, jf. Ot.prp.nr.29 ( ) sidene Legaldefinisjonene har også betydning for ligning for årene før ny folketrygdlov trådte i kraft 1. mai 1997, jf. Rt på side Begrepet 18

20 "virksomhet" som anvendes i skatteloven av 1999, omfatter mer enn selvstendig næringsvirksomhet, jf. Ot.prp.nr.86 ( ) side 48 første spalte. Folketrygdloven fastslår i 1-8 at arbeidstaker er "enhver som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse". Selvstendig næringsdrivende er etter 1-10 første ledd "enhver som for egen regning og risiko driver en vedvarende virksomhet som er egnet til å gi nettoinntekt". Ved avgjørelse av om en person skal regnes som selvstendig næringsdrivende, skal blant annet legges vekt på virksomhetens omfang, ansvaret for resultatet av virksomheten, om virksomheten har ansatte eller nytter frilansere, har fast driftssted, om skattyter har den økonomiske risiko for virksomheten og bruken av egne driftsmidler, jf. annet ledd. Momentene i annet ledd går dels på egen regning og risiko og dels på vedvarende. I første avsnitt på side 1194 heter det: Det følger av begge avgjørelser, jf. nå folketrygdloven 1-10, at grensen må fastlegges ut fra om virksomheten skjer for egen regning og risiko. Dette avgjøres etter en helhetsvurdering av realitetene i hele avtaleforholdet. I helhetsvurderingen inngår en rekke elementer som er trukket fram i avgjørelsene. Sentralt står spørsmålet om hvem som har risikoen og ansvaret for resultatet, det vil si konsekvensene for oppdragstaker om avtalen ikke oppfylles. Dette kan ofte bare avgjøres ved en nærmere analyse av de øvrige elementer i avtaleforholdet, herunder hvor ledelsen, instruksjonen og kontrollen med utføring av oppdraget ligger. Jeg tilføyer at ved utføring av forskjellige former for tjenester kan grensen mellom å drive for egen regning og risiko og arbeid i en annens tjeneste bli vanskelig å fastlegge. I utv (Bye) heter det på side 833, femte avsnitt flg.: Avgjørende er etter dette om avtaleforholdet mellom Aker og TMBE etter sitt eget innhold har karakter av et arbeids- eller ansettelsesforhold for Bye. Svaret på dette spørsmålet må etter min oppfatning bero på en helhetsvurdering av realiteten i avtaleforholdet. At en slik helhetsvurdering er problemstillingen, er lagt til grunn i Rt 1973 side 1136, som gjaldt plikt til å foreta skattetrekk og plikt til å betale arbeidsgiveravgift, og i Rt 1985 side 644, som gjaldt plikt til å betale arbeidsgiveravgift. Samme problemstilling finner man i avgjørelser fra beslektede områder, blant annet i Rt 1984 side 1044, som gjaldt plikt til å betale feriepenger. Det springende punkt vil være om den konsulentvirksomhet som Bye utførte i TMBEs navn, ble drevet for dette selskapets regning og risiko, eller om den ble drevet for Akers regning og risiko. Ved helhetsvurderingen må rammeavtalen og de konkrete bestillinger som gjaldt for inntektsåret 1988, sees i sammenheng. På bakgrunn av de tre nevnte høyesterettsdommene legges det til grunn at spørsmålet om utbetalingen fra A til K AS skal anses som en arbeidsgiveravgiftspliktig ytelse til D, skal avgjøres etter en helhetsvurdering. Avtaleforholdet danner utgangspunkt for vurderingen, men løsningen skal finnes på bakgrunn av en analyse av hele avtaleforholdet. Det legges til grunn at ikke bare avtalen mellom A og K AS, men også avtalen mellom K AS og K Ltd og ansettelsesavtalen mellom K Ltd og D må trekkes inn i den helhetsvurderingen som skal foretas. Det gås så over til den konkrete vurdering: 19

Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Mval: 16 første ledd nr. 4, jf. forskrift nr. 31 og 34

Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Mval: 16 første ledd nr. 4, jf. forskrift nr. 31 og 34 Klagesak nr. 5047 Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Saken gjelder fylkesskattekontorets etterberegning av utgående avgift som følge av at klager ikke hadde beregnet

Detaljer

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g:

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g: TVP-SAB/ack Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den reg nr. i sak nr 3071 vedrørende Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Klageren,

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g:

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g: Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende reg nr - A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Virksomhet:

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g :

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g : Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g : Selskapets

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Produksjon av matfisk

Produksjon av matfisk Klagesak nr 5374A Klager AS Ingress: Klagenr 5374a. Klagenemndas avgjørelse av 22. august 2005. Saken gjelder: Ny behandling av klagesak nr 5374. Tilbakeføring av fradragsført inngående avgift fordi vilkårene

Detaljer

Anonymisert klagekjennelse

Anonymisert klagekjennelse Oljeskattekontoret Anonymisert klagekjennelse Tittel Forsikring internpris, endringsadgang Ingress Kjennelsen gjelder for inntektsårene 2009 2010 Avsagt dato 30.09.2013 (søksmålfrist ikke utløpt) Lovhjemmel/rettsgrunnlag

Detaljer

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1)

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1) KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS Ingress: Kl nr 4181. Klagenemndas avgjørelse av 12. mars 2001. Klagers vederlagsfrie utleie av erstatningsbiler til kjøpere av bil eller reparasjonstjenester, skal avgiftsberegnes

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter. 2015 Deloitte Advokatfirma AS

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter. 2015 Deloitte Advokatfirma AS Stiftelser og skatt Advokat Rune Sandseter Agenda Oversikt over skattereglene Generelt om skattefritaksregelen i skatteloven 2-32 Særskilt om skatteloven 2-32 øverste ledd om økonomisk aktivitet innenfor

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Vidar Hauge Halvorsen, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Knut

Detaljer

Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6)

Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18/12. Avgitt 25. juni 2012 Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6) Et selskap som

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf Vedlegg 1 PricewaterhouseCoopers DA Skippergata 35 Postboks 6128 N-9291 Tromsø Telefon 02316 NOTAT 28. juni 2004 Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

KLAGESAK. Nr. 5036. Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003.

KLAGESAK. Nr. 5036. Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003. KLAGESAK Nr. 5036 Ingress: Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003. Klagen gjelder etterberegnet merverdi- og investeringsavgift i medhold av merverdiavgiftsloven 55 første ledd nr.

Detaljer

DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT. Vår ref. 11/2262. Spørsmål vedrørende velferds- og arbeidsrettslige forhold for medlemmer i Oslo forliksråd

DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT. Vår ref. 11/2262. Spørsmål vedrørende velferds- og arbeidsrettslige forhold for medlemmer i Oslo forliksråd 1 8 OKT2011 DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref. 201010375-/IDS Vår ref. 11/2262 Dato ig.10.2011 Spørsmål vedrørende velferds- og arbeidsrettslige

Detaljer

Når er man ansatt i et idrettslag hvor mye skal til

Når er man ansatt i et idrettslag hvor mye skal til Når er man ansatt i et idrettslag hvor mye skal til Innledning 3 ulike måter personer kan være tilknyttet en idrettsforening: 1. Ordinært medlem/tillitsvalg 2. Arbeidstaker 3. Oppdragstaker - Hvordan trekkes

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 5. februar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, Odd Olaf Nerdrum (advokat Pål Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01293-A, (sak nr. 2014/598), sivil sak, anke over dom, A AS (advokat Tone Lillestøl til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01293-A, (sak nr. 2014/598), sivil sak, anke over dom, A AS (advokat Tone Lillestøl til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 18. juni 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-01293-A, (sak nr. 2014/598), sivil sak, anke over dom, A AS B (advokat Tone Lillestøl til prøve) mot Staten v/skatt Midt-Norge (advokat

Detaljer

Leietakertilpasninger. Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015. 2015 Deloitte AS

Leietakertilpasninger. Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015. 2015 Deloitte AS Leietakertilpasninger Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015 1 Hvorfor et tema? 2 Leietakertilpasninger ligger som oftest i intervallet kr. 1.000-10.000 per kvadratmeter Basale Erfaringsmessig

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ordinær generalforsamling i Rocksource ASA ble avholdt onsdag 7. mai 2008, klokken 15.00 i Thon Conference Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING (OFFICE TRANSLATION) PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA ORG NO 986 922 113 Mandag 18. august 2014

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011 Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning (skatteloven 5-2 første ledd tredje punktum) Saken gjelder overføring av fast

Detaljer

Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011

Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling Q-Free ASA den 4. november 2011 Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011 Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt fredag

Detaljer

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK Velkommen til NUF seminar Forhold i Norge og i UK Hvilken struktur ønsker vi å oppnå ved et NUF Enkeltpersonsforetak Aksjeselskap Norsk avdeling av Utenlandsk Foretak eier eier LTD (100 000) eier person

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005.

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005. NORGES HØYESTERETT Den 30. juni 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01322-A, (sak nr. 2011/172), sivil sak, anke over dom, Mads Jacobsen (advokat Peter Simonsen) mot Staten v/kemneren i Oslo (Kommuneadvokaten

Detaljer

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA Office translation INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2006 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Reservoir

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00197-A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas) NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00301-A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA 1. FORMÅL - UNNTAK 1.1 Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Serodus ASA. 1.2 Styret

Detaljer

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Kommentar Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Av Stein Owe* 1 Innledning Under behandlingen av en tvist om bl.a. midlertidig ansettelse er hovedregelen etter arbeidsmiljølovens

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt Advokatfirmaet Schjødt AS v/advokat Thomas Aanmoen Sendes på e-post til thomas.aanmoen@schjodt.no Deres ref: Vår ref: Dato: 17.09.2014 Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. HOVEDPRINSIPPER

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Acta Holding ASA fredag 14. september 2012 kl. 14.00 i selskapets lokaler,

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12. Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS. (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg.

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12. Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS. (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12 Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg.) Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Fisjon med etterfølgende rettet emisjon, spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet rett) Saken gjelder spørsmålet

Detaljer

Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann på ny tomt etter sktl. 14-70

Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann på ny tomt etter sktl. 14-70 Side 1 av 5 Rettskilder Uttalelser Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann på ny tomt etter sktl. 14-70 BINDENDE FORHÅNDSUTTALELSER Publisert: 02.09.2015 Avgitt: 12.06.2015 Saken gjaldt spørsmål

Detaljer

Uttalelse avgitt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i brev datert 21. oktober 2013

Uttalelse avgitt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i brev datert 21. oktober 2013 Du er her: Rettskilder Uttalelser Prinsipputtalelser Uttalelse avgitt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i brev datert 21. oktober 2013 PRINSIPPUTTALELSER Publisert: 29.10.2013 Av gitt: 21.10.2013

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2004/3 Klager: A Innklaget: Norse Securities Postboks 1474 Vika 0116 Oslo Saken

Detaljer

Navn Adresse Postnummer og sted

Navn Adresse Postnummer og sted Navn Adresse Postnummer og sted Denne innkallingen til ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 25. april 2014. I følge VPS er du registrert med [aksjebeholdning] aksjer.

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738

Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738 Page 1 of 6 Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1997-05-06 PUBLISERT: Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738 STIKKORD: Skatterett. Endring. Periodisering av gevinst ved overdragelse

Detaljer

NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF 23.

NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF 23. NOTAT Til Helse Vest RHF Fra Dato 29. mai 2007 Ansvarlig advokat NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF

Detaljer

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd.

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/14. Avgitt 14.2.2014. Omdanning av IS, med NUF som stille deltaker, til AS. Skatteloven 11-20 og 9-14. Skattedirektoratet kom til at et indre selskap

Detaljer

Som det fremgår nedenfor eier hvert av Aksjefondene aksjer. Aksjefondene er følgelig klassifisert som aksjefond for norske skatteformål.

Som det fremgår nedenfor eier hvert av Aksjefondene aksjer. Aksjefondene er følgelig klassifisert som aksjefond for norske skatteformål. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 2//12. Avgitt 14.02.2012 Fusjon av aksjefond (skatteloven 11-2) Saken gjelder fusjon av to aksjefond, som ifølge innsender har samme selskaps- og ansvarsform.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-01252-A, (sak nr. 2012/2087), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-01252-A, (sak nr. 2012/2087), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. juni 2013 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2013-01252-A, (sak nr. 2012/2087), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Karl Otto Thorheim

Detaljer

OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN

OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN Rundskriv fra RIKSADVOKATEN Del II nr. 2/976. R. 2537/76. Oslo, 20. oktober 976. Statsadvokaten i a. OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN I. Merverdiavgiftsloven

Detaljer

Innsender beskriver endringer av kvotereglene innen fiskerinæringen som gjør at det er blitt lettere å fornye fiskeflåten.

Innsender beskriver endringer av kvotereglene innen fiskerinæringen som gjør at det er blitt lettere å fornye fiskeflåten. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17 /12. Avgitt 22.06.2012 Fiskefartøy med kvoter, spørsmål om skattefri fisjon (skatteloven kapittel 11) Saken gjaldt spørsmålet om fiskerirettigheter

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012 Om deltagelse i kreftscreening-program er skattepliktig naturalytelse (skatteloven 5-1 første ledd, 5-12 første ledd, 5-10 bokstav

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (For text in English, see pages 3, 4 and 6) Til aksjeeiere i Induct AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Induct AS. Møtet vil holdes i selskapets

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5 OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i LINK Mobility Group ASA, org nr 984 066 910 holdes i: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Extraordinary

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

Styresak Personalpolicy ansattes supplerende arbeidsforhold/engasjementer/bistillinger Bakgrunn

Styresak Personalpolicy ansattes supplerende arbeidsforhold/engasjementer/bistillinger Bakgrunn Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 26. mai 2003 Styresak nr: 044/03 B Dato skrevet: 16/05-03 Saksbehandler: Hilde Christiansen Vedrørende: Personalpolicy ansattes supplerende

Detaljer

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks:

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: 1. Formål Styreinstruksen gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling,

Detaljer

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav meldinger SKD 14/11, 28. november 2011 Rettsavdelingen, avgift Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav Skattedirektoratet behandler i denne meldingen ettergivelse og nedsettelse av renter beregnet

Detaljer

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen 1 AGENDA Lovendringer (10 min) Frivillig registrering

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i BWG Homes ASA holdes i møterom Nyland i Vika Atrium Konferansesenter i Munkedamsveien 45, Oslo torsdag

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646

Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 Page 1 of 5 Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1983-09-16 PUBLISERT: Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 STIKKORD: (Fossdommen) Skatterett - spørsmål om fradrag for avskrivning

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008

Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008 Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008 Vedlegg 1 / Annex 1 DOF ASA er blitt en betydelig aksjonær i DeepOcean ASA, og har uttrykt ønske om å få valgt inn Oddvar

Detaljer

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Besl. O. nr. 103 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103 Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) År 2003 den 4. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter Stiftelser og skatt Advokat Rune Sandseter Agenda Oversikt over skattereglene Generelt om skattefritaksregelen i skatteloven 2-32 Særskilt om skatteloven 2-32 øverste ledd om økonomisk aktivitet innenfor

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse. Egenregi. Enerett. Interkommunalt samarbeid. Klager anførte at de innklagedes avtaleforhold med Lyse Elnett AS om veilysvedlikehold

Detaljer

Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015.

Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015. Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015. Innledning Valgkomiteen i Data Respons ASA består av Haakon Sæter (leder), og Andreas Berdal Lorentzen.

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer. Husøyvegen 278 4262 Avaldsnes Norge Til aksjonærer i Telefaks +47 52 85 94 90 Org.Nr. NO 985 220 492 MVA Web: www. seagarden.no Side 1 av 8 Dato: 19. juni 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet B-rundskriv nr.: B/04-2013 Dokument nr.: 13/00903-1 Arkivkode: 0 Dato: 28.06.2013 Saksbehandler: KS forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Arbeidstaker- og oppdragstakerbegrepet Høyesterett

Detaljer

Særskilte omsetningsbestemmelser om Sjøltilvirkning, vedlegg nr 1 til Forretningsreglene

Særskilte omsetningsbestemmelser om Sjøltilvirkning, vedlegg nr 1 til Forretningsreglene Særskilte omsetningsbestemmelser om Sjøltilvirkning, vedlegg nr 1 til Forretningsreglene 1. Forretningsregler Norges Sildesalgslag (Laget) sine Forretningsregler gjelder uavkortet. Forretningsreglene fås

Detaljer

ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE

ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE Styret i Reservoir Exploration Technology ASA ( Selskapet ) fremlegger erklæring ( Erklæringen ) vedrørende fastsettelse av lønn og

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL FROM ORDINARY GENERAL MEETING 25 JUNE 2008

INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL FROM ORDINARY GENERAL MEETING 25 JUNE 2008 Norsk tekst har forrang ved motstrid Norwegian text prevails in case of conflict INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA (org.nr. 962 007 465) PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ålesund 3. oktober 2016 kl. 1000 HAVFISK ASA Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Onsdag den 13. mai 2015,

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 16. juni 2015 kl. 12.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer