Kvam Herad / Hardangerbadet AS Anmodning om veiledende uttalelse knyttet til Hardangerbadet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvam Herad / Hardangerbadet AS Anmodning om veiledende uttalelse knyttet til Hardangerbadet"

Transkript

1 Skatt vest Postboks Stavanger Bergen, 1. juni 2015 Vår ref.: Deres ref.: Saksansvarlig advokat: Dag Saltnes Kvam Herad / Hardangerbadet AS Anmodning om veiledende uttalelse knyttet til Hardangerbadet På vegne av Kvam Herad og Hardangerbadet AS bes om en veiledende uttalelse knyttet til spørsmålet om hvorvidt de deler av bygget/anlegget som skal inneholde "Hardangerbadet", kan anses som et "opplevelsessenter" etter merverdiavgiftsloven I det følgende benyttes også begrepet "badeland" i stedet for "opplevelsessenter". 1 Faktum 1.1 Bakgrunn Kvam Herad og selskapet Hardangerbadet AS planlegger i fellesskap oppføring av et bygg/anlegg i Øystese som skal inneholde svømme-/badeanlegg, helsesenter, trenings- og velværesenter "Hardangerbadet". Anleggets beliggenhet midt i sentrum skaper enkel tilgjengelighet, og bygget/anlegget vil bidra til å utvide attraksjonene i denne delen av kommunen. Prosjektet ligger langs riksvei 7 som er øst/vest forbindelsen for Bergen, og ligger også nært de store hytteområdene på Kvamskogen. Bygget/anlegget skal oppføres like ved Hardangerfjord Hotell. Det er i den forbindelse planlagt fellesfunksjoner og felles bruk med hotellet og hotellets gjester. Ønsket er å skape et svømme- og aktivitetstilbud av høy kvalitet, både for lokalbefolkningen og for tilreisende. 1.2 Nærmere om bruken av arealet Bygget/anlegget vil ha en grunnflate på totalt kvm fordelt på to etasjer over bakkenivå, og en underetasje med tekniske rom. Det vil ikke være etasjeskille over bassengene, så disse arealene vil således gå over to etasjer og ha samme innvendige høyde som selve bygget. Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, Sandviksbodene 2A, Postboks 3984 Sandviken, NO-5835 Bergen T: ( ), Org.no.: MVA, Medlemmer av Advokatforeningen

2 Byggets/anleggets første etasje skal inneholde tre bassenger; et konkurranse-/treningsbasseng (25 x 12,5 meter), et opplærings-/opptreningsbasseng (12,5 meter), samt et leke- og familiebasseng (ca. 13 x 18 meter). I tillegg til de tre bassengene innendørs, er det i byggesteg 2 planer om å lage et utendørsbasseng like utenfor opplærings-/opptreningsbassenget. Det planlegges i den forbindelse en åpning i veggen slik at man kan svømme fra bassenget inne i bygget, til utebassenget. Lekebassenget skal inneholde to store rutsjebaner ("spiraler"). Den minste rutsjebanen vil inneholde en sirkel, mens den største vil starte i en høyde på 7 meter over bassengnivå, og ha flere sirkler før man ender i bassenget. I tillegg til rutsjebanene skal lekebassenget ha motstrømskanal, stupebrett, fontener, og en "strand" på den ene kortsiden av bassenget. Det skal også lages en klatrevegg og et klatrenett som kan benyttes av de besøkende. I byggesteg 2 har man planer om å bygge akvarier med fisk som det skal være mulig å svømme med. Siden bygget/anlegget vil ligge direkte mot sjøen, og ved allerede opparbeidede friarealer, er planen å benytte det tilstøtende sjøarealet til aktiviteter som har nær sammenheng med aktivitetene inne i bygget/anlegget, herunder planlegges det å tilby kajakkpadling, vannski, bading mv. Som en del av bassengområdet, særlig området i umiddelbar tilknytning til lekebassenget, skal det være kafe/kiosk hvor man kan kjøpe mat og drikke som nytes på stedet. Det skal plasseres stoler og bord for servering/bespisning i dette "myldrearealet" i området fra kiosken/kafeen til lekebassenget. Bygget/anlegget har dame- og herregarderober med nødvendige fasiliteter, samt badstuer, steam-bad og boblebad. 1.3 En del av 1. etasje skal inneholde legekontor Den øvrige delen av første etasje dvs. den del av 1. etasje som ikke skal brukes til svømming/badeland og kafe/myldreareal (ca. 500 kvm) skal benyttes til legekontor, og skal eies av legen selv i et eget selskap. 1.4 Utleie til eksterne leietaker 2. etasje Byggets annen etasje vil i hovedsak bli benyttet til utleie til eksterne leietakere. Aktuelle leietakere vil for eksempel være et treningssenter og andre leietakere innen behandling og trening. Hensikten er at hele anlegget skal ha et helse-/treningsformål hvor opplevelsen er i sentrum. Arealene benyttes til helsefremmende aktiviteter i vid forstand. 2 Eierforholdene Bygget/anlegget skal seksjoneres slik at Kvam Herad eier en seksjon, mens selskapet Hardangerbadet AS skal eie den andre seksjonen. (2)

3 Kommunens seksjon omfatter arealene som inneholder opplærings-/opptreningsbasseng, konkurranse-/treningsbasseng, garderobearealet og 120 kvm sosialrom i 2. etasje. Kvam Herad skal bruke sin seksjon til skolesvømming og annen kommunal kjernevirksomhet (opptrening/helse/idrett). Seksjonen som skal eies av Hardangerbadet AS omfatter leke-/familiebassenget, kiosk/kafe-arealet, samt myldrearealet mellom kiosken/kafeen og leke-/familiebassenget. I dette myldrearealet vil det være plassert bord/stoler til bruk for kundene til kiosken/kafeen og gjestene forøvrig. Kommunen vil leie ut deler av sin seksjon, nærmere bestemt arealene som inneholder opplærings- /opptreningsbasseng og konkurranse-/treningsbasseng, samt garderober, til Hardangerbadet AS, et gitt antall timer pr. døgn. Hardangerbadet AS vil dermed disponere kommunens bassenger og garderober, og selskapet kan dermed tilby også dette arealet til sine gjester. Den angitte del av kommunens areal inngår dermed i det areal Hardangerbadet AS benytter i sin virksomhet knyttet som badeland/aktiviteter i bygget/anlegget. Det er Hardangerbadet AS som skal drive aktiviteten knyttet til badeland, og at selskapet vil gjennom avtalen med kommunen disponere alle bassengene, ikke bare leke-/familiebassenget som selskapet selv eier. Når det skal vurderes hvorvidt Hardangerbadet AS driver virksomhet med badeland, må det således tas hensyn til at selskapet bruker både sitt eget leke-/familiebasseng med myldreområdet, og kommunens bassenger til denne badelandsvirksomheten. Planen er at både kommunen og Hardangerbadet AS engasjerer et (samme) driftsselskap til å forestå den daglige driften av virksomheten i bygget. Det er planlagt én inngangsbillett til hele anlegget, dvs. at man betaler for en billett som gir tilgang til alle aktivitetene i bygget/anlegget. Spørsmålet vi ønsker svar på er hvorvidt den aktiviteten Hardangerbadet AS tilbyr de besøkende, når selskapet driver sin virksomhet i ovennevnte arealer, er å anse som et "opplevelsessenter" (badeland) i merverdiavgiftslovens forstand, jf. merverdiavgiftslovens Vår vurdering 3.1 Rettslig utgangspunkt Merverdiavgiftsloven 5-10 lyder som følger: "Det skal beregnes merverdiavgift med redusert sats ved omsetning, uttak og formidling av tjenester i form av adgang til fornøyelsesparker og opplevelsessentre." Hvorvidt det foreligger en virksomhet som kan anses som "opplevelsessenter" (badeland), herunder hvor grensen går mellom badeland og svømmehall (idrettsaktiviteter, jfr. merverdiavgiftsloven 3-8), beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfelle. (3)

4 Ad ordlyden Begrepet "opplevelsessenter" har ikke noe allmenngyldig innhold, og den nærmere betydning av begrepet i merverdiavgiftsloven må derfor løses ut fra alminnelige rettskildeprinsipper, med utgangspunkt i lovens ordlyd, forarbeider, retts- og forvaltningspraksis mv. Utgangspunktet ved tolkningen av begrepene er den naturlige språklige forståelsen av hva som er en fornøyelsespark og et opplevelsessenter. Det typiske for fornøyelsesparker og opplevelsessentre er at det på et geografisk avgrenset område er gjort investeringer som folk betaler for å få tilgang til. Betegnelsen opplevelsessenter indikerer at virksomheten har etablert et bygg, anlegg eller andre former for innretninger som er tilpasset de opplevelser og aktiviteter publikum tilbys. Ad forvaltningspraksis Det fremgår av Merverdiavgiftshåndboken 2015 s. 422, at det er opplevelses- og aktivitetstilbudene som sådan som er det sentrale, og at det ikke skal stilles store krav til hva som skal til for at det er etablert et opplevelsessenter. Finansdepartementet gir uttrykk for at en villmarksleir med lavvoer mv. kan anses som et opplevelsessenter. Det avgjørende må være om anlegget er beregnet for mer permanent drift. Departementet nevner at badeland, dyreparker og akvarier vil være attraksjoner som etter sin art vil være omfattet av den reduserte satsen. Ad brev fra Skattedirektoratet 15/ Skattedirektoratet har i brev datert 15. april 2011 til et skattekontor uttalt at ikke ethvert anlegg benevnt som badeland vil anses som et opplevelsessenter. Dette vil måtte bero på en konkret vurdering av hvert enkelt anlegg. Badeland kan være svært ulike både med hensyn til utforming og innhold. Normalt vil de kjennetegnes ved en rekke tilbud utover muligheten til å kunne svømme, eksempelvis vannsklie, motstrømskanal, bølgemaskin, klatrevegg, vanngardin mv. I slike badeland kan det også utøves idrettsaktiviteter i form av svømmeundervisning, babysvømming, svømmetrening mv. Som et utgangspunkt kan det legges til grunn at en svømmehall med basseng for voksne, barnebasseng, stupeanlegg og badstuer ikke er et opplevelsessenter, men et anlegg for utøvelse av idrettsaktiviteter, jf. merverdiavgiftsloven 3-8 annet ledd. Et anlegg som bærer preg av å være en svømmehall og som har enkelte tilleggsaktiviteter, som for eksempel boblebasseng og varmebasseng, vil heller ikke være omfattet av begrepet opplevelsessenter. Det samme vil normalt gjelde en svømmehall med en vannsklie som eneste tilleggsaktivitet. Skattekontoret har i en konkret sak uttalt at et anlegg som inneholder et svømmebasseng på 25 x 12,5 meter, et terapibasseng, vannkanon, "splash-dusj", "lazy river", "jumping bay", klatrenett, klatrevegg, (4)

5 og vannsklie over tre etasjer, skal anses som et opplevelsessenter. Det var planlagt én inngangsbillett til hele anlegget og skattekontoret kom til at denne skulle ilegges redusert sats. Ad Forarbeidene ifm. innføring av 5-10 Prop. 119 SL ( ) Av Prop. 119 SL ( ) punkt fremgår følgende om bestemmelsen: "Det typiske for fornøyelsesparker og opplevelsessentre er at det på et geografisk avgrenset område er gjort investeringer som folk betaler for å få tilgang til. Det kan være naturlig å se hen til eventuell særlovgivning på området, f.eks. offentlige godkjennelsesordninger, og momenter av denne typen kan være relevante som ett av flere momenter ved avgrensningen. Overføringsverdien av slik lovgivning må vurderes konkret." Videre fremgår det at "Betegnelsen opplevelsessenter indikerer at virksomheten har etablert bygg, anlegg eller andre former for innretninger som er tilpasset de opplevelser og aktiviteter publikum tilbys. Sett på bakgrunn av at det er opplevelses- og aktivitetstilbudene som sådan som er den felles forretningsidé for opplevelsesnæringen, bør det imidlertid ikke stilles store krav til hva som skal til for at det er etablert et opplevelsessenter. En villmarksleir med lavvoer mv. kan eksempelvis anses som et opplevelsessenter og dermed komme innenfor det lavsatsede området. Det avgjørende må være om anlegget er beregnet for permanent drift. Begrepet er imidlertid vidt og rent språklig kan det omfatte også fornøyelsespark. [ ] Som for fornøyelsesparkenes vedkommende, er det mange anlegg som åpenbart omfattes av betegnelsen opplevelsessenter. Det gjelder anlegg knyttet til natur, kultur og historie. Ulike badeland vil også komme innenfor avgiftsplikten med redusert sats." 3.2 Opplevelsesaspektet er avgjørende for realisasjon av prosjektet Opplevelsestilbudene er avgjørende for å få høyt besøkstall, og dermed avgjørende for realisasjon av Hardangerbadet. Det tilbys en dermed en rekke aktiviteter utover svømming/idrett, herunder særlig vannsklier som går over flere etasjer, dvs. som starter høyt over bakken og har flere spiraler. Dette er i seg selv en opplevelse, og den største vannsklien vil være det store trekkplasteret i anlegget. I tillegg til den store vannsklien er det også en mindre vannsklie med spiral. Ut fra utforming, høyde og fart, er det tale om noe vesentlig annet enn vanlige rutsjebaner. I tillegg til vannskliene vil motstrømskanal, klatrevegg og klatrenett mv., være spennende opplevelser for barn i alle aldre. (5)

6 I byggesteg 2 planlegges utendørs akvarier med fisk som det skal være mulig å svømme med, noe som åpenbart er noe annet enn idrett. Her er det opplevelsen som er her det sentrale. I byggesteg 2 skal det i tillegg en utendørs vannsklie med 10 meters høyde. Uteområdet for øvrig vil også bli benyttet til aktiviteter, jf. ovenfor i pkt. 1. For Hardangerbadet AS sitt vedkommende vil den idrettslige/opplæringsmessige bruken av bassengene være underordnet i forhold til opplevelsesaspektet/verdien. I den grad det skal skje opplæring/trening, vil dette skje i kommunens regi ikke i selskapets. Selskapet vil legge opp til en inngangsbillett til samtlige fasiliteter og det vil ikke tas særskilt betalt av trening i treningsbassenget eller for terapi i terapibassenget mv. Det er lek og moro som er det sentrale, ikke at man får trent på svømming gjennom besøket i anlegget. Badelandsvirksomheten vil være kommersielt drevet for Hardangerbadet AS sin regning og risiko, men selskapet vil stifte et eget driftsselskap som vil forestå driften. I samsvar med ovennevnte er vår oppfatning at aktiviteten og tilbudet i Hardangerbadet er av en slik art at det må anses som et "opplevelsessenter" i merverdiavgiftslovens forstand, jfr. merverdiavgiftsloven Oppsummering forhold som tilsier at det foreligger et "opplevelsessenter" Virksomheten vil være i et etablert bygg/anlegg tilpasset de opplevelser og aktiviteter som tilbys publikum Bygget/anlegget har mange og varierte tilleggsaktiviteter utover muligheten til å kunne svømme Tilbudet er mer omfattende enn det som er vanlig i en svømmehall. Anlegget vil ikke ha preg av å være en svømmehall Det betales en inngangsbillett for samtlige aktiviteter Opplevelsestilbudet er avgjørende for realisasjon av Hardangerbadet Det kan legges til grunn at mange besøkende vil komme for å benytte aktivitetene, ikke bare svømmetilbudet 4 Avsluttende merknader I samsvar med ovennevnte bes det om at Skattekontoret avgir en veiledende uttalelse knyttet til spørsmålet om virksomheten i Hardangerbadet slik denne er presentert ovenfor kan anse som et (6)

7 opplevelsessenter/badeland hvor det skal beregnes merverdiavgift med redusert sats på inngangsbillettene, jfr. merverdiavgiftsloven Ettersom saken skal behandles i kommunestyret i midten av juni anmodes det om en snarlig tilbakemelding fra Skattekontoret. Det er av stor betydning for prosjektet å få avklart hvorvidt det er tale om et opplevelsessenter i merverdiavgiftslovens forstand. Dersom Skatt Vest ikke skulle anse anlegget som et opplevelsessenter i merverdiavgiftslovens forstand, anmodes om at Skattekontoret gir oss en veiledning med hensyn til hvilke aktiviteter/endringer som evt. må gjøres for at det skal foreligge et opplevelsessenter. ***** Dersom det er spørsmål eller behov for ytterligere dokumentasjon/avklaringer bes det om at undertegnede kontaktes snarest på tlf , eller e-post: Med vennlig hilsen Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS Morten Fotland Advokat Saksansvarlig advokat: Dag Saltnes Kopi: Kvam Herad v/rådmann Arild Steine Hardangerbadet AS v/martin Vik Vedlegg: Skisse/presentasjon av Hardangerbadet Tegninger (7)

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine Memo Til: Kvam Herad Att: Rådmann Arild Steine Fra: Advokat Trine Lise Fromreide, advokat Morten Fotland og advokat Vidar Kleppe Saksansvarlig advokat: Advokat Vidar Kleppe Dato: 10. mars 2015 Oppsummering

Detaljer

Enkel&beskrivelse&av&historikk&mva1modellen&i&HIL1 hallen&as&

Enkel&beskrivelse&av&historikk&mva1modellen&i&HIL1 hallen&as& Enkel&beskrivelse&av&historikk&mva1modellen&i&HIL1 hallen&as& Utfordringer:& Utfordringenvaratdetoleietakerneikkevarmomsregistrert/momspliktigHaugesund Toppidrettsgymnas(HTG)eretprivatgymnassomikkefakturerersineskolepenger/inntektermed

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 23/11. Avgitt 27. september 2011.

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 23/11. Avgitt 27. september 2011. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 23/11. Avgitt 27. september 2011. Spørsmål om utleie av lokaler til konferanser og møter mv. omfattes av avgiftsplikt (Merverdiavgiftsloven 3-11 annet

Detaljer

Fradragsrett for inngående merverdiavgift etter Hunsbedt- og Porthuset-dommene

Fradragsrett for inngående merverdiavgift etter Hunsbedt- og Porthuset-dommene Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Øistein Aamodt 26. 09.2005 Telefon Deres referanse Vår referanse 22 07 71 75 Til fylkesskattekontorene Fradragsrett for inngående merverdiavgift etter

Detaljer

Organisering av Hardangerbadet

Organisering av Hardangerbadet Memo Til: Kvam herad Fra: Advokat Trine Lise Fromreide, Advokat Morten Fotland, og Advokat Vidar Kleppe Saksansvarlig advokat: Advokat Vidar Kleppe Dato: 10. mars 2015 Organisering av Hardangerbadet Innholdsfortegnelse

Detaljer

MERVERDIAVGIFT OG FAST EIENDOM

MERVERDIAVGIFT OG FAST EIENDOM Mastergradsoppgave JUS399/JUS398 MERVERDIAVGIFT OG FAST EIENDOM Særlig om forholdet mellom begrepene «fast eiendom», «bygg eller anlegg» og «fast eiendom som har vært gjenstand for ny-, på- eller ombygging»

Detaljer

Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering

Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering Veileder: Røkke, Hild Sande Kandidatnr: 145958 Til sammen 13 343 ord 02.06.2009 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947 Klagesak nr 7219 Klager dets konkursbo Ingress: Kl. nr. 7219. Klagenemndas avgjørelse av 12. desember 2011 vedrørende Klager, org nr. xxx xxx xxx Klagedato: 8. juli 2011 Klagenemnda stadfestet innstillingen.

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011 Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning (skatteloven 5-2 første ledd tredje punktum) Saken gjelder overføring av fast

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/13. Avgitt 16. september 2013. Avgiftsplikt ved drift av simulatorsenter

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/13. Avgitt 16. september 2013. Avgiftsplikt ved drift av simulatorsenter Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/13. Avgitt 16. september 2013 Avgiftsplikt ved drift av simulatorsenter (Merverdiavgiftsloven 1-3 første ledd bokstav a og 3-1 første ledd) Et selskap

Detaljer

A1998-05 17.04.98 Konkurranseklausuler på fast eiendom og forholdet til konkurranseloven

A1998-05 17.04.98 Konkurranseklausuler på fast eiendom og forholdet til konkurranseloven A1998-05 17.04.98 Konkurranseklausuler på fast eiendom og forholdet til konkurranseloven Sammendrag: Avgjørelsen inneholder en prinsipiell tolkning av konkurranselovens markedsdelingsforbud. Saken gjaldt

Detaljer

Merverdiavgiftsloven 2-1, jf. 3-11 første ledd og 3-11 annet ledd, bokstav e - Klage på vedtak om registrering i Merverdiavgiftsregisteret - Klager

Merverdiavgiftsloven 2-1, jf. 3-11 første ledd og 3-11 annet ledd, bokstav e - Klage på vedtak om registrering i Merverdiavgiftsregisteret - Klager Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Jens Stegarud Ryland 18.11.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse 2014/805696 Klager AS U.off. offl. 13, mval. 13-2, 1. ledd, sktbl. 3-2, lignl.

Detaljer

OFFENTLIG HØRING AV FORSLAG TIL FORENKLINGER I SAK10 OG TEK10 VEDR. EKSISTERENDE BYGG

OFFENTLIG HØRING AV FORSLAG TIL FORENKLINGER I SAK10 OG TEK10 VEDR. EKSISTERENDE BYGG Direktoratet for byggekvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 Oslo Også sendt pr. e-post: post@dibk.no Deres ref.: 15/1248 Dato: 26. mai 2015 Vår ref.: 198079 OFFENTLIG HØRING AV FORSLAG TIL FORENKLINGER

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

Innsenders fremstilling er av anonymiseringshensyn vesentlig forkortet.

Innsenders fremstilling er av anonymiseringshensyn vesentlig forkortet. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 5/12. Avgitt 29.02.2012 Om et nederlandsk datterselskap var reelt etablert (Skatteloven 2-38 (3) a Det norske morselskapet hadde et datterselskap i

Detaljer

KLUGE. opprørtnc og DRTFT AV FRoGNBADET I ET AKSJESELSKAP. JURTDTsKE og FTNANSTELLE spørsmål rruvrret TtL. FROGN KOMMUNE - PROSJEKT SVøMMEHALL

KLUGE. opprørtnc og DRTFT AV FRoGNBADET I ET AKSJESELSKAP. JURTDTsKE og FTNANSTELLE spørsmål rruvrret TtL. FROGN KOMMUNE - PROSJEKT SVøMMEHALL L KLUGE FROGN KOMMUNE - PROSJEKT SVøMMEHALL JURTDTsKE og FTNANSTELLE spørsmål rruvrret TtL opprørtnc og DRTFT AV FRoGNBADET I ET AKSJESELSKAP UTREDNING FRA KTUGE ADVOKATFIRMA DA OG BDO AS 1 Dennê utrëdnlngen

Detaljer

Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes

Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 21/13. Avgitt 9. oktober 2013 Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes (Merverdiavgiftsloven

Detaljer

Avgiftsreglene for utleie av næringsbygg, med hovedvekt på justeringsreglene

Avgiftsreglene for utleie av næringsbygg, med hovedvekt på justeringsreglene Mastergradsoppgave JUS399/JUS398 Avgiftsreglene for utleie av næringsbygg, med hovedvekt på justeringsreglene Kandidatnr: 188100 Veileder: Bjarte Songstad Antall ord: 14995 31.05.2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Friluftslivets fellesorganisasjon v/ Harald Tronvik og Norges Jeger- og Fiskerforbund v/ Siri Parmann

Friluftslivets fellesorganisasjon v/ Harald Tronvik og Norges Jeger- og Fiskerforbund v/ Siri Parmann NOTAT Til Fra Friluftslivets fellesorganisasjon v/ Harald Tronvik og Norges Jeger- og Fiskerforbund v/ Siri Parmann Ingvild Bråthen og Johan Fredrik Remmen Dato 3. juni 2013 Ansvarlig advokat Remmen Johan

Detaljer

Dato Referanse Tit 25.08.2011 2011/617242 Kjetil Neset. Høringssvar fra Fastsetting MVA, Skatt øst

Dato Referanse Tit 25.08.2011 2011/617242 Kjetil Neset. Høringssvar fra Fastsetting MVA, Skatt øst Eik# Skatt øst notat Dato Referanse Tit 25.08.2011 2011/617242 Kjetil Neset Fra Lars Berger Kopi Høringssvar fra Fastsetting MVA, Skatt øst Det vises til høringsnotat av 15.6.2011 fra Finansdepartementet

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf Vedlegg 1 PricewaterhouseCoopers DA Skippergata 35 Postboks 6128 N-9291 Tromsø Telefon 02316 NOTAT 28. juni 2004 Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal

Detaljer

Til Norges Idrettsforbund.

Til Norges Idrettsforbund. Mai 2007 Deloitte Advokatfirma DA Til Norges Idrettsforbund. Veileder: Merverdiavgift, sponsor-/ barteravtaler og undervisning 1. Mandat... 3 2. Oppsummering... 3 3. Sponsoravtaler... 4 3.1 Utgangspunkter...4

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18 /11. Avgitt 22.06.2011. Tidspunktet for verdsettelse ved fisjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18 /11. Avgitt 22.06.2011. Tidspunktet for verdsettelse ved fisjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18 /11. Avgitt 22.06.2011 Tidspunktet for verdsettelse ved fisjon (skatteloven 11-8 første ledd) Det skulle gjennomføres en fisjon der det, ved åpningsbalansen

Detaljer

Med oppføring siktes det heretter til både nyoppføring, utvidelser og rehabilitering.

Med oppføring siktes det heretter til både nyoppføring, utvidelser og rehabilitering. INNHOLD 1 Sammenfatning... 3 1.1 Hovedformer for organisering ved oppføring av golfbaner avgiftsmessige konsekvenser 3 1.1.1 En golfklubb oppfører, og benytter, golfbanen selv... 3 1.1.2 Et baneselskap

Detaljer

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 5.2.5.2 Midlertidig bruk av virksomhetens 1.1 Innledning... 5 driftsmidler...

Detaljer

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning.

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.10.2011 49807/2011 2011/7130 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/130 Formannskapet 12.10.2011 11/143 Bystyret 27.10.2011 Bodø kommunale Boligstiftelse.

Detaljer

Energi Norge v/stig J. Børresen. Kluge Advokatfirma DA v/frode Støle og Arne Moland. 313694-001\1006618\v1\1006618\armo

Energi Norge v/stig J. Børresen. Kluge Advokatfirma DA v/frode Støle og Arne Moland. 313694-001\1006618\v1\1006618\armo NOTAT Til: Fra: Ansvarlig advokat: Vår ref.: Energi Norge v/stig J. Børresen Kluge Advokatfirma DA v/frode Støle og Arne Moland Frode Støle 313694-001\1006618\v1\1006618\armo Dato: Oslo, 14. januar 2012

Detaljer

Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform

Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform Etablering av Kretsløp Follo Vurdering av selskapsform Utarbeidet av Deloitte Advokatfirma AS v/advokat Rolf Erik Disch, advokat Geir Melby og advokatfullmektig Runar N Johnsen Februar 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Svar på anmodning om presisering av minstekrav til utsyn og romhøyde i TEK10

Svar på anmodning om presisering av minstekrav til utsyn og romhøyde i TEK10 Fylkesmannen i Rogaland att Lene Merethe Solheim Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Ref : 13/1050 Deres ref : 2013/1171 Dato : 22.02.2013 Svar på anmodning om presisering av minstekrav til utsyn og romhøyde

Detaljer