Foreløpig program for: SKOGFORUM PÅ HONNE november I samarbeid med:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreløpig program for: SKOGFORUM PÅ HONNE. 4. - 5. november 2015. I samarbeid med:"

Transkript

1 Foreløpig program for: SKOGFORUM PÅ HONNE november 2015 I samarbeid med:

2 Velkommen til NORSKOG Skogforum! Mye tyder på at norsk økonomi har startet på første etappe i en økonomisk omstilling. Politikerne ønsker bioøkonomien velkommen og har bestilt «månelandinger» fra et næringsliv som kanskje har mer behov for hjertestarter enn for utskytingsrampe. Det kommer ny skogmelding til våren, en egen stortingsmelding om bioøkonomien er i arbeid, en «grønn skattekommisjon» er i sving, for å nevne noe. Tidene er turbulente både økonomisk og næringspolitisk. For å få oss ut av boblen og legge grunnlaget for kveldens diskusjoner har vi derfor valgt å starte årets Skogforum på Honne med et skråblikk på oss selv i næringen. Deretter går vi går raskt over på skogbrukets mer praktiske hverdag. Som vanlig er programmet utformet etter innspill fra våre toppkompetente deltakere, noe som skulle borge for et program som treffer dagens viktigste problemstillinger. Det er like mye spisskompetanse i salen som på podiet, og enda sterkere enn før vektlegger vi derfor den gode og viktige diskusjonen mellom salen og talerstolen. Det er debatten som bringer oss videre. Tradisjoner er til for å bæres videre når næringens fremste fagfolk møtes i skogbrukets egen storstue. Til de som måtte være i tvil - rammene blir som før! Husk derfor egnet bekledning for raskt gjennomsyn av arboretet på vei til Honne-toppen. Her serveres naturligvis tilnærmet ureist proviant i det flakkende lyset fra bålet. Dette før vi samles til middag og fagdiskusjoner på tvers av alder og embete langt ut i de små timer. Velkommen Skogforum på Honne - årets faglige og sosiale høydepunkt i skogbruket 4. og 5. november - vi gleder oss til å se akkurat deg igjen! Norsk økonomi i endring - skognæringens fremtid i støpeskjeen? I motsetning til mange sammenlignbare næringer har skog- og tre hatt en dramatisk fallende betydning i norsk økonomi de siste tiårene. Fra å stå for opp mot 5% av BNP på midten av 1970-tallet utgjør skog- og tre i dag mindre enn 1%. Sagbrukene representerer 70% av verdien av virket, men er helt avhengige av at også massevirket og industriflis kan selges med fortjeneste. Ellers må sagtømmeret ha en høyere pris for å kompensere for massevirket, samtidig som industriflisa må gå nye veier. Få andre næringer er så tett sammenvevet som verdikjeden skog og tre det innbyrdes avhengighetsforholdet utgjør både grunnmuren og reisverket i virksomheten. Samtidig er kjeden et konglomerat av store aktører, limt sammen av et stort antall små foretak som løpende må tjene penger for å overleve. Disse kan ikke forventes å kunne gjenopplives. Den mest utsatte delen av næringen er masseforbrukende industri som har vært igjennom en epidemisk og dødelig diagnose. Inntil videre er det noen i denne kategorien som prisverdig klarer å klore seg fast, mens effektene av en rekke nedleggelser, for næringens del, først ble kompensert med strukturendringer og nå i det senere av ren flaks. Med flaks menes styrkeforholdet mellom ulike valutaer i de landene som omfattes av flyten av både rå- og ferdigvare. Skog22 har parallelt slått fast at skog- og trenæringen har potensial for å firedoble sin samlede verdiskaping. Storting og regjering har samtidig fått en økonomisk kalddusj av dramatisk fallende oljepriser og lanserer tiltak på løpende bånd for å skape landets økonomiske fremtid. Skognæringen utpekes av stadig flere som en av bærebjelkene i dette arbeidet. Alle vil gjøre noe for å sette fart på næringen nå, mens det er økonomisk moment i Norge men situasjonen preges mer av forvirring og detaljer enn av fokus og helhet. Mens svensker og finner investerer titalls milliarder i skogindustri diskuterer vi hvordan noen hundretalls millioner kan settes i tilsvarende arbeid. Og slik går dagene.

3 Praktisk informasjon og påmelding: Dato: 4. og 5. november 2015 Sted: Honne Hotell og Konferansesenter Har du spørsmål vedrørende ditt opphold under Skogforum, kontakt: Torill Bechmann-Pedersen tlf eller e-post: Spørsmål om programmet rettes til Gaute Nøkleholm: tlf eller e-post: Påmelding gjøres på Skogkurs sine hjemmesider: Foreløpig program: Onsdag 4. november Skoglandskapet og overordnede perspektiver Bioøkonomien og skogbruket i innlandet - Fylkesmannens ambisjoner Hvordan ser risikobildet ut for treindustrien i innlandet for de som tar pulsen på de samlede økonomiske strømningene? Hva foregår av investeringer innen svensk og finsk skogindustri - hvor skjer det og hva skal produseres? Innlandsutvalget har tatt for seg innlandets muligheter og har nylig lagt frem sin innstilling. I lys av denne rapporten, hvor ligger skog- og trenæringens fremste muligheter og utfordringer i forhold til utvikling? Er næringen som helhet rigget for oppgavene? Innlandets to skogfylker verserer i bunnen av rankingen over verdiskaping pr. innbygger. Tatt i betraktning at skognæringen pekes ut som fremtidens vekstbransje, hva prioriterer NHO Innlandet i sin næringspolitikk for bransjen? Kaffe, vann og frukt Norsk industripolitikk - vekststrategi eller styrt avvikling? Hva dreper norsk prossessindustri? Hva bremser utviklingen og hvilke trekk må gjøres for å utvikle norsk tremekanisk industri? Hva må på plass for å løfte Forestia inn i bioøkonomien? Arbeiderpartiets industripolitikk skal revideres, og skogsindustrien er godt representert i utvalget. Hvilken utgangsposisjon har utvalgets leder på vegne av trenæringen.

4 Kaffe, vann og frukt Skognæringen er vi en del av løsningen eller selve problemet? Innovasjon i bioøkonomiens tegn - hva må til fra skognæringens side for å vinne en posisjon? Hvordan tar vi oss ut blant alger, laks, husdyr og poteter? Hvordan skape samarbeid i en næring der alle har ulike motiver og konkurrerer med hverandre, men samtidig er i samme båt? Har vi noe å lære av oljenæringen? Lunsj a la Honne Tømmermarkedet Dagens virkesmarked er i sterkere grad påvirket av omskiftelige globale forhold enn tidligere. Endringer skjer raskere og er mer uforutsigbare for de som hogger, for de som omsetter og for de som skal foredle og selge produkter. Vi har invitert de som til daglig manøvrerer i dette landskapet for å gi noen kvalifiserte analyser av hva fremtiden vil bringe Tømmervarsel for det kommende året fra kjøpersiden Hvordan er markedsutsiktene for de ulike aktørene og hva tror de om virkesbehovet det kommende året: Bergene Holm Moelven Norske Skog Borregaard Stora Enso Pause Øyeblikket og fremtiden slik omsetningsleddene ser det Hvordan ser virkesmarkedet ut i øyeblikket og hvordan kan skogeierne forvente utviklingen i det kommende år? Tømmersjefene tar utfordringen. Glommen Skog Viken Skog Mjøsen Skog NORTØMMER Skråblikk på næringen for året som kommer I løpet av dagen har vi demontert, analysert og satt sammen igjen selve motoren og drivverket for skogbruket. Hvordan ser diagnosen ut for primærleddet på kort, middels og lang sikt? Hva er de overordnede utfordringene vi står overfor, sett fra de ulike skogeierorganisasjonene? Mjøsen Skog Glommen Skog Viken Skog NORSKOG Utferd til Honnetoppen Middag

5 Torsdag 5. november Skogskjøtsel Fremtidsrettet skogforvaltning Det er i de senere årene utarbeidet en rekke rapporter som tar for seg ulike deler av verdikjeden, både isolert og som helhet. Vi har spurt en person som har vært delaktig i mange av disse arbeidene hva han mener bør være ledestjernen i en fremtidsrettet operativ skogforvaltning. Planting, markberedning, ungskogpleie og tynning dagens filosofi. Sammen med skogeierorganisasjonene i innlandet har Skogkurs gjort en grundig faglig gjennomgang av ulike skjøtselstiltak. Hensikten med gjennomgangen er å gi enhetlige anbefalinger om tiltakene, uavhengig av organisasjon eller kontaktperson mot skogeieren. Skogkurs tegner det faglige bakteppet for diskusjon mellom salen og skogforvalterne. Skogforvalternes halvtime Vi har utfordret skogforvaltere til en diskusjon med salen rundt de to innledende foredragene Kaffe og vann Skogsveier Forskningen understreker behovet for mer skogsbilveier for å øke rotnettoen slik at flere vil hogge. Tettere og hyppigere inngrep krever god veidekning, det samme gjør effektivt oppsyn og skogkulturarbeid. Mangel på vei gir altså lengre terrengtransport og samtidig mindre investeringer i velskjøttet skog. Kort sagt, en løpende og tilpasset oppfølging av skogarealet og lave driftskostnader avhenger av vei. Regjeringen har lyttet til næringen og fjernet INON-begrepet i denne sammenhengen, samtidig som det årlig bevilges stadig mer til skogsveier. Alle piler peker i retning av økte veiinvesteringer. Allikevel responderer ikke skogbruket Hva med pulsårene i skogbruket skogsveiene? Vi har hatt rekordavvirkning og det bør være penger på skogfond hos mange skogeier. Det er samtidig betydelige tilskudd til vei, og oppmerksomheten på betydningen er sterk. Hvorfor bygges det ikke mer eller er det like før boomen? Nye veiforskrifter er på plass. Hvordan er status generelt på gamle og nye veier? Er kvaliteten på veianleggene gode nok og tilpasset forskrifter og tidens krav? Kravet til effektivitet blir stadig større og våre naboland arbeider målrettet for å øke totalvekten på tømmertransporten ytterligere. Vi har på vår side generelt lav veidekning, bygger lite nytt og har etterslep på vedlikehold. Er denne «norske modellen» fremtidsrettet sett fra utsiden? Kaffepause

6 Risikohåndtering Gammel skog med høy verdi felles av blaute og storm. Skogsveier vaskes bort som følge av underdimensjonert og feil drenering. Hvor kommer skadene, hva skyldes de og hvordan kan risiko avlastes? Naturskadefondet bidrar i mange sammenhenger når uhellet er ute. Hva dekkes av fondet og hva er prosedyren når skader oppstår? Gran tørker og skyter to toppskudd i året, mens granbarkbillene svermer en ekstra gang på høsten. Har skogbruket tatt tilstrekkelig inn over seg at de naturgitte rammefaktorene er under endring og at vi som forvaltere av skog må håndtere risiko mer profesjonelt? Hvilke praktiske tiltak bør en skogeier gjøre for å redusere risiko? Kaffe, frukt og vann Økonomi og planlegging Endrede forutsetninger for skogbruksplanen utløser behov for endret strategi for driften av eiendommen. Hvordan kan skogeiere gjøre kvalifiserte endringer av den gjeldende planen og samtidig legge en forsvarlig avvirkningstrategi? Skogkurs demonstrerer ny skogfondskalkulator Oppsummering Tradisjonell oppsummering av årets Skogforum slik Johs Bjørdal ser det Avslutning Lunsj Har du spørsmål? Kontakt oss på:

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer

Paradigmeskifte i tømmermarkedet! - Hva kan vi forvente fremover?

Paradigmeskifte i tømmermarkedet! - Hva kan vi forvente fremover? 4 Paradigmeskifte i tømmermarkedet! - Hva kan vi forvente fremover? Av: Arne Rørå, NORSKOG arne.roraa@ norskog.no De siste 20 år har det norske tømmermarkedet vært gjenstand for omfattende endringer. I

Detaljer

SKOGNÆRINGENS FRAMTID

SKOGNÆRINGENS FRAMTID TEMA KLIMA OG MILJØ KUBIKK er et magasin fra SB SKOG, Nygård&Mælum og Broberg Skogs til skogeiere i våre skogstrøk. SB SKOG, Nygård&Mælum og Broberg Skogs forvalter, drifter og skjøtter skog for alle typer

Detaljer

ÅRRINGER. Innspill fra NORSKOG til Landbruksmeldingen

ÅRRINGER. Innspill fra NORSKOG til Landbruksmeldingen ÅRRINGER Nr 25/10 15. juni Innspill fra NORSKOG til Landbruksmeldingen Av Arne Rørå (Adm. dir. NORSKOG) NORSKOG avgir med dette sine synspunkter på hvilke områder vi mener bør vektlegges særskilt i arbeidet

Detaljer

Skogeierforbundet og andelslagene

Skogeierforbundet og andelslagene Årsrapport 2014 Skogeierforbundet og andelslagene Norges Skogeierforbund er en landsomfattende, demokratisk oppbygd, næringspolitisk organisasjon. Hovedoppgaven er arbeid med rammebetingelsene for skogeiere

Detaljer

Regjeringens vurdering av tilsynets rolle

Regjeringens vurdering av tilsynets rolle NFT 4/2000 Regjeringens vurdering av tilsynets rolle av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Kredittilsynet arrangerte tidligere i høst et jubileumsseminar for å markere 100-årsjubileet for finansielt

Detaljer

Leders tale til årsmøtet i representantskapet Mjøsen Skog BA den 15. april 2010

Leders tale til årsmøtet i representantskapet Mjøsen Skog BA den 15. april 2010 Leders tale til årsmøtet i representantskapet Mjøsen Skog BA den 15. april 2010 Even Mengshoel Ordfører gode årsmøte Jubileum Mjøsen Skog var 100 år i 2009. Styret er godt fornøyd med markeringene og mener

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe SKOG

Rapport fra arbeidsgruppe SKOG SKOG22 Rapport fra arbeidsgruppe SKOG Arbeidsgruppens sammensetning: Nils Bøhn - leder (Norges Skogeierforbund) Erling Bergsaker sekretær (NORSKOG) Reidar Bergene Holm (Treindustrien) Ole Randin Klokkerengen

Detaljer

INNLEDNING SKOG ER VÅRT «GRØNNE GULL», OG EN MILJØVENNLIG ENERGIKILDE FOR FRAMTIDA. [ ] UTVIKLING AV POLITIKK

INNLEDNING SKOG ER VÅRT «GRØNNE GULL», OG EN MILJØVENNLIG ENERGIKILDE FOR FRAMTIDA. [ ] UTVIKLING AV POLITIKK INNLEDNING SKOG ER VÅRT «GRØNNE GULL», OG EN MILJØVENNLIG ENERGIKILDE FOR FRAMTIDA. [ ] UTVIKLING AV POLITIKK OG VIRKEMIDLER RETTET MOT SKOGBRUKET MÅ HA SOM OVERORDNET MÅL Å ØKE VERDISKAPINGEN I SKOGBRUKET

Detaljer

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas?

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Foredrag av administrerende direktør Christian Hambro, Norges forskningsråd, på konferansen "2000 - mer enn olje!" 9. september 1999. 1 Regjeringen

Detaljer

Melding om kystskogbruket

Melding om kystskogbruket Kyst skogbruket Melding om kystskogbruket Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland Prosjekt Kystskogbruket januar 2008 "Skaperen

Detaljer

Melding om kystskogbruket

Melding om kystskogbruket Kyst skogbruket Melding om kystskogbruket Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland Prosjekt Kystskogbruket januar 2008 "Skaperen

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe SKOG

Rapport fra arbeidsgruppe SKOG SKOG22 Rapport fra arbeidsgruppe SKOG Høringsutkast Arbeidsgruppens sammensetning: Nils Bøhn - leder (Norges Skogeierforbund) Erling Bergsaker sekretær NORSKOG Reidar Bergene Holm (Treindustrien) Ole Randin

Detaljer

Senterpartiets svar til Skogpolitisk utfordring

Senterpartiets svar til Skogpolitisk utfordring Senterpartiets svar til Skogpolitisk utfordring Industripolitikk Verdikjedene knyttet til skog og tre er en av landets viktigste produksjoner. Verdikjeden sysselsetter rundt 30.000 personer og omsetter

Detaljer

Møte torsdag den 11. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n

Møte torsdag den 11. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n 11. des. 1) Bevilgninger på statsbudsjettet for 2015, kapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruksog 1258 matdepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11) 2) Endringar i statsbudsjettet 2014

Detaljer

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder.

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Tusen takk for invitasjonen. Det setter jeg stor pris på. Det er fint for meg å treffe de som forhåpentlig blir i min kommende forbundsfamilie.

Detaljer

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Arrangement: Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring Dato: 6. oktober Sted: Grand Hotell, konferanseavdelingen

Detaljer

Leders tale til årsmøtet i Mjøsen Skog SA 11.april 2013

Leders tale til årsmøtet i Mjøsen Skog SA 11.april 2013 Styreleder Even Mengshoel Leders tale til årsmøtet i Mjøsen Skog SA 11.april 2013 Ordfører, gode årsmøte Dette er første årsmøtet etter at Mjøsen Skog er blitt SA. Gratulerer. Det er også min siste tale

Detaljer

INNHOLD. Årsberetning 2013

INNHOLD. Årsberetning 2013 ÅRS BERETNING 2013 1 Årsberetning 2013 INNHOLD 03 Hovedtall 04 Virksomheten 06 Tømmeromsetning 08 Skogproduksjon 10 Industri 11 Eiendomsrådgivning 12 Næringspolitikk 14 Organisasjon og informasjon 16 Årsberetning

Detaljer

SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN

SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN SKOG22 NASJONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN SKOG22-RAPPORTEN er utviklet gjennom et bredt samarbeid mellom aktører fra skog- og trenæringen og de sentrale forsknings- og kompetansemiljøene. Innovasjon

Detaljer

Økt planting for økt CO 2 -binding i skog

Økt planting for økt CO 2 -binding i skog NORSKOG-rapport 2012-2 Økt planting for økt CO 2 -binding i skog Hvordan insentivere skogeiere til å plante mer Ellen Stenslie, Erling Bergsaker, Øivind N. Berntsen, Tomas Thuresson - NORSKOG- Prosjektpartnere:

Detaljer

Skogsveiprosjektet i Kystskogbruket 2009-2012. Sluttrapport

Skogsveiprosjektet i Kystskogbruket 2009-2012. Sluttrapport 1 Skogsveiprosjektet i Kystskogbruket 2009-2012 Sluttrapport 2 INNHOLD Sammendrag...3 1. Bakgrunn..6 2. Registrering av eksisterende skogsbilveier i den norske veidatabasen (NVDB).. 7 3. Planlegging av

Detaljer

ÅRSMELDING 2005 NORSKOG

ÅRSMELDING 2005 NORSKOG ÅRSMELDING 2005 NORSKOG Foto:: Haaken Christensen Styrets beretning Råderett og lønnsomhet NORSKOG har som formål å fremme en sunn økonomisk utvikling innen den totale forvaltning av en eiendom basert

Detaljer

GLOMMEN. Invitasjon til andelseiermøter og årsmøte 24. Gunstig og glemt? 8. Har du ungdom i huset? 14. Årsberetning 2009.

GLOMMEN. Invitasjon til andelseiermøter og årsmøte 24. Gunstig og glemt? 8. Har du ungdom i huset? 14. Årsberetning 2009. GLOMMEN E T T I D S S K R I F T F R A G L O M M E N S K O G B A 4 9. Å R G A N G 01 2010 Markberedning: Gunstig og glemt? 8 Skogbruksutdanning: Har du ungdom i huset? 14 Invitasjon til andelseiermøter

Detaljer

S a k n r. 1 [10:00:52] Møte torsdag den 24. januar 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 1 [10:00:52] Møte torsdag den 24. januar 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 24. jan. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig reindrift i Finnmark 2069 Møte torsdag den 24. januar 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 45): 1. Innstilling

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Dialogmøte 29. april 2014. Ekstremvær

Dialogmøte 29. april 2014. Ekstremvær Dialogmøte 29. april 2014 Ekstremvær Vi husker alle uværet i fjor høst. Derfor skal jeg denne gangen starte innlegget mitt like før og like etter siste årsskifte, før jeg går over til resultatet for fjoråret.

Detaljer

Arbeidsgruppen for Økt avvirkning i Nord-Trøndelag

Arbeidsgruppen for Økt avvirkning i Nord-Trøndelag Sluttrapport Arbeidsgruppen for Økt avvirkning i Nord-Trøndelag Skogbruket og skogindustrien er viktig med hensyn på verdiskaping og sysselsetting for Nord-Trøndelag. Andelen lokalt tømmervirke fra fylket

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

En håndbok til medarbeiderdrevet innovasjon

En håndbok til medarbeiderdrevet innovasjon En håndbok til medarbeiderdrevet innovasjon Innledning Innhold Formålet med denne boken er å gi råd og tips om medarbeiderdrevet innovasjon (MDI). MDI dreier seg om hvordan ledelse og ansatte kan samarbeide

Detaljer