SAKSLISTE GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSLISTE GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE"

Transkript

1 UNIVERSITETET I BERGEN DET HUMANISTISKE FAKULTET Bergen, FAKULTETSSTYRET innkalles til møte tirsdag kl i møterommet på Fakultetsbiblioteket HF. Dersom noen ønsker vedlegg til sakene, ring sekretariatet, tlf I SAKSLISTE I GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE II PROTOKOLL FRA MØTE Sendt ut på mail, samt ligger ved. III FULLMAKTSSAKER IV REFERATSAKER - ORIENTERINGER a) Opprettelse av emnet ENGDI111 for den integrerte lektorutdanningen med master i fremmedspråk b) Handlingsplan for forskerutdanning S46109 ORIENTERING OM FAGSTRATEGI OG FAGDIMENSJONERINGS- PROSJEKTET ETTERSENDES S BUDSJETTSITUASJONEN - REGNSKAPSRAPPORT ETTER 1. KVARTAL S48109 STØRRELSE OG SAMMENSETNING AV INSTITUTTRÅD VED DET HUMANISTISKE FAKULTET S49/09 NYVAL MED FAKULTETSSTYRET SOM VALFORSAMLING - FAKULTETSSTYREMEDLEMMER FRA LLE, IF OG GRIEGAKADEMIET S50109 OMDISPONERING AV VAKTMESTERBOLIGEN TIL STUDENTFORMÅL S51109 SØKNAD FRA STIPENDIAT-UTVALGET VED HF (STIP-HF ) OM FORMELL STATUS OG INNPASSING I UNIVERSITETS-/ FAKULTETSSTRUKTUREN

2 S 52/09 TILSETTING 1 10 ÅPNE STIPENDIATSTILLINGER UNNTATT OFFENTLIGHET S 53/09 TILSETTING I STILLING SOM UNIVERSITETSLEKTOR I TEKST OG KULTUR VED INSTITUTT FOR FILOSOFI OG FØRSTESEMESTER - 50% FAST STILLING UNNTATT OFFENTLIGHET S 54/09 TILSETTING I STIPENDSTILLING I RUSSISK MED FINANSIERING FRA NFR UNNTATT OFFENTLIGHET S 55/09 4-ÅRIG VIKARIAT SOM FØRSTEAMANUENSIS I ALLMENN LITTERATURVITENSKAP VED INSTITUTT FOR LINGVISTISKE, LITTERÆRE OG ESTETISKE STUDIER UNNTATT OFFENTLIGHET S 56/09 TILSETTING I STILLING SOM PROFESSOR / FØRSTEAMANUENSIS I ETNOMUSIKOLOGI / MUSIKKVITENSKAP VED GRIEGAKADEMIET, INSTITUTT FOR MUSIKK UNNTATT OFFENTLIGHET ETTERSENDES S 57/09 MØTEPLAN FOR HØSTEN 2009 S 58/09 FERIEFULLMAKT - DEKANUS MUNTLIG EVENTUELT Gunnstein Akselberg Audun Rivedal UNIVERSITETET I BERGEN Fakstyre Det humanistiske fakultet Innkalling 2/2

3 UNIVERSITETET I BERGEN Det humanistiske fakultet Fakultetsstyret ved det humanistiske fakultet Referanse Dato 2009/1291-TET Orienteringssak - Opprettelse av emnet ENGDI111 for den integrerte lektorutdanningen med master i fremmedspråk Viser til oversendelse fra IF datert Det humanistiske fakultet har opprettet fagdidaktikkemnet ENGDI111 for høsten Dette emnet er lagt inn på 7. semester for dem som har engelsk som fag 2 i den integrerte lektorutdanningen. Vi vil be instituttet så snart som mulig legge informasjonstekstene inn i FS og kontakte UA ang. timeplanleggingen av emnet. Gunnstein Akselbe dekan A dun Rivedal fa Kopi Erna Synnøve Kjensjord Siri Fredrikson Det humanistiske fakultet Postadresse Besøksadresse Saksbehandler Telefon Postboks 7805 Harald Hårfagresgt. 1 Terje Torgilstveit Telefaks Bergen Bergen uib.no side 1 av 1

4 UNIVERSITETET I BERGEN F, ` Instituttfor fremmedspråk RG E Det humanistiske fakultet Referanse Dato 2009/ 1291-S I F Ber om opprettelse av emnet ENGDI111 Institutt for fremmedspråk har godkjent emnet ENGDI111, og ber om at fakultetet oppretter emnet i i FS. Emnet er del av MAHF-LÆFR, og skal tilbys til høsten. Vennlig hilsen Leiv Egil Breivik instituttleder Siri Fredriksen studieleder Vedlegg: Emnebeskrivelse ENGDI111 Kopi: Tove Rosen Sæthre Erna Synnøve Kjensjord Institutt for fremmedspråk Postadresse Besøksadresse Saksbehandler Telefon Postboks 7805 HF -bygget, Sydnesplassen Siri Fredrikson Telefaks Bergen Bergen side 1 av 1

5 Emnekode ENGDI 111 Emnenamn Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning Studiepoeng 5 Undervisningssemester Undervisningsspråk Studienivå Krav til studierett Mål og innhald Haustsemesteret, 7. semester i lektorutdanningsprogrammet for studentar som tek faget som fag II. Engelsk og norsk. Bachelor. Opptak til integrert lektorutdanning ved Det humanistiske fakultet. Emnet har som mål å gi studentane ei vidare innføring i fagfeltet engelsk fagdidaktikk innanfor to hovudområde: Språk, tekst og kultur: kompetanse og daning Tilrettelegging for læring Læringsutbyte/resultat Kunnskap Dugleik Grunnkompetanse Tilrådde forkunnskapar Krav til forkunnskapar Studentane skal: ha innsikt i språk, tekst og sjanger og kunne sjå desse i eit kulturperspektiv ha innsikt i engelsk som daningsfag og dugleiksfag kunne lage undervisningsopplegg der arbeidsformer og innhald er knytt til grunnleggjande fagforståing og innsikt i læringsprosessar i engelskfaget kunne uttrykkje seg munnleg og skriftleg på engelsk innan fagfeltet Minimum 60 studiepoeng i engelsk på 100-nivå i språk og litteratur inkludert 5 studiepoeng engelsk fagdidaktikk. 90 studiepoeng i fag I inkludert 10 studiepoeng fagdidaktikk. Undervisning og omfang Type t/veke veker totalt dagar obligatorisk Type Forelesing Timar pr veke Seminar 2 2 (3) 4 (6) Talet på Obligatorisk Veker studentar framlegging avgjer 16 ( 18 ) Obligatoriske arbeidskrav For å kunne gå opp til eksamen må studentane ha lagt fram eit sjølvstendig arbeid der dei presenterer eit undervisningsopplegg og drøftar det i lys av fagdidaktisk teori. Vurderingsformer Eksamensforma er heimeeksamen med gitt emne, ca 2500 ord. Retningsliner for oppgåva vert gitt i studiet. Oppgåva vert skriven på engelsk.

6 Karakterskala Læremiddelomtale Undervisningsstad Emneevaluering Kontaktinformasjon Studentane evaluerer undervisninga ved slutten av semesteret i tråd med fastsette prosedyrar for undervisningsevaluering. Ved sensur av emnet nyttar ein karakterskalaen A-F, der F er stryk. Pensum utgjer omlag 350 sider av normal vanskegrad. Institutt for framandspråk gir forslag om spesifisert pensumliste i emnet. Bergen Undervisninga vert evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem. studieveileder if.uib.no

7 UNIVERSITETET I BERGEN Fo..k.s^ce. t^.06.aq O - sak b) Fakultetene Bergen Museum Universitetsbiblioteket Forskningsavdelingen Referanse Dato 2007/ BEKR Handlingsplan for forskerutdanning For å styrke forskerutdanningen ved Universitetet i Bergen, oppnevnte universitetsledelsen et utvalg høsten 2007 som skulle utarbeide forslag til en handlingsplan. Utvalget leverte sitt arbeid, "Fra livsverk til karrierestart" om handlingsplan for forskerutdanning i mai Etter en høringsrunde, ble handlingsplanen behandlet i Universitetsstyret i oktober 2008 (sak 08/88). Styret ga rektor og universitetsdirektør fullmakt til å ferdigstille handlingsplanen for forskerutdanning med utgangspunkt i Forskningsutvalgets vedtak, høringsinnspill fra fagmiljø og samarbeidspartnere, samt kommentarene i styremøtet. Innstillingen fra utvalget som utarbeidet utkast til handlingsplan finnes i sin helhet på nettstedet Vedlagt følger Handlingsplan for forskerutdanning ved UIB kortversjon. Tiltakene og begrunnelsene som finnes i dette dokumentet er resultatet av den siste bearbeidingen av handlingsplanen etter møtet i Universitetsstyret. Flere eksemplarer kan bestilles fra Forskningsavdelingen til distribuering. I den videre oppfølgingen av handlingsplanen vil vi be om at fakultetene utarbeider tiltaksplaner for å nå de 6 overordnede målene (side 7 i Handlingsplan - kortversjon). Spesielt ber vi om at gjennomstrømming, gjennomføring og frafall vies oppmerksomhet. Forskerutdanningsmeldingene er viktige dokumenter for å vurdere og for å legge planer for forbedring av gjennomstrømming og gjennomføring sørger for at det prioriteres tilstrekkelige ressurser til forskerutdanningen legger til rette for en hensiktsmessig organisering av forskerskolene tar et særlig ansvar for å følge opp de 5 første tiltakene under Forskning, veiledning og opplæring ber instituttene ta i bruk tiltak for å styrke forskerutdanningen bidrar til å styrke arbeidet med å legge til rette for gode arbeidsforhold for forskningsmiljøene Forskningsavdelingen bes om å arbeide videre for å nå de overordnede målene i forskerutdanningen for institusjonen og sørge for koordinering av de ulike tiltakene. Universitetsledelsen Postadresse Besøksadresse Saksbehandler Telefon Postboks 7800 Museplass 1 Bente Krossøy Telefaks Bergen Bergen

8 side 2 av 2 Det vil bli arbeidet videre med å få en god organisering av sentral service til fagmiljøene, samt få tydeligere ansvars- og arbeidsdeling mellom nivåene for informasjon og administrative funksjoner knyttet til forskerutdanningen. Handlingsplanen ligger på under Planer og dokumenter. Her ligger også innstillingen og høringsutkastet. Handlingsplanen vil bli oversatt til engelsk og lagt ut på nett. Lykke til med arbeidet! Med hilsen Sigmund Grønmo Kari Tove Elvbakken Vedlegg: Handlingsplan for forskerutdanning ved Universitetet i Bergen Kopi: Personal- og organisasjonsavdelingen Utdanningsavdelingen

9 UNIVERSITETET I BERGEN Det humanistiske fakultet Fakultetsstyret Arkivkode: FAKSTYRE -sak: 47 / 2009 Sak nr.: Møte : BUDSJETTSITUASJONEN OG REGNSKAPSRAPPORT ETTER 1. TERTIAL -09 Innledning Som kjent fikk HF et budsjettunderskudd i 2008 på samlet i underkant 11 mill. Om lag 8,8 mill av disse var opparbeidet i 2008 og kom i tillegg til et opparbeidet underskudd fra året før på vel 2,5 mill. En nærmere analyse av regnskapet de to siste årene viser at det er særlig lønnskostnadene som øker. I løpet av 2 år er lønnsøkningen samlet i underkant av 18 mill. Det er flere forhold som bidrar til dette. Særlig kan nevnes lønnsoppgjørene og lønnsglidning de to siste årene, kravet om tilsetting i tilnærmet alle stipendiatstillinger, egenandeler i satsinger som er realisert i form av stillinger (post doc, forskere og driftstilskudd), men også gjenoppretting av vakante stillinger i små og utsatte fag som allerede har/hadde en bemanning på minimumsnivå (for eksempel arabisk, digital kultur, gresk, latin, italiensk, russisk, regionaliseringsfaget). Det var en klar faglig prioritering og et enstemmig fakultetsstyre som i budsjettet for 2008 vedtok å gjenopprette vakante stillinger i disse fagene, om nødvendig på bekostning av store fag. Alternativet var at flere av disse fagene kunne bli lagt ned. Også nasjonalt var det mye oppmerksomhet knytt til "småfagsproblematikken". I det nasjonale fakultetsmøtet var og er det, et sterkt fokus på nødvendigheten av å opprettholde den faglige bredden innen humaniora. Behovet for faglig bredde i humaniora og en analyse av små/utsatte fag var også viet spesiell oppmerksomhet i "Humaniorastrategien", vedtatt av forskningsrådet. Budsjettstrukturen HF har i 2009 fått tildelt et rammebudsjett på 312 mill. HF har i motsetning til flere andre fakultet beholdt stillingene samlet på fakultetsnivå, hvilket skulle bety at det skulle være noe lettere å håndtere en budsjettoverskridelse enn om stillingene var fordelt til instituttene. Innen denne rammen er det flere øremerkinger til bestemte formål Hovedstrukturen i budsjettet kan framstilles slik:

10 Grunnbudsjettet: ,- Særbudsjetter(inkludert øremerkinger): ,- Totalt inntekter: ,- Inndekning av overskridelsen fra ; Til disposisjon i ; En grov spesifikasjon av kostnader ved inngangen til 2009 ble beregnet slik: Fastlønn: ,- Løslønn: ,- (bevilget instituttene) Drift institutter ,- (bevilget instituttene) Egenandeler (netto - utenom lønn): ,- Drift fellesformål: ,- Husleie: ,- Investeringer: ,- Totale kostnader : ; Iverksatte/planlagte kostnadskutt (jf. nedenfor) ; Resultat 2009 : ; Av disse hovedpostene kan fakultetet i liten grad påvirke/inndra kostnader til husleie og stipendiatbudsjettet som til sammen utgjør om lag 65 mill NOK eller om lag 23% av grunnbudsjettet. Heller ikke på særbudsjettene (inkludert egenandeler) som er gitt til øremerkete formål er det særlig realistisk å redusere kostnader. Til sammen utgjør disse særbudsjettene 8 % av rammebudsjettet. Om lag 30% av budsjettet har derfor karakter av å være "urørlig" i utgangspunktet. Den kortsiktige kostnadsreduksjonen må da komme på øvrige deler av budsjettet, primært lønn og drift institutter og fellesformål, dvs. innen en ramme på NOK 46 mill. eller knapt 15 % av rammebudsjettet. Målsettingen på lengre sikt er å redusere kostnaden på fastlønnsbudsjettet. Iverksatte og planlagte tiltak Instituttene har i sine planer for 2009 inngått avtaler allerede tidlig i høstsemesteret i foregående år. Det betyr at instituttene har planlagt aktivitetene i vårsemesteret 2009 om lag på det nivået de var i samme semester Det betyr at fakultetet samlet har "stor fart" inn i 2009 og de tiltak som allerede er satt i verk vil derfor trolig vise lite i første og dels andre kvartal i De 11 millioner i minus fra 2008 overført til 2009 fordeles/periodiseres budsjettmessig slik at det settes som mål at det skal spares inn I mill per måned i 2009, unntatt i juli måned. I tillegg til overskridelsen på regnskapet for 2008, fikk HF et "netto" resultatkutt på om lag 3 mill for Slik budsjettfordelingen på HF er bygget opp er denne resultatsvikten allerede fordelt på instituttenes driftsbudsjetter og på fakultetets fellesformål, utregnet og fordelt instituttene på grunnlag av reduksjon i produserte studiepoeng. Kostnadskutt som er iverksatt/planlagt iverksatt fordeler seg ellers slik:

11 Det er foretatt et "flatt" kutt på instituttenes driftsbudsjetter og på felles driftsformål på 10% som gir en innsparingseffekt på ca 3 mill NOK på årsbasis. Kjente vakanser i stillinger som oppstår i 2009 (2 ) er trukket inn. Innsparingseffekt beregnet til NOK 1,5 mill. Alle andre "ukjente" vakanser som oppstår i løpet av året vil ikke bli erstattet og vikarbruken vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Det er vanskelig å anslå dette nærmere. HF har inntil 10 vitenskapelige stillinger som vil bli 67 år eller mer i To av disse blir 70 (nevnt over - stillingene er trukket inn). Hvor mange av de øvrige 8 som vil ønske å fratre i løpet av 2009 er ennå ikke kjent. I tillegg kommer vakanser som følge av at ansatte sier opp og skifter stilling i løpet av året. Nøkternt, og basert på erfaring, er denne avgangen anslått med en samlet mulig innsparing på NOK 2 mill. Planlagt utsettelse av ny aktivitet kan også gi en viss innsparing i 2009 dersom virkningstidspunktet settes til januar 2010 eller senere. Anslag innsparing NOK 2 mill. Dette vil imidlertid bare bety en utsettelse av kostnader og må få en inndekning seinere år. Generell oppfordring til nøkternhet knyttet til all aktivitet. Innsparingsvirkning, tentativt NOK 2 mill. Tilbakeført forskutterte prosjektmidler og avslutting av engasjementer i forbindelse med internasjonalisering NOK 0,5 mill. I tillegg går fakultetet nå gjennom kostnadene knyttet til stipendiatporteføljen. Fakultetet får en bevilgning knyttet til 95% måloppnåelse for ansettelse av stipendiater. Dette utgjør samlet om lag NOK 40 mill og dekker en gjennomsnittlig årskostnader tilsvarende 72 stipendiatstillinger (lønn og drift). Ved inngangen til 2009 hadde fakultetet tilsetting i 79 stipendiatstillinger. Fakultetet ligger derfor for høyt på stipendiatbudsjettet i forhold til avsetninger til stipendiater og må ta ned aktiviteten slik at en kommer i fase med en gjennomsnittlig tilsetting på i snitt 72 stipendiater på årsbasis. Tentativ innsparing: NOK 2 mill Samlet skal disse tiltakene gi en planlagt innsparing i 2009 på til sammen NOK 16 mill. Det hefter imidlertid en usikkerhet knyttet til effekten av flere av disse tiltakene og noen av disse vil først slå ut med virkning fra 2 kvartal og utover i året. Hovedutfordringene framover Generelt har HF nå et for høyt kostnadsnivå i forhold til inntekter. Med den usikkerhet som knytter seg til flere av innsparingsforslagene nevnt over, er det også en målsetting å bremse ned aktivitetene på en slik måte at en på best mulig måte skjermer den faglige virksomheten. Vi vet at 2010 medfører ytterligere nedgang i resultatbudsjettet for HF, som i inneværende år er dette knyttet til kraftig nedgang i avlagte studiepoeng. Dette resultatkuttet er allerede beregnet til NOK 3,7 mill, under forutsetning av at det ikke gjøres endringer i resultatfordelingen internt ved UiB. Det pågår imidlertid en diskusjon om å føre ytterligere resultat ut på fakultetene. I dagens budsjettsituasjon vil imidlertid dette slå ytterligere negativt ut for HF. I tillegg kommer en forventet økning i kostnader knyttet til husleie.

12 Dels som et resultat av nye satsinger (nye studieprogrammer og forskningssatsinger) har fakultetet de siste årene samlet sett hatt stillingsvekst i samtlige kategorier. Dette til tross for at studenttallet i snitt har blitt redusert med en fjerdedel siden 2004 og antall studiepoeng per vitenskapelig stilling har på samme måte gått ned med om lag 20% i samme periode. Litt forenklet kan en si at når fakultetet har fått nye kostnader på grunn av nye programmer/satsinger så har en ikke maktet å redusere kostnadene i den "gamle" aktiviteten tilsvarende, selv om aktiviteten i denne samlet sett er blitt betydelig lavere. Dette kommer først og fremst av at resultatbudsjetteringen har vært knyttet til den bevegelige driftsdelen av rammebudsjettet og ikke til hoveddelen av budsjettet som er bundet opp i stillinger/faste lønnskostnader. Et forslag overfor fakultetsstyret høsten 2006 om å resultatutsette fastlønnsdelen av budsjettet fikk ikke gjennomslag. Da de nye instituttlederne tiltrådte høsten 2007 var en av deres hovedoppgaver å vurdere stillingsstrukturen innenfor de ulike fagene knyttet til oppnådde resultater. Dette med tanke på en planlagt omfordeling av ressurser innen og mellom fag ved det enkelte instituttet. Dette arbeidet vil bli sluttført i løpet av juni og har avdekket betydelige kostnadsforskjeller i forhold til oppnådde resultat mellom tilnærmet likeartede fag. Dette arbeidet videreføres nå i det såkalte fagstrategi- og fagdimensjoneringsprosjektet som har som målsetting å utarbeide et sett med objektive resultat- og kvalitetskriterium som skal legges til grunn for vurdering av fordeling/omfordeling av ressurser og inndraging av stillinger i årene som kommer. Fakultetet står overfor et generasjonsskifte i flere fag og i løpet av de neste fire årene (2009 inkludert) vil inntil 47 stillinger (faglige og administrative) bli vakante. Prosjektet skal levere sin første delutredning angående kvalitets- og resultatskriterier innen utgangen av vårsemesteret i år. Å gjenopprette balansen mellom lønnskostnader og øvrige driftskostnader (70/30% fordeling, hvor husleie inngår i øvrige driftskostnader) inngår også som en del av dette prosjektet. I dag er forholdet 81,5/18,5% dersom husleiedelen er inkludert i driftskostnadene, men hele 91,5% når husleiekostnadene holdes utenfor. Muligheten for å få til en god balanse i budsjettet og innarbeide fordelingsmekanismer som blir oppfattet som legitime vil være til stede når en ser dette i et noe lengre tidsperspektiv enn begrenset til ett budsjettår. Det må være en målsetting at eventuelle resultatkutt må fa konsekvenser for de 70 % av budsjettet som er bundet opp i faste lønnskostnader (stillinger) og ikke kun fordeles på løslønn og øvrig drift slik som i dag. Regnskapet etter første tertial -09 Resultatrapporter etter første tertial viser at de måndelige kostnadene er minst like høye som de var ved utgangen av 2008 (se vedlegg). For samtlige fire første måneder ligger snittet på kostnadsiden på ca 28 mill per måned. Tar vi utgangspunkt i at dette fortsetter resten av året (11 mnd x 28 + feriepengemåneden med 10 mill), vil fakultetet ha totale kostnader på NOK 318 mill. Det betyr at i stedet for å bygge ned overskridelsene fra 2008 øker fakultetet underskuddet med ytterligere 7 mill. De iverksatte/planlagte tiltakene ser foreløpig ut til å ha liten effekt og muligheten for å ta underskuddet inn i løpet av årets gjenstående måneder synes urealistisk og sjansen er derfor økende for at fakultetet akkumulerer underskudd i stedet for å bygge dette ned. Etter de fire første månedene har fakultetet allerede et akkumulert underskudd på NOK 6 mill.. og uten effekt i tiltakene kan fakultetet i verste fall ligge an til et samlet underskudd på ytterligere NOK 18 mill ved utgangen av 2009.

13 Fakultetsdirektøren har vært i tett dialog med økonomidirektøren de siste månedene. Det er gjort grundige vurderinger av kostnadstrukturen og mulighet for ytterligere innsparinger er vurdert. På kort sikt synes disse likevel begrensete. Ett av de virkemidlene som må vurderes er full stillingsstopp og stopp i vikar-/timebudsjettene i andre halvår 2009, for å tydeliggjøre alvoret i situasjonen og for å gi et signal om at hele fakultetet må ha en høy kostnadsbevissthet. Budsjettsituasjonen og regnskapsrapporten etter første tertial -09 er drøftet med den faglige ledelsen og på denne bakgrunn fremmes følgende forslag til vedtak: Fakultetsstyret tar budsjettsituasjonen og regnskapsrapporten til etterretning og erkjenner alvoret i den vanskelig budsjettsituasjonen fakultetet befinner seg i. Fakultetsstyret slutter seg til forslaget om stillingsstopp i alle stillingskategorier og stopp i vikar-/timebudsjettene for fakultetet i 2. halvår. Dekan fakultetsdirektør

14 April Årsbudsjett Budsjett hittil i år Regnskap hittil i år Avvik hittil i år 3 inntekter Sum varek lønn adk annet Sum Underskudd 2008: mill Overforbruk/Avvik pr (1. tertial): Inkluderer nedbetaling av underskudd 10,9 mill med pr. mnd i 4 mnd: Fakultetet har hatt et merforbruk 1. tertital på: Avviksforklaring: 6-7 adk: Nedbetaling av underskudd fra 2008 er budsjettert på art annet: Saldering prosjekter med negativ saldo, samt utgifter PuliPrint 2009

15 UNIVERSITETET I BERGEN Det humanistiske fakultet Fakultetsstyret Arkivkode: 2008/12247 FAKSTYRE -sak: 48 / 2009 Møte: Størrelse og sammensetning av instituttråd ved Det humanistiske fakultet Dokument i saken (vedlagt): 1. Vedtak i universitetsstyret Regler for instituttorganene 3. Brev til instituttene, e-post fra fakultetsdirektøren av Brev til instituttene, e-post av 19. mai Tilbakemeldinger fra institutter og sentre a. AHKR b. FoF c. GA d. IF e. LLE f. SVT 6. Brev fra instituttledere til UiB Bakgrunn: I nåværende utfyllende regler for instituttorgan ved Det humanistiske fakultet er følgende fastsatt: 18: Instituttråd og andre organer Instituttrådets størrelse og sammensetning fastsettes av fakultetsstyret innen følgende rammer: Fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger % Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger 0-10 % Teknisk administrativt tilsatte 5-25 % Studenter 25 % Instituttrådets størrelse skal være på % av instituttets totale stab ( minimum 11 medlemmer), og bør reflektere den faglige sammensetningen av instituttet. I universitetsstyresak 10/09 ble det vedtatt at valgperiodene for dekan og prodekan og for fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet endres slik at valgperioden blir lik ved alle fakulteter ved Universitetet i Bergen. Dette innebærer at valgperioden også for instituttorganene ved HF endres slik at den kommer i takt med resten av UiB. Det betyr at det skal velges nye instituttråd ved fakultetet fra Universitetsstyret vedtok nye regler for styringsorgan på fakultetsnivå i møte 30. april 2009 (sak 32/09 - vedlegg 1). Reglene for instituttorganene skal endelig vedtas i universitetsstyremøte 18. juni 2009 etter en redaksjonell og juridisk gjennomgang.

16 Dette betyr at vi må avvente revidering av fakultetets utfyllende regler for instituttorganene til etter dette møtet. Likevel bør fakultetet allerede nå ta stilling til instituttrådenes størrelse og sammensetning. I Universitetsstyresak 04/09 (s. 11) blir hensynet til et gjennomgående system for styringsorganene på alle nivå og ved alle fakulteter vektlagt. I forslaget til regler for instituttorgan (vedlegg 2 ) går det frem at følgende grupper skal være representert i instituttrådet : A. Fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger B. Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling C. Teknisk og administrativt ansatte D. Studenter, med minst 20 %. I tillegg kan det fastsettes at instituttrådet kan ha eksterne medlemmer. I brev fra fakultetet av 5. og 19. mai (vedlegg 3 og 4) ble instituttene og sentrene bedt om å ta stilling til sammensetning og størrelse på instituttrådene med utgangspunkt i universitetsstyresakene. Tilbakemeldinger: Instituttrådet ved AHKR mener det ikke er hensiktsmessig å pålegge alle rådene et maksimumsantall på 11 medlemmer. Alle fagmiljøer bør kunne være representert med både vitenskapelig ansatte og studenter. AHKR ønsker å opprettholde et instituttråd med 15 medlemmer. Dersom antall medlemmer må reduseres er det ønskelig med 9 medlemmer sammensatt på følgende måte: Instituttleder, gruppe A: 4, gruppe B: 1, gruppe C: 1, gruppe D: 2 Instituttrådet og instituttleder ved FoF mener de nye instituttrådene bør bestå av 11 medlemmer: gruppe A: 6, gruppe B: 1, gruppe C : 1, gruppe D : 3. Det er ikke tatt stilling til ekstern representasjon. Instituttråd og instituttleder ved GA mener instituttrådet bør ha 11 medlemmer: gruppe A: 6, gruppe B: 1, gruppe C: 1, gruppe D: 3. Fremmer ikke forslag om ekstern representasjon. Instituttrådet og instituttleder ved IF mener alle fagene bør være representert og at det bør være rom for tallet for rådsmedlemmer kan variere fra institutt til institutt. Mener det ikke bør være eksterne medlemmer. LLE har kommet med 2 separate uttalelser fra instituttråd og instituttledelsen. Instituttledelsen går inn for et instituttråd med 9 medlemmer: gruppe A: 5, gruppe B: 1, gruppe C: 1, gruppe D: 2. Instituttrådet ved LLE ønsker et råd med 17 medlemmer der alle fagene er representert. Gruppe A: 8, gruppe B: 2, gruppe C: 2, gruppe D: 4. SVT er ikke i direkte berørt av forslaget men vil på sikt se på ønskelighet og mulighet for en harmonisering av SVTs reglement i retning av normalreglementet for instituttene. Dekanens merknader Tilbakemeldingene fra grunnenhetene viser at det er ulike oppfatninger. AHKR og IF har foreslått at det bør være rom for at antall rådsmedlemmer kan variere fra institutt til institutt. 3 av instituttrådene (LLE; IF og AHKR) ønsker at alle fagene skal være representert i instituttrådet. Dekanen vil fremheve det som et viktig poeng at instituttene innenfor fakultetet har en mest mulig lik modell for instituttorganene. I denne sammenheng er det viktig at det blir fastsatt et prinsipp om at det skal være enten 9 eller 11 medlemmer i instituttrådet på samme måte som Universitetsstyret har fastsatt at det skal være 9 eller 11 medlemmer i fakultetsstyret. Det går fram av Universitets- og høgskoleloven at Universitetsstyret skal ha 11 medlemmer. 2

17 Tre av instituttrådene har foreslått at alle faggrupper skal være representert blant gruppe A medlemmer. Eksemplet fra LLE viser at dette i praksis kan bety 17 medlemmer i instituttrådet. Dekanen vil påpeke at instituttrådet vil bli et stort og uhåndterlig organ dersom alle fagene skal være representert. Fagene er allerede representert i instituttenes forskningsutvalg samt undervisnings- og internasjonaliseringsutvalg. Dersom alle fagene også skal være representert i instituttrådet vil det gå uforholdsmessig mye tid med til administrative oppgaver som kan gå på bekostning av andre primæroppgaver. Et stort instituttråd kan også føre til langsommere beslutningsprosesser, større vekt på saksutredning og en svekket instituttledelse. Dekanen viser til at instituttrådet skal være et demokratisk valgt, beslutningsdyktig og handlekraftig organ som først og fremst skal ivareta helheten på instituttet. For å styrke det demokratiske prinsipp bør det være en konkurranse om å bli valgt som instituttrådsmedlem. Når det gjelder sammensetning av instituttrådet er det vedtatt at alle typer ansatte skal være representert og at studentene skal ha minst 20 %. Dekanen foreslår at fakultetsstyret på forslag fra instituttet avgjør om det skal være 9 eller 11 medlemmer i instituttrådet ved det enkelte institutt. Det kan fastsettes at instituttrådet kan ha eksterne medlemmer. Dekanen foreslår at det først ved neste valgperiode fra 2013 blir tatt stilling til om det skal være ekstern representasjon i instituttrådet. Dekanen viser i den forbindelse til at det i Universitetsstyret er 4 eksterne medlemmer, til høringssak om UiBs forhold til omverden samt til Bolognaprosessens fokus på samfunnsrelevans i studiene. Ved å ha eksterne medlemmer inn i instituttrådene vil kontakt med samfunns- og næringsliv kunne ivaretas på en bedre måte og det kan få direkte relevans blant annet for fastsetting av læringsmål i studietilbudene. Ved et instituttråd på 9 medlemmer foreslår dekanen følgende sammensetning: Instituttleder : 1, Gruppe A: 4, Gruppe B : 1, Gruppe C : 1, Gruppe D: 2 Ved et instituttråd på 11 medlemmer foreslår dekanen følgende sammensetning: Instituttleder:1, Gruppe A: 5, Gruppe B, 1, Gruppe C: 1, Gruppe D:3 Dekanen fremmer følgende forslag til vedtak: 1. Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet fastsetter at instituttene skal ha et instituttråd på enten 9 eller 11 medlemmer, jfr. Regler for instituttorganene 3. Fakultetsstyret beslutter etter forslag fra instituttet, om rådet ved det enkelte institutt skal ha 9 eller 11 medlemmer. 2 Et instituttråd på 9 medlemmer skal ha følgende sammensetning: Instituttleder : 1, Gruppe A : 4, Gruppe B : 1, Gruppe C: 1, Gruppe D: 2 Et instituttråd på 11 medlemmer skal følgende sammensetning: Instituttleder:1, Gruppe A: 5, Gruppe B, 1, Gruppe C: 1, Gruppe D:3 3. Ordningen evalueres i god tid før neste valgperiode høsten 2013, og det blir da tatt stilling til ekstern representasjon. Gunnstein Akselberg dekan Audun Rivedal fakultetsdirektør 3

18 U 32 Styrings- og ledelsesformer på fakultets- og instituttnivå Saksforelegg av Sak nr. 2008/9438 Vedtak: 1. Universitetsstyret fastsetter Regler for fakultetsorganene i samsvar med fremlagte forslag datert Reglene gjennomgås redaksjonelt og juridisk og legges frem som orienteringssak for styret i juni-møtet. 2. Universitetsstyret fastsetter Regler for instituttorganene i samsvar med fremlagte forslag datert og med de endringer som ble vedtatt i styremøtet om bestemmelsen i 4 om instituttrådets myndighet i studiesaker. Reglene gjenomgås redaksjonelt og juridisk og legges frem for styret til endelig beslutning i juni-møtet. 3. Universitetsstyret godkjenner at Det samfunnsvitenskapelige fakultet går over til en ordning med valgte instituttledere fra , likevel slik at Institutt for informasjons- og medievitenskap har ansatt instituttleder frem til I samsvar med fakultetsstyrets anmodning, gis Det matematisknaturvitenskapelige fakultet anledning til en prøveordning med enhetlig ledelse og ansatt dekan med virkning fra I samsvar med fakultetsstyrets anmodning, gis Det medisinskodontologiske fakultet anledning til en prøveordning med enhetlig ledelse og ansatt dekan med virkning fra Prøveordningene omtalt under punktene 4 og 5 skal evalueres i løpet av I Valgreglementet gjøres en tilføyelse som ny 31A Om valg av instituttleder i samsvar med fremlagte forslag og de merknader som kom frem i møtet. Enstemmig vedtatt etter prøveavstemninger /mov

19 Regler for instituttorganene Behandlet av Universitetsstyret med sikte på endelig beslutning Instituttorganene Instituttene skal ha: - instituttleder - instituttråd Et institutt kan ha valgt eller ansatt instituttleder. Vedtak om ledelsesform ved det enkelte fakultet, gjøres av Universitetsstyret etter forslag fra fakultetsstyret og behandling i instituttrådene. Alle institutter ved et fakultet må ha samme ordning. Institutter med egen administrasjon har en administrasjonssjef. Instituttene kan ha ulike typer av utvalg. 2. Instituttleder Ved institutter med valgt instituttleder, skjer valget som direkte valg. Ansatte i gruppe A ved instituttet er valgbare. Valg av stedfortreder skjer samtidig. Valget skjer for fire år av gangen og som flertallsvalg, jf valgreglementet 11 og 31A. Ved institutter med ansatt instituttleder, skjer ansettelsen på åremål for fire år av gangen, jf 8 i Regler for fakultetsorganene. Ansatt instituttleder velger sin stedfortreder, vedkommende skal godkjennes av instituttrådet. Ingen kan være ansatt eller valgt som instituttleder i en sammenhengende periode på mer enn 12 år. Instituttleder er den øverste lederen ved instituttet og får sin myndighet etter delegasjon fra fakultetet og har dekanen som nærmeste overordnede. Instituttleder kan videredelegere sin myndighet til administrasjonssjef og utvalg innenfor instituttet dersom ikke annet er fastsatt i lov, forskrift eller fakultetets delegasjonsvedtak. Instituttleder har det overordnede ansvaret for instituttets samlede faglige og administrative virksomhet, med de begrensningene som er gitt gjennom instituttrådets kompetanse, jf. 4 har personalansvar for de ansatte ved instituttet og legger til rette for å følge opp den enkelte faglige ansattes rett til fordeling av tid til forskning og utdanning har innstillingsmyndighet ved ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger og i tekniske og administrative stillinger ved instituttene har ansvar for å følge opp mål for utdanning, forskning, forskerutdanning og formidling har ansvar for økonomi og HMS-arbeid ved instituttet skal sørge for at instituttet har oppdaterte strategier og system for kvalitetssikring av instituttets virksomhet I

20 Instituttleder representerer instituttet utad og har overordnet ansvar for kontakt med eksterne samarbeidspartnere. Har instituttleder forfall eller fratrer i løpet av det siste året av sin funksjonstid, overtar stedfortreder. Fratrer instituttleder før dette tidspunkt, velges eller ansettes ny instituttleder. 3. Instituttrådets størrelse og sammensetning Fakultetsstyret fastsetter instituttrådets størrelse og sammensetning innenfor de rammene som er angitt. Følgende grupper skal være representert i instituttrådet: a. Fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger b. Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling c. Teknisk og administrativt ansatte d. Studenter, med minst 20 %. I tillegg kan det fastsettes at instituttrådet kan ha eksterne medlemmer. Funksjonstiden er 4 år, likevel slik at medlemmene valgt for gruppe b og d velges for ett år, jf valgreglementet. Det skal velges like mange varamedlemmer som det velges medlemmer i hver gruppe, med tillegg av to. Dersom instituttet ikke har tilsatte i alle de gruppene som er nevnt over, kan det gjøres unntak fra reglene. Instituttleder, enten vedkommende er valgt eller ansatt, går inn i gruppe a og er leder av instituttrådet. Instituttlederen legger fram saker for instituttrådet. Administrasjonssjef eller en annen er sekretær for instituttrådet. 4. Instituttrådets kompetanse Instituttrådet skal behandle, fatte vedtak på vegne av instituttet og gi innstilling til fakultetet eller annet overordnet organ i saker som angår: - Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding, utdanningsmelding og andre strategi- og resultatdokument som utarbeides av instituttet - Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplaner - Budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap - Vesentlige endringer i instituttets studietilbud, særlig knyttet til studieprogram, pensum, undervisning, eksamen og emne- og programevalueringer. I øvrige saker er instituttet et rådgivende informasjons- og kontaktorgan mellom instituttlederen, alle ansatte og studentene. Dersom instituttrådet delegerer beslutningsmyndighet i saker som angår studietilbud, skal studentene være representert med minst 20 % i vedkommende organ. Rådets medvirkning ved tilsetting av instituttleder, fremgår av reglene for ansettelse av instituttleder. 2

21 5. Administrasjonssjefen Administrasjonssjefen har instituttlederen som nærmeste overordnede. Vedkommende har den daglige ledelsen av instituttets administrasjon på vegne av instituttleder og rapporterer til denne. Instituttleder kan delegere avgjørelsesmyndighet til administrasjonssjefen dersom ikke lov eller delegasjonsvedtak setter skranker for delegasjon. 6. Studentrepresentasjon Studentene skal ha minst 20 % av medlemmene i alle kollegiale organ som tildeles beslutningsmyndighet, hvis ikke delegerende organ enstemmig bestemmer noe annet, jf. universitets- og høyskolelovens Instituttrådets arbeidsform, møter m.v. Instituttrådet og eventuelle utvalg treffer sine vedtak i møter. Leder sørger for at det holdes møter i henhold til tidsplanen for de sakene rådet skal behandle etter 4. Rektor, dekanen eller minst en femdel av medlemmene kan kreve ekstraordinært møte. Leder innkaller til møte med minst 3 virkedagers varsel. En sak som ikke står på sakslisten, kan ikke behandles hvis noen av medlemmene motsetter seg det. Saksdokumentene skal sendes ut eller legges ut for medlemmene. Medlemmer av instituttråd og eventuelle utvalg har plikt til å møte dersom ikke vedkommende har gyldig forfall. Medlemmene plikter også å delta i forhandlingene. Det kan ikke stemmes blankt annet enn ved valg. Møter i instituttråd og eventuelle utvalg holdes for åpne dører. Vedkommende organ kan fastsette at møtene skal holdes for lukkede dører, eller at bestemte saker skal behandles for lukkede dører. Spørsmål om lukking behandles for lukkede dører. Det skal føres møtebok for instituttrådet og eventuelle andre utvalg med beslutningsmyndighet. 8. Vedtaksførhet og flertallskrav Instituttråd og eventuelle utvalg er vedtaksføre når mer enn halvparten av medlemmene er til stede og avgir stemme. Vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmene dersom ikke annet er fastsatt i lov. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. Avstemning skjer ved stemmetegn. 9. Uttreden fra instituttrådet i valgperioden Den som har sluttet i tjenesten eller som student i den valgkretsen vedkommende er valgt i, trer ut av rådet. Det samme gjelder i permisjonstiden for den som har permisjon for å arbeide i annen stilling utenfor instituttet. Første varamedlem rykker i disse tilfellene opp som fast medlem, eventuelt for permisjonstiden. 3

22 10. Dispensasjoner Etter forslag fra instituttet og etter at vedkommende fakultet har uttalt seg, kan Universitetsstyret, dersom særlige grunner tilsier det, gi instituttet dispensasjon fra bestemmelsene i disse reglene. 11. Særskilte reglementer Hvert institutt skal utarbeide et særskilt reglement bygd på disse reglene. Reglementene må godkjennes av fakultetsstyrene. 4

23 Trine Moe d Fra: Audun Rivedal Sendt: 5. mai :50 Til: 'Leiv Egil Breivik'; Vigdis Songe-Møller; Stein Haugom Olsen; Frode Thorsen; Christhard Hoffmann Kopi: 'Gunnstein Akselberg'; Trine Moe; Kjetil Utvik Harkestad; Arnhild Thorseth Emne: Sammensetning av instituttrådene Kjære instituttledere Universitetsstyret vedtok nye normalregler for styringsorgan på institutt- og fakultetsnivå 30. april. Fakultetene er bedt å følge opp det nye regelverket så raskt som mulig. Det er nå lagt vedtaksmyndighet til instituttrådene på enkelte saksområder. Den endelige ordlyden for hvilke saksområder dette er vil ikke være klar før i juni. Ettersom rådene nå får vedtaksmyndighet er det behov for å gjennomføre sammensetning og valg på representater til disse organene på en mer formell måte enn det som trolig tidligere har vært praktisert. I Universitetsstyresaken ble det lagt vekt på et gjennomgående system for styringsorganene på universitets- og fakultetsnivå på enten 9 eller 11 medlemmer og med en prosentvis fordeling på minst 50E på gruppe A og henholdsvis 2 eller 3 studenter relatert til 9 eller 11 medlemmer. Det er også anledning ti å ha eksterne medlemmer i styringsorganer på alle nivå. I normalreglene for instituttnivå er det kun sagt at sammensetningen av instituttrådet skal godkjennes av fakultetsstyret. Fakultetet bør også på instituttnivå ha et gjennomgående system uten for stor variasjon fra institutt til institutt. Fakultetet tar sikte på å behandle saken om instituttorganer på sitt siste møte 16. juni. Vi ber derfor om forslag til størrelse og sammensetning på instituttrådene innen 25. mai. Vennlig hilsen Audun Rivedal Fakultetsdirektør Kopi: Valgstyret 1

24 Trine Moe Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: Viktighet: Vedlegg: Trine Moe 19. mai :57 no' no'; Audun Rivedal ; Gunnstein Akselberg ; Hans Knut Sveen; Ronald Worley ; Siri Skjold Lexau ; Sonja Irene Dyrkorn ; Trine Moe Styring og ledelsesformer - Sammensetning av instituttrådene Høy Styrings- og ledelsesformer på fakultets - og instituttnivå. Vedtak i Universitetsstyret.. pdf; Styrings- og ledelsesformer på fakultets - og instituttnivå. Vedtak i Universitetsstyret..pdf Styrings- og Styrings- og ledelsesformer på...ledelsesformer på... Kjære instituttledere Vedlagt følger brev fra Universitetsdirektøren med vedtak fra universitetsstyret Vedlagt er også vedtatte regler for instituttorganene. Dokumentene ligger i ephorte (sak 2008/9438) Som det går frem av vedtaket skal reglene for instituttrådenes myndighet gjennomgås redaksjonelt og juridisk og legges frem for endelig beslutning i Universitetsstyrets møte 18. juni. Til spørsmålene på møtet i dag. 1. Må det velges nye instituttråd? Viser til vedtak i universitetsstyresak 10/09: "Valgperiodene for dekan og prodekan og for fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet endres slik at valgperioden blir lik ved alle fakulteter ved Universitetet i Bergen. Forutsatt at ordningen med valgt dekan opprettholdes, legges det opp til valg av dekan og prodekan i Fakultetsstyret velges også i 2009." I nye regler for instituttorganer står det at: "Funksjonstiden er 4 år, likevel slik at medlemmene valgt for gruppe b og d velges for ett år, jf valgreglementet." Vi må tolke både vedtaket og reglene dithen at valgperioden også for instituttorganene endres slik at den kommer i takt med resten av UiB, dvs valg av nytt instituttråd fra høsten Utsatt frist for forslag til størrelse og sammensetning på instituttrådene? Regler for instituttorganene skal endelig besluttes i U-styrets junimøte og det kan bli justeringer i disse. Dette betyr at vi må avvente endelig revidering av HFs utfyllende regler for institutttorganene til etter Universitetsstyremøtet. Likevel bør HF uavhengig av dette allerede nå ta stilling til instituttrådenes størrelse og sammensetning. Fristen 25 mai for forslag til dette opprettholdes derfor. Viser for øvrig til Universitetsstyresaken der et gjennomgående system for styringsorganene på universitets- og fakultetsnivå på enten 9 eller 11 medlemmer vektlegges og der det går frem at følgende grupper skal være representert i instituttrådet: a. Fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger b. Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling c. Teknisk og administrativt ansatte d. Studenter, med minst 20 %. I tillegg kan det fastsettes at instituttrådet kan ha eksterne medlemmer. Vennlig hilsen Trine Moe Fungerende fakultetsdirektør Det humanistiske fakultet i

25 UNIVERSITETET I BERGEN INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, HISTORIE, KULTUR- OG RELIGIONSVITENSKAP Høringsuttalelse om størrelse og sammensetting av instituttrådene Universitetsstyret vedtok i sitt møte (se Vedlegg 2 og 3) å gi instituttrådene vedtaksmyndighet i utvalgte strategiske saker. Instituttrådet ved AHKR mener dette er en viktig og riktig reform, men vil påpeke at rådene vi ga på vesentlige punkter ikke ble fulgt: Listen over saker instituttrådene skal få vedtaksmyndighet over inneholder også meldinger og endringer i studietilbudet utover overordnete strategiske beslutninger. Ansatt instituttleder skal lede instituttrådene Reformen settes i verk fra altså midt i de ansatte ledernes åremålsperiode. Universitetsstyrets vedtak tolkes dessuten slik at alle styringsorgan - også instituttrådene - skal ha mellom 9 og 11 medlemmer (jf. brev fra fungerende fakultetsdirektør Trine Moe), og det skal holdes nyvalg i Instituttrådet ved AHKR, mener det er fornuftig å holde nyvalg på instituttrådene i 2009, men vil påpeke at det ikke er hensiktsmessig å pålegge alle rådene et maksimumsantall på 11 medlemmer. Dersom rådet skal kunne oppfylle sin rolle som et representativt organ bør alle fagmiljøer kunne være representert med både vitenskapelige ansatte og studenter. I dag har Instituttrådet ved AHKR 15 medlemmer og vi ønsker primært å opprettholde dette antallet. Dersom antallet medlemmer må reduseres, vil 9 representanter være hensiktsmessig for fort institutt. Fordelingen vil da bli slik i tillegg til instituttleder : Gruppe A: 4. Gruppe B: 1. Gruppe C : 1. Gruppe D: 2. I kommende valgperiode vil vi foreslå at Gruppe A velger en representant og en vararepresentant for hvert av de fire fagene ved instituttet, og vi vil oppfordre studentene til å gi alle fagene representasjon enten som fast medlem eller vara. Ved neste korsvei, bør det imidlertid vurderes om instituttet skal være en valgkrets også for gruppe A. Instituttrådet ved AHKR,

26 sb UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for filosofi ogførstesemesterstudier Det humanistiske fakultet Referanse Dato 2008/9438-STT Instituttrådenes størrelse og sammensetning - høringsuttalelse fra FoF Vi viser til e-post fra (fungerende ) fakultetsdirektør av 19. mai d.å., og avgir med dette følgende høringsuttalelse i saken om de framtidige instituttrådenes størrelse og sammenfatning. 1) FoF mener de nye instituttrådene bør bestå av 11 medlemmer. 2) Fordelingen av de ulike kategorier av ansatte bør være slik: - Gruppe A : 6 medlemmer - Gruppe B : 1 medlem - Gruppe C : 1 medlem - Gruppe D : 3 medlemmer. Særlig for gruppe A (vitenskapelig ansatte) og i noen grad gruppe D (studenter) reiser det seg en del spørsmål knyttet til representativitet som kanskje bør reglementsfestes på et eller annet nivå (jf. for øvrig instituttrådets her vedlagte uttalelse) I spørsmålet om ekstern representasjon har foreløpig ikke instituttledelsen tatt stilling. Vi vil bl. a. avvente endelig behandling i instituttrådet. Instituttets oppfatning er i all hovedsak sammenfallende med instituttrådets synspunkter i sakens anledning. Vi viser i den forbindelse til vedlagte uttalelse. Vigdis Songe -Møller instituttleder Steinar Thunestvedt administrasjonssjef Institutt for filosofi og Postadresse Besøksadresse Saksbehandler førstesemesterstudier Postboks 7805 Sydnesplass Steinar Thunestvedt Telefon Bergen Bergen Telefaks side 1 av 2

27 PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRTMØTE I INSTITUTTRÅDET DEN 25. MAI 2009 Tilstede: Gruppe A, fagstudiet: Claus Huitfeldt, Erik Brown, Kåre Odd Johnsen Gruppe A, førstesemesterstudiet: Anne Granberg Gruppe B; Gunnar Karlsen, Deirdre Smith Gruppe C: Tale Vik, Kirsten Bang Gruppe D: Lars Olai S. Olsen, Live Torvund Meldt forfall: Arild Utaker, Eilert jan Lohne, Ole Martin Skilleås, Rune Falch, Eivind Kolflaath, Clemet Askheim og Marius Jakobsen Andre: Konrad Rokstad, Steinar Thunestvedt, Rebekka Nistad I II III GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Ingen merkander til innkalling eller saksliste for møtet. PROTOKOLL FRA MØTET 27. APRIL VEDTAK FRA SIRKULASJONSSAK 29. APRIL Godkjent Orienteringssaker Ingen orienteringssaker SAK 16/09 REGLER FOR SAMMENSETNING AV INSTITUTTRÅDET Instituttrådet vedtok mot 1 stemme følgende: Vedtak Instituttrådet ved Institutt for filosofi og forstesemesterstudier bør bestå av elleve representanter for de ansatte og studentene. Representantene for gruppe A-D fordeles slik: Gruppe A - 6 Gruppe B - 1 Gruppe C - I Gruppe D - 3 Instituttrådet utsatte pkt 3 og 4 i forslag til vedtak til neste møte. Referat utsendt: Merknadsfrist: Claus Huitfeldt leder Rebekka Nistad sekretær

28 i. UNIVERSITETET I BERGEN Griegakademiet, Instituttfor musikk Deres ref Vår ref Dato 2009/5840-KABO Uttalelse fra Griegakademiet, Institutt for musikk Størrelse og sammensetning av Instituttrådet Fakultetet har bedt instituttene om forslag til størrelse og sammensetning på instituttrådene innen 25. mai. Instituttrådet ved Griegakademiet, Institutt for musikk behandlet i møte , sak om størrelse og sammensetning på instituttrådet og gjorde følgende enstemmige vedtak: Instituttrådet vedtar den foreslåtte sammensetning av instituttrådet ved Griegakademiet, Institutt for musikk. Instituttrådets leder tar utgangspunkt i at IR skal ha 11 medlemmer. Gruppe A skal ha minst 50%. Det er konsensus om at fast deltidsansatte (9 personer) ved vårt institutt skal inngå i gruppe A. Vi minner om at deltidsansatte og timelærere ved Griegakadmiet har en svært viktig funksjon. Gruppe A: 6 (inkl. instituttleder og 1 repr. for faste deltidsansatte) Gruppe B: 1 (stipendiater og midlertidig ansatte) Gruppe C: 1 (administrasjonen) Gruppe D: 3 (studenter) IR kan også ha eksterne medlemmer, men 1Rs leder vil ikke fremme forslag om dette. Funksjonstiden er 4 år, likevel slik at medlemmene valgt for gruppe B og D velges for ett år. Instituttleder slutter seg til instituttrådets vedtak. Frode Thorsen Instituttleder Telefon Griegakademiet, Institutt for postmottakna.uib.no musikk Internett www. uib.no Telefon Org no Telefaks uib. no Postadresse Postboks Bergen Kathryn Bousman Administrasjonssjef Besøksadresse Saksbehandler Lars Hillesgt. 3 Kathryn Bousman Bergen side 1 av 2

29 5d t^gr SIT 1 ~ GEN 5 UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for framandspråk Det humanistiske fakultet Institutt for framandspråk Referanse Dato 2009/5840-ARUT Fråsegn frå Institutt for framandspråk om samansetjinga av instituttrådet Vi viser til e-post frå fakultetsdirektør Audun Rivedal til instituttleiarane 5. mai i år. Rådet ved Institutt for framandspråk drøfte 20. mai 2009 spørsmålet om samansetjinga av instituttrådet og gjorde følgjande vedtak samrøystes: A) Alle faga bør ha eigne gruppe A-representantar I rådet ved Institutt for framandspråk. B) Det bør ikkje opnast for eksterne medlemar i instituttrådet. C) Det bør vere rorri for at talet på rådsmedlemar varierer frå institutt til institutt så lenge balansen mellom gruppe A, B, C og D er nokolunde lik mellom institutta ved fakultetet. Instituttleiar sluttar seg til vedtaket i rådet. Leiv Egil Breivik instituttleiar Arve Kjell Uthaug administrasjonssjef Institutt for framandspråk Telefon Telefaks Postadresse Postboks Bergen Besøksadresse Sakshandsamar HF-bygget, Sydnesplassen Arve Kjell Uthaug Bergen side 1 av 1

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 24.03.2015. Møtet ble holdt i møterom A+B i kjeller, Muséplass 1 og varte fra kl. 09:00 12:45. Til stede fra fakultetsstyret

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 63/15 24.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2015/4729-TRM Økonomirapport etter oktober 2015 og budsjett

Detaljer

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB.

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB. Emnekode Emnenamn Engelsk emnenamn Studiepoeng 15 Undervisningssemester Undervisningsspråk Studienivå Krav til studierett Mål og innhald Læringsutbyte/resultat Kunnskap Grunnkompetanse ITAL111 Italiensk

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Behandlet i fakultetsstyret 3. september og 14. oktober 2003. Godkjent av Rektor 16. oktober 2003. Sist endret av fakultetsstyret

Detaljer

engelskfagets legitimering og eigenart sentrale styringsdokument for skolefaget språklæring omgrepet kommunikativ kompetanse

engelskfagets legitimering og eigenart sentrale styringsdokument for skolefaget språklæring omgrepet kommunikativ kompetanse Vedlegg 6 Emnekode ENGDI101 Namn på emnet, nynorsk Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning Namn på emnet, bokmål Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning Course Title, English

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G EN

U N I V E R S I T E T ET I B E R G EN U N I V E R S I T E T ET I B E R G EN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 51/14 09.09.2014 Dato: 27.08.2014 Arkivsaksnr: 2014/8618-ARSE Endringer for tilsettingsrådet

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Orienteringssak O-sak2

Detaljer

Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle

Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle Kari Tove Elvbakken Administrasjonsseminar 27.09.11 Universitetets styrer og utvalg Universitetsstyret Fakultetsstyrene Styret ved Bergen museum Universitetsbibliotekets

Detaljer

Dersom noen ønsker vedlegg til sakene, ring sekretariatet, tlf 55-58 93 80, eller send en e- post til post@hffa.uib.no

Dersom noen ønsker vedlegg til sakene, ring sekretariatet, tlf 55-58 93 80, eller send en e- post til post@hffa.uib.no UNIVERSITETET I BERGEN DET HUMANISTISKE FAKULTET Bergen, 04.03.2008 PROTOKOLL fra møte i Fakultetsstyret tirsdag 04.03.2008 kl 1215 1545 i Møterommet, Fakultetsbiblioteket HF. Dersom noen ønsker vedlegg

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 16.04.2010 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 15.april, kl 10.15-12, rom 216,

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu) 1 av 9 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu) Fastsatt av Styret 5.11.2013 1 1 Forrige styringsreglement ble fastsatt 25.2.2009 og revidert 3.4.2009 og 30.8.2010. 1.

Detaljer

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole 1. Instituttordningen Den faglige virksomheten ved høyskolen organiseres i institutter. Hver enkelt av de ansatte i undervisnings- og forskerstillinger skal tilhøre ett av de følgende institutter: - Institutt

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 12.04.2011. Møtet ble holdt i Harald Hårfagresgt. 1 og varte fra kl. 12:15 13.35. Til stede fra

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

07/16 Godkjenning av møtereferat fra 20. januar 2016 Møtereferatet fra programstyremøtet 20. januar ble godkjent uten videre merknader.

07/16 Godkjenning av møtereferat fra 20. januar 2016 Møtereferatet fra programstyremøtet 20. januar ble godkjent uten videre merknader. Møtereferat, programstyremøte i italiensk Dato: 16. november 2016 Tilstede på møtet: Reidar Magne Veland (fagkoordinator), Camilla Erichsen Skalle, Marco Gargiulo og Hanne Svanholm Misje (sekretær) 06/16

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: kl. 12:00-15:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: kl. 12:00-15:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag Dato: 04.03.2015 kl. 12:00-15:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Per Kvist, Anne Grete Lindeland, Per Elias Drabløs,

Detaljer

Reglement for avdelingsstyrer ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (Vedtatt av Høgskolestyret i HS-sak 03/2004, 28. januar 2004)

Reglement for avdelingsstyrer ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (Vedtatt av Høgskolestyret i HS-sak 03/2004, 28. januar 2004) Reglement for avdelingsstyrer ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (Vedtatt av Høgskolestyret i HS-sak 03/2004, 28. januar 2004) 1. Hjemmelsgrunnlag Internt reglementet for avdelingsstyrer ved HiST bygger på

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 18. desember 2014 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Dersom noen av representantene ikke kan møte, må de selv be vara om å stille i stedet.

Dersom noen av representantene ikke kan møte, må de selv be vara om å stille i stedet. Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) INNKALLING TIL MØTE I INSTITUTTRÅDET VED LLE Sted: Rom 435, HF-bygget Dato/ tid: Mandag 10. september 2012 kl. 11.15

Detaljer

Introduksjon til spansk språk og latinamerikastudium Introduction to Spanish and Latin American Studies Studiepoeng 10 Undervisningssemester

Introduksjon til spansk språk og latinamerikastudium Introduction to Spanish and Latin American Studies Studiepoeng 10 Undervisningssemester Emnekode SPLA100 Emnenamn Introduksjon til spansk språk og latinamerikastudium Engelsk emnenamn Introduction to Spanish and Latin American Studies Studiepoeng 10 Undervisningssemester Haust Undervisningsspråk

Detaljer

Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap

Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap Styre: Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Sak: 14/15 Møte: 25.09. 2015 Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap Dokumenter i saken

Detaljer

Studieplanendringer 2015/2015 Institutt for fysikk og teknologi

Studieplanendringer 2015/2015 Institutt for fysikk og teknologi UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Referanse Dato 2014/8858-GRE 01.10.2014 Studieplanendringer 2015/2015 Forslag til studieplanendringer for emner og studieprogrammer ved

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedlegg 1 til S-sak 45/2014 Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 19. desember 2014 med hjemmel i lov av

Detaljer

Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU)

Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Valgreglement for Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) Vedtatt av universitetsstyret 8. september 2016 Valgreglement for NMBU... 2 Kapittel

Detaljer

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Styret US 35/10 Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen

Detaljer

Spørreundersøkelse som ledd i drøfting av ledelses- og styringsformer ved Universitetet i Bergen

Spørreundersøkelse som ledd i drøfting av ledelses- og styringsformer ved Universitetet i Bergen Spørreundersøkelse som ledd i drøfting av ledelses- og styringsformer ved Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen har bedt Rokkansenteret om å gjennomføre en web-basert spørreundersøkelse om de ansattes

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 19.02.2013. Møtet ble holdt i møterom i kjeller, Villaveien 1a, og varte fra kl. 09.15 12.30.

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 23. mars 2011 kl. 13:15 Konferanserommet, 3. etg. Bygg for Biologiske Basalfag - BBB ********************************************************

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møtet i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 18.02.2014. Møtet ble holdt i Møterom A+B i kjeller, Muséplass 1 og varte fra kl. 09.00 10.25.

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Fakultetstyrene og dekaner, prodekan Instituttstyrene og instituttledere Vår ref. 16/00948 Deres ref. Dato 07.07.16 Informasjon

Detaljer

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE /

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE / MANDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE 1 2007/3603-61 1 VALG OG SAMMENSETNING Utvalg og råd med folkevalgt representasjon i Mandal kommune, velges av bystyret,

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA). Instruks for styret til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

Detaljer

VALGREGLEMENT 1. Reglementets virkeområde. 2. Liste over stemmeberettigede. Klage over manntallsføringen. 3. Valgmåte. 4. Valgstyre.

VALGREGLEMENT 1. Reglementets virkeområde. 2. Liste over stemmeberettigede. Klage over manntallsføringen. 3. Valgmåte. 4. Valgstyre. VALGREGLEMENT Fastsatt av styret 15.mars 2005 med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler (universitets- og høgskoleloven) 9-4 nr. 9, og 10-2 nr. 5. Endret etter styrebehandling 19.april 2005, 3. mars

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.:2016/1536 JFO001 Dato: 09.11.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret, HSL-fakultetet Ingvild

Detaljer

Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Fastsatt av styret med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler (Uhl) av 2005-04-01 nr 15, 9-4 ( 9) 10-2 (5). Kapittel 1. Regler som gjelder ved

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Grunnkurs i tysk for lærarstudentar Basic Course in German for teacher students Studiepoeng 5 Undervisningssemester

Grunnkurs i tysk for lærarstudentar Basic Course in German for teacher students Studiepoeng 5 Undervisningssemester TYS100H Grunnkurs i tysk for lærarstudentar Engelsk emnenamn Basic Course in German for teacher students Studiepoeng 5 Undervisningssemester Haust Undervisningsspråk Tysk og norsk Emnet er ope for lærarstudentar

Detaljer

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest tysk Godkjent i UUI 12.11.14. Gjeldande frå hausten 2015.

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest tysk Godkjent i UUI 12.11.14. Gjeldande frå hausten 2015. Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest tysk Godkjent i UUI 12.11.14. Gjeldande frå hausten 2015. Oppbygging av språkpakken: Haust TYS124 Tyskspråkleg litteratur for lærarstudentar 10 stp Veiledet oppgave

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2006/462 UTLYSING AV ÅREMÅLSSTILLINGER SOM DEKAN, INSTITUTTLEDER, INSTITUTTNESTLEDER OG STUDIELEDERE

Detaljer

S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR

S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN 03.05.16 Vedrørende: STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om styrets ansvar, oppgaver og rolle til orientering. Vedlegg:

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET 1. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL Kontrollutvalget er opprettet med hjemmel i kommunelovens 60, nr 9. Kontrollutvalget forestår

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag Dato: 09.12.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 Tilstede: Per Kvist, Anne Grete Lindeland, Marit Wergeland-Yates, Margretha Sørli Myren,

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 SAKSFRAMLEGG 14.09.2016 Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 NYE VEDTEKTER FOR BØ FRIVILLIGSENTRAL 2016 Forslag til vedtak: Årsmøtet for Bø frivilligsentral vedtar følgende

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Revidert februar 2016 Vedtatt av fylkesrådet 16. februar 2016 Sak nr. 21/16

Revidert februar 2016 Vedtatt av fylkesrådet 16. februar 2016 Sak nr. 21/16 Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Revidert februar 2016 Vedtatt av fylkesrådet 16. februar 2016 Sak nr. 21/16 1 LOVHJEMMEL Fagskolene i Nord-Trøndelag fylkeskommune er underlagt

Detaljer

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet Til stede: Eksterne Loveleen Rihel Brenna Rolf Aslaksrud Kristiansen Repr. for UF-personalet

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av Høgskolestyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 28. Mars 2007, justert i hht vedtak i HS-sak 026/07 og 028/07 i HS-møte den 17.04.07, med hjemmel i lov

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 UNIVERSITETET I AGDER Fakultet for humaniora og pedagogikk HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 Innledning Universitetsstyret vedtok 18.04.12 Handlingsplan for likestilling og integrering

Detaljer

Språkpakke for tysk, gjeldende H15

Språkpakke for tysk, gjeldende H15 Språkpakke for tysk, gjeldende H15 Oppbygging av språkpakken: Haust TYS124 Tyskspråkleg litteratur for lærarstudentar 10 stp Veiledet oppgave og skoleeksamen TYS123 Grunnemne i tysk språk II for lærarstudentar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 04.06.2015 kl. 9:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 04.06.2015 kl. 9:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag Dato: 04.06.2015 kl. 9:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 Tilstede: Per Kvist, Anne Grete Lindeland, Per Elias Drabløs, Bruce Carl Rasmussen, Margretha

Detaljer

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG Første gang vedtatt i kommunestyret 05.10.1995, sak. 95/0069 Endret og vedtatt i kommunestyret 29.04.2004 Endret og vedtatt i kommunestyret 26.01.2012, sak 12/0013 ******

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 12.09.2013. Møtet ble holdt på Bjørnefjorden Gjestetun og varte fra kl. 09:00-14:00. Til stede

Detaljer

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 20.august 2010 Arkiv: 2010/1186 PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 28. mai 2010 Tid: Kl.09:00 Sted: Øya Helsehus, møterom 1, 7.etg. Deltakere: Helge Garåsen

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Visedekan for undervisning. Fra administrasjonen

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Visedekan for undervisning. Fra administrasjonen U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 09.05.2011 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 5. mai 2011, kl 13.15-15, rom

Detaljer

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.01.09 PEK Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Tilsetting av dekaner og prorektorer - Prosedyre og utlysningstekst Tilråding: 1.

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Universitetsstyret 28.05.2015. Møtet ble holdt i Museplass 1 og varte fra kl. 10:00-1530. Til stede fra Universitetsstyret: Dag Rune Olsen, Kari Amble, Anne

Detaljer

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Bakgrunnsdokument, 12.7.2016 Endring av hovedmodell for styring og ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Universitetsstyret har i møte 19.5.2016, S 23/16 Prosess for vurdering

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 150/16 01.12.2016 Dato: 21.11.2016 Arkivsaksnr: 2015/4463 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 20.10.2016 Forslag

Detaljer

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012)

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Vedtatt av foretaksmøtet i Helse XX RHF, dato xx.xx.xx 1. Formål Formålet med instruksen

Detaljer

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk Oppbygging av språkpakken, ny versjon: HAUST STP VÅR STP SPLA100H, introduksjonskurs 1 SPLA111 Spansk grammatikk I 10 Ordinært kurs utvida med stp språk

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET U i T Det juridiske fakultet NORGES Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET ØTEREFERAT Utvalg/møte i: Fakultetsstyret Møteleder/referent: Arild 0. Eidesen / Kirsti Anderssen Møtedato:

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger US 63/2016 Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Heidi Blom Arkiv nr: 16/00948 Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

Protokoll. Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 30. april 2002

Protokoll. Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 30. april 2002 UNIVERSITETET I BERGEN DET ODONTOLOGISKE FAKULTET Protokoll Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 30. april 2002 Tilstede: Gruppe A: Gruppe B: Gruppe C: Gruppe D: Raadal, Bakken, Berg, Gjerdet,

Detaljer

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2017

Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2017 Valgreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)for valgperioden 2014 til 2017 Vedtatt av Fellesstyret 5.3.2013, med endringer av 25.4.2013 og 19.8.2013, Revidert 12. juni 2014 med

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 15.6.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl. 08:30-14:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk Oppbygging av språkpakken: HAUST STP VÅR STP SPLA100H, introduksjonskurs 15 SPLA111 Spansk grammatikk I 10 Ordinært kurs utvida med 5 stp språk Inkluderer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste

MØTEINNKALLING. Saksliste Arkivref: 2013/588 GTU000 MØTEINNKALLING Møtetid: 12.11.13 kl. 12.30 Møtested: Møterom J-100 Saksliste Saksnr Arkivref. Tittel/beskrivelse. IIS-S 42-13 2013/588 Referatsaker IIS-S 43-13 2011/3126 Endring

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret

MØTEBOK Fellesstyret MØTEBOK Fellesstyret 24-06-13 MØTEBOK 1 Møtedato: Mandag 24. juni 2013 Dokumentdato: 17.07.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Møterom 1, Fossbygget Dato: 13.03.2014 Tidspunkt: 10:00 16:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012:

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012: Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: MED HELSAM Institutt for helse og samfunn Dato: 06.11.2012 Saksnr..: 2012/3359 METTEGR DISPOSISJONSSKRIV 2013 - INSTITUTT FOR HELSE OG SAMFUNN Det

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 30/14 29.04.2014 Dato: 11.04.2014 Arkivsaksnr: 2014/4132-ARSE Orientering til fakultetsstyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit

Detaljer

NY STYRINGSSTRUKTUR FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 1 Sammendrag

NY STYRINGSSTRUKTUR FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 1 Sammendrag Styresak 49/06 vedlegg 2 Versjon 0.2 til diskusjon i styret før utsendelse til høring Notat til alle ansatte, studenter og deres organisasjoner i forbindelse med vurdering av ny styringsstruktur for Kunsthøgskolen

Detaljer

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Møteprotokoll Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 2. februar 2012 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Dag Gjerløw Aasland Sigbjørn Reidar

Detaljer

Reglement for Administrasjonsutvalget (A-utv.) Vedtatt i kommunestyret , Sak 12/04473

Reglement for Administrasjonsutvalget (A-utv.) Vedtatt i kommunestyret , Sak 12/04473 Reglement for Administrasjonsutvalget (A-utv.) Vedtatt i kommunestyret 20.12.2012, Sak 12/04473 «Det skal i alle kommuner opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg administrasjonsutvalg for behandling

Detaljer

Valgreglement for Norges musikkhøgskole

Valgreglement for Norges musikkhøgskole Valgreglement for Norges musikkhøgskole Kap. 1. Generelle bestemmelser. 1. Reglementets anvendelsesområde Reglementet gjelder for valg av styret og rektor/prorektor. 2. Valgperiode Valgperiodene er 4 år

Detaljer

KR 38/13. Delegasjonsreglement for Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag

KR 38/13. Delegasjonsreglement for Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag DEN NORSKE KIRKE KR 38/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 26.-27. september 2013 Referanser: KR 14/12 Saksdokumenter: Delegasjonsreglement for Kirkerådet Sammendrag Kirkerådet kan

Detaljer

NTNU S-sak 53/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/ELI Arkiv: 2010/1876 N O T A T

NTNU S-sak 53/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/ELI Arkiv: 2010/1876 N O T A T NTNU S-sak 53/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.09.10 SA/ELI Arkiv: 2010/1876 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Bruk av perspektivemnet i NTNUs studieprogram Tilråding: 1. NTNUs

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Reglement. for. Driftsstyret for Hovet skole.

Reglement. for. Driftsstyret for Hovet skole. Reglement for Driftsstyret for Hovet skole. Kapittel 1 Driftsstyret 1-1 Formål Formålet med driftsstyrereglementet er å regulere driftsstyrets organisering og arbeid, samt forholdet mellom driftsstyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 07.10.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 07.10.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag Dato: 07.10.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Per Kvist, Anne Grete Lindeland, Per Elias Drabløs, Marit

Detaljer

Marianne Eskeland (studiekonsulent) møtte for Ranveig Lote (studieleder).

Marianne Eskeland (studiekonsulent) møtte for Ranveig Lote (studieleder). Referat fra mote Utvalg for undervisning og internasjonalisering. Institutt for lingvistisiske, litterære og estetiske studier Tid: Mandag 15. juni kl. 13.15-14.30 Sted: Rom 435, HF-bygget Til stede: Thorsteinn

Detaljer

S T Y R E S A K. Styremøte - 16. november 2010. Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM

S T Y R E S A K. Styremøte - 16. november 2010. Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM S T Y R E S A K Styremøte - 16. november 2010 Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47) 22 99 55 02 EPOST: KHIO@KHIO.NO

Detaljer

Fagutvalg for Kina-studier Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Fagutvalg for Kina-studier Institutt for kulturstudier og orientalske språk Fagutvalg for Kina-studier Institutt for kulturstudier og orientalske språk Vedtekter for Fagutvalg for Kina-studier Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1 Formål Fagutvalget for Kina-studier skal representere

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sentralstaben Likelydende brev sendt til: Egersund SeaService 4370 EGERSUND Næringsforeningen i Stavanger-regionen-Dalane Strandgaten 40 4370 EGERSUND Sentrumsforeningen

Detaljer

2014/5319-SVB 05.06.2014

2014/5319-SVB 05.06.2014 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det humanistiske fakultet

Detaljer