UNDERVISNINGSSTATISTIKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNDERVISNINGSSTATISTIKK"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 44 UNDERVISNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER HØSTSEMESTERET 968 EDU C ATIONAL STATISTI CS Universities Autumn Term of 968 STATISTISK SENTRALHYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 970

3

4 FORORD Denne publikasjonen inneholder statistikk over tilstedeværende studenter ved norske universiteter og høgskoler høstsemesteret 968. Tabelloppsettet er i store trekk som i tidligere år. Når det gjelder grupperingen av studentene, har en i denne publikasjonen fulgt anbefalingene fra Byråets rådgivende utvalg for undervisningsstatistikk. Konsulent JohanKristian TØnder har ledet arbeidet med statistikken. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 5. mai 970 Petter Jakob Bjerve Leif Skaug

5 PREFACE This publication contains statistics on students in attendance at universities and equivalent institutions in the autumn term of 968. The setting up of the tables follows the same principles as for the previous years. The grouping of the students is now as proposed by the Bureau's advisory committee for educational statistics. The publication has been prepared under the supervision of Mr. JohanKristian TØnder. Central Bureau of Statistics, Oslo, 5 May 970 Petter Jakob Bjerve Leif Skaug

6 INNHOLD Prinsipper og definisjoner 7 Pr insipper og definisjoner på engelsk 8 Side T a b e l r e g. i st e r... 0 Ved l e g g. Tidligere utkommet 65. Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden. januar , Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) 7 Standardtegn Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler Null

7 CONTENTS Page Principles and definitions 8 Index of tables, Appendic e s. Previously issued 65. Publications issued by the Central Bureau of Statistics since January Selected publications in the series Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) 7 Explanation of Symbols Category not applicable.. Data not available Nil

8 7 PRINSIPPER OG DEFINISJONER Statistikken over studenter ved universiteter og høgskoler (studentstatistikken) omfatter alle studenter som i høstsemesteret er registrert ved universitetene i Oslo og Bergen, Menighetsfakultetet, Norges Veterinærhøgskole, Norges Landbrukshøgskole, Norges Tekniske Høgskole, Norges Handelshøyskole og Norges Lærerhøgskole. Statens Arkitektskole er ikke med i statistikken. Høsten 968 hadde denne skolen i alt 48 studenter. Materialet til statistikken er individualoppgaver fra studentene, innhentet gjennom lærestedene. Ved universitetene skal studenter som immatrikuleres fylle ut skjemaet "Melding til immatrikulering", med opplysninger om navn, fødselsdato, hjemstedskommune, artiumsår og linje, planlagt studium, forsørgers yrke og foreldres utdanning. Ved høgskolene gir studentene tilsvarende opplysninger på skjemaet "Registrering av nye studenter". Gjennom disse meldinger får Byrået et sett av faste bakgrunnsdata for alle som tar til med et universitets eller høgskolestudium her i landet. Dessuten skal alle studenter hvert høstsemester fylle ut "Registerkort for studenter ved universiteter og høgskoler". Dette registerkort er en melding fra studentene om deres nærvær i høstsemesteret, med opplysninger blant annet om hovedstudium, avlagte eksamener, fag som studeres i semesteret, boligforhold, ekteskapelig status, barnetall og lønt arbeid i semesteret. Statistikken gir opplysninger om to hovedmasser av studerende i høstsemesteret 968, nemlig (i) alle ptudenter og (ii) nye studenter, dvs. studenter som ble registrert for første gang høsten 968. For hver av disse massene er tallet på studenter spesifisert etter studium, lærested, kjønn og alder, artiumsår og linje eller annen forutdanning og hjemstedsfylke. Nye studenter er også spesifisert etter fars og mors utdanning, forsørger og forsørgers yrke. Dessuten inneholder tabellene for alle studenter opplysninger om boligforhold, ekteskapelig status, barnetall og lønt arbeid ved siden av studiet i høstsemesteret. Studenter som flytter fra ett lærested til et annet, er gruppert under det nye lærestedet, men er ikke regnet som nye studenter. På samme måte er studenter som skifter studium, gruppert under det nye studiet, men er da ikke regnet som nye studenter under dette studiet. Som "år for påbegynt studium" er i statistikken brukt det året studenten første gang ble registrert ved universitet eller høgskole. For studenter som har skiftet studium, vil dette året derfor referere til deres første studium. Flere av kjennemerkene er i 968 definert og gruppert annerledes enn i tidligere år. I de fleste tilfelle vil dette ikke berøre sammenlikningen med tidligere årganger, men for enkelte kjennemerker er endringene så omfattende at en sa mmenlikning ikke er mulig. Studium er nå delt inn i fire hovedgrupper: Magistergradseksamen, embetseksamen, høgskole eksamen og enkeltfag. Tidligere bestemte det fag vedko mmende studerte i høstsemesteret hvilket studium studenten skulle grupperes under. Alle som f.eks. studerte filologiske fag ble således gruppert under filologi enten studenten studerte til en filologisk eller annen magistergrad, en filplogisk eller annen embetseksamen, eller studerte enkeltfag. Det sa mme gjaldt for sosiologi, statsvitenskap, pedagogikk, psykologi, samfunnsfag og realfag. Fra og med 968 er imidlertid studentene gruppert etter det studiet de oppgir som endelig studiemål, uavhengig av hvilket fag de har opplyst å studere i semesteret. Tallene for de nevnte studiene for 966 og 967 i tabellene og er derfor ikke sammenliknbare med tallene for 968. Fra og med 968 har en gått over fra å registrere fars yrke til å registrere forsørger og forsørgers yrke for nye studenter. Tabellene over fars yrke er erstattet med tabeller over forsørger og forsørgers yrke. Forsørgers yrke er gruppert etter "Nordisk Standard for yrkesklassifisering".

9 8 Kjennemerket fars og mors utdanning er bare tatt med for nye studenter. Grupperingen er for 968 foretatt etter "Standard for gruppering av utdanning i norsk statistikk. Utkast ". I forhold til tidligere årganger er det kommet med seks nye kjennemerker: studietrinn, fag som studeres i høstsemesteret, lønt arbeid, barnetall, forsørgertype og artiumskarakter. Studietrinn er den avdeling, det studieår eller den termin studenten er kommet til i studiet. For enkelte studier (f.eks. filologi) er studenten gruppert under. fag når han holder på med sitt andre fag. Realfagstudenter er gruppert etter hvor mange vekttall studenten har oppnådd. Studietrinnet er fastsatt på grunnlag av studentens opplysninger om avlagte eksamener. Fag som studeres i semesteret er gruppert etter "Standard for gruppering av utdanning i norsk statistikk. Utkast ". På grunn av utformingen av spørsmålet om studiemål på registerkortet, kan enkelte studenter som mål ha oppgitt magistergrad istedenfor embetseksamen eller enkeltfag. Tallet på magistergradsstudenter kan derfor være noe for høyt. PRINCIPLES AND DEFINITIONS The statistics on students at universities and equivalent institutions include all students in attendance in the autumn term at the universities of Oslo and Bergen, the Independent Theological College, the State Veterinary College, the State College of Agriculture, the State Institute of Technology, the State College of Business Administration and Economics, and the State College for Teachers. Students enrolled at the State College of Architecture, in numbering 48, are excluded. The statistics are based on individual returns collected through the educational institutions. Information is collected about sex, age, field of study, examinations, subject of study, previous education, year and term of enrolment, county of domicile, housing situation, salaried employment, marital status, number of children, education of parents, type and occupation of the breadwinner, etc. The statistics provide data relating to two main groups of students, (i) all students (including new students) and (ii) new students, i.e. students not previously enrolled at any of the universities or equivalent institutions mentioned above. For each group, the number of students is specified by sex, age, field of study, educational institution, previous education, and county of domicile. New students are also specified by parents' education and breadwinner's occupation. For both groups together, the statistics provide details relating to the housing conditions, the marital status of the students, number of children, and salaried employment beside the study during the autumn term. As from 968 the definitions of field of study, parents' education, and breadwinner's occupation have been changed. Thus, some of these data for 968 are not to be compared with those for previous years. Field of study is now divided into four main groups, namely "magistergradseksamen", "embetseksamen", "høgskoleeksamen" (which all are comparable with a Masters Degree) and "enkeltfag" (University courses in single subjects). Most of the Norwegian students aim towards the "embetseksamen" and get the title "candidatus". Some students work for a "magistergrad", which requires the writing of a dissertation based upon more personal research than the studies leading to the "embetseksamen". ''Høgskoleeksamen" is a joint designation of the diplomas obtained from the State Veterinary College, the State College of Agriculture, the State Institute of Technology and the State College of Business Administration and Economics.The numbers for following fields of study are not comparable with previous years: Philology, sociology, political science, pedagogy, psychology, other social sciences and other natural sciences. New variables included in this publication are level of study, subject of study in the autumn term 968, salaried employment, number of children, type of breadwinner, and marks obtained at secondary school, upper stage. Level of study is stipulated on the basis of information about passed examinations from the students.

10 9 TABELLER TABLES

11 0 TABELLREGISTER. Studenter etter kjønn og studium. Studenter etter kjønn, lærested og studium 5. Studenter etter lærested, kjønn og fag som studeres i høstsemesteret Studenter etter år for påbegynt studium, kjønn og studium 4 5. Studenter etter år og semester for påbegynt studium, og etter lærested, studium og studietrinn høstsemesteret Studenter etter lærested og alder Studenter etter lærested, kjønn og alder 6 8. Studenter etter alder, kjønn og studium 6 9. Studenter etter eksamensår for grunnutdanning og etter artiumslinje eller skoleslag Studenter etter artiumslinje, annet skoleslag og studium 67. Studenter etter eksamensår for grunnutdanning og studium 69. Nye studenter etter artiumskarakter og studium 7. Nye studenter etter foreldres utdanning og etter kjønn 7 4. Nye studenter etter forsørgers yrke, etter kjønn og forsørgertype 8Q 5. Studenter etter lærested, kjønn, boligforhold og ekteskapelig status 8 6. Studenter etter tallet på barn, kjønn, lærested og ekteskapelig status Studenter etter kjønn, boligforhold, lærested og tallet på barn Studenter etter kjønn, lønt arbeid, lærested og studium Studenter etter kjønn, lønt arbeid, lærested og ekteskapelig status Studenter etter kjønn, lønt arbeid, lærested og tallet på barn 0. Studenter etter lærested og hjemstedsfylke 04. Studenter etter kjønn, hjemstedsfylke og studium 05. Studenter etter alder, kjønn og hjemstedsfylke 0 4. Studenter etter forsørgers yrke og etter hjemstedsfylke 5. Nye studenter etter foreldres utdanning og etter hjemstedsfylke Side

12 INDEX OF TABLES. Students by sex and field of study. Students by sex, educational institution and field of study 5. Students by educational institution, sex and subject of study, autumn term 968, 4. Students by year of enrolment, sex and field of study 4 5. Students by year and term of enrolment, and by educational institution, field of study and level of study in the autumn term Students by educational institution and age Stpdents by educational institution, sex and age, 6 8. Students by age, sex and field of study 6 9. Students by year of qualifying examination and by branch omtype of school Students by branch or type of qualifying school and field of study 67 il. Students by year of qualifying examination and field of study..., 69. New students by marks obtained at secondary school, upper stage, final examination and field of study 7 Page. New students by parents' education and by sex '? 4. New students by breadwinner's occupation, by sex and type of breadwinner..., Students by educational institution, sex, housing situation and marital status 8 6. Students by number of children, sex, educational institution and marital status Students by sex,housing situation, educational institution and number of children 9) 8. Students by sex, salaried employment, educational institution and field of study Students by sex, salaried employment, educational institution and marital status Students by sex, salaried employment, educational institution and number of children 0. Students by educational institution and county of domicile 04. Students by sex, county of domicile and field of study t 05. Students by age, sex and county of domicile 0 4. Students by breadwinner's occupation and by county of domicile 5. New students by parents' education and by county of domicile

13 Tabell. Studenter etter kjønn og studium Students by sex and field of study Studium Field of study I alt Total Menn Males Kviriner Females Alle studenter A students ) MAGI STE RGRAD SEKSAMEN Filologi Philology Pedagogikk Pedagogy Psykologi Psychology Sosiologi Sociology Statsvitenskap Political science Etnografi Ethnography Realfag Natural sciences Andre fag Other fields of study EMBETSEKSAMEN Filologi (cand. mag.) ) ) ) ) Philology (lower degree) ) ) 894) ) Filologi (cand. philol.) ) ) ) ) ) Philology (higher degree) ) 568) 099) 469 Teologi Theology PedagogikkPedagogy ) Sosialøkonomi (exam. oecon.) ) ) ) Economics (lower degree) ) 0) 84) Sosialøkonomi (cand. oecon.) ) ) ) Economics (higher degree) ) 97) 76) Psykologil) Psychology Jus Law Samfunnsfag ellers (cand.mag. ) ) ) ) ) Other social sciences (lower) ) degree) ) 90) 4) 56 Samfunnsfag ellers (cand. ) 99 ) 88 ) polit.) ) ) ) ) Other social sciences ) ) ) (higher degree) ) ) 446) 6) 8 Aktuarfag (forsikringstekn. ) ) ) eks.) Actuarial mathematics ) ) ) (lower degree) ) ) ) 8 Aktuarfag (aktuarkandidat) ) ) ) Actuarial mathematics ) ) ) (higher degree) ) 4) ) Realfag ellers (cand. mag.) ) ) ) ) Other natural sciences ) ) ) (lower degree) )) 46) ) Realfag ellers (cand. real.) )) ) ) Other natural sciences ) ) ) (higher degree) ) 78) 606) 75 Medisin Medicine Odontologi Dentistry Farmasi Pharmacy N o t e : ) Tallene for 966 og 967 er ikke sammenliknbare med tallene for 968. Se "Prinsipper og definisjoner". Note: ) The numbers for 966 and 967 are not comparable with the numbers for 968. See "Principles and definitions ".

14 Tabell (forts.). Studenter etter kjønn og studium Students by sex and field of study Studium I alt Menn Kvinner Alle s t u d e n t e r (forts. ) HØGSKOLEEKSAMEN Veterinærmedisin Veterinary medicine LandbruksfagAgricultural fields of studyl) IngeniØrfag ) Engineering) Arkitektur Architecture SivilØkonomi Business administration and economics Handelslærerfag Teachers' training courses of commercial science 4 Ernæring Nutrition ENKELTFAG Enkeltfag med eksamen Subjects with examinations Eksamensfrie fag Subjects without examinations Forberedende prøver Preliminary university courses Uoppgitt Unknown I alt Total Nye studenter New students ) MAGISTERGRADSEKSAMEN Filologi Pedagogikk Psykologi Sosiologi Statsvitenskap Etnografi Realfag Andre fag 5 Noter: ) Omfatter hagebruk, jordbruk, meieri, skogbruk, jordskifte. ) Omfatter bergteknikk, bygningsteknikk, elektronikk, kjemi, maskinteknikk, teknisk fysikk. Notes: ) Including horticulture, agriculture, dairying, forestry, land reallocation. ) Including mining, construction, electrical engineering, chemistry, mechanical engineering, applied physics. ) See translation 'WIZ students ".

15 Tabell (forts.). Studenter etter kjønn og studium Students by sex and field of study 4 Studium 966 I alt Menn Kvinner Nye s t u d e n t e r (forts. ) EMBETSEKSAMEN Filologi (cand. mag.) 797) ) Filologi (cand. philol.)..., ) 4) 0) 4 Teologi 84 Pedagogikk 96 Sosialøkonomi (exam. oecon.) ) Sosialøkonomi (cand. oecon.) ) 44 Psykologi 68 Jus 4 Samfunnsfag ellers (cand.mag.)) Samfunnsfag ellers (cand. ) polit.),...) Aktuarfag (forsikringstekn. ) eks.) ) Aktuarfag (aktuarkandidat) ) Realfag ellers (cand. mag.) ) Realfag ellers (cand. real.) ) 776 Medisin Odontologi 75 Farmasi ) 6) 7 99) ) ) ) ) 7 ) 77) 65) 74 ) ) ) ) ) ) 44) 0) ) 5) HØGSKOLEEKSAMEN Veterinærmedisin Landbruksfag 4 Ingeniørfag 6 Arkitektur 46 Siviløkonomi 7 Handelslærerfag 5 Ernæring ENKELTFAG Enkeltfag med eksamen Eksamensfrie fag Forberedende prøver Uoppgitt 0 I alt

16 Tabell. Studenter etter kjønn, lærested og studium Students by sex, educational institution and field of study Lærested og studium Educational institution and field of study Alle studenter All s tudents Universitetet i Oslo University of Oslo I alt Total 5 Menn Males Kvinner Females MAGISTERGRADSEKSAMEN ) Filologi Philology Pedagogikk Pedagogy Psykologi Psychology Sosiologi Sociology Statsvitenskap Political science Etnografi Ethnography 8 8 Realfag Natural sciences Andre fag Other fields of study EMBETSEKSAMEN Filologi (cand. mag.) ) ) ) Philology (lower degree) ) ) ) 90 Filologi (cand. philol.) ) ) ) Philology (higher degree) ) 5) Teologi Theology Pedagogikk l) Pedagogy l) SosialØkonomi (exam. oecon.) ) ) Economics (lower degree). ) 9) SosialØkonomi (cand. oecon.) ) ) Economics (higher degree) ) 94) Psykologi l) Psychology ) Jus Law Samfunnsfag ellers (cand. ) ) mag.) ) Other social ) ) ) sciences (lower degree) ) _ 54 57) _ Samfunnsfag ellers (cand. ) ) polit.) ) Other social ) ) ) sciences (higher degree) ) 5) Aktuarfag (forsikringstekn. ) ) eks.) Actuarial mathematics ) ) (lower degree) ) ) 57 Aktuarfag (aktuarkandidat) ) ) Actuarial mathematics ) ) (higher degree) ) 4) Realfag ellers (cand. mag.) ) ) ) Other natural sciences ) ) (lower degree)) ) 766 0) Realfag ellers (cand. real.) )) ) Other natural sciences ) ) (higher degree) ) ) 47) Medisin Medicine Odontologi Dentistry Farmasi Pharmacy ) 7) ) 76) 88 5 :775! 8 44 ) ) 07) ) ) 8) ) ) 8) )) ) ) ) 90) ) ) 00) _ HØGSKOLEEKSAMEN Ernæring Nutrition 5 4 N o t e : ) Se note, tabell. Note: ) See note, table.

17 Tabell (forts.). Studenter etter kjonn, lærested og studium Students by sex, educational institution and field of study 6 Lærested og studium I alt Menn Kvinner Alle studenter(forts.) Universitetet i Oslo (forts.) University of Oslo (cont.) ENKELTFAG Enkeltfag med eksamen.. Subjects with examinations Eksamensfrie fag Subjects.. without examinations Forberedende prover Preliminary university courses Uoppgitt Unknown i alt Total Universitetet i Bergen University of Bergen MAGISTERGRADSEKSAMEN ) Filologi Philology Pedagogikk Pedagogy Psykologi Psychology Sosiologi Sociology Statsvitenskap Political science Etnografi Ethnography Realfag Natural sciences Andre fag Other fields of study EMBETSEKSAMEN Filologi (cand. mag.) ) ) Philology (lower degree) )..) Filologi (cand. philol.) ) ) ) Philology (higher degree) ) Teologi Theology Pedagogikk Pedagogy SosialOkonomi (exam. oecon.) ) Economics (lower degree) ) SosialOkonomi (cand. oecon.) ) Economics (higher degree) ) Psykologi Psychology Jus Law Samfunnsfag ellers (cand. ) mag.) ) Other social ) ) sciences (lower degree) ) Samfunnsfag ellers (cand. ) polit.) ) Other social ) sciences (higher degree )) ) 06 ) 96) 58) ) 9) 7) ) ) 9) 7 7 9) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 49 6) _ 6 ) ) ) ) 9) 8) Aktuarfag (forsikringstekn. ) ) ) eks.) Actuarial mathematics) ) ) (lower degree) )) ) Aktuarfag (aktuarkandidat) ) ) ) Actuarial mathematics ) ) ) (higher degree) ) ) ) N 0 e : ) Se note, tabell. Note. ) See note, table.

18 Tabell (forts.). Studenter etter kjønn, lærested og studium Students by sex, educational institution and field of study 7 Lærested og studium I alt Menn Kvinner Alle s t u d e n t e r (forts. ) Universitetet i Bergen (forts.) University of Bergen (cont.) EMBETSEKSAMEN (forts.) Realfag ellers (cand. mag.) ) ) ) Other natural sciences ) ) (lower degree)) ) 60) Realfag ellers (cand. real.) )) ) Other natural sciences ) ) (higher degree) ) 40) Medisin Medicine Odontologi Dentistry Andre studier Other studies ) ) 504) 97 ) 4 ) 76) ENKELTFAG Enkeltfag med eksamen Subjects with examinations Eksamensfrie fag Subjects without examinations.., Forberedende prøver Preliminary university courses Uoppgitt Unknown I alt Total Menighetsfakultetet Independent Theological College EMBETSEKSAMEN Teologi Theology Andre studier Other studies ENKELTFAG Enkeltfag med eksamen Subjects with examinations Forberedende prøver Pre lirninary university courses I alt Total Norges Veterinærhøgskole State Veterinary CoZZege HØGSKOLEEKSAMEN Veterinærmedisin Veterinary medicine N o t e : ) Se note, tabell. Note: ) See note, table.

19 Tabell (forts.). Studenter etter kjønn, lærested og studium Students by sex, educational institution and field of study 8 Lærested og studium I alt Menn Kvinner Alle s t u d e n t e r (forts.) Norges LandbrukshØgskole State CoZZege of Agriculture, etc. HØGSKOLEEKSAMEN Landbruksfag Agricultural ) fields of study ) Norges Tekniske HØgskole State Institute of Technology HØGSKOLEEKSAMEN Arkitektur Architecture IngeniØrfag Engineering ) ) i alt Total Norges Handelsh$yskole State College of Business Administration and Economics HØGSKOLEEKSAMEN SivilØkonomi Business ) ) ) administration and economics Handelslærerfag Teachers' training courses of commercial science alt Total Norges LærerhØgskole State CoZZege for Teachers MAGI STERGRAD SEKSAMEN ) I alt Total, EMBETSEKSAMEN Filologi (cand. mag.) ) ) ) ) Philology (lower degree) ) ) 94) 07) Filologi (cand. philol.)) ) ) 57 4 ) Philology (higher degree) ).) ) 9) 4 Realfag (cand. mag.) ) Natural) ) ) sciences (lower degree) ) ) 79) 58) Realfag (cand. real.) ) ) ) 0 ) Natural sciences (higher ) ) ) degree) ) ) 9) Andre studier) Other studies ) ENKELTFAG Enkeltfag med eksamen Subjects with examinations Eksamensfrie fag Subjects without examinations Forberedende prover Preliminary university courses Uoppgitt Unknown I alt Total Noter: ) Inkludert "Uoppgitt". ) Se note, tabell. Notes: ) Including "Unknown". ) See note, table.

20 Tabell (forts.). Studenter etter kjønn, lærested og studium Students by sex, educational institution and field of study 9 Lærested og studium I alt Menn Kvinner Nye studenter Ne w s t u d e n t s ) Universitetet i Oslo University of Oslo MAGISTERGRADSEKSAMEN Filologi Pedagogikk Psykologi Sosiologi Statsvitenskap Etnografi Realfag Andre fag EMBETSEKSAMEN Filologi (cand. mag.) ) 557) 6) Filologi (cand. philol.) ) ) ) Teologi., Pedagogikk Sosialøkonomi (exam. oecon.) ) Sosialøkonomi (cand. oecon.) 9 6 9) 7 9) ) 4) ) Psykologi Jus Samfunnsfag ellers (cand.mag.)) 4) 5) Samfunnsfag ellers (cand. ) 7 ) 4 ) polit.) ) 56) 46) Aktuarfag (forsikringstekn. eks.) ) ) ) Aktuarfag (aktuarkandidat)...) Realfag ellers (cand. mag.)..) ) 7) Realfag ellers (cand. real.)..) 89) 78) Medisin Odontologi Farmasi HØGSKOLEEKSAMEN Ernæring 6 6 ENKELTFAG Enkeltfag med eksamen Eksamensfrie fag Forberedende prøver_ Uoppgitt alt Note: ) See translation under "All students"

21 Tabell (forts.). Studenter etter kjonn, lærested og studium Students by sex, educational institution and field of study 0 Lærested og studium I alt Menn Kvinner Nyestudenter (forts.) Universitetet i Bergen University of Bergen MAGISTERGRADSEKSAMEN Filologi Pedagogikk OS 00 Psykologi.... I Sosiologi 6 5 Statsvitenskap Etnografi Rea l fag.... ' Andre fag EMBETSEKSAMEN Filologi (cand. mag.) ) 0) Filologi (cand. philol.) ) 8 5) Teologi 6 0 Pedagogikk SosialØkonomi (exam. oecon.) ) 5 5 8) SosialØkonomi (cand. oecon.) ) ) Psykologi Jus Samfunnsfag ellers (cand.mag.)) 0) Samfunnsfag ellers (cand. ) 6 ) polit.) ) ) Aktuarfag (forsikringstekn. ) ) eks.) ) ) Aktuarfag (aktuarkandidat) ) ) Realfag ellers (cand. mag.) ) ) 0 06 Realfag ellers (cand. real.) ) 40) Medisin Odontologi Andre studier 09) ) ) ) ) ) 9) ) ) ) ) 6) ENKELTFAG Enkeltfag med eksamen Eksamensfrie fag Forberedende prøver Uoppgitt I alt Menighetsfakultetet Independent Theo logical College EMBETSEKSAMEN Teologi Andre studier ENKELTFAG Enkeltfag med eksamen Forberedende prøver I alt

22 Tabell (forts.). Studenter etter kjønn, lærested og studium Students by sex, educational institution and field of study Lærested og studium alt Menn Kvinner Nyes t u d e n t e r (f orts.) Norges Veterinærhøgskole State Veterinary College HØGSKOLEEKSAMEN Veterinærmedisin Norges Landbrukshøgskole State College of Agriculture, etc. HØGSKOLEEKSAMEN Landbruksfag 4 4 ) 54 5 ) Norges Tekniske Høgskole State Institute of Technology HØGSKOLEEKSAMEN Arkitektur Ingeniørfag I alt Norges Handelshøyskole State College of Business Administration and Economics HØGSKOLEEKSAMEN ` Siviløkonomi 7) 98 )7 69) 9 ) Hande l s lærerf ag ) 7 0 alt Norges Lærerhøgskole State College for Teachers EMBETSEKSAMEN Filologi (cand. mag.) ) Filologi (cand. philol.) ) 7 6) _) ) ) Realfag (cand. mag.) Realfag (cand. real.) ) Andre studier 5 9 ) 46 7 ) 7 5) ) ENKELTFAG 7 Enkeltfag med eksamen Eksamensfrie fag Forberedende prøver Uoppgitt I alt N o t e : ) Inkludert "Uoppgitt". Note: ) Including "Unknown"

23 Tabell. Studenter etter lærested, kjønn og fag som studeres i høstsemesteret 968 Students by educational institution, sex and subject of study, autumn term 968 Andre læresteder Universitetet i Oslo Universitetet L Bergen Fag I alt Other educational University of Oslo University of Bergen Subject of study Total institutions I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner alt Menn Kvinner Total Males Females Total Males Females Total Males Females Alle studenter A Z l students UTiANNING PA UNIVERSITETSNIVÅ I EDUCATI :?N AT UNIVERSITY LEVEL I HUMANIORA OG ESTETIKK HUMANITIES AND ARTS ri i s t o r i e f a g History Allmenn nistorie History,general Grunnfag Subsidiary subject Mellomfag Minor subject Uspesifisert Unspecified Arkeologi Archaeology Grunnfag, nordisk arkeologi Nordic archaeology, subsidiary subject $ 6 Grunnfag, klassisk arkeologi Classical archaeology, subsidiary subject 5 6 ^ Mellomfag, nordisk arkeologi Nordic archaeology, minor subject 7 5 Uspesifisert Unspecified Kunsthistorie History of art Grunnfag Subsidiary subject Mellomfag Minor subject Uspesifisert Unspecified Annen utdanning i historie Other education, history Politisk historie Political history Uspesifisert Unspecified Historiefag i alt History, total L i t t e r a t u r f a g Literature Altmenn litteratur Literature, general Grunnfag, allmenn litteraturkunnskap Literature, general, subsidiary subject $ Uspesifisert Unspecified Annen utdanning i litteraturfag Other education, literature Uspesifisert Unspecified.. Litteraturfag i alt Literature, total

24 Tabell (forts.). Studen ter etter lærested, kjønn og fag som studeres i høstsemesteret 968 'Students by educational institution, sex and subject of study, autumn term 968 Fag I alt Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen Andre læresteder I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Alle s t u d e n t e r (forts. ) UTDANNING PA UNIVERSITETSNIVÅ I (forts.) HUMANIORA OG ESTETIKK (forts.) Språkfa g i, a Y g ', t c. ' e S Nordiske språk Scandinavian languages Grunnfag Mellomfag Uspesifisert Engelsk English Grunnfag Mellomfag Uspesifisert Tysk German Grunnfag Mellomfag Uspesifisert Andre germanske språk Other Germanic languages Mellomfag, nederlandsk Dutch Uspesifisert Fransk French Mellomfag Uspesifisert Spansk Spanish Mellomfag Andre romanske språk Other Romance languages Mellomfag, italiensk Italian Mellomfag, portugisisk Portuguese Uspesifisert Russisk Russian Grunnfag Mellomfag Uspesifisert 4 4 Andre slaviske språk Other Slavonic languages Mellomfag, polsk Polish Mellomfag, serbokroatisk SerboCroatian Mellomfag, bulgarsk Bulgarian

25 Tabell (forts.). Studenter etter lærested, kjønn og fag som studeres i høstsemesteret 968 Students by educational institution, oex and subject of study,, autumn term Fag I alt Universitetet i Oslo Universitetet i Ber en Andre læresteder I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I..T T. Alle s t u d e n t e r (forts.) UTDANNING PA UNIVERSITETSNIVÅ I (forts.) HUMANIORA OG ESTETIKK (forts.) S p r å k f a g (forts. ) Finskugriske språk FinnishUgrian languages Grunnfag, finsk Finnish Grunnfag, samisk Lappish Uspesifisert Indo iranske språk Indo Iranian languages Mellomfag, indisk Indian Uspesifisert Semittiske språk Semitic languages Forberedende prøve i hebraisk Hebrew, preliminary course Mellomfag, arabisk Arabic 0 Ostasiatiske språk EastAsiatic languages Grunnfag, japansk Japanese Uspesifisert ^. Klassiske språk Classical languages Forberedende prøve i latin Latin, preliminary course Forberedende prøve i gresk Greek, preliminary course Mellomfag, latin Latin Mellomfag, gresk Greek Uspesifisert Språkfag, uspesifisert Languages, unspecified 4 4 Språkfag i alt Languages, total

26 Tabell (forts.). Studenter etter lærested, kjønn og fag som studeres i høstsemesteret 968 Students by educational institution, sex and subject of study, autumn term Fag alt Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen Andre læresteder T alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Alle s t u d e n t e r (forts. ) UTDANNING PÅ UNIVI:RSITETSNIVÅ I (forts.) HUMANIORA OG ESTETIKK (forts ) S p r a k v i, t e n s k a p e i g e f a g : s t i c s idlmenn språkvitenskapelig utdanning General linguistics Grunnfag, språkvitenskap Linguistics 6 4 Uspesifisert Annen utdanning i språkvitenskapelige fag Other linguistics Grunnfag, fonetikk Phonetics Uspesifisert 5 7 Språkvitenskapelige fag, uspesifisert Linguistics, unspecified Språkvitenskapelige fag i alt Linguistics, total Filosofiskefag Philosophy Filosofi Philosophy Grunnfag 5 Mellomfag 8 Uspesifisert, 0 Idehistorie History of ideas Grunnfag 8 Mellomfag 6 Uspesifisert Logikk Logic Grunnfag Annen utdanning i filosofiske fag Other philosophical education Forberedende prøve i filosofi Philosophy, preliminary university course Filosofiske fag i alt Philosophy, total

27 Tabell (forts.). Studenter etter lærested, kjønn og fag som studeres i høstsemesteret 968 Students by educational institution, sex and subject of study, autumn term Fag alt Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen Andre læresteder I alt Menn Kvinner alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Alle studenter(forts.) UTDANNING PA UNIVERSITETSNIVA I (forts.) HUMANIORA OG ESTETIKK (forts.) Religionsfag Religion Religionshistorie og religionsvitenskap History of religion and science of religion Grunnfag, religionshistorie History of religion Grunnfag, religionsvitenskap Science of religion Mellomfag, religionshistorie History of re Zigion 5 5 Uspesif isert Kristendomskunnskap Religious knowledge Grunnfag Mellomfag Uspesifisert Religionsfag i alt Religion, total Humanistiske fag ellers Ot her humanities Etnologi (folkelivsgransking) og folkeminnevitenskap Ethnology and folklore Grunnfag, etnologi Ethnology Grunnfag, folkeminnevitenskap Folklore Mellomfag, etnologi Ethnology Mellomfag, folkeminnevitenskap Folklore 5 5 Uspesifisert Humanistiske fag ellers i alt Other humanities, total

28 Tabell (forts.). Studenter etter lærested, kjønn og fag som studeres i høstsemesteret 968 Students by educational institution, sex and subject of study, autumn term Fag I alt Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen Andre læresteder I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Allestudenter (f orts.) UTDANNING PÅ UNIVERSITETSNIVÅ I (forts.) HUMANIORA OG ESTETIKK (forts.) Estetiske Lag Fine arts Musikk Music Grunnfag 55 9 Mellomfag Uspesifisert Teater Drama Støttefag, teatervitenskap Drama Estetiske fag i alt Fine arts, total Humaniora og estetikk, uspesifisert Humanities and arts, unspecified, UNDERVISNING TEACHER EDUCATION Nordisk Husholdshøgskole, ernæringslinje School of nutrition Pedag ogikk Pedagogy Grunnfag Mellomfag Uspesifisert Pedagogikk i alt Pedagogy, total Undervisning, uspesifisert Teacher education, unspecified

29 Tabell (forts.). Studenter etter lærested, kjønn og fag som studeres i høstsemesteret 968 Students by educational institution, sex and subject of study, autumn term Fag Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen Andre læresteder alt., alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner A lles t u d e n t e r (forts.) UTDANNING PÅ UNIVERSITETSNIVÅ I (forts.) SAMFUNNSVITENSKAP OG JUS SOCIAL SCIENCES AND LAW Samfunns Okonomiske fag Economic and administrative su bjects Sosialøkonomi Economics Sosialøkonomisk embetseksamen,. avd., Økonomisk avsnitt Economics, first examination Sosialøkonomisk embetseksamen, lavere grad Economics, lower degreeexamination 84 Uspesifisertt Annen utdanning i samfunns Økonomiske fag Other education, economic and administrative subjects SamfunnsØkonomiske fag, uspesifisert Economic and administrative subjects, unspecified Samfunnsøkonomiske fag i alt Economic and administrative subjects, total Psykologiske fag Psycholo gy Grunnfag, psykologi Psychology 46 Psykologiske fag, uspesifisert Psychology, unspecified 7 Psykologiske fag i alt Psychology, total Sosiologiske f a g Sociology Grunnfag, sosiologi Sociology 60 Mellomfag, sosiologi Sociology 8 Uspesifisert 40 Sosiologiske fag i alt Sociology, total

30 Tabell (forts.). Studenter etter lærested, kjønn og fag som studeres i høstsemesteret 968 Students by educational institution, sex and subject of study, autumn term Fag I alt Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen Andre læresteder I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Alle s t u d e n t e r (forts.) UTDANNING PÅ UNIVERSITETSNIVÅ I (forts.) SAMFUNNSVITENSKAP OG JUS (forts,) Statsvitenskapelige fag Political sc ience Grunnfag, statsvitenskap Political science Mellomfag, statsvitenskap Political science Mellomfag, sammenliknende politikk Comparative politics 4 Uspesifisert 9 9 Statsvitenskapelige fag i alt Political science, total., Juridiske fag L a w Uspesifisert Samfunnsfag ellers Ot her social sc iences Etnografi Ethnography Grunnfag 5 4 Mellomfag 5 5 Uspesifisert Kulturgeografi Cultural geography Grunnfag 5 Mellomfag 7 Uspesifisert Kriminologi Criminology Grunnfag 4 4 Mellomfag Uspesifisert Annen utdanning i samfunnsfag Other education, social sciences Grunnfag, samfunnskunnskap Civics, Uspesifisert Samfunnsfag ellers, uspesifisert Other social sciences, unspecified Samfunnsfag ellers i alt Other social sciences, total Samfunnsvitenskap og jus, uspesifisert Social sciences and ZØ, unspecified 7

31 Tabell (forts.). Studenter etter lærested, kjønn og fag som studeres i høstsemesteret 968 Students by educational institution, sex and subject of study, autumn terre 968 Fag I it Alle s t u d e n t e r (forts. ) UTDANNING PÅ UNIVERSITETSNIVÅ I (forts.) NATURVITENSKAP NATURAL SCIENCES Matematiske fa g Mathematics 0 Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen Andre læresteder I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Matematikk Mathematics Forkurs i matematikk for realfagstuderende Mathematics, preliminary courses for students of natural sciences 48 Forberedende prøve i matematikk for sosialøkonomer Mathematics, preliminary courses for economists 5 Emneeksamen l) i matematikk Mathematics 654 Uspesifisert Teoretisk mekanikk Theoretical mechanics Emneeksamen i mekanikk Mechanics 0 Statistikk Statistics Emneeksamen i statistikk Statistics 60 Forsikringsteknisk eksamen Actuarial mathematics, lower degreeexamination Uspesifisert 9 4 Matematiske fag i alt Mathematics, total F y s i s k e og kjemiskefag Physics and chemistry Fysikk Physics Emneeksamen i fysikk Physics 474 Emneeksamen i astronomi Astronomy 8 Emneeksamen i geofysikk Geophysics Kjemi Chemistry Emneeksamen i kjemi Chemistry Uspesifisert Annen utdanning i kjemiske fag Other education,chemistry Fysiske og kjemiske fag i alt Physics and chemistry, total, Note: ) Eksamen i emner som studeres over ett eller to semester kalles "emneeksamen". Vanligvis studeres andre emner samtidig, men hovedvekt er lagt på emner innen det nevnte fagområde. Note: ) "Emneeksamen" is an examination in subjects studied for one or two semesters. This semester a particular stress is laid on the subjects mentioned.

32 Tabell (forts.). Studenter etter lærested, kjønn og fag som studeres i høstsemesteret 968 Students by educational institution, sex and subject of study, autumn term 968 Fag Universitetet i I Oslo Universitetet alt i Bergen Andre læresteder I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Alle studenter(forts.) UTDANNING PÅ UNIVERSITETSNIVÅ I (forts.) NATURVLTENSKAP (forts.) G eografiske og g eologiske fag Geography and geology Geografi (naturgeografi o..) Geography Emneeksamen i geografi Geography 84 Uspesifisert Emneeksamen i geologi Geology 58 Geografiske og geologiske fag i alt Geography and geology, total B iologiske fag Biology Allmenn biologi Biology, general Emneeksamen i biologi Biology Botanikk Botany Emneeksamen i botanikk Botany Uspesifisert Zoologi Zoology Emneeksamen i zoologi Zoology Annen utdanning i biologiske fag Other education, biology Biologiske fag, uspesifisert Biology, unspecified 4 4 Biologiske fag i alt Biology, total Naturvitenskapelige fag ellers Other natural S ciences Filosofi, grunnfag for realister Philosophy for students of natural sciences Naturvitenskap, uspesifisert Natural sciences, unspecified HELSEVERN MEDICAL AND HEALTH SERVICES Farmasi,. avdeling Pharmacy, second examination

33 Tabell (forts.). Studenter etter lærested, kjønn og fag som studeres i høstsemesteret 968 Students by educational institution, sex and subject of study, autumn term 968 Fag I alt Alle s tudenter (forts.) UTDANNING PA UNIVERSITETSNIVA I (forts.) Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen Andre læresteder I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Uoppgitt utdanning på universitetsnivå I Education at university level I, unknown Utdanning på universitetsnivå I i alt Education at university level I, total UTDANNING PA UNIVERSITETSNIVA II EDUCATION AT UNIVERSITY LEVEL II HUMANIORA OG ESTETIKK HUMANITIES AND ARTS Historiefag History Allmenn historie History, general Historie, hovedfag History, major subject 8 70 Arkeologi Archaeology Magistergrad i nordisk arkeologi Magister's degree, Nordic archaeology 4 7 Magistergrad i klassisk arkeologi Magister's degree, classical archaeology Uspesifisert,. Kunsthistorie History of art Magistergrad i kunsthistorie Magister's degree, history of art 5 Historiefag i alt History, total., L i t t e r a t u r f a g Lit erature Magistergrad i litteratur historie Magister's degree, history of literature Språkfag Languages Nordiske språk, hovedfag Scandinavian languages, major subject Engelsk, hovedfag English, major subject Tysk, hovedfag German, major subject

34 Tabell (forts.). Studenter etter lærested, kjønn og fag som studeres i høstsemesteret 968 Students by educational institution, sex and subject of study, autumn term 968 Fag I alt Alle studenter(forts.) UTDANNING PA UNIVERSITETSNIVÅ II (forts.) HUMANIORA OG ESTETIKK (forts.) Språkf ag (forts.) Universitetet i Oslo Universitetet i Bergeri Andre læresteder I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Nederlandsk, hovedfag Dutch, major subject 6 6 Fransk, hovedfag French, major subject Spansk, hovedfag Spanish, major subject 5 5 Italiensk, hovedfag Italian, major subject Russisk, hovedfag Russian, major subject 5 5 Finsk, hovedfag Finnish,, major subject I Magistergrad i indisk Magister's degree, Indian.. Latin, hovedfag Latin, major subject Gresk, hovedfag Greek, major subject...,.. Språkfag, uspesifisert Languages, unspecified.0 4 Språkfag i alt Languages, total Språkvitenskapelige fag Linguistics Allmenn språkvitenskapelig utdanning General linguistics Magistergrad i sammenliknende indo europeisk språkvitenskap Magister's degree, IndoEuropean linguistics Germansk språkvitenskap Germanic linguistics Magistergrad i germansk filologi Magister's degree, science of Germanic philology Magistergrad i nordisk språkvitenskap Magistere degree, Scandinavian linguistics Uspesifisert..., Romansk språkvitenskap Romance linguistics Magistergrad i romansk filologi Magister's degree, science of Romance philology

35 Tabell (forts.). Studenter etter lærested, kjønn og fag som studeres i høstsemesteret 968 Students by educational institution, sex and subject of study, autumn term 968 Fag I alt Alle s t u d e n t e r (f orts. ) UTDANNING PA UNIVERSITETSNIVÅ II (forts.) HUMANIORA OG ESTETIKK (forts.) S p r å k v i t e n s k a p e i g e f a g (forts. ) Annen språkvitenskapelig utdanning Other linguistics Magistergrad i fonetikk Magister's degree, phonetics 4 Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen Andre læresteder I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Språkvitenskapelige fag i alt Linguistics, total Filosofiske fag Philosophy Magistergrad i filosofi Magister's degree, philosophy 9 6 Magistergrad i idehistorie Magister's degree, history of ideas Filosofiske fag i alt Philosophy, total 5 6 R e l i g i o n s f a g R eligion Cand. theol.eksamen Theo logy, the "embetseksamen" T Kristendomskunnskap, hovedfag Religious knowledge, major subject 4 4 Religionsfag i alt Religion, total O Humanistiske fag ellers ther humanities Magistergrad i etnologi Magister's degree, ethnology 4 Magistergrad i folkeminnevitenskap Magister's degree, folklore 5 Humanistiske fag ellers, uspesifisert Other humanities, unspecified Humanistiske fag ellers i alt Other humanities, total

36 Tabell (forts.). Studenter etter lærested, kjønn og fag som studeres i høstsemesteret 968 Students by educational institution, sex and subject of study, autumn term 968 Fag Alle studenter(forts.) UTDANNING PA UNIVERSITETSNIVÅ II (forts.) HUMANIORA OG ESTETIKK (forts.) Estetiske fag Fine arts I alt 5 Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen Andre læresteder I aft Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Musikk, hovedfag Music, major subject..., 6 Magistergrad i musikk Magister's degree, music Nagistergrad i teatervitenskap Magister's degree, drama Estetiske fag i alt Fine arts, total S e 6 5 Humaniora og estetikk, uspesifisert Humanities and arts, unspecified UNDERVISNING TEACHER EDUCATION Handelslærerfag Teachers' training courses of commercial science 0 Pedagogikk Pedagogy Pedagogikk, hovedfag Pedagogy, major subject. 6 4 Magistergrad i pedagogikk Magister's degree, pedagogy 0 0 Pedagogisk seminar Postgraduate teacher training (Pedagogical seminary) Cand. paed. eksamen Pedagogy, the "embetseksamen" Pedagogikk, uspesifisert FedagGgy, unspecified Pedagogikk i alt Pedagogy, total ' SAMFUNNSVITENSKAP OG JUS SOCIAL SCIENCES AND LAW Samfunnsøkonomiske fag Economic and administrative S ubjects Siviløkonomi Business administration and economics

37 Tabell (forts.). Studenter etter lærested, kjønn og fag som studeres i hostsemesteret 968 Students by educational institution, sex and subject of study, autumn term 968 Fag I alt Alle studenter(forts.) UTDANNING PÅ UNIVERSITETSNIVÅ II (forts.) SAMFUNNSVITENSKAP OG JUS (forts.) SamfunnsOkonom i s k efag (f or t s.) 6 Universitetet i Oslo. Universitetet i Bergen Andre lmresteder I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner SosialOkonomi Economics Cand. oecon.eksanen Economics, the "embetaeksamen" 4 4 Samfunnsøkonomiske fag, uspesifisert Economic and adrd,nistrative subjects, unspecified 5 Samfunnsøkonomiske fag i alt Economic and administrative subjects, total Psykologiske fag Psychology Magistergrad i psykologi Magister's degree, psychology 0 4 Cand.psychol.eksamen Psychology, the "embetseksamen" 4 0 Psykologiske fag, uspesifisert Psychology, unspecified Psykologiske fag i alt Psychology, total _ Sosiologiske fa g Sociology Sosiologi, hovedfag Sociology, major subject Magistergrad i sosiologi Magiser's degree, sociology Sosiologiske fag i alt Sociology, total 4 4 Statsvitenskapelige fag Political science Magistergrad i statsvitenskap Magister's degree, political science Statsvitenskap, hovedfag Political science, major subject Statsvitenskapelige fag i alt Political science, total

38 Tabell (forts.). Studenteretter lærested, kjønn og fag som studeres i høstsemesteret 968 Students by educational institution, sex and subject of study, autumn term 968 Fag Alle studenter(forts.) UTDANNING PÅ UNIVERSITETSNIVA II (forts.) SAMFUNNSVITENSKAP OG JUS (forts.) Juridiske fag Law I 7 alt Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen Andre læresteder I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Cand.jur.eksamen Law, the "embetseksamen" Juridiske fag, uspesifisert Law, unspecified Juridiske fag i alt Law, total Samfunnsfag ellers Other social S ciences Etnograf i Ethnography Sosialantropologi, hovedfag Social anthropology, major subject Magistergrad i etnografi Magister's degree, ethnography Kul turgeograf i Cultural geography Geografi, hovedfag Cultural geography, major subject Magistergrad i geografi Magister's degree, cultural geography Samfunnsfag ellers i alt Other social sciences, total. Samfunnsvitenskap og jus, uspesifisert Social sciences and law, unspecified NATURVITENSKAP OG TEKNIKK NATURAL SCIENCES, ENGINEERING AND TECHNOLOGY Matematiske fag Mathematics Matematikk Mathematics Matematikk, høgre grad Mathematics, major subject Uspesifisert Teoretisk mekanikk Theoretical mechanics Mekanikk, høgre grad Mechanics, major subject.. 4 Uspesifisert

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 364 UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT 1. OKTOBER 1980 EDUCATIONAL STATISTICS SURVEY 1 OCTOBER 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1883-7 EMNEGRUPPE

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT. oktober 979 EDUCATIONAL STATISTICS Survey October 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 98 ISBN 85757 FORORD

Detaljer

Norsk standard for utdanningsgruppering Revidert 2000 Bokmål. Norwegian Standard Classification of Education Revised 2000

Norsk standard for utdanningsgruppering Revidert 2000 Bokmål. Norwegian Standard Classification of Education Revised 2000 C 617 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Norsk standard for utdanningsgruppering Revidert 2000 Bokmål Norwegian Standard Classification of Education Revised 2000 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Norsk standard for utdanningsgruppering Revidert 2000 Bokmål. Norwegian Standard Classification of Education Revised 2000

Norsk standard for utdanningsgruppering Revidert 2000 Bokmål. Norwegian Standard Classification of Education Revised 2000 C 617 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Norsk standard for utdanningsgruppering Revidert 2000 Bokmål Norwegian Standard Classification of Education Revised 2000 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 659 UTDANNINGSSTATISTIKK VIDEREGÅENDE SKOLER 1. OKTOBER 1984 EDUCATIONAL STATISTICS UPPER SECONDARY SCHOOLS 1 OCTOBER 1934 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1986 ISBN

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B861 UTDANNINGSSTATISTIKK VIDEREGÅENDE SKOLER 1. OKTOBER 1987 EDUCATIONAL STATISTICS UPPER SECONDARY SCHOOLS 1

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1972

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 56 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 97 LABOUR MARKET STATISTICS 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 973 ISBN 8-537-064-7 FORORD I publikasjonen

Detaljer

Norsk standard for utdanningsgruppering Revidert 2000 Nynorsk. Norwegian Standard Classification of Education Revised 2000

Norsk standard for utdanningsgruppering Revidert 2000 Nynorsk. Norwegian Standard Classification of Education Revised 2000 C 676 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway Norsk standard for utdanningsgruppering Revidert 2000 Nynorsk Norwegian Standard Classification of Education Revised 2000 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

TRYGDESTATISTIKK ENSLIGE FORSØRGERE 1988-1990

TRYGDESTATISTIKK ENSLIGE FORSØRGERE 1988-1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 18 TRYGDESTATISTIKK ENSLIGE FORSØRGERE 1988-1990 NATIONAL INSURANCE SINGLE PARENTS 1988-1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3649-5 ISSN 0800-4064

Detaljer

UTDANNING OG SOSIAL BAKGRUNN

UTDANNING OG SOSIAL BAKGRUNN UTDANNING OG SOSIAL BAKGRUNN SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR. 51 UTDANNING OG SOSIAL BAKGRUNN EDUCATION AND SOCIAL BACKGROUND Av/By PER O. AAMODT STATISTISK SENTRALBYRÅ Oslo Kongsvinger 1982 ISBN 82-537-1759-8

Detaljer

Vennligst se side 12 i dette dokumentet for oversettelser av elementer i ulike listene. Velkommen. HOME [Hjemme] My Profile [Min profil]

Vennligst se side 12 i dette dokumentet for oversettelser av elementer i ulike listene. Velkommen. HOME [Hjemme] My Profile [Min profil] Vennligst se side 12 i dette dokumentet for oversettelser av elementer i ulike listene. HOME [Hjemme] My Profile [Min profil] Velkommen * angir et obligatorisk felt. Velkommen Takk for din interesse i

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK 968 October NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A288 UNDERVISNINGSSTATISTIKK FAG OG YRKESSKOLER. oktober 968 EDUCATIONAL STATISTICS Vocational Schools STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

FERIEUNDERSØKELSEN 1978/79

FERIEUNDERSØKELSEN 1978/79 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 38 FERIEUNDERSØKELSEN 978/79 HEFTE HOLIDAY SURVEY 978/79 VOLUME STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 980 ISBN 82-537-60-3 FORORD Statistisk

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 545 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 LABOUR MARKET STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2213-3 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE Arbeidsmarked ANDRE

Detaljer

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994 C 302 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sosialstatistikk 19Ø Social Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ UiT 2011

UNIVERSITETET I TROMSØ UiT 2011 UNIVERSITETET I TROMSØ UiT 2011 HUMANISTISKE FAG, KUNST- og MUSIKKFAG LÆRERUTDANNINGER og UTDANNINGER i PEDAGOGIKK SAMFUNNSFAG og JURIDISKE FAG ØKONOMISKE og ADMINISTRATIVE FAG MEDISIN, ODONTOLOGI og HELSEFAG

Detaljer

FERIEUNDERSØKELSEN 1982

FERIEUNDERSØKELSEN 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 408 FERIEUNDERSØKELSEN 1982 HOLIDAY SURVEY 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1955-8 EMNEGRUPPE Ferie og friluftsliv STIKKORD Ferieturer Ferievaner

Detaljer

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 978 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 88 FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 978 HOLIDAY HOUSE SURVEY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 979 ISBN 8-537-07-0 FORORD I denne publikasjonen

Detaljer

VEITRAF1KKULYKKER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B443 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984

VEITRAF1KKULYKKER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B443 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B443 VEITRAF1KKULYKKER 1982 ROAD TRAFFIC ACCIDENTS 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2029-7 ISSN 0468-8198 EMNEGRUPPE (Byråets inndeling) Annen

Detaljer

STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948

STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948 STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. X. 178. STATISTISKE OVERSIKTER 1948 STATISTICAL SURVEY 1948 UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ PUBLISHED BY THE CENTRAL

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 463 FYLKESTINGSVALGET COUNTY COUNCIL ELECTIONS 1 983 ISBN 82-.537-2056-4

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 463 FYLKESTINGSVALGET COUNTY COUNCIL ELECTIONS 1 983 ISBN 82-.537-2056-4 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 463 FYLKESTINGSVALGET 1983 COUNTY COUNCIL ELECTIONS 1 983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-.537-2056-4 EMNEGRUPPE (Byråets inndeling) Valg ANDRE EMNEORD

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 77 HELSESTATISTIKK 980 H EALTH STATISTICS 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 98 ISBN 85775 ISSN 07906 FORORD Publikasjonen Helsestatistikk 980 er en samlepublikasjon

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK 1980 STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt over

Detaljer

omdømmeundersøkelse blant Internasjonale studenter i norge, 2010

omdømmeundersøkelse blant Internasjonale studenter i norge, 2010 omdømmeundersøkelse blant Internasjonale studenter i norge, 2010 www.studyinnorway.no Hovedfunn 85,5 prosent av respondentene er fornøyde eller svært fornøyde med studieoppholdet i Norge. 83,3 prosent

Detaljer

Turnover i det kommunale barnevernet

Turnover i det kommunale barnevernet Rapporter Reports 2014/18 Ingvild Johansen Rapporter 2014/18 Ingvild Johansen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser og kommenterte statistiske

Detaljer

INNKJØP OG OMSETNING ENGROSHANDELEN

INNKJØP OG OMSETNING ENGROSHANDELEN STATISTISKE ANALYSER NR. 34 INNKJØP OG OMSETNING ENGROSHANDELEN PURCHASES AND SALES IN THE WHOLESALE TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1978 ISBN 82-537-0811-4 FORORD

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929 EMNEGRUPPE 24 Kulturelle forhold, generell

Detaljer

Road Traffic Accidents 1995

Road Traffic Accidents 1995 C 332 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Veitrafikkulykker 1995 Road Traffic Accidents 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller

Detaljer