UNDERVISNINGSSTATISTIKK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNDERVISNINGSSTATISTIKK"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 44 UNDERVISNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER HØSTSEMESTERET 968 EDU C ATIONAL STATISTI CS Universities Autumn Term of 968 STATISTISK SENTRALHYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 970

3

4 FORORD Denne publikasjonen inneholder statistikk over tilstedeværende studenter ved norske universiteter og høgskoler høstsemesteret 968. Tabelloppsettet er i store trekk som i tidligere år. Når det gjelder grupperingen av studentene, har en i denne publikasjonen fulgt anbefalingene fra Byråets rådgivende utvalg for undervisningsstatistikk. Konsulent JohanKristian TØnder har ledet arbeidet med statistikken. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 5. mai 970 Petter Jakob Bjerve Leif Skaug

5 PREFACE This publication contains statistics on students in attendance at universities and equivalent institutions in the autumn term of 968. The setting up of the tables follows the same principles as for the previous years. The grouping of the students is now as proposed by the Bureau's advisory committee for educational statistics. The publication has been prepared under the supervision of Mr. JohanKristian TØnder. Central Bureau of Statistics, Oslo, 5 May 970 Petter Jakob Bjerve Leif Skaug

6 INNHOLD Prinsipper og definisjoner 7 Pr insipper og definisjoner på engelsk 8 Side T a b e l r e g. i st e r... 0 Ved l e g g. Tidligere utkommet 65. Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden. januar , Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) 7 Standardtegn Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler Null

7 CONTENTS Page Principles and definitions 8 Index of tables, Appendic e s. Previously issued 65. Publications issued by the Central Bureau of Statistics since January Selected publications in the series Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) 7 Explanation of Symbols Category not applicable.. Data not available Nil

8 7 PRINSIPPER OG DEFINISJONER Statistikken over studenter ved universiteter og høgskoler (studentstatistikken) omfatter alle studenter som i høstsemesteret er registrert ved universitetene i Oslo og Bergen, Menighetsfakultetet, Norges Veterinærhøgskole, Norges Landbrukshøgskole, Norges Tekniske Høgskole, Norges Handelshøyskole og Norges Lærerhøgskole. Statens Arkitektskole er ikke med i statistikken. Høsten 968 hadde denne skolen i alt 48 studenter. Materialet til statistikken er individualoppgaver fra studentene, innhentet gjennom lærestedene. Ved universitetene skal studenter som immatrikuleres fylle ut skjemaet "Melding til immatrikulering", med opplysninger om navn, fødselsdato, hjemstedskommune, artiumsår og linje, planlagt studium, forsørgers yrke og foreldres utdanning. Ved høgskolene gir studentene tilsvarende opplysninger på skjemaet "Registrering av nye studenter". Gjennom disse meldinger får Byrået et sett av faste bakgrunnsdata for alle som tar til med et universitets eller høgskolestudium her i landet. Dessuten skal alle studenter hvert høstsemester fylle ut "Registerkort for studenter ved universiteter og høgskoler". Dette registerkort er en melding fra studentene om deres nærvær i høstsemesteret, med opplysninger blant annet om hovedstudium, avlagte eksamener, fag som studeres i semesteret, boligforhold, ekteskapelig status, barnetall og lønt arbeid i semesteret. Statistikken gir opplysninger om to hovedmasser av studerende i høstsemesteret 968, nemlig (i) alle ptudenter og (ii) nye studenter, dvs. studenter som ble registrert for første gang høsten 968. For hver av disse massene er tallet på studenter spesifisert etter studium, lærested, kjønn og alder, artiumsår og linje eller annen forutdanning og hjemstedsfylke. Nye studenter er også spesifisert etter fars og mors utdanning, forsørger og forsørgers yrke. Dessuten inneholder tabellene for alle studenter opplysninger om boligforhold, ekteskapelig status, barnetall og lønt arbeid ved siden av studiet i høstsemesteret. Studenter som flytter fra ett lærested til et annet, er gruppert under det nye lærestedet, men er ikke regnet som nye studenter. På samme måte er studenter som skifter studium, gruppert under det nye studiet, men er da ikke regnet som nye studenter under dette studiet. Som "år for påbegynt studium" er i statistikken brukt det året studenten første gang ble registrert ved universitet eller høgskole. For studenter som har skiftet studium, vil dette året derfor referere til deres første studium. Flere av kjennemerkene er i 968 definert og gruppert annerledes enn i tidligere år. I de fleste tilfelle vil dette ikke berøre sammenlikningen med tidligere årganger, men for enkelte kjennemerker er endringene så omfattende at en sa mmenlikning ikke er mulig. Studium er nå delt inn i fire hovedgrupper: Magistergradseksamen, embetseksamen, høgskole eksamen og enkeltfag. Tidligere bestemte det fag vedko mmende studerte i høstsemesteret hvilket studium studenten skulle grupperes under. Alle som f.eks. studerte filologiske fag ble således gruppert under filologi enten studenten studerte til en filologisk eller annen magistergrad, en filplogisk eller annen embetseksamen, eller studerte enkeltfag. Det sa mme gjaldt for sosiologi, statsvitenskap, pedagogikk, psykologi, samfunnsfag og realfag. Fra og med 968 er imidlertid studentene gruppert etter det studiet de oppgir som endelig studiemål, uavhengig av hvilket fag de har opplyst å studere i semesteret. Tallene for de nevnte studiene for 966 og 967 i tabellene og er derfor ikke sammenliknbare med tallene for 968. Fra og med 968 har en gått over fra å registrere fars yrke til å registrere forsørger og forsørgers yrke for nye studenter. Tabellene over fars yrke er erstattet med tabeller over forsørger og forsørgers yrke. Forsørgers yrke er gruppert etter "Nordisk Standard for yrkesklassifisering".

9 8 Kjennemerket fars og mors utdanning er bare tatt med for nye studenter. Grupperingen er for 968 foretatt etter "Standard for gruppering av utdanning i norsk statistikk. Utkast ". I forhold til tidligere årganger er det kommet med seks nye kjennemerker: studietrinn, fag som studeres i høstsemesteret, lønt arbeid, barnetall, forsørgertype og artiumskarakter. Studietrinn er den avdeling, det studieår eller den termin studenten er kommet til i studiet. For enkelte studier (f.eks. filologi) er studenten gruppert under. fag når han holder på med sitt andre fag. Realfagstudenter er gruppert etter hvor mange vekttall studenten har oppnådd. Studietrinnet er fastsatt på grunnlag av studentens opplysninger om avlagte eksamener. Fag som studeres i semesteret er gruppert etter "Standard for gruppering av utdanning i norsk statistikk. Utkast ". På grunn av utformingen av spørsmålet om studiemål på registerkortet, kan enkelte studenter som mål ha oppgitt magistergrad istedenfor embetseksamen eller enkeltfag. Tallet på magistergradsstudenter kan derfor være noe for høyt. PRINCIPLES AND DEFINITIONS The statistics on students at universities and equivalent institutions include all students in attendance in the autumn term at the universities of Oslo and Bergen, the Independent Theological College, the State Veterinary College, the State College of Agriculture, the State Institute of Technology, the State College of Business Administration and Economics, and the State College for Teachers. Students enrolled at the State College of Architecture, in numbering 48, are excluded. The statistics are based on individual returns collected through the educational institutions. Information is collected about sex, age, field of study, examinations, subject of study, previous education, year and term of enrolment, county of domicile, housing situation, salaried employment, marital status, number of children, education of parents, type and occupation of the breadwinner, etc. The statistics provide data relating to two main groups of students, (i) all students (including new students) and (ii) new students, i.e. students not previously enrolled at any of the universities or equivalent institutions mentioned above. For each group, the number of students is specified by sex, age, field of study, educational institution, previous education, and county of domicile. New students are also specified by parents' education and breadwinner's occupation. For both groups together, the statistics provide details relating to the housing conditions, the marital status of the students, number of children, and salaried employment beside the study during the autumn term. As from 968 the definitions of field of study, parents' education, and breadwinner's occupation have been changed. Thus, some of these data for 968 are not to be compared with those for previous years. Field of study is now divided into four main groups, namely "magistergradseksamen", "embetseksamen", "høgskoleeksamen" (which all are comparable with a Masters Degree) and "enkeltfag" (University courses in single subjects). Most of the Norwegian students aim towards the "embetseksamen" and get the title "candidatus". Some students work for a "magistergrad", which requires the writing of a dissertation based upon more personal research than the studies leading to the "embetseksamen". ''Høgskoleeksamen" is a joint designation of the diplomas obtained from the State Veterinary College, the State College of Agriculture, the State Institute of Technology and the State College of Business Administration and Economics.The numbers for following fields of study are not comparable with previous years: Philology, sociology, political science, pedagogy, psychology, other social sciences and other natural sciences. New variables included in this publication are level of study, subject of study in the autumn term 968, salaried employment, number of children, type of breadwinner, and marks obtained at secondary school, upper stage. Level of study is stipulated on the basis of information about passed examinations from the students.

10 9 TABELLER TABLES

11 0 TABELLREGISTER. Studenter etter kjønn og studium. Studenter etter kjønn, lærested og studium 5. Studenter etter lærested, kjønn og fag som studeres i høstsemesteret Studenter etter år for påbegynt studium, kjønn og studium 4 5. Studenter etter år og semester for påbegynt studium, og etter lærested, studium og studietrinn høstsemesteret Studenter etter lærested og alder Studenter etter lærested, kjønn og alder 6 8. Studenter etter alder, kjønn og studium 6 9. Studenter etter eksamensår for grunnutdanning og etter artiumslinje eller skoleslag Studenter etter artiumslinje, annet skoleslag og studium 67. Studenter etter eksamensår for grunnutdanning og studium 69. Nye studenter etter artiumskarakter og studium 7. Nye studenter etter foreldres utdanning og etter kjønn 7 4. Nye studenter etter forsørgers yrke, etter kjønn og forsørgertype 8Q 5. Studenter etter lærested, kjønn, boligforhold og ekteskapelig status 8 6. Studenter etter tallet på barn, kjønn, lærested og ekteskapelig status Studenter etter kjønn, boligforhold, lærested og tallet på barn Studenter etter kjønn, lønt arbeid, lærested og studium Studenter etter kjønn, lønt arbeid, lærested og ekteskapelig status Studenter etter kjønn, lønt arbeid, lærested og tallet på barn 0. Studenter etter lærested og hjemstedsfylke 04. Studenter etter kjønn, hjemstedsfylke og studium 05. Studenter etter alder, kjønn og hjemstedsfylke 0 4. Studenter etter forsørgers yrke og etter hjemstedsfylke 5. Nye studenter etter foreldres utdanning og etter hjemstedsfylke Side

12 INDEX OF TABLES. Students by sex and field of study. Students by sex, educational institution and field of study 5. Students by educational institution, sex and subject of study, autumn term 968, 4. Students by year of enrolment, sex and field of study 4 5. Students by year and term of enrolment, and by educational institution, field of study and level of study in the autumn term Students by educational institution and age Stpdents by educational institution, sex and age, 6 8. Students by age, sex and field of study 6 9. Students by year of qualifying examination and by branch omtype of school Students by branch or type of qualifying school and field of study 67 il. Students by year of qualifying examination and field of study..., 69. New students by marks obtained at secondary school, upper stage, final examination and field of study 7 Page. New students by parents' education and by sex '? 4. New students by breadwinner's occupation, by sex and type of breadwinner..., Students by educational institution, sex, housing situation and marital status 8 6. Students by number of children, sex, educational institution and marital status Students by sex,housing situation, educational institution and number of children 9) 8. Students by sex, salaried employment, educational institution and field of study Students by sex, salaried employment, educational institution and marital status Students by sex, salaried employment, educational institution and number of children 0. Students by educational institution and county of domicile 04. Students by sex, county of domicile and field of study t 05. Students by age, sex and county of domicile 0 4. Students by breadwinner's occupation and by county of domicile 5. New students by parents' education and by county of domicile

13 Tabell. Studenter etter kjønn og studium Students by sex and field of study Studium Field of study I alt Total Menn Males Kviriner Females Alle studenter A students ) MAGI STE RGRAD SEKSAMEN Filologi Philology Pedagogikk Pedagogy Psykologi Psychology Sosiologi Sociology Statsvitenskap Political science Etnografi Ethnography Realfag Natural sciences Andre fag Other fields of study EMBETSEKSAMEN Filologi (cand. mag.) ) ) ) ) Philology (lower degree) ) ) 894) ) Filologi (cand. philol.) ) ) ) ) ) Philology (higher degree) ) 568) 099) 469 Teologi Theology PedagogikkPedagogy ) Sosialøkonomi (exam. oecon.) ) ) ) Economics (lower degree) ) 0) 84) Sosialøkonomi (cand. oecon.) ) ) ) Economics (higher degree) ) 97) 76) Psykologil) Psychology Jus Law Samfunnsfag ellers (cand.mag. ) ) ) ) ) Other social sciences (lower) ) degree) ) 90) 4) 56 Samfunnsfag ellers (cand. ) 99 ) 88 ) polit.) ) ) ) ) Other social sciences ) ) ) (higher degree) ) ) 446) 6) 8 Aktuarfag (forsikringstekn. ) ) ) eks.) Actuarial mathematics ) ) ) (lower degree) ) ) ) 8 Aktuarfag (aktuarkandidat) ) ) ) Actuarial mathematics ) ) ) (higher degree) ) 4) ) Realfag ellers (cand. mag.) ) ) ) ) Other natural sciences ) ) ) (lower degree) )) 46) ) Realfag ellers (cand. real.) )) ) ) Other natural sciences ) ) ) (higher degree) ) 78) 606) 75 Medisin Medicine Odontologi Dentistry Farmasi Pharmacy N o t e : ) Tallene for 966 og 967 er ikke sammenliknbare med tallene for 968. Se "Prinsipper og definisjoner". Note: ) The numbers for 966 and 967 are not comparable with the numbers for 968. See "Principles and definitions ".

14 Tabell (forts.). Studenter etter kjønn og studium Students by sex and field of study Studium I alt Menn Kvinner Alle s t u d e n t e r (forts. ) HØGSKOLEEKSAMEN Veterinærmedisin Veterinary medicine LandbruksfagAgricultural fields of studyl) IngeniØrfag ) Engineering) Arkitektur Architecture SivilØkonomi Business administration and economics Handelslærerfag Teachers' training courses of commercial science 4 Ernæring Nutrition ENKELTFAG Enkeltfag med eksamen Subjects with examinations Eksamensfrie fag Subjects without examinations Forberedende prøver Preliminary university courses Uoppgitt Unknown I alt Total Nye studenter New students ) MAGISTERGRADSEKSAMEN Filologi Pedagogikk Psykologi Sosiologi Statsvitenskap Etnografi Realfag Andre fag 5 Noter: ) Omfatter hagebruk, jordbruk, meieri, skogbruk, jordskifte. ) Omfatter bergteknikk, bygningsteknikk, elektronikk, kjemi, maskinteknikk, teknisk fysikk. Notes: ) Including horticulture, agriculture, dairying, forestry, land reallocation. ) Including mining, construction, electrical engineering, chemistry, mechanical engineering, applied physics. ) See translation 'WIZ students ".

15 Tabell (forts.). Studenter etter kjønn og studium Students by sex and field of study 4 Studium 966 I alt Menn Kvinner Nye s t u d e n t e r (forts. ) EMBETSEKSAMEN Filologi (cand. mag.) 797) ) Filologi (cand. philol.)..., ) 4) 0) 4 Teologi 84 Pedagogikk 96 Sosialøkonomi (exam. oecon.) ) Sosialøkonomi (cand. oecon.) ) 44 Psykologi 68 Jus 4 Samfunnsfag ellers (cand.mag.)) Samfunnsfag ellers (cand. ) polit.),...) Aktuarfag (forsikringstekn. ) eks.) ) Aktuarfag (aktuarkandidat) ) Realfag ellers (cand. mag.) ) Realfag ellers (cand. real.) ) 776 Medisin Odontologi 75 Farmasi ) 6) 7 99) ) ) ) ) 7 ) 77) 65) 74 ) ) ) ) ) ) 44) 0) ) 5) HØGSKOLEEKSAMEN Veterinærmedisin Landbruksfag 4 Ingeniørfag 6 Arkitektur 46 Siviløkonomi 7 Handelslærerfag 5 Ernæring ENKELTFAG Enkeltfag med eksamen Eksamensfrie fag Forberedende prøver Uoppgitt 0 I alt

16 Tabell. Studenter etter kjønn, lærested og studium Students by sex, educational institution and field of study Lærested og studium Educational institution and field of study Alle studenter All s tudents Universitetet i Oslo University of Oslo I alt Total 5 Menn Males Kvinner Females MAGISTERGRADSEKSAMEN ) Filologi Philology Pedagogikk Pedagogy Psykologi Psychology Sosiologi Sociology Statsvitenskap Political science Etnografi Ethnography 8 8 Realfag Natural sciences Andre fag Other fields of study EMBETSEKSAMEN Filologi (cand. mag.) ) ) ) Philology (lower degree) ) ) ) 90 Filologi (cand. philol.) ) ) ) Philology (higher degree) ) 5) Teologi Theology Pedagogikk l) Pedagogy l) SosialØkonomi (exam. oecon.) ) ) Economics (lower degree). ) 9) SosialØkonomi (cand. oecon.) ) ) Economics (higher degree) ) 94) Psykologi l) Psychology ) Jus Law Samfunnsfag ellers (cand. ) ) mag.) ) Other social ) ) ) sciences (lower degree) ) _ 54 57) _ Samfunnsfag ellers (cand. ) ) polit.) ) Other social ) ) ) sciences (higher degree) ) 5) Aktuarfag (forsikringstekn. ) ) eks.) Actuarial mathematics ) ) (lower degree) ) ) 57 Aktuarfag (aktuarkandidat) ) ) Actuarial mathematics ) ) (higher degree) ) 4) Realfag ellers (cand. mag.) ) ) ) Other natural sciences ) ) (lower degree)) ) 766 0) Realfag ellers (cand. real.) )) ) Other natural sciences ) ) (higher degree) ) ) 47) Medisin Medicine Odontologi Dentistry Farmasi Pharmacy ) 7) ) 76) 88 5 :775! 8 44 ) ) 07) ) ) 8) ) ) 8) )) ) ) ) 90) ) ) 00) _ HØGSKOLEEKSAMEN Ernæring Nutrition 5 4 N o t e : ) Se note, tabell. Note: ) See note, table.

17 Tabell (forts.). Studenter etter kjonn, lærested og studium Students by sex, educational institution and field of study 6 Lærested og studium I alt Menn Kvinner Alle studenter(forts.) Universitetet i Oslo (forts.) University of Oslo (cont.) ENKELTFAG Enkeltfag med eksamen.. Subjects with examinations Eksamensfrie fag Subjects.. without examinations Forberedende prover Preliminary university courses Uoppgitt Unknown i alt Total Universitetet i Bergen University of Bergen MAGISTERGRADSEKSAMEN ) Filologi Philology Pedagogikk Pedagogy Psykologi Psychology Sosiologi Sociology Statsvitenskap Political science Etnografi Ethnography Realfag Natural sciences Andre fag Other fields of study EMBETSEKSAMEN Filologi (cand. mag.) ) ) Philology (lower degree) )..) Filologi (cand. philol.) ) ) ) Philology (higher degree) ) Teologi Theology Pedagogikk Pedagogy SosialOkonomi (exam. oecon.) ) Economics (lower degree) ) SosialOkonomi (cand. oecon.) ) Economics (higher degree) ) Psykologi Psychology Jus Law Samfunnsfag ellers (cand. ) mag.) ) Other social ) ) sciences (lower degree) ) Samfunnsfag ellers (cand. ) polit.) ) Other social ) sciences (higher degree )) ) 06 ) 96) 58) ) 9) 7) ) ) 9) 7 7 9) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 49 6) _ 6 ) ) ) ) 9) 8) Aktuarfag (forsikringstekn. ) ) ) eks.) Actuarial mathematics) ) ) (lower degree) )) ) Aktuarfag (aktuarkandidat) ) ) ) Actuarial mathematics ) ) ) (higher degree) ) ) ) N 0 e : ) Se note, tabell. Note. ) See note, table.

18 Tabell (forts.). Studenter etter kjønn, lærested og studium Students by sex, educational institution and field of study 7 Lærested og studium I alt Menn Kvinner Alle s t u d e n t e r (forts. ) Universitetet i Bergen (forts.) University of Bergen (cont.) EMBETSEKSAMEN (forts.) Realfag ellers (cand. mag.) ) ) ) Other natural sciences ) ) (lower degree)) ) 60) Realfag ellers (cand. real.) )) ) Other natural sciences ) ) (higher degree) ) 40) Medisin Medicine Odontologi Dentistry Andre studier Other studies ) ) 504) 97 ) 4 ) 76) ENKELTFAG Enkeltfag med eksamen Subjects with examinations Eksamensfrie fag Subjects without examinations.., Forberedende prøver Preliminary university courses Uoppgitt Unknown I alt Total Menighetsfakultetet Independent Theological College EMBETSEKSAMEN Teologi Theology Andre studier Other studies ENKELTFAG Enkeltfag med eksamen Subjects with examinations Forberedende prøver Pre lirninary university courses I alt Total Norges Veterinærhøgskole State Veterinary CoZZege HØGSKOLEEKSAMEN Veterinærmedisin Veterinary medicine N o t e : ) Se note, tabell. Note: ) See note, table.

19 Tabell (forts.). Studenter etter kjønn, lærested og studium Students by sex, educational institution and field of study 8 Lærested og studium I alt Menn Kvinner Alle s t u d e n t e r (forts.) Norges LandbrukshØgskole State CoZZege of Agriculture, etc. HØGSKOLEEKSAMEN Landbruksfag Agricultural ) fields of study ) Norges Tekniske HØgskole State Institute of Technology HØGSKOLEEKSAMEN Arkitektur Architecture IngeniØrfag Engineering ) ) i alt Total Norges Handelsh$yskole State College of Business Administration and Economics HØGSKOLEEKSAMEN SivilØkonomi Business ) ) ) administration and economics Handelslærerfag Teachers' training courses of commercial science alt Total Norges LærerhØgskole State CoZZege for Teachers MAGI STERGRAD SEKSAMEN ) I alt Total, EMBETSEKSAMEN Filologi (cand. mag.) ) ) ) ) Philology (lower degree) ) ) 94) 07) Filologi (cand. philol.)) ) ) 57 4 ) Philology (higher degree) ).) ) 9) 4 Realfag (cand. mag.) ) Natural) ) ) sciences (lower degree) ) ) 79) 58) Realfag (cand. real.) ) ) ) 0 ) Natural sciences (higher ) ) ) degree) ) ) 9) Andre studier) Other studies ) ENKELTFAG Enkeltfag med eksamen Subjects with examinations Eksamensfrie fag Subjects without examinations Forberedende prover Preliminary university courses Uoppgitt Unknown I alt Total Noter: ) Inkludert "Uoppgitt". ) Se note, tabell. Notes: ) Including "Unknown". ) See note, table.

20 Tabell (forts.). Studenter etter kjønn, lærested og studium Students by sex, educational institution and field of study 9 Lærested og studium I alt Menn Kvinner Nye studenter Ne w s t u d e n t s ) Universitetet i Oslo University of Oslo MAGISTERGRADSEKSAMEN Filologi Pedagogikk Psykologi Sosiologi Statsvitenskap Etnografi Realfag Andre fag EMBETSEKSAMEN Filologi (cand. mag.) ) 557) 6) Filologi (cand. philol.) ) ) ) Teologi., Pedagogikk Sosialøkonomi (exam. oecon.) ) Sosialøkonomi (cand. oecon.) 9 6 9) 7 9) ) 4) ) Psykologi Jus Samfunnsfag ellers (cand.mag.)) 4) 5) Samfunnsfag ellers (cand. ) 7 ) 4 ) polit.) ) 56) 46) Aktuarfag (forsikringstekn. eks.) ) ) ) Aktuarfag (aktuarkandidat)...) Realfag ellers (cand. mag.)..) ) 7) Realfag ellers (cand. real.)..) 89) 78) Medisin Odontologi Farmasi HØGSKOLEEKSAMEN Ernæring 6 6 ENKELTFAG Enkeltfag med eksamen Eksamensfrie fag Forberedende prøver_ Uoppgitt alt Note: ) See translation under "All students"

21 Tabell (forts.). Studenter etter kjonn, lærested og studium Students by sex, educational institution and field of study 0 Lærested og studium I alt Menn Kvinner Nyestudenter (forts.) Universitetet i Bergen University of Bergen MAGISTERGRADSEKSAMEN Filologi Pedagogikk OS 00 Psykologi.... I Sosiologi 6 5 Statsvitenskap Etnografi Rea l fag.... ' Andre fag EMBETSEKSAMEN Filologi (cand. mag.) ) 0) Filologi (cand. philol.) ) 8 5) Teologi 6 0 Pedagogikk SosialØkonomi (exam. oecon.) ) 5 5 8) SosialØkonomi (cand. oecon.) ) ) Psykologi Jus Samfunnsfag ellers (cand.mag.)) 0) Samfunnsfag ellers (cand. ) 6 ) polit.) ) ) Aktuarfag (forsikringstekn. ) ) eks.) ) ) Aktuarfag (aktuarkandidat) ) ) Realfag ellers (cand. mag.) ) ) 0 06 Realfag ellers (cand. real.) ) 40) Medisin Odontologi Andre studier 09) ) ) ) ) ) 9) ) ) ) ) 6) ENKELTFAG Enkeltfag med eksamen Eksamensfrie fag Forberedende prøver Uoppgitt I alt Menighetsfakultetet Independent Theo logical College EMBETSEKSAMEN Teologi Andre studier ENKELTFAG Enkeltfag med eksamen Forberedende prøver I alt

22 Tabell (forts.). Studenter etter kjønn, lærested og studium Students by sex, educational institution and field of study Lærested og studium alt Menn Kvinner Nyes t u d e n t e r (f orts.) Norges Veterinærhøgskole State Veterinary College HØGSKOLEEKSAMEN Veterinærmedisin Norges Landbrukshøgskole State College of Agriculture, etc. HØGSKOLEEKSAMEN Landbruksfag 4 4 ) 54 5 ) Norges Tekniske Høgskole State Institute of Technology HØGSKOLEEKSAMEN Arkitektur Ingeniørfag I alt Norges Handelshøyskole State College of Business Administration and Economics HØGSKOLEEKSAMEN ` Siviløkonomi 7) 98 )7 69) 9 ) Hande l s lærerf ag ) 7 0 alt Norges Lærerhøgskole State College for Teachers EMBETSEKSAMEN Filologi (cand. mag.) ) Filologi (cand. philol.) ) 7 6) _) ) ) Realfag (cand. mag.) Realfag (cand. real.) ) Andre studier 5 9 ) 46 7 ) 7 5) ) ENKELTFAG 7 Enkeltfag med eksamen Eksamensfrie fag Forberedende prøver Uoppgitt I alt N o t e : ) Inkludert "Uoppgitt". Note: ) Including "Unknown"

23 Tabell. Studenter etter lærested, kjønn og fag som studeres i høstsemesteret 968 Students by educational institution, sex and subject of study, autumn term 968 Andre læresteder Universitetet i Oslo Universitetet L Bergen Fag I alt Other educational University of Oslo University of Bergen Subject of study Total institutions I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner alt Menn Kvinner Total Males Females Total Males Females Total Males Females Alle studenter A Z l students UTiANNING PA UNIVERSITETSNIVÅ I EDUCATI :?N AT UNIVERSITY LEVEL I HUMANIORA OG ESTETIKK HUMANITIES AND ARTS ri i s t o r i e f a g History Allmenn nistorie History,general Grunnfag Subsidiary subject Mellomfag Minor subject Uspesifisert Unspecified Arkeologi Archaeology Grunnfag, nordisk arkeologi Nordic archaeology, subsidiary subject $ 6 Grunnfag, klassisk arkeologi Classical archaeology, subsidiary subject 5 6 ^ Mellomfag, nordisk arkeologi Nordic archaeology, minor subject 7 5 Uspesifisert Unspecified Kunsthistorie History of art Grunnfag Subsidiary subject Mellomfag Minor subject Uspesifisert Unspecified Annen utdanning i historie Other education, history Politisk historie Political history Uspesifisert Unspecified Historiefag i alt History, total L i t t e r a t u r f a g Literature Altmenn litteratur Literature, general Grunnfag, allmenn litteraturkunnskap Literature, general, subsidiary subject $ Uspesifisert Unspecified Annen utdanning i litteraturfag Other education, literature Uspesifisert Unspecified.. Litteraturfag i alt Literature, total

24 Tabell (forts.). Studen ter etter lærested, kjønn og fag som studeres i høstsemesteret 968 'Students by educational institution, sex and subject of study, autumn term 968 Fag I alt Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen Andre læresteder I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Alle s t u d e n t e r (forts. ) UTDANNING PA UNIVERSITETSNIVÅ I (forts.) HUMANIORA OG ESTETIKK (forts.) Språkfa g i, a Y g ', t c. ' e S Nordiske språk Scandinavian languages Grunnfag Mellomfag Uspesifisert Engelsk English Grunnfag Mellomfag Uspesifisert Tysk German Grunnfag Mellomfag Uspesifisert Andre germanske språk Other Germanic languages Mellomfag, nederlandsk Dutch Uspesifisert Fransk French Mellomfag Uspesifisert Spansk Spanish Mellomfag Andre romanske språk Other Romance languages Mellomfag, italiensk Italian Mellomfag, portugisisk Portuguese Uspesifisert Russisk Russian Grunnfag Mellomfag Uspesifisert 4 4 Andre slaviske språk Other Slavonic languages Mellomfag, polsk Polish Mellomfag, serbokroatisk SerboCroatian Mellomfag, bulgarsk Bulgarian

25 Tabell (forts.). Studenter etter lærested, kjønn og fag som studeres i høstsemesteret 968 Students by educational institution, oex and subject of study,, autumn term Fag I alt Universitetet i Oslo Universitetet i Ber en Andre læresteder I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I..T T. Alle s t u d e n t e r (forts.) UTDANNING PA UNIVERSITETSNIVÅ I (forts.) HUMANIORA OG ESTETIKK (forts.) S p r å k f a g (forts. ) Finskugriske språk FinnishUgrian languages Grunnfag, finsk Finnish Grunnfag, samisk Lappish Uspesifisert Indo iranske språk Indo Iranian languages Mellomfag, indisk Indian Uspesifisert Semittiske språk Semitic languages Forberedende prøve i hebraisk Hebrew, preliminary course Mellomfag, arabisk Arabic 0 Ostasiatiske språk EastAsiatic languages Grunnfag, japansk Japanese Uspesifisert ^. Klassiske språk Classical languages Forberedende prøve i latin Latin, preliminary course Forberedende prøve i gresk Greek, preliminary course Mellomfag, latin Latin Mellomfag, gresk Greek Uspesifisert Språkfag, uspesifisert Languages, unspecified 4 4 Språkfag i alt Languages, total

26 Tabell (forts.). Studenter etter lærested, kjønn og fag som studeres i høstsemesteret 968 Students by educational institution, sex and subject of study, autumn term Fag alt Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen Andre læresteder T alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Alle s t u d e n t e r (forts. ) UTDANNING PÅ UNIVI:RSITETSNIVÅ I (forts.) HUMANIORA OG ESTETIKK (forts ) S p r a k v i, t e n s k a p e i g e f a g : s t i c s idlmenn språkvitenskapelig utdanning General linguistics Grunnfag, språkvitenskap Linguistics 6 4 Uspesifisert Annen utdanning i språkvitenskapelige fag Other linguistics Grunnfag, fonetikk Phonetics Uspesifisert 5 7 Språkvitenskapelige fag, uspesifisert Linguistics, unspecified Språkvitenskapelige fag i alt Linguistics, total Filosofiskefag Philosophy Filosofi Philosophy Grunnfag 5 Mellomfag 8 Uspesifisert, 0 Idehistorie History of ideas Grunnfag 8 Mellomfag 6 Uspesifisert Logikk Logic Grunnfag Annen utdanning i filosofiske fag Other philosophical education Forberedende prøve i filosofi Philosophy, preliminary university course Filosofiske fag i alt Philosophy, total

27 Tabell (forts.). Studenter etter lærested, kjønn og fag som studeres i høstsemesteret 968 Students by educational institution, sex and subject of study, autumn term Fag alt Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen Andre læresteder I alt Menn Kvinner alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Alle studenter(forts.) UTDANNING PA UNIVERSITETSNIVA I (forts.) HUMANIORA OG ESTETIKK (forts.) Religionsfag Religion Religionshistorie og religionsvitenskap History of religion and science of religion Grunnfag, religionshistorie History of religion Grunnfag, religionsvitenskap Science of religion Mellomfag, religionshistorie History of re Zigion 5 5 Uspesif isert Kristendomskunnskap Religious knowledge Grunnfag Mellomfag Uspesifisert Religionsfag i alt Religion, total Humanistiske fag ellers Ot her humanities Etnologi (folkelivsgransking) og folkeminnevitenskap Ethnology and folklore Grunnfag, etnologi Ethnology Grunnfag, folkeminnevitenskap Folklore Mellomfag, etnologi Ethnology Mellomfag, folkeminnevitenskap Folklore 5 5 Uspesifisert Humanistiske fag ellers i alt Other humanities, total

28 Tabell (forts.). Studenter etter lærested, kjønn og fag som studeres i høstsemesteret 968 Students by educational institution, sex and subject of study, autumn term Fag I alt Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen Andre læresteder I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Allestudenter (f orts.) UTDANNING PÅ UNIVERSITETSNIVÅ I (forts.) HUMANIORA OG ESTETIKK (forts.) Estetiske Lag Fine arts Musikk Music Grunnfag 55 9 Mellomfag Uspesifisert Teater Drama Støttefag, teatervitenskap Drama Estetiske fag i alt Fine arts, total Humaniora og estetikk, uspesifisert Humanities and arts, unspecified, UNDERVISNING TEACHER EDUCATION Nordisk Husholdshøgskole, ernæringslinje School of nutrition Pedag ogikk Pedagogy Grunnfag Mellomfag Uspesifisert Pedagogikk i alt Pedagogy, total Undervisning, uspesifisert Teacher education, unspecified

29 Tabell (forts.). Studenter etter lærested, kjønn og fag som studeres i høstsemesteret 968 Students by educational institution, sex and subject of study, autumn term Fag Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen Andre læresteder alt., alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner A lles t u d e n t e r (forts.) UTDANNING PÅ UNIVERSITETSNIVÅ I (forts.) SAMFUNNSVITENSKAP OG JUS SOCIAL SCIENCES AND LAW Samfunns Okonomiske fag Economic and administrative su bjects Sosialøkonomi Economics Sosialøkonomisk embetseksamen,. avd., Økonomisk avsnitt Economics, first examination Sosialøkonomisk embetseksamen, lavere grad Economics, lower degreeexamination 84 Uspesifisertt Annen utdanning i samfunns Økonomiske fag Other education, economic and administrative subjects SamfunnsØkonomiske fag, uspesifisert Economic and administrative subjects, unspecified Samfunnsøkonomiske fag i alt Economic and administrative subjects, total Psykologiske fag Psycholo gy Grunnfag, psykologi Psychology 46 Psykologiske fag, uspesifisert Psychology, unspecified 7 Psykologiske fag i alt Psychology, total Sosiologiske f a g Sociology Grunnfag, sosiologi Sociology 60 Mellomfag, sosiologi Sociology 8 Uspesifisert 40 Sosiologiske fag i alt Sociology, total

30 Tabell (forts.). Studenter etter lærested, kjønn og fag som studeres i høstsemesteret 968 Students by educational institution, sex and subject of study, autumn term Fag I alt Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen Andre læresteder I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Alle s t u d e n t e r (forts.) UTDANNING PÅ UNIVERSITETSNIVÅ I (forts.) SAMFUNNSVITENSKAP OG JUS (forts,) Statsvitenskapelige fag Political sc ience Grunnfag, statsvitenskap Political science Mellomfag, statsvitenskap Political science Mellomfag, sammenliknende politikk Comparative politics 4 Uspesifisert 9 9 Statsvitenskapelige fag i alt Political science, total., Juridiske fag L a w Uspesifisert Samfunnsfag ellers Ot her social sc iences Etnografi Ethnography Grunnfag 5 4 Mellomfag 5 5 Uspesifisert Kulturgeografi Cultural geography Grunnfag 5 Mellomfag 7 Uspesifisert Kriminologi Criminology Grunnfag 4 4 Mellomfag Uspesifisert Annen utdanning i samfunnsfag Other education, social sciences Grunnfag, samfunnskunnskap Civics, Uspesifisert Samfunnsfag ellers, uspesifisert Other social sciences, unspecified Samfunnsfag ellers i alt Other social sciences, total Samfunnsvitenskap og jus, uspesifisert Social sciences and ZØ, unspecified 7

31 Tabell (forts.). Studenter etter lærested, kjønn og fag som studeres i høstsemesteret 968 Students by educational institution, sex and subject of study, autumn terre 968 Fag I it Alle s t u d e n t e r (forts. ) UTDANNING PÅ UNIVERSITETSNIVÅ I (forts.) NATURVITENSKAP NATURAL SCIENCES Matematiske fa g Mathematics 0 Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen Andre læresteder I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Matematikk Mathematics Forkurs i matematikk for realfagstuderende Mathematics, preliminary courses for students of natural sciences 48 Forberedende prøve i matematikk for sosialøkonomer Mathematics, preliminary courses for economists 5 Emneeksamen l) i matematikk Mathematics 654 Uspesifisert Teoretisk mekanikk Theoretical mechanics Emneeksamen i mekanikk Mechanics 0 Statistikk Statistics Emneeksamen i statistikk Statistics 60 Forsikringsteknisk eksamen Actuarial mathematics, lower degreeexamination Uspesifisert 9 4 Matematiske fag i alt Mathematics, total F y s i s k e og kjemiskefag Physics and chemistry Fysikk Physics Emneeksamen i fysikk Physics 474 Emneeksamen i astronomi Astronomy 8 Emneeksamen i geofysikk Geophysics Kjemi Chemistry Emneeksamen i kjemi Chemistry Uspesifisert Annen utdanning i kjemiske fag Other education,chemistry Fysiske og kjemiske fag i alt Physics and chemistry, total, Note: ) Eksamen i emner som studeres over ett eller to semester kalles "emneeksamen". Vanligvis studeres andre emner samtidig, men hovedvekt er lagt på emner innen det nevnte fagområde. Note: ) "Emneeksamen" is an examination in subjects studied for one or two semesters. This semester a particular stress is laid on the subjects mentioned.

32 Tabell (forts.). Studenter etter lærested, kjønn og fag som studeres i høstsemesteret 968 Students by educational institution, sex and subject of study, autumn term 968 Fag Universitetet i I Oslo Universitetet alt i Bergen Andre læresteder I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Alle studenter(forts.) UTDANNING PÅ UNIVERSITETSNIVÅ I (forts.) NATURVLTENSKAP (forts.) G eografiske og g eologiske fag Geography and geology Geografi (naturgeografi o..) Geography Emneeksamen i geografi Geography 84 Uspesifisert Emneeksamen i geologi Geology 58 Geografiske og geologiske fag i alt Geography and geology, total B iologiske fag Biology Allmenn biologi Biology, general Emneeksamen i biologi Biology Botanikk Botany Emneeksamen i botanikk Botany Uspesifisert Zoologi Zoology Emneeksamen i zoologi Zoology Annen utdanning i biologiske fag Other education, biology Biologiske fag, uspesifisert Biology, unspecified 4 4 Biologiske fag i alt Biology, total Naturvitenskapelige fag ellers Other natural S ciences Filosofi, grunnfag for realister Philosophy for students of natural sciences Naturvitenskap, uspesifisert Natural sciences, unspecified HELSEVERN MEDICAL AND HEALTH SERVICES Farmasi,. avdeling Pharmacy, second examination

33 Tabell (forts.). Studenter etter lærested, kjønn og fag som studeres i høstsemesteret 968 Students by educational institution, sex and subject of study, autumn term 968 Fag I alt Alle s tudenter (forts.) UTDANNING PA UNIVERSITETSNIVA I (forts.) Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen Andre læresteder I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Uoppgitt utdanning på universitetsnivå I Education at university level I, unknown Utdanning på universitetsnivå I i alt Education at university level I, total UTDANNING PA UNIVERSITETSNIVA II EDUCATION AT UNIVERSITY LEVEL II HUMANIORA OG ESTETIKK HUMANITIES AND ARTS Historiefag History Allmenn historie History, general Historie, hovedfag History, major subject 8 70 Arkeologi Archaeology Magistergrad i nordisk arkeologi Magister's degree, Nordic archaeology 4 7 Magistergrad i klassisk arkeologi Magister's degree, classical archaeology Uspesifisert,. Kunsthistorie History of art Magistergrad i kunsthistorie Magister's degree, history of art 5 Historiefag i alt History, total., L i t t e r a t u r f a g Lit erature Magistergrad i litteratur historie Magister's degree, history of literature Språkfag Languages Nordiske språk, hovedfag Scandinavian languages, major subject Engelsk, hovedfag English, major subject Tysk, hovedfag German, major subject

34 Tabell (forts.). Studenter etter lærested, kjønn og fag som studeres i høstsemesteret 968 Students by educational institution, sex and subject of study, autumn term 968 Fag I alt Alle studenter(forts.) UTDANNING PA UNIVERSITETSNIVÅ II (forts.) HUMANIORA OG ESTETIKK (forts.) Språkf ag (forts.) Universitetet i Oslo Universitetet i Bergeri Andre læresteder I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Nederlandsk, hovedfag Dutch, major subject 6 6 Fransk, hovedfag French, major subject Spansk, hovedfag Spanish, major subject 5 5 Italiensk, hovedfag Italian, major subject Russisk, hovedfag Russian, major subject 5 5 Finsk, hovedfag Finnish,, major subject I Magistergrad i indisk Magister's degree, Indian.. Latin, hovedfag Latin, major subject Gresk, hovedfag Greek, major subject...,.. Språkfag, uspesifisert Languages, unspecified.0 4 Språkfag i alt Languages, total Språkvitenskapelige fag Linguistics Allmenn språkvitenskapelig utdanning General linguistics Magistergrad i sammenliknende indo europeisk språkvitenskap Magister's degree, IndoEuropean linguistics Germansk språkvitenskap Germanic linguistics Magistergrad i germansk filologi Magister's degree, science of Germanic philology Magistergrad i nordisk språkvitenskap Magistere degree, Scandinavian linguistics Uspesifisert..., Romansk språkvitenskap Romance linguistics Magistergrad i romansk filologi Magister's degree, science of Romance philology

35 Tabell (forts.). Studenter etter lærested, kjønn og fag som studeres i høstsemesteret 968 Students by educational institution, sex and subject of study, autumn term 968 Fag I alt Alle s t u d e n t e r (f orts. ) UTDANNING PA UNIVERSITETSNIVÅ II (forts.) HUMANIORA OG ESTETIKK (forts.) S p r å k v i t e n s k a p e i g e f a g (forts. ) Annen språkvitenskapelig utdanning Other linguistics Magistergrad i fonetikk Magister's degree, phonetics 4 Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen Andre læresteder I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Språkvitenskapelige fag i alt Linguistics, total Filosofiske fag Philosophy Magistergrad i filosofi Magister's degree, philosophy 9 6 Magistergrad i idehistorie Magister's degree, history of ideas Filosofiske fag i alt Philosophy, total 5 6 R e l i g i o n s f a g R eligion Cand. theol.eksamen Theo logy, the "embetseksamen" T Kristendomskunnskap, hovedfag Religious knowledge, major subject 4 4 Religionsfag i alt Religion, total O Humanistiske fag ellers ther humanities Magistergrad i etnologi Magister's degree, ethnology 4 Magistergrad i folkeminnevitenskap Magister's degree, folklore 5 Humanistiske fag ellers, uspesifisert Other humanities, unspecified Humanistiske fag ellers i alt Other humanities, total

36 Tabell (forts.). Studenter etter lærested, kjønn og fag som studeres i høstsemesteret 968 Students by educational institution, sex and subject of study, autumn term 968 Fag Alle studenter(forts.) UTDANNING PA UNIVERSITETSNIVÅ II (forts.) HUMANIORA OG ESTETIKK (forts.) Estetiske fag Fine arts I alt 5 Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen Andre læresteder I aft Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Musikk, hovedfag Music, major subject..., 6 Magistergrad i musikk Magister's degree, music Nagistergrad i teatervitenskap Magister's degree, drama Estetiske fag i alt Fine arts, total S e 6 5 Humaniora og estetikk, uspesifisert Humanities and arts, unspecified UNDERVISNING TEACHER EDUCATION Handelslærerfag Teachers' training courses of commercial science 0 Pedagogikk Pedagogy Pedagogikk, hovedfag Pedagogy, major subject. 6 4 Magistergrad i pedagogikk Magister's degree, pedagogy 0 0 Pedagogisk seminar Postgraduate teacher training (Pedagogical seminary) Cand. paed. eksamen Pedagogy, the "embetseksamen" Pedagogikk, uspesifisert FedagGgy, unspecified Pedagogikk i alt Pedagogy, total ' SAMFUNNSVITENSKAP OG JUS SOCIAL SCIENCES AND LAW Samfunnsøkonomiske fag Economic and administrative S ubjects Siviløkonomi Business administration and economics

37 Tabell (forts.). Studenter etter lærested, kjønn og fag som studeres i hostsemesteret 968 Students by educational institution, sex and subject of study, autumn term 968 Fag I alt Alle studenter(forts.) UTDANNING PÅ UNIVERSITETSNIVÅ II (forts.) SAMFUNNSVITENSKAP OG JUS (forts.) SamfunnsOkonom i s k efag (f or t s.) 6 Universitetet i Oslo. Universitetet i Bergen Andre lmresteder I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner SosialOkonomi Economics Cand. oecon.eksanen Economics, the "embetaeksamen" 4 4 Samfunnsøkonomiske fag, uspesifisert Economic and adrd,nistrative subjects, unspecified 5 Samfunnsøkonomiske fag i alt Economic and administrative subjects, total Psykologiske fag Psychology Magistergrad i psykologi Magister's degree, psychology 0 4 Cand.psychol.eksamen Psychology, the "embetseksamen" 4 0 Psykologiske fag, uspesifisert Psychology, unspecified Psykologiske fag i alt Psychology, total _ Sosiologiske fa g Sociology Sosiologi, hovedfag Sociology, major subject Magistergrad i sosiologi Magiser's degree, sociology Sosiologiske fag i alt Sociology, total 4 4 Statsvitenskapelige fag Political science Magistergrad i statsvitenskap Magister's degree, political science Statsvitenskap, hovedfag Political science, major subject Statsvitenskapelige fag i alt Political science, total

38 Tabell (forts.). Studenteretter lærested, kjønn og fag som studeres i høstsemesteret 968 Students by educational institution, sex and subject of study, autumn term 968 Fag Alle studenter(forts.) UTDANNING PÅ UNIVERSITETSNIVA II (forts.) SAMFUNNSVITENSKAP OG JUS (forts.) Juridiske fag Law I 7 alt Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen Andre læresteder I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Cand.jur.eksamen Law, the "embetseksamen" Juridiske fag, uspesifisert Law, unspecified Juridiske fag i alt Law, total Samfunnsfag ellers Other social S ciences Etnograf i Ethnography Sosialantropologi, hovedfag Social anthropology, major subject Magistergrad i etnografi Magister's degree, ethnography Kul turgeograf i Cultural geography Geografi, hovedfag Cultural geography, major subject Magistergrad i geografi Magister's degree, cultural geography Samfunnsfag ellers i alt Other social sciences, total. Samfunnsvitenskap og jus, uspesifisert Social sciences and law, unspecified NATURVITENSKAP OG TEKNIKK NATURAL SCIENCES, ENGINEERING AND TECHNOLOGY Matematiske fag Mathematics Matematikk Mathematics Matematikk, høgre grad Mathematics, major subject Uspesifisert Teoretisk mekanikk Theoretical mechanics Mekanikk, høgre grad Mechanics, major subject.. 4 Uspesifisert

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A UNDERVISNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER HØSTSEMESTERET 99 EDUCATIONAL STATISTICS Universities Autumn Term of 99 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

UNDERVISNINGSSTAT1STIKK

UNDERVISNINGSSTAT1STIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A UNDERVISNINGSSTATSTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER HØSTSEMESTERET EDUCATIONAL STATISTICS Universities Autumn Term of STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFI SIEL LE S TA TIS T I KK A 6 UNDERVISNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 96768 EDUCATIONAL STATISTICS Universities 96768 ST A T IS T IS K SEN T RAL B YR A CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 06 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG VITENSKAPELIGE HØGSKOLER HØSTSEMESTERET 9 EDUCATIONAL STATISTICS Universities Autumn Term of 9 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A UTDANNINGSSTATISTIKK UNiVERSITETER OG VITENSKAPELIGE HØGSKOLER HØSTSEMESTERET EDUCATIONAL STATISTICS Universities

Detaljer

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet UiB hva er det? By-universitet Universitetsområdet i Bergen sentrum Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek Internasjonalt universitet Studenter fra 70 land 400 samarbeidsuniversitet

Detaljer

Det juridiske fakultet Antall. Antall Navn. 2009/10 møtt 2007

Det juridiske fakultet Antall. Antall Navn. 2009/10 møtt 2007 Det juridiske fakultet Rettsvitenskap, integrert master 100 127 134 127 Master of Laws in Law of the Sea 10 5 10 Det kunstfaglige fakultet Faglærerutdanning i musikk, bachelor Ikke satt 11 9 8 Fagstudium

Detaljer

Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret 2013/2014

Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret 2013/2014 Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret Forklaring til studieprogramtabellen Felt Forklaring semesterregistrerte Totalt antall semesterregistrerte med aktiv studentstatus

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A UNDERVISNINGSSTATISTIKK HEFTE V UNIVERSITETER OG HØGSKOLER EDUCATIONAL STATISTICS Volume V Universities STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO

Detaljer

NOM 2015 NOM 2014. Søkertall99%_april2014.xlsx. O:\SSO\opptak\Opptak, studierett\nom\nom-2011\statistikk\søkertall

NOM 2015 NOM 2014. Søkertall99%_april2014.xlsx. O:\SSO\opptak\Opptak, studierett\nom\nom-2011\statistikk\søkertall Page 1 NOM 2015 NOM 2014 2015, 17. april 2014, 23. april Sted Stnr Studium Ramme Søknader Endring Førstevalgssøker Endring Førstevalgssøker pr studieplass Ramme Søknader Endring Førstevalgssøker Endring

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

Bergen Katedralskole Informasjon om fagvalg Visjon: Tradisjon og læring i et framtidsrettet miljø. Motto: Ex sapientia libertas

Bergen Katedralskole Informasjon om fagvalg Visjon: Tradisjon og læring i et framtidsrettet miljø. Motto: Ex sapientia libertas Bergen Katedralskole Informasjon om fagvalg 2018 Visjon: Tradisjon og læring i et framtidsrettet miljø. Motto: Ex sapientia libertas 1 2 Elevundersøkelsen 3 Obligatoriske fellesfag Norsk Vg1 Vg2 Vg3 4

Detaljer

UiO har fremdeles flest førstevalgsøkere per studieplass (opptaksramme) sammenliknet med de andre store universitetene:

UiO har fremdeles flest førstevalgsøkere per studieplass (opptaksramme) sammenliknet med de andre store universitetene: Sakstype: Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr. 3/11 Orienteringssak Møtedato: 12.05.2011 Notatdato: 04.05.2011 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Til Universitetets studiekomité Fra Studiedirektøren Opptaksleder Camilla

Detaljer

Status tilsettinger IFIKK, oppdatert til styremøte 30. april 2015

Status tilsettinger IFIKK, oppdatert til styremøte 30. april 2015 Status tilsettinger IFIKK, oppdatert til styremøte 30. april 2015 Stilling Søknadsfrist Antall søkere Sorteringskomite Førsteamanuensis 10.11.2014 31 Mathilde Skoie, i idehistorie Espen Schaanning, Thomas

Detaljer

Vedlegg til tilråding pkt 2 i styresak 77/10, Opptaksrammer for studieåret 2011/12 30.11.10

Vedlegg til tilråding pkt 2 i styresak 77/10, Opptaksrammer for studieåret 2011/12 30.11.10 Vedlegg til tilråding pkt 2 i styresak 77/10, Opptaksr for studieåret 2011/12 30.11.10 Opptak, fordelt på studium og nivå med tilhørende studieprogram. Fakultet for arkitektur og bildekunst Bildekunststudiet

Detaljer

INFORMASJON TIL VG1-FORESATTE

INFORMASJON TIL VG1-FORESATTE FAGVALG studiespesialiserende utdanningsprogram INFORMASJON TIL VG1-FORESATTE Nils-Fredrik Pedersen Assisterende rektor IB IB Vg 1 REALFAG REALFAG SPRÅKFAG, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI SPRÅKFAG, SAMFUNNSFAG

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

UiS er stedet! Campus Adamstuen - midt i byen Campus Ås - alt på et sted Veterinærmedisin / Dyrepleier / Økonomi og administrasjon / Samfunnsøkonomi / Landskapsarkitektur / Landskapsingeniør / Eiendom

Detaljer

Endringer i fagkoder for International Baccalaureate

Endringer i fagkoder for International Baccalaureate Endringer i fagkoder for International Baccalaureate Nedenfor finner dere en oppdatert oversikt fagkodene for IB-skolene. Dersom dere har spørsmål til kodeverket kan dere ta kontakt med Elin Øksnes på

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 939 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1988 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER

Detaljer

International Baccalaureate (IB) og Pre-IB

International Baccalaureate (IB) og Pre-IB International Baccalaureate (IB) og Pre-IB 2 International Baccalaureate (IB) IB-linjen finnes på over 2000 skoler i nesten 150 land. Dette er noe for deg som vil studere videre på universitet i utlandet

Detaljer

UNDERVISNINGSSTATISTIKK

UNDERVISNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 361 UNDERVISNINGSSTATISTIKK GYMNASEKSAMEN 1968 EDUCATIONAL STATISTICS Matriculation Examinations 1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 497 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1982 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER

Detaljer

Vedlegg 1 - Opptaksrammer for studieåret 2015/16

Vedlegg 1 - Opptaksrammer for studieåret 2015/16 Vedlegg 1 - Opptaksrammer for studieåret /16 Opptak, fordelt på fakultet, nivå og studieprogram Fakultet for arkitektur og billedkunst Billedkunst - bachelorstudium 20 Arkitektur - masterstudium (2-årig)

Detaljer

International Baccalaureate (IB) og Pre-IB

International Baccalaureate (IB) og Pre-IB International Baccalaureate (IB) og Pre-IB 2 International Baccalaureate (IB) IB-linjen finnes på over 2000 skoler i nesten 150 land. Dette er noe for deg som vil studere videre på universitet i utlandet

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 7 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. OKTOBER 97 EDUCATIONAL STATISTICS Universities and Colleges October 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

International Baccalaureate (IB) og Pre-IB

International Baccalaureate (IB) og Pre-IB International Baccalaureate (IB) og Pre-IB INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB) INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB) IB-linjen finnes på over 2000 skoler i nesten 150 land. Dette er noe for deg som vil studere

Detaljer

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1995

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1995 C 0 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler. oktober 99 Education Statistics Universities and Colleges October 99 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Bibliometri i studier av forskning

Bibliometri i studier av forskning 3,0 2,5 Sweden 2,0 Denmark 1,5 1,0 Finland 0,5 Norway 0,0 Bibliometri i studier av forskning Gunnar Sivertsen Oversikt 1. Hva er bibliometri? 2. Eksempler på undersøkelser av: Forskningsaktivitet Fagprofiler

Detaljer

Simon Fraser University

Simon Fraser University Simon Fraser University Geoscience Course Equivalent Listing (Updated June 2013) NOTE: This course listing is a reflection of APEGBC s adoption of the Geoscientists Canada Geoscience Knowledge Requirements.

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 868 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1987 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1990

UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. OKTOBER 990 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES OCTOBER 990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER 99 ISBN ISSN

Detaljer

Studienr Navn på studieprogram Fakultet Studiested Studium

Studienr Navn på studieprogram Fakultet Studiested Studium Studienr Navn på studieprogram Fakultet Studiested Studium 7141 Afrikastudier - bachelor SU Trondheim Bachelor 7123 Allmenn litteraturvitenskap - bachelor HF Trondheim Bachelor 7135 Antikkens kultur -

Detaljer

Oversikt over internasjonale komponenter i studieprogrammene på Det humanistiske fakultet

Oversikt over internasjonale komponenter i studieprogrammene på Det humanistiske fakultet Oversikt over internasjonale komponenter i studieprogrammene på Det humanistiske fakultet For emneforkortelsene i oversikten og utdypende informasjon viser vi til http://www.hf.uio.no/studier/programmer/

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 661 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1984 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK

Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK Anestesisykepleie - videreutdanning Arrangering/komponering - videreutdanning Videreutdanning, 15 sp per semester 6646 Bachelor i dans med praktisk-pedagogisk

Detaljer

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen I II III IV Fire presentasjoner Rammene for og refleksjoner rundt 1) Nordic Master

Detaljer

Medisin helse og sosialfag. Humanistiske fag

Medisin helse og sosialfag. Humanistiske fag Aktivitet og bevegelse Avansert klinisk sykepleie - psykisk helse deltid Avansert klinisk sykepleie - somatikk, deltid Avansert klinisk sykepleie - somatikk, fulltid Barnevern - deltid Barnevern - heltid

Detaljer

Vedlegg 1 Opptaksrammer til studieåret 2014/15

Vedlegg 1 Opptaksrammer til studieåret 2014/15 Vedlegg 1 Opptaksrammer til studieåret 2014/15 Opptak, fordelt på fakultet, studieprogram og nivå. Nivå Ramme 2014 Hvorav int.plasser 2014 Ramme vår 2015 Opptak med C garanti Fakultet for arkitektur og

Detaljer

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017 Foss videregående skole Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u Fagkretsen

Detaljer

UIOMASTER - masteropptak for bosatte søkere (inkl. EU-s 2016

UIOMASTER - masteropptak for bosatte søkere (inkl. EU-s 2016 UIOMASTER - masteropptak for bosatte søkere (inkl. EU-s 2016 Fak Kode Søknadsalternativ Søknader HF 1428 Allmenn litteraturvitenskap 71 2470 Ancient Philosophy (ny) 7 2449 Antikkens filosofi (ny) 6 1422

Detaljer

Medisin, helse og sosialfag:

Medisin, helse og sosialfag: Medisin, helse og sosialfag: Aktivitet og bevegelse Avansert klinisk sykepleie - psykisk helse, fulltid Avansert klinisk sykepleie - psykisk helse, deltid Avansert klinisk sykepleie somatikk, fulltid Avansert

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 390 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1981 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER

Detaljer

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Bo Sarpebakken. Mars 2017

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Bo Sarpebakken. Mars 2017 Doktorgradsstatistikk Tabeller og figurer Mars 2017 Bo Sarpebakken Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Postboks 2815 Tøyen, NO-0608 Oslo www.nifu.no Doktorgradsstatistikk

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 604 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1983 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER

Detaljer

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Bo Sarpebakken. Mars 2015

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Bo Sarpebakken. Mars 2015 Doktorgradsstatistikk Tabeller og figurer Mars 2015 Bo Sarpebakken Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, NO-0167 Oslo www.nifu.no Doktorgradsstatistikk

Detaljer

Foss videregående skole

Foss videregående skole Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2017/2018 Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u 1 Fagkretsen

Detaljer

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1993

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1993 C 0 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler. oktober 99 Education Statistics Universities and Colleges October 99 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN ANNUAL EVALUATION REPORT DEPARTMENT OF BIOMEDICINE Emnekode: COURSE CODE: Emnenavn: COURSE NAME: Emneansvarlig: COURSE COORDINATOR: Rapporteringsdato: DATE OF REPORT:

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

Vedlegg til tilråding pkt 2 i styresak 59/12, Opptaksrammer for studieåret 2013/

Vedlegg til tilråding pkt 2 i styresak 59/12, Opptaksrammer for studieåret 2013/ Vedlegg til tilråding pkt 2 i styresak 59/12, Opptaksrammer for studieåret 2013/14 21.11.12 Opptak, fordelt på studium og nivå med tilhørende studieprogram. Ufordelte rammer til fordeling på Rektors fullmakt

Detaljer

STUDIETILBUD GJENNOM SAMORDNA OPPTAK STUDIEÅRET 2012/2013

STUDIETILBUD GJENNOM SAMORDNA OPPTAK STUDIEÅRET 2012/2013 Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: 3 Møtenr. 5/2011 Møtedato: 27.10.2011 Notatdato: 18.10.2011 Arkivsaksnr.: 2011/8393 Saksbehandler: STA/SSO/AEL STUDIETILBUD GJENNOM SAMORDNA OPPTAK STUDIEÅRET 2012/2013

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Institutt for sosiologi og statsvitenskap Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Faglig kontakt under eksamen: Per Morten Schiefloe Tlf.: 73 59 63 23/901 15 516 Eksamensdato: 03.06.2013 Eksamenstid

Detaljer

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder Verdier År Avd LU Samordna Mas Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Krs 300 0084 10 10 10 20 18 23 13 12 12 12 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Krs 300 0083 20 30 30 46 50 43 41 39 41 39 Lektorutdanning

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

Valg av fag for skoleåret 2014/15 KG

Valg av fag for skoleåret 2014/15 KG Hva skal jeg velge? Valg av fag for skoleåret 2014/15 KG Hva skal jeg bli? Et viktig valg! Kveldens temaer: 1. Fagvalget hva skal velges? 2. Tidsplan for årets fagvalg 3. Litt om generell studiekompetanse

Detaljer

OPPTAK HSL-FAKULTETET:

OPPTAK HSL-FAKULTETET: OPPTAK 2007-2010 HSL-FAKULTETET: Definisjon: (DBH) Dette er personer som har søkt og fått bekreftet opptak på studieprogrammer på alle studienivåer, unntatt doktorgradsprogrammer. Studenten har godtatt

Detaljer

Utdanning ved NTNU www.ntnu.no/studier Alexandra Neyts

Utdanning ved NTNU www.ntnu.no/studier Alexandra Neyts 1 Utdanning ved NTNU www.ntnu.no/studier Alexandra Neyts 2 Utdanningsområder Estetiske fag, kunst- og musikkfag Historie, religion, kultur og idéfag Idrettsfag Informasjonsteknologi og informatikk Lærerutdanning

Detaljer

Valg av fag for skoleåret 2015/16 KG

Valg av fag for skoleåret 2015/16 KG Hva skal jeg velge? Valg av fag for skoleåret 2015/16 KG Hva skal jeg bli? Et viktig valg! Rådgivning - en balanse: Få elever til å jobbe/ta utfordringer eller skape høyt stressnivå? Kveldens temaer: 1.

Detaljer

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober Education Statistics Universities and Colleges 1 October 1994 C 318

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober Education Statistics Universities and Colleges 1 October 1994 C 318 C 8 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler. oktober 99 Education Statistics Universities and Colleges October 99 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

NORSI Kappe workshop - introduction

NORSI Kappe workshop - introduction NORSI Kappe workshop - introduction Aim of workshop Main aim: Kick-starting the work of the dissertation «kappe» Other aims: Learn from each other Test a modell for an intensive workshop Discussion feedback

Detaljer

Hartvig Nissen. Edvard Munch. Fyrstikkalleen. Elvebakken

Hartvig Nissen. Edvard Munch. Fyrstikkalleen. Elvebakken Realfag Biologi Biologi 1 Biologi 2 Fysikk Fysikk 1 Fysikk 2 Geofag Geofag X Geofag 1 Geofag 2 Informasjonsteknologi Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 Kjemi Kjemi 1 Kjemi 2 Matematikk Matematikk

Detaljer

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN ANNUAL EVALUATION REPORT DEPARTMENT OF BIOMEDICINE Emnekode: COURSE CODE: Emnenavn: COURSE NAME: Emneansvarlig: COURSE COORDINATOR: Rapporteringsdato: DATE OF REPORT:

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

Nvb Beskrivelse Eks.type Eks.del DAN2002 Grunntrening i dans 2 S Skriftlig eksamen DAN2006 Dans i perspektiv 1 Forberedelse DAN2006 Dans i perspektiv

Nvb Beskrivelse Eks.type Eks.del DAN2002 Grunntrening i dans 2 S Skriftlig eksamen DAN2006 Dans i perspektiv 1 Forberedelse DAN2006 Dans i perspektiv Nvb Beskrivelse Eks.type Eks.del DAN2002 Grunntrening i dans 2 S Skriftlig eksamen DAN2006 Dans i perspektiv 1 Forberedelse DAN2006 Dans i perspektiv 1 S Skriftlig eksamen DAN2008 Dans i perspektiv 2 Forberedelse

Detaljer

ARENDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Foreldremøte januar 2018

ARENDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Foreldremøte januar 2018 ARENDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Foreldremøte januar 2018 Studieforberedende utdanningsprogram: Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Studiekompetanse og høyere utdanning IB Diploma Programme Rektor:

Detaljer

NTNU. NTNU består av 11 fakulteter og flere sentra. Universitetet har vel studenter og omlag ansatte.

NTNU. NTNU består av 11 fakulteter og flere sentra. Universitetet har vel studenter og omlag ansatte. SIDE 6 NTNU NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ble etablert 1. januar 1996. NTNU er basert på det tidligere Universitetet i Trondheim med Norges tekniske høgskole, Den allmennvitenskapelige

Detaljer

Viktigheten av rollemodeller i naturfag og teknologi. Fazilat Ullah Halmstad, 12.april 2011

Viktigheten av rollemodeller i naturfag og teknologi. Fazilat Ullah Halmstad, 12.april 2011 Viktigheten av rollemodeller i naturfag og teknologi Fazilat Ullah Halmstad, 12.april 2011 Naturfagsenteret Styrke kompetansen i og motivasjon for naturfag hos elever og lærere. Senteret skal bidra til

Detaljer

Oversikt over bestilling av mastergradsoppgaver fra universiteter og høgskoler - Undersøkelse om bruk av bokstavkarakterer 2007

Oversikt over bestilling av mastergradsoppgaver fra universiteter og høgskoler - Undersøkelse om bruk av bokstavkarakterer 2007 Oversikt over bestilling av mastergradsoppgaver fra universiteter og høgskoler - Undersøkelse om bruk av bokstavkarakterer 2007 Institusjoner Mastergradsoppgaver Merknader Sensorer Høgskolen i Agder, 5

Detaljer

Norske vitenskapelige artikler 2005-2006 og institusjonsarkiv

Norske vitenskapelige artikler 2005-2006 og institusjonsarkiv Norske vitenskapelige artikler 2005-2006 og institusjonsarkiv Undersøkelsen viser at 47% av de vitenskapelige artiklene utgått fra norske universitet og høgskoler (2005 og 2006) kunne vært offentlig tilgjengelig

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

STUDIETYPENR NORDPLUSNETTVERK LAND INSTITUSJON FAKULTET INSTITUTT 5801 Nordplus Medicin i Norden Aarhus Universitet Danmark Aarhus Universitet MOF

STUDIETYPENR NORDPLUSNETTVERK LAND INSTITUSJON FAKULTET INSTITUTT 5801 Nordplus Medicin i Norden Aarhus Universitet Danmark Aarhus Universitet MOF STUDIETYPENR NORDPLUSNETTVERK LAND INSTITUSJON FAKULTET INSTITUTT 5801 Nordplus Medicin i Norden Aarhus Universitet Danmark Aarhus Universitet MOF Det medisinsk odontologiske fakultet 5810 Nordplus Medicin

Detaljer

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Terje Bruen Olsen. April 2013

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Terje Bruen Olsen. April 2013 Doktorgradsstatistikk Tabeller og figurer April 2013 Terje Bruen Olsen Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, NO-0167 Oslo www.nifu.no Doktorgradsstatistikk

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON20/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON20/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Fredag 2. mai

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015 Programfagvalg til skoleåret 204-205 REGLER FOR VALG AV PROGRAMFAG TIL I skal du velge totalt 3 programfag. Unntak: Elever som ikke hadde fremmedspråk i ungdomsskolen, skal kun velge 2 programfag. Disse

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Søkertall 2-årig master høsten 2017

Søkertall 2-årig master høsten 2017 Søkertall 2-årig master høsten 2017 Medisin, helse og sosialfag Plasser Søkere totalt 1. pri.søkere 1015 Gerontologi, erfaringsbasert - deltid, Gjøvik 30 16 13 1553 Psykisk helsearbeid, Trondheim 20 138

Detaljer

Emnebeskriving for KJEM326 Utvalde emne i kjemometri KJEM326 Utvalgte emner i kjemometri KJEM326 Selected topics in Chemometrics

Emnebeskriving for KJEM326 Utvalde emne i kjemometri KJEM326 Utvalgte emner i kjemometri KJEM326 Selected topics in Chemometrics Emnebeskriving for KJEM326 Utvalde emne i kjemometri KJEM326 Utvalgte emner i kjemometri KJEM326 Selected topics in Chemometrics Godkjenning: Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar nemningar

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 5 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. OKTOBER 7 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES OCTOBER 7 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

sce Curiculum Vitae Roar Birkelund Sørli Fødselsdato: 1983-17-10 Malmvegen 138, 9022 Krokelvdalen roarbirkelund@gmail.com Telefon: 90259084 Stillinger

sce Curiculum Vitae Roar Birkelund Sørli Fødselsdato: 1983-17-10 Malmvegen 138, 9022 Krokelvdalen roarbirkelund@gmail.com Telefon: 90259084 Stillinger sce Curiculum Vitae Navn: Roar Birkelund Sørli Fødselsdato: 1983-17-10 Adresse: E-post: Malmvegen 138, 9022 Krokelvdalen roarbirkelund@gmail.com Telefon: 90259084 Førerkort: Klasse B Stillinger Tittel

Detaljer

Eksamensoppgave i SFEL Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning

Eksamensoppgave i SFEL Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning Geografisk institutt Eksamensoppgave i SFEL1000 - Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning Faglig kontakt under eksamen: Jørund Aasetre Tlf.: 93211139 Eksamensdato: 26.05.2015 Eksamenstid:

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1992

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1992 C 8 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler. oktober 99 Educational Statistics Universities and Colleges October 99 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

EMNER FOR PRIVATISTER HØSTEN 2011 OG VÅREN 2012

EMNER FOR PRIVATISTER HØSTEN 2011 OG VÅREN 2012 EMNER FOR PRIVATISTER HØSTEN 2011 OG VÅREN 2012 Studenten er selv ansvarlig for å sette seg inn i de krav som er beskrevet i studieplanen. Når det gjelder emnebeskrivelser og eventuelle forkunnskapskrav

Detaljer

Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk?

Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk? 1 600 1 400 Humaniora 1 200 Samfunnsfag 1 000 800 Medisin og helse 600 Naturvitskap 400 200 Teknologi 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Gunnar Sivertsen: Trugar «teljekantsystemet» norsk som forskingsspråk?

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON30/40 Matematikk : Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON30/40 Mathematics : Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Tirsdag 0. desember

Detaljer

Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG

Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG Hva skal jeg velge? Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG Hva skal jeg bli? Et viktig valg! Kveldens temaer: 1. Valget 2. Tidsplan for årets fagvalg 3. Litt om generell studiekompetanse 4. Valgmuligheter

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time: Full-time Education plan Business administration - Bachelor

Detaljer