NHV - NYTT NHV. Nr. 1/ Årgang NORSK HELSE OG VELFERDSFORUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NHV - NYTT NHV. Nr. 1/2011 16. Årgang NORSK HELSE OG VELFERDSFORUM"

Transkript

1 NHV NORSK HELSE OG VELFERDSFORUM Nettverk for ledere og rådgivere i helse-, velferds- og omsorgstjenester i kommunene Nr. 1/ Årgang NHV - NYTT 1

2 NHV-nytt Utgiver: Norsk Helse og Velferdsforum 16. årgang Nr 1 / 2011 Hovedstyret Hovedstyret ble valgt på Norsk Helse- og Sosiallederlags årsmøte 5. juni 2009 Hovedstyret sitter til landsmøtet våren Leder: Kommunalsjef Kari Skive Stuvøy Hurum kommune Prestegårdsalleen 4, 3490 Klokkarstua Telefon , Faks Mobil Innhold Lederen har ordet Kari Skive Stuvøy Studietur til Brussel NHV Hordalands regionale konferanse Årsmøtekonferanse Kommunal Rapport Tidligere Hovedstyreleder Jan Larsson Samhandlingsreformen utopi eller virkelighet.. 16 Nestleder: Torild Lende Fjermestad Helse og omsorgssjef Randaberg kommune Telefon / E-post kommune Sekretær: Siren Eldøy Hinderaker Kommunal NAV leder Stord Telefon / E-post Kasserer: Rådgiver Jan Hugo Hermansen, Tromsø kommune, Rådmannens fag- og utviklingsenhet, Rådhuset, 9299 Tromsø Telefon: , Telefaks: , Mobil: E-post: Styremedlem: Rådgiver Asle Hovdal NAV Gjøvik Serviceboks, 2810 Gjøvik Telefon , Faks Mobil Nettverk for ledere og rådgivere i helse-, velferds- og omsorgstjenester i kommunene Nr. 1/ Årgang NHV - NYTT NHV NORSK HELSE OG VELFERDSFORUM 1 Varamedlemer 1. Virksomhetsleder Reidun Trones Vikan, Ålesun kommune 2. Kommunesjef Helse og Levekår, Kristian Hausken, Hjelmeland kommune 3. Marit Botnen, Omsorgsjef Ulstein kommune 4 Thore Austnes, Leiar for sosial og helseeininga, Samnanger kommune 5. Kommunalsjef Helse og omsorg Birgit Sannes, Bamble kommune Foto forside/bakside: Aage Paulsen Redaksjon NHSL-nytt: Asle Hovdal Haraldsgate 1, 2815 Gjøvik Telefon jobb Telefon mob Stoff sendes til: Husk! NHSLs hjemmeside: Trykk: Mariendal Trykkeri AS, Gjøvik 2

3 Som lag har NHV store utfordringer framover med å bli et enda mere attraktivt nettverk for vår medlemmer, være en pådriver for utviklingen innen kommunenes helse og velferdstjenester og gi innspill til beslutningstakere på kommunalt og statlig nivå. Vi har en god og nyttig dialog med KS som det er svært viktig å ta vare på videre. I fylkeslagene er det nå stor aktivitet i forhold til årsmøte og konferanser og mange lag jobber svært godt og aktivt. Her ønsker jeg å trekke fram Rogaland NHV som nå har 120 medlemmer, det største fylkeslaget i NHV. Gratulere! Men fortsatt er det behov for å jobbe videre med å få flere aktive fylkelag og flere medlemmer. Lederen har ordet Snøen smelter, det drypper fra taket og våren nærmere seg endelig etter en lang vinter. Og det betyr at vårens vakreste eventyr, Fagdagene i NHV, nærmer seg. Fagdagene arrangeres i år på Hamar 23. og 24. mai og NHV Hedmark og Oppland har forberedt seg lenge og håper at mange vil delta på konferansen. Det faglige programmet har Samhandlingsreformen som hovedtema, med mange og ulike innfallsvinkler. Ellers byr de oss på en spennende musikalsk og kulturell opplevelse i Domkirkeruinene mandag kveld. Fagdagene gir oss anledning til å få faglig påfyll, gode opplevelser og nettverksbygging. På Hamar blir det også landsmøte i NHV. Innkalling og saksliste ligger på hjemmesiden nhvf.no. Et av de viktigste sakene på årets landsmøte er å peke ut retningen for NHV fremover gjennom å vedta lagets satsningsområder de neste 4 årene. Dette var ett av temaene på fylkesledersamlingen i Oslo i februar. En engasjert forsamling som kom fram med mange gode forslag til å spisse retningen fremover. Hovedstyret jobber nå videre med å få fram et forslag som legges fram på landsmøtet. Alle fylkeslag inviteres nå til å velge delegater til landsmøtet. Ellers registrerer vi at det jobbes mye rundt i kommunene med å forberede seg på Samhandlingsreformen. En stor og spennende utfordring for kommunal sektor. Fortsatt er mye uavklart med reformen, - hvilke oppgaver som blir lagt til kommunene, hvordan samarbeidet med spesialisttjenesten vil bli og ikke minst hvordan blir finansieringen. Vi er klare for nye utfordringer for å få til bedre pasientflyt, mere helhet i tjenestene og styrking av det forbyggende arbeidet, men håper at oppdraget blir tydeligere og mer konkretisert etter hvert. I løpet av våren skal det fattes vedtak i Stortinget om nye helselover og det vil bli lagt fram forslag til ny nasjonal helse og omsorgsplan. Her må vi i NHV være aktive og følge med på utviklingen videre. Ønsker dere alle lykke til med arbeidet fremover, nyt våren og så håper jeg at vi sees vi på Hamar Vennlig hilsen Kari NHV NORSK HELSE OG VELFERDSFORUM Nettverk for ledere og rådgivere i helse-, velferds- og omsorgstjenester i kommunene 3

4 Hovedstyret i NHV sammen flere fra fylkesstyrer på studietur til Brussel I slutten av oktober 2010 reiste Norsk Helse og velferdsforum på studietur til Brussel. Styret arrangerte turen og hadde invitert med alle fylkesleiarane. Med på studieturen var desse fylkesleiarane; Torbjørn Reisæter frå NHV Hordaland, Sigurd Paulsen frå NHV Vest Agder, Elin Wilsgard frå NHV Troms, Kjell Berland frå NHV Telemark og Marit Botnen frå NHV Møre og Romsdal. Frå hovudstyret reiste Kari Stuvøy, Jan H. Hermansen, Toril Lende Fjermestad, Reidun T. Vikan og Siren Eldøy Hinderaker. Målsettinga med studieturen var å få ein aktiv forståing av korleis EU fungerar, å få kunnskap om utviklinga i EU på områder som direkte eller indirekte kan berøra tema som NHV er opptatt av, samt å få diskutert EU i eit helse og velferdsperspektiv med spesialistar frå Brussel. Programmet i Brussel var regissert av Pål Jacob Jacobsen frå Stavanger regionen sitt Europakontor. Det var og han, saman med Emily von Sydow, som gav oss ei innføring i oppbygging, utvikling og utfordringane til EU første dag. Her er hovudtrekka av det han fortalde: Starten til EU, då ESS, i 1957 bar preg av at agendaen var fred. Då besto EU av 6 land, mot at det i 2010 har 27 medlemsland. EU har fire frihetar som er grunnleggjande; Det er fri bevegelse av varer, tenester, menneske og kapital. Desse frihetane var og grunnen til EØS avtalen frå 1994, som Norge er del av. Endringar i EU skjer gjennom lovverk og pengar til forsking. Utfordringar i EU er arbeidslause, offentleg økonomi og gjeld, betre styring i EURO sonen, energi og klima, styrke konkurransekrafta i EU og å få den indre marknaden til å fungera. EU har eit stort helseperspektiv. Berre dei siste månadane har det vore fokus på BNP og lykke, 2010 er fattigdomsåret i EU, Innovasjon og lykke, IKT og sosiale tenester, kronisk sjuke og innovasjonspolitikk, sunn aldring og velferdsteknologi. I Brussel har, i tillegg til Stavanger regionen, Oslo regionen, Vestlandet med Hordaland /Sogn og Fjordane, Trøndelag og Nord Norge egne regionskontor. Kontora sine oppgåver er å formidle kunnskap om Europa, forstå spelet, å sjå mulighetar for regionen, bygge nettverk, initiere og designe samarbeidsprosjekt, forsvare regionen sine interesse i Europa og å ha strategiar for dei som er eigarar av regionskontora. Etter lunsj spaserte me til Norwegian House. Det låg rett ved sidan av Europaparlamentet og Ministerrådet. Nokre imponerande bygningar. Utanfor ministerrådet var det mykje veisperringar og tv bilar. Det viste seg at den franske 4

5 presidenten Sarkozy og statsministeren frå Tyskland Andrea Merkel var på besøk. I Norwegian House fekk me møta Heidi Langaas, norsk EU delegasjon i Brussel. Ho arbeida til vanleg i helsedepartementet. No var ho opptatt av Helse og sosialpolitikk i EU / EØS. I utgangspunktet er helse og sosialtenestene i EU eit nasjonalt ansvar. Det vil sei at kvart av medlemslanda må sjølv syta for desse tenestene til sine innbyggjarar. Likevel visar det seg at på grunn av dei 4 frihetane er det no behov for regulering. Det siste nye var pasientrettighetsdirektivet. Det dreiar seg om pasientar sine rettar på tvers av landegrenser. Dette vert Norge berørt av på grunn av EØS avtalen. Dag 1 slutta med ein presentasjon og dialog med Anders Tysse, som er norsk ekspert i Europakommisjonen. Sidan Norge ikkje er medlem av EU, og slik ikkje har stemmerett når det gjeld nye lover og direktiv, er det i Europakommisjonen Norge har høve til å påverke. I Europakommisjonen har Norge 50 embetsmenn, 4 av disse arbeidar innafor helse området. Tysse arbeida med helseteknologi. Andre områder innafor helse som EU er og opptatt av mattryggleik og helse til forbrukarane, regulering av medisin og medisinsk utstyr samt pasientdirektivet. Dag 2 starta med å møta Bente Stenberg-Nilsen frå KS sitt Europakontor i Brussel. Hovudoppgåvene til KS er å representerer KS ovanfor systema i EU, og markerar norske kommunale interesser i forhold til disse. KS samarbeidar med mange interessepolitiske organisasjonar i Brussel. Stenberg-Nilsen hadde fokus på arbeidsdirektivet. Partane i EU har sagt at det er behov for ein brei gjennomgang av dagens arbeidstidsreglar. Ein av dei største utfordringane innan helsefeltet i EU framover er rekruttering. Arbeidsdirektivet vert ei grunnbok i EU. Ei grunnbok i EU er tilsvarande ein NOU i Norge. EU er opptatt av mobilitet i Europa, og migrasjonspolitikk med fokus på korleis hente inn arbeidskraft. Neste post på programmet var møte med ACTIS, rusfeltet sitt samarbeidsorgan, sin leder ved Brusselkontoret Mariann Skar. ACTIS er ein paraplyorganisasjon med hovudkontor i Oslo. Det er 25 medlemsorganisasjonar. ACTIS er opptatt av avhengighet av alkohol, narkotika og spel. ACTIS i Brussel driver aktivt å påverke avgjerder som har samanheng med rus. Fokus er å få opplyst og få fokus på helse og skadeverknadane som rusmidlar har. Siste post på programmet var ein kafé debatt om den økonomiske krisa og utfordringar for velferdspolitikken i Europa. Distriktssekretær for LO kontoret i Brussel, Knut Arne Sanden, og Pål Jacob Jacobsen deltok saman med oss frå NHV. LO i Europa er opptatt av solidaritet, og ser på solidaritet mellom landa og innbyggjarane. Det er viktig å halde på velferdsgode som løn, pensjon, sjukepengar og arbeids- 5

6 ledighetstrygd, for å skape trygghet for innbyggjarane. I Europa i dag er det økonomisk og sosiale vanskar særleg i sørlige deler. I store deler av Europa er det høg arbeidsledighet, og da særleg blant ungdom. LO i Brussel meinar det er bekymringsfullt at det ikkje settes inn større ressursar mot arbeidsledigheten. Etter endt program fredag var det fritt fram for kvar enkel å vandre rundt i byen på sightseeing og litt shopping. Nokre deltakarar reiste heim fredag kveld, nokre laurdag formiddag og andre nytta høve til ein weekend i Brussel med heimreise søndagen. Med oss til Brussel var og personalsjef frå Randaberg kommune Tone Dahl. Tone Dahl hospiterte i 4 månader ved KS sitt Brussel kontor, våren I løpet av denne perioden hadde Tone gjort seg godt kjent i byen. Ho guida oss til både kjente og ukjente stader i byen, mens ho fortalde om byen sin historie. Me fekk smaka på fleire av Belgias ølsortar, og då sjølvsagt med tilhøyrande historie. Tone hadde og vald ut spannande restaurantar, der me fekk nyta mykje god sjømat. Takk til Tone Dahl som var med på å sette en ekstra spiss på vår studietur. Alle reisande var samd i at studieturen var vellykka, med mykje godt fagleg innhald. Samstundes er det alltid lærerikt å tilbringa tid saman med andre som har liknande utfordringar i arbeidslivet. Mange utfordringar og nyttige tips vart delt og drøfta. Distriktssekretær for LO kontoret i Brussel, Knut Arne Sanden Frå innsida av norway house og ho som fortel er Heidi Langaas, norsk EU delegasjon i Brussel 6

7 ACTIS, rusfeltet sitt samarbeidsorgan, sin leder ved Brusselkontoret Mariann Skar Bente Stenberg-Nilsen frå KS sitt Europakontor i Brussel 7

8 NHV Hordalands regionale konferanse om samhandlingsreformen Regional samhandlingskonferanse i Bergen Fylkesmann i Hordaland, Lars Sponheim opna samhandlingskonferansen den 04. november. Konferansen var ei oppfølging av Hordaland NHV sin årsmøtekonferanse om samhandling på Voss i mars, også denne gongen i tett samarbeid med KS, men òg med Helse Bergen og Haraldsplass. Per Odèen leia på eminent vis dei rundt 100 deltakarane frå Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland. Både kommune-, region- og spesialistnivå var representert, både leiarar, rådgjevarar, eldreråd og politikarar. Prosjektleiar Pål Ove Vadset i Helse Bergen hadde første innlegget, og delte betraktningar på korleis ein skal kunne få til eit samhandlande pasientforløp mellom dei ulike helsenivåa. Han poengterte at brukarane av tenestene både kan, ønsker og bør bli meir sjølvbetjent, slik som IKEA, flyselskap og sjølvbetjeningsbutikkar nyttar i stadig større grad. Han illustrerte dette under slagordet kvar mann si høne, noko som som var dagsaktuelt og gav god stemning i salen, sidan Lars Sponheim deltok vidare på konferansen. Vidare meinte Vadset av behandlingslinjene i stor grad må bli standardiserte, prega av at ein møtest, vil kvarandre vel, har felles mål, etablerer god struktur og dermed finn beste praksis. Kommunelege Rolf Tande forelas om samhandlingsreformen sett frå ein kommunal ståstad. Han fortalde om god regional samhandling på ulike områder mellom kommunane i Nordhordaland + Gulen, og avslutta med ein film om stjernestunder i Masfjorden. Felles middag- med stort innslag av lutefisk, vart innteke på Wesselstuen. Neste morgon opna avd. direktør Bente Moe med ein løyperapport frå Direktoratet. Hennar hovudbodskap var at om ein får dei Koordinerande Enhetene i kommunane til å fungere, vil Samhandlingsreforma lett bli implementert. Dagleg leiar i KS Hordaland, Astrid Toft var ansvarleg for programflyten fredagen. Ho hadde eit innlegg om korleis KS ser på høyringsutkastet. Forsamlingen vart deretter delt inn i grupper for diskusjon og erfaringsutveksling, med avsluttande presentasjon i plenum. Siste post på programmet var Astrid Nøklebye Heiberg, psykiater og tidlegare statsråd. Ho tok oss med på ei fantastisk vandring i si livshistorie som både lege i distriktsnorge, som politiker og som Røde Korspresident. Gjennom desse historiene fletta ho på genialt vis inn skråblikk på samhandlingsreformen som eit nytt møte der ulike kulturar møtast. Laget rekrutterte 4 nye medlemmer som fekk NHV kruset som andre deltakande medlemer og forelesar. Fylkesleiar Torbjørn Reisæter avslutta konferansen med å oppsummere dagane som svært vellukka, og ønskte velkomen til ny årsmøtekonferanse på Voss 31. mars til 01. april. Alle foredragspresentasjonane er å finne på NHV si heimeside. Etter lunsj såg pasientombod Grethe Brundtland på samhandlingsreformen frå eit pasientperspektiv. Ho påpeika blant anna at førebygging har eit 20-årsperspektiv for å kunne sjå resultat, og at det då er viktig å sjå korleis ressursane fordelast fram mot dette. Resten av dagen vart brukt til prosjektpresentasjon av pågåande og planlagde prosjekt i regionen: 1. Helsetorgmodellen - eit påbegynt samhandlingsprosjekt mellom Helse Fonne, Høgskulen Stord/ Haugesund og 7 kommunar. 2. Interkommunal lindrende enhet - eit planlagd samhandlingsprosjekt mellom Askøy, Fjell, Sund, Øygarden og Helse Bergen. 3. Hardangerrådet : Folkehelsa- samabeid på tvers av kommunegrenser- Hardangerrådet satsar Deltakarar frå Hardanger og Voss diskutere korleis reforma skal utformast lokalt. 8

9 Fylkesmann i Hordaland Lars Sponheim med NHV krus Sølvi Sørebø hjelper Astrid Nøkleby Heiberg med å få dataarka fram Programleiar Per Jon Odeen og Fylkesmann i Hordaland Lars Sponheim under opning av konferansen Pasientombod Grethe Brundtland i passiar med prosjektleiar Hans Atle Soldal Astrid Toft takkar Astrid Nøkleby Heiberg for ein flott og engasjerande foredrag Per Jon Odeen, Hans Atle Soldal, orbjørn Reisæter, Reidun Braut Kjosås 9

10 Årsmøtekonferanse 3. og 4. februar 2011, Rogaland NHV Det var tid for årsmøtekonferanse igjen. Same stad, same tid som i fjor og året før Eg har 3-4 timar å køyra frå eg set meg i bilen ein snøtung, mørk torsdagsmorgon i februar i Sauda. Det er snø og slaps på vegane, men eg har radio i bilen og god tid. Minna frå tidlegare årsmøtekonferansar dukkar opp og eg kjenner at eg gler meg til å treffa desse flotte menneska frå kommunane i Rogaland igjen. Håper at denne konferansen skal bli minst like interessant og givande som dei førre er eg på plass og rekk ein god lunch på hotellet. Snart er me i gang. Førstemann ut er filosofen Einar Øverenget. Han reflekterer over tema velferdsteknologi og dei etiske sidene rundt det. Han opnar med å definera ein filosof som ein person som er gresk og har vore død i minst 2000 år, men overtydde oss fort om at han kvalifiserte for tittelen likevel. Engasjert forklarte han om viktige begrep som omsorg, autonomi, etikk og moral mm. Interessante skildringar av skjeringspunktet mellom trygghet / sikkerhet og kontroll / overvaking gjorde oss meir bevisste om korleis desse mekanismane verkar inn. Kva for konsekvensar har innføring av velferds teknologi for menneska sin autonomi var eit hovudspørsmål. Når eg tenker på desse spørsmåla og den travle arbeidsdagen eg har skulle eg ønska meg tid til etisk refleksjon i lag med andre mykje oftare. Kanskje det skal bli eit mål framover? Sigrid Askum frå KS gjekk gjennom KS si høyring på ny Helse og Omsorgsplan. Nå gjenstår det å sjå kva som blir vedtatt sentralt KS fortsette med eit forrykande foredrag av Therese Sivertsen. Tema var barn og unge: muligheter og utfordringar i ei reformtid. Ho snakka om prosjektet Saman for barn og unge der 15 kommunar deltek, m.a. Stavanger. Prosjektet blir avslutta i august Ho snakka og om EU-programmet Young Angry Men og Innovasjonsalliansen. Ho oppfordra oss til å tenka gjennom vårt eige samhandlingspotensiale og i tillegg ha fokus på barn og unge. Leiar for Fylkesstyret Toril lende Fjermestad oppsummerte slik: Det er allereie komme noko godt ut av Samhandlingsreforma Therese!. Årsmøtet hadde 42 deltakarar og var unnagjort på 15 minutt! Middag og sosialt samvær hadde mange fleire deltakarar og varte til langt på natt Dag 2 starta med Synnøve Schei frå Nav. Utfordringar med å rekruttera og behalda arbeidskraft og sterkare konkurranse om nasjonal og internasjonal arbeidskraft var tema. Ho oppfordra oss til å tenka innovativt om rekruttering og tør å gå nye vegar. Tenk utradisjonelt! Tenk kompetanse breiare enn før! Ta i bruk dei verkemidla som finns! Vår eigen leiar Kari Skive Stuvøy hadde ein historisk gjennomgang av laget frå starten i 1948 og fram til i dag. Laget blei stifta på bakgrunn av sosiallovene som kom i 1948 der dei største byane i landet oppretta stillingar som sosialsjefar. Desse hadde behov for nettverk og oppretta Norges Sosialsjefers Landslag. Som me veit har laget skifta namn fleire gonger etter det, sist i Kari minna om at me har ei stemme inn til sentrale styresmakter det er viktig! Særleg med omsyn til dei utfordringane som ligg føre oss må me stå saman, vera sterke, og ha påverknad! Siste foredrag sto Ane Johnsen Lien frå Bjørnson psykologane for. Eit flott innlegg om det å vera leiar med store forventningar til. Høgt tempo, motivasjon og meining i arbeidet, krysspress, avpass kreftene og velg dine kampar, avpass krav og mestring (ubalanse gir stress) og ikkje minst prioriter! Eit foredrag om leiing og det å vera leiar i dagens samfunn, dei fleste tilhøyrarane følte nok at dette innlegget gjekk rett heim eller som Toril oppsummerte nokre foredrag tåler å stå heilt for seg sjølv, dette var eit slikt!. Dette er en moderne måte å takke for maten på Ane Johnsen Lien 10

11 Kommentar til årsmøtekonferansen i Rogaland: For meg var det en svært positiv opplevelse å få delta på årsmøtekonferansen i NHV Rogaland i februar. Dagsaktuelle tema, gode forelesere og jeg møtte mange hyggelige og engasjerte NHV-ere. Av forelesningene merket jeg meg spesielt Therese Sivertsens innlegg om Barn og unge- muligheter og utfordringer i en reformtid og Ane Johnsen Liens innlegg om Å være leder og leve med store forventninger. Gode innlegg til ettertanke og refleksjon. Jeg gratulerer NHV Rogaland med en svært vellykka konferanse! Kari Skive Hva synes du om konferansen på Sola/ viktig for deg? Og hva kan KS og NHV samarbeide om i vårt fylke? NHV Rogalands årskonferanse var, i år som i fjor, en viktig og veldig inspirerende arena, og en utmerket anledning til å ha dialog med engasjerte ledere og medarbeidere ute i kommunene! For meg som jobber med samhandling og helse i KS Rogaland er det helt avgjørende å ha god kontakt med nettverk som NHV, både for å kunne sparre rundt muligheter og utfordringer og for å ha en tett link til det som skjer ute i de respektive kommunene i Rogaland. Min rolle er både å holde kommunene orientert om og utfordret i forhold til KS arbeid og politikk, og å melde tilbake fra kommunene til KS på sentrale politikk- og fagområder. Derfor blir gode møteplasser viktige fremover, der KS og NHV sammen kunne legge til rette for dialog, påvirkning, kunnskapsformidling, erfaringsdeling og en god porsjon kreativitet rundt kommunale helse-, omsorgs-, sosialog velferdstjenester. Therese Sivertsen Rådgiver - KS Rogaland 5 på konferansen 1. Hva synes du om konferansen? 2. Hva var mest interessant for deg? Ann Iren Nordhagen, Sauda 1. Inspirerende! Gode foredragsholdere! Tema i tiden! Alltid trivelig å treffe andre og bygge nettverk. 2. Ane Johnsen Lien holdt et spennende foredrag. Det ga meg mest personlig. Noe jeg kan jobbe videre med når jeg kommer hjem. Ingve Kindervaag, Bryne 1. Kjempebra konferanse med mange gode foredrag! Gjerne mer psykiatri / rus neste gang. 2. Kjekt å være en del av et fellesskap som arbeider med de samme sakene og de samme utfordringene i samfunnet. Grethe Anglevik Johnsen, Suldal 1. Det er 3.året jeg deltar på konferansen og vi er til sammen 8 personer fra min kommune her i år. Bruker konferansen som et samlingssted for å treffe andre ledere og få faglig påfyll, utveksel erfaringer og ikke minst det sosiale er viktig. 2. Foredraget til Einar Øverenget om etisk refleksjon fikk tankene i gang. Er jeg som leder bevisst nok? Tusen takk til styret som har fått til en flott samling! Tom Jakob Bru, Strand 1. Dette er 2. årsmøtekonferansen for min del. Flott faglig og sosial møteplass for engasjerte ledere. På neste konferanse vil jeg ta med meg flere ledere fra Strand for at de skal få ta del i dette inspirerende miljøet. 2. Åpningsforedraget til Einar Øverenget satte standard for konferansen og grep publikum fra første minutt. Mye bra på programmet, men personlig er diskusjonene og møtene med andre ledere det viktigste for meg. Oddny Hovtun Bjorland, Gjesdal gang på konferansen. Veldig bra! 2. Faglig påfyll, sosialt med kolleger, mulighet for nettverksbygging. Kjekt å se ansiktene som hører til mailene 11

12 Kommunal Rapport Særlig ressurskrevende en økonomisk, kommunal framtidsbombe Det statlige tilskuddet til særlig ressurskrevende personer faller bort etter fylte 67 år. Etter hvert som mange av dagens tjenestemottakere eldes, blir dette en kjempeutfordring for mange kommuner. Aldersgrensa mangler logisk begrunnelse og må oppheves. Mangeårig kamp Det har gjennom mange år vært diskusjon mellom kommunesektoren og staten om finansieringen av tjenestemottakere som har et svært stort tjenestebehov. Noen få kostnadskrevende kan gi store utslag for kommunene og dermed ha konsekvenser for mange andre tjenestemottakeres tjenester, særlig i små kommuner. En særlig ressurskrevende person kan koste fra snaut 1 mill til 6-7 mill. pr år. Statlige myndigheter har for mange år tilbake akseptert prinsipielt at det er viktig å ha en refusjonsordning overfor kommunene. I mange år avsatte staten en anslagsbevilgning, med et mål på hvor stor prosent staten skulle refundere på nasjonalt nivå (ca 70 %). Hvor mye den enkelte kommune fikk avhang av hvor mange tjenestemottakere kommunene samlet rapporterte inn og hvor store kostnadene var. Ofte ble ikke målet om refusjonsprosent nådd. Etter ulike justeringer er dagens ordning blitt bra og forutsigbar. Kommunene får nå refundert etter objektive kriterier. Fra 2011 refunderes 85 % av direkte lønnsutgifter som overstiger ca kr pr tjenestemottaker pr år, om tjenestene er ytt etter sosialtjenesteloven og/eller kommunehelsetjenesteloven. Om den ressurskrevende er utviklingshemmet fradras det beløpet som staten yter for utviklingshemmede som en del av rammetilskuddet til den enkelte kommune. og kostnadsgruppering på de særlig ressurskrevende. SSB hadde ikke noe og henviste videre til Helsedirektoratet, som opplyser at de har de ikke slike opplysninger. Dette er merkelig, sett i lys av at det ble utbetalt 4,1 mrd. i Dette må statlige myndigheter forbedre. I mangel på konkrete tall vil jeg gjøre et tankeeksperiment: SSB s statistikk over befolkningen pr viser at ca er i gruppen år, dvs. 14 % av befolkningen. 14 % av en utbetaling å på 4,1 mrd. blir 573 mill. kr. Dette bare for å illustrere at det er store beløp som kommunene vil miste årlig i løpet av en del år pga. grensa på 67 år. En endring av refusjonsreglene er påkrevet. Jeg håper Kommunenes Sentralforbund følger opp dette. Neste steg i en utvikling av tilskuddsordningen for særlig ressurskrevende tjenestemottakere er å fjerne 67-årsregelen, som er helt uten logikk. Til slutt vil jeg nevne at kun direkte lønnsutgifter kan regnes inn i tilskuddsgrunnlaget. Det betyr at personalutgifter knyttet til møter, planlegging/individuell plan, dokumentasjon og administrasjon ikke kan medregnes. Disse utgiftene er små i forhold til direkte lønnsutgifter, men ikke uvesentlige og bør også regnes inn. Jan Larsson leder Norsk Helse- og velferdsforum Oppland/Hedmark og virksomhetsleder i Åsnes kommune For 2009 mottok kommunene 4,1 mrd kr i tilskudd fra staten. Antall særlig ressurskrevende personer er De fleste har diagnosen utviklingshemming. Et stort MEN gjenstår Det gis ikke refusjon for særlig ressurskrevende tjenestemottakere som er 67 år og over. Det er vanskelig å se en logisk grunn. En person som krever mye oppfølging har ikke et automatisk brudd i sine behov ved en gitt alder. Ofte kan det være motsatt. Jeg har i lang tid vært på leting etter en instans/person som kan gi spesifiserte opplysninger om aldersfordeling 12

13 Få kontroll på de individuelle planene Ð ACOS Individuell Plan (IP) er tilgjengelig for alle Ð ACOS IP er et nettbasert verktøy for oppretting og oppfølging av individuelle planer Ð Vår brukervennlige løsning kan kjøres på alle kjente nettlesere Ð ACOS IP er rettighetsstyrt, basert på planeiers samtykkeerklæring Ð Løsningen har høy grad av sikkerhet, og tilfredsstiller Datatilsynets nyeste krav til publikumsløsninger ACOS AS Postboks Straume Tlf

14 NHV-nytt i samtale med tidligere Hovedstyreleder Jan Larsson av Asle Hovdal Jan fra Finnskogen bor nå helt inn til Svenskegrensa i Åsnes kommune. Han har vært en mangfoldig arbeidshest for vårt forum gjennom mange år. Og vi spør: Nå har du bestemt deg for å bli pensjonist? Tanken om AFP har vært i meg over en del tid. Jeg trives fortsatt med mange sider av jobben, så det er summen av livets ulike sider som har vært utslagsgivende for å slutte. Kan du nevne er par årsaker? De mest avgjørende har vært at jeg har hatt store utfordringer på fritida etter at kona arvet et gårdsbruk på Finnskogen i Å restaurere 10 bygninger har spist mye fritid. Og en del skog som nå må følges opp. Dessuten må jeg si at den evige budsjettreduksjonen, som aldri tar slutt, er en stor slitasje. Men du er fremdeles ung (dommelig)? Nå det blir en fossils farvel, selv om jeg ikke føler meg slik. Husker en kollega som sluttet på 1980-tallet fortalte om den første kulepennen i Åsnes kommune i Fossilet Jan husker overgangen fra skrivemaskin (etter hvert med rettetast!) til dumme dataterminal/ disketter til PC i nettverk. Og fra spritduplikator/sveiving for mangfoldiggjøring til kopimaskiner som spytter ut fortere enn pulsen slår. Ja, tingene har forandret seg, men har det vært bare til det bedre? Odvar Nordli har sagt at politikerne etter krigen var enige om å avskaffe fattigdommen - og da ville de fleste problemer være løst. Noen tiår senere sa han: Så feil tok vi. Min generasjon har opplevd en veldig utbygging av velferdssamfunnet og tjenester, deriblant 4 barnevernsløft. Og jeg lurer på; er det alltid slik at om et problem elimineres, så spretter det fram andre/nye? Jeg håper Samhandlingsreformen skaper større trykk på forebygging, så det ikke må drives så mye med reparasjon i framtida. Du har bekledd flere poster i årene siden du startet i yrkeslivet Etter sosialskoleutdanning i Stavanger bar det til Toten og kuratorjobb på sosialkontor innbyggere og den eneste med relevant 14 fagutdanning. Jobbing med alle felter; barnevern, rus, psykiatri, sosialhjelp og generelt sosialt arbeid. Det sier seg selv at det ble mye overflatisk arbeid. Deretter en kommune i sør-hedmark, der sosialsjefen prioriterte merkantil side framfor sosialfaglig. Så da sluttet jeg. Men holdninger har vel forandret seg opp igjennom disse årene siden du startet opp? Dette var ei tid da sosionomer hadde ord på seg for bare å lete opp problemer som ikke fantes. Dessuten var veldig mange uenige i vår tendens til å mene at en del sosiale problemer var samfunnsskapte. Det var ikke god tone å snakke om utstøting fra arbeidslivet. Professor Westrin har nå i 3 tiår snakket om dette, uten at det vekker reaksjoner lenger. Selv Høyre er med på dette nå. Så det går framover. Noe fra de første årene? De første årene var også ei tid der politikerne virkelig detaljstyrte. Mange søknader om hjemmehjelp og sosialhjelp måtte opp i sosialstyret. Debattene avslørte at politikerne hadde veldig ulikt menneskesyn. Noen mente det for mange verdig trengende og andre ikke. Du prøvde jo selv politikken en periode? Jeg var 2 år i kommunestyret, inntil første lederjobb i 1985 stoppet den karrieren. En nyttig erfaring. I 1986 ble jeg helse- og sosialsjef og hadde plutselig ansvaret for nesten 50 % av kommunens virksomhet. Fant ut at

15 lederutdanning var viktig og profiterte stort på å ta den. Nær 50 år ønsket jeg å hente nye impulser og ukependlet til jobb som sosial- og omsorgssjef i en kommune på Romerike i 3 år. Ukependling var lite forenlig med å restaurere bygninger, så da ble det nesa hjemover igjen og jobb som virksomhetsleder i Åsnes. Du har vært svært aktiv i NHV i mange år og opparbeidet et stort nettverk? I alle år har nettverk utenfor egen kommune vært viktig for meg. Mitt første jobbnettverk var NOSO (nå FO), med det sosialfaglige i bunnen. Etter at jeg ble leder har NHSL/NHV vært viktigst. Spesielt var perioden , da jeg var leder på landsbasis, lærerik, krevende og givende. Også arbeidet som leder i Oppland/Hedmark har vært givende. Jeg har vært heldig, truffet mange hyggelige og interessante personer og erfart mye. Jeg blir lett glad i folk og savner mange. Det har vært hyggelig å kunne invitere noen av dem til hjemmet på Finnskogen. Tanker om NHV framover? Jeg håper at NHV vil forbli en viktig velferdspolitisk aktør med enda flere medlemmer. Lagets styrke er at det ikke en fagforening, men en nettverksorganisasjon som bærer kommunale erfaringer til topps politisk, samtidig som det er en arena for nettverksbygging. For øvrig gleder jeg meg skikkelig til fagdagene på Hamar i mai i år. For meg blir det en flott avslutning på arbeidslivet!! Kan du også si noe om annet engasjement? Utenom jobben er jeg sterkt engasjert i Norsk Skogfinsk Museum, som nestleder i styret og leder i plankomiteen for nytt museumsanlegg. NSM er et nasjonalt dokumentasjonssenter. Stortinget definerte skogfinnene på slutten av 1990-tallet som en nasjonal minoritet. Dvs. at myndighetene er opptatt av at flest mulig elementer fra denne kulturen bevares. Den fascinerer meg. Du finner igjen mye av det du finner i såkalte primitive kulturer; bl.a. et animistisk livssyn. Dvs. at alt i naturen lever, hvilket fører til respekt og ydmykhet. Egentlig miljøvern på sitt beste! Noe å tenke over i dagens jag, der penga styrer det meste. Et noe ukjent område av norsk historie? Tror ikke mange vet at skogfinnene i Norge bosatte seg i ca 40 kommuner over 7 fylker og at f.eks. Nordmarka og Finnemarka ved Drammen er to av nedslagsområdene. Men nå får jeg stoppe, for her kunne jeg fortsatt å fortelle dagen ut. Du behøver ikke legge på en femmer engang, så bobler jeg over om det skogfinske.. Fortell oss lesere litt om dine forventninger til årene framover, og hva ønsker du å beskjeftige/engasjere deg med? Kona, som fremdeles er en min venn etter nesten 40 års ekteskap, ble pensjonist i fjor. Vi både ønsker og tåler mer tid sammen. Skogsarbeid vil fylle noe av tida. Så blir det mer tid til barnebarn, trening og turer i naturen, reiser og mer samvær med gode venner, samt musikk. Har kjøpt meg et skikkelig godt anlegg, så det blir nok mye jazz, blues, folkemusikk/cross-over og klassisk i musikkrommet. Og bøker i hengekøya. Så vil jeg begynne å mimre med å skrive litt fra oppveksten i en liten stasjonsbygd på 1950-tallet til familiebruk. Tror det er viktig å gi nye generasjoner innblikk i oppvekst i ei annen tid. Ja, her får du nok å gjøre og jag hører ingen anger på beslutningen om å bli pensjonist? Kommer sikkert til å savne den del ting i arbeidslivet, spesielt kolleger. Men tanken på mer fritid og annerledes prioritering av ida er det overskyggende nå. Og jeg gruer meg ikke!! NHV-nytt takker Jan for samtalen og ønsker han et videre rikt liv i flere tiår framover. PS! Dagens leder i hovedstyret vil sende en takk til deg Jan og gleder seg til å møtes på Hamar i mai! 15

16 Samhandlingsreformen utopi eller virkelighet Av John H. Jakobsen, Seniorrådgiver - KS BTV I august 2008 lanserte tidligere helseog omsorgsminister Bjarne Håkon Hansen en helt ny retning for framtidens helsetjenester i Norge. Lange ventetider, pasientkøer, milliardsprekk i sykehusøkonomien, mangelfull rehabilitering og for lite ressurser til forebygging var bakgrunnen for at det måtte skje en endring i forhold til helsetilbudet. Over tid hadde en registrert følgende utvikling: - en befolkningsutvikling med mange flere eldre - færre yrkesaktive sammenlignet med de som skal forsørges - store endringer i befolkningens sykdomsbilde med nedgang i infeksjonssykdommer og hjertesykdommer, men økning av sykdommer som kols, kreft, sukkersyke, demens, rus og psykiske lidelser - stor økning i spesialiserte tilbud som for eksempel dialyser (økt fra ca i 1980 til ca i 2008) - en voldsom økning av utgiftene til sykehusene ( mrd kr og mrd kr) - stor skjevhet i forhold til hvor leger og spesialister finnes (4400 leger i kommunene og leger i sykehus og privat spesialistpraksis) En ekspertgruppe ble oppnevnt for å gi innspill til løsninger på de kjempestore utfordringene som Norge står overfor i helsevesenet. I juni 2009 kom stortingsmeldingen med navnet Samhandlingsreformen med undertittel Rett behandling på rett sted til rett tid. Hva handler så samhandlingsreformen om? Sykehusene skal i framtiden bli mer spesialisert for fortsatt å kunne ta seg av akutte tilbud, kirurgiske og medisinske tilstander som krever høy medisinsk kompetanse, samt ha ansvaret for alvorlige rusrelaterte og alvorlige psykiatriske lidelser som kommunene ikke vil være i stand til å håndtere. Kommunene skal gradvis bygge opp en mer spesialisert helsetjeneste som skal ta seg av enkelte pasientgrupper, som etter en vurdering ikke vil ha behov for sykehusinnleggelse eller som etter sykehusopphold kan skrives raskt ut. En slik endring vil kreve et nært og tett samarbeide mellom sykehus og kommuner. Samarbeidet må bli mer målrettet og strukturert enn tidligere. I tillegg må kommuner og sykehus definere hvilke pasienter som skal få et tilbud hvor, slik at ingen pasienter blir kasteballer i systemet. Finansiering av reformen En av grunnene til at Samhandlingsreformen ble lansert var at Norge i framtiden ikke vil ha økonomi til å la sykehusene behandle pasienter som kommunene selv kan ta ansvaret for. Dette betinger selvsagt at kommunene får tilført økonomiske rammer som gjør en slik løsning mulig og ikke minst klarer å skaffe den kompetansen som kreves for å ta over et slikt ansvar. KS har i møter med staten vært veldig klar i forhold til disse forbeholdene, for å sikre at reformen blir mer enn en utopi. Våren 2011 vil det bli lagt fram forslag til finansiering av reformen. Målsettingen vil uansett være at kommunene kan gi et betydelig billigere tilbud til enkelte pasientgrupper enn sykehusene kan gi, slik at totalutgiftene for samfunnet ikke vil øke i samme takt som tidligere. Konsekvensen vil da bli at sykehusenes økninger i økonomiske rammer blir mindre enn tidligere, mens kommunens økonomiske rammer skal økes for å ivareta de nye oppgavene. Nye samarbeidsmuligheter for kommunene De største kommunene vil sannsynligvis kunne løse de nye oppgavene selv. De små og mellomstore kommunene kan vurdere ulike samarbeidsformer for å ta over ansvaret for nye pasientgrupper. Allerede jobbes det med å se på slike muligheter i flere regioner i Norge. Endringer av fastlegenes rolle I Stortingsmeldingen ligger det inne forslag om at staten ønsker å se på fastlegenes rolle. Et av forslagene er at fastlegene må få rom og mulighet til å følge opp sine pasienter på en bedre måte enn i dag. Dette gjelder særlig i forhold til forebygging av sykdom og deltakelse i samarbeidsmøter med andre tjenesteområder i kommunen når det er nødvendig. Kommunene er også tiltenkt en rolle hvor de har større styringsrett over fastlegene enn i dag. Rekrutteringsutfordringen i kommunene Både økningen av antall eldre og nye oppgaver for kommunene vil i årene framover kreve mange nye helse-, omsorgs- og sosialansatte i kommunene. SSB har i sine beregninger anslått dette behovet for å være på ca flere sykepleiere og helse og omsorgsarbeidere i Legger en til andre grupper innen helse- og sosialsektoren vil tallene være enda større. Når en i tillegg vet at søkningen til utdanning innenfor disse fagfeltene er synkende vil denne situasjonen kreve både kreativitet og oppmerksomhet i årene framover. Når skal reformen settes i verk Stortingsmeldingen legger opp til at reformen skal innføres fra Ny Helse- og omsorgslov og ny Folkehelselov vil bli vedtatt våren 2011 og iverksatt fra KS har sammen med svært mange kommuner sagt klart og tydelig at det må bli en gradvis innføring av reformen, som tar hensyn til kommunens mulighet for å ta over nye oppgaver. Igjen vil forutsetningene være at nye oppgaver blir fullfinansiert, at de fysiske fasiliteter er klare og at en har tilstrekkelig personell og kompetanse for å ta over ansvaret som sykehusene ikke lenger skal ha. 16

17 17

18 18 Foto Aage Paulsen

19 Selvbetjening på nav.no På Ditt NAV har vi samlet alle de selvbetjente tjenestene. Ditt NAV er enkel å bruke. Når du først har logget deg på kan du hoppe fra den ene tjenesten til den andre. Her er flere eksempler på områder du kan komme inn på, og flere blir det i tiden framover. Bli en selvbetjener du også. Lykke til! Logg inn på Ditt NAV Dine utbetalinger Din side arbeid Registrer deg Send meldekort Registrer CV Ledige stillinger Din pensjon Beregn pensjonen din Se din pensjonsopptjening Søk alderspensjon Forenklet pensjonskalkulator Dine familietjenester Beregn barnebidrag Beregn foreldrepenger Arbeidsgiver Logg inn Registrer deg som arbeidsgiver Utlys stilling Finn ny medarbeider Finn skjemaer Privatpersoner Arbeidsgivere 19

20 Returadresse: Asle Hovdal Haraldsgate Gjøvik «Be the change that you want to see in the world» Ghandi 20

Norsk Helse- og velferdsforum landsmøte 23. mai 2011. Hovudstyret sin beretning for perioden juni 2007 mai 2009.

Norsk Helse- og velferdsforum landsmøte 23. mai 2011. Hovudstyret sin beretning for perioden juni 2007 mai 2009. Norsk Helse- og velferdsforum landsmøte 23. mai 2011. Hovudstyret sin beretning for perioden juni 2007 mai 2009. 1. a. Hovudstyret Hovudstyret: Leiar Kari Skive Stuvøy, Hurum kommune Nestleiar Torill Lende

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010 1 Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010.ar 29.oktober til 07.november 2010 Bakgrunn Stord kommune har vore pilotkommune for universell utforming frå 2005 til 2008, og frå

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

RUSFAGLEG FORUM FORUM FOR RUS OG PSYKISK HELSE

RUSFAGLEG FORUM FORUM FOR RUS OG PSYKISK HELSE RUSFAGLEG FORUM FORUM FOR RUS OG PSYKISK HELSE Bakgrunn for oppretting av forumet Fylkestinget reviderte sektorplan for tenester for rusmisbrukarar i Sogn og Fjordane, våren 1995. Der vart Fylkesmannen

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane IA-kurs hausten 2014 Kurstilbod for IA-verksemder // Kurskatalog høsten 2014 Velkomen til kurs med NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Gratulere med ny IA-avtale!

Detaljer

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal KF BedreStyring KF brukarkonferanse Oslo 22. mars 2013 Pål Sandal Innhald Organisering og leiing i Gloppen Kvar står vi i dag? Kva har vi gjort? Erfaringar Vegen vidare! Pål Sandal Sjef strategi og tenesteutvikling

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Ledelse over fjord og fjell

Ledelse over fjord og fjell Ledelse over fjord og fjell Klinikksjef Svanhild Tranvåg Helse Møre og Romsdal frå 1. juli 2011 Ny klinikkstruktur frå hausten 2012 Rusføretaket inn i HMR 1. januar 2014 Ambulanseføretaket inn i HMR 1.

Detaljer

Pedagogikk som behandling? Ein del av behandlingstilbodet til pasientane

Pedagogikk som behandling? Ein del av behandlingstilbodet til pasientane Pedagogikk som behandling? Ein del av behandlingstilbodet til pasientane Pasientopplæring? Pasientrettigheitslova; rettigheiter Spesialisthelsetenestelova; plikter Helsepersonell lova; plikter Kva er pedagogikk?

Detaljer

INNKALLING OG DAGSORDEN TIL FYLKESLEDERSAMLING 17. og 18. februar 2011

INNKALLING OG DAGSORDEN TIL FYLKESLEDERSAMLING 17. og 18. februar 2011 INNKALLING OG DAGSORDEN TIL FYLKESLEDERSAMLING 17. og 18. februar 2011 Tid og sted Fredag 18.02.11 Fylkesledersamling kl 09.00-15.00. Møterom Borg, KS-huset, Haakon VII gate 9 Lunsj KS-huset kl 12.00-13.00

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark

Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark Onsdag 10.september, sette nettverksgruppa for læring og mestring i Helse Vest, kursen mot Danmark. Me møttes frå nord til sør i Helse Vest på flyplassen

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar?

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar? Her vil de finne forslag på ulike refleksjonsoppgåver. Desse er meint som inspirasjon. Plukk nokre få. Kvar avdeling/eining kan med fordel tilpasse desse slik at dei er spissa mot deltakarane sin arbeidsdag.

Detaljer

Den regionale styredagen i. Sogn og Fjordane

Den regionale styredagen i. Sogn og Fjordane Den regionale styredagen i Sogn og Fjordane Rica Sunnfjord Hotel, Førde torsdag den 16. mars 2006 Arrangør: StyreAkademiet Sogn og Fjordane Stryn Næringshage, Tinggata 3. 6783 Stryn www.styreakademiet.no

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Undervisningsheimetenester i Ottadalen

Undervisningsheimetenester i Ottadalen Undervisningsheimetenester i Ottadalen Orientering om søknad s til Helsedirektoratet frå kommunane Skjåk, k, Lom og Vågå Svein Holen Sektorsjef i Vågå V kommune Brev frå Helsedirektoratet til alle kommunar

Detaljer

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivilligforum 27.05.2008 Synnøve Valle Frivillig sektor: Sentral i samfunnsbygginga? Ja! Den frivillige innsatsen utgjer 5 6 % av antal personar i kommunen

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Seksjon for intervjuundersøkelser Oslo, august 2006 Saksbehandler: Telefon 800 83 028 (gratis) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre Du vil i løpet av kort tid bli kontaktet

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04. St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015 Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.2010 Disposisjon Fremtidens helse- og omsorgsutfordringer Omsorgsplan

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Maktens pluttifikasjon

Maktens pluttifikasjon Maktens pluttifikasjon Søknadssum 200 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Rogaland fylkesbibliotek Adresse Boks 130 4001 Stavanger Organisasjonsnummer 974624346 Hjemmeside www.rogfk.no/fylkesbiblioteket

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune.

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Fire skular var i perioden januar 2012 t.o.m. juni 2013 med i Utdanningsdirektoratet si satsing Vurdering for Læring (VfL). Målsetjinga var utvikling av ein vurderingskultur

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet for eldre og funksjonshemma til møtet 12.02.

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet for eldre og funksjonshemma til møtet 12.02. VINJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 12.02.2013 09:00 Saksliste Saksnr PS 13/2 PS 13/3 Tittel Referat og meldingar Drøftingssaker til rådet

Detaljer

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Sak til komité for levekår 05.10.04 1.0 Bakgrunn Komité for levekår vedtok 09.04.02 i sak 0008/02 å opprette eit prosjekt retta mot unge langtidsmottakarar

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet

Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet Bak: Ingunn Mikkelsen, Annett Ranes og Solveig Glærum Foran: Gunnhild Eidsli og Pål Ranes. Heidrun Solstad og Arnhild Sæter er ikke med

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Rapport skjønstilskot 2010

Rapport skjønstilskot 2010 2012 Rapport skjønstilskot 2010 Anne Reidun Garpestad Prosjektleiar universell utforming Klepp og Time kommune 02.08.2012 Rapport bruk av skjønstilskot 2010 Viser til søknad om skjønstilskot frå Klepp

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

Samhandlingsreforma Samhandling er vedtatt, vi er igang! Men mykje gjenstår Bakteppe/status/utfordringar framover. Tor Arne Gangsø, 20.09.

Samhandlingsreforma Samhandling er vedtatt, vi er igang! Men mykje gjenstår Bakteppe/status/utfordringar framover. Tor Arne Gangsø, 20.09. Samhandlingsreforma Samhandling er vedtatt, vi er igang! Men mykje gjenstår Bakteppe/status/utfordringar framover Tor Arne Gangsø, 20.09.2012 Frå Norge, via innlandet til Vågå * Status Virkemidlar Avtalar

Detaljer

DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS

DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS Plan for tidlig innsats er en spore til en pro aktiv væremåte og tilnærming til arbeidsoppgavene her og nå, og til utfordringene vi vet kommer. Når mange nok gjør noe på

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015

Handlingsprogram 2012-2015 Handlingsprogram 2012-2015 KUNNSKAP, FELLESSKAP, GLEDE Vår visjon Et menneskeverdig liv for alle Formål Pådriver i den velferds-, helse- og omsorgspolitiske utvikling. Nettverk for lagets medlemmer. Mål

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Møteplass for mestring

Møteplass for mestring Møteplass for mestring - kursopplegg for yngre personer med demens Elin J. Lillehovde Fag- og kvalitetsrådgiver Sykehuset Innlandet, Avdeling for alderspsykiatri Demenskonferanse Innlandet 7. februar 2013

Detaljer

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013 Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen 26.september 2013 Kart over Nordhordland: Kompetansekoordinator: Starta 1.august 2008. Stillinga er forankra i Nordhordland

Detaljer

Samhandlingskonferanse 17. januar 2011

Samhandlingskonferanse 17. januar 2011 Samhandlingskonferanse 17. januar 2011 Særskilde utfordringar for kommunane Demensomsorga Grethe Fosse, kommuneoverlege og sjukeheimslege, Radøy kommune Er vi klare for samhandling? Samhandler vi på eigen

Detaljer

Frå visjon til realitet November 2012

Frå visjon til realitet November 2012 Frå visjon til realitet November 2012 I fleire år har i samarbeid med og nabokommunane Askøy, Sund og Øygarden utvikla samhandlingsprosjekt innanfor ulike helseområde. Dette samsvarar med visjonane og

Detaljer

06.11.2008 Stryn kommune 1

06.11.2008 Stryn kommune 1 06.11.2008 Stryn kommune 1 Samarbeid mellom små kommunar Utfordringar og muligheiter med Elin-Kprosjektet Ehelseseminar i Førde 04.november 08 Aslaug Håøy Nygård 06.11.2008 Stryn kommune 2 Elin-K i Stryn

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

Velkomen til Dialogkonferansen 2009. 31. august - 1. september 2009

Velkomen til Dialogkonferansen 2009. 31. august - 1. september 2009 Velkomen til Dialogkonferansen 2009 31. august - 1. september 2009 Velkomen til Dialogkonferansen 31. august - 1. september 2009 Dialogkonferansen er ein årleg møtestad for kommunar og fylkeskommunen der

Detaljer

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal NAV Årdal Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal ÅLA kven er me NAV, 31.10.2014 Side 2 Avstandar Årdal Lærdal 32 km (28 min) Årdal- Aurland

Detaljer

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71.

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Oslo, 14. desember 1994 R E F E R A T frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Desse var med på møtet: Jon Sand Liv Oddny Hauen Hindenes Kristian K. Kleppe

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Eksempel frå Stord kommune

Eksempel frå Stord kommune Eksempel frå Stord kommune Evaluering andre driftsår Pr. 31.08.2004 1.0 Innleiing Springbrettet eit samarbeidsprosjekt for ungdom vart starta 01.08.02 med sluttdato 31.07.05. Prosjektet skal evaluerast

Detaljer

Velkommen til DUGNAD!

Velkommen til DUGNAD! Velkommen til DUGNAD! Tverrfagleg samarbeid påp rusområdet mellom Sandøy y kommmune og Rusbehandling Midt-Norge Arbeidsseminar 4 ungdomskultur og oppvekstmiljø Seminaret set lys påp samanhengen mellom

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me Ulikskapens magre kår eit hinder for god stadsutvikling? Rådgjevar Eli Janette Fosso Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga Ulikhetens magre kår Eksempel I: Jeg er mektig lei li av alle ll kjenner

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell Samhandlingskonferanse Jorodd Asphjell 1 En fantastisk utvikling Fra ord til handling Viktige helsereformer Sykehjemsreformen 1988 Ansvarsreformen 1991 Handlingsplan for eldreomsorgen 1998 Opptrappingsplanen

Detaljer

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Barnevernsfaglege vurderingar Fylkesmannen sine erfaringar Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Heimel Dokumentasjonskrav 1. Barnevernlova og forvaltningslova Formål 1. Arbeidsverktøy for dei

Detaljer

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 I tre av spørsmålene på evalueringsskjemaet etterspurte vi om konkrete tilbakemeldinger på deltagernes: 1) forventninger til dagen, 2) refleksjoner

Detaljer

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland.

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. MØTESTAD: Suldal kommunehus, kommunestyresalen MØTESTART-MØTESLUTT:

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

NAV inn i ei ny tid. Kommunekonferanse Loen Tore Thorsnes, Direktør NAV Sogn og Fjordane

NAV inn i ei ny tid. Kommunekonferanse Loen Tore Thorsnes, Direktør NAV Sogn og Fjordane NAV inn i ei ny tid Kommunekonferanse Loen 2017 Tore Thorsnes, Direktør NAV Sogn og Fjordane Kva eg skal snakke om Viktige utviklingstrekk som gir utfordringar for NAV Utvikling av NAV-kontor Regionalisering

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

For dei som reiser kollektivt er det mogleg å ta buss til Surnadal. Sjekk 177.no for reiserute.

For dei som reiser kollektivt er det mogleg å ta buss til Surnadal. Sjekk 177.no for reiserute. Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Vårsøg hotell, Surnadal Dato: 01.- 03. 02.2013 Tid: 17:00 Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, 98 41 30 03. Til dette oppstartsseminaret

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland 31.10.12

Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland 31.10.12 Øyriket i vest Samhandlingsreforma i praksis Presentasjon for Eldrerådskonferansen i Hordaland 31.10.12 Framtid: Fleire eldre Framtid: Vi får fleire pasientar Pasientar Samhandlingsreforma: Førebygging

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer