EXAMENSARBETE. Hovedplan vann , Hammerfest kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EXAMENSARBETE. Hovedplan vann 2010-2013, Hammerfest kommune"

Transkript

1 EXAMENSARBETE 2009:187 CIV Hovedplan vann , Hammerfest kommune Torgrim Fredeng Kemi Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnadsteknik Institutionen för Samhällsbyggnad Avdelningen för VA-teknik 2009:187 CIV - ISSN: ISRN: LTU-EX--09/187--SE

2 Hovedplan vann I DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Oppdrag: Hammerfest kommune Hovedplan vann Oppdrag nummer: Rapportnavn: Hovedplan vann Versjon: Nøkkelord: Vannforsyning Hovedplan Hammerfest Arkiv (filnavn): Oppdragsansvarlig: Veileder LTU Veiledere: Y:\Rapport\520716_HPV_Hammerfest_ docx Torgrim Fredeng Kemi Professor Jörgen Hanæus Magne Kløve, Arne Niittyvuopio Prosjektansvarlig Hammerfest kommune: Prosjektmedarbeidere Hammerfest kommune: Prosjektleder VA Trond Nyseth Sektorleder for Teknisk drift Prosjektleder VA, Sektor for teknisk drift Virksomhetsleder, Sektor for VA-drift Oppsynsmann, Sektor for VA-drift Seniorkonsulent Økonomirådgiver Torbjørn Næss Tore Holm Rolf Johansen Leif Inge Nilsen Mikal Mikalsen Solfrid Mortensen Egenkontroll: Torgrim Fredeng Kemi Dato: Karasjok den Signatur:

3 Hovedplan vann II FORORD Dette eksamensarbeidet er en avslutning på mastergradsstudier Luleå tekniske universitet, instituttet for Samhällsbyggnad. Oppgaven kom i stand ved at undertegnede tok kontakt med Hammerfest kommune med forespørsel om aktuelle utredningsprosjekter innenfor vann- og avløpssektoren som kunne være gjenstand for et eksamensarbeid. I den forbindelse ble det gjort avtale om å utføre Hovedplan vann for Hammerfest kommune, Sektor for teknisk drift som eksamensarbeid. Hovedplan for vann er et redskap for overordnet styring av sektoren. Hovedplanen tar for seg eksisterende systemløsning og driftsforhold, og nødvendige utbedringer i planperioden Planen er viktig for kommunens langtidsbudsjett og økonomiplan i planperioden. Problemstillingene er knyttet til Hammerfest kommunes overordnede strategi for vannforsyningen i planperioden. Hovedplan vann behandles som en kommunedelplan etter Plan og bygningsloven. Etter at dette planutkastet ble ferdigstilt, besluttet Hammerfest kommune å utvide planperioden med ett år, frem til Utvidelsen av planperioden vil ikke inngå i dette eksamensarbeidet, og av denne grunn vil planen som Hammerfest kommune vedtar ikke samsvare med eksamensarbeidet. For Hammerfest kommune har følgende personer deltatt i denne planprosessen: Sektorleder for Teknisk drift Prosjektleder VA, Sektor for teknisk drift Prosjektleder VA, Sektor for teknisk drift Virksomhetsleder, Sektor for VA-drift Oppsynsmann, Sektor for VA-drift Seniormedarbeider Økonomirådgiver Torbjørn Næss Trond Nyseth Tore Holm Rolf Johansen Leif Inge Nilsen Mikal Mikalsen Solfrid Mortensen Professor Jörgen Hanæus har vært min veileder ved Luleå tekniske universitet. I tillegg har jeg benyttet meg av siviling Arne Niittyvuopio og Magne Kløve fra Asplan Viak AS som veileder til gjennomføringen av oppgaven. Min fetter cand. polit Trygve Nilsen har bistått med diskusjoner om struktur og oppbygging av oppgaven. Cand. polit Veslemøy Dahl har bidratt med gjennomlesning, og gitt innspill på formuleringer og struktur. Det rettes en stor takk til de overnevnte som har bidratt i gjennomføringen av denne masteroppgaven. Karasjok den Torgrim Fredeng Kemi Teknisk drift Hammerfest kommune

4 Hovedplan vann III SAMMENDRAG Hammerfest kommune ligger i Finnmark fylke og har en befolkning på 9407 innbyggere. Hammerfest kommune har hatt en positiv utvikling siden vedtaket om utbygging av gassfeltet Snøhvit utenfor kysten av Finnmark. Dette har skapt stor aktivitet, etablering av nye virksomheter, vekst i sysselsetting og folketall. Det innbærer at de endringene som kommunen har hatt siden vedtaket i gassutbygging, og forventningene til den videre utviklingen, danner grunnlag for problemstillingene i hovedplan for vannforsyning. Målet med planen er å kartlegge dagens status med hensyn til vannforsyning i Hammerfest kommune. Tilfredsstiller vannforsyningen i Hammerfest kommune gjeldene krav i drikkevannsforskriften? Og hvilke tiltak må gjennomføres for at vannforsyningen skal være godkjent i henhold til denne forskriften? Hovedplan for vannforsyning er et redskap for overordnet styring av sektoren. Hovedplanen tar for seg eksisterende systemløsninger og driftsforhold, samt nødvendige utbedringer i planperioden Planen er viktig for kommunens langtidsbudsjett og økonomiplan i planperioden. Hovedplan vann for Hammerfest kommune vil bli behandlet som en kommunedelplan for virksomhetsområdet vann iht. plan og bygningsloven 11-1 (Miljøverndepartementet, 2008). Dette planarbeidet er utført som eksamensarbeid i forbindelse med avslutning av mastergradstudie ved Luleå tekniske universitet, Institutt for Samhällsbyggnad. Arbeidet er utført på basis av befaringer av aktuelle anlegg, opplysninger fra ansvarlig personell i Hammerfest kommune, i form av møter, innhenting av data fra sentralt driftsovervåkingsanlegg, innsyn i rapporter fra Hammerfest kommune, studier av tidligere utredninger og litteraturstudier fra relevant litteratur om de ulike emner som blir behandlet i denne hovedplanen. Arbeidet med hovedplan vann er forankret i veileder T-711: Vannforsyning kommunal hovedplan (Miljøverndepartementet, 1988) og drikkevannsforskriften (Helse og omsorgsdepartementet, 2001). Planarbeidet har vært basert på kartlegging av status for vannforsyningssektoren, og vurdering av tiltak innenfor de ulike elementene som utgjør et vannforsyningssystem, og fastsettelse av et hovedmål for vannforsyningen. Hovedmålet for vannforsyningen i Hammerfest kommune er at: Hammerfest kommune skal sørge for at befolkning og næringsliv, som er tilknyttet kommunale vannverk skal være sikret leveranse av nok og godt vann til enhver tid. Statusen i dag er at ingen av vannverkene tilfredsstiller drikkevannsforskriftens krav til 2 hygieniske barrierer. Fordi den hygieniske sikkerheten ikke er tilstrekkelig dokumentert, dette gjelder både for kildene og en del av de eldre UV-anleggene. Vannverkene i Hammerfest kommune har også en del mangler for å få tilfredstilt drikkevannsforskriftens krav til leveringssikkerhet og beredskap. Dette gjelder i forhold til brannvannsdekning og sikkerhet i form av reservoarkapasitet for bykjernen, Baksalen og Prærien. Hammerfest kommune har i tillegg en betydelig lekkasje- og styrt tappeandel på vannverkene i kommunen. Målet er en reduksjon av denne andelen til maks 30 % innen utgangen av planperioden. For å få vannforsyningen i Hammerfest kommune opp til et akseptert nivå iht. drikkevannsforskriften, er det i planperioden satt av en investeringsramme på kr eks. mva. I tillegg er det satt av midler til driftstiltak på kr eks. mva, og plantiltak på kr eks. mva. På grunn av skjev fordeling i gebyrberegningen fra 2009 har husholdningsforbruket bidratt til å subsidiere industriforbruket. Teknisk drift Hammerfest kommune

5 Hovedplan vann IV Det reviderte gebyrgrunnlaget resulterer kun til moderat økning for boliggebyrer, mens industrigebyret får en tilsvarende kraftig økning i forhold til Teknisk drift Hammerfest kommune

6 Hovedplan vann V SUMMARY Municipality of Hammerfest is situated in the county of Finnmark, and has a population of 9407 inhabitants. Hammerfest has had a positive development since the Snøhvit gas field off the coast of Finnmark was extended. The offshore development of Snøhvit has given an expectation of further developments, and forms the basis for the issues to the master plan for water supply intended for human consumption The aim of the plan is to survey the current status with respect to water supply in Hammerfest. Does the water supply of Hammerfest meet applicable requirements of the Norwegian Potable Water Regulations, and what measures must be implemented for the water supply to be approved in accordance to this regulation? The master plan for water supply is a tool for the overall management of the sector, and considers the existing system solution and operating conditions together with necessary improvements during the plan period. The plan is important for the economic plan of Hammerfest and will be treated as the municipal master plan for the business area of water supply according to the Planning and Building Act 11-1 (Ministry of the Environment, 2008). The work is performed on the basis of inspections of relevant facilities, information from the responsible personnel at Hammerfest in the form of meetings, collecting data from a central operational monitoring system, access to reports and earlier studies from Hammerfest, and literary studies from relevant literature on the various topics treated in this master plan. The preparation of the water master plan is rooted in the supervisor T-711: "Water supply - municipal master plan" drawn up by the Ministry of the Environment and "the Potable water Regulations" prepared by the Ministry of Health and Care Services. The main objective for water supply in Hammerfest is that: "Hammerfest municipality shall ensure that population and industry, which is associated with municipal water utilities, should be ensured delivery of enough and good water at all times". The status is that none of the individual waterworks meets the requirements in the Potable Water Regulations of 2 hygienic barriers. The hygienic safety is not adequately documented according to this regulation, neither regarding the water sources nor some of the older UV-plants. The waterworks do not satisfy regulatory requirements for drinking water supply security and emergency preparedness. Hammerfest has a significant leak and controlled draining share from the water distribution system. The aim is a reduction of this proportion to a maximum of 30 % by the end of the plan period. It is in the plan period set aside a budget of Nkr for investments, of NKr for operational efforts, and of Nkr for planning efforts to get the water supply in Hammerfest to an acceptable level according to the Potable Water Regulations. Because of the skewed distribution of the earlier fee calculations, where household consumption has helped to subsidize industrial consumption, the result is that the revised fee basis only to a moderate increase for the household fees, while the industry will experience a sharp increase compared to the level of Teknisk drift Hammerfest kommune

7 Hovedplan vann VI FORKORTELSER OG BEGREPSAVKLARINGER Biodosimetri: Desinfeksjon: Prosedyre for bestemmelse av reduksjons-ekvivalent dose (RED) i en UVreaktor. Først utsettes en testorganisme for ulike UV-doser i kontrollerte laboratorieforsøk ( collimated beam test ) og man setter opp en standardkurve som viser oppnådd inaktiveringsgrad (log-reduksjon) mot anvendt UV-dose. Så måler man hvilken log-reduksjon som oppnås for den samme testorganismen ved testing/validering av en bestemt UV-reaktor (testobjekt). Deretter sammenlignes oppnådd log-reduksjon i UV-reaktoren (testobjektet) med doseresponskurven (standardkurven) fra laboratorieforsøkene, og den tilhørende reduksjonsekvivalente dosen (RED) leses av fra kurven Nedbrytning og uskadeliggjøring av smittestoffer ved hjelp av kjemiske el. fysiske midler. Verb: desinfisere. Dimensjonerende vannmengde: Maksimal vannstrøm som kan behandles i et UV-anlegg innenfor de gitte krav Dosekrav: Minimum tillatt UV-dose. I Norge kreves doser på 30 eller 40 mj/cm² som angitt i Drikkevannsforskriften med tilhørende veileder. For nye UV-anlegg anbefales bruk av biodosimetrisk validerte og godkjente UV-aggregater, med en validert dose på 40 mj/cm² Fullrensing av drikkevann: Omfatter følgende kombinasjon av prosesser Kjemisk felling (koagulering) Flokkulering Eventuelt slamavskilling ved sedimentering Dybdefiltrering i sandfiltre Hygienisk barriere: Naturlig eller tillaget fysisk eller kjemisk hindring, herunder tiltak for å fjerne, uskadeliggjøre eller drepe bakterier, virus, parasitter mv., og/eller fortynne, nedbryte eller fjerne kjemiske eller fysiske stoffer til et nivå hvor de aktuelle stoffene ikke lenger representerer noen helsemessig risiko. (Helse og omsorgsdepartementet, 2001) Lavtrykklamper: Lamper (kvikksølvdamp) som gir monokromatisk lys ved 254 nm bølgelengde og en driftstemperatur på C. Lampene har et lavt indre damptrykk ( Pa) og energitilførsel/effektforbruk på ca W/cm, dvs. ca. 40 W for en 4 ft (122 cm) standard lampe Magasin prosenten: å Maks døgnfaktor: Maks timefaktor: ( ) Maks døgnforbruk dividert med midlere forbruk over et år ( ) Maks timeforbruk dividert med midlere forbruk over et døgn, 1 37,5 Teknisk drift Hammerfest kommune

8 Hovedplan vann VII Mellomtrykkslamper: Mellomtrykkslamper (kvikksølvdamp) med indre damptrykk i området kpa (0.5-3 atm), driftstemperatur på C og energitilførsel/effektforbruk på W/cm (opptil 30 kw pr. lampe), noe som gir et bredspektret (polykromatisk) lys innenfor bølgelengdeområdet for UV og synlig lys ( nm) Membranfiltrering Er en separasjonsprosess der vann og oppløst stoff/partikler skilles ved at vannet under trykk passerer en meget finperforert membran, mens en stadig mer konsentrert løsning passerer langs membranen og til slutt ut av anlegget. Permeat er betegnelsen på det filtrerte vannet, mens konsentrat er betegnelsen på vannfasen som ikke passerer membranen. Det finnes forskjellige typer membranmoduler på markedet, men pr i dag er spiralmoduler mest vanlig i bruk i humusfjerningsanlegg. Midlere forbruk: ( ) Årlig forbruk for vannverket dividert med 365 døgn Midlere uttak i forhold til minsteavløp: ø.å Moldeprosessen: Pe: Kombinert direktefiltrering/karbonatisering Enhet for en materialstrøm (belastning) tilsvarende det et menneske normalt representerer med hensyn til vannforbruk eller en forurensningsparameter. Benyttes i VA-teknikken for omregning av belastning fra for eksempel sykeshu, restauranter og industri til ekvivalent befolkningsmengde. Sensoriske parametere: Lukt, smak, farge og turbiditet. Sprinkleranlegg: Stasjonært slokkeanlegg på bygg med vann som slokkemiddel, tilkoblet vannforsyning Teoretisk oppholdstid: ø.å UV-reaktor: (UV-anlegg) Et kammer hvor vann utsettes for bestråling med UV-lys, og som består av UVlamper, kvartsrør, UV-sensorer, vaskesystemer, og ledevegger eller annen form for strømningskontroll. UV-reaktoren inneholder også utstyr for måling av levert UV-dose, for eksempel UV-intensitetssensorer og UV-transmisjonsmålere Vannforsyningssystem: Et vannforsyningssystem består av et eller flere av følgende elementer; vanntilsigsområde, vannkilde, vannbehandling, vannbehandlingsanlegg, transportsystem og driftsrutiner. Vannglass: Årlig avrenning: Natriumsilikat produseres ved å blande ren kvartssand med natriumkarbonat som varmes opp til ca C. Brukes som korrosjonsinhibitor i drikkevannsystemer., s = Midlere spesifikk avrenning, F=areal Teknisk drift Hammerfest kommune

9 Hovedplan vann VIII INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... II SAMMENDRAG... III SUMMARY... V FORKORTELSER OG BEGREPSAVKLARINGER... VI INNHOLDSFORTEGNELSE... VIII 1 INNLEDNING OG PROBLEMSTILLINGER Bakgrunn Generelt om kommunens plansystem og hovedplan vann Mål og problemstilling for hovedplan vann Metodevalg LOVER OG FORSKRIFTER - TEORETISK TILNÆRMING Gjeldende lover og forskrifter Drikkevannsforskriften Øvrige direktiver, lover og forskrifter som regulerer vannforsyningen Teoretisk tilnærming MÅL FOR VANNFORSYNINGEN I HAMMERFEST KOMMUNE Hovedmål Delmål SITUASJONSBESKRIVELSE AV VANNFORSYNINGEN I HAMMERFEST KOMMUNE Situasjonsbeskrivelse - Teoretisk tilnærming Generelt om vannforsyningen i Hammerfest kommune Hammerfest vannverk Generelt om Hammerfest vannverk Vannkilde Vannbehandlingsanlegg Vannkvalitet råvann Vannkvalitet vannverk (driftsanalyser) Vannkvalitet nettanalyser - levert vann Vannforbruk Ledningsnett Høydebasseng Pumpestasjoner Drøfting av Hammerfest vannverk Hammerfest vannverk - Konklusjon Forslag til tiltak Rypefjord Vannverk Generelt Vannkilde Vannbehandlingsanlegg Vannkvalitet råvann Vannkvalitet vannverk (driftsanalyser) Vannkvalitet levert vann - Nettanalyser Teknisk drift Hammerfest kommune

10 Hovedplan vann IX Vannforbruk Ledningsnett Høydebasseng og pumpestasjoner Drøfting av Rypefjord vannverk/forsyningsområde Rypefjord vannverk/forsyningsområde Konklusjon Forslag til tiltak Forsøl vannverk Generelt Vannkilde Vannbehandlingsanlegg Vannkvalitet råvann Vannkvalitet vannverk (driftsanalyser) Vannkvalitet nettanalyser - levert vann Vannforbruk Ledningsnett Pumpestasjoner Drøfting av Forsøl vannverk/forsyningsområde Forsøl vannverk Konklusjon Akkarfjord vannverk Generelt Vannkilde Vannbehandlingsanlegg Vannkvalitet råvann Vannkvalitet vannverket (driftsanalyser) Vannkvalitet nettanalyser levert vann Vannforbruk Ledningsnett Drøfting av Akkarfjord vannverk Akkarfjord vannverk Konklusjon Kårhamn vannverk Generelt Vannkilde Vannbehandlingsanlegg Vannkvalitet råvann Vannkvalitet vannverk (driftsanalyser) Vannkvalitet nettanalyser - levert vann Vannforbruk Ledningsnett Drøfting av Kårhamn vannverk Kårhamn vannverk Konklusjon Bekkeli vannverk Generelt Vannkilde Vannbehandlingsanlegg Vannkvalitet råvann Vannkvalitet vannverket (driftsanalyser) Vannkvalitet nettanalyser - levert vann Vannforbruk Ledningsnett Drøfting av Bekkeli vannverk Bekkeli vannverk Konklusjon Teknisk drift Hammerfest kommune

11 Hovedplan vann X 4.9 Skakkebakken vannverk Generelt Vannkilde Vannbehandlingsanlegg Vannkvalitet råvann Vannkvalitet nettanalyser - levert vann Vannforbruk Ledningsnett Drøfting av Skakkebakken vannverk Privat vannforsyning - Hønseby vannverk VANNKVALITET - VANNBEHANDLING Teoretisk tilnærming - Forskrift om vannforsyning og drikkevann mm Behov for vannbehandling Godkjenning av vannverk Krav til sikring av kilder Nye krav til desinfeksjon og barrierer Vurdering av vannbehandling - Oppsummering SANERINGSBEHOV AV LEDNINGSNETT Teoretisk tilnærming Status ledningsnettet i Hammerfest Status med hensyn til materialer og leggeperiode for vannledninger Ledningsmaterialer Drøfting av ulike strategier for vurdering av saneringsbehov Kommunens strategi for sanering av ledninger - Oppsummering UTBYGGINGSOMRÅDER Teoretisk tilnærming Befolkningsutvikling strategier for utbygging Aktuelle utbyggingsområder Økt forbruk som følge av utbygging Økning i forbruk på Fuglenes - Prærien som følge utbygging Økning i forbruk i sentrum Baksalen som følge utbygging Økning i forbruk i Rypefjord som følge utbygging Drøfting av utbyggingsomfanget Generelt Bolig utbygging Industri utbygging Utbyggingsområder - Oppsummering VANNBEHOV Generelt om dimensjonering - Teoretisk tilnærming Vannforbruket fordelt etter kategori Generelt Husholdningsforbruk Offentlig forbruk Næring og industriforbruk Styrt tapping (frosttapping) Lekkasjer Annet forbruk Teknisk drift Hammerfest kommune

12 Hovedplan vann XI 8.3 Målt vannforbruk Døgn- og timefaktorer Dimensjonerende vannmengder Grunnlag for dimensjonering av vannforbruket Dimensjonerende vannmengder for Hammerfest vannverk frem til Dimensjonerende vannmengder for Rypefjord frem til Dimensjonerende vannmengder for Hammerfest og Rypefjord med leveranser kun fra Hammerfest vannverk Prognosene for vannforbruket i planperioden Vannbehov Oppsummering FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD Generelt om forvaltning, drift og vedlikehold innen VA-sektoren Bemanning, kompetanse og strategi for utførelse Organisering Prosjektavdeling (Sektor for teknisk drift) VA-Drift Kommunal eller privat utførelse Tiltak som gjelder bemanning og kompetanse Internkontroll og driftsinstrukser Generelt om internkontroll og driftsinstrukser Tiltak - Internkontroll Ledningskartverk Status Tiltak - ledningskartverk Driftsovervåking Sentralt driftsovervåkingssystem Målesoner Oppsummering tiltak driftsovervåking Plantiltak Økte driftsutgifter som følge av investeringer Forvaltning, drift og vedlikehold Oppsummering SIKKERHET OG BEREDSKAP Sikkerhet og beredskap Teoretisk tilnærming Status for sikkerhet og beredskap i Hammerfest kommune Sikkerhets- og beredskapsplan ROS-analyse Beredskap og sikkerhet i vannforsyningen Generelt Forsyningssikkerhet Krisevannsforsyning Brannvann Oppsummering av tiltak som gjelder sikkerhet og beredskap Sikkerhet og beredskap - Oppsummering HANDLINGSPLAN GEBYRER Teoretisk tilnærming Kostnadsgrunnlag Kostnadsberegning av tiltak Avskrivningsgrunnlag Teknisk drift Hammerfest kommune

13 Hovedplan vann XII 11.3 Handlingsplan investeringstiltak Generelt Oppsummering av investeringstiltak i planperioden Investeringstiltak fordelt på planperioden og avskrivningstid Handlingsplan - driftstiltak Oppsummering av driftstiltak Driftstiltak fordelt på planperioden Handlingsplan - plantiltak Oppsummering av plantiltak Plantiltak fordelt på planperioden og avskrivningstid Etterkalkulasjon av gebyr inndekningen for perioden Gjeldende gebyrsatser for 2008 og Beregnet inndekning for Konsekvenser av manglende inndekning Gebyrer for perioden Beregning av gebyrer for planperioden Handlingsplan Gebyrer Oppsummering KONKLUSJON Problemstilling drikkevannsforskriftens krav Oppsummering av konklusjon Status og tiltak for å tilfredsstille drikkevannsforskriftens krav Vannkvalitet og vannbehandling Internkontroll, sikkerhets- og beredskapsmessige forhold Vannbehov Økonomiske konsekvenser av tiltak BIBLIOGRAFI Teknisk drift Hammerfest kommune

14 Hovedplan vann XIII FIGURER Figur 1: Oversikt over Hammerfest kommune med kommunale vannverk er avmerket Figur 2: Oversiktskart Hammerfest vannverk (Multiconsult AS, 2006) Figur 3: Vannbehandling Hammerfest vannverk (Norconsult AS, 2008) Figur 4: Fordeling av ledningsmaterialer ved Hammerfest vannverk Figur 5: Fordeling av ledninger etter leggeperiode ved Hammerfest vannverk (Hammerfest kommune, 2008) Figur 6: Oversiktskart Rypefjord vannverk og Rypefjord forsyningsområde (Multiconsult AS, 2006) Figur 7: Fordeling av ledningsmaterialer ved Rypefjord vannverk Figur 8: Fordeling av ledninger etter leggeperiode ved Rypefjord vannverk Figur 9: Plassering av grunnvannsbrønner, Kårhamn vannverk (NGU, 2009) Figur 10: Oversikt over ledningsmateriale for alle kommunale vannverk i Hammerfest Figur 11: Oversikt over leggeperioden for alle kommunale vannverk i Hammerfest Figur 12: Vannbalanse IWA etter topp-ned metoden (Norsk Vann, 2009) Figur 13: Forslag til organisasjonsstruktur for Hammerfest kommune Figur 14: Skjermbilde for driftsovervåkingsanlegget (Ingeniørfirma Paul Jørgensen AS, 2009) TABELLER Tabell 1: Oversikt over kommunale vannverk i Hammerfest kommune (Hammerfest kommune, 2008).. 12 Tabell 2: Data for kilden Inntaksdammen, Hammerfest vannverk Tabell 3: Råvannskvalitet Inntaksdammen, antall prøver, snitt- og maksverdi, Hammerfest vannverk i perioden (Folkehelseinstituttet, 2009) Tabell 4: Driftsanalyser vannbehandling, antall prøver, snitt- og maksverdi, Hammerfest vannverk for perioden (Folkehelseinstituttet, 2009) Tabell 5: Vannkvalitet levert vann Nettanalyser, antall prøver, snitt- og maksverdi, Hammerfest vannverk i perioden (Folkehelseinstituttet, 2009) Tabell 6: Vannforbruket for Hammerfest vannverk Tabell 7: Beregnet totalt bassengvolum for Hammerfest vannverk Tabell 8: Oversikt over pumpestasjoner Hammerfest vannverk Tabell 9: Data for vannkilden Olavatnet, Rypefjord vannverk Tabell 10: Råvannskvalitet Olavatn, antall prøver, snitt- og maksverdi, Rypefjord vannverk i perioden (Folkehelseinstituttet, 2009) Tabell 11: Driftsanalyser vannbehandling, antall prøver, snitt- og maksverdi, Rypefjord vannverk i perioden (Folkehelseinstituttet, 2009) Tabell 12: Vannkvalitet levert vann Nettanalyser, antall prøver, snitt- og maksverdi, Rypefjord vannverk i perioden Tabell 13: Vannforbruket for Rypefjord forsyningsområde Tabell 14: Fordeling av vannforsyningen til Rypefjord forsyningsområde Tabell 15: Faktisk bassengvolum i Rypefjord Tabell 16: Beregning av bassengvolum for Rypefjord forsyningsområde (Vedlegg 4) Tabell 17: Pumpestasjon i Rypefjord forsyningsområde Tabell 18: Data for kilden Mylingskardelva, Forsøl vannverk Tabell 19: Råvannskvalitet, antall prøver, snitt- og maksverdi, Forsøl vannverk i perioden (Folkehelseinstituttet, 2009) Tabell 20: Driftsanalyser- vannbehandling, antall prøver, snitt- og maksverdi, Forsøl vannverk i perioden (Folkehelseinstituttet, 2009) Tabell 21: Vannkvalitet levert vann Nettanalyse, antall prøver, snitt- og maksverdi, Forsøl vannverk i perioden (Folkehelseinstituttet, 2009) Tabell 22: Vannforbruket for Forsøl vannverk Tabell 23: Fordeling etter ledningsmateriale ved Forsøl vannverk (Hammerfest kommune, 2008) Teknisk drift Hammerfest kommune

15 Hovedplan vann XIV Tabell 24: Fordeling etter leggeperiode ved Forsøl vannverk (Hammerfest kommune, 2008) Tabell 25:Pumpestasjon Forsøl vannverk Tabell 26: Data for Hamnevatnet, Akkarfjord vannverk Tabell 27: Råvannskvalitet, antall prøver, snitt- og maksverdi, Akkarfjord vannverk i perioden (Folkehelseinstituttet, 2009) Tabell 28: Driftsanalyser- vannbehandling, antall prøver, snitt- og maksverdi, Akkarfjord vannverk i perioden (Folkehelseinstituttet, 2009) Tabell 29: Vannkvalitet levert vann nettanalyser, antall prøver, snitt- og maksverdi, Akkarfjord vannverk i perioden (Folkehelseinstituttet, 2009) Tabell 30: Vannforbruket for Akkarfjord vannverk Tabell 31: Fordeling etter ledningsmateriale ved Akkarfjord vannverk (Hammerfest kommune, 2008) Tabell 32: Fordeling etter leggeperiode ved Akkarfjord vannverk (Hammerfest kommune, 2008) Tabell 33: Data for grunnvannsbrønner for Kårhamn vannverk (NGU, 2009) (Nord-Norsk Brønnboring, ) Tabell 34: Data for grunnvannsbrønner for Kårhamn vannverk (NGU, 2009) (Nord-Norsk Brønnboring, ) Tabell 35: Råvannskvalitet, antall prøver, snitt- og maksverdi, Kårhamn vannverk i perioden (Folkehelseinstituttet, 2009) Tabell 36: Vannkvalitet vannbehandling, antall prøver, snitt- og maksverdi, Kårhamn vannverk i perioden (Folkehelseinstituttet, 2009) Tabell 37: Vannkvalitet nettanalyser, antall prøver, snitt- og maksverdi, Kårhamn vannverk i perioden (Folkehelseinstituttet, 2009) Tabell 38: Vannforbruket for Kårhamn vannverk Tabell 39: Fordeling etter ledningsmateriale (Hammerfest kommune, 2008) Tabell 40: Fordeling etter leggeperiode (Hammerfest kommune, 2008) Tabell 41: Data for Saragamvatnet Tabell 42: Råvannskvalitet, antall prøver, snitt- og maksverdi, Bekkeli vannverk i perioden (Folkehelseinstituttet, 2009) Tabell 43: Driftsanalyser vannbehandling, antall prøver, snitt- og maksverdi, Bekkeli vannverk i perioden (Folkehelseinstituttet, 2009) Tabell 44: Vannkvalitet levert vann nettanalyser, antall prøver, snitt- og maksverdi, Bekkeli vannverk i perioden (Folkehelseinstituttet, 2009) Tabell 45: Vannforbruket for Bekkeli vannverk, basert på forbruk i Tabell 46: Fordeling etter ledningsmateriale (Hammerfest kommune, 2008) Tabell 47: Data for Voilavatnet Tabell 48: Råvannskvalitet, antall prøver, snitt- og maksverdi, Skakkebakken vannverk i perioden (Folkehelseinstituttet, 2009) Tabell 49: Vannkvalitet levert - nettanalyser, antall prøver, snitt- og maksverdi, Skakkebakken vannverk i perioden (Folkehelseinstituttet, 2009) Tabell 50: Vannforbruket for Skakkebakken vannverk Tabell 51: Fordeling etter ledningsmateriale (Hammerfest kommune, 2008) Tabell 52: Status kommunale vannverk Tabell 53: Endring av befolkning pr. grunnkrets i Hammerfest i perioden (Statistisk sentralbyrå, 2009) Tabell 54: Utbyggingsområder Fuglenes - Prærien Tabell 55: Utbyggingsområder sentrum - Baksalen Tabell 56: Utbyggingsområder Rypefjord Tabell 57: Beregnet økning i forbruk for Fuglenes - Prærien som følge av planlagt og antatt utbygging. 77 Tabell 58: Beregnet økning i forbruk for sentrum - Baksalen som følge av planlagt og antatt utbygging. 78 Tabell 59: Beregnet økning i forbruk for Rypefjord som følge av planlagt og antatt utbygging Teknisk drift Hammerfest kommune

16 Hovedplan vann XV Tabell 60: Beregnet befolkningsøkning ut fra vedtatte, igangsatte og antatte planer Tabell 61: Befolkningsutvikling iht. kommuneplanens samfunnsdel (Hammerfest kommune, 2006) Tabell 62: Forbruk for de ulike vannverkene fordelt på husholdning, industri og lekkasjer/styrte tappinger (Hammerfest kommune, 2008) Tabell 63: Forbruk for de ulike vannverkene fordelt på husholdning, industri og lekkasjer/styrt tappinger basert på årlig volum. (Hammerfest kommune, 2008) Tabell 64: Fordeling av forbruket på husholdning og industri, styrt tapping og lekkasjer er holdt utenfor.83 Tabell 65: Spesifikk husholdningsforbruk Tabell 66: Det årlige beregnede industriforbruket sammenstilt med faktisk målt forbruk for Hammerfest kommune (Hammerfest kommune, 2008) Tabell 67: Oversikt over tappepunkter med mengde og prosent av totalt forbruk (Hammerfest kommune, 2009) Tabell 68: Grunnlag for måling av lekkasjer på de ulike vannverkene (Hammerfest kommune, 2008) Tabell 69:Ulike mål for måling av lekkasjer for vannverk i Hammerfest kommune (Hammerfest kommune, 2008) Tabell 70: Grunnlag for måling av lekkasje og styrte tappinger på de ulike vannverkene (Hammerfest kommune, 2008) Tabell 71: Lekkasjer og styrte tappinger for vannverk i Hammerfest kommune (Hammerfest kommune, 2008) Tabell 72: Midlere forbruk basert på et ambisjonsnivå med 30 % lekkasjer- og styrte tappinger Tabell 73: Mål for lekkasjenivå basert på ambisjonsnivå på 30 % Tabell 74: Målinger vannforbruk for datoene og Tabell 75: Målinger vannforbruk for datoene Tabell 76: Målinger vannforbruk for datoene Tabell 77: Beregnet lekkasjeandel ut fra nattforbruket for Hammerfest vannverk Tabell 78: Maks døgn og timefaktorer for vannverk i Hammerfest Tabell 79: Befolkningsutvikling fra 2006 til 2008,og prognoser frem til 2018 (Hammerfest kommune, 2006) Tabell 80: Dimensjonerende vannmengder for de ulike vannverk Tabell 81: Dimensjonerende vannforbruk for Hammerfest vannverk basert på prognoser i kommuneplanens samfunnsdel Tabell 82: Dimensjonerende vannforbruk for Hammerfest forsyningsområde basert på befolkningsprognoser i kommuneplanens samfunnsdel, og en reduksjon av lekkasjeandelen til 30 % Tabell 83: Dimensjonerende vannforbruk for Rypefjord forsyningsområde basert på befolkningsprognoser i kommuneplanens samfunnsdel Tabell 84: Det totale vannregnskapet for Hammerfest og Rypefjord for 2008 (Hammerfest kommune, 2008) Tabell 85: Dimensjonerende vannforbruk for Hammerfest og Rypefjord basert på befolkningsprognoser i kommuneplanens samfunnsdel, og en samlet lekkasje- og styrt tappeandel på 51,7 % Tabell 86: Dimensjonerende vannforbruk for Hammerfest og Rypefjord forsyningsområde basert på befolkningsprognoser i kommuneplanens samfunnsdel, og en reduksjon av lekkasjeandelen til 30 % Tabell 87: Prognosene for vannforbruket , basert på befolkningsøkning (Hammerfest kommune, 2006) Tabell 88: Oversikt over kompetansen hos VA-drift Tabell 89: Økte driftsutgifter som følge av investeringer i planperioden Tabell 90: Investeringstiltak i planperioden (eks. mva) Tabell 91: Investeringstiltak fordelt etter planperiode og avskrivningstid (eks. mva) Tabell 92: Driftstiltak i planperioden (eks. mva) Tabell 93: Driftstiltak fordelt utover i planperioden (eks. mva) Teknisk drift Hammerfest kommune

17 Hovedplan vann XVI Tabell 94: Plantiltak over planperioden (eks. mva) Tabell 95: Plantiltak fordelt etter årstall i planperioden (eks. mva) Tabell 96: Gjeldende gebyrsatser for 2008 og 2009 (eks. mva) (Hammerfest kommune, ). 127 Tabell 97: Gjeldende gebyrsatser omregnet til forbruk for 2009 (eks. mva) Tabell 98: Gjeldende satser omregnet til pris pr. m³ for 2008 og 2009 (eks. mva) Tabell 99: Matrise over inndekning av kommunale vanngebyrer i perioden Tabell 100: Gebyrer for perioden Tabell 101: Gebyrer boliger , alle tall er eks. mva Tabell 102: Endring av gebyrgrunnlaget fra 2009 til snitt for planperioden Tabell 103: Forbruk for de ulike vannverkene fordelt på husholdning, industri lekkasjer/styrtetappinger (Hammerfest kommune, 2008) VEDLEGG Nr Beskrivelse 1 Avrenning Hammerfest vannverk 2 Vurdering av Vestfjelldammen som kilde 3 Avrenning Rypefjord vannverk 4 Vurdering av bassengvolum Rypefjord 5 Dimensjonerende vannmengder 6 Bassengvolum Fuglenes / Prærien 7 Bassengvolum Hammerfest 8 Vannbehandling Hammerfest vannverk 9 Inntaksledning Vestfjelldammen 10 Saneringstiltak perioden Gebyrberegning Teknisk drift Hammerfest kommune

18 Hovedplan vann 1 1 INNLEDNING OG PROBLEMSTILLINGER 1.1 Bakgrunn Vann er vårt viktigste næringsmiddel. Det er en av kommunens viktigste oppgaver å kunne besørge en sikker og tilstrekkelig vannforsyning med god kvalitet. (Miljøverndepartementet, 1988) For å kunne drive en forsvarlig vannforsyning er det nødvendig med en overordnet strategi og et langsiktig planarbeid. Innenfor vannforsyningen blir hovedplan for vann benyttet som ett overordnet strategidokument og en langsiktig plan. Hammerfest har en hovedplan for vannforsyning for perioden (Norconsult AS, 2006). Den har vært Hammerfest kommune sitt redskap til overordnet styring av vannsektoren i planperioden, og har vært definert som en kommunedelplan etter plan og bygningsloven. Handlingsplanen i denne planen er lagt til grunn for utbyggingene i dette tidsrommet, hvor noen av tiltakene er gjennomført mens andre er enten under planlegging eller utførelse. De siste tiltakene i handlingsplanen vil bli videreført i denne planperioden. Det gjelder rehabilitering og sanering av VA-nettet som er samordnet med Statens Vegvesen som gjelder både riksvegen og andre sentrumsgater i sentrum av Hammerfest. I henhold til hovedplan vedtatt den er det bestemt at planen skal revideres før utløp av 2009 (Norconsult AS, 2006). Hammerfest kommune har på dette grunnlaget vedtatt å revidere hovedplan for vannforsyning. Denne revisjonen skal gjelde for perioden Hovedplan vann skal vedtas som en kommunedelplan for virksomhetsområdet vann i henhold til gjeldende Plan og bygningsloven Ved revisjon av kommuneplanen gjelder bestemmelser om kommunal planstrategi iht. PBL 10-1, og (Miljøverndepartementet, 2008) Revisjonen av hovedplan vann er utført som masteroppgave ved Luleå tekniske universitet, institutt for Samhällsbyggnad i samarbeid med involvert personell fra Sektor for teknisk drift i kommunen. 1.2 Generelt om kommunens plansystem og hovedplan vann Kommuneplanen er det øverste leddet i det kommunale plansystemet. Kommunal planstrategi skal vedtas av kommunestyret første året i hver valgperiode. Det skal utarbeides planprogram for alle kommuneplaner. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen, opplegg og medvirkning. (Miljøverndepartementet, 2008) Hovedplan for vann er et temabidrag til kommuneplanen(miljøverndepartementet, 1988). Hovedplan vann for Hammerfest kommune vil bli behandlet som en kommunedelplan iht. plan og bygningsloven 11-1 (Miljøverndepartementet, 2008). Hovedplan vann er inndelt slik at det kan dekke flere formål i samme dokument (Bergen kommune, 2006): Strategiske valg for politisk og administrativ ledelse Overordnet vurdering av risiko og sårbarhet i vannforsyningen (overordnet ROS-analyse) Oppdatert godkjenning av vannforsyningen iht. drikkevannsforskriften

19 Hovedplan vann 2 Operativ resultatkontroll der hovedplanmålene brukes i årsmeldingen fra vannverket Rullering av kommuneplan og økonomiplan (Investeringer og gebyrer) Systematikk for internkontroll Følgende emner bør belyses i en hovedplan for vannforsyningen: Kildevalg Dimensjoneringsgrunnlag, vannbehov Vannkvalitet og vannbehandling Hovedtransportsystem / nettanalyser Lekkasjenivå Sanering av vannledninger Utbyggingsområder Sikkerhet i forsyningen Privat vannforsyning Handlingsplaner Gebyrberegning Disse emnene belyses og settes sammen til et overordnet strategidokument og en langsiktig plan som danner grunnlag for faglige og politiske beslutninger, prioriteringer, og som gir et bedre utgangspunkt for å budsjettere nødvendige tiltak innenfor vannforsyningen. Hovedplan blir benyttet som grunnlag for fremtidig utbygging av vannforsyningen i en kommune. (Mattilsynet, 2005) Staten ved Kommunaldepartementet har skjerpet kravene til grunnlaget for å yte økonomisk tilskudd til utbygginger av vannforsyningsanlegg. Det er i denne forbindelse en forutsetning at det er utarbeidet hovedplan for vannforsyningen. Staten kan da yte tilskudd til utbygginger av vannforsyningsanlegg etter regler beskrevet i rundskriv H-18/98 og H-19/98 utgitt av Kommunal- og Arbeidsdepartementet. 1.3 Mål og problemstilling for hovedplan vann Hammerfest kommune har hatt en positiv utvikling siden vedtaket om utbygging av gassfeltet Snøhvit utenfor kysten av Finnmark. Dette har gitt Hammerfest kommune et unikt utgangspunkt for positiv utvikling, og har skapt stor aktivitet, etablering av nye virksomheter, samt vekst i sysselsetting og folketall. Den nye næringsaktiviteten har bidratt til økt eiendoms- og inntekstskatt som igjen har ført til styrking av kommuneøkonomien. Denne styrkingen av kommuneøkonomien har gitt rom for satsing og tilrettelegging for både lokalsamfunnet og nye virksomheter. Dette har dannet grunnlaget for visjonen; Sammen for Hammerfest. Visjonen baserer seg på verdier som lagånd, stolthet, å være åpen og å ha trua. Disse verdiene skal danne grunnlaget for et godt sted å være for alle. Visjonen er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel for perioden (Hammerfest kommune, 2006) Det innbærer at de endringene som kommunen har gjennomgått siden vedtaket om i landføring av gass fra Snøhvitfeltet, og de planene som ligger til grunn for videre utviklingen, danner basis for problemstillingene som drøftes i denne hovedplanen for vannforsyning.

20 Hovedplan vann 3 Målet med planen er å kartlegge dagens status med hensyn til vannforsyning i Hammerfest kommune. Tilfredsstiller vannforsyningen i Hammerfest kommune gjeldene krav i drikkevannsforskriften? Og hvilke tiltak må gjennomføres for at vannforsyningen skal være godkjent i henhold til denne forskriften? For å besvare en slik problemstilling må følgende områder belyses i forhold til drikkevannsforskriften og de faktiske forhold som råder innenfor vannforsyningen i Hammerfest: Vannkvalitet og vannbehandling Internkontroll, sikkerhets- og beredskapsmessige forhold Vannbehov Økonomiske konsekvenser av tiltak Dette danner hovedstrukturen i problemstillingen. De ulike emnene som et hovedplandokument skal belyse, blir drøftet og konkludert etter denne strukturen. For å kunne forutse utviklingen vannforsyningssektoren i planperioden, må planen på en del områder ha et perspektiv utover planperioden. Både tidsperspektivet og prognosene i kommuneplanens samfunnsdel for perioden er benyttet som et verktøy til å besvare problemstillingen. 1.4 Metodevalg Tilnærmingen er basert på kvalitativ metode som kombinerer disse fem teknikkene; direkte observasjon, direkte deltaking, innformant, respondentintervju og dokumentanalyse. (McCall, 1969) Innenfor den kvalitative metoden er forståelse eller tolkning av informasjoner som står i forgrunnen. Kvalitative tilnærminger med sitt fleksible opplegg og nære forhold til datakilden skulle gi gode muligheter for relevante tolkninger (Solvang, 1986). Dette eksamensarbeidet er utført på basis av befaringer av aktuelle anlegg, opplysninger fra ansvarlig personell ved Hammerfest kommune i form av møter med referat, innhenting av data fra sentralt driftsovervåkingsanlegg, innsyn i rapporter fra Hammerfest kommune, studier av tidligere utredninger og litteraturstudier fra relevant litteratur om de ulike emner som blir behandlet i denne hovedplanen. Vannbehandlingsanleggene i Hammerfest, Kårhamn, Akkarfjord, Forsøl er befart. I tillegg har man sett på en del pumpestasjoner og trykkøkningsstasjoner. Møte med ansvarlig driftspersonell er avholdt etter behov. Referatene fra disse møtene er benyttet til dokumentasjon av nødvendig opplysninger. Dette gjelder både muntlig fremskaffet opplysninger og opplysninger som er dokumentert i form av rapporter. Det er hentet ut rapporter fra driftsovervåkingen som gjelder vannmengdemålinger. I tillegg har man sett på ulike driftsrapporter som Hammerfest kommune er pålagt til å rapportere til både Mattilsynet og Vannverksregisteret(Folkehelseinstituttet). Hammerfest kommune har gjort en del utredninger på ulike problemstillinger som berører vannforsyningen. Disse deltemaene er forsøkt vurdert og satt i system. En del av disse har vært gjenstand for evaluering og vurdering, og fremkommer som vedlegg til rapporten. I tillegg er det gjort en

21 Hovedplan vann 4 del nye vurderinger både på vannbehandlingsanlegg, avrenningsforhold, vannkilde som hygienisk barriere og ulike reservoarvurderinger. Det er i tillegg gjort litteraturstudier basert på tilgjengelig litteratur både i lærebøker innenfor faget, faglitteratur og litteratur på internett. I den forbindelse er det naturlig å nevne litteratur fra Luleå tekniske universitet, Norsk vann, Mattilsynet, Folkehelseinstituttet og Asplan Viak`s prosjektarkiv. En hovedplan består av flere emner. Hvert enkelt emne er i hovedsak blitt behandlet i følgende rekkefølge i det skriftlige dokumentet: Generelt om emne - Teoretisk tilnærming Situasjonsbeskrivelse Drøfting Konklusjon / oppsummering Tiltak Til slutt vil det bli en samlet konklusjon i forhold til emnene som inngår i problemstillingen.

22 Hovedplan vann 5 2 LOVER OG FORSKRIFTER - TEORETISK TILNÆRMING 2.1 Gjeldende lover og forskrifter Virksomheter som produserer eller omsetter drikkevann, kildevann og naturlig mineralvann må forholde seg til regelverk for næringsmiddelforvaltningen og helseforvaltningen. Sentrale lover som ligger til grunn for forvaltningen på disse områdene er: Lov av 19.desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet (Matloven) Lov av 19.november 1982 nr. 66 om helsestjenesten i kommunene Lov av 23. Juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap Med utgangspunkt i disse lovene er det laget forskrifter som regulerer den aktuelle vannforsyningen: Forskrift av 4. Desember 2001 om vannforsyningen og drikkevann (Drikkevannsforskriften) Veileder til drikkevannsforskriften av 4. Desember 2001, versjon 2. September 2005 Forskrift om endring i forskrift om vannforsyningen og drikkevann av 4. Februar Forskrift av 21. Desember 1993 om utvinning og frambud mv. av naturlig mineralvann og kildevann I tillegg til et generelt krav i drikkevannsforskriften om internkontroll, gjelder det også egne krav til internkontroll på næringsmiddelområdet. Disse fremkommer av Forskrift av 15. Desember 1994 om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen. (IK-MAT) Drikkevannsforskriften Drikkevannsforskriften er det viktigste dokument for en vannverkseier. Formålet med forskriften ( 1) er å sikre forsyning av vann i tilfredsstillende mengde og tilfredsstillende kvalitet, herunder å sikre at drikkevannet ikke inneholder helseskadelige forurensning av noen slag og for øvrig er helsemessig betryggende. Forskriften gjelder for alle vannforsyningssystem, selv om ikke alle vannverk er godkjenningspliktige. (Helse og omsorgsdepartementet, 2001) Forskriften beskriver og stiller krav til blant annet følgende forhold: Forbud mot forurensing av vannforsyningssystem. Vannverkseier plikter også å beskytte drikkevannskilder for å forhindre fare for forurensning. Godkjenning av vannverk. Alle vannverk av en viss størrelse skal være godkjent. Sikkerhet/beredskap. Vannverkseier skal gjennomføre nødvendige tiltak for å kunne levere tilstrekkelige mengder vann under både normal drift og under kriser. Vannkvalitet krav til parametre. Det er satt konkrete krav til vannkvaliteten når det leveres forbruker. Vannbehandling/bruk av kjemikalier Internkontroll/prøvetaking mv. Vannverkseier skal etablere og føre internkontroll for etterlevelse av denne forskriften. Opplysningsplikt. Etter 6 plikter vannverkseier uoppfordret å gi informasjon til mottakerne av vannet ved endringer eller helsemessig risiko ved vannkvaliteten. Opplysningsplikten er ytterligere utvidet: Mottaker skal også holdes løpende orientert i de tilfeller vannforsyningssystemet ikke tilfredsstiller andre krav i forskriften, og om årsaken til dette.

23 Hovedplan vann 6 Materialvalg og dimensjonering av transportsystem og vannbehandlingsanlegg. Materialene skal ikke kunne avgi stoffer til drikkevann som kan medføre fare for helseskade eller som kan føre til en uakseptabel endring i vannets sammensetning. Det er også krav om at transportsystem og vannbehandlingsanlegg skal være tilstrekkelig dimensjonert og tilrettelagt. I Drikkevannsforskriften er det satt svært detaljerte krav til hvilken vare som skal leveres. Det er understreket at befolkningen skal ha vann av en gitt kvalitet under alle tenkelige forhold. Det er ikke akseptabelt at et større antall abonnenter er uten vann, eller har vann med redusert kvalitet, som følge av påregnelige hendelser (eksempelvis ledningsbrudd, vedlikehold). Det er registrert en økende fokusering fra forbrukerorganisasjonene når det gjelder vannforsyning (dette gjelder også kommunale tjenester generelt). Det er grunn til å tro at presset fra forbrukerne vil øke ytterligere, og at vann i nær framtid blir å betrakte som en hvilken som helst vare når det gjelder krav og reklamasjoner Øvrige direktiver, lover og forskrifter som regulerer vannforsyningen Øvrige sentral veiledere, direktiver, lover og forskrifter som regulerer vannforsyningen er: Rammedirektiv for vann av 23. Oktober Plan og bygningsloven Forurensningsloven av 13. Mars 1981 nr. 6. Vannressursloven av 24. November 2000 nr. 82 Internkontrollforskriften av 12. Juni 1996 Forskrift om kommunal vann- og avløpsgebyrer, T SFT, Endret ved forskrift av 27. September 1996 og 13.juli 2000 Veiledning: Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen, Mattilsynet, mai Teoretisk tilnærming Utarbeidelsen av hovedplan for vann er basert på veileder T-711: Vannforsyning kommunal hovedplan utarbeidet av Miljøverndepartementet. Hensikten med denne var å bedre de kommunale planleggingsprosesser, og være et verktøy til å utvikle gode politiske beslutningsprosesser, med vekt på oppbygging av erfaringsbank for kommunale erfaringer innenfor vannforsyningen. (Miljøverndepartementet, 1988) Veilederen beskriver oppbygging av planen i 3 hoveddeler: I. Strategidel Analyse av situasjonen Innsats og prioriteringsområder II. Ulike Tiltak Med utgangspunkt i strategidelen bør det foretas nærmere undersøkelse, og vurdering av alternative tiltak og forslag til prioriteringer III. Plan En langsiktig del valg av hovedløsninger og ambisjonsnivå Handlingsprogram med realistiske arbeidsmål og resultatkrav

NOTAT VEDLEGG 11 GEBYRBEREGNING INNHOLD

NOTAT VEDLEGG 11 GEBYRBEREGNING INNHOLD Oppdragsgiver: Hammerfest kommune Oppdrag: Vedlegg 11 Hovedplan vann 2011-2014, Hammerfest kommune Del: Gebyrberegning Dato: 2010-05-05 Skrevet av: Torgrim Fredeng Kemi Kvalitetskontroll: VEDLEGG 11 GEBYRBEREGNING

Detaljer

Møteinnkalling. Komite 3 Tekniske tjenester. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 11.03.2010 Tidspunkt: 08:15

Møteinnkalling. Komite 3 Tekniske tjenester. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 11.03.2010 Tidspunkt: 08:15 Møteinnkalling Utvalg: Komite 3 Tekniske tjenester Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 11.03.2010 Tidspunkt: 08:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90. Møtesekretær innkaller

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

Norsk Vann. Rapport. Veiledning for UV-desinfeksjon av drikkevann

Norsk Vann. Rapport. Veiledning for UV-desinfeksjon av drikkevann Norsk Vann Rapport 164 2008 Veiledning for UV-desinfeksjon av drikkevann Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige hovedrapportene.

Detaljer

Hovedplan vannforsyning 2010-2021

Hovedplan vannforsyning 2010-2021 Hovedplan vannforsyning 2010-2021 Godkjent kommunestyre 11.02.2010 sak 4/2010 Dato: 13.01.2010 Hovedplan for vannforsyning 2010 2021 Side 1 av 100 Dato: 13.01.2010 Hovedplan for vannforsyning 2010 2021

Detaljer

Veileder til Drikkevannsforskriften

Veileder til Drikkevannsforskriften Veileder til Drikkevannsforskriften Dette er en førsteutgave av veileder til drikkevannsforskriften som ble gjort gjeldende fra 1.1.2002. Siden forskriften inneholder en del endringer i forhold til tidligere

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE HOVEDPLAN VANN

LEIRFJORD KOMMUNE HOVEDPLAN VANN Oppdragsgiver Leirfjord kommune Rapporttype Hovedplan vann 2014.08.01 LEIRFJORD KOMMUNE HOVEDPLAN VANN HOVEDPLAN VANN 3 (35) LEIRFJORD KOMMUNE HOVEDPLAN VANN Oppdragsnr.: 6131307 Oppdragsnavn: Statusrapport

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen vann og avløp

Kostnadseffektivitet innen vann og avløp FORVALTNINGSREVISJON Kostnadseffektivitet innen vann og avløp KLÆBU KOMMUNE November 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra Klæbu kommunes kontrollutvalg i

Detaljer

Sårbarhet i vannforsyningen. Vedlegg A - N. Rapport nr. 21.730.081/R1 Dato 14. november 2003 Kunde Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap

Sårbarhet i vannforsyningen. Vedlegg A - N. Rapport nr. 21.730.081/R1 Dato 14. november 2003 Kunde Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap Sårbarhet i vannforsyningen Vedlegg A - N Rapport nr. 21.730.081/R1 Dato 14. november 2003 Kunde Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap VEDLEGG A EKSISTERENDE INFRASTRUKTUR OG BEREDSKAP, NASJONALT

Detaljer

Hovedplan for vann og avløp 2014-2024

Hovedplan for vann og avløp 2014-2024 Hovedplan for vann og avløp 2014-2024 RAPPORT Bamble kommune - hovedplan VA Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 185400 08.05.2013 Kunde: Bamble kommune Hovedplan for vann og avløp 2014-2024 Sammendrag: Hovedplan

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon i Skaun kommune

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon i Skaun kommune Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon i Skaun kommune Skaun kommune November 2006 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Skaun kommunes kontrollutvalg

Detaljer

Hovedplan vann og avløp Ski kommune HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011-2021. Høringsdokument

Hovedplan vann og avløp Ski kommune HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011-2021. Høringsdokument Hovedplan vann og avløp Ski kommune HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011-2021 Høringsdokument Innholdsfortegnelse FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. SAMMENDRAG... 3 1 ORIENTERING OM PLANARBEIDET... 4 2

Detaljer

Etne. kommune OPPDRAG EMNE

Etne. kommune OPPDRAG EMNE Rapport Etne kommune OPPDRAG Hovedplann vann 2012 2022 EMNE Hovedplann for vannforsyning DOKUMENTKODE 613896 RIVA RAP 0011 RAPPORT OPPDRAG Hovedplan vann 2012 2022 DOKUMENT KODE 613896 RIVA RAP 001 EMNE

Detaljer

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS FORORD Internasjonale, nasjonale, regionale og lokale hensyn tilsier

Detaljer

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011-2021

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011-2021 HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011-2021 Vedtatt 03.11.2010 Forord Hovedplan Vann og Avløp legger overordnede føringer for rehabilitering, sanering og nybygging av vann og avløpsnettet, samt begrensninger i utbygging

Detaljer

Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022

Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022 Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022 1 Forord Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp, 2011-2022 er Vann- og avløpsverkets overordnede styrende dokument. Den tar utgangspunkt

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon Orkdal kommune November 2006 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden 23.5.

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon Hitra kommune November 2006 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden 03.05.

Detaljer

Hovedplan vann og avløp

Hovedplan vann og avløp Rennesøy kommune Hovedplan vann og avløp 2014-2024 Hovedplan Rennesøy 2014-2024 1 Innledning. 1.1 Forord Rennesøy kommune utarbeidet hovedplan for vannforsyningen i 2007. IVAR IKS hadde da etablert ny

Detaljer

Vannforsyningens ABC

Vannforsyningens ABC Vannforsyningens ABC Kapittel F Internkontroll og beredskap F. INTERNKONTROLL OG BEREDSKAP...2 F.1 INTERNKONTROLL...2 F.1.1 Regelverk...2 F.1.2 Hovedprinsippene i internkontroll...3 F.1.3 Referanse...6

Detaljer

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Del 1 RISIKOVURDERING RISIKOREDUSERENDE TILTAK Rullering 2007 gjelder kun vannforsyning www.rg-prosjekt.no

Detaljer

Hovedplanavløp2013 20 6. Hovedplanavløp 2013-2016

Hovedplanavløp2013 20 6. Hovedplanavløp 2013-2016 Hovedplanavløp2013 20 6 Hovedplanavløp 2013-2016 A03 2012-12-31 Hovedplan avløp 2013-2016 aenii safol aenii Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent &" -( $+ '' "'-(.&&/ ". &"0.""# "#"..

Detaljer

KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013

KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013 KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013 Juli 2009 Kommunal Utredning Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

HOVEDPLAN AVLØP 2012-2022

HOVEDPLAN AVLØP 2012-2022 HOVEDPLANAVLØP 2012-2022 (KOMMUNEDELPLAN) HOVEDRAPPORT SONGDALENKOMMUNE 01.11.2013 Hovedplan avløp II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Hovedplan avløp Utgave/dato: For 2. gangs politiske

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret 13.11.2012 HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP 2013-2020

Vedtatt av kommunestyret 13.11.2012 HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP 2013-2020 Vedtatt av kommunestyret 13.11.2012 HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP 2013-2020 FORORD Hovedplan vannforsyning og avløp 2013-2020 er vedtatt som et styringsdokument av kommunestyret i sak 11/657. Hovedplanen

Detaljer

Sårbarhet i vannforsyningen

Sårbarhet i vannforsyningen Sårbarhet i vannforsyningen Rapport nr. 21.730.081/R1 Dato 14. november 2003 Kunde Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap Sårbarhet i vannforsyningen Side i 0. SAMMENDRAG 0.1 Prosjektbakgrunn

Detaljer

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV).

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). HOVEDPLAN 2013 2025 Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). 1. Sammendrag. side 1-2 2. Effektivitet og organisering. side 3-4 3. Historikk. side 5-7 4. Forvaltningssystemet for vannforsyningen.

Detaljer

Norsk Vann. Rapport. Optimal desinfeksjonspraksis fase 2

Norsk Vann. Rapport. Optimal desinfeksjonspraksis fase 2 Norsk Vann Rapport 169 2009 Optimal desinfeksjonspraksis fase 2 Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige hovedrapportene. Dette

Detaljer

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål - vann og helse Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål for vann og helse - Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll for vann og helse Innhold Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll

Detaljer