BANKKLAGENEMNDA KLAGENEMND FOR BANK, FINANS OG VERDIPAPIRFOND ÅRSBERETNING 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BANKKLAGENEMNDA KLAGENEMND FOR BANK, FINANS OG VERDIPAPIRFOND ÅRSBERETNING 2009"

Transkript

1 BANKKLAGENEMNDA KLAGENEMND FOR BANK, FINANS OG VERDIPAPIRFOND ÅRSBERETNING 2009

2 BANKKLAGENEMNDA Postboks 6855, St. Olavs plass 0130 OSLO innhold side Årsberetning 1 Statistikk 6 Bankklagenemndas uttalelser i sammendrag 9 Hovedavtale for Bankklagenemnda 42 Summary in English 48

3 Årsberetning 2009 I 2009 tok Bankklagenemnda 864 skriftlige klagesaker til behandling. Dette var en økning fra 731 saker i I tillegg mottok nemnda ca 1350 skriftlige klagesaker vedrørende plasseringer i strukturerte produkter, som aksjeindeksobligasjoner og bankinnskudd med aksjeavkastning. Disse sakene har Bankklagenemnda besluttet å stanse den nærmere behandling av inntil videre. Styret legger som i tidligere år til grunn at Bankklagenemnda har bidratt til at finansinstitusjonene har endret sine vilkår og rutiner i tvisteforebyggende retning. Når det gjelder sakssammensetningen av de nevnte 864 sakene, opplyses at Bankklagenemnda mottok 411 saker vedrørende betalingsformidling, hvilket utgjorde ca 48 %. Det store flertallet av disse sakene dreide seg om misbruk av bortkomne betalingskort, og var bragt inn for behandling i nemnda av finansinstitusjonene i henhold til finansavtaleloven 37. (Tallet for 2008 var 402, 55 %.) Klager vedrørende bankenes utlån utgjorde 19 % av sakene, (15 % i 2008). For gruppene innskudd og kausjon var 2009 tallene henholdsvis 7 % (8 % i 2008) og 3 % (4 % i 2008). Bankklagenemnda tok i 2009 til behandling 186 saker angående institusjonenes finansielle rådgivning. Tallet for 2008 var 119. (For 2009 kommer i tillegg forannevnte 1350 saker vedrørende plasseringer i strukturerte produkter.) Som omtalt i årsberetningen for 2008 avga Bankklagenemnda den 20. januar 2009 uttalelse i tvisten mellom Ivar Petter Røeggen og DnB NOR Bank ASA, i anledning lånefinansierte plasseringer i aksjeindeksobligasjonene DnB Global 2000/2006 og DnB Sektor 2000/2006. Klageren hevdet særlig at banken ikke opplyste om, og heller ikke ga ham mulighet til å forstå på tegningstidspunktet, at forventet avkastning var negativ. Nemnda avga uttalelse under dissens 3 2; BKN Nemndas flertall kom til at banken ikke hadde oppfylt sin bevisbyrde ved å godtgjøre at produktet med den tilbudte lånefinansiering hadde en tilstrekkelig høy forventet produktavkastning, og at det var i strid med god bankskikk å gjøre avtalene med klager gjeldende. Mindretallet mente at banken hadde oppfylt sin bevisbyrde ved å godtgjøre at klagers investeringer med lånefinansieringen kunne ha en sannsynlig forventet produktavkastning. Banken meddelte nemnda at uttalelsen ikke ville bli fulgt. Banken meddelte videre Bankklagenemnda at banken heller ikke ville følge nemndas uttalelse i andre, fremtidige klagesaker med samme vurderingstema som i BKN I bl.a. BKN ble det så vist til at nemnda hadde fått opplyst at klageren i sak hadde bragt saken inn for retten. I påvente av rettskraftig dom i saken fant nemnda det riktig å stanse behandlingen av saker som gjelder strukturerte produkter, jf Hovedavtale for Bankklagenemnda 2 2, femte ledd, siste setning. Tvisten mellom Ivar Petter Røeggen og DnB NOR Bak ASA skal opp for Oslo tingrett i april Når det gjelder resultatet av klagesaksbehandlingen fikk kunden helt eller delvis medhold i 17,5 % (31 saker) av de 177 sakene som ble behandlet av en samlet nemnd i 2009, (19 % i 2008.) Når det gjelder utfallet av sakene som ble avsluttet under behandlingen i Bankklagenemndas sekretariat, førte klagen helt eller delvis frem for kunden i 28 % av sakene i 2009, (25 % i 2008.) 1

4 Bankklagenemndas uttalelser er rådgivende overfor partene. Ved uttalelse som går imot finansinstitusjonen skal denne gi en begrunnet tilbakemelding til sekretariatet innen tre uker dersom uttalelsen ikke vil bli fulgt. Etterlevelsen av nemndas uttalelser har jevnt over vært høy. I 2009 var det fire uttalelser fra nemnda som ikke ble fulgt av institusjonen. Bankklagenemnda bestreber seg på å avgi enstemmige uttalelser, idet uttalelsene da har størst gjennomslagskraft. Styret har i de senere år konstatert et relativt betydelig antall dissenser i nemndas uttalelser, så også i Hovedårsaken til dette er at uttalelsene i saker om misbruk av betalingskort ofte blir avsagt under dissens. Styret bemerker imidlertid at i det store flertallet av disse sakene er representantene i nemnda uenige i om saken bør realitetsbehandles i nemnda eller ei. Nemnda har i 2009 avgitt seks uttalelser hvor det var dissens om realiteten i saken. For nærmere detaljer om utviklingen i antallet klagesaker, sakstypene og resultatet av behandlingen, vises til de grafiske fremstillinger nedenfor. Ved årsskiftet 2009/2010 var det i sekretariatet 348 saker under behandling, mot 352 pr 31. desember Når det gjelder saksbehandlingstiden er ambisjonen fortsatt at den ikke skal overstige tre måneder for saker som avsluttes i sekretariatet, og fire fem måneder for saker som forelegges nemnda i møte. Da det har vært et stort antall nemndssaker de senere år, har saksbehandlingstiden for en del av disse sakene blitt noe lengre. Bankklagenemndas leder har myndighet til å avvise saker dersom hun er enig med sekretariatet i at klagen åpenbart må avvises, eller åpenbart ikke kan føre frem. I 2009 ble ti saker avsluttet ved lederens beslutning. I. Bankklagenemnda Bankklagenemnda består i hver sak av leder og fire medlemmer. To av medlemmene er oppnevnt av Forbrukerrådet og to av bransjesiden. Lederen er oppnevnt av partene i fellesskap. Leder: Nestleder: Konstituert lagdommer Cecilie Østensen Noss fra 1. april 2009 Professor dr. juris Viggo Hagstrøm til 1. april 2009 Førsteamanuensis dr. juris Trygve Bergsåker (Universitetet i Oslo) fra 1. april 2009 Cecilie Østensen Noss til 1. april 2009 Nemndas medlemmer oppnevnt av banksiden: Advokat Stig B. Andersen (DnB NOR Bank ASA) Varamedlem: Advokat Randi Almås Welhaven (Sparebanken Hedmark) Varamedlem: Advokat Erik Bøhn (Fokus Bank) Advokat Per Kjetil Lilleskare (Storebrand ASA) 2

5 Nemndas medlemmer oppnevnt av Finansieringsselskapenes Forening: Direktør Jan Fr. Haraldsen (Finansieringsselskapenes forening) Varamedlem: Head of Legal Håkon D. A. Amundsen (EnterCard Norge ASA) Nemndas medlemmer oppnevnt av Verdipapirfondenes Forening: Advokat Mette Petersen (Nordea Bank Norge ASA) Varamedlem: Advokat Siv Børge Ask (Storebrand ASA) Nemndas medlemmer oppnevnt av Forbrukerrådet: Rådgiver Paal Bjønness (Forbrukerrådet) Juridisk rådgiver Frode Arnesen (Forbrukerombudet) Varamedlem: Rådgiver Anne Nesheim (Forbrukerrådet) Varamedlem: Seniorrådgiver Anne Sofie Faye Lund (Forbrukerrådet) Bankklagenemnda har i 2009 avholdt 15 møter, og har avgitt 177 uttalelser, (112 i 2008). En nærmere redegjørelse for hvilke sakstyper klagene gjaldt og resultatet av behandlingen, er gitt i statistikkene nedenfor. II. Bankklagenemndas sekretariat Klagesakene forberedes av sekretariatet, som gjennom nøytral og uhildet rådgivning søker å finne frem til løsninger som begge parter kan godta. Saker som ikke løses ved sekretariatets behandling legges frem for nemnda til uttalelse. Sekretariatet har hatt slik bemanning i 2009: Advokat Per Fiskerud, sekretariatssjef Advokat Marit Strand, stedfortredende sekretariatssjef Advokat Heidi Noodt Advokat Trine Melheim (til juni 2009) Advokatfullmektig Christer Gangsø (fra august 2009) Advokatfullmektig Evy Ann Hagen (fra september 2009) Advokatassistent DNA Sissel Jøssang Sekretær Hilde Jeanette Nyborg (fra mai 2009) Etter organisasjonsmessig behandling i FNH, Sparebankforeningen, Finansieringsselskapenes forening og Verdipapirfondenes forening i august/september 2009, ble det gitt tilslutning til et mandat om å utrede spørsmålet om administrativ samordning av Bankklagenemnda (BKN) og Forsikringsklagekontoret (FKK). Prosessen har sin bakgrunn i et initiativ fra Forbrukerrådet i lys av de behandlingsproblemer som meldte seg for BKN i forbindelse med det store antallet saker vedrørende kjøp av sammensatte produkter. Forbrukerrådet ga sin tilslutning til det utredningsmandatet som de fire næringsforeningene hadde fastsatt. Arbeidsgruppen anbefaler i sin utredning som ble ferdigstilt den 10. februar 2010, at det med virkning fra 01. juli 2010 etableres et felles sekretariat for drift av Bankklagenemnda og forsikringsnemndene ved FKK. Formelt sett vil det kunne skje ved at BKN og FKK slås sammen til en organisasjon under navnet Finansklagenemnda klagenemndene for forsikring, bank, finans og verdipapirfond. Arbeidsgruppen legger til grunn at nemndene som sådan videreføres som 3

6 uavhengige, utenrettslige tvisteløsningsorganer med sine mandater, saksbehandlingsregler og sammensetninger som ved etableringstidspunktet. Arbeidsgruppens rapport og innstilling er våren 2010 under organisasjonsmessig behandling hos avtalepartene. III. Styret for Bankklagenemnda Styret skal organisere sekretariatet og virke som kontaktorgan mellom sekretariatet og partene i Hovedavtalen for Bankklagenemnda. Styret fastsetter nødvendige retningslinjer for nemnda, og fremsetter forslag til budsjett og regnskap for avtalepartene. Sekretariatssjefen deltar i styremøter, men er ikke medlem av styret. Som styre har i 2009 vært oppnevnt: Fagdirektør Tore A. Hauglie, Finansnæringens Hovedorganisasjon, leder fra april 2009, med fagsjef Rune Fjørtoft som varamedlem. Avdelingsdirektør Olav Breck, Sparebankforeningen i Norge, leder til april 2009, med advokat Gunnar Harstad som varamedlem. Administrerende direktør Anne Lise Løfsgaard, Finansieringsselskapenes forening, med direktør Jan Fr. Haraldsen som varamedlem. Direktør Bernt Zakariassen, Verdipapirfondenes forening, med administrerende direktør Lasse Ruud som varamedlem. Underdirektør Jorge Jensen, Forbrukerrådet, med seniorrådgiver Terje Sørensen som varamedlem. Styret har hatt fire møter i Av behandlede saker kan nevnes årsberetning og regnskap for 2008, samt budsjett for Styret har også behandlet oppnevnelsene av ny leder og nestleder for Bankklagenemnda. Det kan videre også nevnes at nemndas vedtekter er endret, slik at for nemndas leder og nestleder kan sammenhengende funksjonstid i samme verv, bortsett fra i særlige tilfeller, maksimalt være åtte år. Med virkning for 2009 ble det inngått følgende kostnadsfordelingsavtale: Sparebankforeningen i Norge 65,67 % Finansnæringens Hovedorganisasjon 25,26 % Finansieringsselskapenes Forening 7,07 % Verdipapirfondenes Forening 2,00 % IV. Informasjon Bankklagenemndas uttalelser legges fortløpende inn på Lovdata i full tekst. I tillegg gis uttalelsene ut kvartalsvis og som årssamlinger til abonnenter i samarbeid med Spama AS (Sparebankmateriell). Ordningen med abonnement på nemndas uttalelser er videreført i Bankklagenemnda har egen side på Internett, med adressen De seneste uttalelsene fra Bankklagenemnda er også tilgjengelige her. 4

7 Det er utarbeidet en opplysningsfolder på norsk og engelsk om klagesaksbehandlingen i Bankklagenemnda. Den kan bestilles gratis i sekretariatet. Sekretariatet og nemndas leder har også i 2009 informert om Bankklagenemnda generelt og om de klagesaker som er behandlet. Det gjelder bl.a. foredrag, og i media. Sekretariatssjefen har representert nemnda i Praha, Tsjekkia i anledning FIN NET samarbeidet. Dette er et samarbeid mellom klageorganer innen finanssektoren i Europa, i regi av EU kommisjonen, med formål å behandle grenseoverskridende klagesaker. V. Klagesaksbehandlingen Bankklagenemnda tok til behandling 864 skriftlige klagesaker mellom finansinstitusjoner og deres kunder i (Av disse var ca 410 bragt inn av institusjonen i henhold til finansavtaleloven 37.) I tillegg mottok som nevnt nemnda ca 1350 klager som gjaldt plasseringer i strukturerte produkter, som nemnda har besluttet å stanse behandlingen av inntil videre. Det ble avsluttet 634 saker i nemndas sekretariat i 2009, (476 i 2008). I tillegg forberedte sekretariatet 177 saker som ble avsluttet med uttalelser fra Bankklagenemnda i møte, (112 i 2008). Sekretariatet mottok i tillegg et betydelig antall (i størrelsesorden 3000) telefonhenvendelser, og enkelte personlige henvendelser til kontoret i Telefonhenvendelsene kommer i det vesentlige fra institusjonenes kunder samt fra deres advokater, men også i en viss utstrekning fra bransjen selv, som vil forhøre seg om Bankklagenemndas praksis på ulike områder. Erfaring viser at en betydelig del av henvendelsene blir løst pr telefon, eventuelt med henvisning til at nemnda tidligere har behandlet et liknende tilfelle. Andre henvendelser fører til skriftlige klagesaker, eventuelt ved at kundene først blir rådet til å ta saken opp med institusjonen. Selv om denne muntlige veiledningen, som er tilgjengelig i hele kontortiden fra til 15.30, kan være tidkrevende for sekretariatets advokater, må dette sies å være både en rasjonell klagebehandling og en god måte å dra nytte av presedensvirkningene av nemndas uttalelser. VI. Økonomi Utgifter til driften av sekretariatet og godtgjørelsen til nemndas leder og nestleder, fordeles etter avtale mellom Sparebankforeningen i Norge, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Finansieringsselskapenes Forening og Verdipapirfondenes Forening. (Se pkt III, Kostnadsfordeling). Øvrige nemndsmedlemmer godtgjøres ikke av Bankklagenemnda. Driftsutgiftene for sekretariatet og nemnda utgjorde i 2009 ca kr 6,9 mill. VII. Likestilling Av de syv ansatte i Bankklagenemndas sekretariat pr. 31. desember 2009 var det fem kvinnelige og to mannlige medarbeidere. Det tilstrebes å tilrettelegge for lik kjønnsfordeling samt for fleksible arbeidsordninger for de ansatte. 5

8 Statistikk over skriftlige klagesaker for Bankklagenemnda pr 31. desember 2009 Totalt antall klager Saker innkommet i 2009: Saker innkommet i : Saker under behandling : 348 Saker under behandling : Antall saker innkommet til Bankklagenemnda Saker tatt til behandling fordelt på sakstype: Antall % Antall % Betalingskort % % Andre betalingsmåter 16 1 % 14 2 % Innskudd 62 7 % 61 8 % Finansiell rådgivning % % Utlån % % Kausjon 25 3 % 30 4 % Andre banktjenester 1 0 % 5 1 % Generelle spørsmål 15 1 % 7 1 % 6

9 Innkomne saker i 2009 fordelt på type finansinstitusjon : Bank: Finansieringsselskap: 108 Fondsforvaltningsselskap: 5 Verdipapirforetak: 106 Annen finansinstitusjon: 1 Saker avsluttet i sekretariatet (uten nemndsbehandling): Antall saker avsluttet i 2009: 634 Saker avsluttet i sekretariatet i 2009 fordelt på beslutning: Antall % Avvist, utenfor nemndas arbeidsområde: 36 5,7 % Løst i minnelighet: ,9 % Henlagt uten realitetsbehandling: 81 12,8 % Ikke medhold for kunden ,9 % Avgjort av lederen, avvist: 5 0,8 % Avgjort av lederen, ikke medhold: 6 0,9 % Saker behandlet av nemnda: Antall saker behandlet i 2009: 177 Antall saker behandlet i : 2256 Saker behandlet i nemnda fordelt på beslutning: Antall % Antall % Antall % Avvist 16 9,0 % 9 8,0 % ,5 % Medhold for kunden 20 11,3 % 12 10,7 % ,1 % Delvis medhold 11 6,2 % 9 8,0 % 201 8,9 % Ikke medhold for kunden ,8 % 82 73,2 % ,3 % Stanset 3 1,7 % 3 0,1 % 7

10 Resultat av klagesakene i nemnda i prosent 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Medhold/delvis medhold Ikke medhold Avvist Medholdsprosenten for kunden i forhold til totalt behandlede saker pr år 60 % 40 % 20 % 0 % Olav Breck Tore A. Hauglie Jorge Jensen Anne Lise Løfsgaard Bernt Zakariassen 8

11 Bankklagenemndas uttalelser i sammendrag Betalingsformidling Kortsaker (Utvalgte saker) Overtrekk av innvilget kortkreditt kort utstedt til ungdom uten fast arbeid Klager, ved sin mor, påklaget at kredittrammen på kr , på et kredittkort hadde latt seg overtrekke med kr 5.000,. Nemnda bemerket at klager var blitt innvilget en beskjeden kredittramme som under normale omstendigheter ikke ville skapt problemer. Det fremsto som om klagerens spillavhengighet hadde vært den utløsende faktor bak hans overtrekk og mislighold. Uttalt at nemnda i en rekke tidligere saker har uttalt at kortinnehaver blir ansvarlig for trukket beløp, selv om kredittrammen blir overskredet Sønnens misbruk av Mastercard muliggjort ved grov uaktsomhet? - spørsmål om sen tapsmelding Klagers voksne sønn stjal hennes betalingskort da han var på besøk hos henne. Han misbrukte kortet ved minibankuttak for til sammen kr , i perioden 23. april til 19. juni Klager hadde tidligere opplyst koden til sønnen da han skulle handle for henne mens hun var syk. Klager ble først kjent med misbruket da hun mottok varsel av 2. juli Nemnda viste bl.a. til at klager hadde oppbevart kortet i et låst skap og at sønnen hadde stjålet fakturaer, og kom til at klager ikke kunne anses å ha muliggjort deler av misbruket ved å ha meldt fra for sendt om tapet, jf fil 35 (2), bokstav b. Klagers ansvar derfor begrenset til en egenandel på kr 800,, jf fil 35 (1) Misbruk av betalingskort grov uaktsomhet? kikk over skulder noe tid mellom eget bruk og misbruk Kortholders betalingskort kom på avveie og ble misbrukt ved minibankuttak for til sammen NOK , i USA den 9. august 2008, fra kl Banken anførte at kortholder måtte ha oppbevart kort og kode sammen, og at misbruket var muliggjort ved grov uaktsomhet. Bankklagenemnda fant imidlertid at det fremsto som minst like sannsynlig at misbrukeren var blitt kjent med koden da kortholder foretok et uttak med kortet selv den 8. august kl 23.39, og at det ikke var holdepunkter for at kortholder hadde opptrådt spesielt uforsiktig. Nemnda kom til at misbruket ikke var muliggjort ved grov uaktsomhet, og at kortholders ansvar var begrenset til kr 800,, jf fil 35 (1) Misbruk av betalingskort oppbevaring av kode sammen med kort? Kortholder ble frastjålet lommebok med betalingskort, antakelig da hun foretok et togbytte på Oslo S. Kortet ble misbrukt ved minibankuttak for til sammen kr 5.200,, før kortet ble meldt tapt. Korrekt kode ble tastet på fjerde forsøk. Nemndas flertall fant det mest sannsynlig at koden, eventuelt i dårlig kamuflert form, hadde vært oppbevart og kommet på avveie sammen med kortet, og at misbruket var muliggjort ved grov uaktsomhet. Kortholder kunne derfor holdes ansvarlig for det tapte beløp, jf finansavtaleloven 35 (2), a. Mindretallet ville avise saken som uegnet for skriftlig saksbehandling Kode avdekket ved kortholders inntasting? avvisning Kortholder betalte med betalingskort for servering på et utested i Oslo sentrum natt til 4. juni 2008, kl Kortholder anførte at han var blitt antastet av noen prostituerte da han ca en 9

12 time senere forlot stedet. Kortet ble misbrukt ved minibankuttak for til sammen kr 7.600, den samme natt i tidsrommet kl Nemnda fant det uavklart hvorledes misbrukeren hadde fått tilgang til kortet og pinkoden, og avviste saken, jf Hovedavtalen 2 2, syvende ledd Omstridte korttransaksjoner på nattklubb i Spania Tvisten gjaldt belastninger for kr , foretatt med kortholders betalingskort med pinkode på en nattklubb i Malaga. Slik saken fremsto, og i mangel av et annet sannsynlig, alternativt hendelsesforløp la nemndas flertall, som påberopt av banken, til grunn at det var kortholder selv som hadde autorisert belastningene. Han var følgelig ansvarlig for det omstridte beløp. Mindretallet fant at sakens faktiske sider var for dårlig opplyst til at det kunne foretas realitetsvurdering Tapet av betalingskort meldt for sent? Kortholders betalingskort kom på avveie, etter at han hadde benyttet kortet på Schiphol flyplass den , kl Kortet ble misbrukt ved falske signaturer for til sammen kr , fra kl den til kl den Banken holdt kortholder ansvarlig for kr 8.000,, og anførte at han hadde meldt kortet tapt for sent. Nemnda viste bl.a. til at det er tidligere uttalt at man jevnlig bør forsikre seg om at samtlige betalingskort er på plass. Etter nemndas oppfatning gikk det likevel i dette tilfellet ikke så lang tid fra kortet ble tapt og til misbruket opphørte; ikke fullt to døgn, at kortholder kunne bebreides i tilstrekkelig grad for at han ikke innen den tid oppdaget at kortet var borte. Kortholder hadde derfor krav på å bli tilbakeført samtlige, urettmessige belastninger, jf fil 35 (2), bokstav b Koder registrert på minnebrikke betalingskort misbrukt Kortholders to betalingskort, samt en minnebrikke til en datamaskin hvor pinkodene var lagret, ble stjålet fra en campinghytte, da kortholder var ute om natten. Kortene ble misbrukt med kode for til sammen kr ,. Nemndas flertall la til grunn at kodene ikke kunne ha vært kamuflert i særlig grad. Også uttalt at når man forlater hytten for et lengre tidsrom og etterlater både kort og koder i en form som er tilgjengelig for andre løper man en risiko, som det hadde vært lett å avverge. Flertallet fant at kortholders handlemåte måtte sies å være grovt uaktsom. Mindretallet fant at kortholder ikke hadde muliggjort misbruket ved grov uaktsomhet Misbruk av betalingskort oppbevaring av kode sammen med kort? Kortholder ble frastjålet lommebok med betalingskort i Barcelona. Kortet ble misbrukt ved minibankuttak for til sammen kr ,, før kortet ble sperret. Det var ingen forsøk med feil pinkode. Nemndas flertall fant det mest sannsynlig at koden, eventuelt i dårlig kamuflert form, hadde vært oppbevart og kommet på avveie sammen med kortet, og at misbruket var muliggjort ved grov uaktsomhet. Kortholder kunne derfor holdes ansvarlig for kr 8.000, av det tapte beløp. Jf fil 35 (2), a. Mindretallet ville avvise saken som uegnet for skriftlig saksbehandling Betalingskort oppbevart i låst safe misbruk over flere måneder Kortholders Visakort var misbrukt ved 16 minibankuttak for til sammen NOK , i Thailand i perioden mai til desember Det var ikke holdepunkter i saken for at kortet var kopiert. Nemnda kom til at banken kunne holde kortholder ansvarlig for kr 8.000, av tapet på grunn av sen tapsmelding av kortet, jf fil 35 (2), bokstav b. 10

13 Mindreårig sønns misbruk av kort til spill på internett grov uaktsomhet fra kortholderne? Bruk av to kort = to skadevoldende handlinger jfr. skl. 1-2 nr.2? Kortholdernes sønn/stesønn på 14 år hadde benyttet to betalingskort han hadde fått tilgang til i hjemmet til spill på internett for til sammen over kr ,. Nemnda kom til at kortholderne ikke hadde muliggjort guttens misbruk ved grov uaktsomhet. Guttens far kunne imidlertid holdes ansvarlig i henhold til skadeserstatningsloven 1 2 nr 2, for to skadevoldende handlinger på henholdsvis kr 3.709, og kr 5.000, Kjøp av ferieabonnement med kredittkort i Spania kredittkjøploven 8 antesipert mislighold? Klagerne inngikk en avtale med en ferieklubb den mens de var på Kanariøyene. De innbetalte et forskudd på EUR 4.800, med et kredittkort. De innbetalte imidlertid ikke det resterende kontraktsbeløpet på EUR 7.195,, da de angret seg. Klagerne annullerte kontrakten den , og reklamerte overfor banken den Nemnda fant at klagerne hadde overholdt reklamasjons og underretningspliktene etter krkjl 8, 2. pkt. Klagerne hadde godtgjort, bl.a. med artikkel fra Økokrim, at klubben fremsto som useriøs. Klagerne hadde krav på å heve kontrakten med ferieklubben ut fra antesipert mislighold fra klubbens side. Klagerne fikk medhold i sitt krav om at banken måtte tilbakebetale depositumet på EUR 4.800,, jf krkjl Er oppbevaring av PIN-kode og kort i telt hvor person sov å anse som grovt uaktsomt? Kortholder var på festival i Danmark. En kveld hun skulle ut la hun igjen betalingskortet i en bag tilhørende en venn, som skulle bli igjen i teltet. Pinkoden lå i en skjult lomme i ryggsekken til kortholder. Kortet ble misbrukt med kode for til sammen kr ,. Nemndas flertall (4) uttalte at kortholder kunne bebreides for å ha latt koden ligge igjen i teltet, men at hennes handlemåte ikke kunne karakteriseres som grovt uaktsom. Mindretallet (1) var av den oppfatning at kortholder hadde muliggjort misbruket ved grov uaktsomhet. Nemnda konkluderte med at selskapet kunne holde kortholder ansvarlig for en egenandel på kr 800,, jf fil 35 (1) Kortholder grovt uaktsom? opptrådt slik at uvedkommende lett kunne se PIN-koden? Saken gjaldt minibankuttak med to betalingskort for til sammen kr , foretatt av uvedkommende natt til den 27. juni Et fotografi som var fremlagt i anledning saken var etter nemndas oppfatning tilstrekkelig til å sannsynliggjøre at kortholder tidligere samme natt hadde foretatt minibankuttak på en slik måte at han måtte ha forstått at uvedkommende kunne ha skaffet seg kjennskap til pinkoden. Kortholder hadde en spesiell oppfordring til å ta vare på kortene sine, men kortene ble likevel tyvlånt i løpet av kort tid. Nemnda kom til at kortholder hadde opptrådt ansvarsbetingende, og at banken kunne holde ham ansvarlig for til sammen kr ,, jf fil 35 (2), bokstav a Kode avdekket ved eget uttak bilder fremlagt Kortholder bestred ansvar for korttransaksjoner med kode på til sammen kr 7.503,. Nemnda la ut fra fremlagte bilder til grunn at en person som sto ved siden av kortholder avleste pinkoden da kortholder forholdsvis åpenlyst tastet koden to ganger i minibanken. Det var ingenting som tydet på at kortholder prøvde å få vedkommende på avstand. Når betalingskortet like etter ble 11

14 frastjålet kortholder, og umiddelbart misbrukt, var nemndas vurdering at kortholder samlet sett hadde opptrådt så klanderverdig at misbruket måtte sies å være muliggjort ved grov uaktsomhet jf fil 35 (2), bokstav a Misbruk av betalingskort oppbevaring av kode sammen med kort? kun mistet kortet Kortholders betalingskort kom på avveie under uavklarte omstendigheter på nattetid i Chicago, USA. Kortet ble misbrukt ved minibankuttak for til sammen motsvarende NOK ,, før kortet ble sperret. Nemndas flertall fant det mest sannsynlig at koden, eventuelt i dårlig kamuflert form, hadde vært oppbevart og kommet på avveie sammen med kortet, og at misbruket var muliggjort ved grov uaktsomhet. Kortholder kunne derfor holdes ansvarlig for kr 8.000,, jf finansavtaleloven 35 (2), bokstav a. Mindretallet ville avvise saken som uegnet for skriftlig saksbehandling Misbruk av betalingskort spørsmål om sen tapsmelding spørsmål om brukerstedets rolle, jf fil 36(2) Kortholder ble frastjålet lommebok med betalingskort, antakelig den Kortet ble misbrukt ved falske signaturer for til sammen kr 8.200, på en restaurant om ettermiddagen den Ut fra en egenerklæring la nemnda til grunn at kortholder oppdaget tapet av kortet den , og kom til at banken i utgangspunktet kunne gjøre ansvar gjeldende overfor kortholder etter regelen om sen tapsmelding i fil 35 (2), bokstav b. Nemnda viste imidlertid til at brukerstedet måtte ha opptrådt klanderverdig i saken, og kom til at kortholders ansvar skjønnsmessig burde lempes til kr 2.000,, jf fil 36 (2) Betalingskort benyttet med kode på nattklubb i Riga svindel eller eget bruk? Saken gjaldt to transaksjoner med kortholders Visakort med pinkode på en nattklubb i Riga, pålydende henholdsvis tilsvarende ca NOK , og ,. Nemndas flertall kunne ikke se at det forelå momenter i saken som tilsa svindel fra brukerstedets side eller vanlig kortmisbruk. Banken kunne derfor holde kortholder ansvarlig for belastningene. Nemndas mindretall fant at saken ikke var tilstrekkelig opplyst til at den burde realitetsbehandles i nemnda, og ville avvise saken Misbruk av kort eller kortholders egen bruk? Saken gjaldt belastninger med kortholders MasterCard med signatur for til sammen kr , i perioden april Banken anførte at belastningene var foretatt av kortholder selv, mens kortholder fremholdt at uvedkommende måtte ha forfalsket hans signatur. Bankklagenemnda viste bl.a. til kortholders ulike forklaringer om hvordan kortet angivelig hadde kommet på avveie, og fant det mest sannsynlig at bruken av kortet var kortholders egen Misbruk av betalingskort oppbevaring av kode sammen med kort? Kortholders betalingskort kom trolig på avveie i fellesgarasjen der han bor. Kortet ble misbrukt ved minibankuttak og varekjøp for til sammen kr 7.935,, før kortet ble sperret. Korrekt kode ble tastet på første forsøk. Nemndas flertall fant det mest sannsynlig at koden, eventuelt i dårlig kamuflert form, hadde vært oppbevart og kommet på avveie sammen med kortet, og at misbruket var muliggjort ved grov uaktsomhet. Kortholder kunne derfor holdes ansvarlig for det 12

15 tapte beløp, jf fil 35 (2), bokstav a. Mindretallet ville avvise saken som uegnet for skriftlig saksbehandling Misbruk av betalingskort oppbevaring av kode sammen med kort? Kortholders kredittkort kom på avveie i Tyrkia, hvor kortholder var på ferie. Kortet ble misbrukt ved minibankuttak for til sammen kr 7.030,. Korrekt kode ble tastet på første forsøk. Nemndas flertall fant det mest sannsynlig at koden, eventuelt i dårlig kamuflert form, hadde vært oppbevart og kommet på avveie sammen med kortet, og at misbruket var muliggjort ved grov uaktsomhet, jf fil 35 (2), bokstav a. Selskapet hadde redusert sitt krav til kredittgrensen på kr 4.000,. Mindretallet ville avvise saken som uegnet for skriftlig saksbehandling Misbruk av betalingskort kode nedtegnet på etiopisk grovt uaktsomt? Kortholder ble frastjålet sin veske med to betalingskort utenfor sitt hjem, da hun hadde vært ute og handlet. I vesken oppbevarte hun også en adressebok hvor pinkoden var nedtenget i etiopisk alfabet. Kortene ble misbrukt ved minibankuttak for til sammen kr ,. Korrekt pinkode ble tastet på første forsøk. Nemnda bemerket at kortholder nok var noe å bebreide for at hun hadde nedtegnet koden som beskrevet, men kom til at misbruket ikke var muliggjort ved grov uaktsomhet fra hennes side. Nemnda bemerket videre at utfallet av saken ville ha vært det samme ut fra et handlingsalternativ hvor misbrukeren kunne ha blitt kjent med koden ved å observere kortholder da hun kort tid før tapet hadde benyttet kortet selv med kode ved varekjøp. Kortholders ansvar begrenset til egenandel på til sammen kr 1.600,, jf fil 35 (1) Kode observert ved inntasting - Betalingskort midlertidig på avveie? - Misbruk muliggjort ved grov uaktsomhet? Kortholders betalingskort ble misbrukt ved fem minibankuttak på til sammen kr , i Oslo mellom kl og 01.04, natt til den Kortholder hadde selv benyttet kortet ved to minibankuttak i Oslo sentrum kl og den samme natt. Ut fra fremlagt bilde sto det en dame ved siden av kortholder da han benyttet kortet kl Etter nemndas flertalls vurdering var kortholder sterkt å klandre for at han tastet koden uten å skjule den mens det sto en person i hans umiddelbare nærhet. Flertallet kom til at misbruket var muliggjort ved grov uaktsomhet, og at kortholder kunne holdes ansvarlig for kr 8.000,, jf fil 35 (2), bokstav a. Mindretallet kunne ikke se at misbruket var muliggjort ved grov uaktsomhet fra kortholders side Transaksjoner med betalingskort kortholders eget bruk? uvedkommendes misbruk? avvisning Saken gjaldt en tvist vedrørende fem belastninger med pinkode for til sammen kr ,, foretatt med kortholders betalingskort på et utested i Oslo natt til den Kortholder hadde akseptert å ha benyttet sitt betalingskort på stedet ved fem belastninger på til sammen kr 5.000,. Banken fremholdt prinsipalt at transaksjonene var kortholders egne, subsidiært at eventuelt misbruk var muliggjort ved grov uaktsomhet. Kortholder mente å ha vært utsatt for svindel. Bankklagenemnda fant at det var mange uavklarte sider ved hendelsesforløpet, og avviste saken fra realitetsbehandling ihht Hovedavtalen 2 2, syvende ledd. Uttalt at banken har prosessbyrden, jf fil

Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt

Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt Bankklagenemndas uttalelse 2010-133 Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt Klager hadde betalt en reise til Thailand med et reiseselskap

Detaljer

2009-084 Plasseringer i eiendomsselskap spørsmål om bankens rådgivning

2009-084 Plasseringer i eiendomsselskap spørsmål om bankens rådgivning 2009-084 Plasseringer i eiendomsselskap spørsmål om bankens rådgivning Saken gjaldt spørsmål om bankens rådgivning i forbindelse med at klager i 2006 og 2007 hadde plassert til sammen kr 2.900.000,- i

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Saken gjelder: Klagen retter seg mot den rådgivningen som ble utført av Orkla

Detaljer

2010-063 Misbruk av Visaskort på hundeshow i utlandet oppbevaring av kode sammen med kort?

2010-063 Misbruk av Visaskort på hundeshow i utlandet oppbevaring av kode sammen med kort? 2010-063 Misbruk av Visaskort på hundeshow i utlandet oppbevaring av kode sammen med kort? Kortholder ble frastjålet lommebok med betalingskort på et hundeshow i Bratislava, Slovakia. Kortet ble misbrukt

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8 Klager: X Innklaget: Sparebanken Møre Keiser Wilhelmsgt 29/33 0107 Oslo Saken gjelder: Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer

Investeringsrådgivning Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Mangelfull informasjon om risiko og begrenset omsettelighet

Investeringsrådgivning Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Mangelfull informasjon om risiko og begrenset omsettelighet Bankklagenemndas uttalelse 2010-189 Investeringsrådgivning Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Mangelfull informasjon om risiko og begrenset omsettelighet Klager påklaget foretakets rådgivning i forbindelse

Detaljer

Saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda

Saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda Saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda Saksbehandlingsreglene er fastsatt av styret 21. januar 2011 basert på følgende bestemmelser i vedtektene: 1-2, 3-4, 4-2, 4-3 og 4-4 1. Generelt Finansklagenemndas

Detaljer

Investeringsrådgivning, etterspill

Investeringsrådgivning, etterspill Investeringsrådgivning, etterspill -Bankklagenemndas avgjørelser og pågående rettssaker NFMFs bransjeseminar 2. juni 2010 Trender i sparemarkedet Adv. Viggo Bang-Hansen www.schjodt.no Bakteppe Finansboomen

Detaljer

Avtale om Finansklagenemnda

Avtale om Finansklagenemnda Avtale om Finansklagenemnda mellom Forbrukerrådet, Næringslivets Hovedorganisasjon, Finansnæringens Fellesorganisasjon, Finansieringsselskapenes Forening og Verdipapirfondenes forening Forbrukerrådet (FR),

Detaljer

Vedtekter for Finansklagenemnda - klagenemndene for forsikring, bank, finans og verdipapirfond

Vedtekter for Finansklagenemnda - klagenemndene for forsikring, bank, finans og verdipapirfond Vedtekter for Finansklagenemnda - klagenemndene for forsikring, bank, finans og verdipapirfond Fastsatt av Forbrukerrådet (FR), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Finansnæringens Fellesorganisasjon

Detaljer

2010-067 Påstand om manglende frarådning ved låneopptak prioritetsvikelse med borett

2010-067 Påstand om manglende frarådning ved låneopptak prioritetsvikelse med borett 2010-067 Påstand om manglende frarådning ved låneopptak prioritetsvikelse med borett Klager hevdet at hun burde ha vært frarådet å ta opp lån på kr 2.337.000,- sammen med sin daværende ektefelle i juni

Detaljer

Saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda

Saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda Saksbehandlingsregler for Finansklagenemnda 1. Generelt Finansklagenemnda behandler klager som gjelder tvister av rettslig karakter som springer ut av kontraktsforhold med finansselskap som nevnt i Finansklagenemndas

Detaljer

2009-053 Realkausjon tvungen gjeldsordning ugyldighet?

2009-053 Realkausjon tvungen gjeldsordning ugyldighet? 2009-053 Realkausjon tvungen gjeldsordning ugyldighet? Klager hadde flere lån i banken. Lånene var sikret i bl.a. en eiendom som var eid av klagers far. Etter farens død var eiendommen overtatt av klager.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP Retten reduserte salærkrav opprinnelig salærkrav krevd dekket - FAL 4-10. Sikrede var part i tvist som gjaldt krav om

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS Lommebok forsvunnet på reise sannsynliggjort forsikringstilfelle - unntak for mistet. Sikrede var i perioden 14.4.04 16.4.04 på reise

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/25 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/16

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/16 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/16 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0201 Oslo Saken gjelder: Klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side i forbindelse med aksjehandel

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2 Klager: X Innklaget: Netfonds Bank ASA Steners gate 2 0184 Oslo Saken gjelder: Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt Etisk Råd er satt med følgende

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/28. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/28. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/28 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Klager var ikke klar over nylig spleis i selskapet da klager la inn ordre om

Detaljer

Sekretariatet i AFR har innstilt til nemnda på at innklagede rådgiver skal fratas sin autorisasjon.

Sekretariatet i AFR har innstilt til nemnda på at innklagede rådgiver skal fratas sin autorisasjon. Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) Autorisasjonsnemndas behandling av sak vedrørende brudd på god rådgivningsskikk etter AFRs regelverk 3-4. Saken er mottatt fra bedriften 28. mai 2013.

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 Klager: X Innklaget: Pareto Project Finance AS P.O. Box 1396 Vika 0114 OSLO Saken gjelder: Klage på angivelig feilaktig og mangelfull informasjon fra Pareto Project

Detaljer

A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn

A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn Del E av kontoavtalen Side 1 av 3 Oppdatert per 04.02.2014 1. Kort beskrivelse av tjenesten Betalingskortet er et bankutstedt betalingsinstrument (uttaks-

Detaljer

Avtalen om Forsikringsklagekontoret og Forsikringsklagenemnda. Ikrafttredelse 1. januar 2009

Avtalen om Forsikringsklagekontoret og Forsikringsklagenemnda. Ikrafttredelse 1. januar 2009 Avtalen om Forsikringsklagekontoret og Forsikringsklagenemnda Ikrafttredelse 1. januar 2009 1 Forsikringsklagekontoret Forbrukerrådet (FR), Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) og Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/15 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

BEHANDLINGSREGLER FOR NORSK KAPITALFORVALTERFORENINGS KLAGEORDNING

BEHANDLINGSREGLER FOR NORSK KAPITALFORVALTERFORENINGS KLAGEORDNING BEHANDLINGSREGLER FOR NORSK KAPITALFORVALTERFORENINGS KLAGEORDNING 1. Generelt 1.1 Norsk Kapitalforvalterforenings Klageordning («NKFFK») behandler tvister av rettslig karakter som oppstår mellom foretak

Detaljer

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar.

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale med sine kunder ved opprettelse

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-331 11.11.2009 Gjensidige Forsikring Rettshjelp Rettshjelputbetaling med befriende virkning direkte til advokat. Advokaten fikk utbetalt kr 40.175 fra selskapet

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 1/1995 Klager: A Prosessfullmektig: - Innklaget:

Detaljer

Vedtak av 16. mai 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer:

Vedtak av 16. mai 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Sak nr. 15/2017-1 Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet Vedtak av 16. mai 2017 fra Likestillings- og diskrimineringsnemndas medlemmer: Ivar Danielsen (møteleder) Anne Lise Rønneberg

Detaljer

Behandlingsregler for saker i henhold til Verdipapirforetakenes Forbunds etiske normer

Behandlingsregler for saker i henhold til Verdipapirforetakenes Forbunds etiske normer Fjordalléen 16 E: post@vpff.no Postboks 1501 Vika T: +47 23 11 17 40 0117 Oslo F: +47 23 11 17 49 Behandlingsregler for saker i henhold til Verdipapirforetakenes Forbunds etiske normer Sist endret av generalforsamlingen

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i Sak nr: 17-089 (arkivnr: 17/1046) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/4 Klager: X Innklaget: DnB NOR Markets 0021 Oslo Saken gjelder: Levering

Detaljer

Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling

Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling Vedtatt av Sparebankforenings Servicekontor og Bankforeningens Servicekontor nov./des. 1989. Senest endret av styret i

Detaljer

Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto

Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 22.09.2017 Vår ref.: 17-1333 Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto Finans Norge har tidligere uttrykt tilfredshet med at Regjeringen

Detaljer

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner Sentral vergemålsmyndighets Rammevilkår for innskudd 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Rammevilkårene fastsetter innskuddsvilkårene for konti som opprettes for forvaltning av finansielle

Detaljer

Finansavtaleloven 47 opplåning til betaling av advokatutgifter og til refinansiering av kortsiktig gjeld i påvente av erstatningsutbetaling

Finansavtaleloven 47 opplåning til betaling av advokatutgifter og til refinansiering av kortsiktig gjeld i påvente av erstatningsutbetaling Bankklagenemndas uttalelse 2010-114 Finansavtaleloven 47 opplåning til betaling av advokatutgifter og til refinansiering av kortsiktig gjeld i påvente av erstatningsutbetaling Klagerne var i perioden 2000

Detaljer

Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg

Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg Regler for Advokatforeningens regionale disiplinærutvalgs organisasjon og virksomhet - herunder behandlingsregler for disiplinærsaker og salærsaker.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/3 Klager: X Innklaget: SpareBank 1 Nord-Norge Markets Saken gjelder: Saken gjelder klage på megler, som angivelig ga misvisende opplysning vedrørende klagers ubenyttede

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9. Klager: Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9. Klager: Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9 Klager: Innklaget: DNB Markets Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/13 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/3 Klager: A Innklaget: Saga Securities ASA, Postboks 1770 Vika,

Detaljer

Utkast ny lov om Forbrukerklageutvalget

Utkast ny lov om Forbrukerklageutvalget Utkast ny lov om Forbrukerklageutvalget 1 Virkeområde Forbrukerklageutvalget behandler klager: a) om kjøp av ting til forbruker, og om ytelser som selgeren eller andre har påtatt seg overfor kjøperen i

Detaljer

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Generelle Vilkårene fastsetter innskuddsvilkårene

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

Svindel som medførte at klager overførte penger til kriminelle over nettbank spm om sikkerhet i nettbanken

Svindel som medførte at klager overførte penger til kriminelle over nettbank spm om sikkerhet i nettbanken Bankklagenemndas uttalelse 2010-151 Svindel som medførte at klager overførte penger til kriminelle over nettbank spm om sikkerhet i nettbanken Klager ble utsatt for fakturasvindel, og overførte i september

Detaljer

Sak nr. 20/2014. Vedtak av 8. oktober Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet

Sak nr. 20/2014. Vedtak av 8. oktober Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet Sak nr. 20/2014 Vedtak av 8. oktober 2014 Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Sverre Erik Jebens (møteleder) Johans Tveit

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser Regler om AvtaleGiro Fastsatt av styret i Bankforeningens Servicekontor 14.06.95 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor 01.05.95. Reglene trådte i kraft 01.09.95. Reglene er sist endret 10.06.2015

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 31/12 (arkivnr: 201200423-13) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1992 Klager: A Innklaget: N. A. Jensen

Detaljer

Utkast Lov om klageorganer for forbrukersaker

Utkast Lov om klageorganer for forbrukersaker Utkast Lov om klageorganer for forbrukersaker Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1. Formål 2. Virkeområde 3. Definisjoner Kapittel 2 Godkjenning av tvisteløsningsorgan 4. Godkjenning 5. Rapportering og

Detaljer

Avtalevilkår for betalingskort

Avtalevilkår for betalingskort Del E (n) Avtalevilkår for betalingskort 1. Kort beskrivelse av korttjenesten...1 2. Avtaleinngåelse og informasjon...1 3. Priser og prisinformasjon...1 4. Utstedelse av betalingskort og personlig kode...2

Detaljer

Vedtektene er fastsatt i samsvar med lov om klageorganer for forbrukersaker

Vedtektene er fastsatt i samsvar med lov om klageorganer for forbrukersaker AVTALE OG VEDTEKTER FOR KLAGENEMNDA I STRØMAVTALEFORHOLD, ELKLAGENEMNDA Vedtektene er fastsatt i samsvar med lov om klageorganer for forbrukersaker Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1.1 Avtaleparter og

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2011-628 20.12.2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Gruppelivsavtale minst 50 % varig arbeidsufør gyldig avtale om fortsettelsesforsikring?-

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 18. mars 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 18. mars 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 18. mars 2015 truffet vedtak i Sak nr: 14-083 (arkivnr: 14/387-35) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på lagdommer B og ekstraordinær lagdommer C ved

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i Sak nr: 17-113 (arkivnr: 17/1375) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 3/1996 Klager: A Innklaget: Den norske Bank

Detaljer

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Brukersted: Bank: Denne avtale gjelder: Sett kryss Behandling av transaksjoner med BankAxept-kort

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0254 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side, blant annet

Detaljer

HELP ID-tyveriforsikring

HELP ID-tyveriforsikring HELP ID-tyveriforsikring Individuell avtale for kredittkortkunder av Santander Forsikringsvilkår av 1. januar 2018 1. Hvem er omfattet av forsikringen 2 2. Hva dekkes av forsikringen 2 2.1 Dekningsområder

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/28

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/28 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/28 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på Nordnet Bank ASA relatert til tvangsavvikling av finansielle

Detaljer

Del E (n) av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort

Del E (n) av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort Del E (n) av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort 1. Kort beskrivelse av korttjenesten... 1 2. Avtaleinngåelse og informasjon... 1 3. Priser og prisinformasjon... 1 4. Utstedelse av betalingskort

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 26. april 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 26. april 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 26. april 2017 truffet vedtak i Sak nr: 16-118 (arkivnr: 16/1596) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

Sak nr. 22/2012. Vedtak av 15. oktober Sakens parter: A - B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning:

Sak nr. 22/2012. Vedtak av 15. oktober Sakens parter: A - B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Sak nr. 22/2012 Vedtak av 15. oktober 2013 Sakens parter: A - B Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Trude Haugli (leder) Ivar Danielsen Thom Arne Hellerslia Racha Maktabi Johans Tveit

Detaljer

Spareavtale for tegning i SEB

Spareavtale for tegning i SEB Returadresse: SEB Postboks 1843 Vika 0123 OSLO Telefon: 22 82 70 00 Faks: 22 82 67 90 Spareavtale for tegning i SEB Generell informasjon Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Tlf privat: Tlf arbeid:

Detaljer

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ Protokoll i sak 715/2013 for Boligtvistnemnda 04.09.13 Saken gjelder: Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider I klagen for

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Klager hevder at Pareto Securities AS har gitt feilaktig og mangelfull informasjon

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i NORGES HØYESTERETT Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i HR-2013-02419-U, (sak nr. 2013/2093), sivil sak, anke over kjennelse: A AS A

Detaljer

Vedtekter for tildeling av billighetserstatning for tidligere barnevernsbarn i Drammen kommune.

Vedtekter for tildeling av billighetserstatning for tidligere barnevernsbarn i Drammen kommune. Vedtekter for tildeling av billighetserstatning for tidligere barnevernsbarn i Drammen kommune. 1 Formål Formålet med billighetserstatningsordningen er å markere at Drammen kommune vil påta seg et moralsk

Detaljer

Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive

Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive Vår ref. Deres ref. Dato: 10/735-20-MBA 05.10.2011 Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive Postens PUM tjeneste er Personlig Utlevering

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 10/1997 Klager: A Innklaget: NOKA Securities

Detaljer

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtalevilkår for behandling av elektroniske korttransaksjoner Del 1. Innledning 1-1. Hva avtalen gjelder

Detaljer

Protokoll i sak 720/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14

Protokoll i sak 720/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14 Protokoll i sak 720/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Reklamasjon på skade på dørkarm ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Det er ikke fremlagt noen kontrakt mellom

Detaljer

KONTRAKT MED KONTO-/KORTINNEHAVERE FRA 01.03.2004

KONTRAKT MED KONTO-/KORTINNEHAVERE FRA 01.03.2004 KONTRAKT MED KONTO-/KORTINNEHAVERE FRA 01.03.2004 1. Avtalens parter Den person/firma denne kontrakt er inngått med, er heretter kalt konto-/ kortinnehaver. Kortutsteder og kredittgiver er Nordea Bank

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/3 Klager: A Innklaget: DnB Markets Stranden 21 0021 Oslo Saken

Detaljer

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA.

Saken omhandler kredittkortgjeld for perioden april mai 2004 etter særavtale for studenter i utlandet som er medlemmer i ANSA. Oslo 28. januar 2005, vedtak sak 179-04 Klager: NN Innklaget: Aktiv Kapital Norge AS, postboks 6426 Etterstad, 0604 Oslo Saken gjelder: Om inkassovarsel er betryggende sendt, om gjelden er forfalt før

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Sak nr: 14-103 (arkivnr: 14/1036) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Ragnhild Olsnes

Detaljer

Bankens informasjons- og veiledningsplikt valutalån

Bankens informasjons- og veiledningsplikt valutalån 2003-082 Bankens informasjons- og veiledningsplikt valutalån Klager opptok via en finansrådgiver et valutalån i JPY i banken. Bankklagenemnda kom til at banken ut fra klagers situasjon og utdannelse ikke

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse

Anonymisert versjon av uttalelse Anonymisert versjon av uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 16. juli 2010 fra A. Ombudet har kommet med uttalelse i saken i dag. Uttalelsen er lagt ved dette brevet. A

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO S7:). 5/F-zoif 2b/li - Deres ref Vår ref Dato 201100081-/UBEFJS 11/610 JCW.05.2011 Høring

Detaljer

Sak 9/2015 Klage fra Vino AS over krav om fjerning av ekstra produktemballasje

Sak 9/2015 Klage fra Vino AS over krav om fjerning av ekstra produktemballasje Sammendrag: Saken gjaldt klage over Vinmonopolets nektelse av å selge produkter med cellofanemballasje og sløyfe. Vinmonopolets beslutning var begrunnet med at Helsedirektoratet hadde uttalt at denne typen

Detaljer

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS)

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Mål Målet med godkjenningsordningen er å sikre at selgere/rådgivere i skadeforsikring

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/2 Klager: A Innklaget: Fondspartner ASA Postboks 750 Sentrum 0106

Detaljer

Avtalevilkår for PersonBankID

Avtalevilkår for PersonBankID Avtalevilkår for PersonBankID 1. Kort beskrivelse av tjenesten PersonBankID er ett eller flere elektronisk(e) sertifikat(er) som en sertifikatholder (heretter benevnt Kunden) kan benytte for å lage elektroniske

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1997/32 Klager: A Innklaget: Fearnley

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen AVGJØRELSE Sak: 16/00196 Dato: 23. januar 2017 Klager: Les Turski Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen har kommet

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/11. Saken gjelder: Klagen omhandler investering i aksjeindeksobligasjoner

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/11. Saken gjelder: Klagen omhandler investering i aksjeindeksobligasjoner ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/11 Klager: X Innklaget: Warren Wicklund Asset Management ASA Postboks 656 Sentrum 0106 Oslo Saken gjelder: Klagen omhandler investering i aksjeindeksobligasjoner Etisk

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 KRITISK SYKDOM Syk innen tre mnd. etter tegning uklar informasjon - symptomklausul FAL 13-5. Forsikrede (f. 67) tegnet i okt. 96 forsikring mot kritisk

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4584 3.3.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4584 3.3.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4584 3.3.2003 REISEGODS Uriktige opplysninger uten ugrunnet opphold - FAL 8-1 annet ledd og 4-14. Sikrede (f. 81) var på feriereise til Dublin 29.7 1.8.01, og hun

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i Sak nr: 14-037 (arkivnr. 201400257 14/188-1) og 14-065 (arkivnr. 201400386 14/190-1) Saken gjelder:

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/8

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/8 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/8 Klager: X Innklaget: Agilis Group AS Stranden 3 A, Aker Brygge 0250 OSLO Saken gjelder: Klagen er knyttet til Agilis Group AS håndtering av klagers kundeforhold i

Detaljer

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten.

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten. Spørsmål 1 Problemstillingen i oppgaven dreier seg om Peder Ås har avgitt en rettslig forpliktende aksept om at avtalen med Lunch AS avsluttes uten ytterlige forpliktelser for Lunch AS. Grensen mellom

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2004/1 Klager: A Innklaget: Nordea Securities NUF Postboks 1166 Sentrum

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19 X Innklaget: Agilis Færder Securities ASA Stranden 3A, Aker Brygge 0250 Oslo Saken gjelder: Saken gjelder generell klage over kvaliteten på den rådgivningen klager

Detaljer

VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 13.05.2013 Ref. nr.: 13/5492 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer