Endringsledelse, makt og etikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endringsledelse, makt og etikk"

Transkript

1 Endringsledelse, makt og etikk PSY2400 vår 2005 Carl Erik Grenness Psykologisk Institutt, UiO

2 Disposisjon Forandringsledelse Makt og ledelse Etikk og verdier i organisasjoner

3 Endringsledelse

4 1. Aktualisering og problemstillinger Epiktet: Tenkning versus virkelighet Heraklit versus Parmenides: oppløsning versus reifisering Fysisk entropi og tidens retning Biologisk evolusjon og økende kompleksitet Ontogenese og utvikling: koevolusjon (barn-foreldre) Kulturell utvikling og pedagogikkens betydning (organisert trening) Vygotsky: sone for proksimal utvikling og lærerens betydning Ledelse som pedagogisk koevolusjon Paradokset (Zenon): Dialektisk forening av forandring og stabilitet

5 2. FORANDRING OG MENNESKEMODELLER Stabilitet (identitet) som kategorisering Sosial identitet og selvkategorisering Selvets sosiale basis og utvikling Narrativitet og autobiografi: Organisasjoner som kollektive historier Endringsledelse som selvutvikling Kultur og kunnskap i endringsprosesser

6 3. KULTURELL UTVIKLING OG KRAV TIL ENDRING Kultur og biologi i antropogenesen Eskalerende kulturell forandring Menneskets hjerne som biokulturell (historisk) enhet Bruner om kultur Formell organisering og uformell organisasjonskultur

7 4. KUNNSKAPSBEDRIFTER Informasjon, kunnskap og kompetanse Kunnskapsformer Kunnskap som verdi og endringsfaktor

8 5. UTFORDRINGER: KRAV TIL ENDRING Ytre krav og utfordringer Spesielle utfordringer for byråkratier Spesielle ledelsesutfordringer Problemet med økende kompleksitet: Behovet for kaosmodeller

9 6. REAKSJON PÅ KRAV OM FORANDRING Strategiske alternativ: Tilpasning, seleksjon og enaktivitet Motstand mot forandring Stress Utbrenthet og lært hjelpeløshet Konflikter Angst og organisatoriske dysfunksjoner

10 7. MESTRING Fra angst til mestring: En menneskemodell Affektregulering og emosjonell erkjennelse Mentalisering, empati og refleksjon Betingelser for læring og mestring: Læringsmiljø Betydning av lek, fantasi og kreativitet Opplevd selveffektivitet

11 8. ENDRINGSLEDELSE Hva er effektiv ledelse Biologisk basis for ledelse: Dominans, tiltrekning og likeverd Effektiv forandringsledelse: Energize, envision, enable og model Ledelse, estetikk og mening

12 AKTUALISERING OG PROBLEMSTILLINGER Epiktet: Tenkning versus virkelighet Heraklit versus Parmenides: oppløsning versus reifisering Fysisk entropi og tidens retning Biologisk evolusjon og økende kompleksitet

13 Forts. Ontogenese og utvikling: koevolusjon (barn-foreldre) Kulturell utvikling og pedagogikkens betydning (organisert trening) Vygotsky: sone for proksimal utvikling og lærerens betydning Ledelse som pedagogisk koevolusjon Paradokset (Zenon): Dialektisk forening av forandring og stabilitet

14 Forandring og kompleksitet 1. Utvikling som forandring mot mer kompleks organisering: Reell kompleksitet: antall elementer (differensiering) og integrasjon Kognitiv kompleksitet: fleksibilitet Loven om requisite variety 2. Fysisk kompleksitet kosmologisk utvikling 3. Livsformers evolusjon: Variasjon (diversitet), seleksjon og artsdannelse Baldwiniansk seleksjon 4. Antropogenesen og hjernens kompleksitet: Ikon, indeks og symbolsk kompleksitet 5. Kulturell utvikling: Memers akkumulasjon og eskalerende kompleksitet (antall og interaksjon) 6. Individuell kompleksitet: Selvets utvikling (Stern, Fonagy) Subjektivitet (Holzkamp)

15 FORANDRING OG MENNESKEMODELLER Stabilitet (identitet) som kategorisering Sosial identitet og selvkategorisering Selvets sosiale basis og utvikling Narrativitet og autobiografi: Organisasjoner som kollektive historier Endringsledelse som selvutvikling Kultur og kunnskap i endringsprosesser

16 KULTURELL UTVIKLING OG KRAV TIL ENDRING Kultur og biologi i antropogenesen Eskalerende kulturell forandring Menneskets hjerne som biokulturell (historisk) enhet Bruner om kultur Formell organisering og uformell organisasjonskultur

17 KUNNSKAPSBEDRIFTER Informasjon, kunnskap og kompetanse Kunnskapsformer Kunnskap som verdi og endringsfaktor

18 Kunnskap, ledelse og mestring Fra angst til mestring: En menneskemodell Affektregulering og emosjonell erkjennelse Mentalisering, empati og refleksjon Betingelser for læring og mestring: Forskaling og effektivt læringsmiljø Betydning av lek, fantasi og kreativitet Opplevd selveffektivitet eller agency

19 UTFORDRINGER: KRAV TIL ENDRING Ytre krav og utfordringer Spesielle utfordringer for byråkratier Spesielle ledelsesutfordringer Problemet med økende kompleksitet: Behovet for kaosmodeller

20 Ledelse innebærer ivaretakelse og utvikling av organisatorisk kunnskap Både individuell og kollektiv kunnskap Både eksplisitt og implisitt (taus) kunnskap Både prosedyrekunnskap og faktakunnskap Særlig vanskelig å det å utvikle kreativ kunnskap

21 UTFORDRINGER: KRAV TIL ENDRING Ytre krav og utfordringer Spesielle utfordringer for byråkratier Spesielle ledelsesutfordringer Problemet med økende kompleksitet: Behovet for kaosmodeller

22 REAKSJON PÅ KRAV OM FORANDRING Strategiske alternativ: Tilpasning, seleksjon og enaktivitet Motstand mot forandring Stress Utbrenthet og lært hjelpeløshet Konflikter Angst og organisatoriske dysfunksjoner

23 MOTSTAND MOT FORANDRING Motstand er naturlig og ofte fornuftig Forandring innebærer alltid et tap Folk reagerer forskjellig på tap: fra apati til frustrasjon Bearbeidelse av tap knyttes til konflikter og ritualer Bearbeidelse tar tid: fortid versus fremtid

24 Forts. Forandring innebærer muligheter: vinne noe nytt Folk må finne mening, ny identitet og trygghet Forandringer må oppleves som under egen kontroll Forandringer går lettere under sosial støtte og med effektive rollemodeller Det er lettere å forandre kunnskap enn verdier

25 Den effektive endringsleder Envision Enable Energize Modell Ledelse, estetikk og mening

26 Mestring av endringsprosesser Fra angst til mestring: En menneskemodell Affektregulering og emosjonell erkjennelse Mentalisering, empati og refleksjon Betingelser for læring og mestring: Læringsmiljø Betydning av lek, fantasi og kreativitet Opplevd selveffektivitet

27 Ledelse av forandringsprosesser (utvikling) Kausale (mekaniske) modeller Tilfeldighet og mening (serendipitet) Terapeutiske modeller: utvikling og utvidelse med andre Selvutvikling og selvkontroll Lekerommet: koevolusjon, scaffolding og frihet

28 Makt og ledelse

29 Makt som sosial energi Mange forskere hevder at makt er en nødvendig form for sosial energi. Samarbeid kan ikke forgå uten utøvelse av ledelse og makt. Men makt uten tillit korrumperer og må derfor styres av etisk bevissthet.

30 Maktnivåer Direkte maktutøvelse, åpen atferd Indirekte maktutøvelse, dagsordensmakt Symbolsk, hegemonisk makt Strukturmakt, systemmakt

31 Etablering av makt (Tyler) Mennesker skaper makt og motsetter seg den makt de har skapt Makt skapes for å løse problemer. Jo mer alvorlig problem, jo større grad av makt overføres andre Problemets innhold bestemmer hvilken makttype som er mest effektiv: autoritær, demokratisk, karismatisk

32 Etablering av makt 2 Makt har både en strukturell og en kognitiv basis. Aktørers svar på makt avhenger av deres oppfatninger. De fortolker, oversetter og konkretiserer den makt som er innvevd i strukturelle posisjoner

33 Makttyper Tvangsmakt Belønningsmakt Legitim makt Referansemakt Ekspertmakt Informasjonsmakt French & Raven

34 Makt og ledelse Maktesløs fratatt all makt Makt over autoritativ makt Makt med - medvirkningsmakt Makt til delegert makt, empowerment

35 Delegering Myndighet (authority) formell makt basert på rettigheter Pliktansvar (responsibility) plikt til å utføre oppgaver og nå resultater Resultatansvar (accountability) regnskapsansvar overfor overordnet når det gjelder resultater

36 Makt og konflikter Det må skjelnes mellom total makt i et forhold og relativ makt mellom aktørene (maktforskjell). Hypoteser: 1. Høy total makt har integrativ effekt, fører ofte til gjensidige forpliktelser og tillit. 2. Høy maktforskjell har disintegrerende effekt og er ofte utgangspunkt for mistillit

37 Negative effekter av makt Makt oppleves ofte som truende, særlig i ustrukturerte situasjoner og for mennesker med lav selvrespekt Makt fører ofte til motmakt og dermed til utvikling av maktspill Makt korrumperer: - blir mål i seg selv - blir brukt til personlig posisjonering - øker avstand til underordnede - fører til nedvurdering av underordnede

38 Negative effekter av makt (2) Effektiv bruk av makt endrer maktbrukerens syn på seg selv og andre Når man bruker milde metoder (bønnfalle, anmode, diskutere) attribueres endring til personen selv Når man bruker sterke metoder (insistere, og ordre) attribueres atferdsendring til metoden Ved atferdsendring med sterke metoder nedvurderes personens autonomi og relasjonen til vedkommende blir mindre verdifull

39 Etikk og verdier i organisasjoner

40 9. ETIKK OG VERDIER I FORANDRING Overordnet målsetting: Etisk teori Verdimaksimander Opplevd rettferdighet og selvaktelse Forandring og menneskebilde

41 Hva er etikk? Etymologi: moral og etikk akseptert sosial atferd og karakter Etikkens område: sosial regulering og oppførsel Etikkens hovedmodeller: - Nytte, lyst, konsekvenser - Plikter - Dyd og lykke : Realisering av vår menneskelighet (humanisme)

42 OVERORDNET MÅLSETTING: ETISK TEORI 1. Utilitarisme - basert på hedonisme og subjektiv/relativ nyttemaksimering, samt smak og behov, konsekvensanalyse, evne til å tenke 2. Deontologi - basert på plikt til å respektere grunnverdier som autonomi og frihet, det kategoriske imperativ som felles norm, evne til selvkontroll 3. Eudaimonisme - basert på realisering av menneskets natur som fornuftsvesen, en objektiv tilstand, evne til å være lykkelig

43 Selvaktelse (Rawls 1987) Betydningen av selvaktelse ligger i det forhold at den følges av den sikre overbevisning at de mål man stiller opp for sitt liv, er verd å realisere. Uten selvaktelse kan det synes som om ingenting har noen hensikt, og hvis det likevel finnes ting man setter pris på, vil man mangle trangen til å trakte etter dem. Selvaktelse omfatter: - verdifulle mål/hensikter - evne til å realisere disse

44 Nivåer for vurdering av handlingers etiske verdi 1) eros vekt på egen tilfredsstillelse 2) philia vekt på slektskap, vennskap og nærhet 3) agape vekt på samfunnsmessig ansvar selv om det går ut over en selv

45 Etiske vurderinger (Kanungo & Mendonca 1996) 1. Etiske vurderinger må i flg. Aquinas reflektere - den objektive handling - den subjektive intensjon - handlingens konteks 2. Problemer i moderne samfunnsetikk: - Økonomisk imperialisme, spredning av økonomiske interesse kalkyler til områder som tidligere ble betraktet som ikke-økonomiske (utdannelse og helse) - Selvdyrking, egenbelønning (egoisme) som eneste funksjonelle etiske prinsipp

46 Etiske vurderinger 2 3. Barrierer mot altruisme: - kortsiktige profitt interesser og krav fra eiere - egoistisk lederkultur 4. Viktige verdier i forhold til andre: - omsorg for mennesker - realistisk vurdering av mennesker

47 Verditeorier Psykologiske verditeorier: Samhørighet, lykke, kompetanse, kompleks tenkning og selvaktelse Menneskelige motiver og mål: Gjensidig omsorg og realisme, mål, mening, rettferdighet og respekt Organisatoriske verdier: Trygghet, kompetanse, utforskning, krav og rettferdighet

48 OVERORDNEDE VERDIER ELLER MAKSIMANDER 1. En sunn bedrift 2. Modenhetskriterier 3. Kriterier for etiske beslutninger 4. Universelle kriterier for hva som er best for mennesker? 5. Arbeid versus marked som basis for økonomi? 6. Effektiv og/eller etisk ledelse?

49 Verdier i sosial praksis Etikkens gyldighetsområde er alle former for sosial samhandling Samhandling styres ikke av kausale lover men av sosialt vedtatte verdier Mennesker har frihet til å velge handlingsform og står derfor ansvarlig for sine handlinger Den høyeste etiske verdi er å øke menneskers frihet til å velge og dermed også deres ansvar

50 Selvaktelse (Rawls 1987) Betydningen av selvaktelse ligger i det forhold at den følges av den sikre overbevisning at de mål man stiller opp for sitt liv, er verd å realisere. Uten selvaktelse kan det synes som om ingenting har noen hensikt, og hvis det likevel finnes ting man setter pris på, vil man mangle trangen til å trakte etter dem. Selvaktelse omfatter: - verdifulle mål/hensikter - evne til å realisere disse

51 Forutsetninger for etisk kompetanse Desentrering Empati Refleksjon Sårbarhet og tillit Emosjonell intelligens

52 Krav til etisk kompetanse Overordnet fleksibilitet Personlig integritet Evne til å skape tillit Ta ansvar, være profesjonell Utvikle verdier Unngå dobbeltbudskap

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Fakultet for pedagogikk Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007. Om elevers konstruksjoner i relasjon til medelever og laerere

Fakultet for pedagogikk Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007. Om elevers konstruksjoner i relasjon til medelever og laerere Masteroppgave i pedagogikk Fakultet for pedagogikk Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007 Sosial kompetanse Om elevers konstruksjoner i relasjon til medelever og laerere Lise Gregersen Lise Gregersen Sosial

Detaljer

HVORDAN LEDE AUTONOME FAGFOLK SOM VI IKKE HAR RÅD TIL Å MISTE

HVORDAN LEDE AUTONOME FAGFOLK SOM VI IKKE HAR RÅD TIL Å MISTE HVORDAN LEDE AUTONOME FAGFOLK SOM VI IKKE HAR RÅD TIL Å MISTE FORDYPNINGSOPPGAVE NASJONALT TOPPLEDERPROGRAM HØSTEN 2007 SIV KVAMME SKREDE ANNE REE JENSEN GEIR BRÅTHEN GRETE TEIGLAND 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

SLIK GJØR VI DET HER HOS OSS! - om organisasjonskultur og ledelse

SLIK GJØR VI DET HER HOS OSS! - om organisasjonskultur og ledelse Nasjonalt topplederprogram for spesialisthelsetjenesten SLIK GJØR VI DET HER HOS OSS! - om organisasjonskultur og ledelse En fordypningsoppgave skrevet av: Kari-Venke Lindkvist Merete Hagbø Thea Ekren

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS?

HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? HMS-kultur: Nøkkelen til ivaretakelse av HMS? Master i Endringsledelse ved Universitetet i Stavanger Samfunnsvitenskapelig fakultet Våren 2014 Kim Alexandra Westby UNIVERSITETET I STAVANGER MASTEROPPGAVE

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 7 KAPITTEL 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 10 1.1 Barnehagens verdigrunnlag 11 1.2 Barnehager

Detaljer

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL!

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! Ledelse i omstillingsprosesser - forankring og motstand En leders oppgave er å ta folk fra der de er til der de aldri har vært Henry A. Kissinger Fordypningsoppgave,

Detaljer

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner Helge Hjemaas Skjærpe Masteroppgave ved NTNU Kulturtrekk hos organisasjoner Trondheim 30.juni 2011 NTNU Videre Master i organisasjon og ledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, spesialisering

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

Menneskesyn i moderne organisasjoner

Menneskesyn i moderne organisasjoner www.humanagement.no Menneskesyn i moderne organisasjoner Side 1 av 7 Menneskesyn i moderne organisasjoner Av Terje Kato Stangeland, Sivilingeniør, Master of Management og Cand.mag. Alle organisasjoner

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

INSTITUSJONSPLAN. Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

INSTITUSJONSPLAN. Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner INSTITUSJONSPLAN Jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner Fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet 10.juni 2008 nr 580 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr.

Detaljer

Det er nå en levealder siden oljeutvinningen

Det er nå en levealder siden oljeutvinningen Ellen Ramvi Sikkerhet, følelser og fellesskap Opplevelse av stagnasjon i arbeidet med sikkerhet i nordsjøen, har fått oljeindustrien til å søke nye veier for å komme videre i sikkerhetsarbeidet. Denne

Detaljer

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning?

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Masteroppgave i endringsledelse Møyfrid Oftedal Vea Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

PRINSIPPROGRAM UNGEHOYRE.NO FRIHET KJÆRLIGHET KAPITALISME

PRINSIPPROGRAM UNGEHOYRE.NO FRIHET KJÆRLIGHET KAPITALISME PRINSIPPROGRAM UNGEHOYRE.NO FRIHET KJÆRLIGHET KAPITALISME Unge Høyres prinsipprogram Innhold Kap 1: Unge Høyres menneskesyn Kap 2: Respekt for mennesket Kap 3: Frihet og forankring Kap 4: Personlig ansvar

Detaljer

KOMMUNIKASJON AV HMS MED ØSTEUROPEISK ARBEIDSKRAFT UTFORDRINGER?

KOMMUNIKASJON AV HMS MED ØSTEUROPEISK ARBEIDSKRAFT UTFORDRINGER? MASTEROPPGAVE I SAMFUNNSSIKKERHET VÅREN 2010 KOMMUNIKASJON AV HMS MED ØSTEUROPEISK ARBEIDSKRAFT UTFORDRINGER? EMILIA CRISTINA THINGBØ INSTITUTT FOR MEDIE-, KULTUR- OG SAMFUNNSFAG UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

Affektiv handling. Handling som springer ut av sterke følelser eller er en spontan

Affektiv handling. Handling som springer ut av sterke følelser eller er en spontan Ord og uttrykk Affektiv handling. Handling som springer ut av sterke følelser eller er en spontan reaksjon på noe uventet eller provoserende som skjer i omgivelsene. Aksjonsforskning. Forskning i vekselvirkning

Detaljer

- Samhandling i store byggeprosjekter -

- Samhandling i store byggeprosjekter - Fagoppgave Master of Management - Samhandling i store byggeprosjekter - MAN 40971 Human Resource Management 03.06.2009 BI Trondheim Marit Moldjord Stein Olstad Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... II 1 INNLEDNING...

Detaljer

KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER

KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER 2-98 utredningsserie KVALITETSSTYRTE HELSEORGANISASJONER TIL DEG SOM LEDER IK-2615 Forord Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten (IK-2482), ble utgitt i februar 1995. Dokumentet klargjør

Detaljer

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction KANDIDATNUMMER: 427 AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Bacheloroppgave Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction Innleveringsdato: 26.05.2011

Detaljer

Vi ses på tirsdag! Bjørg Eva Skogøy. Masteroppgave i Sosialt arbeid HØGSKOLEN I BODØ. Avdeling for Samfunnsfag

Vi ses på tirsdag! Bjørg Eva Skogøy. Masteroppgave i Sosialt arbeid HØGSKOLEN I BODØ. Avdeling for Samfunnsfag Vi ses på tirsdag! Hvordan beskriver foreldre med psykiske vansker og deres barn sitt hverdagsliv og sine erfaringer med gruppetilbudet Tirsdagstreffet? Bjørg Eva Skogøy Masteroppgave i Sosialt arbeid

Detaljer

Kulturforskjell og skilsmisse i et moderne samfunn

Kulturforskjell og skilsmisse i et moderne samfunn Jonathan Ho-ming Lam Kulturforskjell og skilsmisse i et moderne samfunn Moderne heterofile parforhold mellom kinesiske og norske deltagere Masteroppgave i studieretning: Kultur-, sosial- og samfunnspsykologi

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Hvordan utvikle ledergruppen til et prestasjonsteam

Utviklingsprosjekt: Hvordan utvikle ledergruppen til et prestasjonsteam Utviklingsprosjekt: Hvordan utvikle ledergruppen til et prestasjonsteam Nasjonalt topplederprogram Kari Indrekvam 25.04.2010 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Ledergruppen ønsker å utvikle

Detaljer

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater

Detaljer

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt TEMAHEFTE om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen Nina Rossholt Innholdsfortegnelse Forord fra forfatteren 5 Del 1: Likestilling og likeverd i politiske dokumenter og i barnehagen 6 Hva

Detaljer

Endringsledelse med/mot sterke fagfolk

Endringsledelse med/mot sterke fagfolk Endringsledelse med/mot sterke fagfolk En leders balansegang mellom det mulige og umuliges kunst Åf å ll i d å Fordypningsoppgave Nasjonalt topplederprogram, mars 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING

Detaljer