Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20"

Transkript

1 Årsmelding 2006

2 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007

3 Samspill og verdiskapning Gjennom fusjonen mellom Gilde Norsk Kjøtt og Prior har vi fått tilgang til nye råvarer. Dette gir oss vekstmuligheter. Virksomheten til Konsernet Nortura omfatter nå råstoff fra, foredling og salg av produkter fra storfe, småfe, svin og fjørfe. Vi vil gjennom samspill arbeide for å realisere en økt verdiskapning i hele verdikjeden for plussprodukter i konsernet. Aktiviteten til Norilia er basert på tilleggsprodukter fra slakting og nedskjæring. Vår oppgave er å skape verdier på disse produktene og vi kaller dem derfor Plussprodukter. Vi opplever at det er en positiv utvikling i konsernet og på hver enkelt fabrikk. I 2006 har fabrikkene økt sin brutto verdiskapning på plussprodukter på tross av fallende priser på enkelte produkter. Utviklingen er imidlertid svakere enn forventet og det er fortsatt et betydelig potensiale som kan tas ut og som det vil bli jobbet videre med i Vi har også startet arbeidet med å forbedre utviklingen på plussprodukter av fjørfe. Det er et stort positivt engasjement rundt dette arbeidet etter at fusjonen ble godkjent i november Her ser vi allerede muligheter til forbedringer. Det er startet forbedringsprosjekter på varestrøm/opptak og logistikk som vil integrere plussproduktvirksomheten tettere med slakteriene og sluttkundene våre. Vi forventer at dette vil gi positive resultater for konsernet i årene framover. Norilia lykkes først når vi klarer å få et samspill mellom produsenter, medarbeidere, virksomhetene og kundene. Først da klarer vi å øke verdiskapningen på plussproduktene. Dette er også vår forretningsidé: Skape merverdier gjennom samspill! Vi vil gjennom samspill arbeide for å realisere en økt verdiskapning i hele verdikjeden for plussprodukter i konsernet. Vi ønsker også å videreutvikle vårt samarbeid med hele kjøttbransjen når vi har klare vinn/vinn løsninger. Morten Sollerud

4 2 ÅRSMELDING 2006 NORILIA BA

5 ÅRSMELDING 2006 NORILIA BA 3 Styrets beretning Norilia har egen virksomhet på hud-, skinn-, tarm- og ullomsetning samt utviklings- og koordineringsoppgaver på plussprodukter i konsernet. Norilia har i løpet av 2006 nådd sine målsettinger på tross av svake råvaremarkeder og en sterk norsk krone. I 2006 har det blitt arbeidet med å forbedre egne aktiviteter og motivere fabrikkene til Nortura med å optimalisere arbeidet med tilleggsprodukter fra slakteprosessen. Det har vært framgang på egne aktiviteter på ull og naturtarm, men det er fortsatt forbedringspotensiale på å optimalisere fabrikkene på plussprodukter. Videre har Norilia hatt oppfølgingsansvar for Noridane Foods og Norskinn som Norilia eier 35,71 % av. Norilia selger både til det norske og utenlandske marked, ca 70 % av omsetningen var eksport. Selskapet har hovedkontor i Oslo og virksomheter i Fredrikstad, Stavanger, Egersund, Sandeid, Bergen, Gol, Førde, Tynset og Harstad. Forskning og utvikling Norilia har økt sin aktivitet på utvikling i 2006 og jobber nå aktivt med utvikling av nye produkter, prosesser og forbedringer av eksisterende prosesser. Det jobbes særlig med å utnytte basen av plussprodukter på en bedre måte og å øke verdiskapningen. Fortsatt drift I årsregnskapet er forutsetningene for fortsatt drift lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier annet. Arbeidsmiljø Norilia hadde 66 ansatte i gjennomsnitt for Sykefraværet i 2006 var på 9,8 %. Selskapet har ikke hatt ulykker i Det arbeides kontinuerlig med vedlikehold og forbedringer i arbeidsmiljøet. Likestilling Styret i Norilia består av 6 menn. Den administrative ledelsen består av 3 kvinner og 2 menn. Norilia har en personalpolitikk med mål om å tilrettelegge for like muligheter for begge kjønn. Ved årsskiftet var det ansatt 18 kvinner og 48 menn i bedriften. Ytre miljø Norilia har som mål at virksomheten skal foregå med minst mulig bruk av ressurser og med minst mulig påvirkning av det ytre miljø. Det er i 2006 ikke registrert hendelser som har gitt varige konsekvenser på det ytre miljø. Kontorvirksomheten i Oslo har i lengre tid gjennomført kildesortering av avfall. Ullstasjonene har sortering og gjenvinning av papir. Tarmavdelingen i Fredrikstad deltar i en gjenbruksordning for plastavfall. Det er etablert retur og gjenbruksordning for avfallssalt fra prosessen ved hudlageret i Fredrikstad og Bergen til de underleverandører som har en prosess som kan håndtere dette. Finansiell risiko Selskapet er utsatt for valuta-, finansiell-, kreditt-, og markedsmessig risiko. Selskapet har i hovedsak løpende sikring av valuta knyttet opp mot salgskontraktene og forventet salg. Valuta sikres gjennom bank og morselskapet. På den finansielle siden styres risiko av morselskapet gjennom innlån fra dem og bank. På kreditt sikres utestående fordringer gjennom kredittforsikring eller andre instrumenter. I forhold til markeds- og prisrisiko for selskapet finnes det ikke etablerte instrumenter for sikring og selskapet er derfor eksponert for markeds- og prisendringer.

6 4 ÅRSMELDING 2006 NORILIA BA Redegjørelse for årsregnskapet Sum driftsinntekter for Norilia utgjorde 303,30 mill kr. Selskapet har et ordinært resultat før skatt på 6,63 mill kr og etter skatt på 4,60 mill kr. Dette bedømmes som godt på basis av de rammebetingelser det har arbeidet under. Etter styrets vurdering gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om selskapets drift og stilling pr Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av selskapet og som ikke fremkommer av årsregnskapet med tilhørende noter. Redegjørelse om foretakets utvikling Spiselige produkter Det har blitt arbeidet med å øke opptaket av ulike produkter som kan anvendes til mat. Disse produktene er det liten avsetning for i Norge og de eksporteres i hovedsak til Asia og Russland. Protein og fettråstoff Den reduserte verdi på plussprodukter til protein og fettproduksjon har ført til en betydelig økt aktivitet for å finne andre anvendelser og økt opptak /salg til andre markeder. Dette har resultert i at betydelige mengder er blitt solgt som dyrefôr til ikke matproduserende dyr. Salget i Norge har økt betydelig og utgjør en stadig viktigere kanal. De viktigste salgskanalene er kjæledyrfôrproduksjon og pelsdyrfôr i Norge. Huder og skinn I 2006 fikk vi en mer positiv tone i hudmarkedet enn vi har sett de siste årene. Garveriene fikk mer å gjøre og forespørslene ble flere. Normalt sett burde da prisene steget forholdsvis markant. Dette skjedde imidlertid ikke. I likhet med de foregående årene er det utrolig vanskelig å få gjennomslag for prishøyninger i sluttmarkedet, og dette forplanter seg gjennom systemet til garve-

7 ÅRSMELDING 2006 NORILIA BA 5 Ole Peder Olsen og Jon Rino Gundersen sorterer storfehuder på hudlageret hos Norilia i Fredrikstad. Palletering av ferdig sorterte storfehuder. Palleterte storfehuder klargjort for salg. riene og hudmarkedet. Klarer ikke garveriet å holde uforandret pris, så får de heller ikke ordren. Mange prøver derfor å produsere læret basert på billigere huder enn før. Typisk har derfor billige afrikanske huder gått klart opp i pris. For øvrig er det ugunstig at USD har svekket seg mot EUR. Dette fordi det er USD som er toneangivende for nivået på markedet. Våre hudpriser har i løpet av året gått opp med ca 5%, men det meste av dette skyldes en svakere krone. Det er spesielt lær til sko og veske som har vært bra i Møbel har vist en viss bedring, mens de som jobber mot bilindustriene møter en stadig tøffere hverdag med regelmessige krav om priskutt, noe som bare kan møtes med bruk av billigere råstoff. Man kunne i 2006 fortsatt registrere at en del garving kommer tilbake til Europa, og da spesielt Italia, fra Fjerne Østen. Mange har trolig erfart at det kan være vanskelig å gjøre forretninger med fjerne kunder og ledetidene blir lange. Samtidig ser vi at også garveriene i Kina møter langt sterkere miljøkrav fra myndighetene. Markedet for sau- og lammeskinn var i hele 2006 svært vanskelig og med dårlige priser. Lammeskinnsprisene ble liggende på det lave nivået som de hadde også i 2005, mens saueskinnene falt ytterligere i pris. Tips om at jakker i nappaskinn skulle komme tilbake på moten viste seg ikke å innfri. Kina stoppet helt opp å kjøpe våre klipte skinn, og det var under sesongen bare Tyrkia det var mulig å selge større kvantum til. Men ved utløpet av 2006 har vi fortsatt en god del skinn å selge. Kvalitetsmessig opprettholder våre huder sin posisjon som verdens beste, og vårt prisnivå ligger dermed også på topp. For ytterligere å legge trykk på slakterienes kvalitetsarbeid ble kvalitetsetterbetalingen skjerpet i forhold til tidligere regelverk slik at kvalitetsarbeid blir enda bedre premiert. Kvaliteten på skinn holdt seg stabil i

8 6 ÅRSMELDING 2006 NORILIA BA

9 ÅRSMELDING 2006 NORILIA BA 7 Tor Sørlie tester importert svinetarm på tarmavdelingen hos Norilia i Fredrikstad. Prosessering av norsk fåretarm for Norilia ved Nortura sitt anlegg på Forus. 2006, men siden norske skinn klippes før slakting ser det ut til at vi må leve med en god del klippeskader og dermed redusert verdi på skinnene. Også strekkskader er et problem, men forsøk med avtak av skinnene med trykkluft kan gi håp om bedre resultater i framtiden. Samarbeidet med Norskinn på huder og skinn fungerer fortsatt utmerket og førte i 2006 til at vårt volum ble 12,1 % høyere på huder og 12,6 % høyere på skinn. Kvalitetsmessig ligger Norskinn helt på høyde med Nortura sine huder og skinn. Sammen med Norskinn omsetter vi ca 85% av huder og skinn i Norge. Norsk tarm eksport Vi startet året 2006 med lave priser, men måtte konstatere at prisen fortsatte å falle og kom i sesongen på et nivå som vi ikke har sett på mange år. I tillegg viste det seg vanskelig å skaffe sesonghjelp til slimeprosessen på Forus. Dette medførte at produksjonen ikke klarte å ta unna det som kom inn, og vi måtte selge en del tarm urenset til en svært lav pris. Den vanskelige mannskapssituasjonen både på Forus og på slakteriene gjør også at vi har en noe usikker situasjon med hensyn til kvaliteten, og opptaket er lavere enn tidligere. Full oversikt over dette vil vi først få når sorteringsresultatene for våre kunder foreligger i løpet av Tarm norsk marked Norilia BA gjør alt innkjøp av naturtarm til Nortura. Det har vært utfordringer knyttet til innkjøp og logistikk for å få skapt gode resultater på denne virksomheten. I løpet av året 2006 har man klart å gjøre innkjøpene lenger bak i verdikjeden og effektivisert virksomheten, og vi har opparbeidet et bedre samarbeide med fabrikkene. Omsetningen har vært stabil i 2006, men det har vært press på marginer og lønnsomhet. Markedet for fåretarm falt

10 8 ÅRSMELDING 2006 NORILIA BA Trond Rune Nordli og Tor Sørlie måler opp tarm på tarmavdelingen hos Norilia i Fredrikstad Tor-Kjell Brenna klassifiserer ull på Norilias ullstasjon på Gol. noe tidlig på året. På slutten av året har prisene flatet ut og prisene på fåretarm har falt til et akseptabelt nivå. Prisene på svinetarm har imidlertid steget litt. Arbeidet med å integrere innkjøp av naturtarm mellom sluttbruker og råvarekildene er i godt gjenge og vil bli videreført. Ull Prisene på ull har i løpet av høsten gått dramatisk tilbake på verdensmarkedet og vår pris på C1 har gått ned med nesten 9% (eks. tilskudd) i løpet av året. Lav etterspørsel og svært lave priser på New Zealand ull er hovedårsaken. Gjennomsnittlig tilskudd for ullåret 06/07 ble satt til kr 31,00 i snitt, for i ettertid å bli justert ned med 1% for alle satsene. Justeringen skjedde som følge av e-coli saken, der det ble søkt om å øke tilskuddet til ulne skinn da disse som følge av skandalen fikk et trekk på kr 120,. Tilskuddet ble i sin helhet tatt fra ulltilskuddet. I snitt representerer tilskuddet og råvareverdien en prisnedgang til produsent på 1,22 kr/kg. Markedsandelen på mottak til ullstasjonene i Nortura har gått ned fra 76,2 % til 75,6 %. Året 2006 har for ullavdelingen vært preget av endring både internt og eksternt. Egersund, Sandeid og Førde ble overført fra Nortura Region Vest til Norilia ved årsskiftet. Et av satsningsområdene i 2006 var å stake ut en strategi for ullavdelingen. Den er ferdigstilt og gir retning for det videre arbeidet i årene fremover. Fokusområdene er god betjening av kunder og leverandører til lavest mulig kostnad med særlig vekt på logistikk og kvalitet. Ullåret 2005/2006 var det første året med ny ullstandard. Vi ser at det i perioden er blitt tatt få analyser og vi har få målemetoder å korrigere oss etter. Vi har fått en forventet effektivitetsgevinst på ullstasjonene, men har behov for å bli mer like i vurderingen av feller. Vi har derfor satt i verk tiltak for å kontrollere og eventuelt korrigere på metodikken. Vi har hatt en økning i antall kundeklager i år. Klagene har bestått i enrding i C1 egenskapene som følge av endring i standarden og driftsformen på slakting av sau/lam, og klager på vaskeriet. Evalueringen av standarden startet i høst, og vil bli ferdigstilt i løpet av Bipro Avdelingen handler med plussprodukter som selges fra norske slakterier til dyrefôr/human bruk innenlands og på eksport. Avdelingen holder til på Nortura Forus. Bipro har hatt en positiv utvikling og bidratt til å selge et økt volum med plussprodukter. Det er blitt arbeidet mye med å optimalisere opptak og salg av spiselige produkter og produkter til dyrefôr. Etter dannelsen av Nortura har vi fått ansvaret for optimaliseringen av

11 ÅRSMELDING 2006 NORILIA BA 9 plussprodukter fra fjørfe. Aktivitetene i Bipro og plussprodukter fra fjørfe ble derfor samlet under en felles ledelse ved slutten av året. Tilknyttede selskaper De tilknyttede selskapene har egen rapportering og det vil her kun bli gitt en kort oversikt over virksomheten og utviklingen i selskapene. Noridane Foods Selskapet handler med kjøttprodukter internasjonalt. Selskapet er eid 50% av Nortura og 50% av Dat-Schaub International. Selskapet har forretningsadresse i København. Selskapet har hatt et godt år i Omsetningen for regnskapsåret var 45,5 mill kr. Norskinn Selskapet kjøper huder, skinn og ull fra KLF slakterier og selger dem gjennom Norilia. Selskapet eies 35,71 % av Norilia og 64,29 % av 5 bedrifter fra Kjøttbransjens Landsforbund. Selskapet har forretningsadresse i Horten. Omsetningen i 2006 var 15,1 mill kr. Styret foreslår følgende disponering av overskudd: Årsresultat etter skatt Avgitt konsernbidrag, hensyntatt skatteeffekt Overført fra annen egenkapital Sum disponering Oslo 8. februar 2007 JOHN HELGE BERGFLØDT Styreleder TORLEIF BJELLA Nestleder GUDBRAND CHRUICKSHANK IVAR KVINLAUG TORE WALEN ODD ERIK OLDERTRØEN MORTEN SOLLERUD Adm.dir

12 10 ÅRSMELDING 2006 NORILIA BA

13 ÅRSMELDING 2006 NORILIA BA 11 Resultatregnskap Tall i 1000 kr Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Personalkostnad Avskrivning på varige driftsmidler Avskrivning på immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER Finansinntekter Resultat fra investering i tilknyttede selskap Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Styret foreslår følgende disponering av overskudd: Avgitt konsernbidrag, hensyntatt skatteeffekt Overført fra annen egenkapital Sum disponering

14 12 ÅRSMELDING 2006 NORILIA BA Balanse eiendeler Tall i 1000 kr Note ANLEGGSMIDLER Immatrielle eiendeler Utsatt skattefrodel Goodwill Sum immatrielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, biler og andre driftsmidler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i tilknyttet selskap 8, Andre aksjer / andeler Pensjonsmidler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varebeholdning Varebeholdning Sum varebeholdning Kortsiktige fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum andre kortsiktige fordringer Kontanter og bankinnskudd Kontanter, bankinnskudd Sum kontanter og bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

15 ÅRSMELDING 2006 NORILIA BA 13 Balanse gjeld og egenkapital Tall i 1000 kr Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Andelskapital Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital L ANGSIKTIG GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Lån fra foretak i samme konsern Sum annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo 8. februar 2007 JOHN HELGE BERGFLØDT Styreleder TORLEIF BJELLA Nestleder GUDBRAND CHRUICKSHANK IVAR KVINLAUG TORE WALEN ODD ERIK OLDERTRØEN MORTEN SOLLERUD Adm.dir

16 14 ÅRSMELDING 2006 NORILIA BA Kontantstrøm Tall i 1000 kr Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter /+ Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger varige driftsmidler / Endring i varelager / Endring i kundefordringer / Endring i leverandørgjeld / Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter / Endring i andre tidsavgrensningsposter = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter + Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstømmer fra finansieringsaktiviter +/ Netto endring i kassekreditt / Inn-/utbetalinger av konsernbidrag = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter = Netto endring i kontanter og bankinnskudd Beholdning av kontanter og bankinnskudd ved periodens begynnelse = Beholdning av kontanter og bankinnskudd ved periodens slutt

17 ÅRSMELDING 2006 NORILIA BA 15 Noter NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER VIRKNING AV ENDRING AV REGNSKAPSPRINSIPP REKLASSIFISERINGER VIRKNING AV ENDRING I KONSERNSAMMENSETNING Grunnleggende prinsipper vurdering og klassifisering andre forhold Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov, og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr. 31. desember Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Tilsvarende prinsipp legges normalt til grunn for gjeldsposter. REGNSKAPSPRINSIPPER FOR VESENTLIGE REGNSKAPSPOSTER Inntektsføringstidspunkt Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. KLASSIFISERINGS- OG VURDERINGSPRINSIPPER Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler som forventes å gi fremtidig inntekter som goodwill aktiveres. Avskrivninger beregnes lineært over eiendelenes økonomiske levetid. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Kostnader forbundet med normal vedlikehold og reparasjon blir løpende kostnadsført. Kostnader ved større utskiftninger og fornyelser som øker levetid vesentlig, aktiveres. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over 3 år, samt en kostpris på over kroner Finansplasseringer Investeringer i aksjer og andeler, klassifisert som anleggsmidler, vurderes samlet til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi. Varelager og varekostnad Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter «først inn først ut»-prinsippet og antatt salgspris. Kostpris for innkjøpte varer er anskaffelseskost. Årets varekostnad består av kostpris solgte varer med tillegg av eventuelle nedskrivninger i samsvar med god regnskapsskikk pr. årsslutt. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Selskapet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser, kalt ytelsesplaner. Pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelser på underfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri gjeld, mens netto pensjonsmidler på overfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri fordring dersom det er sannsynlig at overfinansieringen kan utnyttes. Netto pensjonskostnad, som er brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene, korrigert for fordelt virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, klassifiseres som ordinær driftskostnad, og er presentert sammen med lønnskostnader Utsatt skatt og skattekostnad Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Skattepliktig inntekt for samvirkeforetak blir fastsatt etter samme regler som for aksjeselskap. I tillegg til inntektsskatt betaler samvirkeforetak formuesskatt. Positive og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel, sammen med betalbar skatt for inntektsåret korrigert for endringer i forhold til tidligere års beregninger. Avskrivninger Avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. FINANSIELLE EIENDELER Behandling tilknyttede selskap Med tilknyttede selskap menes selskap der konsernet har en eierandel på 20-50%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor konsernet kan utøve en betydelig innflytelse. Tilknyttede selskap innarbeides etter egenkapitalmetoden. Selskapets andel av resultatet i et tilknyttet selskap er basert på resultat etter skatt i selskapet. I resultatregnskapet er andel av resultatet i selskapet vist på linjen Resultat fra investering i tilknyttet selskap. I balansen vises eierandeler i selskapet som finansielt anleggsmiddel.

18 16 ÅRSMELDING 2006 NORILIA BA NOTE 2 S ALGSINNTEKTER Pr. virksomhetsområde Ekstern industri Eksport Salg innen konsernet Sum salgsinntekter varer Sum andre driftsinntekter NOTE 3 VAREBEHOLDNING Råvarer Panteemballasje Sum varebeholdning NOTE 4 LØNN OG DIVERSE GODTGJØRELSER Personalkostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum personalkostnader Gjennomsnittlig antall årsverk: Diverse godtgjørelser Honorar og lønn til styret og daglig leder Honorarer og fraværsgodtgjørelse til styret, råd og utvalg Lønn og andre godtgjørelser til daglig leder Sum honorarer og lønn til styret og daglig leder Honorar til revisor Lovpålagt revisjon Andre tjenester utenfor revisjon Sum Avtaleforhold vedrørende administrerende direktør: Dersom administrerende direktør ønsker å fratre stillingen, gjelder en oppsigelsestid på 6 måneder regnet fra utløpet av kalendermåneden da oppsigelsen foreligger. Dersom bedriften velger å bringe ansettelsesforholdet til opphør, og partene ikke er blitt enige om en annen ordning, plikter bedriften å utbetale en godtgjørelse begrenset til lønn i inntil ett år fra fratredelse, men likevel ikke lenger enn inntil direktøren trer inn i annet lønnet arbeid. Ansattes lån i selskapet beløper seg til kr i Dette er billån til ansatte. NOTE 5 PENSJONER OG PENSJONSFORPLIKTELSER Kollektive pensjoner Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til «NRS» for pensjonskostnader. I henhold til denne regnskapsstandarden skal selskapets pensjonsordning behandles som ytelsesplan. Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 56 personer. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelse på ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsen er dekket gjennom Norsk Kjøtt Konsernpensjonskasse. Forpliktelser knyttet til AFP ordningen er hensyntatt fra og med 01/ og er medtatt i periodens pensjonskostnader på egen linje. Forpliktelsen inngår i de totale pensjonsforpliktelser Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Nettoavkastning på pensjonsmidler Estimatdifferanse AFP-ordningen Sum Endring i begrenset balanseføring 0 0 Netto pensjonskostnad Avstemming av pensjonsordningens finansielle status pr mot beløp i balansen Pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler Planendring Estimeringsendringer Netto midler sikret ordning Begrenset balanseføring 0 0 Netto pensjonsmidler ført i balansen AFP-ordningen Individuelle pensjoner 0 0 Netto pensjonsforpliktelser usikret ordning Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredstiller kravene i denne lov. Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 4,75 % Forventet lønnsregulering/pensjonsøkning 3,5 % / 1,6 % Regulering av folketrygdens grunnbeløp 3,25 % Forventet avkastning på fondsmidler 5,75 % Uttakstilbøyelighet AFP 50 % fra 62 år

19 ÅRSMELDING 2006 NORILIA BA 17 NOTE 6 VARIGE DRIFT SMIDLER Bygninger og Maskiner Driftsløsøre, Sum Sum Tomter fast eiendom og anlegg inventar o.l Kostpris tilgang i året avgang/utrangering i året Kostpris Akk. ordinære avskr årets ordinære avskrivninger akk. avskr. solgte/utrangerte driftsmidler Akk. ordinære avskr Balanseført verdi Økonomisk levetid 20 år 6 år 4 år Avskrivningsplan lineær lineær lineær Gevinst/tap solgte driftsmidler NOTE 7 IMMATERIELLE EIENDELER Goodwill Sum 2006 Sum 2005 Anskaffelseskost tilgang i året avgang i året Anskaffelseskost Akk. ordinære avskr årets avskrivinger Akkumulerte avskr NOTE 9 TILKNY T TEDE SELSKAP TAT T INN E T TER EGENKAPITALMETODEN: Tilknyttede selskap tatt inn etter egenkapitalmetoden: Sum investert i Tilknyttet selskap tilknyttet selskap Norskinn AS Anskaffelseskost Andel resultat tidligere år Inngående balanse Andel årets resultat Utgående balanse Balanseført verdi Økonomisk levetid Avskrivningsplan 5 år Lineær Goodwill knytter seg til overtakelse av BiPro AS, 1/ NOTE 8 D AT TERSELSKAP, TILKNY T TET SELSKAP M.V. I det rapporterte regnskapet er følgende tilknyttede selskap tatt inn etter egenkapitalmetoden. Anskaffelses- Forretnings- Stemme- Firma tidspunkt kontor Eierandel andel Norskinn AS Horten 35,71 % 35,71 % NOTE 10 ANDRE AKSJER OG ANDELER ANLEGGSMIDLER Selskapet hadde pr følgende aksjer/andeler i andre foretak (anleggsmidler): Antall andeler/ Eierandel Verdi i Selskapets navn aksjer Prosent balansen Norsk Kjøtts Konsernpensjonskasse 0,75 % Sum andre aksjer/andeler NOTE 11 MELLOMVÆRENDE MED FORETAK I SAMME KONSERN Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Annen langsiktig gjeld Sum gjeld

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US75/1 5 Årsrapport 215 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninge r Saksnr: 15/3393-2 Saksansvarlig: Martin Tjelta, fung. økonomi-

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31 rsberetning 2000 Innhold Statskog SF 4 Årsberetning 6 Nøkkeltall 12 Hovedtall konsern 13 Regnskap 14 Revisjonsberetning 30 Samfunnsregnskap 31 Statskog i tema 32 Nøkkeltall Statskog i areal: 110 millioner

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé er å etablere en landsdekkende hotell- og restaurantkjede i Norge.

Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé er å etablere en landsdekkende hotell- og restaurantkjede i Norge. H istorikk 1975 Rica Hotell- og Restaurantkjede AS stiftes 27.02.75 av Jan E. Rivelsrud m.fl. med en aksjekapital på kr 30.000. Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé

Detaljer

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041 REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2013 2012 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 53 421 47 521 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 45 464

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 2005 har vært et nytt, spennende år med nye oppkjøp og gode resultater. Vi møter stadig nye utfordringer etter hvert som vi øker i omsetning og antall ansatte.

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 27. mars 2014 kl. 19.00 På Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene). 1 Tillitsvalgte

Detaljer