/\r'lu'al\6 \ Nor{o\$Mw.* "S r-rr w -/\. (61. 'tffi ):) ,;lu.r*/ft,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "/\r'lu'al\6 \ Nor{o\$Mw.* "S r-rr w -/\. (61. 'tffi ):) ,;lu.r*/ft,"

Transkript

1 o /\r'lu'al\6 \ Nor{o\$Mw.* "S r-rr w -/\. (61 ):) 'tffi,,;lu.r*/ft,

2 tr T F Y l{ n'. }, Orgrn for norslre stuld<;nter i Zi.irich.,r ''...'' ri'' Redalrttir i : Redaks j onskomlte: : t' ': Elnlr Juel Jr n Gue ttler, Ri'gnvr ld Lvpprf,fueson tryrikf.ellsd jcvclen.i r' i XXXJ X;\I.X)i,i.X;i;{XX;{,iXXilIi.]TX,UiX,IJI,',,iX XiX,;;',;UX)iX7;XXXXXXX;']OiXXXXXX Er de,t slik rri vil hr clet??? G.rind Hotel Do1dr,;::, vi art t'r dis jonelle l-t.nrilokilersvirte. i a.r: rrfol:dmenåene hrr virlcii5: ossrog vi vil skuf et iki.ie h: noe rrcd norskc studcntbrrl/ies;er ti gjcire....lielrer drrli:f \lerz'chteri....fyll kle,gcr frr rhr't tk, incl::r: gjester,rforsor,r pfe l..rlning, vr,r son blc de ting ne.u'nt Andre elrsen,plct: pår, riorsk. frsturd.ene i;er.l-ivil er'.; iiib venpi clir'frår'e;:i, irord i s1ti s vr nskeli ghct er. i somrner, Jr hre linets rcrr i;ur pz r,, stuclenicnes op1-!to"sur 1 brev til,nsaifyllekjc;,riiig for hr t: tt.,.(.; rned -clet mcst ner l- rlrtuelle aurr ch. restz urri:ter r.,,ol :l;n*l;å.?5;;;5"f"*il,,få:r:'rnecl frcre. Er dr,t ikk,, pii ticle lt vi hve spdr er oss morsomtrhve sclv; e'. ustrir':ciiilrhrr, frrlig er tcifftrhvr og er hva er f'eskt og hvi'r' u,:risvrrllg? vårc- for v1lle det nege; forl:irg-b oil den enl:el-.te pra b ijjrn.le r a ironsi;'ivi;n,scne.i,rr)kc r v sinc hirid"_lir.ritur? inot :t vl tir o=:."9;n,::,il1:: ;l Ji lilåf-i,"ål;'å*o" 31,',, lrngt r-b selvko'trorleri blir borte.vi- vi1 ik:e hi dn gi enq med engler og r vholdsf ofl<,iflen urigdori som le r n more seg frisll-',; i-nnenfor rln,cll gi-rei;olis grcr,j"r. r I sikeris r_*lecli,irig mi a. vl ii;.'<e glerirme or;-[ 110s1-[1vc:resr,iltr t," t i v ivorclisl<arstyrcncs pluss julebord.c; r nstrånge1ser, i)fr,r.otcl cr rlton uri;ee peri sor' fii,iii meset olrti 1- -f'r'å, hou;1ets sicrcrtl,oss r,ckorå r;'iistllli,igen,i"li;;;1;;: syr,cs il ni Lrerfu,ut lr.' viirt oss ""g,i"i synspunkt, ha:'pu rt vi er, lcoi,irist i_n' ir ri"'"n- r,i;;tiger"e,rli, $tyrvt 1 Nor.sk Stuidcnter f orcriing, Ziiri ch.. underteg"-uqg hrdcic egentlig tenirt,:? tr opp det sanrme blem- som ivszrnicn pro- dr, å"np* i.riilcr.relår, posikr?len fio*'dumpend.e si r rot itin 1 : jeg dcn frr rc;rstepiiluu"rr,jeg fciye ti1 et vi1 br,r.e rri r, berner,l<-rringer. i.. om cn eplsode pe,r ir{(jven plck., En meget berliset nordmr,nn sitter oppi" uiren sn: iiket og blir tir_ : v rlr rtml nr, (trordi som il:r;e- vet dc i er cre pr,- vc; b som skr 1 og l'ro1du ordun trr r gj estur:c. ";;,* ) og i",r_i- ])ei komrner e'. beruset ";";, ncd.. stuaerli (ttorrr j 'o,.]-irir nci.ep.. seg i srken : og lci 11er Hrrtmr nn,eii ilr?ijun,qc,-i'ordi thr siri plikt * pitizu"-;r*g;;;;"' og cr" fiidt,r67d6i-h6iiier,h,r;il, irn.:krn aar 1L94,,r*r"vart sr,a hans i-nnsats to f,or.'ns er"'vo1 paa v( Lr hciyde rrvjue med rrl=t J"J..rs for hjeutmefronten. t o_u.-- i

3 .{,.f4:i:,it'.r,.i;,ri ltw ZiJ:iRICH- ii'/tf STf i,i:.,.,i.] cfi;erfcjt.fcfidr steltistilclr er utårbeid.et paa grunirlr g 'v de spcjrreslijernl cr1+ son rtsr schdte ut i {rov/d,ez 1964 ivred unntå gcls.r r v pkt, I sr år *r r rle tr lr-ene gj errnomsnittsverdicr', Tr l1ene i pi rr ntes r ngir. ekstrer:ir 1- verdiei,e.vcd noeli av t)ostenc er su.m;trgll entutr stcjrrc eller niiriclr"e enrl foo,i,.,dettc skyld.c.s rt nrng;e hrr opngitt flcre eltcrnrl;iver'rson f.s,l<s.it r;,an velrsler rneld:om ai,spise paa Studheirr ellcr iriigros,eli-er i.rt rrin6;c ikke hir besvart r,l-}e posctnc. For dem soni ilcrrc kj cnnef l1nj einndcliiigen paa, rrh sia betsrr dc roflersl;c tillurie som folgcr:r=årkitektr II=ByggrIItrA=ii{e's}rin, IllB=Elcktr.o og IV'=Kj emi.let gjcires oppmerksom pai-, e.t vedkonl,rvndc som hrr utrrbcio.,t strtistik- Itun r :rirtcjr prt, orrtåad.e-;, L_Evgg_ bqsvr rlc,qlr.i;nr unc? Av9el,+-p.e -. *iu*-gj-qr*l**l._i.-*_4*. å*_0_"_t rzl I] IIIA ] I I"T3 IV iriedisin illinj cldstr?*qflqq strlt:iåri{, 3o1ig -utgift cr.ilni rilud Tri nsport n l Sliolerni t";rrcll il il ui6 { t' r' f)j.vcrse il il 0ppgit"be totalv mi rneciligc r,,cgi-itur 3.- Q.g!ur: r:-i gs :-c_l!_ J)ekii.cr gci:;,'r.-r'.:fus j orr cri sl;ot er_ltgif' t eiiu Slroleutgir-.];uric ovcrsti-ger, g;c;. r,--f,r,.ecl Aråoåi1s-ir,.{t}å9*uigf-!sr. LI : eie-o rilå,g"e {_oq!ro td. Al" cle:: u 81.1 Gift r, ådgrng ti1 te.lufon a^n.^ 6,,fSligtogho.-l;!. lcilighei 2' I{ybc1 4'L '7 g3t7 2Lt1 421_1 12 l_1 t/ z rton jr9 Sfr. 128,oo (0-150) '! 26, o0 (0-m0,t ) 62roo (e_rlo) n 225 roo (rzo-+eo) ll"*-.lå-{.reo (z-loo ) E{qr IJ_?.r_qs sir;535;do (+to-rzoo) i 2 B 9 'Iotz 1 L2 6 B 7 I T J: 51,1 ''/" illci L6,6 'i; Sf. 216, oo sfr. 6 2[J0, oo ( +ooo_r 2000 )?_2 Arr (Lg-27) 94r5,iL 5'5 % bi 'ir Font ii'l,;re licm 4L,7 2,8 (k)

4 7. hvqj'i ed,cs.sb -{&g-u.. n-s-glt r,r_gf.rtl-o. gg_e_l_? Vcd hj clp ivt l( j crrtc Zimmer.vermitilung Auionscr liu.seier 4L 17 3a,e, 22 r2 2,9 Qr-'r.gf-+Sp.oJt. Fiersetid til li.r.estcct.t: Jrreal(onStnilddcl: -lcjttene Egeir bj-l T,riliri lltsl; - i n._? 16 '28,3 J8,g L6,6 5,5 p,ivl:' n omt: i es h 9l--i,g-9"J,!et-rg: j,lordne nll Si<r ncli ri: ve r Svcl-b sere Q? tr. t2) 9 -! or4 14, (f L/, ) Sy1lke1 QZ er-/ FE milie 2,8 {,%) 18 min (5-50) Scoo t er 5,5 $) Andre utlendinger 8, 4 ('1") 1o.livor..jlLi-ågr rli n.? Hj emrne Studhcini Prrr 1l{1gros L9,4 61,1 2,E L6,7 SuiirLehus iohi riitter L1,B 8,4 t//ellenburg 5,5 $) 1l.l'{j.1f t:jrt.i =Lr.rste..Avtjcnt Dclvis rvtjuirt /+4,5 )g-' fkke avt j ent Fritr tt 44,5 5,5 u") studiet? En sturid i ut1i rril.,t Fr st j. ur-bl:,;d"ct Norge Vet iktle ,2 1J,8. I 2-. Fiyo{ q}!' }. it'_e*.*åprslg_r y-;_ ri1 slutt siteres tc rv bener.kr.irr.gerre sr:m kom inri r_.i1dur posten r'l"r.r, cit-r rndre of!lysliiili:jer som kin hå, i,rteresse?l ll.t-l-ni rr,.^ ll ' rriv('jii '. rkke f nnc-t r:rlin t stud.iet frller dyrcr.c enn men tror hjemme- og n't vi bor f t t rlclctct m-[g mere rv s-lrat-o-irr hvis de cjnsil,:r oss hjcn ef ier. en,jt studiunr', Boligforholderie i Ziiri ch. jhf, \,/-i L lil i, -J ( ly., -jk* /'*hå i'4, /,Al./ t* r.itl ' t\i

5 't. *1 ii{' " ', \-'{ii' -.,;.., -.. ^.LY, ' = '.i I '}.+.',, ;{i,s$$, '1. r:. tl...,t -,tti".,t.,',#fi&:, 1{-l' ' ^*;,;lk Tllbakeblikk i sportens verden. Ikke bare Seme steret, men ogse.a ferien er over. Uien endelig er vi kommet til tryl:kingen og kaster et tilbakebliirir D å a hva. som sk j edde i vinter ' Nordi ska var representert nar sagt paa afle fronter -- i haandbal1o basketball og fotball innend.drs. Ute var de norske farver svårt fordekkt representert, idet de som her hevrlet seg av vaare deltok for SAS i mer el1er mlndre grad.. I{angc var det ikke, men speslelt Knut mg.a fremheves i denne anledning. Han toh da ogsa med se g det son va,r r lllandt annet hdyskolemesterskapet og senere et internasjonalt studentmesterskap i Spania.. f nnendcjrs vår de-b rekord"deltagelse, og vi hevdet oss i a}] c nk--l- asserrr, Barrdc om j umbopl asser og finaleplasser v i,r vi me d og utllj empet dra.belige slag paa de forskjellige fronter. ivicn som sagt * interessen var storr ob utmcrkete rcsultater b1e det ogsaa' I haandball ble idordisl<a I hijyskolemesterc. Gratulercr saa meget I l-otbal.lagene var mangf-r mcn bare ett ltlarte aa hcvde sc,g - dc blc IneC helt til final-eomgargenu og rrcrobrct't fj erdcpla,ssen. Hellcr iktrce sa,8 daarligr ; derimot i basketball ble det skuffelse denne geng. Mot hdyskolemcsterskap slst semester, ble de na? bare nv. 3. Naa,r mån sier indj sponcring av eget marnskap var en med.virkend e E srsak til dette resultat denne gang, haaper vi ( kanshje undc::tegnede mot formodnlng her stasr alene ) al laglederen tolt litt 1årdom av det som skj edde. ---, Men i sin irelhet maa man si seg rilitig godt forntiyci me d semesteret som gikk r ob ser naa frem til sommersemesteret med spenningr o8 haaper påa riktig god deltagelse. Nei naa holdt vi paa og glemme e'n av de gj entagende poster paa i$ordiskerr s hdstgcneraj-fersgmllnger, Nornlig at Knut Arneberg ogs&a repres nterer klubben 1 sin favorlttgren l Terrengldp. I{en j-vlnter b1e det ltte aji det, men han lov,er o ss at vi skal f aa hdre om det paa hijstens GI'. Av ham selv for as våre tredlsjonen tro. Rama,

6 EVAR TrL, - DE NYE, ved Rupert. Også i år er det kornnet nye nordmenn til Ziirich, som 'i fjor, som i forfjor og ellers hvert eneste åb. Og ikke nok med at d.et komrner noen, d,e ræsnest oversvøniner byen. Etter hvert er det jo derfor blitt en,anseelig samling a,v oss her i byen, og d^et er lkke lenger nor spesielt ved å ',raere nord,nann i Ziiricht bg heller skriker vi ikke høyb opp i overraskelse over en ny nordmann som konner til byen. Derfor er det vel heller ikke så rart at du, I'den rlye nordnannrr i Ziirichr.ble litt skuffet da du ankon til Nerdiska og ikke b1e mottatt ned. åpne armer son en helt. Jeg kan imid.lertid betro deg at vi vanligrris ikke forlang:er at nye nord.merur skal synge * Ja vl elsker 'r for å få slippe inn i klubben, vi regner med at de fleste kan den all-ikevel, i hvert fall føfste verset. Det vi forlanger er at aen er med.lem i klubben. De nye slipper eelvfølgelig inn for å ta klubben i øyesyn de første par gangene, ob Jørgen-gutta slipper også inn uten å være ned.lern, ford.i d.e ikke vet on de blir her rner enn et halvb år' Nå er det selvfølgelig litt værskelig for den sta^kkers dørvakten rned en $e.rr6 å se hven son er ny i Ziirich ( frvis han ikke tilfeldigyis hører ti1 d.e få son kjenner hver eneste nord.mann i Zijrich ) r rikjønt aan burd.e kunne se det på den brautende måten de fleste njre presenterer seg på i d.øren. Du var vel Lkke noe unntak du heller, Rupert, så jeg kan godt forstå at du ble bed.t om å " holde kjeftri Ja, så slapp du inn i " Grisehuset t' daå 0g så var d.et røk der, sa du? Jeg kan ikke skjørute hvorfor. Riktignok var det anslagsvis l nennesker oppe i strien, hvorav det store flertallet i Iøpet av kvelclen hadde røkt diverse sigaretter + at peisen d.essverre ikke er helt røkfri. Men at det skul-le b1i noe newleverdig røk av det er vanskelig å skjønne, eller hva mener du, Rupert? Nå skal jeg ræere den første til å innrøinrne at utluftningsspørsrnålet er dår1ig løst på Nordi l. Til nå har vi bare hatt dører og. vind.uer til hjel-p, og p. gr år kulden og klagend.e naboer er det ikke mulig å få i stand en skikkelig utluftning ved hjelp av demr En vifte vllle derfor være tingen, og d.et står også på styrets progiran denne vinterenn 0g så så du noen par eon hadd.e trukket seg tilbake i en rnørl< krok fcrr seg selvt dg det attpåtil vekk fra stuen og folkenengd.ens granskende blikk t Det er virkelig opprivende å høre at sl-ikt kan forekornoer, Tenk på en skikkelig nordisk studentfest er det noen par som vil trekke seg litt uekk fra de andre en stund. I Slikt noe forekenmer nok ikke hjernme i Norge og ellers hvor ungdom fester, Eller hva tror d.u?

7 Du ble altså skuffet over Nordiska, men hva hadde d.u egentlig forestillet deg d.a, Rupert? Du må huske at Nordiska i hovedsaken'br en klubb for studenter, betalt og drevet av studenter, våre mldi-er og nuligheter er ikke ubegrenset, Derfor er det ikke mulig å giøre Nord,iska akkurat slik vi ville. {eg går ut i fra at d"u synes det er grunn til å kritisere rnange ned.leruners oppførsel i klubben, og der er jeg enig med. d.egr rnen d.u skal huske en ting ; Det er med.lenmene alle som enr som besteruner hvordan tonen og stemningen skal være i klubben, så det er opp til dere son er nisfornøyd rned klubben å gjøre noe for å fora,rrdre på d.et. Ikke ved. å komme ned kritikk ogrf slenge skitt tr, men ved. å konme med. konkrete forslag til forbedringer og ved å.oppføre dere i klubben slik som ciere hadde håpet at oppførselen allerede var i klubben" Kort sag:b, ved å gjøre noe positivb for klubben. Denne henstitlingen retter jeg spesielt tii d.eg, Rupert. Det er nernlig ikke første gang at det rettes kritikk mot Nordiska i Tryn fra en av de nye på Jørgen. Iolen senere, når så den bolde skribent er ferdig ned Jørgen og endellg kan begynne på sltt studenterliv her i Ziirich, så g:jør han dessverre lite til gagn for Nordiska. Kanskje var det en ide å gjwe slutt på denne tr tradisjonen nå, Rupert? Det vllle i tilfe1let veere en gled.elig forand.ring. - BALDEVIN. I din ellers gode artikkel on Nordiska i Tryns julenr:.nmer kouuoer du med. kritikk not den nye rnetod.en å ta opp nye nedl-eruner på. Denne kritikken treffer d.essverre d d.irekte bak må1 r', og jeg vil anbefale d.eg at du setter deg lltt bedre inn i forhord.ene før du neste gang svinger svepen over styret i Nordiska. Du stiller deg skeptisk til at vi på d.enne måten kan klare å ta opp {O - J0 nye nedlemner på en Ba/Ig. Riktignok koro det ontrent så mange nord.boere til Ziirich i høstr men det du ikke tenker på er at de fleste av dj-sse venter med. å me1d.e geg inn i klubben til senere. Høyden nann melder seg inn med en g /tg og resten melder seg i.m i løpet av vintersemesteret, slik at vl hver uke får 2-3 søknader om med.lemskap, Det er derfor ikke noe vanskelig å få tatt opp nye m nedlemmer på styreraøtene, liom forbedring foreslår du at vi arrangerer fel]-esnøte for de nye, hvor de blir orientert om klubben ogi dens virksor*ret. Denne id.een er langt fra ny fer oss. Det ble nenllg arrangert et slikt møte for d.e nye i høst og det vil også bli arra.:rgert slike møter senere, såsant det er behov for det. At d.en nye metoden likevel har hatt rrisse ', fødselsveer " skal jeg ikke nekte fgrr men når den blir skikkelig innarbeidetn d.et kunne vel ta et år, så er 6et ingen grunn til at det hele ikke skal fungere knirkefritt. Frr styret i Nordiska, )gyste].n!'1scner,

8 Krrl Evrng i St.Gallen. Vi i Zil:-ch bdr våre imponert orrer initirtlvet til vr,lr venner 1 St.Gr'llen.En gi ng i mr å,ueden c.geniseres detrunder stor oppslutningrforedr: gskvelder og lir r serier,sd.rlig velges det aktulle emne1" ned tillcnytning til stud.ier og, fremtldige yrkesproblemer.utv:.1get er lcresent og min sbrger for La holde nivi':,et par topp, let fikk vl erfire som gjesterrdi, vi kom ti1 St,Gellen for ea irore helsedj-rektdr I{rr1 Evings foredr:g om velferdsstl ten. Student'ersinfunnet I S, G,,mec1 Knu:.t f s: csen i spissen sto for et rli:rolutt knirlcefritt rrrrrigement som ogsåå onfg l.t;st ornvisriing p: I den nye h:ndelshciyskolen. Evrnq vir pi a et irelsemote i Oenf dr hlrr flkk Gi'llen- ' studeriteries herlvendelse,i'ir n svrrte prornpte j r.dette gr v stotet tit et s;ijrr'e opp1eg51 i:g r1le norske stuclen'[er i Sveits ble inrrbucli;.i al-t kon det 35 wtnrr u,.tenbys frå, Vi frr Zi)r:-ch troppe-b opp med hele'2\ rnrnn,net me,e, jo sies il' våre en bri oflslutniiig,gr,llerne ver overstr6mmencle gjestfr"ie og oretr'et rned overl'iåt-bing for r'11e gjeseter. Det vr,r' heller il<lie tt undres over at oppsluttrlirigen v r storrmed" en" så,å ornstridt mi;nn som Evtrrg i en forsanling erkekonservr tive harrclelsstudenter vir niln grrr ntert snel1 1 boksen,evnet velferdstrten er en eksplosiv våre blrrid.t oss lindsforv-is-be stud.enter.. }l Ev:rrg ii:..nfint seaj vir festsrlen i Cr:f6 Schi.irzengrrten fyllt til r'r'nden.over 2oo hrdde n0tt frem og stemningen var paf' topp,evrrrgs r:roningsord: I'Kjåre 1rndsmennl n i god girnrnel G-erhardsen stil utloste en storm iv lrtter og bifall. Evrng se a litt f orvirre't ut o':ren hentet seg r skt,kr,nskl e ve,r' det bi re en rrpnj-rigsfinte fr: hi nssj"de. trnnholdet i selve foredr:'.gei vr,r nårmesu rrtr,mt'r.eving konsentrerte seg tyrlligvi,s on lin,len "freclellg slmelrslstensrr, og utriypet iherciig dc siciene hvor det v:r opollgt enighet pe- il1e frontcr.ilr ii giklr gr'u,.ciig irln for { i poeirgtere hvor:dan r11e politlske pirtier' ]<onkurrerte om :-,a koiit Le med nye velf erclsforsl: g. Vi iqle C.erirrrot gitt en iiiteresse nt oversik*u over utvlklliri;err :ii'eiir til derr noderne sosi:1stit son.[ivrng freirrstjlte bill-e,llig i foyrrt lv et ci:.orlrt forsikringsselski p,preniierl r:le be ci l'b i form ev skt tter. (Oiicle'; sll: t-i;cr fori I i'si ltej, et lengre i vijrekk rned kr; ftig appl; urs og uro b.l i lidt ti lhdrer'ne).velfercisstr terr skulle vårc d.eirol-ir'; -bi sll otr *ur;s J',trlr-Lc op;rf; ve vi.r F:I skl pe tryg,.het,nrn vi-ll e sirire i t i:rgeri bor5':ere led nbd, eller p r 8. i. r,t,tiel1 o,g ul1i1rliei' bulikei u.i'dcr i sir,lirirrr.'ski mpen. Slz gorde't, slil,lle v'i,re : ilde ni nge stotter cle f r i og svr ketr. Selv on vi 'cle se::r,'ert en rekl:;e i i:ilysende frktr,som det nt ttrrl j g.vi s i!irre hersl';e'; t'v j 1 on' tr';y] ' ej:i i,d+" i 11il.re ve1 Eving slne tj-ihbrcre.idccl sitt leve,,de og frislce snrai l< ge iri n en 1"r v: ktil og. ovll.-;evi enrlc- freilstlll-ii'g son ililce kunne unrlgf'r i[ 51r'ipe oss.i,:est vf r clci; problemer' :v d]ioriomisk r dmir,istr: i,iv (T.'i sorir "-.rlc bclyst.-det hr cluie llrlce vå:'t b:}c rirr i l- rireci err l-i lt dypc-,: e (yii lyse og en rrtou,.chrt z,v de nteulit: slie lige sr rirf Lli, isi;robleiner.en stor o1r koulrlisert sektor iired soslologiskc ploblci!cr :v meget :kiurell irr unrilot Evrng toti lt '( ( berorc,!i:obictrer son bl. i. 'f rrr bvrdmte scsiolog og forf r i..;tcr Aidoirs; ilu.xiey hrr vårt inne jlr i,e soiil overorgt rii s er:i irg I v s z m{un..c u r'byrr akr. r til s cri ger.r r Llfi1Srl di g-

9 gjoringen r v'iudividetr.personub sle-btelse og frm fo.r z,1t frren ved det fordekte 'dihtrtur' lrle ikke nevlrt.dette er rlt såmmen spcirsmrrrl- i tilknt'ttnlmg.til velfr"edsstaten og som 6:v a.lle sosiologer insees som primåre spdrsmirl. I vagre digerrmeo den eksplusjonsalrtige dknitgen 1 folketa.llet, dcn dcn likc eksplusjonsr tr<tige tekrilskc utvlklingenr den voksenclc org:nlseringen av det kornpliserte samfunnsmr:skinerletrsett 1 lys lv proprgrndr ensrmassehypnosens-messekomqunilcr s jonencs encrmc relrkevidde, er den moderne sosir l- st i ten uhyre s: r rbi r ove:'f or alle. s't ag av melttmisbruk. Derfor starr den,iioder'ne velferdsstiten i fir'e for t b1i,i,inflettet i lover'rpr.y[.gi:i f-cr og rrsystemer'rr at det r-ngivelj-ge demokrati birrdcr= den enkelte borger paa hender og fotter soin i et dikti,tur, f peusen etter for:udrt..i.a; bemerlcct Evrng rt tllhcirerne vrr forbrusendc cdru og disiplinerterhin hc.dde ventet barde f,ylt og br:a.}i.-irien Eviiip, hrr krnsk;u erfiring frr sitr egcn tld son sir.r.ilerut, Etter pr,usen vir rlet dislcusjon.!v:ån kom inn pri mrnge probleriler nied utdin:relsc og nsriryg3'i:.1rlg r.v skoler',nan vir ogsi f en de1 inric; pi r 1ege1-rroblerner,legerningelerr, tvt ngs d irur gerirr g-, å ilsi errit et bl : iid-l u-b cnl r rid s student r', Evrng opn-'rro meget hijflig og syrnpetisk under diakusjoncn. lvied, sin erf :'rir:ig og si ne liunnslirpcr hld.de hr n lngen vr nslcelighe;er meri z i tilb:.kevj-se dc fle ste arguinenter'. Et symprtisk treklc vrr tt h:n aldri hrng seg opp i smrrfeil og; bomr:ner'cer s.;on notst:nrjerne strddde o,n seg med. Hrn gikk rett.p; r, sr lleir uterl ra vli,re :, gresiv og trrr,kkct heller r ldri bcrrti l1vslr,sc,.bolt: u 1 & nicjtet sluttet goctt over tolv tok Evrng smiler;de imot en d.uildrencle i ppi-: us ilr: cn be gei:.:tren f'orsr mi-ing.itjeste t1i g vzr Ilv:iig pi s;ki pr I gifit,,icl norsk ri'iåt,er mecl rottefell-er3 sor';or SifIX,rppelsi;r oal mitprlckc,.for oss VFr dei; ornvisrrinij pi r derr nye ]ri i,c1cl-shoyskolen i St. Gr.11en som kr ri ; 12oo t;lever..r-l vå r e'; imponererrclc by6j,,,verk, så å1 moderrrc son overhorle; rnålr.g.stilcn vzr kubisk.tiet vii sl t-t r llt vi r fir;::; ii;ii.b og 1å get "i :r'.. r unir lt bctorrg med forsl<r lingsmer'lccl.iii,'ic vi r' de-'" s: ll,rrlte rr.rnctioir piintingsrr, Disse vir tydli,"lvi5 I irilej åv r:n rrii iirr rr,ed b6';te soin hrd.d tr'ut god. frrt og sl-citgt riiliriå oppover vcgl;; n;.et fl;rge1 i en iv forelesnuti:i;$ilcile vf r di:t enestc sofir i]<lre vir flrk: :itc', "/rkit.:rtl,.,n gr i it,lr hrn sri flly,'gclet.skol'ri vr r imicll.erbid godt pli r cr-r i teriungc'i; ned en ypperlig utsi-..1 over St.G:.l.1cn.Iit e vår' rltt brade 1.yst o{ l,riveiig;. Den sorri fttr rrrlcrj.ni:r,. bcir ibsolult',,r seg on tiit selv. E"lter or,ivi-snir: cn hcld.t 01r f Erla:i;lh:::. bsen prr ve{'.11c t'v Ziiricnstucli;',-l,ci,c cn i vr.uiid,cne trlrke';:1c tll Gll-lenstuderr;ene. j'onirr nilei, i Gl 1,1-us stuiclcnter'sl iirfri.rlrr. ble o'u errr kt en bok om Z-,irich sorx g'<!r:. ri 'J[]i rlle j.irrellouiticlon bl-j tt svrj.rt tcjrste o;; vi g;i.1rlr; for Dr i;r, oss ei, ijl for h-jcnr i;l:ren, JAGU.

10 .-1--: + f.,.. i- t r *.-. li { i- 1 i-rtt,'f'fj" i i --"\-/'ii '!!c..-l T ir"'ir{i.rf..*a Sorn lrjent hrr vibr felles venn i'[rrvi]<errn nlsd sin sprreklmprnje hr-bt en strlelt;nde sujcsess.hrn er t1i,t den lyktrr"elige eler rv opptil fyz nif.slett i]crce d.rrrlig 11F,ru n "n terr"ke:: pie hvor dyrt det er' rr hr bil. Va r r spesi r,lmedr rbeider neldcr fri Z'6benh: vn e:t trtraminsel-- schutzpfostencil der iklte er gjort av gumuil slik som hrn fdrst trodiie,le er lii,,.: hircl.e son, her i Ziirlcir. Pyrrn er korrr:,ret tilblke til bycn med svrrt bil og ditto syn pr r live.. En rv Jorgengutts fra Kristiliisaytd vnr litt uheldig for en tid tilbrk.:.liin glenrte n6l<l<1ene sine og ved hjemkonstcn utpe i morgeiisiclan ble u.tgr ngscldren brutt opp og clcjren til rom,,iet splintrei: med dks,hrt-ben :v for et slikt pf r$r ngsmot. En ungdrme i huset blc sii imi:,orrert ev denne rra. krrftr-rtfoldelse såa dcn urige rffrtnling" fik,r ltrne hennes bil til St. Gr'llen. J)e sv.:rrc blv.gj unslrnet me d. bilen neste dr g endel orielrgt dr, brklys irt og num,iersleiltbelysnirrgen vir l<nust.gulvet i bil-en vrr imir11er,ticl gjert sklisikt;ert ve d hjelp i,v J;nus'r,e olfl: s;er,ellers lr: n vi melde : t r..sultrtet vcd Aufnr,irmupriifuiigen ble at E,Iri s1o Jdrgen Ero )-Co i,iordisi<l hrr gratt til innlcjbp rv sli.cskuf-el.sont slirlbrukes uncler ne ste roleir i rnterlriien.lrrsr i<en pe rrstee es e{ vå.r'e clc v:nslcel1r{e srruforholdi,ne som gjur r,t slei_dene kjcirer scg ferst. En r,v l,vordiptriirndidrtene srå seg dr:sverre ndds: get t1l ea treklie se61 frr ellsrmen pr r grltnn rv f'y1lesy1<e.vi hr rper rt vedl<omr-'iende lcompletcrer l-:ge:'et rv llkr selzer -Li1 hcjsten. : Jimnie hr r oppdr ilct r.; dros j ekj dring i lr.rftigr ritreklc om virrterei:r lrrr siir storc ch:r'ilu,rfor:t en garclin gitr<1,;e turen en gtng i Jtnuir f,r'r :'{ord.isl..;e hjern tif i/.rir,,rlrtz,hvor hen hrd.rj,c lomn,eborirrir" er il<l;e bl-j-tt k lent. Sportsopj:,rll['rir,,ei] sorir t11 og rerl jl<l,le Prof.lrig. oi';i l<1rrer' t{: stoppe kjeftel pi ir i fcjrstu rlrldu h:doe j. lu-lter velvilje bestr:int nenucn til gr-rttå soin dro ti1.nliigelbcrg uiicler iior,l,iski.- mestcrsii:pct.i)csverre ble hrri grr-rn;r;t svlttlonr (vlcsr meris (nev)roser?) forhindr.;t fr:. E. rc,i si, selv. j:'cjrste seme ster h: cl,ie e-ri 1- u en i vslt,edsf es; pr å, 7iå r'usbdl fdr v: r,r ferien og rusultrtet ble blodige neser og b1r E dyne i ellcrs hvite : nsil<-ber.ilr'veså'nrmensetniiigen vlr rlsta neget n: sjoni,l,

11 goiiig; strorig pra E T li I r? t I? I I I I I I I I t I I I r I It I r t tt I r I? t I I I I,Irktmestereti i ilt: schilienf cbåud: y;; tirret n morgen vect å,i senge]j h:ris flijt runclt i rorjuirct og lt ht t svom'iret ruridt i dcnrre. Ved nå,i.rncrc eftersyn si ai viste de'r; scg r-t vimict liori, fri Lr bor ftr IicgeluingJstcchniLe, Stri rid og en lnedhj r:lpcr hi d,-. c i.tlenit,( i strr.u I v en vi n, ilrri n om l.,velilen og i lopct iv ti.i tr,en ]rrclcr; cn dee,rlig slr'rige gre-bt i stylr:cr.\/[i-r,,ct gruiri,je eftur r.t[o rlli s ii I'iirire frem tj-} hovecldijren hvor srå en verrlig sjel slrpp clet ut.vi sen.clcr Assistent Stri iid v. i r; hj crtligste grr tulrsjorier i :;rl<ens rnled.r:lirrg o3 ven'i,er s1:errt pri nestt, i'lrsjon. I'r4rn lrrn vel si rt lrrstitut et for Fegelurrgstechr.ik cr et sor:r h:r vr sl.:ut sue. i{eni,irig og Zernt}i h:f, r'e.i<recrt i fster.ri,ce efter Cippen og folgclig b1; s;lv itrt.e on fiup;et hdyst ieircl,; lolltlker i Srlzbur:g sprrt for sttrr-r, for ct litc iricjtc rned llcrnilr. Slstnev rbe toil dcsveri.e r v hotellct op1 rlerfor ogsf, rom', et.ef tur t i ht tl tt rom;riet i ct noe sv: lericlc dycrrsyn s[å. r-rttryktc Zeri,i]< sltt mis:t:ti E over clettc ved. tt ftt.;t cksplulijorrsrli'r,i;q illebcfinccnd.. solii gikk mcget sterkt i-rtover bebot,rurr, TIiyi{rsre,.Lr irs.iol tille-i,ur seg åa foresll r r t Zeritt, i cd, r,ustu tly-bur lr i n.;r: et pr r ipyno sel'. Vi*g13niiq glryt QIr;Ul*-L9J*sr-& edr g -':'':"1 -JJ5*.W*.19]-!--r:-r-r* Silmhoi og :,t i'rl-ir hrr sirr fred*g L4/, i klubbhuscr,. Qvillcr er tycllig-'"is blitt sterkt preget r v sin dr nske forloved.c og stiller derf or rncd helsle ;jegg og et bredt smil frr ore til cire. sent: tr emlli-cr:r det er br heter'.vi Truls og spler sc-l S-brrnd. still 1- ;; i I I,, ir 'l Apronos forlovclsc sl ii g;ratuleres om en noget G'unni r" l,urebe.lrl; 01r Totn i\tr f st: d Tore rvil.l_er med" siiic l1,rli'religc vr1g. Iioti hl r: 'ft r t b en tilvekst sorfl sn: ]cl.:er re f.'ottb:11 og bj11< jorir,g sonr byr pz a, grt tul crel'. og gi rr, Lillr n bl-c ct of''i-er.for trrlgboctdheten og ble for: r 11tid i rre r r1 crren.vi gr: t,,lere1'. Det slci I ellcrs rneld,s og iilire sonr i f. jor pr I stort fremslrritt. Hnr.ri ett vi.riskei-ig- /i.- I 17,rr:i i rtr ft1] etr it:e dcn 17. tr l-t).lettc r'rf : ]]OFrtuS SOln e-i; iloe og le :v f or dcfl som ennfå,gidcier, En bond.e fr'r fnn-rr:dndeir g hr crlc lrjont se$ et pr r. sm. - kyl Lir:rger pr- t flrr,.1ren d: hi n hr tltlc'odell g{ den eshen som h:n s1cul1e n: d.em i,nr-rttet kr:n dem l_ilresr r gocit r.,ed. i bulrselorn en,linidler:lid f int d".n cne Jlyllingen et hr,il1 i foret og krr ; ;ct vidct:. irrn i ullj eiite reirionull..lorld.eir kunile lkke gi selrt til Li lei;c frcni dun niiclt p:e grten,ser he,n fiklr hcller sirr-res"b ltonrile seg hjui-i,rr,vi'r fbrst v:r hir, en sr1år.tur inne p: a, brlrerlc c o51 i; j dptc ire d se g noe le r fjlebrdd.. Straks han gikli ut lrjennom dcjren,v[,r' dt,t en :v butik]idimcnne som fiklr ct illebt;firdi:itc. --Jo--hr inn rn: 1,in soir] vf,i lnir., r hi inn hr. r krr mbur oppe, sf hun da hun filrk niålet 1gjrrr..!,

12 ffiwrr i-. t-fl$rlt lstf A?Rr L lqrf Arneberg, Knut Aune, fore.a,and eraa, Jens Aaneslandrtsjarne Benumr0dd Birkel and,eivind. Bidrnst ad rpeter Brandt rbr* J"F. BruunrEskild EliasonrBaldur Sllefsplass, A.T.,.+ M, ShgelhardtsenrOlaf IhgesethrR,+ S. Ernst rrobert tr'asmer, A.L.+ J. Fischer,pystei.n Flinkmann, Arl Iijrli r0lav GregersenrThor Ellingsen, Knut Hagen, Raqnar Helberg,.And.reas Herzogn Stein Hogna, Haava.rd Holt e, Eillf Holst-larsen,.Ar11d Hvattum, Paul Haavind, Karl fngvaldsenrnag Jacobsen, Jimmy 267a15 4r LgB5 4L L A3L 4l-25AL a36, 47 4L26 4L L7gEO a LT 4LBT L l-9 4L J.rhansen, Erik Juel reinar Juell,Nils Ji.irgensen, Grete langaardrl.+ N, l,a.rsenr lrond L,undln, Gunnar Matheson, RaEryrvald Nafstadr0.T. Petersen, Alice Raddum, Sveinung Raschr?etter Relte, Haretd Rilscrr0dd Rol and rper Ro senlund, Erik Roti, M"+ Jå Rdskeland, Arne Schmidt rpeter- Schr6der, Knut Skr a.nes, Steln SnilsbergrE.+ B. St angelandr],o dve Str: nd,bjdrn Stiilenrleif Thorud, Xrne Tsch'rdi-rT"H. Varoun,fystein von ZernichowrH.F. Q\riller, Tore 269A53 4] a65al 4L67tT t-67t A r ] e e China Huset a1 rnlr! o l- a ii e 23L CI Mdvenplck 2j0gt0 Nordiska na660 Pan Studheim SBB Ausl<unft 275OIA Rob lus 2&1.688

SUll-H. t\jju[iltm]igir ----"...----.*,., \, 'rilffi. ,lt{- i-,- ,/),'r-*-=/--.--- t*".-*- r4:-.i.-*-*" ::ra* -. L\ {_,i'-'-* *.J

SUll-H. t\jju[iltm]igir ----...----.*,., \, 'rilffi. ,lt{- i-,- ,/),'r-*-=/--.--- t*.-*- r4:-.i.-*-* ::ra* -. L\ {_,i'-'-* *.J il,4 \/ li SUll-H En t\jju[iltm]igir ----"...----.*,., \, \ 'rilffi,lt{- i-,- r4:-.i.-*-*" I t ::ra* -. i/,/),'r-*-=/--.--- t*".-*- t L\ {_,i'-'-* *.J rl t;'/&s ÅiJ-Hsr $p&zj/\lq ESci-{År'T" Å, I i-{,rr,

Detaljer

esr$lffitufrflrtfie$a {S?t fth6,'tt * FIF.4 I K%w

esr$lffitufrflrtfie$a {S?t fth6,'tt * FIF.4 I K%w esr$lffitufrflrtfie$a {S?t d fth6,'tt * FIF.4 I K%w TRYN Uf,GITf, I REGIE NSZ/ANSA Redaktor; To,re Wal,lin I redaksjonen : Finn E. lahl Peter Emil Petersen ': S:igurd Rinde '.,E::n,st : G. Strutz :,.Stjren.lran

Detaljer

HRCI1NG Lf t?6'l NR I *s -"--.*- --*-**%-_** oo o o. o 6 0 a. O O 8ø. a ø oo

HRCI1NG Lf t?6'l NR I *s ---.*- --*-**%-_** oo o o. o 6 0 a. O O 8ø. a ø oo HRCI1NG Lf t?6'l NR I *s -"--.*- --*-**%-_** oo o o o 6 0 a O O 8ø a ø oo 6 000 llmd\rtlt? "Jll-Lr\ : Organ for S'orsk Studentforebing, Zirtch, \ H'+ ++++++++++++++++++++++++++++++1-++++++++++++++++++++++++++

Detaljer

Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti SNO

Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti SNO ø StL'aUIDtln i Nore. 25 ~ns øre \IIi.n~a:g \9: desbr. 19tW Nr. 25-3. årg. Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti Sammen med politifullmektig Bleskestad skal han

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN

TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN Dette er boka til: Skal jeg hjelpe deg å finne fram? Hei! TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN Takk for nå! H Aschehoug & Co (W Nygaard), Oslo Rikshospitalet HF Forfatter: Taran L Bjørnstad Design/illustrasjon:

Detaljer

#,t..f&4- .åel. Hva skier. Ki for, tie. jli t" Kaf s. r'* l. *th {"r, T'.i# ffi,*

#,t..f&4- .åel. Hva skier. Ki for, tie. jli t Kaf s. r'* l. *th {r, T'.i# ffi,* { #,t..f&4- It.åEl Hva skier Ki for, tie jli t" Kaf s 'i *th {"r, ffi,* r'* l. T'.i# - ai lør Tommy & Tigeru?, oaerbringe re da,k sj one ns s omme røn s k er (rry ber Rlculkompcntiet As

Detaljer

ftaard Yant 70 deltagere Pe Park i Sandefjord

ftaard Yant 70 deltagere Pe Park i Sandefjord ftaard Yant &ndefiord Park Cup i siakk tr\o:flcrc (S1T ): if OEs.e:a og'for Kristiar

Detaljer

,ffi. .6rt. El?ERr. ffi'fi*tl, t{{}$ffi. 3lllsry {H3. :{*ll$lti,lffi, i*$*t?;i,ifl}ftfu. $Fwi:ji}.ql;$ ",r=",f5flo ft +*"n "I=r'n=jf.

,ffi. .6rt. El?ERr. ffi'fi*tl, t{{}$ffi. 3lllsry {H3. :{*ll$lti,lffi, i*$*t?;i,ifl}ftfu. $Fwi:ji}.ql;$ ,r=,f5flo ft +*n I=r'n=jf. El?ERr LL.6rt lfiier\^*' :{*ll$lti,lffi, i*$*t?;i,ifl}ftfu,ffi $Fwi:ji}.ql;$ klli'-'"'us ffi'fi*tl, t{{}$ffi 3lllsry ",r=",f5flo ft +*"n "I=r'n=jf {H3 RETSEBYnA nls 's+ae*u;n Nr 3 September 1994 LIrGrrr

Detaljer

SNO. mot familien Hamsun En ny am~ liten. u. s. l' E. ndresens Bank går til aksjon

SNO. mot familien Hamsun En ny am~ liten. u. s. l' E. ndresens Bank går til aksjon Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 ndresens Bank går til aksjon mot familien Hamsun En ny am~ liten Sier opp et lån som ble opptatt for å etterkomme Plyndringsdirektoratets krav - og banken vil

Detaljer

Lokalt engasjement - en tapt sak? side6-9

Lokalt engasjement - en tapt sak? side6-9 Lokalt engasjement - en tapt sak? side6-9 Trenger vi Kampen Bydelshus? side 12-13 Må skolekorpset legges ned? side4-5? Siste utgave av Kampenposten? Kampenposten dukket opp i lokalmiliøet for første gang

Detaljer

. r; o 1-1 F., ii N H -; P. 0 "c5 9 I-A i-t 9- ---:: Pi :. 1-4 kc.-; 0 i----; ----:; rt 0 I.D ti. c"- P t - : - ::

. r; o 1-1 F., ii N H -; P. 0 c5 9 I-A i-t 9- ---:: Pi :. 1-4 kc.-; 0 i----; ----:; rt 0 I.D ti. c- P t - : - :: 5 H2 en rc c.:, po :7:-.;,to- i- H. ct ct C-, 0 P.' 0 ph.. j C', Ci 0., 1,-.1 Oci Li,`"' :',' 1: 1 F.J r% '.:)re 9 L i- S (,, (.:' cf C.'!' l'i,. 0 :- (.. C. a, r-;. Pi Lt N,o id «. N (. (,) ct -? p G,

Detaljer

SNO. bedt folk om å bli medlem. sto" hjemmefront

SNO. bedt folk om å bli medlem. sto hjemmefront ~ vestallierte sa Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Løssalgspds 25 Øre Nr. 21- R årg. Torsdag 10. novbr. 1949 Vi. retter spørsmål fil Norges Røde Kors. Heiagjengen ra de svarte år. Røde Kon bar

Detaljer

SNO. Kirken, fagorganisasjonen og. demokrati.~t. Streiftog inn i den store jungel.

SNO. Kirken, fagorganisasjonen og. demokrati.~t. Streiftog inn i den store jungel. I..øssalgsprls 25 ;1'\8 Nr. 15. - 3. årg. Tirsdag 30. aug. 1949 Kirken, fagorganisasjonen og Streiftog inn i den store jungel. demokrati.~t. J?et er i dag ~e begreper so~ i ~gliglivet, er det også med

Detaljer

Hvor lenge satt De der? \.--:.tnet: Til slutten e.v september samme år, da ble jeg overført ti= SNO

Hvor lenge satt De der? \.--:.tnet: Til slutten e.v september samme år, da ble jeg overført ti= SNO Earsem-saken 2/3-1951. li tne: Helge GrØnstad. ---------------------- 11 3 1 02 Forsvare re n: lir. 19? _. Når ble De etter kap~tl1lasjonen satt i arrest på?}j;net: Jeg ble arrestert den 8/5 1945 om morgenen

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

SNO. "Til sannheten hører or:så dette" --==---------_-==-=== 11---------..1. Maten og våre tilførsler!...---... under okkupasjonen

SNO. Til sannheten hører or:så dette --==---------_-==-=== 11---------..1. Maten og våre tilførsler!...---... under okkupasjonen 21 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 OG Nr. 28-4. årg. Lørdag 3. september 1955 Løssalg 50 øre "Til sannheten hører or:så dette" Maten og våre tilførsler!...---... 9. september under okkupasjonen

Detaljer

Sannidal Travselskap 125 ar Noen glimt fra selskapets historie

Sannidal Travselskap 125 ar Noen glimt fra selskapets historie Nr 68 2/2003 23. ilrgang ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HI STORIELAG Sannidal Travselskap 125 ar Noen glimt fra selskapets historie Sannidal Travkj0rerforening ble stiftet 15. september i 1878.

Detaljer

Dcscmher 1995 f. iirgang $-*,

Dcscmher 1995 f. iirgang $-*, ..R\ei 4 Dcscmher 1995 f. iirgang *. $-*, S (.lw@cup INTERNASJONAL FOTBALLTURNERING SKAGEN, DANMARK I TIDEN 21,-26. JULI 1996.F\ 'a?\ (CUPPEN PA TOPPENl> KlasseinndetinS. Spilletiderl vinne( 1995: AElite*

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Annonsebilag til våre lesere Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Papiravisa er mest populæ Åtte av ti fore trek ker å lese Trøn der-avisa på pa pir i ste det for på net tet. Også

Detaljer

Barnevern mest for foreldrene

Barnevern mest for foreldrene nr. 12 Torsdag 19. april 2012 www. kommunal-rapport.no Årets fagblad 2011 Uavhengig av partier og organisasjoner A-post Abonnement Vi måler kommunene Denne avisa gir deg alt om Kommunebarometeret 2012.

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

.. finn 8. RASMUSSEN A/S.

.. finn 8. RASMUSSEN A/S. I.. ~, 50 dr - I... T.i(.\'.\'LI:GEH0YSKOLE.\",. U""" - "'''r.i lo",pl,ti,rf,i~j"~i.'" ~1J')", h"", lil slulun.".1(j.jl'f!"~ ",du, It.r, ""b"h..,rj r.. II"Jbo",mø.l", /., Itu,,! 1"""lrR' ~1JI)'l'f!~ It...

Detaljer

4t s. k # s $ 'ffi. &'t h.:"' Filminnspilling. Kiempedager! Kampen - en mønster-hydel? ;,3f q; ,ffip \#v- ^ {-*,*-- \ \" {m il* aaa. aaa. ..

4t s. k # s $ 'ffi. &'t h.:' Filminnspilling. Kiempedager! Kampen - en mønster-hydel? ;,3f q; ,ffip \#v- ^ {-*,*-- \ \ {m il* aaa. aaa. .. "*ryw%$ k # w 4t s 'ffi {m il* ^ {*,* ;,3f q; &'t h.:"' w..,:*i\ s $ '$ \ \",ffip \#v Kiempedager! Filminnspilling aaa Kampen en mønsterhydel? aaa Sommeren lot vente på se$.,.... ihvertfall den riktig

Detaljer

SNO. MUnchen, befinner man seg "410D I ~, ØKENDE RASEKAOS I TYSKLAND

SNO. MUnchen, befinner man seg 410D I ~, ØKENDE RASEKAOS I TYSKLAND OG NR. 22. 21. ÅRGANG. JULEN 1972 LØSSALG KR. 4,-,... 'JJ.p. \...'1.,:"~:; tn -.l 17:1 ::JJ :> Cii ':j"2j..., ~..., s:: s:: ~ > Pl C.Q O"

Detaljer

SNO. fra de ansvarlige poli- ken vei det går med norsk der den partdkonstellasjon

SNO. fra de ansvarlige poli- ken vei det går med norsk der den partdkonstellasjon 1\ ~l"'j"l'" JO,it.l ',,:L 21 B OG Nr. 22-4. årg. Lørdag 18. Juni 1955 Løssalg, 50 øre NORSK POLITIKK IDAG: Landets marg skal utfæres 111 VART FOLK til OPPFRISKING / Alltid måtte særinteressene og partiinteressene

Detaljer

irs ~:~l t 11iIlgS cl il t~ li. to 1 al (~t Un{iSeI- seg li~kc tor å ribbe faderløse barn SNO ! r l r i '. '~.HIH~.

irs ~:~l t 11iIlgS cl il t~ li. to 1 al (~t Un{iSeI- seg li~kc tor å ribbe faderløse barn SNO ! r l r i '. '~.HIH~. Nr.8 lh~l'l Sl:o:....,..~ '~;J."" {n Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, ~> u 2014 Ti d et Av direktør Mandag 28. >~~~ar 1950 nye ar. o Arne Bergsvik. '---0. ----1 1 4,clrg ~. (~ '.1 '--1._,_.. -- -z-..

Detaljer