/\r'lu'al\6 \ Nor{o\$Mw.* "S r-rr w -/\. (61. 'tffi ):) ,;lu.r*/ft,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "/\r'lu'al\6 \ Nor{o\$Mw.* "S r-rr w -/\. (61. 'tffi ):) ,;lu.r*/ft,"

Transkript

1 o /\r'lu'al\6 \ Nor{o\$Mw.* "S r-rr w -/\. (61 ):) 'tffi,,;lu.r*/ft,

2 tr T F Y l{ n'. }, Orgrn for norslre stuld<;nter i Zi.irich.,r ''...'' ri'' Redalrttir i : Redaks j onskomlte: : t' ': Elnlr Juel Jr n Gue ttler, Ri'gnvr ld Lvpprf,fueson tryrikf.ellsd jcvclen.i r' i XXXJ X;\I.X)i,i.X;i;{XX;{,iXXilIi.]TX,UiX,IJI,',,iX XiX,;;',;UX)iX7;XXXXXXX;']OiXXXXXX Er de,t slik rri vil hr clet??? G.rind Hotel Do1dr,;::, vi art t'r dis jonelle l-t.nrilokilersvirte. i a.r: rrfol:dmenåene hrr virlcii5: ossrog vi vil skuf et iki.ie h: noe rrcd norskc studcntbrrl/ies;er ti gjcire....lielrer drrli:f \lerz'chteri....fyll kle,gcr frr rhr't tk, incl::r: gjester,rforsor,r pfe l..rlning, vr,r son blc de ting ne.u'nt Andre elrsen,plct: pår, riorsk. frsturd.ene i;er.l-ivil er'.; iiib venpi clir'frår'e;:i, irord i s1ti s vr nskeli ghct er. i somrner, Jr hre linets rcrr i;ur pz r,, stuclenicnes op1-!to"sur 1 brev til,nsaifyllekjc;,riiig for hr t: tt.,.(.; rned -clet mcst ner l- rlrtuelle aurr ch. restz urri:ter r.,,ol :l;n*l;å.?5;;;5"f"*il,,få:r:'rnecl frcre. Er dr,t ikk,, pii ticle lt vi hve spdr er oss morsomtrhve sclv; e'. ustrir':ciiilrhrr, frrlig er tcifftrhvr og er hva er f'eskt og hvi'r' u,:risvrrllg? vårc- for v1lle det nege; forl:irg-b oil den enl:el-.te pra b ijjrn.le r a ironsi;'ivi;n,scne.i,rr)kc r v sinc hirid"_lir.ritur? inot :t vl tir o=:."9;n,::,il1:: ;l Ji lilåf-i,"ål;'å*o" 31,',, lrngt r-b selvko'trorleri blir borte.vi- vi1 ik:e hi dn gi enq med engler og r vholdsf ofl<,iflen urigdori som le r n more seg frisll-',; i-nnenfor rln,cll gi-rei;olis grcr,j"r. r I sikeris r_*lecli,irig mi a. vl ii;.'<e glerirme or;-[ 110s1-[1vc:resr,iltr t," t i v ivorclisl<arstyrcncs pluss julebord.c; r nstrånge1ser, i)fr,r.otcl cr rlton uri;ee peri sor' fii,iii meset olrti 1- -f'r'å, hou;1ets sicrcrtl,oss r,ckorå r;'iistllli,igen,i"li;;;1;;: syr,cs il ni Lrerfu,ut lr.' viirt oss ""g,i"i synspunkt, ha:'pu rt vi er, lcoi,irist i_n' ir ri"'"n- r,i;;tiger"e,rli, $tyrvt 1 Nor.sk Stuidcnter f orcriing, Ziiri ch.. underteg"-uqg hrdcic egentlig tenirt,:? tr opp det sanrme blem- som ivszrnicn pro- dr, å"np* i.riilcr.relår, posikr?len fio*'dumpend.e si r rot itin 1 : jeg dcn frr rc;rstepiiluu"rr,jeg fciye ti1 et vi1 br,r.e rri r, berner,l<-rringer. i.. om cn eplsode pe,r ir{(jven plck., En meget berliset nordmr,nn sitter oppi" uiren sn: iiket og blir tir_ : v rlr rtml nr, (trordi som il:r;e- vet dc i er cre pr,- vc; b som skr 1 og l'ro1du ordun trr r gj estur:c. ";;,* ) og i",r_i- ])ei komrner e'. beruset ";";, ncd.. stuaerli (ttorrr j 'o,.]-irir nci.ep.. seg i srken : og lci 11er Hrrtmr nn,eii ilr?ijun,qc,-i'ordi thr siri plikt * pitizu"-;r*g;;;;"' og cr" fiidt,r67d6i-h6iiier,h,r;il, irn.:krn aar 1L94,,r*r"vart sr,a hans i-nnsats to f,or.'ns er"'vo1 paa v( Lr hciyde rrvjue med rrl=t J"J..rs for hjeutmefronten. t o_u.-- i

3 .{,.f4:i:,it'.r,.i;,ri ltw ZiJ:iRICH- ii'/tf STf i,i:.,.,i.] cfi;erfcjt.fcfidr steltistilclr er utårbeid.et paa grunirlr g 'v de spcjrreslijernl cr1+ son rtsr schdte ut i {rov/d,ez 1964 ivred unntå gcls.r r v pkt, I sr år *r r rle tr lr-ene gj errnomsnittsverdicr', Tr l1ene i pi rr ntes r ngir. ekstrer:ir 1- verdiei,e.vcd noeli av t)ostenc er su.m;trgll entutr stcjrrc eller niiriclr"e enrl foo,i,.,dettc skyld.c.s rt nrng;e hrr opngitt flcre eltcrnrl;iver'rson f.s,l<s.it r;,an velrsler rneld:om ai,spise paa Studheirr ellcr iriigros,eli-er i.rt rrin6;c ikke hir besvart r,l-}e posctnc. For dem soni ilcrrc kj cnnef l1nj einndcliiigen paa, rrh sia betsrr dc roflersl;c tillurie som folgcr:r=årkitektr II=ByggrIItrA=ii{e's}rin, IllB=Elcktr.o og IV'=Kj emi.let gjcires oppmerksom pai-, e.t vedkonl,rvndc som hrr utrrbcio.,t strtistik- Itun r :rirtcjr prt, orrtåad.e-;, L_Evgg_ bqsvr rlc,qlr.i;nr unc? Av9el,+-p.e -. *iu*-gj-qr*l**l._i.-*_4*. å*_0_"_t rzl I] IIIA ] I I"T3 IV iriedisin illinj cldstr?*qflqq strlt:iåri{, 3o1ig -utgift cr.ilni rilud Tri nsport n l Sliolerni t";rrcll il il ui6 { t' r' f)j.vcrse il il 0ppgit"be totalv mi rneciligc r,,cgi-itur 3.- Q.g!ur: r:-i gs :-c_l!_ J)ekii.cr gci:;,'r.-r'.:fus j orr cri sl;ot er_ltgif' t eiiu Slroleutgir-.];uric ovcrsti-ger, g;c;. r,--f,r,.ecl Aråoåi1s-ir,.{t}å9*uigf-!sr. LI : eie-o rilå,g"e {_oq!ro td. Al" cle:: u 81.1 Gift r, ådgrng ti1 te.lufon a^n.^ 6,,fSligtogho.-l;!. lcilighei 2' I{ybc1 4'L '7 g3t7 2Lt1 421_1 12 l_1 t/ z rton jr9 Sfr. 128,oo (0-150) '! 26, o0 (0-m0,t ) 62roo (e_rlo) n 225 roo (rzo-+eo) ll"*-.lå-{.reo (z-loo ) E{qr IJ_?.r_qs sir;535;do (+to-rzoo) i 2 B 9 'Iotz 1 L2 6 B 7 I T J: 51,1 ''/" illci L6,6 'i; Sf. 216, oo sfr. 6 2[J0, oo ( +ooo_r 2000 )?_2 Arr (Lg-27) 94r5,iL 5'5 % bi 'ir Font ii'l,;re licm 4L,7 2,8 (k)

4 7. hvqj'i ed,cs.sb -{&g-u.. n-s-glt r,r_gf.rtl-o. gg_e_l_? Vcd hj clp ivt l( j crrtc Zimmer.vermitilung Auionscr liu.seier 4L 17 3a,e, 22 r2 2,9 Qr-'r.gf-+Sp.oJt. Fiersetid til li.r.estcct.t: Jrreal(onStnilddcl: -lcjttene Egeir bj-l T,riliri lltsl; - i n._? 16 '28,3 J8,g L6,6 5,5 p,ivl:' n omt: i es h 9l--i,g-9"J,!et-rg: j,lordne nll Si<r ncli ri: ve r Svcl-b sere Q? tr. t2) 9 -! or4 14, (f L/, ) Sy1lke1 QZ er-/ FE milie 2,8 {,%) 18 min (5-50) Scoo t er 5,5 $) Andre utlendinger 8, 4 ('1") 1o.livor..jlLi-ågr rli n.? Hj emrne Studhcini Prrr 1l{1gros L9,4 61,1 2,E L6,7 SuiirLehus iohi riitter L1,B 8,4 t//ellenburg 5,5 $) 1l.l'{j.1f t:jrt.i =Lr.rste..Avtjcnt Dclvis rvtjuirt /+4,5 )g-' fkke avt j ent Fritr tt 44,5 5,5 u") studiet? En sturid i ut1i rril.,t Fr st j. ur-bl:,;d"ct Norge Vet iktle ,2 1J,8. I 2-. Fiyo{ q}!' }. it'_e*.*åprslg_r y-;_ ri1 slutt siteres tc rv bener.kr.irr.gerre sr:m kom inri r_.i1dur posten r'l"r.r, cit-r rndre of!lysliiili:jer som kin hå, i,rteresse?l ll.t-l-ni rr,.^ ll ' rriv('jii '. rkke f nnc-t r:rlin t stud.iet frller dyrcr.c enn men tror hjemme- og n't vi bor f t t rlclctct m-[g mere rv s-lrat-o-irr hvis de cjnsil,:r oss hjcn ef ier. en,jt studiunr', Boligforholderie i Ziiri ch. jhf, \,/-i L lil i, -J ( ly., -jk* /'*hå i'4, /,Al./ t* r.itl ' t\i

5 't. *1 ii{' " ', \-'{ii' -.,;.., -.. ^.LY, ' = '.i I '}.+.',, ;{i,s$$, '1. r:. tl...,t -,tti".,t.,',#fi&:, 1{-l' ' ^*;,;lk Tllbakeblikk i sportens verden. Ikke bare Seme steret, men ogse.a ferien er over. Uien endelig er vi kommet til tryl:kingen og kaster et tilbakebliirir D å a hva. som sk j edde i vinter ' Nordi ska var representert nar sagt paa afle fronter -- i haandbal1o basketball og fotball innend.drs. Ute var de norske farver svårt fordekkt representert, idet de som her hevrlet seg av vaare deltok for SAS i mer el1er mlndre grad.. I{angc var det ikke, men speslelt Knut mg.a fremheves i denne anledning. Han toh da ogsa med se g det son va,r r lllandt annet hdyskolemesterskapet og senere et internasjonalt studentmesterskap i Spania.. f nnendcjrs vår de-b rekord"deltagelse, og vi hevdet oss i a}] c nk--l- asserrr, Barrdc om j umbopl asser og finaleplasser v i,r vi me d og utllj empet dra.belige slag paa de forskjellige fronter. ivicn som sagt * interessen var storr ob utmcrkete rcsultater b1e det ogsaa' I haandball ble idordisl<a I hijyskolemesterc. Gratulercr saa meget I l-otbal.lagene var mangf-r mcn bare ett ltlarte aa hcvde sc,g - dc blc IneC helt til final-eomgargenu og rrcrobrct't fj erdcpla,ssen. Hellcr iktrce sa,8 daarligr ; derimot i basketball ble det skuffelse denne geng. Mot hdyskolemcsterskap slst semester, ble de na? bare nv. 3. Naa,r mån sier indj sponcring av eget marnskap var en med.virkend e E srsak til dette resultat denne gang, haaper vi ( kanshje undc::tegnede mot formodnlng her stasr alene ) al laglederen tolt litt 1årdom av det som skj edde. ---, Men i sin irelhet maa man si seg rilitig godt forntiyci me d semesteret som gikk r ob ser naa frem til sommersemesteret med spenningr o8 haaper påa riktig god deltagelse. Nei naa holdt vi paa og glemme e'n av de gj entagende poster paa i$ordiskerr s hdstgcneraj-fersgmllnger, Nornlig at Knut Arneberg ogs&a repres nterer klubben 1 sin favorlttgren l Terrengldp. I{en j-vlnter b1e det ltte aji det, men han lov,er o ss at vi skal f aa hdre om det paa hijstens GI'. Av ham selv for as våre tredlsjonen tro. Rama,

6 EVAR TrL, - DE NYE, ved Rupert. Også i år er det kornnet nye nordmenn til Ziirich, som 'i fjor, som i forfjor og ellers hvert eneste åb. Og ikke nok med at d.et komrner noen, d,e ræsnest oversvøniner byen. Etter hvert er det jo derfor blitt en,anseelig samling a,v oss her i byen, og d^et er lkke lenger nor spesielt ved å ',raere nord,nann i Ziiricht bg heller skriker vi ikke høyb opp i overraskelse over en ny nordmann som konner til byen. Derfor er det vel heller ikke så rart at du, I'den rlye nordnannrr i Ziirichr.ble litt skuffet da du ankon til Nerdiska og ikke b1e mottatt ned. åpne armer son en helt. Jeg kan imid.lertid betro deg at vi vanligrris ikke forlang:er at nye nord.merur skal synge * Ja vl elsker 'r for å få slippe inn i klubben, vi regner med at de fleste kan den all-ikevel, i hvert fall føfste verset. Det vi forlanger er at aen er med.lem i klubben. De nye slipper eelvfølgelig inn for å ta klubben i øyesyn de første par gangene, ob Jørgen-gutta slipper også inn uten å være ned.lern, ford.i d.e ikke vet on de blir her rner enn et halvb år' Nå er det selvfølgelig litt værskelig for den sta^kkers dørvakten rned en $e.rr6 å se hven son er ny i Ziirich ( frvis han ikke tilfeldigyis hører ti1 d.e få son kjenner hver eneste nord.mann i Zijrich ) r rikjønt aan burd.e kunne se det på den brautende måten de fleste njre presenterer seg på i d.øren. Du var vel Lkke noe unntak du heller, Rupert, så jeg kan godt forstå at du ble bed.t om å " holde kjeftri Ja, så slapp du inn i " Grisehuset t' daå 0g så var d.et røk der, sa du? Jeg kan ikke skjørute hvorfor. Riktignok var det anslagsvis l nennesker oppe i strien, hvorav det store flertallet i Iøpet av kvelclen hadde røkt diverse sigaretter + at peisen d.essverre ikke er helt røkfri. Men at det skul-le b1i noe newleverdig røk av det er vanskelig å skjønne, eller hva mener du, Rupert? Nå skal jeg ræere den første til å innrøinrne at utluftningsspørsrnålet er dår1ig løst på Nordi l. Til nå har vi bare hatt dører og. vind.uer til hjel-p, og p. gr år kulden og klagend.e naboer er det ikke mulig å få i stand en skikkelig utluftning ved hjelp av demr En vifte vllle derfor være tingen, og d.et står også på styrets progiran denne vinterenn 0g så så du noen par eon hadd.e trukket seg tilbake i en rnørl< krok fcrr seg selvt dg det attpåtil vekk fra stuen og folkenengd.ens granskende blikk t Det er virkelig opprivende å høre at sl-ikt kan forekornoer, Tenk på en skikkelig nordisk studentfest er det noen par som vil trekke seg litt uekk fra de andre en stund. I Slikt noe forekenmer nok ikke hjernme i Norge og ellers hvor ungdom fester, Eller hva tror d.u?

7 Du ble altså skuffet over Nordiska, men hva hadde d.u egentlig forestillet deg d.a, Rupert? Du må huske at Nordiska i hovedsaken'br en klubb for studenter, betalt og drevet av studenter, våre mldi-er og nuligheter er ikke ubegrenset, Derfor er det ikke mulig å giøre Nord,iska akkurat slik vi ville. {eg går ut i fra at d"u synes det er grunn til å kritisere rnange ned.leruners oppførsel i klubben, og der er jeg enig med. d.egr rnen d.u skal huske en ting ; Det er med.lenmene alle som enr som besteruner hvordan tonen og stemningen skal være i klubben, så det er opp til dere son er nisfornøyd rned klubben å gjøre noe for å fora,rrdre på d.et. Ikke ved. å komme ned kritikk ogrf slenge skitt tr, men ved. å konme med. konkrete forslag til forbedringer og ved å.oppføre dere i klubben slik som ciere hadde håpet at oppførselen allerede var i klubben" Kort sag:b, ved å gjøre noe positivb for klubben. Denne henstitlingen retter jeg spesielt tii d.eg, Rupert. Det er nernlig ikke første gang at det rettes kritikk mot Nordiska i Tryn fra en av de nye på Jørgen. Iolen senere, når så den bolde skribent er ferdig ned Jørgen og endellg kan begynne på sltt studenterliv her i Ziirich, så g:jør han dessverre lite til gagn for Nordiska. Kanskje var det en ide å gjwe slutt på denne tr tradisjonen nå, Rupert? Det vllle i tilfe1let veere en gled.elig forand.ring. - BALDEVIN. I din ellers gode artikkel on Nordiska i Tryns julenr:.nmer kouuoer du med. kritikk not den nye rnetod.en å ta opp nye nedl-eruner på. Denne kritikken treffer d.essverre d d.irekte bak må1 r', og jeg vil anbefale d.eg at du setter deg lltt bedre inn i forhord.ene før du neste gang svinger svepen over styret i Nordiska. Du stiller deg skeptisk til at vi på d.enne måten kan klare å ta opp {O - J0 nye nedlemner på en Ba/Ig. Riktignok koro det ontrent så mange nord.boere til Ziirich i høstr men det du ikke tenker på er at de fleste av dj-sse venter med. å me1d.e geg inn i klubben til senere. Høyden nann melder seg inn med en g /tg og resten melder seg i.m i løpet av vintersemesteret, slik at vl hver uke får 2-3 søknader om med.lemskap, Det er derfor ikke noe vanskelig å få tatt opp nye m nedlemmer på styreraøtene, liom forbedring foreslår du at vi arrangerer fel]-esnøte for de nye, hvor de blir orientert om klubben ogi dens virksor*ret. Denne id.een er langt fra ny fer oss. Det ble nenllg arrangert et slikt møte for d.e nye i høst og det vil også bli arra.:rgert slike møter senere, såsant det er behov for det. At d.en nye metoden likevel har hatt rrisse ', fødselsveer " skal jeg ikke nekte fgrr men når den blir skikkelig innarbeidetn d.et kunne vel ta et år, så er 6et ingen grunn til at det hele ikke skal fungere knirkefritt. Frr styret i Nordiska, )gyste].n!'1scner,

8 Krrl Evrng i St.Gallen. Vi i Zil:-ch bdr våre imponert orrer initirtlvet til vr,lr venner 1 St.Gr'llen.En gi ng i mr å,ueden c.geniseres detrunder stor oppslutningrforedr: gskvelder og lir r serier,sd.rlig velges det aktulle emne1" ned tillcnytning til stud.ier og, fremtldige yrkesproblemer.utv:.1get er lcresent og min sbrger for La holde nivi':,et par topp, let fikk vl erfire som gjesterrdi, vi kom ti1 St,Gellen for ea irore helsedj-rektdr I{rr1 Evings foredr:g om velferdsstl ten. Student'ersinfunnet I S, G,,mec1 Knu:.t f s: csen i spissen sto for et rli:rolutt knirlcefritt rrrrrigement som ogsåå onfg l.t;st ornvisriing p: I den nye h:ndelshciyskolen. Evrnq vir pi a et irelsemote i Oenf dr hlrr flkk Gi'llen- ' studeriteries herlvendelse,i'ir n svrrte prornpte j r.dette gr v stotet tit et s;ijrr'e opp1eg51 i:g r1le norske stuclen'[er i Sveits ble inrrbucli;.i al-t kon det 35 wtnrr u,.tenbys frå, Vi frr Zi)r:-ch troppe-b opp med hele'2\ rnrnn,net me,e, jo sies il' våre en bri oflslutniiig,gr,llerne ver overstr6mmencle gjestfr"ie og oretr'et rned overl'iåt-bing for r'11e gjeseter. Det vr,r' heller il<lie tt undres over at oppsluttrlirigen v r storrmed" en" så,å ornstridt mi;nn som Evtrrg i en forsanling erkekonservr tive harrclelsstudenter vir niln grrr ntert snel1 1 boksen,evnet velferdstrten er en eksplosiv våre blrrid.t oss lindsforv-is-be stud.enter.. }l Ev:rrg ii:..nfint seaj vir festsrlen i Cr:f6 Schi.irzengrrten fyllt til r'r'nden.over 2oo hrdde n0tt frem og stemningen var paf' topp,evrrrgs r:roningsord: I'Kjåre 1rndsmennl n i god girnrnel G-erhardsen stil utloste en storm iv lrtter og bifall. Evrng se a litt f orvirre't ut o':ren hentet seg r skt,kr,nskl e ve,r' det bi re en rrpnj-rigsfinte fr: hi nssj"de. trnnholdet i selve foredr:'.gei vr,r nårmesu rrtr,mt'r.eving konsentrerte seg tyrlligvi,s on lin,len "freclellg slmelrslstensrr, og utriypet iherciig dc siciene hvor det v:r opollgt enighet pe- il1e frontcr.ilr ii giklr gr'u,.ciig irln for { i poeirgtere hvor:dan r11e politlske pirtier' ]<onkurrerte om :-,a koiit Le med nye velf erclsforsl: g. Vi iqle C.erirrrot gitt en iiiteresse nt oversik*u over utvlklliri;err :ii'eiir til derr noderne sosi:1stit son.[ivrng freirrstjlte bill-e,llig i foyrrt lv et ci:.orlrt forsikringsselski p,preniierl r:le be ci l'b i form ev skt tter. (Oiicle'; sll: t-i;cr fori I i'si ltej, et lengre i vijrekk rned kr; ftig appl; urs og uro b.l i lidt ti lhdrer'ne).velfercisstr terr skulle vårc d.eirol-ir'; -bi sll otr *ur;s J',trlr-Lc op;rf; ve vi.r F:I skl pe tryg,.het,nrn vi-ll e sirire i t i:rgeri bor5':ere led nbd, eller p r 8. i. r,t,tiel1 o,g ul1i1rliei' bulikei u.i'dcr i sir,lirirrr.'ski mpen. Slz gorde't, slil,lle v'i,re : ilde ni nge stotter cle f r i og svr ketr. Selv on vi 'cle se::r,'ert en rekl:;e i i:ilysende frktr,som det nt ttrrl j g.vi s i!irre hersl';e'; t'v j 1 on' tr';y] ' ej:i i,d+" i 11il.re ve1 Eving slne tj-ihbrcre.idccl sitt leve,,de og frislce snrai l< ge iri n en 1"r v: ktil og. ovll.-;evi enrlc- freilstlll-ii'g son ililce kunne unrlgf'r i[ 51r'ipe oss.i,:est vf r clci; problemer' :v d]ioriomisk r dmir,istr: i,iv (T.'i sorir "-.rlc bclyst.-det hr cluie llrlce vå:'t b:}c rirr i l- rireci err l-i lt dypc-,: e (yii lyse og en rrtou,.chrt z,v de nteulit: slie lige sr rirf Lli, isi;robleiner.en stor o1r koulrlisert sektor iired soslologiskc ploblci!cr :v meget :kiurell irr unrilot Evrng toti lt '( ( berorc,!i:obictrer son bl. i. 'f rrr bvrdmte scsiolog og forf r i..;tcr Aidoirs; ilu.xiey hrr vårt inne jlr i,e soiil overorgt rii s er:i irg I v s z m{un..c u r'byrr akr. r til s cri ger.r r Llfi1Srl di g-

9 gjoringen r v'iudividetr.personub sle-btelse og frm fo.r z,1t frren ved det fordekte 'dihtrtur' lrle ikke nevlrt.dette er rlt såmmen spcirsmrrrl- i tilknt'ttnlmg.til velfr"edsstaten og som 6:v a.lle sosiologer insees som primåre spdrsmirl. I vagre digerrmeo den eksplusjonsalrtige dknitgen 1 folketa.llet, dcn dcn likc eksplusjonsr tr<tige tekrilskc utvlklingenr den voksenclc org:nlseringen av det kornpliserte samfunnsmr:skinerletrsett 1 lys lv proprgrndr ensrmassehypnosens-messekomqunilcr s jonencs encrmc relrkevidde, er den moderne sosir l- st i ten uhyre s: r rbi r ove:'f or alle. s't ag av melttmisbruk. Derfor starr den,iioder'ne velferdsstiten i fir'e for t b1i,i,inflettet i lover'rpr.y[.gi:i f-cr og rrsystemer'rr at det r-ngivelj-ge demokrati birrdcr= den enkelte borger paa hender og fotter soin i et dikti,tur, f peusen etter for:udrt..i.a; bemerlcct Evrng rt tllhcirerne vrr forbrusendc cdru og disiplinerterhin hc.dde ventet barde f,ylt og br:a.}i.-irien Eviiip, hrr krnsk;u erfiring frr sitr egcn tld son sir.r.ilerut, Etter pr,usen vir rlet dislcusjon.!v:ån kom inn pri mrnge probleriler nied utdin:relsc og nsriryg3'i:.1rlg r.v skoler',nan vir ogsi f en de1 inric; pi r 1ege1-rroblerner,legerningelerr, tvt ngs d irur gerirr g-, å ilsi errit et bl : iid-l u-b cnl r rid s student r', Evrng opn-'rro meget hijflig og syrnpetisk under diakusjoncn. lvied, sin erf :'rir:ig og si ne liunnslirpcr hld.de hr n lngen vr nslcelighe;er meri z i tilb:.kevj-se dc fle ste arguinenter'. Et symprtisk treklc vrr tt h:n aldri hrng seg opp i smrrfeil og; bomr:ner'cer s.;on notst:nrjerne strddde o,n seg med. Hrn gikk rett.p; r, sr lleir uterl ra vli,re :, gresiv og trrr,kkct heller r ldri bcrrti l1vslr,sc,.bolt: u 1 & nicjtet sluttet goctt over tolv tok Evrng smiler;de imot en d.uildrencle i ppi-: us ilr: cn be gei:.:tren f'orsr mi-ing.itjeste t1i g vzr Ilv:iig pi s;ki pr I gifit,,icl norsk ri'iåt,er mecl rottefell-er3 sor';or SifIX,rppelsi;r oal mitprlckc,.for oss VFr dei; ornvisrrinij pi r derr nye ]ri i,c1cl-shoyskolen i St. Gr.11en som kr ri ; 12oo t;lever..r-l vå r e'; imponererrclc by6j,,,verk, så å1 moderrrc son overhorle; rnålr.g.stilcn vzr kubisk.tiet vii sl t-t r llt vi r fir;::; ii;ii.b og 1å get "i :r'.. r unir lt bctorrg med forsl<r lingsmer'lccl.iii,'ic vi r' de-'" s: ll,rrlte rr.rnctioir piintingsrr, Disse vir tydli,"lvi5 I irilej åv r:n rrii iirr rr,ed b6';te soin hrd.d tr'ut god. frrt og sl-citgt riiliriå oppover vcgl;; n;.et fl;rge1 i en iv forelesnuti:i;$ilcile vf r di:t enestc sofir i]<lre vir flrk: :itc', "/rkit.:rtl,.,n gr i it,lr hrn sri flly,'gclet.skol'ri vr r imicll.erbid godt pli r cr-r i teriungc'i; ned en ypperlig utsi-..1 over St.G:.l.1cn.Iit e vår' rltt brade 1.yst o{ l,riveiig;. Den sorri fttr rrrlcrj.ni:r,. bcir ibsolult',,r seg on tiit selv. E"lter or,ivi-snir: cn hcld.t 01r f Erla:i;lh:::. bsen prr ve{'.11c t'v Ziiricnstucli;',-l,ci,c cn i vr.uiid,cne trlrke';:1c tll Gll-lenstuderr;ene. j'onirr nilei, i Gl 1,1-us stuiclcnter'sl iirfri.rlrr. ble o'u errr kt en bok om Z-,irich sorx g'<!r:. ri 'J[]i rlle j.irrellouiticlon bl-j tt svrj.rt tcjrste o;; vi g;i.1rlr; for Dr i;r, oss ei, ijl for h-jcnr i;l:ren, JAGU.

10 .-1--: + f.,.. i- t r *.-. li { i- 1 i-rtt,'f'fj" i i --"\-/'ii '!!c..-l T ir"'ir{i.rf..*a Sorn lrjent hrr vibr felles venn i'[rrvi]<errn nlsd sin sprreklmprnje hr-bt en strlelt;nde sujcsess.hrn er t1i,t den lyktrr"elige eler rv opptil fyz nif.slett i]crce d.rrrlig 11F,ru n "n terr"ke:: pie hvor dyrt det er' rr hr bil. Va r r spesi r,lmedr rbeider neldcr fri Z'6benh: vn e:t trtraminsel-- schutzpfostencil der iklte er gjort av gumuil slik som hrn fdrst trodiie,le er lii,,.: hircl.e son, her i Ziirlcir. Pyrrn er korrr:,ret tilblke til bycn med svrrt bil og ditto syn pr r live.. En rv Jorgengutts fra Kristiliisaytd vnr litt uheldig for en tid tilbrk.:.liin glenrte n6l<l<1ene sine og ved hjemkonstcn utpe i morgeiisiclan ble u.tgr ngscldren brutt opp og clcjren til rom,,iet splintrei: med dks,hrt-ben :v for et slikt pf r$r ngsmot. En ungdrme i huset blc sii imi:,orrert ev denne rra. krrftr-rtfoldelse såa dcn urige rffrtnling" fik,r ltrne hennes bil til St. Gr'llen. J)e sv.:rrc blv.gj unslrnet me d. bilen neste dr g endel orielrgt dr, brklys irt og num,iersleiltbelysnirrgen vir l<nust.gulvet i bil-en vrr imir11er,ticl gjert sklisikt;ert ve d hjelp i,v J;nus'r,e olfl: s;er,ellers lr: n vi melde : t r..sultrtet vcd Aufnr,irmupriifuiigen ble at E,Iri s1o Jdrgen Ero )-Co i,iordisi<l hrr gratt til innlcjbp rv sli.cskuf-el.sont slirlbrukes uncler ne ste roleir i rnterlriien.lrrsr i<en pe rrstee es e{ vå.r'e clc v:nslcel1r{e srruforholdi,ne som gjur r,t slei_dene kjcirer scg ferst. En r,v l,vordiptriirndidrtene srå seg dr:sverre ndds: get t1l ea treklie se61 frr ellsrmen pr r grltnn rv f'y1lesy1<e.vi hr rper rt vedl<omr-'iende lcompletcrer l-:ge:'et rv llkr selzer -Li1 hcjsten. : Jimnie hr r oppdr ilct r.; dros j ekj dring i lr.rftigr ritreklc om virrterei:r lrrr siir storc ch:r'ilu,rfor:t en garclin gitr<1,;e turen en gtng i Jtnuir f,r'r :'{ord.isl..;e hjern tif i/.rir,,rlrtz,hvor hen hrd.rj,c lomn,eborirrir" er il<l;e bl-j-tt k lent. Sportsopj:,rll['rir,,ei] sorir t11 og rerl jl<l,le Prof.lrig. oi';i l<1rrer' t{: stoppe kjeftel pi ir i fcjrstu rlrldu h:doe j. lu-lter velvilje bestr:int nenucn til gr-rttå soin dro ti1.nliigelbcrg uiicler iior,l,iski.- mestcrsii:pct.i)csverre ble hrri grr-rn;r;t svlttlonr (vlcsr meris (nev)roser?) forhindr.;t fr:. E. rc,i si, selv. j:'cjrste seme ster h: cl,ie e-ri 1- u en i vslt,edsf es; pr å, 7iå r'usbdl fdr v: r,r ferien og rusultrtet ble blodige neser og b1r E dyne i ellcrs hvite : nsil<-ber.ilr'veså'nrmensetniiigen vlr rlsta neget n: sjoni,l,

11 goiiig; strorig pra E T li I r? t I? I I I I I I I I t I I I r I It I r t tt I r I? t I I I I,Irktmestereti i ilt: schilienf cbåud: y;; tirret n morgen vect å,i senge]j h:ris flijt runclt i rorjuirct og lt ht t svom'iret ruridt i dcnrre. Ved nå,i.rncrc eftersyn si ai viste de'r; scg r-t vimict liori, fri Lr bor ftr IicgeluingJstcchniLe, Stri rid og en lnedhj r:lpcr hi d,-. c i.tlenit,( i strr.u I v en vi n, ilrri n om l.,velilen og i lopct iv ti.i tr,en ]rrclcr; cn dee,rlig slr'rige gre-bt i stylr:cr.\/[i-r,,ct gruiri,je eftur r.t[o rlli s ii I'iirire frem tj-} hovecldijren hvor srå en verrlig sjel slrpp clet ut.vi sen.clcr Assistent Stri iid v. i r; hj crtligste grr tulrsjorier i :;rl<ens rnled.r:lirrg o3 ven'i,er s1:errt pri nestt, i'lrsjon. I'r4rn lrrn vel si rt lrrstitut et for Fegelurrgstechr.ik cr et sor:r h:r vr sl.:ut sue. i{eni,irig og Zernt}i h:f, r'e.i<recrt i fster.ri,ce efter Cippen og folgclig b1; s;lv itrt.e on fiup;et hdyst ieircl,; lolltlker i Srlzbur:g sprrt for sttrr-r, for ct litc iricjtc rned llcrnilr. Slstnev rbe toil dcsveri.e r v hotellct op1 rlerfor ogsf, rom', et.ef tur t i ht tl tt rom;riet i ct noe sv: lericlc dycrrsyn s[å. r-rttryktc Zeri,i]< sltt mis:t:ti E over clettc ved. tt ftt.;t cksplulijorrsrli'r,i;q illebcfinccnd.. solii gikk mcget sterkt i-rtover bebot,rurr, TIiyi{rsre,.Lr irs.iol tille-i,ur seg åa foresll r r t Zeritt, i cd, r,ustu tly-bur lr i n.;r: et pr r ipyno sel'. Vi*g13niiq glryt QIr;Ul*-L9J*sr-& edr g -':'':"1 -JJ5*.W*.19]-!--r:-r-r* Silmhoi og :,t i'rl-ir hrr sirr fred*g L4/, i klubbhuscr,. Qvillcr er tycllig-'"is blitt sterkt preget r v sin dr nske forloved.c og stiller derf or rncd helsle ;jegg og et bredt smil frr ore til cire. sent: tr emlli-cr:r det er br heter'.vi Truls og spler sc-l S-brrnd. still 1- ;; i I I,, ir 'l Apronos forlovclsc sl ii g;ratuleres om en noget G'unni r" l,urebe.lrl; 01r Totn i\tr f st: d Tore rvil.l_er med" siiic l1,rli'religc vr1g. Iioti hl r: 'ft r t b en tilvekst sorfl sn: ]cl.:er re f.'ottb:11 og bj11< jorir,g sonr byr pz a, grt tul crel'. og gi rr, Lillr n bl-c ct of''i-er.for trrlgboctdheten og ble for: r 11tid i rre r r1 crren.vi gr: t,,lere1'. Det slci I ellcrs rneld,s og iilire sonr i f. jor pr I stort fremslrritt. Hnr.ri ett vi.riskei-ig- /i.- I 17,rr:i i rtr ft1] etr it:e dcn 17. tr l-t).lettc r'rf : ]]OFrtuS SOln e-i; iloe og le :v f or dcfl som ennfå,gidcier, En bond.e fr'r fnn-rr:dndeir g hr crlc lrjont se$ et pr r. sm. - kyl Lir:rger pr- t flrr,.1ren d: hi n hr tltlc'odell g{ den eshen som h:n s1cul1e n: d.em i,nr-rttet kr:n dem l_ilresr r gocit r.,ed. i bulrselorn en,linidler:lid f int d".n cne Jlyllingen et hr,il1 i foret og krr ; ;ct vidct:. irrn i ullj eiite reirionull..lorld.eir kunile lkke gi selrt til Li lei;c frcni dun niiclt p:e grten,ser he,n fiklr hcller sirr-res"b ltonrile seg hjui-i,rr,vi'r fbrst v:r hir, en sr1år.tur inne p: a, brlrerlc c o51 i; j dptc ire d se g noe le r fjlebrdd.. Straks han gikli ut lrjennom dcjren,v[,r' dt,t en :v butik]idimcnne som fiklr ct illebt;firdi:itc. --Jo--hr inn rn: 1,in soir] vf,i lnir., r hi inn hr. r krr mbur oppe, sf hun da hun filrk niålet 1gjrrr..!,

12 ffiwrr i-. t-fl$rlt lstf A?Rr L lqrf Arneberg, Knut Aune, fore.a,and eraa, Jens Aaneslandrtsjarne Benumr0dd Birkel and,eivind. Bidrnst ad rpeter Brandt rbr* J"F. BruunrEskild EliasonrBaldur Sllefsplass, A.T.,.+ M, ShgelhardtsenrOlaf IhgesethrR,+ S. Ernst rrobert tr'asmer, A.L.+ J. Fischer,pystei.n Flinkmann, Arl Iijrli r0lav GregersenrThor Ellingsen, Knut Hagen, Raqnar Helberg,.And.reas Herzogn Stein Hogna, Haava.rd Holt e, Eillf Holst-larsen,.Ar11d Hvattum, Paul Haavind, Karl fngvaldsenrnag Jacobsen, Jimmy 267a15 4r LgB5 4L L A3L 4l-25AL a36, 47 4L26 4L L7gEO a LT 4LBT L l-9 4L J.rhansen, Erik Juel reinar Juell,Nils Ji.irgensen, Grete langaardrl.+ N, l,a.rsenr lrond L,undln, Gunnar Matheson, RaEryrvald Nafstadr0.T. Petersen, Alice Raddum, Sveinung Raschr?etter Relte, Haretd Rilscrr0dd Rol and rper Ro senlund, Erik Roti, M"+ Jå Rdskeland, Arne Schmidt rpeter- Schr6der, Knut Skr a.nes, Steln SnilsbergrE.+ B. St angelandr],o dve Str: nd,bjdrn Stiilenrleif Thorud, Xrne Tsch'rdi-rT"H. Varoun,fystein von ZernichowrH.F. Q\riller, Tore 269A53 4] a65al 4L67tT t-67t A r ] e e China Huset a1 rnlr! o l- a ii e 23L CI Mdvenplck 2j0gt0 Nordiska na660 Pan Studheim SBB Ausl<unft 275OIA Rob lus 2&1.688

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2212249 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C01B 33/037 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.0.11 (80) Date

Detaljer

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato:

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato: Versjn: 1. HELSE MRE G RMSDAL Risikvurdering av reduksjner i aktivitet ved Mrk Rehab.senter Anbefalt: Dat: Gdkjent: Dat: H ELSE MRE G RMSDAL INNHLDSFRTEGNELSE: Bakgrunn fr risikvurderingen...3 mfang...

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde Kom, tro, kom, glæde Engelsk Christmas Carol Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 4 4 w 5 w n L j J L J F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, 9 { Kom, tro, kom, glæde

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune

Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune Rådmannen Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune 01.01.2008 Høringsutkast 2008 Denne kartoversikten inneholder alle eksisterende idrettsanlegg og alle planlagte idrettsanlegg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj.

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj. Kpittel 5 Ver 5.1 For eksempel: Hver dg pleier jeg å sove middg Liker du ikke å dnse? I dg kn jeg ikke hndle mt. Jeg orker ikke å lge slt. Nå må jeg lese norsk. Jeg hr ikke tid til å t ferie. Kn du synge?

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

Martin Ødegaard. "Ein vanleg arbeidsmann"

Martin Ødegaard. Ein vanleg arbeidsmann Mrtn Ødegrd "En vnleg rbedsnn" ortrett v oeten Olv H. Hge (2011) or 9 steer (SSSAATTBB) og elektrokstkk rghet: 12' 30'' Bestlt v rnenborg oklenseble erornce notes; xnoteheds: whser the text, not s the

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en-

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en- Hjtet ank Tore Thomass 4 Refrg Hj tet ban k, hj tet ban k, liv et syn g, alt skje. Vs ro Hjtet bank, hjtet bank, 1.Hj 2.Hj tet bank hel tet går i skol Hjtet ljug Hjtet går'ke ik rett hj tet ban k plaging,

Detaljer

Vær utålmodig, menneske

Vær utålmodig, menneske Vær uålmdig, mennese nger Hageru, Birgie Grimsad. Arr: lars Kle il. Sa-el-sen va-rer e - vig. A f G =80 2 4 s s s s 2 4 m m m m s s s s z s 2 4 m m m m 2 4 m m m m 11 n Mør-e ble ls, g ls-e ild g men-nes-e

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

Ernas reise. Gruppe 5. 2010 Gruppe 5

Ernas reise. Gruppe 5. 2010 Gruppe 5 Ernas reise av Gruppe 5 2010 Gruppe 5 Åpning EXT. Scene 1 En regnfull ettermiddag utenfor advokat-garasjen. Det er grått og trist. Kameraet zoomer inn på garasjen og inn mot vinduet. Her ser vi Erna titte

Detaljer

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord?

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Høyfrekvente ord Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Hvordan bygge opp en ordbank? 1. La eleven lese første kolonne høyt 3g. 2. La eleven lese andre kolonne høyt, samtidig som han skal finne 4 feil.

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Kjemi 1. Figur s. 10. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den. Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser

Kjemi 1. Figur s. 10. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den. Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Figur s. 10 Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Mikronivå Atomer, molekyler, ioner Forklaringer Kjemispråk Formler, ligninger Beregninger Figur s. 11 Cl H O C Kulepinnemodeller (øverst) og kalottmodeller

Detaljer

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr.

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. Førsteblad Emnenr. Tilleggsspørsmålnr. Emne : Oppskr. av : Fylke : Herad : Bygdelag: Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. _ Merk fl : oppskrjfaer er Eller om den er etter andre heimelsmenn : (ta også med alder,

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. BADREOM MORGEN Line er morgenkvalm. Noe hun har vært mye den siste uken. Hun kaster opp,

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

Sensorveiledning: MET 11803

Sensorveiledning: MET 11803 Sensorveiledning: MET 11803 Matematikk Eksamensdato: 08.05.2014 kl. 09.00-14.00 Totalt antall sider: 8 Se oppgavesettet for tillatte hjelpemidler Se oppgavesettet for vekting av oppgavene Ansvarlig institutt:

Detaljer

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Bergvesenet Postboks01, 700 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1881 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å Ulykken i verkstedet En liten fransk gutt som het Louis, fikk en lekehest til treårsdagen sin. Hesten var skåret ut i tykt lær og var en gave fra faren. Selv om den var liten og smal, kunne den stå. Ett

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord.

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord. MAMMA MØ HUSKER Bilde 1: Det var en varm sommerdag. Solen skinte, fuglene kvitret og fluene surret. I hagen gikk kuene og beitet. Utenom Mamma Mø. Mamma Mø sneik seg bort og hoppet over gjerdet. Hun tok

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator. et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser.

Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator. et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser. Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser www.utdanningsforbundet.no Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator et verktøy for å beregne gjennomsnittlige

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel 1 re korsage tl dgte a ee akپ0ٹr leget Raders ykor dets drget Lotte lle Glپ0ٹsel Dgt a ee akپ0ٹr 1 Maat Musk: es erg ora lt eor as Naar ld - gaa- se lar - mer al - orgs - at, hvem lپ0ٹg - ger sg da tl

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

Olav og Kari Navnet ditt:...

Olav og Kari Navnet ditt:... Folkevise Olav og Kari Navnet ditt:... Folkevise Olav Bøe og fl. Fra Norsk Folkediktning (Dei Norske Samlaget 1958) 1 Trø meg inkje for nære = kom ikke for nær meg (viser til dansesituasjonen visa ble

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2805325 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. G10L 19/005 (2013.01) G10L 19/09 (2013.01) G10L 19/10 (2013.01) G10L 19/12 (2013.01) G10L 19/22 (2013.01)

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det?

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det? THE NORMAL HEART Av Larry Kramer Ned og Felix, som er svært ulike, er på date hjemme hos Ned. Utenforliggende utfordringer, som samfunnets aksept av homofil legning og den konstante overhengende smittefaren

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer