Den norske modellen vs. hard HR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den norske modellen vs. hard HR"

Transkript

1 Den norske modellen vs. hard HR Møte: Målstyring forbedring, tilsløring eller bare heft Norsk Arbeidslivsforum Innledning Stein Stugu Oslo

2 Hva kan vi miste konsekvens av ideologi? Forord til The why of work av Dave og Wendy Ulrich, av Marshall Goldsmith: Om IBM 1979: On most workdays someone vould fire a cannonball down the halls of corporate headquarters at 5.15 P.M. and hit no one. Even the professional and managerial employeees worked 35 to 45 hours per week, took time off when they had minor health problems, and enjoyed 5 week of real vacation Nå: Those days and those jobs seem like a distant dream. Today the employees in the same building work 60 to 80 hours per week, keep on working through most health problems, and take almost no real vacation. They are not counting on any guaranteed job security (De dagene og de jobbene synes som en fjern drøm. I dag arbeider de ansatte i samme bygning timer i uka, fortsetter å jobbe på tross av de fleste helseproblemer og tar nærmest ikke reell ferie. De regner ikke med at jobben er trygg)

3 Den norske modellen Mulighet for påvirkning på alle nivåer: Trepartsamarbeidet Ansatte i styret Samarbeidsutvalg Arbeidsmiljøutvalg Ledelse tilpasses nasjonale rammer Ansatte og ledelse har like og ulike interesser Verneombud og tillitsvalgte gir representativ innflytelse Sosialdemokratisk kultur/verdier

4 Ennova European Employee Index 2012

5 Viktige trekk i den amerikanske modellen autoritær styring? Corporate Governance (NPM) eierstyring vektlegges Virksomhetsledelsen setter overordnede mål (mål gitt) Nyliberalistisk ideologi og kultur Fleksibilitet (teorier om den fleksible bedrift) Alle i bedriften har like interesser Ledelse å forplikte de ansatte til gitte mål (HR) Arbeidstakerinnflytelse i dialog med nærmeste leder Individualisering

6 Tom Colbjørnsen, rektor BI Ansatte er naturlig nok mest opptatt av sine egne revirer og agendaer, og deres kompetanse er avgrenset til operative og lokale forhold. Siden de ikke er ansvarlige for overordnede resultater har de heller ikke samme forpliktelse til å ta hensyn til disse. Ansattes deltagelse bør derfor begrense seg til å medvirke, ikke til å bestemme. Det bør ledere gjøre. Dagens Næringsliv

7 HR Norge om innflytelse: Even Bolstad konstaterer, som Jan Olav Brekke at tillitsvalgtmakten er under press i Norge. Samtidig er arbeidslivet blitt mer individualisert, særlig i kunnskapsintensive bedrifter. Den klassiske tillitsvalgrollen er under press men jeg tror ikke at det nødvendigvis må være negativt at ledelsen forholder seg til medarbeiderne som individer. Når medarbeiderne skal møte en leder forholder de seg til en enkelt person som har en relasjon til dem (Ukeavisen Ledelse )

8 Er fullverdige relasjoner mulig uten fagforeninger? Hvordan står det til med muligheten for innflytelse for mellomledere (Norsk Ledelsesbarometer)? Hvor enig eller uenig er du i påstanden om at ledere i linjen får stadig mindre innflytelse på toppsjiktet i min virksomhet Helt uenig Delvis uenig Verken enig eller uenig Delvis enig Helt enig Alle

9 Beslutninger i virksomheten er ofte tatt før jeg som tillitsvalgt involveres (Negotia 2011 medlemsundersøkelse IKT) 48 av 57 tillitsvalgte er noe eller helt enige i påstanden (84 %)

10 Hard HR hvilke elementer brukes? Balansert Mål Styring Økonomi, Produktivitet Resultat Resultater samles internasjonalt Til evig tid? Mål og utviklingssamtaler Mål å strekke seg etter Forpliktende Brukes likevel i evaluering Det grenseløse arbeidsliv Karakterer Forutsetning for gode karakterer bedre enn forventet Normalfordeles dårligste skal ut Verdier Alle skal forplikte seg Verden skal bli bedre 360 grader evaluering Hvem har kontroll på resultatene? Individuelle lønnsforhandlinger Lønnstillegg etter resultat Lønnstillegg fastsettes ensidig av bedrift Lojalitet Pålagt del av stillingsinstruks Illojalt å bruke tillitsvalgte Illojalt å gå ut med faglig uenighet Lojalitet opp i organisasjonen

11 Balansert målstyring Hvem fastsetter målene? Hvor mange mål settes? Viktigere å nå mål enn å gjøre godt arbeid? Reell ledelse abdiserer? Byråkratisk rapporteringsarbeid? Mål vs. regelstyring ment som å og ansatte myndighet i realiteten er styringen ovenfra enda sterkere Store muligheter for misbruk

12 Objektiv måling? (Norsk Ledelsesbarometer) Hvor enig eller uenig er du i påstanden om at; arbeidsprestasjonene måles tilstrekkelig objektivt til at trynefaktoren ikke får betydning? (%) Helt uenig Delvis uenig Verken/eller Delvis enig Helt enig Ønsker ikke å svare

13 Mål og utviklingssamtaler Alle skal strekke seg litt lenger hvert år Press på arbeidstid ikke fordi du vil, men fordi du må Mål settes høyere enn det som er realistisk mulig Likevel brukes det til evaluering Makt ulikt fordelt hvordan ivareta den ansattes rettigheter?

14 Mål og arbeidstid (Norsk Ledelsesbarometer) Ta stilling til følgende påstand: Jeg oppfatter at et høyt omfang av individuelle mål gjør det vanskelig å sette grenser for min arbeidstid (%) Helt uenig Delvis uenig Verken/eller Delvis enig Helt enig Ikke relevant

15 Undersøkelse IT-bransjen, Negotia: I min virksomhet forventes at individuelle mål skal øke fra år til år (%) Helt uenig Noe uenig Verken eller Noe enig Helt enig

16 HR Norge psykologisk kontrakt Even Bolstad (daglig leder HR-Norge): Viktigere enn skreven kontrakt er den psykologiske kontrakt Mellom arbeidstaker og nærmeste leder Skal stadig videreutvikles Skal ikke formuleres skriftlig

17 Ellefsen, også rådgiver Posten, DN 18/9 2012: Relevant detaljert og effektiv målstyring bør være like motiverende for fagfolk som tidtaking motiverer Usain Bolt Målstyring bør bare virke demotiverende for fagmiljøer dersom det tar for mye tid å samle informasjon til rapporteringen, eller om målene oppleves som snevre eller irrelevante. Faglig drevne organisasjoner bør etterstrebe en kultur for å måle effekt på alt man gjør, med sikte på kontinuerlig læring og forbedring

18 Ellefsen DN 28/9: Det er en lederoppgave å skape motivasjon for de tiltak som må gjennomføres Men skal målstyring først og fremst motivere? Målstyring er minst like mye en realitetsorientering for ledelsen, for å se hvor man må utøve ledelse i ordets beste forstand. Det er en lederoppgave å skape motivasjon for de tiltak som må gjennomføres

19

20 «Grønne, gule og røde lys»: Grønt lys betyr at ingen har problemer, og at alle mestrer de holder på med. Gult lys betyr at noen er i vansker, feks. er de i ferd med å bli hengende etter. Røde lys betyr at det er noen som må ha hjelp. Den optimale situasjonen er en blanding av grønne og gule lys. «Schonberger, lean filosofi,sitert fra Skorstad og NL 2012 )

21 Lederrollen Norsk Ledelsesbarometer 2012 Eksempelet Posten og XX Illustrerer bruk av målstyring, balansert målstyring, hard HR, sml. deler av kritikken mot politiet etter Gjørv-rapporten Lederes handlingsrom snevres inn ledelse blir bare formidling (postkasseledelse) Kravene til lojalitet hindrer kritisk diskusjon Ansvar individualiseres systemkritikk blir umulig og undertrykkes

22 Lederrollen: Lederes handlingsrom snevres inn: «Når alle rammene er bestemt forsvinner det slingringsmonnet du tidligere hadde og som gjorde at du kunne komme frem til fornuftige og minnelige løsninger» L5 «Tidligere fikk vi et budsjett og så lenge vi klarte det kunne vi gjøre som vi selv mente var best. Vi hadde stor frihet og vide rammer som ga oss muligheten til å finne gode løsninger og få de ansatte og tillitsvalgte med oss»

23 Lederrollen: Kravene til lojalitet forhindrer viktig kritisk diskusjon: «Hver gang vi har forsøkt å påpeke noe, si i fra om at dette ikke er noen gode løsninger for oss, så blir vi bare møtt med at vi må tenke mer positivt, ikke være så negative. Enten er du med eller du er imot, det er ikke noe rom for diskusjoner lengre» L4

24 Lederrollen: Lojalitet forveksles med lydighet: «Før var det en samlende leder de ønsket seg. En som hadde god kjemi med personalet, som så ting og var engasjert. Nå stilles det mye mer krav om at du skal lage minst mulig støy ikke motsi. Lojalitet har alltid vært viktig i Posten, men nå skal du være lydig. Jeg sa alltid i fra når jeg var uenig. Denne tydeligheten vil de ikke ha, de vil bare ha lydighet. Ledelsen misbruker ordet lojalitet for å få lydighet» L1

25 Lederrollen: Ansvar individualiseres: Ledere skal ikke stille spørsmål ved ordre/mål og måles på hvor gode de er til å sette målene igjennom i PLUSS samtaler, stemningsbarometre og medarbeiderundersøkelser: «Så har du det med denne jævla undersøkelsen som har helt feil spørsmål. I stedet for å spørre hvilke konsekvenser all faenskapen har medført så stiller de spørsmål om du trives med dine kollegaer!» P1 «Det er ekstremt provoserende når du hører Mejdell si at «nei, her hos oss er alle så fornøyde»

26 Karakterer bare tilbakemelding? 1 5 Snitt (3) i tråd med forventning 4 5 bedre enn forventet eksepsjonelt bedre enn forventet 1 avvikling oppsigelse videreutvikling Normalfordeles både lokalt nasjonalt internasjonalt egne kalibreringsprosesser

27 Evaluering av Prestasjon og Potensial Skala Resultat Atferd 1. Under forventet på alle områder 2. Under forventet på enkelte områder 3. Som forventet 4. Over forventet på enkelte områder 5. Over forventet på alle områder Prestasjon Ambisjon Potensial

28 Hvordan fungerer det? (IT bedrift ønsker ikke å stå fram) I hvilken grad erfarer du at dagens ratingsystem er motiverende? (n = 385) I svært liten grad I liten grad I verken liten eller stor grad I stor grad I svært stor grad Alle

29 Hvordan kan det måles? I hvilken grad mener du det er mulig å måle din arbeidsprestasjon i henhold til alle krav som stilles i mål/prestasjonssystemet, på en objektiv måte? Ikke mulig I liten grad I verken liten eller stor grad I noen grad I stor grad

30 Negotia: Kriteriene er tilstrekkelig objektive til at trynefaktoren ikke får betydning (%)

31 360 grader evaluering - Statoils Modig Åpen Tett på Omtenksom verdier Hvordan brukes dette? Hvem definerer innhold i verdiene?

32 Fikk dårlig karakter, men er han ikke modig?

33 Stilles det krav til at dine mål skal gjenspeile bedriftens verdier? (Norsk Ledelsesbarometer) JA NEI Vet ikke/annet 7 14

34 Eksempel på konsekvens (Norsk Ledelsesbarometer): Engasjement og lojalitet eller lydighet: Hvor enig eller uenig er du i påstanden; virksomhetsledelsens fokus på holdninger som eksempelvis lojalitet kan gjøre det vanskelig å rapportere om kritikkverdige forhold (%) Alle Statoil 5 0 Helt uenig Uenig Verken/eller Enig Helt enig

35 Lojalitet Hva er det å være lojal? Hvordan skal uenighet håndteres? Tildekkes HMS problemer? Individuelt fokus Vanskelig med systemfokus Hvem definerer lojalitet? Et demokratisk problem? Ledelsen monopoliserer kompetanse

36 Medarbeiderundersøkelser Hvem definerer innhold? Sammenlikningens tyranni Hvem kontrollerer spørsmålene Hvorfor er folk i den avdeling så misfornøyd? Fokus på system og rammebetingelser mangler Brukes for å tilsløre virkeligheten (eksempel ISS/Posten)

37 Victor Norman, Modern Times, DN 19/ På en eller annen måte må kompetansen settes fri. Næringslivet vil sikkert klare det etter hvert. Det er verre med det offentlige, der 60 % av de høyt utdannede jobber. Der har vi glemt at standardisering og regelstyring ikke ble innført av dyd, men av nødvendighet. Når det ikke lenger er nødvendig, er det på tide å avfordifisere velferdsstaten Normans kritikk er i innhold mye av den samme som vår kritikk Men ideologiens røtter er: USA Hard HR amerikansk ledelse Politisk kamp gjennom alle partier (sml. Oslo kommune, ledelse karaktersettes og måles, ledelse evalueres bl.a. etter: Skal ha bidratt til Oslo kommunes omdømme som attraktiv arbeidsgiver Men er Oslo en attraktiv arbeidsgiver? Staten ikke bedre uenighet (og manglende forståelse) i de fleste (alle?) politisk partier.

Forord. Oslo, august 2011. Bitten Nordrik Stein Stugu

Forord. Oslo, august 2011. Bitten Nordrik Stein Stugu Forord Norsk Ledelsesbarometer ble i 2011 gjennomført som en samlet undersøkelse. Rapportenbaserersegpåsvarfra2878medlemmeravLederne,ensvarprosentpånoe over35prosent.undersøkelsenbleiårsamordnetmedlønnsundersøkelsen,noesomi

Detaljer

Om kartlegging: Noen hovedutfordringer:

Om kartlegging: Noen hovedutfordringer: Om kartlegging: Noen hovedutfordringer: Psykososialt arbeidsmiljø et vagt vitenskapelig konsept Et vell av definisjoner og metoder Kommersialisering: milliardindustri Uregulert felt Fritt frem for hvem

Detaljer

Hvor ble det av medbestemmelsen?

Hvor ble det av medbestemmelsen? Hvor ble det av medbestemmelsen? Foreløpig utgave trykt utgave kommer juni 2013 Paragraf 1 i Hovedavtalen sier: «Forutsetningen for å nå Hovedavtalens mål er at arbeidstakerne og arbeidsgiverne i statens

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2013 Sluttrapport Rapport 2013:8 ISSN 1890-6583

Medarbeiderundersøkelse i staten 2013 Sluttrapport Rapport 2013:8 ISSN 1890-6583 Medarbeiderundersøkelse i staten 2013 Sluttrapport Rapport 2013:8 ISSN 1890-6583 Forord I denne rapporten presenterer vi resultatet av medarbeiderundersøkelsen i staten som ble gjennomført høsten 2012.

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Hvor ble det av medbestemmelsen?

Hvor ble det av medbestemmelsen? norsk tjenestemannslag Hvor ble det av medbestemmelsen? Paragraf 1 i Hovedavtalen sier: «Forutsetningen for å nå Hovedavtalens mål er at arbeidstakerne og arbeidsgiverne i statens virksomheter møter som

Detaljer

Norsk Ledelsesbarometer 2014

Norsk Ledelsesbarometer 2014 Norsk Ledelsesbarometer 2014 Del II - Det orwelliske arbeidsliv? Bitten Nordrik Jon Wessel-Aas Alf Kåre Knudsen FOR DEG SOM GÅR FORAN NORSK LEDELSESBAROMETER 2014: DET ORWELLISKE ARBEIDSLIV? Forord Norsk

Detaljer

Rapport 4:2011. Bitten Nordrik og Paul Bjerke. Fleksibelt for hvem? En undersøkelse av Negotias medlemmer i ikt-bransjen.

Rapport 4:2011. Bitten Nordrik og Paul Bjerke. Fleksibelt for hvem? En undersøkelse av Negotias medlemmer i ikt-bransjen. Rapport 4:2011 Bitten Nordrik og Paul Bjerke Fleksibelt for hvem? En undersøkelse av Negotias medlemmer i ikt-bransjen Foto: Nina Harbo Innhold Innhold... 2 Forord... 3 1 Fleksibelt arbeidsliv hva betyr

Detaljer

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index GLOBAL EMPLOYEE and leadership index NORGE 16. ÅRGANG Den globale benchmarkundersøkelsen Innhold Årets resultater 4 Et godt omdømme er gull verdt 8 Forandringer heller for mange enn for få 10 Verden rundt

Detaljer

Målstyring eller styring etter mål. utfordringer og muligheter. Temanotat 4/2013. Et temanotat i en serie om styring og kvalitet

Målstyring eller styring etter mål. utfordringer og muligheter. Temanotat 4/2013. Et temanotat i en serie om styring og kvalitet Temanotat 4/2013 Målstyring eller styring etter mål utfordringer og muligheter Et temanotat i en serie om styring og kvalitet www.utdanningsforbundet.no Temanotat 4/2013 Målstyring eller styring etter

Detaljer

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen Norge 2009 Ledelse som skaper resultater Arbeidsglede i forandringstider 1 Større arbeidsglede på arbeidsplassen I krisetider øker medarbeidernes støtte til bedriften / s. 4-5 Tillit til ledelsen på tross

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Norge best i verden HRNORGE. TEMA: Det daglige arbeid. Norge 2010-11. årgang

Norge best i verden HRNORGE. TEMA: Det daglige arbeid. Norge 2010-11. årgang Norge 2010-11. årgang 3 Norge best i verden TEMA: Det daglige arbeid - Med fokus på arbeidsoppgavene - Nye krav til lederne - En god medarbeidersamtale er gull verdt - Lønnsomt å forebygge sykefravær -

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

Fire nye år for Lederne-veteranen

Fire nye år for Lederne-veteranen www.lederne.no ÅRGANG NR 102 04 12 DES Fire nye år for Lederne-veteranen Norsk Ledelsesbarometer vekker debatt Duracellkaninen Magne Lerø Nytt magasin og nye websider Om Lederne Lederne er organisasjonen

Detaljer

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV Desember 2013. NAV fabrikk eller forvaltning?

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV Desember 2013. NAV fabrikk eller forvaltning? [ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV Desember 2013 NAV fabrikk eller forvaltning? Redaktøren Kamerater Autonomi er et begrep som brukes stadig mer i jobbsammenheng. Vanligst er ordet i bruk når man snakker

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater

Detaljer

HR-undersøkelsen 2014. Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til?

HR-undersøkelsen 2014. Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til? HR-undersøkelsen 2014 Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til? Innhold Innledning 3 4 7 14 17 19 21 Metode........................................................24 Innledning

Detaljer

Medmennesker i arbeidslivet

Medmennesker i arbeidslivet www.psykiskhelse.no Kvalitativt Analysesenter Medmennesker i arbeidslivet En undersøkelse om arbeidsliv og psykisk helse Kortversjon TNS 27. september 2002 Line Kristoffersen Oppsummering og konklusjoner

Detaljer

Dyrk det gode medarbeiderskapet 16

Dyrk det gode medarbeiderskapet 16 44 32 16 Dyrk det gode medarbeiderskapet 16 Friminutt med Åsne Havnelid 24 Med ryggen i helspenn 38 Fulgte drømmen til Piemonte 44 Nytt fra Norden 48 I bokhylla 58 «Du må skape trygghet og utvikle det

Detaljer

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse. Et portrett av dagens ledere

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse. Et portrett av dagens ledere PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Rapport 19 Juni 2014 2300 bedriftsledere og arbeidstakere i ny undersøkelse: Et portrett av dagens ledere Myke, norske ledere. Kvinners og menns vei til lederstolen.

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

Heidi Lien Hilde Elisabeth Lorentzen. Medarbeidersamtalen - et ledelsesverktøy

Heidi Lien Hilde Elisabeth Lorentzen. Medarbeidersamtalen - et ledelsesverktøy Heidi Lien Hilde Elisabeth Lorentzen Medarbeidersamtalen - et ledelsesverktøy Masteroppgave i styring og ledelse (MSL300) Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Oslo 2012 Sammendrag Temaet

Detaljer

NKF 27.10.2011 Førsteamanuensis Anders Dysvik, Ph.D. Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI

NKF 27.10.2011 Førsteamanuensis Anders Dysvik, Ph.D. Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI HRM nyttig for hvem? NKF 27.10.2011 Førsteamanuensis Anders Dysvik, Ph.D. Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Anders Dysvik Førsteamanuensis i organisasjonspsykologi, i Ph.D., i ledelse

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

teksthefte konfliktogram

teksthefte konfliktogram teksthefte konfliktogram ET verktøy for bedre konfliktforståelse 1 Innledning Tekstdelen som du nå leser er først og fremst ment for deg som skal være tilrettelegger, men kan også med fordel leses av andre

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer