BRANSJEAVTALEN. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Norsk olje og gass, Norsk Industri. Landsorganisasjonen i Norge (LO), Industri Energi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRANSJEAVTALEN. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Norsk olje og gass, Norsk Industri. Landsorganisasjonen i Norge (LO), Industri Energi"

Transkript

1 130 Overensko mst BRANSJEAVTALEN mellom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Norsk olje og gass, Norsk Industri og Landsorganisasjonen i Norge (LO), Industri Energi Overenskomsten gjelder for medlemmer av Industri Energi som arbeider fast på land i operat/rselskapene mv

2 Del I Hovedavtalen mellom NHO og LO Del II L Generelt 1.1 Denne overenskomst kan, etter krav fra NHO/lt{orsk olje og gass/i.{orsk Industri eller LO/Industri Energi, gjøres gjeldende for Industri Energis medlemmer som arbeider fast på land i samt i de bedrifter som omtalt i pkt 25.I tillegg kan den gjøres gjeldende på sokkelen i operatþrbedriftene for Industri Energis medlemmer som ikke omfattes av sokkeloverenskomsten (nr. 129). Overenskomsten omfatter ikke de medlemmer av Industri Energi som innehar ledende stilling. Det sanìme gjelder medlemmer av Industri Energi som er bedriftens representanter ved fastsettelse av generelle lønns- og arbeidsvilkår. Grenseoppgangen vil kunne avhenge av bedriftsorganisasjon og i noen tilfeller av bedriftsstørrelsen. Hvis det skulle oppstå avgrensningsproblemer, skal disse søkes løst ved lokal avtale Partene er enige om at detbør legges vekt på stillingsinnehavers oppfatning. r r.4 Bestemmelsene i denne overenskomst skal ikke medføre at noen arbeidstakere får dårligere arbeids- og lpnnsforhold enn de har ved overenskomstens ikrafttreden. Overenskomsten trer ikraft for den enkelte bedrift 2 mäneder etter at krav i henhold til pkt. 1.1 er fremsatt, hvis ikke annet tidspunkt blir avtalt mellom paftene. Industri Energi skal til enhver tid holde bedriften orientert om hvilke arbeidstakere som er medlemmer, og som avtalen ansees for å omfatte. Slik orientering skal skje skriftlig til bedriften. 1.5 Etter krav fra en av partene skal det opprettes lokal likestillingsavtale. t.6 Det forutsettes opprettet særavtale om eventuelle utfyllende bestemmelser til denne overenskomst ved den enkelte bedrift. Særavtalen skal f6lge denne overenskomsts varighetsbestemmelse, og forutsettes å inneholde lønnsbestemmelser, eller en henvisning til bedriftens lpnnssystem. Merknad: Fplgende ble bl.a. protokollert i forbindelse med avtaleopprettelsen 27. april 1983: "Industri Energi (tidligere NOPEF) Ønsket en eller annen form for automatikk for ikrafttreden av tariffavtalen på den enkelte bedrift. Det ble i den anledning pekt på slike bestemmelser landsomfattende overenskomster. 1

3 Arbeidsgivernes representanter viste til at det her var tale om ny vertikal tariffavtale og som sådan avviker fra de omtalte landsomfattende overenskomster. Partene ble derfor enige om at spørsmålet om ä g gre avtalen gjeldende på den enkelte bedrift vil være gjenstand for en vurdering mellom partene i hvert enkelt tilfelle." ) 2.r Ansettelse og oppsigelse Arbeidstakeren ansettes på skriftlig kontrakt. Kontrakten skal være iht. AML $ I forbindelse med ansettelse skal det gis slik orientering om avtaleforholdene m.v. som bestemt i Hovedavtalens $ 9-15 For arbeid etter denne tariffavtale gjelder ansettelses- og oppsigelsesreglene i AML, dog vises til eventuelle bestemmelser i bedriften. Ledige og nyopprettede stillinger skal normalt kunngjpres på en slik måte at de ansatte i bedriften skal gis anledning til å søke. Awik, herunder hvilken stilling som skal være unntatt, skal drøftes med de tillitsvalgte. PROTOKOLLTILFØRSEL: Partene presiserer viktigheten av å ha en åpen dialog på den enkelte bedrift med basis i et felles Ønske om at arbeidstakerne skal gis mulighet til å spke på ledige stillinger i bedriften, og gis muligheter til karriereutvikling. Partene lokalt må i samarbeid finne hensiktsmessig praktisering av bestemmelsen som hensyntar særskilte behov som planmessig rotasj on, karriereutvikling o g omstillingsprosesser. 2.5 Deltidsansatte og arbeidstakere som er ansatt for et bestemt tidsrom eller for äutfüe et bestemt arbeid og vikarer gis, når vedkommende har de nødvendige kvalifikasjoner, fortrinnsrett fremfor eksterne søkere ved nyansettelser, når vedkommende er i arbeid og har vært fast beskjeftiget i bedriften i minst et halvt år. Dersom arbeidstaker har fungert sammenhengende i en bestemt stilling i mer enn et år er vedkommende normalt ansett for å være kvalifisert til stillingen. 2.6 De tillitsvalgte skal holdes orientert om bruk av innleid personell, midletidig ansatte og utsetting/utskilling av arbeid. Se avtalens bilag 7 (Innleie av arbeidstakere og utsetting av arbeid) og hovedavtalens bestemmelser. 3. Lønnsbestemmelser 3.r Lønnsnivået for en bedrifts arbeidstakere skal avpasses etter bedriftsmessige, bransjemessige og lokale forhold under hensyntagen til det alminnelige lønnsnivå for tilsvarende arbeidstakergrupper. 3.2 Lønnsdifferensieringen mellom arbeidstakerne i en bedrift skal tilstrebes foretatt så rettferdig som mulig under hensyntagen til de nedenfor fastsatte retningslinjer for individuell lønnsfastsettelse. 2

4 Bedriften skal fastsette den enkelte arbeidstakers lønn individuelt etter en saklig vurdering av vedkommendes kompetanse, dvs. etter en så god - skjønnsmessig eller systematisk - stillings- og ytelsesvurdering som mulig. Med stillingsvurdering menes en vurdering av arbeidstakerens arbeids- og ansvarsområde, utdannelse og erfaring som kreves i stillingen eller er av betydning for vedkommendes arbeid, fysiske- og psykiske arbeidsforhold o.l. Med ytelsesvurdering menes vurdering av arbeidstakerens måte å utføre arbeidet på, så som arbeids- og samarbeidsevne og -vilje, initiativ, anvendelighet m.v. Bedriften skal vurdere de individuelle lønninger en gang per år, og den regulering som måtte bli en fglge av vurderingen skal hvert år giøres gjeldende fra en på forhånd fastlagt dato. Før bedriften fastsetter den årlige lpnnsregulering, skal det avholdes forhandlinger mellom bedriften og de tillitsvalgte. Det skal settes opp protokoll fra disse forhandlingene. Før de lokale forhandlingene stafter skal de tillitsvalgte på forespørsel få utlevert liste over individuelle lpnninger for forbundets medlemmer. Dersom de tillitsvalgte i bedriften ber om det, skal bedriften lokalt fremlegge lønnsstatistikk med gjennomsnittslønn for de lpnnsgrupper hvor Industri Energi har medlemmer til internt bruk i forhandlingsutvalget, dog på en slik måte at den ikke kommer i strid med Lov om Personvetn. Bedriften gjennomfgrer reguleringen. Gjennomfgringen er ikke til hinder for at de tillitsvalgte, dersom de ikke er enige i den gjennomsnittlige regulering, kan ta saken opp med Industri Energi for videre behandling av NHO/f{orsk olje og gass/norsk Industri. I den utstrekning bedriften det enkelte år finner det nødvendig for å rette opp oppståtte skjevheter, skal den kunne foreta en tilleggsregulering til et annet tidspunkt enn ovenfor bestemt. Ved vurderingen av de individuelle lbnninger skal det tas hensyn såvel til den utvikling i arbeidstakernes lønninger generelt som må forventes det enkelte år, som til den endring som er skjedd m.h.t. den enkeltes kompetanse. Hvis den enkelte arbeidstaker mener urimeligheter er tilstede som gir grunnlag for omvurdering av arbeidstakerens lønn eller vilkår forgvrig kan de tillitsvalgte på arbeidstakerens vegne ta saken opp etter at arbeidstakeren selv har søkt sin sak løst ved direkte henvendelse til sin nærmeste overordnede. Bedriften kan i slike tilfeller gi lgnnsopplysninger om det aktuelle lpnnsnivå for den stillingskategori arbeidstakeren tilhører. Hvor det ikke allerede foreligger en arbeidsbeskrivelse, skal det i denne forbindelse utarbeides en slik dersom den enkelte arbeidstaker selv eller vedkommende gjennom sine tillitsvalgte krever det. J

5 Foreldrepermisjon Bedriften skal i forbindelse med de lokale lønnsforhandlingene også foreta en lønnsvurdering av arbeidstakere som er fraværende på grunn av foreldrepermisjon. Merknad Arbeidsbeskrivelse vil normalt være utarbeidet av bedriftsledelsen i samarbeid med den arbeidstaker det gjelder, eller en av de personer som er ansatt i den type stilling det gjelder. Arbeidsbeskrivelsen bør bestå i en generell beskrivelse av stillingen. Arbeidsbeskrivelsen må inneholde så mange opplysninger som er nødvendig for at den skal kunne gi et alminnelig inntrykk av hva arbeidet består i og de forhold som er relevant for å vurdere stillingen. 3.7 Ved å skifte stilling eller varig vesentlig endring av en stillings arbeidsområde - herunder også endring av arbeidstidens lengde - skal det foretas en lønnsvurdering for vedkommende arbeidstaker basert på den nye eller endrede stilling. Skifte av stilling skal avtales med vedkommende arbeidstaker. Endringer i lpnns- og arbeidsvilkår i den forbindelse, skal foreligge skriftlig fpr stillingen tiltres. 3.8 I de tilfeller hvor det er nødvendig å beregne lønn for del av måned (f.eks. ved tiltredelse eller fratredelse) skal dette skje slik: Månedslønnen divideres med det aktuelle uketimetall x 4 I/3, og det fremkomne belgp multipliseres med det antall timer det skal betales for. 3.9 Ovenstående bestemmelser er ikke til hinder for at de lokale partene i en særavtale kan enes om et lpnnssystem som avviker fra ovenstående Lærlinger som fortsetter i lærebedriften som midlertidigivikar eller som fast ansatt etter endt læretid og bestått eksamen/fagprøye godskrives ett år av hele læretiden som bedrifts- og lpnnsansiennitet GodtgjØrelse for arbeid på hellig- og høytidsdager avtales lokalt. 3.I2 Kompensasjon for pålagt bruk av maske med frisklufttilførsel eller hel ansiktsmaske, kan avtales lokalt. 4. Arbeidstid 4.1 Den alminnelige arbeidstid er som fastsatt i bilag 1: "Nedsettelse av arbeidstiden pr. 1. januar 198J." Der forholdene ligger til rette for det og de lokale parter kommer frem til enighet om det, kan det innføres fleksibel arbeidstid. Inndelingen av den daglige arbeidstid og pauser fastsettes lokalt mellom partene, jf. AML. 4

6 GodtgjØrelse for forskjpvet arbeidstid avtales lokalt 4.2 Ved ansettelse på deltid skal den faste arbeidstid vedkommende skal ha, samt månedslønnen inntas i skriftlig avtale. Den avtalte faste arbeidstid kan bare endres ved avtale med vedkommende arbeidstaker, som skal ha hatt anledning til på forhånd å konferere med sin tillitsvalgte. 4.3 Arbeidsgiver skal drøfte med de tillitsvalgte når det ved bedriften planlegges innfpring eller omlegging av hjemmevakt/beredskapsvakt. Hvis avregning for hjemmevakttjeneste reguleres på annen måte enn fastsatt i AML $ 10-4 nr. 4 skal dette avtales på den enkelte bedrift Arbeidsgiver skal drøfte med de tillitsvalgte når det ved bedriften planlegges innfgring eller omlegging av skiftarbeidsordning. Godtgjprelse for nevnte ordning avtales lokalt og fastsettes under hensyntagen til tilsvarende godtgjørelse for andre arbeidstakergrupper med sammenlignbare skiftordninger i bedriften. Arbeidstakere som betjener særlig anstrengende kontrollromsterminaler, kontormaskiner (skjermterminaler o.1.) og sentralbord betjent av en person, skal etter avtale med bedriftsledelsen gis anledning til å veksle med annet arbeid eller gis nødvendig hviletid. Jf. forskrift av nr 1259 Forskrift om arbeid ved dataskjerm. 5. Overtid Bestemmelsene om godtgjørelse for overtidsarbeid gjelder bare for arbeidstakere som etter sine ansettelsesvilkår har krav på overtidsbetaling. 5.1 Overtidsarbeid kan bare finne sted i den utstrekning AML tillater Overtidsarbeid skal begrenses og fordelt på en slik måte at det ikke blir for stor belastning for den enkelte. 5.2 Som overtidsarbeid regnes arbeid som pålegges utført utenfor den enkelte arbeidstakers fastlagte ordinære arbeidstid. For overtidsarbeid betales timelønn + et overtidstillegg fastlagt i prosent av timelønnen. Påbegynt halvtime regnes som halvtime. Ved utkalling til overtid etter ordinær arbeidstid skal det betales for minst 3 timer. 5.3 Timelønnen for den enkelte finnes ved å dividere vedkommendes månedslønn med det aktuelle uketimeantall x 4 ll3. 5

7 5.4 Overtidstilleggene er: 50Vo for alle overtidstimer som ikke ifglge nedenstående unntak skal betales med IOO7o. I007o for overtidsarbeid på søn- og helligdager etter den ordinære arbeidstids slutt. Hvor overtidsarbeidet utføres på frilprdager i henhold til fastlagt arbeidstidsinndeling, lgper de l00to etter den ordinære arbeidstids slutt på lfidager for angjeldende arbeidstakergruppe. Hvor 5 dagers uke med lprdagsfri er innført for nevnte gruppe, løper de IOOVo fra kl For overtidsarbeid mellom kl og den alminnelige arbeidstids begynnelse, betales IOOVo. Det kan avtales andre ordninger lokalt. 5.5 Arbeidstakere som har rett til overtidsbetaling kan etter avtale avspasere opparbeidet overtid. Bedriften skal imøtekomme Ønsker om avspasering forutsatt at det ikke er særlige driftsmessige hindringer for det. Tidspunkt for avspasering skal avtales med nærmeste overordnede. Avspaseringen foretas time for time. Overtidstillegget skal utbetales. Dette gjelder ikke ved innarbeidelse av fritid. 5.6 Mat/matpenger i forbindelse med overtidsarbeid skal avtales lokalt. 6. Godtsiørelse ved vikariat i høvere stilline Ved vikariat i stilling med mer kvalifisert og ansvarsfullt arbeid som varer utover 3 uker i sammenheng (ikke ferievikariat), skal bedriften yte vedkommende en godtgj ørelse basert på stillingens/arbeidets krav. Slik godtgjørelse betales fra fprste dag. 7 Pensi ons- og forsikringsordninger Pensjons- og forsikringsordningene er i henhold til bedriftens bestemmelser 8. Lønn under sykdom Lønn under sykdom utbetales i henhold til lov og bedriftens bestemmelser 9. Lønn under militærtieneste Lønn under militær- og siviltjeneste avtales lokalt. Avtjent fprstegangsdeneste i forsvaret og pålagt tjeneste som sivilarbeider godskrives som lønnsansiennitet. 6

8 Arbeidstakere som har permisjon fra arbeidet for å utføre tilsvarende tjeneste, gis lønnsansiennitet på samme måte. 10. Feriebestemmelser Ferie gis i henhold til ferieloven. Avtalefestet ferie iht. bilag. 11. Reiseresulativ Utgifter i forbindelse med tjenestereiser godtgjøres iht. bedriftens bestemmelse. Ved pålagt reisevirksomhet som faller utenfor den ordinære arbeidstid, skal det forhandles lokalt om og i hvilken utstrekning det skal gis kompensasjon. 12. Arbeidstøv Npdvendig utleveres etter bedriftens retningslinjer. Disse effekter er bedriftens eiendom. 13. Arbeidstakere med nedsatt e osleller vrkeshemnin s 13.1 Bedriften vil se med forståelse på lønns- og arbeidsforholdene for eldre arbeidstakere med lang tjeneste i bedriften som har fått svekket arbeidsevne eller helse på grunn av mangeårig tungt arbeid, yrkessykdommer, bedriftsskader o.1., og derfor ikke lenger kan opprettholde et rimelig fortjenestenivå i sitt vanlige arbeid. Det anbefales at man i samråd med de tillitsvalgte søker å finne særordninger som sikrer slike arbeidstakere lettere arbeid og et rimelig fortjenestenivå, hensyn tatt til tidligere lpnnsnivå og ytelser fra trygdeinstitusjonen eller forsikringsordningen som helt eller delvis finansieres fra arbeidsgiveren Arbeidsgiver skal iht. AML $ 4-1 nr. 4legge forholdene til rette for at yrkeshemmet arbeidstaker om mulig skal fortsette i sitt tidligere yrke. Det forutsettes at opprettes. 14. Svangerskaps-.adopsions-ogomsorgspermision Permisjon gis i henhold til lov om arbeidervern, eller etter lokal avtale. Arbeidstakere som har permisjon i forbindelse med svangerskap/fødsel og adopsjon, opparbeider lønnsansiennitet i inntil ett är, såfremt arbeidstaker oppebærer rett til fpdselspenger eller adopsjonspenger etter Folketrygdloven $$ 3 A-1 og 3 A-10. Bedriften dekker ordinær Iønn i permisjonstiden for ansatte som innvilges omsorgspermisjon i samsvar med AML $

9 15. Permisioner 15.1 VedrØrende korte velferdspermisjoner vises til avtale mellom LO og NHO og lokal avtale. I5.2 I tillegg til ovennevnte kommer tilfeller som er dekket av det enkelte selskaps praksis. Antall dager lpnn gis iht. det enkelte selskaps praksis VedrØrende permisjon for videreutdanning vises til felleserklæring om Øket utdannelse og om permisjon i den forbindelse (Tilleggsavtale Vtr til Hovedavtalen). I5.4 Permisjon trl ã fglge barn første gang det begynner i barnehage og fprste gang det begynner på skolen Kvinner som ammer barn har rett til den fritid hun av den grunn Íenger og minst en halv time to ganger daglig, eller hun kan kreve arbeidstiden redusert med inntil en time per dag. Betaling for dette er begrenset til maksimalt 1 time om dagen og opphprer når barnet fyller 1 år. 16. Fagopplærinsosvidereutdanning Bedriftene blir stilt overfor store utfordringer i årene som kommer, dette gjelder ikke minst hensyn til den teknologiske utvikling. Innfpring av ny teknologi og endringer i produksjonsmåtene vil dessuten fiøre med seg at de ansatte vil bli stilt overfor nye og større krav til kompetanse. Det er partenes mål at arbeidstakerne skal kunne kvalifisere seg for å mestre de oppgaver som til en hver tid foreligger. Nødvendig opplæring/videreutdannelse blir avgjørende i denne forbindelse. Partene forutsetter at alle arbeidstakere er villige til å gjennomgå den nødvendige faglige opplæring som bedriften anser npdvendig for å oppfylle kravene til økt kompetanse som stillingen krever. Fagopplæring skjer i samsvar med Opplæringslova og de bestemmelser som til enhver tid blir gitt i henhold til denne loven og Hovedavtalens bestemmelser. Partene er enige om: at det mellom bedriften og tillitsvalgte drgftes behovet for inntak av lærlinger, slik at det legges til rette for nødvendig inntak av lærlinger de lokale parter anbefales ädrøfte støtte til aktuelle ordninger som støtte til reiseog flytteutgifter, samt å vurdere behov for tiltak som Øker mobilitet og tilgang på lærlinger lærlinger og praksiskandidater skal ikke ha Økonomiske utgifter til for eksempel kursavgifter og læremateriell i perioden fram til fagprøven. Arbeidsgiver dekker lønn ved og ved den teoretiske del av fagprpven for lærlinger. Arbeidsgiver er ikke forpliktet til å dekke lønn mer enn en gang innen samme fag. 8

10 i felleskap å arbeide for en kontinuerlig oppdatering av fagopplæring, slik at denne til enhver tid er mest mulig i samsvar med industriens behov å arbeide for at ordningen med å kunne avlegge fagprþve etter $ 3.5 i Opplæringslova (Praksiskandidatordningen) opprettholdes også i framtiden at de aktuelle offentlige faglig rådene søker å utarbeide opplæringstilbud for aj ourfgring av fagarbeidernes kvalifikasj oner, som endrede arbeidskrav, arbeidsforhold og ny teknologi m.v. vil kreve. Videreutdanning Bedriftene oppfordres til å behandle systematisk i tråd med Hovedavtalens Kap.16 og i $ 12-8, hvor det bl.a. heter: Bedriftsutvalget har myndighet og ansvar for fastsettelse av generelle retningslinjer vedrørende yrkesopplæring for de ansatte i bedriften som utvalgets medlemmer er enige om. Det samme gjelder vedrørende rettledning for nye ansatte. Videre kan bedriftsutvalget være et forum for de ansattes aktive medvirkning i generelle utdanningsspørsmåi. Partene vil anbefale at de lokale parter tilpasser sin arbeidsorganisasjon og sine bedriftsinterne avtaler med tanke på de krav ny teknologi vil medføre. 17. Likestilline Partene er enige om både sentralt og lokalt å fortsette arbeidet med å tilrettelegge forholdene, slik at kvinner og menn gis like muligheter. Bedriften skal i sin personalpolitikk ivareta likestillingsperspektivet ved ansettelser, lønn, forfremmelser og kompetansegivende etter- og videreutdanning. I tariffperioden bør de lokale parter drøfte forhold omkring likestilling og likelpnn med henblikk på å opprette en bedriftstilpasset likestillingsavtale. Formålet med en slik avtale er at alle arbeidstakere, uansett kjønn, gis samme mulighet til arbeid og faglig utvikling, og likestilles med hensyn til ansettelse, Ipnn, opplæring og avansement. I forbindelse med eventuell opprettelse av likestillingsavtale og som grunnlag for likestillingsarbeid i bedriftene, vil Norsk olje og gass/ì.{orsk Industri og forbundet bl.a. peke på at: Likestilling er et lederansvar Likestilling gjelder også holdninger og normer og krever sterk medvirkning fra såvel de tillitsvalgte som fra ledelsen. Likestillingsarbeidet bør drøftes og f61ges opp i etablerte samarbeidsfora i bedriften. 9

11 18. Fiernarbeid Den enkelte bedrift kan ikke igangsette fjernarbeid som arbeidstidsordning uten at forutsetningene for slikt arbeid er avtalt lokalt. 19. Fleksibilitet a) Der partene er enige om det, kan det som en forspksordning iverksettes bedriftstilpassede ordninger som går ut over overenskomstens bestemmelser for så vidt gjelder arbeidstid og for dette. Slike ordninger skal forelegges forbund og landsforening til godkjennelse. b) Det er adgang til å gjennomsnittsberegne arbeidstiden etter reglene i AML $ Tariffavtalens parter kan bidra til at slike avtaler etableres c) Det kan foreligge individuelle behov for avvikende arbeidstidsordninger, fritidsønsker m.v. Slike ordninger avtales med den enkelte eller de tillitsvalgte, for eksempel i form av gjennomsnittsberegnet arbeidstid eller timekontoordning. Individuelle avtaler står tilbake for avtaler inngått med de tillitsvalgte. 20. Etterlønn Når en arbeidstaker som har vært ansatt i samme bedrift i minst 3 är avgär med døden, skal bedriften utbetale ektefelle, barn eller andre personer som i henhold til skatteloven var å betrakte som av avdøde, et belpp som tilsvarer full lønn i 2 måneder. Tilsvarende gjelder for avdødes samboer. Med samboer menes person som har hatt sanìme bopel som den ansatte i minst 2 är, og som har vært registrert i Folkeregisteret på samme bopel som den ansatte i samme tidsrom. 21. Endringeripersonaladministrativebestemmelser De tillitsvalgte i bedriften har rett til å foreslå endringer i bedriftens personaladministrative bestemmelser. Bedriften vil før den foretar endringer i slike bestemmelser, drøfte disse med de tillitsvalgte. 22. Kompetanse Den enkelte arbeidstaker har rett til å få dokumentert sin realkompetanse. Partene understreker betydningen av kompetanse/egenutvikling for å møte de utfordringer arbeidslivet setter. Se Hovedavtalens kap. XVI Kompetanseutvikling. Vilkår, herunder eventuelle godtgjørelser, ved gjennomfgring av kompetanseutviklende tiltak, f.eks. kurs og konferanser, avtales lokalt. l0

12 23. Regulerinssbestemmelse for 2. avtaleår Før utløpet av første avtaleår, skal det opptas forhandlinger mellom NHO og LO, eller det organ LO bemyndiger, om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår. Partene er enige om at forhandlingene skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjon på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleåtr samt pris- og lgnnsutviklingen i 1. avtaleår. Endringene i tariffavtalene for 2. avtaleär tas stilling til i LOs Representantskap, eller det organ LO bemyndiger, og NHOs Hovedstyre. Hvis partene ikke blir enige, kan den organisasjon som har fremsatt krav innen 14 - fjorten - avslutning, si opp de enkelte tariffavtaler med 14 - fjorten - u[øpfør 1. juni 2013). dager etter forhandlingenes dagers varsel (dog ikke til Merknad: Partene er enige om at dersom det ved sentrale oppgjør mellom partene gis generelle tillegg, så skal disse tas hensyn til ved de lokale oppgjør og da i henhold til de retningslinjer som gjelder det årlig fastsatte reguleringstidspunkt. 24. Ikrafttreden - varishet Overenskomsten gjelder fra0l.06.2}i2til og med og videre ett år om gangen dersom ikke en av partene skriftlig har sagt avtalen opp med 2 - to - måneders varsel. 25. Avtalens omfang Denne avtale gjelder i hele eller deler av fglgende bedrifter: StAtOiI ASA Total E&P Norge AS A/S Norske Shell BP Norge AS ConocoPhillips Norge Gassco AS KCA Deutag Drilling Norge AS på land og for offshore individuelt avlønnede medlemmer som ikke er omfattet av andre avtaler mellom Norsk olje og gass og Industri Energi Eni Norge AS Teekay Shipping AS ESS Support Services AS Det Norske Oljeselskap Ineos Bamble AS Ineos Norge AS, avd. Rafnes Noretyl Norward AS Technical Support AS Borealis Group Services AS 11

13 Norner Innovation AS BIS Production Partner avd. Rafnes Statoil Fuel & Retail Norge AS, Oslo Statoil Fuel & Retail AS, Oslo SINTEF Petroleumsforskning AS 26. Bilae 1. Avtale om ny AFP-ordning 2. Opplysnings- og utviklingsavtalen (premie beregnes og trekkes av Industri Energi-medlemmer i den aktuelle bedrift) 3. Sluttvederlag 4. Ferie 5. Nedsettelse av arbeidstiden per I.I Avtale om korte velferdspermisjoner 7. Uorganisertebedrifter 8. Innleie av arbeidstakere og utsetting av arbeid 9. Forbundsvise midler 10. Bemanningspolitikk Stavanger, Industri Energi Norsk olje og gass æ' LO Norsk Industri l2

14 Bilag 7 Uorganiserte bedrifter - tariffrevisjoner For uorganiserte bedrifter som er bundet av denne overenskomst gjennom direkte avtale med forbundet (såkalte "tiltredelsesavtaler", "tilslutningsavtaler", "hengeavtaler" eller "erklæringsavtaler"), der partene er enige om å tiltre "den til enhver tid gjeldende overenskomst", gjelder fglgende: Disse bedrifter omfattes av tariffrevisjoner mellom overenskomstens parter, uten at "erklæringsavtalen" sies opp. Som f6lge av at forbundet og de uorganiserte bedrifter er enige om å tiltre den til enhver tid gjeldende overenskomst, gjennomfpres det ikke særskilt forhandling ogleller mekling mellom forbundet og de uorganiserte bedrifter, idet forhandling/mekling mellom overenskomstens parter også omfatter/gjelder mellom forbundet og de uorganiserte bedrifter. Når forbundet sier opp overenskomsten, varsles de uorganiserte bedrifter om dette ved kopi av oppsigelsen. Dette varsel regnes som forutgående oppsigelse av tariffavtalen og tilfredsstiller arbeidstvistlovens krav for iverksettelse av lovlig arbeidskamp. Forbundet har rett til å ta medlemmer i disse bedrifter ut i arbeidskamp med varsling av plassoppsigelse og eventuell plassfratredelse iht. fristene i Hovedavtalens $ 3-1 nr. 1,2 ognr 4, samtidig som det varsles plassoppsigelse/plassfratredelse i hovedopp gjryet. Eventuell arbeidskamp i uorganiserte bedrifter opphprer samtidig med opphpr av arbeidskampen i hovedkonflikten. Når det er sluttet ny avtale mellom partene i overenskomsten, gjelder denne for de uorganiserte bedrifter uten særskilt vedtakelse. Disse bestemmelser er en nødvendig konsekvens av Hovedavtalens $ 3-1 nr. 3 Dersom forbundet eller bedriften ønsker å gjennomfpre en selvstendig tariffrevisjon må "erklæringsavtalen" sies opp iht. de oppsigelsesregler som gjelder.

15 Bilag I Innleie av arbeidstakere og utsetting av arbeid m.m. Partene er enige om at det er viktig å arbeide for at bransjen skal være attraktiv og serips, og at innleide arbeidstakere og arbeidstakere ansatt hos underleverandører har ordnede lpnns- og arbeidsvilkår. Partene er opptatt av å hindre "sosial dumping" og at de utfordringene et internasjonalt marked og fri bevegelighet på arbeidsmarkedet og tjenestemarkedet medfører, behandles på en god måte, og i tråd med norsk lov- og avtaleverk og internasjonalt regelverk. 1. Innleie av arbeidstakere Så tidlig som mulig, ogfgr bedriften inngår avtale om å leie inn arbeidstakere i henhold til gjeldende regler i arbeidsmiljøloven kap. 14 (se $$ og l4-i3) skal omfang og behov drøftes med de tillitsvalgte, jfr. Hovedavtalen $ Avtale om arbeidsleie mellom produksjonsbedrifter Organisasjonene anbefaler at bedriftene avtaler retningslinjer om arbeidsleie bedriftene imellom for å møte produksjonsmessige svingninger og motvirke oppsigelser og permitteringer. Det forutsettes at arbeidsleien er i samsvar med arbeidsmiljøloven $ lover og avtaler. Slike avtaler opprettes i forståelse med tillitsvalgte. Ved slik innleie skal bedriften på anmodning fra de tillitsvalgte dokumentere l6nns-og arbeidsvilkår som er gjeldende hos virksomheten når innleide arbeidstakere skal arbeide innen sokkelavtalenes virkeområde pkt Innleieavarbeidstakerefrabemanningsvirksomheter (vikarbyråer) Ved innleie av arbeidstakere fra bemanningsvirksomheter (vikarbyråer) gjelder arbeidsmiljøloven ï Ved innleie etter $ (2 ) skal bedriften på anmodning fra de tillitsvalgte dokumentere lpnns-og arbeidsvilkår som er gjeldende hos bemanningsvirksomheten (vikarbyrået) når innleide arbeidstakere skal arbeide innen sokkelavtalenes virkeområde pkt Utsetting av arbeid og entrepriselignende ordninger Så tidlig som mulig, ogfør bedriften inngår avtale med underleverandør om utsetting av arbeid skal behov og omfang drøftes med de tillitsvalgte, jfr. Hovedavtalen $ Bedriften har ansvar for å påse at underleverandør bedriften inngår avtale med har arbeidsavtale med sine ansatte i hht forskrift om utsendte arbeidstakere ( $ 2). Dersom underleverandør som bedriften har inngått avtale med, benytter seg av underleverandør må denne/disse underleverandører pätta seg tilsvarende forpliktelse overfor sine ansatte.

16 Bedriften skal på anmodning fra de tillitsvalgte dokumentere lønns- og arbeidsvilkår som er gjeldende hos underleverandør når underleverandørs ansatte arbeider innen sokkelavtalenese virkeområde pkt 1. Ved bedrifter som jevnlig benytter underleverandgrer oppfordres de lokale parter til å utarbeide egne rutiner til bruk i slike sammenhenger. 3. Personvern og taushetsplikt Det er en forutsetning at de lønns- og arbeidsvilkår som bedriften blir bedt om å dokumentere er tilstrekkelig anonymisert og ikke strider mot lov. Virksomhetens behov, eksempelvis konkurransemessige forhold, kan tilsi at informasjon ikke bør gis videre. I slike tilfeller kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder også etter utlppet av vedkommendes mandatperiode. Det er ingen taushetsplikt i forhold til å gi informasjon videre til relevant offentlig myndighet. 4. Bruk av vikarer Vikarer, jfr. Arbeidsmiljøloven $ 14-9 nr. 1 b) erstatter navngitte personer for et bestemt arbeid eller tidsrom. 5. Andre forhold I bedrifter som har, eller står i fare for å gå til oppsigelser og permitteringer vises det i denne sammenheng spesielt til regler om permittering og oppsigelse i Hovedavtalen kap. V[I, Hovedavtalen $ 10-4 og arbeidsmiljøloven kapittel 15.

17 Bilag 9 Forbundsvise midler Partene ble under oppgjøret 2000 for sokkeloverenskomstene enig om at 20 üe per time for Industri Energis medlemmer skulle benyttes til opprettelse av en ordning hvor midlene disponeres og benyttes til tilsvarende formål som fastsatt for opplysnings- og utviklingsfondet. Utover hva som framgår her skal midlene kunne benyttes til deltagelse på yrkesmesser for elever i grunnskole og videregående skole og til utvikling av informasjonsmateriell (brosjyrer, CD-rom, filmer etc.) for ungdom og andre som skal ta utdanning. Iht. dette innbetaler den enkelte bedrift til Industri Energi kr 540,- per medlem per 1. oktober hvert år i tariffperioden.

18 Bilag 10 BEMANNINGSPOLITIKK Omfangsbestemmelsen ny $ 2.3 Innleide: Denne overenskomst kan gjøres gjeldende som tariffavtale i bemanningsforetak/vikarbyrå som har ansatte som blir leid ut, og som utfører arbeid under denne overenskomstens virkeområde jf. $ 1. Protokolltilførsel: 1. Partene legger til grunn at LO sier opp Bemanningsavtalen mellom LO og NHO. 2. Partene er i tariffperioden enige om å praktisere HA 3-1 (2) andre ledd på samme måte som den har vært praktisert i forhold til nåværende Bemanningsavtale. Dersom man ikke blir enige om å fortsette denne praktiseringen gjelder HA3-1 (2) andre ledd på vanlig måte fra tariffrevisjonen2ol4. Endring i Ved innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak/vikarbyrå gjelder arbeidsmiljøloven $ Ny Ansatte i bemanningsforetak/vikarbyrå skal, så lenge innleieforholdet varer, ha samme lønnsog arbeidsvilkår som gjelder i innleiebedriften i samsvar med AML ç a, (forslag i Prop 14L). Bestemmelsen innebærer at pensjon ikke omfattes av likebehandlingsprinsippet. Dersom bemanningsforetaket/vikarbyrået ikke er bundet av overenskomst mellom LO og en arbeidsgiversammenslutning gjelder ikke Fellesbilagene. Ny Innleiebedriften plikter å gi bemanningsforetaket/vikarbyrået de npdvendige opplysningene for at vilkåret om likebehandling som fplger av pkt l.3.2kan oppfylles, samt å forplikte bemanningsforetakelvikarbyrået til dette vilkåret. På anmodning fra de tillitsvalgte skal bedriften dokumentere lønns- og arbeidsvilkår som er gjeldende hos bemanningsforetaket/vikarbyrået når innleide arbeidstakere skal arbeide innen overenskomstens virkeområde Ny Hovedavtalen kap. 6 gjelder også i forhold til innleide med fglgende unntak: Dersom utleiebedriften er bundet av Hovedavtalen mellom LO og NHO, er tvister om den utleides lønns- og arbeidsforhold et forhold mellom partene i utleiebedriften. Tillitsvalgte og bedriftsrepresentant fra innleier kan på forespørsel bistå i forhandlingene med informasjon om avtalene i innleiebedriften. Dersom utleiebedriften ikke er bundet av Hovedavtalen mellom LO og NHO, kan tillitsvalgte i innleiebedriften ta opp med innleier påstander om mislighold av likebehandlingsprinsippet i pkt slik at innleier kan få avklart og eventuelt rettet opp i forholdet.

19 Innleide arbeidstakere skal presenteres for tillitsvalgte i innleiebedriften. Partene lokalt skal ved drøfting av innleie også drøfte ressurser til tillitsvalgtsarbeid, jfr HA $ 6-6 Merknad: Punktene 1.3.2, I.3.3 og iverksettes på samme tidspunkt som lovens endringer trer i kraft, jf. Prop 7 4L (2Ol I -2012). Det inntas et nytt bilag - Ansatte i vikarbyråer: (bilagets nummer avgiøres senere). Bilaget gis fplgende ordlyd: Bestemmelsene i dette bilaget regulerer forhold i bemanningsforetak/vikarbyrå som er omfattet av Bransjeavtalen, jf. omfangsbestemmelsens bestemmelse om bemanningsforetak/ vikarbyråer 1. Denne overenskomst kan gjøres gjeldende som tariffavtale i bemanningsforetalc/ vikarbyrå som har ansatte som blir leid ut, og som utfører arbeid under denne overenskomstens virkeområde j f. omfangsbestemmelsen. 2. Arbeidstakere skal ha en skriftlig arbeidsavtale i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. 3. Det skal for alle oppdrag utstedes en skriftlig oppdragsavtale inneholdende alle relevante opplysninger om oppdragets art, innhold og varighet. 4. Oppsigelse og avskjed gjelder i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser. 5. Dersom arbeidstaker tilbys ansettelse i innleiebedriften, kan han/trun fratre etter oppsigelse når oppsigelsestiden utlpper, med mindre partene blir enige om noe annet. I oppsigelsestiden har arbeidstaker rett til å fortsette arbeidet i innleiebedriften dersom oppdraget består. 6. Ved utleie til bedrift som er bundet av denne overenskomsten, gjelder l6nns- og arbeidsvilkårene i innleiebedr iften, pkt Ved utleie til bedrift som ikke er bundet av denne overenskomst, gjelder lpnns- og arbeidsvilkårene som er avtalt i utleiebedrift så lenge disse ikke er i strid med kravet om likebehandling i arbeidsmiljøloven. 8. LBnnsplikten lpper i henhold til den ansattes arbeidsavtale. Ved permittering eller opphgr av arbeidsforholdet gjelder arbeidsmilj Øloven og Hovedavtalen.

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. på den ene side

Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. på den ene side 123 Forpleiningsbedrifter (Industri Energi) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående forpleiningsbedrifter på den

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. på den ene side. på den annen side

Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. på den ene side. på den annen side Overenskomst av 2014 129 Operatørbedrifter (Industri Energi) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående operatørbedrifter

Detaljer

OPERATØRAVTALEN LOKAL LØNNSAVTALE MELLOM INDUSTRI ENERGI OG NORSK OLJE OG GASS MELLOM ABC OG BP. Utløp 31.5.2016 www.abclub.no

OPERATØRAVTALEN LOKAL LØNNSAVTALE MELLOM INDUSTRI ENERGI OG NORSK OLJE OG GASS MELLOM ABC OG BP. Utløp 31.5.2016 www.abclub.no OPERATØRAVTALEN MELLOM INDUSTRI ENERGI OG NORSK OLJE OG GASS LOKAL LØNNSAVTALE MELLOM ABC OG BP Utløp 31.5.2016 www.abclub.no INNHOLDSFORTEGNELSE DEL I... 3 DEL II... 3 1. VIRKEOMRÅDE... 3 2. ANSETTELSE

Detaljer

ORIG NAL OVERENSKOMST. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeboringsbedrifter

ORIG NAL OVERENSKOMST. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeboringsbedrifter ORIG NAL Overenskomst av 2014 Lzs Oljeboringsbedrifter (lndustri Energi) Utløp 3L. mai 20L6 OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående oljeboringsbedrifter

Detaljer

Overenskomst av 2014 124 Landbaser Industri Energi Utløp 31.05.2016 O V E R E N S K O M S T. mellom

Overenskomst av 2014 124 Landbaser Industri Energi Utløp 31.05.2016 O V E R E N S K O M S T. mellom Overenskomst av 2014 124 Landbaser Industri Energi Utløp 31.05.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon / Norsk olje og gass og deres medlemmer som driver service- og forsyningsbase

Detaljer

O v e r e n s k o m s t D E N E L E K T R O K J E M I S K E I N D U S T R I. mellom

O v e r e n s k o m s t D E N E L E K T R O K J E M I S K E I N D U S T R I. mellom Den Elektrokjemiske Industri Nummer: 101 Overenskomst av 2012 Utløp: 31.05.2014 O v e r e n s k o m s t D E N E L E K T R O K J E M I S K E I N D U S T R I 2012 2014 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2012 2014 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side Avtale nr. 106 Kjemisk teknisk industri Utløp 31.03.2016 O v e r e n s k o m s t mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Industri Energi

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N Avtale 208 / 212 / 233 Funksjonæravtalen Utløp 31.05.2016 F U N K S J O N Æ R A V T A L E N mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON med tilsluttede landsforeninger og deres medlemmer og YRKESORGANISASJONENES

Detaljer

2014 FA Funksjonæravtalen

2014 FA Funksjonæravtalen 2014 FA Funksjonæravtalen Innhold 1. OMFANG... 5 2. LOKALE SÆRAVTALER... 5 3. ANSETTELSE... 6 3.1. Skriftlig bekreftelse ved ansettelse...6 3.2. Ledige og nyopprettede stillinger...6 3.3. Bruk av deltid...6

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom NORGES REDERIFORBUND. og de i foreningen stående medlemsbedrifter på den ene siden LANDSORGANISASJONEN I NORGE, INDUSTRI ENERGI

OVERENSKOMST. mellom NORGES REDERIFORBUND. og de i foreningen stående medlemsbedrifter på den ene siden LANDSORGANISASJONEN I NORGE, INDUSTRI ENERGI LANIE2014 INDUSTRI ENERGI Gjelder fra 1. juli 2014 til 30. juni 2016 OVERENSKOMST mellom NORGES REDERIFORBUND og de i foreningen stående medlemsbedrifter på den ene siden og LANDSORGANISASJONEN I NORGE,

Detaljer

Overenskomst 2010-2012 Nr. 198. Overenskomst Mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforening på den ene side

Overenskomst 2010-2012 Nr. 198. Overenskomst Mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforening på den ene side Overenskomst 2010-2012 Nr. 198 FLT- Overenskomst for tekniske funksjonærer Utløp 30.04.2012 Overenskomst Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

Overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side

Overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side Avtale nr. 105 Vaskerier og Renserier Utløp 30.04.2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Industri Energi på den annen

Detaljer

OVERENSKOMST. Fiskeindustribedrifter

OVERENSKOMST. Fiskeindustribedrifter 138 OVERENSKOMST Fiskeindustribedrifter mellom Næringslivets Hovedorganisasjon Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening og de i disse foreninger stående fiskeindustribedrifter på den ene siden og Landsorganisasjonen

Detaljer

Oljetransportavtalen 2012-2014. overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og tilsluttede olje- og transportselskaper

Oljetransportavtalen 2012-2014. overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og tilsluttede olje- og transportselskaper Overenskomst av 2012 Nr. 488 Oljetransportselskaper Utløp 31. mars 2014 Oljetransportavtalen 2012-2014 overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og tilsluttede olje- og transportselskaper

Detaljer

STANDARDOVERENSKOMSTEN

STANDARDOVERENSKOMSTEN 68 2014/2016 STANDARDOVERENSKOMSTEN MELLOM NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON MED TILSLUTTEDE LANDSFORENINGER OG DERES MEDLEMMER SOM OMFATTES AV OVERENSKOMSTEN OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE HANDEL OG KONTOR

Detaljer

OVERENSKOMST 2012. Fiskeindustribedrifter

OVERENSKOMST 2012. Fiskeindustribedrifter 138 OVERENSKOMST 2012 Fiskeindustribedrifter mellom Næringslivets Hovedorganisasjon Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening og de i disse foreninger stående fiskeindustribedrifter på den ene siden

Detaljer

Overenskomst 2014-2016 Nr. 198. FLT- Overenskomst for tekniske funksjonærer Utløp 30.04.2016. Overenskomst. Mellom

Overenskomst 2014-2016 Nr. 198. FLT- Overenskomst for tekniske funksjonærer Utløp 30.04.2016. Overenskomst. Mellom Overenskomst 2014-2016 Nr. 198 FLT- Overenskomst for tekniske funksjonærer Utløp 30.04.2016 Overenskomst Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

Overenskomst 2012-2014 Nr. 198. FLT- Overenskomst for tekniske funksjonærer Utløp 30.04.2014. Overenskomst. Mellom

Overenskomst 2012-2014 Nr. 198. FLT- Overenskomst for tekniske funksjonærer Utløp 30.04.2014. Overenskomst. Mellom Overenskomst 2012-2014 Nr. 198 FLT- Overenskomst for tekniske funksjonærer Utløp 30.04.2014 Overenskomst Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

AVT. NR. 456 MEDIEOVERENSKOMSTEN

AVT. NR. 456 MEDIEOVERENSKOMSTEN AVT. NR. 456 MEDIEOVERENSKOMSTEN MELLOM NHO/MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING OG DERES MEDLEMMER OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE/ HANDEL OG KONTOR I NORGE OG DERES MEDLEMMER 2014-2016 AVT. NR. 456 MEDIEOVERENSKOMSTEN

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående Overenskomst av 2014 284 Operatør-, Oljeboringsog Forpleiningsbedrifter (SAFE) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og i de foreningene stående

Detaljer

OVERENSKOMST. Møller- og fòrblanderier

OVERENSKOMST. Møller- og fòrblanderier 145 OVERENSKOMST Møller- og fòrblanderier mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke og de i denne stående møller- og fòrblanderier på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Norsk

Detaljer

OVERENSKOMST FOR TRANSPORTSELSKAPER I NORGE/TAXISENTRALER HK-NHO TRANSPORT 2014/2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

OVERENSKOMST FOR TRANSPORTSELSKAPER I NORGE/TAXISENTRALER HK-NHO TRANSPORT 2014/2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE DEL I HOVEDAVTALEN MELLOM NHO OG LO/HK/FLT... 3 DEL II FELLESBESTEMMELSER FOR BRANSJEN... 3 1 Overenskomstens omfang... 3 2 Lønnsbestemmelser... 3 2.1. Lønnsnivå... 3 2.2. Fagbrevtillegg...

Detaljer

OVERENSKOMST 2012. Iskremfabrikkene

OVERENSKOMST 2012. Iskremfabrikkene 153 OVERENSKOMST 2012 Iskremfabrikkene mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke og de i denne stående iskremfabrikker på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Norsk Næringsog Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Detaljer

OVERENSKOMST. Baker- og konditorfagene

OVERENSKOMST. Baker- og konditorfagene 133 OVERENSKOMST Baker- og konditorfagene mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og forbundets

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Overenskomst nr. 199 O V E R E N S K O M S T for Arbeidsledere Inngått: 1. desember 2014 Utløp: 30. november 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforeninger på den ene side

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE BRANSJEAVTALE FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI HK VIRKE 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE BRANSJEAVTALE FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI HK VIRKE 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen LO Virke med tilleggsavtaler (egen trykksak)... 3 Del II Landsoverenskomsten HK Virke (egen trykksak)... 3 Del III Bransjeavtale for informasjonsteknologi... 3 1

Detaljer

Overenskomst mellom ARBEIDSLEDERE

Overenskomst mellom ARBEIDSLEDERE Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforeninger på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Forbundet for Ledelse og Teknikk og dets medlemmer ansatt som arbeidsledere

Detaljer