Grønn innovasjon: om omlegging av energi i transport, bygg og forbruk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grønn innovasjon: om omlegging av energi i transport, bygg og forbruk"

Transkript

1 Grønn innovasjon: om omlegging av energi i transport, bygg og forbruk 22. oktober 2008 Harald Gether, dr.techn., Grønn Innovasjon, NTNU, NORISS, tel:

2 Innhold Økonomisk teori, modeller og virkelighet En energisituasjonen i verden i rask endring Norsk oljeproduksjon faller behov for nye ben å stå på Klima en utfordring som ikke er forstått, men som banker på Forståelse av næringsutvikling og innovasjon Et varig, robust, omfattende næringsliv må til for bærekraftig utvikling

3 Fremtidig vekst behov for grønn innovasjon Befolkning * Forbruk Eksponentiell vekst Stabilitet Økologisk og økonomisk sammenbrudd Innovasjon: Oppfinnelser eller oppdagelser som tas i bruk Grønn innovasjon: Industriell tilnærming til storskala bærekraftig energiomlegging Tid

4 Økonomiske modeller Virkelighetens økonomi Modell Forutsetning for å bruke modeller er at de samsvarer med virkeligheten. Det er da de er nyttige! Stephen J. DeCanio, 2006

5 Samsvar virkelighet - modeller? Virkelighetens økonomi Modell Måleparametere som bruttonasjonalprodukt tar ikke hensyn til bærekraft, og er heller ikke forberedt på et nytt og annerledes energiterreng i morgen. Nåverdi, diskontering og manglende langsiktighet Stephen J. DeCanio, 2006

6 Om kost/nytte analyser: Fra teori til virkelighet Det kan derfor se ut som om diskontering impliserer at en ser bort fra økonomiske virkninger som kommer fremtidige generasjoner til gode Utvalget vil ut fra en slik vurdering anbefale at det ikke fastsettes noen egen diskonteringsrente for spesielt langsiktige prosjekter. En slik konklusjon vil tilsynelatende føre til at få miljøprosjekter eller andre prosjekter med svært langsiktige virkninger blir gjennomført Nytte-kostnadsanalyser Prinsipper for lønnsomhetsvurderinger i offentlig sektor. pp , Kp. 8.6 Diskontering av prosjekter med virkninger for flere generasjoner, NOU 1997: 27 (Finansdepartementet).

7 Om kostnadseffektivitet Kostnadseffektivitet er viktig (men enda viktigere at vi gjør noe) Oppgaven er å sikre lave akkumulerte utslipp over en gitt tidshorisont (f.eks. år 2100) ( Plukke alle eplene ) Det tar tid å utvikle, teste og kommersialisere ny teknologi ( Bygge stige ) Billige utslippsreduksjoner i dag ( Plukke lavthengende epler ) må ikke stå i veien for kostnadseffektive investeringer ( Bygge stige ) som muliggjør billigere utslipp i morgen. Ikke snakk om finregning, men om kursjustering! Kilde: Alfsen, K. H., Cicero, 2008

8 Utfordring på verdensbasis Verdens oljeressurser er begrenset Vi finner mindre enn det som forbrukes En finner bare 1/3 nytt av hva som forbrukes. Etterspørselen vokser eksponensielt. Det er en betydelig risiko å fortsette som nå.

9 Global oljeproduksjon estimert fra store felt Robelius, F. Uppsala 2007, p. 131

10 Utfordringer for Norge Norsk oljeproduksjon er falt med rundt 1/3 siden år Gigantiske investeringer og hurtig fall 9 % fra april 2007 til april 2008 Norge må snart ha noe annet å leve av! Netto årlig oljeproduksjon fra 2001 norsk kontinentalsokkel Kilde: Oljedirektoratet

11 Prisutvikling for mineralressurser Neo-klassisk økonomisk tankegang: Reynold s mineral-modell: Produksjon Pris Pris Produksjon Tid De beste ressursene utnyttes først. Prisen stiger ettersom ressursene blir dyrere å utnytte. Med stigende priser synker avsetningen og dermed produksjonen, som avsluttes når pris = grensekostnad. Ressursene må oppdages før de kan utnyttes. Prisen synker og produksjonen øker inntil knapphet inntreffer. Deretter eksploderer prisen. Pris varsler ikke knapphet! Kilde: Reynolds, 1999: Mineral-modellen

12 Klima og hva 2 C kan bety POTENTIELL SKADE

13 Utslippsreduksjoner i en skjev verden Rike land: 16 tco 2 -e per år og person Fattige land: 4 tco 2 -e per år og person Anta: 50 % reduksjon i globale utslipp Like per capita utslipp (med dagens befolkning) Da må: Rike land redusere 82 % Fattige land redusere med 6 % 50% reduction Today Tomorrow Kilde: Alfsen, K. H., Cicero, 2008

14 Nåværende strategi svakheter og konklusjon Internasjonale forhandlinger, uten mulighet for strenge sanksjoner, kan vanskelig tenkes å lede til de nødvendige forhandlede reduksjoner (jf. Kyoto-prosessen). Ambisjonsnivået bestemmes av dagens teknologi. Samlet gjør dette det lite trolig at markedet i seg selv vil være i stand til å utløse nødvendig investering i teknologiutvikling. Det offentlige må ta ansvaret for nødvendig teknologiutvikling Kilde: Alfsen, K. H., Cicero, 2008

15 Nåværende energisystem Lock-in i fossile energiteknologier Nåværende produksjon og forbrukssystemer er optimalisert og svært krevende å endre: Billig og velfungerende teknologier Etablerte interesser i disse teknologiene Reguleringer og skattesystemer designet for disse teknologiene Markeder og forbrukere vel kjent med disse teknologiene Spesifikk utdannelser relatert til disse teknologiene Forskning og utviklingsstrukturer med base i disse teknologiene Treghet mot endring Ref. Carbon lock-in, Unruh, 2000

16 Kjennetegn ved det nye De fleste oppfinnelser er (Rosenberg,1976): Relativt primitive og lite effektive på det tidspunkt de blir anerkjent som en ny innovasjon. Dårlig tilpasset til mange av de endelige bruksområder som de etter hvert vil bli tatt i bruk i; derfor, gir de ofte svært små fordeler, om noen, i forhold til eksisterende teknologi. Utbredelse under slike forhold vil nødvendigvis gå sent

17 Alternative energiteknologier Fundamentalt ved energiomlegging er at ny teknologi langt fra er optimalisert. Den er tvunget til å konkurrere med et effektivt, velfungerende bestående energisystem og det er ikke lett! For å komme ut av det må en i betydelig grad stresse det eksiterende energisystem og gi kraftig støtte det nye: som ved Grønne sertifikater som stimulerer teknologisk etterraper-strategi (men som ikke en strategi for teknologisk endring og industrialisering av teknologien). eller noe som er svært nær opptil det bestående slik som eksempelvis CCS, hydrogen etc. Vurder andre alternativer (som eksempelvis feed-in tariffer) hvis samfunnet søker industrialiseringsmuligheter og teknologisk utvikling. Utvikle et velfungerende system rundt de alternative energisystemer

18 Sentrale funksjoner i et innovasjonssystem Elementer: Entreprenører (og deres mulighet for å prøve ut løsnionger) Utvikling av kunnskap Spredning av kunnskap Søking etter optima (forventninger, visjoner, politiske mål, kundekrav) Dannelse av markeder (nisje markeder, feed-in tariffer) Mobilisering av ressurser up-front finansiering Overkomme motstad mot endring Aktivitet: Identifisere bestanddelene i et innovasjonssystem Overvåk innovasjonssystemet og hvordan det virker Identifiser hva som trenger ekstra oppmerksomhet og faktorer som hindrer innovasjon Kurer problemer og fortsett overvåking av system Kilde: Hekkert, Utrecht University

19 Dynamikk tilbakekopling styrer utvikling Direkte årsakssammenheng Årsak + Virkning Statisk Logiske slutninger Vår vanlige tankeverden Dynamisk tilbakekopling Årsak + Virkning Dynamisk Kompleks oppførsel Vår virkelige verden Tilbakekopling, rekkefølge og veifølsomhet Kilde: Kaare Gether Doktorgrad 2004

20 Positiv og negativ dynamisk tilbakekopling - Negativ tilbakekopling: balanserende løkke Varmetilførsel Temperatur + B Likevekt (Eks.: termostat) Motvirker forandring: business-asusual + Positiv tilbake kopling: Selvforsterkende løkke Kapital + R Renter Eksponensiell vekst Ustabilt, følsomt for påvirkning. Normalt begrenset av flaskehals KVALITATIV FORANDRING henger sammen med positiv tilbakekopling og skifte til nye flaskehalser Kilde: Kaare Gether Doktorgrad 2004

21 Drivere for teknologisk endring (log) Kilde: Staffan Jacobsson

22 Omsorgsmarkeder og teknologisk endring Varighet og størrelse: Tysk vindkraft: 15 år, 20 MW Tysk solkraft 25 år, 50 MW Svensk økologisk melk 15 år, tonn (22,000 kyr) Svenske mobiltelefoner 24 år, < 30,000 abonnenter Nå firma (utstyrsleverandører) og deres ressurser og gi dem insentiver til å utvikle den nye nødvendige teknologien Forbindelsen mellom policy and teknologisk endring går gjennom utstyrsleverandører. Markeder er nødvendige for at den nye teknologien kommer i hylla Kilde: Staffan Jacobsson

23 Hvordan innovasjon kan arte seg Early experimental (MTA, MTB) MTD (manual) NMT (analog) GSM (digital) Eksempel viser utvikling og vekst av mobiltelefoner i Sverige

24 Ny teknologi versus etablert Stern Report, 2006 Ny teknologi konkurrerer ut det etablerte. Rensing er alltid tilleggskostnader. Kostnader ved etablert teknologi stiger siden verden omkring ikke er konstant.

25 Dynamikk ved industriutvikling Kilde: E. S. Reinert, 2004 Industriell utvikling og konkurransefortrinn flexifuel

26 Innovasjon og næringsutvikling Markedsgjennomslag (indikativ) Skatteinsentiver f.eks. drivstoffstøtte Selvgående gitt miljøskatt, regulering eller sertifikater F & U programmer Offentlig anskaffelse, støtte til demonstrasjon Lovbestemte forpliktelser + tilskudd, skatteinsentiver, offentlig anskaffelser F&U Demonstrasjon Pre-kommersiell Støttet kommersiell Innovasjonsforløp endring, volum og betydning Fullt kommersielt Teknologisk modning og utbredelses i trinn (Following ICCEPT, 2003)

27 Tidsvinduer for verdiskaping GRAD AV MODENHET Utruging Introduksjon Vitenskapelig kunnskap åpen og tilgjengelig for ny teknologi Rask vekst Økende privatisering av kunnskap, erfaring og know-how Moden Paradigme skift Tilgang til kunnskap og know-how for modne teknologier DE SOM IKKE ER MED FØR TAKE-OFF MØTER HØYE BARRIERER Radikal innovasjon MULIGHETSVINDUER KOMMER OG GÅR GJENNOM EN TEKNOLOGIS LIVSSYKLUS TID Carlota Perez, Cambridge

28 Motstand mot forandring Fordi det er så omfattende endringer som må til, vil den neste teknologiske revolusjon...møte enorm MOTSTAND fra institusjoner fra folk fra etablerte firma som alle er dypt tilpasset det eksisterende paradigme Carlota Perez, Cambridge

29 Næringsutvikling Leg til rette for at midler fra lokale naturressurser blir igjen i lokalmiljøene Vektlegg det å utvikle mulighetene for lokal teknologibasert industriutvikling Stress viktigheten av lang og stabil inntekt for lokalmiljøene

30 Potensial ved havbasert vindenergi Utbygging: - 50 x 80 km - tilsvarer energien fra norsk vannkraft Stort potensial - hvor mye er realistisk? - like mye som oljen?? Storskala produksjon - betydelig CO 2 gevinst ved elektrifisering av sokkel. - energieksport til Europa. - industrialisering i Nord og Vest. - teknologi for et verdensmarked. 125 TWh Source - Map: Hydro Gratis drivstoff (i hovedsak kapitalkostnader)

31 Energibruk i norske bygg Kilde: NVEs Byggoperatør

32 Arealutvikling: boliger og næringsbygg Bygg varer lenge - også energiløsninger valgt etter bruk av nåverdiberegninger En må i inngrep med eksisterende bygningsmasse Kilde: NVEs Kraftbalansen i Norge mot år 2015

33 Innovasjonssystemer for energiomlegging Definisjon av innovasjonssystem: alle viktige aktører og institusjoner som influerer retningen og hastigheten til innovasjoner og utbredelsen av dem Avgjørende for teknologiske valg er ikke noe som bare ligger i den enkelte bedrift, men er også innebygget i innovasjonssystemet En vellykket utvikling av teknologi og teknologi for energiomlegging er forbundet med utviklingen av et teknologisk innovasjonssystem Kostnadseffektive løsninger på kort sikt leder ikke nødvendigvis til de beste løsningene på lang sikt Behov for verdisetting (kost/nytte analyse) som får frem langsiktig verdi (for eksempel at en unngår kostnader til brensel sol, vind, varmepumper etc.)

34 La de tusen blomstre blomstre, - men lag fruktbare og gode blomsterbed for dem! Takk for oppmerksomheten! Harald Gether, Grønn Innovasjon, NTNU; NORISS, tel:

Plan B verdiskaping for lavutslippsøkonomien. Rapport 2 2009

Plan B verdiskaping for lavutslippsøkonomien. Rapport 2 2009 Plan B verdiskaping for lavutslippsøkonomien Rapport 2 2009 Plan B verdiskaping for lavutslippsøkonomien ISBN 978-82-92447-31-4 (trykket utgave) ISBN 978-82-92447-21-1 (elektronisk utgave) Utgitt: Oslo,

Detaljer

OPPDRAG ENERGI NHOs Årskonferanse 2013

OPPDRAG ENERGI NHOs Årskonferanse 2013 OPPDRAG ENERGI NHOs Årskonferanse 2013 2 Innhold 1. Utgangspunktet og utfordringene... 3 2. Mulighetene og løsningene... 7 3. Beslutningene og politikken... 12 4. Gjennomføring krever samarbeid... 14 3

Detaljer

Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara

Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Tilgang

Detaljer

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk

En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk Rapport nr. 04/2014 En kostnadseffektiv og virkningsfull klimapolitikk FRAMGANG STARTER VED AT NOEN GÅR FRAM Jan Bråten Forfatter: Jan Bråten Redaksjonsslutt: 17. november 2014 Utgiver: Norsk Klimastiftelse

Detaljer

Norske energiressurser i det grønne kappløpet

Norske energiressurser i det grønne kappløpet Norske energiressurser i det grønne kappløpet NHOs politikkdokument Energi, klima og næringsutvikling 2 Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon September 2014 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: Shutterstock

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

#drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050

#drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050 #drømmeløftet: Fornybarnæringen i Norge mot 2050 Norsk Klimastiftelse har mottatt skriftlige innspill fra representanter fra Bellona, StormGeo, NOBIO, SINTEF og CMR. Innpillene følger på de følgende sidene.

Detaljer

SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER

SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER Utbyggingen av kraftnettet har historisk gått hånd i hånd med økt verdiskaping og velferd etter hvert som vi har tatt elektrisiteten i bruk på stadig flere samfunnsområder. Kraftnettet

Detaljer

Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk. Rapport 2 2005

Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk. Rapport 2 2005 Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk Rapport 2 2005 Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk ISBN 82-92447-04-0 Utgitt: Oslo, april 2005 Omslag: Enzo Finger Design AS Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer 8 9 10 11 Muligheter i omstilling 12 13 14 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - vedtatt på Arbeiderpartiets

Detaljer

Muligheter i omstilling

Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muligheter i omstilling 11 12 13 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - innstilling til landsmøtet 22.01.15 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan

Næringslivets klimahandlingsplan Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan 1 Innhold» 1 Tid for handling 6 2 Våre ambisjoner 8 3 Utgangspunkt og rammebetingelser 10 4 Løsninger

Detaljer

Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping

Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping Muligheter i omstilling Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping Arbeiderpartiet.no Innhold Innhold...2 Innledning...3 Del 1: Muligheter i omstilling og overganger... 4 Del 2: Fremtidens verdiskaping...7

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Fornybar energi og naturvern - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 8. september 2012 Utredet av Hallvard Surlien og Ida Karina Kann. Layout

Detaljer

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø NOU 2012: 9 Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø 10 Oppsummering og anbefalinger 10.1 Overordnede mål for en framtidsrettet energisektor Rikelig tilgang på fornybar energi har gjennom

Detaljer

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6 2014 1 RESULTAT- OG AKTIVITETSRAPPORT 2014 Innhold I LEDERS BERETNING 3 Energi for et bedre klima 4 IV STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 Styring og kontroll i virksomheten 58 II INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN

Detaljer

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge?

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? DNV Kema Presentasjon av tre scenarier Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? Energi- og kraftsituasjonen i Europa er i forandring. Hvilke muligheter og utfordringer gir dette for Norge? 02 I DNV Kema

Detaljer

Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan

Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Revidert utgave Oslo, 25. august 2009 Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Forord Det er bred politisk enighet om at det kreves

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon Norge Drøftingsnotat Drømmeløftet Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Drøftingsnotat til Drømmeløftet, av seniorrådgiver Tor Mühlbradt,

Detaljer

Planlagt etablering av Klimafond - diskusjon av formål, anvendelse og effekt

Planlagt etablering av Klimafond - diskusjon av formål, anvendelse og effekt - diskusjon av formål, anvendelse og effekt Knut H. Alfsen, Linda Innbjør og Gunnar S. Eskeland Oktober 2007 CICERO Center for International Climate and Environmental Research P.O. Box 1129 Blindern N-0318

Detaljer

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse Energi og klima: Råd for en bærekraftig utvikling 3 Utfordringene er store 5 Menneskeskapte

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

Olje- og energiministeren: Europa trenger Vestlandet Side 6 Verdensmester i vannkraft Side 8 Norges fremste energigründer Side 19 Vær klar for

Olje- og energiministeren: Europa trenger Vestlandet Side 6 Verdensmester i vannkraft Side 8 Norges fremste energigründer Side 19 Vær klar for Olje- og energiministeren: Europa trenger Vestlandet Side 6 Verdensmester i vannkraft Side 8 Norges fremste energigründer Side 19 Vær klar for endring! Side 26 1 Klode på 04 tynn is Europa trenger 06 Vestlandet

Detaljer

Rapport 2004-123. Evaluering av miljøavgifter

Rapport 2004-123. Evaluering av miljøavgifter Rapport 2004-123 Evaluering av miljøavgifter ECON-rapport nr. 2008-123, Prosjekt nr. 43330 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-750-9 hje, hli/cjo, jms, 4. september 2008 Offentlig Evaluering av miljøavgifter

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

Energieffektivitet og energiproduksjon - et hefte om ungdom og energi fra Enova SF

Energieffektivitet og energiproduksjon - et hefte om ungdom og energi fra Enova SF Ungdom og energi 1 Energieffektivitet og energiproduksjon - et hefte om ungdom og energi fra Enova SF Dette heftet gir en innføring i energi og energiproblematikk. Heftet er skrevet for ungdommer i alderen

Detaljer

Innst. 436 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. Meld. St. 15 (2010 2011)

Innst. 436 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. Meld. St. 15 (2010 2011) Innst. 436 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Meld. St. 15 (2010 2011) Innstilling fra finanskomiteen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 Til Stortinget 1. Innledning

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer