Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 8 2007 Side 1185 1267 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Utgitt 5. september 2007

2 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Aug. 10. Lov nr. 96 om endr. av EØS-loven (EØS-utvidelse med Bulgaria og Romania) Juni 29. krafttr. av lov 29. juni 2007 nr. 89 om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (kulturlova) (Nr. 905) Juni 29. krafttr. av lov 29. juni 2007 nr. 44 om Folketrygdfondet (Nr. 937) Juni 29. Deleg. av myndighet til Finansdepartementet etter lov om Folketrygdfondet 8 første og femte ledd og 17 tredje ledd (Nr. 938) Aug. 10. krafttr. av lov 10. august 2007 nr. 96 om endring av EØS-loven (EØS-utvidelse med Bulgaria og Romania) (Nr. 948) Aug. 10. Provisorisk anordning om offentlig eierskap til vannkraften (Nr. 949) Aug. 10. krafttr. av lov 22. desember 2006 nr. 93 om endring i utlendingsloven (EØS-utvidelsen Aug. med Bulgaria og Romania) (Nr. 950) Overføring av forvaltningsansvaret for lov om ekteskap del, V og V fra Barne- og likestillingsdepartementet til Justis- og politidepartementet (Nr. 957) Aug. 20. Deleg. av myndighet til Direktoratet for arbeidstilsynet etter arbeidsmiljøloven 4 1 femte ledd (Nr. 988) Forskrifter og delegeringsvedtak kunngjort elektronisk 8. mai April 25. Endr. i forskrift om bostyrerens sikkerhetsstillelse (Nr. 473) April 26. Delegering av myndighet til Direktoratet for naturforvaltning etter lov om laksefisk og April innlandsfisk m.v. 22 tredje ledd (Nr. 474) Endr. i forskrift om satser for visse tilskuddsordninger for bearbeidede jordbruksvarer (Nr. 475) Mai 3. Forskrift om prøveprosjekt for elektronisk kommunikasjon ved tinglysing (Nr. 476) Mai 4. Endr. i forskrift om kosttilskudd (Nr. 477) Mai 4. Endr. i forskrift om domssogns- og lagdømmeinndeling (Nr. 478) Mai 4. Endr. i forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker (Nr. 479) Mai 7. Endr. i forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler (Nr. 480) Forskrifter 2007 Juni 29. Forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør (Nr. 904) Aug. 7. Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av munn- og klauvsjuke i Det forente kongerike (Nr. 942) Aug. 10. Forskrift om krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr innenfor EØS (Nr. 955) Aug. 13. Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av munn- og klauvsjuke i Det forente kongerike (Nr. 975) Aug. 8. Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner (Nr. 979) Aug. 20. Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske på statsgrunn (Nr. 987) Endringsforskrifter 2006 Mars 15. Endr. i forskrift om legemiddelklassifisering (legemiddellisten, unntakslisten og urtelisten) (Nr. 1705) Jan. 2. Endr. i forskrift om bygging, utrustning og anvendelse av passasjerfartøy opptil 15 m største lengde (Nr. 1712) Jan. 2. Endr. i forskrift om besiktelse for utstedelse av sertifikater til passasjer-, lasteskip og lektere, og om andre besiktelser m.m. (Nr. 1713) Jan. 2. Endr. i forskrift om bygging, utrustning og drift av hurtiggående fartøy som anvendes som passasjerskip eller lasteskip (Nr. 1714) Jan. 2. Endr. i forskrift om besiktelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriks fart (Nr. 1715)

3 2007 Juni 6. Endr. i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norsk Lærerakademi Bachelor- og masterstudier (Nr. 901) Juni 29. Endr. i forskrift om fysisk beskyttelse av nukleære materialer (Nr. 902) Juli 19. Endr. i forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Universitetet i Tromsø Juli (Nr. 903) Endr. i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr (Nr. 906) Juli 13. Endr. i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (Nr. 907) Juli 26. Endr. i forskrift om hindring av forurensning fra skip (MARPOL-forskriften) (Nr. 908) Juli 30. Endr. i forskrift om levering av ligningsoppgaver fra boligselskap (Nr. 909) Juli 30. Endr. i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (Nr. 939) Juli 31. Endr. i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (Nr. 940) Juli 31. Endr. i forskrift om fôrvarer (Nr. 941) Juni 18. Endr. i byggesaksforskrift for Longyearbyen (Nr. 943) Juni 20. Endr. forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Agder (Nr. 944) Juni 28. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 945) Juli 31. Endr. i forskrift om satser for visse tilskuddsordninger for bearbeidede jordbruksvarer (Nr. 946) Aug. 1. Endr. i forskrift om legemidler (legemiddelforskriften) (Nr. 947) Juli 6. Endr. i generell forskrift for produksjon og omsetning mv. av næringsmidler, forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften), forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere, forskrift om såvarer og forskrift om desinfeksjonav inntaksvann til og avløpsvann fra akvakulturrelatert virksomhet Aug. 8. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2007 (Nr. 952) Aug. 8. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2007 (Nr. 953) Aug. 10. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 954) Aug. 10. Endr. i visse forskrifter for å gjennomføre forordning (EF) nr. 1739/2005 i norsk rett (Nr. 956) Juli 5. Endr. i forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere (Nr. 971) Aug. 10. Endr. i forskrift til patentloven (patentforskriften) og forskrift om legemidler (legemiddelforskriften) (Nr. 972) Aug. 13. Endr. i forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler (Nr. 974) Aug. 14. Endr. i forskrift om internasjonal person- og godstransport, samt kabotasje (Nr. 976) Aug. 14. Endr. i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom (Nr. 977) Aug. 14. Endr. i forskrift om fastsetting og endring av uføregrad i forhold til pensjonsgivende inntekt (Nr. 978) Juni 6. Endr. i forskrift om studier ved Høgskolen i Bodø (Nr. 985) Aug. 14. Endr. i forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften) (Nr. 986) Aug. 20. Endr. i forskrift om arbeid av barn og ungdom (Nr. 989) Aug. 21. Endr. i forskrift om stønad til motorkjøretøy eller annet transportmiddel (Nr. 990) Aug. 22. Endr. i forskrift om lufthavnrelaterte tjenester (Nr. 991) Diverse 2007 Aug. 10. Vedtak om godkjenning av status som universitet for Høgskolen i Agder (Nr. 973) Aug. 23. Endr. i retningslinjer for utlevering av skattelisteopplysninger fra likningskontorene (Nr. 992) Aug. 23. Endr. i retningslinjer for offentliggjøring av skattelister på internett (Nr. 993) Rettelser Nr. 7/2007 s. 994 (i forskrift 29. juni 2007 nr. 821 om endring i forskrift 20. april 2005 nr. 342 om et nasjonalt personregister for introduksjonsordning og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere (Nasjonalt introduksjonsregister)) Nr. 7/2007 s (i forskrift 21. juni 2007 nr. 874 om eksamen ved Høgskolen i Stord/Haugesund)

4 Oversikt over rettelser... Bestillinger, adresseendringer m.v omslagsside 4. omslagsside

5 2. jan. Nr NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 5. september 2007 Nr aug. Lov nr Lov om endring av EØS-loven (EØS-utvidelse med Bulgaria og Romania) Ot.prp.nr.64 ( ), nnst.o.nr.96 ( ) og Besl.O.nr.138 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 12. og 15. juni Fremmet av Utenriksdepartementet. Kunngjort 10. august lov 27. november 1992 nr. 109 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven) skal 1 første punktum lyde: Bestemmelsene i hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde skal gjelde som norsk lov, med de endringer som følger av protokoll om justering av avtalen av 17. mars 1993, av EØS-utvidelsesavtalen av 14. oktober 2003 og av EØS-utvidelsesavtalen for Bulgaria og Romania i Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. 15. mars Nr Forskrift om endring i forskrift om legemiddelklassifisering (legemiddellisten, unntakslisten og urtelisten) Fastsatt av Statens legemiddelverk 15. mars 2006 med hjemmel i lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. (legemiddelloven) 2, jf. delegeringsvedtak 8. juni 1995 nr. 521 og delegeringsvedtak 23. desember 1999 nr Kunngjort 31. juli forskrift 27. desember 1999 nr om legemiddelklassifisering (legemiddellisten, unntakslisten og urtelisten) gjøres følgende endringer: 2 ny nr. 13 skal lyde: 13) Aesculin (Esculin) 2 nåværende nr blir nye nr Endringene trer i kraft straks. 2. jan. Nr Forskrift om endring i forskrift om bygging, utrustning og anvendelse av passasjerfartøy opptil 15 m største lengde Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 2. januar 2006 med hjemmel i lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. 1 tredje ledd nr. 1, 35, 41, 41a, 42, 47, 48, 54a, 55, 59, 80, 94, 96, 97 og 100, jf. delegeringsvedtak 12. oktober 1962 nr. 5, delegeringsvedtak 5. april 1963 nr. 9 og delegeringsvedtak 1. desember 1978 nr. 1. Kunngjort 10. august 2007.

6 2. jan. Nr forskrift 15. juni 1987 nr. 505 om bygging, utrustning og anvendelse av passasjerfartøy opptil 15 m største lengde gjøres følgende endring: 2 bokstav d skal lyde: d) Forskrift om besiktelser: Forskrift 15. juni 1987 nr. 506 om besiktelse for utstedelse av sertifikater til passasjer-, lasteskip, lektere og om andre besiktelser m.m. eller forskrift 28. mars 2000 nr. 305 om besiktelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriks fart. Endringen trer i kraft straks. 2. jan. Nr Forskrift om endring i forskrift om besiktelse for utstedelse av sertifikater til passasjer-, lasteskip og lektere, og om andre besiktelser m.m. Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 2. januar 2006 med hjemmel i lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. 1, 36, 41, 41a, 42, 55, 59, 94, 96, 97, 100 og 106, jf. delegeringsvedtak 12. oktober 1962 nr. 5, delegeringsvedtak 5. april 1963 nr. 9, delegeringsvedtak 1. desember 1978 nr. 1 og delegeringsvedtak 15. januar 1979 nr. 1. Jf. EØS-avtalen vedlegg X nr. 55b (direktiv 94/57/EF endret ved direktiv 97/58/EF, direktiv 2001/105/EF og direktiv 2002/84/EF), nr. 56d (direktiv 96/98/EF endret ved direktiv 2002/84/EF), nr. 56q (forordning (EF) nr. 789/2004) og vedlegg kap. XXX nr. 1 (direktiv 96/98/EF). Kunngjort 10. august forskrift 15. juni 1987 nr. 506 om besiktelse for utstedelse av sertifikater til passasjer-, lasteskip og lektere, og om andre besiktelser m.m. gjøres følgende endringer: 2 ny bokstav e skal lyde: e) DSC-koden: Dynamically Supported Craft koden gitt ved MO Res. A 373 (X) av 14. november 1977 som endret ved resolusjon MSC. 37(63) av 19. mai nåværende bokstav e til æ blir nye bokstav f til ø. 9 første ledd skal lyde: (1) Alle skip med mer enn 12 passasjerer og som ikke har sikkerhetssertifikat for passasjerskip, sikkerhetssertifikat for hurtiggående fartøy, eller konstruksjons- og utstyrssertifikat utstedt i samsvar med DSCkoden, skal ha passasjersertifikat. 9 nytt fjerde ledd skal lyde: (4) Skip med gyldig passasjersertifikat kan under forflytning passere et større fartsområde enn angitt i sertifikatet under forutsetning av at: a) største fartsområde som passeres ikke er mer enn to fartsområder over det som er angitt i sertifikatet, dog ikke større enn liten kystfart, og at tilleggsbegrensninger (for eksempel kun seiling i dagslys, maks. bølgehøyde mv.) gitt i sertifikatet overholdes, b) reisen foregår uten passasjerer og last, c) det er innsendt seilingsplan for forflytningen slik at bemanningen kan vurderes. 11 fjerde ledd skal lyde: (4) Passasjerskip og hurtiggående passasjerfartøy som under forflytning går ut over pålagte operasjonsbegrensninger (f.eks. fartsområde/passasjerskipsklasse/operasjonstillatelse mv.) skal ha gyldig fartstillatelse med mindre en av følgende bestemmelser kommer til anvendelse: a) 9 (4) i denne forskrift eller b) 20 (4) i forskrift 5. januar 1998 nr. 6 om bygging, utrustning og drift av hurtiggående fartøy som anvendes som passasjerskip eller lasteskip eller c) 7 (4) i forskrift 28. mars 2000 nr. 305 om besiktelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriksfart. 22 bokstav c siste punktum skal lyde: Den mellomliggende besiktelse skal gjennomføres mellom 2. og 3. år i sertifikatperioden. Endringene trer i kraft straks.

7 25. april Nr jan. Nr Forskrift om endring i forskrift om bygging, utrustning og drift av hurtiggående fartøy som anvendes som passasjerskip eller lasteskip Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 2. januar 2006 med hjemmel i lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. 1, 11, 35, 41, 41a, 42, 54a, 55, 94, 96, 97, 100 og 106, jf. delegeringsvedtak 12. oktober 1962 nr. 5, delegeringsvedtak 5. april 1963 nr. 9, delegeringsvedtak 1. desember 1978 nr. 1 og delegeringsvedtak 15. januar 1979 nr. 1. Jf. EØS-avtalen vedlegg X nr. 55b (direktiv 94/57/EØF), vedlegg kap. XX nr. 1 (direktiv 98/34/EF), vedlegg kap. XXX nr. 1 (direktiv 96/98/EF) og vedlegg X nr. 56d (direktiv 96/98/EF), vedlegg X nr. 56f (direktiv 98/18/EF endret ved direktiv 2002/25/EF, direktiv 2002/84/EF, direktiv 2003/24/EF og direktiv 2003/75/EF), vedlegg X nr. 56c (direktiv 1999/35/EF), vedlegg X nr. 56ca (direktiv 1999/35/EF) og vedlegg X nr. 56cb (direktiv 2003/25/EF). Kunngjort 10. august forskrift 5. januar 1998 nr. 6 om bygging, utrustning og drift av hurtiggående fartøy som anvendes som passasjerskip eller lasteskip gjøres følgende endring: 20 nytt fjerde ledd skal lyde: (4) Fartøy med gyldig sikkerhetssertifikat for hurtiggående fartøy 1 kan under forflytning gå utenfor operasjonsområdet angitt i operasjonstillatelsen under forutsetning av at: a) øvrige begrensninger i operasjonstillatelsen er overholdt b) reisen foregår i innenriks fart 2 uten passasjerer og last c) det er innsendt seilingsplan for forflytningen slik at bemanningen kan vurderes. 1 Gjelder også fartøy med gyldig konstruksjons- og utstyrssertifikat utstedt i samsvar med DSC-koden. 2 Jf. forskrift 4. november 1981 nr om fartsområder. Endringen trer i kraft straks. 2. jan. Nr Forskrift om endring i forskrift om besiktelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriks fart Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 2. januar 2006 med hjemmel i lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. 1, 11, 35, 41, 41a, 47, 48, 54a, 55, 80, 94, 96, 97, 100 og 106, jf. delegeringsvedtak 12. oktober 1962 nr. 5, delegeringsvedtak 5. april 1963 nr. 9, delegeringsvedtak 1. desember 1978 nr. 1 og delegeringsvedtak 15. januar 1979 nr. 1. Jf. EØS-avtalen vedlegg X nr. 56f (direktiv 98/18/EF endret ved direktiv 2002/25/EF, direktiv 2002/84/EF, direktiv 2003/24/EF, direktiv 2003/75/EF), vedlegg kap. XX nr. 1 (direktiv 98/34/EF) og vedlegg X nr. 56ca (direktiv 1999/35/EF endret ved direktiv 2002/84/EF). Kunngjort 10. august forskrift 28. mars 2000 nr. 305 om besiktelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriks fart gjøres følgende endring: 7 nytt fjerde ledd skal lyde: (4) Skip med gyldig sikkerhetssertifikat for passasjerskip i passasjerskipsklasse C eller D kan under forflytning passere et større havområde enn angitt i sertifikatet under forutsetning av at: a) havområdet som passeres ikke er større enn passasjerskipsklasse B b) reisen foregår uten passasjerer og last c) det er innsendt seilingsplan for forflytningen slik at bemanningen kan vurderes. Endringen trer i kraft straks. Forskriftene nr /2007 ble kunngjort elektronisk i hefte 5, men kom ved en inkurie ikke med i det trykte heftet, og gjengis følgelig her : 25. april Nr Forskrift om endring i forskrift om bostyrerens sikkerhetsstillelse. Fastsatt av Justis- og politidepartementet 25. april 2007 med hjemmel i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven) 162 jf. 87, jf. delegeringsvedtak 12. juli 1985 nr Kunngjort 8. mai forskrift 20. september 1985 nr om bostyrerens sikkerhetsstillelse gjøres følgende endring:

8 30. april Nr skal lyde: Bostyreren skal stille sikkerhet for sitt mulige ansvar som bobestyrer, jf. konkursloven 87. Sikkerheten skal stilles i form av bankgaranti eller forsikring som er godkjent av Domstolsadministrasjonen. Endringen trer i kraft straks. 26. april Nr Delegering av myndighet til Direktoratet for naturforvaltning etter lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. 22 tredje ledd. Fastsatt av Miljøverndepartementet 26. april 2007 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. 22 tredje ledd. Kunngjort 8. mai forbindelse med fastsettingen av ny forskrift for jakt og fiske på statsgrunn, delegerer Miljøverndepartementet med dette myndighet etter lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. 22 tredje ledd til å fastsette nærmere regler om fiske på statens grunn til Direktoratet for naturforvaltning, jf. lovens 6 tredje ledd og kgl.res. 27. oktober 2000 nr om Miljøverndepartementets adgang til å fordele myndighet og oppgaver innen fiskeforvaltningen. 30. april Nr Forskrift om endring i forskrift om satser for visse tilskuddsordninger for bearbeidede jordbruksvarer. Fastsatt av Statens landbruksforvaltning 30. april 2007 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova), forskrift 21. desember 2004 nr om tilskudd til industrielt bearbeidede jordbruksvarer ved eksport og leveranser til spesialmarkeder 7 og forskrift 21. desember 2004 nr om tilskudd til enkelte bearbeidede kjøttvarer ved leveranser til spesialmarkeder 7. Kunngjort 8. mai forskrift 28. januar 2005 nr. 60 om satser for visse tilskuddsordninger for bearbeidede jordbruksvarer gjøres følgende endringer: 1 og 2 skal lyde: 1. Tilskuddssatser for XR-ordningen Satsene for tilskudd etter forskrift 21. desember 2004 nr om tilskudd til industrielt bearbeidede jordbruksvarer ved eksport og leveranser til spesialmarkeder (XR-ordningen) skal være: Råvarenr. Råvarenavn Sats med prisnedskrivning (kr/kg) 1100 Helmelk flytende 0,28 0, Skummet melk flytende 0,13 0, Yoghurt 0,96 1, Melk til drikkevarer 2,88 2, Kondensert melk fet 1,92 2, Kondensert melk mager 1,12 1, Helmelkpulver 28% 4,67 7, Helmelkpulver 28% til iskrem 5,22 7, Melkepulver 20% 4,04 7, Melkepulver 20% til iskrem 4,62 7, Skummetmelkpulver 3,24 5, Skummetmelkpulver til iskrem 3,56 5, Yoghurtpulver 0,00 5, Kjernemelkpulver 5,81 5, Fløte 3,95 5, Fløte til iskrem 4,09 5, Rømme 4,47 7, Helmelkpulver 35% 6,75 8, Fløtepulver 55% 6,51 12, Mysepulver 0,00 0, Mysepulver til iskrem 0,00 0, Smør 10,70 15,05 Sats uten prisnedskrivning (kr/kg)

9 30. april Nr Råvarenr. Råvarenavn Sats med prisnedskrivning (kr/kg) 5101 Smør til iskrem 11,09 15, Smørolje 13,50 18, Ost, naturell 18,97 25, Ostepulver 15,35 15, Egg i skall 10,33 10, Heleggmasse 10,04 13, Heleggpulver 47,20 59, Eggeplomme konservert 27,25 27, Eggeplommepulver 53,78 67, Bygg 0,40 0, Havre 0,00 0, Rughvete 0,62 0, Hvetekli 2,92 2, Havrekli 3,04 3, Byggmel 3,04 3, Havregryn 3,04 3, Rughvetemel 2,95 2, Poteter 0,28 0, Mel og flak av poteter 12,38 12, Potetstivelse 4,43 7, Glykose (våt) 4,75 5, Svinekjøttsortering 23% 21,19 21, Storfekjøttsortering 14% 23,23 31, Fårekjøttsortering 25% 9,75 10, Høns 0,00 3,68 Sats uten prisnedskrivning (kr/kg) Kolonnen «Sats uten prisnedskriving» benyttes hvis det ikke mottas tilskudd etter forskrift 21. desember 2004 nr om tilskudd i form av prisnedskrivning til industrielt bearbeidede jordbruksvarer. 2. Tilskuddsatser for XRK-ordningen Satsene for tilskudd etter forskrift 21. desember 2004 nr om tilskudd til enkelte bearbeidede kjøttvarer ved leveranser til spesialmarkeder (XRK-ordningen) skal være: Råvarenr. Råvarenavn Sats (kr/kg) Svin indrefilet 35, Svin ytrefilet 35, Svin flatbiff 35, Skinke m/knoke 17, Skinke u/ben m/svor 21, Svinekam u/ben 24, Svinenakke u/ben 30, Picnicråstoff 24, Ribberull 24, Sideflesk u/ben sort 1 34, Westfalerråstoff 45, Purkekjøttsortering 6% 34, Purkekjøttsortering 23% 19, Svinekjøttsortering 6% 35, Svinekjøttsortering 23% 21, Svin småflesk u/svor 14, Svinespekk u/svor 21, Svinelever 5, Storfe indrefilet 55, Storfe ytrefilet 55, Storfe flatbiff 55, Storfe rundbiff 55, Storfe mørbrad u/ben 55, Storfe bankekjøtt 55, Okserullsortering 4% 55,38

10 3. mai Nr Råvarenr. Råvarenavn Sats (kr/kg) Storfekjøttsortering 5% 55, Storfekjøttsortering 14% 40, Storfekjøttsortering 21% 33, Storfe kam u/ben 55, Storfe høyrygg u/ben 40, Storfe bogstek 40, Kalvekjøttsortering 8% 37, Fårekjøttsortering 25% 24, Fårelår m/knoke u/mørbrad 40, Fårelår u/ben 61, Lammelår m/isben 38, Lammelår u/ben 54, Lammerullsortering 33, Lam pinnekjøttråstoff u/nakke 35, Lam pinnekjøttråstoff m/nakke 35,45 Endringene trer i kraft 1. mai mai Nr Forskrift om prøveprosjekt for elektronisk kommunikasjon ved tinglysning. Fastsatt av Justis- og politidepartementet 3. mai 2007 med hjemmel i lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing 38 og 4a, jf. delegeringsvedtak 28. oktober 2005 nr Kunngjort 8. mai Anvendelsesområde mv. Forskriften gjelder prøveordning for elektronisk kommunikasjon ved tinglysing. Ved elektronisk kommunikasjon ved tinglysing gjelder de alminnelige saksbehandlingsreglene fastsatt i lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing (tinglysingsloven), forskrift 3. november 1995 nr. 875 om tinglysing og forskrift 1. november 1995 nr. 869 om standardisert oppsett for blanketter til tinglysing, med mindre annet er fastsatt i denne forskriften. 2. Godkjente brukere Bare institusjoner som er godkjent av departementet og registrert i tinglysingsmyndighetens brukerregister kan sende inn dokumenter elektronisk. Ved innsendelse av slikt dokument skal det benyttes en betryggende metode som autentiserer innsenderen og sikrer meldingens integritet. 3. nnsending av dokument Ved elektronisk kommunikasjon av tinglysingsdata benyttes den form og fremgangsmåte som er anvist av tinglysingsmyndigheten og godkjent av Justisdepartementet i medhold av tinglysingsloven 4a og 38. Ved innsendelse av kopi av papirdokumenter og tilleggsdokumentasjon som nevnt i 4 annet ledd, skal kvitteringsark med tildelt referansenummer fra tinglysingsmyndigheten vedlegges dokumentene. 4. Krav til underskrift og bekreftelse av underskrift Når det i eller i medhold av tinglysingsloven er krav om underskrifter på dokumentet, kan det ved elektronisk tinglysing av dokumenter benyttes elektronisk signatur som oppfyller kravene i forskrift 21. november 2005 nr om frivillig selvdeklarasjonsordning 3 og som er oppført på publisert liste i henhold til 11 første ledd i nevnte forskrift. Ved bruk av slike elektroniske signaturer gjøres det med hjemmel i tinglysingsloven 4a unntak fra krav til vitnebekreftelser i tinglysingsloven 17. Det gjøres også unntak fra krav om innsending av gjenpart etter tinglysingsloven 6. Ved elektronisk innsending av dokument uten bruk av slike elektroniske signaturer som nevnt i første ledd første punktum, skal innsender sende inn bekreftet kopi av dokumentet, samt eventuell annen nødvendig tilleggsdokumentasjon. 5. nnføring i grunnboken Et dokument innkommet elektronisk gis prioritet etter de alminnelige reglene i tinglysingsloven og forskrift 3. november 1995 nr. 875 om tinglysing. Et elektronisk dokument som ikke er undertegnet med elektroniske signaturer, jf. 4 første ledd, vil etter 7 dager bli annullert i medhold av tinglysingsloven 13 dersom tinglysingsmyndigheten ikke har mottatt dokumentasjon som nevnt i 4 annet ledd.

11 4. mai Nr Underretninger fra tinglysingsmyndigheten Underretning om nekting av tinglysing etter tinglysingsloven 9, attesteringer, herunder panteattest, og andre meldinger fra tinglysingsmyndigheten knyttet til elektroniske dokumenter, kan sendes fra tinglysingsmyndigheten til innsender elektronisk. For slike meldinger skal det benyttes en betryggende metode som autentiserer tinglysingsmyndigheten og sikrer meldingenes integritet. 7. Kjæremål Ved kjæremål over avgjørelser fattet av tinglysingsmyndigheten etter reglene i tinglysingsloven 10 og 10a første ledd benyttes det ikke elektronisk kommunikasjon. 8. nformasjonssikkerhet Tinglysingsmyndigheten skal ha beskrevet sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi for elektronisk kommunikasjon i virksomheten. Sikkerhetsstrategien skal inkludere relevante krav som er fastsatt i annen lov, forskrift eller instruks. 9. Arkivering av dokumenter og avanserte elektroniske signaturer mv. Tinglysingsmyndigheten skal oppbevare dokumenter i henhold til de regler som er fastsatt i eller i medhold av lov 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv. Dokumenter som er signert med en avansert elektronisk signatur, og som blir arkivert, skal arkiveres sammen med de opplysninger som er nødvendige for å bekrefte signaturen. For dokumenter som skal konverteres til annet format, skal arkivet ved mottak verifisere signaturen, og deretter på hensiktsmessig måte bekrefte tilknytningen mellom dokumentet, dokumentets signatur og relevante opplysninger fra sertifikatet sammen med opplysning om tidspunktet for bekreftelsen. Arkivet skal sikre at ikke dokumentene, eller dataene som bekrefter de nevnte forholdene, utilsiktet eller urettmessig endres i oppbevaringsperioden. Tilsvarende gjelder dokumenter der tilhørende sertifikaters gyldighetsperiode er kortere enn den tiden det kan være behov for å bekrefte dokumentets innhold, med mindre det benyttes tidsstempel eller annen tjeneste som sikrer at signaturen ikke endres og at den også i ettertid kan verifiseres. Dersom arkivet ikke lykkes i å verifisere signaturen, skal opplysning om dette lagres, om mulig sammen med opplysninger om årsaken til at verifisering ikke lyktes. Dokument eller resultat av en automatisert databehandling som er bekreftet på annen måte enn ved avansert elektronisk signatur, bør lagres sammen med opplysninger om at korrekt bekreftelse har funnet sted, og om mulig hvilken teknikk som er blitt benyttet. 10. krafttredelse Forskriften trer i kraft 7. mai mai Nr Forskrift om endring i forskrift om kosttilskudd. Fastsatt av Det sentrale Mattilsynet ved hovedkontoret 4. mai 2007 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 9 første ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr og delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr Jf. EØSavtalen vedlegg kap. X nr. 54zzi (direktiv 2006/37/EF). Kunngjort 8. mai forskrift 20. mai 2004 nr. 755 om kosttilskudd gjøres følgende endringer: 8 overskriften skal lyde: 8. Deklarasjon av mengdeinnhold 14 tredje ledd skal lyde: nntil 31. desember 2009 kan andre vitamin- og mineralforbindelser enn de som er gitt i vedlegg 2 inngå i kosttilskudd, forutsatt at: 1. den aktuelle forbindelsen forekom i kosttilskudd som allerede var på markedet 20. mai 2004, og 2. det er sendt inn dossier for den aktuelle forbindelsen til EU-kommisjonen innen 12. juli 2005, og at Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, European Food Safety Authority (EFSA), på grunnlag av dokumentasjonen ikke har avgitt en negativ vurdering for bruk av denne forbindelsen i kosttilskudd. Vedlegg 2 skal lyde:

12 4. mai Nr Vitaminer Vitamin A Vitamin D Vitamin E Vitamin K Tiamin (vitamin B1 ) Riboflavin (vitamin B2) Niacin Pantotensyre Vitamin B6 Folat Vitamin B12 Biotin Vitamin C Retinol Retinylacetat Retinylpalmitat Beta-karoten Vitamin D3 (kolekalsiferol) Vitamin D2 (ergokalsiferol) D-alfa-tokoferol DL-alfa-tokoferol D-alfa-tokoferylacetat DL-alfa-tokoferylacetat D-alfa-tokoferylsuksinat Fyllokinon (Fytomenadion) Tiaminhydroklorid Tiaminmononitrat Riboflavin Natrium-riboflavin-5 ' -fosfat Nikotinsyre Nikotinamid Kalsium-D-pantotenat Natrium-D-pantotenat Dexpantenol Pyridoksinhydroklorid Pyridoksin-5 ' -fosfat Pteroylmonoglutaminsyre Kalsium-L-metylfolat Cyanokobalamin Hydroksykobalamin D-biotin L-askorbinsyre Natrium-L-askorbat Kalsium-L-askorbat Kalium-L-askorbat L-askorbyl-6-palmitat Mineraler Kalsium (Ca) Magnesium (Mg) Jern (Fe) Kalsiumkarbonat Kalsiumklorid Kalsiumsitrater Kalsiumglukonat Kalsiumglyserofosfat Kalsiumlaktat Kalsiumsalter av ortofosforsyre Kalsiumhydroksid Kalsiumoksid Magnesiumacetat Magnesiumkarbonat Magnesiumklorid Magnesiumsitrater Magnesiumglukonat Magnesiumglyserofosfat Magnesiumsalter av ortofosforsyre Magnesiumlaktat Magnesiumhydroksid Magnesiumoksid Magnesiumsulfat Jern()karbonat Jern()sitrat Jern()ammoniumsitrat Jern()glukonat Jern()fumarat

13 4. mai Nr Kobber (Cu) Jod () Sink (Zn) Mangan (Mn) Natrium (Na) Kalium (K) Selen (Se) Krom() (Cr) Molybden(V) (Mo) Fluor (F) Jern()natriumdifosfat Jern()laktat Jern()sulfat Jern()difosfat (jernpyrofosfat) Jern()sakkarat Jern (karbonyljern, elektrolytisk jern, hydrogenredusert jern) Ferrobisglycinat Kobberkarbonat Kobbersitrat Kobberglukonat Kobbersulfat Kobber-lysin-kompleks Kaliumjodid Kaliumjodat Natriumjodid Natriumjodat Sinkacetat Sinkklorid Sinksitrat Sinkglukonat Sinklaktat Sinkoksid Sinkkarbonat Sinksulfat Mangankarbonat Manganklorid Mangansitrat Manganglukonat Manganglyserofosfat Mangansulfat Natriumbikarbonat Natriumkarbonat Natriumklorid Natriumsitrat Natriumglukonat Natriumlaktat Natriumhydroksid Natriumsalter av ortofosforsyre Kaliumbikarbonat Kaliumkarbonat Kaliumklorid Kaliumsitrat Kaliumglukonat Kaliumglyserofosfat Kaliumlaktat Kaliumhydroksid Kaliumsalter av ortofosforsyre Natriumselenat Natriumhydrogenselenitt Natriumselenitt Kromklorid Kromsulfat Ammoniummolybdat Natriummolybdat Kaliumfluorid Natriumfluorid Endringene trer i kraft straks.

14 7. mai Nr mai Nr Forskrift om endring i forskrift om domssogns- og lagdømmeinndeling. Fastsatt ved kgl.res. 4. mai 2007 med hjemmel i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven) 16, 20 og 22. Fremmet av Justisog politidepartementet. Kunngjort 8. mai forskrift 16. desember 2005 nr om domssogns- og lagdømmeinndeling gjøres følgende endring: Del nr. 3 Stavanger annet ledd skal lyde: Stavanger byfogdembete behandler de samme sakstyper som er lagt til Oslo byfogdembete i forskriften del nr. 19. Endringen trer i kraft 7. juni krafttredelse 4. mai Nr Forskrift om endring i forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker. Fastsatt ved kgl.res. 4. mai 2007 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 2 og 31b. Fremmet av Samferdselsdepartementet. Kunngjort 8. mai forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker gjøres følgende endringer: 1 nr. 3 og nr. 4 skal lyde: 3. kjøring med motorvogn i strid med trafikkskiltene, 302 nnkjøring forbudt, 306.0, og Trafikkforbud, 330 Svingforbud, 332 Vendingsforbud, 402 Påbudt kjøreretning, 404 Påbudt kjørefelt, 406 Påbudt rundkjøring, 508 Kollektivfelt, trafikkreglene 5, 509 Sambruksfelt, trafikkreglene 5, 526 Envegskjøring, 548 Gågate kr 4200, 4. kjøring med motorvogn, a) på eller over sperrelinje og/eller i sperreområde begrenset av heltrukken linje, skiltforskriftene 22 og 21 nr. 4 b) på fortau, sykkelfelt (skilt 521), gangveg (skilt 518), sykkelveg (skilt 520) og gang- og sykkelveg (skilt 522), trafikkreglene 4 c) i strid med bestemmelsene om feltvalg ved svinging, trafikkreglene 6 kr 3200, Endringene trer i kraft straks. 7. mai Nr Forskrift om endring i forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler. Fastsatt av Det sentrale Mattilsynet ved hovedkontoret 7. mai 2007 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 9 første ledd og 16 andre ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr og delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr Jf. EØS- avtalen vedlegg kap. X nr. 46b (direktiv 95/45/EF endret ved direktiv 2006/33/EF). Kunngjort 8. mai forskrift 21. desember 1993 nr om tilsetningsstoffer i næringsmidler gjøres følgende endringer:

15 6. juni Nr hjemmelsfeltets henvisning til EØS- avtalen vedlegg kap. X nr. 46b (direktiv 95/45/EF) tilføyes følgende endringsdirektiv: direktiv 2006/33/EF. 4 skal lyde: Tilsetningsstoffer som er omfattet av EØS-avtalens vedlegg kap. X nr. 16 (direktiv 78/663/EØF), nr. 46a (direktiv 95/31/EF endret ved direktiv 98/66/EF, direktiv 2000/51/EF, direktiv 2001/52/EF og direktiv 2004/46/EF), nr. 46b (direktiv 95/45/EF endret ved direktiv 1999/75/EF, direktiv 2001/50/EF, direktiv 2004/47/EF og direktiv 2006/33/EF) og nr. 54zf (direktiv 96/77/EF endret ved direktiv 98/86/EF, direktiv 2000/63/EF, direktiv 2001/30/EF, direktiv 2002/82/EF, direktiv 2003/95/EF og direktiv 2004/45/EF) skal oppfylle de krav til renhet og identitet som er angitt der. Øvrige tilsetningsstoffer skal oppfylle krav i henhold til FAO/WHOs spesifikasjoner. Endringene trer i kraft straks. 6. juni Nr Forskrift om endring i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norsk Lærerakademi Bachelorog masterstudier Fastsatt av styret ved Norsk Lærerakademi Bachelor- og masterstudier 6. juni 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3 3. Kunngjort 25. juli forskrift 14. desember 2005 nr om opptak, studier og eksamen ved Norsk Lærerakademi Bachelor- og masterstudier gjøres følgende endringer: 4 skal lyde: Styret fastsetter, etter tilråding fra høgskolerådet, opptaksramme for de ulike studieenheter og studienivå. 18 skal lyde: Etter forslag fra høgskolerådet fastsetter styret studieplan for nye studieprogrammer. Høgskolerådet fastsetter modulplaner og mindre endringer i studieplanene. 23, 24 og 25 skal lyde: 23. nnpassingskomiteer Faggruppene oppnevner innpassingskomiteer for de ulike fagområdene. 24. Godskriving av grad, yrkesutdanning, fag osv. fra institusjon under loven nnpassingskomiteen for det aktuelle fagområdet avgjør søknad om godskriving av grad, yrkesutdanning, fag eller modul fra en institusjon som går inn under lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler. Vedtak kan påklages til høgskolerådet. 25. Godkjenning av grad eller utdanning fra institusjon som ikke går inn under loven nnpassingskomiteen for det aktuelle fagområdet avgjør søknad om å få godkjent grad eller utdanning fra utenlandsk eller norsk institusjon som ikke går inn under lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, som jevngod med grad, yrkesutdanning eller annet utdanningsprogram som gis ved høgskolen. Vedtak kan påklages til høgskolerådet. 37 skal lyde: 1. Styret oppnevner sensorer etter innstilling fra høgskolerådet. 2. henhold til lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, skal sensur foreligge innen tre uker, hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid. Rektor avgjør, etter fullmakt fra styret, hvilken frist som skal gjelde dersom det ikke er mulig å avvikle sensuren på tre uker. 3. Sensur på mastergradsoppgaver skal foreligge innen to måneder etter innlevering. 45 skal lyde: Fritak for eksamen eller prøve gis på grunnlag av lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, 3 5. nnpassingskomiteene for de enkelte fag tar avgjørelse i saker om fritak. Vedtak kan påklages til høgskolerådet. Endringene trer i kraft 1. august 2007.

16 29. juni Nr juni Nr Forskrift om endring i forskrift om fysisk beskyttelse av nukleære materialer Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 29. juni 2007 med hjemmel i lov 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet 6, 16 og 54. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet. Kunngjort 25. juli forskrift 2. november 1984 nr om fysisk beskyttelse av nukleære materialer gjøres følgende endringer: Forskriftens tittel skal lyde: Forskrift om fysisk beskyttelse av nukleært materiale og nukleære anlegg 1 første ledd første punktum skal lyde: Hensikten med fysisk beskyttelse av nukleært materiale og nukleære anlegg er å legge forholdene til rette for å minimalisere mulighetene for tyveri av nukleært materiale og sabotasje mot nukleære anlegg. 1 nytt tredje ledd skal lyde: Nukleært materiale og nukleære anlegg som faller inn under denne forskrift, er å anse som skjermingsobjekter. Lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste og forskrifter gitt med hjemmel i denne kommer til anvendelse for rettsubjekter omfattet av denne forskriften. På grunn av objektenes særlige karakter skal Statens strålevern ha den koordinerende rolle ved tilsyn og myndighetsutøvelse overfor skjermingsverdige objekter omfattet av lov 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet. 2 skal lyde: 2. Taushetsplikt Bestemmelsene i lov 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet 53 og lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste 11 regulerer taushetsplikt etter denne forskrift. 3 skal lyde: Plutonium, uran og thorium samt ethvert materiale som inneholder ett eller flere av disse stoffer. Plutonium som inneholder mer enn 80 % av isotopen Pu-238 samt malmer og forbrukerartikler regnes ikke som nukleært materiale. 10 skal lyde: Konvensjon om fysisk beskyttelse av nukleært materiale av 3. mars 1980 endret ved protokoll av 8. juli 2005 (ikke i kraft). Ny 10a skal lyde: 10a. Designbasistrusselen Evner og egenskaper ved en mulig intern og/eller ekstern fiende, som kan forsøke sabotasje mot eller uautorisert fjerning av nukleært materiale og/eller nukleære anlegg og som den fysiske beskyttelse er vurdert og designet for å motstå. Kapittel overskriften skal lyde:. Klasseinndeling av nukleært materiale 11 første ledd skal lyde: Nukleært materiale klassifiseres som angitt i vedlegg 1 til disse forskrifter på basis av den potensielle risiko som tyveri, sabotasje eller lignende kan medføre. V 12 første og andre ledd skal lyde: Anleggsinnehaveren skal, på grunnlag av en trusselvurdering utarbeidet av Politiets sikkerhetstjeneste, utarbeide en designbasistrussel. Denne skal godkjennes av Statens strålevern. Designbasistrusselen skal holdes oppdatert basert på endringer i politiets trusselvurderinger og det generelle trusselbildet. Designbasistrusselen skal graderes etter sitt innhold, men minimum begrenset i henhold til lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste 11. Anleggsdriveren skal videre etablere og opprettholde et system for fysisk beskyttelse av reaktoranlegg og nukleære materialer under lagring, bearbeiding og transport som minst skal kunne motstå den trussel som representeres av designbasistrusselen.

17 29. juni Nr Anleggsinnehaveren skal utarbeide en sikkerhetsrapport vedrørende den fysiske beskyttelse. Denne rapporten skal graderes etter sitt innhold, men minimum begrenset i henhold til lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste 11. Rapporten skal godkjennes av Statens strålevern. Ved utarbeidelse av rapporten skal det også tas hensyn til andre sikkerhetskrav så som strålevern og kritikalitetsfare. Den skal også holdes à jour ved nyanlegg, forandringer av anlegg eller når det erverves nukleært materiale som krever strengere sikkerhetstiltak. 12 fjerde ledd skal lyde: Anleggsinnehaveren skal jevnlig kontrollere at systemet for fysisk beskyttelse virker. 13 første ledd femte og sjette punktum skal lyde: Denne skal legge forholdene til rette for effektiv innsats av så vel anleggets stab som politiet ved tyveri av nukleære materialer, sabotasje eller trussel om dette. Beredskapsplanen skal graderes etter sitt innhold, men minimum begrenset i henhold til lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste annet ledd oppheves. 13 nåværende tredje og fjerde ledd blir annet og tredje ledd. 13 annet ledd skal lyde: Ved tyveri og sabotasje eller mistanke om, forsøk på eller trussel om slike handlinger plikter anleggsinnehaveren øyeblikkelig å varsle det lokale politi og Statens strålevern. Statens strålevern skal varsle Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og politidepartementetdepartementet, Utenriksdepartementet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Kriseutvalget for atomulykker. Kapittel V overskriften skal lyde: Kapittel V. Beskyttelseskrav for lagret nukleært materiale og nukleære anlegg 14 andre ledd første punktum skal lyde: Dersom Statens strålevern ikke bestemmer noe annet, gjelder følgende. V 15 første ledd nytt andre punktum skal lyde: Vaktinstruksen skal graderes etter sitt innhold, men minimum begrenset i henhold til lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste andre ledd skal lyde: Personellsikkerhet Anleggsinnehaver skal vurdere personers pålitelighet før de autoriseres for adgang til beskyttet eller vitalt område. Det kreves ikke ordinær sikkerhetsklarering eller politiattest som basis for en slik vurdering. Personer som skal ha tilgang til gradert informasjon, skal sikkerhetsklareres i henhold til bestemmelsene i lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste med forskrifter. 15 fjerde ledd skal lyde: Private kjøretøyer kan ikke parkeres inne på området uten spesiell tillatelse. Anleggsinnehaver skal da forsikre seg om at det ikke bringes inn uønskede personer eller utstyr som kan representere en fare for anlegget. 16 første ledd skal lyde: For sikring mot innbrudd og sabotasje skal det etableres et alarmsystem med tilhørende forbindelse til anleggsinnehaverens vaktsentral med helkontinuerlig vakt. Vaktsentralen skal ha direkte forbindelse til politi. Vaktsentralen skal utformes slik at den kan opprettholde sin funksjon også i nærvær av designbasistrussel. 16 femte ledd skal lyde: Beskrivelsen av disse systemene skal graderes etter sitt innhold, men minimum begrenset i henhold til lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste sjette ledd andre punktum skal lyde: Vinduer i rom som inneholder slikt materiale, skal være forsynt med alarm og være fysisk sikret mot inntrengning. 16 åttende ledd skal lyde: tillegg til kravene under beskyttet område gjelder: Beskyttelses- og alarmsystemer samt vaktrutiner skal godkjennes av Statens strålevern etter råd fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Beskrivelsen av disse systemer skal graderes etter sitt innhold, men minimum konfidensielt i henhold til lov 20. mars 1998 nr. 10 om sikkerhetstjeneste 11.

18 19. juli Nr første ledd bokstav a andre avsnitt skal lyde: Anleggsinnehaveren, samt berørte myndigheter skal utvise varsomhet ved håndtering av opplysninger som kan føre til svekkelse av den fysiske beskyttelse. Transporter skal gjennomføres så diskret som mulig. Når det gjelder opplysninger vedrørende transporter av nukleært materiale i klasse skal disse graderes etter sitt innhold, men minimum konfidensielt i henhold til lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste første ledd bokstav k første og andre avsnitt skal lyde: Ved eksport skal anleggsinnehaveren på forhånd, i samarbeide med Statens strålevern og mottaker, forsikre seg om at det nukleære materiale under transport i import- og transittland minst vil bli underlagt det nivå for fysisk beskyttelse som fremgår av vedlegg til Konvensjonen. (Vedlegg 2 til disse forskrifter). Ved import skal anleggsinnehaveren på forhånd, i samarbeide med Statens strålevern og avsender, forsikre seg om at det nukleære materiale under transport i eksport- og transittland minst vil bli underlagt det nivå for fysisk beskyttelse som fremgår av vedlegg 2 til disse forskrifter. 18 bokstav c oppheves. 19 skal lyde: 19. Forholdet til andre forskrifter Disse forskrifter kommer i tillegg til gjeldende forskrifter vedrørende lagring og transport av radioaktive stoffer eller farlig gods: Forskrift 11. november 2002 nr om transport av farlig gods på veg og jernbane, forskrift 21. mai 1987 nr. 406 om transport på skip av spesielle eller farlige laster i bulk eller som pakket gods og forskrift 11. januar 2003 nr. 41 om transport av gods i luftfartøy (BSL D 1 7) 8 og forskrift 21. november 2003 nr om strålevern og bruk av stråling. Nåværende 19 blir ny 20 og skal lyde: 20. Forskriftene trer i kraft straks. Vedlegg 2 oppheves. Nåværende vedlegg 3 blir vedlegg 2. Endringene gjelder fra 1. januar V V 19. juli Nr Forskrift om endring i forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Universitetet i Tromsø Fastsett av styret ved Universitetet i Tromsø 19. juli 2007 med heimel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3 3, 3 7 og 3 9. Kunngjort 25. juli forskrift 15. desember 2005 nr om forskrift for graden philosophiae doctor (Ph.D.) ved Universitetet i Tromsø blir det gjort følgjande endringar: Forskriftens tittel skal lyde: Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø 28 skal lyde: Komiteen skal så langt råd er gi si innstilling innan tre månader etter at avhandlinga er levert til vurdering, med mindre avdelinga har bestemt noko anna. Dersom doktoranden får høve til omarbeiding av avhandlinga etter 29, fjerde ledd, går det ny frist frå den datoen avhandlinga vert levert på nytt. Det same gjeld ved eventuell ny levering (kontinuering) etter 32. Disputasen skal så langt råd er haldast innan fire månader etter at avhandlinga er levert til vurdering. Følgjande språklege endringar er gjort i forskrifta: Forkortinga for graden er endra frå Ph.D. til ph.d. Forkortinga for universitetet er endra frå UiTø til UiT. Endringane tek til å gjelde straks.

19 29. juni Nr juni Nr Forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør Fastsatt av Statens landbruksforvaltning 29. juni 2007 med hjemmel i forskrift 29. juni 2007 nr. 832 om prisutjevningsordningen for melk 4, 5, 8 og 14 og forskrift 1. juli 2003 nr. 919 om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer 3 nr. 4, jf. lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror 6, 7, 8, 11 andre og tredje ledd, 13, 14 og 17. Kunngjort 27. juli Satser for avgifter og tilskudd pr. pris- og biproduktgruppe Satser for avgifter og tilskudd pr. pris- og biproduktgruppe i prisutjevningsordningen for melk skal være som følger (positive tall innebærer avgift, negative tall innebærer tilskudd): Gruppe Sats Prisgruppe 1 (sure smakstilsatte flytende produkter dagligvaremarkedet) 2,17 kr/l melk Prisgruppe 2 (ikke smakstilsatte flytende produkter dagligvaremarkedet) 2,17 kr/l melk Prisgruppe 3 (søte smakstilsatte flytende produkter dagligvaremarkedet) 0,44 kr/l melk Prisgruppe 4 (ferske oster unntatt mysoster dagligvaremarkedet) 1,60 kr/l melk Prisgruppe 5 (modne oster unntatt mysoster dagligvaremarkedet) 0,30 kr/l melk Prisgruppe 6 (geitemelksprodukter dagligvaremarkedet) 0,25 kr/l melk Prisgruppe 7 (tørrmelk og kasein) 0,84 kr/l melk Prisgruppe 8 (flytende melkeprodukter industrimarkedet) 1,10 kr/l melk Prisgruppe 9 (ferske oster unntatt mysoster industrimarkedet) 0,68 kr/l melk Prisgruppe 10 (modne oster unntatt mysoster industrimarkedet) 1,01 kr/l melk Prisgruppe 11 (geitemelksprodukter industrimarkedet) 1,08 kr/l melk Prisgruppe 12 (oster og geitemelkprodukter merkevareeksportmarkedet) 1,38 kr/l melk Biproduktgruppe 1 (kremfløteprodukter dagligvaremarkedet) 13,36 kr/l fløte Biproduktgruppe 2 (smørprodukter dagligvaremarkedet) 7,33 kr/l fløte Biproduktgruppe 3 (smørprodukter industrimarkedet) 8,52 kr/l fløte Biproduktgruppe 4 (mysostprodukter dagligvaremarkedet) 2,41 kr/l myse Biproduktgruppe 5 (mysostprodukter industrimarkedet) 1,62 kr/l myse Biproduktgruppe 6 (produkter med kjernemelk) 1,78 kr/l kjernemelk For melk som selges direkte fra primærprodusenter til meieriselskap som ikke er tilknyttet Tine BA og som anvendes i det uavhengige selskapets foredling, reduseres avgiften eller økes tilskuddet med 0,26 kr/l melk. 2. Satser for fraktutjevning Satser for innfrakttillegg framgår av vedlegg 1. Satser for distribusjonstillegg framgår av vedlegg 2. Q-Meieriene AS gis et distribusjonstillegg for flytende melkeprodukter fra meierianlegg som tilhører konsernet med 0,60 kr/l oppad begrenset til 80 mill. liter. 3. Sats for produksjonsfløteverdi Sats for produksjonsfløteverdi skal være 17,00 kr/l fløte. 4. Sats for prognosert tilvirkningsverdi på smør Sats for prognosert tilvirkningsverdi på smør skal være 43,87 kr/kg smør. 5. Dispensasjon Statens landbruksforvaltning kan i særlige tilfeller dispensere fra denne forskriften. 6. krafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. juli Fra samme tid oppheves forskrift 13. juni 2006 nr. 953 om satser og etterregning i prisutjevningsordningen for melk. Vedlegg 1. Satser for innfrakttillegg Følgende satser gjelder for innfrakttillegg, jf. 2 første ledd: Kommune Satser 101 Halden 19,0 105 Sarpsborg 13,7 106 Fredrikstad 17,1 111 Hvaler 33,2 118 Aremark 29,3 119 Marker 21,9 122 Trøgstad 12,4 123 Spydeberg 16,5 124 Askim 15,0

20 29. juni Nr Kommune Satser 125 Eidsberg 13,1 127 Skiptvedt 20,6 128 Rakkestad 18,6 135 Råde 15,4 136 Rygge 17,5 137 Våler 28,2 138 Hobøl 27,3 211 Vestby 30,3 213 Ski 19,5 214 Ås 16,2 216 Nesodden 26,0 219 Bærum 17,5 220 Asker 19,2 221 Aurskog-Høland 26,3 226 Sørum 20,1 227 Fet 19,4 228 Rælingen 16,5 229 Enebakk 23,7 230 Lørenskog 11,4 231 Skedsmo 12,3 233 Nittedal 18,3 234 Gjerdrum 17,5 235 Ullensaker 20,2 236 Nes 18,5 237 Eidsvoll 27,2 238 Nannestad 27,2 239 Hurdal 40,6 301 Oslo 7,0 402 Kongsvinger 25,8 403 Hamar 11,9 412 Ringsaker 11,4 415 Løten 15,2 417 Stange 16,8 418 Nord-Odal 29,4 419 Sør-Odal 14,9 420 Eidskog 34,8 423 Grue 38,9 425 Åsnes 34,0 426 Våler 32,6 427 Elverum 22,6 428 Trysil 21,5 429 Åmot 36,9 430 Stor-Elvdal 52,3 432 Rendalen 36,9 434 Engerdal 35,7 436 Tolga 16,7 437 Tynset 20,2 438 Alvdal 30,5 439 Folldal 17,7 441 Os 20,1 501 Lillehammer 14,7 502 Gjøvik 14,7 511 Dovre 15,2 512 Lesja 15,5 513 Skjåk 22,1 514 Lom 22,1 515 Vågå 27,1 516 Nord-Fron 24,0 517 Sel 21,1 519 Sør-Fron 17,6 520 Ringebu 19,0

Nr. 8/150 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1170/2009. av 30. november 2009

Nr. 8/150 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1170/2009. av 30. november 2009 Nr. 8/150 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1170/2009 2016/EØS/8/12 av 30. november 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF og europaparlaments-

Detaljer

NOR/309R1170.00T OJ L 314/09, p. 36-42

NOR/309R1170.00T OJ L 314/09, p. 36-42 NOR/309R1170.00T OJ L 314/09, p. 36-42 Commission Regulation (EC) No 1170/2009 amending Directive 2002/46/EC of the European Parliament and of Council and Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament

Detaljer

8.6.2006 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/46/EF. av 10. juni 2002

8.6.2006 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/46/EF. av 10. juni 2002 Nr. 30/489 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/46/EF 2006/EØS/30/33 av 10. juni 2002 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosttilskudd(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION

Detaljer

Nr. 6/92 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2001/15/EF. av 15. februar 2001

Nr. 6/92 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2001/15/EF. av 15. februar 2001 Nr. 6/92 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer

Forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer Forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr 119 om

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Nr. 38/92 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1925/2006. av 20.

Nr. 38/92 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1925/2006. av 20. Nr. 38/92 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1925/2006 2013/EØS/38/19 av 20. desember 2006 om tilsetting av vitaminer, mineraler og visse andre

Detaljer

NOR/306R1925.00T OJ L 404/06, p. 26-38

NOR/306R1925.00T OJ L 404/06, p. 26-38 NOR/306R1925.00T OJ L 404/06, p. 26-38 REGULATION (EC) No 1925/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 December 2006 on the addition of vitamins and minerals and of certain other substances

Detaljer

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Diabetesforbundet 2011 Oslo 14.10.11 Manuela Ramin-Osmundsen - Leder Likeverd og Mangfold - Ahus - Leder SOHEMI, Helsedirektoratets

Detaljer

Fastsettelse av endring i forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer for 2018

Fastsettelse av endring i forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer for 2018 Landbruksdirektoratet Postboks 8140 Dep 0033 OSLO Deres ref Vår ref 17/1036-5 Dato 21. desember 2017 Fastsettelse av endring i forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer for 2018 Landbruks-

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer

Forskrift om endring av forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer Forskrift om endring av forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 16. desember 2013 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova)

Detaljer

Forslag til ny forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer 1 2 3 4. 5 6

Forslag til ny forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer 1 2 3 4.  5 6 Forslag til ny forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet xx. xx 2009 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18. 1.

Detaljer

Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr

Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124

Detaljer

Fastsettelse av endring i forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer for 2017

Fastsettelse av endring i forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer for 2017 Landbruksdirektoratet Postboks 8140 Dep 0033 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/1119-21.12.2016 Fastsettelse av endring i forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer for 2017 Landbruks-

Detaljer

FOR 2004-06-25 nr 988: Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltnin...

FOR 2004-06-25 nr 988: Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltnin... Page 1 of 7 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK FOR 2004-06-25 nr 988: Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eforvaltningsforskriften) Skriv ut DATO:

Detaljer

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv.

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. DATO: LOV-2008-12-19-123 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 14 s 1977 IKRAFTTREDELSE: Kongen fastset. ENDRER:

Detaljer

DELEGERING AV MYNDIGHET FRA HOVEDKONTORET TIL REGIONENE

DELEGERING AV MYNDIGHET FRA HOVEDKONTORET TIL REGIONENE Styrende dokument Utarbeidet av: 10440 Sist endret: 05.10.2015 Prosess: Føre tilsyn Prosesseier: Harald Johannes Gjein Overordnede styringsdokumenter Utgave: 4 ephorte saksnr: 2015/30982 DELEGERING AV

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 11. mai 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 18. mai 2017 08.05.2017 nr. 561 Forskrift om kaseiner

Detaljer

Endring av diverse forskrifter små elektriske kjøretøy

Endring av diverse forskrifter små elektriske kjøretøy Statens vegvesen Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrifter Endring av diverse forskrifter små elektriske kjøretøy Høring om forslag til endring i: - forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og

Detaljer

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM)

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) MMMM i 2026 Hedmark (%) Oppland (%) Elverum 11,2 Lunner 10,1 Hamar 8,0 Gjøvik 9,1 Stange 7,9 Lillehammer 9,0 Sør-Odal 7,7 Gran 7,9 Tynset 6,7

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover DATO: LOV-2009-06-19-41 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 987 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

Høring - forslag til endring av forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør

Høring - forslag til endring av forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør Høringsinstansene i henhold til liste Vår dato: 26.03.2010 Vår referanse: 201000240-4/515.0 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Landbruks- og matdepartementet Postadresse: Postboks 8140 Dep.

Detaljer

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 Prisliste 2015 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 1 OSLO AKERSHUS pris pris bil pris bil + henger pris Oslo 58,- 1 740,- 3 440,- 40,- 2 950,- Asker 74,- 2 220,- 3 920,- 48,- 3 571,- Aurskog-Høland

Detaljer

Endring av trafikkreglene bruk av selvbalanserende kjøretøy

Endring av trafikkreglene bruk av selvbalanserende kjøretøy Statens vegvesen Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrifter Endring av trafikkreglene bruk av selvbalanserende kjøretøy Høring om forslag til endring i: - forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og

Detaljer

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) DATO: FOR-1990-12-21-1028 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Utlendingsdirektoratet,

Detaljer

Høringsnotat forslag til ny forskrift om elektronisk kommunikasjon ved tinglysing av salgspant og leasing av motorvogn

Høringsnotat forslag til ny forskrift om elektronisk kommunikasjon ved tinglysing av salgspant og leasing av motorvogn Høringsnotat forslag til ny forskrift om elektronisk kommunikasjon ved tinglysing av salgspant og leasing av motorvogn 1. Innledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på alminnelig

Detaljer

Samferdselsdepartementet. Ref.nr. /2010-2011. T i l r å d i n g

Samferdselsdepartementet. Ref.nr. /2010-2011. T i l r å d i n g Samferdselsdepartementet Ref.nr. /2010-2011 T i l r å d i n g Forskrift om endringar i forskrift 19. september 2003 nr. 1164 om prikkbelastning, i forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 13. mars 2017 kl. 13.35 PDF-versjon 20. mars 2017 08.03.2017 nr. 297 Forskrift om endring

Detaljer

Nettvirksomheten til Hafslund

Nettvirksomheten til Hafslund Nettvirksomheten til Hafslund Hafslund Nett og Hafslund Driftssentral Hurdal Eidsvoll Norges største nettselskap 540 000 nettkunder, øker med ca 7000 i året Ansatte: 140 i HN og 60 i HD Samlet omsetning

Detaljer

EØS-henvisning: EØS-avtalen vedlegg I kap. I (forordning (EU) nr. 1152/2011, forordning (EU) nr. 1153/2011 og vedtak 2011/874/EF)

EØS-henvisning: EØS-avtalen vedlegg I kap. I (forordning (EU) nr. 1152/2011, forordning (EU) nr. 1153/2011 og vedtak 2011/874/EF) Utkast til forskrift om endring forskrift om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr, forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr,

Detaljer

Forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer

Forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer Forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 20.12.2012 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr 119 om

Detaljer

Gjeldende satser i denne høringen. Foreslåtte endringer i denne høringen

Gjeldende satser i denne høringen. Foreslåtte endringer i denne høringen Høringsinstansene i henhold til liste Vår dato: 27.03.2014 Vår referanse: 14/644 Deres dato: Deres referanse: Høring - forslag til endring av forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser

Detaljer

Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften)

Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften) Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet [dato] med hjemmel i lov 19.

Detaljer

Nullpunktsanalyse WP1

Nullpunktsanalyse WP1 Nullpunktsanalyse WP1 Elektrifisering av veitransport Innledning Green Drive Region (GDR) har i forbindelse med prosjektets oppstart gjort en nullpunktsanalyse over elektriske kjøretøy i regionen. Analysen

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 1 926 2,0-310 -14 Delvis ledige 1 089 1,1-82 -7 Arbeidssøkere på tiltak 491 0,5-59 -11 Kvinner

Detaljer

Forslag til forskrift om endringer i forskrift om personellsikkerhet og forskrift om sikkerhetsgraderte anskaffelser

Forslag til forskrift om endringer i forskrift om personellsikkerhet og forskrift om sikkerhetsgraderte anskaffelser Forslag til forskrift om endringer i forskrift om personellsikkerhet og forskrift om sikkerhetsgraderte anskaffelser I I forskrift 29. juni 2001 nr. 711 om personellsikkerhet foreslås følgende endringer:

Detaljer

HØRING FORSKRIFTSENDRINGER SOM FØLGE AV GJENNOMFØRING I NORSK RETT AV ATEN-FORORDNINGEN OG ATEN-KONVENSJONEN (FORSIKRINGSPLIKT, SERTIFIKAT OG GEBYRER)

HØRING FORSKRIFTSENDRINGER SOM FØLGE AV GJENNOMFØRING I NORSK RETT AV ATEN-FORORDNINGEN OG ATEN-KONVENSJONEN (FORSIKRINGSPLIKT, SERTIFIKAT OG GEBYRER) Høringsnotat Lovavdelingen Juli 2013 Snr. 13/5137 HØRING FORSKRIFTSENDRINGER SOM FØLGE AV GJENNOMFØRING I NORSK RETT AV ATEN-FORORDNINGEN OG ATEN-KONVENSJONEN (FORSIKRINGSPLIKT, SERTIFIKAT OG GEBYRER)

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 12. juli 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 18. juli 2017 10.07.2017 nr. 1178 Forskrift om endring

Detaljer

Høringsinstansene i henhold til liste

Høringsinstansene i henhold til liste Høringsinstansene i henhold til liste Vår dato: 03.04.2017 Vår referanse: 17/989 3 Deres dato: Deres referanse: Høring - forslag til endring av forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. september 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 4. oktober 2017 25.09.2017 nr. 1524 Forskrift

Detaljer

Høring - forslag til endring av forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør

Høring - forslag til endring av forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør Høringsinstansene i henhold til liste Vår dato: 28.03.2012 Vår referanse: 201200096-2/515.0 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Tabeller, forskrift med vedlegg, liste over adressater Landbruks-

Detaljer

Forvaltning og kompetanse

Forvaltning og kompetanse Forvaltning og kompetanse Sentral Felles kartdatabase status og erfaringer Akershus Kommnr Kommunenavn Systemleverandør Ønsket innføring Pulje Planlagt innført Innført Merknad 211 Vestby Norkart 2018 2.

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042 Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Dato FOR-2015-09-09-1042 Departement Klima- og miljødepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse 01.01.2016

Detaljer

Høringsinstansene i henhold til liste

Høringsinstansene i henhold til liste Høringsinstansene i henhold til liste Vår dato: 25.03.2015 Vår referanse: 15/142-3 Deres dato: Deres referanse: Høring - forslag til endring av forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og

Detaljer

Vannregionutvalget i Glomma/Indre Oslofjord - innkalling til møte 24. august 2010

Vannregionutvalget i Glomma/Indre Oslofjord - innkalling til møte 24. august 2010 Adressater iht. vedlagte liste Vår ref.: 2010/532-25127/2010 Deres ref.: Dato: 24.06.2010 Vannregionutvalget i Glomma/Indre Oslofjord - innkalling til møte 24. august 2010 Det vises til vårt brev av 30.

Detaljer

15.7.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2006/125/EF. av 5. desember 2006. (Konsolidert versjon)

15.7.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2006/125/EF. av 5. desember 2006. (Konsolidert versjon) 15.7.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 38/69 KOMMISJONSDIREKTIV 2006/125/EF 2010/EØS/38/07 av 5. desember 2006 om bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat for spedbarn og

Detaljer

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 79/2005) slik Mattilsynet tolker denne del av

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 79/2005) slik Mattilsynet tolker denne del av Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 79/2005) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen

Detaljer

NY FORSKRIFT OM SATSER I PRISUTJEVNINGSORDNINGEN FOR MELK OG SATSER FOR PRODUKSJONSFLØTE OG TILVIRKNINGSVERDI PÅ SMØR

NY FORSKRIFT OM SATSER I PRISUTJEVNINGSORDNINGEN FOR MELK OG SATSER FOR PRODUKSJONSFLØTE OG TILVIRKNINGSVERDI PÅ SMØR Adressater iht liste Vår dato: 29.06.2007 Vår referanse: 200701184-/515.2 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Forskrift, tabeller, liste over adressater Landbruks- og matdepartementet Postadresse:

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 49 Lov om endringer i

Detaljer

DELEGERING AV MYNDIGHET FRA HOVEDKONTORET TIL REGIONENE

DELEGERING AV MYNDIGHET FRA HOVEDKONTORET TIL REGIONENE Styrende dokument Utarbeidet av: 10911 Sist endret: 13.01.2017 Prosess: Føre tilsyn Prosesseier: Harald Johannes Gjein Overordnede styringsdokumenter Utgave: 7 ephorte saksnr: 2015/30982 DELEGERING AV

Detaljer

Justert utkast etter høring, forskrift om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften)

Justert utkast etter høring, forskrift om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften) Justert utkast etter høring, forskrift om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften) Hjemmel: Fastsatt av XXXXXXXXXXXX (dato) med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.)

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) DATO: LOV-2009-06-19-42 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 990 IKRAFTTREDELSE: Kongen

Detaljer

Forskriften og hjemmelslover

Forskriften og hjemmelslover eforvaltningsforskriften Finf4001, forelesning 25. oktober 2007 Herbjørn Andresen, stipendiat ved Afin Forskriften og hjemmelslover Forskriften (i nåværende form) Vedtatt; 25. juni 2004, nr. 988 I kraft

Detaljer

Høringsinstansene i henhold til liste

Høringsinstansene i henhold til liste Høringsinstansene i henhold til liste Vår dato: 04.05.2016 Vår referanse: 16/267-3 Deres dato: Deres referanse: Høring - forslag til endring av forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og

Detaljer

Tilstandsvurdering av regionalnett kraftledninger

Tilstandsvurdering av regionalnett kraftledninger Tilstandsvurdering av regionalnett 1 Hafslunds nettområder Hurdal Eidsvoll Luftledning totalt 12 200 km Nannestad Ullensaker Jordkabel 17 000 km Nittedal Gjerdrum Nes Nettstasjoner Transformatorstasjoner

Detaljer

Forskrift om avgifter og gebyr i matforvaltningen

Forskrift om avgifter og gebyr i matforvaltningen Forskrift om avgifter og gebyr i matforvaltningen Fastsatt av Fiskeridepartementet, Helsedepartementet og Landbruksdepartementet 15. januar 2004 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon

Detaljer

PRODUKTARK Næringsberikede og konsistenstilpassede engangsporsjoner - Laks med tilbehør

PRODUKTARK Næringsberikede og konsistenstilpassede engangsporsjoner - Laks med tilbehør engangsporsjoner - Laks med tilbehør Menynavn Laks, spinat, blomkål, potet, hvit saus Innhold fisk/kjøttkomponenter Innhold saus Kokt og moset laks (48%), fløte, Vann, maltodekstrin, kremost (17%), proteinpulver,

Detaljer

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens TILSKUDD. Hamar, Avdeling omsorgstjenester, rådgiver Anneline Svensen

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens TILSKUDD. Hamar, Avdeling omsorgstjenester, rådgiver Anneline Svensen Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens TILSKUDD Hamar, 6.2.13 Avdeling omsorgstjenester, rådgiver Anneline Svensen Tre ting å huske fra de neste 30 min: 1. Regjeringen ønsker å lovfeste

Detaljer

Pål Haugstad og Fredmund Sandvik

Pål Haugstad og Fredmund Sandvik P R O T O K O L L fra møte i Arbeidsutvalget tirsdag 17. februar 2009 kl. 08:30 (Møte nr. 2/2009) Møtet ble satt kl. 08:30 Til stede: Forfall: Fra SLF: Ottar Befring, Steinar Hauge, Harald Milli (for Pål

Detaljer

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004.

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004. Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. ne 2004. Andel Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks ber. innb. innb. innb. innb. innb. innb. innb. utg.behov 2004 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år

Detaljer

Kapitel 1. Alminnelige regler.

Kapitel 1. Alminnelige regler. Kapitel 1. Alminnelige regler. 1. Lovens område. Denne lov gjelder tilvirking, oppbevaring, transport, herunder lasting og lossing, erverv, bruk og inn- og utførsel av eksplosiv vare samt handel med slik

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE USIKKER FRAMTID? NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM S BEHOV OG STATENS VILJE V/MORTEN WASSTØL, RAMBØLL HVA SÅ? Mål for klima og miljø Persontrafikken Næringslivets transporter / rolle i det nasjonale

Detaljer

Forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften)

Forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften) Forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Klima- og miljødepartementet

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 19. september 2017 kl. 16.10 PDF-versjon 22. september 2017 15.09.2017 nr. 1408 Forskrift

Detaljer

Forskrift xx. xx 2014 nr. XXXX om havnestatskontroll

Forskrift xx. xx 2014 nr. XXXX om havnestatskontroll Forskrift xx. xx 2014 nr. XXXX om havnestatskontroll Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet xx. xx 2014 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven), 9, 10, 11, 12, 13, 14,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. april 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 2. mai 2017 20.04.2017 nr. 494 Forskrift om endring

Detaljer

Dato: 5.september 2014. Saksnr.: Opphever: Referanse til:

Dato: 5.september 2014. Saksnr.: Opphever: Referanse til: Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.: RSR 18-2014 Rundskriv - Serie R Rundskriv serie R (regelverk) erstatter tidligere serie F. I den nye serie R publiseres også relevante lovendringer og konvensjonsendringer.

Detaljer

Forskriften gjelder opprettelse av kontrollområde bestående av bekjempelsessone og overvåkningssone i Torsken kommune i Troms.

Forskriften gjelder opprettelse av kontrollområde bestående av bekjempelsessone og overvåkningssone i Torsken kommune i Troms. Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Torsken kommune, Troms Dato FOR-2014-12-09-1564 Publisert II 2014 hefte 5 Ikrafttredelse

Detaljer

Lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. og forskrifter gitt med hjemmel i denne, gjelder for narkotika.

Lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. og forskrifter gitt med hjemmel i denne, gjelder for narkotika. Utkast Forskrift om narkotika (narkotikaforskriften) Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet xx.xxxxxxx 20xx med hjemmel i lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. 22, 23a, 24, 25, og 25a, jf.

Detaljer

bosetting av nye kommuneinnbyggere

bosetting av nye kommuneinnbyggere Velkommen inn- bosetting av nye kommuneinnbyggere 12.30 - Samarbeid kommune-imdi om bosetting av flyktninger v/ Eva Khan, regiondirektør og Anastasia Pettersen, seniorrådgiver, IMDi Indre Øst 13.00 - Livet

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Ekstraordinær generalforsamling. 6. november 2015. Kl. 12.00. Auditoriet i Vangsvegen 73 i Hamar

Eidsiva Energi AS. Ekstraordinær generalforsamling. 6. november 2015. Kl. 12.00. Auditoriet i Vangsvegen 73 i Hamar Eidsiva Energi AS Ekstraordinær generalforsamling 6. november 2015 Kl. 12.00 i Auditoriet i Vangsvegen 73 i Hamar 1 Innholdsfortegnelse Innkalling... side 3 Sak nr.1 Åpning av møtet... side 4 Sak nr.2

Detaljer

Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrift

Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrift Statens vegvesen Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrift Høring om forslag til endring i: - Forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort (førerkortforskriften) - Forskrift 16. april 2008 nr. 362 om

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM SATSER I PRISUTJEVNINGSORDNINGEN FOR MELK OG SATSER FOR PRODUKSJONSFLØTE OG TILVIRKNINGSVERDI PÅ SMØR

HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM SATSER I PRISUTJEVNINGSORDNINGEN FOR MELK OG SATSER FOR PRODUKSJONSFLØTE OG TILVIRKNINGSVERDI PÅ SMØR Høringsinstansene i henhold til liste Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO 0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Telefon: +47 24 13 10 00 Telefaks: +47 24 13 10 05 E post: postmottak@slf.dep.no

Detaljer

13/2783-04.02.15. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

13/2783-04.02.15. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Universiteter og høyskoler NOKUT NSO Deres ref Vår ref Dato 13/2783-04.02.15 Endring av forskrift om kvalitet i høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte 1. februar 2010 forskrift om kvalitetssikring

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2005/87/EF. av 5. desember 2005

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2005/87/EF. av 5. desember 2005 16.7.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 39/19 KOMMISJONSDIREKTIV 2005/87/EF 2009/EØS/39/05 av 5. desember 2005 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF

Detaljer

Forskrift om redningsredskaper på skip

Forskrift om redningsredskaper på skip Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet XXXX med hjemmel i lov 6. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) 6, 9,, 9, 20, 55, 56, 59 og 60, jf. delegeringsvedtak 6. februar 2007 nr.

Detaljer

Oversikt over geografiske inndelinger og eiendommer i Region Øst

Oversikt over geografiske inndelinger og eiendommer i Region Øst Oversikt over geografiske inndelinger og eiendommer i Region Øst Det presiseres at eiendomslisten vil kunne endres, og ikke alle eiendommer skal knyttes opp mot rammeavtalene. Østfold: Fylkets seks byer

Detaljer

26.6.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 18. mars 2005

26.6.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 18. mars 2005 Nr. 38/411 KOMMISJONSVEDTAK 2008/EØS/38/53 av 18. mars 2005 om endring av vedtak 97/80/EF om gjennomføringsbestemmelser for rådsdirektiv 96/16/EF om statistiske granskingar på området mjølk og mjølkeprodukt(*)

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 1 842 1,9-326 -15 Delvis ledige 983 1,0-117 -11 Arbeidssøkere på tiltak 561 0,6 60 12 Kvinner

Detaljer

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Side 2 Befolknings- og boligvekst siste ti år Aurland Eidfjord Lærdal Årdal Hol Vang Hemsedal

Detaljer

Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst. Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye

Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst. Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye Bedriftene mer positive, men venter fortsatt bare svak vekst Indikator på 0,5 samsvarer statistisk med en BNP-vekst

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven 1988 og utlendingsloven 2008 (gjennomføring av forordning nr.

Lov om endringer i utlendingsloven 1988 og utlendingsloven 2008 (gjennomføring av forordning nr. Lov om endringer i utlendingsloven 1988 og utlendingsloven 2008 (gjennomføring av forordning nr. 767/2008 og rådsbeslutning nr. 633/2008 vedrørende visuminformasjonssystemet VIS) mv. DATO: LOV-2009-06-19-38

Detaljer

Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Eidsiva Energi AS Ekstraordinær generalforsamling 12. november 2013 Sak 01 Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Åpning av møtet Allmennaksjeloven har følgende bestemmelse om

Detaljer

Ot.prp. nr. 91 ( )

Ot.prp. nr. 91 ( ) Ot.prp. nr. 91 (2001-2002) Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 31. mai 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12,

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 114/2010 av 10. november 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN

Detaljer

Retningslinjer for markedsregulering av kjøtt av svin og lam

Retningslinjer for markedsregulering av kjøtt av svin og lam Retningslinjer for markedsregulering av kjøtt av svin og lam Fastsatt av Omsetningsrådet 23.06.2009 med hjemmel i lov av 10. juli 1936 nr. 06 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror 11, jf. forskrift

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1020/2008. av 17. oktober 2008

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1020/2008. av 17. oktober 2008 26.3.2015 Nr. 18/43 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1020/2008 2015/EØS/18/10 av 17. oktober 2008 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om fastsettelse

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005 av 8. juli 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

Kunngjort 15. desember 2017 kl PDF-versjon 15. desember Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven)

Kunngjort 15. desember 2017 kl PDF-versjon 15. desember Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 15. desember 2017 kl. 15.25 PDF-versjon 15. desember 2017 15.12.2017 nr. 107 Lov om statlig

Detaljer

LOV-2003-12-19-124- 19, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2008-06-17-819- 36

LOV-2003-12-19-124- 19, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2008-06-17-819- 36 Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Hadsel kommune, Nordland Dato FOR-2015-01-16-66 Publisert II 2015 hefte 1 Ikrafttredelse

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 158 2,2-403 -16 Delvis ledige 981 1,0-39 -4 Arbeidssøkere på tiltak 487 0,5-69 -12 Kvinner

Detaljer

Nr. 37/20 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. september 2000

Nr. 37/20 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 8. september 2000 Nr. 37/20 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 635 2,7-436 -14 Delvis ledige 955 1,0-58 -6 Arbeidssøkere på tiltak 300 0,3 56 23 Kvinner

Detaljer

RETTET VERSJON AV DEN STORE MATVARETABELLEN 2001, PR 15.10.03

RETTET VERSJON AV DEN STORE MATVARETABELLEN 2001, PR 15.10.03 RETTET VERSJON AV DEN STORE MATVARETABELLEN 2001, PR 15.10.03 Fettsyrer Fettsyrer Fettsyrer Fettsyrer Spiselig Sum Sum transumettedenumettedflerumettede Karbohydrat Kost- del Vann Energi Energi Protein

Detaljer