Reguleringsplan for Liamyrane næringsareal, Litleåsvegen. Trafikkanalyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan for Liamyrane næringsareal, Litleåsvegen. Trafikkanalyse"

Transkript

1 Reguleringsplan for Liamyrane næringsareal, Litleåsvegen Trafikkanalyse Bergen,

2 INNHOLD 1. INNLEDNING PROBLEMSTILLINGER OG METODE TRAFIKKSITUASJONEN I OMRÅDET Dagens trafikksituasjon Fremtidig trafikksituasjon TRAFIKKSKAPNING FRA UTBYGGINGEN Forutsetninger Beregning TRAFIKALE KONSEKVENSER OPPSUMMERING OG KONKLUSJON Opus Bergen AS 2

3 1. INNLEDNING Det er startet opp arbeid med reguleringsplan for Liamyrane næringsområde i Litleåsvegen, Åsane. Formålet med planen er å regulere til fleksible næringsformål, med en utvidelse på inntil m2 BRA. I gjeldende reguleringsplan er planområdet regulert til industri, noe som ikke er i tråd med dagens bruk av området. I dag er området i bruk til blant annet verksted, lekeland, kontor og lagerbygg, og formålet med reguleringsplanen er å regulere området til eksisterende situasjon. Bergen kommune har i brev av kommet til at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning (KU). Kommunen forutsetter imidlertid at det gjennomføres «en utvidet trafikkanalyse som tar for seg flere alternativ av formål og utnyttelsesgrad». På denne bakgrunn har Sivilingeniør Helge Hopen på oppdrag fra Opus Bergen AS gjennomført foreliggende trafikkanalyse. Analysen inneholder en vurdering av dagens trafikksituasjon i området, forventet fremtidig trafikksituasjon og konsekvenser av planforslaget. Det er regnet på alternative formål / funksjoner for nytt utbyggingsareal. Bergen Sivilingeniør Helge Hopen AS Org. nr Tlf E-post: Opus Bergen AS 3

4 2. PROBLEMSTILLINGER OG METODE Bergen kommune ønsker en trafikkanalyse som beskriver trafikksituasjonen i området og konsekvensene av utbyggingen med alternative forutsetninger for utbyggingsarealet i planforslaget. Hensikten er å få kunnskap om i hvilken grad ulike arealformål vil kunne påvirke trafikkforholdene i området. Planområde Figur 1. Oversikt over planområdet. Planområdet har tilkomst fra Litleåsvegen som leder ut til Åsamyrane i et vikepliktsregulert kryss. Det er også mulig å kjøre ut via Liamyrane til det nye toplanskrysset på Nyborg. I dag er det en anstrengt trafikksituasjon i krysset Litleåsvegen/Åsamyrane. Det er i perioder overbelastning fra sideveg (Litleåsvegen) som er vikepliktsregulert. Kapasitetsforbedringen i Nyborgkrysset har medført av noen flere kjører ut via Liamyrane og køsituasjonen i Litleåsvegen er ikke så omfattende som for noen år siden. Trafikksituasjonen i området vil kunne bli vesentlig endret over tid, og det er derfor nødvendig å vurdere konsekvensene av planforslaget opp mot ulike scenarier. Det pågår planarbeid for flere store prosjekter, herunder bybane til Åsane og Nyborgtunnel. Disse prosjektene vil påvirke trafikkmønsteret i Åsane. For å imøtekomme usikkerhetene i forhold til fremtidig trafikksituasjon er det foretatt beregninger for både dagens situasjon (2013) og en fremtidig situasjon (2030). For dagens situasjon er det regnet på eksisterende trafikkmengder og veisystem. Opus Bergen AS 4

5 Når det gjelder 2030-situasjonen er beregningene basert på en forventet utbygging til 4 felt i Åsamyrane der 2 av feltene er kollektivfelt. Det er lagt til grunn at krysset Litleåsvegen/Åsamyrane er bygget om til rundkjøring, men her er flere alternativer mulige. Dette er aktuelle tiltak i forbindelse med etablering av bybane og sikring av fremkommeligheten for kollektivtrafikken til og fra fremtidig kollektivterminal (enten den vil ligge på nåværende lokalisering eller på C-tomten). Det er regnet på trafikksituasjonen både med og uten Nyborgtunnelen. Beregningene viser små forskjeller i trafikkmengde på lokalveinettet med og uten Nyborgtunnel. I presentasjonen er det benyttet trafikktall med Nyborgtunnel. Trafikktallene for 2030 er beregnet ved hjelp av vegvalgsmodellen CONTRAM. Krysskapasitetsanalysene for krysset Litleåsvegen/Åsamyrane er utført ved hjelp av trafikkmodellen SIDRA Intersection, versjon 6. Figur 2. Krysset Åsamyrane / Litleåsvegen e r hovedtilkomsten til planområdet og har periodevis avviklingsproblemer i rushperiodene med kødannelser fra sideveg Litleåsvegen). Foto: Google. 3. TRAFIKKSITUASJONEN I OMRÅDET 3.1. Dagens trafikksituasjon Trafikkmengder Trafikkmengder (ÅDT) i dagens situasjon: Opus Bergen AS 5

6 ÅDT 2012 (kjøretøy / døgn) Dagens veinett Planområde Figur 3. Trafikkmengder 2012 (ÅDT). Basert på telledata fra Statens vegvesen er trafikkmengden i Litleåsvegen ca ÅDT ved planområdet og ca ÅDT ut mot kryss med Åsamyrane. Trafikkmengden i Liamyrane er ca ÅDT ut mot Nyborgkrysset. Her er det kollektivfelt på deler av strekningen Trafikkavvikling og kapasitet Det er gjennomført en trafikktelling i uke 35, 2013 i krysset Litleåsvegen/Åsamyrane. Basert på tellingene er det foretatt en kapasitetsberegning av krysset for ettermiddagssituasjonen Opus Bergen AS 6

7 Beregningene viser følgende belastningsgrad i krysset: Figur 4. Beregnet belastningsgrad (ettermiddagsrush). Litleåsvegen / Åsamyrane. Dagens situasjon Belastningsgrad er et uttrykk for hvor mye av tilgjengelig kapasitet som er utnyttet. Belastningsgrad på ca. 0,85 regnes å være praktisk kapasitetsgrense. Nivåer over 0,85 forventes å gi økende kødannelser og forsinkelser. Belastningsgrad over 1,0 innebærer overbelastning og større forsinkelser. Krysset har en belastningsgrad over praktisk kapasitetsgrense fra sideveg (Litleåsvegen). Forsinkelsene er beregnet til ca. 50 sek. per kjøretøy i snitt. Grad av overbelastning i krysset varierer betydelig fra dag til dag og innenfor normal rushperiode. Beregningene som figuren illustrerer gjelder belastningen på det aktuelle tidspunktet tellingene ble foretatt. Det er grunn til å regne med at tidspunktet er rimelig representativt for normal ettermiddag, men det er også perioder med større trafikkbelastning og mer køer. Opus Bergen AS 7

8 Etterfølgende figur illustrerer sensitivitet for økende trafikkbelastning i forhold til det aktuelle tidspunktet når tellingene ble foretatt. Figur 5. Beregnet belastningsgrad og forsinkelse fra sideveg (Litleåsvegen), sek. per kjøretøy i snitt, med økende trafikkbelastning opp mot 30% i forhold til trafikkmengden ved telling i uke 35, Figuren illustrerer at krysset er sensitivt for økende trafikkbelastning. Forsinkelsene i Litleåsvegen i makstimen vil øke gradvis fra i underkant av 1 min.pr. kjt. til ca. 10 min. per kjøretøy dersom trafikken øker med 30% i forhold til observasjonene i uke Fremtidig trafikksituasjon Trafikkmengder Det er foretatt en beregning av fremtidig trafikksituasjon med Nyborgtunnel, 4 felt i Åsamyrane (der 2 felt er reservert kollektivtrafikk) og rundkjøring i krysset Litleåsvegen/Åsamyrane Grunnlaget for 2030-beregningene ligger bl.a. i COWI-rapport av : «Oppsummering av Contram-beregninger E39 Åsane siling 2». Rapporten er del av utredningsarbeidet for ny E39 Midtbygda Nordhordlandsbroen (Nyborgtunnelen). Opus Bergen AS 8

9 ÅDT 2030 (kjøretøy / døgn) Fremtidig veinett m/ Nyborgtunnel Planområde Figur 6. Beregnet fremtidig ÅDT (2030) med Nyborgtunnel og rundkjøring i krysset Litleåsvegen/Åsamyrane. Trafikkmengden i Litleåsvegen er ventet å øke fra ÅDT i dag til ca ÅDT i Langs Åsamyrane mot Åsane sentrum er trafikkmengden beregnet til ca ÅDT Trafikkavvikling og kapasitet Opus Bergen AS 9

10 Figur 7. Beregnet belastningsgrad 2030, kryss Litleåsvegen/Åsamyrane (rundkjøring). Krysset er i fremtidig situasjon beregnet å få vesentlig høyere trafikkmengde fra sideveg. Dette har bl.a. sammenheng med at trafikkfordelingen ut mot hhv. Åsamyrane og Liamyrane er avhengig av krysskapasiteten. Med dagens vikepliktskryss er naturlig etterspørsel ut mot Åsamyrane noe undertrykt. En rundkjøring vil gi betydelig større kapasitet fra sideveg og dermed endre veivalgsmønsteret i tråd med utjevnet kapasitet. Økt trafikk fra Litleåsvegen vil medføre en belastningsgrad som er ventet å være omtrent like stor som i dagens kryss. Forsinkelsene er beregnet til ca. 0,5 min. pr. kjøretøy fra Litleåsvegen. En rundkjøring er imidlertid ikke like sensitiv for ytterligere trafikkøkning som dagens kryss: Opus Bergen AS 10

11 Figur 8. Beregnet belastningsgrad og forsinkelse fra sideveg (Litleåsvegen), sek. per kjøretøy i snitt, fremtidig trafikksituasjon (2030) med økende trafikkbelastning opp mot 30% i forhold beregnet trafikk i Figuren viser at selv med 30% ytterligere trafikkøkning etter 2030 øker ikke forsinkelsene mer enn fra ca. 0,5 min til ca. 5 min. Det er usikkert hvilken fremtidig trafikkløsning det vil være i Åsamyrane i krysset med Litleåsvegen. Signalregulering kan være en alternativ løsning, blant annet med tanke på prioritering av kollektivtrafikk gjennom krysset. Dagens vikepliktige kryss vil ikke ha kapasitet til å håndtere fremtidig trafikketterspørsel. Uten tiltak i krysset kan køene og forsinkelsene ventes å øke betydelig fra sideveg. Det er grunn til å tro at dette også vil lede til at flere velger å kjøre ut Liamyrane og dette vil medføre økte fremkommelighetsproblemer inn mot Nyborgkrysset. Opus Bergen AS 11

12 4. TRAFIKKSKAPNING FRA UTBYGGINGEN 4.1. Forutsetninger Det er lagt til grunn 3 ulike beregningsalternativ som alle forutsetter m2 netto nytt areal som bidrar til ny trafikkskapning. Det er usikkert hvilke funksjoner som vil bli etablert i eksisterende og nye arealer. Det er tatt utgangspunkt 3 regneeksempler med ulik innretning på arealbruken for de nye m2. Eksemplene er innrettet slik at de gjenspeiler ulike trafikksituasjoner når det gjelder arbeidsreiser, besøksreiser etc. Hensikten er å få frem kunnskap om ulik sammensetning av funksjoner har stor innvirkning på trafikksituasjonen i området. Alternativene er som følger: Alternativ 1, Mest kontor, publikumstilbud Alternativ 2, Mest lager/industri Alternativ 3, mellomløsning Formål Andel Areal Andel Areal Andel Areal Mosjonslokaler 20 % % - 10 % Kontor 60 % % % Lager 10 % % % Industri 10 % % % Sum 100 % % % Øvrige forutsetninger for beregning av trafikkskapning: Kontor *andel ansatteparkering 90 % *andel gjesteparkering 10 % *ÅDT arbeidsreiser pr plass 2 *andel ansatte tjenestereise t/r 15 % *belegg besøksparkering 80 % * ÅDT pr. besøksplass 8 * varetransport pr m2 1,6 * andel INN p-plasser maks time -etterm 15 % *andel Ut fra u-plasser maks time - etterm 40 % * andel INN p-plasser maks time -morgen 50 % *andel Ut fra p-plasser maks time - morgen 5 % Mosjonslokaler 0 * % belegg gjennomsnitt 80 % p-tid pr. plass, snitt (min.) 60 Bilturer pr. plass pr. time (t/r) 1,6 Åpningstid (timer) 10 ÅDT pr. plass 16,0 Opus Bergen AS 12

13 Når det gjelder trafikkfordelingen ut fra planområdet er der regnet med at 71% av trafikken til/fra planområdet kjører via mot kryss Litleåsvegen /Åsamyrane. Øvrig trafikk kjører i retning Liamyrane /Nyborgkrysset. Trafikkfordelingen er hentet fra Contramberegningene Beregning Beregningene indikerer følgende trafikkskapning som følge av utbyggingen: Beregnet trafikkskapning (ÅDT) Alternativ 1, Mest kontor, publikumstilbud Alternativ 2, Mest lager/industri Alternativ 3, mellomløsning Figur 9. Beregnet trafikkskapning (ÅDT) ved utnyttelse av m2 nytt areal i planområdet. Døgntrafikken er ventet å øke med mellom 500 og ÅDT som følge av å utnytte m2 nytt areal i planområdet. Trafikken er ventet å fordele seg med ca. 70% i Litleåsvegen og 30% i Liamyrane. Dette gir en trafikkøkning på mellom 400 ÅDT og 700 ÅDT i Litleåsvegen tilsvarende mellom 4% og 8% av dagens trafikkmengde. 5. TRAFIKALE KONSEKVENSER Beregnet endring i belastningsgrad i krysset Litleåsvegen / Åsamyrane med dagens veinett og trafikkmengder: Opus Bergen AS 13

14 1, 15 1, 10 1, 05 1, 10 1, 03 1, 06 1, 00 0, 95 0, 93 0, 90 0, 85 0, 80 Alt 0_2013 Alt 1_2013 Alt 2_2013 Alt 3_2013 Figur 10. Belastnings g r ad i krysset Litleåsvegen /Å samyrane - da gens kryss (2013 -trafikk) ved de ulike utbyggingsalternativene. Beregningene viser at belastningsgraden øker fra ca. 0,93 til mellom 1,03 og 1,10 avhengig av utbyggingsalternativ. Figur 11. Beregnede forsinkelser (sek./kjøretøy) - dagens veinett og trafikkmengde (2013). Beregningene viser at forsinkelsene øker med mellom ca 40 og 85 sek.pr. kjt. avhengig av utbyggingsalternativ. Alternativ 1 gir størst økning i belastningsgrad og forsinkelser. Det er også utført trafikkberegninger med tilsvarende beregnet trafikkøkning i en fremtidig situasjon (2030) med rundkjøring. Beregningene viser at belastningsgraden øker fra ca. 0,95 til 1,0 som følge av utbyggingen. Det er små endringer mellom utbyggingsalternativene (se vedlegg 1). Opus Bergen AS 14

15 6. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON Planforslaget innebærer at planområdet reguleres i henhold til nåværende bruk av arealene. I tillegg åpnes det for utvikling av ca m2 nytt bruksareal. Utnyttelse av m2 nytt bruksareal medfører en beregnet trafikkskapning på mellom 500 og ÅDT avhengig av arealfunksjoner. Beregningene viser at denne nyskapte trafikken ikke gir store utslag på døgntrafikken på veinettet. Trafikken i Litleåsvegen vil øke med mellom 4% og 8% i forhold til dagens situasjon. Krysset Litleåsvegen/ Åsamyrane har trafikkbelastning over praktisk kapasitetsgrense i dagens situasjon (ettermiddagsrush). Køene og forsinkelsene er på sideveg inn mot Åsamyrane. Krysset er sensitivt for ytterligere trafikkøkning og har ikke kapasitet til å håndtere forventet fremtidig trafikkmengde. Dagens trafikkskapningen til/fra planområdet er en vesentlig årsak til avviklingsproblemene i krysset. Det er grunn til å tro at planområdet står for ca. 40% av sidevegstrafikken i krysset. Økningen på m2 gir noe økte køer og forsinkelser i krysset og fremskynder dermed behovet for tiltak. Selv om trafikkøkningen pga. utbyggingen er liten, vil økt belastning i rushperiodene medføre at forsinkelsene øker med ca. 1 min. pr. kjt. Ved eventuell fremtidig ombygging av krysset til rundkjøring vil krysset være mindre sensitivt for trafikkøkning og endringer i forsinkelser som følge av utbyggingen blir vesentlig mindre. Det er 2 uavhengige tilkomster til planområdet og dette gir fleksibilitet til å håndtere trafikksituasjonen. Tilkomst via nytt, kapasitetssterkt hovedkryss ( Nyborgkrysset ) 2 alternative kjøreveier fra planområdet til hovedveinettet Fremtidig trafikksituasjon. kjøreveier ut fra planområdet gater med kollektivprioritering (felt) Åsamyrane vil ha fremtidig kollektivprioritering. Både rundkjøring og signalregulert kryss Litleåsvegen / Åsamyrane kan være aktuelt. Planområde Figur 12. Illustrasjon av fremtidig trafikksituasjon. Opus Bergen AS 15

16 Fremtidig trafikksituasjon er usikker. Det er ventet økt trafikk i området og eksisterende kryss vil ikke ha kapasitet til å håndtere forventet trafikkøkning uavhengig av utbyggingen i planområdet. Det er behov for ombygging av krysset for å unngå økende forsinkelser i Litleåsvegen og økt belastning på Liamyrane. Fremtidig kryssløsning må avklares i sammenheng med planene for overordnet infrastruktur i området (bybane, Nyborgtunnel). Det er aktuelt med fire felt i Åsamyrane inkl. kollektivprioritering. Både rundkjøring og signalregulert kryss kan være aktuelt for krysset Liamyrane / Åsamyrane. Når det gjelder krysset Liamyrane / Litleåsvegen som i dag har vanlig høyreregel, er det ikke forventet kapasitetsproblemer. Det kan imidlertid være en fordel med ombygging til rundkjøring for å få mer enhetlig trafikkregulering i området. Eventuelle tiltak må vurderes i sammenheng med hvilken kryssløsning som velges for krysset Litleåsvegen / Åsamyrane. Opus Bergen AS 16

17 Vedlegg 1: Kapasitetsberegninger, kryss Litleåsvegen/Åsamyrane Opus Bergen AS 17

18 GRAPHS - Flow Scale Analysis Average control delay per vehicle for the worst vehicle movement (seconds) and Highest degree of saturation in any lane Site: Alt 0_ 2013 New Site Processed: 27. august :18:36 SIDRA INTERSECTION Copyright Akcelik and Associates Pty Ltd Opus Bergen AS 18

19 GRAPHS - Flow Scale Analysis Average control delay per vehicle for the worst vehicle movement (seconds) and Highest degree of saturation in any lane Site: Alt 0_ 2030_rundkj New Site Processed: 27. august :20:25 SIDRA INTERSECTION Copyright Akcelik and Associates Pty Ltd Opus Bergen AS 19

20 DEGREE OF SATURATION Ratio of Demand Volume to Capacity (v/c ratio) Site: Alt 0_ 2013 New Site Giveway / Yield (Two-Way) All Movement Classes South East North Intersection Degree of Saturation 0,52 0,93 0,16 0,93 Colour code based on Degree of Saturation [ < 0.6 ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ > 1.0] Continuous Processed: 27. august :21:52 SIDRA INTERSECTION Copyright Akcelik and Associates Pty Ltd ions.com Project: C:\test\Litlasveien_alt0_2013.sip , SIVILINGENIOR HELGE HOPEN, PLUS / 1PC Opus Bergen AS 20

21 Liamyrane næringsareal Trafikkanalyse Site: Alt1_2013 New Site Giveway / Yield (Two-Way) All Movement Classes Intersection South Degree of Saturation 0, 54 1, 10 0, 18 1, 10 Colour code based on Degree of Saturation [ < 0.6 ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ > 1.0] Continuous Processed: 27. august : 40:15 SIDRA INTERSECTION Copyright Akcelik and Associates Pty Ltd Project: C:\test\Litlasveien_alt0_2013.sip , SIVILINGENIOR HELGE HOPEN, PLUS / 1PC Opus Bergen AS 21

22 Liamyrane næringsareal Trafikkanalyse DEGREE OF SATURATION Intersection Site: Alt2_2013 Ratio of Demand Volume to Capacity (v/c ratio) New Site Giveway / Yield (Two-Way) All Movement Classes South East North Intersection Degree of Saturation 0,53 1,03 0,17 1,03 Colour code based on Degree of Saturation [ < 0.6 ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ > 1.0] Continuous Site: Alt3_2013 Processed: 27. august :44:27 SIDRA INTERSECTION Copyright Akcelik and Associates Pty Ltd New Site Giveway / Yield (Two-Way) Opus Bergen AS 22

23 Liamyrane næringsareal Trafikkanalyse Intersection Alt_3_2013 South Degree of Saturation 0, 53 1, 06 0, 18 1, 06 Colour code based on Degree of Saturation [ < 0.6 ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ > 1.0] Continuous Processed: 27. august :46:35 SIDRA INTERSECTION Copyrigh t Akcelik and Associates Pty Ltd Project: C:\test\Litlasveien_alt0_2013.sip , SIVILINGENIOR HELGE HOPEN, PLUS / 1PC Opus Bergen AS 23

24 Liamyrane næringsareal Trafikkanalyse DEGREE OF SATURATION Intersection Site: Alt 0_ 2030 _rundkj Ratio of Demand Volume to Capacity (v/c ratio) New Site Roundabout All Movement Classes South East North Intersection Degree of Saturation 0,73 0,95 0,57 0,95 Colour code based on Degree of Saturation [ < 0.6 ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ > 1.0] Continuous Opus Bergen AS 24

25 Liamyrane næringsareal Trafikkanalyse Site: Alt 1_ 2030_rundkj Intersection New Site Roundabout All Movement Classes South Degree of Saturation 0, 76 1, 01 0, 63 1, 01 Colour code based on Degree of Saturation [ < 0.6 ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ > 1.0] Continuous Processed: 27. august :06:44 SIDRA INTERSECTION Copyright Akcelik and Associates Pty Ltd Project: C:\test\Litlasveien_alt0_2013.sip , SIVILINGENIOR HELGE HOPEN, PLUS / 1PC Opus Bergen AS 25

26 Liamyrane næringsareal Trafikkanalyse Intersection DEGREE OF SATURATION Site: Alt 2_ 2030_rundkj Ratio of Demand Volume to Capacity (v/c ratio) New Site Roundabout All Movement Classes South East North Intersection Degree of Saturation 0,75 0,99 0,60 0,99 Colour code based on Degree of Saturation [Ratio of Demand Volume to Capacity (v/c ratio) New Site Roundabout Site: Alt 3_ 2030_rundkj Opus Bergen AS 26

27 Liamyrane næringsareal Trafikkanalyse Intersection Alt. 3_ 2030_rundkj Degree of Saturation South 0, 76 East 1, 00 North 0, 62 1, 00 Colour code based on Degree of Saturation Opus Bergen AS 27

Sortland kommune Markeveien trafikkanalyse. Utgave:

Sortland kommune Markeveien trafikkanalyse. Utgave: Markeveien trafikkanalyse Utgave: 1 24.4.2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Markeveien trafikkanalyse Utgave / dato: Utgave 1 / 24.4.2015 Arkivreferanse: Oppdrag:

Detaljer

NOTAT. Bakgrunn. Krysset

NOTAT. Bakgrunn. Krysset NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Arkitektkontoret ABO AS v/ Bjørn Atle Drange Dato: 16.1.2007, revidert 21.8.2011, 15.9.2011og 8.2.2013 Tema: Utbygging i Breiviken - kapasitetsvurdering kryss

Detaljer

TRAFIKKANALYSE DETALJREGULERING LURA BYDELSSENTER. 1 Innledning Dagens trafikksituasjon Fremtidig situasjon med midlertidig adkomst...

TRAFIKKANALYSE DETALJREGULERING LURA BYDELSSENTER. 1 Innledning Dagens trafikksituasjon Fremtidig situasjon med midlertidig adkomst... Oppdragsgiver: Lura Utvikling AS Oppdrag: 531118 Lura Bydelssenter Forprosjekt VA og trafikkteknisk plan9.2014 Dato revidert: 04.09.2014 Skrevet av: Jenny Persson, Marte Fuglesang og Gorm Carlsen Kvalitetskontroll:

Detaljer

Kryss Rektor Ørns gate - Fylkesveg 32, Skien. Trafikkvurdering rundt mulig stenging av fv 44 Mælagata

Kryss Rektor Ørns gate - Fylkesveg 32, Skien. Trafikkvurdering rundt mulig stenging av fv 44 Mælagata Kryss Rektor Ørns gate - Fylkesveg 32, Skien Trafikkvurdering rundt mulig stenging av fv 44 Mælagata Region sør Tønsberg kontorsted Plan og prosjektering Vestfold Dato: 6.februar 2013 Prosj 20370 Fv 44

Detaljer

Reguleringsplan Leikvang

Reguleringsplan Leikvang Bergen, mars 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER OG AVGRENSNING... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 6 4.1. TRAFIKKMENGDER, DAGENS SITUASJON... 6 4.2. NYSKAPT TRAFIKK...

Detaljer

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Sivilingeniør Helge Hopen AS Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Bergen, 30.9.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 3.1 PARKERING... 4 3.2 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

1 Innledning Trafikk Dagens Fremtidig Kapasitetsberegninger Vedlegg... 5

1 Innledning Trafikk Dagens Fremtidig Kapasitetsberegninger Vedlegg... 5 Oppdragsgiver: Nes Kommune Oppdrag: 600778-01 Trafikkanalyse Grasdokk-krysset Dato: 2015-04-21 Skrevet av: Marthe Fuglesang Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GRASDOKK-KRYSSET TRAFIKKANALSYE INNHOLD

Detaljer

Sandsliåsen Trafikkanalyse

Sandsliåsen Trafikkanalyse Bergen, 30.3.2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. TRAFIKKSITUASJONEN I OMRÅDET... 4 3.1. TRAFIKKMENGDER... 4 3.2. TRAFIKKAVVIKLING... 5 3.3. TRAFIKKSIKKERHET OG GANG/SYKKEL... 5 4. TRAFIKKSKAPNING

Detaljer

Kristianholm, Sandviken

Kristianholm, Sandviken Sivilingeniør Helge Hopen AS Kristianholm, Sandviken Kapasitetsanalyse kryss Sjøgaten/Sandviksveien Bergen, 17.6.2015 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 BAKGRUNN... 3 3 DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 3.1 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

Trafikk. Innledning. Data for trafikkmengder, ulykker etc. er hentet fra Nasjonal Vegdatabank. Problemstillinger

Trafikk. Innledning. Data for trafikkmengder, ulykker etc. er hentet fra Nasjonal Vegdatabank. Problemstillinger Trafikk Innledning Utredning av de trafikale virkningene av utbygging i området omfatter problemstillinger knyttet til trafikkskapning / nyskapt trafikk, kapasitet / trafikkavvikling og trafikksikkerhet.

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

Drotningsvik næringsområde Trafikkanalyse

Drotningsvik næringsområde Trafikkanalyse Bergen, 30.11.2012, rev. 3.7.2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. TRAFIKKSITUASJONEN I OMRÅDET... 4 2.1. DAGENS VEGNETT... 4 2.2. DAGENS VEGNETT M/ KOLLEKTIVFELT DROTNINGSVIK-BREIVIKKRYSSET... 7 2.3. FREMTIDIG

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

NOTAT. Bakgrunn. Dagens trafikksituasjon

NOTAT. Bakgrunn. Dagens trafikksituasjon NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Arkitektgruppen Cubus AS v/ Liz Eva Tøllefsen Dato: 22.1.2015 Tema: Reguleringsplan Bjørnsons gate 29, Kronstad. Supplerende trafikkvurderinger. Bakgrunn Det

Detaljer

NOTAT. BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk. Bybanen Utbygging

NOTAT. BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk. Bybanen Utbygging Side: 1 av 10 Til: Fra: Bybanen Utbygging Asplan Viak v/ Audun Kvam, Morten Henriksen Sivilingeniør Helge Hopen AS Dato: 22. september 2010 Kopi til: BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk

Detaljer

1 Innledning Alternativ 8 - kapasitetsvurdering Dagens situasjon (2014) Alternativ Alternativ

1 Innledning Alternativ 8 - kapasitetsvurdering Dagens situasjon (2014) Alternativ Alternativ Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2015-02-03 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: KAPASITETSVURDERING ALTERNATIV 8 INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT Trafikkanalyse Nesttunbrekka 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Nesttunbrekka er det laget en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger

Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: 16.10.2006 Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger Bakgrunn Notatet inneholder en trafikkvurdering

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 536915-01 Reguleringsplan Sparbekkveien 2, Åmot Dato: 20.05.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET INNHOLD Trafikkmengder...

Detaljer

Beregninger med trafikkmodellen Contram for Bergensdalen-sentrum Trafikktellinger i Bjørnsons gate (korttidstellinger)

Beregninger med trafikkmodellen Contram for Bergensdalen-sentrum Trafikktellinger i Bjørnsons gate (korttidstellinger) NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Brødrene Ulveseth AS v/ Atle Ulveseth Dato: 28.5.2010 Tema: Trafikkvurdering Bjørnsons gate, Bergen Bakgrunn Oppdraget går ut på å foreta en analyse av fremtidig

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

LIAMYRANE 4 TRAFIKKVURDERINGER

LIAMYRANE 4 TRAFIKKVURDERINGER LIAMYRANE 4 TRAFIKKVURDERINGER mars 2005 K O M P A S KOMPETANSESENTER FOR AREALPLANLEGGING OG SAMFERDSEL K O M P A S LIAMYRANE 4, OMBYGGING TIL FORRETNING TRAFIKKVURDERINGER Trafikktall Trafikksikkerhet

Detaljer

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp Notat 11 KU Bybanen Sentrum - Åsane - Tilleggsutredning nr 11. Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp 2013-10-07 Til: Bergen kommune ved etat for Plan og geodata Fra: Siv.ing Helge Hopen Dato:

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009 Trafikkanalyse Damsgårdsveien 161 171 Oppdatert 24.juni 2009 1 Sammendrag I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Damsgårdsveien 161 171 er det fremmet ønske om at det utarbeides

Detaljer

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R LILLEH AM M ER STRAN DPA RK AN S TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkvurdering x OPPDRAGSNUMMER 17657001 OPPDRAGSLEDER Isabela Queiroz OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Kapasitetsberegning x 1 Innledning I forbindelse med utbygging

Detaljer

Minde Allmenning. Trafikkanalyse

Minde Allmenning. Trafikkanalyse Minde Allmenning Bergen, juni 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN... 4 2.1. PROBLEMSTILLINGER... 4 2.2. LOKALISERING... 4 2.3. BESKRIVELSE AV TILTAKET... 5 3. TRAFIKKSITUASJONEN I OMRÅDET... 7

Detaljer

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Til: Alliance arktekter AS v/charlotte Helleland Fra: Erik Sterner Dato: 2011-07-01 KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Bakgrunn Alliance Arkitekter AS skal utarbeide reguleringsplan for Kalfarveien

Detaljer

Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: ARTEC Prosjekt Team AS Dato: Tema: Trafikkvurdering Sandviksveien/Lerøy, supplerende analyse

Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: ARTEC Prosjekt Team AS Dato: Tema: Trafikkvurdering Sandviksveien/Lerøy, supplerende analyse NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: ARTEC Prosjekt Team AS Dato: 16.6.2009 Tema: Trafikkvurdering Sandviksveien/Lerøy, supplerende analyse Bakgrunn I forbindelse med reguleringsarbeid på Lerøy

Detaljer

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET NOTAT Oppdrag Visjon Sandsli Kunde Statoil Notat nr. 4 Til Hans-Tore Bauge, Statoil Kjell Erik Myre, Statens vegvesen Fra Kopi Elin Øvren, Rambøll Norge AS Tor Lunde, Rambøll Norge AS KAPASITETSANALYSE

Detaljer

Reguleringsplan Skansemyrveien boliger/barnehage. Trafikkanalyse

Reguleringsplan Skansemyrveien boliger/barnehage. Trafikkanalyse Reguleringsplan Skansemyrveien boliger/barnehage Bergen 24. januar 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PLANOMRÅDET... 4 3. PROBLEMSTILLINGER... 4 4. DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 5 4.1. TILKNYTNING TIL HOVEDVEGNETTET...

Detaljer

1 Innledning Tellinger Kapasitetsberegninger Samlet vurdering og anbefaling Vedlegg...12

1 Innledning Tellinger Kapasitetsberegninger Samlet vurdering og anbefaling Vedlegg...12 Oppdragsgiver: Trondheim kommune Oppdrag: 537365 Områdeplan Granåsen skisenter, bistand KU og ROS Dato: 2015-04-29 Skrevet av: Marthe Fuglesang/Birgitte Nilsson Kvalitetskontroll: Birgitte Nilsson KRYSSKAPASITET

Detaljer

Trafikale vurderinger

Trafikale vurderinger M3 Anlegg Naurstadhøgda massedeponi Oppdragsnr.: 5164409 Dokumentnr.: 1 Versjon: 2 2017-09-26 Oppdragsgiver: M3 Anlegg Oppdragsgivers kontaktperson: Ronny Hermansen Rådgiver: Norconsult AS, Valkendorfsgate

Detaljer

Det er forutsatt samme %-vise fordeling av trafikken på vegnettet som i contram-modellen.

Det er forutsatt samme %-vise fordeling av trafikken på vegnettet som i contram-modellen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Internt Del: Trafikkanalyse Dato: 11.07.07 Skrevet av: Ansatt Arkiv: o:\511848\08_resultatdokumentasjon \trafikkanalyse\notat_wergeland_100 607_audun.doc Kvalitetskontroll:

Detaljer

UTKAST. Sandalsveien, Nesttun. Trafikkanalyse

UTKAST. Sandalsveien, Nesttun. Trafikkanalyse UTKAST Sandalsveien, Nesttun Bergen, februar 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 5 3.1. TRAFIKKMENGDER... 5 3.2. KAPASITET OG TRAFIKKAVVIKLING... 5 4.

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-03-27 Oppdragsnr.: 5121563 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Reguleringsplan barnehage Sletten

Reguleringsplan barnehage Sletten Sivilingeniør Helge Hopen AS Reguleringsplan barnehage Sletten Bergen, 8.mai 2015 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLINGER... 3 3 BESKRIVELSE AV DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 5 3.1 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

OMRÅDEANALYSE S18 - ODINS VEI. Områdeanalyse S18 - Odins vei

OMRÅDEANALYSE S18 - ODINS VEI. Områdeanalyse S18 - Odins vei Områdeanalyse S18 - Odins vei Innhold INNLEDNING HISTORISK UTVIKLING STRØKSKARAKTER SOSIAL INFRASTRUKTUR GRØNTSTRUKTUR - GANG/SYKKEL-VEI KJERNEOMRÅDE OVERSIKTSPLAN TOMTEANALYSE FJERNVIRKNING GRØNTSTRUKTUR

Detaljer

Solsiden Terasse AS planlegger utbygging av ca. 12 boliger i Langerekkja, Indre Arna..

Solsiden Terasse AS planlegger utbygging av ca. 12 boliger i Langerekkja, Indre Arna.. NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Solsiden Terasse AS v/ John E Hammarstrøm Dato: 26.2.2016 Tema: Trafikkvurdering Langerekkja, Indre Arna Bakgrunn Solsiden Terasse AS planlegger utbygging av

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

KRYSS KOBBERVIKDALEN - DRÅPEN. SUPPLERENDE VURDERINGER AV KAPASITET AV KRYSSLØSNINGENE TIL KOBBERVIKDALEN.

KRYSS KOBBERVIKDALEN - DRÅPEN. SUPPLERENDE VURDERINGER AV KAPASITET AV KRYSSLØSNINGENE TIL KOBBERVIKDALEN. Oppdragsgiver: Oppdrag: Moveien Eiendom AS Reguleringsplan for Dråpen 2 i Drammen kommune. Supplerende vurdering av kapasitet av kryssløsningene til Kobbervikdalen. Dato: 2013.02.18 Skrevet av: Olav Schou

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og NOTAT OPPDRAG Krysset Kjempenhøy x fv. 82 DOKUMENTKODE 711 943 RITr NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sortland kommune OPPDRAGSLEDER Per Olav Bye KONTAKTPERSON Brynjulv Øverby SAKSBEH Ole

Detaljer

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 NOTAT Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 Til Fra Kopi Linda Sætre Carl Henrik Bjørseth og Petter Skulbru Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Landmannstorget Skien kapasitetsberegninger buss PROSJEKTNUMMER 29341001 TIL Structor AS PROSJEKTLEDER Vegard Brun Saga OPPRETTET AV Stein Emilsen DATO 7 KONTROLLERT AV Vegard Brun Saga 1 Innledning

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Vedlegg 9, Trafikkanalyse Juli 2016 Planavdelingen, Vestby kommune 1 Beregnet til Åpen Dokument type Rapport Dato Juli 2016 RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-08-22 Oppdragsnr.: 5121563 002 2014-08-22 Til annengangsbehandling AkSve MaSko LaNie 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev.

Detaljer

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Olav Finne Sindre Lillebø Saksbehandler/innvalgsnr: Sindre Lillebø +47 55516407 Vår dato: 2012-09-21 Vår referanse: Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Dagens

Detaljer

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtun Leir er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Trafikkstrømningsmønster - Kommuneplan/sentrumsplan. Kort kommentar til bruk for drøfting og tolkning. Med eksempel i ettermiddags situasjonen

Trafikkstrømningsmønster - Kommuneplan/sentrumsplan. Kort kommentar til bruk for drøfting og tolkning. Med eksempel i ettermiddags situasjonen Notat Til: Fra: Gjesdal kommune Odd Magne Sørfossmo Kopi: Dato: 11. mai 2015 Emne: Trafikkstrømningsmønster - Kommuneplan/sentrumsplan Kapasitetsberegninger SIDRA Kort kommentar til bruk for drøfting og

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse Sivilingeniør Helge Hopen AS Eidsvåg skole Bergen, 29.7.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 TRAFIKKSKAPNING FRA UTBYGGINGEN... 4 4 KONSEKVENSER... 4 4.1 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya

KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 29.06.2015 KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side:1 Innholdsfortegnelse Vurdering av kryssløsninger...

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune,

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, Vår saksbehandler Webadresse http://www.kristiansand.kommune.no/ Telefon/Telefaks

Detaljer

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4 Oppdragsgiver: Trondheim kommune fakturamottak Oppdrag: 533053 Trafikkberegninger Tempe Dato: 2013-10-17 Skrevet av: Jenny Persson/Birgitte Nilsson Kvalitetskontroll: Birgitte Nilsson TRAFIKKBEREGNINGER

Detaljer

NOTAT Plan 1728: Områdeplan Langnes - Trafikk

NOTAT Plan 1728: Områdeplan Langnes - Trafikk NOTAT Plan 1728: Områdeplan Langnes - Trafikk Notat nr.: 1 07.03.2012 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Maren Thorstensen Tromsø kommune Kopi til: Fra: Kyrre Gran / Stein Emilsen Sweco Norge AS Plan

Detaljer

MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND

MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. VERSJON

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset Ringveg øst og E39 nord i Åsane Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset 8.3.2016 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers kontaktperson: Rådgiver: Oppdragsleder: Fagansvarlig: Andre nøkkelpersoner: Statens vegvesen

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE RIT-NOT-01 EMNE

OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE RIT-NOT-01 EMNE OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE 130 614-RIT-NOT-01 EMNE av adkomst og kapasitet i krysset med TILGJENGELIGHET Åpen Grasmogrenda næringsområde OPPDRAGSGIVER Nordby Eiendomsselskap AS OPPDRAGSLEDER

Detaljer

Rv. 580 Flyplassvegen. Evaluering av sambruksfeltet

Rv. 580 Flyplassvegen. Evaluering av sambruksfeltet Rv. 580 Flyplassvegen et Bergen, oktober 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN... 5 3.1. PROSESS... 5 3.2. TRAFIKKMESSIGE PROBLEMSTILLINGER... 5 4. METODE... 8 4.1. ALTERNATIVE

Detaljer

Mindeporten. Trafikkanalyse

Mindeporten. Trafikkanalyse Bergen, mars 2009, revidert desember 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN... 4 2.1. OVERORDNEDE PLANER... 4 2.2. PROBLEMSTILLINGER... 4 2.3. LOKALISERING... 5 2.4. BESKRIVELSE AV TILTAKET... 6 3.

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN. Oppdrag Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01. Dato

NOTAT TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN. Oppdrag Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01. Dato NOTAT Oppdrag 1350021062 Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01 Dato 02.03.2017 Til Fra Kopi Jon Døviken, WSP og Tom Bredesen, NTI Eiendom Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde, Rambøll TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN Dato 02.03.2017

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 05.11.2015 Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 05.11.2015

Detaljer

RAPPORT TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET

RAPPORT TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET Beregnet til Jonsvollskvartalet Dokument type Konsekvensutredning - delrapport Dato 2009-06-26 RAPPORT TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET RAPPORT TRAFIKKANALYSE - JONSVOLLSKVARTALET Revisjon 3.0 Dato

Detaljer

NOTAT Triaden Vest trafikkanalyse

NOTAT Triaden Vest trafikkanalyse NOTAT Notat nr.: Dato 1 Til: Navn Jan Knoop Firma LPO Arkitekter AS Fork. Anmerkning Fra: Stein Emilsen Terje Wølneberg Sweco Norge AS Sweco Norge AS Skårer vest Delområde 8 Overordnet trafikkvurdering

Detaljer

Trafikkanalyse Landåstorget Nord

Trafikkanalyse Landåstorget Nord Trafikkanalyse Landåstorget Nord Juni 2009 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Landåstorget er det laget en trafikkanalyse med tanke på: 1: Kartlegge dagens

Detaljer

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Oppdragsgiver: Lærdal kommune Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato:

Oppdragsgiver: Lærdal kommune Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603063-02 Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato: 26.08.2016 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: Morten Henriksen TRAFIKKANALYSE INNHOLD Innleiing...

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

GATEBRUKSPLAN INNHERREDSVEIEN KOLLEKTIVSIMULERING MED BRUK AV AIMSUN INNHERREDSVEIEN

GATEBRUKSPLAN INNHERREDSVEIEN KOLLEKTIVSIMULERING MED BRUK AV AIMSUN INNHERREDSVEIEN GATEBRUKSPLAN INNHERREDSVEIEN KOLLEKTIVSIMULERING MED BRUK AV AIMSUN INNHERREDSVEIEN 2 1 3 PLANPROSESS - FIRE ALTERNATIVER A. Forprosjekt B. Gatebruksplan 1. Prioritering av buss 2. Prioritering av sykkel

Detaljer

DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK

DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK 1. Eksisterende trafikkmengder Det foreligger få tellinger av trafikk som sier noe om trafikkmengde i eksisterende rundkjøring Dvergsnesveien x Kystveien.

Detaljer

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER GRØNN BY BRØSET

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER GRØNN BY BRØSET NOTAT Oppdrag Konsulentbistand saksbehandling TRH kommune - Brøset Kunde Trondheim kommune Notat nr. 001-2 Til Kristian Sandvik, Trondheim kommune Fra Kopi Elin Øvren, Rambøll Norge AS [Navn] TRAFIKKBEREGNINGER

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Solheimsgaten. Reguleringsplan, gnr. 158, bnr. 30 m.fl. Trafikkanalyse

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Solheimsgaten. Reguleringsplan, gnr. 158, bnr. 30 m.fl. Trafikkanalyse Sivilingeniør Helge Hopen AS Solheimsgaten Reguleringsplan, gnr. 158, bnr. 30 m.fl. Bergen, 30.1.2015, revidert 1.4.2015 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLINGER... 3 2.1 OVERSIKT OVER

Detaljer

Områderegulering for Marviksletta

Områderegulering for Marviksletta Områderegulering for Marviksletta Trafikkanalyse Utarbeidet for: Kristiansand kommune 3151 Juni 2011 FORORD Som en del av pågående områderegulering for Marviksletta, er ViaNova Kristiansand AS engasjert

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4 NOTAT Oppdragsgiver: Plan Arkitekter AS Oppdrag: 533100 Logistikkpark Vinterbro Dato: 2014-10-15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Ola S. Brandvold TRAFIKKNOTAT LOGISTIKKPARK VINTERBRO INNHOLD

Detaljer

Juni Før / etterundersøkelse av kollektivplan Christies gate - Bryggen

Juni Før / etterundersøkelse av kollektivplan Christies gate - Bryggen Juni 2005 Før / etterundersøkelse av kollektivplan Christies gate - Bryggen Statens vegvesen 2 Bergen kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN...4 2. AVGRENSING OG METODE...6 3. TRAFIKKMENGDER...6 3.1. FORUTSETNINGER...

Detaljer

Usikkerhet i kapasitetsberegninger for universitetsområdet, Rambøll januar 2016

Usikkerhet i kapasitetsberegninger for universitetsområdet, Rambøll januar 2016 NOTAT Adkomst til Universitetsområdet Usikkerhet i kapasitetsberegninger for universitetsområdet, Rambøll januar 2016 Rambøll ble gitt i oppdrag å gjøre kapasitetsberegninger for eksisterende kryss mellom

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

1 Innledning 2. 5 Oppsummering 29. 6 Vedlegg 31

1 Innledning 2. 5 Oppsummering 29. 6 Vedlegg 31 STATENS VEGVESEN REGION ØST REG.PLAN FV. 109 ALVIM TORSBEKKDALEN KOLLEKTIVTILTAK/ KORRIDORUTVIKLING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no TRAFIKKANALYSE

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR APELTUNOMRÅDET

TRAFIKKANALYSE FOR APELTUNOMRÅDET TRAFIKKANALYSE FOR APELTUNOMRÅDET Januar 2005 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3. PROBLEMSTILLINGER... 4 4. ALTERNATIVER... 5 5. DAGENS VEGNETT (ALTERNATIV 0)... 6 5.1. TRAFIKKMØNSTER... 6 5.2.

Detaljer

Kong Oscars gate. Trafikkanalyse

Kong Oscars gate. Trafikkanalyse Bergen, desember 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 2.1. TRAFIKKMENGDER... 4 2.2. TRAFIKKAVVIKLING OG KAPASITET... 4 2.3. TRANSPORTFUNKSJON... 5 2.4. KOLLEKTIVTRAFIKK... 7

Detaljer