Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: 614 &65 Arkivsaksnr.: 17/650 Sign: Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: 614 &65 Arkivsaksnr.: 17/650 Sign: Dato:"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: 614 &65 Arkivsaksnr.: 17/650 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Hovedutvalg helse og omsorg RUTINER FOR MÅLTIDER I INSTITUSJONER I KARMØY Helse- og omsorgssjefens forslag til vedtak: Hovedutvalg Helse- og omsorg vedtar at middagsmåltid flyttes til ettermiddag, og at det innføres et fjerde måltid med lunsj ved alle sykehjem og bokollektiv for eldre i Karmøy kommune. Endringen vil også gjelde for dagsentre for eldre, som da vil få en forskyvning av åpningstid. Hovedutvalg Helse- og omsorg vedtar at det opprettes en arbeidgruppe med representanter fra sykehjem, bokollektiv for eldre, produksjonskjøkken, dagavdeling, hjemmetjeneste og tillitsvalgte. Arbeidsgruppen utarbeider en framdriftsplan for implementering. Implementering kan tidligst iverksettes fra 1. september Arbeidsgruppen påser at prosedyre for omstilling følges hvis dette skulle være nødvendig.

2 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: God kvalitet i ernæringsarbeidet betyr at ernæringstiltak er tilpasset den enkeltes behov. Maten skal tilbys på en måte som bidrar til matglede og at pasientene opplever omsorg. Rammene for måltidene og hvordan maten blir servert kan ha stor betydning for hvor mye som blir spist. Menyene på institusjoner i Karmøy kommune er næringsberegnet for å sikre at maten har ernæringsmessig god kvalitet. Oppbygging av menyene bygger på rådene i kosthold ved helseinstitusjoner (kosthåndboken). Ernæringsarbeid rettet mot syke omfatter kostveiledning og ernæringsbehandling basert på diagnose og helsetilstand. Et viktig mål er at pasienten skal få dekket sitt grunnleggende behov for energi og næringsstoffer. Fagpersoner med ansvar for mattilbud, måltider og ernæringsoppfølging må gjøre seg kjent med målgruppene generelt og den enkelte pasients spesielle behov og ønsker. Ved kartlegging og vurdering av tiltak som skal ivareta den enkeltes behov for energi og næringsstoffer må det vurderes i hvilken grad pasienten har krefter, kunnskaper og vilje til å følge opp råd og veiledning vedrørende kostholdet. Alle pasienter skal vurderes for ernæringsmessig risiko ved innleggelse og deretter månedlig, eller etter et annet faglig begrunnet individuelt opplegg. Heldøgnsinstitusjoner stiller særlige krav til ernæringsarbeidet. Individuelle behov må styre tilretteleggingen. Tiltakene må tilrettelegges for individuelle behov, avhengig av om personen er i aktiv rehabilitering, er eldre med ulike funksjonsnedsettelser, har alvorlig grad av demens, eller er alvorlig syk eller døende. Nært samarbeid med pasient/pårørende er verdifullt for å optimalisere mattilbudet og ernæringsbehandlingen. Regelmessige måltider fordelt over døgnets våkne timer er fordelaktig av flere grunner. Det øker muligheten for at alle næringsstoffer blir absorbert i den grad kroppen trenger det, og normaliserer sult- og metthetsfølelsen. Dette gjør det også lettere å unngå småspising mellom måltidene. Et trygt, velsmakende og ernæringsmessig godt mattilbud til pasientene krever kompetanse og samarbeid mellom mange aktører. Fakta/saksopplysninger: Bakgrunn for saken De eldste eldre er blant de befolkningsgruppene som er mest utsatt for å utvikle ernæringsproblemer. Det er særlig de syke, de med demens og de eldste eldre på institusjon som er i risikogruppen for å utvikle underernæring. Sykdom er den viktigste årsaken til underernæring. På den annen side øker underernæring risikoen for komplikasjoner, reduserer motstand mot infeksjoner, forverrer fysisk og mental funksjon, gir redusert livskvalitet, forsinket rekonvalesens og økt dødelighet. Nøkkelen til en ernæringsmessig god pleie av

3 institusjonsbeboere er at vekttap blir oppdaget tidlig, og at næringsinntaket og ernæringsstatus overvåkes kontinuerlig. Et godt mattilbud og et hyggelig måltidsmiljø bidrar til matglede, matlyst og trivsel. Menyen bør være energi- og næringsberegnet og inkludere standard og spesialkoster. Institusjonene må ha nødvendig kompetanse til å igangsette og følge opp ernæringsbehandling som spesialkost, sondeernæring og intravenøs ernæring for de som har behov for dette. Planlegging av mattilbudet forutsetter god kunnskap om ernæring og kjennskap til pasientgruppens ernæringsmessige behov. Planlegging innebærer å kunne: Omsette matvare- og ernæringskunnskap til et godt mattilbud Bestemme krav til råvarenes kvalitet (innkjøp) Bestemme hva som skal serveres til hvert måltid ut fra en næringsberegnet meny Ta hensyn til økonomi Tilrettelegge og styre matproduksjonen Menyene (som inkluderer alle måltidene) må ha kjent næringsinnhold. Både energiinnhold og energifordelingen (fordeling mellom karbohydrater, fett og proteiner) i måltidene må være beregnet. Dagens organisering Måltidsrytme og kosthold i institusjonene i Karmøy kommune. Måltidsrytme De fleste institusjonene har følgende måltidsrytme: Frokost Middag Kaffe Kvelds Tiden mellom kvelds og frokost er altfor lang. Derfor får alle brukere tilbud om senkvelds. Det kan f eks. bli tilbudt brødmat, grøt, suppe eller yoghurt. Det blir også servert mellommåltider til de som har behov for det. Mellommåltider kan være frukt, smoothie, yoghurt eller brødmat. For at brukerne skal få en best mulig matopplevelse og mest mulig næringsrik mat, legges følgende til grunn i produksjon: Mest mulig ferske eller fryste råvarer Poteter og enkelte grønnsaker leveres fra lokal produsent for at kvaliteten skal være best mulig. Supper og sauser lages fra bunnen Normalt brukes ikke halvfabrikata eller ferdigmat Middagen serveres nylaget. Dessert/suppe og kaffemat serveres hver dag. Det legges stor vekt på at maten skal være næringsrik og smakfull. Det skal alltid være nok mat, tilpasset den enkelte sitt behov. På tross av mange tiltak for å servere god og næringsrik mat, kan enkelte brukere ha problemer med å få optimalt av alle næringsstoffer. Det kan ha ulike grunner. Men mange av de som bor på institusjonene har problemer av ulik art som gjør at matinntaket kan være vanskelig.

4 I Karmøy kommune har produksjonskjøkken fokus på Helsedirektoratets nøkkelrådskost; denne legges til grunn ved utarbeidelse av standardmenyene. Standardmenyene legges til grunn ved utarbeidelse av mat med tilpasset konsistens, dietter og spesialkost. De fleste brukerne får standardmeny, men det er et økende antall brukere med behov for et tilpasset kosthold. Vår meny er variert og går over 10 uker. Menyen blir jevnlig evaluert. Rettene er for det meste tradisjonell norsk mat. Hver uke serveres fisk 3 dager og kjøtt 3 dager. En gang pr uke brukes et fiskefarseprodukt og et kjøttfarseprodukt. Lørdag serveres grøt kl Lørdag kveld serveres som oftest en varmrett. Dagtilbudene har middagsservering på samme tidspunkt som institusjonene. Prøveprosjekt Skudenes bu- og behandlingsheim har sammen med produksjonskjøkken hatt et prøveprosjekt på «innføring av det fjerde måltid». Prøveprosjektet har vært et ønske om å skape en mer fleksibel hverdag for beboerne, og sørge for jevnere måltider slik at en større del av ernæringsbehovet dekkes uten behov for spesielle tilpasninger. Utgangspunktet var et ønske fra personal og ledelse ved sykehjemmet om å flytte tidspunktet for middagsservering for å bedre ernæringsstatus og skape fleksibilitet i hverdagen. De fleste aktiviteter foregår på formiddag. Det er lite tilbud på ettermiddagene. For personer med demens kan dette være en av årsakene til økt uro. Nasjonalt fokus og erfaringer fra andre institusjoner er medvirkende til at dette ønsket er fremmet av personalet. Driftsleder for produksjonskjøkken har på bakgrunn av retningslinjer for kosthold ved helseinstitusjoner (kosthåndboken) hatt stor interesse for å prøve ut foreslått endring. Målsettingen har vært at: Endringen skal få betydning for den enkelte beboers aktivitetsnivå Enklere å gjennomføre, iverksette individuelle aktiviteter ifht «Aktivitetsdosetten» Regelmessige måltider, jevnere fordelt utover døgnet Kortere nattfaste Minske ettermiddagsuroen hos demente God atmosfære under middagsmåltidet, ro under måltidet God ernæringsstatus Sikre oppdaterte individuelle tiltak i forhold til ernæring Implementering av verktøy for kartlegging av ernæringsstatus Tettere dialog med pårørende og bruker Måltidsrytme ved Skudenes BBH i prøveprosjektet har vært: Frokost lunsj middag m/kaffe dessert evt kaffemat Kvelds Det blir også servert mellommåltider og senkvelds til de som har behov for det.

5 Dagtilbud for hjemmeboende som har lokasjon ved Skudenes bu- og behandlingsheim, har i prøverposjektet hatt samme servering med lunsj og middag. Åpningstiden ved dagtilbudet har hatt en forskyvning, som vil si at brukeren kommer senere om morgenen, og er lengre ut på ettermiddagen. Brukerne har spist middag før de har blitt transportert til eget hjem. Evaluering av prøveprosjekt Prøveprsojektet har hatt en evaluering etter 9 måneders drift. Det har vært ulike oppgaver som har måtte justeres på og tilpasses underveis i perioden. Endringen oppleves positivt fra alle involverte aktører i prosjektet, og det er et ønske om at prøveprosjektet skal bli implementert som fast rutine ved sykehjemmene. Evaluering fra sykehjemsavdeling, dagavdeling, hjemmetjeneste og produksjonskjøkken følger som vedlegg. Økonomi Endringen skal ikke generere økt behov for personell hverken i sykehjemsavdeling eller produksjonskjøkken Det er sannsynlig at innføring av lunsj, vil kunne gi noe økte kostnader på matbudsjett. I prøveprosjektet har det vært vanskelig å få et nøyaktig bilde av kostnadene. Prøveperioden har vært for kort og det har samtidig vært gjort andre endringer som har hatt innvirkning på økonomien. Eventuelle økte kostnader i forbindelse med innføring av lunsj, vil håndteres innenfor tildelt budsjettramme i Helse- og omsorgsetaten. Vurdering: Forslag til løsning Det er hyppig omtale av underernæring blant eldre. Rutiner i sykehjem kan føre til svært ujevn tilførsel av næringsstoffer i løpet av døgnet. Det er viktig å skape økt matglede og økt matlyst, samt å øke bevisstheten om mat og måltiders betydning for eldre. Å endre måltidsrutiner med å legge middagsservering til ettermiddag og innføre lunsj, gir en bedre fordeling av ernæringsbehovet, og det vil i tillegg gi en mulighet for å aktivisere pasientene på en bedre måte på dagtid. Helse- og omsorgssjefens kommentarer: De eldste eldre er blant de befolkningsgruppene som er mest utsatt for å utvikle ernæringsproblemer. Det er særlig de syke, de med demens og de eldste eldre på institusjon som er i risikogruppen for å utvikle underernæring. Sykdom er den viktigste årsaken til underernæring. På den annen side øker underernæring risikoen for komplikasjoner, reduserer motstand mot infeksjoner, forverrer fysisk og mental funksjon, gir redusert livskvalitet, forsinket rekonvalesens og økt dødelighet. Nøkkelen til en ernæringsmessig god pleie av institusjonsbeboere er at vekttap blir oppdaget tidlig, og at næringsinntaket og ernæringsstatus overvåkes kontinuerlig. Kommunen skal sikre identifisering av ernæringsmessig risiko og underernæring hos personer i sykehjem, og kommunen skal sikre oppfølging i sykehjem for å forebygge og behandle underernæring. Helse- og omsorgssjefens konklusjon:

6 Karmøy kommune innfører det fjerde måltid med lunsj for å få flere regelmessige måltider jevnere fordelt utover døgnet. Dette innebærer at middagsmåltid blir flyttet til ettermiddag. Det må i tillegg også arbeides med å øke kompetansen innen ernæring for ansatte. Helse- og omsorgssjef i Karmøy, Nora Olsen-Sund sign. Oversikt over vedlegg: Evaluering av prøveprosjekt ved Skudenes bu og behandlingsheim

7 Felles rapport evaluering av måltidsendring ved Skudenes bu- og behandlingshjem (Dagavdelingen, 2.etg. og 3.etg.) Prosjekt : 4. måltid Evaluering - 2.etg og 3.etg Skudenes bu- og behandlingshjem startet prosjektet «det fjerde måltid» - utsettelse av middagsmåltidet den Det ble opprettet en arbeidsgruppe med representanter fra de som evt. ville komme til å bli berørte av endringen (se prosjektbeskrivelse). Planleggingsmøtene som er beskrevet i prosjektbeskrivelsen er gjennomført, samt et evalueringsmøte den Prosjektet har ikke ført til økt bruk av personalressurser. Det ble opprettet en ny dagvakt som gikk til kl (tidligere var lengste dagvakt til 15.00). Det ble gjort små justeringer av gjeldende turnus. Avdelingene har nå laget ny turnus. Evalueringen har konkludert med at det ikke er nødvendig med en vakt som går til kl 15.30, så den er endret. Personalmøter ble brukt for å gjennomføre evalueringen i forhold til hvordan de ansatte har opplevd effekten av prosjektet. Ansatte fikk utdelt et skjema med spørsmål/påstander som tok utgangspunkt i målene for prosjektet. De reflekterte selv i ca 10 min, så diskuterte de i grupper i ca 20 min. Til slutt fikk gruppene presentere det de har kommet frem til. Positive tilbakemeldinger: Bedre tid i forbindelse med middagsmåltidet. Måltidet er blitt koseligere/roligere pasientene sitter lenge ved middagsbordet. Mer tid til å gjøre måltidet appetittvekkende. Pasientene har bedre matlyst Mer variert kost Mer tid til pasientene Positive tilbakemeldinger fra pårørende. Når pårørende tar med seg pasienten hjem/ut har de bedre tid før de skal være tilbake til middag. Bruker middagsmåltidet i forhold til sansestimulering. Bedre tid i forbindelse med arrangementer i 1.etg. (f.eks. den kulturelle spaserstokken) Bedre/sikrere rammer rundt medikamenthåndtering

8 Bedre tid i forbindelse med frokosten Lunsjen er enkel, men variert lite planlegging og liten tidsbruk Muligheter for å ta med lunsjen ut. Begrenset tid for uro/vandring på ettermiddagene hos pasienter med demens. Pasienten får økt næringstilskuddet ved at det er lagt fire måltider fast i dagsplanen Det er blitt en jevnere fordeling av arbeidsoppgavene/arbeidsbelastningen i forhold til dagvakter og kveldsvakter Nattfasten er kortere (kvelds serveres senere enn før) Negative tilbakemeldinger: Mer travelt på aftenvaktene spesielt rett før middag Klarer ikke å endre på rutiner dårlig utnytting av tid Mindre sanse-stimulering «formiddagen er spist opp» - Fordeling av arbeidsoppgaver må evalueres Frokosten er ikke ferdig til samarbeidsmøtet kl 10. Travelt i kveldsmåltid. I pårørendesamtaler er pårørende spurt om hva de synes om de nye rutinene. Det er stort sett positive tilbakemeldinger. Noen har vært skeptiske til lunsjmåltidet. De lurer på om pasientene får nok mat under dette måltidet.

9 Prosjekt : 4. måltid Evaluering - Kjøkkendrift (v/gunnhild Koch) Skudenes bu- og behandlingsheim får pr. i dag maten levert fra eget produksjonskjøkken. Derfor lå det godt til rette å innføre lunsj og servere middagen kl Personal: Det har ikke medført behov for mer personal på produksjonskjøkken. Personalet har fått noe endrede oppgaver. De uttaler at det har vært positivt med nye utfordringer og gjort arbeidsdagen mer interessant. Arbeidsmengden har økt noe. Men med god planlegging og gode rutiner har det ikke ført til behov for mer personale. Turnus: Arbeidstiden har vært fra kl Da middagen skulle serveres kl 1530, måtte arbeidsdagen utvides. Det førte til at en vakt blei lagt til kl hver dag, med unntak av søndager og helligdager. Søndager og helligdager serveres middagen fremdeles kl Antall vakter til kl 1600 er fordelt på alle ansatte i forhold til stillingsstørrelsen. I starten var det litt misnøye med «seinvakten». Dette endret seg fort. Det at beboerne fikk et bedre måltidstilbud, har betydd mer enn en liten justering av arbeidstiden. Arbeidsrutiner: Arbeidsrutinene er lagt om i forhold til tidspunkter for produksjon av middag, bakverk, desserter og andre gjøremål. Det var litt prøving og feiling i starten. Dette har gått seg veldig bra til. Meny: Selve middagsmenyen fortsetter som før. Kaffemåltidet er tatt bort. Kaffe serveres etter middagen, sammen med dessert eller bakverk. Produksjonskjøkken leverer enkle lunsjretter 2-3 dager i uken. Rettene planlegges i samarbeid med avdelingene. Her har det vært viktig med god dialog slik at det alltid har vært avklart hvilke dager kjøkken har hatt ansvar for lunsj. Det at det er produksjonskjøkken på huset, gjør det enkelt å levere lunsjretter. Økonomi: Det er sannsynlig at innføring av lunsj, vil gi noe økte kostnader. Så langt har det vært vanskelig å få et nøyaktig bilde av kostnadene. Tiden har vært for kort og det har samtidig vært gjort andre endringer som har hatt innvirkning på økonomien. Økte kostnader vil ikke være så store at det vil ha konsekvenser for videreføring av prosjektet.

10 Prosjekt : 4. måltid Evaluering - Dagavdelingen Minus: - frivillige som driver kafe ønsket å komme tidligere, dette har gått seg til - savner økt deltakelse av pasientene på sykehjemmet i fht for eksempel bingo - noen av brukerne på dagavdelingen synes det er litt sent å være til kl utfordring å snu på dagsplanen fra slik det var tidligere Positive: - alle spiser frokost før de kommer - brukerne synes det er positivt med en god lunsj, god variasjon i maten etter forrige evaluering - brukerne liker sen middag, at de går hjem gode og mette - fungerer bra med transport både til og fra - rolig morgen for brukerne, god tid til frokost og morgenstell - Kulturstokken har flere muligheter i fht tildeling av tidspunkter for konserter - ansatte er fornøyde med endrede åpningstider Maria Hansen Solås (Avdelingsleder for dagavdelingene)

11 Prosjekt : 4. måltid Evaluering - Hjemmetjenesten Evaluering av måltidsendring på dagavdeling ved Skudenes bu og behandlingshjem Vi opplever det som positivt at brukere i hjemmetjenesten har fått nye tider der de oppholder seg på dagavdelingen grunnet måltidsendring. Tidligere var det en kamp mot klokken for å få bruker klar før drosje hentet bruker hjemme. Nå er det tid til at bruker får den hjelp det er behov for i ett normalt tempo. De ansatte observerer at bruker er roligere, får tid til å spise frokost, og får en god start på dagen. For brukere som er undervektig er det også bra at de får ett ekstra måltid (lunsj) i forhold til før, og at de har mulighet til å spise sammen med andre. Det er også nok tid mellom lunsj og middag til at brukerne klarer å bli sultne, og siden middag serveres så sent så kan hjemmetjenesten utsette besøk. Det er også noen besøk som er tatt bort mellom kl Samtidig så har kveldsvaktene fått mer oppdrag mellom kl ,fordi de må hente brukere som ikke klarer å komme seg hjem på egenhånd. Det gjelder beboere på Skudenes alderspensjonat. Vi håper dagens ordning vil bli videreført, fordi vi tror det er bedre for brukerne, samtidig som det vil ha en økonomisk effekt ved at antall besøk i hjemmet kan reduseres. Det gjelder særlig de som har en kognitiv svikt og angstproblematikk. Mvh Sigrid M.Hansen Avd.leder i Skudenes hjemmetjenesten sør

12 Prosjekt : 4. måltid Evaluering - Verneombud Har kun positive tilbakemeldinger fra ansatte, beboere og pårørende etter at middagen ble utsatt til ettermiddagen, kl De ansatte gir utrykk for at de nå har bedre tid til pasientene under måltidene, spesielt på ettermiddagen siden medisiner nå blir gitt utenom måltidene. Også på dag blir det bedre tid til pasienten, spesielt under lunsjen siden dette er et enklere måltid en middagsmåltidet. Tilbakemeldingene går ut på at de ansatte føler redusert arbeidspress, at det er bedre tid til å gjennomføre daglige rutiner. Det er mer tid og ro til arbeidsoppgaver som skal gjennomføres i løpet av dagen og ikke minst aktiviteter som blir gjennomført i avdelingen. Dette fører til mindre stress, noe som vi oppfatter at pasientene blir roligere av. Evalueringen fra de ansatte som er blitt gjort, viser at de ansatte har kun positive tilbakemeldinger etter at måltidene er blitt forandret. De ansatte har gitt tilbakemelding til meg som verneombud om at de ønsker at ordningen skal fortsette, noe også pasientene gir utrykk for at de ønsker. MVH May Brit Bang Verneombud V3\V4

SAKSPROTOKOLL - RUTINER FOR MÅLTIDER I INSTITUSJONER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - RUTINER FOR MÅLTIDER I INSTITUSJONER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - RUTINER FOR MÅLTIDER I INSTITUSJONER I KARMØY Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 21.02.2017, saksnr. 10/17 Behandling: Vedtak 9/17 fra eldrerådet 21.02.2017

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Kommunestyret Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4597. Utvalg: EVENTUELT KOMMUNESTYRET

SAKSFRAMLEGG. Kommunestyret Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4597. Utvalg: EVENTUELT KOMMUNESTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4597 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 19.12.2016 EVENTUELT KOMMUNESTYRET 19.12.2016 SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT KOMMUNESTYRET 19.12.2016

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - MATOMBRINGING OG EKSTRAHJELP TIL HJEMMEBOENDE

SAKSPROTOKOLL - MATOMBRINGING OG EKSTRAHJELP TIL HJEMMEBOENDE SAKSPROTOKOLL - MATOMBRINGING OG EKSTRAHJELP TIL HJEMMEBOENDE Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 24.10.2017, saksnr. 39/17 Behandling: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Fagseminar Ernæring Diakonhjemmet

Fagseminar Ernæring Diakonhjemmet Fagseminar Ernæring Diakonhjemmet 06.03.17 Kliniske ernæringsfysiologer i Sykehjemsetaten Evy S Nergård Johanne K Ledang Senter for fagutvikling og forskning Hvem er vi Hva er vi opptatt av Jobbe kunnskapsbasert

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/720. Utvalg:

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/720. Utvalg: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/720 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 03.04.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 21.02.2017 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

Veilederen er utarbeidet av:

Veilederen er utarbeidet av: VEILEDER DOKUMENTASJON AV MÅLRETTET ERNÆRINGSBEHANDLING I SYKEHJEM Veilederen er utarbeidet av: Wenche Hansen, Fagutviklingssykepleier Kroken sykehjem wenche.hansen@tromso.kommune.no Utviklingssenter for

Detaljer

Helhetlig matopplevelse

Helhetlig matopplevelse Helhetlig matopplevelse Erlend Eliassen, avdelingsleder og kostøkonom Nygård bo og behandlingssenter. Sandefjord kommune(matgledebedrift 2014, fylkesvinner og æres diplom gyllene øyeblikk 2015) 1 Mat til

Detaljer

Strategi for ernæring Kvalitetssikret ernæringsbehandling er integrert i alle pasientforløp. Nyskaper i tjeneste for vår neste

Strategi for ernæring Kvalitetssikret ernæringsbehandling er integrert i alle pasientforløp. Nyskaper i tjeneste for vår neste Strategi for ernæring 2015-2020 Kvalitetssikret ernæringsbehandling er integrert i alle pasientforløp Nyskaper i tjeneste for vår neste Bakgrunn Feil- og underernæring øker risikoen for komplikasjoner,

Detaljer

God og næringstett lunsj i sykehjem

God og næringstett lunsj i sykehjem God og næringstett lunsj i sykehjem Arbeidsgruppe ernæring Bergsodden sykehjem, Harstad kommune Frie midler-prosjekt 2016 Prosjektgruppe besto av: Terje Lichtwarck, sykepleier Randi Frantsen, hjelpepleier

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/737. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/737. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/737 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.04.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT

Detaljer

Senere middagstidspunkt Hvordan påvirker dette beboere og ansatte? Sto opp for å lete etter mat. Oppslag på tv2.no 26.

Senere middagstidspunkt Hvordan påvirker dette beboere og ansatte? Sto opp for å lete etter mat. Oppslag på tv2.no 26. Senere middagstidspunkt Hvordan påvirker dette beboere og ansatte? Oppslag på tv2.no 26.November 2016 Sto opp for å lete etter mat Konsekvensen var ofte at de var sultne på natta og våknet tidlig. Mange

Detaljer

Status mat og måltider i sykehjem og hjemmetjenester. Nasjonale undersøkelser Heidi Aagaard Førstelektor Høgskolen i Østfold 04.06.

Status mat og måltider i sykehjem og hjemmetjenester. Nasjonale undersøkelser Heidi Aagaard Førstelektor Høgskolen i Østfold 04.06. Status mat og måltider i sykehjem og hjemmetjenester Nasjonale undersøkelser Heidi Aagaard Førstelektor Høgskolen i Østfold 04.06.14 1 Bakgrunn Oppdrag fra helse- og omsorgsdepartementet og helsedirektoratet

Detaljer

GYLNE MÅLTIDSØYEBLIKK. Engerdal kommune. Pleie og omsorg

GYLNE MÅLTIDSØYEBLIKK. Engerdal kommune. Pleie og omsorg GYLNE MÅLTIDSØYEBLIKK Engerdal kommune Pleie og omsorg 1 Innhold Innledning Beskrivelse Meny uke 38 Bilder av middager i uke 38 Miljø bilder Inn på Tunet bilder Til slutt 2 Innledning Engerdal kommune

Detaljer

Status mat og måltider i

Status mat og måltider i Status mat og måltider i sykehjem og hjemmetjenester Presentasjon av resultater av undersøkelser 28.01.14 Heidi Aagaard Førstelektor Høgskolen i Østfold Heidi Aagaard, HIØ 1 Bakgrunn Et stort antall eldre

Detaljer

Søknadsskjema for søknad om tildeling av «Frie

Søknadsskjema for søknad om tildeling av «Frie Utviklingssenterfor sykehjem og hjemmetjenester Buhcciidruovttuidja ruoktobålvalusaid ovddidanguovddås. RUITIsd Cu-1- ru1 Søknadsskjema for søknad om tildeling av «Frie midler 2017» A : Ansvarlig(e) for

Detaljer

Små grep bedrer eldreomsorgen. Resultater fra nesten tre år med «Appetitt på livet» Fagdirektør Anne Kristin Vie

Små grep bedrer eldreomsorgen. Resultater fra nesten tre år med «Appetitt på livet» Fagdirektør Anne Kristin Vie Små grep bedrer eldreomsorgen Resultater fra nesten tre år med «Appetitt på livet» Fagdirektør Anne Kristin Vie 2 Våre eldre fortjener bedre Halvparten av sykehjemmene overholder ikke nattfaste Mens 49

Detaljer

Gunfrid Søby - sykepleier Irene Teigen Paulsen ernæringsfysiolog Helsedirektoratet, 23. mars 2015

Gunfrid Søby - sykepleier Irene Teigen Paulsen ernæringsfysiolog Helsedirektoratet, 23. mars 2015 Gunfrid Søby - sykepleier Irene Teigen Paulsen ernæringsfysiolog Helsedirektoratet, 23. mars 2015 Kort om oss Presentasjon av prosjektet og prosessen Hva det har vært arbeidet med på sykehjemmene Undersøkelse

Detaljer

VEILEDER FOR DOKUMENTASJON AV ERNÆRINGSARBEID I SYKEHJEM

VEILEDER FOR DOKUMENTASJON AV ERNÆRINGSARBEID I SYKEHJEM VEILEDER FOR DOKUMENTASJON AV ERNÆRINGSARBEID I SYKEHJEM Sykehjem gir tjenester til personer med forskjellige diagnoser og ulike helseog omsorgsbehov. Alle pasienter skal vurderes for ernæringsmessig risiko

Detaljer

«Uten mat og drikke duger helten ikke»

«Uten mat og drikke duger helten ikke» «Uten mat og drikke duger helten ikke» May-Lisa Røsnes Linda R. Olsen Omsorgstjenesten Jadeveien, Avd. Solstrand Solstrand er en spesial enhet for personer med Demens med 15 pasienter fordelt på 2 grupper;

Detaljer

Frokosten er dagens viktigste måltid. Den bidrar med flere viktige næringsstoffer dersom du setter den sammen riktig, og gjør at du får energi til å

Frokosten er dagens viktigste måltid. Den bidrar med flere viktige næringsstoffer dersom du setter den sammen riktig, og gjør at du får energi til å Frokosten er dagens viktigste måltid. Den bidrar med flere viktige næringsstoffer dersom du setter den sammen riktig, og gjør at du får energi til å gjøre det du har lyst på. I dag skal dere få lære litt

Detaljer

Veileder til «Ernæringstrappens fire nederste trinn»

Veileder til «Ernæringstrappens fire nederste trinn» Veileder til «Ernæringstrappens fire nederste trinn» Lysbilde 1 Presentasjonen Denne presentasjonen presenterer hva Ernæringstrappen er, dens hensikt og praktiske tiltak i trappens fire nederste trinn.

Detaljer

Normalt forhold til mat

Normalt forhold til mat Normalt forhold til mat Kunne spise alle slags matvarer uten å få dårlig samvittighet Kunne spise i sosiale sammenhenger Spise etter sult og metthetsfølelsen Slutte med slanking, overspising og renselse

Detaljer

Rapport publisert august 2014. FlexiDøgn. - ny døgnrytme til beste for alle. utviklingssenterlogo her

Rapport publisert august 2014. FlexiDøgn. - ny døgnrytme til beste for alle. utviklingssenterlogo her Rapport publisert august 2014 FlexiDøgn - ny døgnrytme til beste for alle utviklingssenterlogo her Innhold Innhold... 3 Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Bakgrunn... 4 3 Problemstilling... 5 4 Mål...

Detaljer

Notat. Til : Jørund Rytman - Frp Fra : Rådmannen ERNÆRING I ELDREOMSORGEN, DRAMMEN KOMMUNE SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA JØRUND RYTMAN - FRP SPØRSMÅL :

Notat. Til : Jørund Rytman - Frp Fra : Rådmannen ERNÆRING I ELDREOMSORGEN, DRAMMEN KOMMUNE SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA JØRUND RYTMAN - FRP SPØRSMÅL : Notat Til : Jørund Rytman - Frp Fra : Rådmannen Vår referanse Arkivkode Sted Dato 11/39-1 070 DRAMMEN 17.02.2011 ERNÆRING I ELDREOMSORGEN, DRAMMEN KOMMUNE SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA JØRUND RYTMAN - FRP SPØRSMÅL

Detaljer

Undertittel. Fagdag ernæring 20.03.2012. Brit Steinnes Krøvel

Undertittel. Fagdag ernæring 20.03.2012. Brit Steinnes Krøvel Undertittel Fagdag ernæring 20.03.2012 Brit Steinnes Krøvel Presentasjon av UHT Etablert 2009 etter innvilget søknad Delfinansiering av helsedirektoratet 2011 Nytt navn og strategiplan Målsetting Pådriver

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV PÅRØRENDEUTVALG/BRUKERRÅD FOR SYKEHJEMMENE

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV PÅRØRENDEUTVALG/BRUKERRÅD FOR SYKEHJEMMENE SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV PÅRØRENDEUTVALG/BRUKERRÅD FOR SYKEHJEMMENE Eldrerådet behandlet saken den 24.06.2014, saksnr. 16/14 Behandling: Wathne orienterte om oppslag i media om opprettelse av pårørendeutvalg/brukerråd

Detaljer

Maten er ikke gitt før den er spist

Maten er ikke gitt før den er spist Maten er ikke gitt før den er spist Prosjekteiere; Time Kommune Helge Bergslien, Fasilitator kunnskap, Måltidets Hus Anne Cathrin Østebø, Prekubator TTO Florence Nightingale -grunnleggeren av sykepleiefaget

Detaljer

og kompetanseheving ernæring i sykehjem Linda Kornstad Nygård, erfaringskonferanse Helsedirektoratet 23/3 2015

og kompetanseheving ernæring i sykehjem Linda Kornstad Nygård, erfaringskonferanse Helsedirektoratet 23/3 2015 og kompetanseheving ernæring i sykehjem Linda Kornstad Nygård, erfaringskonferanse Helsedirektoratet 23/3 2015 Innhold i kofferten: Minnepenn med film og arbeidshefter til 5 gruppesamlinger, samt katleggings/måledokumenter

Detaljer

Lister Ernæringsomsorg. 15. september 2011

Lister Ernæringsomsorg. 15. september 2011 Lister Ernæringsomsorg 15. september 2011 Disposisjon Bakgrunn for ernæringsarbeidet Definisjon av ernæringsomsorg God ernæringsomsorg Underernæring Ansvar og forankring Ernæringsarbeidet i Lister Lister

Detaljer

Generelt om kosthald for eldre. Presentasjon for eldrerådet 18 april 17

Generelt om kosthald for eldre. Presentasjon for eldrerådet 18 april 17 Generelt om kosthald for eldre Presentasjon for eldrerådet 18 april 17 Utfordringer ved aldring Redusert energibehov Lavere fysisk aktivitet Nedsatt forbrenning Nedsatt tørste Dårligere tannstatus Nedsatt

Detaljer

Eldres Råd Møteprotokoll

Eldres Råd Møteprotokoll Eldres Råd Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 1. etg. v/heisen, rom 1068, Levanger Rådhus Dato: 27.08.2007 Tid: 10:00 11.30 Følgende medlemmer var tilstede: Sven Tangen, leder Inger Sandberg, nestleder

Detaljer

Hva skjer på ernæringsfronten i Bergen kommune? Eksempler fra institusjonstjenestene

Hva skjer på ernæringsfronten i Bergen kommune? Eksempler fra institusjonstjenestene Hva skjer på ernæringsfronten i Bergen kommune? Eksempler fra institusjonstjenestene Rådgiver Ruth Berit Vik Rådgiver Leiv Eide Byrådsavdeling for helse og omsorg Bergen kommune Bergen kommune tjenester

Detaljer

Eidsvoll kommune Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg. Plan for ernæring og måltider

Eidsvoll kommune Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg. Plan for ernæring og måltider Eidsvoll kommune Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg Plan for ernæring og måltider 06.01.2017 Plan for ernæring og måltider ved Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg 1. Bakgrunn og innledning

Detaljer

Ernæringsstrategi. Slåtthaug sykehjem 2017

Ernæringsstrategi. Slåtthaug sykehjem 2017 Ernæringsstrategi Slåtthaug sykehjem 2017 Ernæringsstrategi Innholdsfortegnelse UTFORDINGSBILDET s. 3 MÅL FOR ERNÆRINGSARBEIDET s. 4 1. Mattilbudet s. 4 1.1 Måltidsmiljøet s. 4 1.2 Menyen s. 5 1.3 Måltidsrytme

Detaljer

Forskningssykepleier Christina Frøiland

Forskningssykepleier Christina Frøiland Forskningssykepleier Christina Frøiland NETTVERKSARBEID INNEN ERNÆRING Introduksjon: eldre og ernæring 26.mars 2015 Agenda Kort om SESAM og prosjektgruppe på Måltidets Hus Godt ernæringsarbeid Forekomst

Detaljer

LEVE HELE LIVET: Eldre, mat og måltider. Torunn Holm Totland

LEVE HELE LIVET: Eldre, mat og måltider. Torunn Holm Totland LEVE HELE LIVET: Eldre, mat og måltider Torunn Holm Totland torunn.totland@aldringoghelse.no Bakgrunn Leve hele livet en kvalitetsreform for eldre Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet En oppsummering

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MAT OG MÅLTIDER I SFO

RETNINGSLINJER FOR MAT OG MÅLTIDER I SFO 1 Innhold FORORD...3 1. GENERELT OM MAT OG DRIKKE...4 2. MÅLTIDER...5 2.1 Serveringsfrekvens...5 2.2 Måltidet skal være ramme for økt trivsel...5 2.3 Hygiene...6 2.4 Mat og måltider skal være en del av

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET

MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET TID: 28.02.2008 kl. 12.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 17/ Mat og måltider ved Moer sykehjem Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 17/02180-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Eldrerådet Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: På bakgrunn

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN 2015-2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 27.01.2015, saksnr. 2/15 Behandling: Råd for mennesker med

Detaljer

hvordan arbeidsstua ved ØBH kan dekke dagens behov for et dagtilbud i kommunen

hvordan arbeidsstua ved ØBH kan dekke dagens behov for et dagtilbud i kommunen Medarbeiderskap Verdal kommune høsten 2006 hvordan arbeidsstua ved ØBH kan dekke dagens behov for et dagtilbud i kommunen Gunn Bjørken Ingegjerd Granholt Bjørg Mari Lundgren Torill Bjerkan 2 Bakgrunn for

Detaljer

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten Mat og måltid på norske og hjemmetjenesten Presentasjon: Erfaringskonferansen, Helsedirektoratet Heidi Aagaard Førstelektor Høgskolen i Østfold 23.03.15 Heidi Aagaard Heidi Aagaard Bakgrunn Oppdrag fra

Detaljer

Mange hjertebarn har økt behov for energi.

Mange hjertebarn har økt behov for energi. Mat for småspisere Mange hjertebarn har økt behov for energi. Det kan være utfordrende å dekke deres energibehov når de i tillegg har liten matlyst. Både medikamenter i seg selv og bivirkninger av disse

Detaljer

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 08.03.2016 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.03.2016 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Kurs i lindrende behandling: Ernæringsoppfølging. Siv Hilde Fjeldstad Klinisk ernæringsfysiolog

Kurs i lindrende behandling: Ernæringsoppfølging. Siv Hilde Fjeldstad Klinisk ernæringsfysiolog Kurs i lindrende behandling: Ernæringsoppfølging Siv Hilde Fjeldstad Klinisk ernæringsfysiolog Palliativ fase Nøkkelråd for et sunt kosthold - primærforebyggende - sekundærforebyggende Etter behandling

Detaljer

Maten er ikke gitt før den er spist

Maten er ikke gitt før den er spist Kompetanseplattform; Maten er ikke gitt før den er spist En tverrfaglig nasjonal satsing for øket fokus på mat og måltidets betydning for helse og velvære hos en aldrende befolkning. Et prosjekt finansiert

Detaljer

M E L D I N G E R UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER 7. MAI 2008

M E L D I N G E R UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER 7. MAI 2008 M E L D I N G E R UTVALG FOR HELSE- OG SOSIALTJENESTER 7. MAI 2008 NR. 14 NR. 15 NR. 16 Lunde bo- og aktivitetssenter svar på tilsynsrapport brev til Helsetilsynet datert 26.03.08. Årsmelding for 2007

Detaljer

Ernæringsstrategi

Ernæringsstrategi Ernæringsstrategi 2017-2020 Side 1 av 7 Innledning Sunn og god mat gir velvære og kan være med på å gjøre pasienten raskere frisk. I Vestre Viken skal ernæring være en integrert del av pasientbehandlingen.

Detaljer

ET GODT KOSTHOLD FOR ELDRE

ET GODT KOSTHOLD FOR ELDRE ET GODT KOSTHOLD FOR ELDRE verktøy for deg som jobber i hjemmetjenesten Laget i samarbeid med hjemmetjenesten i Vestvågøy kommune ERNÆRINGSTRAPP Intravanøs ernæring Sondeernæring Næringsdrikker Mellommåltider

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 13.02.2008 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 5.ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 09.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Vurdering av ernæringsmessig risiko i Docu Live?

Vurdering av ernæringsmessig risiko i Docu Live? Vurdering av ernæringsmessig risiko i Docu Live? Hvordan finne pasientene som er i ernæringsmessig risiko? Da må du vite litt om pasienten Vekt Høyde BMI Vektendring siste tid Matinntak nå i forhold til

Detaljer

Ernæring og sykepleie Stavanger, 18. april 2015 Grethe Fjeldheim

Ernæring og sykepleie Stavanger, 18. april 2015 Grethe Fjeldheim Ernæring og sykepleie Stavanger, 18. april 2015 Grethe Fjeldheim Mat er god medisin Underernæring Feil- og underernæring er utbredt blant pasienter på sykehus Undersøkelser fra Norge og andre europeiske

Detaljer

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER Foto: Connie Slettan Olsen Ørnes omsorgssenter Hovedetasjen består av: 1. Sykehjemsavdelingen 2. Øyeblikkelig hjelp og døgnopphold (ØHJD) 3. Tildelingskontoret 4. Hjemmetjenesten

Detaljer

Ernæringspolitiske retningsliner. for Helse og omsorgstenestene. Vinje kommune

Ernæringspolitiske retningsliner. for Helse og omsorgstenestene. Vinje kommune Ernæringspolitiske retningsliner for Helse og omsorgstenestene Vinje kommune 2016-2020 - omfattar tilbod til personar som bur i institusjon (sjukeheim) og i omsorgsbustader med heildøgns bemanning (ma.

Detaljer

Ernæring til den palliative pasienten

Ernæring til den palliative pasienten Ernæring til den palliative pasienten Kristine Møller Klinisk ernæringsfysiolog Lovisenberg Diakonale Sykehus April, 2015 Ernæring i palliasjon u Hjelpe pasienten der han eller hun er u Fokus på livskvalitet

Detaljer

Ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten

Ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten Ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten 6. 55 Dette kapitlet beskriver eksempler på ernæringsarbeid i de ulike delene av helse- og omsorgstjenesten. De ulike virksomhetene må ta utgangspunkt i de

Detaljer

Kosthold, premissleverandør for trening i forbindelse med sykdom

Kosthold, premissleverandør for trening i forbindelse med sykdom Kosthold, premissleverandør for trening i forbindelse med sykdom Marit Krey Ludviksen Master i human ernæring Avdeling for klinisk ernæring St.Olavs hospital Disposisjon Kroppens energibehov Kostholdets

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/946. Utvalg:

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/946. Utvalg: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/946 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 10.05.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 08.03.2016. Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

Strukturert ernæringsbehandling - En aktiv del av behandlingstilbuddet ved Finnmarkssykehuset

Strukturert ernæringsbehandling - En aktiv del av behandlingstilbuddet ved Finnmarkssykehuset Strukturert ernæringsbehandling - En aktiv del av behandlingstilbuddet ved Finnmarkssykehuset Klinisk dietist Ulla Uhrskov, Klinikk Hammerfest Klinisk dietist Nikolaj Christensen, Klinikk Kirkenes Forekomst

Detaljer

Maten er ikke gitt før den er spist

Maten er ikke gitt før den er spist Kompetanseplattform; Maten er ikke gitt før den er spist En tverrfaglig nasjonal satsing for øket fokus på mat og måltidets betydning for helse og velvære hos en aldrende befolkning. Når blir vi eldre?

Detaljer

NÅR MATINNTAKET BLIR FOR LITE. Energi- og næringstett kost, referert fra Statens ernæringsråds Retningslinjer for kostholdet i helseinstitusjoner

NÅR MATINNTAKET BLIR FOR LITE. Energi- og næringstett kost, referert fra Statens ernæringsråds Retningslinjer for kostholdet i helseinstitusjoner NÅR MATINNTAKET BLIR FOR LITE Energi- og næringstett kost, referert fra Statens ernæringsråds Retningslinjer for kostholdet i helseinstitusjoner FoU enheten Mastergradstipendiat Merete Simensen 2010 Energi-

Detaljer

Pleie og omsorgsforum 2012. Eldretilsynet - herunder ernæring Kommunal planleggingsprosjekt Velferdsteknologiprosjekt Kompetanseprosjekt

Pleie og omsorgsforum 2012. Eldretilsynet - herunder ernæring Kommunal planleggingsprosjekt Velferdsteknologiprosjekt Kompetanseprosjekt Pleie og omsorgsforum 2012 Eldretilsynet - herunder ernæring Kommunal planleggingsprosjekt Velferdsteknologiprosjekt Kompetanseprosjekt Tilsyn med tjenester til eldre bred satsning over flere år Utgangspunktet

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.01.2015 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Godt mattilbud 7. 63

Godt mattilbud 7. 63 Godt mattilbud 7. 63 Et trygt, velsmakende og ernæringsmessig godt mattilbud til pasientene krever kompetanse og samarbeid mellom mange aktører. Prosessen som går fra planlegging av menyen til at pasienten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.2011 Tid: Kl. 10.00 (Dato endret fra 29.03.2011) Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19.

Detaljer

Frokosten er dagens viktigste måltid. Den bidrar med flere viktige næringsstoffer dersom du setter den sammen riktig, og gjør at du får energi til å

Frokosten er dagens viktigste måltid. Den bidrar med flere viktige næringsstoffer dersom du setter den sammen riktig, og gjør at du får energi til å Frokosten er dagens viktigste måltid. Den bidrar med flere viktige næringsstoffer dersom du setter den sammen riktig, og gjør at du får energi til å gjøre det du har lyst på. I dag skal dere få lære litt

Detaljer

Prosjekt PLUSSMAT. Et samarbeid for å bedre. for underernæring. Marianne Hope Abel Ernæringsrådgiver TINE SA. 1 Copyright

Prosjekt PLUSSMAT. Et samarbeid for å bedre. for underernæring. Marianne Hope Abel Ernæringsrådgiver TINE SA. 1 Copyright Prosjekt PLUSSMAT Et samarbeid for å bedre mattilbudet til de som er i risiko for underernæring Marianne Hope Abel Ernæringsrådgiver TINE SA 1 Copyright 2 Copyright Støttet av: Tok initiativ til PLUSSMAT

Detaljer

Spis smart! Kostholdsforedrag for unge idrettsutøvere

Spis smart! Kostholdsforedrag for unge idrettsutøvere ! Kostholdsforedrag for unge idrettsutøvere Samarbeidsprosjektet Sunn Jenteidrett 31.03.2014 2 SPIS SMART handler om Kostholdets betydning i idrett Hvordan du kan prestere bedre ved å optimalisere kosten

Detaljer

Initiativet er innsendt av Miljøpartiet De Grønne og er underskrevet av 311 personer via e- initiativ ordningen på Bergen kommunes nettsider.

Initiativet er innsendt av Miljøpartiet De Grønne og er underskrevet av 311 personer via e- initiativ ordningen på Bergen kommunes nettsider. Dato: 11. august 2011 Byrådssak /11 Byrådet Innbyggerinitiativ Vegetarmat for alle BNO BYST-0751-201017421-8 Hva saken gjelder: Forretningsutvalget har i møte 5. april 2011 fattet følgende vedtak: 1. Innbyggerinitiativet

Detaljer

Ernæringsutfordringer hos pasienter med hoftebrudd etter fall

Ernæringsutfordringer hos pasienter med hoftebrudd etter fall Ernæringsutfordringer hos pasienter med hoftebrudd etter fall God helse etter sykehusinnleggelse - aktiv deltakelse og mestring i hverdagen Aslaug Drotningsvik Klinisk ernæringsfysiolog St. Olavs hospital

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4425. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4425. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4425 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12.2014

Detaljer

ERNÆRING, KOSTHOLD OG HELSE

ERNÆRING, KOSTHOLD OG HELSE ERNÆRING, KOSTHOLD OG HELSE UNDER- OG FEILERNÆRING HOS ELDRE. UTFORDRINGER I NORSKE SYKEHJEM NSH 170206 Liv Berven DET GJELDER MANGE 40 % av den norske befolkning dør på sykehjem Vi har en mor eller en

Detaljer

Sulter din pasient? Utfordringer i ernæringsarbeide i sykehjem Aglaia Frommholz

Sulter din pasient? Utfordringer i ernæringsarbeide i sykehjem Aglaia Frommholz Sulter din pasient? Utfordringer i ernæringsarbeide i sykehjem Aglaia Frommholz Det finnes 3 store utfordringer i sykehjem Undervekt /overvekt blant pasienter Ernæring ved demenssykdom Ernæring ved livets

Detaljer

Ernæringsutfordringer ved Huntingtons sykdom

Ernæringsutfordringer ved Huntingtons sykdom Ernæringsutfordringer ved Huntingtons sykdom Fagnettverk 2012 Ingrid Wiig For rett ernæring trenger vi mat! Hvordan skal HS-pasienter få nok og riktig mat? Har de spesielle behov? Det europeiske nettverket

Detaljer

Ernæring i sykehjem og hos hjemmeboende

Ernæring i sykehjem og hos hjemmeboende Ernæring i sykehjem og hos hjemmeboende Nasjonale føringer Fylkesmannens erfaringer Åshild Gjellestad, Sykepleier og seniorrådgiver fmhoagj@fylkesmannen.no Fylkesmannen i Hordaland Disposisjon Hvorfor

Detaljer

Brukermedvirkning Noen eksempler fra pleie- og omsorg

Brukermedvirkning Noen eksempler fra pleie- og omsorg Brukermedvirkning Noen eksempler fra pleie- og omsorg Nordre Aker bydel Kvalitetsutvikling i hjemmetjenesten Økt brukeropplevd kvalitet Møtet mellom bruker og tjenesteyter Kompetanseheving Brukermedvirkning

Detaljer

VEILEDER FOR MAT OG MÅLTIDER I BARNEHAGEN KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER I HARSTAD KOMMUNE

VEILEDER FOR MAT OG MÅLTIDER I BARNEHAGEN KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER I HARSTAD KOMMUNE VEILEDER FOR MAT OG MÅLTIDER I BARNEHAGEN KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER I HARSTAD KOMMUNE INNHOLD 1. Innledning/mål 2. Måltider 3. Mat og drikke 4. Bursdagsfeiringer/markeringer 5. Fremdriftsplan 6.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN 2016-2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN Eldrerådet behandlet saken den 19.01.2016, saksnr. 3/16 Behandling: Innstillingen enstemmig tatt til etterretning. SAKSPROTOKOLL

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G31 Arkivsaksnr: 2017/1849-4 Saksbehandler: Arne E Tveit Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Detaljer

Spis smart! Prestasjonsernæring for unge idrettsutøvere. Kristin Brinchmann Lundestad Fagansvarlig ernæring Olympiatoppen Nord

Spis smart! Prestasjonsernæring for unge idrettsutøvere. Kristin Brinchmann Lundestad Fagansvarlig ernæring Olympiatoppen Nord Spis smart! Prestasjonsernæring for unge idrettsutøvere Kristin Brinchmann Lundestad Fagansvarlig ernæring Olympiatoppen Nord 3 03.11.2015 SPIS SMART handler om Kostholdets betydning i idrett Hvordan du

Detaljer

Rapport 1 fra Ernæringsutvalget (april 2012 august 2013)

Rapport 1 fra Ernæringsutvalget (april 2012 august 2013) Rapport 1 fra Ernæringsutvalget (april 2012 august 2013) Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalget 12. nov 2013 v/ingrid Løvold Mostad, Dr philos, klinisk ernæringsfysiolog Koordinator for Ernæringsutvalget

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 23.mai 2011. Byrådet. Orientering om kvalitetssikring av ernæring og mat i kommunens aldersinstitusjoner SARK-40-200909139-11

Byrådssak /11. Dato: 23.mai 2011. Byrådet. Orientering om kvalitetssikring av ernæring og mat i kommunens aldersinstitusjoner SARK-40-200909139-11 Dato: 23.mai 2011 Byrådssak /11 Byrådet Orientering om kvalitetssikring av ernæring og mat i kommunens aldersinstitusjoner RBVI SARK-40-200909139-11 Hva saken gjelder: Bergen bystyre behandlet sak om Brukerundersøkelse

Detaljer

TEMA: APOPLEXIA CEREBRI OG PARKINSONS SYKDOM

TEMA: APOPLEXIA CEREBRI OG PARKINSONS SYKDOM FM FOR HELSEFAGARBEIDERE 2012 TEMA: APOPLEXIA CEREBRI OG PARKINSONS SYKDOM Til deltakerne i konkurransen: Dere arbeider i hjemmetjenesten i Knutvika kommune. Dere har aftenvakt og skal hjem til Inger og

Detaljer

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme?

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Side 1 av 5 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Tilrettelagt bolig At jeg har mulighet til hjelp døgnet rundt Trygghet at noen kan komme på kort varsel Famille i nærheten Sosiale forhold

Detaljer

OPPFØLGING AV HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS Omsorgskonferansen i Telemark

OPPFØLGING AV HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS Omsorgskonferansen i Telemark OPPFØLGING AV HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS Omsorgskonferansen i Telemark 5. april 2017 Birgitte Nærdal Prosjektmedarbeider Aldring og helse Demenskoordinator, Grimstad kommune «Diagnostisering er avgjørende

Detaljer

Prosjekt bedre matomsorg

Prosjekt bedre matomsorg GOD MATOMSORG RETNINGSLINJER FOR MATOMSORGEN VED ØRNES SYKEHJEM 2016 Foto: Connie Slettan Olsen Prosjekt bedre matomsorg Ørnes sykehjem fikk tildelt kr. 25.000 i midler i 2015 fra Utviklingssenter for

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Høringsdokument 27.04.17 Rollag kommune FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Hjemmel: Vedtatt i Rollag kommunestyre (xx.xx.2017) med hjemmel i lov 24. juni 2011

Detaljer

Kosthold. Retningslinjer til forskrift 3-23 til lov om straffegjennomføring.

Kosthold. Retningslinjer til forskrift 3-23 til lov om straffegjennomføring. Regiondirektøren Direktøren for KRUS Direktøren for KITT Fengselslederne Rundskriv Nr. Vår ref: Dato: KSF 3/2004 00/09483 D ET/mha 28.06.2004 Kosthold. Retningslinjer til forskrift 3-23 til lov om straffegjennomføring.

Detaljer

Spis smart! Kosthold for unge idrettsutøvere O-landsleir 10.8.2015. Marianne Strand-Udnæseth marianne@sunnjenteidrett.no

Spis smart! Kosthold for unge idrettsutøvere O-landsleir 10.8.2015. Marianne Strand-Udnæseth marianne@sunnjenteidrett.no ! Kosthold for unge idrettsutøvere O-landsleir 10.8.2015 Marianne Strand-Udnæseth marianne@sunnjenteidrett.no Hva som er SMART å spise for en ung idrettsutøvere Hvordan du kan få mer overskudd, gode treningsopplevelser

Detaljer

Ernæring til eldre erfaringer fra tilsyn

Ernæring til eldre erfaringer fra tilsyn Ernæring til eldre erfaringer fra tilsyn Hva menes med forsvarlig verus uforsvarlig? Ideell praksis: Noe under middels, men over minstestandard. Avvik fra god praksis, under minstestandarden Hva menes

Detaljer

Sammen om å skape de gode matopplevelsene

Sammen om å skape de gode matopplevelsene Sammen om å skape de gode matopplevelsene Innovasjonskonferansen Værnes 8 november 2012 Rune Eidset og Anne Gro Johansen Bergen Kommune Behov og Utfordringer Status 10500 måltider hver dag Kraftig kompetanseheving

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eldrerådet

MØTEINNKALLING. Eldrerådet MØTEINNKALLING Møtetid: 22.08.2017 kl. 15.30 Møtestedted: Ås kulturhus, Lille sal Eldrerådet Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk.

Detaljer

Ernæringsavdelingen Olympiatoppen 1

Ernæringsavdelingen Olympiatoppen 1 Hva skaper en god utøver? Kosthold og prestasjon Marianne Udnæseth Klinisk ernæringsfysiolog Precamp EYOF 19.01.2011 Talent Trening Kosthold Restitusjon M0tivasjon Fravær av sykdom og skader Utstyr Olympiatoppen

Detaljer

NutritionDay i Lekneshagen Bofellesskap 2011-2013

NutritionDay i Lekneshagen Bofellesskap 2011-2013 Målrettet ernæringsarbeid nytter: NutritionDay i Lekneshagen Bofellesskap 2011-2013 Institusjonsoverlege Aglaia Frommholz Hilde Holand, Avdelingsleder Lekneshagen Bofellesskap Et sykehjem, en skjermet

Detaljer

Prosjektplan Organisering av helse- og omsorgsetaten.

Prosjektplan Organisering av helse- og omsorgsetaten. Prosjektplan Organisering av helse- og omsorgsetaten. Bakgrunn for arbeidet - RO - notat (ressurssenter for omstilling i kommunene) fra 2010. - Prosjektet Fremtidens helse- og omsorgstjenester 2020 - Behov

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Saksbehandler: Christian Bergquist Arkiv: H09 &13 Arkivsaksnr.: 17/636

Saksbehandler: Christian Bergquist Arkiv: H09 &13 Arkivsaksnr.: 17/636 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Christian Bergquist Arkiv: H09 &13 Arkivsaksnr.: 17/636 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 21.02.2017 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 21.02.2017 Hovedutvalg helse og

Detaljer

Spis smart! Kostholdforedrag Nittedal 27.01.2014 Kristin Brinchmann Lundestad

Spis smart! Kostholdforedrag Nittedal 27.01.2014 Kristin Brinchmann Lundestad ! Kostholdforedrag Nittedal 27.01.2014 Kristin Brinchmann Lundestad Samarbeidsprosjektet Sunn Jenteidrett 03.02.2014 2 SPIS SMART handler om Kostholdets betydning i idrett Hvordan du kan prestere bedre

Detaljer

Bruk meg som en Sobril Fremlegg av sykepleier Lina Welfler og fagsykepleier Caroline Boda Sakariassen Haugsåsen Bokollektiv

Bruk meg som en Sobril Fremlegg av sykepleier Lina Welfler og fagsykepleier Caroline Boda Sakariassen Haugsåsen Bokollektiv Bruk meg som en Sobril Fremlegg av sykepleier Lina Welfler og fagsykepleier Caroline Boda Sakariassen Haugsåsen Bokollektiv Bakgrunn for artikkelen. Vi ønsket å innføre en ikke medikamentell måte å behandle

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Dagaktivitetstilbud for demente. Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vedlegg: Mål og hensikt med dagaktivitetstilbud til demente

Selbu kommune. Saksframlegg. Dagaktivitetstilbud for demente. Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vedlegg: Mål og hensikt med dagaktivitetstilbud til demente Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2015/359-1 Saksbehandler: Kristin Østbyhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Dagaktivitetstilbud for demente Vedlegg:

Detaljer