ICOM 1995 og ICMM 1995

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ICOM 1995 og ICMM 1995"

Transkript

1 Stavanger Museums Årbok, Årg. 105(1995), s Randi Skotheim ICOM 1995 og ICMM 1995 Store utfordringer for Stavanger Museum

2 I juni 1991 besluttet den internasjonale museumsorganisasjonen ICOM (International Council of Museums) å legge sin 17. generalkonferanse til Norge (ICOM 1995). Stavangr var fra norsk side allerede utpekt som arrangorsted. Beslutningen ble tatt med Wien og Budapest son1 sterke konkurrenter. Konferansen legges tradisjonelt til byer med mange og store museer. denne gang kilt valget på en liten by med få og små museer. Beslutningen om Norge skyldtes ikke minst en meget grundig og vellykket markedsbring fra norsk side. Dette betydde en stor utfordring for norsk museunisvesen og ikke minst for museumsansatte i Stavanger og Rogaland. Ville vårt beskjedne miljo vrere i stand til å ta imot rundt museumsarbeidere fra hele verden, gi (lem et solid faglig og sosialt program, og samtidig presentere norsk kultur og natur på en overbevisende måte? Skepsisen var stor, såvel nasjonalt som internasjonalt, det var nytt og uhort å velge en så liten by. Vi krummet nakken og bestemte oss for å vise at denne enestående muligheten for lokal, nasjonal og internasjonal profilering skulle vi mestre. Den hittil storste dugnaden i norsk museumsvesen var i gang. Avgjurelsen fikk naturligvis stor betydning for aktiviteten ved Stavanger Museum fram mot 1995, som et av de storste museene i Rogaland. I tillegg til omfattende opprustning av egen institusjon var flere av våre ansatte sterkt involvert i selve konferansearrangementet. Da ICMM (International Congress of Maritime Museums) etter invitasjon fra Stavanger Sjofartsinuseum sommeren 1993 besluttet å legge sitt årlige mote (ICMM 1995) til Stavanger i forbindelse med ICOM 1995, var det klart at vår evne til organisering skulle bli satt på en hard prove. Dette var forste gang ICMM arrangerte sitt mote i tilknytning til ICOMs generalkonferanse. Vår utfordring bestod dermed i å sette sammen et faglig og sosialt spennende program for ICMM, samtidig som ICMM 1995 skulle integreres i ICOM 1995 p% en best mulig måte. Jeg vil her presentere deler av det store dugnadsarbeidet som ansatte ved Stavanger Museum deltok i under forberedelsene til disse to konferansene, sammen med innholdet i selve konferansene som ble arrangert den forste uken i juli Hva er ICOM og ICMM? ICOM er en ve'rdensomspennende. ikke-statlig organisasjon for museer og museumspersonale. tilknyttet FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO). Etter etableringen i 1946 har ICOM vokst fram til A bli verdens sbrste og viktigste organisasjon for internasjonalt riiuseurnsarbeid, med over medlemmer fra 144 land. Nettopp det store antallet medlem-

3 Den furste uken i juli 1995 mottes rundt museumsarbeidere fra 95 land til 1COMs 17. gcneralkonferanw i Stavanger. niefirst week ofjuly ,400 niuseutn workenfiom 95 countries porticipoted o1 ICOhlj 1718 Generol Coiiferpnce in Slnt,onge>: Terje Tveit mer og den geografiske spredningen betyr at ICOM utgjer et unikt, globalt nettverk av museumsfolk som bringer kolleger i kontakt med hverandre pii tvers av alle grenser. Organisasjonens viktigste oppgaver er å bidra til etablering og profesjonell utvikling av museer, i vrere et menings- og opinionsdannende organ som samler og avspeiler synspunkter fra museumsverdenen, og å bidra til bevaring av klodens kulturelle arv. Hvert tredje år avholdes ICOMs generalkonferanse, som er organisasjonens overste myndighet. Her vedtas ICOMs program for de neste tre år, og det blir valgi Executive Council, et hovedstyre på ni medlemmer. Deres oppgave er å surge for at programniet blir gjennomfart etter intensjonene. Quebec City i Canada arrangerte den 16. generalkonferansen i 1992, i 1998 står Melbourne, Australia som ansvarlig. Innimellom generalkonferansene avholder organisasjonens mange ulike komiteer sine årlige moter. Også dette er prestisjetunge arrangement som verdens museumsmiljoer konkurrerer om A være vertskap for. Den daglige drift av organisasjonen er lagt til sekretariatet i Paris, som ledes av en generalsekreiær. Her ligger også ICOMs informasjonssenter, som drives i samarbeid med UNESCO. Senterets mål er A være oppdatert på alt som finnes av litteratur om museologi og informasjon om verdens museer.

4 110 Randi Skolheitn Hvert medlemsland har sin nasjonale komite, som står for det daglige arbeidet i ICOM i de respektive land. Leder for de nasjonale styrene er representert i ICOMs såkalte rådgivende komite (Advisory Committee). Det viktigste faglige arbeidet i ICOM foregår i ulike fagkomiteer, 25 i alt. Temaene i disse spenner fra sammenslutninger av spesielle museumstyper (arkeologiske museer, naturhistoriske museer etc.) til spesielle museumsfaglige funksjoner (undervisning, konservering, sikkerhet, markedsforing etc.). I tillegg er 11 såkalt affilierte organisasjoner knyttet til, i ferste rekke organisasjoner for spesialmuseer (friluftsmuseer, arkitekturmuseer, sjdartsmuseer etc.) Også lederne i disse komiteene meter i Advisory Committee. ICMM er en aftiliert organisasjon i ICOM-nettverket. Organisajonen har rundt 360 medlemmer fra 40 land. ICMMs generalkonferanse i 1993 ble avholdt i Barcelona. det Arlige metet i 1994 i Vancouver i Canada, neste generalkonferanse arrangeres i London og Liverpool i ICMM har bygget opp det storste internasjonale nettverket av institusjoner som arbeider med maritim historie og museologi, og har i mange år vært et av Sjefartsmuseets viktigste kontaktorganer. Generalkonferansenes form og innhold Det er vedtatt strenge retningslinjer for hvordan ICOMs generalkonferanser skal arrangeres. De består i hovedsak av tre elementer: Plenumsesjoner, separate moter i ulike fagkomiteer og selve generalkonferansen med sine organisatoriske vedtak og valg. De ulike styrende organer skal awikle sine moter etter en neye fastsatt timeplan, det faglige overordnede tema skal være tilpasset hele det internasjonale museumsmiljeet, det stilles hoye krav til ekskursjoner og til sosialt og kulturelt program. Ved siden av hovedprogrammet skal hver av de 25 fagkomiteene og de 10 affilierte organisasjonene ha sitt eget faglige og sosiale program, tilpasset generalkonferansens hovedtema og de ulike komiteenes egenart. For ICMMs vedkommende skal det årlige motet forst og fremst presentere maritim kultur i arrangorlandet. samtidig som nye forskningsresultater blir lagt fram og aktuelle tema innen organisasjonen blir debattert. Forarbeidet i Stavanger Alle disse organisasjonene og koniiteene med sine hoye krav til organisering og innhold var det altså museumsmiljoene i Rogaland og Stavanger hadde phtatt seg ansvaret med A arrangere konferanser for. Vi som har slitt med gamle utstillinger og mangel på magasiner, flere museumsprosjekt som bare eksisterer på papiret og i avisdebatter, underbemanning og stor knapphet på okonomiske ressurser. Vi som mangler de store, tunge institusjonene med eksklusive gjenstandsamlinger og spisskompetanse på alle fagfelt. Men så var det nettopp dette verdens niuseumsfolk kom til oss for å se. De onsket A lære Iivordan vi tar vare på og formidler vår kultur- og naturhistorie i små enheter med knappe ressurser, og de onsket ikke niinst ;i se den store betydning som dugnadsarbeid og frivillig innsats har betydd for etablering og drift av niuseer over alt i landet.

5 Ansatte ved Stavanger hluseiiiii klar for innslis untlcr konferansen: Kolbjnrn Skipnes, Rjorn Arild Hansen Ersland, IWrin Ilausberg og 'Ihurid IVishman. Kepresentatii~esfrorn Sfatqanger ~luseutn. 'Stavanger Sjnlarlsmuseun~ Hele det norske museumsmiljoet gjorde seg klar til å delta i forarbeidene, og organer ble etablert som skulle vare ansvarlig for ulike deler av arrangementet. Ansatte ved vår institusjon var sterkt representert i disse organene. Allerede i 1989 var det blitt etablert en lokal arbeidsgruppe, Rogalandsguppen, soni skulle arbeide med marke(lsf0ringen av Stavangers kandidatur. EIjorn Utne og senere Randi Skotheim var tnuseets representant i denne gruppen. Ikke minst &Tuppens innsats under ICOM 1989 i den Haag, Nederland, var bakgrunn for at Norge ble tildelt konferansen. Det var den norske nasjonalkomiteen, Norsk ICOM, som var tildelt konferansen og som derfor hadde det overordnete ansvaret. Fra Stavanger Museum satt Randi Skotlieiiii som niedle~n av styret i Norsk ICOM fra En konferanseorganisasjon ble tidlig etablert av styret. En rekke arbeidsgrupper ble nedsatt, og flere stillinger ble besatt i et prosjektsekretariat etablert på Arkeologisk museum i Stavanger. Harald Melius Krautler ble ansatt som prosjektleder fra 1. februar 199'2. Elin Roe Grinde ble ansatt som prosjektmedarbeicler fra mai 1993, og Halvard Fagerland ble ansatt i prosjektet fra noveniber Det ble inngatt avtale med Stavanger Forum som teknisk arrangnr. Det Kongelige Slott kunne meddele at H.K.H. Dronning Sonja ((med glede vil stille seg soiii den heye beskytter for ICOMs Generalkonferanse 1995,. En Æreskomite ble opprettet nied

6 Fridli Dahlberg og Aw Sandrik i sekretariatet (or IC.LI11 1!)95. ilie ICI\II\I serrelariat. 'Stavaiiger Sjrifartsmiis<.uiii forniål å statte og gi konferansen tyngde overfor offentligheten. Komiteen var samiiiensatt av representanter ka Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Utenriksdepartenientet, Kultiirdepartementet, UNESCO, Riksantikvaren, Stavanger kommune og Rogaland Fylkeskoinmiine. Ilet nkononiiske grunnlaget for konferansen ble trygget ved okonomisk stotte fra disse, der Kulturdepartementet tok pil seg det storste ansvaret. Et meget sentralt organ i organiseringen var Styringsgruppen for konferansen, son1 var tillagt et overordnet ansvar for selve arrangementet. Gruppen arbeidet i forste rekke med koordinering av de ulike arrangementene. linansiering og okonoriii, overortlnet faglig prograni, samt inlorniasjoris- og inarkedsfnringstiltak. Fra Stavanger Museum var Ove Magnus Bore medlem av denne gruppen. Den lokale Rogalandsgrul)pen, som arbeidet med lanseringen av Norge og Stavanger coni kandidat for ICOM 1995, ble reorganisert, fikk nytt navn (Kulturkoriiiteen) og ble sutt ptl nye oppgaver. Koriiiteeri var i forste rekke en viktig lokal stottespiller for prosjektsekretariat. styre og styriiigsgrupl~e. Komiteen ble tillagt ansvrir for hovedekskursjonsprogramnier, program for ledsagere, kultiirprogranimet og spesielle arrangementer på kveldstid. Fra Stavanger Muscuiii var Ove Magnus Bore og Olav Runde medienimer av gruppen, med Bore som leder. Arvid Sandal ble knyttet til i forbindelse ined spesielle prosjekter. Et annet viktig organ var et nettverk av norske kontaktpersoner knyttet til de ulike internasjonale fagkoiiiiteeiie. Norsk ICOM vedtok tidlig å sette inn store ressurser på nettopp kontak-

7 ten med de internasjonale komiteene for å bidra til organiseringen av deres programarbeid, fordi vi av erfaring visste at vellykkede komiteprogram var svært viktige for at den enkelte konferansedeltaker skulle ha utbytte av oppholdet i Stavanger. Fra Stavanger Museum var Karin Hausberg kontaktperson for komiteen for bibliotekansatte, CIDOC Library. Videre var Anne Rent Sal en viktig lokal arrangør for komiteen for museumsformidling, CECA, og Olav Runde deltok i arbeidet for komiteen Natural History. Randi Skotheim var kontaktperson mot sjofartsmuseenes komite ICMM, som en naturlig folge av at Sjofartsmuseet var eneansvarlig for denne komiteens program. Som et forste ledd i markedsforingen av ICOM 1995 mot det internasjonale museumsmiljøet var det et onske at så mange norske museumsarbeidere som mulig skulle delta p% ICOM 1992 i Quebec. I løpet av denne konferansen ble det gjennomført flere tiltak for å invitere til Stavanger, blant annet stilte vi med egen bemannet utstilling, den norske ambassaden i Canada inviterte til mottakelse, det ble holdt en rekke invitasjonsforedrag i de ulike komiteene, gene ralkonferansen ble avsluttet med at Harald Mehus Kriiutler inviterte til Norge og viste video fra Stavanger, og ellers markedsførte vi vår egen konferanse som best vi kunne overalt der det var mulighet for det. Fra Stavanger Museum deltok Olav Runde, Ove Magnus Bore, Karin Hausberg og Randi Skotheim i Quebec, sammen med rundt 50 norske museumsfolk. Den videre markedsforing ble vedtatt å dreie seg om mest mulig personlig frammete av nordmenn i internasjonale komiteers årsmeter i 1993 og Et eget presentasjonsprogram om ICOM 1995 og Stavanger ble produsert, medlemmer av nettet av kontaktpersoner ble sendt verden rundt på ulike møter for informere om ICOM 1995 og invitere til deltakelse. Flere av Stavanger Museums ansatte deltok på slike aismoter disse to årene. Stavanger Museum var således sterkt representert i alle de viktigste organer for konferanseavviklingen. Hele vår virksomhet og de fleste av våre ansatte var dermed direkte eller indirekte involvert i arrangementet av ICOM En meget hektisk planleggingsperiode, der museumsarbeidere og et stort nettverk av lokale entusiaster hadde lagt ned en betydelig innsats og et ukjent antall årsverk, gjorde at vi med en viss form for trygghet kunne ta imot våre norske og utenlandske gjester lørdag 1. juli og ønske velkommen til uformelt ~Get-Together Party. i De Røde Sjøhus. En stor kontingent av konfe ransens påmeldte hadde da allerede deltatt under %Oslo Museum Days~> på forhand. ICOM 1995 og ICMM innhold og program Den hoytidelige åpningen av ICOMs generalkonferanse foregikk i Stavanger Forum sendag 2. juli, med mange celebre gjester tilstede. H.K.H. Dronning Sonja, kulturminister Ase Odd Arild Kvaley og ordferer Leif Måsvær onsket velkommen til Norge, Rogaland og Stavanger. ICOMs president Saroj Ghose og presidenten i den norske nasjonalkomiteen, Per Kyrre Reymert, onsket velkommen på vegne av organisasjonen. Fra Stavanger Museum deltok Randi Skotheim som konferansier under åpningsseremonien. Generalkonferansens hovedtema..museum and Community., Iiadde som mil å presentere og diskutere den rolle museer spiller i de ulike typer samfunn de tilherer. Tema som ble tatt opp var mellom andre museenes rolle i samfunn der nasjonalstaten er under opplosning, i samfunn der en nasjonalstat er linder oppbygging og i samfunn med store utfordringer tilknyttet et kul-

8 114 Randi Sknilrtinr turelt mangfold. Og (len skandinaviske mtiseumsmodellen, med i hovedsak små museer nar knyttet til lokale niiljoer. er svart interessant i så måte. De ulike temaene ble presentert i dvel plenumsesjoner som i rniiidre korniternoter, med simultanoversettelse engelsk/lransk/spansk. For de riindt 70 deltakerne ved ICMM 1995 ble spesialprogrammet knyttet til en generell presentasjon av norsk maritim historie. sanirneii riied olje- og gass-aktivitetene i Nordsjoen, hva disse aktivitetene Iiar betydd okorioriiisk og kulturclt for vårt oniråde og hvordan denne delen av vår nare tiistotie blir tioktimeritert og formidlet i riiuseunissarnnienheng.. Et faglig tett prograni ble presentert av representanter fra Norwegian Contractors, Rogalantlsforskriing, Oljedirektoratet. Norsk Teknisk Riliiseiim og Norsk Oljemuseum. En gerieros invitasjon fra Saga Petroleuni til mottakelse i tleres lokaler pi Forus ga anledning til en nærmere presentasjon av selskapets aktiviteter. sanimen riied et titsokt måltid satt sammen av Rogalands spesialiteter: Sjornat og lani. Videre ble det presentert og tliskiitert problemstillinger i tilknytning til vern av fartnyer i Europa, som en folge av at Norge Iiar vzrt et foregangsland ph dette omridet. En sentral del av progranirnet var bruk av veteranfartoyer i mtiseumsformitlling, riied seremoni i Vågen i forbin- H.K.H. 1)rorining Sorija aiikoiiiiiier Staviinger Forurri for ipiiiiigssc~reriiarii og blir iiwtt iiv pri.sidciil i Norsk ICOhl Per Kyrre Hcgriicrt. ICOSls prt.sitlrnt %roj GGho.;e. fylkrsor(lfnrrr Odtl ;!ild Kvaltsy og Iylkvsmnnn Tora hsland.

9 H.K.H. Dronning Sonja foretar den hoytidelige ipningen av ICOMs 17. generalkonfe ranse. H.N. Queen Sonja opens ICOMs 17th Geiteral Cun/kence. Te je Tveit delse med *Anna* af Sands avreise til Nord-Spania med klippfisk som et hoydepunkt. Presentasjonen av lokal maritim kultur foregikk i tiliegg til Sjofartsmuseets anlegg i Nedre Stranda 17&19 ellers ombord på museets fartøyer <<Anna. af Sand og qwyvernlp, på veteranskipet *Gamle Rogaland*, på Engoyholmen Kystkultursenter og på Tungenes fyr. Et hcydepunkt under ICOM-konferansen var planlagt å være den store ekskursjonsdagen, da de mange hundre deltakerne skulle sendes rundt i fylket for en grundig presentasjon av natur, museer og lokal kultur. Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren hadde hver bevilget kr, til gjennomforingen, lokale arrangorer hadde lagt ned et stort planleggingsarbeid, guider, bater og busser stod klare. Hva opplevde vi så da vi våknet denne torsdags morgenen? Jo, alle våre naturherligheter lå innhyllet og godt gjemt i tåke og regn, temperaturen var kropet godt nedover på skalaen. Vi kan derfor bare beklage ai Lyseijorden og Hunnedalen ikke fikk vist seg fra sin beste side. at bussturen over Jaren ble noe kald og fuktig, og at det ikke var mulig å se Kvitsøy fra *Statsraad Lehmkuhl* på veg til Skudeneshavn. Likevel vet vi at våre gjester var meget godt fornøyd med det de fikk se og oppleve, ferst og fremst på grunn av den enorme innsats som var lagt ned av de verter som tok imot på museer og ellers undervegs. Da den lille gruppen av ICMMdelegater som hadde lagt turen til Preikestolen dagen etter heller ikke fikk sett så mye av norsk natur på grunn av tåke og regn, måtte vi bare innse at presentasjonen av norsk natur ikke ble som planlagt. Derimot fikk delegatene et meget godt inntrykk av tradisjonelt og moderne norsk kulturliv. Internasjonale sbrrelser som Jan Garbarek og Brass Brothers med Annbjorg Lien sammen med dyktige, lokale krefter satte en hoy standard p& det kuiturelle programmet.

10 Deliakere vcd ICMBI 1YJ.5 sanilet pl Engoyho1nic.n Kystkultursenter. IChlhf participants at Errguyli»lt~trtt Kqstkultursrirter 'Stavanger Sjofartsniiiseiirn Saga Petruleiini inviterir IC\IXls delilere o): vetirirr av Sjiifartsniiisret til mottakclse i sine lokaler pl Forus. Saga Petrobuni g~rierously iitt+itrd participanls o/lc~\ii\l to a recrption aird bufit dinrrer at tltcir /tcadquarlcn at Forus. 'Karin Ovstrbo

11 Byandring i Skudeneshavn. Guided tour at Skudenediovn. 'Stavanger Sjofarlsmuscum Kunstutstillinger, brukskunstutstillinger, folkedans, veteranb5tsarnliiig i Vågen, byggekunstutstilling i Stavanger Kulturhus. Den norske utvandrerfestivalen, orgelkonserter og andre arrangementer ga et solid tverrsnitt av hva som rorer seg. Profesjonelt gjennomforte fellesmåltider med rikelig mat og drikke, arrangert i samarbeid med Fagforum for mat og drikke, gjorde at denne gang gikk ingen sultne hjem fra arrangementene, noe som har vaert et problem under tidligere konferanser. For de deltakerne fra 95 ulike land ble dette en meget hektisk uke. Et rikholdig programtilbud med parallelle arrangementer på ulike steder i fylket giortle at hver enkelt måtte sette sammen sitt eget program. Og delegatene satte virkelig sitt preg på distriktet. Overalt kunne en treffe på nysgjerrige museumsarbeidere med de lysebriine konferanseryggsekkene som hadde funnet fram til spesialiteter som nettopp de hadde interesse av. Hva fikk vi igen? Det var viktig for ansatte ved Stavanger Museum og ovrige norske niuseun~sarbei(lere å awikle en generalkonferanse og de mange komitemoter og årsmoter av hny kvalitet. Vårt mål var at verdens museumsarbeidere skulle reise fornoyd herfra, med de lyscbrune ryggsekkene fylt av

12 minner om et profesjonelt faglig program, spesielle kulturelle og sosiale opplevelser. og et positivt inntrykk av Norge og landets befolkning. De mange overstremmende tilbakemeldingene vi har fått viser at vi gjorde denne jobben godt, og ikke minst hyggelig er det at ansatte ved Stavanger Museum har fått attester av huy karakter. Verdens museumsarbeidere vil sent glemme smaken av nyreykte sardiner på Hermetikkmuseet og fiskesuppe blandet med regn og salt sjo ombord på <<Anna. af Sand og ~Wyvern~. ICOMs generalsekretær Elisabeth des Portes uttalte til Stavanger Aftenblad at 43avanger har vart et paradis for oss. Byen er ideell for museenes verdenskonferanse., en karakteristikk vi gjerne tar til oss som takk for en årelang og hektisk planleggingsfase. I de ulike arrangenientskomiteene var (let lagt vekt på at ICOM 1995 ikke skulle vare bare et lukket arrangement for en eksklusiv gruppe museumsfolk. Et stort antaii utstillinger og arrangementer knyttet til ICOM 1995 var og& åpne for distriktets befolkning og tilreisende. Denne uken kunne Rogaland by på det beste innen museums- og kunstutstillinger og andre kulturinnslag. og mange benyttet anledningen til å få med seg de godbitene som ble tilbudt. Konferansen satte spor etter seg også ekonomisk. Det er beregnet at gjestene la igjen et Samlet belop på rundt 38 millioner kroner, 26 millioner på eksterne varer og tjenester og 12 millioner innenfor konferansens budsjett. De storste belopene ble brukt innen overnatting og servering og i Stavangers butikker. ICOM 1995 og ICMM 1995 var et enormt lefi for Stavanger Museum. Vi gikk naturligvis ikke inn i dette arbeidet bare fordi våre internasjonale gjester skulle oppleve en hyggelig uke hos oss. Vi engasjerte oss forst og fremst fordi vi visste at arbeidet ville styrke vårt eget museum og vhe ansatte og stimulere til videre innsats for institusjonen. Konferansen ga oss anledning til å gjennomfore en opprusting av våre egne museumsanlegg og utstillinger. I3ygninger og utslillinger i Musegaten 16 ble restaurert og fornyet for millionvis av kroner, alle anleggene ble gjort lettere tilgjengelig med flerspråklige tekster, brosjyrer og ferere. Servicen overfor publikum ble fornyet med flere suvenirer og utvidet kafeteriatilbud. Offentlige og private okonomiske tilskudd gjorde alt dette arbeidet mulig, sammen med en iherdig innsats fra ansatte og frivillige. Uten ICOM 1995 og ICMM 1995 ville det tatt mye lengre tid å fh gjennomfort alle tiltakene, og det er vel tvilsomt om alt i det hele tatt hadde latt seg gjennomføre. Tiltakene vil i neste omgang komme vår egen lokalbefolkning og våre besekende tilgode og er således med på å heve vårt generelle museumstilbud. Våre egne ansatte har vært gjennom en prosess som hever museets kompetansenivå flere liakk. Vi er styrket internt gjennom arbeidet mot et felles mål, tette nettverk er knyttet til museumstiiiljoer og en rekke institusjoner og frivillige kulturarbeidere lokalt og nasjonalt, og ikke minst er det knyttet kontakter til kolleger ved museer på kryss og tvers av jordkloden. Viktigst i dette nettverket er utvekslingen av nyheter og erfaringer, og det å hore hvordan andre har lest problemer vi også har. Kontakter er knyttet for framtidige prosjekter, og for personlig vennskap. Vi vil derfor som riiuseumsarbeidere nyte godt av denne konferansen i årtier framover, noe soiii også koiiitiier Stavangers berolkning og våre besokende tilgode.

13 IChl!Jdele~ter bc.soker Tungenes. ICAJAI delegates visiting Tungenes. 'Stavanger Sjofartsmuseum Takk Vi er stor takk skyldig til det store korpset av museumsarbeidere, ansatte ved kollegainstitusjoner og frivillige som ytte en betydelig innsats for at ICOM 1995 og ICMM 1995 lot seg gjennomhre. Vi er stolte over Stavanger Museums bidrag til at våre gjester har takket for et vellykket opphold og at de framhever sterkt det som gjorde mest inntrykk: Norsk gjestfrihet, som gjorde at de alle folte seg velkommen til oss.

14 ICOM 1995 and ICMM 1995 In 19% Stavanger was given die honour and responsibility of hosting two important niuseum conferences. the triennial 17th General Coiiference of ICOM (International Council of Museuiiis) and the annual interini nieeting of 1ChlB1 Onternational Congress of Maritime Museunis). The two conferences were arranged during the first week of July, with delegates froni 95 dilferent countries present. This article presents the ICOhl 1995 and the 1Chlhl 1995 confe rences, including a presentation of the two organuatioris. the prepantory work of the organizing committees, and the prograninies of the (wo conferences. Tlie Iniemational Council of hluseums is a non-prolit organisation dedicated to the improvenicnt and advancement of museums and the museum profession. Founded in it provides a worldwide communications network for museum people of all disciplines and specialiiies. It counis some 11,000 members in 144 countries. It is asmiaied wiui UNESCO and has been granted advisory status by the United Kations Economic and Soeial Council. lis Paris-based Secreiariai and Information Centre assure the day-today running of ihe o rmtion and the coardination of iis acti6 ties and programmes. Inside Lhe ICOhl organitation or associated with ICOM ihere are 35 international committees, working with special museum themes. Most of these committees bad their owii meetings and professional programs during the ICOX1 Gcnenl Conference. One of hese is the International Congress of Slaritime hluseums, specialising in maritinie hisi* ry and museology, with a membersliip of 360 persons representing somt 40 couniries. In 1995 ICMM's annual meeting H~S for the first time to be arranged in conjunction with an ICOM conkrence, on the invitation of Stavanger Maritime Museum. The ICOhl conference theme =Illuseum and Comniuiiiiy- included papers and discussions on the role ol niuseums when ihe national siate breaks up, the role of museums during the procm of creating a national unity. and museums and cultiinl diversity. Ile ICMhl ineetiig presented the maritime iiiuseiim scene in Norway, ship preservation in Europ. and the oil alid gas industry in Stavanger and the North Sa. An cxtensive excursion progranime was presented to the delegaies. together with a mied cultural and social pr*

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 10.01.2017 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

Årsmøtet 2009 vedtok følgende statutter for ICOMOS Norge

Årsmøtet 2009 vedtok følgende statutter for ICOMOS Norge Årsmøtet 2009 vedtok følgende statutter for ICOMOS Norge 1 ICOMOS Norge ICOMOS Norge tilsvarer The Norwegian National comittee of ICOMOS, og utgjør den norske gren av ICOMOS. ICOMOS Norge er en ideell

Detaljer

Årsrapport. Svalbard Science Forum

Årsrapport. Svalbard Science Forum Årsrapport Svalbard Science Forum Foto: Kjell Tore Hansen, SSF 2002 Svalbard Science Forum Årsberetning Svalbard Science Forum 2002 Innledning. Norges forskningsråd har det strategiske ansvar for polarforskningen

Detaljer

Årsmøtet sluttet seg til valgkomiteens innstilling. Ved konstituering på første styremøte ble Stein Adler Bernhoft valgt som sekretær.

Årsmøtet sluttet seg til valgkomiteens innstilling. Ved konstituering på første styremøte ble Stein Adler Bernhoft valgt som sekretær. Årsmelding for Norsk ICOM 2013 Ved utgangen av 2013 var medlemstallet i Norsk ICOM på 585 medlemmer. Medlemstallet var ved årets begynnelse på 597 medlemmer. Dette er en nedgang som skyldes at noen innbetalinger

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge

Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge Førstkommende lørdag, 9. november arrangeres den regionale finalen for Østlandet konkurransen FIRST LEGO League. Aldri før har så mange

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com SPONSOR MILLENNIUM CUP U14 14-16. MARS 2014 Lyst å bidra? Ditt selskap som sponsor i Millennium Cup U14 Stavanger 2014? Stavanger hockey (Viking og Siddis) bygger videre på foregående års Millennium Cup

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2007

VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2007 VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2007 Vennskap Tromsø Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon og har som formål å fremme: Forståelse mellom folk i Tromsø og Gaza Gjensidig sosial- og

Detaljer

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Utgave 3 Ut Utgave Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Vinger Hotell & Spa Kongsvinger 19.- 21. april 2013 Arrangør: Lions Club Odal Velkommen til Distriktsmøtet 2013 Det er en

Detaljer

Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold

Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold Metalldetektor-undersøkelse i Hå og Klepp 26. - 29. april RAPPORT ETTER GJENNOMFØRING MED REGNSKAP I samarbeid med: Klepp kommune Et samarbeid med entusiasme

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

Invitasjon til fagseminar og generalforsamling NBLF

Invitasjon til fagseminar og generalforsamling NBLF Invitasjon til fagseminar og generalforsamling NBLF Haugesund 24.-26. mai 2013 Rogaland brannbefalslag inviterer på vegne av Norsk brannbefals landsforbund til interessant fagseminar og generalforsamling

Detaljer

Konferanse om HMS-kultur. 27.-28. november 2002 Clarion hotell Stavanger

Konferanse om HMS-kultur. 27.-28. november 2002 Clarion hotell Stavanger 27.-28. november 2002 Clarion hotell Stavanger Bakgrunn Det foregår i dag mye spennende og interessant arbeide på HMSkultur i næringen. Området er preget av et mangfold av ulike satsinger og ulik motivasjon

Detaljer

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Sak 3. Årsberetning 2008 Innhold 1. Organisasjon 2. Administrasjon 3. Møtevirksomhet, kontakt og samarbeid 4. Økonomi 5. Personell, miljø og sikkerhet 6. Likestilling

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD FOR ÅR 2008

SØKNAD OM TILSKUDD FOR ÅR 2008 ABM-utvikling Postboks 8045 Dep. 0030 Oslo Oslo, 20. 01. 07 SØKNAD OM TILSKUDD FOR ÅR 2008 Norges museumsforbund er interesseorganisasjon for museumspolitisk arbeid og faglig utvikling, og ble opprettet

Detaljer

BERGEN MUSEUM. Protokoll fra styremøtet. onsdag 22. april 2009

BERGEN MUSEUM. Protokoll fra styremøtet. onsdag 22. april 2009 Sak 2009/1188 BERGEN MUSEUM Protokoll fra styremøtet onsdag 22. april 2009 STYRET FOR BERGEN MUSEUM PROTOKOLL FRA STYREMØTET Dato: Onsdag 22. april 2009 Tid: Kl 13.00-14.15 Sted: Muséplass 1 Disse møtte:

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

En eventyrlig. historie. - om et folkemuseum i Trondheim og et ektepar fra Sveits. Monica og Pierre Chappuis

En eventyrlig. historie. - om et folkemuseum i Trondheim og et ektepar fra Sveits. Monica og Pierre Chappuis En eventyrlig historie - om et folkemuseum i Trondheim og et ektepar fra Sveits Monica og Pierre Chappuis 1. juni 2000 foretok HM dronning Sonja den offisielle åpningen av et nytt publikums- og utstillingsbygg

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1:

KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1: ET KURS OG HVA SÅ? KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1: KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 2: OM GRUPPEARBEIDET: Museum stavanger Foto: Elisabeth Tønnessen/Museum Stavanger Museum stavanger

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 25. årgang Januar 2014 Medlemsmøte Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av to nye medlemer 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt Sosialt samvær m med orientering

Detaljer

faglig forum All kursinformasjon finner du på www.fagligforum.no Neste kongress: PSYKISK HELSE - 2013

faglig forum All kursinformasjon finner du på www.fagligforum.no Neste kongress: PSYKISK HELSE - 2013 1535 Vika, 0117 Oslo Pb. faglig forum Telefon: 23 11 45 00 Telefon: 90 16 30 16 Telefaks: 23 11 45 05 Email: post@fagligforum.no All kursinformasjon finner du på www.fagligforum.no Neste kongress: PSYKISK

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

Nyhetsbrev - grupper. Nyheter. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med]

Nyhetsbrev - grupper. Nyheter. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Nyhetsbrev - grupper - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #3.11. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Mulighet: Lær mer om mangfold i speideren i Helsinki

Detaljer

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2008 Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje ROV-stolen i bruk i utstillingen «Teknologi i dypet en utstilling om Ormen Lange». Foto: NOM/Jan A. Tjemsland Fra og med driftsåret

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06

Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Mandag - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #9.06 Speidertinget nærmer seg med stormskritt. Helgen 3.-5. november skal ny speidersjef og nytt speiderstyre velges, nye lover skal vedtas eller forkastes,

Detaljer

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS Kommunereformarbeid Kommunikasjonsplan som del av en god prosess 1 Agenda Arbeidsgiverpolitiske perspektiver på kommunesammenslåingsprosesser Kort om åpenhet vs. lukking Presentasjon og utvikling av en

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

studiestart 2007 Studiestartprogram for Master i teknologi

studiestart 2007 Studiestartprogram for Master i teknologi studiestart 2007 Studiestartprogram for Master i teknologi Studiestart Master i teknologi 2007/08 Mandag 13. august Program for studenter som starter på Master i teknologi 08.15-09.15 Registrering og

Detaljer

Reggio Emilia. Fra inspirasjon til praksis. Grini Barnehage

Reggio Emilia. Fra inspirasjon til praksis. Grini Barnehage Reggio Emilia Fra inspirasjon til praksis Litt om oss Loris Malaguzzi International Center Program for studieturen MANDAG 25.10 TIRSDAG 26.10 ONSDAG 27.10 TORSDAG28.10 FREDAG 29.10 Introduction to -The

Detaljer

Delegasjoner får mulighet til å gå igjennom sakene internt i 20 minutter før Leders tale

Delegasjoner får mulighet til å gå igjennom sakene internt i 20 minutter før Leders tale Sted: Choice Sogndal Teknisk arrangør: Sogn&Fjordane Tilstede: Se egen liste Fredag kveld Sogn&Fjordane fylkeslag hadde en velkomstquiz. LØRDAG L-01/13 Åpning Leder av CISV Norge, Jostein Sydnes, ønsket

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Kulturminneåret er i gang, og prosjektleder Sidsel Hindal er travel med å bistå, organisere og tjene høy og lav for å få markeringsåret på skinner.

Kulturminneåret er i gang, og prosjektleder Sidsel Hindal er travel med å bistå, organisere og tjene høy og lav for å få markeringsåret på skinner. Trekker i trådene Av Inger Anne Hovland 03.03.2009 01:02 Kulturminneåret er i gang, og prosjektleder Sidsel Hindal er travel med å bistå, organisere og tjene høy og lav for å få markeringsåret på skinner.

Detaljer

St.prp. nr. 81 (2007 2008)

St.prp. nr. 81 (2007 2008) St.prp. nr. 81 (2007 2008) Om samtykke til godkjenning av protokoller av 9. juli 2008 om Albanias og Kroatias tiltredelse til traktaten Tilråding fra Utenriksdepartementet av 26. september 2008, godkjent

Detaljer

Modeller og eksempler

Modeller og eksempler Modeller og eksempler UNESCOs Verdensarvkonvensjon UNESCOs World Heritage Committee vedtak 16.november 1972 Omfatter både kultur- og naturarv UNESCOs WHCommittee Forholder seg formelt til Statsparten ICOMOS,

Detaljer

Norwegian Centre for Offshore Wind Energy

Norwegian Centre for Offshore Wind Energy 1 Norwegian Centre for Offshore Wind Energy Partners R&D partners: Christian Michelsen Research Uni Research University of Agder University of Bergen University of Stavanger Aalborg University (DK) Industry

Detaljer

Velkommen til FABEKOS JUBILEUMSKONFERANSE TROMSØ 4. - 5. APRIL 2014

Velkommen til FABEKOS JUBILEUMSKONFERANSE TROMSØ 4. - 5. APRIL 2014 Velkommen til FABEKOS JUBILEUMSKONFERANSE TROMSØ 4. - 5. APRIL 2014 FABEKO FYLLER 50 ÅR! Vi har derfor gleden av å invitere til jubileumskonferanse (Fabrikkbetongkonferanse nr. 44) 4. 5. april 2014. Konferansen

Detaljer

Museumsfeltet og EØS-midlene: Prosjekteksempel og erfaringsdeling fra samarbeid med Romania. Astra Museum - Museene i Sør-Trøndelag AS

Museumsfeltet og EØS-midlene: Prosjekteksempel og erfaringsdeling fra samarbeid med Romania. Astra Museum - Museene i Sør-Trøndelag AS Museumsfeltet og EØS-midlene: Prosjekteksempel og erfaringsdeling fra samarbeid med Romania Astra Museum - Museene i Sør-Trøndelag AS Astra Museum Sibiu, Romania MiST AS Rissa, Hitra, Meldal/Orkdal,

Detaljer

Mandal Eldreråd. Årsmelding 2010. Personlige varamedlemmer:

Mandal Eldreråd. Årsmelding 2010. Personlige varamedlemmer: Oversikt over rådets medlemmer: Mandal Eldreråd Årsmelding 2010 Medlemmer: Bjørg Johannessen, - leder Unni Fredrikke Hald Ivar Hermansen, - nestleder/sekretær Ebba Farre Roksvold Alf Erik Andersen Personlige

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Side 2

Innhold 1 Sammendrag Side 2 Sluttrapport Mat med Sjel 2014 Lier 01.01.15. Cathrine Lie Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Gjennomføring av forstudien... 3 4 Målrealisering... 4 5 Prosjektorganisering og ressursdimensjonering...

Detaljer

vi forteller din historie

vi forteller din historie vi forteller din historie gode kollega Vest-Agder-museet har lange og stolte tradisjoner helt tilbake til begynnelsen av 1900-tallet. Hver dag besøkes vi fortsatt av forventningsfulle gjester, og stadig

Detaljer

SORRENTOS PERLER. Opplev Sorrento-halvøyas vakre perler med oss!

SORRENTOS PERLER. Opplev Sorrento-halvøyas vakre perler med oss! SORRENTOS PERLER Opplev Sorrento-halvøyas vakre perler med oss! Få områder byr på så flotte og varierte opplevelser som Sorrento-halvøya i det sørlige Italia. Olivenlunder, vinstokker og velduftende krydderurter,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

EGER Europas ukjente perler

EGER Europas ukjente perler EGER Europas ukjente perler Egri Bikavér vinfestival i Eger 6. 11. juli 2016 Eger Eger blir regnet for å være en av Ungarns flotteste barokkbyer. Den blir ofte besøkt av ungarske skoleklasser og mange

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL CONVENTION Seoul, Sør Korea, 28. mai 1. juni 2016 Yvona Holbein, DG i D2260, deler egne inntrykk

ROTARY INTERNATIONAL CONVENTION Seoul, Sør Korea, 28. mai 1. juni 2016 Yvona Holbein, DG i D2260, deler egne inntrykk ROTARY INTERNATIONAL CONVENTION Seoul, Sør Korea, 28. mai 1. juni 2016 Yvona Holbein, DG 2017-2018 i D2260, deler egne inntrykk Convention startet med 3K Walk for Peace. 28. mai om morgenen. Viktige personer,

Detaljer

Strategi for Tromsø Museum Universitetsmuseet

Strategi for Tromsø Museum Universitetsmuseet Strategi for Tromsø Museum Universitetsmuseet 2014 2020 Tromsø Museum Universitetsmuseet er ambisiøs og tilstede for forskning og forskningskommunikasjon i Nordområdene. Innledning Tromsø Museum Universitetsmuseet

Detaljer

Europas ukjente Mat & vintur til Budapest og Eger

Europas ukjente Mat & vintur til Budapest og Eger Europas ukjente pe Mat & vintur til Budapest og Eger 20. 24. september 2016 Ungarn & Budapest Ungarn er et vakkert land i hjertet av Europa. Landet kan by på spennende kunst og kultur, og er kjent for

Detaljer

Samarbeid med eksterne aktører i undervisning for bærekraftig utvikling. 17. september 2014

Samarbeid med eksterne aktører i undervisning for bærekraftig utvikling. 17. september 2014 Samarbeid med eksterne aktører i undervisning for bærekraftig utvikling 17. september 2014 Forankring? Samarbeid med eksterne aktører og Generell del av læreplanen «Det miljøbevisste menneske» «Undervisningen

Detaljer

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Bildet viser frivillighetssentralens lokaler Gjelder for perioden 1.1.2002 31.12.2002 Sentralens ansvarlige: Ingeborg Høy, daglig leder Erik Hovelsrud,

Detaljer

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007.

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. Kjære brannsjefkollega og gode samarbeidspartnere! Årets brannsjefkonferanse er den 23. i rekken, og det er en glede å ønske dere velkommen til Lillehammer. Vi

Detaljer

På vegne av Siri - her kommer årets siste utgave av nyhetsbrev for Museumsprosjekt 2014

På vegne av Siri - her kommer årets siste utgave av nyhetsbrev for Museumsprosjekt 2014 På vegne av Siri - her kommer årets siste utgave av nyhetsbrev for Museumsprosjekt 2014 05/09 Infobrev til ansatte ved Bergen Museum onsdag 23. desember 2009 Museumsprosjektet 2014 God Jul & Godt Nyttår!

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

Sorrentos perler Pensjonistforbundet

Sorrentos perler Pensjonistforbundet Sorrentos perler Pensjonistforbundet Få områder i Europa har så flott natur som Sorrentohalvøya sør i Italia. Sorrento møter oss med et majestetisk landskap bestående av fjell, dype daler og vakker flora.

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 12 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 12 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 12 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 12 Bryllup i Furulia Det siste kapittelet i boka er knyttet til hyggelig sosialt samvær mellom de personene

Detaljer

UKM - Ungdommens Kulturmønstring

UKM - Ungdommens Kulturmønstring UKM - Ungdommens Kulturmønstring 2015-2017 HVA ER UKM? UKM ER EN AV DE TRE STØRSTE SATSINGENE PÅ UNGDOMSKULTUR I NORGE OG TAR MÅL AV SEG Å VÆRE NORGES STØRSTE VISNINGSARENA FOR UNGE TALENTER. UKM skal

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE Svein Finnanger NILK Kristin Mehre PL ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE 1. Møteaktivitet og møtedeltagelse Gruppen har hatt 5 medlemmer gjennom hele året. Et

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Roger Strand Senterleder, Senter for vitenskapsteori, UiB Medlem, Dannelsesutvalget Styreleder, Vestnorsk nettverk forskerutdanninga

Detaljer

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Rapport og forslag til samarbeidsavtale for kultur pr. juni 2005 1. Utgangspunkt Utgangspunktet for dette arbeidet er samarbeidsavtalen av 18.08.2004. mellom 9 byer i

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE. Arild Røed Fagsjef Maritimt og Ex

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE. Arild Røed Fagsjef Maritimt og Ex NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE Arild Røed Fagsjef Maritimt og Ex IEC et verktøy Om IEC Hvordan skaffe seg informasjon? Hvordan påvirke IEC? Hvem påvirker? OM IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

Detaljer

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Invitasjon til OMSORGSSAMLING 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til Omsorgssamling 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver tredje deltaker

Detaljer

Mandal Eldreråd. Årsmelding 2011. Personlige varamedlemmer: Ivar Hermansen, - nestleder/sekretær Berit Løyning (flyttet fra byen i 2011)

Mandal Eldreråd. Årsmelding 2011. Personlige varamedlemmer: Ivar Hermansen, - nestleder/sekretær Berit Løyning (flyttet fra byen i 2011) Mandal Eldreråd Årsmelding 2011 Oversikt over rådets medlemmer: Medlemmer: Personlige varamedlemmer: Bjørg Johannessen, - leder Thorleiv Anda Unni Fredrikke Hald Anne Lise Berg Bentsen Ivar Hermansen,

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

BODØ ELDRERÅD ÅRSBERETNING 2016

BODØ ELDRERÅD ÅRSBERETNING 2016 BODØ ELDRERÅD ÅRSBERETNING 2016 BODØ ELDRERÅD 2015-2019 Bodø eldreråd har følgende sammensetning: Medlemmer Agnete Tjærandsen (leder) Elly Wolden (nestleder) Ali Horori Wiggo Nilsen Anne-Gro Abrahamsen

Detaljer

PRAKTISK INFORMASJON

PRAKTISK INFORMASJON PRAKTISK INFORMASJON Skandinavisk Finale 29.-30. november 2013 Velkommen til Bodø! Bodø er administrasjonssenteret i Nordland, og har tett på 50,000 innbyggere. Bodø er en del av regionen Salten, som dekker

Detaljer

Nordland fylkeskommune

Nordland fylkeskommune RANA KOMMUNE Kultur Fritidsavdelingen Nordland fylkeskommune. 1 Gi innspill og kreative aktiviteter som kan sitte i kroppen og minnet i lang tid. Gi deltakerne muligheter til opplevelser ut fra egne ferdigheter

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Til rådmennene i Midt-Buskerud. Vikersund 19/1-2015 SAK: VERTSKAP FOR «KUNST RETT VEST»?

Til rådmennene i Midt-Buskerud. Vikersund 19/1-2015 SAK: VERTSKAP FOR «KUNST RETT VEST»? Til rådmennene i Midt-Buskerud Vikersund 19/1-2015 SAK: VERTSKAP FOR «KUNST RETT VEST»? Notat fra møte torsdag 15/1-2015 Tilstede: Per Aimar Carlsen, Modum kommune Hilde Teksle Gundersen, Sigdal kommune

Detaljer

Styret: Arbeidsutvalget : Administrasjon: Organisasjon og arbeidsrutiner: Side 2. Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av:

Styret: Arbeidsutvalget : Administrasjon: Organisasjon og arbeidsrutiner: Side 2. Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av: Side 2 Styret: Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av: Leder: Bjørg Opdal bondekvinnelaget (21.3.2001 30.3.2002) Styremedlem: John Holten eldrerådet (21.3.2001 30.3.2003) Styremedlem: Anne Marie

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Vedtatt av Sentralstyret mars 2016 Mål for Utdanningsforbundets internasjonale arbeid Utdanningsforbundet skal aktivt bruke

Detaljer

Jubilerende Sandviksdager

Jubilerende Sandviksdager Internt nyhetsbrev fra Sandviksboder Kystkultursenter Nr 3-2012 24. september Jubilerende Sandviksdager En opplevelse for livet for engelskmannen James Heasman som fikk være med Tore Solberg og Arild Berge

Detaljer

Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009

Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009 Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009 2009 har vært et godt år for Norsk H-båt Klubb. Vi har hatt god deltagelse ved de fleste av våre rankingstevner, inkludert nykommerne Tønsberg sommerregatta og Svennerseilasen.

Detaljer

K O N T R A K T Mellom

K O N T R A K T Mellom K O N T R A K T Mellom og AMCAR (American Car Club of Norway) Generelt: Denne kontrakt om tilslutning er regulert av AMCAR s lover. Tilsluttet klubb har før kontraktinngåelsen gjort seg kjent med disse

Detaljer

Stiftelsen Midnight Sun Marathon

Stiftelsen Midnight Sun Marathon Stiftelsen Midnight Sun Marathon Nils I. Hætta Daglig leder Stiftelsen Midnight Sun Marathon Stiftelsens formål Å arrangere sports-, idretts- og kultur arrangement Tromsø og landsdelen blir et attraktivt

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014.

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. VEDTEKTER FOR Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. 1 NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Landsforeningen uventet barnedød. (Norwegian SIDS and Stillbirth Society). 1.2. Landsforeningen uventet

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? BSY 340. Vi hadde hjemmeeksamen fra UIS når vi var i Lisboa.

STUDENTRAPPORT. 3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? BSY 340. Vi hadde hjemmeeksamen fra UIS når vi var i Lisboa. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Escola superior de enfermagem de Lisoa BY: Lisboa LAND: Portugal UTVEKSLINGSPERIODE: 22/09/2014-12/12/2014 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Ja DITT

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

ØW~t4~4~(/44h. Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren. Universitetsstyret

ØW~t4~4~(/44h. Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren. Universitetsstyret UiO Til Fra Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: 0-sak 7 Møtenr.: 4/2011 Møtedato: 21. juni 2011 Notatdato: 8. juni

Detaljer

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS Fra Storfjorduka 2008 DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune 1 3-ÅRIG PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Gjelder fra 1. november 2008-1. august 2011 Den kulturelle skolesekken i Storfjord kommune Region Nord-Troms

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

MINORITETER I FOKUS BJERGSTEDIVISJONEN

MINORITETER I FOKUS BJERGSTEDIVISJONEN MINORITETER I FOKUS Sted: Stavanger bibliotek og kulturhus, Sølvberget Galleri 2/12/2011 Fredag 2. Desember ble rapporten hva vet vi om etnisk norsk kulturkonsum? offentliggjort på Sølvberget Stavanger

Detaljer

Prosjektplan/søknadsskjema

Prosjektplan/søknadsskjema ( s- Prosjektplan/søknadsskjema Her følger KLPs mal for prosjektplan med forklaringer under hvert punkt. For å få prosjektstøtte fra KLP, må alle punkter fylles ut. Les nøye gjennom våre krav til prosjektsøknadene

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015

Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015 Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015 byggreisdeg.no Innledning Bygg Reis Deg 2015, 14. 17. oktober, ble arrangert for 26. gang (7. gang på Norges Varemesse, Lillestrøm) med 543 utstillere, hvorav 144 utenlandske

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer