ICOM 1995 og ICMM 1995

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ICOM 1995 og ICMM 1995"

Transkript

1 Stavanger Museums Årbok, Årg. 105(1995), s Randi Skotheim ICOM 1995 og ICMM 1995 Store utfordringer for Stavanger Museum

2 I juni 1991 besluttet den internasjonale museumsorganisasjonen ICOM (International Council of Museums) å legge sin 17. generalkonferanse til Norge (ICOM 1995). Stavangr var fra norsk side allerede utpekt som arrangorsted. Beslutningen ble tatt med Wien og Budapest son1 sterke konkurrenter. Konferansen legges tradisjonelt til byer med mange og store museer. denne gang kilt valget på en liten by med få og små museer. Beslutningen om Norge skyldtes ikke minst en meget grundig og vellykket markedsbring fra norsk side. Dette betydde en stor utfordring for norsk museunisvesen og ikke minst for museumsansatte i Stavanger og Rogaland. Ville vårt beskjedne miljo vrere i stand til å ta imot rundt museumsarbeidere fra hele verden, gi (lem et solid faglig og sosialt program, og samtidig presentere norsk kultur og natur på en overbevisende måte? Skepsisen var stor, såvel nasjonalt som internasjonalt, det var nytt og uhort å velge en så liten by. Vi krummet nakken og bestemte oss for å vise at denne enestående muligheten for lokal, nasjonal og internasjonal profilering skulle vi mestre. Den hittil storste dugnaden i norsk museumsvesen var i gang. Avgjurelsen fikk naturligvis stor betydning for aktiviteten ved Stavanger Museum fram mot 1995, som et av de storste museene i Rogaland. I tillegg til omfattende opprustning av egen institusjon var flere av våre ansatte sterkt involvert i selve konferansearrangementet. Da ICMM (International Congress of Maritime Museums) etter invitasjon fra Stavanger Sjofartsinuseum sommeren 1993 besluttet å legge sitt årlige mote (ICMM 1995) til Stavanger i forbindelse med ICOM 1995, var det klart at vår evne til organisering skulle bli satt på en hard prove. Dette var forste gang ICMM arrangerte sitt mote i tilknytning til ICOMs generalkonferanse. Vår utfordring bestod dermed i å sette sammen et faglig og sosialt spennende program for ICMM, samtidig som ICMM 1995 skulle integreres i ICOM 1995 p% en best mulig måte. Jeg vil her presentere deler av det store dugnadsarbeidet som ansatte ved Stavanger Museum deltok i under forberedelsene til disse to konferansene, sammen med innholdet i selve konferansene som ble arrangert den forste uken i juli Hva er ICOM og ICMM? ICOM er en ve'rdensomspennende. ikke-statlig organisasjon for museer og museumspersonale. tilknyttet FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO). Etter etableringen i 1946 har ICOM vokst fram til A bli verdens sbrste og viktigste organisasjon for internasjonalt riiuseurnsarbeid, med over medlemmer fra 144 land. Nettopp det store antallet medlem-

3 Den furste uken i juli 1995 mottes rundt museumsarbeidere fra 95 land til 1COMs 17. gcneralkonferanw i Stavanger. niefirst week ofjuly ,400 niuseutn workenfiom 95 countries porticipoted o1 ICOhlj 1718 Generol Coiiferpnce in Slnt,onge>: Terje Tveit mer og den geografiske spredningen betyr at ICOM utgjer et unikt, globalt nettverk av museumsfolk som bringer kolleger i kontakt med hverandre pii tvers av alle grenser. Organisasjonens viktigste oppgaver er å bidra til etablering og profesjonell utvikling av museer, i vrere et menings- og opinionsdannende organ som samler og avspeiler synspunkter fra museumsverdenen, og å bidra til bevaring av klodens kulturelle arv. Hvert tredje år avholdes ICOMs generalkonferanse, som er organisasjonens overste myndighet. Her vedtas ICOMs program for de neste tre år, og det blir valgi Executive Council, et hovedstyre på ni medlemmer. Deres oppgave er å surge for at programniet blir gjennomfart etter intensjonene. Quebec City i Canada arrangerte den 16. generalkonferansen i 1992, i 1998 står Melbourne, Australia som ansvarlig. Innimellom generalkonferansene avholder organisasjonens mange ulike komiteer sine årlige moter. Også dette er prestisjetunge arrangement som verdens museumsmiljoer konkurrerer om A være vertskap for. Den daglige drift av organisasjonen er lagt til sekretariatet i Paris, som ledes av en generalsekreiær. Her ligger også ICOMs informasjonssenter, som drives i samarbeid med UNESCO. Senterets mål er A være oppdatert på alt som finnes av litteratur om museologi og informasjon om verdens museer.

4 110 Randi Skolheitn Hvert medlemsland har sin nasjonale komite, som står for det daglige arbeidet i ICOM i de respektive land. Leder for de nasjonale styrene er representert i ICOMs såkalte rådgivende komite (Advisory Committee). Det viktigste faglige arbeidet i ICOM foregår i ulike fagkomiteer, 25 i alt. Temaene i disse spenner fra sammenslutninger av spesielle museumstyper (arkeologiske museer, naturhistoriske museer etc.) til spesielle museumsfaglige funksjoner (undervisning, konservering, sikkerhet, markedsforing etc.). I tillegg er 11 såkalt affilierte organisasjoner knyttet til, i ferste rekke organisasjoner for spesialmuseer (friluftsmuseer, arkitekturmuseer, sjdartsmuseer etc.) Også lederne i disse komiteene meter i Advisory Committee. ICMM er en aftiliert organisasjon i ICOM-nettverket. Organisajonen har rundt 360 medlemmer fra 40 land. ICMMs generalkonferanse i 1993 ble avholdt i Barcelona. det Arlige metet i 1994 i Vancouver i Canada, neste generalkonferanse arrangeres i London og Liverpool i ICMM har bygget opp det storste internasjonale nettverket av institusjoner som arbeider med maritim historie og museologi, og har i mange år vært et av Sjefartsmuseets viktigste kontaktorganer. Generalkonferansenes form og innhold Det er vedtatt strenge retningslinjer for hvordan ICOMs generalkonferanser skal arrangeres. De består i hovedsak av tre elementer: Plenumsesjoner, separate moter i ulike fagkomiteer og selve generalkonferansen med sine organisatoriske vedtak og valg. De ulike styrende organer skal awikle sine moter etter en neye fastsatt timeplan, det faglige overordnede tema skal være tilpasset hele det internasjonale museumsmiljeet, det stilles hoye krav til ekskursjoner og til sosialt og kulturelt program. Ved siden av hovedprogrammet skal hver av de 25 fagkomiteene og de 10 affilierte organisasjonene ha sitt eget faglige og sosiale program, tilpasset generalkonferansens hovedtema og de ulike komiteenes egenart. For ICMMs vedkommende skal det årlige motet forst og fremst presentere maritim kultur i arrangorlandet. samtidig som nye forskningsresultater blir lagt fram og aktuelle tema innen organisasjonen blir debattert. Forarbeidet i Stavanger Alle disse organisasjonene og koniiteene med sine hoye krav til organisering og innhold var det altså museumsmiljoene i Rogaland og Stavanger hadde phtatt seg ansvaret med A arrangere konferanser for. Vi som har slitt med gamle utstillinger og mangel på magasiner, flere museumsprosjekt som bare eksisterer på papiret og i avisdebatter, underbemanning og stor knapphet på okonomiske ressurser. Vi som mangler de store, tunge institusjonene med eksklusive gjenstandsamlinger og spisskompetanse på alle fagfelt. Men så var det nettopp dette verdens niuseumsfolk kom til oss for å se. De onsket A lære Iivordan vi tar vare på og formidler vår kultur- og naturhistorie i små enheter med knappe ressurser, og de onsket ikke niinst ;i se den store betydning som dugnadsarbeid og frivillig innsats har betydd for etablering og drift av niuseer over alt i landet.

5 Ansatte ved Stavanger hluseiiiii klar for innslis untlcr konferansen: Kolbjnrn Skipnes, Rjorn Arild Hansen Ersland, IWrin Ilausberg og 'Ihurid IVishman. Kepresentatii~esfrorn Sfatqanger ~luseutn. 'Stavanger Sjnlarlsmuseun~ Hele det norske museumsmiljoet gjorde seg klar til å delta i forarbeidene, og organer ble etablert som skulle vare ansvarlig for ulike deler av arrangementet. Ansatte ved vår institusjon var sterkt representert i disse organene. Allerede i 1989 var det blitt etablert en lokal arbeidsgruppe, Rogalandsguppen, soni skulle arbeide med marke(lsf0ringen av Stavangers kandidatur. EIjorn Utne og senere Randi Skotheim var tnuseets representant i denne gruppen. Ikke minst &Tuppens innsats under ICOM 1989 i den Haag, Nederland, var bakgrunn for at Norge ble tildelt konferansen. Det var den norske nasjonalkomiteen, Norsk ICOM, som var tildelt konferansen og som derfor hadde det overordnete ansvaret. Fra Stavanger Museum satt Randi Skotlieiiii som niedle~n av styret i Norsk ICOM fra En konferanseorganisasjon ble tidlig etablert av styret. En rekke arbeidsgrupper ble nedsatt, og flere stillinger ble besatt i et prosjektsekretariat etablert på Arkeologisk museum i Stavanger. Harald Melius Krautler ble ansatt som prosjektleder fra 1. februar 199'2. Elin Roe Grinde ble ansatt som prosjektmedarbeicler fra mai 1993, og Halvard Fagerland ble ansatt i prosjektet fra noveniber Det ble inngatt avtale med Stavanger Forum som teknisk arrangnr. Det Kongelige Slott kunne meddele at H.K.H. Dronning Sonja ((med glede vil stille seg soiii den heye beskytter for ICOMs Generalkonferanse 1995,. En Æreskomite ble opprettet nied

6 Fridli Dahlberg og Aw Sandrik i sekretariatet (or IC.LI11 1!)95. ilie ICI\II\I serrelariat. 'Stavaiiger Sjrifartsmiis<.uiii forniål å statte og gi konferansen tyngde overfor offentligheten. Komiteen var samiiiensatt av representanter ka Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Utenriksdepartenientet, Kultiirdepartementet, UNESCO, Riksantikvaren, Stavanger kommune og Rogaland Fylkeskoinmiine. Ilet nkononiiske grunnlaget for konferansen ble trygget ved okonomisk stotte fra disse, der Kulturdepartementet tok pil seg det storste ansvaret. Et meget sentralt organ i organiseringen var Styringsgruppen for konferansen, son1 var tillagt et overordnet ansvar for selve arrangementet. Gruppen arbeidet i forste rekke med koordinering av de ulike arrangementene. linansiering og okonoriii, overortlnet faglig prograni, samt inlorniasjoris- og inarkedsfnringstiltak. Fra Stavanger Museum var Ove Magnus Bore medlem av denne gruppen. Den lokale Rogalandsgrul)pen, som arbeidet med lanseringen av Norge og Stavanger coni kandidat for ICOM 1995, ble reorganisert, fikk nytt navn (Kulturkoriiiteen) og ble sutt ptl nye oppgaver. Koriiiteeri var i forste rekke en viktig lokal stottespiller for prosjektsekretariat. styre og styriiigsgrupl~e. Komiteen ble tillagt ansvrir for hovedekskursjonsprogramnier, program for ledsagere, kultiirprogranimet og spesielle arrangementer på kveldstid. Fra Stavanger Muscuiii var Ove Magnus Bore og Olav Runde medienimer av gruppen, med Bore som leder. Arvid Sandal ble knyttet til i forbindelse ined spesielle prosjekter. Et annet viktig organ var et nettverk av norske kontaktpersoner knyttet til de ulike internasjonale fagkoiiiiteeiie. Norsk ICOM vedtok tidlig å sette inn store ressurser på nettopp kontak-

7 ten med de internasjonale komiteene for å bidra til organiseringen av deres programarbeid, fordi vi av erfaring visste at vellykkede komiteprogram var svært viktige for at den enkelte konferansedeltaker skulle ha utbytte av oppholdet i Stavanger. Fra Stavanger Museum var Karin Hausberg kontaktperson for komiteen for bibliotekansatte, CIDOC Library. Videre var Anne Rent Sal en viktig lokal arrangør for komiteen for museumsformidling, CECA, og Olav Runde deltok i arbeidet for komiteen Natural History. Randi Skotheim var kontaktperson mot sjofartsmuseenes komite ICMM, som en naturlig folge av at Sjofartsmuseet var eneansvarlig for denne komiteens program. Som et forste ledd i markedsforingen av ICOM 1995 mot det internasjonale museumsmiljøet var det et onske at så mange norske museumsarbeidere som mulig skulle delta p% ICOM 1992 i Quebec. I løpet av denne konferansen ble det gjennomført flere tiltak for å invitere til Stavanger, blant annet stilte vi med egen bemannet utstilling, den norske ambassaden i Canada inviterte til mottakelse, det ble holdt en rekke invitasjonsforedrag i de ulike komiteene, gene ralkonferansen ble avsluttet med at Harald Mehus Kriiutler inviterte til Norge og viste video fra Stavanger, og ellers markedsførte vi vår egen konferanse som best vi kunne overalt der det var mulighet for det. Fra Stavanger Museum deltok Olav Runde, Ove Magnus Bore, Karin Hausberg og Randi Skotheim i Quebec, sammen med rundt 50 norske museumsfolk. Den videre markedsforing ble vedtatt å dreie seg om mest mulig personlig frammete av nordmenn i internasjonale komiteers årsmeter i 1993 og Et eget presentasjonsprogram om ICOM 1995 og Stavanger ble produsert, medlemmer av nettet av kontaktpersoner ble sendt verden rundt på ulike møter for informere om ICOM 1995 og invitere til deltakelse. Flere av Stavanger Museums ansatte deltok på slike aismoter disse to årene. Stavanger Museum var således sterkt representert i alle de viktigste organer for konferanseavviklingen. Hele vår virksomhet og de fleste av våre ansatte var dermed direkte eller indirekte involvert i arrangementet av ICOM En meget hektisk planleggingsperiode, der museumsarbeidere og et stort nettverk av lokale entusiaster hadde lagt ned en betydelig innsats og et ukjent antall årsverk, gjorde at vi med en viss form for trygghet kunne ta imot våre norske og utenlandske gjester lørdag 1. juli og ønske velkommen til uformelt ~Get-Together Party. i De Røde Sjøhus. En stor kontingent av konfe ransens påmeldte hadde da allerede deltatt under %Oslo Museum Days~> på forhand. ICOM 1995 og ICMM innhold og program Den hoytidelige åpningen av ICOMs generalkonferanse foregikk i Stavanger Forum sendag 2. juli, med mange celebre gjester tilstede. H.K.H. Dronning Sonja, kulturminister Ase Odd Arild Kvaley og ordferer Leif Måsvær onsket velkommen til Norge, Rogaland og Stavanger. ICOMs president Saroj Ghose og presidenten i den norske nasjonalkomiteen, Per Kyrre Reymert, onsket velkommen på vegne av organisasjonen. Fra Stavanger Museum deltok Randi Skotheim som konferansier under åpningsseremonien. Generalkonferansens hovedtema..museum and Community., Iiadde som mil å presentere og diskutere den rolle museer spiller i de ulike typer samfunn de tilherer. Tema som ble tatt opp var mellom andre museenes rolle i samfunn der nasjonalstaten er under opplosning, i samfunn der en nasjonalstat er linder oppbygging og i samfunn med store utfordringer tilknyttet et kul-

8 114 Randi Sknilrtinr turelt mangfold. Og (len skandinaviske mtiseumsmodellen, med i hovedsak små museer nar knyttet til lokale niiljoer. er svart interessant i så måte. De ulike temaene ble presentert i dvel plenumsesjoner som i rniiidre korniternoter, med simultanoversettelse engelsk/lransk/spansk. For de riindt 70 deltakerne ved ICMM 1995 ble spesialprogrammet knyttet til en generell presentasjon av norsk maritim historie. sanirneii riied olje- og gass-aktivitetene i Nordsjoen, hva disse aktivitetene Iiar betydd okorioriiisk og kulturclt for vårt oniråde og hvordan denne delen av vår nare tiistotie blir tioktimeritert og formidlet i riiuseunissarnnienheng.. Et faglig tett prograni ble presentert av representanter fra Norwegian Contractors, Rogalantlsforskriing, Oljedirektoratet. Norsk Teknisk Riliiseiim og Norsk Oljemuseum. En gerieros invitasjon fra Saga Petroleuni til mottakelse i tleres lokaler pi Forus ga anledning til en nærmere presentasjon av selskapets aktiviteter. sanimen riied et titsokt måltid satt sammen av Rogalands spesialiteter: Sjornat og lani. Videre ble det presentert og tliskiitert problemstillinger i tilknytning til vern av fartnyer i Europa, som en folge av at Norge Iiar vzrt et foregangsland ph dette omridet. En sentral del av progranirnet var bruk av veteranfartoyer i mtiseumsformitlling, riied seremoni i Vågen i forbin- H.K.H. 1)rorining Sorija aiikoiiiiiier Staviinger Forurri for ipiiiiigssc~reriiarii og blir iiwtt iiv pri.sidciil i Norsk ICOhl Per Kyrre Hcgriicrt. ICOSls prt.sitlrnt %roj GGho.;e. fylkrsor(lfnrrr Odtl ;!ild Kvaltsy og Iylkvsmnnn Tora hsland.

9 H.K.H. Dronning Sonja foretar den hoytidelige ipningen av ICOMs 17. generalkonfe ranse. H.N. Queen Sonja opens ICOMs 17th Geiteral Cun/kence. Te je Tveit delse med *Anna* af Sands avreise til Nord-Spania med klippfisk som et hoydepunkt. Presentasjonen av lokal maritim kultur foregikk i tiliegg til Sjofartsmuseets anlegg i Nedre Stranda 17&19 ellers ombord på museets fartøyer <<Anna. af Sand og qwyvernlp, på veteranskipet *Gamle Rogaland*, på Engoyholmen Kystkultursenter og på Tungenes fyr. Et hcydepunkt under ICOM-konferansen var planlagt å være den store ekskursjonsdagen, da de mange hundre deltakerne skulle sendes rundt i fylket for en grundig presentasjon av natur, museer og lokal kultur. Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren hadde hver bevilget kr, til gjennomforingen, lokale arrangorer hadde lagt ned et stort planleggingsarbeid, guider, bater og busser stod klare. Hva opplevde vi så da vi våknet denne torsdags morgenen? Jo, alle våre naturherligheter lå innhyllet og godt gjemt i tåke og regn, temperaturen var kropet godt nedover på skalaen. Vi kan derfor bare beklage ai Lyseijorden og Hunnedalen ikke fikk vist seg fra sin beste side. at bussturen over Jaren ble noe kald og fuktig, og at det ikke var mulig å se Kvitsøy fra *Statsraad Lehmkuhl* på veg til Skudeneshavn. Likevel vet vi at våre gjester var meget godt fornøyd med det de fikk se og oppleve, ferst og fremst på grunn av den enorme innsats som var lagt ned av de verter som tok imot på museer og ellers undervegs. Da den lille gruppen av ICMMdelegater som hadde lagt turen til Preikestolen dagen etter heller ikke fikk sett så mye av norsk natur på grunn av tåke og regn, måtte vi bare innse at presentasjonen av norsk natur ikke ble som planlagt. Derimot fikk delegatene et meget godt inntrykk av tradisjonelt og moderne norsk kulturliv. Internasjonale sbrrelser som Jan Garbarek og Brass Brothers med Annbjorg Lien sammen med dyktige, lokale krefter satte en hoy standard p& det kuiturelle programmet.

10 Deliakere vcd ICMBI 1YJ.5 sanilet pl Engoyho1nic.n Kystkultursenter. IChlhf participants at Errguyli»lt~trtt Kqstkultursrirter 'Stavanger Sjofartsniiiseiirn Saga Petruleiini inviterir IC\IXls delilere o): vetirirr av Sjiifartsniiisret til mottakclse i sine lokaler pl Forus. Saga Petrobuni g~rierously iitt+itrd participanls o/lc~\ii\l to a recrption aird bufit dinrrer at tltcir /tcadquarlcn at Forus. 'Karin Ovstrbo

11 Byandring i Skudeneshavn. Guided tour at Skudenediovn. 'Stavanger Sjofarlsmuscum Kunstutstillinger, brukskunstutstillinger, folkedans, veteranb5tsarnliiig i Vågen, byggekunstutstilling i Stavanger Kulturhus. Den norske utvandrerfestivalen, orgelkonserter og andre arrangementer ga et solid tverrsnitt av hva som rorer seg. Profesjonelt gjennomforte fellesmåltider med rikelig mat og drikke, arrangert i samarbeid med Fagforum for mat og drikke, gjorde at denne gang gikk ingen sultne hjem fra arrangementene, noe som har vaert et problem under tidligere konferanser. For de deltakerne fra 95 ulike land ble dette en meget hektisk uke. Et rikholdig programtilbud med parallelle arrangementer på ulike steder i fylket giortle at hver enkelt måtte sette sammen sitt eget program. Og delegatene satte virkelig sitt preg på distriktet. Overalt kunne en treffe på nysgjerrige museumsarbeidere med de lysebriine konferanseryggsekkene som hadde funnet fram til spesialiteter som nettopp de hadde interesse av. Hva fikk vi igen? Det var viktig for ansatte ved Stavanger Museum og ovrige norske niuseun~sarbei(lere å awikle en generalkonferanse og de mange komitemoter og årsmoter av hny kvalitet. Vårt mål var at verdens museumsarbeidere skulle reise fornoyd herfra, med de lyscbrune ryggsekkene fylt av

12 minner om et profesjonelt faglig program, spesielle kulturelle og sosiale opplevelser. og et positivt inntrykk av Norge og landets befolkning. De mange overstremmende tilbakemeldingene vi har fått viser at vi gjorde denne jobben godt, og ikke minst hyggelig er det at ansatte ved Stavanger Museum har fått attester av huy karakter. Verdens museumsarbeidere vil sent glemme smaken av nyreykte sardiner på Hermetikkmuseet og fiskesuppe blandet med regn og salt sjo ombord på <<Anna. af Sand og ~Wyvern~. ICOMs generalsekretær Elisabeth des Portes uttalte til Stavanger Aftenblad at 43avanger har vart et paradis for oss. Byen er ideell for museenes verdenskonferanse., en karakteristikk vi gjerne tar til oss som takk for en årelang og hektisk planleggingsfase. I de ulike arrangenientskomiteene var (let lagt vekt på at ICOM 1995 ikke skulle vare bare et lukket arrangement for en eksklusiv gruppe museumsfolk. Et stort antaii utstillinger og arrangementer knyttet til ICOM 1995 var og& åpne for distriktets befolkning og tilreisende. Denne uken kunne Rogaland by på det beste innen museums- og kunstutstillinger og andre kulturinnslag. og mange benyttet anledningen til å få med seg de godbitene som ble tilbudt. Konferansen satte spor etter seg også ekonomisk. Det er beregnet at gjestene la igjen et Samlet belop på rundt 38 millioner kroner, 26 millioner på eksterne varer og tjenester og 12 millioner innenfor konferansens budsjett. De storste belopene ble brukt innen overnatting og servering og i Stavangers butikker. ICOM 1995 og ICMM 1995 var et enormt lefi for Stavanger Museum. Vi gikk naturligvis ikke inn i dette arbeidet bare fordi våre internasjonale gjester skulle oppleve en hyggelig uke hos oss. Vi engasjerte oss forst og fremst fordi vi visste at arbeidet ville styrke vårt eget museum og vhe ansatte og stimulere til videre innsats for institusjonen. Konferansen ga oss anledning til å gjennomfore en opprusting av våre egne museumsanlegg og utstillinger. I3ygninger og utslillinger i Musegaten 16 ble restaurert og fornyet for millionvis av kroner, alle anleggene ble gjort lettere tilgjengelig med flerspråklige tekster, brosjyrer og ferere. Servicen overfor publikum ble fornyet med flere suvenirer og utvidet kafeteriatilbud. Offentlige og private okonomiske tilskudd gjorde alt dette arbeidet mulig, sammen med en iherdig innsats fra ansatte og frivillige. Uten ICOM 1995 og ICMM 1995 ville det tatt mye lengre tid å fh gjennomfort alle tiltakene, og det er vel tvilsomt om alt i det hele tatt hadde latt seg gjennomføre. Tiltakene vil i neste omgang komme vår egen lokalbefolkning og våre besekende tilgode og er således med på å heve vårt generelle museumstilbud. Våre egne ansatte har vært gjennom en prosess som hever museets kompetansenivå flere liakk. Vi er styrket internt gjennom arbeidet mot et felles mål, tette nettverk er knyttet til museumstiiiljoer og en rekke institusjoner og frivillige kulturarbeidere lokalt og nasjonalt, og ikke minst er det knyttet kontakter til kolleger ved museer på kryss og tvers av jordkloden. Viktigst i dette nettverket er utvekslingen av nyheter og erfaringer, og det å hore hvordan andre har lest problemer vi også har. Kontakter er knyttet for framtidige prosjekter, og for personlig vennskap. Vi vil derfor som riiuseumsarbeidere nyte godt av denne konferansen i årtier framover, noe soiii også koiiitiier Stavangers berolkning og våre besokende tilgode.

13 IChl!Jdele~ter bc.soker Tungenes. ICAJAI delegates visiting Tungenes. 'Stavanger Sjofartsmuseum Takk Vi er stor takk skyldig til det store korpset av museumsarbeidere, ansatte ved kollegainstitusjoner og frivillige som ytte en betydelig innsats for at ICOM 1995 og ICMM 1995 lot seg gjennomhre. Vi er stolte over Stavanger Museums bidrag til at våre gjester har takket for et vellykket opphold og at de framhever sterkt det som gjorde mest inntrykk: Norsk gjestfrihet, som gjorde at de alle folte seg velkommen til oss.

14 ICOM 1995 and ICMM 1995 In 19% Stavanger was given die honour and responsibility of hosting two important niuseum conferences. the triennial 17th General Coiiference of ICOM (International Council of Museuiiis) and the annual interini nieeting of 1ChlB1 Onternational Congress of Maritime Museunis). The two conferences were arranged during the first week of July, with delegates froni 95 dilferent countries present. This article presents the ICOhl 1995 and the 1Chlhl 1995 confe rences, including a presentation of the two organuatioris. the prepantory work of the organizing committees, and the prograninies of the (wo conferences. Tlie Iniemational Council of hluseums is a non-prolit organisation dedicated to the improvenicnt and advancement of museums and the museum profession. Founded in it provides a worldwide communications network for museum people of all disciplines and specialiiies. It counis some 11,000 members in 144 countries. It is asmiaied wiui UNESCO and has been granted advisory status by the United Kations Economic and Soeial Council. lis Paris-based Secreiariai and Information Centre assure the day-today running of ihe o rmtion and the coardination of iis acti6 ties and programmes. Inside Lhe ICOhl organitation or associated with ICOM ihere are 35 international committees, working with special museum themes. Most of these committees bad their owii meetings and professional programs during the ICOX1 Gcnenl Conference. One of hese is the International Congress of Slaritime hluseums, specialising in maritinie hisi* ry and museology, with a membersliip of 360 persons representing somt 40 couniries. In 1995 ICMM's annual meeting H~S for the first time to be arranged in conjunction with an ICOM conkrence, on the invitation of Stavanger Maritime Museum. The ICOhl conference theme =Illuseum and Comniuiiiiy- included papers and discussions on the role ol niuseums when ihe national siate breaks up, the role of museums during the procm of creating a national unity. and museums and cultiinl diversity. Ile ICMhl ineetiig presented the maritime iiiuseiim scene in Norway, ship preservation in Europ. and the oil alid gas industry in Stavanger and the North Sa. An cxtensive excursion progranime was presented to the delegaies. together with a mied cultural and social pr*

Norske museer i internasjonalt samarbeid

Norske museer i internasjonalt samarbeid Randi Skotheim Norske museer i internasjonalt samarbeid Sorsk lico11s yresideni Iser Kyrre Reymrrt under ICOXI 1W2 i Quvbt~, Canada. Foto: ICOhI Sc.crt.tariai, Paris 7714 f'rcsiderit ofllte ivorrgiart

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Stjørdal Rotaryklubb. Fra 1961 til 2011

Stjørdal Rotaryklubb. Fra 1961 til 2011 Stjørdal Rotaryklubb Fra 1961 til 2011 17.06.2011 Forord I rotaryåret 2008-2009 ble det besluttet at 50-årsjubileet for Stjørdal Rotaryklubb skulle markeres sommeren 2011. Det ble samtidig besluttet at

Detaljer

Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013

Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013 Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013 ipax as Pb. 8034 4068 Stavanger, Norge Tel: +47 51 87 40 00 E-post: post@ipax.no www.ipax.no Org.nr.

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer

Evaluering av Friluftslivets År 2005. Odd Inge Vistad Aud Tennøy Hanne Svarstad Oddgeir Andersen

Evaluering av Friluftslivets År 2005. Odd Inge Vistad Aud Tennøy Hanne Svarstad Oddgeir Andersen 170 Evaluering av Friluftslivets År 2005 Odd Inge Vistad Aud Tennøy Hanne Svarstad Oddgeir Andersen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

Side 1 av 18 Årsmelding 2005_HivNorge. Årsmelding 2005 Vedtatt av styret i møte 09.03.06 og godkjent av Årsmøtet 25.3.06

Side 1 av 18 Årsmelding 2005_HivNorge. Årsmelding 2005 Vedtatt av styret i møte 09.03.06 og godkjent av Årsmøtet 25.3.06 Side 1 av 18 Årsmelding 2005_HivNorge Årsmelding 2005 Vedtatt av styret i møte 09.03.06 og godkjent av Årsmøtet 25.3.06 FORORD 2005 var et år preget av videre utvikling og bygging av organisasjonen. Arbeidet

Detaljer

www.regionstavanger.com

www.regionstavanger.com www.regionstavanger.com Side 1 av 28 Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 2 Styret og ansatte 3 Styrets beretning 4 Marked 6 Årsregnskapet - eget vedlegg Medlemsliste 24 Side 2 av 28 Reiselivsdirektøren

Detaljer

Prosjektet startet skoleåret 2003 / 2004 og ble avsluttet ved utgangen av skoleåret 2005 / 2006.

Prosjektet startet skoleåret 2003 / 2004 og ble avsluttet ved utgangen av skoleåret 2005 / 2006. 2 Forord Prosjektet Skolebesteforeldre er utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Prosjektet er gjennomført ved ti utvalgte grunnskoler i ulike deler av landet. Skolene ble valgt ut etter samråd

Detaljer

Statstilskudd til frivillige organisasjoner

Statstilskudd til frivillige organisasjoner Hedda Lombardo Statstilskudd til frivillige organisasjoner - Norsk Forening for Fartøyvern som case Masteroppgave i styring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Oslo 2012 1

Detaljer

Godt gjort. Evaluering av Riktig Restaurering Akershus BÅRD KLEPPE

Godt gjort. Evaluering av Riktig Restaurering Akershus BÅRD KLEPPE Godt gjort Evaluering av Riktig Restaurering Akershus BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 23/2012 Tittel: Godt gjort Undertittel: Evaluering av Riktig Restaurering Akershus TF-notat nr: 23/2012 Forfatter(e): Bård

Detaljer

Kompetansesenter rus - region vest Stavanger Rogaland A-senter På oppdrag fra Helsedirektoratet

Kompetansesenter rus - region vest Stavanger Rogaland A-senter På oppdrag fra Helsedirektoratet RAPPORT 2/2011 Fadderuken og alkohol unntakstilstand eller etablering av nye alkoholvaner? Silje Lill Rimstad, Anne Schanche Selbekk og Inger Eide Robertson Kompetansesenter rus - region vest Stavanger

Detaljer

Sluttrapport over Connecting Communities/Kulturmøter 2009

Sluttrapport over Connecting Communities/Kulturmøter 2009 Sluttrapport over Connecting Communities/Kulturmøter 2009 Utarbeidet av Riksantikvaren, november 2009. OPPSUMMERING Prosjekt: Connecting Communities Tidsramme: mars november 2009 Prosjektansvarlig/koordinator:

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 12 4. Enkeltsaker og medieklipp 15 5. Satsingsområder for 2014 21 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

Studentliv og sosialisering

Studentliv og sosialisering P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning Tema Studentliv og sosialisering No 1 2007 Mobilitet er viktig! Landsmøtet 2007 Faddertid! Hurra! Studietur till Tanzania Vi skal

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Menneskehandelens ofre fra utnytting til myndiggjøring

Menneskehandelens ofre fra utnytting til myndiggjøring Linda Dyrlid og Berit Berg Menneskehandelens ofre fra utnytting til myndiggjøring Evaluering av ROSA-prosjektet Forsideillustrasjon Mick Namerari Marsupial Mouse Dreaming Gjengitt med tillatelse fra kunstneren

Detaljer

ASSS-en ide på reise. Geir Andersen. Institusjonalisert etter 25 år?

ASSS-en ide på reise. Geir Andersen. Institusjonalisert etter 25 år? HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING ASSS-en ide på reise Institusjonalisert etter 25 år? Geir Andersen Masteroppgave i erfaringsbasert master i strategisk

Detaljer

Evalueringsrapport Global Dignity Day 2010

Evalueringsrapport Global Dignity Day 2010 Evalueringsrapport Global Dignity Day 2010 Innledning Global Dignity ble etablert i 2006 av H.K.H. Kronprins Haakon, Professor Pekka Himanen (Finland) og leder av Operation Hope, John Bryant (USA). Alle

Detaljer

Moldova i fokus Arendalklubben i Tanzania

Moldova i fokus Arendalklubben i Tanzania NR. 1/2012 l ÅRGANG 65 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN soroptima norsk Moldova i fokus Arendalklubben i Tanzania UNIONSPRESIDENTEN Kjære soroptimister! Et nytt, ubrukt år ligger foran oss med

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere 1 Formelle aspekter 1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere Lærende nettverk 3 Rogaland er ledet av Elen Instefjord fra Høgskolen Stord/Haugesund, avdeling for lærerutdanning og kulturfag.

Detaljer

Næringsutvikling i sør. samarbeid til gjensidig nytte

Næringsutvikling i sør. samarbeid til gjensidig nytte Næringsutvikling i sør samarbeid til gjensidig nytte 03 Privat sektor skaper bærekraftig utvikling NHOs sekretariat for næringsutvikling i sør samarbeider med NHOs søsterorganisasjoner i åtte land. Gjennom

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Etablering av sentre for verdensarven

Etablering av sentre for verdensarven Etablering av sentre for verdensarven Marit Myrvoll Marit Myrvoll. 2010. Etablering av sentre for verdensarven. NIKU Rapport 37: 26. Oslo, april 2010 NIKU Rapport 37 ISSN 1503-4895 ISBN 978-82-8101-083-3

Detaljer

LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI

LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI 2014/2015 MØRE OG ROMSDAL NORD-TRØNDELAG SØR-TRØNDELAG Forord Velferdsteknologi i Midt-Norge Det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet er omtalt i Stortingsmelding

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

LSHDB på Facebook. Portrett. Døvblinde er mine helter. Side 4. Side 11. Side 14. 19. årgang

LSHDB på Facebook. Portrett. Døvblinde er mine helter. Side 4. Side 11. Side 14. 19. årgang SynHørSynHør-bladet Nr 2-2010 19. årgang Portrett LSHDB på Facebook Døvblinde er mine helter Side 11 Side 14 Side 4 Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB) SynHør-bladet 2-2010

Detaljer