Årsrapport KoKom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport KoKom 26.04.2012"

Transkript

1 2011 Årsrapport KoKom

2 N asjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) ble etablert av Sosial- og helsedepartementet i Ved senteret drives nasjonale prosjekt innen videreutvikling av medisinsk nødmeldetjeneste og internasjonale prosjekt som gjelder utvikling av og tilgang til nødmeldetjenesten generelt. KoKom er unike i nasjonal og internasjonal sammenheng. Vi håndterer området kommunikasjon innenfor prehospital akuttmedisin fra en så vel helsefaglig, teknisk og organisatorisk vinkling. Vår uavhengighet i forhold til operativ tjeneste gir oss spillerom som er nyttig for tjenesten og befolkningen. Denne posisjonen gjør at våre tjenester er tiltakende etterspurt, ikke minst internasjonalt. Retningsangivende for senteret er å virke for medisinsk nødmeldetjeneste og helsetjenestens kommunikasjonsberedskap nasjonalt, og bidra til å optimalisere denne som en del av helsetjenesten. Videre er KoKom et kompetansesenter for kommunikasjon i den akuttmedisinske kjeden. Samspillet mellom helsefaglige, tekniske og organisatoriske forhold i de ulike delene av tjenesten er en sentral del av vår kjernevirksomhet. Som nasjonalt senter har KoKom en nettverkbyggende rolle, er faglig engasjert i personellopplæring og i utviklingen av beslutningsstøtteverktøyene som blir brukt i medisinsk nødmeldetjeneste. Virksomheten er i stor grad prosjektrettet; senteret har ikke forvaltningsoppgaver. Også i 2011 har vi gjennomført prosjekter vi mener er nyttige for tjenesten. Disse omtales kapittel 3. Vi holder til i fjerde etasje i Møllendalsbakken 9, like i nærheten av Haukeland universitetssykehus. Kart er tilgjengelig fra våre hjemmesider. I tilknytning til kontorlokalene finnes også KoKoms LV-/AMK-simulator. Kontaktadresser: Postadresse: Møllendalsbakken Bergen Fakturaadresse: E-post: Helse Bergen HF Regnskapsseksjonen 5021 Bergen Tlf Faks:

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ANSATTE FORANKRING... 4 Fra IKT-forum AKTIVITETER I Lokasjonsbaserte tjenester i nødnett Helseradiodatabase Kvalitetssikring av database for medisinsk nødmeldetjeneste Funksjonelle krav til oppdragshåndteringssystem LV/AMK-simulator Bruk av simulator for opplæring i LV-sentral ECall nasjonalprosjekt Kompetanseplan for personell som mottar medisinske nødmeldinger Håndtering av lydlogg Gevinstrealisering i nødnett - helse ACRIMAS SMS til nødmeldetjenesten Revisjon av NRDB protokoll for opprinnelsesmarkering Helsesjekk av opprinnelsesmarkering OVERSIKT PUBLIKASJONER Sammendrag ANDRE OPPGAVER Informasjonsarbeid Høringer SEMINAR, KOMPETANSEUTVIKLING, PRESENTASJONER Konferanser og seminar med KoKom som arrangør eller delarrangør Kompetanseutvikling Priser. Nasjonal legevaktpris til Bjarte Almenning Deltakelse på konferanser/seminar Deltakelse i komitéer, styrer og annet Studiereiser ØKONOMI VEDLEGG Høringssvar fra KoKom (Sju vedlegg samlet i en felles PDF). 3

4 1. ANSATTE KoKoms ansatte og prosjektengasjerte har kompetanse innen en rekke fagområder: Helsefag (lege; spesialist i samfunnsmedisin, sykepleiere), informasjonskompetanse (journalist, cand. mag.), teknisk kompetanse (ingeniører), samt økonomisk/administrativ kompetanse. I alt hadde senteret 6,8 årsverk mesteparten av I tråd med KoKoms mandat er senteret aktør innen følgende arbeidsområder: Nasjonal kompetanseoppbygging og rådgiving til helseforetak og kommunehelsetjenesten. Utvikling av forslag til enhetlige brukerprosedyrer. Utvikling av forslag til krav til kommunikasjonstekniske løsninger. Virksomhetsregistrering. Utrede og foreslå modeller for organisering og drift av medisinsk nødmeldetjeneste. Av spesielle fokusområder i medisinsk nødmeldetjeneste nevnes: Arbeidet i Kravspesifikasjonsprosjektet - (Brukergrensesnitt og utvikling av scenarier), fokus på kompetanse og faglig utvikling hos personell som håndterer medisinske nødmeldinger, samt drift av webapplikasjonen Helseradiodatabasen. Ansatte ved KoKom 31. desember 2011 Egil Bovim, direktør. Tor Brekke Helland, rådgiver (20 %) *. Kristine Dreyer, rådgiver. Åge Jensen, rådgiver. Hope Øyvind, IKT-rådgiver. Anne Buset Vassbotn, spesialkonsulent, informasjon (60 %). Bente Marie Klepsvik Laksy, administrasjonskonsulent. *Fra 01. januar til 01. november var Tor Brekke Helland ansatt ved KoKom i 80 % stilling. I november gikk han over til en 80 % stilling som rådgiver ved Helsedirektoratet. Helland har fortsatt en 20 % stilling ved KoKom. Prosjektengasjerte Bjarte Almenning, rådgiver, (20 %). For å planlegge driften og samkjøre staben, blir det arrangert internseminar ved behov. Kontormøte holdes den første mandagen i måneden. 2. FORANKRING Helsedirektoratet er vårt overordnede styringsorgan, mens driftsmidler viderefordeles fra Helse-Bergen HF. Referansegruppen for KoKom skal gi råd til KoKom om faglig profil og prioriteringer. Målsetningen med referansegruppen er å sikre forankring og lik tilgang til de høyspesialiserte tjenestene. 1 1 Rundskriv I-19/2003 Om høyspesialiserte tjenester landsfunksjoner og nasjonale medisinske kompetansesentra 4

5 KoKoms referansegruppe består ved årsskiftet 2011/12 av: Alf Henrik Andreassen leder Nina Hesselberg Leif MuruvikVonen Brit Nordbø Nils Jul Lindheim* Referansegruppemøte ble holdt i KoKoms møtelokaler i Bergen 14. juni Til stede på møtet: Alf Henrik Andreassen, Helse Bergen; Nina Hesselberg, Helse Nord, Leif Vonen, Trondheim kommune; Brit Nordbø, Helse Vest; Steinar Bjørås, Helse Midt-Norge. Helse Vest RHF Helse Nord RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Vest RHF Helse Sør-Øst RHF Fra KoKom: Egil Bovim, Kristine Dreyer, Tor Helland, Åge Jensen og Anne B. Vassbotn. *Nils Jul Lindheim fra Helse Sør-Øst sluttet i gruppen i august Ved årsskiftet består KoKoms referansegruppe av fire medlemmer. Fra IKT-forum AKTIVITETER I 2011 Virksomheten ved KoKom var i 2011 konsentrert rundt arbeid med senterets prosjekt-portefølje, i tillegg kom øvrig deltakelse i ulike fora nasjonalt og internasjonalt. KoKom ble også kontaktet ved utredningsarbeid i spørsmål som andre instanser er formell avsender av. Eksempler her er status for felles legevaktnummer og utfall av telenettet i forbindelse med storflom på Østlandet i første del av juni. To prosjekter det ble lagt spesielt mye arbeid i var Helsesjekk av opprinnelsesmarkering og Kompetanseplan for operatører som mottar medisinske nødmeldinger. I Helsesjekk-prosjektet ønsket en å kartlegge opprinnelsesmarkering ved anrop via de største teleoperatørene, varsle dem om feil og oversende informasjon til Post- og teletilsynet. Formålet med Kompetanseplan-prosjektet er å sikre at den enkelte operatør har kunnskap, holdninger, ferdigheter og ellers er egnet for optimal utføring av arbeidsoppgavene i medisinsk nødmeldetjeneste. Et prosjekt av internasjonal interesse har vært KoKoms innsats i forprosjektet for innføring av ecall, et planlagt europeisk 5

6 nød anrop-system som skal sikre rask bistand ved trafikkulykker. KoKom bruker også tid på treffvirksomhet og på nettverksmøter i AMK-sentralene. 3.1 Lokasjonsbaserte tjenester i nødnett Utgangspunktet for dette prosjektet er at er et ønske om å gjøre tilgjengelig informasjon som i dag kan leveres til app er i smart telefoner til Tetraradiobrukere, som ikke kan benytte båndbredden som er tilgjengelig i kommersielle nett Prosjekt-idéen kan illustreres med følgende eksempel: En RSS-feed fra Statens vegvesen sender ut aktuelle veimeldinger om lokale trafikkforhold. Alle med tilgang til Internett kan ta imot denne. For Tetraradioer vil det først bli mulig å få denne tjenesten, dersom en benytter løsningen som prosjektet har til hensikt å utvikle. Ettersom Tetra-radioer blir lokalisert av nettverket ut fra hver enkelt radios posisjon, kan denne benyttes til å definere hvem som skal få en melding. Brukeren av hver enkelt Tetra-radio trenger bare veimeldinger for områder personellet kan nå innenfor en vakt. Samtidig spares brukere, andre steder for unødig meldingstrafikk. Meldingene som sendes fra veitrafikksentralen tas imot på en sentral server, som omsetter dem til ascii-tekst 1. Etter en automatisk sjekk på posisjon fra meldingen og posisjon for TETRA radioer, sendes en SDS 2 melding til 1) ASCII (American Standard Code for Information Interchange) er et tegnsett, det vil si en standard for utveksling av tekst mellom datamaskiner. ASCII benytter 7 bit til koder, noe som tillater koding av 128 mulige verdier. brukeren. Avhengig av radio-konfigurasjon kan dette legges i bakgrunnsfoldere slik at det ikke på noen måte forstyrrer brukeren før han ønsker å se på informasjonen. KoKoms arbeid i dette har vært å bidra ved Tetra-veimeldinger, samt utvikle skisser til programstruktur og oppbygning. (Viser også til figur 1). For å gjøre applikasjonen tilgjengelig for nett som benytter Dimetra har utviklingen av applikasjonen blitt stanset inntil Motorola er klar til å levere posisjoneringsinformasjon fra den nye plattformen. Mål Å gi radiobrukere i tilgang til applikasjoner som er relevante for brukerens posisjon i gitte geografiske områder. Oppsummert demonstrer prosjektet lokasjonsbaserte tjenester i Tetra-nett. Resultat: Prosjektet evalueres internt som en del av prosjektavslutningen. I tilknytning til dette prosjektet: Foredrag på TETRA World Congress, 26. mai Prosjektperiode: 2010-Videreføres i 2012 Kontaktperson: Tor Helland 95 av disse er tilordnet store og små bokstaver i det engelske alfabetet (A-Z), tallene 0-9 og en del andre vanlig forekommende tegn. De øvrige er diverse spesialkoder for regulering av flyt, linjeskift og annet. Kilde: Wikipedia, den frie encyklopedi 2) Safety data sheet: Melding som er kryptert. 3) Dimetra SR 8.0 tilbyr netverksoperatører en enklere og mer kostnadseffektiv platform som kan levere TETRA oppdrag til nødetat brukere. 6

7 Figur 1. Illustrasjonen viser kommunikasjonslinjer for KoKoms arbeid med lokalsjonsbaserte tjenester. 3.2 Helseradiodatabase Prosjektet er videreført fra tidligere år. Erfaringene så langt har gitt rom for ytterligere forbedringer av brukergrensesnitt og datapresentasjon. KoKom har gjort en gjennomgang av tilgjengelig informasjon om AMKsentralene, og har i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) inkludert data fra LV sentralene. Vi har også oppdatert informasjon om alle RBO enhetene i helseradionettet. Endringene som ble foreslått av databasens testbrukere ersamlet og arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i databasen iverksatt. En av endringene innebar at KoKoms webside med AMK-ledere og tilhørende kontaktdata nå er mulig å oppdatere automatisk via databasen. Denne endringen gjør at det nå i større grad enn tidligere er opp til AMKlederne selv å oppdatere informasjonen som enhver tid ligger ute også på nett. Mål: Å redusere antall opplysninger på skjema som må fylles ut. Isteden for at brukerne må fylle ut samtlige opplysninger, kan de nå kun måtte fylle ut endringer. Å ha en oversikt som er oppdatert nok til å være gyldig. Resultat: Generelle forbedringer er gjennomført for hele basen. Data har vært benyttet både i sammenheng med Felles legevaktnummer prosjektet og TRIP prosjektet (omlegging til IP i kjernenettet til Telenor). Prosjektperiode: Kontaktperson: Tor Helland 7

8 3.3 Kvalitetssikring av database for medisinsk nødmeldetjeneste Bakgrunn: I 2002 ble det gjennomført en innsamling av informasjon om helseradionettet som ble tatt vare på i en database. Senere er databasen utvidet til også å inneholde administrative data som for eksempel hvilke kommuner som er dekket av hvilke legevakter (LV) og hvilke AMK sentraler som dekker hvilke LV. KoKom har lagt mye arbeid i å kvalitetssikre informasjon og har også samarbeid med Nklm om anvendelse av databasen. Informasjon om helseradionettet har i liten grad blitt oppdatert, noe dette prosjektet har tatt mål av seg til å rette på. For å bedre kvaliteten på databasen har KoKom samlet inn manglende data, og kvalitetssikret registrert informasjon. Arbeidet ble gjort i hovedsak med telefon intervju/møter med den enkelte sentral. Vi har også brukt møtepunkter i tjenesten for å veilede i bruken av verktøyet. En stor del av KoKoms driftsdatabase ble kvalitetssikret i løpet av året. Fokusområder var å få dataene opp på et godt nivå, foreta en gjennomgang av registrering av teknisk utstyr, samt kvalitetssjekke kontaktdata. Resultat: Oppdatert og forbedret database med informasjon om medisinsk nødmeldetjeneste. Databasen blir benyttet til forskning og ulike oversikter, som er nødvendig for å forvalte systemet medisinsk nødmeldetjeneste. Prosjektperiode: Kontaktperson: Åge Jensen 3.4 Funksjonelle krav til oppdragshåndteringssystem Medisinsk nødmeldetjeneste benytter i dag AMIS som oppdragshåndteringssystem. Systemet har utviklet seg over tid og ulike moduler og integrasjoner har blitt lagt til. Leverandører og brukere i tjenesten har ved flere anledninger etterspurt hvilke krav helsetjenesten har til oppdragshåndteringssystem. Å svare entydig på dette spørsmålet har imidlertid ikke vært mulig, ettersom en samordnet nasjonal mal for dette ikke har vært tilgjengelig. Et mål med dette prosjektet var å gjennomføre en kravinnsamling med en tilsvarende prosess som den som ble gjort ved innsamling av brukerkrav til nødnett i Det har vært et ønske at spesifikasjonen bør kunne være funksjonell og modulær, slik at leverandører kan tilpasse egne produkter for å oppfylle spesifisert funksjonalitet, og kundene kan velge etter eget ambisjonsnivå. Formål: Å samle helsetjenestens funksjonelle krav til et oppdragshåndteringssystem og å gjøre disse tilgjengelig. Etablere en referanseplattform for produkter som utvikles eller tilbys til bruk som oppdragshåndteringssystem og Elektronisk pasient journal (EPJ) i nødmeldetjeneste, ambulansetjeneste og legevakt. Prosjektperiode: 2010-Videreføres i 2012 Resultat: Prosjektet er blitt utsatt av kapasitetshensyn Kontaktperson: Tor Helland 8

9 Figur 2. Oversikt som viser ønsket utvikling for endringsprosesser for prosjektet Funksjonelle krav til oppdragshåndteringssystem. Ill. TH. 3.6 LV/AMK-simulator Også i 2011 ble KoKoms LV-/AMKsimulator benyttet i et vidt spekter bruksområder. Simulatoren får positiv omtale internt i helsetjenesten, og har vært mye brukt. I simulatoren har det vært testet praktisk rettet virksomhet, samt tekniske og til dels også organisatoriske forhold i tjenesten. Nye produkter til bruk i helseradionettet er testet ut, og simulatoren benyttes til å verifisere endringer i kommunikasjonsprotokollene mellom nettelementer i helseradionettet. I simulatoren er det testet programvare fra leverandører, uten risiko for forstyrrelse av håndtering av reelle hendelser før implementering i operative sentraler. Flere grupper besøkende er blitt vist praktiske demonstrasjoner av virksomheten ved nødmeldesentralene. Selv om den offisielle prosjektperioden for simulatoren nå avsluttes, vil simulatoren I dette prosjektet skal det beskrives en plan for praktisk opplæring i simulator for 9 også i fremtiden kunne benyttes som beskrevet tidligere. Prosjektperiode: Kontaktperson: Tor Helland 3.7 Bruk av simulator for opplæring i LV-sentral Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap har siden 2003 hatt en AMK/LV-simulator. Enheten simulerer miljø og teknologi i både akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (AMK)og legevaktsentraler (LV-sentral). Simulatoren har alle basisprogrammer og utstyr som en finner ved landets sentraler. Sykepleiere på LV-sentral trenger kompetanse knyttet til telefonsamtaler med publikum, registrering av henvendelser og bruk av beslutningsstøtteverktøy og kommunikasjonsutstyr. mottak og håndtering av henvendelser til LV-sentral. Det dreier seg om

10 henvendelser fra pasient/publikum, fra fagpersonell (for eksempel lege, hjemmesykepleier) AMK / ambulansetjenesten og andre nødetater. Planen skal inneholde scenario med ulike problemstillinger som skal håndteres. Prosjektet utføres med faglig støtte fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) og Haraldsplass diakonale høgskole. Opplæringsmateriell utarbeidet i dette prosjektet skal nyttes for studenter på Haraldsplass diakonale høyskole i første omgang. Prosjektperiode: 2011/2012 Kontaktperson: Kristine Dreyer 3.8 ECall nasjonalprosjekt ECall er et prosjekt, drevet av EUkommisjonen, der de finansielle, politiske, etiske, helsefaglige og tekniske implikasjonene er betydelige. Opprinnelig var forutsetningen at systemet skulle være innført innen Prosjektet blir vesentlig forsinket, og et eventuelt direktiv antas å tres i kraft fra ECall-tema, som det gjenstår å avklare, kan opplistes som følger: Effekten av tiltaket, personvern, spin-off, innringers rettigheter, internasjonal roaming, hvem skal motta ecall, samt nødmeldetjenestens forhold til tredjepartsløsninger. Aktiviteter I 2011 har mye av aktiviteten bestått i arbeid med standardisering. KoKom har særlig vært involvert i CEN-gruppen, som standardiserer innhold, tjenestenivå etc. i ecall. I ecall-prosjektet i Europa er det stor interesse omkring 3. parts-løsninger. Flere bilprodusenter har allerede innført systemer for alarmering ved hendelse, også i kjøretøy som leveres til Norge. Det antas at det nå er i overkant av 5000 kjøretøy i Norge som har slikt utstyr. Systemene har mye til felles med ecall, men møter ikke standardene fullt ut. En sentral problemstilling er hvordan kommersielle sentraler som mottar oppkall fra kjøretøyene kan videreformidle nødmeldinger til AMK, og om AMK i så fall kan koble disse ut i den påfølgende håndteringen av meldingen. Styringsgruppen for ecall-prosjektet er ledet av Samferdselsdepartementet. For øvrig deltar Justis- og politi, og Helse- og omsorgsdepartementet. Datatilsynet møter som observatør. Prosjektgruppen består av representanter fra Veidirektoratet, Politidirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Helsedirektoratet og Post- og teletilsynet. I tillegg er det etablert en arbeidsgruppe med operativt personell fram nødmeldesentralene til de tre etatene. Prosjektperiode: Kontaktperson: Egil Bovim 10

11 Dette er ecall ECall er et planlagt europeisk nødanropssystem som skal sikre rask bistand ved trafikkulykker. Målet med ecall er å redusere personskader og spare menneskeliv. Tjenesten er tenkt å virke slik at en databoks («svart boks», der det blant annet er installert en egen mobiltelefon) i bilen automatisk ringer et nødnummer ved ulykker, og oppgir bilens posisjon. For å sikre personvern har datatilsynet stilt krav om at systemet bare skal aktiveres når det har skjedd hendelser som tilsier at det er sannsynlig at det foreligger personskade. Et spørsmål som er oppe til diskusjon er også om systemet skal være aktivt til enhver tid, eller om en skal kunne koble det ut manuelt via en av-og på-knapp. ECall i Norge Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) har fått i mandat fra Samferdsels-, Justis- og politi- og Helse- og omsorgsdepartementet å delta i arbeidet med planlegging av ecall. Forprosjektet for innføring av ecall i Norge blir ledet av, Egil Bovim. 3.9 Kompetanseplan for personell som mottar medisinske nødmeldinger Høsten 2010 gav Helsedirektoratet KoKom i oppdrag å utarbeide en kompetanseplan for AMK- og LV-personell. Prosjektet ble avsluttet 1. juni 2011 og resulterte i rapporten: Kompetanseplan for personell som mottar og håndterer medisinske nødmeldinger, med to vedlegg kalt Moduler for personell i AMK og Moduler for personell i LV-sentraler. Prosjektet ble utført med faglig støtte fra de regionale helseforetakene og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm). Et hovedmål med kompetanseplanen er å sikre at den enkelte operatør i medisinsk nødmeldetjeneste har kunnskap, holdninger, ferdigheter og er egnet for optimal utføring av arbeidsoppgavene. Planen er ikke en veileder, men er tiltenkt lederne og inneholder blant annet skisseringer av overordnede føringer og rammer for opplæring, oppfølging og kvalitetssikring av operatører ved sentralene. Planen med tilhørende moduler er lagt ut på KoKoms hjemmesider og er sendt til alle landets AMK-sentraler og utdanningsinstitusjoner som er inne i dette feltet. Prosjektperiode: Kontaktperson: Kristine Dreyer 3.10 Håndtering av lydlogg Bakgrunn: Medisinsk nødmeldetjeneste opplever økende pågang fra pasienter, myndigheter og media i forhold til frigjøring av lydlogg fra hendelser. Det har utviklet seg en noe ulik praksis i ulike sentraler, som igjen fører til ulik håndtering av lydlogg. Prosjektets hovedmål: Ensartet håndtering av lydlogg i medisinsk nødmeldetjeneste. I prosjektet utarbeides det en rapport som beskriver utfordringer med håndtering av lydlogg ved sentralene. Det vektlegges anbefalinger i bruk av lydlogg som kvalitetssikring av tjenesten og som verktøy for systematisert kvalitetssikring av tjenesten. Prosjektperiode: Kontaktperson: Kristine Dreyer 11

12 3.11 Gevinstrealisering i nødnett - helse Dette prosjektet har gått igjen i KoKoms prosjektportefølje over flere år. Innenfor nødnettprosjektet er gevinstrealisering identifisert som et eget underprosjekt. Hensikten er å identifisere hvilke gevinster etatene kan påregne ved innføring av felles digitalt radiosystem, og å sikre at nødvendige aktiviteter for å oppnå disse gevinstene blir iverksatt. KoKoms oppdrag er å bidra i utarbeidelse av plandokumenter med spesielt fokus på kommunehelsetjenesten. Aktivitet Bjarte Almenning, Kvam legevakt, har vært innleid prosjektrådgiver i 20 % stilling. Gjennom videreføring av gevinstrealiseringsprosjektet tar KoKom fra juli 2010 i samarbeid med Helsedirektoratet sikte på å lage et nasjonalt dokument som kan virke som rettesnor for lokale tjenester når de tar i bruk det nye nødnettet Prosjektperiode: 2007 videreføres i 2012 Kontaktperson: Kristine Dreyer 3.12 ACRIMAS Aftermath Crisis Management System-ofsystems Demonstration. Public Safety Communication Europe (PSCE) er partner og finansierer dette prosjektet. Hovedformålet er å se på hvilke kommunikasjonstiltak som trengs i de senere fasene av en krise. Mer informasjon om dette prosjektet finnes på: Prosjektet går over 18. mnd., og ledes av Fraunhofer Stiftung i Tyskland. Kontaktperson: Egil Bovim 3.13 SMS til nødmeldetjenesten Prosjektet går ut på å finne ut av hvordan en i fremtiden skal kunne organisere SMSmeldinger fra publikum til nødmeldetjenesten og hvordan en skal legge til rette for at AMK-sentralene i Norge skal kunne motta og handtere nødmeldinger og anna relevant informasjon via SMS. Ett av spørsmålene en må se nærmere på er hvor mange sentraler som skal kunne ta imot SMS-er. Prosjektets anbefaling er at meldingen skal gå til den AMK-sentralen som håndtere det aktuelle området. Datatilsynet har kommet med nyttige innspill i forhold til hvordan tjenesten kan etableres innenfor gjeldende regelverk. Det videre arbeidet er å identifisere og implementere tekniske løsninger for tjenesten. Prosjektet videreføres også i Kontaktperson: Egil Bovim 12

13 3.14 Revisjon av NRDB protokoll for opprinnelsesmarkering Revisjonen ble ledet av DSB. KoKom deltok og ser nå fram til versjon 2.0 av denne. Endringer knyttet til utforming av NRDBprotokollen og problemstillinger i forbindelse med posisjonering av mobilanrop er skjer i kontinuerlige prosesser. Formål: Å bidra til god informasjonsflyt og kvalitetssikring av arbeidet, og sikre at endringer i protokollen blir formidlet til utviklere av applikasjoner til helsetjenesten. Målet med prosjektet er å bedre kvaliteten på posisjonering av mobiltelefoner og få til en mer effektiv meldingsflyt knyttet til opprinnelsesmarkering. Fra KoKoms ståsted er prosjektet nå ferdigstilt. Kontaktperson: Tor Helland 3.15 Helsesjekk av opprinnelsesmarkering NRDB Nasjonal Referansedatabase AS (NRDB) ble etablert i 2000 i forbindelse med innføring av nummerportabilitet (NP) i det norske telemarkedet. NRDB eies av sju teleoperatører og alle teleoperatører som tilbyr nummerportabilitet er kunder. Siden den nye ordningen ble etablert er KoKom ved flere tilfeller blitt gjort oppmerksom på situasjoner der informasjon opprinnelsesmarkering har vært feil. Dette har i noen tilfeller vært abonnentens feil, noen ganger teleoperatørens feil, og alle feil har gitt medisinsk nødmeldetjeneste en utfordring. Metode I prosjektet tok en sikte på å se nærmere på hvor lagt tid det tar før leverandører av teletjenester oppdaterer data i NRDB og om data blir korrekt registrert. For å sjekke dette åpnet en i prosjektet et antall mobiltelefonabonnement og kontrollerte opplysningene med dataene fra NRDB i etterkant. For nødmeldesentralen er det vesentlig å kunne lokalisere den som skal ha hjelp raskt, både for å finne nærmeste ressurs og gi denne ressursen korrekte kjøreruter, men også for å kunne bekrefte at en innringer er der hvor han eller hun oppgir å være. I de tilfellene der NRDB har korrekt informasjon om innringer og hans/hennes adresse kan nødetaten automatisk få visning i sitt kart. Dette kan spare verdifulle sekunder, og lette arbeidet med sikker registrering av innringers posisjon. Mål Målet med prosjektet er å sikre korrekt registrering av opplysninger knyttet til opprinnelsesmarkering. Resultat: Prosjektrapport er oversendt Post- og teletilsynet. Prosjektperiode: 2011 Kontaktperson: Tor Helland 13

14 4. OVERSIKT PUBLIKASJONER Tittel Type dokument Dato Forfatter(e) Kompetanseplan for personell som mottar og håndterer medisinske nødmeldinger ISBN: Rapport 31. mai Kristine Dreyer, Åge C. Jensen og Bjarte Almenning Moduler for personell I AMK Vedlegg: 31. mai Moduler for personell i LVsentral Vedlegg: 31. mai Studiereise til Blackburn/ Preston juni 2011 Rapport Bergen, juni 2011 Egil Bovim Utgitt i samarbeid med: Prosjektgruppen for SMS til AMK SMS i AMK, Sammendrag a. Når innringere/pasienter kontakter Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og legevaktsentral (LV-sentral), er kvaliteten på informasjonsinnhenting og at de blir møtt med trygghet og omsorg av stor betydning for utfallet av henvendelsen. Kompetanseplanen tar sikte på følge opp helsetjenestens overordnede mål om gode og likeverdige tjenester, samtidig som personell får tilfredsstilt behov for personlig vekst og faglig utvikling. Sentrale temaer er hvordan personell opparbeider nødvendig kunnskap, etisk kompetanse, relevante ferdigheter og blir egnet for optimal utføring av arbeidsoppgavene. Planen med tilhørende moduler er ikke en lærebok, men er ment som en veileder med fokus på overordnede føringer og rammer for rekruttering, opplæring, oppfølging og kvalitetssikring av personell ved sentralene. De viktigste elementene som inngår i kompetansebygging beskrives i kompetanseplanen som igjen gjenspeiles i de 5 ulike modulene. 14

15 5. ANDRE OPPGAVER 5.1 Informasjonsarbeid KoKoms informasjonsbrosjyre ble gitt ut i oppdaterte versjon, og brosjyrer om KoKoms prosjekter ble delt ut på Akuttdagene og på Legevaktkonferansen. I desember ble KoKoms årvisse kalender sendt ut til alle våre kontakter. Formidling gjennom media AMK ber deg sende bilder, BT ( ) Litt om KoKom, Ambulanseforum mars Mobilen som redder liv, Artikkel trykt i papirutgaven av Teknisk ukeblad. NR 08/3. Mars Vil gjøre det mulig å sende sms til nødsentralene Dagbladet Nye biler kan få automatisk ulykkesvarsling, NRK Høringer Høringsuttalelse Forslag til ny folkehelselov. Mottaker: Helse- og omsorgsdepartementet Høringsuttalelse Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Mottaker: Helse- og omsorgsdepartementet Høringssvar til utvalgte temaer til: Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ) (Elektronisk høring) Akuttmedisin IKT, e-helse og personvern Mottaker: Helse- og omsorgsdepartementet Høringssvar Minimumskriterier for tilknytning til helsenettet. Mottaker Norsk Helsenett SF Høringssvar Evaluering av satsing på behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren. Mottaker: Nærings- og handessdepartementet Høring, etablering av nasjonal kjernejournal. Mottaker: Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsuttalingene følger med som vedlegg under

16 6. SEMINAR, KOMPETANSEUTVIKLING, PRESENTASJONER Besøk fra nødmeldetjenesten i Århus, november Konferanser og seminar med KoKom som arrangør eller delarrangør Forum for personell med teknisk systemansvar i AMK- og medisinsk nødmeldetjeneste mars 2011, på Qualitiy Hotel Edvard Grieg, Bergen. Arrangør: KoKom Antall deltakere: 65 Besøk fra Århus november 2011, Møllendalsbakken 9, Bergen. Antall besøkende: 7 Nasjonal konferanse om medisinsk nødmeldetjeneste november 2011 på Sola Strand Hotel, Stavanger. Konferanse arrangert i samarbeid med Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter (Rakos), Helsedirektoratet og Regionalt AMK-forum. Antall deltakere:

17 6.2 Kompetanseutvikling Nettbasert fellesundervisning En gang i måneden arrangerer Rakos i samarbeid med AMK-sentralene i Helse- Vest felles-undervisning, der hensikten er å dele erfaringer og samtidig dele på oppgaver, som for eksempel å utvikle undervisningsopplegg og prosedyrer. Samlingene foregår pr. forhåndsendte presentasjoner, i kombinasjon med telefonkonferanse. AMK-sentralene alternerer på oppgaven med å framskaffe foredragsholdere. Representanter fra KoKom deltar i undervisningen når vi kan. Kurs 07. juni Bergen Halvdagskurs i appdesign ØH 17

18 6.3 Presentasjoner holdt av KoKoms ansatte Dato Arrangement/sted Presentasjonens tittel Foredragsholder/ Deltaker feb. Fagdager for AMK- Kirkenes ÅJ feb. NLV seminar, Solstrand, Os Lydloggprosjekt i samarbeid m. KoKom KD feb. NLV-seminar, Solstrand, Os Endringer i norsk indeks versjon 3, 2009 KD 14. april EENA, Budapest Emergency Numbers in Norway EB 26. mai Tetra World Congress, Budapest Location based services also for TETRA users 5. sept. KoKom Om KoKom EB 5. sept. Besøk frå Alarmcentralen i Århus/KoKom 28. sept. Solstrand 29. sept. Regionalt fagseminar for AMK- og LV- personell Tromsø Presentasjon av KoKoms simulator Kompetanseplan for mottak og håndtering av medisinske nødmeldinger Kompetanse for mottak og håndtering av medisinske nødmeldinger 2. nov. KoKom Nødmeldetjenesten i Norge EB 9. nov. Solastrand AMK-sentralene og publikum, ikke lenger bare talehenvendelser? 30 nov. Videreutdanning i legevaktsykepleie Bergen Den akuttmedisinske handlingskjede TH ÅJ, KD KD KD EB KD 02. des. PSCE konferanse Warszawa Use of Twitter, Utøya 22. July 2011 ØH 18

19 6.4 Priser. Nasjonal legevaktpris til Bjarte Almenning Bjarte Almenning, mangeårig prosjektansatt ved KoKom, ble i forbindelse med Legevaktskonferansen tildelt legevaktprisen Bjarte er sykepleier og til daglig ansatt ved Kvam legevakt hvor han fra 2002 er koordinerende sykepleier. På KoKom er Allmenning ansatt i en 20 % prosjektstilling, hvor han blant annet har deltatt i prosjektene Kompetanseplan for personell som mottar og håndterer medisinske nødmeldinger og Gevinstrealisering i Nødnett. Bjarte fikk prisen for sin fremragende innsats i legevaktarbeidet lokalt og nasjonalt. Bjarte representerer også Kvam legevakt i bl.a. Vakttårnprosjektet i regi av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM). 6.5 Deltakelse på konferanser/seminar Dato Konferanse/seminar Sted Deltaker(e) jan. Nirvaco Workshop Oslo KD 13. jan. Symposium: Registrering av data fra Oslo prehospital akuttmedisinsk virksomhet 17. feb. Åpent seminar om IKTstandardisering Lysaker 17. feb. Kartdagene Oslo TH feb. IKT-installasjonene i AMK Haugesund ØH mars Skandinavisk akuttmedisin Gardermoen ABV Tromsø-Trondheim, Ledersamling for legevakt mars Hurtigruta, Trollfjord april Amis brukerforum Gardermoen ØH 19 KD, TH april Bapco Islington, London KD, ÅJ april EENA Budapest, Ungarn EB, ABV mai Tetra World Congress Budapest, Ungarn EB, TH og ÅJ mai Sandefjord Locus brukerforum 15. juni Lansering av helseportalen Oslo ABV/ÅJ sept. Legevaktskonferansen 2011 Oslo KD, ÅJ, BA 06. sept. Adressekonferansen, Statens kartverk sept. Bergen Nordisk nettverksmøte Århus, Danmark KD, ÅJ okt. CCR summit Kerkrade, Holland KD, ÅJ, EB okt. Skandinavisk Tetra-forum Gardermoen okt. HeERO Conference Berlin EB 18. okt. Normkonferansen Trondheim ØH TH KD, TH, ØH (ØH 1 dag )

20 okt. PSRG konferanse Ljubljana EB nov. Solakonferansen Sola nov. Akuttmedisinsk seminar Os BL 25. nov. Nasjonal helseberedskaps Oslo EB 29. nov des. PSCE konferanse Warszawa, Polen EB, ØH EB, KD, ÅJ, BL og ABV Eena i Budapest, foredrag ved Egil Bovim. 6.6 Deltakelse i komitéer, styrer og annet Nasjonale fora Samordningsrådet for nødrelaterte problemstillinger. Kontaktperson: Egil Bovim. Nettverksmøte Helse Vest, arrangert av Rakos, februar, Bergen. KD og EB. Samarbeidsrådet for samspill. Kontaktperson/representant: Åge Jensen. Forum for regionale AMK-sentraler, fire møter; januar Tromsø; 29.februar og 1. mars Trondheim, juni Gardermoen, august Gardermoen; 28. Solstrand, Os september Tromsø; 11. november Sola; november Bergen. KoKom er sekretariat. Kontaktperson: Egil Bovim. Nasjonalt senter for legevaktmedisin (Nklm). KoKom er representert i referansegruppen. Kontaktperson: Kristine Dreyer. Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (Nakos), referansegruppen. Kontaktperson: Egil Bovim. 20

21 Telefonråd, Kontaktperson: Kristine Dreyer. Workshop om medisinsk indeks og nytt brukergrensesnitt i AMIS. Kontaktperson: Kristine Dreyer. Internasjonalt KoKom var vertskap for OUA (Operator-User Association) tirsdag 13. og onsdag 14. desember. EU-kommisjonen har etablert et betydelig antall grupper som arbeider med utviklingen av ecall. KoKom deltar i arbeidsgruppe for CEN-standardisering, implementeringsplattform, og møter for nødmeldesentraler. Ertico møte om ecall, 26. januar. Belgia. Kontaktperson: Egil Bovim. I TETRA and critical communications assosiation, deltar KoKom i Operator/User Association (OUA). OUA er et organ som samler brukere av TETRA, eller representanter for disse, som har en felles interesse i bruk av TETRA-teknologi og de applikasjonene som følger med. I 2011 deltok representanter fra KoKom på fire møter. 09. feb; London, 09. mai; Berlin, 11. oktober; Tallin, 13. desember; Bergen. Kontaktperson: Åge Jensen Det europeiske telekommunikasjonsstandardiseringsinstituttet (The European Telecommunications Standards Institute, ETSI) har etablert en gruppe for nødkommunikasjon. Kontaktperson: Egil Bovim. Public Safety Communication Europe (PSCE) (http://www.psc-europe.eu/) arbeider på internasjonalt nivå for utvikling av nødkommunikasjon. Egil Bovim er leder av brukerforumet frem til PSCE gir blant annet innspill til EU-kommisjonen i relevante spørsmål, og deltar i flere EU rammeverks- prosjekter. Ett sentralt tema i EU-parlamentet i 2011 har gått på frekvensbehov for nødetatene. 21

22 Kontaktperson: Egil Bovim Egil Bovim er nå inne i sitt siste år i PSCE og tar ikke en ny fireårsperiode. 22

23 6.7 Studiereiser Nødmeldesental i Blackburn/Preston, UK Studiereise til Blackburn/Preston, prosjekt: SMS i nødmeldetjenesten. UK juni Fra KoKom EB og BL. Fredrikstad, aug., prosjekt: SMS i nødmeldetjenesten. Fra KoKom, EB og BL. Trondheim, okt., prosjekt: SMS i nødmeldetjenesten. Fra KoKom, EB og BL. 7. ØKONOMI Fra Helse Vest RHF fikk KoKom for 2011 tildelt driftsmidler på kr ,- Kostnader Lønn kr ,- Andre driftskostnader kr ,- Utstyr kr ,- Sum kr ,- Resultat underskudd kr ,- Tildelingsbrev fra Helsedirektoratet var i 2011, datert: Til ecall-prosjektet kalt: Forberedelse implementering av ecall i Norge fikk KoKom kr fra Samferdselsdepartementet, I alt tildelte Helsedirektoratet KoKom kr ,- i prosjektmidler. kr fra Justis- og politidepartementet og kr fra Helse- og omsorgsdepartementet. 23

24 Prosjektmidler Tilskuddsmidler til KoKom over statsbudsjettet kapittel kr ,- Overførte prosjektmidler fra 2010 kr ,- Tilskudd til sammen kr ,- Utgifter Kostnader for prosjektene kr ,-. Resultat kr ,- Kommentar til regnskapet Resultat viser et overskudd på kroner ,-. Viser også til rapporten for prosjektet som er vedlagt. Resultatet på det prosjektet ble ikke riktig ved årsskifte. Faktura vi fikk i desember viser en sum på kroner , 13. Den skal være på kroner , 75. Kreditnota og riktig faktura ble ikke effektuert før januar Når det gjelder prosjekt som er søkt overført, viser de et overskudd på kroner ,- Viser til søknad om overføring av midler til 2012, datert Prosjektene , , , og er godkjent overført til Mer informasjon om prosjektene er lagt ut på KoKoms hjemmesider Her finnes også årsrapporten i PDF 8. VEDLEGG Høringssvar fra KoKom (Sju vedlegg samlet i en felles PDF). 24

Årsrapport KoKom. Juni 2013

Årsrapport KoKom. Juni 2013 2012 Årsrapport KoKom Juni 2013 N asjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) ble etablert av Sosial- og helsedepartementet i 1997. Ved senteret drives nasjonale prosjekt

Detaljer

Vi vil avgrense vår høringsuttalelse til å omtale de kapitler i akuttutvalgets delrapport som berører KoKom sitt kjerneområde.

Vi vil avgrense vår høringsuttalelse til å omtale de kapitler i akuttutvalgets delrapport som berører KoKom sitt kjerneområde. Helse- og omsorgsdepartementet v/ avdelingsdirektør Cathrine Dammen Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/4274-2014/23052 Bergen 16.01.2015 HØRINGSUTTALE TIL AKUTTUTVALGET SIN DELRAPPORT

Detaljer

IKT i den akuttmedisinske kjede

IKT i den akuttmedisinske kjede IKT i den akuttmedisinske kjede IKT i den akutt medisinske kjede Henvendelse fra Helsedirektoratet, desember 2007. Kartleggingsprosjekt Helsedirektoratets målsetning for prosjektet: danne grunnlag for

Detaljer

Høringssvar - forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal.

Høringssvar - forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 10/267 2014/19302 Bergen 1.09.14 Høringssvar - forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal.

Detaljer

AKUTTMEDISIN. 2009) 3 Statens Helsetilsyn: Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009- oppsummering.

AKUTTMEDISIN. 2009) 3 Statens Helsetilsyn: Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009- oppsummering. AKUTTMEDISIN Nasjonalt Kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) har som mandat å monitorere og videreutvikle medisinsk nødmeldetjeneste (www kokom.no). KoKom vil i netthøringen

Detaljer

Årsrapport KoKom. Mai 2014

Årsrapport KoKom. Mai 2014 2013 Årsrapport KoKom Mai 2014 N asjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) ble etablert av Sosial- og helsedepartementet i 1997. Ved senteret drives nasjonale prosjekt

Detaljer

Bergen, februar 2008. Årsrapport KoKom 2007

Bergen, februar 2008. Årsrapport KoKom 2007 Bergen, februar 2008 INNLEDNING Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) ble etablert av Sosial- og helsedepartementet i 1997. Mandatet er i korthet monitorering og

Detaljer

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i Helse Nesbyen, 25. mai 2012 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i helsetjenesten Organisering og roller Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - mulighetene

Detaljer

RAPPORT: Bergen, mars 2011. Årsrapport KoKom 2010

RAPPORT: Bergen, mars 2011. Årsrapport KoKom 2010 RAPPORT: Bergen, mars 2011 Årsrapport KoKom 2010 Bakgrunn for senteret KoKom ble etablert av Sosial- og helsedepartementet i 1997, og skal: - Monitorere og videreutvikle medisinsk nødmeldetjeneste. - Bidra

Detaljer

Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons

Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons En undersøkelse gjennomført av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) og Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens

Detaljer

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Svarer akuttforskriften på fremtidens utfordringer for AMK og nødmeldetjenesten? -Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Kirsten Mo Haga avdelingssjef Medisinsk nødmeldetjeneste og

Detaljer

Årsrapport KoKom. 14. april 2015

Årsrapport KoKom. 14. april 2015 2014 Årsrapport KoKom 14. april 2015 FORSIDEILLUSTRASJON: ORDSKY AV KOKOMS HÅNDBOK, ABV 2 N asjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) har som hovedoppgave å optimalisere

Detaljer

FORSLAG TIL FREMTIDIG ORGANISERING AV NØDMELDETJENESTEN

FORSLAG TIL FREMTIDIG ORGANISERING AV NØDMELDETJENESTEN Justisdepartementet Postboks 8002 Dep 0030 Oslo Vår dato Vår referanse 27.10.2009 Tnr-2009-086 Deres dato Deres referanse 10.07.2009 200904409RBA- Vår saksbehandler Kjell Johnsen/Knut Viddal-Ervik FORSLAG

Detaljer

Del 1 - Prioritering av inntil 10000 abonnenter begrenset til tale

Del 1 - Prioritering av inntil 10000 abonnenter begrenset til tale Post- og teletilsynet Postboks 93 4791 Lillesand Deres ref Vår ref Dato 1203644-4 004 2013/3176-1 Bergen 25.03.13 Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) ønsker med

Detaljer

Bergen, mars 2007. Årsrapport KoKom 2006

Bergen, mars 2007. Årsrapport KoKom 2006 Bergen, mars 2007 INNLEDNING Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) ble etablert av Sosial- og helsedepartementet i 1997. Mandatet er i korthet å monitorere og videreutvikle

Detaljer

Oppfølging av Akuttmedisinforskriften

Oppfølging av Akuttmedisinforskriften Oppfølging av Kommunikasjonsteknisk utstyr KoKom IKT-forum 2015 Bergen, 18. november 2015 Steinar Olsen, avdelingsdirektør Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Bakgrunn for endringene Innføring av nødnett

Detaljer

RAPPORT: Bergen, april 2009. Årsrapport KoKom 2008

RAPPORT: Bergen, april 2009. Årsrapport KoKom 2008 RAPPORT: Bergen, april 2009 Årsrapport KoKom 2008 INNLEDNING Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) ble etablert av Sosial- og helsedepartementet i 1997. Mandatet

Detaljer

Nødnett i Helsetjenesten

Nødnett i Helsetjenesten Nødnett i Helsetjenesten Molde, 15. mai 2013 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Nødnett i helsetjenesten Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - organisering og roller

Detaljer

Årsrapport KoKom. Mai 2014

Årsrapport KoKom. Mai 2014 2013 Årsrapport KoKom Mai 2014 Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) ble etablert av Sosial- og helsedepartementet i 1997. Ved senteret drives nasjonale prosjekt

Detaljer

Nettverksmøte.feb. 2011. Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF

Nettverksmøte.feb. 2011. Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF Nettverksmøte.feb. 2011 Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF Utbygging av mobilnett for nødetater og organisasjoner med nød og beredskaps relaterte oppgaver. Dimensjonert for 50000 brukere Nasjonal

Detaljer

Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene.

Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene. Helse- og omsorgsdepartementet Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene. NSH Konferanse om prehospitale tjenester 28. 29. november 2016 Håkon Gammelsæter, Mye historie: Bakgrunn:

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TOHO-14/7869-2 78107/14 21.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 03.09.2014 Kommunalstyret for

Detaljer

Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide - rolle i samarbeidskjeden -tiltak for å få gode rutiner

Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide - rolle i samarbeidskjeden -tiltak for å få gode rutiner Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide -

Detaljer

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område Sør Trøndelag -område Trondheim 8. oktober 2014 Agenda Presentasjon av planverk 3 Alternativer for ibruktagelse Fordeler/Ulemper - Vurdering av de 3 alternativene Plenumsdiskusjon Oppsummering Veien videre

Detaljer

Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene.

Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene. Helse- og omsorgsdepartementet Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene. Håkon Gammelsæter, Ambulanseforum 27. september 2016 Mye historie: Bakgrunn: Regjeringens konklusjon

Detaljer

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Orientering til formannskapt og kommunestyret Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og

Detaljer

Helseradio og varsling

Helseradio og varsling 29 Helseradio og varsling ved rød respons sett fra AMK AV JESPER BLINKENBERG (Nklm), ÅGE JENSEN (KoKom) OG KENNETH PRESS (Nklm) Varsling ved akuttmedisinske hendelser og bruk av helseradio er ofte tema

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober 2017 SAK NR 45-2017 Operasjonalisering av eierskap til helses nødnettutstyr Forslag til

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften Akuttmedisinforskriften 4. Samhandling og samarbeid mellom virksomheter som yter akuttmedisinske tjenester Kommunene og de regionale helseforetakene skal sikre en hensiktsmessig og koordinert innsats i

Detaljer

Nødanrop fra «aksessuavhengige» aktører/tjenester

Nødanrop fra «aksessuavhengige» aktører/tjenester Nødanrop fra «aksessuavhengige» aktører/tjenester KoKom IKT-forum 2015 Stig Solberg Nasjonal kommunikasjonsmyndighet - Nkom En slags oversikt 2 Tale over webplattformen Basert på webprotokollen HTTP Mest

Detaljer

Fylkesadministrasjonen

Fylkesadministrasjonen VESTFOLD FYLKESKOMMUNE Fylkesadministrasjonen Regionalavdelingen Vår saksbehandler Anne Cathrine Sverdru /33 34 42 73 1 av 1 Vår dato Vår referanse 29.10.2009 2009/02982-5 Deres dato Deres referanse 10.07.2009

Detaljer

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, betydning for kommuner og foretak

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, betydning for kommuner og foretak Saksnummer: 2004/00026 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom Forskrift om krav

Detaljer

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO DERES REF: / YOUR REF: VÅR REF: / OUR REF: DATO: / DATE: 200904409-RBA-K/HAS/FMA 2009/724 I BJA 28. oktober 2009 Høringssvar - Rapport om fremtidig

Detaljer

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF for den akuttmedisinske kjeden

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF for den akuttmedisinske kjeden Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF for den akuttmedisinske kjeden 1. Partene... 3 2. Formål... 3 3. Avtalens virkeområde... 3 4. Lovgrunnlag... 3 5. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar i henhold

Detaljer

Innledning (v/ Marte Walstad) Jeg heter Marte Walstad og er sentralstyremedlem i Legeforeningen.

Innledning (v/ Marte Walstad) Jeg heter Marte Walstad og er sentralstyremedlem i Legeforeningen. Innlegg på Dialogkonferanse om ett nødnummer og felles nødmeldesentraler 8.12. 2008 Om St.meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet. Samvirke og samordning. Innledning (v/ Marte Walstad) Jeg heter Marte

Detaljer

Sektor helse og velferd

Sektor helse og velferd Sektor helse og velferd Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) 1 Formål Forskriften skal bidra til

Detaljer

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes?

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes? Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester Hvordan kan Nødnett brukes? Medisinsk nødmeldetjeneste Med medisinsk nødmeldetjeneste menes et landsdekkende, organisatorisk

Detaljer

Fagsymposium, 21.11.2011

Fagsymposium, 21.11.2011 Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede Fagsymposium, 21.11.2011 Jostein Ven, Prosjektleder KITH www.kith.no Bakgrunn Definisjonskatalog fra 1999 Myndighetene får ikke sammenlignbare data, jf.

Detaljer

Varsling fra AMK til andre nødetater.

Varsling fra AMK til andre nødetater. RAPPORT Bergen 22. august 2014 ISBN: 978-82-8210-028-1 Varsling fra AMK til andre nødetater. 1 Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Tittel: KOKOM RAPPORT Varsling fra

Detaljer

Fagutvikling Ambulanse, AMK og Akuttmottak. Kristine Dreyer Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap

Fagutvikling Ambulanse, AMK og Akuttmottak. Kristine Dreyer Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Fagutvikling Ambulanse, AMK og Akuttmottak Kristine Dreyer Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Viktig for fagutvikling Definere beste praksis (standardiserte behandlingsforløp)

Detaljer

Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler.

Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler. Norsk Sykepleierforbund Molde Sjukehus Helse Nordmøre og Romsdal Styret i Helse Midt-Norge HF Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler. Spørsmål. 1 Tjenestens art tilsier at ambulansetjenesten

Detaljer

Av: Per Ole Sivertsen Leder for 110-sentralen i Tromsø Nils-Erik Haagenrud Brannsjef for Elverum brann og feiervesen

Av: Per Ole Sivertsen Leder for 110-sentralen i Tromsø Nils-Erik Haagenrud Brannsjef for Elverum brann og feiervesen Rapport fra reise i forbindelse studiebesøk for å se på hvordan henvendelser som involverer brannvesenet blir ivaretatt av nødsentralene i Sverige, Finland og Danmark. Av: Per Ole Sivertsen Leder for 110-sentralen

Detaljer

NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR HELSE- TJENESTENS KOMMUNIKASJONSBEREDSKAP

NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR HELSE- TJENESTENS KOMMUNIKASJONSBEREDSKAP NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR HELSE- TJENESTENS KOMMUNIKASJONSBEREDSKAP IKT-Forum 2017 GENERELL INFORMASJON VELKOMMEN! Christer Berg Johannesen cbj@kokom.no 4 SSID: ThonWifi PASS: ThonGuest #KoKom2017

Detaljer

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften)

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Fastsatt ved kgl.res. 20. mars 2015 med hjemmel i lov 2.

Detaljer

Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak

Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak Toppleiarforum Terje Olav Øen Regional prosjektleiar Helse Vest RHF Sept. 2014 Dagens tema: Målsettingar og gevinstar Org av prosjektet i Helse Vest

Detaljer

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL Skånland kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Fjelldal samfunnshus Møtedato: 08.03.2010 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Program for forbedring av nødmeldingstjenesten (PFN)

Program for forbedring av nødmeldingstjenesten (PFN) Program for forbedring av nødmeldingstjenesten (PFN) Jesper Rådberg, JD Tverretatlig enighet Basert på dokumenterte behov Grunnlag for endring Det skal IKKE innføres ETT FELLES nødnummer. 113 består! Det

Detaljer

IKT i de prehospitale tjenester

IKT i de prehospitale tjenester Utvikling og muligheter ved bruk av IKT i de prehospitale tjenester Viseadm. direktør Steinar Marthinsen 10. januar 2011 Innhold Overordnet om dagens situasjonen Økt IKT-samhandling innen prehospitale

Detaljer

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat Telefon som kontakt med legevakta i framtida Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat På tide med fokus på legevaktsentral! Viktig og sårbar del av legevakttjenesten Avgjørelser

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015. SAK NR 30-2015 ADs orientering. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015. SAK NR 30-2015 ADs orientering. Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015 SAK NR 30-2015 ADs orientering Forslag til vedtak: Styret tar ADs gjennomgang

Detaljer

Program for forbedring av nødmeldingstjenesten

Program for forbedring av nødmeldingstjenesten Justis- og beredskapsdepartementet Program for forbedring av nødmeldingstjenesten Jesper Rådberg Nødnettdagene 2016 Kort tilbakeblikk Pilot 112 Drammen KVU Nasjonalt nødmeldingsprosjekt Nasjonalt nødmeldingsprosjekt

Detaljer

Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken. Den akuttmedisinske kjeden

Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken. Den akuttmedisinske kjeden Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken Den akuttmedisinske kjeden 1. Partene Partene er Vestre Viken og NN kommune. Vestre Viken er heretter benevnt Vestre Viken og NN kommune er benevnt som kommunen.

Detaljer

Forberedelse implementering ecall i Norge

Forberedelse implementering ecall i Norge kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom Forberedelse implementering ecall i Norge

Detaljer

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør Nødnett og samhandling i praksis Steinar Olsen avdelingsdirektør HDO Kundeforum 2015 Nødnett Radionettverk basert på ETSI-standarden Tetra (TErrestrial Trunked RAdio) Drift- og vedlikeholdssystem Infrastruktur

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Det er

Detaljer

Nett i nød. Ambulanseforum 2012. Willy Skogstad, seniorrådgiver

Nett i nød. Ambulanseforum 2012. Willy Skogstad, seniorrådgiver Nett i nød Ambulanseforum 2012 Willy Skogstad, seniorrådgiver Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og politidepartementet kunne starte arbeidet med leveranse av et nytt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4130-6 Arkiv: H06 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: NØDNETT - OPPSTART NASJONAL UTBYGGING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4130-6 Arkiv: H06 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: NØDNETT - OPPSTART NASJONAL UTBYGGING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4130-6 Arkiv: H06 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: NØDNETT - OPPSTART NASJONAL UTBYGGING Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonsutvalget Formannskapet

Detaljer

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden.

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: TJENESTEAVTALE 11 Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. mellom og xx kommune 1. Parter Avtalen

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) Erik Zakariassen, spl, forsker, p.hd.

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) Erik Zakariassen, spl, forsker, p.hd. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) Erik Zakariassen, spl, forsker, p.hd. Nklm Nklm Etablert av Helsedepartementet, oppstart i 2005 Bevilgning via Statsbudsjettet Ansvar for legevakt

Detaljer

Status etter innføring av Nasjonalt legevaktnummer 116 117. Terje Olav Øen Primærhelsetjenestedivisjoen Allmennhelseavdelinga 18.

Status etter innføring av Nasjonalt legevaktnummer 116 117. Terje Olav Øen Primærhelsetjenestedivisjoen Allmennhelseavdelinga 18. Status etter innføring av Nasjonalt legevaktnummer 116 117 Terje Olav Øen Primærhelsetjenestedivisjoen Allmennhelseavdelinga 18. Nov 2015 16 110 Forskrift 20. mars 2015 nr. 231 om krav til og organisering

Detaljer

PFN Program for forbedring av nødmeldetjenesten

PFN Program for forbedring av nødmeldetjenesten PFN Program for forbedring av nødmeldetjenesten AMK-Bodø Sven Bruun - Seniorrådgiver Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste PFN teknologiutredningen Anbefalingene fra Nasjonalt nødmeldingsprosjekt (NNP) skal

Detaljer

Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene.

Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene. Helse- og omsorgsdepartementet Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene. Skandinavisk Akuttmedisin, 21. mars 2017 Håkon Gammelsæter, Mye historie: Bakgrunn: Regjeringens

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT dmk TDr ektortert for nor.ommur-likasorl Til alle landets kommuner se vedlagte mottakerliste Deres referanse: Vår referanse: Dato: 15/210-1-SIGR 11.03.2015 STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. Bilag 1.4. Drift av løsning for felles legevaktsnummer 116117

Tjenestebeskrivelse. Bilag 1.4. Drift av løsning for felles legevaktsnummer 116117 Tjenestebeskrivelse Bilag 1.4 Drift av løsning for felles legevaktsnummer 116117 Versjon 1.0 Dokumentstatus Versjon Status Ansvarlig Dato 1.1 Godkjent Avdelingsleder Kundeforvaltning 01.09.2015 Side 1

Detaljer

Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen

Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen Inge.J.Solheim Seniorrådgiver savdelingen 7.nov 2012 Forankring av beredskapsarbeidet i ledelsen 1 Innhold: Helseberedskap: grunnlag og rollefordeling Forankring

Detaljer

Helse og omsorgsdepartementet. Oslo den 18. mars 2016 SVAR PÅ HØRING OM NOU 2015:17 FØRST OG FREMST

Helse og omsorgsdepartementet. Oslo den 18. mars 2016 SVAR PÅ HØRING OM NOU 2015:17 FØRST OG FREMST Helse og omsorgsdepartementet Oslo den 18. mars 2016 SVAR PÅ HØRING OM NOU 2015:17 FØRST OG FREMST Viser til utsendt høringsbrev og takker for muligheten til å avgi høringssvar i denne saken. Norsk Folkehjelp

Detaljer

Visjon legevakt Ingeniørenes hus, Oslo 17. februar 2010

Visjon legevakt Ingeniørenes hus, Oslo 17. februar 2010 Visjon legevakt 2015 Ingeniørenes hus, Oslo 17. februar 2010 Jesper Blinkenberg Forsker, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Spesialist i allmennmedisin, fastlege og legevaktlege Askøy Medredaktør

Detaljer

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV NORCCA LINNERSIIEHIABUOHCCEVISSU! BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 11 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF omforente beredskapsplaner og

Detaljer

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF. Lars Erik Tandsæther Adm.dir

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF. Lars Erik Tandsæther Adm.dir Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Lars Erik Tandsæther Adm.dir Formålet med HDO gitt i vedtekter HDO skal: bidra til å realisere helsetjenestes samlede målsetninger for den nasjonale medisinske

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 21.10.2015 SAK NR 35-2015 Rammer og føringer - budsjett 2016 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke

Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke Merete Ellefsen Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Formål- Virkeområde Akuttforskriften regulerer kommunenes og de regionale helseforetakenes akuttmedisinske

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB opprinnelsesmarkering

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB opprinnelsesmarkering Tjenestebeskrivelse for NRDB opprinnelsesmarkering Versjon 1.1. juni 2007 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...

Detaljer

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Innholdsfortegnelse 1. Parter... 2 2. Bakgrunn...

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Nyhetsbrev Desember 2001

Nyhetsbrev Desember 2001 Nyhetsbrev Desember 2001 Kjære medlem! Her kommer årets siste nyhetsbrev fra SfID. Fra og med neste år håper vi å gi ut nyhetsbrev minst fire ganger årlig. Det skjer mye innen IKT og dokumentasjon, og

Detaljer

Artikkel 1 Navn og formål

Artikkel 1 Navn og formål Revidert siste gang April 2009 Artikkel 1 Navn og formål Seksjon 1 Navn Organisasjonens navn er TETRA-forum Norge. Seksjon 2 Formål Organisasjonens hovedformål er å være en viktig bidragsyter i arbeidet

Detaljer

Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling

Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling HELGELANDSSYKEHUSET HF Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling Mellom Helgelandssykehuset og følgende kommuner på Helgeland: Hattfjelldal-, Grane-, Vefsn-, Leirfjord-, Alstahaug-, Dønna-, Herøy-,

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen?

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Innlegg på kommunelegemøtet 5. februar 2015 Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen Det er mye på gang. Akuttutvalget Ny akuttforskrift Kvalitetsindikatorer AMK-sentralene

Detaljer

Nasjonal konferanse i Harstad/Bjarkøy 14.-15. juni 2012 Legevakt, akuttmedisin og samhandling i distriktene

Nasjonal konferanse i Harstad/Bjarkøy 14.-15. juni 2012 Legevakt, akuttmedisin og samhandling i distriktene Nasjonal konferanse i Harstad/Bjarkøy 14.-15. juni 2012 Legevakt, akuttmedisin og samhandling i distriktene Overordnet kvalitetssikring av det akuttmedisinske tilbud i kommunene: Hvilke planer foreligger?

Detaljer

Høring Rapport: Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten (112 rapporten)

Høring Rapport: Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten (112 rapporten) Seksjon for allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag Kalfarveien 31, 5018 Bergen Tlf +47 55586500 Fax +47 55586130 post@legevaktmedisin.no www.legevaktmedisin.no Det kongelige justis- og politidepartement

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne epilepsirelaterte tilstander Oslo Universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Tjenesten

Detaljer

Det beste er det godes verste fiende

Det beste er det godes verste fiende Kan det beste bli det godes fiende? Nye krav til akuttmedisinske tenester Guttorm Brattebø Akuttmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus & Høgskolen Betanien Det beste er det godes verste fiende

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB Opprinnelsesmarkering

Tjenestebeskrivelse. for. NRDB Opprinnelsesmarkering Tjenestebeskrivelse for NRDB Opprinnelsesmarkering Versjon 1.09 August 2007 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N-0165 OSLO Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...

Detaljer

Nødnett og samhandling kommune og helseføretak

Nødnett og samhandling kommune og helseføretak Nødnett og samhandling kommune og helseføretak Helse Bergen Terje Olav Øen Regional prosjektleiar Helse Vest RHF 21. jan. 2016 Overordna mål St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2004-2005) og St.prp. nr. 30 (2006-2007)

Detaljer

BRUK AV LYDLOGG TIL KOMPETANSEHEVING I LEGEVAKTSENTRAL. En metodebeskrivelse for lydloggevaluering

BRUK AV LYDLOGG TIL KOMPETANSEHEVING I LEGEVAKTSENTRAL. En metodebeskrivelse for lydloggevaluering BRUK AV LYDLOGG TIL KOMPETANSEHEVING I LEGEVAKTSENTRAL En metodebeskrivelse for lydloggevaluering Lydlogg i legevakt Sykepleiers viktigste oppgave i legevaktsentral er å kartlegge pasientens situasjon,

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid Saksbeh: Steinar Bjørås Arkivkode: 012 Saksmappe: 2009/31 Forslag til vedtak: 1. Styret tar vedlagte sak om Nødnett -prosjektet

Detaljer

Kompetansekrav til legevaktlegene!

Kompetansekrav til legevaktlegene! besøksadresse Kalfarveien 31, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 65 00 telefaks +47 55 58 61 30 web legevaktmedisin.no epost legevaktmedisin@uni.no organisasjonsnummer 985

Detaljer

Nordlandssykehuset HF. Nødtekst Bodø

Nordlandssykehuset HF. Nødtekst Bodø Nødtekst Bodø 28.03.17 Bakgrunn: I Februar 2013 ble vi invitert av Bodø kommune til et møte der intensjonen var å sondere mulighetene for å starte arbeidet med å utrede muligheten for samlokalisering av

Detaljer

NØDNETT. Status og vidare framdrift i Hordaland

NØDNETT. Status og vidare framdrift i Hordaland Møte kommuneoverlegar 1 NØDNETT Status og vidare framdrift i Hordaland Møte kommuneoverlegar 2 Kva er nødnett? Nødnett er eit verktøy som skal sikre kommunikasjonsutfordringa i helsetenesta og kommunikasjonen

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 67/16 Orienteringssaker Vedlegg Helseplattformen orientering om status og kunngjøring av prekvalifisering Saksbehandler Mads E. Berg Ansvarlig direktør Torbjørg Vanvik Saksmappe

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Høring - Rapport: Forslag til frem tidig organisering av n ødm eldetjenesten (112 -rapporten)

Høring - Rapport: Forslag til frem tidig organisering av n ødm eldetjenesten (112 -rapporten) Det kongelige Justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Høring - Rapport: Forslag til frem tidig organisering av n ødm eldetjenesten (112 -rapporten) 1. Oppsummering og konklusjoner Stiftelsen

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig helsetilbud, vi tror vi driver rasjonelt.

Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig helsetilbud, vi tror vi driver rasjonelt. Orienteringsmøte LINA-kommunene 190615 LEGEVAKTSSAMARBEIDET I NAMDALEN HISTORIKK: http://tidsskriftet.no/article/313162 STATUS PRESENS: Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig

Detaljer

Ikkje lægg på, vi e på vei. Mona Hagensen Rådgiver NST

Ikkje lægg på, vi e på vei. Mona Hagensen Rådgiver NST Ikkje lægg på, vi e på vei Mona Hagensen Rådgiver NST To områder med forbedringspotensiale. Verktøy for beslutningstøtte. ( Norsk indeks for medisinsk nødhjelp. Dokumentasjon av det akuttmedisinske pasientforløpet.

Detaljer

Om Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm)

Om Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) Om Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) er et kompetansesenter innen kommunal legevaktmedisin og overgrepsmottak. Nklm ble etablert

Detaljer

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 18. mars 2005 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. 2-1a,

Detaljer