Årsrapport KoKom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport KoKom 26.04.2012"

Transkript

1 2011 Årsrapport KoKom

2 N asjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) ble etablert av Sosial- og helsedepartementet i Ved senteret drives nasjonale prosjekt innen videreutvikling av medisinsk nødmeldetjeneste og internasjonale prosjekt som gjelder utvikling av og tilgang til nødmeldetjenesten generelt. KoKom er unike i nasjonal og internasjonal sammenheng. Vi håndterer området kommunikasjon innenfor prehospital akuttmedisin fra en så vel helsefaglig, teknisk og organisatorisk vinkling. Vår uavhengighet i forhold til operativ tjeneste gir oss spillerom som er nyttig for tjenesten og befolkningen. Denne posisjonen gjør at våre tjenester er tiltakende etterspurt, ikke minst internasjonalt. Retningsangivende for senteret er å virke for medisinsk nødmeldetjeneste og helsetjenestens kommunikasjonsberedskap nasjonalt, og bidra til å optimalisere denne som en del av helsetjenesten. Videre er KoKom et kompetansesenter for kommunikasjon i den akuttmedisinske kjeden. Samspillet mellom helsefaglige, tekniske og organisatoriske forhold i de ulike delene av tjenesten er en sentral del av vår kjernevirksomhet. Som nasjonalt senter har KoKom en nettverkbyggende rolle, er faglig engasjert i personellopplæring og i utviklingen av beslutningsstøtteverktøyene som blir brukt i medisinsk nødmeldetjeneste. Virksomheten er i stor grad prosjektrettet; senteret har ikke forvaltningsoppgaver. Også i 2011 har vi gjennomført prosjekter vi mener er nyttige for tjenesten. Disse omtales kapittel 3. Vi holder til i fjerde etasje i Møllendalsbakken 9, like i nærheten av Haukeland universitetssykehus. Kart er tilgjengelig fra våre hjemmesider. I tilknytning til kontorlokalene finnes også KoKoms LV-/AMK-simulator. Kontaktadresser: Postadresse: Møllendalsbakken Bergen Fakturaadresse: E-post: Helse Bergen HF Regnskapsseksjonen 5021 Bergen Tlf Faks:

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ANSATTE FORANKRING... 4 Fra IKT-forum AKTIVITETER I Lokasjonsbaserte tjenester i nødnett Helseradiodatabase Kvalitetssikring av database for medisinsk nødmeldetjeneste Funksjonelle krav til oppdragshåndteringssystem LV/AMK-simulator Bruk av simulator for opplæring i LV-sentral ECall nasjonalprosjekt Kompetanseplan for personell som mottar medisinske nødmeldinger Håndtering av lydlogg Gevinstrealisering i nødnett - helse ACRIMAS SMS til nødmeldetjenesten Revisjon av NRDB protokoll for opprinnelsesmarkering Helsesjekk av opprinnelsesmarkering OVERSIKT PUBLIKASJONER Sammendrag ANDRE OPPGAVER Informasjonsarbeid Høringer SEMINAR, KOMPETANSEUTVIKLING, PRESENTASJONER Konferanser og seminar med KoKom som arrangør eller delarrangør Kompetanseutvikling Priser. Nasjonal legevaktpris til Bjarte Almenning Deltakelse på konferanser/seminar Deltakelse i komitéer, styrer og annet Studiereiser ØKONOMI VEDLEGG Høringssvar fra KoKom (Sju vedlegg samlet i en felles PDF). 3

4 1. ANSATTE KoKoms ansatte og prosjektengasjerte har kompetanse innen en rekke fagområder: Helsefag (lege; spesialist i samfunnsmedisin, sykepleiere), informasjonskompetanse (journalist, cand. mag.), teknisk kompetanse (ingeniører), samt økonomisk/administrativ kompetanse. I alt hadde senteret 6,8 årsverk mesteparten av I tråd med KoKoms mandat er senteret aktør innen følgende arbeidsområder: Nasjonal kompetanseoppbygging og rådgiving til helseforetak og kommunehelsetjenesten. Utvikling av forslag til enhetlige brukerprosedyrer. Utvikling av forslag til krav til kommunikasjonstekniske løsninger. Virksomhetsregistrering. Utrede og foreslå modeller for organisering og drift av medisinsk nødmeldetjeneste. Av spesielle fokusområder i medisinsk nødmeldetjeneste nevnes: Arbeidet i Kravspesifikasjonsprosjektet - (Brukergrensesnitt og utvikling av scenarier), fokus på kompetanse og faglig utvikling hos personell som håndterer medisinske nødmeldinger, samt drift av webapplikasjonen Helseradiodatabasen. Ansatte ved KoKom 31. desember 2011 Egil Bovim, direktør. Tor Brekke Helland, rådgiver (20 %) *. Kristine Dreyer, rådgiver. Åge Jensen, rådgiver. Hope Øyvind, IKT-rådgiver. Anne Buset Vassbotn, spesialkonsulent, informasjon (60 %). Bente Marie Klepsvik Laksy, administrasjonskonsulent. *Fra 01. januar til 01. november var Tor Brekke Helland ansatt ved KoKom i 80 % stilling. I november gikk han over til en 80 % stilling som rådgiver ved Helsedirektoratet. Helland har fortsatt en 20 % stilling ved KoKom. Prosjektengasjerte Bjarte Almenning, rådgiver, (20 %). For å planlegge driften og samkjøre staben, blir det arrangert internseminar ved behov. Kontormøte holdes den første mandagen i måneden. 2. FORANKRING Helsedirektoratet er vårt overordnede styringsorgan, mens driftsmidler viderefordeles fra Helse-Bergen HF. Referansegruppen for KoKom skal gi råd til KoKom om faglig profil og prioriteringer. Målsetningen med referansegruppen er å sikre forankring og lik tilgang til de høyspesialiserte tjenestene. 1 1 Rundskriv I-19/2003 Om høyspesialiserte tjenester landsfunksjoner og nasjonale medisinske kompetansesentra 4

5 KoKoms referansegruppe består ved årsskiftet 2011/12 av: Alf Henrik Andreassen leder Nina Hesselberg Leif MuruvikVonen Brit Nordbø Nils Jul Lindheim* Referansegruppemøte ble holdt i KoKoms møtelokaler i Bergen 14. juni Til stede på møtet: Alf Henrik Andreassen, Helse Bergen; Nina Hesselberg, Helse Nord, Leif Vonen, Trondheim kommune; Brit Nordbø, Helse Vest; Steinar Bjørås, Helse Midt-Norge. Helse Vest RHF Helse Nord RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Vest RHF Helse Sør-Øst RHF Fra KoKom: Egil Bovim, Kristine Dreyer, Tor Helland, Åge Jensen og Anne B. Vassbotn. *Nils Jul Lindheim fra Helse Sør-Øst sluttet i gruppen i august Ved årsskiftet består KoKoms referansegruppe av fire medlemmer. Fra IKT-forum AKTIVITETER I 2011 Virksomheten ved KoKom var i 2011 konsentrert rundt arbeid med senterets prosjekt-portefølje, i tillegg kom øvrig deltakelse i ulike fora nasjonalt og internasjonalt. KoKom ble også kontaktet ved utredningsarbeid i spørsmål som andre instanser er formell avsender av. Eksempler her er status for felles legevaktnummer og utfall av telenettet i forbindelse med storflom på Østlandet i første del av juni. To prosjekter det ble lagt spesielt mye arbeid i var Helsesjekk av opprinnelsesmarkering og Kompetanseplan for operatører som mottar medisinske nødmeldinger. I Helsesjekk-prosjektet ønsket en å kartlegge opprinnelsesmarkering ved anrop via de største teleoperatørene, varsle dem om feil og oversende informasjon til Post- og teletilsynet. Formålet med Kompetanseplan-prosjektet er å sikre at den enkelte operatør har kunnskap, holdninger, ferdigheter og ellers er egnet for optimal utføring av arbeidsoppgavene i medisinsk nødmeldetjeneste. Et prosjekt av internasjonal interesse har vært KoKoms innsats i forprosjektet for innføring av ecall, et planlagt europeisk 5

6 nød anrop-system som skal sikre rask bistand ved trafikkulykker. KoKom bruker også tid på treffvirksomhet og på nettverksmøter i AMK-sentralene. 3.1 Lokasjonsbaserte tjenester i nødnett Utgangspunktet for dette prosjektet er at er et ønske om å gjøre tilgjengelig informasjon som i dag kan leveres til app er i smart telefoner til Tetraradiobrukere, som ikke kan benytte båndbredden som er tilgjengelig i kommersielle nett Prosjekt-idéen kan illustreres med følgende eksempel: En RSS-feed fra Statens vegvesen sender ut aktuelle veimeldinger om lokale trafikkforhold. Alle med tilgang til Internett kan ta imot denne. For Tetraradioer vil det først bli mulig å få denne tjenesten, dersom en benytter løsningen som prosjektet har til hensikt å utvikle. Ettersom Tetra-radioer blir lokalisert av nettverket ut fra hver enkelt radios posisjon, kan denne benyttes til å definere hvem som skal få en melding. Brukeren av hver enkelt Tetra-radio trenger bare veimeldinger for områder personellet kan nå innenfor en vakt. Samtidig spares brukere, andre steder for unødig meldingstrafikk. Meldingene som sendes fra veitrafikksentralen tas imot på en sentral server, som omsetter dem til ascii-tekst 1. Etter en automatisk sjekk på posisjon fra meldingen og posisjon for TETRA radioer, sendes en SDS 2 melding til 1) ASCII (American Standard Code for Information Interchange) er et tegnsett, det vil si en standard for utveksling av tekst mellom datamaskiner. ASCII benytter 7 bit til koder, noe som tillater koding av 128 mulige verdier. brukeren. Avhengig av radio-konfigurasjon kan dette legges i bakgrunnsfoldere slik at det ikke på noen måte forstyrrer brukeren før han ønsker å se på informasjonen. KoKoms arbeid i dette har vært å bidra ved Tetra-veimeldinger, samt utvikle skisser til programstruktur og oppbygning. (Viser også til figur 1). For å gjøre applikasjonen tilgjengelig for nett som benytter Dimetra har utviklingen av applikasjonen blitt stanset inntil Motorola er klar til å levere posisjoneringsinformasjon fra den nye plattformen. Mål Å gi radiobrukere i tilgang til applikasjoner som er relevante for brukerens posisjon i gitte geografiske områder. Oppsummert demonstrer prosjektet lokasjonsbaserte tjenester i Tetra-nett. Resultat: Prosjektet evalueres internt som en del av prosjektavslutningen. I tilknytning til dette prosjektet: Foredrag på TETRA World Congress, 26. mai Prosjektperiode: 2010-Videreføres i 2012 Kontaktperson: Tor Helland 95 av disse er tilordnet store og små bokstaver i det engelske alfabetet (A-Z), tallene 0-9 og en del andre vanlig forekommende tegn. De øvrige er diverse spesialkoder for regulering av flyt, linjeskift og annet. Kilde: Wikipedia, den frie encyklopedi 2) Safety data sheet: Melding som er kryptert. 3) Dimetra SR 8.0 tilbyr netverksoperatører en enklere og mer kostnadseffektiv platform som kan levere TETRA oppdrag til nødetat brukere. 6

7 Figur 1. Illustrasjonen viser kommunikasjonslinjer for KoKoms arbeid med lokalsjonsbaserte tjenester. 3.2 Helseradiodatabase Prosjektet er videreført fra tidligere år. Erfaringene så langt har gitt rom for ytterligere forbedringer av brukergrensesnitt og datapresentasjon. KoKom har gjort en gjennomgang av tilgjengelig informasjon om AMKsentralene, og har i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) inkludert data fra LV sentralene. Vi har også oppdatert informasjon om alle RBO enhetene i helseradionettet. Endringene som ble foreslått av databasens testbrukere ersamlet og arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i databasen iverksatt. En av endringene innebar at KoKoms webside med AMK-ledere og tilhørende kontaktdata nå er mulig å oppdatere automatisk via databasen. Denne endringen gjør at det nå i større grad enn tidligere er opp til AMKlederne selv å oppdatere informasjonen som enhver tid ligger ute også på nett. Mål: Å redusere antall opplysninger på skjema som må fylles ut. Isteden for at brukerne må fylle ut samtlige opplysninger, kan de nå kun måtte fylle ut endringer. Å ha en oversikt som er oppdatert nok til å være gyldig. Resultat: Generelle forbedringer er gjennomført for hele basen. Data har vært benyttet både i sammenheng med Felles legevaktnummer prosjektet og TRIP prosjektet (omlegging til IP i kjernenettet til Telenor). Prosjektperiode: Kontaktperson: Tor Helland 7

8 3.3 Kvalitetssikring av database for medisinsk nødmeldetjeneste Bakgrunn: I 2002 ble det gjennomført en innsamling av informasjon om helseradionettet som ble tatt vare på i en database. Senere er databasen utvidet til også å inneholde administrative data som for eksempel hvilke kommuner som er dekket av hvilke legevakter (LV) og hvilke AMK sentraler som dekker hvilke LV. KoKom har lagt mye arbeid i å kvalitetssikre informasjon og har også samarbeid med Nklm om anvendelse av databasen. Informasjon om helseradionettet har i liten grad blitt oppdatert, noe dette prosjektet har tatt mål av seg til å rette på. For å bedre kvaliteten på databasen har KoKom samlet inn manglende data, og kvalitetssikret registrert informasjon. Arbeidet ble gjort i hovedsak med telefon intervju/møter med den enkelte sentral. Vi har også brukt møtepunkter i tjenesten for å veilede i bruken av verktøyet. En stor del av KoKoms driftsdatabase ble kvalitetssikret i løpet av året. Fokusområder var å få dataene opp på et godt nivå, foreta en gjennomgang av registrering av teknisk utstyr, samt kvalitetssjekke kontaktdata. Resultat: Oppdatert og forbedret database med informasjon om medisinsk nødmeldetjeneste. Databasen blir benyttet til forskning og ulike oversikter, som er nødvendig for å forvalte systemet medisinsk nødmeldetjeneste. Prosjektperiode: Kontaktperson: Åge Jensen 3.4 Funksjonelle krav til oppdragshåndteringssystem Medisinsk nødmeldetjeneste benytter i dag AMIS som oppdragshåndteringssystem. Systemet har utviklet seg over tid og ulike moduler og integrasjoner har blitt lagt til. Leverandører og brukere i tjenesten har ved flere anledninger etterspurt hvilke krav helsetjenesten har til oppdragshåndteringssystem. Å svare entydig på dette spørsmålet har imidlertid ikke vært mulig, ettersom en samordnet nasjonal mal for dette ikke har vært tilgjengelig. Et mål med dette prosjektet var å gjennomføre en kravinnsamling med en tilsvarende prosess som den som ble gjort ved innsamling av brukerkrav til nødnett i Det har vært et ønske at spesifikasjonen bør kunne være funksjonell og modulær, slik at leverandører kan tilpasse egne produkter for å oppfylle spesifisert funksjonalitet, og kundene kan velge etter eget ambisjonsnivå. Formål: Å samle helsetjenestens funksjonelle krav til et oppdragshåndteringssystem og å gjøre disse tilgjengelig. Etablere en referanseplattform for produkter som utvikles eller tilbys til bruk som oppdragshåndteringssystem og Elektronisk pasient journal (EPJ) i nødmeldetjeneste, ambulansetjeneste og legevakt. Prosjektperiode: 2010-Videreføres i 2012 Resultat: Prosjektet er blitt utsatt av kapasitetshensyn Kontaktperson: Tor Helland 8

9 Figur 2. Oversikt som viser ønsket utvikling for endringsprosesser for prosjektet Funksjonelle krav til oppdragshåndteringssystem. Ill. TH. 3.6 LV/AMK-simulator Også i 2011 ble KoKoms LV-/AMKsimulator benyttet i et vidt spekter bruksområder. Simulatoren får positiv omtale internt i helsetjenesten, og har vært mye brukt. I simulatoren har det vært testet praktisk rettet virksomhet, samt tekniske og til dels også organisatoriske forhold i tjenesten. Nye produkter til bruk i helseradionettet er testet ut, og simulatoren benyttes til å verifisere endringer i kommunikasjonsprotokollene mellom nettelementer i helseradionettet. I simulatoren er det testet programvare fra leverandører, uten risiko for forstyrrelse av håndtering av reelle hendelser før implementering i operative sentraler. Flere grupper besøkende er blitt vist praktiske demonstrasjoner av virksomheten ved nødmeldesentralene. Selv om den offisielle prosjektperioden for simulatoren nå avsluttes, vil simulatoren I dette prosjektet skal det beskrives en plan for praktisk opplæring i simulator for 9 også i fremtiden kunne benyttes som beskrevet tidligere. Prosjektperiode: Kontaktperson: Tor Helland 3.7 Bruk av simulator for opplæring i LV-sentral Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap har siden 2003 hatt en AMK/LV-simulator. Enheten simulerer miljø og teknologi i både akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (AMK)og legevaktsentraler (LV-sentral). Simulatoren har alle basisprogrammer og utstyr som en finner ved landets sentraler. Sykepleiere på LV-sentral trenger kompetanse knyttet til telefonsamtaler med publikum, registrering av henvendelser og bruk av beslutningsstøtteverktøy og kommunikasjonsutstyr. mottak og håndtering av henvendelser til LV-sentral. Det dreier seg om

10 henvendelser fra pasient/publikum, fra fagpersonell (for eksempel lege, hjemmesykepleier) AMK / ambulansetjenesten og andre nødetater. Planen skal inneholde scenario med ulike problemstillinger som skal håndteres. Prosjektet utføres med faglig støtte fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) og Haraldsplass diakonale høgskole. Opplæringsmateriell utarbeidet i dette prosjektet skal nyttes for studenter på Haraldsplass diakonale høyskole i første omgang. Prosjektperiode: 2011/2012 Kontaktperson: Kristine Dreyer 3.8 ECall nasjonalprosjekt ECall er et prosjekt, drevet av EUkommisjonen, der de finansielle, politiske, etiske, helsefaglige og tekniske implikasjonene er betydelige. Opprinnelig var forutsetningen at systemet skulle være innført innen Prosjektet blir vesentlig forsinket, og et eventuelt direktiv antas å tres i kraft fra ECall-tema, som det gjenstår å avklare, kan opplistes som følger: Effekten av tiltaket, personvern, spin-off, innringers rettigheter, internasjonal roaming, hvem skal motta ecall, samt nødmeldetjenestens forhold til tredjepartsløsninger. Aktiviteter I 2011 har mye av aktiviteten bestått i arbeid med standardisering. KoKom har særlig vært involvert i CEN-gruppen, som standardiserer innhold, tjenestenivå etc. i ecall. I ecall-prosjektet i Europa er det stor interesse omkring 3. parts-løsninger. Flere bilprodusenter har allerede innført systemer for alarmering ved hendelse, også i kjøretøy som leveres til Norge. Det antas at det nå er i overkant av 5000 kjøretøy i Norge som har slikt utstyr. Systemene har mye til felles med ecall, men møter ikke standardene fullt ut. En sentral problemstilling er hvordan kommersielle sentraler som mottar oppkall fra kjøretøyene kan videreformidle nødmeldinger til AMK, og om AMK i så fall kan koble disse ut i den påfølgende håndteringen av meldingen. Styringsgruppen for ecall-prosjektet er ledet av Samferdselsdepartementet. For øvrig deltar Justis- og politi, og Helse- og omsorgsdepartementet. Datatilsynet møter som observatør. Prosjektgruppen består av representanter fra Veidirektoratet, Politidirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Helsedirektoratet og Post- og teletilsynet. I tillegg er det etablert en arbeidsgruppe med operativt personell fram nødmeldesentralene til de tre etatene. Prosjektperiode: Kontaktperson: Egil Bovim 10

11 Dette er ecall ECall er et planlagt europeisk nødanropssystem som skal sikre rask bistand ved trafikkulykker. Målet med ecall er å redusere personskader og spare menneskeliv. Tjenesten er tenkt å virke slik at en databoks («svart boks», der det blant annet er installert en egen mobiltelefon) i bilen automatisk ringer et nødnummer ved ulykker, og oppgir bilens posisjon. For å sikre personvern har datatilsynet stilt krav om at systemet bare skal aktiveres når det har skjedd hendelser som tilsier at det er sannsynlig at det foreligger personskade. Et spørsmål som er oppe til diskusjon er også om systemet skal være aktivt til enhver tid, eller om en skal kunne koble det ut manuelt via en av-og på-knapp. ECall i Norge Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) har fått i mandat fra Samferdsels-, Justis- og politi- og Helse- og omsorgsdepartementet å delta i arbeidet med planlegging av ecall. Forprosjektet for innføring av ecall i Norge blir ledet av, Egil Bovim. 3.9 Kompetanseplan for personell som mottar medisinske nødmeldinger Høsten 2010 gav Helsedirektoratet KoKom i oppdrag å utarbeide en kompetanseplan for AMK- og LV-personell. Prosjektet ble avsluttet 1. juni 2011 og resulterte i rapporten: Kompetanseplan for personell som mottar og håndterer medisinske nødmeldinger, med to vedlegg kalt Moduler for personell i AMK og Moduler for personell i LV-sentraler. Prosjektet ble utført med faglig støtte fra de regionale helseforetakene og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm). Et hovedmål med kompetanseplanen er å sikre at den enkelte operatør i medisinsk nødmeldetjeneste har kunnskap, holdninger, ferdigheter og er egnet for optimal utføring av arbeidsoppgavene. Planen er ikke en veileder, men er tiltenkt lederne og inneholder blant annet skisseringer av overordnede føringer og rammer for opplæring, oppfølging og kvalitetssikring av operatører ved sentralene. Planen med tilhørende moduler er lagt ut på KoKoms hjemmesider og er sendt til alle landets AMK-sentraler og utdanningsinstitusjoner som er inne i dette feltet. Prosjektperiode: Kontaktperson: Kristine Dreyer 3.10 Håndtering av lydlogg Bakgrunn: Medisinsk nødmeldetjeneste opplever økende pågang fra pasienter, myndigheter og media i forhold til frigjøring av lydlogg fra hendelser. Det har utviklet seg en noe ulik praksis i ulike sentraler, som igjen fører til ulik håndtering av lydlogg. Prosjektets hovedmål: Ensartet håndtering av lydlogg i medisinsk nødmeldetjeneste. I prosjektet utarbeides det en rapport som beskriver utfordringer med håndtering av lydlogg ved sentralene. Det vektlegges anbefalinger i bruk av lydlogg som kvalitetssikring av tjenesten og som verktøy for systematisert kvalitetssikring av tjenesten. Prosjektperiode: Kontaktperson: Kristine Dreyer 11

12 3.11 Gevinstrealisering i nødnett - helse Dette prosjektet har gått igjen i KoKoms prosjektportefølje over flere år. Innenfor nødnettprosjektet er gevinstrealisering identifisert som et eget underprosjekt. Hensikten er å identifisere hvilke gevinster etatene kan påregne ved innføring av felles digitalt radiosystem, og å sikre at nødvendige aktiviteter for å oppnå disse gevinstene blir iverksatt. KoKoms oppdrag er å bidra i utarbeidelse av plandokumenter med spesielt fokus på kommunehelsetjenesten. Aktivitet Bjarte Almenning, Kvam legevakt, har vært innleid prosjektrådgiver i 20 % stilling. Gjennom videreføring av gevinstrealiseringsprosjektet tar KoKom fra juli 2010 i samarbeid med Helsedirektoratet sikte på å lage et nasjonalt dokument som kan virke som rettesnor for lokale tjenester når de tar i bruk det nye nødnettet Prosjektperiode: 2007 videreføres i 2012 Kontaktperson: Kristine Dreyer 3.12 ACRIMAS Aftermath Crisis Management System-ofsystems Demonstration. Public Safety Communication Europe (PSCE) er partner og finansierer dette prosjektet. Hovedformålet er å se på hvilke kommunikasjonstiltak som trengs i de senere fasene av en krise. Mer informasjon om dette prosjektet finnes på: Prosjektet går over 18. mnd., og ledes av Fraunhofer Stiftung i Tyskland. Kontaktperson: Egil Bovim 3.13 SMS til nødmeldetjenesten Prosjektet går ut på å finne ut av hvordan en i fremtiden skal kunne organisere SMSmeldinger fra publikum til nødmeldetjenesten og hvordan en skal legge til rette for at AMK-sentralene i Norge skal kunne motta og handtere nødmeldinger og anna relevant informasjon via SMS. Ett av spørsmålene en må se nærmere på er hvor mange sentraler som skal kunne ta imot SMS-er. Prosjektets anbefaling er at meldingen skal gå til den AMK-sentralen som håndtere det aktuelle området. Datatilsynet har kommet med nyttige innspill i forhold til hvordan tjenesten kan etableres innenfor gjeldende regelverk. Det videre arbeidet er å identifisere og implementere tekniske løsninger for tjenesten. Prosjektet videreføres også i Kontaktperson: Egil Bovim 12

13 3.14 Revisjon av NRDB protokoll for opprinnelsesmarkering Revisjonen ble ledet av DSB. KoKom deltok og ser nå fram til versjon 2.0 av denne. Endringer knyttet til utforming av NRDBprotokollen og problemstillinger i forbindelse med posisjonering av mobilanrop er skjer i kontinuerlige prosesser. Formål: Å bidra til god informasjonsflyt og kvalitetssikring av arbeidet, og sikre at endringer i protokollen blir formidlet til utviklere av applikasjoner til helsetjenesten. Målet med prosjektet er å bedre kvaliteten på posisjonering av mobiltelefoner og få til en mer effektiv meldingsflyt knyttet til opprinnelsesmarkering. Fra KoKoms ståsted er prosjektet nå ferdigstilt. Kontaktperson: Tor Helland 3.15 Helsesjekk av opprinnelsesmarkering NRDB Nasjonal Referansedatabase AS (NRDB) ble etablert i 2000 i forbindelse med innføring av nummerportabilitet (NP) i det norske telemarkedet. NRDB eies av sju teleoperatører og alle teleoperatører som tilbyr nummerportabilitet er kunder. Siden den nye ordningen ble etablert er KoKom ved flere tilfeller blitt gjort oppmerksom på situasjoner der informasjon opprinnelsesmarkering har vært feil. Dette har i noen tilfeller vært abonnentens feil, noen ganger teleoperatørens feil, og alle feil har gitt medisinsk nødmeldetjeneste en utfordring. Metode I prosjektet tok en sikte på å se nærmere på hvor lagt tid det tar før leverandører av teletjenester oppdaterer data i NRDB og om data blir korrekt registrert. For å sjekke dette åpnet en i prosjektet et antall mobiltelefonabonnement og kontrollerte opplysningene med dataene fra NRDB i etterkant. For nødmeldesentralen er det vesentlig å kunne lokalisere den som skal ha hjelp raskt, både for å finne nærmeste ressurs og gi denne ressursen korrekte kjøreruter, men også for å kunne bekrefte at en innringer er der hvor han eller hun oppgir å være. I de tilfellene der NRDB har korrekt informasjon om innringer og hans/hennes adresse kan nødetaten automatisk få visning i sitt kart. Dette kan spare verdifulle sekunder, og lette arbeidet med sikker registrering av innringers posisjon. Mål Målet med prosjektet er å sikre korrekt registrering av opplysninger knyttet til opprinnelsesmarkering. Resultat: Prosjektrapport er oversendt Post- og teletilsynet. Prosjektperiode: 2011 Kontaktperson: Tor Helland 13

14 4. OVERSIKT PUBLIKASJONER Tittel Type dokument Dato Forfatter(e) Kompetanseplan for personell som mottar og håndterer medisinske nødmeldinger ISBN: Rapport 31. mai Kristine Dreyer, Åge C. Jensen og Bjarte Almenning Moduler for personell I AMK Vedlegg: 31. mai Moduler for personell i LVsentral Vedlegg: 31. mai Studiereise til Blackburn/ Preston juni 2011 Rapport Bergen, juni 2011 Egil Bovim Utgitt i samarbeid med: Prosjektgruppen for SMS til AMK SMS i AMK, Sammendrag a. Når innringere/pasienter kontakter Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og legevaktsentral (LV-sentral), er kvaliteten på informasjonsinnhenting og at de blir møtt med trygghet og omsorg av stor betydning for utfallet av henvendelsen. Kompetanseplanen tar sikte på følge opp helsetjenestens overordnede mål om gode og likeverdige tjenester, samtidig som personell får tilfredsstilt behov for personlig vekst og faglig utvikling. Sentrale temaer er hvordan personell opparbeider nødvendig kunnskap, etisk kompetanse, relevante ferdigheter og blir egnet for optimal utføring av arbeidsoppgavene. Planen med tilhørende moduler er ikke en lærebok, men er ment som en veileder med fokus på overordnede føringer og rammer for rekruttering, opplæring, oppfølging og kvalitetssikring av personell ved sentralene. De viktigste elementene som inngår i kompetansebygging beskrives i kompetanseplanen som igjen gjenspeiles i de 5 ulike modulene. 14

15 5. ANDRE OPPGAVER 5.1 Informasjonsarbeid KoKoms informasjonsbrosjyre ble gitt ut i oppdaterte versjon, og brosjyrer om KoKoms prosjekter ble delt ut på Akuttdagene og på Legevaktkonferansen. I desember ble KoKoms årvisse kalender sendt ut til alle våre kontakter. Formidling gjennom media AMK ber deg sende bilder, BT ( ) Litt om KoKom, Ambulanseforum mars Mobilen som redder liv, Artikkel trykt i papirutgaven av Teknisk ukeblad. NR 08/3. Mars Vil gjøre det mulig å sende sms til nødsentralene Dagbladet Nye biler kan få automatisk ulykkesvarsling, NRK Høringer Høringsuttalelse Forslag til ny folkehelselov. Mottaker: Helse- og omsorgsdepartementet Høringsuttalelse Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Mottaker: Helse- og omsorgsdepartementet Høringssvar til utvalgte temaer til: Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ) (Elektronisk høring) Akuttmedisin IKT, e-helse og personvern Mottaker: Helse- og omsorgsdepartementet Høringssvar Minimumskriterier for tilknytning til helsenettet. Mottaker Norsk Helsenett SF Høringssvar Evaluering av satsing på behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren. Mottaker: Nærings- og handessdepartementet Høring, etablering av nasjonal kjernejournal. Mottaker: Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsuttalingene følger med som vedlegg under

16 6. SEMINAR, KOMPETANSEUTVIKLING, PRESENTASJONER Besøk fra nødmeldetjenesten i Århus, november Konferanser og seminar med KoKom som arrangør eller delarrangør Forum for personell med teknisk systemansvar i AMK- og medisinsk nødmeldetjeneste mars 2011, på Qualitiy Hotel Edvard Grieg, Bergen. Arrangør: KoKom Antall deltakere: 65 Besøk fra Århus november 2011, Møllendalsbakken 9, Bergen. Antall besøkende: 7 Nasjonal konferanse om medisinsk nødmeldetjeneste november 2011 på Sola Strand Hotel, Stavanger. Konferanse arrangert i samarbeid med Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter (Rakos), Helsedirektoratet og Regionalt AMK-forum. Antall deltakere:

17 6.2 Kompetanseutvikling Nettbasert fellesundervisning En gang i måneden arrangerer Rakos i samarbeid med AMK-sentralene i Helse- Vest felles-undervisning, der hensikten er å dele erfaringer og samtidig dele på oppgaver, som for eksempel å utvikle undervisningsopplegg og prosedyrer. Samlingene foregår pr. forhåndsendte presentasjoner, i kombinasjon med telefonkonferanse. AMK-sentralene alternerer på oppgaven med å framskaffe foredragsholdere. Representanter fra KoKom deltar i undervisningen når vi kan. Kurs 07. juni Bergen Halvdagskurs i appdesign ØH 17

18 6.3 Presentasjoner holdt av KoKoms ansatte Dato Arrangement/sted Presentasjonens tittel Foredragsholder/ Deltaker feb. Fagdager for AMK- Kirkenes ÅJ feb. NLV seminar, Solstrand, Os Lydloggprosjekt i samarbeid m. KoKom KD feb. NLV-seminar, Solstrand, Os Endringer i norsk indeks versjon 3, 2009 KD 14. april EENA, Budapest Emergency Numbers in Norway EB 26. mai Tetra World Congress, Budapest Location based services also for TETRA users 5. sept. KoKom Om KoKom EB 5. sept. Besøk frå Alarmcentralen i Århus/KoKom 28. sept. Solstrand 29. sept. Regionalt fagseminar for AMK- og LV- personell Tromsø Presentasjon av KoKoms simulator Kompetanseplan for mottak og håndtering av medisinske nødmeldinger Kompetanse for mottak og håndtering av medisinske nødmeldinger 2. nov. KoKom Nødmeldetjenesten i Norge EB 9. nov. Solastrand AMK-sentralene og publikum, ikke lenger bare talehenvendelser? 30 nov. Videreutdanning i legevaktsykepleie Bergen Den akuttmedisinske handlingskjede TH ÅJ, KD KD KD EB KD 02. des. PSCE konferanse Warszawa Use of Twitter, Utøya 22. July 2011 ØH 18

19 6.4 Priser. Nasjonal legevaktpris til Bjarte Almenning Bjarte Almenning, mangeårig prosjektansatt ved KoKom, ble i forbindelse med Legevaktskonferansen tildelt legevaktprisen Bjarte er sykepleier og til daglig ansatt ved Kvam legevakt hvor han fra 2002 er koordinerende sykepleier. På KoKom er Allmenning ansatt i en 20 % prosjektstilling, hvor han blant annet har deltatt i prosjektene Kompetanseplan for personell som mottar og håndterer medisinske nødmeldinger og Gevinstrealisering i Nødnett. Bjarte fikk prisen for sin fremragende innsats i legevaktarbeidet lokalt og nasjonalt. Bjarte representerer også Kvam legevakt i bl.a. Vakttårnprosjektet i regi av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM). 6.5 Deltakelse på konferanser/seminar Dato Konferanse/seminar Sted Deltaker(e) jan. Nirvaco Workshop Oslo KD 13. jan. Symposium: Registrering av data fra Oslo prehospital akuttmedisinsk virksomhet 17. feb. Åpent seminar om IKTstandardisering Lysaker 17. feb. Kartdagene Oslo TH feb. IKT-installasjonene i AMK Haugesund ØH mars Skandinavisk akuttmedisin Gardermoen ABV Tromsø-Trondheim, Ledersamling for legevakt mars Hurtigruta, Trollfjord april Amis brukerforum Gardermoen ØH 19 KD, TH april Bapco Islington, London KD, ÅJ april EENA Budapest, Ungarn EB, ABV mai Tetra World Congress Budapest, Ungarn EB, TH og ÅJ mai Sandefjord Locus brukerforum 15. juni Lansering av helseportalen Oslo ABV/ÅJ sept. Legevaktskonferansen 2011 Oslo KD, ÅJ, BA 06. sept. Adressekonferansen, Statens kartverk sept. Bergen Nordisk nettverksmøte Århus, Danmark KD, ÅJ okt. CCR summit Kerkrade, Holland KD, ÅJ, EB okt. Skandinavisk Tetra-forum Gardermoen okt. HeERO Conference Berlin EB 18. okt. Normkonferansen Trondheim ØH TH KD, TH, ØH (ØH 1 dag )

20 okt. PSRG konferanse Ljubljana EB nov. Solakonferansen Sola nov. Akuttmedisinsk seminar Os BL 25. nov. Nasjonal helseberedskaps Oslo EB 29. nov des. PSCE konferanse Warszawa, Polen EB, ØH EB, KD, ÅJ, BL og ABV Eena i Budapest, foredrag ved Egil Bovim. 6.6 Deltakelse i komitéer, styrer og annet Nasjonale fora Samordningsrådet for nødrelaterte problemstillinger. Kontaktperson: Egil Bovim. Nettverksmøte Helse Vest, arrangert av Rakos, februar, Bergen. KD og EB. Samarbeidsrådet for samspill. Kontaktperson/representant: Åge Jensen. Forum for regionale AMK-sentraler, fire møter; januar Tromsø; 29.februar og 1. mars Trondheim, juni Gardermoen, august Gardermoen; 28. Solstrand, Os september Tromsø; 11. november Sola; november Bergen. KoKom er sekretariat. Kontaktperson: Egil Bovim. Nasjonalt senter for legevaktmedisin (Nklm). KoKom er representert i referansegruppen. Kontaktperson: Kristine Dreyer. Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (Nakos), referansegruppen. Kontaktperson: Egil Bovim. 20

21 Telefonråd, Kontaktperson: Kristine Dreyer. Workshop om medisinsk indeks og nytt brukergrensesnitt i AMIS. Kontaktperson: Kristine Dreyer. Internasjonalt KoKom var vertskap for OUA (Operator-User Association) tirsdag 13. og onsdag 14. desember. EU-kommisjonen har etablert et betydelig antall grupper som arbeider med utviklingen av ecall. KoKom deltar i arbeidsgruppe for CEN-standardisering, implementeringsplattform, og møter for nødmeldesentraler. Ertico møte om ecall, 26. januar. Belgia. Kontaktperson: Egil Bovim. I TETRA and critical communications assosiation, deltar KoKom i Operator/User Association (OUA). OUA er et organ som samler brukere av TETRA, eller representanter for disse, som har en felles interesse i bruk av TETRA-teknologi og de applikasjonene som følger med. I 2011 deltok representanter fra KoKom på fire møter. 09. feb; London, 09. mai; Berlin, 11. oktober; Tallin, 13. desember; Bergen. Kontaktperson: Åge Jensen Det europeiske telekommunikasjonsstandardiseringsinstituttet (The European Telecommunications Standards Institute, ETSI) har etablert en gruppe for nødkommunikasjon. Kontaktperson: Egil Bovim. Public Safety Communication Europe (PSCE) (http://www.psc-europe.eu/) arbeider på internasjonalt nivå for utvikling av nødkommunikasjon. Egil Bovim er leder av brukerforumet frem til PSCE gir blant annet innspill til EU-kommisjonen i relevante spørsmål, og deltar i flere EU rammeverks- prosjekter. Ett sentralt tema i EU-parlamentet i 2011 har gått på frekvensbehov for nødetatene. 21

22 Kontaktperson: Egil Bovim Egil Bovim er nå inne i sitt siste år i PSCE og tar ikke en ny fireårsperiode. 22

23 6.7 Studiereiser Nødmeldesental i Blackburn/Preston, UK Studiereise til Blackburn/Preston, prosjekt: SMS i nødmeldetjenesten. UK juni Fra KoKom EB og BL. Fredrikstad, aug., prosjekt: SMS i nødmeldetjenesten. Fra KoKom, EB og BL. Trondheim, okt., prosjekt: SMS i nødmeldetjenesten. Fra KoKom, EB og BL. 7. ØKONOMI Fra Helse Vest RHF fikk KoKom for 2011 tildelt driftsmidler på kr ,- Kostnader Lønn kr ,- Andre driftskostnader kr ,- Utstyr kr ,- Sum kr ,- Resultat underskudd kr ,- Tildelingsbrev fra Helsedirektoratet var i 2011, datert: Til ecall-prosjektet kalt: Forberedelse implementering av ecall i Norge fikk KoKom kr fra Samferdselsdepartementet, I alt tildelte Helsedirektoratet KoKom kr ,- i prosjektmidler. kr fra Justis- og politidepartementet og kr fra Helse- og omsorgsdepartementet. 23

24 Prosjektmidler Tilskuddsmidler til KoKom over statsbudsjettet kapittel kr ,- Overførte prosjektmidler fra 2010 kr ,- Tilskudd til sammen kr ,- Utgifter Kostnader for prosjektene kr ,-. Resultat kr ,- Kommentar til regnskapet Resultat viser et overskudd på kroner ,-. Viser også til rapporten for prosjektet som er vedlagt. Resultatet på det prosjektet ble ikke riktig ved årsskifte. Faktura vi fikk i desember viser en sum på kroner , 13. Den skal være på kroner , 75. Kreditnota og riktig faktura ble ikke effektuert før januar Når det gjelder prosjekt som er søkt overført, viser de et overskudd på kroner ,- Viser til søknad om overføring av midler til 2012, datert Prosjektene , , , og er godkjent overført til Mer informasjon om prosjektene er lagt ut på KoKoms hjemmesider Her finnes også årsrapporten i PDF 8. VEDLEGG Høringssvar fra KoKom (Sju vedlegg samlet i en felles PDF). 24

RAPPORT: Bergen, mars 2011. Årsrapport KoKom 2010

RAPPORT: Bergen, mars 2011. Årsrapport KoKom 2010 RAPPORT: Bergen, mars 2011 Årsrapport KoKom 2010 Bakgrunn for senteret KoKom ble etablert av Sosial- og helsedepartementet i 1997, og skal: - Monitorere og videreutvikle medisinsk nødmeldetjeneste. - Bidra

Detaljer

Årsrapport KoKom. Mai 2014

Årsrapport KoKom. Mai 2014 2013 Årsrapport KoKom Mai 2014 N asjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) ble etablert av Sosial- og helsedepartementet i 1997. Ved senteret drives nasjonale prosjekt

Detaljer

RAPPORT: Bergen, september 2009 ISBN: 978-82-8210-015-1. Forprosjekt prehospitalt beslutningsstøttesverktøy

RAPPORT: Bergen, september 2009 ISBN: 978-82-8210-015-1. Forprosjekt prehospitalt beslutningsstøttesverktøy RAPPORT: Bergen, september 2009 ISBN: 978-82-8210-015-1 Tittel: Utgitt: 2009 ISBN-nr. 978-82-8210-015-1 Utgitt av: Prosjektleder: Post- /besøksadresse: Rapporten kan bestilles frå: Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

Mobile datatjenester utenfor sykehus 2010-2030. Beskrivelse av dagens tjenester og fremtidige muligheter

Mobile datatjenester utenfor sykehus 2010-2030. Beskrivelse av dagens tjenester og fremtidige muligheter Mobile datatjenester utenfor sykehus 2010-2030 Beskrivelse av dagens tjenester og fremtidige muligheter RAPPORT TITTEL Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Mobile datatjenester

Detaljer

RAPPORT Bergen, mai 2011 ISBN: 978-82-8210-019-9. KOMPETANSEPLAN for personell som mottar og håndterer medisinske nødmeldinger

RAPPORT Bergen, mai 2011 ISBN: 978-82-8210-019-9. KOMPETANSEPLAN for personell som mottar og håndterer medisinske nødmeldinger RAPPORT Bergen, mai 2011 ISBN: 978-82-8210-019-9 KOMPETANSEPLAN for personell som mottar og håndterer medisinske nødmeldinger TITTEL KOKOM RAPPORT KoKom, Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens

Detaljer

Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter. Årsrapport 2009. Fokus: Samhandlingsreformen og akuttmedisin

Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter. Årsrapport 2009. Fokus: Samhandlingsreformen og akuttmedisin Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Årsrapport 2009 Fokus: Samhandlingsreformen og akuttmedisin Innhold RAKOS-året 2009......................................................................................

Detaljer

Definisjon av indikatorer og datasett, og system for registrering av data fra AMKsentraler

Definisjon av indikatorer og datasett, og system for registrering av data fra AMKsentraler ISBN: -13: 978-82-996335-6-7 ISBN-10: 82-996335-6-7 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom

Detaljer

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9 TITTEL KOKOM RAPPORT KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap KoKoms hovedoppgave er å monitorere og videreutvikle

Detaljer

FENN-rapporten og helsetjenesten

FENN-rapporten og helsetjenesten ISBN 978-82-996335-7-4 ISBN 82-996335-7-5 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom

Detaljer

Alternativ drift av legevaktsentraler

Alternativ drift av legevaktsentraler Saksnummer: 2004/00026-4 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom Alternativ drift

Detaljer

Årsmeldingen finnes også på www.legevaktmedisin.no

Årsmeldingen finnes også på www.legevaktmedisin.no Årsmeldingen finnes også på www.legevaktmedisin.no I N N H O L D Side Året 2008 3 Bakgrunn for Senteret (Nklm) 4 Administrasjon og lokaler 4 Tilsatte 4 Overgrepsmottak 6 Styringsdialog 8 Samarbeid 8 Fag

Detaljer

JD/RBA Forenkling og Effektivisering av Nødmeldetjenesten, versjon 2.0 29.04.2004. UtredniFo

JD/RBA Forenkling og Effektivisering av Nødmeldetjenesten, versjon 2.0 29.04.2004. UtredniFo UtredniFo Sammendrag Nødmeldetjenesten er en del av den offentlige operative beredskapen som skal komme nødstilte til unnsetning. Nødmeldetjenestens oppgaver omfatter å motta nødanrop fra nødstilte, å

Detaljer

Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest

Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest 1.0 Utvalgets mandat, sammensetning og arbeidsmåte... 2 1.1 Mandat... 3 1.2 Sammensetning... 4 1.3 Arbeidsmåte... 4 2.0 Problemstillinger og anbefalte tiltak....

Detaljer

Årsmelding 2013. Rapport nr. 1-2014. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Årsmelding 2013. Rapport nr. 1-2014. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Årsmelding 2013 Rapport nr. 1-2014 Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin 2 Tittel Årsmelding 2013 Institusjon Ansvarlig Redaktør Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni

Detaljer

Prosjektansvarlig, Oddvar Hagen, NST Egil Bovim, KoKom

Prosjektansvarlig, Oddvar Hagen, NST Egil Bovim, KoKom Saksnummer: 2004 / 2 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom Forprosjekt Akutt Telemedisin Prosjektansvarlig, Oddvar Hagen, NST Egil Bovim, KoKom Bergen, februar

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

NST-rapport ISBN. Antall sider: Dato:

NST-rapport ISBN. Antall sider: Dato: Tittel Virksomhetsrapport 2002 Forfattere: Eilen Moen (koordinator) Steinar Pedersen Sture Pettersen Deede Gammon Liv-Karen Johannessen Ethel Seljevold Anne Marit Bjørnflaten Kjersti Halvorsen Engeseth

Detaljer

Digital kommunikasjon med nødstilte

Digital kommunikasjon med nødstilte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 42 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Sammendrag... 5 3 Arbeidsgruppens sammensetning, mandat og rammebetingelser... 7 3.1 Arbeidsgruppens

Detaljer

Etablering og drift av nasjonalt legevaktnummer 116 117. Informasjon til legevaktsentralens ledelse og operatører

Etablering og drift av nasjonalt legevaktnummer 116 117. Informasjon til legevaktsentralens ledelse og operatører Etablering og drift av nasjonalt legevaktnummer 116 117 Informasjon til legevaktsentralens ledelse og operatører 21. august 2015 Helsedirektoratet er et fagdirektorat og myndighetsorgan som ligger under

Detaljer

Årsrapport. Årsrapport

Årsrapport. Årsrapport Årsrapport Årsrapport 2013 BarentsWatch skal være den foretrukne arenaen for å samle, koble og dele kunnskap, og et verktøy for samhandling om kystog havområdene Innhold 4 Helheten er mer enn summen av

Detaljer

Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE

Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Rapport Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Publikasjonens tittel: Publikasjonsnummer: Kompetansebehov i ambulansefag IS-0425 Utgitt: juni 2014 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom

kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom ISBN 82-996335-3-2 AMK/LV-simulator kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom Etablering

Detaljer

Varsling fra AMK til andre nødetater.

Varsling fra AMK til andre nødetater. RAPPORT Bergen 22. august 2014 ISBN: 978-82-8210-028-1 Varsling fra AMK til andre nødetater. 1 Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Tittel: KOKOM RAPPORT Varsling fra

Detaljer

Rapport 2002:14. Sluttrapport fra Program for elektronisk saksbehandling

Rapport 2002:14. Sluttrapport fra Program for elektronisk saksbehandling Rapport 2002:14 Sluttrapport fra Program for elektronisk saksbehandling Forord Denne rapporten er Statskonsults sluttdokument fra Program for elektronisk saksbehandling (ELSAK). Programmet, som ble startet

Detaljer

Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren

Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren Statskonsult rapport 2006:21 Forord På oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet har Statskonsult evaluert tilskudd

Detaljer

SMS i nødmeldetjenesten

SMS i nødmeldetjenesten RAPPORT Bergen, november 2009 ISBN: 978 82 8210 016 8 SMS i nødmeldetjenesten RAPPORT TITTEL: Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap SMS i nødmeldetjenesten KoKoms hovedoppgave

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅLSETNING... 3 2. KORT BESKRIVELSE AV TILTAKETS BAKGRUNN... 3 3. ORGANISATORISKE FORHOLD... 3 3.1 ADMINISTRASJON OG

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅLSETNING... 3 2. KORT BESKRIVELSE AV TILTAKETS BAKGRUNN... 3 3. ORGANISATORISKE FORHOLD... 3 3.1 ADMINISTRASJON OG STATUSRAPPORT 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅLSETNING... 3 2. KORT BESKRIVELSE AV TILTAKETS BAKGRUNN... 3 3. ORGANISATORISKE FORHOLD... 3 3.1 ADMINISTRASJON OG LEDELSE... 3 3.2 LOKALE LEGEMIDDELUTVALG (LMU)...

Detaljer

Virksomhetsrapport 2007

Virksomhetsrapport 2007 Virksomhetsrapport 2007 2 Tittel: Virksomhetsrapport 2007 NST - rapport: 01-2008 Prosjektleder: Forfattere: Lone Smelror Lone Smelror, Sture Pettersen, Hilde Pettersen, Kirsti Rakkenes, Ernst Kloosterman,

Detaljer

Sluttrapport. Utrede muligheter og konsekvenser av at AMKtjenester for Østfold sees i sammenheng med AMK Oslo og Akershus

Sluttrapport. Utrede muligheter og konsekvenser av at AMKtjenester for Østfold sees i sammenheng med AMK Oslo og Akershus 1 / 33 Utrede muligheter og konsekvenser av at AMKtjenester for Østfold sees i sammenheng med AMK Oslo og Akershus GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Dokumentnr: F/20.2-17 Gjelder fra: 05.06.2012 Utgave:

Detaljer