Tittel: Fremgangsmåte for å rense prosesskondensat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tittel: Fremgangsmåte for å rense prosesskondensat"

Transkript

1 V1843NO00 EP B1 Tittel: Fremgangsmåte for å rense prosesskondensat

2 1 [0001] Oppfinnelsen referer til en prosess for å rense et prosesskondensat fra en dampreformeringsprosess eller dampkrakkingsprosess. 1 [0002] I dampreformeringsprosesser, blir hydrokarbon inneholdende råstoff som naturgass, lett petroleum eller NAFTA blandet med damp og reagerer i dampreformere til syntesegass, en gassblanding sammensatt av hovedsakelig karbonmonoksid (CO) og hydrogen (H 2 ). Fra syntesegass ved rensing og fraksjonering i videre prosesstrinn, oppnås stoffer som CO, H 2 eller oksogass (en definert blanding av H 2 og CO) blir oppnådd og gitt som produkter. [0003] Hydrokarbonene kan reagere i en høy omsetningsgrad. Derfor utføres dampreformeringsprosessen vanligvis med et dampoverskudd. For å fjerne overskuddsvann, blir syntesegassen generert på denne måten avkjølt ned til under duggpunkt av vanndamp. Følgelig kondenseres dampen ut og det som kalles prosesskondensat som dannes, består hovedsakelig av vann og inneholder vanligvis urenheter som metanol, ammoniakk, karbondioksid, maursyre og eddiksyre. 30 [0004] I dampkrakkingsprosesser blir hydrokarboninneholdende råstoff som langkjedede hydrokarboner som nafta, men også butan, propan og etan eller gassoljer eller hydrovoks blandet med damp og termisk krakket til kort-kjedede hydrokarboner. Den resulterende rå-gassen inneholder hovedsakelig hydrogen (H 2 ), metan (CH 4 ), etylen (C 2 H 4 ) og propylen (C 3 H 6 ). Rå-gassen blir fraksjonert i en lavtemperatur fraksjoneringsprosess, der hovedsakelig etylen og propylen blir oppnådd som verdifulle produkter. [000] Dampkrakkingsprosessen utføres vanligvis med et dampoverskudd for å unngå agglomerering av krakkede kortkjedede hydrokarboner. Rå-gassen blir bråkjølt og tørket etter dampkrakkingsprosessen. Dermed oppnås et prosesskondensat som består hovedsakelig av vann og inneholder vanligvis en rekke urenheter som ikke-krakkede langkjedede hydrokarboner, aromater eller andre tunge hydrokarboner som inneholder biprodukter av krakkingsprosessen og noen kortkjedede hydrokarboner. 3 [0006] Innenfor rammen av foreliggende søknad blir et kondensat som består hovedsakelig av vann og som stammer fra en dampreformeringsprosess eller en dampkrakkingsprosess kalt prosesskondensat. [0007] Ifølge tidligere kjent teknikk blir prosesskondensatet blandet med demineralisert vann som vanligvis blir tilført prosessen fra utsiden. Det blandede vannet som dermed dannes blir senere avgasset og fordampet mot massestrømmer som

3 blir avkjølt i dampreformeren eller dampkrakkingsprosessen. Etter at dampen er overopphetet mot avkjølte avgasser, brukes en del av dampen (prosessdamp) internt i prosessen, mens den gjenværende delen (eksport damp) ikke benyttes i dampreformeren eller dampkrakkingsprosessen, men i en ekstern prosess. Generering av eksportdamp gjør det mulig å utnytte varme som kan benyttes i dampreformeringsprosessen eller dampkrakkingsprosessen og øke den økonomiske effektiviteten av dampreformeringen eller dampkrakkingsprosessen, men i en ekstern prosess. [0008] Ofte er forbrukerkravene om kvaliteten på eksportdampen så høye at de ikke kan bli møtt av en eksportdamp generert som beskrevet ovenfor. For eksempel, bør elektrisk ledningsevne av eksportdamp som skal benyttes i en kondenseringsturbin ikke overstige 0,3 µs/cm, en verdi som overskrides ofte pga. urenheter i prosesskondensatet. For å opprettholde produksjonen av eksportdamp, finnes prosesser som tilveiebringer rensing av prosesskondensatet før det er blandet med demineralisert vann. [0009] For rensing prosesskondensatet, er prosesser kjent der urenheter blir separert ut ved stripping i strippekolonner. Som strippegass av massestrømmer (for eksempel naturgass) brukes i slike tilfeller gass som inneholder luft eller hydrokarboner. [00] I andre prosesser blir prosesskondensatet ekspandert, og senere avgasset i en skrubbekolonne med lavtrykksdamp, luft eller nitrogen. Urenheter og strippeagenter blir utsluppet på utsiden av anlegget. For å møte kravene om høy renhet av eksportdamp generert, tilveiebringer disse prosessene et ytterligere rensetrinn ved ionebytting i korresponderende reaktorer. [0011] Bruk av elektrodeioniseringsprosesser for behandling av kondensat produsert i brenselceller er kjent fra tidligere kjent teknikk, for eksempel fra US patentsøknad US 03/ A1. [0012] En alternativ prosess for generering av damp i en dampreformeringsprosess er avdekket i DE I henhold til fremgangsmåten og anordningen i DE blir to dampstrømmer genert. Den første dampstrømmen (prosessdamp) brukes fortrinnsvis helt i dampreformeringsprosessen, mens den andre dampstrømmen (eksport damp) kan utnyttes eksternt. Eksportert damp genereres fortrinnsvis utelukkende av fordampning avgassing og demineralisert vann (høy renhetsgrads vann). Den avdekkede prosessen tillater generering av en meget ren og ren eksportdamp og derfor en god bruk av energien av dampreformeringsprosessen. Nødvendigheten av en andre dampdrum og en andre deaerator for det importerte demineraliserte vannet for generering av den andre, rene dampstrømmen er en ulempe i den avdekkede prosessen.

4 3 [0013] Målet med denne oppfinnelsen er en alternativ prosess for å rense et prosesskondensat som kan brukes for å rense av et prosesskondensat med opprinnelse enten fra en dampreformeringsprosess eller en dampkrakkingsprosess. 1 [0014] Målet oppnås ved å føde prosesskondensat til en elektrodeionisering prosess, der prosesskondensatet mates til en omvendt osmoseprosess før elektrodeioniseringsprosessen, og hvor rent prosesskondensat oppnådd i elektrodeioniseringsprosessen brukes som ren damp utenfor dampreformerings- eller dampkrakkingsprosessen, fortrinnsvis i dampnettverk innbefattende co-genereringsenheter og dampturbiner. [001] Ifølge oppfinnelsen brukes en helt annen prosess for å rense prosesskondensatet avledet fra dampreforming eller en dampkrakkingsprosess. En elektrodeioniseringsprosess er en elektrokjemisk membranbasert prosess for rensing av vann. Dermed fjernes ioniserbare urenheter fra væsker med bruk av elektrisk aktive media og et elektrisk potensial til å påvirke ionetransport. På grunn av elektrodeioniseringsprosessen genereres en renset vannfase og en væskefase som inneholder ioniserte urenheter. [0016] Det oppnådde rene vannet kan brukes til produksjon av ren damp på kjent måten. Ifølge oppfinnelsen å rense prosesskondensatet ved å bruke en elektrodeioniseringsprosess kan en ren damp oppnås med en teoretisk ledningsevne på 0,06 µs/cm. Dette er langt under kravene til ren damp for en kondenseringsturbin. I henhold til gjentatte testmålinger med bruk av en elektrodeioniseringsprosess ifølge den oppfinneriske ideen oppnås en ledningsevne under 0,3 µs/cm. Denne ledningsevnen er tilstrekkelig for kravene i ren damp. [0017] Derfor er den oppfinneriske fremgangsmåten er en utmerket metode for produksjon av ren damp fra et prosesskondensat fra en dampreformer- eller dampkrakkingsprosess [0018] I tillegg er kostnadene for apparaturen som trengs for den oppfinneriske fremgangsmåten mye lavere sammenlignet med tidligere kjent teknikk. Kostnadene for en strippekolonne eller etablering av en andre dampgenereringssyklus er mye høyere enn enkelt elektrodeioniseringsutstyr. [0019] I en foretrukket utførelsesform ifølge oppfinnelsen oppstår prosesskondensatet i tørkeprosedyren av en prosessgass som følge av en dampreformeringsprosess, i en tørking prosedyre en prosessgass som følge av en dampreformeringsprosess etterfulgt av en vanngass-skiftreaksjonsprosess eller en tørkeprosedyre en prosessgass som følge

5 av en dampkrakkingsprosess. Prosessgassen etter dampreformeringsovnen blir avkjølt. Dermed dannes en blandet fasestrøm. Denne blandede fasestrømmen blir separert i minst en separator i en gassfase som inneholder reaksjonsproduktene av dampreformeringsprosessen og en vandig fase, prosesskondensatet. Dette prosesskondensatet fra bunnen av separatorene behandles med elektrodeioniseringsprosessen i denne utførelsesformen av oppfinnelsen. Hvis dampreformeringsprosessen er utformet for å produsere så mye som mulig hydrogen så mates prosessgassen fra dampreformeringsovnen til en mellomliggende vanngass-skift reaksjonsprosess. Karbonmonoksid i prosessgassen reagerer med vann og karbondioksid (CO 2 ) og hydrogen (H 2 ) i en vanngass-skiftreaksjonsprosess. Resulterende prosessgass blir avkjølt som beskrevet ovenfor der et tilsvarende prosesskondensat unntatt noen forskjeller vedrørende metanol- og etanolinnhold er gitt. Resulterende prosesskondensatet blir matet til en elektrodeioniseringsprosess i denne utførelsesformen av oppfinnelsen. [00] I den mest foretrukne utførelsesformen av oppfinnelsen blir prosesskondensatet matet til et forfilter, en varmeveksler, en mekanisk renseprosess, en kjemisk og katalytisk forbehandling før elektrodeioniseringsprosessen. Ifølge denne utførelsesformen blir prosesskondensatet forbehandlet oppstrøms elektrodeioniseringsprosessen. Prosesskondensatet blir matet til en pre-renseprosess bestående av de individuelle nødvendige pre-rensetrinnene. Et forfilter og/eller en mekanisk renseprosess er nyttige for fjerning av partikler, agglomerater eller andre faste stoffer i prosesskondensatet. Med en varmeveksler kan temperaturen på prosesskondensatet fordelaktig tilpasses optimal driftstemperatur på elektrodeioniseringsprosessen. I tilfellet der prosesskondensatet resulterer fra en vanngass-skiftreaksjon er også valgfri bruk av en kjemisk og katalytisk forbehandling fordelaktig for å konvertere alkoholer i prosesskondensatet til organiske syrer som lett dissosierer i prosesskondensatet og kan derfor behandles med elektrodeioniseringsprosessen. Bruk av alle eller minst en av de ovennevnte beskrevne forbehandlingsprosesser oppstrøms den oppfinneriske elektrodeioniseringsprosessen er fordelaktig. 3 [0021] Det rensede prosesskondensatet oppnådd i elektrodeioniseringsprosessen brukes til ren damp utenfor dampreformer- eller dampkrakkingsprosessen. Rent prosesskondensatet mates til dampdrummen der varmen av dampreformeringsovnen brukes for generering av damp. Vanligvis tilføres en bestemt mengde demineralisert vann for å kompensere grunnet av dampreformeringen eller dampkrakkingsreaksjon. Rent prosesskondensat oppnådd fra den oppfinneriske prosessen inneholder ingen urenheter og oppfyller kravene til ren damp. Derfor produseres ren damp i dampdrummen og kan brukes utenfor dampreformeringen eller dampkrakkingsprosessen for eksempel i en

6 kondenserende turbin. Produsert ren damp kan også fordelaktig brukes utenfor dampnettverk innbefattende co-genereringsenheter, dampturbiner som mottrykkturbiner eller kondenserende turbiner. Slike prosessdampnettverk krever vanligvis en viss grad av dampkvalitet for å sikre at en viss dampkvalitet for å sikre pålitelighet av et stort dampsystem og unngå driftsmessige forstyrrelser. 1 [0022] Ifølge en annen utførelsesform av oppfinnelsen resirkulerer rent prosesskondensatet oppnådd i elektrodeioniseringsprosessen som en del av fødestrømmen til dampreformeringen eller dampkrakkingsprosessen. Avhengig av behovene til prosessene utenfor dampreformeringen eller dampkrakkingsprosessen kan en del av det rene prosesskondensatet brukes som damp for dampreformering eller dampkrakkingsprosessen. Mengden av resirkulert prosesskondensat i denne utførelsesformen av oppfinnelsen avhenger av behovet for ren damp utenfor dampreformering eller dampkrakkingsprosessen. [0023] Foreliggende oppfinnelse omfatter en rekke fordeler. Denne oppfinnelsen tilveiebringer produksjonen av en svært ren damp av prosesskondensatet fra en dampreformering av dampkrakkingsprosess. Investeringskostnader for anordningen nødvendig for produksjon av ren damp fra slik et prosesskondensat er drastisk redusert i forhold til tidligere kjent teknikk. Den nødvendige anordningen for en elektrodeioniseringsprosess er mye enklere og billigere enn en strippekolonne eller en andre dampdrum med respektiv fødesyklus [0024] Ytterligere illustrasjon av oppfinnelsen er en utførelsesform vist i figurene beskrevet i detalj. Figur 1 viser en utførelsesform av oppfinnelsen for å rense et prosesskondensat fra en dampreformeringsprosess. Figur 2 viser en utførelsesform av den valgfrie forbehandlingen av elektrodeioniseringsprosessen i detalj. [00] Figur 1 viser en prosess for å rense et prosesskondensat fra en dampreformeringsprosess. Den hydrokarboninneholdende føde 2 sendes gjennom varmevekslere til forvarmingsseksjonen 11 av en dampreformeringsovn 11. Den hydrokarboninneholdende føde blir blandet med prosessdamp 14 i forvarmingsdelen 11 av en dampreformeringsovn. Dampfødeblandingen sendes gjennom rør 1 inn i reformerdelen 11 b av dampreformeringsovnen 11. Prosessgassen sendes gjennom noen tanker 16 og en rekke varmevekslere inn i separatoren 9. Prosessgassen blir kontinuerlig avkjølt av varmevekslere og dermed genereres en tofaseblanding. Tofaseblandingen separeres i separatoren 9 i et gassprodukt som blir sendt til videre behandling og en vandig fase

7 samles fra bunnen av separatoren 9. Den vandige fasen 17 er prosesskondensatet som skal renses. Prosesskondensatet 17 sendes til en elektrodeioniseringsprosess 7. Som et produkt av elektrodeionisering avledes et rent prosesskondensat 18. Det rene prosesskondensatet 18 mates med en viss mengde demineralisert vann 1 for å kompensere tap som følge av dampreformeringsprosessen til deaerator 8. Den deaererte rene vannfasen 19 fra deaerator 8 sendes via varmeveksler til dampdrummen 12 som genererer ren damp for eksport 6 av varmeveksler i forvarmingsdelen 11a av dampreformeringsovnen 11. Dampreformeringsovnen 11 blir oppvarmet ved forbrenning av et hydrokarboninneholdende drivstoff 4 med luft 3. Avgass sendes via skorstein 13 til atmosfæren. [0026] Figur 2 viser en utførelsesform av elektrodeioniseringsenheten 7 med valgfri forbehandling. Prosesskondensatet 17 sendes gjennom et forfilter, en varmeveksler 21, en mekanisk rensing 22, en kjemisk/katalytisk behandling 23 og en omvendt osmoseprosess 24 inn i elektrodeioniseringen 7. Forfilter brukes til å fjerne faste partikler og større urenheter fra prosesskondensatet 17. Temperaturen i prosesskondensatet 17 justeres til den optimale ytelsestemperatur til elektrodeioniseringen i varmeveksler 21. På grunn av mekanisk rensing 22 blir urenheter som sot og støv fjernet. I kjemisk/katalytisk forbehandling 23 blir urenheter som alkoholer konvertert til organiske syrer som dissosierer og kan derfor behandles av etterfølgende elektrodeioniseringsprosess. Den omvendte osmoseprosessen 24 produserer en demineralisert og avsaltet vannfase. Prosesskondensatet 17 er endelig renset til kravene for ren damp av elektrodeioniseringsprosessen 7, der de gjenværende urenheter som dissosierte organiske syrer eller karbonationer er fjernet. Fra elektrodeioniseringsprosessen 7 sendes rent prosesskondensatet 18 til deaerator 8.

8 7 P a t e n t k r a v 1 1. Fremgangsmåte for å rense et prosesskondensat (17) fra en dampreformeringsprosess eller dampkrakkingsprosess, der prosesskondensatet fødes til en elektrodeioniseringsprosess (7), karakterisert ved at prosesskondensatet (17) blir matet til en omvendt osmoseprosess (24) før elektrodeioniseringsprosessen (7), og hvor rent prosesskondensatet(18) oppnådd i elektrodeioniseringsprosessen (7) brukes som ren damp (6) utenfor dampreformeringen eller dampkrakkingsprosessen, fortrinnsvis i dampnettverk innbefattende co-genereringsenheter og dampturbiner. 2. Fremgangsmåten ifølge krav 1, karakterisert ved at prosesskondensatet(17) oppstår i en tørkingsprosedyre av en prosessgass som resultat av en dampreformeringsprosess, i en tørkeprosedyre av en prosessgass som resultat av en dampreformeringsprosess etterfulgt av en vanngass-skiftreaksjonsprosess eller i en tørkeprosedyre av en prosessgass resulterende fra en dampkrakkingsprosess. 3. Fremgangsmåten ifølge krav 1 eller 2, karakterisert ved at prosesskondensatet (17) blir matet til et forfilter(), en varmeveksler (21), en mekanisk renseprosess (22) og/eller en kjemisk og katalytisk forbehandling (23) før elektrodeioniseringsprosessen (7). 4. Fremgangsmåten ifølge et av krav 1 til 3, karakterisert ved at rent prosesskondensatet(18) oppnådd i elektrodeioniseringsprosessen (7) blir resirkulert som en del av prosessdampen (14) av dampreformerings- eller dampkrakkingsprosessen.

9 8

10 9

Tittel: Fremgangsmåte for fjerning av karbondioksid fra en gass

Tittel: Fremgangsmåte for fjerning av karbondioksid fra en gass V1682NO00 EP222386 Tittel: Fremgangsmåte for fjerning av karbondioksid fra en gass 1 Beskrivelse [0001] Oppfinnelsen angår en fremgangsmåte for fjerning av karbondioksid (CO 2 ) fra en gass. 1 2 [0002]

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332779 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F24H 4/02 (2006.01) F24H 4/04 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.24 (8) Videreføringsdag

Detaljer

Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor

Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor 1 Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor Den foreliggende oppfinnelse er generelt relatert til separering av et flytende reaksjonsprodukt som

Detaljer

Søkeren vedlegger beskrivelse og krav som er korrigert, og er nå i samsvar med de krav som foreligger i korresponderende søknad i EPO.

Søkeren vedlegger beskrivelse og krav som er korrigert, og er nå i samsvar med de krav som foreligger i korresponderende søknad i EPO. Zacco Norway AS, P.O. Box 2003 Vika, NO-0125 Oslo, Norway Patentstyret Postboks 8160 Dep. NO-0033 Oslo Patentavdelingen Dato: 9. november 2016 Vår ref: E31787 SAA/SAA Patentsøknad/registrering nr.: 20034282

Detaljer

Kort prosessbeskrivelse av metanolfabrikken

Kort prosessbeskrivelse av metanolfabrikken 1 Gassmottaket Naturgassen som kommer fra Heidrun-feltet (ca. 85 000 Sm3/time) har en temperatur på ca 6 grader og holder ett trykk på ca 144 barg. Ca. gassammensetning: CH 4 : 86,0 % C 2 H 6 : 7,5 % C

Detaljer

Felles fra disse CO 2 innfangende oppløsningene er at gassblandingen som skal

Felles fra disse CO 2 innfangende oppløsningene er at gassblandingen som skal P3178NO00 Teknisk felt Foreliggende oppfinnelse angår feltet CO 2 innfangning fra en gassblanding. Mer spesifikt angår foreliggende oppfinnelse CO 2 innfangning fra en CO 2 inneholdende gass, slik som

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22317 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B01D 3/2 (06.01) B01D 3/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Foreliggende oppfinnelse angår området utvekslingsreaktorer for utførelse av

Foreliggende oppfinnelse angår området utvekslingsreaktorer for utførelse av 1 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse angår området utvekslingsreaktorer for utførelse av endoterme reaksjoner som dampreforming av oljefraksjoner eller alkoholer, med tanke på produksjon av

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110305 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110305 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F24H 4/02 (2006.01) F24H 4/04 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.24 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 233326 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F01K 17/04 (06.01) F01K 23/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331614 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. C01C 1/04 (06.01) B01J 8/04 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 0690 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 01.02.09 (8) Videreføringsdag

Detaljer

OPPFINNELSENS OMRÅDE TEKNISK BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN

OPPFINNELSENS OMRÅDE TEKNISK BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN OPPFINNELSENS OMRÅDE Foreliggende oppfinnelse gjelder generelt en fremgangsmåte og en apparatur for flow assurance (d.v.s. tiltak for å sikre god strømning) for strømbare hydrokarboner gjennom en rørledning,

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33213 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. CG 6/ (06.01) CG 6/08 (06.01) CG 49/00 (06.01) CG 6/12 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 0387 (86) Int.inng.dag og søknadsnr 01.11.08 PCT/EP01/12949

Detaljer

VEDLEGG 1.1 Beskrivelse av Yara Norge AS, Yara Porsgrunn

VEDLEGG 1.1 Beskrivelse av Yara Norge AS, Yara Porsgrunn 1 / 7 Vår dato Rev. pr 03.02.2017 Til Kopi til VEDLEGG 1.1 Beskrivelse av Yara Norge AS, Yara Porsgrunn 1 Introduksjon Yara Porsgrunn er en del av Yara Norge AS, som er underlagt Yara International ASA.

Detaljer

Kapittel 12. Brannkjemi. 12.1 Brannfirkanten

Kapittel 12. Brannkjemi. 12.1 Brannfirkanten Kapittel 12 Brannkjemi I forbrenningssonen til en brann må det være tilstede en riktig blanding av brensel, oksygen og energi. Videre har forskning vist at dersom det skal kunne skje en forbrenning, må

Detaljer

Beskrivelse [0001] [0002] [0003] [0004] [0005] [0006] [0007] [0008] [0009] [0010]

Beskrivelse [0001] [0002] [0003] [0004] [0005] [0006] [0007] [0008] [0009] [0010] 1 Beskrivelse 1 2 3 [0001] Foreliggende oppfinnelse angår en fremgangsmåte for bruk ved gjennomføring av forbrenning i en industriell ovn. [0002] Mer spesifikt, vedrører oppfinnelsen en slik fremgangsmåte

Detaljer

FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV BIODIESEL VED SUR TRANSFORESTRING SAMT ANVENDELSE AV EN SULFONSYRE SOM KATALYSATOR VED FREMSTILLING AV BIODIESEL

FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV BIODIESEL VED SUR TRANSFORESTRING SAMT ANVENDELSE AV EN SULFONSYRE SOM KATALYSATOR VED FREMSTILLING AV BIODIESEL 1 FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV BIODIESEL VED SUR TRANSFORESTRING SAMT ANVENDELSE AV EN SULFONSYRE SOM KATALYSATOR VED FREMSTILLING AV BIODIESEL Den foreliggende oppfinnelsen vedrører fremstillingen

Detaljer

Miljøløsninger i praksis

Miljøløsninger i praksis Miljøløsninger i praksis ExxonMobil bruker årlig 1,2 milliarder kroner til forskning innen miljø, helse og sikkerhet ExxonMobil samarbeider om fremtidens miljøbil med General Motors og Toyota En mulig

Detaljer

Inert Gass. Sist endret: 08-12-2014. Generelt

Inert Gass. Sist endret: 08-12-2014. Generelt Sist endret: 08-12-2014 Inert Gass Generelt Inertgass er en ikke-reagerende gass, som betyr at den ikke kan antennes. Gassen vil ikke reagere med stoffene som brenner og tar opp plassen for oksygen i lufta.

Detaljer

Veien til LNG. Gassens vei gjennom prosessanlegget

Veien til LNG. Gassens vei gjennom prosessanlegget Veien til LNG Gassens vei gjennom prosessanlegget for Hammerfest LNG Side 1 av 15 Statoil 2005 I RESERVOARET Når vi borer produksjonsbrønner ned i reservoarene i undergrunnen, er det som å stikke hull

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 329 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. CG 31/06 (06.01) CG 33/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1790 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.0.31 (8) Videreføringsdag (24)

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20120694 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20120694 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 1694 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 53/00 (06.01) E21B 43/34 (06.01) E21B 43/36 (06.01) E21B 36/00 (06.01) CL 3/ (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1694 (86)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2373400 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B01D 3/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..21 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332854 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332854 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33284 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B01D 1/00 (2006.01) B01D 3/10 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 2009011 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2009.01.08 (8) Videreføringsdag

Detaljer

PARTIKKELFILTER MED MINERALFILTERMEDIUM. Beskrivelse. Oppfinnelsen vedrører feltet partikkelfiltre.

PARTIKKELFILTER MED MINERALFILTERMEDIUM. Beskrivelse. Oppfinnelsen vedrører feltet partikkelfiltre. 1 PARTIKKELFILTER MED MINERALFILTERMEDIUM Beskrivelse Oppfinnelsen vedrører feltet partikkelfiltre. Partikkelfiltre omfatter et filtermedium hvis rolle er å holde tilbake partiklene en atmosfære er ladet

Detaljer

Tittel: PROSEDYRE FOR STYRING AV RISIKOEN FOR KORROSJON I PROSEDYRER FOR RØYKRENSING

Tittel: PROSEDYRE FOR STYRING AV RISIKOEN FOR KORROSJON I PROSEDYRER FOR RØYKRENSING V2293NO00 EP2397213 Tittel: PROSEDYRE FOR STYRING AV RISIKOEN FOR KORROSJON I PROSEDYRER FOR RØYKRENSING 1 1 2 3 Beskrivelse [0001] Oppfinnelsen dreier seg om styringen av risikoen for korrosjon og for

Detaljer

- 1 - Nærmere bestemt vedrører den foreliggende oppfinnelsen en fremgangsmåte for den industrielle syntesen av forbindelsen med formel (I): CN

- 1 - Nærmere bestemt vedrører den foreliggende oppfinnelsen en fremgangsmåte for den industrielle syntesen av forbindelsen med formel (I): CN - 1 - Beskrivelse Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en fremgangsmåte for den industrielle syntesen av (7-metoksy-1-naftyl)acetonitril og dens anvendelse i den industrielle produksjonen av agomelatin,

Detaljer

Prosjekt i prosessteknikk Metanolproduksjon pa Tjeldbergodden

Prosjekt i prosessteknikk Metanolproduksjon pa Tjeldbergodden 8. april 2011 1 Prosjekt i prosessteknikk Metanolproduksjon pa Tjeldbergodden Brage Braathen Kjeldby Øystein Stenerud Skeie Anders Tyseng Leirpoll Kasper Johnsen Linnestad 8. april 2011 2 Innhold Introduksjon...

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3341 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. C07C 29/11 (06.01) C07C 29/12 (06.01) C07B 41/02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 04141 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 04.04.06

Detaljer

EKSAMEN I FAG TEP4125 TERMODYNAMIKK 2 måndag 16. august 2010 Tid:

EKSAMEN I FAG TEP4125 TERMODYNAMIKK 2 måndag 16. august 2010 Tid: (Termo.2 16.8.2010) Side 1 av 3/nyn. NOREGS TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR ENERGI- OG PROSESSTEKNIKK Kontakt under eksamen: Ivar S. Ertesvåg, tel. (735)93839 EKSAMEN I FAG TEP4125 TERMODYNAMIKK

Detaljer

10. GASSHYDRATER Gasshydrater i petroleum (olje og gass) produksjon og prosessering Vanndamp i naturgass Sammensetning av gasshydrater

10. GASSHYDRATER Gasshydrater i petroleum (olje og gass) produksjon og prosessering Vanndamp i naturgass Sammensetning av gasshydrater 10. GASSHYDRATER Gasshydrater i petroleum (olje og gass) produksjon og prosessering Gasshydrater dannes fra naturgass og vann i væskefase Undervannsrørledninger (subsea), p.g.a. nedkjøling (også i varme

Detaljer

FORBRENNINGSANLEGG I BRENSEL OG UTSLIPP

FORBRENNINGSANLEGG I BRENSEL OG UTSLIPP FORBRENNINGSANLEGG I BRENSEL OG UTSLIPP Internt t miniseminar i i hos Fylkesmannen 24. september 2008 i Hamar. Innhold Brenselanalyser Forbrenning (kjemi) Røykgassmengder Teknologier ved forbrenning /

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2329078 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. D21H 21/14 (06.01) D21H 17/14 (06.01) D21H 17/64 (06.01) D21H 17/6 (06.01) D21H 21/ (06.01) D21H 23/04 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 249440 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63J 4/00 (06.01) B01D 1/00 (06.01) B01D 1/16 (06.01) B01D 17/00 (06.01) C02F 1/16 (06.01) C02F 1/40 (06.01) C02F

Detaljer

Tittel: Fremgangsmåte og innretning for drift av et fermenteringsanlegg

Tittel: Fremgangsmåte og innretning for drift av et fermenteringsanlegg 1 Tittel: Fremgangsmåte og innretning for drift av et fermenteringsanlegg 1 Oppfinnelsen angår en fremgangsmåte for drift av et fermenteringsanlegg i henhold til ingressen i krav 1. Ved tilsvarende fremgangsmåter

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B09B 3/00 (06.01) CB 7/00 (06.01) F23B 70/00 (06.01) F23G /02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

DOBBELTSKRÅNENDE BAUGTANK FOR NLG-FARTØY

DOBBELTSKRÅNENDE BAUGTANK FOR NLG-FARTØY DOBBELTSKRÅNENDE BAUGTANK FOR NLG-FARTØY 1 Oppfinnelsens tekniske område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører fremstilling av tette og varmeisolerte tanker integrert i en bæresktruktur, særlig skroget

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2218496 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B01F 3/04 (06.01) B01F 1/00 (06.01) G01N 2/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.09. (80) Dato

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 162 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.04.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 11.04.27

Detaljer

Beskrivelse [0001] [0002] [0003] [0004] [0005]

Beskrivelse [0001] [0002] [0003] [0004] [0005] 1 Beskrivelse [0001] Foreliggende oppfinnelse angår fremstilling av α-hydroksy karboksylsyreforbindelser ved katalytisk omdannelse av karbohydrater og karbohydratlignende materiale. Spesielt er oppfinnelsen

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

KJP2002. Kjemisk teknologi

KJP2002. Kjemisk teknologi Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen KJP2002 Kjemisk teknologi Utdanningsprogram

Detaljer

En pneumatisk madrass er en madrass som har en flerhet av pneumatiske celler som

En pneumatisk madrass er en madrass som har en flerhet av pneumatiske celler som 1 PNEUMATISK MADRASS Beskrivelse Den foreliggende oppfinnelse vedrører en pneumatisk madrass. En pneumatisk madrass er en madrass som har en flerhet av pneumatiske celler som er forbundet slik at settene

Detaljer

FREMGANGSMÅTE FOR RENSINGEN AV EN VANDIG STRØM SOM KOMMER FRA FISCHER-TROPSCH-REAKSJONEN

FREMGANGSMÅTE FOR RENSINGEN AV EN VANDIG STRØM SOM KOMMER FRA FISCHER-TROPSCH-REAKSJONEN 1 FREMGANGSMÅTE FOR RENSINGEN AV EN VANDIG STRØM SOM KOMMER FRA FISCHER-TROPSCH-REAKSJONEN Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en fremgangsmåte for rensingen av en vandig strøm som kommer fra Fischer-Tropsch-reaksjonen.

Detaljer

Utlegningsskrift nr. 125070. Int. Cl. G 21 c 15/18 XI. 21g-21/20. Patentsøknad nr. 2318/68 Inngitt 14.6.1968. Løpedag -

Utlegningsskrift nr. 125070. Int. Cl. G 21 c 15/18 XI. 21g-21/20. Patentsøknad nr. 2318/68 Inngitt 14.6.1968. Løpedag - NORGE Utlegningsskrift nr. 125070 Int. Cl. G 21 c 15/18 XI. 21g-21/20 Patentsøknad nr. 2318/68 Inngitt 14.6.1968 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN Løpedag - Søknaden ålment tilgjengelig fra 29.12.1968

Detaljer

En ulempe med en slik anordning er at den komprimerte gassen etter det midtre trykktrinnet har en mye lavere temperatur enn den komprimerte gassen

En ulempe med en slik anordning er at den komprimerte gassen etter det midtre trykktrinnet har en mye lavere temperatur enn den komprimerte gassen 1 Beskrivelse 2 3 Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en anordning for å komprimere og tørke gass. Rørvarmevekslere er allerede kjent, som består av et hus i hvilket et eller flere rør strekker seg

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Samproduksjon av metanol og ammoniakk

Samproduksjon av metanol og ammoniakk 1 Samproduksjon av metanol og ammoniakk 1 2 3 Den foreliggende oppfinnelse vedrører en fremgangsmåte for samproduksjon (ko-produksjon) av metanol og ammoniakk fra en hydrokarbontilførsel uten lufting til

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B01D 3/26 (06.01) F04D 29/70 (06.01) F2B 2/00 (06.01) F2B 49/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

TEMA: Konseptuelt Flytskjema for Benzen-produksjon fra Toluen. Løsningsforslag:

TEMA: Konseptuelt Flytskjema for Benzen-produksjon fra Toluen. Løsningsforslag: Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Fag: Energi og Prosess Institutt for Energi og Prosessteknikk Nr.: TEP 4230 Trondheim, 10.09.03, T. Gundersen Del: Produksjonssystemer Øving: 5 År: 2003 Veiledes:

Detaljer

OPPFINNELSENS OMRÅDE TEKNISK BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN

OPPFINNELSENS OMRÅDE TEKNISK BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN 1 OPPFINNELSENS OMRÅDE Foreliggende oppfinnelse gjelder generelt en fremgangsmåte og en anordning for å sikre god strømning (eng.: flow assurance) for strømbare hydrokarboner gjennom en rørledning, som

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET FAKULTET FOR MASKINTEKNIKK EKSAMEN I EMNE SIO 7030 ENERGI OG PROSESSTEKNIKK

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET FAKULTET FOR MASKINTEKNIKK EKSAMEN I EMNE SIO 7030 ENERGI OG PROSESSTEKNIKK Side 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET FAKULTET FOR MASKINTEKNIKK Faglig kontakt under eksamen: Navn: Truls Gundersen Tlf.: 9371 / 9700 Språkform: Bokmål EKSAMEN I EMNE SIO 7030 ENERGI

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2480713 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. D06M 13/02 (06.01) C08F 2/24 (06.01) D06M 13/17 (06.01) D06M 13/38 (06.01) D06M 1/227 (06.01) D06M 1/277 (06.01)

Detaljer

Tittel: WC-SKÅL OG MONTERINGSSOKKEL BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN

Tittel: WC-SKÅL OG MONTERINGSSOKKEL BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN 1 Tittel: WC-SKÅL OG MONTERINGSSOKKEL BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN Oppfinnelsen vedrører WC-skåler og spesielt WC-skåler som omfatter verktøy for å forenkle monteringen av disse, og verktøyene for å forenkle

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et kompleks av agomelatin og fremstilling derav.

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et kompleks av agomelatin og fremstilling derav. 1 Beskrivelse Teknisk område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et kompleks av agomelatin og fremstilling derav. Teknisk bakgrunn Strukturen av agomelatin (1), med det kjemiske navnet N-[2-(7-metoksy-1-

Detaljer

Fremgangsmåte for å operere en serieforbundet brenselcellestabelmodulenhet Beskrivelse Oppfinnelsen omhandler en fremgangsmåte for å operere

Fremgangsmåte for å operere en serieforbundet brenselcellestabelmodulenhet Beskrivelse Oppfinnelsen omhandler en fremgangsmåte for å operere 1 1 2 3 Fremgangsmåte for å operere en serieforbundet brenselcellestabelmodulenhet Beskrivelse Oppfinnelsen omhandler en fremgangsmåte for å operere modulformig brenselcellestabel, mer spesifikt stabelmoduler

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 43/34 (06.01) E21B 43/36 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1114 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11..27 (8) Videreføringsdag

Detaljer

BEDRIFTSMESSIGE KONSEKVENSER

BEDRIFTSMESSIGE KONSEKVENSER BEDRIFTSESSIGE ONSEVENSER ULIG, ØSTFOLDBASERT BRU AV GASS Varmeprod/CHP i industri Fyrhus Br. celler H2/gass Supplementsbrensel Prosesser IR-varme Nye oppvarmingstekn. onk. situasj. Realis. bart / LNG/

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33390 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) E21B 43/34 (06.01) E21B 43/36 (06.01) CL 3/ (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 169 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

16. oktober 2007 av Yngvar Dalen www.bautas.no side 1

16. oktober 2007 av Yngvar Dalen www.bautas.no side 1 BYGGTØRKING MED GASS 16. oktober 2007 av Yngvar Dalen www.bautas.no side 1 Gasstyper Det finnes flere typer gass som benyttes til energi: Naturgass som pumpes opp fra forekomster i landjorda eller havbunnen.

Detaljer

Energi. Vi klarer oss ikke uten

Energi. Vi klarer oss ikke uten Energi Vi klarer oss ikke uten Perspektivet Dagens samfunn er helt avhengig av en kontinuerlig tilførsel av energi Knapphet på energi gir økte energipriser I-landene bestemmer kostnadene U-landenes økonomi

Detaljer

TRANSPORTENHET FOR LEVENDE FJÆRFE OM BORD PÅ EN LASTEBIL

TRANSPORTENHET FOR LEVENDE FJÆRFE OM BORD PÅ EN LASTEBIL 1 TRANSPORTENHET FOR LEVENDE FJÆRFE OM BORD PÅ EN LASTEBIL Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt transport av levende fjærfe fra avls- til slaktesteder. Kjent teknikk 10

Detaljer

8. Ulike typer korrosjonsvern. Kapittel 10 Elektrokjemi. 1. Repetisjon av noen viktige begreper. 2. Elektrolytiske celler

8. Ulike typer korrosjonsvern. Kapittel 10 Elektrokjemi. 1. Repetisjon av noen viktige begreper. 2. Elektrolytiske celler 1 Kapittel 10 Elektrokjemi 1. Repetisjon av noen viktige begreper 2. Elektrolytiske celler 3. Galvaniske celler (i) Cellepotensial (ii) Reduksjonspotensialet (halvreaksjonspotensial) (iii) Standardhydrogen

Detaljer

Rust er et produkt av en kjemisk reaksjon mellom jern og oksygen i lufta. Dette kalles korrosjon, og skjer når metallet blir vått.

Rust er et produkt av en kjemisk reaksjon mellom jern og oksygen i lufta. Dette kalles korrosjon, og skjer når metallet blir vått. "Hvem har rett?" - Kjemi 1. Om rust - Gull ruster ikke. - Rust er lett å fjerne. - Stål ruster ikke. Rust er et produkt av en kjemisk reaksjon mellom jern og oksygen i lufta. Dette kalles korrosjon, og

Detaljer

Forbruksvann, frostvæsker og korrosjonsbeskyttelsesmidler, varmebærende medier. Åpne systemer etter samråd 16-25. Krav ifølge drikkevannsforordningen

Forbruksvann, frostvæsker og korrosjonsbeskyttelsesmidler, varmebærende medier. Åpne systemer etter samråd 16-25. Krav ifølge drikkevannsforordningen Rør og presfittings transporterte medier Forbruksvann, frostvæsker og korrosjonsbeskyttelsesmidler, varmebærende medier Systemnavn Profipress Profipress S Sanpress Prestabo Prestabo Seapress Rørmateriale

Detaljer

VARMEPUMPER OG ENERGI

VARMEPUMPER OG ENERGI FAGSEMINAR KLIPPFISKTØRKING Rica Parken Hotell, Ålesund Onsdag 13. Oktober 2010 VARMEPUMPER OG ENERGI Ola M. Magnussen Avd. Energiprosesser SINTEF Energi AS 1 Energi og energitransport Varme består i hovedsak

Detaljer

Luft og luftforurensning

Luft og luftforurensning Luft og luftforurensning Hva er luftforurensing? Forekomst av gasser, dråper eller partikler i atmosfæren i så store mengder eller med så lang varighet at de skader menneskers helse eller trivsel plante-

Detaljer

Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid!

Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid! Forskningskamp 2013 Lambertseter VGS Av: Reshma Rauf, Mahnoor Tahir, Sonia Maliha Syed & Sunniva Åsheim Eliassen Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid! 1 Innledning Det første

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2603 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B01D 3/14 (06.01) B01D 3/62 (06.01) F24J 2/00 (14.01) F24J 3/08 (06.01) F28D /00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

Til Vedlegg 1. Farlig stoff. Kriterier for klassifisering

Til Vedlegg 1. Farlig stoff. Kriterier for klassifisering Til Vedlegg 1. Farlig stoff kriterier for klassifisering Stoffgruppene angitt i nedenstående tabell er omfattet av definisjonene av farlig stoff i henhold til 4. Tabellen er hovedsakelig basert på kriterier

Detaljer

Oppfinnelsen vedrører en bunn eller øverste del av en åttekantet pakke, og en flat foldet struktur derav.

Oppfinnelsen vedrører en bunn eller øverste del av en åttekantet pakke, og en flat foldet struktur derav. 1 Oppfinnelsen vedrører en bunn eller øverste del av en åttekantet pakke, og en flat foldet struktur derav. 1 2 Innen feltet emballasje er åttekantede pakker kjente, de er vanligvis laget av kartong eller

Detaljer

Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere.

Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere. 1 Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere. Bakgrunnsteknikk [0002] Tørris blir under atmosfærisk trykk direkte

Detaljer

Hydrogen er det minste grunnstoffet. Ved vanlig trykk og temperatur er det en gass. Den finnes ikke naturlig på jorden, men må syntetiseres.

Hydrogen er det minste grunnstoffet. Ved vanlig trykk og temperatur er det en gass. Den finnes ikke naturlig på jorden, men må syntetiseres. Avsnitt 1. Brensellens virkning Hydrogen er det minste grunnstoffet. Ved vanlig trykk og temperatur er det en gass. Den finnes ikke naturlig på jorden, men må syntetiseres. Hydrogenmolekyler er sammensatt

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt en propell for anvendelse i en båt, og mer spesifikt en propell som kan øke båtens fremdriftskraft.

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt en propell for anvendelse i en båt, og mer spesifikt en propell som kan øke båtens fremdriftskraft. 1 PROPELL FOR BÅT BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN 1. Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører generelt en propell for anvendelse i en båt, og mer spesifikt en propell som kan øke båtens fremdriftskraft.

Detaljer

Biogass for industriell bruk

Biogass for industriell bruk Presentasjon Biogass for industriell bruk Gasskonferansen i Bergen 26. april 2007 Innhold Biogass Produksjonsanlegg Økonomi Biogassterminal i Odda (forprosjekt) Biogass - produksjon To hoved typer kontrollert

Detaljer

varmekraftverk ved hjelp av en aminløsning, er kjent f.eks. fra US

varmekraftverk ved hjelp av en aminløsning, er kjent f.eks. fra US 5 P2896NO00 Teknisk felt Den foreliggende oppfinnelsen relateres til feltet av CO 2 fanging fra en gassblanding. Mer spesifikt relateres den foreliggende oppfinnelsen til CO 2 fanging fra en CO 2 omfattende

Detaljer

Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Masterutdanningen HOVEDOPPGAVE 2005. Student: Bjørn Moholt

Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Masterutdanningen HOVEDOPPGAVE 2005. Student: Bjørn Moholt Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Masterutdanningen HOVEDOPPGAVE 2005 Student: Bjørn Moholt Oppgavens tittel: Simulering av CO 2 -fjerning med aminer Avdeling for teknologiske fag Adresse:

Detaljer

Tittel: Inhibering av væskelast, korrosjon og/eller scaling i oljefeltrør

Tittel: Inhibering av væskelast, korrosjon og/eller scaling i oljefeltrør V2227NO00 EP213408 Tittel: Inhibering av væskelast, korrosjon og/eller scaling i oljefeltrør 1 Beskrivelse BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN [0001] Oppfinnelsen vedrører en fremgangsmåte for inhibering av væskelast,

Detaljer

Språkform: Bokmål Navn: Truls Gundersen, Energi og Prosessteknikk Tlf.: (direkte) / (mobil) / (sekretær)

Språkform: Bokmål Navn: Truls Gundersen, Energi og Prosessteknikk Tlf.: (direkte) / (mobil) / (sekretær) Side 1 av 9 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) - TRONDHEIM INSTITUTT FOR ENERGI OG PROSESSTEKNIKK Faglig kontakt under eksamen: Språkform: Bokmål Navn: Truls Gundersen, Energi og Prosessteknikk

Detaljer

Innledning:...2 HVA ER FOSSILE BRENSLER?...2 HVORDAN ER OLJE OG GASS BLITT DANNET?...3 HVA BRUKER VI FOSSILE BRENSLER TIL?...4

Innledning:...2 HVA ER FOSSILE BRENSLER?...2 HVORDAN ER OLJE OG GASS BLITT DANNET?...3 HVA BRUKER VI FOSSILE BRENSLER TIL?...4 Innholdsfortegnelse Innledning:...2 HVA ER FOSSILE BRENSLER?...2 HVORDAN ER OLJE OG GASS BLITT DANNET?...3 HVA BRUKER VI FOSSILE BRENSLER TIL?...4 Praktisk introduksjon til damp og Stirling:...5 Intr.

Detaljer

- dampreformering av hydrokarboner som vist nedenfor for metan: - damp og/eller karbondioksidreformeringsreaksjonen er forbundet med Skiftreaksjonen:

- dampreformering av hydrokarboner som vist nedenfor for metan: - damp og/eller karbondioksidreformeringsreaksjonen er forbundet med Skiftreaksjonen: 1 Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en fremgangsmåte og en anordning for fremstilling av syntesegass. Fremstillingsprosessen innbefatter katalytisk damp eller katalytisk damp og karbondioksidreformering

Detaljer

[B] (U) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 144054

[B] (U) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 144054 [B] (U) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 144054 [CJ (45)?åTEITT MEDDELT NORGE [NO] (51) lnr cl. 3 G 21 D 1/00 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN ( 21 ) Patentsøknad nr. 754254 (22) Inngitt 15.12.75 (23) Løpedag

Detaljer

Leketøysbyggesett. Med det er det mulig f.eks. for et barn å bygge konstruksjoner, så som leketøysfigurer med leddede kroppsdeler.

Leketøysbyggesett. Med det er det mulig f.eks. for et barn å bygge konstruksjoner, så som leketøysfigurer med leddede kroppsdeler. 1 Leketøysbyggesett Foreliggende oppfinnelse vedrører et leketøysbyggesett omfattende en gruppe av byggeelementer, som hvert har minst én kule anordnet på byggeelementet, og hvor kulen er koblet til andre

Detaljer

MEMBRANFILTER TEORETISKE BETRAKTNINGER

MEMBRANFILTER TEORETISKE BETRAKTNINGER MEMBRANFILTER TEORETISKE BETRAKTNINGER 6.1.1 leverer et komplett program av membranfilter fra anerkjente produsenter. Vi er ene forhandler i Norge av NOBEL s.r.l sine RO-anlegg. Anleggene benyttes til

Detaljer

Øving 12 TKP

Øving 12 TKP Øving 12 724144 3.5.13 i Innhold Oppgave 1 1 a) Simulering 1 b) Estimering av størrelse på varmevekslere og separator og kompressoreffekt 1 Estimering av størrelse på varmeveksler E-101 1 Estimering av

Detaljer

SAA/IFO E31787 NO

SAA/IFO E31787 NO SAA/IFO 08.06. E31787 NO379-0837003 HALDOR TOPSØE AS Nymøllevej DK-2800 LYNGBY Danmark Oppfinner(e): PETER SEIER CHRISTENSEN, Glasvej 7, 1.t.v., DK-2400 København NV, Danmark THOMAS ROSTRUP-NIELSEN, Geelsvej

Detaljer

VANNINGSSLANGE MED HØYTRYKKSMOTSTAND OG TORSJONSSTYRKE

VANNINGSSLANGE MED HØYTRYKKSMOTSTAND OG TORSJONSSTYRKE 1 VANNINGSSLANGE MED HØYTRYKKSMOTSTAND OG TORSJONSSTYRKE Teknisk område Foreliggende oppfinnelse er generelt anvendbar på det tekniske område som gjelder fleksible slanger, og angår spesielt en vanningsslange

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3179 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 36/00 (06.01) E21B 33/03 (06.01) E21B 43/01 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 091448 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.04.14

Detaljer

Innledning. 1. En av ressurspersonene er onkelen til Ole og Erik(Håvard Wikstrøm) 2. Det samler vi opp under prosjektet.

Innledning. 1. En av ressurspersonene er onkelen til Ole og Erik(Håvard Wikstrøm) 2. Det samler vi opp under prosjektet. Innledning Dette prosjektet handler om vann og vannkvalitet. Formålet var og finne ut om renseprosessen på Hias. Vi skulle se hvordan de renset vannet/slammet, og om det var forurenset. Vi har skrevet

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 269176 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 6/00 (06.01) B60H 1/32 (06.01) F17C 9/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.01.19 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2395206 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F01K 23/10 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.05.18 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

De som skal endre verden har verken superstyrke eller røntgensyn. Statoils realfagpris for videregående skole I samarbeid med regionale vitensentre

De som skal endre verden har verken superstyrke eller røntgensyn. Statoils realfagpris for videregående skole I samarbeid med regionale vitensentre De som skal endre verden har verken superstyrke eller røntgensyn Statoils realfagpris for videregående skole I samarbeid med regionale vitensentre 11 De som skal endre verden studerer realfag. 2 Verdens

Detaljer

1561 Newton basedokument - Newton Engia Side 53

1561 Newton basedokument - Newton Engia Side 53 1561 Newton basedokument - Newton Engia Side 53 Etterarbeid Ingen oppgaver på denne aktiviteten Etterarbeid Emneprøve Maksimum poengsum: 1400 poeng Tema: Energi Oppgave 1: Kulebane Over ser du en tegning

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 330759 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 330759 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 379 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B01D 3/38 (06.01) B01D 3/24 (06.01) B01J 8/08 (06.01) B01J 8/12 (06.01) CG 11/18 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 02407 (86) Int.inng.dag og søknadsnr

Detaljer

FREMGANGSMÅTE FOR IFYLLING AV ET VÆSKEFORMIG PRODUKT

FREMGANGSMÅTE FOR IFYLLING AV ET VÆSKEFORMIG PRODUKT 1 FREMGANGSMÅTE FOR IFYLLING AV ET VÆSKEFORMIG PRODUKT 1 2 3 Oppfinnelsen gjelder en fremgangsmåte for emballering eller ifylling av et produkt i form av væske og finner sin særskilte, men ikke begrensende

Detaljer

SPILLVARME i Eydebedriftene

SPILLVARME i Eydebedriftene Agderforskning SPILLVARME i Eydebedriftene Muligheter og begrensinger Muligheter og begrensinger v/thore J Sørensen v/michael Ricke v/mathias Havgar post@eyde-nettverket.no Muligheter og begrensinger 5110

Detaljer

energi fra omgivelsene av Roy Peistorpet

energi fra omgivelsene av Roy Peistorpet Varmepumper energi fra omgivelsene av Roy Peistorpet Emner Varmepumpens virkemåte Varmekilder Fjernvarmeløsninger Dimensjonering Varmepumper - viktige momenter Andre navn på varmepumper Omvendt kjøleskap

Detaljer

Om metoder og økonomi for oppgradering av biogass ved Førsteamanuensis Lars M Nerheim Høgskolen i Bergen / HiB i samarbeid med BIR

Om metoder og økonomi for oppgradering av biogass ved Førsteamanuensis Lars M Nerheim Høgskolen i Bergen / HiB i samarbeid med BIR Gasskonferansen i Bergen 23. og 24. mai 2012 Om metoder og økonomi for oppgradering av biogass ved Førsteamanuensis Lars M Nerheim Høgskolen i Bergen / HiB i samarbeid med BIR Om oppgradering av biogass

Detaljer

Gasskonferansen i Bergen 2008 29. 30. april 2008. Biogass hva er det, hvorledes produseres det, hva kan det brukes til? Tormod Briseid, Bioforsk

Gasskonferansen i Bergen 2008 29. 30. april 2008. Biogass hva er det, hvorledes produseres det, hva kan det brukes til? Tormod Briseid, Bioforsk Gasskonferansen i Bergen 2008 29. 30. april 2008 Biogass hva er det, hvorledes produseres det, hva kan det brukes til? Tormod Briseid, Bioforsk En oversikt: Selve biogassprosessen hjertet i anlegget hva

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33218 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B01D 3/14 (06.01) B01D 3/18 (06.01) B01D 3/62 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 0716 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 07.03.0 (8)

Detaljer