NMKL ønsker sine lesere en Riktig God Jul NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER INNHOLD. E post: nst.no.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NMKL ønsker sine lesere en Riktig God Jul NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER INNHOLD. E post: nmkl@ve nst.no. www.nmkl.org"

Transkript

1 Desember, Nytt Nr. 85 NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER INNHOLD A. B 37 C, 30 C, 25 C, 20 C, 17/7 C 6,5 C. NMKL N. 86, U F NMKL NMR N N V I F N V S N. 022 RAPID L.M BIO RAD L F N V S N. 026 E. O157 D K SP II B D GH T NMKL P IAM/QA W PRØVETAKING Følgende metoder er nå lgjengelige også på finsk: NMKL 99 Histamin NMKL 194 Nitrat og nitri NMKL 195 Pes cider NMKL ønsker sine lesere en Riktig God Jul NMKL 196 Biogene aminer NMKL 197 Paralyserende algetoksiner NMKLs Generalsekretariat c/o Veterinærins tu et Postboks 750, Sentrum, N 0106 Oslo, Norge Tel Org.nr E post: nst.no NMKLs Generalsekretær: Hilde Skår Norli

2 NMKL NORDISK METODIKKOMITE FOR NÆRINGSMIDLER Desember 2013, Nr. 85, side 2 A. B 37 C, 30 C, 25 C, 20 C, 17/7 C 6,5 C. Ny revidert NMKL metode nr. 86, 5. utg., Med metoden bestemmes antallet af levende aerobe mikroorganismer i næringsmidler. Det aerobe kimtal kan nogle gange indikere kvalitet og fordærvelsesgrad af et produkt. Metoden kan anvendes for alle typer næringsmidler. For fisk og fiskvarer anbefales dog NMKL 184. Kimtal beny es o e l overvågning af hygiejne ved levnedsmiddelproduk on. Kimtallet i en fødevare kan hjælpe l at bedømme hygiejnen under produk on. Til overvågning er det vig gt at beny e samme metode hver gang analysen udføres. Andre inkuba ons der og temperaturer end de i denne standard nævnte kan dog beny es, hvis temperaturen er den samme i en overvågning og især hvis virksomheden har en erfaring med en anden d/temperaturkombina on. Referent: Dr. Maijbritt Moos, Eurofins Danmark De e er en definerende metode. Mikroorganismer som vokser under aerobe forhold når analysen u øres e er denne beskrevne metoden. Psykrotrope mirkoorganismer er aerobe mikroorganismer som har evnen l rela vt hur g vekst ved temperaturer mellom 0 og 10 C. Psykrotrofe bakterier har o e betydelig enzyma sk ak vitet. Aerobe mikroorganismer bestemmes ved å gjøre i stand en fortynningsrekke av prøvematerialet e er vanlige mikrobiologiske prinsipper hvorpå det foretas innstøpning i et agarmedium i petriskåler. Inkubering foretas under aerobe forhold ved en av de følgende temperaturer: 37 C for 3 døgn, 30 C i 3 døgn, 25 C i 3 døgn, 20 C i 3 døgn, 17 C i 1 døgn e erfulgt af 7 C i 3 døgn eller 6,5 C i 10 døgn. Antallet levende aerobe mikroorganismer per milliliter eller gram prøve beregnes fra telte kolonier på utvalgte petriskåler. Majbri Moos, Eurofins Steins, Danmark, har revidert denne metoden. Anu Surakka (Finland), Laufey Karlsdo r (Island), Kari Dommarsnes (Norge) og Jörgen Nilsson (Sverige) har vært hennes kontaktpersoner under revisjonen. Denne metoden ersta er dligere utgaver av NMKL 86 samt NMKL 74 for psykrotrofe mikroorganismer. Disse metodene blir trukket lbake og skal ikke lenger refereres l. Metoden er lgjengelig for NMKLs metodeabonnenter. Ellers kan metoden bes lles fra NMKLs Web Shop.

3 NMKL NORDISK METODIKKOMITE FOR NÆRINGSMIDLER Desember 2013, Nr. 85, side 3 U F A P T L, S A R C D Fe regnes generelt for å være estere av glyserol med forskjellige karboksylsyrer, og det er det som o est menes når man sier at fe er triglyserider. Da fe består av forskjellige organiske forbindelser med varierende fysikalske egenskaper er det vanskelig å gi fe en vannte " definisjon som gjelder for alle komponenter av fe. Flere definisjoner beny es. USA beny et i deres Nutri on Labelling and Educa on Act av 1990 følgende definisjon av fe : Totale lipidefe syrer er summen av fe syrer fra mono, di og triglyserider, frie fe syrer, fosfolipid fe syrer og sterol fe syrer u rykt som mengde triglyserider som analy sk bestemmes som total mengde av lipider i mat. Med andre ord: totalt fe = summen av fe syrer fra alle kilder u rykt som triglyserid. Dermed er det kun lipider, som gir fe syrer ved hydrolyse, pluss frie fe syrer som er inkludert i definisjonen. M De to vik gste faktorene for fe analyser i fisk og fiskefôr er: Fe i fisk og fiskefôr består hovedsakelig av triglyserider Triglyserider er ikke polare hydrofobe (vannavstøtende) forbindelser. Historisk se har en rekke analysemetoder for bestemmelse av fe bli utviklet basert på hvor vanskelig det er å erne fe fra en gi matrise. Metoden og løsningsmidlet som beny es er avgjørende og varierer for ulike typer matriser for å oppnå en fullstendig ekstraksjon med minimum av uønskede urenheter. Det er en u ordring for laboratoriene å måle "sann verdi" av fe i ulike produkter. Gjeldende referansemetode, Soxhlet, er effek v i ekstrahering av triglyserider og andre upolare fe orbindelser, men effek viteten av utvinning av andre mer polare fe orbindelser (for eksempel frie fe syrer, mono glyserider og fosfolipider) kan variere betydelig. De e betyr at fe metodene er spesielt effek ve i å analysere fe fra Fortse er på side 4 S: N D A M: C I NIR NMR T 34 personer fra Belgia, Danmark, Finland, Island, Tyskland, Nederland, Norge, Sverige og Storbritannia deltok på seminaret, som ble holdt 21. november på Universitetet i København. Inviterte foredragsholdere fra industri, instrumentleverandører og akademia tok opp aktuell forskning og resultater; teore ske og prak ske u ordringer og problems llinger. Seminaret var en suksess, og viste at det er behov for å redusere kunnskapsgapet mellom forskning og industri. Det ble gi eksempler på nye metoder og instrumenter. For eksempel IR spektroskopiprosedyrer som on line eller in line NIR og lav og høy felt kjernemagne sk resonansspektroskopi (NMR), som bidrar l vesentlig forbedring av nøyak ghet, følsomhet og has ghet på bestemmelse av kvalitetsparametre. Medlemmer av arrangementskomiteen, Dr. Päivi Teivainen Lædre fra Skre ng ARC, Dr. Erik Nordkvist fra Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Sverige, og NMKLs generalsekretær Hilde Skår Norli, takker professor Søren Balling Engelsen som ga oss muligheten l å arrangere seminaret på Københavns Universitetet.

4 NMKL NORDISK METODIKKOMITE FOR NÆRINGSMIDLER Desember 2013, Nr. 85, side 4 F 3 : U FETT fisk som består av 99% triglyserid, men er ikke spesielt effek v i å bestemme fe fra produkter som har en høy andel av polare lipider, slik som fosfolipider eller frie fe syrer. Plantebaserte råvarer blir stadig mer brukt i fiskefôr. Det er kjent at planteoljer har en fe sammensetning som avviker sterkt fra fiskeoljer, som tradisjonelt er den vanligste kilden l fe i fiskefôr. De e u ordrer dagens kvalitetskontrollaboratorier l å etablere teknikker for å kvan fisere fe fra forskjellige kilder og med varierende fe profiler. Det er derfor vik g å vurdere lgjengelige analysemetoder for fe og å minimalisere usikkerheter og potensielle økonomiske konsekvenser. Nye metoder og teknikker er utviklet for å kvan fisere fe i forskjellige type prøver. Utvikling innenfor metoder og/eller instrumenter, f.eks. IR spektroskopiprosedyrer, ionic liquid GCkolonner, mul dimensjonale kromatografiske teknikker og kjernemagne sk resonansspektroskopi (NMR) gir muligheten l å forbedre nøyak gheten, følsomheten, og/eller has gheten for fe bestemmelser. Valideringsstudier for å evaluere og å godkjenne lav felt (LF) NMR som referansemetode for fe analyse i fisk og fiskefôr pågår. NMR S Data har vist at NMR metoden gir systema sk høyere resultater for fe bestemmelse enn Soxhlet metoden. De e kan skyldes ekstraksjonseffek viteten l Soxhletmetodene, som er kny et l strukturen i prøvene. Tidligere resultater har vist at prøvestrukturen (par kkelstørrelse) har en betydelig innvirkning på kjemisk ekstraksjon, og følgelig utvinning av fe. Soxhlet Ekstraksjon Den andre feilkilden ved Soxhlet ekstraksjon kan være tap under overføring av lipidfasen, som u øres automa sert eller manuelt. Under ekstraksjon er veiing og løsemiddelmengde kri sk. Hvis ekstraksjon og overføring av lipidfasen gjøres ved hjelp av en pipe e, foretrekker operatøren vanligvis å slu e li dlig for ikke å risikere overføring av non lipid fase. Selv om skillet mellom de to fasene ikke er le synlige, inneholder non lipid fasen synlige faste elementer. Så dersom operatøren merker at hun/han har ta opp fra den non lipide fasen, vil hun/han kaste de e pipe erte volum, selv om det sikkert også inneholder en liten mengde av lipidfasen. NMR Instrument For det tredje, og som nevnt ovenfor, med et upolart løsningsmiddel vil kun upolare molekyler i prøven løses opp mens polare molekyler ikke gjør det. Problemer oppstår i lfeller hvor lipidene er bundet i animalske eller plantecellemembraner. Dyre og plantecellemembraner består av molekyler som har både polare og upolare områder slik som triglyserider (molekyl med polart glyseridhode og upolar fe syrehale) og fosfolipider ( lsvarende triglyserider, men hvor en fosfatgruppe ersta er fe syrehalen). Disse molekylene ender opp med å gruppere seg sammen, med sine polare hoder som s kker utover og upolare haler innover. De e gjør det vanskelig for upolare løsningsmidler å interagere med de upolare halene og å ekstrahere dem. E ersom disse molekylene er delvis upolare og polare, trenger vi en fremgangsmåte slik som LF NMR metoden, som er i stand l å måle direkte både fosfolipider og triglyserider.

5 NMKL NORDISK METODIKKOMITE FOR NÆRINGSMIDLER Desember 2013, Nr. 85, side 5 NMKL NMR Avdelingsleder Päivi Teivainen Lædre, Skre ng Aquaculture Research Centre har utarbeidet og arrangert metodeavprøvninger for bestemmelse av fe ved NMR. På et prosjektmøte, som ble avholdt den 22. november 2013 i København, ble data fra en pre valideringsstudie (2012) og metodeavprøvningen (2013) diskutert. Laboratorier fra de nordiske landene, samt fra Tyskland og Storbritannia har delta i prøvingene. Deltakerne representerte forskningslaboratorier, instrumentleverandører og industri. Resultatene fra prøvingene var lfredss llende, og NMR metoden for bestemmelse av fe i fisk og fôr vil sannsynligvis bli godkjent som NMKLmetode i Det har også bli foreta en sammenligning mellom NMR spektroskopi og Soxhlet ekstraksjon for bestemmelse av fe i fiskefôr med ulikt fe nnhold. Nåværende resultater viser at NMR gir bedre presisjon enn Soxhlet ekstraksjon (som beskrevet på side 4). Siden NMR er en hur gere metode, krever mindre prøveopparbeidelse og er mer robust med hensyn på prøvestrukturene, anses NMR som den mest egnede av de to teknikkene for ru nemålinger av fe i følge referenten Päivi Teivainen Lædre. De endelige resultatene fra metodeavprøvningen av NMR metoden og resultatene fra sammenliknende laboratorieprøvinger, vil bli publisert i Forhåpentligvis vil de e bidra l å løse problemer og usikkerheter vedrørende fe bestemmelser i fisk, fôr og råvarer. Bildet : NMKL prosjektgruppe for NMR fe metode. Fra venstre Anna Hesby Nessa (Skre ng ARC), Cecilia Rumin (Eurofins), Päivi Teivainen Lædre (Skre ng ARC), Kevin No (Oxford Instruments), Hilde Skår Norli (NMKL), Harald Todt (Bruker BioSpin), Heiða Pálmadó r (Ma s), Astrid Nordbo en (Ma lsynet) og Frank Lundby (Nofima).

6 NMKL NORDISK METODIKKOMITE FOR NÆRINGSMIDLER Desember 2013, Nr. 85, side 6 N N V I NordVal Interna onal har fornyet følgende ser fikater: N. 022 RAPID L. B R L Metoden er egnet for påvisning og bestemmelse av Listeria monocytogenes og for påvisning av andre Listeriaarter i mat og miljøprøver. Prinsippet for mediet l RAPID'L.mono er kromogen påvisning av Listeria monocytogenes fosfa dylinositol spesifikk fosfolipase C (PIPLC) og disse artenes manglende evne l å metabolisere xylose. Listeria monocytogoenes danner karakteris ske blå (lyseblå, gråblå l mørkeblå) kolonier uten en gul ring e er 24 ± 2 mers inkubering. Kolonier dannet av andre Listeria arter er hvite, med eller uten gul ring. Det særegne som bør bemerkes ved Listeria ivanovii arter, som sjeldent forekommer i mat, er at de fremstår som blå grønne kolonier med en gul ring (xyloseposi v karakter). Denne ringen kan vises e er 24 l 48 mers inkubering. Det selek ve mediet llater inhibering av de fleste interfererende flora (Gramposi ve og Gramnega ve bakterier, gjær og mugg). RAPID'L mono påviser dermed Listeria monocytogenes e er 24 mer og andre Listeria arter e er 24 og 48 mer. Metoden har bli sammenlignet mot ISO (1996 /amendment 2004): Food microbiology Horizontal method for the detec on and enumera on of Listeria monocytogenes Part 1: Detec on method and Part 2: Enumera on method. NordVal Interna onal har konkludert med at det har vært lfredss llende dokumentert at kravene i NordVal protokollen er oppfylt for RAPID ' L. mono. Det er ikke sta s ske signifikante forskjeller i resultatene fremkommet med RAPID'L. mono og referansemetoden for påvisning og bestemmelse av Listeria monocytogenes og for påvisning av Listeria spp. i næringsmidler og miljøprøver. Nr. 026 foodproof E.coli O157 Detec on Kit i kombinasjon med foodproof ShortPrep II Kit fra Biotecon Diagnos cs GmbH Foodproof E.coli O157 Detec on Kit i kombinasjon med foodproof ShortPrep II Kit er egnet for påvisning av E.coli O157 DNA isolert fra kulturer oppformert i henhold l egnede metoder fra potensielt E.coli O157 kontaminerte næringsmiddelprøver. E.coli O157 bestemmes med PCR. Metoden er egnet for næringsmidler. Metoden er sammenliknet med EN ISO 16654:2001: Microbiology of food and animal feeding stuffs Horizontal method for the detec on of Escherichia coli O157. På bakgrunn av resultatene er det dokumentert at det ikke er noen sta s sk forskjell mellom foodproof E.coli O157 Detec on Kit i kombinasjon med foodproof ShortPrep II Kit og referansemetoden for påvisning av E.coli O157. NordVal Interna onal har konkludert med at det er lfredss llende dokumentert at kravene l følsomhet og overensstemmelse mellom metodene er oppfylt, videre at konfirmering av posi ve prøver ikke er nødvendig.

7 NMKL NORDISK METODIKKOMITE FOR NÆRINGSMIDLER Desember 2013, Nr. 85, side 7 N T NMKL P 1 Kalibrering och kontroll av vågar på laboratorier 3 Kontrollkort och kontrollprov i den interna kvalitetskontrollen på kemiska livsmedelslaboratorier 4 Validering av kjemiske analysemetoder 5 Ska ning och angivande av mätosäkerhet vid kemiska analyser 6 Generelle retningslinier for kvalitetssikring af sensoriske laboratorier 7 Kontrol af UV/VIS spektrofotometre 8 Måleusikkerhet ved kvan ta v mikrobiologisk undersøkelse av næringsmidler 9 Utvärdering av det systema ska felet med användning av cer fierade referensmaterial 10 Kontroll av mikrobiologiske dyrkingsmedier 11 Sensorisk bedømmelse av drikkevann 12 Håndbok i prøvetaking av næringsmidler 13 Volumentrisk kontrol 14 SENSVAL: Retningslinjer for egenkontroll i sensoriske analyselaboratorier 16 Sensorisk kvalitetskontroll 17 Kravspesifikasjoner ved kjøp av analysetjenester 18 Bruk av referansematerialer, referansestammer og kontrollkort i mikrobiologiske næringsmiddellaboratorier 19 Riktlinjer för sensorisk bedömning av livsmedeslförpackningar 20 Evaluering av resultater fra kvalita ve metoder 21 Guide for sensory analysis of fish and shellfish ( lgjengelig på engelsk og finsk) 22 Anvisningar för värdering av immunokemiska testkit för livsmedelsanalys 23 Handledning i kvalitssäkring för mikrobiologiska laboratorier 24 Veiledning i kvalitetssikring for kemiske levnedsmiddellaboratorier 25 Utbyte (Recovery) vid kemiska analy ska mätningar 26 Kontroll och intern kalibrering av termometrar och temperaturkontroll på mikrobiologiska laboratorier 27 Måleusikkerhet i sensoriske analyser

8 NMKL NORDISK METODIKKOMITE FOR NÆRINGSMIDLER Desember 2013, Nr. 85, side 8 Joint InterAgencyMee ng/moniqa Workshop S : N C S 2 March :00 17:00 Budapest, Hungary Just prior to the CCMAS Mee ng D P: 13:00 Registra on 13:30 Opening on behalf of IAM and MoniQA Richard Cantrill, USA and Roland Poms, Austria 13:40 Introduc on to sampling issues including an outline of acceptance sampling Roger Wood, United Kingdom 14:10 Sampling commodity goods and interpreta on of the compliance with maximum limits from the producer/exporter and the competent authority/ importer sides Arpad Ambrus, Hungary 14:40 Sampling uncertainty Steve Ellison, United Kingdom 15:10 Sampling based on the NMKL Guide Astrid Nordbo en, Norway 15:40 Break 16:00 NZ joint industry government programme project on sampling Roger Kissling, New Zealand 16:30 How does this meet Codex requirements? Future of sampling? Roger Wood, United Kingdom 17:00 Close InterAgencyMee ng, IAM, er et forum for internasjonale organisasjoner som AOAC, AOCS, IDF, ICC og NMKL med flere som arbeider med metodikk og kvalitetssikringsveiledninger. Organisasjonene møtes årlig i forbindelse med møtet i Codex komiteen for analysemetodikk og prøvetaking, Codex Commi ee on Methods of Analysis and Sampling, CCMAS. Det har bli en tradisjon V: The Aquincum Hotel Budapest Árpád fejedelem útja 94. Budapest 1036, Hungary, at IAM arrangerer en workshop i forbindelse F : med møtene. Free: IAM members, CCMAS delegates, speakers Regular: 250 Euro Discounts: 120 Euro for MoniQA Associa on Members and Students Registra on to:

Nytt fra NMKL. Urd Bente Andersen leder Nnk. for Vannringen på Svalbard 03.05.12. Nordic Committee on Food Analysis. www.nmkl.org

Nytt fra NMKL. Urd Bente Andersen leder Nnk. for Vannringen på Svalbard 03.05.12. Nordic Committee on Food Analysis. www.nmkl.org Nordic Committee on Food Analysis www.nmkl.org Nytt fra NMKL for Vannringen på Svalbard 03.05.12 Urd Bente Andersen leder Nnk 1 Nytt fra NMKL Litt om NMKL Organisering Hvordan vi jobber Internasjonalt

Detaljer

-nytt. April 2016 NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER. NMKLs nye formann, Franklin Georgsson

-nytt. April 2016 NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER. NMKLs nye formann, Franklin Georgsson -nytt April 2016 NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER Innhold Arrangementer - Seminar om molekylære metoder - NRL-workshop Ny NMKL-metode SALMONELLA Påvisning i næringsmidler, avføring fra dyr og miljøprøver

Detaljer

NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER

NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER November 2014 Nytt Nr. 88 ISSN 1894 5287 NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER I : N NMKL M Fe. Bestemmelse i fisk, fiskefôr og fiskemel med LF NMR (NMKL 199) N NMKL P Sensorisk analyse av kjø og kjø

Detaljer

Erfaring med holdbarhets- analyser og metoder

Erfaring med holdbarhets- analyser og metoder Sjømatseminar - Den Norske Matfestivalen, Ålesund 22.8.2012 Erfaring med holdbarhets- analyser og metoder v/ Anne Kristin Gussiås, fagansvarlig analytiker mikrobiologi Line Skov Pettersen Vikenco AS: "For

Detaljer

Velkommen til kurs i prøvetaking

Velkommen til kurs i prøvetaking Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler www.nmkl.org Velkommen til kurs i prøvetaking 2. 3. desember 2015 Introduksjon + Definisjoner Hilde Skår Norli NMKLs Generalsekretær Veterinærinstituttet, Oslo Kommentarer

Detaljer

Salmonellaanalyse med RealTime PCR

Salmonellaanalyse med RealTime PCR Salmonellaanalyse med RealTime PCR Nofima har oppnådd akkreditering av en ny analysemetode for salmonellabakterier basert på RealTime PCR (Polymerase Chain Reaction). Metoden er den hurtigste i markedet

Detaljer

Intern kalibrering av termometre

Intern kalibrering av termometre Nordic Committee on Food Analysis www.nmkl.org Intern kalibrering av termometre for Vannringen på Svalbard 03.05.12 Urd Bente Andersen leder Nnk 1 Intern kalibrering av termometre NMKL prosedyre nr 2 (1995).

Detaljer

AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 003. Eurofins Norge AS. Landfalløya 26 3023 DRAMMEN

AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 003. Eurofins Norge AS. Landfalløya 26 3023 DRAMMEN Side 1 av 8 AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 003 Eurofins Norge AS Akkrediteringen omfatter P12 Kjemisk analyse, P16 Mikrobiologisk analyse og P30 Prøvetaking i henhold til de neste sidene i dette dokumentet.

Detaljer

NORSK AKKREDITERING AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 018. M-Lab mat og miljoanalyse AS Postboks 3013 Hillevåg 4095 STAVANGER

NORSK AKKREDITERING AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 018. M-Lab mat og miljoanalyse AS Postboks 3013 Hillevåg 4095 STAVANGER Side lav 7 AKKREDITERING AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 018 M-Lab mat og miljoanalyse AS Postboks 3013 Hillevåg 4095 STAVANGER Akkrediteringen omfatter P12 Kjemisk analyse,, P21 Taksonomi og P30 Prøvetaking

Detaljer

Verifisering av PCR baserte metoder

Verifisering av PCR baserte metoder Verifisering av PCR baserte metoder Hilde Ulvatne Marthinsen Validering Bekreftelse ved undersøkelse og fremskaffing av objektive bevis, på at de spesielle krav for et spesifisert antatt bruk, er tilfredsstilt

Detaljer

NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER

NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER Nr. 86 5. utgave 2013 NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER NORDIC COMMITTEE ON FOOD ANALYSIS No 86 5 th Ed. 2013 Aerobe mikroorgansimer. Bestemmelse i næringsmidler ved 37 C, 30 C, 25 C, 20 C, 17/7

Detaljer

Akkrediteringsomfang for TEST 046

Akkrediteringsomfang for TEST 046 Kopiere link Akkrediteringsomfang for TEST 046 http://www.akkreditert.no/no/akkrediterte-organisasj X MjøsLab iks Ringveien 11 2815 GJØVIK Telefon: E-post: Tlf. 61 13 62 20/61 13 62 21 Faks. 61 13 62 29

Detaljer

Hvordan sikre at lang holdbarhet ikke går på akkord med trygg mat

Hvordan sikre at lang holdbarhet ikke går på akkord med trygg mat Hvordan sikre at lang holdbarhet ikke går på akkord med trygg mat Askild Holck Matvettseminar 11. Mars 17.03.2015 1 Trender som gir ekstra holdbarhetsutfordringer Helse: Lavere nivåer av NaCl, sukker og

Detaljer

Vedlegg til NMKL-metode nr. 122, 2. utg. 1997: Sackarin. Vätskekromatografisk bestämning i drycker och sötsaker.

Vedlegg til NMKL-metode nr. 122, 2. utg. 1997: Sackarin. Vätskekromatografisk bestämning i drycker och sötsaker. Vedlegg til NMKL-metode nr. 122, 2. utg. 1997: Sackarin. Vätskekromatografisk bestämning i drycker och sötsaker. I dette vedlegget oppsummeres resultatene fra den kollaborative valideringen av NMKL-metode

Detaljer

Måleusikkerhet ved prøvetaking eksempel på en praktisk tilnærming

Måleusikkerhet ved prøvetaking eksempel på en praktisk tilnærming Måleusikkerhet ved prøvetaking eksempel på en praktisk tilnærming NMKLs seminar om prøvetaking, 2.- 3. desember 2015 Astrid Nordbotten, Mattilsynet Seksjon fremmedstoffer og EØS Systematic effect Systematisk

Detaljer

Nytt fra NA. Erik Figenschou Norsk Akkreditering NORSK AKKREDITERING TRYGGHET OG ANNERKJENNELSE

Nytt fra NA. Erik Figenschou Norsk Akkreditering NORSK AKKREDITERING TRYGGHET OG ANNERKJENNELSE Nytt fra NA Erik Figenschou Norsk Akkreditering Nærings- og handelsdepartementet Norsk Akkreditering Sekretariat Representantskap Kvalitetsleder Akkreditering av: -Kalibreringslaboratorier -Prøvingslaboratorier

Detaljer

Prøvetaking, kritiske kontrollpunkter og HACCP Generelt. Heidi Camilla Sagen Fagsjef Mikrobiologi

Prøvetaking, kritiske kontrollpunkter og HACCP Generelt. Heidi Camilla Sagen Fagsjef Mikrobiologi Prøvetaking, kritiske kontrollpunkter og HACCP Generelt Heidi Camilla Sagen Fagsjef Mikrobiologi Trygt og effektivt prøveuttak TRYGG MAT MED RIKTIG KVALITET Riktige og representative resultater (Prøvetakingsplan)

Detaljer

Nytt. Måleusikkerhet for kjemiske analyser av fôr og næringsmidler NMKL / Eurachem Workshop, 29. - 30. september 2014 i København, Danmark

Nytt. Måleusikkerhet for kjemiske analyser av fôr og næringsmidler NMKL / Eurachem Workshop, 29. - 30. september 2014 i København, Danmark Juni 2014 Nytt Nr. 87 ISSN 1894-5287 NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER Innhold: Workshops Måleusikkerhet for kjemiske analyser av fôr og næringsmidler NMKL / Eurachem Workshop, 29. - 30. september

Detaljer

Måleusikkerhet, bruk av kontrollkort og deltakelse i sammenliknende laboratorieprøvinger innen kjemisk prøving

Måleusikkerhet, bruk av kontrollkort og deltakelse i sammenliknende laboratorieprøvinger innen kjemisk prøving Måleusikkerhet, bruk av kontrollkort og deltakelse i sammenliknende laboratorieprøvinger innen kjemisk prøving Håvard Hovind MÅLEUSIKKERHET, NS-EN ISO 17025 Punkt 5.4.6.2: Prøvningslaboratorier skal ha

Detaljer

THC og alifater er olje olje. Eirik Aas, Sivilingeniør Miljøkjemi

THC og alifater er olje olje. Eirik Aas, Sivilingeniør Miljøkjemi THC og alifater er olje olje Eirik Aas, Sivilingeniør Miljøkjemi 17.15 17.45 www.eurofins.com Eurofins 41 land 400 laboratorier 30 000 ansatte 2 Eurofins i Norge 3 selskaper ca. 200 ansatte 11 laboratorier

Detaljer

Truls Krogh, norsk representant i EUs ekspertgruppe for mikrobiologi

Truls Krogh, norsk representant i EUs ekspertgruppe for mikrobiologi EUs ekspertgruppe for mikrobiologi - Hva er deres vurdering av nytten av analyser av patogener i drikkevann, og hvordan de kan anvendes i en risikobasert tilnærming? Truls Krogh, norsk representant i EUs

Detaljer

Hva med fett? Avfall eller ressurs? Hva er fett og hvilke egenskaper er viktig ved rensing av avløpsvann

Hva med fett? Avfall eller ressurs? Hva er fett og hvilke egenskaper er viktig ved rensing av avløpsvann Hva med fett? Avfall eller ressurs? Hva er fett og hvilke egenskaper er viktig ved rensing av avløpsvann Eurofins Food & Agro Testing Norway AS Gjermund Vogt Gjermund.vogt@eurofins.no 19 September 2014

Detaljer

Prøvetakingsplaner mikrobiologi. NMKL kurs 2 og 3 desember 2015 Kari Dommarsnes Fagrådgiver/seniorinspektør Mattilsynet

Prøvetakingsplaner mikrobiologi. NMKL kurs 2 og 3 desember 2015 Kari Dommarsnes Fagrådgiver/seniorinspektør Mattilsynet Prøvetakingsplaner mikrobiologi NMKL kurs 2 og 3 desember 2015 Kari Dommarsnes Fagrådgiver/seniorinspektør Mattilsynet BAKGRUNN FOR VIRKSOMHETENES PRØVETAKINGSPLAN FORSKRIFTSKRAV BEDRIFTENS SELVPÅLAGTE

Detaljer

HISTORIKK UTVIKLINGEN AV FAGET

HISTORIKK UTVIKLINGEN AV FAGET Metodekurs i medisinsk biokjemi HISTORIKK UTVIKLINGEN AV FAGET Mandag 17. september Heidi Steensland Kvalitetsutvikling i det nordiske fagmiljøet 1940 1950 1960 Skandinavisk forening for klinisk kjemi.

Detaljer

Hovedresultater fra PISA 2015

Hovedresultater fra PISA 2015 Hovedresultater fra PISA 21 Pressekonferanse 6. desember 216 Hva er PISA? PISA (Programme for International Student Assessment) måler 1-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Undersøkelsen

Detaljer

Hva bør man tenke på ved valg av kromatografi som analysemetodikk. Ingeborg Amundsen 4. februar 2015

Hva bør man tenke på ved valg av kromatografi som analysemetodikk. Ingeborg Amundsen 4. februar 2015 Hva bør man tenke på ved valg av kromatografi som analysemetodikk Ingeborg Amundsen 4. februar 2015 Agenda Kromatografiske metoder Ny analysemetode- viktige spørsmål Screening/bekreftelse Ny analysemetode-hvor

Detaljer

REFLEKSJONSHÅNDBOK FOR HELSEPERSONELL Om mestring av flerkulturelle uƞordringer

REFLEKSJONSHÅNDBOK FOR HELSEPERSONELL Om mestring av flerkulturelle uƞordringer REFLEKSJONSHÅNDBOK FOR HELSEPERSONELL Om mestring av flerkulturelle uƞordringer Seksjon for likeverdig helsetjeneste Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Forord Denne håndboka er resultat av et

Detaljer

Åpent Nord-Norsk Mesterskap, Rankingri og Barents Cup

Åpent Nord-Norsk Mesterskap, Rankingri og Barents Cup Velkommen l NNM 2013 Åpent Nord-Norsk Mesterskap, Rankingri og Barents Cup Lørdag 17 august Lørdag 17 august Gateri Sted: Kong Haakons Gate Tid: KL 10:00 12:00 Start og mål er ved Bakerhuset i Nord-Norge,

Detaljer

Validering og verifisering av metoder innen kjemisk prøving. Akkrediteringsdagen 2. desember 2015

Validering og verifisering av metoder innen kjemisk prøving. Akkrediteringsdagen 2. desember 2015 Validering og verifisering av metoder innen kjemisk prøving Akkrediteringsdagen 2. desember 2015 Temaer som vil berøres Forskjellen på verifisering og validering av kjemiske analysemetoder. Hvorfor, når

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP

NORSK KJEMISK SELSKAP NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2014 Styrets sammensetning for 2014 (valgt i mars 2014): Leder: Stian Svelle UiO Nestleder: Silje Fosse Håkonsen SINTEF-Oslo Sekretær: Hilde Bjørkan

Detaljer

Stratigrafimøte Turku 2008

Stratigrafimøte Turku 2008 A closer look at preservation conditions for urban deposits in Medieval Trondheim: an assessment from an archaeological, biological and geochemical point of view Ove Bergersen (Bioforsk- jord og miljø,

Detaljer

EKSPORT AV FISK OG FISKEVARER TIL RUSSLAND Aud Skrudland Mattilsynet Regionkontoret for Trøndelag, Møre og Romsdal

EKSPORT AV FISK OG FISKEVARER TIL RUSSLAND Aud Skrudland Mattilsynet Regionkontoret for Trøndelag, Møre og Romsdal EKSPORT AV FISK OG FISKEVARER TIL RUSSLAND Aud Skrudland Mattilsynet Regionkontoret for Trøndelag, Møre og Romsdal Mattilsynets rolle Fører tilsyn med at norsk regelverk oppfylles Utsteder attester ved

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få totalprotese i kne. Se i llegg folder med generell informasjon om innleggelse på sykehuset. Side 1 INNLEDNING Kneprotese

Detaljer

Nytt NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER

Nytt NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER Mars 2014 Nytt Nr. 86 ISSN 1894-5279 NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER INNHOLD: Ny NMKL-metode Växtstanoler och växtsteroler. Bestämning av fytosterolberikade livsmedel med gaskromatografi (GC-FID)

Detaljer

NMKL kurs Prøvetaking Veterinærinstituttet 2.-3. desember 2015. Akkreditering av prøvetaking

NMKL kurs Prøvetaking Veterinærinstituttet 2.-3. desember 2015. Akkreditering av prøvetaking NMKL kurs Prøvetaking Veterinærinstituttet 2.-3. desember 2015 Akkreditering av prøvetaking Anne Grændsen agr@akkreditert.no Prøvetaking Standarder for samsvarsvurdering ISO/IEC 17025 Prøving & kalibrering

Detaljer

Listeria monocytogenes og laks myndighetskravene er forskjellige! Gardermoen 7. oktober 2014

Listeria monocytogenes og laks myndighetskravene er forskjellige! Gardermoen 7. oktober 2014 Listeria monocytogenes og laks myndighetskravene er forskjellige! Gardermoen 7. oktober 2014 Hvordan jobber FHL for å sikre forutsigbarhet og lik risikoforståelse i alle markeder? Mattrygghet og global

Detaljer

28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/45/EF. av 16. april 2004

28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/45/EF. av 16. april 2004 Nr. 31/33 KOMMISJONSDIREKTIV 2004/45/EF 2007/EØS/31/13 av 16. april 2004 om endring av direktiv 96/77/EF om fastsettelse av spesifikke renhetskriterier for andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn

Detaljer

Analyser av kvalitet på råvann og renset vann

Analyser av kvalitet på råvann og renset vann Analyser av kvalitet på råvann og renset vann VA-dagene Haugesund, 10. September 2014 Helene Lillethun Botnevik Eurofins Environment Testing Norway AS 08 September 2014 www.eurofins.no Disposisjon Bakgrunn

Detaljer

Legionellaseminar Kristiansund Prøvetaking, analysemetoder og svartid v/ Anne Kristin Gussiås, fagansvarlig analytiker mikrobiologi

Legionellaseminar Kristiansund Prøvetaking, analysemetoder og svartid v/ Anne Kristin Gussiås, fagansvarlig analytiker mikrobiologi Legionellaseminar Kristiansund 30.5.2012 Prøvetaking, analysemetoder og svartid v/ Anne Kristin Gussiås, fagansvarlig analytiker mikrobiologi Akkrediteringsprosess Kystlab akkreditert etter ISO 11731-2,

Detaljer

Åpent Nord-Norsk Mesterskap, Rankingri og Barents Cup. Grønnliveien og opp gangs l Tueveien. Startrekkefølge, klasser og distanser

Åpent Nord-Norsk Mesterskap, Rankingri og Barents Cup. Grønnliveien og opp gangs l Tueveien. Startrekkefølge, klasser og distanser Velkommen l NNM 2013 Åpent Nord-Norsk Mesterskap, Rankingri og Barents Cup Lørdag 17 august Lørdag 17 august Gateri Sted: Kong Haakons Gate Tid: KL 10:00 12:00 Start og mål er ved Bakerhuset i Nord-Norge,

Detaljer

NA Dok 26C Krav til kalibrering og kontroll av volumetrisk utstyr for akkrediterte prøvingslaboratorier

NA Dok 26C Krav til kalibrering og kontroll av volumetrisk utstyr for akkrediterte prøvingslaboratorier Norsk akkreditering NA Dok 26C: Krav til kalibrering og kontroll av volumetrisk Mandatory/Krav Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: Morten Bjørgen Versjon: 1.01 Gjelder fra: 01.03.2012 Sidenr: 1 av

Detaljer

Bedre renhold kan gi økt kontroll med Listeria i laksenæringen

Bedre renhold kan gi økt kontroll med Listeria i laksenæringen Bedre renhold kan gi økt kontroll med Listeria i laksenæringen Even Heir, Nofima 07.11.2013 1 Listeria: en utfordring for norsk laksenæring Gir opphav til alvorlig sykdom Krav til trygg mat Myndighetskrav

Detaljer

Dag W. Aksnes. Norsk forskning målt ved publisering og sitering

Dag W. Aksnes. Norsk forskning målt ved publisering og sitering Dag W. Aksnes Norsk forskning målt ved publisering og sitering Noen vurderinger av kvaliteten til norsk forskning Benner &Öquist (2013) The international visibility of Norwegian universities is limited,

Detaljer

Forskningsrådets bruk av bibliometri

Forskningsrådets bruk av bibliometri Forskningsrådets bruk av bibliometri NARMAs vårkonferanse 14.04.2014 Stig Slipersæter Forskningsrådets arbeid med bibliometri Finansierer datainnkjøp, kvalitetssikring og analyser ved NIFU Del av Forskningsrådets

Detaljer

Total bakterieovervåking i løpet av minutter. - Hva indikerer bakterier og hvordan (hvorfor) bør vi måle på dette?

Total bakterieovervåking i løpet av minutter. - Hva indikerer bakterier og hvordan (hvorfor) bør vi måle på dette? Aktuelle VA Utfordringer Total bakterieovervåking i løpet av minutter. - Hva indikerer bakterier og hvordan (hvorfor) bør vi måle på dette? Eirik Ansnes HOUM AS Morten Miller Mycometer A/S Aktuelle VA

Detaljer

Er det mulig å kvitte seg med bakterier som begrenser holdbarhet på fersk laksefilet?

Er det mulig å kvitte seg med bakterier som begrenser holdbarhet på fersk laksefilet? Er det mulig å kvitte seg med bakterier som begrenser holdbarhet på fersk laksefilet? Solveig Langsrud Prosjekt 900938: Produksjonshygiene og holdbarhet av pre-rigor laksefilet Koordinator FHF: Kristian

Detaljer

Rapport 25/2013 Utgitt juni Validering av Evolution 220 Tor-Arne Krakeli

Rapport 25/2013 Utgitt juni Validering av Evolution 220 Tor-Arne Krakeli Rapport 25/2013 Utgitt juni 2013 Validering av Evolution 220 Tor-Arne Krakeli Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og

Detaljer

Problemløsende forskning nye analysemetoder og dataverktøy for tryggere mat. Taran Skjerdal og partnere i EU prosjektene

Problemløsende forskning nye analysemetoder og dataverktøy for tryggere mat. Taran Skjerdal og partnere i EU prosjektene Problemløsende forskning nye analysemetoder og dataverktøy for tryggere mat Taran Skjerdal og partnere i EU prosjektene Utgangspunkt Gode ideer, trodde vi Kjennskap til behovet hos næring og myndigheter,

Detaljer

NA Dok. 26b Dokumentets tittel: Krav til kalibrering og kontroll av termometre for akkrediterte laboratorier.

NA Dok. 26b Dokumentets tittel: Krav til kalibrering og kontroll av termometre for akkrediterte laboratorier. Side: 1 av 6 Norsk akkreditering NA Dok. 26b: Krav til kalibrering og kontroll av termometre for Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon: 3.01 Mandatory/Krav Gjelder fra: 03.03.2008 Sidenr:

Detaljer

Økt kontroll med Listeria i laksenæringen

Økt kontroll med Listeria i laksenæringen Økt kontroll med Listeria i laksenæringen Forslag til innhold i bransjeveileder Even Heir, Nofima even.heir@nofima.no 25.09.2014 1 Listeria monocytogenes En av de største mikrobiologiske utfordringene

Detaljer

Overdimensjonerer vi luftmengdene i norske bygg? Dr. ing Mads Mysen

Overdimensjonerer vi luftmengdene i norske bygg? Dr. ing Mads Mysen Overdimensjonerer vi luftmengdene i norske bygg? Dr. ing Mads Mysen Overdimensjonerer vi luftmengdene i norske bygg? Luftmengder og bærekraft Krav, kunnskap og normer Luftkvalitet mer enn luftmengder Ole

Detaljer

Nøyaktig og presis? Er vi skikket til å utføre resistensbestemmelse? Årlig kvalitetskontroll av bioingeniører.

Nøyaktig og presis? Er vi skikket til å utføre resistensbestemmelse? Årlig kvalitetskontroll av bioingeniører. Nøyaktig og presis? Er vi skikket til å utføre resistensbestemmelse? Årlig kvalitetskontroll av bioingeniører. Astrid Lia Fagansvarlig for resistensbestemmelse Mikrobiologisk avdeling, Sykehuset i Vestfold

Detaljer

Studieplan for KJEMI

Studieplan for KJEMI Pr juni 2014 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI Emnebeskrivelser for Kjemi 2 Studieåret 2014/2015 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise

Detaljer

PrEP prak sk informasjon for brukere

PrEP prak sk informasjon for brukere PrEP prak sk informasjon for brukere www.olafia.no 58958_PrEP_Pas_brosjyre_A5.indd 1 10.07.17 09.02 PrEP PRAKTISK INFORMASJON FOR BRUKERE Hva er PrEP? PrEP står for preeksponeringsprofylakse. Pre: Før

Detaljer

Erfaringer fra en monografi-arbeidsgruppe

Erfaringer fra en monografi-arbeidsgruppe Erfaringer fra en monografi-arbeidsgruppe Harald Breivik 1 Erfaring fra Group of Experts 13 H: Fatty oils and derivatives Fagområde: Omega-3-produkter og fiskeoljer Fagområdet har vært i rask utvikling

Detaljer

EUs ny mat forordning

EUs ny mat forordning EUs ny mat forordning MARING fagdag 18. november 2008 Svanhild Vaskinn Regelverksavdelingen, Mattilsynet Disposisjon 1. Forordning g( (EF) nr. 258/97 om ny mat 2. Eksisterende regelverk i Norge 3. Ny forordning

Detaljer

SPISS. Bakterier under UV-stråler. Naturfaglige artikler av elever i videregående opplæring 56 SPISS. Innledning

SPISS. Bakterier under UV-stråler. Naturfaglige artikler av elever i videregående opplæring 56 SPISS. Innledning SPISS Naturfaglige artikler av elever i videregående opplæring Forfatter: Jonas Blårud, Kuben videregående skole I dette forsøket undersøkes det om eksponering for Ultrafiolette stråler har en skadelig

Detaljer

MJØLKERÅEN ENKEL LANDSKAPSANALYSE JUNI 2008 A RKIT EKT ER

MJØLKERÅEN ENKEL LANDSKAPSANALYSE JUNI 2008 A RKIT EKT ER MJØLKERÅEN ENKEL LANDSKAPSANALYSE JUNI 2008 A RKIT EKT ER 1 2 3 4 Kulturminner Det er spor e er dligere ders ak vitet i området. Nede ved sjøen, i den bukta som er mest skjermet, ligger tu ene e er noe

Detaljer

Norsk Standard NS-EN 13187

Norsk Standard NS-EN 13187 Norsk Standard NS-EN 13187 1. utgave desember 1998 ICS 91.120.10 Språk: Norsk Bygningers termiske egenskaper Kvalitativ metode for å oppdage termiske uregelmessigheter i bygningers klimaskjermer Infrarød

Detaljer

-nytt NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER

-nytt NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER Oktober, 2013 -nytt Nr. 84 NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER Innhold: Invitasjon til Seminar on non-destructive analytical methods: Current insight into NIR and NMR technologies, 21. November 2013,

Detaljer

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen.

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen. Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 E-post: DKO@nhomd.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2014 Norske Sjokoladefabrikkers forenings

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Unikondylær protese i kne Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få unikondylær protese (halvprotese) i kne. Se i llegg folder med generell informasjon om

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer

Norsk Bryggerlaug Prinsipper og krav i standarder for Trygg mat sertifisering. ISO 22000 BRC.

Norsk Bryggerlaug Prinsipper og krav i standarder for Trygg mat sertifisering. ISO 22000 BRC. Norsk Bryggerlaug Prinsipper og krav i standarder for Trygg mat sertifisering. ISO 22000 BRC. Jøran Laukholm DNV - Introduction The Company An independent foundation established 1864 Objective To Safeguard

Detaljer

FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV BIODIESEL VED SUR TRANSFORESTRING SAMT ANVENDELSE AV EN SULFONSYRE SOM KATALYSATOR VED FREMSTILLING AV BIODIESEL

FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV BIODIESEL VED SUR TRANSFORESTRING SAMT ANVENDELSE AV EN SULFONSYRE SOM KATALYSATOR VED FREMSTILLING AV BIODIESEL 1 FREMGANGSMÅTE FOR FREMSTILLING AV BIODIESEL VED SUR TRANSFORESTRING SAMT ANVENDELSE AV EN SULFONSYRE SOM KATALYSATOR VED FREMSTILLING AV BIODIESEL Den foreliggende oppfinnelsen vedrører fremstillingen

Detaljer

BIOS 1 Biologi

BIOS 1 Biologi BIS 1 Biologi..... 1.................... Figurer kapittel 5: Transport gjennom cellemembranen Figur s. 123 glyserol organisk molekyl fosfat glyserol 2 2 2 2 3 R P 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2

Detaljer

Utnyttelse av biorest rundt Lillehammer/GLØR

Utnyttelse av biorest rundt Lillehammer/GLØR Utnyttelse av biorest rundt Lillehammer/GLØR Espen Govasmark Bioforsk Jord og Miljø & Tommy Nesbakk GLØR Biologisk behandling biogass og kompostering Stavanger 21-22 september 2009 Resultater fra prosjektet

Detaljer

Validering av ny destillasjonsenhet for analyse av total flyktig nitrogen

Validering av ny destillasjonsenhet for analyse av total flyktig nitrogen Rapport 17/2015 Utgitt april 2015 Validering av ny destillasjonsenhet for analyse av total flyktig nitrogen Gunnhild Hovde Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling

Detaljer

Modeller for organisering av beitelag www.fylkesmannen.no/oppland www.facebook.com/fylkesmannenoppland

Modeller for organisering av beitelag www.fylkesmannen.no/oppland www.facebook.com/fylkesmannenoppland Modeller for organisering av beitelag www.fylkesmannen.no/oppland www.facebook.com/fylkesmannenoppland 2 Innhold: Ny organisering av beitelag Beitelag i Oppland side 3 Beitebruk side 3 Tiltakplan i beitelag

Detaljer

Innhold. Forord... 13

Innhold. Forord... 13 114-Legemiddelanalys.book Page 3 Monday, July 12, 2010 1:08 PM Innhold Forord................................................... 13 Kapittel 1: Innledning til legemiddelanalyse...................... 14

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0208.fral OJ L 68 /13, p. 16-18 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 208/2013 of 11 March 2013 on traceability requirements for sprouts and seeds intended for the production of sprouts (UOFFISIELL

Detaljer

ALT! 20.03.2015. Hvorfor kvalitetssikring? KVALITETSSIKRING AV MIKROBIOLOGISKE ANALYSER. Pål A. Jenum. Kvalitetssikring. Hva er kvalitetssikring?

ALT! 20.03.2015. Hvorfor kvalitetssikring? KVALITETSSIKRING AV MIKROBIOLOGISKE ANALYSER. Pål A. Jenum. Kvalitetssikring. Hva er kvalitetssikring? Hvorfor kvalitetssikring? KVALITETSSIKRING AV MIKROBIOLOGISKE ANALYSER Pål A. Jenum Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Vestre Viken FOR PASIENTENS SKYLD! Bidra til å stille riktig diagnose Bidra til

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Revisjon/skifting av protese i kne Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal ski e ut protese i kne. Se i llegg folder med generell informasjon om innleggelse

Detaljer

Krav til dokumentasjon av egenkontroll

Krav til dokumentasjon av egenkontroll NCS P-101 2. utgave mai 2006 (Erst. 1. utg. april 2000) Krav til dokumentasjon av egenkontroll - Ved produktsertifisering Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314 Oslo, Norway TEL +47 22 96

Detaljer

Hvordan helautomatisk bakteriemåling brukes i forbedring av vannovervåkningen RASK I AUTOMATISERT I FJERNSTYRT

Hvordan helautomatisk bakteriemåling brukes i forbedring av vannovervåkningen RASK I AUTOMATISERT I FJERNSTYRT Hvordan helautomatisk bakteriemåling brukes i forbedring av vannovervåkningen RASK I AUTOMATISERT I FJERNSTYRT COLIFAST AS 25 års FoU - Utvikler, produserer, selger Rask påvisning av indikatorbakterier

Detaljer

NA Dok. 9 Veiledning til akkrediteringsvilkår for laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner

NA Dok. 9 Veiledning til akkrediteringsvilkår for laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner Norsk akkreditering NA Dok. 9: Veiledning til akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: RKN Versjon: 6.01 Guideline/Veiledning Gjelder fra: 01.04.2011 Sidenr: 1 av 12 NA Dok. 9 Veiledning

Detaljer

Kjøpers Guide. Kjøpe hus I Spania. Costa del Sol

Kjøpers Guide. Kjøpe hus I Spania. Costa del Sol Kjøpers Guide 2016 Kjøpe hus I Spania Costa del Sol Innovative Property Sl are Officially Registered & Licensed Estate Agents Since 2007 (Registro Mercantil De Malaga) Processen 01 Å finne den rette boligen

Detaljer

Brit Aase Vann og avløp Bærum kommune

Brit Aase Vann og avløp Bærum kommune Brit Aase Vann og avløp Bærum kommune Tema Drikkevanns utbrudd Desinfisering av nyanlegg Egenskaper ved klor Kloreringsrutiner Kontrollanalyser Vannbåren sykdom I periode 1998-2012 har vi de 4 nordiske

Detaljer

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Desember 29. januar Status per utgangen av Desember Nøkkelparametere Desember Endring fra Laks Biomasse 682 000 tonn -4

Detaljer

Kvalitetskontroll av resistensbestemmelse

Kvalitetskontroll av resistensbestemmelse Kvalitetskontroll av resistensbestemmelse AFA- kurs november 2017 Lise Hulløen-Orø Avdeling for medisinsk mikrobiologi, SSHF Kristiansand Disposisjon Hvorfor utføre kvalitetskontroll? EUCASTs lappediffusjonsmetode-

Detaljer

LABORATORIEJOURNAL I TBT4110 MIKROBIOLOGI DEL 1

LABORATORIEJOURNAL I TBT4110 MIKROBIOLOGI DEL 1 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bioteknologi LABORATORIEJOURNAL I TBT4110 MIKROBIOLOGI DEL 1 Leveringsfrist: Fredag 26. februar Vårsemesteret 2010 Navn på kursdeltaker: Dette

Detaljer

c3ab845d0a-4f32«8e13-0dc d53. Ullerudveien 28 Dato: 26.september2017 p _.

c3ab845d0a-4f32«8e13-0dc d53. Ullerudveien 28 Dato: 26.september2017 p _. 1314109868c3ab845d0a-4f32«8e13-0dc5582505d53 Wo10l$-~H FROGN KOMMUNE Defesfefí Vår ref: 2017/172816 Ullerudveien 28 Dato: 26.september2017 p _. 1443 DRØBAK Org.nr: 985399077 Mattilsynet fatter vedtak.

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Kostnadseffektiv eller miljøvennlig? Martin Høy og Kjersti Trømborg

Kostnadseffektiv eller miljøvennlig? Martin Høy og Kjersti Trømborg Kostnadseffektiv eller miljøvennlig? Martin Høy og Kjersti Trømborg Næringsmiddelindustrien i dag: Under press! Konsumentene krever lavere priser og høy kvalitet Økende vektlegging på næringsinnhold og

Detaljer

Kommende behov til nye råstoffkilder til fôr. Grethe Rosenlund, Skretting ARC

Kommende behov til nye råstoffkilder til fôr. Grethe Rosenlund, Skretting ARC Kommende behov til nye råstoffkilder til fôr Grethe Rosenlund, Skretting ARC Estimert global industriell fôrproduksjon i 2009 for hovedgrupper av husdyr (totalt 708 mill.tonn) (FAO) AQUACULTURE 4% 30 %

Detaljer

Status per utgangen av. November. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. November. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no November 23. desember Status per utgangen av November Nøkkelparametere November Endring fra Laks Biomasse 689 000 tonn

Detaljer

OVERSETTERNES LILLE RØDE

OVERSETTERNES LILLE RØDE OVERSETTERNES LILLE RØDE En huskeliste for Standardiseringssekretariatet, oversettere, prosjektledere og andre som jobber med tekst i standarder. 1 Innholdsfortegnelse 1 Håndtering av endringer i standardene...3

Detaljer

Linda Ashurst Seksjonsleder Seksjon for dekontaminering Avd. for smittevern 6. mars 2013

Linda Ashurst Seksjonsleder Seksjon for dekontaminering Avd. for smittevern 6. mars 2013 1 Rengjøring og desinfeksjon av fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi Linda Ashurst Seksjonsleder Seksjon for dekontaminering Avd. for smittevern 6. mars 2013 2 Nasjonale

Detaljer

Marin functional food. Hva synes forbrukere? Pirjo Honkanen, Nofima

Marin functional food. Hva synes forbrukere? Pirjo Honkanen, Nofima Marin functional food Hva synes forbrukere? Pirjo Honkanen, Nofima Oversikt Hva er (marin) funksjonell mat? Pådrivere og barrierer til aksept av funksjonell mat Hvordan oppfatter forbrukere (marin) funksjonell

Detaljer

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Matvareimporten 2012 1 2 Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Importen av matvarer og levende dyr steg med 5,6 prosent (til 32,8 milliarder kroner) fra 2011

Detaljer

BIOBANKER & FJORDOMICS. Tarja Rajalahti Kvalheim Prosjektleder «Fjordomics»

BIOBANKER & FJORDOMICS. Tarja Rajalahti Kvalheim Prosjektleder «Fjordomics» BIOBANKER & FJORDOMICS Tarja Rajalahti Kvalheim 12.5.2017 Prosjektleder «Fjordomics» Biobanker? En biobank er en samling av biologiske materiale fra levende og døde personer, samt aborterte fostre. Materialet

Detaljer

Oppdrettsnæringens behov for fôr

Oppdrettsnæringens behov for fôr Oppdrettsnæringens behov for fôr Trygve Berg Lea, Bærekraftsansvarlig Skretting Seminar Genøk Juni 2015 - GM fôr: markedsbehov og forbrukeraksept Gardemoen 5 juni 2015 1 Skretting produksjon av fôr til

Detaljer

NorSIKT Hensikt, målsetting og status

NorSIKT Hensikt, målsetting og status Nordisk System for Intelligent Klassifisering av Trafikk (Nordic System for Intelligent Classification of Traffic) NorSIKT Hensikt, målsetting og status Informasjonsmøte i København, 22.september 2011

Detaljer

Arsen i fiskefôr er det et problem?

Arsen i fiskefôr er det et problem? Arsen i fiskefôr er det et problem? Heidi Amlund, Marc H.G. Berntssen, Anne-Katrine Lundebye Haldorsen og Kåre Julshamn, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), Postboks 2029 Nordnes,

Detaljer

Forholdet mellom engelsk og norsk karaktersystem i høyere utdanning. Kåre Nitter Rugesæter The Norwegian Study Centre

Forholdet mellom engelsk og norsk karaktersystem i høyere utdanning. Kåre Nitter Rugesæter The Norwegian Study Centre Forholdet mellom engelsk og norsk karaktersystem i høyere utdanning Kåre Nitter Rugesæter The Norwegian Study Centre Fokus for presentasjonen Kriterier som legges til grunn i karakterdebatten i England.

Detaljer

Forslag til opplegg for kontroll av blodkultur og ID-systemer

Forslag til opplegg for kontroll av blodkultur og ID-systemer Forslag til opplegg for kontroll av blodkultur og ID-systemer Fredrik Müller Mikrobiologisk institutt Rikshospitalet Bestilling: Å presentere et lavterskel opplegg for bruk av kvalitetskontroller knyttet

Detaljer

Nybegynner i WordPress

Nybegynner i WordPress Profil og brukerinns lling Klikk på Brukere og velg Din profil Nybegynner i WordPress Her endrer du utseende på administrator delen av ne siden din. Her kan du velge at det skal vise en verktøylinje på

Detaljer

Velkommen som prak sk personale i folkehøgskolen

Velkommen som prak sk personale i folkehøgskolen Velkommen som prak sk personale i folkehøgskolen Velkommen som prak sk personale i folkehøgskolen! Det beste året i mi liv, sier mange elever begeistret e er å ha gå et år på folkehøgskole. Nå har du valgt

Detaljer

Handlingsplan mot Campylobacter spp. hos slaktekylling

Handlingsplan mot Campylobacter spp. hos slaktekylling Handlingsplan mot Campylobacter spp. hos slaktekylling 2015 Innholdsfortegnelse Side Innledning 2 Prøver fra levende dyr 3 Prøver uttatt på slakteri 4 Oppfølging av positive besetninger 5 Økonomi 2015

Detaljer

Pensjonssystemene i de nordiske land

Pensjonssystemene i de nordiske land Pensjonssystemene i de nordiske land Likheter og forskjeller Axel West Pedersen Oslo 17. september 2014 Disposisjon - De «gamle» systemene to nordiske modeller - De aktuelle reformene - prosess og utfall

Detaljer