NMKL ønsker sine lesere en Riktig God Jul NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER INNHOLD. E post: nst.no.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NMKL ønsker sine lesere en Riktig God Jul NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER INNHOLD. E post: nmkl@ve nst.no. www.nmkl.org"

Transkript

1 Desember, Nytt Nr. 85 NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER INNHOLD A. B 37 C, 30 C, 25 C, 20 C, 17/7 C 6,5 C. NMKL N. 86, U F NMKL NMR N N V I F N V S N. 022 RAPID L.M BIO RAD L F N V S N. 026 E. O157 D K SP II B D GH T NMKL P IAM/QA W PRØVETAKING Følgende metoder er nå lgjengelige også på finsk: NMKL 99 Histamin NMKL 194 Nitrat og nitri NMKL 195 Pes cider NMKL ønsker sine lesere en Riktig God Jul NMKL 196 Biogene aminer NMKL 197 Paralyserende algetoksiner NMKLs Generalsekretariat c/o Veterinærins tu et Postboks 750, Sentrum, N 0106 Oslo, Norge Tel Org.nr E post: nst.no NMKLs Generalsekretær: Hilde Skår Norli

2 NMKL NORDISK METODIKKOMITE FOR NÆRINGSMIDLER Desember 2013, Nr. 85, side 2 A. B 37 C, 30 C, 25 C, 20 C, 17/7 C 6,5 C. Ny revidert NMKL metode nr. 86, 5. utg., Med metoden bestemmes antallet af levende aerobe mikroorganismer i næringsmidler. Det aerobe kimtal kan nogle gange indikere kvalitet og fordærvelsesgrad af et produkt. Metoden kan anvendes for alle typer næringsmidler. For fisk og fiskvarer anbefales dog NMKL 184. Kimtal beny es o e l overvågning af hygiejne ved levnedsmiddelproduk on. Kimtallet i en fødevare kan hjælpe l at bedømme hygiejnen under produk on. Til overvågning er det vig gt at beny e samme metode hver gang analysen udføres. Andre inkuba ons der og temperaturer end de i denne standard nævnte kan dog beny es, hvis temperaturen er den samme i en overvågning og især hvis virksomheden har en erfaring med en anden d/temperaturkombina on. Referent: Dr. Maijbritt Moos, Eurofins Danmark De e er en definerende metode. Mikroorganismer som vokser under aerobe forhold når analysen u øres e er denne beskrevne metoden. Psykrotrope mirkoorganismer er aerobe mikroorganismer som har evnen l rela vt hur g vekst ved temperaturer mellom 0 og 10 C. Psykrotrofe bakterier har o e betydelig enzyma sk ak vitet. Aerobe mikroorganismer bestemmes ved å gjøre i stand en fortynningsrekke av prøvematerialet e er vanlige mikrobiologiske prinsipper hvorpå det foretas innstøpning i et agarmedium i petriskåler. Inkubering foretas under aerobe forhold ved en av de følgende temperaturer: 37 C for 3 døgn, 30 C i 3 døgn, 25 C i 3 døgn, 20 C i 3 døgn, 17 C i 1 døgn e erfulgt af 7 C i 3 døgn eller 6,5 C i 10 døgn. Antallet levende aerobe mikroorganismer per milliliter eller gram prøve beregnes fra telte kolonier på utvalgte petriskåler. Majbri Moos, Eurofins Steins, Danmark, har revidert denne metoden. Anu Surakka (Finland), Laufey Karlsdo r (Island), Kari Dommarsnes (Norge) og Jörgen Nilsson (Sverige) har vært hennes kontaktpersoner under revisjonen. Denne metoden ersta er dligere utgaver av NMKL 86 samt NMKL 74 for psykrotrofe mikroorganismer. Disse metodene blir trukket lbake og skal ikke lenger refereres l. Metoden er lgjengelig for NMKLs metodeabonnenter. Ellers kan metoden bes lles fra NMKLs Web Shop.

3 NMKL NORDISK METODIKKOMITE FOR NÆRINGSMIDLER Desember 2013, Nr. 85, side 3 U F A P T L, S A R C D Fe regnes generelt for å være estere av glyserol med forskjellige karboksylsyrer, og det er det som o est menes når man sier at fe er triglyserider. Da fe består av forskjellige organiske forbindelser med varierende fysikalske egenskaper er det vanskelig å gi fe en vannte " definisjon som gjelder for alle komponenter av fe. Flere definisjoner beny es. USA beny et i deres Nutri on Labelling and Educa on Act av 1990 følgende definisjon av fe : Totale lipidefe syrer er summen av fe syrer fra mono, di og triglyserider, frie fe syrer, fosfolipid fe syrer og sterol fe syrer u rykt som mengde triglyserider som analy sk bestemmes som total mengde av lipider i mat. Med andre ord: totalt fe = summen av fe syrer fra alle kilder u rykt som triglyserid. Dermed er det kun lipider, som gir fe syrer ved hydrolyse, pluss frie fe syrer som er inkludert i definisjonen. M De to vik gste faktorene for fe analyser i fisk og fiskefôr er: Fe i fisk og fiskefôr består hovedsakelig av triglyserider Triglyserider er ikke polare hydrofobe (vannavstøtende) forbindelser. Historisk se har en rekke analysemetoder for bestemmelse av fe bli utviklet basert på hvor vanskelig det er å erne fe fra en gi matrise. Metoden og løsningsmidlet som beny es er avgjørende og varierer for ulike typer matriser for å oppnå en fullstendig ekstraksjon med minimum av uønskede urenheter. Det er en u ordring for laboratoriene å måle "sann verdi" av fe i ulike produkter. Gjeldende referansemetode, Soxhlet, er effek v i ekstrahering av triglyserider og andre upolare fe orbindelser, men effek viteten av utvinning av andre mer polare fe orbindelser (for eksempel frie fe syrer, mono glyserider og fosfolipider) kan variere betydelig. De e betyr at fe metodene er spesielt effek ve i å analysere fe fra Fortse er på side 4 S: N D A M: C I NIR NMR T 34 personer fra Belgia, Danmark, Finland, Island, Tyskland, Nederland, Norge, Sverige og Storbritannia deltok på seminaret, som ble holdt 21. november på Universitetet i København. Inviterte foredragsholdere fra industri, instrumentleverandører og akademia tok opp aktuell forskning og resultater; teore ske og prak ske u ordringer og problems llinger. Seminaret var en suksess, og viste at det er behov for å redusere kunnskapsgapet mellom forskning og industri. Det ble gi eksempler på nye metoder og instrumenter. For eksempel IR spektroskopiprosedyrer som on line eller in line NIR og lav og høy felt kjernemagne sk resonansspektroskopi (NMR), som bidrar l vesentlig forbedring av nøyak ghet, følsomhet og has ghet på bestemmelse av kvalitetsparametre. Medlemmer av arrangementskomiteen, Dr. Päivi Teivainen Lædre fra Skre ng ARC, Dr. Erik Nordkvist fra Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Sverige, og NMKLs generalsekretær Hilde Skår Norli, takker professor Søren Balling Engelsen som ga oss muligheten l å arrangere seminaret på Københavns Universitetet.

4 NMKL NORDISK METODIKKOMITE FOR NÆRINGSMIDLER Desember 2013, Nr. 85, side 4 F 3 : U FETT fisk som består av 99% triglyserid, men er ikke spesielt effek v i å bestemme fe fra produkter som har en høy andel av polare lipider, slik som fosfolipider eller frie fe syrer. Plantebaserte råvarer blir stadig mer brukt i fiskefôr. Det er kjent at planteoljer har en fe sammensetning som avviker sterkt fra fiskeoljer, som tradisjonelt er den vanligste kilden l fe i fiskefôr. De e u ordrer dagens kvalitetskontrollaboratorier l å etablere teknikker for å kvan fisere fe fra forskjellige kilder og med varierende fe profiler. Det er derfor vik g å vurdere lgjengelige analysemetoder for fe og å minimalisere usikkerheter og potensielle økonomiske konsekvenser. Nye metoder og teknikker er utviklet for å kvan fisere fe i forskjellige type prøver. Utvikling innenfor metoder og/eller instrumenter, f.eks. IR spektroskopiprosedyrer, ionic liquid GCkolonner, mul dimensjonale kromatografiske teknikker og kjernemagne sk resonansspektroskopi (NMR) gir muligheten l å forbedre nøyak gheten, følsomheten, og/eller has gheten for fe bestemmelser. Valideringsstudier for å evaluere og å godkjenne lav felt (LF) NMR som referansemetode for fe analyse i fisk og fiskefôr pågår. NMR S Data har vist at NMR metoden gir systema sk høyere resultater for fe bestemmelse enn Soxhlet metoden. De e kan skyldes ekstraksjonseffek viteten l Soxhletmetodene, som er kny et l strukturen i prøvene. Tidligere resultater har vist at prøvestrukturen (par kkelstørrelse) har en betydelig innvirkning på kjemisk ekstraksjon, og følgelig utvinning av fe. Soxhlet Ekstraksjon Den andre feilkilden ved Soxhlet ekstraksjon kan være tap under overføring av lipidfasen, som u øres automa sert eller manuelt. Under ekstraksjon er veiing og løsemiddelmengde kri sk. Hvis ekstraksjon og overføring av lipidfasen gjøres ved hjelp av en pipe e, foretrekker operatøren vanligvis å slu e li dlig for ikke å risikere overføring av non lipid fase. Selv om skillet mellom de to fasene ikke er le synlige, inneholder non lipid fasen synlige faste elementer. Så dersom operatøren merker at hun/han har ta opp fra den non lipide fasen, vil hun/han kaste de e pipe erte volum, selv om det sikkert også inneholder en liten mengde av lipidfasen. NMR Instrument For det tredje, og som nevnt ovenfor, med et upolart løsningsmiddel vil kun upolare molekyler i prøven løses opp mens polare molekyler ikke gjør det. Problemer oppstår i lfeller hvor lipidene er bundet i animalske eller plantecellemembraner. Dyre og plantecellemembraner består av molekyler som har både polare og upolare områder slik som triglyserider (molekyl med polart glyseridhode og upolar fe syrehale) og fosfolipider ( lsvarende triglyserider, men hvor en fosfatgruppe ersta er fe syrehalen). Disse molekylene ender opp med å gruppere seg sammen, med sine polare hoder som s kker utover og upolare haler innover. De e gjør det vanskelig for upolare løsningsmidler å interagere med de upolare halene og å ekstrahere dem. E ersom disse molekylene er delvis upolare og polare, trenger vi en fremgangsmåte slik som LF NMR metoden, som er i stand l å måle direkte både fosfolipider og triglyserider.

5 NMKL NORDISK METODIKKOMITE FOR NÆRINGSMIDLER Desember 2013, Nr. 85, side 5 NMKL NMR Avdelingsleder Päivi Teivainen Lædre, Skre ng Aquaculture Research Centre har utarbeidet og arrangert metodeavprøvninger for bestemmelse av fe ved NMR. På et prosjektmøte, som ble avholdt den 22. november 2013 i København, ble data fra en pre valideringsstudie (2012) og metodeavprøvningen (2013) diskutert. Laboratorier fra de nordiske landene, samt fra Tyskland og Storbritannia har delta i prøvingene. Deltakerne representerte forskningslaboratorier, instrumentleverandører og industri. Resultatene fra prøvingene var lfredss llende, og NMR metoden for bestemmelse av fe i fisk og fôr vil sannsynligvis bli godkjent som NMKLmetode i Det har også bli foreta en sammenligning mellom NMR spektroskopi og Soxhlet ekstraksjon for bestemmelse av fe i fiskefôr med ulikt fe nnhold. Nåværende resultater viser at NMR gir bedre presisjon enn Soxhlet ekstraksjon (som beskrevet på side 4). Siden NMR er en hur gere metode, krever mindre prøveopparbeidelse og er mer robust med hensyn på prøvestrukturene, anses NMR som den mest egnede av de to teknikkene for ru nemålinger av fe i følge referenten Päivi Teivainen Lædre. De endelige resultatene fra metodeavprøvningen av NMR metoden og resultatene fra sammenliknende laboratorieprøvinger, vil bli publisert i Forhåpentligvis vil de e bidra l å løse problemer og usikkerheter vedrørende fe bestemmelser i fisk, fôr og råvarer. Bildet : NMKL prosjektgruppe for NMR fe metode. Fra venstre Anna Hesby Nessa (Skre ng ARC), Cecilia Rumin (Eurofins), Päivi Teivainen Lædre (Skre ng ARC), Kevin No (Oxford Instruments), Hilde Skår Norli (NMKL), Harald Todt (Bruker BioSpin), Heiða Pálmadó r (Ma s), Astrid Nordbo en (Ma lsynet) og Frank Lundby (Nofima).

6 NMKL NORDISK METODIKKOMITE FOR NÆRINGSMIDLER Desember 2013, Nr. 85, side 6 N N V I NordVal Interna onal har fornyet følgende ser fikater: N. 022 RAPID L. B R L Metoden er egnet for påvisning og bestemmelse av Listeria monocytogenes og for påvisning av andre Listeriaarter i mat og miljøprøver. Prinsippet for mediet l RAPID'L.mono er kromogen påvisning av Listeria monocytogenes fosfa dylinositol spesifikk fosfolipase C (PIPLC) og disse artenes manglende evne l å metabolisere xylose. Listeria monocytogoenes danner karakteris ske blå (lyseblå, gråblå l mørkeblå) kolonier uten en gul ring e er 24 ± 2 mers inkubering. Kolonier dannet av andre Listeria arter er hvite, med eller uten gul ring. Det særegne som bør bemerkes ved Listeria ivanovii arter, som sjeldent forekommer i mat, er at de fremstår som blå grønne kolonier med en gul ring (xyloseposi v karakter). Denne ringen kan vises e er 24 l 48 mers inkubering. Det selek ve mediet llater inhibering av de fleste interfererende flora (Gramposi ve og Gramnega ve bakterier, gjær og mugg). RAPID'L mono påviser dermed Listeria monocytogenes e er 24 mer og andre Listeria arter e er 24 og 48 mer. Metoden har bli sammenlignet mot ISO (1996 /amendment 2004): Food microbiology Horizontal method for the detec on and enumera on of Listeria monocytogenes Part 1: Detec on method and Part 2: Enumera on method. NordVal Interna onal har konkludert med at det har vært lfredss llende dokumentert at kravene i NordVal protokollen er oppfylt for RAPID ' L. mono. Det er ikke sta s ske signifikante forskjeller i resultatene fremkommet med RAPID'L. mono og referansemetoden for påvisning og bestemmelse av Listeria monocytogenes og for påvisning av Listeria spp. i næringsmidler og miljøprøver. Nr. 026 foodproof E.coli O157 Detec on Kit i kombinasjon med foodproof ShortPrep II Kit fra Biotecon Diagnos cs GmbH Foodproof E.coli O157 Detec on Kit i kombinasjon med foodproof ShortPrep II Kit er egnet for påvisning av E.coli O157 DNA isolert fra kulturer oppformert i henhold l egnede metoder fra potensielt E.coli O157 kontaminerte næringsmiddelprøver. E.coli O157 bestemmes med PCR. Metoden er egnet for næringsmidler. Metoden er sammenliknet med EN ISO 16654:2001: Microbiology of food and animal feeding stuffs Horizontal method for the detec on of Escherichia coli O157. På bakgrunn av resultatene er det dokumentert at det ikke er noen sta s sk forskjell mellom foodproof E.coli O157 Detec on Kit i kombinasjon med foodproof ShortPrep II Kit og referansemetoden for påvisning av E.coli O157. NordVal Interna onal har konkludert med at det er lfredss llende dokumentert at kravene l følsomhet og overensstemmelse mellom metodene er oppfylt, videre at konfirmering av posi ve prøver ikke er nødvendig.

7 NMKL NORDISK METODIKKOMITE FOR NÆRINGSMIDLER Desember 2013, Nr. 85, side 7 N T NMKL P 1 Kalibrering och kontroll av vågar på laboratorier 3 Kontrollkort och kontrollprov i den interna kvalitetskontrollen på kemiska livsmedelslaboratorier 4 Validering av kjemiske analysemetoder 5 Ska ning och angivande av mätosäkerhet vid kemiska analyser 6 Generelle retningslinier for kvalitetssikring af sensoriske laboratorier 7 Kontrol af UV/VIS spektrofotometre 8 Måleusikkerhet ved kvan ta v mikrobiologisk undersøkelse av næringsmidler 9 Utvärdering av det systema ska felet med användning av cer fierade referensmaterial 10 Kontroll av mikrobiologiske dyrkingsmedier 11 Sensorisk bedømmelse av drikkevann 12 Håndbok i prøvetaking av næringsmidler 13 Volumentrisk kontrol 14 SENSVAL: Retningslinjer for egenkontroll i sensoriske analyselaboratorier 16 Sensorisk kvalitetskontroll 17 Kravspesifikasjoner ved kjøp av analysetjenester 18 Bruk av referansematerialer, referansestammer og kontrollkort i mikrobiologiske næringsmiddellaboratorier 19 Riktlinjer för sensorisk bedömning av livsmedeslförpackningar 20 Evaluering av resultater fra kvalita ve metoder 21 Guide for sensory analysis of fish and shellfish ( lgjengelig på engelsk og finsk) 22 Anvisningar för värdering av immunokemiska testkit för livsmedelsanalys 23 Handledning i kvalitssäkring för mikrobiologiska laboratorier 24 Veiledning i kvalitetssikring for kemiske levnedsmiddellaboratorier 25 Utbyte (Recovery) vid kemiska analy ska mätningar 26 Kontroll och intern kalibrering av termometrar och temperaturkontroll på mikrobiologiska laboratorier 27 Måleusikkerhet i sensoriske analyser

8 NMKL NORDISK METODIKKOMITE FOR NÆRINGSMIDLER Desember 2013, Nr. 85, side 8 Joint InterAgencyMee ng/moniqa Workshop S : N C S 2 March :00 17:00 Budapest, Hungary Just prior to the CCMAS Mee ng D P: 13:00 Registra on 13:30 Opening on behalf of IAM and MoniQA Richard Cantrill, USA and Roland Poms, Austria 13:40 Introduc on to sampling issues including an outline of acceptance sampling Roger Wood, United Kingdom 14:10 Sampling commodity goods and interpreta on of the compliance with maximum limits from the producer/exporter and the competent authority/ importer sides Arpad Ambrus, Hungary 14:40 Sampling uncertainty Steve Ellison, United Kingdom 15:10 Sampling based on the NMKL Guide Astrid Nordbo en, Norway 15:40 Break 16:00 NZ joint industry government programme project on sampling Roger Kissling, New Zealand 16:30 How does this meet Codex requirements? Future of sampling? Roger Wood, United Kingdom 17:00 Close InterAgencyMee ng, IAM, er et forum for internasjonale organisasjoner som AOAC, AOCS, IDF, ICC og NMKL med flere som arbeider med metodikk og kvalitetssikringsveiledninger. Organisasjonene møtes årlig i forbindelse med møtet i Codex komiteen for analysemetodikk og prøvetaking, Codex Commi ee on Methods of Analysis and Sampling, CCMAS. Det har bli en tradisjon V: The Aquincum Hotel Budapest Árpád fejedelem útja 94. Budapest 1036, Hungary, at IAM arrangerer en workshop i forbindelse F : med møtene. Free: IAM members, CCMAS delegates, speakers Regular: 250 Euro Discounts: 120 Euro for MoniQA Associa on Members and Students Registra on to:

Nytt. Måleusikkerhet for kjemiske analyser av fôr og næringsmidler NMKL / Eurachem Workshop, 29. - 30. september 2014 i København, Danmark

Nytt. Måleusikkerhet for kjemiske analyser av fôr og næringsmidler NMKL / Eurachem Workshop, 29. - 30. september 2014 i København, Danmark Juni 2014 Nytt Nr. 87 ISSN 1894-5287 NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER Innhold: Workshops Måleusikkerhet for kjemiske analyser av fôr og næringsmidler NMKL / Eurachem Workshop, 29. - 30. september

Detaljer

Nytt NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER

Nytt NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER Mars 2014 Nytt Nr. 86 ISSN 1894-5279 NORDISK METODIKKOMITÉ FOR NÆRINGSMIDLER INNHOLD: Ny NMKL-metode Växtstanoler och växtsteroler. Bestämning av fytosterolberikade livsmedel med gaskromatografi (GC-FID)

Detaljer

NA Dok. nr. 48b Medisinsk mikrobiologi

NA Dok. nr. 48b Medisinsk mikrobiologi Norsk akkreditering NA Dok. nr. 48b: Medisinsk mikrobiologi Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: AGR Versjon: 1.01 Guideline/Veiledning Gjelder fra: 25.10.2010 Sidenr: 1 av 28 NA Dok. nr. 48b Medisinsk

Detaljer

NA Dok. 9 Veiledning til akkrediteringsvilkår for laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner

NA Dok. 9 Veiledning til akkrediteringsvilkår for laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner Norsk akkreditering NA Dok. 9: Veiledning til akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: RKN Versjon: 6.01 Guideline/Veiledning Gjelder fra: 01.04.2011 Sidenr: 1 av 12 NA Dok. 9 Veiledning

Detaljer

NA Dok. nr. 48a Klinisk kjemi

NA Dok. nr. 48a Klinisk kjemi Side: 1 av 33 Norsk akkreditering NA Dok. nr. 48a: Klinisk kjemi Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon: 1.00 Gjelder fra: 01.01.2004 Sidenr: 1 av 33 NA Dok. nr. 48a

Detaljer

NA Dok. nr. 48c Patologi

NA Dok. nr. 48c Patologi Veiledningsdokument for patologilaboratorier Side: 1 av 11 NA Dok. nr. 48c Patologi Dokument kategori: Veiledning Fagområde: Patologilaboratorier Formål Dette dokumentet gir veiledning for patologilaboratorier

Detaljer

Kunnskap for bærekraftig utvikling

Kunnskap for bærekraftig utvikling Årsmelding 2004 Innhold Kunnskap for bærekraftig utvikling s 3 Forskning og utvikling Fôrhygiene s 4 Dyrehelse s 4 Fiske- og skjellhelse s 7 Mattrygghet s 10 Nordisk metodikkomité for næringsmidler NMKL

Detaljer

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering 2000-2011 GRI Versjon 3.1 2000-2011 GRI Versjon 3.1 Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Innholdsfortegnelse Forord Bærekraftig utvikling

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

FAST Utvikling og ferdigstillelse av en hurtigmetode for dokumentasjon av råvare- og produktkvalitet i sjømatindustrien

FAST Utvikling og ferdigstillelse av en hurtigmetode for dokumentasjon av råvare- og produktkvalitet i sjømatindustrien RAPPORT 7/2003 Utgitt april 2003 FAST Utvikling og ferdigstillelse av en hurtigmetode for dokumentasjon av råvare- og produktkvalitet i sjømatindustrien Grete Lorentzen, Fiskeriforskning og Ingun Tryland,

Detaljer

Lite oksiderte omega-3 oljer og potensielle helsefordeler

Lite oksiderte omega-3 oljer og potensielle helsefordeler Rapport nr. 196 Lite oksiderte omega-3 oljer og potensielle helsefordeler En screening av omega-3 oljer med hensyn til variasjon i oksidasjonsgrad, innhold av oksidasjonsprodukter og effekt på markørsystemer

Detaljer

Norsk Vann. Rapport. Optimal desinfeksjonspraksis fase 2

Norsk Vann. Rapport. Optimal desinfeksjonspraksis fase 2 Norsk Vann Rapport 169 2009 Optimal desinfeksjonspraksis fase 2 Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige hovedrapportene. Dette

Detaljer

KVALITETSKONTROLL AV SEROLOGISKE ANALYSER

KVALITETSKONTROLL AV SEROLOGISKE ANALYSER 1 KVALITETSKONTROLL AV SEROLOGISKE ANALYSER Virologisk-serologisk strategimøte 2001 1. november 2001 Oppsummering med anbefalinger og forelesningssammendrag Redaktører: Pål A. Jenum Gunnar Haukenes Gunnar

Detaljer

085 Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for prøvetaking og analyse av produsert vann

085 Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for prøvetaking og analyse av produsert vann 085 Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for prøvetaking og analyse av produsert vann Original versjon Nr: 085 Etablert: 11.06.2003 Revisjon nr.: 1 Rev. dato: 08.02.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse FFI-rapport 2011/00940 Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 10. mai 2011 FFI-rapport 2011/00940 1185 P:

Detaljer

Pasienterfaringer med allmennleger. En kartlegging av relevante måleinstrumenter.

Pasienterfaringer med allmennleger. En kartlegging av relevante måleinstrumenter. Pasienterfaringer med allmennleger. En kartlegging av relevante måleinstrumenter. Notat fra Kunnskapssenteret november 2009 Bakgrunn: Pasienters erfaringer og tilfredshet er en viktig del av kvaliteten

Detaljer

strategirapport Kvalitetssikring i bakteriologi Strategimøte 2006: Redaktører: Pål A Jenum Fredrik Müller Yngvar Tveten

strategirapport Kvalitetssikring i bakteriologi Strategimøte 2006: Redaktører: Pål A Jenum Fredrik Müller Yngvar Tveten strategirapport Strategimøte 2006: Kvalitetssikring i bakteriologi Redaktører: Pål A Jenum Fredrik Müller Yngvar Tveten Hovedredaktører: Jørgen Lassen og Per Sandven EKSTERNE KVALITETSVURDERINGER I BAKTERIOLOGI,

Detaljer

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Praktisk Usikkerhetsstyring Dato: 16.06.08 Antall sider (inkl. bilag): 154 - Utvikling av prosjektdemonstrator

Detaljer

Adresse: Fjordveien 3-1363 Høvik Telefon: 67534708 Postadr: Postboks 11-1322 Høvik Telefax: 67538828

Adresse: Fjordveien 3-1363 Høvik Telefon: 67534708 Postadr: Postboks 11-1322 Høvik Telefax: 67538828 Petrotest a.s KJEMISK LABORATORIUM - ANALYSESERVICE - RÅDGIVNING Adresse: Fjordveien 3-1363 Høvik Telefon: 67534708 Postadr: Postboks 11-1322 Høvik Telefax: 67538828 Foretaksnr: NO 932607697 MVA E-mail:

Detaljer

Forord. Jeg takke mine foreldre og søsken for alt hjelp og støtte jeg har fått fra dere. Jeg ville ikke klart å gjennomføre studiet uten dere.

Forord. Jeg takke mine foreldre og søsken for alt hjelp og støtte jeg har fått fra dere. Jeg ville ikke klart å gjennomføre studiet uten dere. I II Forord Denne masteroppgaven ble utført ved Universitetet i Tromsø på Norges fiskerihøgskole høst 2011. Jeg vil takke hovedveileder Einar Jensen, professor ved Institutt for Farmasi ved Universitetet

Detaljer

Identifikasjon av fettsyrer i omega-3 produkter ved hjelp av gasskromatografi med massespektrometrisk deteksjon

Identifikasjon av fettsyrer i omega-3 produkter ved hjelp av gasskromatografi med massespektrometrisk deteksjon Identifikasjon av fettsyrer i omega-3 produkter ved hjelp av gasskromatografi med massespektrometrisk deteksjon Av Ziar Wasta Masteroppgave i farmasi Kjemisk Institutt og Senter for farmasi Universitetet

Detaljer

09.10.2006 VEILEDER. Forvaltningsrevisjon. Gjennomføring av brukerundersøkelser i forvaltningsrevisjonen

09.10.2006 VEILEDER. Forvaltningsrevisjon. Gjennomføring av brukerundersøkelser i forvaltningsrevisjonen 09.10.2006 VEILEDER Forvaltningsrevisjon Gjennomføring av brukerundersøkelser i forvaltningsrevisjonen Innholdsfortegnelse INNLEDNING...2 HVA ER BRUKERUNDERSØKELSER I FORVALTNINGSREVISJONEN?...3 HVEM ER

Detaljer

09.10.2006 VEILEDER. Forvaltningsrevisjon Riksrevisjonen. Gjennomføring av brukerundersøkelser i forvaltningsrevisjonen

09.10.2006 VEILEDER. Forvaltningsrevisjon Riksrevisjonen. Gjennomføring av brukerundersøkelser i forvaltningsrevisjonen 09.10.2006 VEILEDER Forvaltningsrevisjon Riksrevisjonen Gjennomføring av brukerundersøkelser i forvaltningsrevisjonen Innholdsfortegnelse INNLEDNING...2 HVA ER BRUKERUNDERSØKELSER I FORVALTNINGSREVISJONEN?...3

Detaljer

Organisatoriske risikoindikatorer Pilotstudie Statfjord A. Omklassifisert 2002-06-19 FORFATTER(E) Knut Øien og Snorre Sklet OPPDRAGSGIVER(E)

Organisatoriske risikoindikatorer Pilotstudie Statfjord A. Omklassifisert 2002-06-19 FORFATTER(E) Knut Øien og Snorre Sklet OPPDRAGSGIVER(E) SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologiledelse Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

Vesentlighetsgrenser i revisjon

Vesentlighetsgrenser i revisjon Vesentlighetsgrenser i revisjon Fastsettelse og bruk av vesentlighetsgrenser i teori og praksis Helene Langmyr Jorstad Veileder Geir Haaland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet

Detaljer

Er USAs gjeld bærekraftig?

Er USAs gjeld bærekraftig? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 19. desember 2011 Er USAs gjeld bærekraftig? Emil Olsen og Kristina Drønen Veileder: Ingvild Almås Masterutredning innen hovedprofilen Finansiell økonomi NORGES HANDELSHØYSKOLE

Detaljer

Lenkeanalysemetoder og Rangering av Dokumenter i Domener med få Lenker

Lenkeanalysemetoder og Rangering av Dokumenter i Domener med få Lenker Konfidensielt Sammendrag og Forord Lenkeanalysemetoder og Rangering av Dokumenter i Domener med få Lenker Sammendrag For å rangere dokumenter ved søking har det blitt investert store ressurser i å finne

Detaljer

Even Heir, Solveig Langsrud og Therese Hagtvedt

Even Heir, Solveig Langsrud og Therese Hagtvedt Veiledning for forebygging, overvåking og fjerning av listeria i laksenæringen En leveranse i prosjektet «Tiltak for økt kontroll med listeria i laksenæringen» FHF # 900521 - januar 2015 Even Heir, Solveig

Detaljer

Få kommer, mange blir. Global Professionals

Få kommer, mange blir. Global Professionals Få kommer, mange blir Global Professionals Få kommer, mange blir En sammenligning mellom ulike europeiske land om forhold som kan påvirke arbeidsinnvandring for høykompetent arbeidskraft, og en kvalitativ

Detaljer