Likviditetsutvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Likviditetsutvikling 2008-2009"

Transkript

1 Likviditetsutvikling Desember April Mai Juni Juli August September Oktober November Mars Februar Januar Mill. kroner

2 VEDLEGG RAPPORTERING AV FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning for Grimstad kommune er utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning, og senest vedtatt av kommunestyret 8.desember 2003 i k-sak 110/03. Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning og skal, dersom ikke annet er bestemt, motta rapport hvert tertial. Reglementet vil bli revidert så snart ny finansforskrift foreligger i Ekstern kontroll av rutiner og forvaltning, samt årlig gjennomgang av finansreglementet, foretas av den kommunale revisjon eller uavhengig instans. Plassering av ledig likviditet Kommunen skal ved plassering og forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål: Til enhver tid ha tilstrekkelig likviditet for å dekke løpende forpliktelser. Ha lav finansiell risiko. Søke å oppnå høyest mulig avkastning, samtidig som risiko knyttet til dette skal være definert og begrenset. Plasseringsalternativ Innskudd i bank Andeler i verdipapirfond Rammer Inntil 100% av ledig likviditet Inntil 75% av ledig likviditet Vi definerer plassering av kortsiktig ledig likviditet til å omfatte et avgrenset beløp som plasseres på annen konto enn vår konsernkonto i Sparebanken Sør for å oppnå høyere avkastning. At vår likviditet står på konsernkonto til avtalt avkastning, jfr. bankavtale, vil derfor ikke bli omtalt som plassering. Grimstad kommune har plassert 20 millioner til fast rente i perioden 24/6-08 til 24/3-09. Denne faste renteplasseringen er blitt forlenget til 24/9-09. Nesten all vår driftslikviditet står på konsernkonto i Sparebanken Sør til avtalt avkastning; NIBOR 1 mnd - 0,05 %. Gjeldsporteføljen Formålet med forvaltningen av gjeldsporteføljen og øvrig finansavtaler er, innenfor ønsket risikonivå, å skaffe kommunen finansiering til gunstigst mulig betingelser. Strategien for forvaltning av kommunens gjeldsportefølje er uttrykt gjennom en prosentvis fordeling av lånene mellom ulike klasser, med tilhørende rammer for avvik: Porteføljeelementer Strategi Maks Min Lån i NOK 100% Flytende rente eller NIBOR (6 mndr) 40% 60 % 25 % Fastrente fra 0,5 år inntil 5 år 40% 50 % 25 % Fastrente ut over 5 år 20% 30 % 0 % Utstedelse av egne sertifikatlån Ja Tillatt Utstedelse av egne obligasjonslån - Tillatt Nedbetalingsprofil på låneportefølje - Tillatt F.R.A Nei Tillatt Renteswap Ja Tillatt Renteopsjoner Nei Tillatt Futures Nei Tillatt Grimstad kommune 2. kvartal 2009 Finansforvaltning

3 Rente Kostnad Långiver Låntaker Flytende < 6 mndr Fast 6mnd >=5år Fast > 5 år Nominell Varighet Videreutlån: Husbank startlån ,60 % Husbank startlån ,40 % p.t. Komm.bank startlån ,96 % p.t Husbanken ,40 % p.t Husbanken ,40 % p.t Sparebanken Sør Havn p.t. Skagerakfisk Havn Kommunalbanken Havn ,50 % Kommunekreditt Havn ,90 % p.t. Kommunalbanken Havn ,96 % p.t. Kommunalbanken Havn ,96 % p.t. SUM Långiver Rente Kostnad Flytende < 6 mndr Fast 6mnd >=5år Fast > 5 år Nominell Varig- Het Renteendring Egne lån: +/- 1% Nordea obligasjonslån ,30 % Komm.banken sertifikat ,43 % Kommunalbanken ,96 % p.t Kommunalbanken ,96 % p.t Kommunalbanken ,96 % p.t Kommunalbanken ,96 % p.t Kommunalbanken ,50 % Kommunekreditt ,90 % p.t Kommunekreditt ,90 % p.t Kommunekreditt ,90 % p.t Kommunekreditt ,90 % p.t Husbanken ,40 % p.t Husbanken ,40 % p.t Husbanken ,40 % p.t Husbanken ,40 % p.t Husbanken ,40 % p.t Husbanken ,40 % p.t SUM SUM HAVN OG GK Fordeling 46,03 % 32,82 % 21,15 % Gjeldsportefølje u/videreutlån: Total gjeldsportefølje: Gjeldsavdragsfond: Flytende < Fast 6mnd Fast > 5 år 6 mndr >=5år Fordeling i % 46,03 % 32,82 % 21,15 % Mandat i % 60/25 50/25 30/0 Strategi i % Grimstad kommune holder seg innenfor mandatet gitt av kommunestyret gjennom reglement for finansforvaltning. På sikt bør en øke andelen av lån i fast rente opp mot maksandel. Dette for å skape mest mulig forutsigbarhet for driften, og unngå store svingninger i renteutgiftene. Grimstad kommune 2. kvartal 2009 Finansforvaltning

4 Forvaltning av langsiktige aktiva Plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva, adskilt fra kommunens midler beregnet for driftsformål, skal fokusere på langsiktig avkastning og mindre på kortsiktige svingninger. Det skal likevel ikke tas finansiell risiko som anses vesentlig. Kommunen har som formål å forvalte de langsiktige finansielle aktiva på en slik måte at en kan få årlig tilskudd til driften av kommunen. Kommunen har en firedelt målsetting knyttet til plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva adskilt fra kommunens midler beregnet for driftsformål. Opprettholde formuesverdien knyttet til langsiktig investert kapital. Ha mulighet til å realisere inntil 4,5% av årlig avkastning fra langsiktig investerte midler. Benytte deler av årlig avkastning fra langsiktig investerte midler som buffer for fremtidig eventuell lav avkastning. Søke å oppnå avkastning på langsiktige investerte midler som gjennomsnitt er høyere enn et risikofritt alternativ til akseptabel risiko. Investeringsstrategi følger av tabellen under: Aktivaklasse Mål Max Min Referanseindex Obligasjoner 80% 90% 70% Norge 70% 80% 60% Norsk statsindeks med durasjon lik 3 Utland 30% 40% 20% Global statsindeks med durasjon lik 5 Pengemarked 20% 30% 10% Norsk statsindeks med durasjon lik 0,5 Norge 100% Plasseringsalternativ Markedsverdi Avkastning Kroner Rente (p.a.) Periode Mandat (max/min) Bundne bankinnskudd: Særvilkår 6 mnd DnB Obligasjoner: 90/70 Nordea Aksjer (finansielle hensyn): Pålydende Avkastning Rente Periode Agder Energi AS Aksjer (andre Hensyn: Pålydende Periode 0/0 Biblioteksentralen Filmparken AS Durapart AS AA Næringsselskap Lillesand Produkter Birke-Varde Industrier Arendal Kunstisbane AS Aust-Agder kompetansefond Sørlandets tekn.senter AS Fjæreheia Drift AS Agder Teater Sum aksjer Sum portefølje u/aksjer Sum totalt I juni 2008 ble det plassert 20 millioner i DnB Nor til fast innskuddsrente. Dette innskuddet var bundet i 9 mnd, og ble ved utgangen av mars forlenget med 6 mnd. Grimstad kommune 2. kvartal 2009 Finansforvaltning

5 GRIMSTAD KOMMUNE Bygg- og eiendomstjenesten Side 1 av 4 Revidert ØT 1. HALVÅRSRAPPORT PÅGÅENDE BYGNINGSTEKNISKE PROSJEKTER 1 SAMMENDRAG. Etter forrige rapportering har det vært jobbet med følgende prosjekter: Levermyr stadion garderobeanlegg. Landvik bo- og omsorgsenter alternativ tomt. Nytt bibliotek prosjektering. Eide barnehage - utførelsesfase. Berge Gård Senter - utførelsesfase. Fagskolen oppstart rehabilitering. 2 RAPPORTER VEDRØRENDE DET ENKELTE PROSJEKT. 2.1 Levermyr stadion tribune/garderobeanlegg (69063). Kontrakt er inngått med totalentreprenør. Byggestart etter fellesferien Prosjektering pågår, ferdigstilles mars Økonomisk Belastning Ramme gitt i Merknad: ramme 27,0 mill Finansiering Lånemidler Tilskudd Merknad: GK 20,0 mill. Tilskudd fra Ugland 7,0 mill. 2.2 Økt skolekapasitet Fevik (69071). Forespørsel skisseprosjekt for arkitekttjenester er kunngjort. Oppstart skisseprosjekt september fremlegges for politisk behandling på nyåret. Entreprisemodell er ikke valgt. Økonomisk Belastning Ramme gitt i Merknad: ramme 9,0 mill Finansiering Lånemidler Tilskudd Merknad: GK 9,0 mill.

6 GRIMSTAD KOMMUNE Bygg- og eiendomstjenesten Side 2 av 4 Revidert ØT 2.3 Landvik bo- og omsorgssenter ( ) Viljeserklæring om salg av området Hippen foreligger. Området som sådan vil måtte omreguleres. Prosjektering av bygningsmasse på eksisterende grusbane vil igangsettes fortløpende. Økonomisk Belastning Ramme gitt i Merknad: ramme 24,5 mill KS ,0 mill KS Økt ramme i budsjettbeh. 59,5 mill Kr KS Økt ramme i budsjettbeh. Finansiering Lånemidler Tilskudd Merknad: GK 59,5 mill. Antatt tilskudd 2.4 Grimstad ungdomsskole (69011) Arbeidene er overtatt og skolen tatt i bruk. Rehabiliteringen har vært mer krevende enn forutsatt, som følge av uforutsette kostnader i de enkelte fagområdene. Regnskapsavslutning vil foretas etter 1. garantiår. Økonomisk Belastning Ramme gitt i: Merknad: ramme: 80,6 mill KS ,2 mill KS Økt ramme i budsjettbeh. 111,2 mill Kr KS Økt ramme i budsjettbeh. 114,7 mill Kr KS Økt ramme til inventar og utstyr Finansiering Lånemidler Tilskudd Merknad: GK 114,7 mill 2.5 Nytt bibliotek (69042) Prosjekt er foreløpig stilt i bero. Avventer ny behandling i kommunestyret etter sommerferien Økonomisk Belastning Ramme gitt i: Merknad: ramme: 108,0 mill KS ,0 mill Kr KS Finansiering Lånemidler Tilskudd Merknad: GK

7 GRIMSTAD KOMMUNE Bygg- og eiendomstjenesten Side 3 av 4 Revidert ØT 2.6 Ringledning redudant løsning til Frivolltun Bo- og omsorgssenter (69029) Ferdigstilt og under utprøving. Agder energi nett AS har i tillegg montert fjernstyringsløsning. Økonomisk Belastning Ramme gitt i: Merknad: ramme: , ,- Kr KS KS Punkt 5L 2.7 Utvidelse av Eide barnehage (69058) Arbeidet er tilnærmet ferdigstilt og overtatt fra entreprenøren. Endelig økonomisk oversikt foreligger først etter sluttoppgjør med totalentreprenøren. Økonomisk Belastning Ramme gitt i: Merknad: ramme: 4,5 mill KS ,0 mill Kr KS Finansiering Lånemidler Tilskudd Merknad: GK 9,0 mill. 2.8 Utvidelse av Grimstad barnehage (69059) Videre arbeider med utvidelsen av barnehagen er stilt i bero som følge av nye vurderinger innen barnehageområdet. Økonomisk Belastning Ramme gitt i: Merknad: ramme: 5,0 mill 3,0 mill Kr KS KS Ny ramme 3 mill, av en totalramme på 12 mill for Grimstad og Eide barnehage Finansiering Lånemidler Tilskudd Merknad: GK 3,0 mill. 2.9 Berge Gård Senter pålegg fra Arbeidstilsynet (69057) Tilbygget ble overtatt og ferdigstilt bygningsmessig i desember Utvendige arbeider pågår. Gjenstående ventilasjons- og varmearbeider fortsetter frem til fyringssesongen starter (innregulering mv). Økonomisk Belastning Ramme gitt i: Merknad: ramme: 5,0 mill KS ,0 mill Kr KS Finansiering Lånemidler Tilskudd Merknad:

8 GRIMSTAD KOMMUNE Bygg- og eiendomstjenesten Side 4 av 4 Revidert ØT GK 12,0 mill 2.10 Landvik skole utvidelse ett trinn (69067) Bygging pågår i henhold til fremdriftsplan. Hovedsakelig vil tilbygget være klart til bruk ved skolestart Økonomisk Belastning Ramme gitt i: Merknad: ramme: 15,75 mill. Kr KS ,5 mill. Kr KS Finansiering Lånemidler Tilskudd Merknad: GK 17,5 mill Fagskolen (69068) Kulturskolens lokaler. Arbeider er under utførelse innvendig, og anbud for utvendig fasadearbeider er mottatt. Forhandlinger med entreprenører pågår. Kulturskolens lokaler ferdigstilles til november då. Økonomisk Belastning Ramme gitt i: Merknad: ramme: 7,89 mill. Kr KS Finansiering Lånemidler Tilskudd Merknad: GK 7,89 mill. 3 STATLIG TILTAKSPAKKE. Det henvises til separat rapport for prosjekter omhandlende Statlig tiltakspakke.

9 Bygg- og eiendomstjenesten - statlig tiltakspakke 2009 STATUS - STATLIG TILTAKSPAKKE PR 2. KVARTAL 2009 Dusjanlegg med automatisk legionellaspyling Innhentet priser gjennom rammeavtalene. Vurdering av tilbud etter fellesferien Diverse ENØK-tiltak i hele bygningsmassen (overført Holvikahallen) Prosjektmidlene (kr ,-) er overført til prosjekt Holvikahallen. Diverse ENØK-tiltak på rådhuset diverse tiltak i bygningsmassen 350 Anbudskonkurranse er gjennomført, og det er foretatt avklaringsmøte med laveste anbyder. Midlertidige tiltak Fjære skole Grunnarbeider er utført. Oppføring av byggelementer foretas snarest etter fellesferien Eide skole - ombygging tilfluktsrom Arbeidet er under detaljplanlegging. Søknad til bygningsmyndigheten og Arbeidstilsynet er sendt. Carporter for hjemmetjenestens biler på Frivolltun og Feviktun - med ladestasjoner for el-biler Frivolltun: Grunn- og fundamenteringsarbeid er ferdigstilt. Trearbeider forutsettes igangsatt etter fellesferien Feviktun: Oppstart grunn- og fundamenteringsarbeid etter fellesferien Kulturhuset - oppgradere scene Venter på tilbakemelding fra leietaker om hvor det er mest prekært å sette inn tiltak på scenen. Tiltaket omhandler utskiftning av bla scenetepper. Brannstasjonen - taktekking, tilleggsisolering og fasaderehabilitering På det nærmeste ferdigstilt. Gjenstående er kabling, balkong og fasadeskilt. Holvikahallen - taktekking og tilleggsisolering På det nærmeste ferdigstilt. Gjenstående er opprydding og montering av sluker og beslag.

10 Bygg- og eiendomstjenesten - statlig tiltakspakke 2009 prosjekt i henhold til vedtak i kommunestyret enøk ramme prosjektnr ans fremdrift økonomisk status Dusjanlegg med automatisk legionellaspyling kr SL kr 6500 Diverse ENØK-tiltak i hele bygningsmassen (overført Holvikahallen) ja kr SL kr - Diverse ENØK-tiltak på rådhuset diverse tiltak i bygningsmassen 350 ja kr RB kr Midlertidige tiltak Fjære skole kr RB kr Eide skole - ombygging tilfluktsrom kr RB kr Carporter for hjemmetjenestens biler på Frivolltun og Feviktun - med ladestasjoner for el-biler kr RB kr Kulturhuset - oppgradere scene kr RB kr - Brannstasjonen - taktekking, tilleggsisolering og fasaderehabilitering ja kr TAA kr Holvikahallen - taktekking og tilleggsisolering ja kr TAA kr Sum eks mva kr kr NB! Det forutsettes at alle prosjektene er gjennomført i løpet av 2009 og at rammen fullt ut er belastet før utgangen av året. Husk lov- og forskrift om offentlige anskaffelser! Sett papirkopi av hver regning som konteres, inn i en egen perm for senere dokumentasjon og refusjon hos fylkesmannen : Avtalt i driftsmøte (ÅL) å overføre posten kr diverse enøktiltak - over på Holvikahallen : Avtalt merforbruk brannstasjonen, ca kr ,- Øyvind

11 KOMMUNALTEKNISKE TJENESTER STATLIG TILTAKSPAKKE 2009 Status pr. 2. kvartal 2009 Sandum Brygge, (1.5 mill.) Kontraktsforhandlinger med entreprenør skal foretas i august. Anlegget skal være ferdig 15. desember. Stier og smau i sentrum, (0.3 mill) Arbeidene starter opp i august/september. Gang/sykkelsti Hippen, (0.6 mill) En av grunneierne vil ikke avgi grunn frivillig. Prosjektet tas ut av tiltakspakken, og midlene overføres til ENØK tiltak på rådhuset.

12 Rapport, sykefravær og arbeidsmiljø Arbeidsmiljø Det arbeides kontinuerlig for å redusere sykefraværet og for å bedre arbeidsmiljøet i Grimstad kommune. Kommunen har et tett samarbeid med NAV for fokusere på å holde folk i arbeid ved for eksempel tilrettelegging og god dialog med alle partene. Grimstad kommune har siden september 2006 gjennomført et nærværsprosjekt, med fokus på å koordinere og støtte opp om sektorenes ulike tiltak for å bedre arbeidsmiljø og øke nærværet. Prosjektet ble avsluttet pr Kommunestyret innvilget kr ,- for 2009 til tiltak for å øke nærværet på arbeidsplassene. Midlene er blitt benyttet til tiltak som har fokus på arbeidsmiljøet, noe som er vesentlige faktorer i forhold til motivasjon og trivsel på de enkelte arbeidsplasser. Tiltak har bla vært sommersamling på Groos for alle ansatte, sykle til jobben aksjonen samt ulike tiltak på flere av arbeidsplassene. Det har vært gjennomført medarbeiderundersøkelse på alle enheter i løpet av 1. halvår Resultatet fra denne viser at den negative trenden fra 2007 er snudd, og at de fleste nå opplever at Grimstad kommune er en god arbeidsplass. Det arbeides videre med resultatene fra undersøkelsene. For flere detaljer rundt resultatet, vises det til egne rapporter fra medarbeiderundersøkelsen. Sykefravær Tallene for sykefravær bygger på innmeldt fravær for årene 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 og 1. halvår Det ble i løpet av våren 2009 innført nytt personal- og lønnssystem i kommunen. Tallene for 2. kvartal 2009 er derfor ikke helt ajour og det vil derfor ha en liten feilmargin Kv 2. Kv 3. Kv. 4. Kv Figur1: Totalt sykefravær pr. kvartal Vi ser av tallene at fraværet var stigende i 1. kvartal sammenlignet med tidligere år. Det totale fraværet i Grimstad kommune var på 10,27% i 1. kvartal 2009 mens det i 2008 var 9,41. Tallet for 2. kvartal viser en nedgang til 8,56% i 2009 mot 9,25% i Det totale sykefraværet i Norge var på 7,7%i i 1. kvartal 2009, en økning på 3,3% sammenlignet med samme kvartal i fjor. Innen kommunalt forvaltning var fraværet på 8,3%, mens privat sektor har et fraværet på 6,1%. Tallene for 2008 var henholdsvis 8,3% og 6,1%.

13 Sammenligner vi tallene med de nasjonale tallene for kommunal forvaltning, ser vi at fraværet i Grimstad kommune er høyt kv Kv Kv Kv H/S K/O Tekn Støttefunks Figur 2. Totalt sykefravær 1. og 2. kvartal pr. sektor Figur 2. viser detaljert fravær fordelt pr. sektor. 1. kvartal 2009 hadde vi en økning av fraværet i samtlige sektorer, med unntak av støttefunksjonene, sammenlignet med I andre kvartal ser vi at fraværet er synkende sammenlignet med 2008, spesielt gjelder dette teknisk sektor og støttefunksjonene. Sykefraværet følges opp på et mer detaljert nivå innen hver tjenesteenhet, og spesielle tiltak og/eller behov for ekstraordinære tiltak, vurderes fortløpende. I oppfølgingsarbeidet med sykemeldte vektlegges det god dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver for å iverksette nødvendige tiltak. Det totale sykefraværet i Norge viser en klart stigende tendens. I 2004 ble det innført endringer i regelverket i forhold til oppfølging av sykemeldte (IA-avtalen). IA-avtalen vektlegger rask vurdering av aktive tiltak og økt bruk av gradert sykemelding. I 2007 ble det på nytt innført regelendringer som la ytterligere vekt på aktive tiltak, med bla obligatoriske oppfølgingsplaner og dialogmøter mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, samt innføring av Raskere tilbake (kjøp av helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte). NAV viser til at det kan være flere årsaker til at fraværet øket til tross for omfattende bruk av tiltak. Det vises bla. til sammenhenger mellom arbeidsledighet og sykefravær. På grunn av den langvarige konjunkturoppgangen og det meget stramme arbeidsmarkedet de siste årene kunne man derfor forvente økt sykefravær. Fra tidligere forskning har vi også sett at et stramt arbeidsmarked har gitt høy sysselsettingsvekst som har vært positivt korrelert med sykefraværet. Selv om konjunkturene nå har snudd, vil et eventuelt trendskifte i sykefraværet kunne ta noe tid. I Norge kan det se ut til at sykefraværet har et etterslep på et år i forhold til arbeidsledigheten. Det vil også være andre årsaker som påvirker utviklingen i sykefraværet. Faktorer som sammensettingen av befolkningen i yrkesaktiv alder, yrkes- og næringsstruktur og holdningsendringer kan også ha betydning på sikt. I tillegg vil politiske virkemidler som endringer i regelverk og kontroll- og oppfølgingsrutiner ha en innvirkning, men det er usikkert hvilken betydning slike faktorer vil ha på sikt. (Kilde: NAV)

14 Årsbudsjett 2. Kvartal 2009 Konto Kontotekst Årsbudsjett (1000) Regnskap (1000) Budsjett (1000) Avvik (1000) Prosent (1) 0 Lønn Varer/tjenester i komm.tj.prod Anskaff./vedlikeh./utvikl. av driftsm Kjøp av tjen. som erstatt.komm.egenpr Overføringsutg. u/krav til motyt Finans-/Finansierings-utgifter Sum Totale utgifter Salgsinntekter Refusjoner m/krav til motyt Overføringsinnt. u/krav til motyt Finans-/Finansierings-inntekter Sum Totale inntekter Sum nto. Kommune (eksl. VARF, Havn og særregnskap)

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 MULTICONSULT Notat 01 Oppdrag: Småbåthavner i Grimstad kommune Dato: 15.juni 2009 Emne: Strateginotat Oppdr.nr.: Til: Grimstad kommune Tommy Egge Kopi: Grimstad Havn Inger Aaseby Skorstad Utarbeidet av: Åslaug Iversen Kontrollert av: Bjarne Otterdal Sign.: AAI Sign.: BJO Godkjent av: Bernt Hausvik Sign.: BH Sammendrag: Strateginotatet gir en grov oversikt over status, muligheter og anbefalinger. Strateginotatet vil være grunnlaget for å vurdere hvilke lokaliteter som skal tas inn i kommuneplanen. For de fleste lokalitetene må det gjennomføres konsekvensutredning som del av det oppfølgende planarbeidet i kommuneplan eller reguleringsplan. Som grunnlag for planarbeidet er det foretatt en grovtelling av eksisterende båtplasser, som viser 4000 eksisterende plasser i kommunen. Basert på fremskriving av befolkningen i et perspektiv på ca. 25 år, er det så beregnet et behov for ca nye båtplasser i kommunen, inkludert det udekkede behovet i dag (ventelister m.m.) Det er vurdert 21 lokaliteter, der vi anbefaler å gå videre med planlegging for 16 av lokalitetene. Disse inneholder mellom ca nye plasser. Da er det ikke tatt med båthavner med mindre enn 50 nye plasser, med unntak fra bøyeparken, disse vil komme i tillegg. Dersom dette følges opp i videre planlegging, vil det estimerte behovet for nye båtplasser i et 25 års perspektiv være omtrent dekket. MULTICONSULT AS Nedre Skøyen vei 2 P.b. 265 Skøyen 0213 Oslo Tel.: Fax:

33 Småbåthavner i Grimstad kommune Strateginotat MULTICONSULT 1. Innledning Grunnlaget for arbeidet med strateginotatet er vedtak i sak PØ-058/08, der det er slått fast at det utarbeides plan for småbåthavner i Grimstad. I møte med kommunen er det klarlagt at kommunen i første omgang ønsker et strateginotat for å klargjøre fremtidig behov og muligheter. Grimstad Havn har engasjert Multiconsult AS for å utarbeide strateginotatet. Kommunen har utarbeidet forslag til planprogram for revisjon av kommuneplanen. Gjennom annonsering knyttet til høring av planprogrammet, er det åpnet for innspill/forslag til lokaliteter for nye eller utvidelse av eksisterende småbåthavner. Basert på innkomne innspill, og forslag fra Grimstad havn m.fl., er det i strateginotatet vurdert 20 lokaliteter med mer enn 50 nye båtplasser og en bøyepark for større båter, totalt 21 lokaliteter. Ut i fra innspillene som er kommet inn er kommune delt opp i områder. Områdenes utstrekning er beskrevet under kapittelet eksisterende båtplasser. Områdene med Lokalitet har fått område nr (O1 - O10). Områdene, med område nr i parentes, er: SØM inkl Hasseltangen (O1) FEVIK (O2) HESNES (O3) VIKKILEN inkl. Skjevika (O4) SENTRUM HOLVIKA (O5) LANDVIK (O6) MORVIGA / STØLE / STRANDFJORDEN (O7) NØRHOLMKILEN / BUFJORDEN (O8) HOMBORSUND (O9) KALDVELLFJORDEN (O10) /aai Side 2 av 35 c:\livelink\otlocal\mia\workbin\3a4254.r.o\strateginotat.docx

34 Småbåthavner i Grimstad kommune Strateginotat MULTICONSULT 2. Sammendrag: Strateginotatet gir en grov oversikt over status, muligheter og anbefalinger. Strateginotatet vil være grunnlaget for å vurdere hvilke lokaliteter som skal tas inn i kommuneplanen. For de fleste lokalitetene må det gjennomføres konsekvensutredning som del av det oppfølgende planarbeidet i kommuneplan eller reguleringsplan. Oversiktstabell: Som grunnlag for planarbeidet er det foretatt en grovtelling av eksisterende båtplasser, som viser 4000 eksisterende plasser i kommunen. Basert på fremskriving av befolkningen i et perspektiv på ca. 25 år, er det så beregnet et behov for ca nye båtplasser i kommunen, inkludert det udekkede behovet i dag (ventelister m.m.) Det er vurdert 21 lokaliteter, der vi anbefaler å gå videre med planlegging for 16 av lokalitetene. Disse inneholder mellom ca nye plasser. Som nevnt er det da ikke tatt med båthavner med mindre enn 50 nye plasser, med unntak fra bøyeparken, disse vil komme i tillegg. Dersom dette følges opp i videre planlegging, vil det estimerte behovet for nye båtplasser i et 25 års perspektiv være omtrent dekket. Område nr Antall Lokalitet Område navn Eksisterende båtplasser, Ca Anbefalt nye plasser Reservert for fremtiden Nye plasser i andre planer, Usikre i () O1 1 SØM inkl Hasseltangen (11) O2 5 FEVIK (40) O3 1 HESNES 730* O4 3 VIKKILEN inkl. Skjevika 0* (270) 0 SENTRUM O5 1 HOLVIKA (40) O6 1 (2) LANDVIK O7 5 MORVIGA / STØLE / (80) STRANDFJORDEN O8 2 NØRHOLMKILEN / BUFJORDEN O9 1 HOMBORSUND O10 1 KALDVELLFJORDEN SUM 21 Grimstad kommune (441) *Område Hesnes (O3) og Vikkilen inkl. Skjevika (O4) er telt sammen /aai Side 3 av 35 c:\livelink\otlocal\mia\workbin\3a4254.r.o\strateginotat.docx

35 Småbåthavner i Grimstad kommune Strateginotat MULTICONSULT 1. Innledning Sammendrag: Behov for båtplasser Rapporter Studentoppgave: Småbåthavn Grimstad hovedprosjekt Småbåthavnutredning i Grimstad kommune Vurdering av forhold for båthavn, Området Grefstad (Fevik Grefstadvika) Biologisk mangfold land/sjø Planer og tiltak Fylkesdelsplan Kystsoneplan, under arbeid Gjeldende kommuneplan Revidering av Kommuneplanen Planer under arbeid og byggesaker 8 6. Eksisterende båtplasser Antall båtplasser i områdene (dagens situasjon) Søm / Hasseltangen (O1) Fevik (O2) Hesnes (O3) og Vikkilen (O4) Sentrum Holvika (O5) Landvikvannet / Reddalsvannet (O6) Morvikkilen / Støle / Strandfjorden (O7) Nørholmkilen / Bufjorden (O8) Homborsund (O9) Kaldvellfjorden (O10) Lokalitet (nye båtplasser) Søm inkl. Hasseltangen (O1) Fevik (O2) Hesnes(O3) Vikkilen (O4) Holvika (O5) Landvik (O6) Morvigkilen / Støle/Strandfjorden (O7) Nørholmkilen / Bufjorden (O8) Homborsund (O9) Kaldvellfjorden (O10) Lover og forskrifter Planlov Forskrifter om konsekvensutredning planlegging etter plan- og bygningsloven /aai Side 4 av 35 c:\livelink\otlocal\mia\workbin\3a4254.r.o\strateginotat.docx

36 Småbåthavner i Grimstad kommune Strateginotat MULTICONSULT 3. Behov for båtplasser Som i de øvrige kystkommunene på Sørlandet, er det også i Grimstad stor etterspørsel etter båtplasser. I dag er det i overkant av 4000 båtplasser totalt i kommunen. Det er en venteliste for kommunal båtplass med ca. 220 plasser. I tillegg har motorbåtforeningene ventelister. Det er sannsynlig at det reelle udekkede behovet i dag er større. Behovet for båtplasser er knyttet til flere forhold: Det udekkede behovet i dag (ventelister m.m.) Selve byområdet med utvikling av nye boligområder og næringsaktivitet. Etablering av universitet i Grimstad. Utviklingen i områdene Fevik, Vik og Homborsund. Utvikling av helt nye boligområder som kan bli aktualisert ved omlegging av E- 18 og etablering av kollektivaksen. Behovet i nabokommuner som ikke har tilgang til sjø. Hyttebygging med behov for båtplass på fastlandet. I planprogrammet for revisjon av kommuneplanen vises det til at Grimstad har hatt en befolkningsvekst på rundt 1.4% over mange år. Planprogrammet forutsetter at innbyggertallet øker fra dagens til i løpet av år. I arbeidet med å tilrettelegge for nye båtplasser, bør det være et tilsvarende tidsperspektiv, altså minst 25 år. Ut fra at det i dag er i overkant av 4000 båtplasser i kommunen, og at det i tillegg er en venteliste på noen hundre plasser, tilsier dette at det med dagens befolkning skulle vært ca båtplasser. Dersom vi forutsetter tilsvarende behov for den befolkningen som kommer til i løpet av ca. 25 år (ca personer) vil behovet for nye båtplasser i denne perioden være ca , inkludert dagens venteliste. Etter at dagens ventelister er dekket inn, må det altså etableres nær 100 båtplasser pr. år for å dekke behovet /aai Side 5 av 35 c:\livelink\otlocal\mia\workbin\3a4254.r.o\strateginotat.docx

37 Småbåthavner i Grimstad kommune Strateginotat MULTICONSULT 4. Rapporter Til bakgrunn og grunnlag for dette dokumentet er det benyttet en del kjent informasjon om båthavner i Grimstad. 4.1 Studentoppgave: Småbåthavn Grimstad hovedprosjekt 1999 Dette er en rapport som en gruppe studenter ved tidligere Høyskolen i Agder(HIA), nå Universitetet i Agder(UIA), utarbeidet i samarbeid med Grimstad kommune i De har gjort en vurdering på noen egnede steder for båthavner. Utgangspunket for studentoppgaven var Småbåthavnutredning fra Områder fra denne rapporten som det ble sett nærmere på, område nr står i parentes(ox): Vikkilen VIKKILEN (O4) Skjevika VIKKILEN (O4) Holvika HOLVIKA (O5) Landvikvannet LANDVIKVANNET (O6) Morvikfjorden MORVIKFJORDEN (O7) Stølekilen STØLE (O7) Hyllen BUFJORDEN, ut etter befaring (O8) Nørholmkilen NØRHOLMKILEN (O8) 4.2 Småbåthavnutredning i Grimstad kommune 1978 Denne rapporten er utarbeidet av Småbåthavnutvalget, november Denne utredningen startet med 22 alternativer og gikk videre med 4 +1, den siste kom med under arbeidet av rapporten. Denne rapporten tar også med seg: arealbehov i småbåthavner, teknisk utrustning, grunneiere, administrasjon/drift, kostnadsfordeling og finansiering. Denne sees i sammenheng med studentoppgaven fra Vurdering av forhold for båthavn, Området Grefstad (Fevik Grefstadvika) Utarbeidet av Kjell Gilje AS, datert områder mellom Strand Hotell og Grefstadvika er sett nærmere på. Vurderingene er delt opp i 18 punkt. Denne rapporten er lagt inn som et av de private innspill til dette arbeidet. 4.4 Biologisk mangfold land/sjø. Biologisk mangfold på land er kartlagt og data finnes i Naturbase (Direktoratet for naturforvaltning). Havforsknings Instituttet, Flødevigen har kartlagt gyteområder (2007), bløtbunn (2005) og ålegressenger (2007) i Grimstad, det foreligger digitale data for denne kartleggingen. Kartleggingen er hentet inn fra Aust- Agder fylkeskommune. Disse kartleggingene er brukt som oppslagsverk for dette arbeidet og vil være et viktig grunnlasmaterial ved utarbeidelse av konsekvensutredning /aai Side 6 av 35 c:\livelink\otlocal\mia\workbin\3a4254.r.o\strateginotat.docx

38 Småbåthavner i Grimstad kommune Strateginotat MULTICONSULT 5. Planer og tiltak 5.1 Fylkesdelsplan Kystsoneplan, under arbeid Fylkesdelplan for kystsonen i Aust-Agder, En kystsone for rekreasjon og utvikling, er under arbeid og har vært på høring med høringsfrist, Etter høringen er denne planen lagt på is. I følge fylkeskommunen i Aust Agder vil ikke dette arbeidet bli startet opp igjen før ny PBL er trådd i kraft. 5.2 Gjeldende kommuneplan Kommuneplan er vedtatt i kommunestyret og Sitat fra side 33 i kommuneplanen for Grimstad: 5.3 Revidering av Kommuneplanen. Det er laget planprogram for revidering av kommuneplanen i Grimstad, dette ble vedtatt i kommunestyret med følgende vedtak: I følge planprogrammet er det lagt opp til en fremdriftsplan der kommuneplanen skal vedtas av kommunestyret juni 2010, fremdriftsplanen er veiledende /aai Side 7 av 35 c:\livelink\otlocal\mia\workbin\3a4254.r.o\strateginotat.docx

39 Småbåthavner i Grimstad kommune Strateginotat MULTICONSULT 5.4 Planer under arbeid og byggesaker Reguleringsplaner under arbeid og andre planer er tatt med under de respektive områdene. Det er et forbehold om at ikke alle planer og byggesaker som inneholder båthavner er tatt med i dette notatet. For å fremskaffe disse opplysningene, har det vært et samarbeid med administrasjonen i kommunen Reguleringsplan for Grimstad havneområde, Østerbukt Grømbukt, under arbeid Oppstart av planarbeidet er varslet. Planprogrammet er ute til offentlig ettersyn med frist Innen for dette planområdet er det småbåthavner Bygge og deleforbud Midlertidig forbud mot deling og byggearbeid, 33 i PBL, er et verktøy som kan brukes til å utsette byggearbeid til en plan er på plass. Nye midlertidige forbud mot deling og byggearbeid kan komme hele tiden. Det er nedlagt bygge- og deleforbud blant annet i Holvika i påvente av planarbeidet. Bygge og deleforbudet i Holvika går ut i juli Eksisterende båtplasser. Det er brukt Ortofoto, flyfoto, fra 2002 for å telle eksisterende båtplasser i kommunen. Det ble vurdert om skråfoto fra 2002 skulle brukes. Men siden Ortofoto, som ligger på internett, var fra samme tidsrom var dette valgt. Det ble tatt nye skråfoto i 2008, som et geovekst prosjekt, men dette prosjektet har Grimstad kommune valgt å stå utenfor. Derfor fikk vi ikke tilgang til de nyeste dataene. Det er mange havner som er utbygd siden Derfor vært nødvendig med befaring for å telle antall båtplasser. Det er telt båtplasser ved fastlandet, langs kysten. Ett unntak er Landvikvannet og Reddalsvannet. Disse er telt fordi det er kanalforbindelse mellom vannene og ut til sjøen. Tellingen er delt opp i båtfester, mindre småbåthavner og store småbåthavner. Båtfester kan ligge ved brygger, ved land og i små anlegg, mindre enn 10 båter Mindre småbåthavner er havner med plass til båter Store småbåthavner er havner med mer enn 50 båtplasser. En slik registrering av båtplasser er ca og noen havner vil havne i feil kategori, men ved oppdeling av tellingen i kategorier får vi et inntrykk av hvor mange av båtene som ligger i organiserte havner. Hvilke havner som er privat og hvem som er offentlig kommer ikke frem at denne tellingen. Ved telling av båtplasser er kommunen delt opp i områder som går fra øst til vest /aai Side 8 av 35 c:\livelink\otlocal\mia\workbin\3a4254.r.o\strateginotat.docx

40 Småbåthavner i Grimstad kommune Strateginotat MULTICONSULT 6.1 Antall båtplasser i områdene (dagens situasjon) Antall båtplasser presentert i en tabell: Område nr Område navn Båtfester Liten båthavn (10-50 båtplasser) Stor båthavn over 50 båtplasser. Ca Totalt O1 Søm/Hasseltangen O2 Fevik O3/O4 Hesnes / Vikkilen Sentrum O5 Holvika O6 Landvik O7 Morviga / Støle/Strandfjorden O8 Nørholmkilen /Bufjorden O9 Hombrosund O10 Kaldvellfjorden Totalt Grimstad kommune Søm / Hasseltangen (O1) Dette området går fra Arendal grense til Haugenes. Ca 120 båtfester og 165 båtplasser fordelt på to havner, Sagodden (30) og Søm (135). Totalt ca 285 båtplasser. 6.3 Fevik (O2) Dette området går fra Haugenes til og med Moysanden. Ca 190 båtfester og ca 360 båtplasser i Fevik båthavn. Totalt ca 550 båtplasser. 6.4 Hesnes (O3) og Vikkilen (O4) Dette området går fra Moysanden til Hasseldalen. Ca 400 båtfester og ca 330 fordelt på fem havner der den største er båthavnen ved Hessneskanalen med ca 190 båtplasser. Totalt ca 730 båtplasser 6.5 Sentrum Dette området går fra Hasseldalen til Groos. Ca 230 båtfester og ca 580 plasser fordelt på fire store og fire små havner, gjestehavnen er inkluder. Totalt ca 815 båtplasser /aai Side 9 av 35 c:\livelink\otlocal\mia\workbin\3a4254.r.o\strateginotat.docx

41 Småbåthavner i Grimstad kommune Strateginotat MULTICONSULT Sentrum er ikke tatt med i notatet fordi det pågår eget planarbeid for havneområde i sentrum, se pkt Holvika (O5) Dette området går fra Groos til inngangen til Morvigkilen. Holvika båthavn har hatt store utvidelser siden Båtplassene er telt ut i fra befaringsbilder som er tatt høsten 2008 og våren Det er ca 60 båt fester, ca 480 båtplasser i Holvika båthavn og ca 90 båtplasser i mindre havner langs land ved Holvika båthavn. Totalt ca 630 båtplasser 6.7 Landvikvannet / Reddalsvannet (O6) Dette området går fra innløpet til Reddalskanalen innerst i Strandfjorden, tar med seg Landviksvannet og Reddalsvannet. Det er en ca 95 båtfester og en liten havn med ca15 båtplasser. Totalt ca 110 båtplasser 6.8 Morvikkilen / Støle / Strandfjorden (O7) Dette området går fra Morvikkilen, Strandfjorden til Reddalskanalen og til inngangen til Nørholmkilen. Totalt ca 160 båtfester 6.9 Nørholmkilen / Bufjorden (O8) Dette området går fra inngangen til Nørholmkilen, inn Engekilen og ut til Kjekstadneset i Bufjorden. Det er ca 130 båtfester og ca 25 båtplasser i liten havn. Totalt ca 155 båtplasser 6.10 Homborsund (O9) Dette området går fra Kjekstadneset til Vessøya ved Arnevik. Homborsund brygge har hatt utvidelser siden Båtplassene er telt ut i fra befaring som er tatt våren Det er ca 240 båtfester, ca 20 plasser i liten brygge og ca 230 båtplasser ved Homborsund brygge, inkludert ny pir i mai Totalt ca 490 båtplasser 6.11 Kaldvellfjorden (O10) Dette området går fra Vessøya, ved Arnevik til grensen til Lillesand kommune. Det er ca 75 båtfester. Totalt ca 75 båtplasser /aai Side 10 av 35 c:\livelink\otlocal\mia\workbin\3a4254.r.o\strateginotat.docx

42 Småbåthavner i Grimstad kommune Strateginotat MULTICONSULT 7. Lokalitet (nye båtplasser) Område nr Lokalitet nr Hvor Forslagstiller: Utbygd Anbefalt Ja/Nei /Fremtidig Antall nye småbåtplasser O1 1 Hasseltangen Lars Erik Nei Nei Ødegården O2 2 Storesand Jarle Boye Nei Ja 200 O2 3 Bagatell Camping Bagatell Camping Ja Delvis 50 O2 4 Skravika Einar Sætra Delvis Nei O2 5 Terkelsbukt Administrasjonen Nei Nei O2 6 Fevikkilen - Grefstad Kjell Gilje AS Delvis Nei O3 7 Barselkilen Administrasjonen Nei Fremtidig O4 8 Vikkilen Øst Administrasjonen Nei Fremtidig O4 9 Vikkilen David Nybro, Delvis Ja 400 innerst/østsiden Berit Volla, administrasjonen O4 10 Skjevika Administrasjonen, Nei Ja 500 grunneiere O5 11 Holvika Administrasjonen Ja Ja 400 O6 12 Landvikvannet Administrasjonen Delvis Ja 50 nord/øst O7 13 Morvikkilen Oddbjørn Bakke Delvis Ja 100 O7 14 Stølekilen ved Alsand gård / Delvis Ja eksisterende havn Administrasjonen O7 15 Stølekilen -Saulekilen Alsand gård Nei Ja O7 16 Strandfjorden, ved Alsand gård Nei Nei innløpet til Reddalskanalen O7 17 Tjoreneset - Administrasjonen Nei Fremtidig 400 Strandfjorden og Kjell Gilje AS O8 18 Tjoreneset - Kjell Gilje AS Nei Ja 100 Nørholmkilen O8 19 Nørholmkilen Administrasjonen Nei Ja 20 Bøyepark O9 20 Homborsund brygge Administrasjonen Ja Ja 100 O10 21 Bukt ved Bjelleråsen Administrasjonen Nei Fremtidig 100 Tabellen over viser en oversikt over innspill til lokaliteter i dette arbeidet Kilde til Lokalitetene er innspill fra private, innspill fra kommunen ved administrasjonen / politisk gjennom vedtak og studentrapport fra Det ble gjennomført befaring fra båt og fra land for de aktuelle områdene/lokalitetene /aai Side 11 av 35 c:\livelink\otlocal\mia\workbin\3a4254.r.o\strateginotat.docx

43 Småbåthavner i Grimstad kommune Strateginotat MULTICONSULT 7.1 Søm inkl. Hasseltangen (O1) Hasseltangen og Søm-Ruakerkilen er en del av Ra-morenen som er den mest markante og ruvende randavsetning vi har fra siste istid. Natur- og kulturlandskapet er egenartet. Her finnes havstrender, grunne og skjermede saltvannspoller, strandenger, kystfuruskog, rikere edelløvskog og frodig kulturmark. Søm-Ruakerkilen naturreservat inneholder blant annet den største og best utviklede forekomsten av bøkeskog på Sørlandet. Det biologiske mangfoldet er rikt, med flere sopparter, karplanter, sommerfugler og fugler som er oppført på rødlista. Søm-Ruakerkilen naturreservat er en utvidelse av eksisterende Søm naturreservat. Områdene utgjør et totalareal på cirka 1487 dekar, hvorav rundt 1166 dekar er landskapsvern. Omtrent 647 dekar er vannareal, mens 840 dekar er landareal. I sjøområdene som grenser til Arendal kommune, ved Søm, er det viktig område for fugler. Om vinteren søker store mengder ande- og alkefugler inn i Sømskilen. Om sommeren hekker her flere par med andefugler som knoppsvane, grågås, ærfugl og gravand. På øyene i Sømskilen hekker mange par tornirisk, heipiplerke og skjærpiplerke. Den rødlistede arten sandlo hekker på minst en av øyene i Sømskilen, som en av de få stedene i Aust-Agder. Både på høst- og vårtrekket er det mange fugler å se, både i selve Sømskilen og på øyene. Særlig Jerkholmen er en viktig trekklokalitet, men også Aspholmen og Målen er verd å nevne i denne sammenheng. Få steder i fylket kan man for eksempel få se så store ungfuglflokker av stær som på Jerkholmen på ettersommeren og høsten. Jordugle og tornfalk registreres årlig på trekket. I kommunedelplan for småbåthavner Arendal kommune, som er ute til offentlig ettersyn, er det ikke planlagt nye båthavner nær Grimstads grense Hasseltangen - Lars Erik Ødegården (Lokalitet nr 1) Områdebeskrivelse: Området består av to bukter som kan bli en båthavn ved å grave vekk jordet som skiller de to buktene. Buktene ligger skjermet i forhold til vind og vær. Det må mudres i buktene. Eksisterende vei på jordet må bygges om /aai Side 12 av 35 c:\livelink\otlocal\mia\workbin\3a4254.r.o\strateginotat.docx

44 Småbåthavner i Grimstad kommune Strateginotat MULTICONSULT Planstatus / Restriksjoner: Hasseltangen Landskapsvernområdet og Søm-Ruakerkilen Naturreservat ble fastsatt ved kongelig resolusjon av 22.september Området ligger innenfor Søm-Ruakerkilen Naturreservat og/eller Hasseltangen Landskapsvernområdet. Kommuneplanen vises som vannareal for allmenn friluftsliv og landarealet vises som Landbruks-, natur- og friluftsområde. Deler av landområdet er merket med skravur som viser Fri- og/eller friluftsområder. Området er ikke regulert. Infrastruktur (adkomst / trafikk / parkering / kollektivtransport): Adkomsten skjer via Sømsveien, som har en ÅDT på 550 forbi området og Vessøyveien har ca ÅDT på 1600, denne fører ut til RV 420. Veien fra området og ut til RV420 er smal og det kan være problem med møtende trafikk. Det må opparbeides parkeringsplass ved området. Det er ca 900 meter til bussholdeplass med kommunikasjon til Grimstad og Arendal. Naturregistreringer i sjø: I tillegg til naturreservat og landskapsvernområdet har en av buktene treff på bløtbunn. Naturverdier på land: Landskapsvernområde med plantelivsfredning, Naturreservat med mange rødliste arter i området. Muligheter / størrelser: Et område med store konflikt potensial, natur/landskap <-> småbåthavn. 500 båtplasser kan være mulig, parkering kan være et problem og adkomstvei bør utbedres. Anbefalinger: Anbefales ikke tatt med videre i arbeidet Andre planer i området. Sagodden - Sørlandskonsult: Reguleringsplan under arbeid, det ligger inne 60 båtplasser i forslaget som er til behandling i kommunen. Mange av plassene ligger der allerede i dag og det er kun 11 nye plasser i reguleringsforslaget. Søm båthavn: Søm båtforening har søkt og fått tillatelse til å utvide Søm båthavn. Byggesaken har vært til klagebehandling hos Fylkesmannen i Aust-Agder og kommunens vedtak på å bygge 100 nye plasser er nå stedfestet /aai Side 13 av 35 c:\livelink\otlocal\mia\workbin\3a4254.r.o\strateginotat.docx

45 Småbåthavner i Grimstad kommune Strateginotat MULTICONSULT 7.2 Fevik (O2) På Fevik har det vært stor utbygging i de siste årene. Behovet for båtplasser øker i takt med utbyggingen. I dag er det ca 550 båtplasser i området, de fleste av disse ligger i /og rundt Fevik båthavn. Fevik båthavn kan ikke utvides vesentlig. Det er områder rundt Fevik havn som er regulert til småbåthavn, som ikke er utbygd Storesand Jarle Boye (Lokalitet nr 2) Områdebeskrivelse: Området ligger rett sør for Storesand. I dag er det en liten bukt, med fjell på begge sider. Innenfor i bukten er det relativt flatt, dette området er planlagt gravd ut / sprenges vekk for å danne et skjermet basseng for en småbåthavn. Det er planlagt ca 200 båtplasser i området. Det er grunneier som fremmer forslaget. Området rund Storesand er mye benyttet til friluftsliv, både for lokalbefolkningen og turistene Planstatus / Restriksjoner: Kommuneplanen viser landarealet som Landbruks-, natur- og friluftsområde og i sjø vises Natur-, ferdsel-, fiske- og friluftsområder (NFFF). Området er ikke regulert. Infrastruktur (adkomst / trafikk / parkering / kollektivtransport): Det må anlegges ny vei og parkeringsplass. Det er flere alternativer for adkomst. Alt 1:Til statens parkeringsplass for Storesand, ca 500 m med ny vei, delvis kupert terreng. Alt 2: Til Skoleveien ca 1000m med ny vei, litt kupert terreng /aai Side 14 av 35 c:\livelink\otlocal\mia\workbin\3a4254.r.o\strateginotat.docx

46 Småbåthavner i Grimstad kommune Strateginotat MULTICONSULT Det er ikke registrert trafikk tall på adkomstveiene. Begge alternativene vil føre til trafikk gjennom bolig område. Alt 1 har bedre adkomstvei enn Alt 2, med breiere vei og fortau på deler av veien. I området vest for bukta er terrenget rimelig flatt og en kan anlegge parkeringsplass her. Nærmeste bussholdeplass er 1200m unna, her er det forbindelse til Arendal og Grimstad. Naturregistreringer i sjø: Ikke registrert aktuelle naturtyper. Naturverdier på land: Rådyr, beiteområde vinter. Området grenser til er statlig sikret friluftslivsområde, Storesand. Muligheter / størrelser: 200 båtplasser, mulig det er plass til flere. Adkomstvei og parkering må etableres i mye brukt turområde. Anbefalinger: Anbefales tatt med i videre arbeid / kommuneplan. Må konsekvensutredes Fevikkilen Bagatell Camping (Lokalitet nr 3) Områdebeskrivelse: Privat innspill fra leirskolen. Området ligger på østsiden, solsiden, av Fevikkilen, ved innseilingen til Fevik båthavn. I dag blir det drevet leirskole med maritimt innhold på dette området. Ønske å få lagt inn eksisterende bruk i kommuneplanen. I Verkstedsviga er det badeplass, like ved foreslått båthavn. Ytterst i Verkstedsviga er det vær hardt. Her er det etablert kaifront, men ikke båtplasser. Planstatus / Restriksjoner: Kommuneplanen viser området på land til Camping/reiseliv. Område i sjø vises som Natur-, ferdsel-, fiske- og friluftsområder (NFFF). Området er regulert i Fevikkilen øst, stedfestet Området på land er regulert til Campingplass/leirskole og område i sjø er regulert til friluftsområde sjø. Rett over innseilingen til Fevik båthavn, er det godkjent bebyggelsesplan Nærings- /friområde småbåthavn, Fevik nedre, vedtatt Her det planlagt en småbåthavn som enda ikke er bygget. Det er en rammetillatelse under behandling i kommunen. Infrastruktur (adkomst / trafikk / parkering / kollektivtransport): Det er etablert adkomst via privat vei. Trafikk mengden er ikke registrert. Det er ikke opparbeid parkeringsplass i tilknytning til småbåthavnen. Det er 800 m til nærmeste bussholdeplass med forbindelse til Arendal, Grimstad, Kjevik og Kristiansand. Naturregistreringer i sjø: Små forekomster av bløtbunn. Naturverdier på land: Ikke registrert aktuelle naturtyper Muligheter / størrelser: Ca 50 båtplasser, med båtfeste langs brygge, om en holder seg i le for odden. Plassene blir tilknyttet næringen på området /aai Side 15 av 35 c:\livelink\otlocal\mia\workbin\3a4254.r.o\strateginotat.docx

47 Småbåthavner i Grimstad kommune Strateginotat MULTICONSULT Anbefalinger: Området nord for odden legges inn, med 30 m bredde, som eksisterende småbåthavn i kommuneplanen for å synliggjøre dagens bruk Skravika Einar Sætra (Lokalitet nr 4) Områdebeskrivelse: Området ligger værhardt til på vestsiden av Fevikkilen. Havet kommer rett inn og en evt havn vil være utsatt for hav dønninger. Det ligger små havner/båtfester med steinfyllingsmoloer i dag. Planstatus / Restriksjoner: Kommuneplanen viser landarealet som Landbruks-, natur- og friluftsområde og i sjø vises som Natur-, ferdsel-, fiske- og friluftsområder (NFFF). Området er regulert i reguleringsplanen Skravika, vedtatt av kommunestyret, På land er det regulert til Friluftsområde, i sjø er det regulert til privat småbåtanlegg i sjø. Båtplassene er forbeholdt fritidsbebyggelsen som ligger i planen. Antall plasser er ikke nevnt. Småbåts anlegget skal bygges ut etappevis etter behov. Infrastruktur (adkomst / trafikk / parkering / kollektivtransport): Det er planlagt vei i vedtatt reguleringsplan. Det er ikke lagt inn parkeringsplass i forbindelse med planlagt båthavn. Det er ikke registrert trafikk mengde på adkomstvei, adkomsten skjer på privat veg. Det er 1900 m til nærmeste busstopp, her er det forbindelse til Arendal, Grimstad, Kjevik og Kristiansand. Naturregistreringer i sjø: Ikke registrert aktuelle naturtyper Naturverdier på land: Ikke registrert aktuelle naturtyper Muligheter / størrelser: Havet står rett inn, en bølgebryter (tung brygge) vil få problemer med hav dønninger. Av sikkerhetsmessig grunner bør det ikke etableres større småbåthavn i dette området. Anbefalinger: Anbefales ikke tatt med videre i arbeidet Terkelsbukt - Administrasjonen(Lokalitet nr 5) Områdebeskrivelse: Området ligger værhardt til på vestsiden av Fevikkilen. Det er grunt og det må mudres/sprenges. Det ligger spredt båtplasser her i dag. Det jobbes med å få fjernet disse. Området er et sikret friluftslivsområde /aai Side 16 av 35 c:\livelink\otlocal\mia\workbin\3a4254.r.o\strateginotat.docx

300 250 200 150 100 50 0 Likviditetsutvikling 2008-2009 2008 2009 Desember April Mai Juni Juli August September Oktober November Mars Februar Januar Mill. kroner VEDLEGG RAPPORTERING AV FINANSFORVALTNING

Detaljer

300 250 200 150 100 50 0 Likviditetsutvikling 2008-2009 2008 2009 Desember April Mai Juni Juli August September Oktober November Mars Februar Januar Mill. kroner VEDLEGG RAPPORTERING

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Årsmelding 2009 Vedleggshefte. Side 1

ÅRSMELDING 2009. Årsmelding 2009 Vedleggshefte. Side 1 ÅRSMELDING 2009 Årsmelding 2009 Vedleggshefte Side 1 Innholdsfortegnelse RAPPORTERING AV FINANSFORVALTNING side 3 LIKESTILLING I GRIMSTAD KOMMUNE... side 6 ÅRSRAPPORT 2009 FRA SKATTEOPPKREVEREN I GRIMSTAD

Detaljer

1. INNLEDNING side 3. 2. RÅDMANNENS KOMMENTARER side 3. 3. ØKONOMISK RESULTAT OG ØKONOMIANALYSE side 5. 4. GENERELL VURDERING AV VIRKSOMHETEN side 12

1. INNLEDNING side 3. 2. RÅDMANNENS KOMMENTARER side 3. 3. ØKONOMISK RESULTAT OG ØKONOMIANALYSE side 5. 4. GENERELL VURDERING AV VIRKSOMHETEN side 12 Årsmelding 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 GENERELL DEL: 1. INNLEDNING side 3 2. RÅDMANNENS KOMMENTARER side 3 3. ØKONOMISK RESULTAT OG ØKONOMIANALYSE side 5 4. GENERELL VURDERING AV VIRKSOMHETEN side

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

1. Innholdsfortegnelse

1. Innholdsfortegnelse 3. KVARTALSRAPPORT 2011 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Sammendrag... 2 3. Økonomisk hovedoversikt... 3 4. Sektorene... 5 5. Måloppnåelse... 7 6. Driftsrisiko... 11 7. Medarbeidere...

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10

Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

3. KVARTALSRAPPORT 2012

3. KVARTALSRAPPORT 2012 3. KVARTALSRAPPORT 2012 Grimstad kommune 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Sammendrag... 2 3. Økonomisk hovedoversikt... 3 4. Sektorene... 5 5. Driftsrisiko... 6 6. Medarbeidere...

Detaljer

KYSTSTI GRIMSTAD. Friluftsrådet Sør

KYSTSTI GRIMSTAD. Friluftsrådet Sør 2013 KYSTSTI GRIMSTAD Friluftsrådet Sør 2 Innhold Innledning... 4 Utvikling av prosjektet... 4 Muligheter og utfordringer... 5 Mulighet for kyststi fra Arendal til Lillesand... 7 Delstrekning 1: Fra Flageborg

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Møteinnkalling Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 030/10 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Økonomirapport II 31. august 2009

Økonomirapport II 31. august 2009 Økonomirapport II 31. august 2009 Tromsø kommune Behandles i: Finans og byggeutvalget 19. 10 Formannskapet 19. 10 Kommunestyret 28. 10 Innholdsfortegnelse Innstilling til vedtak... 2 1. Innledning... 3

Detaljer

1. Innholdsfortegnelse

1. Innholdsfortegnelse ÅRSMELDING 2010 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Sammendrag... 2 3. Befolkningsutvikling... 3 4. Organisasjon... 4 5. Økonomisk hovedoversikt... 6 6. Sektorene samlet... 8 7. Innsparinger

Detaljer

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 MOLDE KOMMUNE F-sak 126/14 K-sak 94/14 Kommunestyrevedtak 11. desember 2014 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Hovedmål: Kommunen som samfunnsutvikler: - skal

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013 Ringerike kommune Finansrapport 1. tertial 2013 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 2010-2014

OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 2010-2014 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 2010-2014 GRIMSTAD KOMMUNE Rådmannen Oppfølging av kommunestyrevedtak 2014 Nedenfor gis en oversikt over utredningsoppdrag m.v. fra kommunestyret ut 2014, hvem som har ansvar

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING

FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE MAI 2012 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk

Detaljer

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 MOLDE KOMMUNE Rådmannens skisse R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Hovedmål: Kommunen som samfunnsutvikler: - skal være pådriver for vekst og samarbeid i regionen

Detaljer

Innhold. Vedlegg: Grimstad kommune rapport for 2. tertial 2014 3

Innhold. Vedlegg: Grimstad kommune rapport for 2. tertial 2014 3 Rapport 2. tertial 2014 2 Grimstad kommune rapport for 2. tertial 2014 Innhold 1. Sammendrag... 5 2. Økonomisk hovedoversikt... 6 3. Sektorene... 8 4. Driftsrisiko... 9 5. Medarbeidere... 11 6. Justering

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 09.06.2015, kl 14:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT 2008

1. TERTIALRAPPORT 2008 Tertialrapport pr 30 april 1 Søndre Land kommune 1. TERTIALRAPPORT Perioden 1/1 30/4 Tertialrapport pr 30 april 2 I N N H O L D S FO R T E GNELSE RÅDMANNENS KOMMENTAR... 4 OPPSUMMERING... 5 GENERELLE ØKONOMISKE

Detaljer

Møtesakstype/nr. Utvalg PS 21/15 Formannsskapet 19.03.2015 PS / Kommunestyret 23.04.2015

Møtesakstype/nr. Utvalg PS 21/15 Formannsskapet 19.03.2015 PS / Kommunestyret 23.04.2015 Sak 21/15 Saksnummer: 15/3579 Saksbehandler: Eivind Lien Finansrapport 2014 Møtesakstype/nr. Utvalg Møtedato PS 21/15 Formannsskapet 19.03.2015 PS / Kommunestyret 23.04.2015 Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Songdalen kommune Side 1 av 83

Songdalen kommune Side 1 av 83 Songdalen kommune Side 1 av 83 Innholdsoversikt... Side Innledning... 3 Den økonomiske utviklingen... 4 Samfunnsutvikling... 19 Overordnede og sektorovergripende mål... 24 Rådmannens stab... 38 Politisk

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg Natur Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer