Handlingsprogram med Økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram med Økonomiplan 2013-2016"

Transkript

1 Sørum Kommunalteknikk KF Sørum Kommunalteknikk KF Handlingsprogram med Økonomiplan Kommunestyrets vedtak av

2 Innhold KOMMUNESTYRETS VEDTAK 4 1 FORORD 5 2 PLANSTRUKTUR FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF 7 3 SWOT-ANALYSE FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF 8 4 STRATEGISKE MÅL FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF FULLSTENDIG BALANSEREGNSKAP 9 5 FORHOLDET TIL VEDTATTE KOMMUNEPLAN FINANSKAPITAL SAMFUNNSKAPITAL NATUR OG MILJØKAPITAL HUMANKAPITAL STRUKTURKAPITAL 11 6 STRATEGISKE GREP I ØKONOMIPLANPERIODEN HOVEDPLANARBEIDET INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNEN KOMMUNALTEKNIKK PÅ ROMERIKE MARKEDSFØRING AV SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF IDENTITET PROFILERING KUNDEOPPLEVELSE SYNLIGHET LANGSIKTIGE STRATEGIER STYRKE FORETAKETS HANDLEFRIHET FONDSOPPBYGGING RESSURSPLANLEGGING 12 7 VIKTIGE OPPGAVER I PLANPERIODEN ØKT FOKUS OG KVALITET PÅ FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD INNENFOR VÅRE KJERNEOMRÅDER ORGANISASJONSENDRINGER DOKUMENTASJON FORSTERKNING AV ANLEGGSLAG FELLES RENSEANLEGG FOR FET, GJERDRUM OG SØRUM ETABLERING AV REGIONALT SLAMBEHANDLINGSANLEGG PÅ ROMERIKE UTBYGGINGSPLANEN NEDLEGGING AV HOGSET RA 15 Side 2 av 38 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF

3 7.6 HØYDEBASSENG VED SØRUMSAND TILTAKSPAKKE KOMMUNALT VEGVEDLIKEHOLD DRIFTSKONTROLL OG FJERNSTYRING AV VANN OG AVLØPSANLEGG UTSKIFTING AV MASKINER OG UTSTYR UTVIDELSE AV DRIFTSSENTRALEN BEREDSKAP KOMMUNAL INFRASTRUKTUR FREMTIDIG BEREDSKAPSORDNING BEREDSKAPSNIVÅ 17 8 EN KORT OVERSIKT OVER STATUS, UTFORDRINGER OG MÅLSETNINGER INNENFOR FORETAKETS KJERNEOMRÅDER VEGER: VANNFORSYNING: AVLØP: RENOVASJON: FEIING: FIBERKABELNETT: 25 9 DRIFTSBUDSJETTETS ØKONOMISKE RAMMER FONDSMIDLER DISPOSISJONSFOND BUNDNE DRIFTSFOND (SELVKOSTFOND) INNTEKTER AVGIFTSINNTEKTER VANNAVGIFT KLOAKKAVGIFT SLAMAVGIFT (TØMMING AV SEPTIKTANKER) FEIEAVGIFT RENOVASJONSAVGIFT SAMLET GEBYRUTVIKLING STIPULERT FORBRUK SAMLET GEBYRUTVIKLING MÅLT FORBRUK ANDRE SALGSINNTEKTER KOSTNADER KJØP FRA INTERKOMMUNALE SELSKAPER M.V LØNNSKOSTNADER AVSKRIVNINGER RENTEKOSTNADER INVESTERINGSBUDSJETT FINANSIERING 37 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Side 3 av 38

4 Kommunestyrets vedtak Sørum kommunestyre fattet i møte under sak 45/12 følgende vedtak: Styrets forslag vedtas som økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF. Kommunestyret henviser til rådmannens merknader i saksframlegget og henstiller om at foretaket hensyntar disse som ikke er besvart i foretakets bemerkninger av Side 4 av 38 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF

5 1 Forord Styret i Sørum Kommunalteknikk KF behandlet i møte , sak 4/12 dette dokumentet og fattet følgende vedtak: Daglig leders forslag til Handlingsprogram med Økonomiplan med endringer innarbeidet i møtet vedtas som Styrets forslag til Handlingsprogram med Økonomiplan Daglig leders vurdering Administrasjonen legger med dette fram forslag til Handlingsprogram med økonomiplan , for Sørum kommunalteknikk KF. Planens strategiske mål har fokus på langsiktig strategisk planlegging utover økonomiplanperioden og økt grad av interkommunalt samarbeid. I tillegg økt handlefrihet for foretaket mht. økonomi, ressurser og et sterkt kompetansemiljø. Det vil også være viktig å avklare fremtidig ambisjonsnivå på våre tjenester til kundene. Det vil i løpet av planperioden utarbeides et strategidokument for internt bruk. Dette vil ta for seg den langsiktige utviklingen av foretaket utover økonomiplanperioden og vil i tillegg inneholde planer for både kjerne- og strategisk kompetanse samt arbeidsmål. Vår virksomhet skal planlegge, bygge ut og drifte kommunens infrastruktur. Noen av de utfordringene vi står overfor er knyttet til merkbare klimaendringer som gir ekstreme vannmengder som skal håndteres på kort tid samt et økt utbyggingsbehov pga. rask befolkningsvekst i kommunen. Vi ser også at kompetanse er et område som vil være sårbart for vår virksomhet fremover. Et ustabilt rentemarked kombinert med store investeringsbehov gir usikkerhet mht. økonomi, utbyggingstakt og gebyrutvikling. For å utvikle virksomheten og tjenestene fremover til beste for kundene, vil samarbeid med andre kommuner og foretak samt både å vurdere og initiere interkommunale felles løsninger innen kommunalteknikk stå sentralt. Vi ser at samarbeid og løsninger omkring totalløsninger innen kommunalteknisk vil kunne være avgjørende for å gi gode og kostnadseffektive løsninger og tjenester som ivaretar kundenes behov, oppbygging av et sterkere fagmiljø med god kompetanse og en fortsatt kommunal styring. For å forbedre tilgjengelighet, omdømme og kundeservice ligger våre muligheter i økt utnyttelse av Mitt nabolag, SMS-varsling, sosiale medier med bruk av fagsystemer og tilgjengelig teknologi. Dette vil også avhenge av kostnadseffektive og godt gjennomførte utbyggingsprosjekter, effektiv drifting og en god beredskap samt profilering og synlighet i media samt lokale og nasjonale fagmiljøer. Når det gjelder utbygging og drifting av vår infrastruktur vil revidering av Hovedplan Vann, Avløp og Vei være avgjørende for å beskrive ulike kvalitetsnivåer med tilhørende kostnadsbilder og konsekvenser. Dette for å danne et godt beslutningsgrunnlag for fastsettelse av ambisjonsnivåer for de ulike tjenestene foretaket skal tilby sine kunder. Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Side 5 av 38

6 Vår virksomhet har ved ansettelse av controller i 2012 nå god og tilstrekkelig kompetanse innen alle fagområder. Vi er avhengig av god kompetanse og et godt arbeidsmiljø for å kunne være en attraktiv arbeidsplass mht. bla. rekruttering, ha et sterkt og bredt nok fagmiljø samt kunne være en sterk bidragsyter og pådriver i samarbeide med andre. Kompetanseplaner for alle virksomhetene vil bli samlet i en felles kompetanseplan for hele foretaket. Tiltak for å beholde og rekruttere fagpersonell og ledelse vil gi viktige signaler internt og eksternt om vår satsning på våre medarbeidere. Vår virksomhet har store drifts- og beredskaps oppgaver samt betydelige utbyggingsprosjekter med store investeringsbehov. Det er i økonomiplanen lagt opp til noe økning i bemanningen for å kunne dreie fra å kjøpe prosjektering, kartlegging og utbygging til å gjøre flere av disse oppgavene i innen egen organisasjon. Vi har verifisert at bruk av egne ressurser er besparende og kostnadseffektivt. Det er da vårt ansvar å få mest ut av de midlene som vi forvalter for våre kunder. Med etableringen av et felles renseanlegg mellom Fet, Gjerdrum og Sørum, vil en del av vår virksomhet, kompetanse og personell overføres til dette selskapet. Dette vil innebære organisasjons - og oppgavemessige endringer og tilpasninger mht. bla. etablering av driftsavtaler med kjøp og salg av tjenester mellom foretak og det interkommunale selskapet. Vårt investeringsbehov er i hovedsak knyttet til nyanlegg, rehabilitering, kapasitetsøkning og sanering av vann og avløp. I tillegg etablering av nytt renseanlegg for Sørum og et høydebasseng for Sørumsand. Investeringsbudsjettet for avløp er lagt inn med et lavere ambisjonsnivå enn det som er vedtatt i utbyggingsplan. Avviklingen av spredt avløp med tilkobling til kommunale ledninger revurderes da investeringsbehovet blir svært krevende. Dette av hensyn til en forsvarlig gebyrutvikling. Vårt fokus innen vann og avløp vil være tiltak for å begrense inn- og utlekking av vann og avløpsnettet fremover. Fastsetting av nivåene på dette vil bli vurdert ut fra økonomiske og miljømessige hensyn. Dette vil ha store økonomiske konsekvenser mht. lavere saneringstakt, mindre tilførsel til renseanleggene og begrense gebyrutviklingen. Renseanlegget på Hogset planlegges avviklet innen 2016 da vi kan samordne denne nedleggelsen ved legging avløpsledningsnett mot Sørumsand når NRV etablerer gjensidig reservevannsforsyning med Aurskog Høland kommune. En utbygging av ny driftskontroll og en investering i ombygging og utbygging av driftssentralen for å ivareta krav til arbeidsmiljø og fremtidig utnyttelse, er prioritert i perioden. Årlige investeringer til vei er knyttet til forsterkning og asfaltering. Driftstilskuddet som er gitt gjennom tiltakspakken for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet vil være gjennomført i Det forventes da at vi har et relativt godt vegnett, med en tilstand som gjør det kostnadseffektivt å drifte. Det er imidlertid fortsatt noe vedlikeholdsetterslep samt en del manglede investeringer før vi har et 1. klasses vegnett. For å kunne ha en forutsigbar og jevn gebyrutvikling på avløp uten betydelige variasjoner pga. investeringstidspunkt, legges det opp til en årlig gebyrutvikling på 8-10 % i perioden. Side 6 av 38 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF

7 Dette vil bygge opp våre fond innen avløp frem tom 2014 for deretter å kunne takle etableringen av bla. et nytt felles renseanlegg. For vanngebyret vil prisutviklingen flate ut i perioden frem til Når det gjelder våre KS-systemer vil det arbeides med å få på plass internkontroll system for vann og avløp. Samordne og oppjustere disse opp mot våre beredskapsplaner og foreta en tilordning til Sørum kommunes kvalitetssystem. De ansatte i foretaket nedlegger betydelig innsats i jobben sin og et tar betydelig tar ansvar for sine fagområder og oppgaver. Arbeidsmiljøundersøkelsene årlig gir gode resultater og vi har et godt arbeidsmiljø med lavt sykefravær der de ansatte føler at de har tilstrekkelig myndighet til å utføre jobben sin på en god måte. 2 Planstruktur for Sørum kommunalteknikk KF Kommuneplanen, kommunens økonomiplan og eiermeldingen, samt hovedplaner for fagområdene er sentrale dokumenter som gir innspill til økonomiplanen for Økonomiplanens første år setter de økonomiske rammene for årsbudsjett med virksomhetsplan for Økonomiplanen omhandler de nærmeste 4 årene, og gir en oversikt over hva som er bundet og hvilken handlefrihet som foreligger. Økonomiplanen gir en samlet oversikt over foretakets drift og investeringer. Planen skal være i balanse både på drifts- og investeringssiden. Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Side 7 av 38

8 3 SWOT-analyse for Sørum Kommunalteknikk KF Omverden Trusler: Klimaendringer Uforutsigbare rammevilkår Ustabilt rentemarked kombinert med store investeringsbehov Rask befolkningsvekst Manglende tilgang på kompetanse Muligheter: Sosiale medier og Mitt nabolag Interkommunalt samarbeid Vekstkommune og økende kundegrunnlag Høy grad av miljøbevissthet Teknologisk utvikling Grønne sertifikater Egen organisasjon Forbedringsområder: Informasjons- og profileringsarbeid Ressursoptimalisering gjennom evaluering, analysering og derav forbedring Definere ambisjonsnivåer Samhandling mellom foretaket og Rådmannskommunen Langsiktighet i organisasjons- og kompetanseutviklingen, samt i rekrutteringsarbeidet. Intern- og kvalitetskontroll Sterke sider: Hensiktsmessig organisering og bemanning som sikrer fleksibilitet, konkurranseevne og handlekraft. Engasjerte og godt kvalifiserte medarbeidere som gir et sterkt fagmiljø. Godt arbeidsmiljø med god samhandling Kommunens viktigste miljøbedrift Nærhet til kundene 4 Strategiske mål for Sørum kommunalteknikk KF Å ha en strategi for den langsiktige utviklingen ut over økonomiplanperioden. Å være en pådriver for økt grad av samarbeid med kommuner og foretak i regionen. Å sikre foretaket handlefrihet, både økonomisk og ressursmessig. Å markedsføre Sørum Kommunalteknikk KF som et sterkt kompetansemiljø lokalt og regionalt. Å avklare ambisjonsnivåene for de tjenestene foretaket skal yte. Side 8 av 38 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF

9 FBR Samfunnskapital & Natur & miljøkapital Humankapital & Strukturkapital Brukerkapital & Strukturkapital Finanskapital Strategiske mål Å avklare ambisjonsnivåene for de tjenestene foretaket skal yte Være en pådriver for økt grad av samarbeid med kommuner og foretak i regionen Å markedsføre Sørum Kommunalteknikk KF som et sterkt kompetansemiljø lokalt og regionalt. Å ha en strategi for den langsiktige utviklingen ut over økonomiplanperioden. Å sikre foretaket handlefrihet, både økonomisk og ressursmessig. Suksesskriterier / fokusområde Utarbeide ulike kvalitetsnivåer med tilhørende kostnader for alle foretakets tjenesteområder Endringsvilje og -evne Initiativrike og søkende etter samarbeidsarenaer Synlige og aktive på ulike arenaer innen foretakets ansvarsområder. Utarbeide et internt strategidokument som sikrer en helhetlig og langsiktig utvikling av foretaket. Opparbeide - og beholde et disposisjonsfond på ca kr 4 mill. Helhetlig og langsiktig ressursplanlegging Indikatorer Hvor vidt hovedplaner er fremmet til behandling i kommunestyret Omfang av samarbeidsprosjekter Innenfor foretakets områder Medarbeidertilfredshet Sykefravær Omfang av omtale i presse fagtidsskrifter, og deltagelse i utredninger samt antall foredrag holdt eksternt Hvor vidt det blir utarbeidet et slikt dokument. Hvorvidt fondet vokser med gjennomsnittlig en million kroner pr år gjennom planperioden Hvorvidt det er utarbeidet ressursforvaltningsplan Målemetode Antall hovedplaner behandlet i kommunestyret Antall Årlig medarbeiderundersøkelse Månedlig rapport Antall Ja eller nei Månedlig resultatoppfølging / tertial/ årsrapport Ja eller nei Ambisjonsnivå / ønsket resultat prosjekter Bedren enn 5 i skår på pkt fornøyde med arbeidsplassen Sykefravær < 3 % Presseoppslag lokalt 25 Antall oppslag fagtidsskrift 5 Antall eksterne foredrag 4 Antall utredninger nasjonalt nivå Bidrag skt kf 2 Ja Kr 4 mill opparbeidet i disposisjonsfond pr Ja Sørum kommunalteknikk KF 4.1 Fullstendig balanseregnskap Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Side 9 av 38

10 5 Forholdet til vedtatte kommuneplan Finanskapital Det er i kommuneplanen lagt opp til en vekst på 100 nye boenheter pr. år. Dette er også benyttet som en forutsetning i denne planen. Vi følger også opp målene i kommuneplanen ved å legge opp til en bærekraftig økonomi, med økonomisk forutsigbarhet. Dette gjøres ved at vi budsjetterer med et årlig overskudd, og oppbygning av disposisjonsfond. 5.2 Samfunnskapital Kommuneplanen omtaler videre at ved utvikling av tettstedene opparbeider kommunen teknisk infrastruktur som vann, renovasjon, avløp og veg. Det er sagt at veksten vil komme i tilknytning til tettstedene. Utvikling og etablering av teknisk infrastruktur er en viktig faktor, og dette er innarbeidet. Det er viktig å styrke infrastrukturen spesielt i Sørumsand og Frogner området. I Sørumsand-området er det vannforsyning som er den mest kritiske faktoren, mens det i Frognerområdet er kapasiteten til avløpsnettet som er mest kritisk. For de øvrige tettstedene vil det også være behov for å utvikle infrastrukturen i tråd med utviklingen for øvrig. I dette handlingsprogrammet er det innarbeidet tiltak som vil ivareta Sørum kommunalteknikk s forpliktelser i forhold til teknisk infrastruktur i Sørum kommunes gjeldende kommuneplan. 5.3 Natur og miljøkapital Kommuneplanen påpeker ansvaret for vann og avløpsledninger, og at kvaliteten på ledningsnettet er avgjørende for blant annet lekkasjer og innlekk av vann i nettet, slik at ikke mer vann enn nødvendig blir ført til rensing. Utskiftning og fornying av ledningsnettet er viktige oppgaver både med hensyn på utlekk og innlekk av spillvann og drikkevann. Å redusere disse lekkasjene er viktig både med hensyn på forurensning og energibesparelser. Det er avsatt midler til dette formålet, men utskiftningstakten for ledninger bør økes på sikt. Det er også avsatt midler til utvikling av fibernettet, det er primært tenkt utbygd sammen med avløpsnettet ved utbyggingsplanen, men også ved andre anlegg. Videre ønskes det å satse på forebyggende arbeid på alle plan, fra helsetjenester for barn, unge, familier og eldre til å forebygge trafikkulykker. Trafikksikkerhet ligger inne i budsjettene for kommunale veger. Dette er et viktig felt, som prioriteres høyt. Utover spesifikke trafikksikkerhetstiltak er også et godt vedlikehold av vegnett en viktig oppgave i trafikksikkerhetsarbeidet. Brøyting og strøing er et godt eksempel på dette og vinterdrift prioriteres høyt innen vegvedlikeholdet. I tillegg er det årlig avsatt midler til gjennomføring av aksjon skoleveg prosjekter i investeringsbudsjettet. 5.4 Humankapital Kommuneplanen påpeker også viktigheten av å være en attraktiv arbeidsgiver. Det er i planen lagt til rette for kompetanseutvikling og å opprettholde et godt fagmiljø i Sørum kommunalteknikk KF. Det satses også på å bedre og utvikle dette. Samarbeide med andre kommuner og foretak i regionen er et av tiltakene for å kunne få et større fagmiljø og bedre kompetanseutvikling. Det settes av midler til dette formålet. Side 10 av 38 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF

11 5.5 Strukturkapital Kommuneplanen påpeker blant annet ledningsnett og veger som er en forutsetning for tjenesteyting og for å holde hjulene i lokalsamfunnet i gang. Det gjøres kontinuerlig arbeid for å sikre en effektiv utnyttelse av infrastrukturen, hvor en også samarbeider med andre kommuner og private aktører. Dette er en viktig oppgave, som det legges opp til å videreføre i perioden. 6 Strategiske grep i Økonomiplanperioden 6.1 Hovedplanarbeidet Ved fremtidige revidering av hovedplaner skal det beskrives ulike kvalitetsnivåer med tilhørende kostnadsbilder og konsekvenser. Dette for å danne et godt beslutningsgrunnlag for fastsettelse av ambisjonsnivåer for de ulike tjenestene foretaket skal tilby sine kunder. 6.2 Interkommunalt samarbeid innen kommunalteknikk på Romerike I forbindelse med etableringen av et interkommunalt renseanlegg for avløpsvann, vil det også være naturlig å vurdere samarbeid innenfor flere oppgaver innenfor kommunalteknikk. Sørum kommunalteknikk KF skal være en pådriver for å finne mulige samarbeidsområder og utrede disse mulighetene. Det er viktig at man ser på mulighetene, men det er også viktig at brukerne, ansatte og totaløkonomien i slikt eventuelt samarbeid blir de avgjørende faktorene for arbeidet. 6.3 Markedsføring av Sørum kommunalteknikk KF Foretaket ønsker å sette fokus på eget omdømme. Dette for å oppnå flere effekter som, stolthet over egen arbeidsplass, bedret rekruttering og beholde arbeidskraft og få mer fornøyde kunder Identitet Foretaket vil i planperioden arbeide for å skape en felles identitet internt og fremstå enhetlig utad for å bygge et godt omdømme Profilering Foretaket vil i planperioden utarbeide en profileringshåndbok. I utarbeidelse av profilen vil det være viktig å vise tilhørighet til Sørum kommune, samt de fagområdene vi representerer Kundeopplevelse Kundene skal oppleve en høy kvalitet og service i alle ledd ved kontakt med og leveranse fra foretaket. Ved bruk av Mitt Nabolag, SMS varsling, samt økt tilgjengelighet på Internettsider Synlighet Foretaket skal være synlige og aktive innenfor foretakets ansvarsområder. Dette gjelder både omtale i lokalpressen og fagtidsskrifter. Foretaket skal aktivt delta i utredninger på nasjonalt nivå, samt være ute å holde foredrag ved ulike fagkonferanser i regi av bransjeorganisasjoner og lignende Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Side 11 av 38

12 6.4 Langsiktige strategier Det vil i løpet av planperioden utarbeides et strategidokument for internt bruk. Dokumentet vil ta for seg den langsiktige utviklingen av foretaket utover økonomiplanperioden. Dokumentet vil også inneholde planer for både kjerne- og strategisk kompetanse, og arbeidsmål som skulle ha vært en del av virksomhetsplanen i henhold til Sørum kommunes kvalitetssystem. 6.5 Styrke foretakets handlefrihet Fondsoppbygging Sørum kommunalteknikk KF legger opp til å bygge opp et udisponert driftsfond på kr 4 mill, for å bedre handlingsrommet, og sikre seg reserver til å gjennomføre nødvendige strakstiltak. Dette vil gi ytterligere fleksibilitet i driften, samt styrke foretakets handlingskraft Ressursplanlegging For å bedre handlefriheten og effektiviteten vil det utarbeides en helhetlig ressursforvaltningsplan, der både kompetanse, lokasjoner, bemanning og maskiner inngår. Det vil i denne planleggingen være viktig å avsette tilstrekkelig med tid til de planlagte oppgavene, samt at det bør avsettes rom for uforutsette hendelser. 7 Viktige oppgaver i planperioden 7.1 Økt fokus og kvalitet på forvaltning, drift og vedlikehold innenfor våre kjerneområder Organisasjonsendringer Ved etableringen av felles avløpsrenseløsning for Fet, Gjerdrum og Sørum kommuner, skal det etableres et interkommunalt selskap (IKS) etter lov om interkommunale selskaper hvor personell tilknyttet avløpsrensing i de respektive kommuner overføres til det nye selskapet. For foretaket medfører dette at virksomheten Renseanlegg overføres til IKS et. Denne virksomheten drifter i dag foretakets 3 renseanlegg og 33 pumpestasjoner for avløp. Det legges opp til at grensesnittet mellom IKS et og eierkommunene blir i definerte tilknytningspunkter i de tre kommunene. Eierkommunene vil da sitte igjen med ansvaret for drift av kommunens interne ledningsnett og pumpestasjoner. Det er ikke tatt stilling til om også dette arbeidet skal utføres av IKS et eller foretaket, men det må inngås særskilt avtale med IKS et om dette dersom foretaket ønsker å sette bort driften. Uavhengig av hvilken løsning som velges, vil det være behov for å se på hvordan foretaket skal organisere sitt arbeid videre. Det vil i denne sammenhengen være naturlig å diskutere samarbeid med de øvrige kommunene om et utvidet samarbeid innenfor hele fagområdet kommunalteknikk. Side 12 av 38 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF

13 7.1.2 Dokumentasjon Kartlegging Foretaket planlegger å kartlegge og digitalisere eksisterende infrastruktur i større grad enn i dag for å kunne øke servicegraden mot våre kunder. I tillegg vil det gi en bedret beredskap, samt grunnlag for planlegging og prosjektering av ny og sanering av gammel infrastruktur. I dag kjøper vi kapasitet tilsvarende et halvt årsverk fra Sørum kommune. Kapasiteten er ikke tilstrekkelig til å foreta det nødvendige og planlagte løftet. Derfor forsterkes det med å leie inn eksterne ressurser og kompetanse. I løpet av planperioden vil det måtte vurderes en mer fremtidsrettet og permanent ressurs. Sluttdokumentasjon og ferdigtegning Ved prosjektgjennomføring er det behov for å fremstille komplett ferdigdokumentasjon, som tegninger, materiallister, vedlikeholdsprosedyrer, mm. Foretaket besitter delvis kompetanse og utstyr til å utføre dette gjennom eksisterende ingeniørkompetanse, men at arbeidet kan utføres mer rasjonelt og kostnadseffektivt ved bruk av teknisk tegner. I tillegg vil det kunne hentes ut positive effekter ved prosjektering. Økt oppdragsmengde ved anleggslaget vil medføre også økt etterspørsel etter denne tjenesten Forsterkning av anleggslag Fra , har Sørum kommunalteknikk KF operert med et eget anleggslag. Dette viser seg så langt å ha bedret gjennomføringsevnen innen prosjektgjennomføring. Det viser seg også at gjennomføring av prosjekter i egenregi er kostnadseffektivt. Det tas ut effekter både med hensyn på kostnader til anleggsgjennomføring, men også med hensyn på prosjektering og prosjektledelse. Anleggsavdelingen kan også dokumentere kostnadseffektivitet ved å ha deltatt i, og vunnet anbudskonkurranser i perioden. Dagens dimensjonering utgjør under 10 % av den totale investeringsmengden. En økning av kapasiteten innarbeides i perioden Økningen planlegges benyttet til å utføre prosjekter i egen regi. På bakgrunn av dette er det i planperioden foreslått innarbeidet en styrking av entreprenøravdelingen. Entreprenøravdelingen styrkes ved at det innarbeides to årsverk fra Deretter innarbeides det to årsverk fra Egen entreprenøravdeling vil ikke medføre økte kostnader, men vil finansieres med midler som i dag benyttes til kjøp av eksterne entreprenører. 7.2 Felles renseanlegg for Fet, Gjerdrum og Sørum Det jobbes med en fremtidig avløpsløsning i samarbeid med Fet og Gjerdrum. Samarbeidsformen er tenkt organisert som IKS, der Sørum kommunalteknikk KF blir kunde av IKSet. De eksakte konsekvensene er ikke klare, men i dette økonomiplanforslaget er det innarbeidet konsekvenser av dette. Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Side 13 av 38

14 Status for prosjektet mars 2012 er at det jobbes med Selskapsavtale samt lokaliseringsvalg. Det jobbes også med konkurransegrunnlag for bygging av renseanlegget samt skisseprosjekter og prosjektering av overføringsledninger. På bakgrunn av de foreløpige utredninger kan det forventes at de årlige kostnadsøkningene man vil få ved etablering av en ny renseløsning er størrelsesorden kr 25. mill, Disse kostnadene er innarbeidet i økonomiplanforslaget og lagt som grunnlag for beregning av avgiftsutviklingen. Den fremtidige løsningen vil også medføre organisatoriske endringer, da det er tenkt en virksomhetsoverdragelse av hele virksomheten Prosessteknikk til det nye IKSet. Prosjektet er et viktig miljøprosjekt, og det jobbes målrettet mot Miljøverndepartementet vedrørende avklaringer om eventuelle tilskudd til prosjektet. Dette forventes avklart innen planperioden, men eventuelle tilskudd er det ikke tatt høyde for. Prosjektet er et høyt prioritert prosjekt i Sørum kommunalteknikk KF, men i planperioden er det forventet at IKSet er opprettet, og det er derfor ikke tatt høyde for at Sørum Kommunalteknikk KF vil bruke store resurser på prosjektet. For Virksomheten Prosessteknikk, vil det fortsatt forventes at det vil benyttes en del ressurser på prosjektet, da hele virksomheten vil bli overført til IKSet. 7.3 Etablering av Regionalt slambehandlingsanlegg på Romerike Foretaket kjører i dag alt slam fra Sørumsand renseanlegg til Holmestrand for sluttbehandling. Dette er ikke en tilfredsstillende løsning med hensyn på miljøet. Foretaket vil derfor være en initiativtaker og sterk pådriver til at det etableres et regionalt anlegg på Romerike. Det jobbes med et samarbeid med NRA i tillegg til de kommunene som allerede har sagt seg villig til å være med på et slikt samarbeid. Det kan være aktuelt å utrede flere ulike alternativer, der Krogstad vil være et av alternativene. 7.4 Utbyggingsplanen Når kommunestyret i juni 2006 vedtok plan for sanering av avløp i spredt bebyggelse, vedtok de også at foretaket skulle utarbeide en plan for utbygging av det kommunale avløpsnettet. Denne planen skisserer en massiv utbygging av avløpsnettet, som vil muliggjøre offentlig kloakkering av ca 840 husstander i spredt bebyggelse. Kommunestyret vedtok denne planen høsten Det er nå igangsatt delprosjekter innen utbyggingsplanen. Dette har avdekket at kostnadene kan forventes å overstige det som er anslått i planen. I forbindelse med rulleringen av Hovedplan Avløp ble det inngått en avtale med Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) og Sweco hvor følgende ble undersøkt og vurdert: Samfunnsnytten av tiltak Kostnadseffektivitet i utbyggingsplan for kommunalt avløp Vurdering av begrepet uforholdsmessige kostnader i EU s rammedirektiv for vann Nåverdiberegninger av tiltakene i utbyggingsplanen Side 14 av 38 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF

15 Nivarapporten konkluderte med at flere av prosjektene ikke bør gjennomføres sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Konsekvensene av dette vil bli nærmere avklart gjennom det videre arbeidet med hovedplan avløp, som forventes ferdigstilt i Det vil imidlertid prioriteres tiltak i Leiras nedslagsfelt, da det er dette vassdraget som har den korteste fristen. Niva rapporten avdekker imidlertid at utbyggingsplanen slik den er vedtatt ikke vil være å anbefale gjennomført. En eventuell gjennomføring vil medføre at avløpsgebyrene i Sørum vil øke betydelig. Som en konsekvens av dette er det i investeringsbudsjettet lagt inn et lavere ambisjonsnivå enn det som er vedtatt i utbyggingsplanen. 7.5 Nedlegging av Hogset RA For å innfri målet om å ha Glomma som eneste resipient av renset avløpsvann fra kommunale anlegg, må også Hogset renseanlegg nedlegges. Dette planlegges gjennomført i forbindelse med etablering av planlagt ledning for rejektvann fra Krogstad Miljøpark samt reservevannforsyning mellom NRV og Aurskog-Høland Kommune, som skal stå ferdig senest Høydebasseng ved Sørumsand. Det er i planperioden innarbeidet bygging av nytt høydebasseng ved Sørumsand. Prosjektet er delvis finansiert i 2012, men fullfinansieres i 2013 Høydebasseng er en viktig og nødvendig del av vannforsyningssystemet. Det er i dag kun ett høydebasseng i vårt forsyningsnett, dette ligger i Vardefjellet, i tillegg besitter NRV et høydebasseng som sikrer leveranser til Sørum. Bassenget vil ha flere funksjoner, både drifts-, sikkerhets- og kvalitetsmessig. Driftsmessig vil det bidra til å utjevne topper i vannforbruket slik at vi kan utsette oppdimensjonering av overføringsledningene etter maksimale belastningen på Sørumsand. Det vil også gi en bedret driftssituasjon ved å utjevne trykket på nettet. 7.7 Tiltakspakke kommunalt vegvedlikehold I 2013 vil siste del av tiltakspakka for det kommunale vegnettet sluttføres. Det er da forventet at vi har et relativt godt vegnett, med en tilstand som gjør det kostnadseffektivt å drifte. Det er imidlertid fortsatt noe vedlikeholdsetterslep samt en del manglede investeringer før vi har et 1. klasses vegnett. På bakgrunn av de økte kostnadene til drift og vedlikehold av vegnettet i forbindelse med kraftigere og mer intense nedbørsperioder, har deler av tiltakspakka blitt brukt til oppdimensjonering av overvannssystem, samt istandsetting av veger etter utvasking. 7.8 Driftskontroll og fjernstyring av vann og avløpsanlegg Dagens driftskontroll er et system fra år Dette anlegget er under utfasing hos leverandøren, og reservedeler og kompatible komponenter begynner å bli vanskelig å fremskaffe. Anlegget bæres av servere som er av eldre dato, og leverandøren har tilbydd å levere en ny og oppdatert løsning, dette er imidlertid relativt kostbart for bare å holde liv i et gammelt og utrangert system. Det var en forventning om at dette kunne driftes frem til nytt renseanlegg, men i og med at dette er skjøvet noe ut i tid ser vi at dette ikke lar seg gjøre og valg i forhold til oppgradering eller utskifting presser seg på. Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Side 15 av 38

16 Det er også behov for noe utbygging av dagens anlegg, da noe kommunikasjon mangler, nye VA-anlegg etableres og noen anlegg mister sin kommunikasjon fordi leverandører vi leier linjer fra i dag kutter dette tilbudet. Med bakgrunn i dette er det innarbeidet utskifting og oppgradering av dagens Driftskontroll og fjernstyringsanlegg i investeringsbudsjettet. Det vil stilles krav om at det leveres et åpent anlegg som enkelt vil la seg integrere i fellesanlegg ved interkommunalt samarbeid, og da spesielt med tanke på en fremtidig felles avløpsrenseanlegg med Fet og Gjerdrum. Sørum Kommunalteknikk KF og Gjerdrum kommune er enige om å gjøre en felles anskaffelse av driftskontroll. Det vil også bli tillagt vekt at anlegget skal kunne kommunisere med det anlegget Fet kommune benytter i dag, samt nytt felles avløpsrenseanlegg. De viktigste funksjonene driftskontrollanlegget skal ivareta er følgende: Lokal prosesstyring Samband mellom pumpestasjoner og tilhørende basseng i vannverket Samband mellom avløpspumpestasjoner som krever forriglinger Overvåkning og alarmvarsling Interaktiv kommunikasjon mellom operatør og prosess. Redskap for lekkasjesøking Lagre historiske data Sammenstille data i rapporter for drift og til myndigheter Grafisk presentasjon av data i form av trendkurver etc. Interaktiv kommunikasjon mellom operatør og prosess innebærer at driftskontrollanlegget til en hver tid skal gi operatør korrekt oversikt over status i stasjonene i vann og avløpsnettet. Operatør skal kunne endre alle viktige styrings og reguleringsparametere i VA-prosessene. Dette er funksjoner som er viktig for å ivareta våre lovpålagte oppgaver, og forhindre unødvendige overløp for avløp, og ha en sikker og trygg vannforsyning, samt at det forenkler og forbedrer vår lovpålagte rapportering til overordnede myndigheter. Dette er også en forutsetning for å kunne optimalisere, forbedre og effektivisere driften av våre vann og avløpsanlegg. 7.9 Utskifting av maskiner og utstyr Dagens utskiftningsplan er gjennomført, og det er behov for å rullere, og oppgradere denne til en maskinforvaltningsplan. Denne planen bør da inngå i foretakets planstruktur, og rulleres årlig. Det planlegges imidlertid utskifting av en beltegraver som i 2005 ble kjøpt brukt (gått ca 6000 timer). Denne maskinen er nå utslitt og har påført oss en del større reparasjoner de siste årene. Utskiftningen er innarbeidet i Utvidelse av Driftssentralen Garderobefasilitetene ved Driftssentralen er relativt små og befinner seg innenfor dagens spiserom. I og med at de ansatte kommer i kontakt med urenset avløpsvann, stilles det krav til lokalene om såkalt ren og uren sone. Videre er det kun garderobe for menn, slik at dersom vi skulle få kvinnelige søkere til en stilling ved virksomheten, vil vi ikke kunne tilby tilfredsstillende garderobemuligheter. Side 16 av 38 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF

17 Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF er leietager ved Driftssentralen og har også meldt inn endret behov. Det er utarbeidet et forprosjekt for å avdekke muligheter og kostnader. I forprosjektet tatt høyde for en mulig utvidelse for fremtidig samlokalisering av foretaket. Denne utvidelsen er kostnadsberegnet og innarbeidet i dette planforslaget. Det er også sett på mulige behov for tilleggsarealer for driftssentralen, i forbindelse med pågående omregulering av arealene rundt dagens tomt Beredskap kommunal infrastruktur Fremtidig beredskapsordning I forbindelse med etablering av felles IKS for avløpsrensing, vil deler av organisasjonen som i dag har et vesentlig ansvar for beredskap for kommunal infrastruktur overføres til det nye IKS et. Dette vil medføre at foretaket må vurdere den fremtidige beredskapsordningen. Ulike alternativer vil bli vurdert, herunder kjøp av tjenester fra det nye IKS et Beredskapsnivå Det vil i planperioden vurderes hvilket beredskapsnivå vi skal ligge på. Dette vil blant annet vurderes med bakgrunn i årlige beredskapsøvelser, og evaluering av disse. Videre har vi nylig revidert foretakets beredskapsplan hvilket gjør at beredskapsøvelser også er viktig i forbindelse med evalueringen av denne. Det er også gjennom revisjon fra mattilsynet avdekket behov for mindre endringer i revidert plan for å knytte dette mer sammen med nyetablert internkontrollsystem for vannforsyning. 8 En kort oversikt over status, utfordringer og målsetninger innenfor foretakets kjerneområder 8.1 Veger: De kommunale veiene bar preg av at vi over tid ikke har greid å vedlikeholde i takt med forringelsen av vegene. Dette har resultert i et betydelig vedlikeholdsetterslep. Det ble utarbeidet og kostnadsberegnet ulike nivåer på vegvedlikeholdet. Kommunestyret bevilget våren 2011 kr 20 mill. for å ta igjen dette vedlikeholdsetterslepet. Kostnadsberegningene av vedlikeholdsetterslepet justert for tid og generell prisvekst, er nå på ca 30. mill kr. Dette betyr at det ved utgangen av 2013 fortsatt vil være noe vedlikeholdsetterslep. Med de rammer som det er lagt opp til i Rådmannens økonomiplanforslag, samt med den foreslåtte egen finansieringen det er lagt opp til i dette planforslaget, vil dette vedlikeholdsetterslepet være mulig å innhente på sikt. Arbeidet med oppgradering av kommunale veier startet våren 2011, i områdene: Hekseberg, Fjellbo, Frogner og Lindeberg, var det mange veier som var nedslitte. Gammel asfalt som var i ferd med å gå i oppløsning og om dette ofte kom meldinger på Mitt nabolag. I tillegg oppgraderte vi noen av de lange kommunale grusveiene, slik som Tertittvegen, Hammarsveien, Vilbergvegen, Arteid og Isingrud. Her var det ofte nødvendig med vedlikeholdstiltak. Midler i tiltakspakke for kommunale veier er forsøkt fordelt utover hele kommunen i en tre års plan. Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Side 17 av 38

18 Veilyset er også en del av tiltakspakke, her er arbeidet med oppgradering startet. Vi har kartlagt område for område og med tanke på plassering av veilysskap for å få best mulig oppdeling i kurser. Arbeidet med å få veilyset over til måltanlegg forsettes. Når andre aktører graver er vi med i grøftene med våre installasjoner. Investeringer på veilyset vil gi oss besparelser på sikt, vi kan komme vekk fra a-konto innbetaling til Hafslund, til å betale for virkelig forbruk med energi effektive lamper, mindre brenn tid og bedre styring. I forbindelse med utarbeidelse av Handlingsprogram med Økonomiplan for Sørum kommune, har rådmannen i tidlig utkast lagt inn kr 17 mil. for 2013 som nytt grunnbeløp for tilskudd til drift av kommunale veier. Dette tilsvarer nivå 3(2005 kostnader) som vi tidligere har beskrevet som et nivå som forhindrer forfall av veiene. Denne økningen er innarbeidet i dette dokumentet. Mål Få de dårligste vegene opp på en akseptabel standard. Langsiktig klare å bevare de beste og høyest klassifiserte vegene. Ha en tett og god dialog med utførende entreprenører og vår driftsavdeling. Klare å holde en god standard på vintervedlikeholdet. Fortsette arbeidet med trafikksikkerhetstiltak, utarbeide planer på mindre prosjekter, søke midler som er tilgjengelig. Ha en god dialog med våre brukere, slik at våre kunder opplever å bli hørt, og videreutvikle informasjonstjenestene våre (herunder Mitt nabolag ). Gjennomføre standardheving, modernisering, oppgradering og effektivisering av veglys etter de krav myndigheter, netteier og kommunene selv setter. Utfordringer Få til gode rutiner og prosesser for erverv av areal til grøfte rensk. Få til tettere samarbeid med andre kommuner. Være med på gjennomgang av nye planer på et tidlig tidspunkt, dette for å ivareta veiareal for fremtidig drift, både sommer og vinter. Fortsette arbeidet med avklaring når det gjelder drift av veilys mot Statens vegvesen / AFK Tiltak Gradvis å omdisponere fra akutte tiltak til planmessig vedlikehold Øke volumet på grøfting, da dette er det viktigste tiltaket for å bevare bæreevnen. Følge opp forprosjekt for veilys som er under utarbeidelse for tettsteder i kommunen. Tiltak innarbeidet i økonomiplanen: Erfaringsmessig har vi mottatt mer i tilskudd til aksjon skoleveg en det er tatt høyde for i budsjettene. Dette er det imidlertid juster for i dette planforslaget, da det er forutsatt et høyere tilskudd, med tilhørende egenfinansiering. Videre er det lagt inn en årlig investering på kr ,- som hovedsakelig retter seg inn mot forsterkning av bærelag og bedret slitelag for å få bruksklasse 10 tonn (BK10) på enkelte strekninger særlig prioriterte veier. Side 18 av 38 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF

19 På driftssiden er det innarbeidet økning i grunnbeløpet fra Sørum kommune, opp til kr 17 mill. Dette vil bli benyttet til planmessig vedlikehold, mer asfaltering og noen mindre trafikksikringstiltak etc, samt en egenfinansiering som vil benyttes til å hente inn deler av det gjenstående vedlikeholdsetterslepet. 8.2 Vannforsyning: Sørum kommunalteknikk KF deltar fast i prosjektet Bedre VA i regi av interesseorganisasjonen Norsk Vann. Dette er et benchmarkingsprosjekt hvor deltagerne undersøker og kvalitetssikrer egne resultater, og sammenligner seg med andre kommuner. Det er også blitt utarbeidet et karaktersystem. Sørum Kommunalteknikk KF sine resultater for 2010, forventet resultat for 2011 og mål fremover er vist nedenfor:: Standarden på kommunens vannforsyningstjeneste År Hygienisk betryggende vann Bruksmessig vannkvalitet Leveringsstabilitet Alternativ forsyning Funksjon ledningsnettet Dårlig Standard Mangelfull Standard God Standard Status 2011 (resultater fra BedreVA vil foreligge høsten 2012) Hygienisk betryggende vann Mangelfull NRV har to barrierer (filter og klor) iht. krav, men mangler desinfeksjon mot parasitter. UV-anlegg som beskytter mot parasitter er under montasje, og er planlagt ferdigstilt i løpet av Bruksmessig vannkvalitet God Vannanalysene viser at Sørum kommunale vannverk leverer et veldig godt drikkevann. Leveringsstabilitet God Leveringsstabilitet: Ikke planlagte avbrudd i trykkvannsforsyningen er < 0,5 timer i snitt pr. innbygger pr. år og totale avbrudd er < 1,0 time i snitt. Vannverket har få ikkeplanlagte avbrudd på det kommunale nettet. For 2011 var dette ca. 300 kundetimer / år. Planlagte avbrudd var ca kundetimer / år.. Alternativ forsyning Mangelfull Reservevann skal kunne forsynes fra en annen kilde til vannverket over en periode på min. 3 måneder. Dette er ikke oppfylt pr. i dag for vannverket. Sammenkobling med Årnes VV ferdigstilles febr./mars Reservevannsforsyning fra Aurskog-Høland Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Side 19 av 38

20 kommune skal være på plass i Først da vil alternativ forsyning bli betraktet som GOD. Det kan i tillegg hentes vann fra Blaker vannverk, men disse mengdene er så små at disse ikke er medregnet. Funksjon ledningsnettet Mangelfull For å få standard God må lekkasjeprosenten være <20%. For 2009 og 2010 rapporterte Sørum kommunale vannverk 22%. For 2011 er lekkasjeprosenten 23%. Punktene ovenfor er forventede resultater for Bedre VA 2011 (Benchmarking via Norsk vann). Her får man karakter God, Mangelfull eller Dårlig. Rapporten kan ses på BedreVA. Ledningsnettet er relativt ungt, men utskiftingstakten er lang (ca. 280 år). Av trykkøknings og pumpestasjoner er 3 stasjoner modne for utskifting/rehabilitering. Som følge av at det etableres nye boligområder, industriområder, skoler osv er det ofte behov for å øke leveringskapasiteten både med hensyn på sanitærvann og slokkevann. Dette håndteres ved dimensjonsøkninger samt etablering av ringledninger. Når foretaket skal prioritere saneringstiltak, etterstreber man å se helheten for vann og avløp. Tiltak der det er behov for å skifte både vann og avløpsledninger er høyt prioritert da dette er kostnadseffektive prosjekter. Sørum kommunalteknikk KF leverer stort sett vann av meget høy kvalitet. Det tas prøver på to faste og ett varierende prøvepunkt hver uke. Det er imidlertid vært økende utfordringer med kimtall i drikkevannsprøvene (mikrobiologisk vekst). Det er ikke satt noen grenseverdi i drikkevannsforskriften, men ved verdier over 100 skal man undersøke årsaken. NRV tok initiativ (i samarbeid med eierkommunene) til å gjennomføre ekstra prøvetaking i 2011 som resulterte i en rapport med forslag til tiltak i forhold til kimtallsproblemene. Et hovedtiltak er endret drift av høydebasseng. Ekstra prøvetaking og overvåking fortsetter i I tillegg til dette har SKT KF som et annet tiltak utarbeidet en spyleplan som vil gjennomføres i mai/juni Vaktberedskapen innen vannforsyning er god. Gjennom de siste årene er det investert betydelig i økt leveringssikkerhet og kapasitet. Dette jobbes det videre med, og et veldig viktig tiltak er høydebasseng for Sørumsand som ferdigstilles 2012/2013. For å høyne beredskapen ytterligere, må NRV innfri sine forpliktelser vedrørende sikkerheten i vannleveransen. Reservevannskapasiteten er ikke tilfredsstillende i dag, og vil ikke være det før 2016 (forutsatt at planer ikke forseres). Videre vil SKT KF jobbe med etablering av ringledninger og kapasitetsøkninger for å kunne levere større slokkevannsmengder og øke leveringsstabiliteten. Skal man få tilstrekkelig korttidsreserve, samt leveringskapasitet på Sørumsand vil man måtte etablere et høydebasseng relativt nært til Sørumsand. Det er i dette handlingsprogrammet lagt inn en strategisk økning i vedlikeholdsbudsjettet med fokus på planmessig vedlikehold samt lekkasjesøking og utbedring av lekkasjer. Det er beregnet at lekkasjeprosenten fra ledningsnettet vårt ligger omkring 23 %, og med dagens vannpris fra NRV, medfører dette at lekkasjene koster oss ca. kr. 1,2 mill. årlig. Med tiltakene som er innarbeidet i dette handlingsprogrammet forventer vi en reell nedgang i vannforbruk gjennom planperioden. Side 20 av 38 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF

21 Utfordringer: Ajourføring og dokumentering av ledningskartverk, driftsdata og hendelser. Etablere fornuftige trykksoner og vannmålersoner. Reservevannskapasitet. Leveringskapasitet Sikre en god og langsiktig beredskap/reservevannsløsning for hele kommunen. Planlegge å prioritere utbygging av vannledningsnettet i takt med planlagt utbygging og avkloakkering i spredt bebyggelse. Planlegge vedlikehold. Mål: Sikre kommunens abonnenter et godt, trygt og sikkert drikkevann. Få på plass en forutsigbar gebyrutvikling gjennom et handlingsprogram for vannforsyningen (ref. hovedplan vann ). Sikre at NRV overholder sine leveringsforpliktelser overfor kommunen. Etablere gode vannmålersoner og redusere vannlekkasjer (<20% innen 2015). Jobbe aktivt med å bli kvitt kimtallsproblemene som har oppstått de siste årene. Styrke leveringssikkerhet og brannvannsdekning. Tiltak innarbeidet i økonomiplanen: Det foreslås gjennomsnittlige investeringer på kr 12, 5 mill årlig gjennom planperioden. Tiltakene omfatter nytt høydebasseng ved Sørumsand, legging av nye ledninger, sanering av eldre ledninger samt kapasitetsøkninger. Styrking av vedlikeholdsbudsjettet med kr ca kr 1 mill for å jobbe mer med planmessig vedlikehold, lekkasjesøking og utbedring etc. 8.3 Avløp: Sørum kommunalteknikk KF deltar fast i prosjektet Bedre VA i regi av interesseorganisasjonen Norsk Vann. Dette er et benchmarkingsprosjekt hvor deltagerne undersøker og kvalitetssikrer egne resultater, og sammenligner seg med andre kommuner. Det er også blitt utarbeidet et karaktersystem. Sørum Kommunalteknikk KF sine resultater for 2009, 2010, forventet resultat for 2011 og mål fremover er vist nedenfor:: Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Side 21 av 38

22 Standarden på kommunens avløpstjeneste År Overholdelse av gjeldende rensekrav Tilknytning godkjente utslipp* Kvalitet og bruk av slam Utslipp fra overløp på nettet Funksjon ledningsnettet Dårlig Standard Mangelfull Standard God Standard Status 2011 (resultater fra BedreVA vil foreligge høsten 2012) Overholdelse av gjeldende rensekrav God Alle anlegg har overholdt rensekravene i Tilknytning godkjente utslipp God > 98 % av innbyggerne i rensedistriktene er tilknyttet spillvannsnettet og blir renset i renseanlegg med riktig type renseprosess iht. krav som kommunen må oppfylle senest innen Kvalitet og bruk av slam God > 90 % av årsproduksjonen av slam er disponert i snitt siste tre år og 100 % av årets slamproduksjon tilfredsstiller minst kvalitetsklasse III i gjødselvareforskriften. Utslipp fra overløp på nettet God < 5 % av forurensingsproduksjonen tilknyttet avløpsnettet målt som BOF pe, slippes ut i regnvannsoverløp og nødoverløp på nettet. Funksjon ledningsnettet Dårlig Ledningsnettet: < 0,5 % av det totale ledningsnettet blir fornyet i året (beregnet som gjennomsnittet for de siste tre årene) og antall kloakkstopper er > 0,20 pr. km, år eller antall kjelleroversvømmelser er > 0,30 pr 1000 innbygger, år Punktene ovenfor er forventede resultater for Bedre VA 2011 (Benchmarking via Norsk vann). Her får man karakter God, Mangelfull eller Dårlig. Rapporten kan ses på BedreVA. Ledningsnettet er relativt ungt, men likevel blir utfordringene større og større. Stor befolkningsvekst, økende nedbørsintensitet og feil på nettet (fremmedvannsinnlekking) fører til stadig økende konsentrerte vannmengder. Dette fører til at kapasiteten i ledningsnettet overstiges. Følgene kan være tilbakeslagsskader i husstander, og overløp på nett og pumpestasjoner. Fokus og tiltak må derfor settes inn for å møte disse utfordringene. En god del av ledningsnettet må saneres og skiftes ut. SKT KF ser for seg å jobbe planmessig med dette, og først se på de områdene som er mest belastet. Pumpestasjonene er også en del Side 22 av 38 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF

23 av ledningsnettet og det er behov for utskifting/rehabilitering på en del av disse. Omfang kan variere fra helt ny stasjon til mindre rehabilitering av deler av stasjonen. Når saneringstiltak skal prioriteres så etterstrebes det å se helheten for vann og avløp. Tiltakene der det er behov for å skifte både vann og avløpsledninger prioriteres, da dette gir den mest kostnadseffektive gjennomføringen av prosjektene. I tillegg er det fokus på vedlikehold og sanering av ledningsnettet med hensyn til fremmedvannsinnlekking. Det er vedtatt å bygge et nytt felles avløpsrenseanlegg for Fet, Gjerdrum og Sørum siden anleggene nå har for liten kapasitet til å møte befolkningsveksten. Anleggene er umoderne og nedslitte, og klarer ikke å oppfylle kravene til sekundærrensing. Dette kravet kommer automatisk ved vesentlig endring av anleggene (utvidelse, rehabilitering, nytt anlegg etc.) I første omgang skal dette anlegget for Sørum sin del dekke områdene vest for Glomma samt Sørumsand og Blaker. Hogset renseanlegg vil bli nedlagt i forbindelse med gjensidig reservevannsforsyning mellom NRV og Aurskog-Høland kommune. Rånåsfoss renseanlegg har Glomma som resipient og vil bestå inntil videre. Utbyggingsplan for kommunalt avløpsnett Plan med 41 området tenkt tilknyttet kommunalt ledningsnett. Etter gjennomføring av noen prosjekter ser en at kostnadene blir betydelig høyere enn beregnet. Planen har derfor etter SKT KF sitt syn behov for en gjennomgang og revidering i forbindelse med hovedplan avløp. Plan for sanering av avløp i spredt bebyggelse Plan for opprydding og godkjenning av private avløpsanlegg som blir liggende utenfor kommunalt ledningsnett. Denne kan også bli endret som følge av endringer i Utbyggingsplanen. Begge ovennevnte planer er utarbeidet med bakgrunn i innføring av EU s vanndirektiv som stiller strenge krav til at alle overflate- og grunnvannsforekomster skal oppnå god miljøtilstand (økologisk og kjemisk). For nedslagsfeltet til Leira er fristen 2015, og for Glomma er fristen Kostnadene ved innføring av Vanndirektivet ser kanskje ut til å bli høyere enn en har forestilt seg. I den forbindelse ble det i 2011 laget to rapporter: Norsk vann, rapport B15/2011 Vannforskriftens økonomiske konsekvenser for kommunesektoren og avløpsanleggene. NIVA, rapport L.NR Økonomiske aspekter ved gjennomføring av vanndirektivet eksempler fra Sørum kommune. Disse rapportene vil også være med å danne grunnlag for videre arbeid med utbyggingsplanen og plan for sanering av private avløpsanlegg. Utfordringer: Kapasitet ved renseanleggene i forhold til utbygging i kommunen. Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Side 23 av 38

Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2015

Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2015 Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2015 Sørum Kommunalteknikk KF Styrets reviderte forslag av 27.10.14 Innholdsfortegnelse Kapitel A Vedtak... 4 Kapitel B Sørum Kommunalteknikk KF... 5

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013

KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013 KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013 Juli 2009 Kommunal Utredning Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse

Detaljer

NORD ODAL KOMMUNE INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

NORD ODAL KOMMUNE INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Oppdragsgiver Nord-Odal kommune Rapporttype Utredning datert 31 05 11 NORD ODAL KOMMUNE INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP NORD-ODAL KOMMUNE INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP 2 (63) Oppdragsnr.:

Detaljer

Hovedplan vann og avløp Ski kommune HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011-2021. Høringsdokument

Hovedplan vann og avløp Ski kommune HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011-2021. Høringsdokument Hovedplan vann og avløp Ski kommune HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011-2021 Høringsdokument Innholdsfortegnelse FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. SAMMENDRAG... 3 1 ORIENTERING OM PLANARBEIDET... 4 2

Detaljer

Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022

Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022 Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022 1 Forord Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp, 2011-2022 er Vann- og avløpsverkets overordnede styrende dokument. Den tar utgangspunkt

Detaljer

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011-2021

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011-2021 HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011-2021 Vedtatt 03.11.2010 Forord Hovedplan Vann og Avløp legger overordnede føringer for rehabilitering, sanering og nybygging av vann og avløpsnettet, samt begrensninger i utbygging

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen vann og avløp

Kostnadseffektivitet innen vann og avløp FORVALTNINGSREVISJON Kostnadseffektivitet innen vann og avløp KLÆBU KOMMUNE November 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra Klæbu kommunes kontrollutvalg i

Detaljer

Planprogram - Hovedplaner. Planprogram. Hovedplaner vann og avløp

Planprogram - Hovedplaner. Planprogram. Hovedplaner vann og avløp Planprogram Hovedplaner vann og avløp Viva IKS (Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap) ble etablert 1. juli 2014 og eies av Hurum, Lier og Røyken kommune. Selskapets formål er å utføre offentlige

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon i Skaun kommune

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon i Skaun kommune Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon i Skaun kommune Skaun kommune November 2006 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Skaun kommunes kontrollutvalg

Detaljer

HANDLINGS og ØKONOMIPLAN. Overordnet saneringsplan for vann og avløp

HANDLINGS og ØKONOMIPLAN. Overordnet saneringsplan for vann og avløp HANDLINGS og ØKONOMIPLAN Overordnet saneringsplan for vann og avløp 2014 2021 Nord-Odal kommunestyre xxx/13 GIVAS styre 039/13 Grue kommunestyre xxx/13 GIVAS representantskap 014/13 Kongsvinger kommunestyre

Detaljer

Hovedplan vann og avløp

Hovedplan vann og avløp Rennesøy kommune Hovedplan vann og avløp 2014-2024 Hovedplan Rennesøy 2014-2024 1 Innledning. 1.1 Forord Rennesøy kommune utarbeidet hovedplan for vannforsyningen i 2007. IVAR IKS hadde da etablert ny

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

HOVEDPLAN avløp 2011 2020

HOVEDPLAN avløp 2011 2020 HOVEDPLAN avløp 2011 2020 >> VI GJØR NARVIK RENERE SAMMENDRAG Hovedplanen er kommunens og foretakets overordnede plan for avløpsvirksomheten. Hovedplanen som angi hvordan kommunens og foretakets skal oppfylle

Detaljer

Selvkost VAR Sarpsborg kommune

Selvkost VAR Sarpsborg kommune Selvkost VAR Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. juni 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling

Detaljer

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS FORORD Internasjonale, nasjonale, regionale og lokale hensyn tilsier

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon Orkdal kommune November 2006 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden 23.5.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Det erfares økende utfordringer med engangskluter og søppel som kastes i do.

ÅRSRAPPORT 2013. Det erfares økende utfordringer med engangskluter og søppel som kastes i do. ÅRSRAPPORT 2013 Det erfares økende utfordringer med engangskluter og søppel som kastes i do. Godkjent av styret: 01.04.2014 Godkjent av kommunestyret: 22.05.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSRAPPORT 2013 1 STYRETS

Detaljer

Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast

Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune Side 1 Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune Side 2 Innhold Forord

Detaljer

Økonomi- og handlingsplan

Økonomi- og handlingsplan Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Vedtatt i Kommunestyret 16.12.14 i sak 80/14 Innhold 0 UTVIKLING, DRIFT OG INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

4.14 Teknisk drift (VO nr 62)

4.14 Teknisk drift (VO nr 62) 4.14 Teknisk drift (VO nr 62) 4.14.1 Innledning Teknisk drift har ansvar for kommunaltekniske tjenester som park, veg, vann, avløp, forvaltningsoppgaver innen renovasjon av husholdningsavfall, tilrettelegging

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Tekst. Vannpost fra 1864, som i dag står på torget i Molde.

ÅRSRAPPORT 2014. Tekst. Vannpost fra 1864, som i dag står på torget i Molde. ÅRSRAPPORT 2014 Tekst Vannpost fra 1864, som i dag står på torget i Molde. Godkjent av styret: 15.04.2015 Godkjent av kommunestyret: 21.05.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE - ÅRSRAPPORT 2014 1 STYRETS BERETNING

Detaljer

INNHOLD SARPSBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 2018 SIDE 1

INNHOLD SARPSBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 2018 SIDE 1 INNHOLD INNHOLD... 0 RÅDMANNENS FORORD... 3 HOVEDGREPENE I HANDLINGSPLAN 2015 2018... 4 OMSTILLING OG EFFEKTIVISERING I PLANPERIODEN... 8 MÅL FOR KOMMUNEN... 10 SAMFUNNSMÅL I HANDLINGSPROGRAMMET... 10

Detaljer

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG 1 Handlingprogram 2013-16, Økonomiplan 2013-16 og budsjett 2013 HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG BUDSJETT 2013 Rådmannensforslag Korrigert 31.10.2012 Klæbu kommune 25.10.2012 2 Handlingprogram

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 Desember 2007 INNHOLD. 1. OM HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 4 2.1. STATLIG REGELVERK...4 2.2. KOMMUNALT REGELVERK...4 2.3. KOMMUNENS ORGANISERING

Detaljer

Kommunalteknisk samarbeid

Kommunalteknisk samarbeid Kommunalteknisk samarbeid 2013 PROSJEKTRAPPORT Kommunalteknisk samarbeidsutredning (KSU) Lier kommune Røyken kommune Hurum kommune Utarbeidet med bistand fra: Forord Kommunene Lier, Røyken og Hurum har

Detaljer