Handlingsprogram med Økonomiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram med Økonomiplan 2013-2016"

Transkript

1 Sørum Kommunalteknikk KF Sørum Kommunalteknikk KF Handlingsprogram med Økonomiplan Kommunestyrets vedtak av

2 Innhold KOMMUNESTYRETS VEDTAK 4 1 FORORD 5 2 PLANSTRUKTUR FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF 7 3 SWOT-ANALYSE FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF 8 4 STRATEGISKE MÅL FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF FULLSTENDIG BALANSEREGNSKAP 9 5 FORHOLDET TIL VEDTATTE KOMMUNEPLAN FINANSKAPITAL SAMFUNNSKAPITAL NATUR OG MILJØKAPITAL HUMANKAPITAL STRUKTURKAPITAL 11 6 STRATEGISKE GREP I ØKONOMIPLANPERIODEN HOVEDPLANARBEIDET INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNEN KOMMUNALTEKNIKK PÅ ROMERIKE MARKEDSFØRING AV SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF IDENTITET PROFILERING KUNDEOPPLEVELSE SYNLIGHET LANGSIKTIGE STRATEGIER STYRKE FORETAKETS HANDLEFRIHET FONDSOPPBYGGING RESSURSPLANLEGGING 12 7 VIKTIGE OPPGAVER I PLANPERIODEN ØKT FOKUS OG KVALITET PÅ FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD INNENFOR VÅRE KJERNEOMRÅDER ORGANISASJONSENDRINGER DOKUMENTASJON FORSTERKNING AV ANLEGGSLAG FELLES RENSEANLEGG FOR FET, GJERDRUM OG SØRUM ETABLERING AV REGIONALT SLAMBEHANDLINGSANLEGG PÅ ROMERIKE UTBYGGINGSPLANEN NEDLEGGING AV HOGSET RA 15 Side 2 av 38 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF

3 7.6 HØYDEBASSENG VED SØRUMSAND TILTAKSPAKKE KOMMUNALT VEGVEDLIKEHOLD DRIFTSKONTROLL OG FJERNSTYRING AV VANN OG AVLØPSANLEGG UTSKIFTING AV MASKINER OG UTSTYR UTVIDELSE AV DRIFTSSENTRALEN BEREDSKAP KOMMUNAL INFRASTRUKTUR FREMTIDIG BEREDSKAPSORDNING BEREDSKAPSNIVÅ 17 8 EN KORT OVERSIKT OVER STATUS, UTFORDRINGER OG MÅLSETNINGER INNENFOR FORETAKETS KJERNEOMRÅDER VEGER: VANNFORSYNING: AVLØP: RENOVASJON: FEIING: FIBERKABELNETT: 25 9 DRIFTSBUDSJETTETS ØKONOMISKE RAMMER FONDSMIDLER DISPOSISJONSFOND BUNDNE DRIFTSFOND (SELVKOSTFOND) INNTEKTER AVGIFTSINNTEKTER VANNAVGIFT KLOAKKAVGIFT SLAMAVGIFT (TØMMING AV SEPTIKTANKER) FEIEAVGIFT RENOVASJONSAVGIFT SAMLET GEBYRUTVIKLING STIPULERT FORBRUK SAMLET GEBYRUTVIKLING MÅLT FORBRUK ANDRE SALGSINNTEKTER KOSTNADER KJØP FRA INTERKOMMUNALE SELSKAPER M.V LØNNSKOSTNADER AVSKRIVNINGER RENTEKOSTNADER INVESTERINGSBUDSJETT FINANSIERING 37 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Side 3 av 38

4 Kommunestyrets vedtak Sørum kommunestyre fattet i møte under sak 45/12 følgende vedtak: Styrets forslag vedtas som økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF. Kommunestyret henviser til rådmannens merknader i saksframlegget og henstiller om at foretaket hensyntar disse som ikke er besvart i foretakets bemerkninger av Side 4 av 38 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF

5 1 Forord Styret i Sørum Kommunalteknikk KF behandlet i møte , sak 4/12 dette dokumentet og fattet følgende vedtak: Daglig leders forslag til Handlingsprogram med Økonomiplan med endringer innarbeidet i møtet vedtas som Styrets forslag til Handlingsprogram med Økonomiplan Daglig leders vurdering Administrasjonen legger med dette fram forslag til Handlingsprogram med økonomiplan , for Sørum kommunalteknikk KF. Planens strategiske mål har fokus på langsiktig strategisk planlegging utover økonomiplanperioden og økt grad av interkommunalt samarbeid. I tillegg økt handlefrihet for foretaket mht. økonomi, ressurser og et sterkt kompetansemiljø. Det vil også være viktig å avklare fremtidig ambisjonsnivå på våre tjenester til kundene. Det vil i løpet av planperioden utarbeides et strategidokument for internt bruk. Dette vil ta for seg den langsiktige utviklingen av foretaket utover økonomiplanperioden og vil i tillegg inneholde planer for både kjerne- og strategisk kompetanse samt arbeidsmål. Vår virksomhet skal planlegge, bygge ut og drifte kommunens infrastruktur. Noen av de utfordringene vi står overfor er knyttet til merkbare klimaendringer som gir ekstreme vannmengder som skal håndteres på kort tid samt et økt utbyggingsbehov pga. rask befolkningsvekst i kommunen. Vi ser også at kompetanse er et område som vil være sårbart for vår virksomhet fremover. Et ustabilt rentemarked kombinert med store investeringsbehov gir usikkerhet mht. økonomi, utbyggingstakt og gebyrutvikling. For å utvikle virksomheten og tjenestene fremover til beste for kundene, vil samarbeid med andre kommuner og foretak samt både å vurdere og initiere interkommunale felles løsninger innen kommunalteknikk stå sentralt. Vi ser at samarbeid og løsninger omkring totalløsninger innen kommunalteknisk vil kunne være avgjørende for å gi gode og kostnadseffektive løsninger og tjenester som ivaretar kundenes behov, oppbygging av et sterkere fagmiljø med god kompetanse og en fortsatt kommunal styring. For å forbedre tilgjengelighet, omdømme og kundeservice ligger våre muligheter i økt utnyttelse av Mitt nabolag, SMS-varsling, sosiale medier med bruk av fagsystemer og tilgjengelig teknologi. Dette vil også avhenge av kostnadseffektive og godt gjennomførte utbyggingsprosjekter, effektiv drifting og en god beredskap samt profilering og synlighet i media samt lokale og nasjonale fagmiljøer. Når det gjelder utbygging og drifting av vår infrastruktur vil revidering av Hovedplan Vann, Avløp og Vei være avgjørende for å beskrive ulike kvalitetsnivåer med tilhørende kostnadsbilder og konsekvenser. Dette for å danne et godt beslutningsgrunnlag for fastsettelse av ambisjonsnivåer for de ulike tjenestene foretaket skal tilby sine kunder. Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Side 5 av 38

6 Vår virksomhet har ved ansettelse av controller i 2012 nå god og tilstrekkelig kompetanse innen alle fagområder. Vi er avhengig av god kompetanse og et godt arbeidsmiljø for å kunne være en attraktiv arbeidsplass mht. bla. rekruttering, ha et sterkt og bredt nok fagmiljø samt kunne være en sterk bidragsyter og pådriver i samarbeide med andre. Kompetanseplaner for alle virksomhetene vil bli samlet i en felles kompetanseplan for hele foretaket. Tiltak for å beholde og rekruttere fagpersonell og ledelse vil gi viktige signaler internt og eksternt om vår satsning på våre medarbeidere. Vår virksomhet har store drifts- og beredskaps oppgaver samt betydelige utbyggingsprosjekter med store investeringsbehov. Det er i økonomiplanen lagt opp til noe økning i bemanningen for å kunne dreie fra å kjøpe prosjektering, kartlegging og utbygging til å gjøre flere av disse oppgavene i innen egen organisasjon. Vi har verifisert at bruk av egne ressurser er besparende og kostnadseffektivt. Det er da vårt ansvar å få mest ut av de midlene som vi forvalter for våre kunder. Med etableringen av et felles renseanlegg mellom Fet, Gjerdrum og Sørum, vil en del av vår virksomhet, kompetanse og personell overføres til dette selskapet. Dette vil innebære organisasjons - og oppgavemessige endringer og tilpasninger mht. bla. etablering av driftsavtaler med kjøp og salg av tjenester mellom foretak og det interkommunale selskapet. Vårt investeringsbehov er i hovedsak knyttet til nyanlegg, rehabilitering, kapasitetsøkning og sanering av vann og avløp. I tillegg etablering av nytt renseanlegg for Sørum og et høydebasseng for Sørumsand. Investeringsbudsjettet for avløp er lagt inn med et lavere ambisjonsnivå enn det som er vedtatt i utbyggingsplan. Avviklingen av spredt avløp med tilkobling til kommunale ledninger revurderes da investeringsbehovet blir svært krevende. Dette av hensyn til en forsvarlig gebyrutvikling. Vårt fokus innen vann og avløp vil være tiltak for å begrense inn- og utlekking av vann og avløpsnettet fremover. Fastsetting av nivåene på dette vil bli vurdert ut fra økonomiske og miljømessige hensyn. Dette vil ha store økonomiske konsekvenser mht. lavere saneringstakt, mindre tilførsel til renseanleggene og begrense gebyrutviklingen. Renseanlegget på Hogset planlegges avviklet innen 2016 da vi kan samordne denne nedleggelsen ved legging avløpsledningsnett mot Sørumsand når NRV etablerer gjensidig reservevannsforsyning med Aurskog Høland kommune. En utbygging av ny driftskontroll og en investering i ombygging og utbygging av driftssentralen for å ivareta krav til arbeidsmiljø og fremtidig utnyttelse, er prioritert i perioden. Årlige investeringer til vei er knyttet til forsterkning og asfaltering. Driftstilskuddet som er gitt gjennom tiltakspakken for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet vil være gjennomført i Det forventes da at vi har et relativt godt vegnett, med en tilstand som gjør det kostnadseffektivt å drifte. Det er imidlertid fortsatt noe vedlikeholdsetterslep samt en del manglede investeringer før vi har et 1. klasses vegnett. For å kunne ha en forutsigbar og jevn gebyrutvikling på avløp uten betydelige variasjoner pga. investeringstidspunkt, legges det opp til en årlig gebyrutvikling på 8-10 % i perioden. Side 6 av 38 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF

7 Dette vil bygge opp våre fond innen avløp frem tom 2014 for deretter å kunne takle etableringen av bla. et nytt felles renseanlegg. For vanngebyret vil prisutviklingen flate ut i perioden frem til Når det gjelder våre KS-systemer vil det arbeides med å få på plass internkontroll system for vann og avløp. Samordne og oppjustere disse opp mot våre beredskapsplaner og foreta en tilordning til Sørum kommunes kvalitetssystem. De ansatte i foretaket nedlegger betydelig innsats i jobben sin og et tar betydelig tar ansvar for sine fagområder og oppgaver. Arbeidsmiljøundersøkelsene årlig gir gode resultater og vi har et godt arbeidsmiljø med lavt sykefravær der de ansatte føler at de har tilstrekkelig myndighet til å utføre jobben sin på en god måte. 2 Planstruktur for Sørum kommunalteknikk KF Kommuneplanen, kommunens økonomiplan og eiermeldingen, samt hovedplaner for fagområdene er sentrale dokumenter som gir innspill til økonomiplanen for Økonomiplanens første år setter de økonomiske rammene for årsbudsjett med virksomhetsplan for Økonomiplanen omhandler de nærmeste 4 årene, og gir en oversikt over hva som er bundet og hvilken handlefrihet som foreligger. Økonomiplanen gir en samlet oversikt over foretakets drift og investeringer. Planen skal være i balanse både på drifts- og investeringssiden. Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Side 7 av 38

8 3 SWOT-analyse for Sørum Kommunalteknikk KF Omverden Trusler: Klimaendringer Uforutsigbare rammevilkår Ustabilt rentemarked kombinert med store investeringsbehov Rask befolkningsvekst Manglende tilgang på kompetanse Muligheter: Sosiale medier og Mitt nabolag Interkommunalt samarbeid Vekstkommune og økende kundegrunnlag Høy grad av miljøbevissthet Teknologisk utvikling Grønne sertifikater Egen organisasjon Forbedringsområder: Informasjons- og profileringsarbeid Ressursoptimalisering gjennom evaluering, analysering og derav forbedring Definere ambisjonsnivåer Samhandling mellom foretaket og Rådmannskommunen Langsiktighet i organisasjons- og kompetanseutviklingen, samt i rekrutteringsarbeidet. Intern- og kvalitetskontroll Sterke sider: Hensiktsmessig organisering og bemanning som sikrer fleksibilitet, konkurranseevne og handlekraft. Engasjerte og godt kvalifiserte medarbeidere som gir et sterkt fagmiljø. Godt arbeidsmiljø med god samhandling Kommunens viktigste miljøbedrift Nærhet til kundene 4 Strategiske mål for Sørum kommunalteknikk KF Å ha en strategi for den langsiktige utviklingen ut over økonomiplanperioden. Å være en pådriver for økt grad av samarbeid med kommuner og foretak i regionen. Å sikre foretaket handlefrihet, både økonomisk og ressursmessig. Å markedsføre Sørum Kommunalteknikk KF som et sterkt kompetansemiljø lokalt og regionalt. Å avklare ambisjonsnivåene for de tjenestene foretaket skal yte. Side 8 av 38 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF

9 FBR Samfunnskapital & Natur & miljøkapital Humankapital & Strukturkapital Brukerkapital & Strukturkapital Finanskapital Strategiske mål Å avklare ambisjonsnivåene for de tjenestene foretaket skal yte Være en pådriver for økt grad av samarbeid med kommuner og foretak i regionen Å markedsføre Sørum Kommunalteknikk KF som et sterkt kompetansemiljø lokalt og regionalt. Å ha en strategi for den langsiktige utviklingen ut over økonomiplanperioden. Å sikre foretaket handlefrihet, både økonomisk og ressursmessig. Suksesskriterier / fokusområde Utarbeide ulike kvalitetsnivåer med tilhørende kostnader for alle foretakets tjenesteområder Endringsvilje og -evne Initiativrike og søkende etter samarbeidsarenaer Synlige og aktive på ulike arenaer innen foretakets ansvarsområder. Utarbeide et internt strategidokument som sikrer en helhetlig og langsiktig utvikling av foretaket. Opparbeide - og beholde et disposisjonsfond på ca kr 4 mill. Helhetlig og langsiktig ressursplanlegging Indikatorer Hvor vidt hovedplaner er fremmet til behandling i kommunestyret Omfang av samarbeidsprosjekter Innenfor foretakets områder Medarbeidertilfredshet Sykefravær Omfang av omtale i presse fagtidsskrifter, og deltagelse i utredninger samt antall foredrag holdt eksternt Hvor vidt det blir utarbeidet et slikt dokument. Hvorvidt fondet vokser med gjennomsnittlig en million kroner pr år gjennom planperioden Hvorvidt det er utarbeidet ressursforvaltningsplan Målemetode Antall hovedplaner behandlet i kommunestyret Antall Årlig medarbeiderundersøkelse Månedlig rapport Antall Ja eller nei Månedlig resultatoppfølging / tertial/ årsrapport Ja eller nei Ambisjonsnivå / ønsket resultat prosjekter Bedren enn 5 i skår på pkt fornøyde med arbeidsplassen Sykefravær < 3 % Presseoppslag lokalt 25 Antall oppslag fagtidsskrift 5 Antall eksterne foredrag 4 Antall utredninger nasjonalt nivå Bidrag skt kf 2 Ja Kr 4 mill opparbeidet i disposisjonsfond pr Ja Sørum kommunalteknikk KF 4.1 Fullstendig balanseregnskap Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Side 9 av 38

10 5 Forholdet til vedtatte kommuneplan Finanskapital Det er i kommuneplanen lagt opp til en vekst på 100 nye boenheter pr. år. Dette er også benyttet som en forutsetning i denne planen. Vi følger også opp målene i kommuneplanen ved å legge opp til en bærekraftig økonomi, med økonomisk forutsigbarhet. Dette gjøres ved at vi budsjetterer med et årlig overskudd, og oppbygning av disposisjonsfond. 5.2 Samfunnskapital Kommuneplanen omtaler videre at ved utvikling av tettstedene opparbeider kommunen teknisk infrastruktur som vann, renovasjon, avløp og veg. Det er sagt at veksten vil komme i tilknytning til tettstedene. Utvikling og etablering av teknisk infrastruktur er en viktig faktor, og dette er innarbeidet. Det er viktig å styrke infrastrukturen spesielt i Sørumsand og Frogner området. I Sørumsand-området er det vannforsyning som er den mest kritiske faktoren, mens det i Frognerområdet er kapasiteten til avløpsnettet som er mest kritisk. For de øvrige tettstedene vil det også være behov for å utvikle infrastrukturen i tråd med utviklingen for øvrig. I dette handlingsprogrammet er det innarbeidet tiltak som vil ivareta Sørum kommunalteknikk s forpliktelser i forhold til teknisk infrastruktur i Sørum kommunes gjeldende kommuneplan. 5.3 Natur og miljøkapital Kommuneplanen påpeker ansvaret for vann og avløpsledninger, og at kvaliteten på ledningsnettet er avgjørende for blant annet lekkasjer og innlekk av vann i nettet, slik at ikke mer vann enn nødvendig blir ført til rensing. Utskiftning og fornying av ledningsnettet er viktige oppgaver både med hensyn på utlekk og innlekk av spillvann og drikkevann. Å redusere disse lekkasjene er viktig både med hensyn på forurensning og energibesparelser. Det er avsatt midler til dette formålet, men utskiftningstakten for ledninger bør økes på sikt. Det er også avsatt midler til utvikling av fibernettet, det er primært tenkt utbygd sammen med avløpsnettet ved utbyggingsplanen, men også ved andre anlegg. Videre ønskes det å satse på forebyggende arbeid på alle plan, fra helsetjenester for barn, unge, familier og eldre til å forebygge trafikkulykker. Trafikksikkerhet ligger inne i budsjettene for kommunale veger. Dette er et viktig felt, som prioriteres høyt. Utover spesifikke trafikksikkerhetstiltak er også et godt vedlikehold av vegnett en viktig oppgave i trafikksikkerhetsarbeidet. Brøyting og strøing er et godt eksempel på dette og vinterdrift prioriteres høyt innen vegvedlikeholdet. I tillegg er det årlig avsatt midler til gjennomføring av aksjon skoleveg prosjekter i investeringsbudsjettet. 5.4 Humankapital Kommuneplanen påpeker også viktigheten av å være en attraktiv arbeidsgiver. Det er i planen lagt til rette for kompetanseutvikling og å opprettholde et godt fagmiljø i Sørum kommunalteknikk KF. Det satses også på å bedre og utvikle dette. Samarbeide med andre kommuner og foretak i regionen er et av tiltakene for å kunne få et større fagmiljø og bedre kompetanseutvikling. Det settes av midler til dette formålet. Side 10 av 38 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF

11 5.5 Strukturkapital Kommuneplanen påpeker blant annet ledningsnett og veger som er en forutsetning for tjenesteyting og for å holde hjulene i lokalsamfunnet i gang. Det gjøres kontinuerlig arbeid for å sikre en effektiv utnyttelse av infrastrukturen, hvor en også samarbeider med andre kommuner og private aktører. Dette er en viktig oppgave, som det legges opp til å videreføre i perioden. 6 Strategiske grep i Økonomiplanperioden 6.1 Hovedplanarbeidet Ved fremtidige revidering av hovedplaner skal det beskrives ulike kvalitetsnivåer med tilhørende kostnadsbilder og konsekvenser. Dette for å danne et godt beslutningsgrunnlag for fastsettelse av ambisjonsnivåer for de ulike tjenestene foretaket skal tilby sine kunder. 6.2 Interkommunalt samarbeid innen kommunalteknikk på Romerike I forbindelse med etableringen av et interkommunalt renseanlegg for avløpsvann, vil det også være naturlig å vurdere samarbeid innenfor flere oppgaver innenfor kommunalteknikk. Sørum kommunalteknikk KF skal være en pådriver for å finne mulige samarbeidsområder og utrede disse mulighetene. Det er viktig at man ser på mulighetene, men det er også viktig at brukerne, ansatte og totaløkonomien i slikt eventuelt samarbeid blir de avgjørende faktorene for arbeidet. 6.3 Markedsføring av Sørum kommunalteknikk KF Foretaket ønsker å sette fokus på eget omdømme. Dette for å oppnå flere effekter som, stolthet over egen arbeidsplass, bedret rekruttering og beholde arbeidskraft og få mer fornøyde kunder Identitet Foretaket vil i planperioden arbeide for å skape en felles identitet internt og fremstå enhetlig utad for å bygge et godt omdømme Profilering Foretaket vil i planperioden utarbeide en profileringshåndbok. I utarbeidelse av profilen vil det være viktig å vise tilhørighet til Sørum kommune, samt de fagområdene vi representerer Kundeopplevelse Kundene skal oppleve en høy kvalitet og service i alle ledd ved kontakt med og leveranse fra foretaket. Ved bruk av Mitt Nabolag, SMS varsling, samt økt tilgjengelighet på Internettsider Synlighet Foretaket skal være synlige og aktive innenfor foretakets ansvarsområder. Dette gjelder både omtale i lokalpressen og fagtidsskrifter. Foretaket skal aktivt delta i utredninger på nasjonalt nivå, samt være ute å holde foredrag ved ulike fagkonferanser i regi av bransjeorganisasjoner og lignende Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Side 11 av 38

12 6.4 Langsiktige strategier Det vil i løpet av planperioden utarbeides et strategidokument for internt bruk. Dokumentet vil ta for seg den langsiktige utviklingen av foretaket utover økonomiplanperioden. Dokumentet vil også inneholde planer for både kjerne- og strategisk kompetanse, og arbeidsmål som skulle ha vært en del av virksomhetsplanen i henhold til Sørum kommunes kvalitetssystem. 6.5 Styrke foretakets handlefrihet Fondsoppbygging Sørum kommunalteknikk KF legger opp til å bygge opp et udisponert driftsfond på kr 4 mill, for å bedre handlingsrommet, og sikre seg reserver til å gjennomføre nødvendige strakstiltak. Dette vil gi ytterligere fleksibilitet i driften, samt styrke foretakets handlingskraft Ressursplanlegging For å bedre handlefriheten og effektiviteten vil det utarbeides en helhetlig ressursforvaltningsplan, der både kompetanse, lokasjoner, bemanning og maskiner inngår. Det vil i denne planleggingen være viktig å avsette tilstrekkelig med tid til de planlagte oppgavene, samt at det bør avsettes rom for uforutsette hendelser. 7 Viktige oppgaver i planperioden 7.1 Økt fokus og kvalitet på forvaltning, drift og vedlikehold innenfor våre kjerneområder Organisasjonsendringer Ved etableringen av felles avløpsrenseløsning for Fet, Gjerdrum og Sørum kommuner, skal det etableres et interkommunalt selskap (IKS) etter lov om interkommunale selskaper hvor personell tilknyttet avløpsrensing i de respektive kommuner overføres til det nye selskapet. For foretaket medfører dette at virksomheten Renseanlegg overføres til IKS et. Denne virksomheten drifter i dag foretakets 3 renseanlegg og 33 pumpestasjoner for avløp. Det legges opp til at grensesnittet mellom IKS et og eierkommunene blir i definerte tilknytningspunkter i de tre kommunene. Eierkommunene vil da sitte igjen med ansvaret for drift av kommunens interne ledningsnett og pumpestasjoner. Det er ikke tatt stilling til om også dette arbeidet skal utføres av IKS et eller foretaket, men det må inngås særskilt avtale med IKS et om dette dersom foretaket ønsker å sette bort driften. Uavhengig av hvilken løsning som velges, vil det være behov for å se på hvordan foretaket skal organisere sitt arbeid videre. Det vil i denne sammenhengen være naturlig å diskutere samarbeid med de øvrige kommunene om et utvidet samarbeid innenfor hele fagområdet kommunalteknikk. Side 12 av 38 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF

13 7.1.2 Dokumentasjon Kartlegging Foretaket planlegger å kartlegge og digitalisere eksisterende infrastruktur i større grad enn i dag for å kunne øke servicegraden mot våre kunder. I tillegg vil det gi en bedret beredskap, samt grunnlag for planlegging og prosjektering av ny og sanering av gammel infrastruktur. I dag kjøper vi kapasitet tilsvarende et halvt årsverk fra Sørum kommune. Kapasiteten er ikke tilstrekkelig til å foreta det nødvendige og planlagte løftet. Derfor forsterkes det med å leie inn eksterne ressurser og kompetanse. I løpet av planperioden vil det måtte vurderes en mer fremtidsrettet og permanent ressurs. Sluttdokumentasjon og ferdigtegning Ved prosjektgjennomføring er det behov for å fremstille komplett ferdigdokumentasjon, som tegninger, materiallister, vedlikeholdsprosedyrer, mm. Foretaket besitter delvis kompetanse og utstyr til å utføre dette gjennom eksisterende ingeniørkompetanse, men at arbeidet kan utføres mer rasjonelt og kostnadseffektivt ved bruk av teknisk tegner. I tillegg vil det kunne hentes ut positive effekter ved prosjektering. Økt oppdragsmengde ved anleggslaget vil medføre også økt etterspørsel etter denne tjenesten Forsterkning av anleggslag Fra , har Sørum kommunalteknikk KF operert med et eget anleggslag. Dette viser seg så langt å ha bedret gjennomføringsevnen innen prosjektgjennomføring. Det viser seg også at gjennomføring av prosjekter i egenregi er kostnadseffektivt. Det tas ut effekter både med hensyn på kostnader til anleggsgjennomføring, men også med hensyn på prosjektering og prosjektledelse. Anleggsavdelingen kan også dokumentere kostnadseffektivitet ved å ha deltatt i, og vunnet anbudskonkurranser i perioden. Dagens dimensjonering utgjør under 10 % av den totale investeringsmengden. En økning av kapasiteten innarbeides i perioden Økningen planlegges benyttet til å utføre prosjekter i egen regi. På bakgrunn av dette er det i planperioden foreslått innarbeidet en styrking av entreprenøravdelingen. Entreprenøravdelingen styrkes ved at det innarbeides to årsverk fra Deretter innarbeides det to årsverk fra Egen entreprenøravdeling vil ikke medføre økte kostnader, men vil finansieres med midler som i dag benyttes til kjøp av eksterne entreprenører. 7.2 Felles renseanlegg for Fet, Gjerdrum og Sørum Det jobbes med en fremtidig avløpsløsning i samarbeid med Fet og Gjerdrum. Samarbeidsformen er tenkt organisert som IKS, der Sørum kommunalteknikk KF blir kunde av IKSet. De eksakte konsekvensene er ikke klare, men i dette økonomiplanforslaget er det innarbeidet konsekvenser av dette. Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Side 13 av 38

14 Status for prosjektet mars 2012 er at det jobbes med Selskapsavtale samt lokaliseringsvalg. Det jobbes også med konkurransegrunnlag for bygging av renseanlegget samt skisseprosjekter og prosjektering av overføringsledninger. På bakgrunn av de foreløpige utredninger kan det forventes at de årlige kostnadsøkningene man vil få ved etablering av en ny renseløsning er størrelsesorden kr 25. mill, Disse kostnadene er innarbeidet i økonomiplanforslaget og lagt som grunnlag for beregning av avgiftsutviklingen. Den fremtidige løsningen vil også medføre organisatoriske endringer, da det er tenkt en virksomhetsoverdragelse av hele virksomheten Prosessteknikk til det nye IKSet. Prosjektet er et viktig miljøprosjekt, og det jobbes målrettet mot Miljøverndepartementet vedrørende avklaringer om eventuelle tilskudd til prosjektet. Dette forventes avklart innen planperioden, men eventuelle tilskudd er det ikke tatt høyde for. Prosjektet er et høyt prioritert prosjekt i Sørum kommunalteknikk KF, men i planperioden er det forventet at IKSet er opprettet, og det er derfor ikke tatt høyde for at Sørum Kommunalteknikk KF vil bruke store resurser på prosjektet. For Virksomheten Prosessteknikk, vil det fortsatt forventes at det vil benyttes en del ressurser på prosjektet, da hele virksomheten vil bli overført til IKSet. 7.3 Etablering av Regionalt slambehandlingsanlegg på Romerike Foretaket kjører i dag alt slam fra Sørumsand renseanlegg til Holmestrand for sluttbehandling. Dette er ikke en tilfredsstillende løsning med hensyn på miljøet. Foretaket vil derfor være en initiativtaker og sterk pådriver til at det etableres et regionalt anlegg på Romerike. Det jobbes med et samarbeid med NRA i tillegg til de kommunene som allerede har sagt seg villig til å være med på et slikt samarbeid. Det kan være aktuelt å utrede flere ulike alternativer, der Krogstad vil være et av alternativene. 7.4 Utbyggingsplanen Når kommunestyret i juni 2006 vedtok plan for sanering av avløp i spredt bebyggelse, vedtok de også at foretaket skulle utarbeide en plan for utbygging av det kommunale avløpsnettet. Denne planen skisserer en massiv utbygging av avløpsnettet, som vil muliggjøre offentlig kloakkering av ca 840 husstander i spredt bebyggelse. Kommunestyret vedtok denne planen høsten Det er nå igangsatt delprosjekter innen utbyggingsplanen. Dette har avdekket at kostnadene kan forventes å overstige det som er anslått i planen. I forbindelse med rulleringen av Hovedplan Avløp ble det inngått en avtale med Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) og Sweco hvor følgende ble undersøkt og vurdert: Samfunnsnytten av tiltak Kostnadseffektivitet i utbyggingsplan for kommunalt avløp Vurdering av begrepet uforholdsmessige kostnader i EU s rammedirektiv for vann Nåverdiberegninger av tiltakene i utbyggingsplanen Side 14 av 38 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF

15 Nivarapporten konkluderte med at flere av prosjektene ikke bør gjennomføres sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Konsekvensene av dette vil bli nærmere avklart gjennom det videre arbeidet med hovedplan avløp, som forventes ferdigstilt i Det vil imidlertid prioriteres tiltak i Leiras nedslagsfelt, da det er dette vassdraget som har den korteste fristen. Niva rapporten avdekker imidlertid at utbyggingsplanen slik den er vedtatt ikke vil være å anbefale gjennomført. En eventuell gjennomføring vil medføre at avløpsgebyrene i Sørum vil øke betydelig. Som en konsekvens av dette er det i investeringsbudsjettet lagt inn et lavere ambisjonsnivå enn det som er vedtatt i utbyggingsplanen. 7.5 Nedlegging av Hogset RA For å innfri målet om å ha Glomma som eneste resipient av renset avløpsvann fra kommunale anlegg, må også Hogset renseanlegg nedlegges. Dette planlegges gjennomført i forbindelse med etablering av planlagt ledning for rejektvann fra Krogstad Miljøpark samt reservevannforsyning mellom NRV og Aurskog-Høland Kommune, som skal stå ferdig senest Høydebasseng ved Sørumsand. Det er i planperioden innarbeidet bygging av nytt høydebasseng ved Sørumsand. Prosjektet er delvis finansiert i 2012, men fullfinansieres i 2013 Høydebasseng er en viktig og nødvendig del av vannforsyningssystemet. Det er i dag kun ett høydebasseng i vårt forsyningsnett, dette ligger i Vardefjellet, i tillegg besitter NRV et høydebasseng som sikrer leveranser til Sørum. Bassenget vil ha flere funksjoner, både drifts-, sikkerhets- og kvalitetsmessig. Driftsmessig vil det bidra til å utjevne topper i vannforbruket slik at vi kan utsette oppdimensjonering av overføringsledningene etter maksimale belastningen på Sørumsand. Det vil også gi en bedret driftssituasjon ved å utjevne trykket på nettet. 7.7 Tiltakspakke kommunalt vegvedlikehold I 2013 vil siste del av tiltakspakka for det kommunale vegnettet sluttføres. Det er da forventet at vi har et relativt godt vegnett, med en tilstand som gjør det kostnadseffektivt å drifte. Det er imidlertid fortsatt noe vedlikeholdsetterslep samt en del manglede investeringer før vi har et 1. klasses vegnett. På bakgrunn av de økte kostnadene til drift og vedlikehold av vegnettet i forbindelse med kraftigere og mer intense nedbørsperioder, har deler av tiltakspakka blitt brukt til oppdimensjonering av overvannssystem, samt istandsetting av veger etter utvasking. 7.8 Driftskontroll og fjernstyring av vann og avløpsanlegg Dagens driftskontroll er et system fra år Dette anlegget er under utfasing hos leverandøren, og reservedeler og kompatible komponenter begynner å bli vanskelig å fremskaffe. Anlegget bæres av servere som er av eldre dato, og leverandøren har tilbydd å levere en ny og oppdatert løsning, dette er imidlertid relativt kostbart for bare å holde liv i et gammelt og utrangert system. Det var en forventning om at dette kunne driftes frem til nytt renseanlegg, men i og med at dette er skjøvet noe ut i tid ser vi at dette ikke lar seg gjøre og valg i forhold til oppgradering eller utskifting presser seg på. Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Side 15 av 38

16 Det er også behov for noe utbygging av dagens anlegg, da noe kommunikasjon mangler, nye VA-anlegg etableres og noen anlegg mister sin kommunikasjon fordi leverandører vi leier linjer fra i dag kutter dette tilbudet. Med bakgrunn i dette er det innarbeidet utskifting og oppgradering av dagens Driftskontroll og fjernstyringsanlegg i investeringsbudsjettet. Det vil stilles krav om at det leveres et åpent anlegg som enkelt vil la seg integrere i fellesanlegg ved interkommunalt samarbeid, og da spesielt med tanke på en fremtidig felles avløpsrenseanlegg med Fet og Gjerdrum. Sørum Kommunalteknikk KF og Gjerdrum kommune er enige om å gjøre en felles anskaffelse av driftskontroll. Det vil også bli tillagt vekt at anlegget skal kunne kommunisere med det anlegget Fet kommune benytter i dag, samt nytt felles avløpsrenseanlegg. De viktigste funksjonene driftskontrollanlegget skal ivareta er følgende: Lokal prosesstyring Samband mellom pumpestasjoner og tilhørende basseng i vannverket Samband mellom avløpspumpestasjoner som krever forriglinger Overvåkning og alarmvarsling Interaktiv kommunikasjon mellom operatør og prosess. Redskap for lekkasjesøking Lagre historiske data Sammenstille data i rapporter for drift og til myndigheter Grafisk presentasjon av data i form av trendkurver etc. Interaktiv kommunikasjon mellom operatør og prosess innebærer at driftskontrollanlegget til en hver tid skal gi operatør korrekt oversikt over status i stasjonene i vann og avløpsnettet. Operatør skal kunne endre alle viktige styrings og reguleringsparametere i VA-prosessene. Dette er funksjoner som er viktig for å ivareta våre lovpålagte oppgaver, og forhindre unødvendige overløp for avløp, og ha en sikker og trygg vannforsyning, samt at det forenkler og forbedrer vår lovpålagte rapportering til overordnede myndigheter. Dette er også en forutsetning for å kunne optimalisere, forbedre og effektivisere driften av våre vann og avløpsanlegg. 7.9 Utskifting av maskiner og utstyr Dagens utskiftningsplan er gjennomført, og det er behov for å rullere, og oppgradere denne til en maskinforvaltningsplan. Denne planen bør da inngå i foretakets planstruktur, og rulleres årlig. Det planlegges imidlertid utskifting av en beltegraver som i 2005 ble kjøpt brukt (gått ca 6000 timer). Denne maskinen er nå utslitt og har påført oss en del større reparasjoner de siste årene. Utskiftningen er innarbeidet i Utvidelse av Driftssentralen Garderobefasilitetene ved Driftssentralen er relativt små og befinner seg innenfor dagens spiserom. I og med at de ansatte kommer i kontakt med urenset avløpsvann, stilles det krav til lokalene om såkalt ren og uren sone. Videre er det kun garderobe for menn, slik at dersom vi skulle få kvinnelige søkere til en stilling ved virksomheten, vil vi ikke kunne tilby tilfredsstillende garderobemuligheter. Side 16 av 38 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF

17 Sørum Kommunale Eiendomsselskap KF er leietager ved Driftssentralen og har også meldt inn endret behov. Det er utarbeidet et forprosjekt for å avdekke muligheter og kostnader. I forprosjektet tatt høyde for en mulig utvidelse for fremtidig samlokalisering av foretaket. Denne utvidelsen er kostnadsberegnet og innarbeidet i dette planforslaget. Det er også sett på mulige behov for tilleggsarealer for driftssentralen, i forbindelse med pågående omregulering av arealene rundt dagens tomt Beredskap kommunal infrastruktur Fremtidig beredskapsordning I forbindelse med etablering av felles IKS for avløpsrensing, vil deler av organisasjonen som i dag har et vesentlig ansvar for beredskap for kommunal infrastruktur overføres til det nye IKS et. Dette vil medføre at foretaket må vurdere den fremtidige beredskapsordningen. Ulike alternativer vil bli vurdert, herunder kjøp av tjenester fra det nye IKS et Beredskapsnivå Det vil i planperioden vurderes hvilket beredskapsnivå vi skal ligge på. Dette vil blant annet vurderes med bakgrunn i årlige beredskapsøvelser, og evaluering av disse. Videre har vi nylig revidert foretakets beredskapsplan hvilket gjør at beredskapsøvelser også er viktig i forbindelse med evalueringen av denne. Det er også gjennom revisjon fra mattilsynet avdekket behov for mindre endringer i revidert plan for å knytte dette mer sammen med nyetablert internkontrollsystem for vannforsyning. 8 En kort oversikt over status, utfordringer og målsetninger innenfor foretakets kjerneområder 8.1 Veger: De kommunale veiene bar preg av at vi over tid ikke har greid å vedlikeholde i takt med forringelsen av vegene. Dette har resultert i et betydelig vedlikeholdsetterslep. Det ble utarbeidet og kostnadsberegnet ulike nivåer på vegvedlikeholdet. Kommunestyret bevilget våren 2011 kr 20 mill. for å ta igjen dette vedlikeholdsetterslepet. Kostnadsberegningene av vedlikeholdsetterslepet justert for tid og generell prisvekst, er nå på ca 30. mill kr. Dette betyr at det ved utgangen av 2013 fortsatt vil være noe vedlikeholdsetterslep. Med de rammer som det er lagt opp til i Rådmannens økonomiplanforslag, samt med den foreslåtte egen finansieringen det er lagt opp til i dette planforslaget, vil dette vedlikeholdsetterslepet være mulig å innhente på sikt. Arbeidet med oppgradering av kommunale veier startet våren 2011, i områdene: Hekseberg, Fjellbo, Frogner og Lindeberg, var det mange veier som var nedslitte. Gammel asfalt som var i ferd med å gå i oppløsning og om dette ofte kom meldinger på Mitt nabolag. I tillegg oppgraderte vi noen av de lange kommunale grusveiene, slik som Tertittvegen, Hammarsveien, Vilbergvegen, Arteid og Isingrud. Her var det ofte nødvendig med vedlikeholdstiltak. Midler i tiltakspakke for kommunale veier er forsøkt fordelt utover hele kommunen i en tre års plan. Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Side 17 av 38

18 Veilyset er også en del av tiltakspakke, her er arbeidet med oppgradering startet. Vi har kartlagt område for område og med tanke på plassering av veilysskap for å få best mulig oppdeling i kurser. Arbeidet med å få veilyset over til måltanlegg forsettes. Når andre aktører graver er vi med i grøftene med våre installasjoner. Investeringer på veilyset vil gi oss besparelser på sikt, vi kan komme vekk fra a-konto innbetaling til Hafslund, til å betale for virkelig forbruk med energi effektive lamper, mindre brenn tid og bedre styring. I forbindelse med utarbeidelse av Handlingsprogram med Økonomiplan for Sørum kommune, har rådmannen i tidlig utkast lagt inn kr 17 mil. for 2013 som nytt grunnbeløp for tilskudd til drift av kommunale veier. Dette tilsvarer nivå 3(2005 kostnader) som vi tidligere har beskrevet som et nivå som forhindrer forfall av veiene. Denne økningen er innarbeidet i dette dokumentet. Mål Få de dårligste vegene opp på en akseptabel standard. Langsiktig klare å bevare de beste og høyest klassifiserte vegene. Ha en tett og god dialog med utførende entreprenører og vår driftsavdeling. Klare å holde en god standard på vintervedlikeholdet. Fortsette arbeidet med trafikksikkerhetstiltak, utarbeide planer på mindre prosjekter, søke midler som er tilgjengelig. Ha en god dialog med våre brukere, slik at våre kunder opplever å bli hørt, og videreutvikle informasjonstjenestene våre (herunder Mitt nabolag ). Gjennomføre standardheving, modernisering, oppgradering og effektivisering av veglys etter de krav myndigheter, netteier og kommunene selv setter. Utfordringer Få til gode rutiner og prosesser for erverv av areal til grøfte rensk. Få til tettere samarbeid med andre kommuner. Være med på gjennomgang av nye planer på et tidlig tidspunkt, dette for å ivareta veiareal for fremtidig drift, både sommer og vinter. Fortsette arbeidet med avklaring når det gjelder drift av veilys mot Statens vegvesen / AFK Tiltak Gradvis å omdisponere fra akutte tiltak til planmessig vedlikehold Øke volumet på grøfting, da dette er det viktigste tiltaket for å bevare bæreevnen. Følge opp forprosjekt for veilys som er under utarbeidelse for tettsteder i kommunen. Tiltak innarbeidet i økonomiplanen: Erfaringsmessig har vi mottatt mer i tilskudd til aksjon skoleveg en det er tatt høyde for i budsjettene. Dette er det imidlertid juster for i dette planforslaget, da det er forutsatt et høyere tilskudd, med tilhørende egenfinansiering. Videre er det lagt inn en årlig investering på kr ,- som hovedsakelig retter seg inn mot forsterkning av bærelag og bedret slitelag for å få bruksklasse 10 tonn (BK10) på enkelte strekninger særlig prioriterte veier. Side 18 av 38 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF

19 På driftssiden er det innarbeidet økning i grunnbeløpet fra Sørum kommune, opp til kr 17 mill. Dette vil bli benyttet til planmessig vedlikehold, mer asfaltering og noen mindre trafikksikringstiltak etc, samt en egenfinansiering som vil benyttes til å hente inn deler av det gjenstående vedlikeholdsetterslepet. 8.2 Vannforsyning: Sørum kommunalteknikk KF deltar fast i prosjektet Bedre VA i regi av interesseorganisasjonen Norsk Vann. Dette er et benchmarkingsprosjekt hvor deltagerne undersøker og kvalitetssikrer egne resultater, og sammenligner seg med andre kommuner. Det er også blitt utarbeidet et karaktersystem. Sørum Kommunalteknikk KF sine resultater for 2010, forventet resultat for 2011 og mål fremover er vist nedenfor:: Standarden på kommunens vannforsyningstjeneste År Hygienisk betryggende vann Bruksmessig vannkvalitet Leveringsstabilitet Alternativ forsyning Funksjon ledningsnettet Dårlig Standard Mangelfull Standard God Standard Status 2011 (resultater fra BedreVA vil foreligge høsten 2012) Hygienisk betryggende vann Mangelfull NRV har to barrierer (filter og klor) iht. krav, men mangler desinfeksjon mot parasitter. UV-anlegg som beskytter mot parasitter er under montasje, og er planlagt ferdigstilt i løpet av Bruksmessig vannkvalitet God Vannanalysene viser at Sørum kommunale vannverk leverer et veldig godt drikkevann. Leveringsstabilitet God Leveringsstabilitet: Ikke planlagte avbrudd i trykkvannsforsyningen er < 0,5 timer i snitt pr. innbygger pr. år og totale avbrudd er < 1,0 time i snitt. Vannverket har få ikkeplanlagte avbrudd på det kommunale nettet. For 2011 var dette ca. 300 kundetimer / år. Planlagte avbrudd var ca kundetimer / år.. Alternativ forsyning Mangelfull Reservevann skal kunne forsynes fra en annen kilde til vannverket over en periode på min. 3 måneder. Dette er ikke oppfylt pr. i dag for vannverket. Sammenkobling med Årnes VV ferdigstilles febr./mars Reservevannsforsyning fra Aurskog-Høland Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Side 19 av 38

20 kommune skal være på plass i Først da vil alternativ forsyning bli betraktet som GOD. Det kan i tillegg hentes vann fra Blaker vannverk, men disse mengdene er så små at disse ikke er medregnet. Funksjon ledningsnettet Mangelfull For å få standard God må lekkasjeprosenten være <20%. For 2009 og 2010 rapporterte Sørum kommunale vannverk 22%. For 2011 er lekkasjeprosenten 23%. Punktene ovenfor er forventede resultater for Bedre VA 2011 (Benchmarking via Norsk vann). Her får man karakter God, Mangelfull eller Dårlig. Rapporten kan ses på BedreVA. Ledningsnettet er relativt ungt, men utskiftingstakten er lang (ca. 280 år). Av trykkøknings og pumpestasjoner er 3 stasjoner modne for utskifting/rehabilitering. Som følge av at det etableres nye boligområder, industriområder, skoler osv er det ofte behov for å øke leveringskapasiteten både med hensyn på sanitærvann og slokkevann. Dette håndteres ved dimensjonsøkninger samt etablering av ringledninger. Når foretaket skal prioritere saneringstiltak, etterstreber man å se helheten for vann og avløp. Tiltak der det er behov for å skifte både vann og avløpsledninger er høyt prioritert da dette er kostnadseffektive prosjekter. Sørum kommunalteknikk KF leverer stort sett vann av meget høy kvalitet. Det tas prøver på to faste og ett varierende prøvepunkt hver uke. Det er imidlertid vært økende utfordringer med kimtall i drikkevannsprøvene (mikrobiologisk vekst). Det er ikke satt noen grenseverdi i drikkevannsforskriften, men ved verdier over 100 skal man undersøke årsaken. NRV tok initiativ (i samarbeid med eierkommunene) til å gjennomføre ekstra prøvetaking i 2011 som resulterte i en rapport med forslag til tiltak i forhold til kimtallsproblemene. Et hovedtiltak er endret drift av høydebasseng. Ekstra prøvetaking og overvåking fortsetter i I tillegg til dette har SKT KF som et annet tiltak utarbeidet en spyleplan som vil gjennomføres i mai/juni Vaktberedskapen innen vannforsyning er god. Gjennom de siste årene er det investert betydelig i økt leveringssikkerhet og kapasitet. Dette jobbes det videre med, og et veldig viktig tiltak er høydebasseng for Sørumsand som ferdigstilles 2012/2013. For å høyne beredskapen ytterligere, må NRV innfri sine forpliktelser vedrørende sikkerheten i vannleveransen. Reservevannskapasiteten er ikke tilfredsstillende i dag, og vil ikke være det før 2016 (forutsatt at planer ikke forseres). Videre vil SKT KF jobbe med etablering av ringledninger og kapasitetsøkninger for å kunne levere større slokkevannsmengder og øke leveringsstabiliteten. Skal man få tilstrekkelig korttidsreserve, samt leveringskapasitet på Sørumsand vil man måtte etablere et høydebasseng relativt nært til Sørumsand. Det er i dette handlingsprogrammet lagt inn en strategisk økning i vedlikeholdsbudsjettet med fokus på planmessig vedlikehold samt lekkasjesøking og utbedring av lekkasjer. Det er beregnet at lekkasjeprosenten fra ledningsnettet vårt ligger omkring 23 %, og med dagens vannpris fra NRV, medfører dette at lekkasjene koster oss ca. kr. 1,2 mill. årlig. Med tiltakene som er innarbeidet i dette handlingsprogrammet forventer vi en reell nedgang i vannforbruk gjennom planperioden. Side 20 av 38 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF

21 Utfordringer: Ajourføring og dokumentering av ledningskartverk, driftsdata og hendelser. Etablere fornuftige trykksoner og vannmålersoner. Reservevannskapasitet. Leveringskapasitet Sikre en god og langsiktig beredskap/reservevannsløsning for hele kommunen. Planlegge å prioritere utbygging av vannledningsnettet i takt med planlagt utbygging og avkloakkering i spredt bebyggelse. Planlegge vedlikehold. Mål: Sikre kommunens abonnenter et godt, trygt og sikkert drikkevann. Få på plass en forutsigbar gebyrutvikling gjennom et handlingsprogram for vannforsyningen (ref. hovedplan vann ). Sikre at NRV overholder sine leveringsforpliktelser overfor kommunen. Etablere gode vannmålersoner og redusere vannlekkasjer (<20% innen 2015). Jobbe aktivt med å bli kvitt kimtallsproblemene som har oppstått de siste årene. Styrke leveringssikkerhet og brannvannsdekning. Tiltak innarbeidet i økonomiplanen: Det foreslås gjennomsnittlige investeringer på kr 12, 5 mill årlig gjennom planperioden. Tiltakene omfatter nytt høydebasseng ved Sørumsand, legging av nye ledninger, sanering av eldre ledninger samt kapasitetsøkninger. Styrking av vedlikeholdsbudsjettet med kr ca kr 1 mill for å jobbe mer med planmessig vedlikehold, lekkasjesøking og utbedring etc. 8.3 Avløp: Sørum kommunalteknikk KF deltar fast i prosjektet Bedre VA i regi av interesseorganisasjonen Norsk Vann. Dette er et benchmarkingsprosjekt hvor deltagerne undersøker og kvalitetssikrer egne resultater, og sammenligner seg med andre kommuner. Det er også blitt utarbeidet et karaktersystem. Sørum Kommunalteknikk KF sine resultater for 2009, 2010, forventet resultat for 2011 og mål fremover er vist nedenfor:: Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Side 21 av 38

22 Standarden på kommunens avløpstjeneste År Overholdelse av gjeldende rensekrav Tilknytning godkjente utslipp* Kvalitet og bruk av slam Utslipp fra overløp på nettet Funksjon ledningsnettet Dårlig Standard Mangelfull Standard God Standard Status 2011 (resultater fra BedreVA vil foreligge høsten 2012) Overholdelse av gjeldende rensekrav God Alle anlegg har overholdt rensekravene i Tilknytning godkjente utslipp God > 98 % av innbyggerne i rensedistriktene er tilknyttet spillvannsnettet og blir renset i renseanlegg med riktig type renseprosess iht. krav som kommunen må oppfylle senest innen Kvalitet og bruk av slam God > 90 % av årsproduksjonen av slam er disponert i snitt siste tre år og 100 % av årets slamproduksjon tilfredsstiller minst kvalitetsklasse III i gjødselvareforskriften. Utslipp fra overløp på nettet God < 5 % av forurensingsproduksjonen tilknyttet avløpsnettet målt som BOF pe, slippes ut i regnvannsoverløp og nødoverløp på nettet. Funksjon ledningsnettet Dårlig Ledningsnettet: < 0,5 % av det totale ledningsnettet blir fornyet i året (beregnet som gjennomsnittet for de siste tre årene) og antall kloakkstopper er > 0,20 pr. km, år eller antall kjelleroversvømmelser er > 0,30 pr 1000 innbygger, år Punktene ovenfor er forventede resultater for Bedre VA 2011 (Benchmarking via Norsk vann). Her får man karakter God, Mangelfull eller Dårlig. Rapporten kan ses på BedreVA. Ledningsnettet er relativt ungt, men likevel blir utfordringene større og større. Stor befolkningsvekst, økende nedbørsintensitet og feil på nettet (fremmedvannsinnlekking) fører til stadig økende konsentrerte vannmengder. Dette fører til at kapasiteten i ledningsnettet overstiges. Følgene kan være tilbakeslagsskader i husstander, og overløp på nett og pumpestasjoner. Fokus og tiltak må derfor settes inn for å møte disse utfordringene. En god del av ledningsnettet må saneres og skiftes ut. SKT KF ser for seg å jobbe planmessig med dette, og først se på de områdene som er mest belastet. Pumpestasjonene er også en del Side 22 av 38 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF

23 av ledningsnettet og det er behov for utskifting/rehabilitering på en del av disse. Omfang kan variere fra helt ny stasjon til mindre rehabilitering av deler av stasjonen. Når saneringstiltak skal prioriteres så etterstrebes det å se helheten for vann og avløp. Tiltakene der det er behov for å skifte både vann og avløpsledninger prioriteres, da dette gir den mest kostnadseffektive gjennomføringen av prosjektene. I tillegg er det fokus på vedlikehold og sanering av ledningsnettet med hensyn til fremmedvannsinnlekking. Det er vedtatt å bygge et nytt felles avløpsrenseanlegg for Fet, Gjerdrum og Sørum siden anleggene nå har for liten kapasitet til å møte befolkningsveksten. Anleggene er umoderne og nedslitte, og klarer ikke å oppfylle kravene til sekundærrensing. Dette kravet kommer automatisk ved vesentlig endring av anleggene (utvidelse, rehabilitering, nytt anlegg etc.) I første omgang skal dette anlegget for Sørum sin del dekke områdene vest for Glomma samt Sørumsand og Blaker. Hogset renseanlegg vil bli nedlagt i forbindelse med gjensidig reservevannsforsyning mellom NRV og Aurskog-Høland kommune. Rånåsfoss renseanlegg har Glomma som resipient og vil bestå inntil videre. Utbyggingsplan for kommunalt avløpsnett Plan med 41 området tenkt tilknyttet kommunalt ledningsnett. Etter gjennomføring av noen prosjekter ser en at kostnadene blir betydelig høyere enn beregnet. Planen har derfor etter SKT KF sitt syn behov for en gjennomgang og revidering i forbindelse med hovedplan avløp. Plan for sanering av avløp i spredt bebyggelse Plan for opprydding og godkjenning av private avløpsanlegg som blir liggende utenfor kommunalt ledningsnett. Denne kan også bli endret som følge av endringer i Utbyggingsplanen. Begge ovennevnte planer er utarbeidet med bakgrunn i innføring av EU s vanndirektiv som stiller strenge krav til at alle overflate- og grunnvannsforekomster skal oppnå god miljøtilstand (økologisk og kjemisk). For nedslagsfeltet til Leira er fristen 2015, og for Glomma er fristen Kostnadene ved innføring av Vanndirektivet ser kanskje ut til å bli høyere enn en har forestilt seg. I den forbindelse ble det i 2011 laget to rapporter: Norsk vann, rapport B15/2011 Vannforskriftens økonomiske konsekvenser for kommunesektoren og avløpsanleggene. NIVA, rapport L.NR Økonomiske aspekter ved gjennomføring av vanndirektivet eksempler fra Sørum kommune. Disse rapportene vil også være med å danne grunnlag for videre arbeid med utbyggingsplanen og plan for sanering av private avløpsanlegg. Utfordringer: Kapasitet ved renseanleggene i forhold til utbygging i kommunen. Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF Side 23 av 38

Handlingsprogram med Økonomiplan 2012-2015

Handlingsprogram med Økonomiplan 2012-2015 Sørum Kommunalteknikk KF Sørum Kommunalteknikk KF Handlingsprogram med Økonomiplan 2012-2015 Daglig leders forslag 6. April 2011 Side 2 av 36 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2012-2015 1 Innhold

Detaljer

Benchmarking i Norge med

Benchmarking i Norge med Benchmarking i Norge med 1 Av Ole Lien, Norsk Vann Hva er? (1) BedreVA er kommunenes og Norsk Vanns system for å dokumentere tilstand og kostnader på VAtjenestene et verktøy for målrettet utvikling BedreVA

Detaljer

Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2013

Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2013 Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2013 Sørum Kommunalteknikk KF Kommunestyrets vedtak 12.12.2012 Sak 108/12 Innholdsfortegnelse Kapitel A Vedtak... 3 Kapitel B Sørum Kommunalteknikk KF...

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG VANNMILJØ

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG VANNMILJØ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2015/4716-1 Saksbehandler: Eivind Hølaas Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker /09 EFFEKTIVITETSMÅLING OG BENCHMARKING I VA -SEKTOREN 2008

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker /09 EFFEKTIVITETSMÅLING OG BENCHMARKING I VA -SEKTOREN 2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200906367 : E: M00 : Jan Inge Abrahamsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 14.10.2009 67/09 EFFEKTIVITETSMÅLING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ

SAKSFRAMLEGG HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Jakob Hansen Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/1465-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Plan- og utbyggingsutvalget HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ

Detaljer

Sørum Kommunalteknikk KF. Rapportering fra Sørum Kommunalteknikk KF til Økonomi- og Administrasjonsutvalget Juni 2010

Sørum Kommunalteknikk KF. Rapportering fra Sørum Kommunalteknikk KF til Økonomi- og Administrasjonsutvalget Juni 2010 Sørum Kommunalteknikk KF Rapportering fra Sørum Kommunalteknikk KF til Økonomi- og Administrasjonsutvalget Juni 2010 Rapportering til økonomi og administrasjonsutvalget Side 2 av 10 1) VA-Sollia Prosjekt

Detaljer

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.:

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: 06.10.2016 16/27105-1 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 01.11.2016 Benchmarking

Detaljer

Handlingsprogram med Økonomiplan

Handlingsprogram med Økonomiplan Sørum Kommunalteknikk KF Sørum Kommunalteknikk KF Handlingsprogram med Økonomiplan 2015-2018 Styrets forslag 07.04.2014 Innhold 1 PLANSTRUKTUR FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF 7 2 SWOT-ANALYSE 2015 2018 FOR

Detaljer

Kommunedelplan vann. Planperiode 2013-2020

Kommunedelplan vann. Planperiode 2013-2020 Kommunedelplan vann Planperiode 2013-2020 1 Kommunedelplan vannforsyning gir en samlet oversikt over eksisterende og fremtidig vannforsyning i Alstahaug kommune. Basert på kommunens målsetting for vannforsyningen,

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold Driftsassistansen i Østfold IKS Videre arbeid med VA i Østfold Kvalitet på ledningsnettet Haraldsen, 2010, presentasjon nasjonal vannkonferanse Dimensjonert 25.000m3/d, vanlig 10.000m3/d, regn 50.000

Detaljer

Nasjonale mål - vann og helse av 22.05.2014. Mattilsynet DK for Midt- og Nord-Helgeland v/ Line K. Lillerødvann

Nasjonale mål - vann og helse av 22.05.2014. Mattilsynet DK for Midt- og Nord-Helgeland v/ Line K. Lillerødvann Nasjonale mål - vann og helse av 22.05.2014 Mattilsynet DK for Midt- og Nord-Helgeland v/ Line K. Lillerødvann Nasjonale mål - vann og helse WHOs protokoll for vann og helse - Nasjonale myndigheter plikter

Detaljer

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur Norsk Vannforening 11. Mars 2009 Avløpsforskriften i praksis Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur 1 FET KOMMUNE sammen skaper vi trivsel og utvikling 2 Innhold Fet kommune Vannressurser Noen

Detaljer

Utvalgssak. NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr.

Utvalgssak. NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr.: 2009/6573 Hovedplan Vannmiljø og Avløp 2011-2020 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Hvorfor sanere vann og avløpsnett?

Hvorfor sanere vann og avløpsnett? Hvorfor sanere vann og avløpsnett? Ambisjonsnivå for Ullensaker kommune Info om planer for nytt vannverk Hvilke besparelser kan oppnås ved økt sanering? Hvor ligger utfordringene i fremtiden? v/ Eivind

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 44/ Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 44/ Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8394-5 Saksbehandler: Martin Lysberg Saksframlegg Ny tiltaksplan for vann og avløp 2016-2019 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Kommunalteknikk og eiendom. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/8817-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Kommunale eiendomsavgifter 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Arkivsak: 11/ /11 Arkiv: 143 M03 Sak: 116/11

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Arkivsak: 11/ /11 Arkiv: 143 M03 Sak: 116/11 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.11.2011 Arkivsak: 11/5145-3 - 32182/11 Arkiv: 143 M03 Sak: 116/11 FELLES KOMMUEDELPLAN FOR VANN OG AVLØP 2014-2023 FOR KOMMUNENE HAMAR, LØTEN, RINGSAKER

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/1801 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN K-kode: 145 Saksbehandler: Hogne Røisheim

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/1801 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN K-kode: 145 Saksbehandler: Hogne Røisheim Sak 4/09 Saksfremlegg Arkivsak: 09/1801 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 K-kode: 145 Saksbehandler: Hogne Røisheim Innstilling: Forslag til Handlingsprogram med økonomiplan 2010-2013

Detaljer

Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2015

Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2015 Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2015 Sørum Kommunalteknikk KF Styrets reviderte forslag av 27.10.14 Innholdsfortegnelse Kapitel A Vedtak... 4 Kapitel B Sørum Kommunalteknikk KF... 5

Detaljer

Representantskapsmøte. i Nedre Romerike Vannverk IKS. Innkalling og saksdokumenter

Representantskapsmøte. i Nedre Romerike Vannverk IKS. Innkalling og saksdokumenter Representantskapsmøte i Nedre Romerike Vannverk IKS tirsdag 15 desember 2009 kl.18.00 Innkalling og saksdokumenter Til Representantskapets medlemmer Innkalling til representantskapsmøte i Nedre Romerike

Detaljer

Handlingsprogram med Økonomiplan 2009-2012

Handlingsprogram med Økonomiplan 2009-2012 Sørum Kommunalteknikk KF Handlingsprogram med Økonomiplan 2009-2012 Styrets forslag av 16.04.08 Side 2 av 27 Økonomiplan for Sørum kommunalteknikk KF 2009-2012 1 Innhold 1 INNHOLD 3 2 FORORD 5 3 PLANSTRUKTUR

Detaljer

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp Av Einar Melheim, Norsk Vann 1 Hva er konsekvensene av klimaendringene for VA-sektoren? Vannkilde Vannbehandlingsanlegg Distribusjon av vann Høydebassenger/

Detaljer

Handlingsplan for gjennomføring av kommunaltekniske tiltak innen Leira og Nitelvas nedbørsfelt

Handlingsplan for gjennomføring av kommunaltekniske tiltak innen Leira og Nitelvas nedbørsfelt Handlingsplan for gjennom av kommunaltekniske tiltak innen Leira og Nitelvas nedbørsfelt 2016 2018 Regional forvaltningsplan for Vannregion Glomma 2016 2021 forventes iverksatt våren 2016. Når forvaltningsplanen

Detaljer

Avløpsdelen i Forurensningsforskriften 2 år etter.

Avløpsdelen i Forurensningsforskriften 2 år etter. Avløpsdelen i Forurensningsforskriften 2 år etter. Disposisjon 1. Om Kristiansund kommune 2. Hva innebærer endringen 3. Hvordan har det blitt hva har vi gjort By ved hav Kristiansund kommune Kommunesammenslåing

Detaljer

Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010

Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010 Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Visjon, verdier og utfordringer... 3 1.2 Sørum kommunes strategiske mål- og resultatstyring. Det fullstendige balanseregnskapet (FBR)...

Detaljer

Handlingsprogram med Økonomiplan

Handlingsprogram med Økonomiplan Sørum Kommunalteknikk KF Sørum Kommunalteknikk KF Handlingsprogram med Økonomiplan 2011-2014 Kommunestyrets vedtak av 16.06.2010 sak 40/10 1 Innhold 1 INNHOLD 2 2 KOMMUNESTYRETS VEDTAK 4 3 FORORD 5 4 PLANSTRUKTUR

Detaljer

Trysil kommune. Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak. Saksframlegg

Trysil kommune. Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak. Saksframlegg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 23.03.2017 Referanse: 11004/2017 Arkiv: M30 Vår saksbehandler: Kinga Adam Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak Saksnr Utvalg Møtedato 17/20

Detaljer

Kommunalteknisk avdeling

Kommunalteknisk avdeling Kommunalteknisk avdeling Avdelingsleder Arild Christiansen Fagansvarlig avløp Endre Larsen Fagansvarlig vannforsyning og avløpsnett Tor Ivar Paulsen Fagansvarlig vei - og felles maskinpark Arild Christiansen

Detaljer

Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025. Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015

Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025. Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015 Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025 Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015 Innledning I 2010 ble rapporten «State of the Nation» utgitt av RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening).

Detaljer

PLANPROGRAM HOVEDPLAN VANN OG AVLØP

PLANPROGRAM HOVEDPLAN VANN OG AVLØP PLANPROGRAM HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 27.04.2017 Innhold 1 Innledning... 3 2 Planprogrammet... 3 3 Planens formål... 4 4 Utredningsbehov... 4 5 Planprosessen... 5 5.1 Frister... 5 5.2 Deltakere... 6 6 Medvirkning...

Detaljer

Varsel om oppstart av utarbeidelse av hovedplan for Vann, Vannmiljø og Avløp (VVA) i Rindal kommune

Varsel om oppstart av utarbeidelse av hovedplan for Vann, Vannmiljø og Avløp (VVA) i Rindal kommune Varsel om oppstart av utarbeidelse av hovedplan for Vann, Vannmiljø og Avløp (VVA) i Rindal kommune 2017-2027 Rindal kommune varsler med dette om oppstart av utarbeidelse av hovedplan for Vann, Vannmiljø

Detaljer

Benchmarking som styringsverktøy for VA-virksomheten i kommunen

Benchmarking som styringsverktøy for VA-virksomheten i kommunen HEVA VA-konferanse Mo i Rana 17.04.2008 Benchmarking som styringsverktøy for VA-virksomheten i kommunen 1 Einar Melheim, Norsk Vann BA Hvorfor? Innhold Riktig standard God service Kostnadseffektiv Omdømme

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Forslag til planprogram FOR HOVEDPLAN VANN, VANNMILJØ OG AVLØP FLAKSTAD KOMMUNE 2018-2028 Forslag til planprogram for Hovedplan Vann, Vannmiljø og Avløp Flakstad kommune 2018-2028 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

MIDTRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS

MIDTRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS MIDTRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS Nytt opprettet et IKS Ny driftsorganisasjon Utbyggingsorganisasjon 25.5.2016 Adel Al-Jumaily Opprettelse av MIRA Fet, Gjerdrum og Sørum kommuner har gamle, nedslitte avløpsanlegg

Detaljer

BYGGEBØRSEN 2016 TRUDE BERTNES

BYGGEBØRSEN 2016 TRUDE BERTNES BYGGEBØRSEN 2016 TRUDE BERTNES Agenda Info om Vannbransjen Investeringer fra 2017-220 Vann og avløp Lengden på de norske vann- og avløpsledningene er 280.000 km. Det tilsvarer 7 ganger rundt jorden ved

Detaljer

Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA. Norsk Vannforening 28.04.2010

Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA. Norsk Vannforening 28.04.2010 Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA Norsk Vannforening 28.04.2010 Om NRA IKS Interkommunalt selskap for Lørenskog, Rælingen og Skedsmo kommune RA-2 ble

Detaljer

Møte med AP3 Nye Asker

Møte med AP3 Nye Asker Møte med AP3 Nye Asker Overordnet organisering, formell styringsstruktur og selskapets virksomhetsgrunnlag Samhandling med eierkommuner Organisering, bemanning, økonomi og oppdrag Oppsummering - suksessfaktorer

Detaljer

Hvilke utfordringer står VAsektoren. Av Toril Hofshagen, Norsk Vann

Hvilke utfordringer står VAsektoren. Av Toril Hofshagen, Norsk Vann Hvilke utfordringer står VAsektoren overfor? Av Toril Hofshagen, Norsk Vann 1 Karakterboka 2010 Vannforsyningsanlegg: karakter 3 Ledningsnettet: 2,5 Lekkasjer: 2 Bruksmessig vannkvalitet: 4 Forsyningsstabilitet:

Detaljer

VÅGSØY KOMMUNE. Drifts- og Anleggsavdelingen Tlf

VÅGSØY KOMMUNE. Drifts- og Anleggsavdelingen Tlf VÅGSØY KOMMUNE Drifts- og Anleggsavdelingen Tlf. 57 85 50 50 Serviceerklæringen gjelder for abonnenter som er tilknyttet Vågsøy kommunes vann- og avløpssystem og gjelder tjenestene vannforsyning og avløp.

Detaljer

Kommunedelplan for vannforsyning Forslag til planprogram

Kommunedelplan for vannforsyning Forslag til planprogram Byutvikling Kommunedelplan for vannforsyning 2016-2028 Forslag til planprogram 20.5.2014 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FORMÅL OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET... 3 Generelt... 3 Overordna mål...

Detaljer

Saksfremlegg. Driftstilskuddene til selskapet baseres videre på levert vannmengde til renseanlegget.

Saksfremlegg. Driftstilskuddene til selskapet baseres videre på levert vannmengde til renseanlegget. Arkivsak: 11/3386-3 Sakstittel: K-kode: 144 Saksbehandler: Hogne Røisheim Saksfremlegg FELLES AVLØPSLØSNING FOR FET, GJERDRUM OG SØRUM KOMMUNER Innstilling: Fet kommune, Gjerdrum kommune og Sørum kommune

Detaljer

Vann for livet. Sanitærløsninger for bedre helse og miljø. VA-utfordringer i en norsk vekstkommune Fjell.

Vann for livet. Sanitærløsninger for bedre helse og miljø. VA-utfordringer i en norsk vekstkommune Fjell. Vann for livet Sanitærløsninger for bedre helse og miljø VA-utfordringer i en norsk vekstkommune Fjell. Sverre Ottesen, daglig leder i FjellVAR as sverre.ottesen@fjellvar.as Disposisjon. Om Fjell kommune

Detaljer

Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra

Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra renseanlegg Gjennomføres av fylkesmannens miljøvernavdeling

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2014/623-1 Arkiv: 400 SAKSFRAMLEGG Dato: 16.09.2014 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2014/738-2 Arkiv: 231 SAKSFRAMLEGG Dato: 17.11.2014 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Dønna kommune. Vedlikeholdsplan. vannverket

Dønna kommune. Vedlikeholdsplan. vannverket Dønna kommune Vedlikeholdsplan vannverket 2014-2018 1 Innhold Orientering... 3 Om planen... 3 Gjeldende forskrift godkjenning... 3 Vedlikeholdsplanens innhold... 3 Dagens vannforsyning og framtidige behov...

Detaljer

DRIFTSOPERATØRSAMLING NOVEMBER I KRISTIANSUND

DRIFTSOPERATØRSAMLING NOVEMBER I KRISTIANSUND notat 10.11.2015 / ERA DRIFTSOPERATØRSAMLING 11. 12. NOVEMBER I KRISTIANSUND Kommunalteknikk har ansvar og arbeidsoppgaver på drift, vedlikehold og utbygging av veier/trafikk, anlegg for vannforsyning

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER ENDRINGER

HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER ENDRINGER Saknr. 10/5555-3 Ark.nr. Q13 Saksbehandler: Brede Kristen Myhre HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER 2010-2013 - ENDRINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet er enig i vegvesenets vurdering og

Detaljer

Arbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017

Arbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Arbeid med kommuneplanens samfunnsdel Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Gjerdrums visjon Livskvalitet for alle Livskvalitet for alle M1 Gjerdrum har plass til alle ingen skal havne utenfor

Detaljer

Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg. Temte Gård 29/6-2016

Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg. Temte Gård 29/6-2016 Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg Temte Gård 29/6-2016 Øyvind Brechan Johnsen Prosjekteringsingeniør i Anlegg og utbygging, Teknisk seksjon fra 1/9-2015 Høgskoleingeniør 10 års erfaring

Detaljer

Saksbehandler: Knut E. Hole, leder teknisk drift. HARESTUA RENSEANLEGG. Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: Knut E. Hole, leder teknisk drift. HARESTUA RENSEANLEGG. Hjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 10/1686-1 Arkivnr.: 145 M41 &42 Saksbehandler: Knut E. Hole, leder teknisk drift. HARESTUA RENSEANLEGG Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Bygging av nytt renseanlegg på Harestua iverksettes.

Detaljer

Kommunedelplan for Vann og avløp 2014 2020 Planprogram Hvaler kommune

Kommunedelplan for Vann og avløp 2014 2020 Planprogram Hvaler kommune Kommunedelplan for Vann og avløp 2014 2020 Planprogram Hvaler kommune 1 Versjon 01 ephorte 2012/2127 Innhold Del I - Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne... 4 1. Forord... 4 2. Sammendrag...

Detaljer

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER.

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Arkivsaksnr.: 11/444-8 Arkivnr.: L80 &01 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Hjemmel: Plan-

Detaljer

Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025

Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025 Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025 Målselv kommune 2 Innhold H OV E D P L A N VEG 2015-2 0 2 5... 1 1. FORORD... 4 2. SAMMENDRAG... 5 2.1 Situasjonsbeskrivelse... 5 2.2 Utfordringer... 5 3. STATUS...

Detaljer

Slik arbeider vi med ledningsfornying i Kristiansund Onsdag 1. juni 2016 Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune/kt

Slik arbeider vi med ledningsfornying i Kristiansund Onsdag 1. juni 2016 Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune/kt Slik arbeider vi med ledningsfornying i Kristiansund Onsdag 1. juni 2016 Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune/kt Tema for presentasjonen 1. Fornying VA- hvorfor? 2. Vannledninger i Kristiansund alder, type,

Detaljer

SVIKT I GAMLE AVLØPSRENSEANLEGG

SVIKT I GAMLE AVLØPSRENSEANLEGG SVIKT I GAMLE AVLØPSRENSEANLEGG Med gårsdagens renseanlegg inn i fremtiden Hva er status med hensyn til vanndirektivets krav, nåværende og fremtidige utvikling samt regionale og nasjonale hensyn? v/ Simon

Detaljer

Årskonferanse september 2017 Kompetansebehov innen ledningsnett:

Årskonferanse september 2017 Kompetansebehov innen ledningsnett: Årskonferanse 5.-6. september 2017 Kompetansebehov innen ledningsnett: Hva er de sentrale utfordringene framover? Bransjens satsing på et nasjonalt kompetansesenter møter dette behovene? Per Øystein Funderud,

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer

1 eller 2 renseanlegg kommunal eller interkommunal rensing. Stategier og avveininger. v/ Herman Braüer og Dag Lauvås, Drammen kommune

1 eller 2 renseanlegg kommunal eller interkommunal rensing. Stategier og avveininger. v/ Herman Braüer og Dag Lauvås, Drammen kommune Case Drammen kommune: 1 eller 2 renseanlegg kommunal eller interkommunal rensing. Stategier og avveininger. v/ Herman Braüer og Dag Lauvås, Drammen kommune Noen fakta: Muusøya renseanlegg: Ferdigstilt

Detaljer

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan Ark.: M10 Lnr.: 7183/09 Arkivsaksnr.: 09/1226-1 Saksbehandler: Rolf Solberg BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNINGEN I GAUSDAL Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

ENDRING AV FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR, HØRING 2017 BEHANDLING AV INNKOMNE MERKNADER OG FORSLAG TIL VANN- OG AVLØPSGEBYR I SYNNFJELL ØST

ENDRING AV FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR, HØRING 2017 BEHANDLING AV INNKOMNE MERKNADER OG FORSLAG TIL VANN- OG AVLØPSGEBYR I SYNNFJELL ØST ENDRING AV FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR, HØRING 2017 BEHANDLING AV INNKOMNE MERKNADER OG FORSLAG TIL VANN- OG AVLØPSGEBYR I SYNNFJELL ØST Sammendrag: Forslag til forskrift har ligget ute til høring

Detaljer

Prosjektnotat A. VA-virksomhetene i dag Statusbeskrivelse og utfordringsområder. Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg www.kinei.no

Prosjektnotat A. VA-virksomhetene i dag Statusbeskrivelse og utfordringsområder. Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg www.kinei.no Prosjektnotat A VA-virksomhetene i dag Statusbeskrivelse og utfordringsområder VA-sektoren i regionen VA-sektoren i regionen 1. VA-sektoren vann - og avløpstjenester Forvaltningsoppgaver Drift og vedlikehold

Detaljer

Spelhaugen 22, 5147 Fyllingsdalen. Bergen Vann KF er et kommunalt foretak etter Kommuneloven kap.11.

Spelhaugen 22, 5147 Fyllingsdalen. Bergen Vann KF er et kommunalt foretak etter Kommuneloven kap.11. Bergen Vann KF Byråd for finans, eiendom og eierskap: Styreleder: Daglig leder: Besøksadresse: Liv Røssland Eiler Macody Lund Jarl-Helmer Svanberg Spelhaugen 22, 5147 Fyllingsdalen Bergen Vann KF er et

Detaljer

Dato: 1. november Vann, avløp, tømming av slamavskillere: Gebyrregulativ for Gebyrregulativet for VA-området består av 3 selvkostområder:

Dato: 1. november Vann, avløp, tømming av slamavskillere: Gebyrregulativ for Gebyrregulativet for VA-området består av 3 selvkostområder: Dato: 1. november 2011 Byrådssak 349/11 Byrådet Vann, avløp, tømming av slamavskillere: Gebyrregulativ for 2012 TOCO SARK-12-201107589-21 Hva saken gjelder: Gebyrregulativet for VA-området består av 3

Detaljer

Vår visjon - Rent vann til folk og fjord

Vår visjon - Rent vann til folk og fjord Vår visjon - Rent vann til folk og fjord Komite KMBY 06.12.11 VA 1 Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien 68 Pb. 7700 5020 Bergen www.bergenvann.no VA-etatens oppgaver er å sørge for: God, tilstrekkelig

Detaljer

Avløp 2014. Foreløpige resultater fra bedrevann Gjennomgang møte 11.6.2015 Grunnlag for kvalitetssikring

Avløp 2014. Foreløpige resultater fra bedrevann Gjennomgang møte 11.6.2015 Grunnlag for kvalitetssikring Avløp 2014 Foreløpige resultater fra bedrevann Gjennomgang møte 11.6.2015 Grunnlag for kvalitetssikring Kinei AS Munstersvei 6, 3610 Kongsberg www.kinei.no Tilstandsvurdering og kostnader 2014 Innbyggere

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2013

OVERORDNET STYRINGSKORT 2013 OVERORDNET STYRINGSKORT 2013 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2013 Samfunn: 1. 1950 innbyggere innen 2018 (oppnådd pr. 1.7.12, ytterligere vekst er imidlertid fortsatt et mål) 2. Sikre

Detaljer

K2 Hurdal Ullensaker

K2 Hurdal Ullensaker K2 NOTAT TIL FORHANDLINGSUTVALGET HURDAL/ULLENSAKER VURDERING AV ØKONOMISKE KONSEKVENSER VED EVENTUELL SAMMENSLÅING Innhold 1 INNLEDNING... 1 2 GENERELT... 2 3 FRIE INNTEKTER... 2 4 UTGIFTER TIL ADMINISTRASJON

Detaljer

Dato 19.05.2015 Vår ref. 15/01093-6. Til Pernille Sandemose, Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk - Miljø og forvaltning

Dato 19.05.2015 Vår ref. 15/01093-6. Til Pernille Sandemose, Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk - Miljø og forvaltning Notat Dato 19.05.2015 Vår ref. 15/01093-6 Til Pernille Sandemose, Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk - Miljø og forvaltning Fra Saksbehandler Henrik Huse Linnerud Vedlegg til politisk behandling

Detaljer

Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad. Kort tilbakeblikk og veien videre. Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS.

Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad. Kort tilbakeblikk og veien videre. Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS. Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad Kort tilbakeblikk og veien videre Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS Del II 1 1 12.03.2009 Historikk Hoved- og saneringsplaner for avløp

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no 74048527 Arkivref: 2011/785 - / Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Kommunalteknisk avdeling. Presentasjon A/P3 28. august 2017 v/kari Ekerholt

Kommunalteknisk avdeling. Presentasjon A/P3 28. august 2017 v/kari Ekerholt Kommunalteknisk avdeling Presentasjon A/P3 28. august 2017 v/kari Ekerholt > Organisering og bemanning > Hovedoppgaver > Samspill med andre > Økonomi Organisasjonskart Stab 6 Virksomhetsleder Adm.team

Detaljer

Det er også andre årsaker til at Bergen kommune over en del år vil ha en noe annen prisutvikling for vagebyrene

Det er også andre årsaker til at Bergen kommune over en del år vil ha en noe annen prisutvikling for vagebyrene Byrådssak 337/12 2 Gebyrregulativ for 2013: Vann, avløp og tømming av slamavskillere MHN ESARK-12-201200170-10 Hva saken gjelder: Gebyrregulativet for VA-området består av 3 selvkostområder: Vann (produksjon

Detaljer

Vann- og avløpssektoren. Utfordringer og muligheter

Vann- og avløpssektoren. Utfordringer og muligheter Vann- og avløpssektoren Utfordringer og muligheter 1 Norske VA-fakta 2 Nok vann til å forsyne hele verdens befolkning med drikkevann (150 l/p*d) 1.600 vannverk som produserer drikkevann 2.600 avløpsanlegg

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Hovedutvalg for næring, drift og miljø skal årlig vedta detaljert investeringsplan for det påfølgende år.

SAKSFREMLEGG. Hovedutvalg for næring, drift og miljø skal årlig vedta detaljert investeringsplan for det påfølgende år. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/691-9 Arkiv: M20 Saksbehandler: Tom Jøran Olsen Sakstittel: HOVEDPLAN VANN 2017-2028 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

SEKTOR 5 Vann, avløp og renovasjon (VAR)

SEKTOR 5 Vann, avløp og renovasjon (VAR) SEKTOR 5 Vann, avløp og renovasjon (VAR) funk. Netto driftsutgifter og tiltak ift. vedtatt budsjett 2014 - (tall i 1000 kr) Bud. 2016 Tiltak 2016 Tiltak 2017 Tiltak 2018 Tiltak 2019 340 Produksjon av vann

Detaljer

VA - PLAN FJELLSIDA FRITIDSBOLIGOMRÅDE

VA - PLAN FJELLSIDA FRITIDSBOLIGOMRÅDE VA - PLAN FJELLSIDA FRITIDSBOLIGOMRÅDE Dokumentet er utarbeidet av VA Prosjektering AS Vågå 20.12.2017 VA - PLAN FJELLSIDA FRITIDSBOLIGOMRÅDE Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 20.12.2017 Tiltakshaver:

Detaljer

AMBISIØSE OG FREMTIDSRETTEDE UTSLIPPSTILLATELSER FOR VEKST,KLIMAENDRINGER OG STRENGE VANNKVALITETSMÅL

AMBISIØSE OG FREMTIDSRETTEDE UTSLIPPSTILLATELSER FOR VEKST,KLIMAENDRINGER OG STRENGE VANNKVALITETSMÅL AMBISIØSE OG FREMTIDSRETTEDE UTSLIPPSTILLATELSER FOR VEKST,KLIMAENDRINGER OG STRENGE VANNKVALITETSMÅL NORSK VANNs fagtreff 7-8 februar 2017 v/ Simon Haraldsen, Utgangspunktet for vår myndighetsutøvelse

Detaljer

ROS analyse, Oslo kommune Vann- og avløpetaten

ROS analyse, Oslo kommune Vann- og avløpetaten ROS analyse, Oslo kommune Vann- og avløpetaten Forventninger.. overordnet helhetlig Antall per 100 ml vann Kilder Råvannskvalitet Maridalsvannet. Råvannskvalitet / barrierer i vannbehandlingen (Oset).

Detaljer

Program for bedre vann. Trude Haug

Program for bedre vann. Trude Haug Program for bedre vann Trude Haug 1 Program for bedre vann Utarbeide et «program for bedre vannkvalitet», som skal vedtas av fylkestinget. Begge Driftsassistansene vil tilhøre programmet Målforslag: Sikre

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Aurskog Høland kommune - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 973603507 0221.0021.02 2013.004.R.FMOA 2013/3889 30/04-2013 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

Sørum kommune - tilsyn innen avløpssektor / kommunalteknikk

Sørum kommune - tilsyn innen avløpssektor / kommunalteknikk Miljøvernavdelingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Vår ref.: Saksbehandler: Simon Haraldsen

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Avløpshåndtering Drammen kommune

Avløpshåndtering Drammen kommune Avløpshåndtering Drammen kommune Orientering til Bystyrekomitè Byutvikling og Kultur 5. Mars 2013 virksomhetsleder Live Johannessen Investeringsbehov i VA sektoren VA virksomheten i Drammen kommune Økonomiplanen

Detaljer

Kommuneplan

Kommuneplan Kommuneplan 2004 2016 Vedtatt i KST 09.02.05, sak 02/05 K2000: 04/01101 Foto: Geir Wormdal Innledning Hva er kommuneplanlegging? Plan og bygningslovens 20-1 om kommunalplanlegging: Kommunene skal utføre

Detaljer

STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN

STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA VANN OG AVLØP STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP REVISJON AV HANDLINGSPROGRAM 2015 2018. Aquapartner AS Grimstad, 080914. Rune Danneborg/Kjell Ludvigsen

BÅTSFJORD KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP REVISJON AV HANDLINGSPROGRAM 2015 2018. Aquapartner AS Grimstad, 080914. Rune Danneborg/Kjell Ludvigsen BÅTSFJORD KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP REVISJON AV HANDLINGSPROGRAM 2015 2018 Aquapartner AS Grimstad, 080914 Rune Danneborg/Kjell Ludvigsen INNHOLD: 1. INNLEDNING... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 AVKLARING AV OPPDRAG/INNHOLD...

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956 REGULERING AV BUDSJETT - INVESTERINGER OG BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Rådmannens innstilling: 1 Prosjekter som budsjett

Detaljer

Vannmiljøplan Handlingsplan 2013-2017. av Ordfører Øystein Østgård

Vannmiljøplan Handlingsplan 2013-2017. av Ordfører Øystein Østgård Vannmiljøplan Handlingsplan 2013-2017 av Ordfører Øystein Østgård Utgangspunkt for arbeidet med vannmiljøplanen: EU`s vanndirektiv samt endringer i lovverket som omhandler forvaltning av vassdragene samt

Detaljer

HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN)

HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN) HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN) SAMMENDRAGSRAPPORT SONGDALEN KOMMUNE 01.11.2013 I Hensikt med hovedplanen Hovedplan avløp skal: MÅL Mål for transportsystem Mål for transportsystem for avløpsvann:

Detaljer

Saksbehandler: Lillann Skuterud Hansen Saksnr.: 14/

Saksbehandler: Lillann Skuterud Hansen Saksnr.: 14/ Ås kommune Tiltaksplan for kommunal vannforsyning 2014-2018 Saksbehandler: Lillann Skuterud Hansen Saksnr.: 14/02200-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 05.06.2014 Kommunestyret

Detaljer

Norsk Vann Fagtreff 7. og 8. februar 2017

Norsk Vann Fagtreff 7. og 8. februar 2017 Norsk Vann Fagtreff 7. og 8. februar 2017 Ny strategiplan, egne anleggsverdier og investeringsbehov Gunnar Bjørnson Prosjekt- og plansjef Hvem er NRV IKS og NRA IKS? Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) produserer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Tom Jøran Olsen Sakstittel: PRIORITERING AV INVESTERINGSTILTAK FOR VANN OG AVLØP 2016

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Tom Jøran Olsen Sakstittel: PRIORITERING AV INVESTERINGSTILTAK FOR VANN OG AVLØP 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/4663-1 Arkiv: M30 Saksbehandler: Tom Jøran Olsen Sakstittel: PRIORITERING AV INVESTERINGSTILTAK FOR VANN OG AVLØP 2016 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Detaljer

Trykkavløp - Aremark kommune Avløpskonferansen 2016, Campus Ås

Trykkavløp - Aremark kommune Avløpskonferansen 2016, Campus Ås Trykkavløp - Aremark kommune Avløpskonferansen 2016, Campus Ås Gro Gaarder gro.gaarder@marker.kommune.no Haldenvassdraget 4 kommuner, 2 fylker Leirområder ligger under marin grense Problemer med vannkvaliteten,

Detaljer

Reservevannanlegget mellom Fredrikstad, Sarpsborg og MOVAR IKS En ny hverdag med tanke på forsyningssikkerhet og vedlikeholdsmuligheter

Reservevannanlegget mellom Fredrikstad, Sarpsborg og MOVAR IKS En ny hverdag med tanke på forsyningssikkerhet og vedlikeholdsmuligheter Reservevannanlegget mellom Fredrikstad, Sarpsborg og MOVAR IKS En ny hverdag med tanke på forsyningssikkerhet og vedlikeholdsmuligheter Siv.ing. Kaj-Werner Grimen Sektorsjef Vann og avløp MOVAR IKS MOVAR

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

PROSJEKT OVERFØRINGSLEDNING BRUVOLLEN - SØRUMSAND PARSELL 2

PROSJEKT OVERFØRINGSLEDNING BRUVOLLEN - SØRUMSAND PARSELL 2 PROSJEKT 31 07 8 OVERFØRINGSLEDNING BRUVOLLEN - SØRUMSAND PARSELL 2 SLUTT RAPPORT SEPTEMBER 2016 2 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 Trase... 3 2. FREMDRIFT... 4 2.1 Gravearbeider... 4 2.2 Styrt boring...

Detaljer

Sakspapirer. Sak 9/11. Saksfremlegg

Sakspapirer. Sak 9/11. Saksfremlegg Sak 9/11 Sakspapirer Sak 9/11 Saksfremlegg Arkivsak: 11/3383-1 Sakstittel: FORSLAG TIL ENDRING I FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER, SØRUM KOMMUNE K-kode: M00 Saksbehandler: Ståle Grinaker Innstilling:

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 14/09 OPPRETTELSE AV ANLEGGSLAG VED DRIFTSAVDELINGEN I SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 14/09 OPPRETTELSE AV ANLEGGSLAG VED DRIFTSAVDELINGEN I SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 14/09 Sakstittel: Arkivsaknr: 09/2808 Saksbehandler: K-kode: 030 OPPRETTELSE AV ANLEGGSLAG VED DRIFTSAVDELINGEN I SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF

Detaljer