Til seksjonseierne i Hundsund 1 Boligsameie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til seksjonseierne i Hundsund 1 Boligsameie"

Transkript

1 1 Hundsund I Boligsameie Til seksjonseierne i Hundsund 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Hundsund 1 Boligsameie det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Hundsund I Boligsameie Innkalling til sameiermøte Ordinært sameiermøte i Hundsund 1 Boligsameie avholdes onsdag 18. mars 2015 kl på Hundsund ung.skole, aud B (2.etg). Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av de stemmeberettigede C) Valg av referent og minst en seksjonseier som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2014 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG Ingen innkomne forslag. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år B) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år Oslo 24. februar 2015 Styret i Hundsund 1 Boligsameie Ole Jacob Haaland Anne Grethe Haune Frode Magnussen Peter Nørgaard Thea B. Klepp Rune Skjold Eystein C. Husebye

3 3 Hundsund I Boligsameie ÅRSBERETNING FOR 2014 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært: Styret periode Leder Ole Jacob Haaland Langoddveien Styremedlem Anne Grethe Haune Langoddveien 27 G Styremedlem Frode Magnussen Langoddveien 27 C Styremedlem Peter Nørgaard Langoddveien Styremedlem Rune Skjold Langoddveien 25 B Varamedlem Eystein Christopher Husebye Langoddveien 25 A Varamedlem Thea Klepp Langoddveien 25 G Styrets medlemmer består i dag av 4 menn og 1 kvinne. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om Hundsund 1 Boligsameie Styret har i perioden avholdt 8 styremøter. Styret har etter beste evne arbeidet ut fra sameiets vedtekter og vedtak fattet på ordinære sameiermøter. Styret har videreført tidligere praksis med møte og talerett og aktiv deltagelse i styrearbeid for varamedlemmer. Styret ønsker å videreføre tidligere praksis med bred representasjon fra sameiets forskjellige boenheter og best mulig representasjon av de enkelte beboeres ønsker og krav til et sikkert og hyggelig bomiljø med best mulig trivsel for alle. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Sameiet har ingen ansatte. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er BDO AS.

4 4 Hundsund I Boligsameie Eiendommen Sameiet består av 38 seksjoner. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Sameiet ligger i Bærum Kommune med gårds og bruks nr Bebyggelsen består av eiendommene med adresser som følger: Langoddveien 23 Langoddveien 25 A-J Langoddveien 27 A-G Langoddveien 29 A-B Langoddveien 31 Alle med postnummer 1367 Snarøya Sameiets fellesarealer består av felles tomtearealer samt utvendige bygninger og fellesrom. Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Eierseksjonene har bod plass og tinglyste rettigheter til parkeringsplasser i separat felles garasjeanlegg. Garasjeanlegget inneholder også tekniske rom for fjernvarme, sprinkleranlegg, inntak og måling av kommunalt drikkevann samt IT/TV fellesanlegg i tillegg til nødvendige anlegg for ventilasjon og sikkerhet knyttet til garasjen. Garasjeanlegget har eget matrikkel nummer og står oppført i grunnboken med matrikkel/ anleggs nr. Gårds og Bruks nr.341/5. Styrets arbeid Styret har hatt 8 styremøter i løpet av driftsåret 2014 Vi har nå gjennomgått vårt 5 driftsår og styret har fortsatt brukt mye tid på oppfølging av utbyggers oppgaver og plikter. Driften av sameiet må sies å ha godt bra med utgifter og inntekter som planlagt. Sameiet ble etablert i desember 2009 og går ut av ordinær garantiperiode desember Basert på erfaringer med utbyggers manglende vilje til å ta tak i forhold vi anser som betydelige mangler, besluttet styret å starte planlegging av utgangen av garantiperioden med å knytte til oss profesjonelle krefter innen juridisk bistand, Advokatfirma Kluge, og termografering/trykktesting Obron. I tillegg foretok styret en befaring med vår faste takstmann Gunnar Remøe for bygningsmessige og utomhus vurderinger høsten Utbygger har på sin side valgt en mer formalisert tilnærming til våre krav og behandler alt via Advokatene i OBOS. En mer detaljert beskrivelse av de juridiske forhold følger i vedlegg 1. Det er oppnådd enighet om forlengelse av frister for ikke tidligere utgåtte forhold til 1. juli 2015

5 5 Hundsund I Boligsameie Status her kan kort oppsummeres som følger pr. dato: Utestående saker kan grovt sett deles i tre grupper A Relativt trivielle mangelskrav hvor det er positiv dialog om løsning, Ikke alt er akseptert, men sameiet opprettholder sine krav. Eksempler her er: Skade på gipsplater, røykluker på tak Glass i balkongbrystninger, laminert og misfarget Tettebånd ved vinduer i pussplatehus Knekte heller i utomhusanlegg Utebelysning, mating og jordfeil. Setninger ved utvendig trapp langhus. B Tekniske mangler knyttet til vann og varmemålere. Utbygger har inngått avtale med BKK vedrørende avregning knyttet til fjernvarme. Sameiet har nektet å tiltre kontrakten da BKKs krav til tekniske løsninger ikke er oppfylt. Konkret gjelder saken installasjon av isolasjonsventiler i tilknytning til målerne. Dette er ventiler som benyttes ved utskifting og vedlikehold av målere for å unngå å måtte tappe ned store deler av fjernvarmeanlegget ved rutinemessig service og vedlikehold. Utbedringen gjelder nærmere 100 målere hvilket vil kreve 200 isolasjonsventiler. Sameiet opprettholder dette kravet og avviser imøtekommelse om delvis utbedring. C Større saker med mulighet for bruk av rettslige skritt. Situasjonen har vært kommunisert med sameierne løpende. Saken har sitt utgangspunkt i det store fjernvarmeforbruket i sameiet og utbyggers manglende vilje til å utføre kommunalt pålagt termografering og trykktesting. Dette forholdet ble tatt opp med ledelsen i OBOS allerede dato og man lyktes etter utallige purringer å få til et møte med konserndirektør dato Dessverre avslo utbygger å utføre testen med begrunnelse om «ikke ødelegge egen posisjon i tilfelle rettsak». Styret avstår fra å kommentere begrunnelsen da vi anser at den taler for seg selv. Resultatet av møtet ble at styret umiddelbart engasjerte OBRON for termografering og Advokat Kluge for juridisk bistand. Status pr dato kan oppsummeres som følger (se også vedlegg 1): Adv. Kluge har sendt et brev til Bærum Kommune og bedt avklaring på om kommunale krav fra rammetillatelsen for vårt sameie er å oppfatte som rettslig bindende for utbygger. Videre spørsmål om hva kommunen i fall vil foreta seg i sakens anledning. Svar pr. dato ikke mottatt. Teknisk sett avslørte testingen store varme- og luftlekkasjer som fører til overforbruk av varme og ytterligere en grov mangel knyttet til branntetning mellom leilighetene i 2. etasje i langhuset.. Det ble avslørt manglende tetning mot branngasser i hele 2. etasje langhus. Mangel ble her erkjent og forsøkt utbedret. Sameiet har ikke akseptert utbedringen grunnet manglende trykkprøving etter utbedringen. Eiere av leilighetene i 1, etasje langhus har inspisert brannskillene vertikalt mellom 1. og 2. etasje. Mye tyder på at også her er grove feil og manglende branntetning. Forholdet er krevet utbedret, Utbygger har frist til til å komme opp med tiltaksplan.

6 6 Hundsund I Boligsameie Øvrige varmelekkasjer i tillegg til langhuset er knyttet til buehuset, endeleiligheter 1. etasje og byvilla nr etasje. Utbedring av varmelekkasjene avslått med påberopelse av foreldelse. Sameiet opprettholder og forfølger krav om utbedring. Vedlegg 1 gir videre status for juridisk posisjon for sameiet og dets eiere og inneholder en vurdering av sameiernes rettsstilling avhengig av kontrakt ved kjøp og sameiets partsevne samt forslag til videre oppfølgning av våre krav. Se vedlegg 2, notat fra Kluge om sameiets partsevne Styret vurderer det riktig å forfølge våre krav og bruke av fellesskapet midler vis a vis utbygger av to gode grunner: Uakseptable forhold knyttet til brannbeskyttelse, ref HMS-system med brannforebygging som 1. prioritet i HMS arbeidet og generell ansvarsfølelse. Uakseptable fyringsutgifter for sameiet og dets eiere, ca NOK pr år med dagens energipriser til evig tid. Dette dels ved et direkte høyere forbruk enn prosjektert påført den enkelte sameier, dels ved et varmetap i det interne fordelingsnettet for fjernvarme (såkalt umålt forbruk) som påføres sameiet og videre den enkelte eier via fellesutgiftene. Dette er i strid med Energilovens pgr 5, som gir oss som forbrukere en garanti om ikke å påføres høyere energipris for fjernvarme enn referansepris på elkraft pr kwh (ref Nordpool). Samlede utgifter for å dokumentere varmetap og feil/mangler så langt (Se også note til regnskap nr 8) Termografering Takstmann befaring Advokatutgifter Til sammen NOK pr d.d Plan for inndekning Rettshjelpsforsikring IF. If har avslått å åpne denne saken som nytt skadetilfelle, men har tilbudt oss å møte i klagenevnda for mulig avklaring. Dette er i skrivende stund gjort. Utbygger Det er vårt mål at utbygger/selger (OBOS) må dekke utgiftene grunnet funn og erkjennelse av vesentlige mangler. Disse forholdene vil bli uavklart inntil vi har mottatt svar vedrørende de siste brannvernmanglene og kommunens svar vedr. rammetillatelsen Styret vil holde sameierne løpende orientert etter hvert som mere informasjon innløper.

7 7 Hundsund I Boligsameie Naboforhold. Vi har etablert et godt samarbeid med våre gode naboer i Hundsund 2 Boligsameie om felles oppgaver og forpliktelser og har et godt samarbeid vedrørende felles garasjeanlegg, Søndre Hundsund Garasjesameie som ble etablert i mai måned 2013 Som kjent har Hundsund 1 tinglyst rett på 8 gjesteparkeringsplasser på Hundsund 2s grunn. Etter noe diskusjon ble det oppsatt bommer av Hundsund 2 Boligsameie for å hindre uønsket kjøring og parkering på vårt felles parkeringsplasser og adkomstveier.. I ettertidens klare lys har dette tiltaket vist seg meget effektivt og trafikkforholdene har bedret seg vesentlig til alles glede. Bommene eies og driftes av Hundsund 2 Boligsameie, vi har deltatt med finansiering av ekstern skilting. Hundsund 1 Boligsameie har satt opp forbudsskilt mot parkering i snuhammere.. Styret mottok en henvendelse fra Hundsund 2 Boligsameie høsten 2014 med anmodning om Hundsund 1 Boligsameie var villige til å spleise 50/50 på bomanlegget grunnet relativt store utgifter og det vellykkede resultat til alles glede. Et enstemmig styre vedtok å etterkomme anmodningen. Utgiften, ca NOK er utgiftsført i regnskapet for 2014 HMS og sikkerhet Følgende hovedgrupper og prioriteringer er lagt til grunn i prioritert rekkefølge: 1. Brannsikkerhet, gass, elektrisitet, heiser 2. Trafikk, bil, barn, 3. Personlig sikkerhet og trygghet 4. Opprettholdelse av verdier ved systematisk vedlikehold av bygningsmasse og anlegg Alle inspeksjoner knyttet til heiser og elektriske anlegg er nå godkjent uten merknader. Kontroll av heiser og nødkommunikasjon rapporteres regelmessig inn til heiskontrollens frivillige, nettbaserte datasystem. Styret vil fortsette å prioritere systematiseringen av HMS arbeidet i 2015 og regner å ha dette på plass innen høsten Vi vil gjennomgå og evaluere de serviceavtaler som dekkes av Internkontrollens krav for å vurdere omfang og kvalitet av kontraktørene. Renhold, brøyting, sandstrøing og gartnertjenester For driftsåret 2014 er det ingen endring av leverandører. Renhold, brøyting og strøing foretas av Gårdpass AS sammen med vaktmesterfunksjonen, gartnerarbeidene av Blomstervik Grønt og Anlegg. Etter vedtak fra Årsmøtet i 2012 har man sløyfet håndbrøyting av uteområdene og kun basert seg på maskinbrøyting og strøing. Ansvaret for håndbrøytingen er overtatt av en navngitt ordensmann i hvert hus. Så langt synes denne ordningen å fungere godt og det er ikke meldt om fall eller skader på glatta så langt i år. Styret vil gjennomgå sine avtaler med leverandører i med sikte på stordriftsfordeler med nabosameiene og Hundsund Huseierforening. Som en del av denne gjennomgangen er avtalen med gartneren er Blomstervik ikke fornyet for Bestilling av gartnertjenester er i arbeid i styret.

8 8 Hundsund I Boligsameie Arbeid for å redusere felleskostnader: Styret vil iverksette en prosess for å reforhandle avtaler. Vi vil forespørre alternative leverandører der styret mener at det mulig å få bedre avtaler. Dette gjelder bl.a. forsikrings- og vaktmestertjenester. H1 har relativt store grøntarealer og en del forhold knyttet til anlegg som gjør det noe mer kostbart å drifte. Det er opp til sameierne å eventuelt løse oppgaver på dugnad. Hundsund Huseierforening Eystein C. Husebye har vært H1 og H2 representant i styret i Hundsund Huseierforening. Dette styrets arbeid har vært knyttet til drift av fellesanleggene i Lillerutsvei, Langoddveien samt grøntarealer og gass. Lillerutsvei har blitt benyttet som anleggsvei i forbindelse med utbyggingen og noterte skader har blitt utbedret. Formell overtagelse av veien skjer våren Bassenget (vannspeilet) syd på området (foran H2) har hatt endel innkjøringsproblemer, samt at grøntarealene øst for bassenget er reklamert på grunn av dårlige vekstforhold. Formell overtagelse skjer våren Det har i regi av utbygger blitt gjennomført nedlegging av nye gasstanker og hvor det nå ligger tre gasstanker som er seriekoblet. Arealene rundt gassanlegget er oppgradert. Forbruk av gass som tidligere ble administrert av Obos Eiendomsforvaltning AS er nå overført til Norsk Gass Nett. Første avregning i regi av Norsk Gass Nett var i januar Huseierforeningen vil første halvår 2015 i samarbeid med utbygger legge inn diverse dokumentasjon på Styrerommet slik at dette er mer tilgjengelig for de ulike styrene i ulike Boligsameiene. Parkering i Lillerutsvei og Langoddveien er blitt regulert med skilting for å sikre trygg ferdsel for beboere og besøkende. Nødvendige parkeringsskilt er blitt satt opp for å hindre uønsket parkering, og for å sikre fremkommelighet. KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2014 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Driftsinntekter i 2014 var til sammen kr ,-, mot budsjettert kr ,-. Dette er kr ,- høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak refusjon på kr ,- fra utbygger, for utlegg sameiet har hatt til bistand med utarbeidelse av byggtekniske rapporter. Kostnader Driftskostnadene i 2014 var til sammen kr ,-, mot budsjettert kr ,- Dette er kr ,- høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak ekstraordinære kostnader til juridisk bistand og termofotografering av deler av bygget. Resultat Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr ,- og foreslås dekket ved overføring fra egenkapital.

9 9 Hundsund I Boligsameie Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr Arbeidskapital er tilgjengelige midler og er en vesentlig størrelse knyttet til sameiets økonomi. Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler. Arbeidskapitalen pr er kr ,-. For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2015 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Kommunale avgifter i Bærum kommune Vann- og avløpsavgiften forblir uendret for Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2015 har økt med kr ,-. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 6,6 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i Hundsund 1 Boligsameie. Sameiet vil reforhandle forsikringsavtaler i Lån Hundsund 1 Boligsameie har ingen lån. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto 0,35 % Sparekonto 2,40 % Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Budsjettet er basert på uendrede felleskostnader for året Avgiften for kabel-tv ble økt med kr 35,- fra For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo 24. februar 2015 Styret i Hundsund 1 Boligsameie Ole Jacob Haaland Anne Grethe Haune Frode Magnussen Peter Nørgaard Rune Skjold Thea B. Klepp Eystein C. Husebye

10

11

12 12 Hundsund I Boligsameie RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER: Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Kostn. sameie/andre anlegg Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital Fra opptjent egenkapital

13 13 Hundsund I Boligsameie BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Andel egenkapital i fellesanlegg Øremerkede bankinnskudd SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken Sparekonto i OBOS-banken Sparekto i OBOS-banken II øremerket Andel omløpsmidler i fellesanlegg SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Andel kortsiktig gjeld i fellesanlegg Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar OSLO, , STYRET FOR HUNDSUND I BOLIGSAMEIE OLE JACOB HAALAND ANNE GRETHE HAUNE FRODE MAGNUSSEN PETER NØRGAARD RUNE SKJOLD

14 Hundsund I Boligsameie NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Bredbånd Heis Bodleie Felleskostnader Kabel-TV SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Delvis ref. påløpte utg. til byggteknisk og annen sakkyndig bistand iht. avtale SUM ANDRE INNTEKTER

15 15 Hundsund I Boligsameie NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift Gaver til ansatte SUM PERSONALKOSTNADER Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2013/2014, og er på kr NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS Eiendomsforvaltning AS Kluge Advokatfirma AS salær Takstfirmaet Remøe AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fellesanlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER

16 16 Hundsund I Boligsameie NOTE: 10 ENERGI/FYRING Elektrisk energi Fjernvarme Andre fyringskostnader SUM ENERGI / FYRING NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Skadedyrarbeid/soppkontroll Lyspærer og sikringer -685 Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Trykksaker Møter, kurs, oppdateringer mv Porto Bank- og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken 738 Renter av sparekonto i OBOS-banken Renter av sparekonto i OBOS-banken øremerkede midler Andre renteinntekter 540 SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Renter på leverandørgjeld -123 SUM FINANSKOSTNADER -123 NOTE: 14 KORTSIKTIGE FORDRINGER Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2015) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2015, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i 2015.

17 17 Hundsund I Boligsameie NOTE: 15 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Skyldig arbeidsgiveravgift -154 SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER -154 NOTE: 16 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Avregning mot Hundsund Huseierforening SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 17 GARANTIANSVAR Selskapet eier 7,976 % av Hundsund Huseierforening. Selskapet har solidaransvar for den samlede gjelden i Hundsund Huseierforening og garantiansvaret refererer seg til den samlede gjelden i Hundsund Huseierforening og utgjør kr ,-. Selskapets andel i Hundsund Huseierforening vises i balansen både under eiendels- og gjeldssiden under posten "andel omløpsmidler i fellesanlegg", og "andel kortsiktig gjeld i fellesanlegget". Selskapets andel av driftskostnadene i Hundsund Huseierforening er inntatt i resultatregnskapet under posten "kostnader sameie". Til orientering vedlegges regnskapet fra Hundsund Huseierforening. Selskapet eier 15,59 % av Søndre Hundsund Garasjesameie Selskapet har solidaransvar for den samlede gjelden i Søndre Hundsund Garasjesameie og garantiansvaret refererer seg til den samlede gjelden i Søndre Hundsund Garasjesameie og utgjør kr Selskapets andel i Søndre Hundsund Garasjesameie vises som anleggsmidler under posten "andel egenkapital i fellesanlegg". Selskapets andel av driftkostnadene og årsresultatet i Søndre Hundsund Garasjesameie er inntatt i resultatregnskapet under posten "kostnader sameie". Til orientering vedlegges regnskapet fra Søndre Hundsund Garasjesameie. NOTE: 18 ØREMERKEDE BANKINNSKUDD Øremerkede bankinnskudd er avsatte midler som kun skal brukes til formål som generalforsamlingen har fastsatt.

18 RESULTATREGNSKAP SØNDRE HUNDSUND GARASJESAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Energi/fyring Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

19 BALANSE SØNDRE HUNDSUND GARASJESAMEIE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Langsiktige fordringer SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO, , STYRET FOR SØNDRE HUNDSUND GARASJESAMEIE HANS THOMAS GAARDER OLE JACOB HAALAND PETER NØRGAARD

20 ... NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapstallene for 2013 er for perioden INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres kvartalsvis. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER AS OBOS Fornebulandet Salg portåpnere SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret.

21 NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2013/2014, og er på kr NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS Eiendomsforvaltning AS Ithech AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg Drift/vedlikehold garasjeanlegg SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 ENERGI/FYRING Elektrisk energi Fjernvarme SUM ENERGI / FYRING NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Andre fremmede tjenester Trykksaker Andre kontorkostnader -28 Porto Bank- og kortgebyr SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken Renter av for sent innbetalte felleskostnader 319 SUM FINANSINNTEKTER 2 055

22 NOTE: 12 FINANSKOSTNADER Renter på leverandørgjeld -467 SUM FINANSKOSTNADER -467 NOTE: 13 LANGSIKTIGE FORDRINGER El-Bil ladere SUM LANGSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 14 KORTSIKTIGE FORDRINGER Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2015) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER 1 466

23 RESULTATREGNSKAP HUNDSUND HUSEIERFORENING Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Kostnader sameie Energi/fyring Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT

24 EIENDELER Note OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Brenselsregnskap Driftskonto i OBOS-banken Sparekonto i OBOS-banken Andel omløpsmidler i fellesanlegg SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital 0 0 SUM EGENKAPITAL 0 0 GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Brenselsregnskap Andel kortsiktig gjeld i fellesanlegg Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar OSLO, , STYRET FOR HUNDSUND HUSEIERFORENING KJELL HAUNE WILLIAM OSCAR BERGH EYSTEIN CHRISTOPHER HUSEBYE HENNING KNUDTZEN ANDERS MYKLEBUST

25 ... NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres halvårlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Innkrevd medlemskontingent Avregning medlemskontingent SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Fornebu Driftsforening SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret.

26 NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2012/2013 og 2013/2014, og er på kr ,-. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 9 028,-. NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS Eiendomsforvaltning AS Gullik Gullesen AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold utvendig anlegg SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 ENERGI/FYRING Elektrisk energi Andre fyringskostnader -370 SUM ENERGI / FYRING NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Driftsmateriell Snørydding Trykksaker -629 Andre kontorkostnader -84 Porto Bankgebyr SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken 577 Renter av sparekonto i OBOS-banken Renter av for sent innbetalte felleskostnader 347 Renteinntekter Fornebu Driftsforening 325 SUM FINANSINNTEKTER 4 102

27 NOTE: 12 FINANSKOSTNADER Renter på leverandørgjeld -226 Rentekostnader Fornebu Driftsforening -207 SUM FINANSKOSTNADER -433 NOTE: 13 KORTSIKTIGE FORDRINGER Til gode av eierne Til gode Fornebu Driftsforening Til gode Hundsund AS SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 14 BRENSELSREGNSKAP Oppgjør gassavregning 2013/ SUM BRENSELSREGNSKAP NOTE: 15 GARANTIANSVAR/ANDEL ANLEGGSMIDLER/LANGSIKTIG GJELD I FELLESANLEGG Selskapet eier 428/5598 deler av Fornebu Driftsforening. Selskapet plikter å være medlem av Fornebu Driftsforening. Hvert medlem av Fornebu Driftsforening må betale en kontingent som fastsettes på grunnlag av antall boliger i medlemmets sameie/borettslag. Selskapets andel i Fornebu Driftsforening vises i balansen både under eiendels- og gjeldssiden under posten "andel omløpsmidler i fellesanlegg" og "andel kortsiktig gjeld i fellesanlegget". Selskapet andel av driftskostnader i Fornebu Driftsforening er inntatt i resultatregnskapet under posten "kostnader sameie".

28 Hundsund 1 Boligsameie Tilstedeværelse styremøte nr Totalt Navn Utbetalt styrehonorar Ole Jacob Haaland kr Rune Skjold kr Peter Nørgaard kr Frode Magnussen kr Anne G Haune kr Eystein C Husebye kr Thea B Klepp kr Anne B Risung kr Øivind Ramsø kr Totalt utbet honorar kr

29 18 Hundsund I Boligsameie Valg av styremedlemmer til årsmøtet Styret behandlet valg av nye medlemmer til styret på årsmøtet 2015 i styremøte nr Følgende er på valg: Styremedlem Peter S. Nørgaard Styremedlem Rune Skjold Varamedlem Eystein C Husebye. Varamedlem Thea G. Klepp Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. Varamedlemmer velges for et år om gangen. Spørsmål om å stille til gjenvalg: Alle medlemmene påtar seg gjenvalg hvis ønsket av årsmøtet. Veien fremover: Styret vil ikke foreslå endring i antall styremedlemmer. Styret uttrykker ønske om spredning på styrerepresentasjon mellom de enkelte hustyper og sameiernes livssituasjon i tillegg til kvalifikasjoner og nødvendig tid til innsats. Styrets vedtatte retningslinjer for godt styrearbeid vedlegges til informasjon. På bakgrunn av ovenstående ønsker styret alle sameiere velkommen til en innsats for å finne den best mulige styresammensetning til valget på årsmøtet 2015 Vi ønsker alle et godt valg. Med vennlig hilsen Hundsund 1 Boligsameie den Ole Jacob Haaland /S/ Styreleder

30

31

32

33 VEDTEKTER for HUNDSUND 1 BOLIGSAMEIE fastsatt på ekstraordinært sameiemøte Sameiets navn er Hundsund 1 Boligsameie. 1 Navn 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av de respektive eierseksjoner i eiendommen gnr. 41 bnr. 881 i Bærum kommune. Den enkelte sameier har en sameieandel i eiendommen med tilknyttet enerett til bruk av den, eventuelt de bruksenheter vedkommende sameier har grunnbokshjemmel til. Det er fastsatt en sameiebrøk for hver eierseksjon som uttrykker sameieandelens størrelse basert på den enkelte bruksenhets bruksareal, dvs eksklusiv balkong/terrasse. De enkelte bruksenheter består av en hoveddel samt eventuelt en eller flere tilleggsdeler. Hoveddelen består av en klart avgrenset og sammenhengende del av bebyggelsen på eiendommen. Balkonger/terrasser inngår i bruksenhetene. Inndelingen i hoveddeler og tilleggsdeler, samt sameiebrøkens størrelse, fremgår av seksjoneringsbegjæringen. De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter, er fellesareal. Til fellesarealene hører således blant annet hele bygningskroppen med vegger, dekker og konstruksjoner (også for balkonger/terrasser) samt inngangsdører, vinduer, trapperom med heis, ganger, andre fellesrom og utearealet. Stamledningsnettet for vann og avløp fram til avgreiningspunktene til de enkelte bruksenhetene og elektrisitet fram til bruksenhetenes sikringsskap, er også fellesanlegg. Det samme er andre innretninger og installasjoner som skal tjene sameiernes fellesbehov. Boligsameiet Hundsund I er en del av et større sammenhengende boligområde innenfor delområde 5.2 på Fornebu. Boligområdet er delt slik at garasjeanlegget utgjør en egen eiendom ( Garasjeeiendommen ), som skal eies i fellesskap av flere boligsameier, herunder Boligsameiet Hundsund 1, samt seksjonseierne i disse, heretter kalt Søndre Hundsund Garasjesameie. Boligsameiet Hundsund 1 er forpliktet til å delta i drift og vedlikehold av Garasjeeiendommen som sameier i Søndre Hundsund Garasjesameie. Søndre Hundsund Garasjesameie skal ivareta eierseksjonssameienes felles interesser. Nærmere bestemmelser om rettigheter og forpliktelser for Søndre Hundsund Garasjesameie fremgår av vedtektene for Søndre Hundsund Garasjesameie. Grøntarealer/beplantning, veier, belysning, kabelanlegg, ledningsanlegg, lekeplasser, møteplasser og fellesinnretninger av enhver art mellom og rundt eierseksjonssameienes eiendom utskilt som separate eiendommer som ikke inngår i Sentralparkanlegget, skal ligge i sameie mellom boligsameiene innenfor Delområde 5.2. Eierseksjonssameiet er forpliktet til å delta i drift og vedlikehold av de nevnte fellesarealer, og til å bære sin forholdsmessige del av utgiftene gjennom Sameiet Hundsund Fellesareal og da til beste for boligområdet innenfor Delområde 5.2. Fornebu Boligspar AS eier og forvalter deler av en rekke eiendommer på Fornebu i Bærum kommune med eventuelle påstående anlegg, heretter kalt Fornebu Felles. Alle huseierforeninger samt fellesarealsameier innenfor Fornebu Boligspar AS, Rolfsbukta AS og Hundsund AS utbyggingsprosjekter, har rett og plikt til å være medlemmer av Fornebu Driftsforening. Sameiet

34 2 Hundsund Fellesareal er gjennom sitt medlemskap i Fornebu Driftsforening pliktig til å delta i drift og vedlikehold av Fornebu Felles og til å bære sin forholdsmessige del av utgiftene. 3 Formål Sameiets formål er å ivareta og koordinere fellesinteressene til sameierne knyttet til drift, vedlikehold og bruk av sameiets eiendom. Bruksenhetene er i følge seksjoneringsbegjæringen boligseksjoner, og kan kun benyttes til boligformål. Dersom det etableres næringsseksjoner skal disse kun anvendes til det formål det blir gitt brukstillatelse til. Bruksendring til næring må dessuten godkjennes av sameiermøtet med 2/3 flertall. 4 Fysisk bruk av eierseksjonene Den enkelte sameier har enerett til bruk av sin bruksenhet, og rett til å utnytte fellesarealer til det de er beregnet eller vanligvis brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene. Fellesarealene må ikke brukes slik at andre sameiere hindres i å bruke dem. Styret kan gi bestemmelser om hvordan fellesarealene skal brukes. Styrets avgjørelse kan bringes inn for sameiermøtet. Selv om den enkelte sameier har enerett til bruk av sin bruksenhet, plikter sameieren å gi adgang til bruksenheten når dette er nødvendig av hensyn til vedlikeholdsarbeider o l. Dette gjelder så vel bruksenhetens hoveddel som tilleggsdel. Bruksenheten kan bare nyttes i samsvar med formålet, jf 3. Bruken av bruksenheten og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre sameiere. Uten skriftlig samtykke fra Styret har en seksjonseier ikke rett til å foreta arbeider som påvirker bebyggelsens eksteriør eller andre fellesarealer inne eller ute, så som endring av farge, utskriftning av vindusglass, oppsetting av antenner og markiser samt skjerming av balkonger og terrasser/private uteoppholdsarealer. 5 Fysisk bruk av parkeringsplassene i Søndre Hundsund Garasjesameie, bruk av grøntarealer/uteareal på delområde 5.2 og Fornebu Felles Alle seksjonseierne har ervervet minst en parkeringsplass i garasjeanlegget sammen med sin seksjon. Den nærmere fordelingen av parkeringsplassene fastsettes av Søndre Hundsund Garasjesameie. Seksjonseierne har eksklusiv bruksrett til sin plass. Bruksretten til disse plassene kan ikke slettes fra Boligsameiet Hundsund 1 sin side. Bruksretten til parkeringsplassen som obligatorisk følger med ved erverv av en seksjon, kan kun overdras sammen med seksjonen. Plasser som er ervervet ut over denne, kan kun overdras innenfor eget sameie. For så vidt gjelder utleie av parkeringsplass gjelder samme regler som angitt i 6 i vedtektene for Søndre Hundsund Garasjesameie. De øvrige plassene i garasjen tilhører og disponeres av utbygger inntil disse evt. er solgt. Forholdene omkring garasjeanlegget er nærmere regulert i vedtektene for Søndre Hundsund Garasjesameie. Sameierne har i henhold til tinglyst erklæring bruksrett til grøntarealer/uteareal innenfor delområde 5.2 som forvaltes gjennom Sameiet Hundsund Fellesareal og Fornebu Felles som forvaltes av Fornebu Driftsforening. 6

35 3 Rettslig rådighet over eierseksjonene Med unntak av de begrensninger som følger av disse vedtekter og av eierseksjonsloven, har seksjonseierne full rettslig rådighet over sine seksjoner. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut sine seksjoner. Ethvert salg eller bortleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører med opplysning om hvem som er ny eier/leietaker. Det samme gjelder for bortleie av tilleggsdel til seksjon. Sameierne har ikke forkjøps- eller innløsningsrett. Sameiet har ikke oppløsningsrett. 7 Ordinært sameiermøte Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameiermøtet. Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. Styremedlemmer, forretningsføreren og revisor har rett til å delta i sameiermøte med forslags- og talerett. Styrelederen og forretningsføreren har plikt til å være til stede. Sameiers ektefelle, samboer eller annet husstandsmedlem har møte- og talerett. En sameier kan møte ved fullmektig, og har også rett til å ta med en rådgiver til sameiermøtet. Rådgiver har talerett dersom sameiermøtet gir tillatelse til dette med alminnelig flertall. Ordinært sameiermøte avholdes hvert år innen utgangen av april. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Sameiermøtet innkalles skriftlig av styret med minst 8 og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet, samt bestemt angi de saker som skal behandles. Dersom et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst 2/3 flertall skal behandles, må hovedinnholdet i forslaget være angitt i innkallingen. Bortsett fra saker nevnt i neste avsnitt kan sameiermøtet bare treffe beslutning om saker som er angitt i innkallingen på denne måten. Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen skal det ordinære sameiermøtet behandle: 1. Styrets årsberetning. 2. Årsregnskap med revisors beretning. 3. Valg av styre. 4. Årlig vedlikeholdsprogram. Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært sameiermøte sendes ut til alle sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten være tilgjengelige i sameiermøtet. 8 Ekstraordinært sameiermøte Ekstraordinært sameiermøte holdes når styret finner det nødvendig eller når to eller flere sameiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene fremsetter skriftlig krav om det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Styret innkaller skriftlig til ekstraordinært sameiermøte med minst 3 og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal skje på samme måte som for ordinært sameiermøte, jf 7.

36 4 9 Sameiermøtets vedtak Ved avstemninger regnes flertallet etter antall stemmer. Hver seksjon gir en stemme. Med mindre annet følger av vedtektene eller lov om eierseksjoner, gjelder som sameiermøtets beslutning det som flertallet av stemmene er avgitt for. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Står stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning. Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmer i sameiermøtet for vedtak om bl a: a) endring av vedtektene, b) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, c) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter, d) salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjon i sameiet som tilhører eller skal tilhøre sameierne i fellesskap, e) andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning, f) samtykke til endring av formål for en eller flere bruksenheter fra boligformål til et annet formål, g) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonsloven 12 annet ledd annet punktum, h) tiltak som har sammenheng med sameiernes bo- eller bruksinteresser og som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomiske ansvar eller utlegg for sameierne på mer enn fem prosent av de årlige fellesutgiftene. Følgende beslutninger krever tilslutning fra de sameiere det gjelder: a) at eierne av bestemte seksjoner skal ha plikt til å holde deler av fellesarealet ved like, b) innføring av vedtektsbestemmelser som begrenser den rettslige rådigheten over seksjonen, c) innføring av vedtektsbestemmelse om en annen fordeling av fellskostnadene enn bestemt i 15. Det kreves tilslutning fra samtlige sameiere for vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen. Sameiermøtet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en urimelig fordel på andre sameieres bekostning. 10 Styret Sameiet skal ha et styre bestående av en styreleder, 2 til 4 styremedlemmer og inntil 2 varamedlemmer som velges av sameiermøtet. Styremedlemmene tjenestegjør i to år med mindre en kortere eller lengre tjenestetid blir bestemt av det sameiermøtet som foretar valget. Styrets leder velges særskilt av sameiermøtet. Ved valgene anses den eller de kandidater som oppnår flest stemmer som valgt, selv om den enkelte ikke oppnår vanlig flertall av de avgitte stemmer. Styremedlemmene og varamedlemmene behøver ikke å være sameiere eller tilhøre noen sameiers husstand. Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet. Styret kan ansette forretningsfører og andre funksjonærer, gi instruks for dem, fastsette deres lønn, føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter, samt si dem opp. Ved utførelsen av sitt oppdrag kan styret treffe vedtak og sette i gang ethvert tiltak som ikke etter loven eller vedtektene skal vedtas av sameiermøte.

37 5 Styret er vedtaksført når minst 2/3 av styrets medlemmer er til stede. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Uansett må minst to styremedlemmer stemme for et vedtak. Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal underskrives av de fremmøtte styremedlemmer. 11 Styrets adgang til å forplikte sameiet Styret representerer sameierne og forplikter dem med underskrift av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap i saker som gjelder sameiernes felles rettigheter og plikter, herunder gjennomføringen av vedtak truffet av sameiermøtet eller styret, og plikter som angår fellesareal og fast eiendom for øvrig. I saker som gjelder vanlig forvaltning og vedlikehold, kan forretningsfører representere sameierne på samme måte som styret. 12 Ordensregler Innenfor rammen av disse vedtekter samt eierseksjonsloven kan sameiermøtet med alminnelig flertall fastsette ordensregler for sameiet. Bruken av Garasjeeiendommen reguleres av vedtektene for Søndre Hundsund Garasjesameie og eventuelle ordensregler er fastsatt med grunnlag i disse. 13 Vedlikehold av bruksenheter Den enkelte sameier skal for egen regning holde sin bruksenhet (hoveddel som tilleggsdel) forsvarlig vedlike slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre sameierne. Dette omfatter også vedlikeholdsansvaret for vann- og avløpsledninger fra forgreningspunktet på stamledningsnettet inn til bruksenheten og for sikringsskapet og elektriske ledninger og opplegg i bruksenheten. Balkonger/terrasser (med rekkverk) vedlikeholdes av sameiet og kostnadene til dette inngår i felleskostnadene. Den enkelte sameier har plikt til tilsyn av sitt avløp, herunder oppstaking samt plikt til å varsle dersom det avdekkes manglende vedlikehold eller behov for utbedring av balkong/terrasse. Dersom en sameier misligholder sin vedlikeholdsplikt, kan styret beslutte at sameieren pålegges vedlikeholdet. Dersom pålegget ikke etterkommes, kan styret beslutte at vedlikeholdsarbeidet skal utføres for vedkommende sameiers regning. 14 Vedlikehold av fellesareal Fellesarealet skal holdes forsvarlig ved like. Sameiermøte kan med vanlig flertall vedta avsetning til fond til fremtidig vedlikehold. Med to tredjedels flertall kan sameiermøte vedta avsetning til påkostningsfond til bruk for bestemte tiltak for standardhevning. Styret kan gjennomføre pålegg gitt av offentlige myndigheter vedrørende eiendommen.

38 6 15 Felleskostnader Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet er felleskostnader. Disse skal fordeles mellom sameierne etter sameierbrøken, med mindre særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk. Kostnader til fjernvarme og vann- og avløpsavgift til den enkelte bruksenhet betales etter målt forbruk. Kostnader knyttet til parkeringsplasser som disponeres eksklusivt av seksjonseiere belastes de enkelte seksjonseiere som innehar disposisjonsretter. Som felleskostnader anses blant annet: a) eiendomsforsikring, jf 18 b) kostnader til indre og ytre drift og vedlikehold av fellesarealer c) lys/oppvarming av fellesarealer d) kostnader ved forretningsførsel og styrehonorarer e) forholdsmessige utgifter knyttet til sameiets andel i Sameiet Hundsund Fellesareal f) forholdsmessige utgifter knyttet til sameiets andel i Søndre Hundsund Garasjesameie Kostnader til kabel-tv og bredbånd fordeles likt på hver seksjonseier. Avtaler med leverandør om utvidete leveranser, dekkes av den enkelte seksjonseier. Kostnader for fellesareal som ikke knytter seg til Garasjeeiendommen fordeles internt i Boligsameiet Hundsund 1 i henhold til sameierbrøken. Kostnader knyttet til drift og vedlikehold av heis skal fordeles likt på hver seksjonseier mellom seksjonene i sameiets bygg som disponerer heis fra og med 2. etasje og opp. Dette utgjør seksjon 12 til 15 i hus B2 byvilla og seksjon 37 til 39 i Hus B1 byvilla. 16 Betaling av felleskostnader Styret skal påse at alle fellesutgifter blir dekket av sameiet slik at det unngås at kreditorer gjør krav gjeldende mot den enkelte sameier for sameiets forpliktelser. Den enkelte sameier skal hver måned forskuddsvis innbetale et à konto beløp til dekning av sin andel av de årlige felleskostnadene. Beløpets størrelse fastsettes av sameiermøtet eller styret slik at de samlede à konto beløp med rimelig margin dekker de felleskostnader som antas å ville påløpe i løpet av ett år. Eventuelt overskudd skal ikke tilbakebetales, men skal hensyntas ved fastsettelse av à konto beløp for neste periode. Unnlatelse av å betale fastsatt andel av fellesutgifter anses som mislighold fra sameiernes side. 17 Ansvar utad For sameiernes felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameierbrøk. 18 Forsikring Eiendommen skal til enhver tid holdes betryggende forsikret i godkjent selskap. Styret er ansvarlig for at forsikring tegnes og at forsikringspremie betales.

39 7 Påkostninger på den enkelte bruksenhet som ikke omfattes av sameiets fellesforsikring, må den enkelte sameier selv forsikre på betryggende måte. Innboforsikring må tegnes av den enkelte sameier. 19 Panterett for sameiernes forpliktelser For krav mot en sameier som følger av sameierforholdet, herunder krav om dekning av felleskostnader, har de øvrige sameiere lovbestemt panterett i den aktuelle sameiers seksjon, jf eierseksjonsloven Mislighold og fravikelse Hvis en seksjonseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter i sameieforholdet, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. Medfører en sameiers oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er sameierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel Lov om eierseksjoner Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31 kommer til anvendelse i den utstrekning ikke annet følger av disse vedtekter. 22 Midlertidig vedtektsbestemmelse Inntil boligområdet på delområde 5.2 er ferdig utbygget, vil vedtektene for Garasjesameiet inneholde en bestemmelse om utvidede rettigheter for utbygger Hundsund AS eller deres rettsetterfølger til Garasjeeiendommen for å sikre en helhetlig utbygging mv. Boligsameiet Hundsund 1 vil være bundet av dette i forhold til Garasjesameiet. Boligsameiet Hundsund 1 er også ellers forpliktet til i utbyggingsfasen å yte nødvendig medvirkning til en helhetlig utbygging i tråd med utbyggers planer. Overskjøting av de ideelle andelene i Garasjesameiet kan utestå til samtlige tun innenfor delområde 5.2 Søndre del er ferdigstilt. Tinglysing av erklæring om bruksrett til grøntareal/uteareal i henhold til 5 i nærværende vedtekter, skal senest gjennomføres når henholdsvis området Hundsund er ferdig utbygget, og når arealene som inngår i Fornebu Felles er ferdig arrondert. Nærværende vedtektsbestemmelse kan ikke endres uten samtykke fra utbygger eller deres rettsetterfølger. Bestemmelsen bortfaller når siste bolig i siste byggetrinn innenfor delområde 5.2 Søndre del er overlevert, uten behandling i sameiermøtet.

40 ADVOKATFIRMAET HESTENES og DRAMER & Co Medlemmer av Den Norske Advokatforening Til Sameierne i Hundsund 1 Boligsameie Oslo, den.2015 PÅGÅENDE TVISTESAKER MELLOM HUNDSUND 1 BOLIGSAMEIE OG UTBYGGER, HUNDSUND AS STYRETS REDEGJØRELSE I forbindelse med at det skal avholdes sameiermøte april har styret i Hundsund 1 Boligsameie funnet det hensiktsmessig å gi sameierne en redegjørelse for status når det gjelder de reklamasjoner som er gjort gjeldende overfor utbygger. 1. Fjernvarmesaken Saksforholdet Inntil bebyggelsen på Hundsund 2 ble ferdigstilt i 2012, var det ikke mulig å få gjennomført sikre og nøyaktige målinger av fjernevarmeforbruket i Hundsund 1 (leiligheter og oppganger). Dette skyldtes at det først måtte foretas en fysisk splitt av fjernvarmeforsyningen til de to sameiene. Splitten ble gjort mot slutten av 2012 og styret besluttet da å overvåke måleresultatene for fjernvarmeforbruket gjennom året. Bakgrunnen for dette var mistanke om at forbruket lå svært høyt og at dette kunne skyldes tekniske/konstruksjonsmessige svakheter ved bebyggelsen (f.eks. generelt for dårlig isolasjonsevne, lekkasjer i konstruksjonene For året 2013 viser målingene at det samlede fjernvarmeforbruket (som tilsvarer den mengde energi som er levert fra Fortum i løpet av året) var 551 mwh (megawatt-timer). Under styrets arbeid med å klarlegge hvor stor fjernvarmeforbruket burde ha vært, fremkom at utbygger i 2007 hadde opplyst til Bærum kommune at det beregnede energiforbruket for boligene i Advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co Driftskonto: CJ Hambros plass 5, 0164 Oslo E-post: Klientkonto: Telefon: Org nr: Telefaks:

41 Hundsund 1 var 130 kwh/m2 pr. år. Det ble overfor kommunen fremlagt en rapport fra Rambøll Norge AS som dokumentasjon for beregningen og denne ble lagt til grunn i den videre byggesaksbehandling. Et beregnet forbruk på 130 kwh/m2 pr. år tilsvarer et beregnet totalforbruk for hele sameiet på ( husene har et samlet bruttoareal på 4.085,2 m2). Basert på de beregnede tall mener styret at fjernevarmeforbruket ikke burde ha oversteget 285 kwh. Det virkelige forbruket på 551 mwh er ut fra dette nesten dobbelt så høyt som det ut fra utbyggers beregninger burde ha vært. Årsaksforhold Hvorfor er det faktiske fjernvarmeforbruket så mye høyere enn det som ble opplyst av utbygger som beregnet energiforbruk For å komme nærmere «til bunns» i hva som er årsaken til det store avviket i fjernvarmeforbruket, fikk styret firmaet OBERON til å gjennomføre termofotografering og såkalt trykktesting av et utvalg av leilighetene. Oberon avga en rapport, datert 21. oktober 2014, som avdekket mangler av stor betydning for brannsikkerheten, men som på ingen måte avdekket forhold som kunne forklare det store energiforbruket. Krav som er fremmet med bakgrunn i rapport fra Oberon/fjernvarmeforbruket Etter at Oberonrapporten forelå, fant styret det riktig å søke juridisk bistand for å få vurdert om sameiet/sameierne kunne ha noen rettslige krav med bakgrunn i fjernvarmeforbruket. Advokatkontoret Kluge v/advokat Reidar Sverdrup påtok seg oppdaget å bistå sameiet i saken. Vår advokat har i brev av varslet utbygger v/hundsund AS om krav på grunnlag av fjernvarmeforbruket. Følgende krav er varslet: - Krav om utbedring av mangler avdekket ved trykktesting og termofotografering - Krav om dekning av utgifter til de undersøkelser som er gjennomført av Oberon. - Krav om økonomisk kompensasjon (erstatning) for at fjernvarmeforbruket er for høyt Når det gjelder de konkrete mangler påvist ved Oberons undersøkelser, har utbyggers entreprenør erkjent fullt ansvar og utbedringsarbeider skal nå være gjennomført. Utbygger har bestridt at det er grunnlag for krav knyttet til fjernvarmeforbruket og har kun vært villig til å dekke en mindre del av kostnadene til trykktesting og termofotografering. Rettslig grunnlag for kravet fjernvarmeforbruket Som ledd i å få nærmere klarlagt hvilke rettslige grunnlag som kan påberopes for krav knyttet til fjernvarmeforbruket har advokatfirmaet Kluge sendt et brev til Bærum kommune i sakens anledning på vegne av sameiet. I brevet som er datert 14. januar 2015 er kommunen blant annet anmodet om å uttale seg om de rettslige konsekvenser av de beregninger av energiforbruket som ble lagt Side 2 av 3

42 frem av utbygger under byggesaken. Utbyggers advokat har i brev av 13. februar kommentert anførslene i brevet fra vår advokat og styret avventer nå kommunens uttalelse. Når uttalelsen fra kommunen foreligger vil styret i samråd med advokaten avgjøre veien videre og hva man tilrå sameiet og/eller sameierne å foreta seg. Partsforhold i en eventuell tvist mot utbygger om fjernvarmeforbruket Sameiet v/styret har i henhold til fullmakt gitt på tidligere sameiermøte frontet saken overfor utbygger. Dersom man må gå til rettslige skritt, er det mulig at det må skje i form av et gruppesøksmål hvor de av sameierne som vil delta i søksmålet vil stå som saksøkere. Boligsameiet vil neppe kunne stå som saksøker. Dette følger av prosessuelle regler som setter visse begrensninger når det gjelder adgangen for et boligsameie til å opptre som part i en rettstvist. Saksomkostninger Ved et eventuelt gruppesøksmål, regner styret med at den enkelte sameier som deltar i søksmålet vil kunne kreve dekket sine andel av saksomkostningene dekket under en rettshjelpsforsikring som normalt inngår i en vanlig innboforsikring. En rettshjelpsforsikring har normalt et tak på kr og en egenandel på kr. 4000,- + 20% av det overskytende. Side 3 av 3

43 Varmen lekker ut av nye boliger Budstikka ANNONSE Mye rør: Ole Jacob Haaland i det tekniske rommet som ligger i parkeringskjelleren under boligene i Hundsund. Her kommer også det varme vannet som brukes til fjernvarmeanlegget. Det er ikke her varmen lekker ut, men på vei til husene og inne i boligene, sier Haaland. Foto: KNUT BJERKE Varmen lekker ut av nye boliger Boligsameiet i Hundsund bruker dobbelt så mye energi som forutsatt. Beboerne mener det skyldes dårlig isolasjon, og vil ha ekstraregningen for oppvarming dekket. Eira Kjernlie Publisert kl 10:36 Oppdatert kl 10:36 I 2014 mottok Bærum kommune Europas største byplanpris for sin moderne miljøtenking på Fornebu. Energiforsyning ved hjelp av fjernvarme fra fjorden var noe av det juryen var aller mest imponert over. Kommunen satte som forutsetning at alle boligene skal varmes opp av fjernvarme. Det gjaldt også de 39 leilighetene i Hundsund 1, som sto ferdig for innflytting i Det ble satt et måltall for energiforbruket, vedtatt i planutvalget da rammetillatelsen ble gitt i LES OGSÅ: Europeisk pris til Fornebu Siden har det reelle forbruket vist seg å være det dobbelte av måltallet. For å oppfylle kommunens vilkår i rammetillatelsen, skulle forbruket av fjernvarme ligge på 285 megawatt per time samlet for hele sameiet årlig. Det virkelige forbruket er 551 MWh. Det er ikke fordi vi som bor her sløser. Det betyr heller ikke at fjernvarmeanlegget ANNONSE Varmen_lekker_ut_av_nye_boliger html 1/2

44 Varmen lekker ut av nye boliger Budstikka er dårlig. Det er boligene som ikke er isolert godt nok, sier leder i boligsameiets styre, Ole Jacob Haaland. Fant luftlekkasje Haaland er pensjonist, ingeniør av yrke, og dreven i energispørsmål. Han har brukt mye tid på å få gjort noe med det høye overforbruket, og engasjerte firmaet Obron til å foreta målinger av leilighetene. Der ble det funnet flere tilfeller av luftlekkasje. Vi ønsker utbedringer slik at forbruket går ned, samt erstatning for de ekstrautgiftene vi er påført, sier Haaland. Han anslår at hver leilighet påføres omtrent kroner i året i ekstrautgifter på grunn av varmetapet. Så langt har styret ikke kommet noen vei overfor utbygger, og har derfor satt en advokat på saken. ANNONSE LES OGSÅ: Spar energi med fjernvarme Utbygger uenig Obos, som overtok byggeprosjektet i 2009, er ikke enig med sameiet. Vi ønsker ikke å gå i noen polemikk om dette gjennom media, men vi mener vi har gjort det vi skal og etterfulgt våre forpliktelser, så der er vi uenig med sameiet, sier kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen i Obos, som overtok Hundsund prosjektene. Hva innebærer forpliktelsene dere sier dere har etterfulgt? Vi har hatt en konsulent inne, som konkluderer med at bygningene har god standard og følger alle forskrifter. Det ble funnet noen lekkasjer og avvik som vi utbedrer. Det har vi avklart med sameiet, sier Åge Pettersen. Han kan umulig ha lest Obron rapporten. Når de tester 14 leiligheter av totalt 39 og finner vesentlige avvik ved åtte av dem, ville jeg sett meg om etter en ny konsulent. Dette er bare veldig dårlig, sier Haaland. LES OGSÅ: Krafttak gir el overskudd Dyre boliger Er det ikke bare slik at beboerne i Hundsund har et spesielt høyt forbruk, da? Nei, her bor mange hardtarbeidende barnefamilier med en ganske nøktern livsstil. Jeg tror nok at det man har brukt mest penger på, er å kjøpe bolig her, svarer Haaland. Sameiets advokat har skrevet til Bærum kommune for å få avklart hvorvidt vilkårene i rammetillatelsen kan oppfattes som bygningsrettslige krav. Det har ikke lyktes Budstikka å få noen kommentar fra kommunen. Trekk: De mørke feltene på bildet fra Obron rapporten viser trekk langs gulvet i en av leilighetene. ANNONSE NYHETER HOS ARK Her kan du lese flere bolig og økonominyheter fra Budstikka Legg til en kommentar... Publiser på Facebook også Publiser som Eystein C. Husebye Kommenter Sosial tilleggsfunksjon for Facebook Varmen_lekker_ut_av_nye_boliger html 2/2

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG. Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO

VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG. Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO Arkiv 423.2 VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG Adresse: Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1 Navn Sameiets

Detaljer

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune 1 Navn Sameiets navn er SAMEIET HEIMHUG og omfatter 3 bygningsrekker bestående av totalt 18 rekkehus/eierseksjoner med adresse

Detaljer

VEDTEKTER. for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K

VEDTEKTER. for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K VEDTEKTER for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K Vedtatt på sameiermøte 30.09.2004 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge J og K. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 67 eierseksjoner i eiendommen

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET FALBESGATE 18. Adresse: Falbesgate 18, 0170 Oslo. 1 Navn. Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Falbesgate 18

VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET FALBESGATE 18. Adresse: Falbesgate 18, 0170 Oslo. 1 Navn. Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Falbesgate 18 VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET FALBESGATE 18 Adresse: Falbesgate 18, 0170 Oslo 1 Navn Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Falbesgate 18 2 Hva sameiet omfatter Eierseksjonssameiet Falbesgate 18 (heretter

Detaljer

Forslag til VEDTEKTER for Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3

Forslag til VEDTEKTER for Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3 1 Forslag til VEDTEKTER for Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3 fastsatt på konstituerende sameiermøte / - 2014 1 Navn og formål Sameiets navn er Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn.

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn. VEDTEKTER for STEINSVIKHAGEN SAMEIE Sameiets navn er: Steinsvikhagen Sameie. 1. Navn. 2. Hva sameiet omfatter. Sameiet består av de respektive bruksenheter (seksjoner) i eiendommen gnr. 120, bnr. 435 og

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2

VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2 VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Hegdehaugsveien nr 2. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av de respektive eierseksjoner i eiendommen gnr 209 bnr 66 i Oslo

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE Sist endret 27.05.2014. Gnr. 217 bnr. 516, Oslo kommune 1 Navn Sameiets navn er Frydenlund Tingsrettslig Sameie. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet omfatter gnr.

Detaljer

VEDTEKTER for HUNDSUND 1 BOLIGSAMEIE. fastsatt på ekstraordinært sameiemøte Navn

VEDTEKTER for HUNDSUND 1 BOLIGSAMEIE. fastsatt på ekstraordinært sameiemøte Navn VEDTEKTER for HUNDSUND 1 BOLIGSAMEIE fastsatt på ekstraordinært sameiemøte 02.11.2009 Sameiets navn er Hundsund 1 Boligsameie. 1 Navn 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av de respektive eierseksjoner

Detaljer

VEDTEKTER for TANGEN I BOLIGSAMEIE. 1 Navn

VEDTEKTER for TANGEN I BOLIGSAMEIE. 1 Navn VEDTEKTER for TANGEN I BOLIGSAMEIE (fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet) Endret på sameiermøte 22.04.13, Sameiets navn er Tangen I Boligsameie. 1 Navn 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består

Detaljer

VEDTEKTER Piloten Sameie (fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet Sist endret på sameiermøte 29.04.2014)

VEDTEKTER Piloten Sameie (fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet Sist endret på sameiermøte 29.04.2014) VEDTEKTER Piloten Sameie (fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet Sist endret på sameiermøte 29.04.2014) Sameiets navn er Piloten Sameie. 1 Navn 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av de respektive

Detaljer

VEDTEKTER for HUNDSUND 5 BOLIGSAMEIE. 1 Navn

VEDTEKTER for HUNDSUND 5 BOLIGSAMEIE. 1 Navn VEDTEKTER for HUNDSUND 5 BOLIGSAMEIE Sameiets navn er Hundsund 5 Boligsameie. 1 Navn 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 31 boligseksjoner på eiendommen gnr. 41 bnr. 931 i Bærum kommune. Sameiet består

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Velkommen til sameiermøte tirsdag 4. april kl. 1800, på Skeie skole. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Pir 5. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 15 bnr 1529 i Tromsø

Detaljer

V E D T E K T E R. Boligsameiet Bera Midtre

V E D T E K T E R. Boligsameiet Bera Midtre V E D T E K T E R For Boligsameiet Bera Midtre 1. Navn: Sameiets navn er Boligsameiet Bera Midtre. 2. Eiendommen Eiendommen gnr. 117 bnr. 908 i Drammen ligger i sameie mellom eierne av de 120 eierseksjoner

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

VEDTEKTER for FRYDENBERG DRIFTSFORENING (fastsatt i forbindelse med opprettelsen av foreningen)

VEDTEKTER for FRYDENBERG DRIFTSFORENING (fastsatt i forbindelse med opprettelsen av foreningen) VEDTEKTER for FRYDENBERG DRIFTSFORENING (fastsatt i forbindelse med opprettelsen av foreningen) 1 Navn og eierforhold Driftsforeningens navn er Frydenberg Driftsforening. Skanska Bolig AS eier gnr 126,

Detaljer

VEDTEKTER. for SAM EIET VERVEN 12. (endret på sameiermøtet 19.april 2017) 1 N a v n. 2 Hva Samelet omfatter

VEDTEKTER. for SAM EIET VERVEN 12. (endret på sameiermøtet 19.april 2017) 1 N a v n. 2 Hva Samelet omfatter VEDTEKTER for SAM EIET VERVEN 12 (endret på sameiermøtet 19.april 2017) Sameiets navn er Sameiet Verven 12. 1 N a v n 2 Hva Samelet omfatter Sameiet består av de respektive eierseksjoner i eiendommen gnr

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie 1 Marienfryd Utomhussameie Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Vedtekter for boligsameiet Tomterhagan

Vedtekter for boligsameiet Tomterhagan Vedtekter for boligsameiet Tomterhagan Revidert 10.02.2008 Innholdsfortegnelse 1... 2 2... 2 3... 2 4... 2 5... 3 6... 3 7... 4 8... 4 9... 4 10... 4 1 1 Sameiets navn er Boligsameiet Tomterhagan. Sameiet

Detaljer

Bebyggelsen på eiendommene gnr.119 bnr.3869 består av 2 bygg, bygg 11 og 12. Bebyggelsen er oppdelt i 18 seksjoner:

Bebyggelsen på eiendommene gnr.119 bnr.3869 består av 2 bygg, bygg 11 og 12. Bebyggelsen er oppdelt i 18 seksjoner: SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET TOPPSKARVEN PÅ EIENDOMMEN GNR.119 BNR.3869 I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt på Stiftelsesmøtet 20.06.2002 Revidert på sameiermøtet 30.03.2009 1 NAVN. Sameiets navn er Toppskarven.

Detaljer

VEDTEKTER for Sameiet Kolbotnveien 42-44

VEDTEKTER for Sameiet Kolbotnveien 42-44 VEDTEKTER for Sameiet Kolbotnveien 42-44 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Kolbotnveien 42-44. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 42 eierseksjoner i eiendommen gnr 40 bnr 284 i Oppegård kommune. Seksjonene

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Boligsameiet K1. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 200 bnr 2334 er oppdelt i følgende

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MELLOMVEGEN 33

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MELLOMVEGEN 33 1. Eierseksjonssameiet VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MELLOMVEGEN 33 Sameiets navn er Boligsameiet Mellomvegen 33. Sameiet består av eiendommen gnr 200 bnr 809 i Tromsø kommune. Sameiet består av 61 seksjoner,

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE Endret 30.11.2010 og på ordinært sameiermøte 15.04.2015. Sist endret ordinært sameiermøte 25.04.2016. Gnr. 217 bnr. 516, Oslo kommune 1 Navn Sameiets navn

Detaljer

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET HAUKÅSEN IV 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. )

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. <organisasjonsnummer>) V E D T E K T E R for Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. ) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Sist endret 14.04.16 1. Navn 1-1 Navn og opprettelse Sameiets

Detaljer

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod.

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod. VEDTEKTER FOR SAMEIET VESTSIDEN 1 Vedtatt av sameiermøtet 13.april 2010 samt endret i ekstraordinært sameiemøte 18. november 2010. Siste endring i sameiemøte 6. april 2011 (Husordensreglene) 1 Om sameiet

Detaljer

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vormsund Brygge

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vormsund Brygge V E D T E K T E R For Sameiet Vormsund Brygge Fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Justert avsnitt 9.2. vedtatt av sameiemøtet 25. april 2016. 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Vormsund Brygge.

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET DALSBERGSTIEN 22. Adresse: Dalsbergstien 22, 0170 Oslo

VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET DALSBERGSTIEN 22. Adresse: Dalsbergstien 22, 0170 Oslo VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET DALSBERGSTIEN 22 Adresse: Dalsbergstien 22, 0170 Oslo Vedtatt på ekstraordinært sameiermøte 30.11.2010. Endret 30.11.2010 og på ekstraordinært sameiermøte 27.05.2014,

Detaljer

VEDTEKTER for BJØRNDALEN PANORAMA BOLIGSAMEIE. Adresse: Bjørndalsveien, Asker

VEDTEKTER for BJØRNDALEN PANORAMA BOLIGSAMEIE. Adresse: Bjørndalsveien, Asker VEDTEKTER for BJØRNDALEN PANORAMA BOLIGSAMEIE Adresse: Bjørndalsveien, Asker Fastsatt ved seksjoneringen i medhold av Lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1 Navn Sameiets navn er Bjørndalen Panorama

Detaljer

VEDTEKTER. for. SAMEIET VERVEN 10 (sist endret på sameiermøte 19.april 2017) 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Verven Hva Sameiet omfatter

VEDTEKTER. for. SAMEIET VERVEN 10 (sist endret på sameiermøte 19.april 2017) 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Verven Hva Sameiet omfatter VEDTEKTER for SAMEIET VERVEN 10 (sist endret på sameiermøte 19.april 2017) 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Verven 10. 2 Hva Sameiet omfatter Sameiet består av de respektive eierseksjoner i eiendommen gnr

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2. Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune. Navn. Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2. Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune. Navn. Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2 Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet eier og omfatter et fellesareal, og adkomstveg

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 1 Sameiet Kolbotnveien 42-44 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie VEDTEKTER FOR Blakstadlia Boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 30. oktober 1997 Endret og revidert etter fullmakt fra ordinært årsmøte 20. April 1999 iht. Eierseksjonsloven 23. mai 1997.

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Jens Olsensgt. 6 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET GOLFTUNET FELLES

VEDTEKTER FOR SAMEIET GOLFTUNET FELLES VEDTEKTER FOR SAMEIET GOLFTUNET FELLES 1 Navn og Formål Sameiets navn er Sameiet Golftunet Felles, heretter kalt Sameiet. De enkelte sameiere er Forus Dynamo Borettslag, Forus Terrasse Borettslag, Forus

Detaljer

for Sameiets navn er Sameiet Beito Apartments II. Sameiet er opprettet ved oppdelingsbegjæring tinglyst 19.09.02.

for Sameiets navn er Sameiet Beito Apartments II. Sameiet er opprettet ved oppdelingsbegjæring tinglyst 19.09.02. V E D T E K T E R for Sameiet Beito Apartments II (opprinnelige vedtekter vedtatt 24.03.03, endret i sameiermøte 05.04.06 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr 31, gjeldende fra 01.01.02) 1 Navn

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger avholdes fredag 29. mai 2015 kl. 13:00 i Kyrre Greppsgt. 11. Til behandling foreligger: 1. ÅRSBERETNING FOR 2014 2. ÅRSREGNSKAP

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET SKJOLDNES I

VEDTEKTER FOR SAMEIET SKJOLDNES I Disse vedtektene er utarbeidet i forbindelse med salg av boliger i Prosjektet Skjoldnes. Vedtektene er å betrakte som foreløpige, og det tas forbehold om endringer i forbindelse med innsendelse av endelig

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 23. mars 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31. Endret på ekstraordinært sameiermøte

Detaljer

VEDTEKTER for INDRE VÅGEN ATRIUM BOLIGSAMEIE. Adresse: Havnegata 3. 1 Navn. Sameiets navn er Indre Vågen Atrium. 2 Hva sameiet omfatter

VEDTEKTER for INDRE VÅGEN ATRIUM BOLIGSAMEIE. Adresse: Havnegata 3. 1 Navn. Sameiets navn er Indre Vågen Atrium. 2 Hva sameiet omfatter VEDTEKTER for INDRE VÅGEN ATRIUM BOLIGSAMEIE Adresse: Havnegata 3 fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 med endringer vedtatt i sameiemøte 20.oktober 2014 1 Navn

Detaljer

for EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 Sist endret i sameiermøte 20.04.2015. 1 Navn Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Hagebyen 2 heretter kalt Sameiet.

for EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 Sist endret i sameiermøte 20.04.2015. 1 Navn Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Hagebyen 2 heretter kalt Sameiet. VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 Sist endret i sameiermøte 20.04.2015. 1 Navn Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Hagebyen 2 heretter kalt Sameiet. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER for Holthagan boligsameie

SAMEIEVEDTEKTER for Holthagan boligsameie SAMEIEVEDTEKTER for Holthagan boligsameie 1. Navn Sameiets navn er Holthagan boligsameie. 2. Innledende bestemmelser 2.1. Formål Boligsameiets formål er å ivareta og koordinere sameiernes felles interesser

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Sameiet Storgata 18

V E D T E K T E R. for. Sameiet Storgata 18 KAP. 1 NAVN OG FORMÅL V E D T E K T E R for Sameiet Storgata 18 Vedtatt på sameiermøte 10.04.97 Endret på sameiermøte 27.04.05 1-1 Navn Sameiets navn er SAMEIET STORGATA 18. Sameiet består av 7 boligseksjoner

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 19. april 99 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Fra samme dato opphører vedtekter av 1988 å gjelde Sist

Detaljer

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R Sist endret 19. april 2012 1 Boligsameiets navn er Dønskitoppen Boligsameie. Det består av 65 eierseksjoner på eiendommen gnr. 80, bnr.

Detaljer

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtekter for Strandliveien Boligsameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr 40 bnr

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie 1 Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MARIES VEI

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MARIES VEI VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MARIES VEI Vedtatt i konstituerende sameiermøte 19.03.2013 med senere endringer Sist endret i ordinært sameiermøte 12.04.2016 1. Navn Boligsameiets navn er Boligsameiet Maries

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Strandveien 134. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 119 bnr 3785 er

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE 1 VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE Vedtektene ble vedtatt på konstituerende sameiermøte 07.10.83 og sist endret 30.04.2009 i samsvar med reglene i lov av 23.mai 1997 nr. 3, på årsmøtet 27.04.2011 og på

Detaljer

UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER. Nordviken rekkehus trinn 2

UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER. Nordviken rekkehus trinn 2 UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER for eierseksjonssameiet Nordviken rekkehus trinn 2 1 Sameiets navn Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) sitt navn er Nordviken rekkehus trinn 2. 2 Eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER for FINSTAD PARK BOLIGSAMEIE 1. Adresse: Midtskogen 5a, 5b, 6, 8a og 8b. 1 Navn. Sameiets navn er Finstad Park Boligsameie 1.

VEDTEKTER for FINSTAD PARK BOLIGSAMEIE 1. Adresse: Midtskogen 5a, 5b, 6, 8a og 8b. 1 Navn. Sameiets navn er Finstad Park Boligsameie 1. VEDTEKTER for FINSTAD PARK BOLIGSAMEIE 1 Adresse: Midtskogen 5a, 5b, 6, 8a og 8b fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Endret på ordinært sameiermøte 14.04.2015

Detaljer

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER Av 23.10.2000 1. Definisjoner Sameiet Straen Terrasse består av 85 seksjoner, på til sammen 8.854m2, av eiendommen gnr. 59, bnr. 1635 i Stavanger kommune, med totalt areal

Detaljer

*************************************************************

************************************************************* ************************************************************* Vedtekter for Wessel Parkeringssameie vedtatt på konstituerende sameiermøte den 24. juni 2008 1. Sameiets navn Sameiets navn er Wessel Parkeringssameie.

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

VEDTEKTER for FORNEBU HAGEBY GARASJESAMEIE gnr. 341 bnr. 4 i Bærum kommune Sist endret i sameiermøte Navn. 2 Hva sameiet omfatter

VEDTEKTER for FORNEBU HAGEBY GARASJESAMEIE gnr. 341 bnr. 4 i Bærum kommune Sist endret i sameiermøte Navn. 2 Hva sameiet omfatter VEDTEKTER for FORNEBU HAGEBY GARASJESAMEIE gnr. 341 bnr. 4 i Bærum kommune Sist endret i sameiermøte 26.04.2016. Sameiets navn er Fornebu Hageby Garasjesameie. 1 Navn 2 Hva sameiet omfatter Sameiet omfatter

Detaljer

VEDTEKTER. for Sameiet. KONGSBERG BRUK II (leiligheter i hus 4-12) i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31

VEDTEKTER. for Sameiet. KONGSBERG BRUK II (leiligheter i hus 4-12) i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 VEDTEKTER for Sameiet KONGSBERG BRUK II (leiligheter i hus 4-12) i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Kongsberg Bruk II (heretter Sameiet eller Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER for sameiet Kloppedalshagen fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet Revidert etter generalforsamling

VEDTEKTER for sameiet Kloppedalshagen fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet Revidert etter generalforsamling VEDTEKTER for sameiet Kloppedalshagen fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet Revidert etter generalforsamling 04.04.2017 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Sameiet Kloppedalshagen. 2.

Detaljer

Vedtekter Sameiet Fønix Terrasse

Vedtekter Sameiet Fønix Terrasse Vedtekter Sameiet Fønix Terrasse 1 Sameiets navn er Sameiet Fønix Terrasse 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av de respektive eierseksjoner i eiendommen gnr. 10 bnr. 844 i Bergen kommune. Den aktuelle

Detaljer

Resultatregnskap 212 Sameiet Lørenplatået Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 INNTEKTER Salgsinntekter Leieinntekter Innkrevde felleskostnader 1 4 44 516 4 15 152 4 349 4 716 8 Sum

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET TRONDHEIMSVEIEN 139

VEDTEKTER FOR SAMEIET TRONDHEIMSVEIEN 139 VEDTEKTER FOR SAMEIET TRONDHEIMSVEIEN 139 1. Navn og opprettelse Sameiets navn er Sameiet Trondheimsveien 139. Sameiet er opprettet med seksjoneringsbegjæring tinglyst 29. september 2008. 2. Eiendommen

Detaljer

Til seksjonseierne i Hundsund I Boligsameie

Til seksjonseierne i Hundsund I Boligsameie 1 Hundsund I Boligsameie Til seksjonseierne i Hundsund I Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie Vedtatt på ordinært sameierøte 14.04.86 Endret i sameiermøte 30.06.1993 Revidert i sameiermøte den 11. mars 1999 Endret ved presisering av 3 i sameiermøte 20. april

Detaljer

VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III. Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr.

VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III. Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Hyttesameiet Funkelia III og

Detaljer

UTKAST (med forbehold om endringer) SAMEIEVEDTEKTER. Nordviken leilighetsbygg C/D, Gnr. X Bnr. Y i Hamar

UTKAST (med forbehold om endringer) SAMEIEVEDTEKTER. Nordviken leilighetsbygg C/D, Gnr. X Bnr. Y i Hamar UTKAST (med forbehold om endringer) SAMEIEVEDTEKTER for eierseksjonssameiet Nordviken leilighetsbygg C/D, Gnr. X Bnr. Y i Hamar 1 Sameiets navn Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) sitt navn er Nordviken

Detaljer

VEDTEKTER. for SAMEIET SANZ TERRASSE. 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Sanz Terrasse. 2 Hva sameiet omfatter

VEDTEKTER. for SAMEIET SANZ TERRASSE. 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Sanz Terrasse. 2 Hva sameiet omfatter VEDTEKTER for SAMEIET SANZ TERRASSE 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Sanz Terrasse 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av de respektive bruksenheter i eiendommen gnr. 38, bnr. 187. Den enkelte sameier

Detaljer

VEDTEKTER for FINSTAD PARK BOLIGSAMEIE 2. Adresse: Midtskogen 3 a og b, 4, 7 a og b og 9a og b. 1 Navn. Sameiets navn er Finstad Park Boligsameie 2.

VEDTEKTER for FINSTAD PARK BOLIGSAMEIE 2. Adresse: Midtskogen 3 a og b, 4, 7 a og b og 9a og b. 1 Navn. Sameiets navn er Finstad Park Boligsameie 2. VEDTEKTER for FINSTAD PARK BOLIGSAMEIE 2 Adresse: Midtskogen 3 a og b, 4, 7 a og b og 9a og b fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Endret på ekstraordinært sameiermøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKITUNET BOLIGSAMEIE. Vedtatt på konstituerende sameiermøte 19.02.2008. Sist revidert 2. mars 2016. 1. Navn

VEDTEKTER FOR SKITUNET BOLIGSAMEIE. Vedtatt på konstituerende sameiermøte 19.02.2008. Sist revidert 2. mars 2016. 1. Navn VEDTEKTER FOR SKITUNET BOLIGSAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiermøte 19.02.2008 Sist revidert 2. mars 2016 Boligsameiets navn er Skitunet Boligsameie 1. Navn 2. Hva sameiet omfatter Eierseksjonssameiet

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET LUNGEGÅRDSKAIEN 40

VEDTEKTER FOR SAMEIET LUNGEGÅRDSKAIEN 40 VEDTEKTER FOR SAMEIET LUNGEGÅRDSKAIEN 40 1. Eierseksjonssameiet Sameiets navn er Sameiet Lungegårdskaien 40. Sameiet ble etablert ved tinglysing av seksjoneringsbegjæring den 12.09.2011 og omfatter eiendommen

Detaljer

UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet

UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1 fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet 1. Navn og opprettelse 1.1 Sameiets navn er Kruttverket B8-1 Boligsameie. Sameiet er opprettet

Detaljer

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 98 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 98 Boligse. Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 96 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Velkommen til sameiermøte.

Detaljer

VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012)

VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012) VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012) 1 NAVN, EIENDOMMEN, M.V. Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE (fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31) 1 Eiendommen formål Eierseksjonssameiet (heretter kalt "Sameiet") omfatter de

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten. i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr.

FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten. i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr. FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr. 61 1. NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL Sameiets navn er "Sameiet Villblomsten"

Detaljer

VEDTEKTER FOR TORSHOVDALEN II SAMEIE Fastsatt i forbindelse med seksjoneringen i medhold av eierseksjonsloven

VEDTEKTER FOR TORSHOVDALEN II SAMEIE Fastsatt i forbindelse med seksjoneringen i medhold av eierseksjonsloven VEDTEKTER FOR TORSHOVDALEN II SAMEIE Fastsatt i forbindelse med seksjoneringen i medhold av eierseksjonsloven 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet, Torshovdalen II sameie, (heretter Sameiet ) omfatter

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET SAGAVEIEN 13 Fastsatt i forbindelsen med opprettelsen av Sameiet Sagaveien 13 Sist endret på sameiermøte 20.04.

VEDTEKTER SAMEIET SAGAVEIEN 13 Fastsatt i forbindelsen med opprettelsen av Sameiet Sagaveien 13 Sist endret på sameiermøte 20.04. VEDTEKTER SAMEIET SAGAVEIEN 13 Fastsatt i forbindelsen med opprettelsen av Sameiet Sagaveien 13 Sist endret på sameiermøte 20.04.2015 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Sameiet Sagaveien 13. Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE. gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013.

VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE. gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013. Sameiets navn er Kolbotnveien Garasjesameie. VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013 1 Navn 2 Hva sameiet omfatter Sameiet

Detaljer