Saker til behandling. 11/12 12/ Kommunal avgift for skjenkebevilling /12 12/ Kommunal avgift for salgsbevilling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saker til behandling. 11/12 12/00470-4 Kommunal avgift for skjenkebevilling 2011 3. 12/12 12/00469-3 Kommunal avgift for salgsbevilling 2011 5"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: kl. 9:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00003 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon SAKSKART Side 10/12 12/ Saker til behandling Utdeling av renteinntekter fra legat til beste for verdige trengende i Flå kommune for Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd nr /12 12/ Kommunal avgift for skjenkebevilling /12 12/ Kommunal avgift for salgsbevilling /12 12/ Årsbudsjett Flå kommune 7 Sted, Tor Egil Buøen ordfører 1

2 Saker til behandling 10/12 Utdeling av renteinntekter fra legat til beste for verdige trengende i Flå kommune for 2012 Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 241 Saksbehandler Erling Glesne Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 Jf Fvl 13 1.ledd nr 1 Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 Saksdokumentet er unntatt offentlighet 2

3 11/12 Kommunal avgift for skjenkebevilling 2011 Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 231 Saksbehandler Turid Helene Røkkum Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 Saken avgjøres av: Formannskapet Dokument i saka: Omsetningsoppgave for år 2011 Destinasjon Bjørneparken Flå Omsetningsoppgave for år 2011 Gulsvik Brygge, Mat og Vin K Juhl-Thomsen Saksopplysninger: I henhold til alkohollovens 7-1 første ledd, samt forskriftens kapittel skal kommunestyret årlig fastsette en bevillingsavgift på kommunale skjenkebevillinger. Avgiften fastsettes for ett år av gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av årets omsetningsoppgave. Det ble i kommunestyrets møte den 2. mai 2001, sak 32/01, vedtatt av kommunestyret som bevillingsmyndighet delegert til formannskapet å fastsette kommunal avgift for skjenkebevilling. Forskriften kapittel gir retningslinjer for avgiftsfastsettelsen. Gebyret skal betales etter følgende satser; Skjenking av alkoholholdig drikk: 0,34 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 0,94 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 3,07 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3 Bevillingsgebyret utgjør pr år minimum kr 3.500,- for skjenking. Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. 3

4 OMSETNING SKJENKING 2011 SKJENKESTED: SATSER: ANTALL LITER: SUM: Destinasjon Bjørneparken as 0,34 (Gruppe 1) 0,94 (Gruppe 2) 3,07 (Gruppe 3) 2 955, ,05 151, , ,39 464,80 Gulsvik Brygge Mat og Vin K Juhl- Thomsen NAF Stavn Campingsenter 0,34 (Gruppe 1) 0,94 (Gruppe 2) 3,07 (Gruppe 3) Ikke innlevert omsetningsoppgave 757,08 176,75 50,8 257,41 166,15 155,96 Vurdering: Med hjemmel i alkohollovens 7-1 fastsettes bevillingsgebyret (minstegebyr) for 2011 til følgende; Destinasjon Bjørneparken as kr ,- Gulsvik Brygge, Mat og Vin K Juhl-Thomsen kr ,- NAF Stavn Campingsenter kr ,- Bevillingsmyndigheten har fastsatt gebyret for NAF Stavn Campingsenter lavere enn minstegebyret på kr ,-. I henhold til alkoholforskriften 6-2 kan bevillingsmyndigheten i særlige tilfeller/spesielle forhold bestemme at gebyret settes lavere enn minstegebyret. Begrunnelse - Stavn Campingsenter har svært lav omsetningen og virksomheten har bare åpent 3 måneder i året (sommeren). Rådmannens innstilling: Skjenkeavgiften (minstegebyr) for omsetning år 2011 settes til følgende beløp: Destinasjon Bjørneparken as kr ,- Gulsvik Brygge, Mat og Vin K Juhl-Thomsen kr ,- NAF Stavn Campingsenter kr ,- 4

5 12/12 Kommunal avgift for salgsbevilling 2011 Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 231 Saksbehandler Odd Egil Stavn Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 Saken avgjøres av: Formannskapet Dokument i saka: Omsetningsoppgave fra Kiwi Flå, avd 209 Saksopplysninger: I henhold til alkohollovens 7-1 første ledd samt forskriftenes kapittel skal kommunestyret årlig fastsette en bevillingsavgift på kommunale salgsbevillinger. Avgiften fastsettes for ett år av gangen for hver enkelt bevilling på grunnlaget av årets omsetningsoppgave. Det ble i kommunestyrets møte den 2. mai 2001, sak 32/01, vedtatt av kommunestyret som bevillingsmyndighet å delegere til formannskapet fastsettelse av kommunal avgift for salgsbevilling. Forskriften kapittel gir retningslinjer for avgiftsfastsettelsen. Gebyret skal betales etter følgende satser: Salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1: 0,17 kr pr vareliter. Gebyret er fastsatt som et fast kronebeløp pr liter og vil således øke med økende omsetning. Uavhengig av omsetningens størrelse skal det belastes et minstegebyr på minimum kr 1.200,- for salg. OMSETNING SALG 2011 NAVN: SATS: ANTALL LITER: SUM KR.: Kiwi 209 Flå 0, , ,66 5

6 Vurdering: Avgiftsbeløpet for Kiwi Flå, avd 209 blir for år 2011 kr ,66 Rådmannens innstilling: Avgiftsbeløpet på kommunal salgsbevilling for omsetning av alkoholholdig drikk for 2011 blir: Kiwi Flå, avd 209, skal betale avgift på kr ,66,-. 6

7 13/12 Årsbudsjett Flå kommune Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 151 Saksbehandler Erling Glesne Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 2 Formannskapet /12 3 Formannskapet /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 8/12 Formannskapets vedtak Det arbeides videre med årsbudsjettet i møtet 1. november Formannskapet har behandlet saken i møte sak 9/12 Formannskapets vedtak Det arbeides videre med årsbudsjettet i møtet 15. november Enstemmig vedtatt. Saksfremlegg Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Rådmannens innstilling til budsjett for Brev av fra Flå kirkelige fellesråd. Budsjettforslag 2013 og økonomiplan

8 Dokument i saka: Handlingsprogram og økonomiplan for perioden , kommunestyresak nr. 0077/12. Uttalelse fra Eldrerådet Uttalelse fra Arbeidsmiljøutvalget Uttalelse fra Arbeidsmiljøutvalget Saksopplysninger: Innen årets utgang skal kommunestyret etter kommunelovens 45 vedta budsjett for kommende kalenderår. En gang i året skal kommunestyret i henhold til 44 i kommuneloven vedta en rullerende økonomiplan. Kommunestyret har i sak nr. 0055/99 vedtatt at Handlingsprogrammet (jfr. Plan- og bygningslovens 11-1) og økonomiplanen skal behandles innen utgangen av første halvår, årsbudsjettet helst innen utgangen av november måned. Resultatenhetslederne har i samarbeid med respektive resultatenheter, økonomisjefen og rådmannen utarbeidet forslag til budsjett for Rådmannens innstilling til budsjett for 2013 ble lagt fram i formannskapets møte Behandling av saken: Formannskapet drøfter årsbudsjettet Formannskapet legger fram innstilling til årsbudsjett Kommunestyret vedtar årsbudsjettet 2013 Utvalgene og rådene behandler årsbudsjettet 2013 slik: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Eldrerådet Formålet med å sende saken til ovennevnte utvalg og råd er å gi de muligheter til å komme med innspill og råd i saken før formannskapet som økonomiutvalg legger fram sin innstilling til årsbudsjettet Rådmannens innstilling til årsbudsjettet 2013 ble sendt fra det politiske sekretariatet direkte til følgende adressater : Medlemmer i kommunestyret, leder i eldrerådet, hovedtillitsvalgte, medlemmer i administrasjonsutvalget, medlemmer i AMU, medlemmer i kontrollutvalget, Flå menighetsråd ved kirkevergen, Samarbeidslista for Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet, Bygdelista og Fremskrittspartiet. 8

9 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2013: I kommuneproposisjonen for 2013 ble det lagt opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på mellom 5,25 og 6 milliarder kroner, og en realvekst i frie inntekter på mellom 4,75 og 5 milliarder kroner. Deflator 2013: Pris- og lønnsvekst for kommunesektoren for 2013 er anslått til 3,3 %. Påregnet lønnsvekst inngår i denne med 4 %. Deflatoren har 2 funksjoner: Historisk beregning av faktisk realvekst (regnskapsdeflator) Kompensasjon for anslått pris- og lønnsvekst i statsbudsjettet (budsjettdeflator) Skattøren 2013: Den kommunale skattøren for personlige skattytere holdes uendret på 11,6 % i Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og fylkeskommuner. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattørene for kommuner og fylkeskommuner. Frie inntekter for kommunene i 2013: Regjeringen legger opp til vekst i frie inntekter på 5 mrd. kr i Det tilsvarer en realvekst på 1,7 pst. (Regnet fra RNB-nivå). Kommunesektorens merutgifter knyttet til befolkningsutviklingen som må dekkes av frie inntekter kan anslås til knapt 3 mrd. kr. For kommunene utgjør merkostnadene om lag 2,4 mrd. kroner. I tillegg vil kommunesektoren få økte pensjonskostnader i 2013 på anslagsvis 1,4 mrd. kroner, hvorav kommunenes del utgjør om lag 1,1 mrd. kroner. Dette må dekkes av de frie inntektene. Kommunene i Buskerud: Fra er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 5,1 prosent (fra RNB 2012). Kommunene i Buskerud anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,3 prosent. I Buskerud har 10 av 21 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Hemsedal kommune med 12,8 prosent, mens Flå kommune har lavest vekst med 2,7 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB

10 Småkommunetilskudd: Gjelder kommunene Flå, Hemsedal, Krødsherad, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Tilskuddet er prisjustert. For 2013: 5,161 millioner kroner. Rådmannens vurderinger: Driftsbudsjettet: Generelt: HOVED- TALLENE (hele 1000) Regnskap 2011 Årsbudsjett 2012 Årsbudsjett 2013 Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Netto finansutgifter Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av avsetninger Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Samlede driftsinntekter i årsbudsjettet for 2013 er kr , mens driftsutgiftene er kr ,-. Netto driftsresultat er minus kr ,- og regnskapsmessig mindreforbruk er kr 0,-. Det driftsmessige positive avviket (overskuddet) burde ideelt sett ha ligget i størrelsesorden 3 5 % av driftsinntektene. Dette hadde gitt større rom for investeringer og oppbygging av fond. Nøkternhet og kreativitet i oppgaveløsning og forvaltning bør fremdeles tilstrebes i alle ledd. For årsbudsjettet 2012 er netto driftsresultat minus 0,2% av driftsinntektene. Pr var folketallet personer. Ved at det blir skapt mange nye arbeidsplasser i Flå forventes det vekst i folketallet de kommende år. Ved befolkningsvekst vil rammetilskudd og skatteinntekter øke. Innbyggertilskuddet og utgiftsutjevningen vil bli beregnet ved hjelp av befolkningstall pr. 1. juli året før budsjettåret. 10

11 Befolkningsutvikling 01.01: År Folketall År Folketall Flå kommune har kr ,- i lånegjeld pr. innbygger den , og den har holdt seg stabil de siste årene. Kommunene i Buskerud hadde i gjennomsnitt ,- kroner per innbygger i netto lånegjeld pr Landsgjennomsnittet var ,- kroner per innbygger. Renteinntekter og renteutgifter: LÅNEGJELD, RENTE OG AVDRAGS- UTVIKLING (hele 1000) Regnskap 2011 Årsbudsjett 2012 Årsbudsjett 2013 Lånegjeld Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Sum finansutgifter Det er forutsatt at gjennomsnittlig rentesats i 2013 er 2,75% på lånegjelden. Flå kommune har all lånegjeld på flytende rente. Ved beregningen av renteinntekter er det tatt utgangspunkt i at Flå kommune har gjennomsnittlige bankinnskudd på kr ,-. Innskuddsrenten er beregnet til 2,5%. Skatt på formue og inntekt: Frie inntekter Regnskap Årsbudsjett Årsbudsjett (hele 1000) Skatt Skatteinngangen for 2013 er budsjettert til kr ,-. Skatteanslaget må sees i sammenheng med rammetilskuddet. Den kommunale skattøren for personlige skattytere er 11,6 % i Det samme som i KS prognosemodell som benytter folketall per ved beregning av skatt/netto inntektsutjevning samt at skattenivået lokalt styres av skatteandelene fra de tre siste årene (2009,2010,2011) er brukt i beregning av skatteinntekter. 11

12 Eiendomsskatt: Frie inntekter Regnskap Årsbudsjett Årsbudsjett (hele 1000) Eiendomsskatt Eiendomsskatt for 2013 er budsjettert med kr ,-. Det er foretatt taksering av kraftlinjer, overføringsanlegg og teleinstallasjoner i desember 2011 og februar Taksering av de andre verk og bruk skjedde i august og september Overføring gjennom inntektssystemet: Frie inntekter (hele 1000) Rammetilskudd Regnskap 2011 Årsbudsjett 2012 Årsbudsj ett Gjennom inntektssystemet skal Flå kommune i år 2013 motta rammetilskudd på til sammen kr ,-. Dette er beregnet på bakgrunn av et skatteanslag på kr ,-. Rammetilskuddet gjennom inntektssystemet bygger på diverse objektive kostnadsnøkler. KS prognosemodell som benytter folketall per ved beregning av skatt/netto inntektsutjevning samt at skattenivået lokalt styres av skatteandelene fra de tre siste årene (2009,2010,2011) er brukt i beregning av skatteinntekter. Pensjonskostnader Kommunal Landspensjonskasse og Statens Pensjonskasse. Arbeidsgivers andel av utgifter til premie Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er beregnet til 19% av enhetene. I følge oversikt oversendt fra KLP den er arbeidsgivers premie 20%. Økningen på en prosent må hensyn tas i felles avsetning i budsjettet i forventet lønnsvekst. Kommunens andel av utgifter til Statens Pensjonskasse er beregnet til 11,43%. Premieavvik og amortisering Flå kommune har valgt å føre et års premieavvik på pensjonskostnader. Alternativet er 10 år. For 2012 vil premieavviket i pensjonskostnader bli en inntekt i størrelsesorden kr ,-. Utgiften for 2012 vil bli premieavviket for 2011 som var kr ,-. Nettoresultat av disse føringene vil bli en inntekt i størrelsesorden kr ,-. Dette vil påvirke driftsresultat i Utgiften i 2013 vil bli premieavviket i 2012 med kr ,-. Inntekten i årets premieavvik er i størrelsesorden kr ,-. Resultat av føringene er en utgift i størrelsesorden kr ,-. Flå kommune har et pensjonsfond avsatt i balansen på kr ,-. Det foreslås at hele pensjonsfondet brukes for Samlet resultat av føringene blir en inntekt i størrelsesorden kr ,-. 12

13 Avsetning til forventet lønnsvekst Det er avsatt kr ,- til forventet lønnsvekst og KLP. Kraftinntekter I følge beregning fra Ustekveikja Energi AS vil Flå kommunes kraftinntekter bli kr ,- for Rammejusteringer: I kommunestyresak 77/12 ble Flå kommunes handlingsprogram og økonomiplan vedtatt. I vedtaket fremgår budsjettrammene for det enkelte ansvarsområdet. I rammen for resultatenheten pleie- og omsorg og fysioterapi er det en økning av nettorammen med kr ,- i forhold til økonomiplan. I forslaget til årsbudsjett har enheten hatt ønske om en ytterligere økning på kr ,-. I møte med enheten er det det blitt enighet om arbeide for at foreslått ramme fra rådmannen skal holdes for I rammen til resultatenhet tekniske tjenester er det en reduksjon på kr ,- i forhold til økonomiplan. Nedgangen skyldes endringer i bemanningen på tekniske tjenester. Det vil bli en 50% stillingsreduksjon på vaktmestertjenesten. Konsekvensen kan bli at det vil ta lengre tid før enkelte oppdrag vil bli utført av vaktmesterne. På ansvarsområdet 1000 rådmann er det en økning på kr ,-. Økningen skyldes økte utgifter på IKT-tjenesten, reduksjon av kraftinntekter og omfordeling av stillinger for å få plassert de på riktig tjeneste. På ansvarsområdet interkommunalt samarbeid er det en økning på kr ,-. Økningen skyldes i hovedsak økte utgifter til barnevernet. I forslaget fra skole var det et ønske om ytterligere kr ,-. I møter med enheten er det blitt enighet om at foreslått ramme fra rådmannen vil være tilstrekkelig til å få gjennomført driften for På ansvarsområdene NAV og sosiale tjenester, personal, helse, barnehage og kultur er det ingen vesentlige endringer utenom lønnsøkningene. Den Norske kirke, Flå og Nes kirkelige fellesråd, avdeling Flå kommune Den norske kirke, Flå og Nes kirkelige fellesråd har søkt om tilskudd basisdrift på kr ,-. I rådmannens forslag til årsbudsjett er det innarbeidet kr ,- i tilskudd til Flå og Nes kirkelige fellesråd. Selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og slamtømming Det er i budsjettet lagt opp til 100% dekningsgrad på disse tjenestene. Likviditet: Under forutsetning av at de foreslåtte rammer ikke endres vesentlig, vil kommunen fortsatt ha en god likviditet. 13

14 Budsjetteringsmåte: Årsbudsjett for 2013 er framlagt og foreslått vedtatt på rammenivå for resultatenhetene. Stillinger som måtte bli ledige i løpet av året vil i enkelte tilfeller ikke bli besatt så raskt som ønskelig. Dette som et virkemiddel for å holde rammene for lønnsbudsjettene. Flå kommune har ikke budsjettert noe på lånefondet for På grunn av dette er Vedlegg 5, Lånefondets bevilgningsbudsjett, ikke utfylt. Investeringsbudsjettet: Investeringskostnadene i 2013 er på kr ,- inklusiv finanskostnader på kr ,-. Det er identisk med den vedtatte økonomiplanen I rådmannens innstilling er følgende prosjekter foreslått i årsbudsjettet 2013: Finansutgifter kr ,- Andre fellesfunksjoner kr ,- IKT tjeneste kr ,- Kart- og oppmålingstjeneste kr ,- Bygdebok gårds- og slektshistorie kr ,- Forprosjekt Flåheimen kr ,- Oppgradering kommunale eiendom kr ,- Oppgradering kommunal vei kr ,- Gulsvik Vannverk kr ,- Oppgradering ledningsnett kr ,- Kommunens disponible fondsbeholdning: BUNDNE INVESTERINGS- OG DRIFTSFOND FOND DISPONIB 2012 DISPONIB 2013 DISPONIB NÆRINGSFOND BRUK NÆRINGSFOND NÆRINGSFOND VASSFARET KONSESJONSAVGIFTSFOND BRUK KONSESJ. AVGIFT.FOND VILTFOND INVESTERINGSFOND INVESTERINGSFOND BRUK AV INVESTERINGSFOND TOMTE- OG BOLIGFOND BRUK TOMTE-OG BOLIGFOND 0 0 DISPOSISJONSFOND DISPOSISJONSFOND BRUK AV DISPOSISJONSFOND SUM FONDSBEHOLDNING

15 Vedtatte brukte fondsmidler for 2012 er trukket fra disponible midler pr Det er ikke hensyntatt bruk av fondsmidler for årsbudsjettet Økonomiske konsekvenser: Finansiering av investeringsprosjektene i 2013 er foreslått ved bruk av fond kr ,- og låneopptak med kr ,-. Lånegjelden vil pr være på kr ,-. Fylkesmannen i Buskerud viser i skriv av til økonomireglene der det er gitt minimumskrav for størrelsen på årlige avdrag. Etter kommunelovens 50,7 kan gjenværende løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde ikke overstige levetiden for kommunens anleggsmidler ved det siste årsskiftet. Som en forenkling anbefaler Fylkesmannen å bruke 4,0 % av netto lånegjeld som et minimumskrav for årlige avdrag. Ved å unngå ytterligere låneopptak vil Flå kommune klare dette kravet i Rådmannens innstilling: Årsbudsjettet for 2013 legges fram til behandling. Eldrerådet behandlet saken Eldrerådets uttalelse: Rådmannens forslag til årsbudsjett 2013 tas til orientering. Enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalget behandlet saken , sak nr 5/12 Administrasjonsutvalgets uttalelse: Administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til budsjett til orientering. Ved eventuelle nedskjæringer i stillinger i Flå kommune skal dette gjøres, så langt det er mulig, ved naturlig avgang. Enstemmig vedtatt. Arbeidsmiljøutvalget behandlet saken , sak nr 2/12 Arbeidsmiljøutvalgets uttalelse: Arbeidsmiljøutvalget tar rådmannens forslag til budsjett til orientering. Ved eventuelle nedskjæringer i stillinger i Flå kommune skal dette gjøres ved naturlig avgang. Enstemmig vedtatt. 15

Saker til behandling. 9/13 13/00162-3 Kommunal avgift for skjenkebevilling 2012 3. 10/13 13/00228-2 Kommunal avgift for salgsbevilling 2012 5

Saker til behandling. 9/13 13/00162-3 Kommunal avgift for skjenkebevilling 2012 3. 10/13 13/00228-2 Kommunal avgift for salgsbevilling 2012 5 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 14.11.2013 kl. 9:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00003 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00. SAKSKART Side 8/13 13/00569-1

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 VEDTATT I KOMMUNESTYRESAK 88/14 DEN 04.12.14

FLÅ KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 VEDTATT I KOMMUNESTYRESAK 88/14 DEN 04.12.14 FLÅ KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 VEDTATT I KOMMUNESTYRESAK 88/14 DEN 04.12.14 1 INNHOLD: SAKSFREMSTILLING... 3 FORMÅLET MED KOMMUNEORGANISASJONEN... 15 POLITISK ORGANISERING... 17 STRATEGISKE UTFORDRINGER...

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 18.09.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no

Detaljer

Engerdal kommune Økonomiplan 2015-2018

Engerdal kommune Økonomiplan 2015-2018 Engerdal kommune Økonomiplan 2015-2018 helt naturlig 1 INNHOLD Innhold... 1 1. Innledning... 2 2. Økonomiplanprosess i Engerdal Kommune... 4 3. Kommunens rammebetingelser... 6 3.1 Befolkningsutvikling...6

Detaljer

Skattøret fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.

Skattøret fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 51114 BUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018 Innstilling: Legges frem uten innstilling Behandling: Formannskapets behandling i møte 19.11.14: Det ble stemt punktvis og samtlige punkter ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/643-7563/2013 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Engerdal kommune - årsbudsjett Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012

ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012 1 Holtålen kommune ÅRSBUDSJETT 2012 Tatt hensyn til Formannskapets behandling 6/12 2 Politisk behandling: Utvalg/komité: Sak nr. Dato Formannskapet 223/11 06.12.2011 Off. ettersyn 08.12-21.12 Kommunestyret

Detaljer

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten.

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten. Arkivsaksnr.:12/1635 SAKEN GJELDER: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Økonomirapporten for 2 tertial tas til orientering. Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 02.12.2013 Møtested: Harstad Rådhus Møterom 1 - Rådhus 1B (4. etg.) Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00.

Detaljer

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 Vedtatt av Lyngdal kommunestyre 11.12.2014, sak 114/14 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger 2 Vi Vil Vi Våger Grunnleggende prinsipper Grunnleggende prinsipper samt beskrivelse

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

Saker til behandling. 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 16

Saker til behandling. 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 16 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 20.09.2012 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00. SAKSKART Side

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

ÅRSBUDSJETT. Evje og Hornnes kommune. 2015 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.14

ÅRSBUDSJETT. Evje og Hornnes kommune. 2015 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.14 ÅRSBUDSJETT Evje og Hornnes kommune 2015 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.14 1 Innholdsfortegnelse Sidetall Saksframlegg Side 3 44 Budsjettskjemaer, drift og investering Side 35 49 Enhetenes rammer, uten

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3.1 Endringer i folketall og befolkningssammensetning Et vesentlig grunnlag for handlingsprogrammet er forventninger til utvikling i folketall og alderssammensetning.

Detaljer

INFORMASJON OM REGJERINGENS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2015, SAMT FYLKESMANNENS ANBEFALINGER

INFORMASJON OM REGJERINGENS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2015, SAMT FYLKESMANNENS ANBEFALINGER Samordningsstaben Kommunene i Akershus Oslo kommune Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013 Økonomiplan og budsjett Hof kommune 2014 2017 Budsjett vedtas 10.12.2013 Side 1 av 78 Innholdsfortegnelse: 1. Lovgrunnlag...3 2. Politisk organisering...5 3. Statsbudsjettet...7 4. Om økonomiplanarbeidet

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012

ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012 1 Holtålen kommune ÅRSBUDSJETT 2012 2 Politisk behandling: Utvalg/komité: Sak nr. Dato Formannskapet 223/11 06.12.2011 Off. ettersyn 08.12-21.12 Kommunestyret 77/11 21.12.2011 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Risiko og økonomisk

Detaljer

Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010

Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010 Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.09 1 2 Innholdsfortegnelse Sidetall Saksframlegg 4-29 Budsjettskjemaer 30-34 Enhetenes rammer, uten korreksjoner 35 Økonomisk

Detaljer

SAKSFREMLEGG SKEDSMO KOMMUNE

SAKSFREMLEGG SKEDSMO KOMMUNE SAKSFREMLEGG SKEDSMO KOMMUNE Saksmappe Løpenr. Saksbehandler 2014/5208 83379/2014 Ragnhild Pedersen, Anders Taxt og Erik Nafstad Årsbudsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Saksgang Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer