Innkalling til ordinært årsmøte 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til ordinært årsmøte 2015"

Transkript

1 Innkalling til ordinært årsmøte 2015 Ordinært årsmøte i Norsk Folkehjelp Lørenskog vil bli avholdt fredag 27. Februar kl i våre lokaler ved Sørlihavna (Floka). Etter årsmøtet vil det være sosialt samvær. Dagsorden for årsmøtet: Åpning Konstituering Registrering av antall stemmeberettigede Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer Valg av 2 til å signere protokollen Valg av 2 til tellekorps Valg av referent Årsberetning for 2014 Regnskap for 2014 Budsjett for 2015 og 2016 Innkomne forslag Kjøp av ATV (Forslagstiller: ATV komiteen/ Styret) Innspill til debatt på landsmøtet 2015 (Forslagstiller: NF Sentralt) Handlingsplan for 2014 og 2015 Valg Styre og varamedlemmer Valgkomité Kontrollkomité 2 representanter til regionens årsmøte 2 representanter til landsmøtet Avslutning Husk at forslag til årsmøtet må være styret i hende senest torsdag 12.februar 2015 Medlemmer som har betalt kontingent for 2015 har stemmerett på årsmøtet Med vennlig hilsen Norsk Folkehjelp Lørenskog Christian Petersen Leder (for styret) 1

2 Årsberetning 2014 Innledning Styrets arbeid Styret har i 2014 bestått av (etter årsmøtet 2014) Leder: Christian Petersen Nestleder: Roy Hansen Økonomiansvarlig: Lasse Olsen Sekretær: Shawn Crane Medlemsansvarlig: Inger Furmyr 1. Styremedlem Mona Lind 2. Styremedlem Frank Næss Varamedlem: Ingunn Myhre Varamedlem: Berit Tomter Varamedlem: Jarl Svendsen Styret har i 2014 hatt 13 styremøter hvorav 2 var ekstraordinære, og behandlet 77 saker. Styret har videreført arbeidet med å etablere gode rutiner og arbeidsmetoder som skal sikre en god og stabil drift av laget i tråd med lover, vedtekter og etiske retningslinjer i Norsk Folkehjelp. Alle innkjøp og økonomiske utlegg er vedtatt av styret, og alle avgjørelser er tatt i henhold til de rutiner styret har vedtatt tidligere, med lagets beste som den viktigste faktor. Styret har gjennom jevnlige regnskapsoversikter og informasjon fra økonomiansvarlig fått meget god kjennskap til lagets økonomi. Laget har vært representert ved de fleste sentrale og regionale konferanser og fått en god informasjonsutveksling mellom laget og høyere organisasjonsledd. Økonomi Regnskapet viser et driftsresultat på kr Det totale overskuddet inklusiv renter er kr Driftsresultatet er kr mindre enn i Det utgjør en nedgang på 77,6 %. Kostnadene har økt med 65 % mens inntektene bare har økt med ca. 2 %. Det er kjøpt inn nytt utstyr til ambulansen, ekstra kostnader på transportbilen, revisjon av regnskapet, ekstra reisefordelingskostnader og ambulanserelaterte kurs som utgjør størstedelen av kostnadsøkningen. På inntektssiden er oppdragsinntektene fra sanitetsvakter redusert med 50 %. Det er 4 færre oppdrag enn i 2013 og hvert oppdrag har gitt lavere inntekter. Blant annet reduserte vi tilbudet til Østmarkrittet betraktelig da alt grunnarbeidet var lagt året før. Vi fikk et stort oppdrag for Strømmen Elitefotball som har gitt gode inntekter og har bidratt til at transporttjenestene med ambulansen har økt med ca. 30 %. Søk og Redning har samme resultat som forrige år. Det er også inntektsført de innsamlede midlene til mannskapsbilen. Dette utgjør kr Styret ble på fjorårets årsmøte anmodet om å lage et nytt budsjett for 2014 da enkelte syntes det framlagte budsjettet var for lite ambisiøst. 2

3 Styret har fulgt kostnads- og inntektsutviklingen nøye gjennom året og fant etter et halvt år at vi fulgte budsjettet ganske bra resultatmessig. Resultatet for året viser også at vi ligger litt dårligere an enn opprinnelig budsjett. Styret har derfor ikke sett behovet for å endre budsjettet. Budsjettet for 2015 viser et negativt driftsresultat på kr Vi ser at inntektene vil bli lavere i Dette skyldes i stor grad at vi ikke får tilført regnskapet «frivillige midler» som Frifond- eller Extrastiftelsesmidler. Vi må derfor basere inntektene på «kjerneområdene» våre. Det er imidlertid flere områder hvor vi har behov for å bruke mer penger enn vanlig. Det er et vedlikeholdsetterslep på kjøretøyene, vi trenger garasje til mannskapsbilen, vi trenger noe nytt navigasjonsutstyr (GPS) og ikke minst skal vi feire at laget fyller 75 år. Utvikling i inntekter - kostnader og driftsresultat Dri$sresultat Dri$sresultat uten renteinntekter Inntekter Kostnader Dri9sresultat Laget hadde en egenkapital pr 01/ på kr Med tillegg av årets resultat har laget en egenkapital pr 31/ på kr Lagets økonomiske situasjon er fortsatt god. Vi må imidlertid være nøye med å følge opp kostnadene i Laget må arbeide aktivt for å vedlikeholde gamle kunder og klare å finne nye inntektskilder hvis vi fortsatt skal holde det høye aktivitetsnivået vi har hatt de siste årene.. Informasjon Ansvarlig har vært (medlemsansvarlig) Inger Furmyr. Trøste og Bære har utkommet 4 ganger. I tillegg er det sendt ut en del felles epost til medlemmer med diverse informasjon. Etter en innsats for å få oppgitt e- postadresse til medlemmer, er det nå kun 8 stk som må ha den tilsendt i posten. Nye medlemmer får et velkomstbrev med litt informasjon om laget og blir bedt om å melde fra om eventuell interesse for å aktivisere seg. De fleste vil være passive støttemedlemmer. Det er pr i dag 169 medlemmer og et stykke igjen til målsettingen om 200! 3

4 Prosjekt Alle hjerter gleder seg Prosjektleder var Tom Hetty Olsen. Høsten 2013 søkte laget om økonomisk støtte til prosjektet "Alle hjerter gleder seg" og fikk innvilget kr ,- av Extrastiftelsen til prosjektet. Prosjektets målgrupper har vært mennesker som av forskjellige årsaker ikke er blant de gruppene som er mest aktuelle deltakere på "ordinære" førstehjelpskurs. Dette kan skyldes lavere betalingsevne, prioriteringsvalg, språk- og kulturelle barrierer, frivilligaspektet og andre årsaker. Prosjektet har vært gjennomført i løpet av 2014 med Tom Hetty Olsen som prosjektleder og instruktør. Økonomileder Lasse Olsen har ført prosjektets regnskap, og regnskapet er revidert av lagets revisor. Det har vært gjennomført 6 DHLR kurs med tilsammen ca. 60 deltakere. Alderssammensetning har variert fra ungdom til seniorer, og med kursdeltakere med forskjellig nasjonalitet, kulturell bakgrunn og språk. Hele prosjektets budsjett er brukt til å skaffe laget nødvendig og verdifullt opplæringsmateriell og utstyr. Blant annet er det for prosjektets midler innkjøpt til laget: 2 hjertestartere 7 treningshjertestartere 8 Little Anne treningsdukker 3 sett med Mini Anne undervisningssett 1 Resuschi Anne med hel kropp. Som et resultat av prosjektet er Norsk Folkehjelp Lørenskog nå satt i stand til å være en aktiv kursleverandør innen førstehjelp, HLR (Hjerte- og lungeredning) og DHLR (Hjerte- og lungeredning med bruk av hjertestarter). Norsk Folkehjelp Lørenskog har allerede i prosjektperioden holdt flere førstehjelpskurs i nærmiljøet, blant annet på barneskoler, attføringsbedrifter og for frivillige organisasjoner. I tillegg vil Norsk Folkehjelp Lørenskog fortsette å gi tilbud til DHLR kurs til prosjektets målgrupper. Alt i alt et meget nyttig og vellykket prosjekt. Vi takker Extrastiftelsen for støtte og økonomisk bevilgning til prosjektet. Arbeid lokalt Også i 2014 har vi arrangert aktiviteter for barna på høst- / og vinterleir i samarbeid med Nitor AS på Losby. I tillegg stilte vi 4 vakter, (hvorav 2 har kurs i livredning i vann) for Frivilligsentralens badedag for barn ved Mønevann i juni. Disse aktivitetene er ubetalte og et tilskudd til sikkerheten for lærerne som har hovedansvaret. 1 mai deltok vi på Skårer gård med innsamling til årets NF- aksjon og stand, og i Lillestrøm stilte vi med ambulansen. Leder Christian Petersen holdt også appell begge steder. Vi er fortsatt representert i styret i Frivilligsentralen ved tidligere leder Tom Hetty- Olsen, noe som også gir oss muligheten til å låne lokaler ved behov. Vår jubileumsfest som arrangeres 30.5 skal avholdes der. Det ble arrangert sommeravslutning med grilling utenfor Floka i juni, samt julegrøt og julebord i desember. 4

5 3 medlemmer er aktive i Kvinneklubben i Lørenskog (kommunalt tiltak for integrering av kvinner fra alle land) som har møter hver onsdag ettermiddag. Vi har arrangert stands på Internasjonal basar på Skårer Gård, på Losby- dagen samt flere lørdager på Metro- senteret der vi har demonstrert HLR, solgt lodd og informert om laget. Sanitet/Førstehjelp Mona Lind har vært sanitetsleder i Inger Furmyr har bistått med kundekontakt (telefonvakt sanitetstelefonen) og mannskapsutkalling til tjenester. Vi har hatt 19 tjenester med til sammen 16 mannskaper. Enkelte av mannskapene på tilkallingslista har ikke vært aktive og må eventuelt ta regodkjenning i nær framtid for å kunne delta. Det har vært 9 sanitets- /medlemsmøter med ulike førstehjelpstema (sårbehandling, idrettsskader, undersøkelse av pasient, sirkulasjonssvikt, DHLR, gjennomgang av førstehjelpsutstyret og bruk av de ulike produktene). Det er også avholdt flere større og mindre øvelser sammen med ambulanse og /eller SR. Vi gjennomførte også et besøk hos Norsk Luftambulanse ved Ahus. Oppmøtet har variert fra 7 til 20 på disse aktivitetene. Vi har hatt deltakere på regionale kurs og fått flere (re- )godkjente førstehjelpere (8 stk), 5 ambulansemannskap samt instruktør i SR (1)og DHLR (2). 20 mannskap har hatt regodkjenning av DHLR. Det har vært øvelser i førstehjelp for en klasse i 6.trinn og kurs for barnehagepersonell i en barnehage. Søk og Redning Roy Hansen har vært SR leder med Tom Hetty Olsen som medhjelper og instruktør. Vi har i løpet av 2014 deltatt på 23 leteaksjoner på Østlandet, 9 færre enn året før. 15 godkjente redningsmannskaper har deltatt på aksjoner. Vi har 3 nye godkjente mannskaper som bestod prøva i høst. Totalt har vi 16 godkjente SR mannskaper i laget. Antallet aktive medlemmer i SR gruppa har økt, aktiviteten er svært bra og mange kommer på møter hvor vi får økt kompetansen på redningsfaglige emner som: Kart og kompass Bruk av GPS Søketeknikker Sambandsteknikk Transport av syke og skadde (TASS) Personlig beredskap Snøscooter med mer. En del av medlemmene var på besøk på hytta til NF Moelv og deltok i påskeberedskap, snøscootertrening og var med å laget ulike konkurranser bl.a. påskeskirenn for hyttefolket. 5

6 Ambulanse Ambulansegruppa har blitt ledet av Nina Wahl. De har hatt mange tjenester, og øvelser i tillegg til ordinære bakvakter: Fotballtjenester til Strømmen IF, (19 stk), POU (4 stk), Østmarkrittet, Losby dagen, Mønevann, 1. Mai Lillestrøm Rådhus, Norsk Tipping (innspilling av reklamefilm) Fotball(Vallhall), Mosjonsløpet og Lørenskog Rådhus. Nytt utstyr som er anskaffet: nakkekragesett, nakkestøtte, backboard, nytt gulv til ny båre og ny båre. Ungdomsarbeid Jarl Svendsen har vært ungdomsleder. Året har gått med til å prøve å utvide ungdomsgruppa, men det har ikke gått i positiv retning. Leder for ungdomsgruppa og leder for SR- gruppa har kjøpt inn lavvo til ungdomsgruppa/sr- gruppa og diverse turutstyr. Vi har invitert ungdommene til kanotur og oppstartsmøte, men ingen har møtt. For øyeblikket er det ingen ungdomsgruppe å snakke om. Internasjonalt arbeid Shawn Crane og Inger Furmyr har vært primæransvarlige. Etter at Shawn deltok i den internasjonale konferansen på Sørmarka Kultursenter våren 2014, ble det vedtatt av Styret å opprette en internasjonal gruppe. Håpet med denne gruppa var å tiltrekke nye medlemmer med interesse for internasjonal solidaritet, engasjere internasjonal engasjement lokalt, og øke kunnskapen om Norsk Folkehjelps aktiviteter i utlandet. Videre var det ønske å gjenspeile Norsk Folkehjelps verdier om humanitært engasjement på det lokale nivået. Etter å ha invitert gjesteforeleser og utenlandssjef Kathrine Radim bestemte gruppa seg å delta i Boikott SodaStream kampanjen. Denne kampanjen besto av å informere forbrukere om SodaStream sin indirekte deltagelse i okkupasjonen av Vestbredden med å plassere hoved- produksjonsfabrikken i israelske okkuperte områder. Gruppa har brukt både Facebook til å nå ut til forbrukere med innlegg på Jernia og Elkjøps sine sider, samt holdt stand utenfor Lørenskog Hus. Kampanjen i sin helhet ser ut til å hatt positiv virkning, med at SodaStream meldte at de planlegger å stenge fabrikken på Vestbredden i Norsk Folkehjelp vil fortsette å oppfordre til boikott av deres produkter frem til det endelig blitt bekreftet at fabrikken er stengt. Neste temaet gruppa vil engasjere seg i er Norsk Folkehjelps engasjement i å innføre et globalt kjernevåpenforbud. Med optimismen etter det globale forbudet mot klasevåpen vil Norsk Folkehjelp nå gjøre det samme med atomvåpen. Atomvåpen er en konstant trussel mot global sikkerhet og hele menneskeheten. Som verdensborgere er de humanitære og destruktive konsekvensene, det være seg en bevisst handling eller et uhell, noe vi ikke lenger kan godta. En representant for kjernevåpenforbud- kampanjen vil bli invitert for å holde et foredrag i Lørenskog Hus en gang i løpet av våren. Utstyr og materiell Frank Næss har vært bil- og uniformsansvarlig. Laget har i 2014 anskaffet ny mannskapsbil. En Toyota Hi Ace 4wd. Frank, Roy og Christian tok turen til Odda for å hente den. Den ble foliert etter folkehjelpas standarder, og har også fått installert nødnett. Ambulansen har fått ny båre. 6

7 Styret 12/2 15 RAPPORT FRA ØKONOMIANSVARLIG OM REGNSKAPET 2014 KOMMENTARER TIL REGNSKAPET 2014 Regnskapet for 2014 viser et positivt resultat på kr (Budsjettert kr ). Egenkapital pr 31/12 er kr Av egenkapitalen er ca kr bundet i anleggsmidler og bankinnskudd og kasse utgjør ca kr Vi har en netto kortsiktig gjeld på kr (Gjeld minus fordringer). Gjelden forfaller for en stor del i januar og fordringene er for de største postene innbetalt. Regnskapet er belastet med tapet på kravet om årsavgift på transportbilen som ble kjøpt. Bilen ble kjøpt fri for heftelser, men etter å ha gjort flere forsøk på å få selger til å betale for årsavgiften, har vi måttet anse kravet for tapt. Det ville i så fall ha kostet mer enn kravet om vi skulle gått videre med saken. INNTEKTER Det ble skrevet 72 fakturaer i Av disse gjelder 5 fakturaer innbetalinger for leteaksjoner utført i Vi følger praksis med å inntektsføre (fakturere) slike beløp når de innbetales vår bankkonto. Fakturerbare inntekter inklusive aksjoner fra 2013 er kr , en nedgang på 10 % fra Det er særlig sanitetsvaktene som har halvert inntektene, mens transporttjenestene med ambulansen har en økning på 30 %. Dette skyldes for det meste et fast oppdrag i Addeco-ligaen. Renteinntektene på våre bankinnskudd utgjør kr 5.900, en økning på ca 39 %. Trass i reduserte innskuddsrenter har vi hatt et jevnt innskuddsnivå gjennom året som har medført til økningen. Vi er ikke belastet med rentekostnader. KOSTNADER Alle påløpte kostnader er ført. Forsikringspolisen for 2015 ble mottatt og tatt inn i reskontroen i november. Beløpet er ikke med i kostnadsregnskapet men står i balansen både som gjeld og fordring. Beløpet utgjør kr Kostnadene for prosjektet «Alle hjerter gleder seg» er ført som opplæringsutstyr og undervisningsmateriell. Dette inkluderer også hjertestartere. Avskrivninger er ført månedsvis og utgjør kr Økningen fra ifjor (+63 %) skyldes ny transportbil og aktiverte nyinvesteringer på ambulansen KONKLUSJON Laget har kontroll over økonomien. Det oppsatte budsjettet for 2015 viser underskudd. Transportbilen trenger omfattende rustbehandling - snøscooter og ambulanse må ha service for å være i operativ stand til enhver tid. Vi bør investere i garasjeanlegg for transportbilen for å nevne noe. Det bør derfor vises nøkternhet i bruk av midler til andre formål hvis vi ikke klarer å øke inntektene fra våre basisvirksomheter. Lasse Olsen Økonomileder 7

8 Vedlegg Kommentar til årsregnskapet for 2014 til Norsk Folkehjelp, Lørenskog. Pkt. 2 i revisjonsskjema Det er mer penger i kassa enn bokført i regnskapet. Lotterisalget på kr fra julebordet er ikke bokført. Pkt. 3 i revisjonsskjema Det er tatt stikkprøver på underskrifter på utbetalingsbilag og det er ikke funnet avvik. Det er noen bilag hvor påført bilagsnummer ikke er i samsvar med registrert bilagsnummer i datasystemet. Her avviker det med 1 nummer hvor f.eks. hvor påført bilagsnummer I4419 er registrert i datasystemet som nr. I4418. Pkt. 4 i revisjonsskjema Er «store» utgifter Hva er store utgifter? Vi har hatt et spesielt øye for store beløp og funnet dem i orden vedr. underskrifter, men referater fra styret var ikke tilgjengelig. Lørenskog, 22. januar 2015 Trygve Bjøntegaard (sign.) Jorunn Fjeldstad (sign.) 8

9 Handlingsplan for 2015 og 2016 Norsk Folkehjelp Lørenskog har vært en viktig aktør i lokalsamfunnet siden Type aktiviteter har vært variert over årene, og vi ser nå en økende etterspørsel etter våre tjenester og kompetanse. Vår innsats i de neste 2 år vil fokusere på å styrke laget både gjennom verving av nye, og av ytterligere kompetanseheving for våre aktive medlemmer. Organisatorisk: Styret skal legge til rette for en god og effektiv beslutningsstruktur, med jevnlige møter i styret. Styret skal ha som mål å påvirke organisasjonen lokalt, regionalt og sentralt via sitt arbeid og sine beslutninger. Det skal arbeides for å løftesaker som omhandler flere i organisasjonen enn oss, oppover i organisasjonsstrukturen. Det bør søkes samarbeid med andre lokale lag og grupper. Styret har ansvar for å gjennomføre egnet organisasjonsopplæring for nyvalgt styre i etterkant av hvert årsmøte. Styrets medlemmer skal raskt settes inn i de arbeids- og ansvarsoppgaver som føler med vervet. Opplæring kan skje ved temakvelder eller et fullt organisasjonskurs, og sørge for at de nye tillitsvalgte får en gjennomgang av vår organisasjonshåndbok. Styret skal gjennomgå lokale rutiner og instrukser for å sikre en god håndtering av alle lagets oppgaver Styret bør være aktive og ta del i debatter i lokalsamfunnet der problemstillinger som kommer inn under Norsk Folkehjelps prinsipprogram reises. Styret og utvalg skal aktivt søke samarbeid med andre organisasjoner og etater der dette er naturlig. Styret har et ansvar for å synliggjøre lagets aktiviteter og engasjement på hjemmesiden, i pressen og det offentlige rom ellers der det er naturlig. Drifte laget på en effektiv, rasjonell og organisatorisk riktig måte Være synlig i lokalmiljøet Være en naturlig samarbeidspartner både for offentlige etater og andre frivillige organisasjoner Være bidragsytere for å løse utfordringer i eget lokalsamfunn Øke bevisstgjøringen om å benytte prinsipprogrammet ved planlegging og gjennomføring av aktiviteter Revidere rutinebeskrivelsene Sanitet og beredskap: I de siste årene har vi deltatt med kompetanse og utstyr på en rekke aksjoner hvor de frivillige har bidratt til å redde liv. 9

10 For å videreføre dette arbeidet vil vi i perioden øke vårt fokus på kurs og øvelser. Norsk Folkehjelp har i mange år vært opptatt av at befolkningen i størst mulig grad skal ha gode kunnskaper og ferdigheter innen faget førstehjelp, og laget skal derfor være en aktiv kursholder i bedrifter, skoler og i samfunnet for øvrig. Norsk Folkehjelp Lørenskog har et ønske om å styrke sitt nettverk med gode samarbeidspartnere. Dette kan vi gjøre ved å invitere de på kurs og avholde egne kurs for disse organisasjonene. For egne medlemmer avholdes jevnlige møter og temakvelder. Vi vil øke vårt fokus på vintertjeneste med tanke på å bli en fast deltaker i det lokale beredskapsarbeidet også med snøscooter. For å sikre vår vintertjeneste, må vi sørge for at våre mannskaper innehar en tilfredsstillende kompetanse innen dette området. Vi vil i perioden søke å utdanne medlemmer til livredning i vann, og derigjennom kunne tilby lokalmiljøet tjenester også på dette området. I 2015 har vi tenkt å ha påskeberedskap hjemme i Lørenskog. Med utgangspunkt fra våre lokaler har vi åpent hus, åpen kiosk og skal drive med øvelser og vedlikehold ved ledig tid. Ambulansen er en viktig del av vår virksomhet og derfor skal det jobbes med å skape en velfungerende gruppe, som har nok bredde og nok medlemmer til å utføre de forpliktelser som gruppa har. For egne medlemmer ønsker vi å gjennomføre: Månedlige møter og temakvelder ved behov Norsk Grunnkurs i førstehjelp (NGF) Kvalifisert nivå førstehjelp (KNF) Grunnkurs Søk og redning (GSR) Hjertestarterkurs (DHLR) Badevaktkurs Pasienttransport utenfor vei Søk i og ved vann Regelmessige øvelser Aktivitetene vil bli planlagt for et halvt år av gangen og offentliggjøres gjennom våre hjemmesider Operativ lederkurs for medlemmer på sentrale kurs Samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor: Laget har et bredt samarbeid med flere offentlige organer. Vi ønsker å være en naturlig samarbeidspartner for det offentlige når det er hendelser eller situasjoner som krever det. Norsk Folkehjelp har fått en fast plass i beredskapsrådet? 10

11 Vi har en representant i styret av Lørenskog Frivilligsentral, noe som gir oss en link for å styrke samarbeidet. Dette vil gi oss som en frivillig organisasjon gode muligheter til et styrket samarbeid med flere aktører som jobber med tilsvarende oppgaver, samt mulighet til å bruke Frivilligsentralens lokaler i Lørenskog Hus gratis ved behov. Bidra aktivt i beredskapsrådet i kommunen Være en god samarbeidspartner for Frivilligsentralen Forsterke vårt samarbeid med naturlige samarbeidspartnere, (Kommune, Politi, Brannvesen, sivilforsvaret m.fl.) Være en viktig bidragsyter i nærmiljøet ved større hendelser Bevisstgjøre offentlige etater om de muligheter som ligger i frivillig sektor Ungdomsgruppe: Ungdomsgruppa er i dag stort sett bestående av aktive medlemmer som inngår i den ordinære sanitetsgruppen, men målet er å verve flere yngre medlemmer. Målgruppen vil være fra 7. klasse og oppover og det er naturlig å intensivere samarbeidet med ungdomsklubben Volt, Kurland Framlag og andre NF lag i nærheten. Å få til en aktiv og inkluderende ungdomsgruppe med fokus på sanitetsungdomsaktiviteter gjennom kurs og øvelser Lokaler: Kommunen har vedtatt reguleringsplanen for Sørlihavna og Motorsenteret, der Floka inngår som en del av det som skal rives. Det forutsetter at NFL skal få lokaler i eksisterende bebyggelse, men det vil være en brøkdel av arealet vi har nå. Vi har et stort behov for oppbevaring av utstyr, samt egnede møtelokaler til møter og kurs, i tillegg til kontorplass. På lang sikt hadde det vært hensiktsmessig med egne lokaler, men det vil representere helt andre faste utgifter enn det laget har i dag da vi nå ikke betaler for leie eller strøm. Sikre oss garasjeplass for ambulanse, beredskapsbil og snøscooter, og oppstillingsplass for tilhengeren Sikre oss størst mulig lager- /depot- plass i de nye lokalene, eventuelt å gå inn i forhandlinger med kommunen om andre løsninger Rekruttering: 11

12 Hele vår virksomhet og hele oppbyggingen av den norske redningstjenesten er bygget på frivillighet. Dette betyr at vi hele tiden må være i en offensiv posisjon for å rekruttere medlemmer til den frivillige redningstjenesten. Våre primære oppgaver er i dag søk- og redningsaksjoner, sanitetsvakter og kurs. Detter er alle aktiviteter som er avhengig av frivillig innsats og av personer med riktig kompetanse. Passere 200 betalende medlemmer og jobbe for å få flere av medlemmene aktive Være synlig på steder hvor en treffer mange mennesker (1.mai, Øyerndagene, Bydager, Losbydager, internasjonale arrangement, stands etc.) Samarbeid med andre organisasjoner i lokalmiljøet, særlig fagbevegelsen Være synlig i media, web og Facebook Være lett å komme i kontakt med Gå direkte på særskilte målgrupper (helse og sosialfaglinjer og lignende) Å utdanne flere instruktører innen førstehjelp og søk- og redning Oppfølging av medlemmer: Like viktig som å rekruttere nye medlemmer er å vedlikeholde de som allerede er medlemmer. Ved å sørge for god kommunikasjon som tilbud om kurs, tjenester og lignende skal det være attraktivt å være medlem i Norsk Folkehjelp Lørenskog. For å nå disse målene vil vi i perioden fokusere på: Ha en egen medlemsansvarlig i styret Jevnlig vedlikehold av hjemmeside og FB Minst 4 årlige utgaver av Trøste og Bære som går til alle lagsmedlemmer Sende velkomstbrev til alle nye medlemmer og inkludere dem i våre aktiviteter Ha et solidarisk miljø i alle våre aktiviteter Økonomi: Vår økonomi skal reflektere vår aktivitet og baseres i hovedsak på egne midler. Styret skal være aktive overfor muligheter til å søke ekstern støtte ved ulike typer prosjekter for å sikre oppdatert utstyr til enhver tid og muligheter for å betale kompetansegivende eksterne kurs for våre medlemmer. Styret

Innkalling til ordinært årsmøte 2014

Innkalling til ordinært årsmøte 2014 Årsmøtepapirer 2014 Lørenskog Innkalling til ordinært årsmøte 2014 Ordinært årsmøte i Norsk Folkehjelp Lørenskog vil bli avholdt fredag 28. februar kl. 18.00 i våre lokaler "Floka" ved Sørlihavna. Etter

Detaljer

Beretning 2012 for Norsk Folkehjelp Lørenskog

Beretning 2012 for Norsk Folkehjelp Lørenskog Beretning 2012 for Norsk Folkehjelp Lørenskog 2012 har vært et godt og aktivt år for Norsk Folkehjelp Lørenskog. I løpet av året har vi hatt en økning i antall betalende medlemmer på 46 %, fra omlag 84

Detaljer

Årsmelding 2014 Norsk Folkehjelp Oslo

Årsmelding 2014 Norsk Folkehjelp Oslo Årsmelding 2014 Norsk Folkehjelp Oslo Forord Norsk Folkehjelp Oslo (NFO) ble stiftet som en arbeidersamarittgruppe 4.4.1932. I dag driver vi i all hovedsak innenfor områdene sanitet og redning, ungdomsarbeid,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen

Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Styresammensetning Norsk Folkehjelp Mosjøen Valgt på årsmøte den 15.02.01 Leder Aina L. Berentzen Nestleder Anders Haugstad Økonomileder Gøril Svedal Sekretær Anne Berit Strøm Studieleder Arne Hauan 1

Detaljer

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no Organisasjonshåndbok www.folkehjelp.no Forsidebilde: NPA, Werner Anderson Innhold Forord... 4 Kapittel 1: Generell del... 5 Gratulerer som tillitsvalgt i Norsk Folkehjelp!...5 Om Norsk Folkehjelp...5 Styringsdokumenter

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

ÅRSMØTE 2009 SKEDSMO RØDE KORS

ÅRSMØTE 2009 SKEDSMO RØDE KORS ÅRSMØTE 2009 SKEDSMO RØDE KORS Det innkalles med dette til årsmøte i Skedsmo Røde Kors onsdag 25. februar 2009 kl. 18.00 på Røde Kors huset i Skedsmogata 3c. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning

Detaljer

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Fra snitetsvakt på Reinfjellmarsjen 2014 Sanitetsungdomen på vakt Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Innholdsfortegnelse...1 Styresammensetning 2014...3 Møter...4 Medlemmer...4 Satsningsområder...4

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Dette er Røde Kors Hjelpekorps. Deltakerhefte

Dette er Røde Kors Hjelpekorps. Deltakerhefte Dette er Røde Kors Hjelpekorps Deltakerhefte 2 Deltakerheftet bygger på heftet Dette er Norges Røde Kors Hjelpekorps fra 2001. Røde Kors Versjon 2 Juni 2012 Dette deltakerheftet eller deler av det kan

Detaljer

Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010

Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010 Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010 Styret 2009 29.01.2010 Innholdsfortegnelse Gjennomføring av årsmøtet... 4 Årsmøtet behandler - saksliste:... 5 1. Årsmelding Norsk

Detaljer

ÅRSMØTE GRØNMO GOLFKLUBB 4. MARS 2015

ÅRSMØTE GRØNMO GOLFKLUBB 4. MARS 2015 ÅRSMØTE GRØNMO GOLFKLUBB 4. MARS 2015 Til medlemmene i Grønmo golfklubb INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNMO GOLFKLUBB Tid: onsdag 4. mars 2015 kl. 18:00-21:00 Sted: Brannfjell skole, Ekebergveien 111 Saker

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Oslo / Juni / 2008 Samfunns- og frivillighetsavdelingen - KKD 1 Forord Veilederen for styrene ved frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler,

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Norsk Folkehjelp Sanitet

Norsk Folkehjelp Sanitet www.folkehjelp.no Norsk Folkehjelp Sanitet Årsrapport 2010 Innhold Kapittel Tittel Side 1.0 Aksjoner og administrasjon 1.1 Forord 3 1.2 Grunnverdier og mål 4 1.3 Sentralt Sanitetsutvalg 5 1.4 Aksjoner

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Sakspapirer. 39. landsmøte

Sakspapirer. 39. landsmøte Sakspapirer 39. landsmøte Dagsorden Norges Røde Kors 39. landsmøte Trondheim, 3. 5. oktober 2014 1. A) Valg av to dirigenter B) Navneopprop/registrering av delegatene C) Valg av to personer til å undertegne

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Noen av de som deltok som sanitetsvakt på Kippermocupen Dagens leder, Aina i hyggelig samtale med en av lagets eldste medlemmer, Levie Jensen Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Styresammensetning

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

til daglig drift i hjelpekorpset

til daglig drift i hjelpekorpset -et hjelpemiddel til daglig drift i hjelpekorpset Side 1 av 65 For at et hjelpekorps skal fungere best mulig, bør det finnes dyktige administrative medlemmer som ivaretar den daglige driften slik at de

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer