Innkalling til ordinært årsmøte 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til ordinært årsmøte 2015"

Transkript

1 Innkalling til ordinært årsmøte 2015 Ordinært årsmøte i Norsk Folkehjelp Lørenskog vil bli avholdt fredag 27. Februar kl i våre lokaler ved Sørlihavna (Floka). Etter årsmøtet vil det være sosialt samvær. Dagsorden for årsmøtet: Åpning Konstituering Registrering av antall stemmeberettigede Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer Valg av 2 til å signere protokollen Valg av 2 til tellekorps Valg av referent Årsberetning for 2014 Regnskap for 2014 Budsjett for 2015 og 2016 Innkomne forslag Kjøp av ATV (Forslagstiller: ATV komiteen/ Styret) Innspill til debatt på landsmøtet 2015 (Forslagstiller: NF Sentralt) Handlingsplan for 2014 og 2015 Valg Styre og varamedlemmer Valgkomité Kontrollkomité 2 representanter til regionens årsmøte 2 representanter til landsmøtet Avslutning Husk at forslag til årsmøtet må være styret i hende senest torsdag 12.februar 2015 Medlemmer som har betalt kontingent for 2015 har stemmerett på årsmøtet Med vennlig hilsen Norsk Folkehjelp Lørenskog Christian Petersen Leder (for styret) 1

2 Årsberetning 2014 Innledning Styrets arbeid Styret har i 2014 bestått av (etter årsmøtet 2014) Leder: Christian Petersen Nestleder: Roy Hansen Økonomiansvarlig: Lasse Olsen Sekretær: Shawn Crane Medlemsansvarlig: Inger Furmyr 1. Styremedlem Mona Lind 2. Styremedlem Frank Næss Varamedlem: Ingunn Myhre Varamedlem: Berit Tomter Varamedlem: Jarl Svendsen Styret har i 2014 hatt 13 styremøter hvorav 2 var ekstraordinære, og behandlet 77 saker. Styret har videreført arbeidet med å etablere gode rutiner og arbeidsmetoder som skal sikre en god og stabil drift av laget i tråd med lover, vedtekter og etiske retningslinjer i Norsk Folkehjelp. Alle innkjøp og økonomiske utlegg er vedtatt av styret, og alle avgjørelser er tatt i henhold til de rutiner styret har vedtatt tidligere, med lagets beste som den viktigste faktor. Styret har gjennom jevnlige regnskapsoversikter og informasjon fra økonomiansvarlig fått meget god kjennskap til lagets økonomi. Laget har vært representert ved de fleste sentrale og regionale konferanser og fått en god informasjonsutveksling mellom laget og høyere organisasjonsledd. Økonomi Regnskapet viser et driftsresultat på kr Det totale overskuddet inklusiv renter er kr Driftsresultatet er kr mindre enn i Det utgjør en nedgang på 77,6 %. Kostnadene har økt med 65 % mens inntektene bare har økt med ca. 2 %. Det er kjøpt inn nytt utstyr til ambulansen, ekstra kostnader på transportbilen, revisjon av regnskapet, ekstra reisefordelingskostnader og ambulanserelaterte kurs som utgjør størstedelen av kostnadsøkningen. På inntektssiden er oppdragsinntektene fra sanitetsvakter redusert med 50 %. Det er 4 færre oppdrag enn i 2013 og hvert oppdrag har gitt lavere inntekter. Blant annet reduserte vi tilbudet til Østmarkrittet betraktelig da alt grunnarbeidet var lagt året før. Vi fikk et stort oppdrag for Strømmen Elitefotball som har gitt gode inntekter og har bidratt til at transporttjenestene med ambulansen har økt med ca. 30 %. Søk og Redning har samme resultat som forrige år. Det er også inntektsført de innsamlede midlene til mannskapsbilen. Dette utgjør kr Styret ble på fjorårets årsmøte anmodet om å lage et nytt budsjett for 2014 da enkelte syntes det framlagte budsjettet var for lite ambisiøst. 2

3 Styret har fulgt kostnads- og inntektsutviklingen nøye gjennom året og fant etter et halvt år at vi fulgte budsjettet ganske bra resultatmessig. Resultatet for året viser også at vi ligger litt dårligere an enn opprinnelig budsjett. Styret har derfor ikke sett behovet for å endre budsjettet. Budsjettet for 2015 viser et negativt driftsresultat på kr Vi ser at inntektene vil bli lavere i Dette skyldes i stor grad at vi ikke får tilført regnskapet «frivillige midler» som Frifond- eller Extrastiftelsesmidler. Vi må derfor basere inntektene på «kjerneområdene» våre. Det er imidlertid flere områder hvor vi har behov for å bruke mer penger enn vanlig. Det er et vedlikeholdsetterslep på kjøretøyene, vi trenger garasje til mannskapsbilen, vi trenger noe nytt navigasjonsutstyr (GPS) og ikke minst skal vi feire at laget fyller 75 år. Utvikling i inntekter - kostnader og driftsresultat Dri$sresultat Dri$sresultat uten renteinntekter Inntekter Kostnader Dri9sresultat Laget hadde en egenkapital pr 01/ på kr Med tillegg av årets resultat har laget en egenkapital pr 31/ på kr Lagets økonomiske situasjon er fortsatt god. Vi må imidlertid være nøye med å følge opp kostnadene i Laget må arbeide aktivt for å vedlikeholde gamle kunder og klare å finne nye inntektskilder hvis vi fortsatt skal holde det høye aktivitetsnivået vi har hatt de siste årene.. Informasjon Ansvarlig har vært (medlemsansvarlig) Inger Furmyr. Trøste og Bære har utkommet 4 ganger. I tillegg er det sendt ut en del felles epost til medlemmer med diverse informasjon. Etter en innsats for å få oppgitt e- postadresse til medlemmer, er det nå kun 8 stk som må ha den tilsendt i posten. Nye medlemmer får et velkomstbrev med litt informasjon om laget og blir bedt om å melde fra om eventuell interesse for å aktivisere seg. De fleste vil være passive støttemedlemmer. Det er pr i dag 169 medlemmer og et stykke igjen til målsettingen om 200! 3

4 Prosjekt Alle hjerter gleder seg Prosjektleder var Tom Hetty Olsen. Høsten 2013 søkte laget om økonomisk støtte til prosjektet "Alle hjerter gleder seg" og fikk innvilget kr ,- av Extrastiftelsen til prosjektet. Prosjektets målgrupper har vært mennesker som av forskjellige årsaker ikke er blant de gruppene som er mest aktuelle deltakere på "ordinære" førstehjelpskurs. Dette kan skyldes lavere betalingsevne, prioriteringsvalg, språk- og kulturelle barrierer, frivilligaspektet og andre årsaker. Prosjektet har vært gjennomført i løpet av 2014 med Tom Hetty Olsen som prosjektleder og instruktør. Økonomileder Lasse Olsen har ført prosjektets regnskap, og regnskapet er revidert av lagets revisor. Det har vært gjennomført 6 DHLR kurs med tilsammen ca. 60 deltakere. Alderssammensetning har variert fra ungdom til seniorer, og med kursdeltakere med forskjellig nasjonalitet, kulturell bakgrunn og språk. Hele prosjektets budsjett er brukt til å skaffe laget nødvendig og verdifullt opplæringsmateriell og utstyr. Blant annet er det for prosjektets midler innkjøpt til laget: 2 hjertestartere 7 treningshjertestartere 8 Little Anne treningsdukker 3 sett med Mini Anne undervisningssett 1 Resuschi Anne med hel kropp. Som et resultat av prosjektet er Norsk Folkehjelp Lørenskog nå satt i stand til å være en aktiv kursleverandør innen førstehjelp, HLR (Hjerte- og lungeredning) og DHLR (Hjerte- og lungeredning med bruk av hjertestarter). Norsk Folkehjelp Lørenskog har allerede i prosjektperioden holdt flere førstehjelpskurs i nærmiljøet, blant annet på barneskoler, attføringsbedrifter og for frivillige organisasjoner. I tillegg vil Norsk Folkehjelp Lørenskog fortsette å gi tilbud til DHLR kurs til prosjektets målgrupper. Alt i alt et meget nyttig og vellykket prosjekt. Vi takker Extrastiftelsen for støtte og økonomisk bevilgning til prosjektet. Arbeid lokalt Også i 2014 har vi arrangert aktiviteter for barna på høst- / og vinterleir i samarbeid med Nitor AS på Losby. I tillegg stilte vi 4 vakter, (hvorav 2 har kurs i livredning i vann) for Frivilligsentralens badedag for barn ved Mønevann i juni. Disse aktivitetene er ubetalte og et tilskudd til sikkerheten for lærerne som har hovedansvaret. 1 mai deltok vi på Skårer gård med innsamling til årets NF- aksjon og stand, og i Lillestrøm stilte vi med ambulansen. Leder Christian Petersen holdt også appell begge steder. Vi er fortsatt representert i styret i Frivilligsentralen ved tidligere leder Tom Hetty- Olsen, noe som også gir oss muligheten til å låne lokaler ved behov. Vår jubileumsfest som arrangeres 30.5 skal avholdes der. Det ble arrangert sommeravslutning med grilling utenfor Floka i juni, samt julegrøt og julebord i desember. 4

5 3 medlemmer er aktive i Kvinneklubben i Lørenskog (kommunalt tiltak for integrering av kvinner fra alle land) som har møter hver onsdag ettermiddag. Vi har arrangert stands på Internasjonal basar på Skårer Gård, på Losby- dagen samt flere lørdager på Metro- senteret der vi har demonstrert HLR, solgt lodd og informert om laget. Sanitet/Førstehjelp Mona Lind har vært sanitetsleder i Inger Furmyr har bistått med kundekontakt (telefonvakt sanitetstelefonen) og mannskapsutkalling til tjenester. Vi har hatt 19 tjenester med til sammen 16 mannskaper. Enkelte av mannskapene på tilkallingslista har ikke vært aktive og må eventuelt ta regodkjenning i nær framtid for å kunne delta. Det har vært 9 sanitets- /medlemsmøter med ulike førstehjelpstema (sårbehandling, idrettsskader, undersøkelse av pasient, sirkulasjonssvikt, DHLR, gjennomgang av førstehjelpsutstyret og bruk av de ulike produktene). Det er også avholdt flere større og mindre øvelser sammen med ambulanse og /eller SR. Vi gjennomførte også et besøk hos Norsk Luftambulanse ved Ahus. Oppmøtet har variert fra 7 til 20 på disse aktivitetene. Vi har hatt deltakere på regionale kurs og fått flere (re- )godkjente førstehjelpere (8 stk), 5 ambulansemannskap samt instruktør i SR (1)og DHLR (2). 20 mannskap har hatt regodkjenning av DHLR. Det har vært øvelser i førstehjelp for en klasse i 6.trinn og kurs for barnehagepersonell i en barnehage. Søk og Redning Roy Hansen har vært SR leder med Tom Hetty Olsen som medhjelper og instruktør. Vi har i løpet av 2014 deltatt på 23 leteaksjoner på Østlandet, 9 færre enn året før. 15 godkjente redningsmannskaper har deltatt på aksjoner. Vi har 3 nye godkjente mannskaper som bestod prøva i høst. Totalt har vi 16 godkjente SR mannskaper i laget. Antallet aktive medlemmer i SR gruppa har økt, aktiviteten er svært bra og mange kommer på møter hvor vi får økt kompetansen på redningsfaglige emner som: Kart og kompass Bruk av GPS Søketeknikker Sambandsteknikk Transport av syke og skadde (TASS) Personlig beredskap Snøscooter med mer. En del av medlemmene var på besøk på hytta til NF Moelv og deltok i påskeberedskap, snøscootertrening og var med å laget ulike konkurranser bl.a. påskeskirenn for hyttefolket. 5

6 Ambulanse Ambulansegruppa har blitt ledet av Nina Wahl. De har hatt mange tjenester, og øvelser i tillegg til ordinære bakvakter: Fotballtjenester til Strømmen IF, (19 stk), POU (4 stk), Østmarkrittet, Losby dagen, Mønevann, 1. Mai Lillestrøm Rådhus, Norsk Tipping (innspilling av reklamefilm) Fotball(Vallhall), Mosjonsløpet og Lørenskog Rådhus. Nytt utstyr som er anskaffet: nakkekragesett, nakkestøtte, backboard, nytt gulv til ny båre og ny båre. Ungdomsarbeid Jarl Svendsen har vært ungdomsleder. Året har gått med til å prøve å utvide ungdomsgruppa, men det har ikke gått i positiv retning. Leder for ungdomsgruppa og leder for SR- gruppa har kjøpt inn lavvo til ungdomsgruppa/sr- gruppa og diverse turutstyr. Vi har invitert ungdommene til kanotur og oppstartsmøte, men ingen har møtt. For øyeblikket er det ingen ungdomsgruppe å snakke om. Internasjonalt arbeid Shawn Crane og Inger Furmyr har vært primæransvarlige. Etter at Shawn deltok i den internasjonale konferansen på Sørmarka Kultursenter våren 2014, ble det vedtatt av Styret å opprette en internasjonal gruppe. Håpet med denne gruppa var å tiltrekke nye medlemmer med interesse for internasjonal solidaritet, engasjere internasjonal engasjement lokalt, og øke kunnskapen om Norsk Folkehjelps aktiviteter i utlandet. Videre var det ønske å gjenspeile Norsk Folkehjelps verdier om humanitært engasjement på det lokale nivået. Etter å ha invitert gjesteforeleser og utenlandssjef Kathrine Radim bestemte gruppa seg å delta i Boikott SodaStream kampanjen. Denne kampanjen besto av å informere forbrukere om SodaStream sin indirekte deltagelse i okkupasjonen av Vestbredden med å plassere hoved- produksjonsfabrikken i israelske okkuperte områder. Gruppa har brukt både Facebook til å nå ut til forbrukere med innlegg på Jernia og Elkjøps sine sider, samt holdt stand utenfor Lørenskog Hus. Kampanjen i sin helhet ser ut til å hatt positiv virkning, med at SodaStream meldte at de planlegger å stenge fabrikken på Vestbredden i Norsk Folkehjelp vil fortsette å oppfordre til boikott av deres produkter frem til det endelig blitt bekreftet at fabrikken er stengt. Neste temaet gruppa vil engasjere seg i er Norsk Folkehjelps engasjement i å innføre et globalt kjernevåpenforbud. Med optimismen etter det globale forbudet mot klasevåpen vil Norsk Folkehjelp nå gjøre det samme med atomvåpen. Atomvåpen er en konstant trussel mot global sikkerhet og hele menneskeheten. Som verdensborgere er de humanitære og destruktive konsekvensene, det være seg en bevisst handling eller et uhell, noe vi ikke lenger kan godta. En representant for kjernevåpenforbud- kampanjen vil bli invitert for å holde et foredrag i Lørenskog Hus en gang i løpet av våren. Utstyr og materiell Frank Næss har vært bil- og uniformsansvarlig. Laget har i 2014 anskaffet ny mannskapsbil. En Toyota Hi Ace 4wd. Frank, Roy og Christian tok turen til Odda for å hente den. Den ble foliert etter folkehjelpas standarder, og har også fått installert nødnett. Ambulansen har fått ny båre. 6

7 Styret 12/2 15 RAPPORT FRA ØKONOMIANSVARLIG OM REGNSKAPET 2014 KOMMENTARER TIL REGNSKAPET 2014 Regnskapet for 2014 viser et positivt resultat på kr (Budsjettert kr ). Egenkapital pr 31/12 er kr Av egenkapitalen er ca kr bundet i anleggsmidler og bankinnskudd og kasse utgjør ca kr Vi har en netto kortsiktig gjeld på kr (Gjeld minus fordringer). Gjelden forfaller for en stor del i januar og fordringene er for de største postene innbetalt. Regnskapet er belastet med tapet på kravet om årsavgift på transportbilen som ble kjøpt. Bilen ble kjøpt fri for heftelser, men etter å ha gjort flere forsøk på å få selger til å betale for årsavgiften, har vi måttet anse kravet for tapt. Det ville i så fall ha kostet mer enn kravet om vi skulle gått videre med saken. INNTEKTER Det ble skrevet 72 fakturaer i Av disse gjelder 5 fakturaer innbetalinger for leteaksjoner utført i Vi følger praksis med å inntektsføre (fakturere) slike beløp når de innbetales vår bankkonto. Fakturerbare inntekter inklusive aksjoner fra 2013 er kr , en nedgang på 10 % fra Det er særlig sanitetsvaktene som har halvert inntektene, mens transporttjenestene med ambulansen har en økning på 30 %. Dette skyldes for det meste et fast oppdrag i Addeco-ligaen. Renteinntektene på våre bankinnskudd utgjør kr 5.900, en økning på ca 39 %. Trass i reduserte innskuddsrenter har vi hatt et jevnt innskuddsnivå gjennom året som har medført til økningen. Vi er ikke belastet med rentekostnader. KOSTNADER Alle påløpte kostnader er ført. Forsikringspolisen for 2015 ble mottatt og tatt inn i reskontroen i november. Beløpet er ikke med i kostnadsregnskapet men står i balansen både som gjeld og fordring. Beløpet utgjør kr Kostnadene for prosjektet «Alle hjerter gleder seg» er ført som opplæringsutstyr og undervisningsmateriell. Dette inkluderer også hjertestartere. Avskrivninger er ført månedsvis og utgjør kr Økningen fra ifjor (+63 %) skyldes ny transportbil og aktiverte nyinvesteringer på ambulansen KONKLUSJON Laget har kontroll over økonomien. Det oppsatte budsjettet for 2015 viser underskudd. Transportbilen trenger omfattende rustbehandling - snøscooter og ambulanse må ha service for å være i operativ stand til enhver tid. Vi bør investere i garasjeanlegg for transportbilen for å nevne noe. Det bør derfor vises nøkternhet i bruk av midler til andre formål hvis vi ikke klarer å øke inntektene fra våre basisvirksomheter. Lasse Olsen Økonomileder 7

8 Vedlegg Kommentar til årsregnskapet for 2014 til Norsk Folkehjelp, Lørenskog. Pkt. 2 i revisjonsskjema Det er mer penger i kassa enn bokført i regnskapet. Lotterisalget på kr fra julebordet er ikke bokført. Pkt. 3 i revisjonsskjema Det er tatt stikkprøver på underskrifter på utbetalingsbilag og det er ikke funnet avvik. Det er noen bilag hvor påført bilagsnummer ikke er i samsvar med registrert bilagsnummer i datasystemet. Her avviker det med 1 nummer hvor f.eks. hvor påført bilagsnummer I4419 er registrert i datasystemet som nr. I4418. Pkt. 4 i revisjonsskjema Er «store» utgifter Hva er store utgifter? Vi har hatt et spesielt øye for store beløp og funnet dem i orden vedr. underskrifter, men referater fra styret var ikke tilgjengelig. Lørenskog, 22. januar 2015 Trygve Bjøntegaard (sign.) Jorunn Fjeldstad (sign.) 8

9 Handlingsplan for 2015 og 2016 Norsk Folkehjelp Lørenskog har vært en viktig aktør i lokalsamfunnet siden Type aktiviteter har vært variert over årene, og vi ser nå en økende etterspørsel etter våre tjenester og kompetanse. Vår innsats i de neste 2 år vil fokusere på å styrke laget både gjennom verving av nye, og av ytterligere kompetanseheving for våre aktive medlemmer. Organisatorisk: Styret skal legge til rette for en god og effektiv beslutningsstruktur, med jevnlige møter i styret. Styret skal ha som mål å påvirke organisasjonen lokalt, regionalt og sentralt via sitt arbeid og sine beslutninger. Det skal arbeides for å løftesaker som omhandler flere i organisasjonen enn oss, oppover i organisasjonsstrukturen. Det bør søkes samarbeid med andre lokale lag og grupper. Styret har ansvar for å gjennomføre egnet organisasjonsopplæring for nyvalgt styre i etterkant av hvert årsmøte. Styrets medlemmer skal raskt settes inn i de arbeids- og ansvarsoppgaver som føler med vervet. Opplæring kan skje ved temakvelder eller et fullt organisasjonskurs, og sørge for at de nye tillitsvalgte får en gjennomgang av vår organisasjonshåndbok. Styret skal gjennomgå lokale rutiner og instrukser for å sikre en god håndtering av alle lagets oppgaver Styret bør være aktive og ta del i debatter i lokalsamfunnet der problemstillinger som kommer inn under Norsk Folkehjelps prinsipprogram reises. Styret og utvalg skal aktivt søke samarbeid med andre organisasjoner og etater der dette er naturlig. Styret har et ansvar for å synliggjøre lagets aktiviteter og engasjement på hjemmesiden, i pressen og det offentlige rom ellers der det er naturlig. Drifte laget på en effektiv, rasjonell og organisatorisk riktig måte Være synlig i lokalmiljøet Være en naturlig samarbeidspartner både for offentlige etater og andre frivillige organisasjoner Være bidragsytere for å løse utfordringer i eget lokalsamfunn Øke bevisstgjøringen om å benytte prinsipprogrammet ved planlegging og gjennomføring av aktiviteter Revidere rutinebeskrivelsene Sanitet og beredskap: I de siste årene har vi deltatt med kompetanse og utstyr på en rekke aksjoner hvor de frivillige har bidratt til å redde liv. 9

10 For å videreføre dette arbeidet vil vi i perioden øke vårt fokus på kurs og øvelser. Norsk Folkehjelp har i mange år vært opptatt av at befolkningen i størst mulig grad skal ha gode kunnskaper og ferdigheter innen faget førstehjelp, og laget skal derfor være en aktiv kursholder i bedrifter, skoler og i samfunnet for øvrig. Norsk Folkehjelp Lørenskog har et ønske om å styrke sitt nettverk med gode samarbeidspartnere. Dette kan vi gjøre ved å invitere de på kurs og avholde egne kurs for disse organisasjonene. For egne medlemmer avholdes jevnlige møter og temakvelder. Vi vil øke vårt fokus på vintertjeneste med tanke på å bli en fast deltaker i det lokale beredskapsarbeidet også med snøscooter. For å sikre vår vintertjeneste, må vi sørge for at våre mannskaper innehar en tilfredsstillende kompetanse innen dette området. Vi vil i perioden søke å utdanne medlemmer til livredning i vann, og derigjennom kunne tilby lokalmiljøet tjenester også på dette området. I 2015 har vi tenkt å ha påskeberedskap hjemme i Lørenskog. Med utgangspunkt fra våre lokaler har vi åpent hus, åpen kiosk og skal drive med øvelser og vedlikehold ved ledig tid. Ambulansen er en viktig del av vår virksomhet og derfor skal det jobbes med å skape en velfungerende gruppe, som har nok bredde og nok medlemmer til å utføre de forpliktelser som gruppa har. For egne medlemmer ønsker vi å gjennomføre: Månedlige møter og temakvelder ved behov Norsk Grunnkurs i førstehjelp (NGF) Kvalifisert nivå førstehjelp (KNF) Grunnkurs Søk og redning (GSR) Hjertestarterkurs (DHLR) Badevaktkurs Pasienttransport utenfor vei Søk i og ved vann Regelmessige øvelser Aktivitetene vil bli planlagt for et halvt år av gangen og offentliggjøres gjennom våre hjemmesider Operativ lederkurs for medlemmer på sentrale kurs Samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor: Laget har et bredt samarbeid med flere offentlige organer. Vi ønsker å være en naturlig samarbeidspartner for det offentlige når det er hendelser eller situasjoner som krever det. Norsk Folkehjelp har fått en fast plass i beredskapsrådet? 10

11 Vi har en representant i styret av Lørenskog Frivilligsentral, noe som gir oss en link for å styrke samarbeidet. Dette vil gi oss som en frivillig organisasjon gode muligheter til et styrket samarbeid med flere aktører som jobber med tilsvarende oppgaver, samt mulighet til å bruke Frivilligsentralens lokaler i Lørenskog Hus gratis ved behov. Bidra aktivt i beredskapsrådet i kommunen Være en god samarbeidspartner for Frivilligsentralen Forsterke vårt samarbeid med naturlige samarbeidspartnere, (Kommune, Politi, Brannvesen, sivilforsvaret m.fl.) Være en viktig bidragsyter i nærmiljøet ved større hendelser Bevisstgjøre offentlige etater om de muligheter som ligger i frivillig sektor Ungdomsgruppe: Ungdomsgruppa er i dag stort sett bestående av aktive medlemmer som inngår i den ordinære sanitetsgruppen, men målet er å verve flere yngre medlemmer. Målgruppen vil være fra 7. klasse og oppover og det er naturlig å intensivere samarbeidet med ungdomsklubben Volt, Kurland Framlag og andre NF lag i nærheten. Å få til en aktiv og inkluderende ungdomsgruppe med fokus på sanitetsungdomsaktiviteter gjennom kurs og øvelser Lokaler: Kommunen har vedtatt reguleringsplanen for Sørlihavna og Motorsenteret, der Floka inngår som en del av det som skal rives. Det forutsetter at NFL skal få lokaler i eksisterende bebyggelse, men det vil være en brøkdel av arealet vi har nå. Vi har et stort behov for oppbevaring av utstyr, samt egnede møtelokaler til møter og kurs, i tillegg til kontorplass. På lang sikt hadde det vært hensiktsmessig med egne lokaler, men det vil representere helt andre faste utgifter enn det laget har i dag da vi nå ikke betaler for leie eller strøm. Sikre oss garasjeplass for ambulanse, beredskapsbil og snøscooter, og oppstillingsplass for tilhengeren Sikre oss størst mulig lager- /depot- plass i de nye lokalene, eventuelt å gå inn i forhandlinger med kommunen om andre løsninger Rekruttering: 11

12 Hele vår virksomhet og hele oppbyggingen av den norske redningstjenesten er bygget på frivillighet. Dette betyr at vi hele tiden må være i en offensiv posisjon for å rekruttere medlemmer til den frivillige redningstjenesten. Våre primære oppgaver er i dag søk- og redningsaksjoner, sanitetsvakter og kurs. Detter er alle aktiviteter som er avhengig av frivillig innsats og av personer med riktig kompetanse. Passere 200 betalende medlemmer og jobbe for å få flere av medlemmene aktive Være synlig på steder hvor en treffer mange mennesker (1.mai, Øyerndagene, Bydager, Losbydager, internasjonale arrangement, stands etc.) Samarbeid med andre organisasjoner i lokalmiljøet, særlig fagbevegelsen Være synlig i media, web og Facebook Være lett å komme i kontakt med Gå direkte på særskilte målgrupper (helse og sosialfaglinjer og lignende) Å utdanne flere instruktører innen førstehjelp og søk- og redning Oppfølging av medlemmer: Like viktig som å rekruttere nye medlemmer er å vedlikeholde de som allerede er medlemmer. Ved å sørge for god kommunikasjon som tilbud om kurs, tjenester og lignende skal det være attraktivt å være medlem i Norsk Folkehjelp Lørenskog. For å nå disse målene vil vi i perioden fokusere på: Ha en egen medlemsansvarlig i styret Jevnlig vedlikehold av hjemmeside og FB Minst 4 årlige utgaver av Trøste og Bære som går til alle lagsmedlemmer Sende velkomstbrev til alle nye medlemmer og inkludere dem i våre aktiviteter Ha et solidarisk miljø i alle våre aktiviteter Økonomi: Vår økonomi skal reflektere vår aktivitet og baseres i hovedsak på egne midler. Styret skal være aktive overfor muligheter til å søke ekstern støtte ved ulike typer prosjekter for å sikre oppdatert utstyr til enhver tid og muligheter for å betale kompetansegivende eksterne kurs for våre medlemmer. Styret

Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010

Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010 Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010 Styret 2009 29.01.2010 Innholdsfortegnelse Gjennomføring av årsmøtet... 4 Årsmøtet behandler - saksliste:... 5 1. Årsmelding Norsk

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte 2014

Innkalling til ordinært årsmøte 2014 Årsmøtepapirer 2014 Lørenskog Innkalling til ordinært årsmøte 2014 Ordinært årsmøte i Norsk Folkehjelp Lørenskog vil bli avholdt fredag 28. februar kl. 18.00 i våre lokaler "Floka" ved Sørlihavna. Etter

Detaljer

Handlingsplan 2012 2015

Handlingsplan 2012 2015 Handlingsplan 2012 2015 Satsningsområdene for perioden 2012-2015: Redningstjeneste Førstehjelp - Friluftsliv Redningstjeneste Mål Faglig oppdatering av redningsmannskapene i laget vårt Tiltak Oppmuntre

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 24. mars 2015

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 24. mars 2015 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 24. mars 2015 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM

VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM VEDTEKTER FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL: 1 Organisasjonens navn er: Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, forkortet til FORF. 2 FORF har som

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING. Det innkalles med dette til årsmøte I. Tolga Røde Kors

ÅRSMØTEINNKALLING. Det innkalles med dette til årsmøte I. Tolga Røde Kors ÅRSMØTEINNKALLING Det innkalles med dette til årsmøte I Tolga Røde Kors Tirsdag 3. mars 2015 kl 19.30 I Sætershallen Saksliste Valg av dirigent og referent. 1. Styrets årsberetning for foregående kalenderår.

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1997 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP LENANGEN

NORSK FOLKEHJELP LENANGEN Side 1 av 8 Deltakere: Åse Mona, Tove, Freddy, Guro, Kjetil Forfall: Roy, Tove fram til 17:30 Ikke meldt forfall: Kent Roger Saksliste: 01/09 Skriv og orientering 02/09 Økonomi 1. Status 2. Revisor 3.

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 28. mars kl.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Sted: Brattås skole Tidspunkt: Torsdag 08.04.2010 kl. 19:00 Saksliste: Sak 2010-1 Konstituering Valg av møteleder Valg av referent Valg av to personer til å undertegne

Detaljer

Beretning 2012 for Norsk Folkehjelp Lørenskog

Beretning 2012 for Norsk Folkehjelp Lørenskog Beretning 2012 for Norsk Folkehjelp Lørenskog 2012 har vært et godt og aktivt år for Norsk Folkehjelp Lørenskog. I løpet av året har vi hatt en økning i antall betalende medlemmer på 46 %, fra omlag 84

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000, 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000. 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18.

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18. NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18.30 NORSK LHASA APSO KLUBB. Sandefjord, 26. mars 2016 Innkalling

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING. Det innkalles med dette til årsmøte I. Tolga Røde Kors

ÅRSMØTEINNKALLING. Det innkalles med dette til årsmøte I. Tolga Røde Kors ÅRSMØTEINNKALLING Det innkalles med dette til årsmøte I Tolga Røde Kors Tirsdag 21. februar 2012 kl 19.00 I Sætershallen Saksliste Valg av dirigent og referent. 1. Styrets årsberetning for foregående kalenderår.

Detaljer

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps 3. Årsmelding 4. Årsregnskap og budsjett 5. Valg av styremedlem 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF)

Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF) Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF) Vedtatt 1988 Revidert årsmøtet 12.mars 2016 (nye og gamle vedtekter er arkivert sammen med årsmøtepapirene 2016) 1 Formål. Norsk Quilteforbunds (NQF) formål er:

Detaljer

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT Mandag 10.desember 2012 kl.19:00 Marchè Lier Sør v/shell stasjon og Plantasjen (E18 retning Oslo) Adresse: St. Hallvardsvei 1, 3400 Lier Dagsorden 1. Godkjenning

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben.

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben. Innkalling til årsmøte. Det innkalles til ordinært årsmøte i Norsk MX-5/Miata klubb Lørdag 27.06.2015 Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 23.01.2016 Navn, adresse og formål 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE

NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE Tilsluttet: TEKNA Norsk Jord- og Fjellteknisk Forbund International Society for Rock Mechanics International Association for Engineering Geology and the Environment Norwegian Group

Detaljer

HØGFJELLIA VEILAG Årsmøte 2. April 2015 kl. 11-13

HØGFJELLIA VEILAG Årsmøte 2. April 2015 kl. 11-13 HØGFJELLIA VEILAG Årsmøte 2. April 2015 kl. 11-13 Dagsorden/agenda: 1. Godkjennelse av innkalling 2. Valg av representant til å medundertegne protokollen. 3. Godkjennelse av Regnskap og Årsberetning 2014

Detaljer

Årsmelding 2013. Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00.

Årsmelding 2013. Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00. Årsmelding 2013 Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00. Sakliste: 1. Valg av ordstyrer. 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 3. Valg av

Detaljer

Årsmøtet 2011 Lillestrøm, 16. september 2011

Årsmøtet 2011 Lillestrøm, 16. september 2011 Årsmøtet 2011 Årsmøtet 2011 i Dethleffs Club Norge avholdes i lokaler hos Norges Varemesse på Lillestrøm den 16. september 2011. Innkalling er sendt til alle medlemmer pr. epost og informasjon er lagt

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg. instruks for klassekontakter ved Vallset skole

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg. instruks for klassekontakter ved Vallset skole Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg og instruks for klassekontakter ved Vallset skole 1 Vedtekter for foreldrerådet I følge 11-4 i opplæringsloven skal foreldrerådet fremme foreldrenes

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb

Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb Tirsdag den 15. mars 2014 kl. UNIS 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering av årsmøtet (Valg av møteleder, sekretær samt to personer til å

Detaljer

Møteprotokoll. Sak 1: Godkjenning av innkalling. Sak 2: Valg av ordstyrer og referent. Sak 3: Budsjett og regnskap. Sak 4: Aktivitetsplan.

Møteprotokoll. Sak 1: Godkjenning av innkalling. Sak 2: Valg av ordstyrer og referent. Sak 3: Budsjett og regnskap. Sak 4: Aktivitetsplan. Sak 1: Godkjenning av innkalling Møteprotokoll Sak 2: Valg av ordstyrer og referent Sak 3: Budsjett og regnskap Sak 4: Aktivitetsplan Sak 5: Valg - 5.1 valg av leder - 5.2 valg av styremedlemmer - 5.3

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett.

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett. Referat fra årsmøte i Irish Softcoated Wheaten Terrierklubben, Lørdag 28.11.2009 Tilstede: 25 stemmeberettigede medlemmer. Gjester: Fra Norsk Terrierklubb, leder Eirik Kahrs og nestleder Kirsten Svendsen.

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 PROTOKOLL ÅRSMØTE 29.01.17 Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 ÅPNING AV MØTET VED LEDER SAK 1 / 17 KONSTITUERING AV MØTET 1.1 Registrering av stemmeberettigede 42 stk. 1.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Skedsmo Viseklubb 24.2.2015

Innkalling til årsmøte i Skedsmo Viseklubb 24.2.2015 Innkalling til årsmøte i Skedsmo Viseklubb 24.2.2015 Sted: Kirkegata 4, Lillestrøm Tid: Kl. 19:00 Styret i Skedsmo Viseklubb innkaller medlemmene til årsmøte tirsdag 24.2.2015 kl. 19:00. Agenda 1. Åpning

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Artikkel 1 Navn og formål

Artikkel 1 Navn og formål Revidert siste gang April 2009 Artikkel 1 Navn og formål Seksjon 1 Navn Organisasjonens navn er TETRA-forum Norge. Seksjon 2 Formål Organisasjonens hovedformål er å være en viktig bidragsyter i arbeidet

Detaljer

Referat fra årsmøte for 2015 Jegernes Interesseorganisasjon

Referat fra årsmøte for 2015 Jegernes Interesseorganisasjon Referat fra årsmøte for 2015 Jegernes Interesseorganisasjon Thon Hotell Arena, Lillestrøm Lørdag den 2. april kl 12.00 1. Åpning Organisasjonens leder, Rolf Larsen, åpnet møte og ønsket velkommen til de

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Stiftelsesdokument for Foreldreforeningen ved Steinerskolen Gjøvik - Toten

Stiftelsesdokument for Foreldreforeningen ved Steinerskolen Gjøvik - Toten Stiftelsesdokument for Foreldreforeningen ved Steinerskolen Gjøvik - Toten 26 mai 2016 ble det avholdt stiftelsesmøte for Foreldreforeningen Steinerskolen Gjøvik - Toten. Tilstede som stiftere var Foreldrerepresentanter

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING EIKA VEL Pepperstad Skog, 1. mars 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær Generalforsamling i Eika Vel Tirsdag 17. mars 2015 kl 1900 JI Byggs kontorer på Pepperstad Saksliste:

Detaljer

Skogstrand Idrettslag

Skogstrand Idrettslag Skogstrand Idrettslag Protokoll Fra ekstraordinært årsmøte i SKOGSTRAND IL tirsdag 4. april 2006 på klubbhuset Side 1 av 5 DAGSORDEN: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Valg av dirigent og referent 4. Valg

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA)

Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA) Forslag til stiftelsesdokument med vedtekter for Seilsamvirket BA 21.mai 2005 1 Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA) År 20 den ble stiftelsesmøte avholdt i Til stede som stiftere var: Ellers møtte:

Detaljer

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta.

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta. 1. Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. Delegater på kretstinget: Antall representerte lag: 2. Godkjenning av innkalling. 3. Konstituering Valg av ordstyrer: Referent:

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES

ÅRSMØTET I NMK VALDRES ÅRSMØTET I NMK VALDRES Torsdag 13. feb. Kl. 19.00 PÅ Fagernes Quality Hotell Trykk sponset av: SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2014 6. Budsjett for 2014 7.

Detaljer

Generalforsamling. Øvre Rælingen Vel antennelag. 18. mars 2015 kl. 19:00

Generalforsamling. Øvre Rælingen Vel antennelag. 18. mars 2015 kl. 19:00 Generalforsamling Øvre Rælingen Vel antennelag 18. mars 2015 kl. 19:00 Øvre Rælingen Vel Antennelag Etablert 7. desember 2010 Det innkalles herved til: Generalforsamling i Øvre Rælingen Vel`s antennelag

Detaljer

YATA Trondheim. Vedtekter

YATA Trondheim. Vedtekter YATA Trondheim Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTET 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller Innkalling til årsmøte for 2012

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller  Innkalling til årsmøte for 2012 Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller http://www.orvtt.no Innkalling til årsmøte for 2012 Styret for Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket innkaller herved velforeningens medlemmer

Detaljer

www.gronberg-vel.no GRØNBERG VEL ÅRSMØTE GRØNBERG VEL Tid: 23.02.2010 klokka 20:00 Sted: Grendehuset Opprop / registrering

www.gronberg-vel.no GRØNBERG VEL ÅRSMØTE GRØNBERG VEL Tid: 23.02.2010 klokka 20:00 Sted: Grendehuset Opprop / registrering GRØNBERG VEL www.gronberg-vel.no ÅRSMØTE GRØNBERG VEL Tid: 23.02.2010 klokka 20:00 Sted: Grendehuset Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Opprop / registrering Åpning av møtet Kort orientering om

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole Innhold 1 Formål... 2 2 Organisatorisk plassering... 2 3 Organisering og valg... 2 3-1 Valg av representanter til foreldrerådets

Detaljer

INNKALLING til generalforsamling

INNKALLING til generalforsamling INNKALLING til generalforsamling Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling i Fæsteråsen Huseierlag torsdag 13. mars 2014 kl. 19:00 i felleslokalet i Skjenbrekken 24. SAKSLISTE: 1. Godkjenning

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 6-8. februar 2009 Dato Tid Aktivitet 06.feb 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter i konferansesenteret,

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

Pensjonistuniversitetet. Årsmøte. 21. februar 2017

Pensjonistuniversitetet. Årsmøte. 21. februar 2017 Pensjonistuniversitetet Årsmøte 21. februar 2017 Dagsorden. Styrets årsberetning. Årsregnskap med revisorberetning. Valg av styre. Valg av revisor med vararevisor. Valg av valgkomitè etter forslag fra

Detaljer