Ut fra det vi har mottatt av dokumentasjon kan vi ikke starte behandlingen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ut fra det vi har mottatt av dokumentasjon kan vi ikke starte behandlingen."

Transkript

1 Arkitekt Atle Dahl AS Storgaten SVELVIK e-post: DRAMMEN KOMMUNE Vår referanse 14/10047/9/BERASN Arkivkode GBNR 20/129 Deres referanse Dato MANGELBREV NR. 2-20/129, ANCHERSENS VEI 23 - MUR MOT VEI OG FRIOMRÅDE, TILBYGG, NY TERRASSE, NY GARASJE, FASADEENDRING SAMT NYTT GJERDE OG RIVING AV EKSISTERENDE GARASJE Vi viser til supplering av søknad om mur mot vei og friområde, tilbygg, ny terrasse, ny garasje, fasadeendring samt nytt gjerde og riving av eksisterende garasje mottatt Ved gjennomgang av søknaden ser vi at det fremdeles mangler dokumentasjon. Dette gjør at vi ikke har mulighet til å vurdere tiltaket i forhold til plan- og bygningsloven, forskrifter og vedtekter (kommunens lokale bestemmelser) og/eller gjeldende arealplaner. Vi minner om at: ansvarlig søker har ansvar for at søknaden inneholder nødvendige opplysninger for at kommune skal kunne ta stilling til om tiltaket er i samsvar med bestemmelser og tillatelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. ansvarlig prosjekterende har ansvar for at tiltaket prosjekteres i samsvar med bestemmelser og tillatelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Forutsetningene og løsningene som ligger til grunn for prosjekteringen skal dokumenteres. Ut fra det vi har mottatt av dokumentasjon kan vi ikke starte behandlingen. Tiltaket er ikke tilstrekkelig ansvarssatt: I og med at tiltaket omsøkes etter plan- og bygningslovens 20 1, må alle deler av tiltaket ansvarssettes. Enten må et tiltak behandles etter plan- og bygningslovens 20 2 som tiltak uten ansvar (selvbygger) eller så må hele tiltaket ansvarssettes. Graving og oppsetting av mur mot vei og friområde må ansvarssettes jf. graveinstruksen for Drammen kommune. Det vises til mangelbrev datert side 2 og 3 vedrørende graving og oppsetting av mur mot kommunal vei. Disse arbeidene må utføres av et ansvarlig foretak med sentral godkjenning i tiltaksklasse 2, jf. kommunens graveinstruks. Foretaket Maskinentreprenør Morten Sunde, org. nr har ikke sentral godkjenning. Byplan avd. byggesak Engene 1, 3008 Drammen Tlf , fax Org. nr

2 Graveinstruksen finnes på kommunens hjemmeside under Tema og tjenester, Vei, trafikk og parkering, gravemelding og arbeidsvarsling og ned på siden under Lover, forskrifter og regler finnes link til NY Graveinstruks - fra Når det videre søkes ansvar for brannprosjektering for garasje, terrasse, tilbygg og ombygging av bolig innebærer dette at hele tiltaket for graving, mur, samt ombygging av bolig, tilbygg, terrasse og fasadeendring og ny garasje skal ansvarssettes. Dette følger av Byggesaksforskriften 2010 (SAK10) som 3 1, annet ledd som sier at for tiltak etter plan- og bygningsloven 20 2; "Selv om et tiltak faller inn under plan- og bygningsloven 20-2 og byggesaksforskriften kapittel 3, kan tiltakshaver velge å gjøre bruk av ansvarsrettsystemet. Dette innebærer i så fall at hele tiltaket må belegges med ansvar...» Byggesaksforskriften sier også i 6-7 Tiltakshaver kan kreve at tiltak som faller inn under plan- og bygningsloven 20-2 skal forestås av foretak med ansvarsrett i samsvar med plan- og bygningsloven kapitlene 22 og 23. Veiledningen til nevnte, sier: Selv om det ikke kreves bruk av ansvarlige foretak på byggetiltak som følger av plan- og bygningsloven 20-2 og byggesaksforskriftens kapittel 3, kan tiltakshaver etter denne bestemmelsen kreve å få bruke ansvarlige foretak. I så fall må hele byggetiltaket belegges med ansvarsretter for funksjonene ansvarlig søker, prosjekterende og utførende. Kommunen kan ikke nekte å behandle søknader om ansvarsretter, selv om loven ikke krever bruk av ansvarlige foretak. Deler av et tiltak kan ikke ansvarssettes og dette innebærer at i den grad det er behov for at et tiltak belegges med ansvar for ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende for noen arbeider, så skal hele tiltaket ansvarssettes. Det er anledning til å søke lokal godkjenning for tiltakshaver for utførelse av noen av arbeidene, dersom ansvarlig søker vurderer at tiltakshaver har tilstrekkelig kompetanse til dette. Det må da redegjøres for hvilke områder tiltakshaver skal ha ansvar for. Følgende dokumentasjon er ufullstendig (listen er ikke nødvendigvis komplett) Situasjonsplan/utomhusplan er mangelfull o Situasjonsplanen viser ikke hele muren. Muren har et hjørne i nord-øst og er forlenget langs kommunalt friområde i Møllebekken. Ut fra befaring på stedet kan det se ut som deler av muren ligger på kommunal eiendom. Eiendommen har også usikre grenser, og det må foretas oppmåling. Dersom ulovlig oppsatt mur ligger på kommunal grunn, må dette vises på situasjonsplanen og det må søkes tillatelse til plassering på kommunal grunn fra kommunen. Avstand fra mur til midte vei er ikke anført på situasjonsplanen. Tegningsgrunnlaget er mangelfullt (blant annet målsetting, kotehøyde, nøyaktighet) o I og med at det er foretatt oppfylling mot nabo i Fosseveien 10, er det nye terrenglinjer på eiendommen og som skal vises i snitt. Godkjente tegninger av fasade, sist godkjent , da takoppløft ble godkjent, viser et eksisterende terreng med en lav grunnmur og kjellervinduer. Dersom terreng tidligere har vært gravd ut og det tidligere har vært satt inn større vinduer, fratar det ikke ny eier fra å redegjøre for nytt terreng i søknaden med de etterspurte snitt-tegningene og redegjøre for om tiltaket nå tilfredsstiller høyde på gesims og møne over gjennomsnittlig planert terreng jf. kommuneplanbestemmelsen pkt

3 o I og med at det settes inn nye og større vinduer i underetasje/kjeller, er det etterspurt plantegninger av ny situasjon. I underetasje, der det er satt inn større vinduer, viser godkjent snitt en takhøyde på 2,0 meter og plantegninger at godkjent bruk er WC og boder for brensel, vaske- og tørkerom, mat samt lager (bu). Det gjøres oppmerksom på at deler av kjeller er vist som ikke utgravde rom på godkjent tegning. Dersom bruken er en annen i dag eller det ønskes annen bruk, er ikke dette omsøkt og bruksendring må søkes. Plantegning av underetasje/kjeller for ny situasjon mangler fremdeles. Det må også sendes inn snitt-tegning for ny situasjon. o I og med at det er bygd et tilbygg til boligen er det etterspurt plantegning av 1. etasje og dette mangler fremdeles. o Plantegning av garasjens 1. etasje og underetasje mangler også. o Godkjente tegninger av boligen er tidligere oversendt hjemmelshaver og er vedlagt på nytt i vedlegg fra og med 2 til og med 5 i oversendelsen på e-post. Tiltaket kan ikke vurderes om det er i henhold til plangrunnlaget. o Det må redegjøres for BYA og høyder over gjennomsnittlig planert terreng for gesims og møne. Hvorvidt tiltaket er i henhold til byggteknisk forskrift 2010 (TEK10) kan ikke vurderes pga manglende tegningsgrunnlag. Vi gjør oppmerksom på at tomta har usikre eiendomsgrenser og at allerede oppført mur ligger i eiendomsgrense eller på kommunal grunn. Ved en eventuell godkjennelse vil det bli stilt krav om at det må gjennomføres grensepåvisning og/eller kartforretning. Det er krav til dokumentasjon av en byggesak, se krav til dokumentasjon, byggesaksforskriften, 5-4 (kopi i vedlegg 1). Til informasjon kan den utfyllende dokumentasjon vi ber om medføre at vi trenger ytterligere informasjon, hvis det viser seg at situasjonen er annerledes enn først antatt. Informasjon Dokumenter i denne saken og i ulovlighetssaken, kan leses på kommunens innsynsportal på hjemmesiden under Selvbetjening og skjemaer og videre under Bolig og byggesak og under Søk i byggesaker og under Gårds- og bruksnummer der det legges inn Gårdsnummer 20 og Bruksnummer 129. Gebyr For saken gjelder Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, matrikkelsaker og seksjoneringssaker, gjeldende fra , skal det betales gebyr for utførte tjenester. Gebyr for saksbehandling av komplette søknader angis ved bokstaven M. 1M utgjør kr ,-. Hvis søknaden avslås må det betales 50 % av fullt gebyr, se 3-3 i gebyrregulativet. I tillegg kommer et tilleggsgebyr etter medgått tid med kr ,- pr. time for gjennomføring av møter, utarbeidelse av brev om mangler i saken, se 3-1. Det har til nå i byggesaken medgått elleve (11) saksbehandlingstimer. Et avslag kan påklages på normal måte og informasjon om klagemulighet vil følge med vedtaket. 3

4 Der det i ettertid innsendes søknad for ulovlig påbegynt eller utført tiltak, skal det i tillegg betales gebyr i henhold til tiltakets art etter gebyrregulativet fra komplett søknad registreres i kommunen, med et tillegg på 50 %. Gebyr i forbindelse med behandling av ulovlighetssaken, saksnummer 14/9347 kommer i tillegg, jf. Gebyrregulativets Mulighet for å komplettere søknaden Behandling av søknaden utsettes inntil vi har mottatt nødvendig fullstendig dokumentasjon. Hvis vi ikke mottar dette innen , vil saken bli avsluttet som uaktuell. Hvis saken avsluttet som uaktuell skal det betales 50 % av normalt gebyr dersom kommunen har gransket eller bearbeidet saken, se gebyrregulativet 1-5. Beløpet er begrenset oppad til 5M. I tillegg kommer et tilleggsgebyr etter medgått tid for utsendelse av brev om mangler i saken, se 3-1. Dersom saken avsluttes som uaktuell, tas ulovlighetssaken, saksnr. 14/9347 opp til ny behandling. Byggearbeid må ikke settes i gang før en eventuell tillatelse foreligger. Med vennlig hilsen Bjørn Tollef Swang avdelingsleder Berit Åsnes overingeniør Vedlegg: 1. Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) kapittel Fasade syd-vest godkjent Plantegning av 1. etasje og kjeller godkjent Snitt og fasader nord-øst, syd-øst og nord-vest godkjent Plantegning av 2. etasje godkjent Kopi med vedlegg: Ranveig Elisabeth Hansen, Breland, 4534 MARNARDAL, e-post: Kopi uten vedlegg: Kommunens virksomhet for Vei-, Natur og Idrett her Kommunens virksomhet for Vann og Avløp her Kommunens virksomhet for Byprosjekter her 4

5 Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften), kapittel Opplysninger som skal gis ved søknad om tillatelse til tiltak Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1 og 20-2 skal inneholde opplysninger som nevnt nedenfor i tredje ledd bokstav a til q i den utstrekning de er relevante for tiltaket og nødvendige for kommunens behandling. For midlertidige tiltak etter plan- og bygningsloven 20-2 bokstav c skal det i tillegg opplyses om plasseringens varighet, og søknaden skal i nødvendig utstrekning inneholde opplysninger om hvordan kravene i plan- og bygningsloven 30-5 er ivaretatt. Opplysninger som er relevante ved søknad er a) tiltakshaver b) eiendom og eksisterende bebyggelse som berøres av tiltaket c) beskrivelse av tiltakets art d) tiltakets størrelse og grad av utnytting e) forhold til plangrunnlaget og plan- og bygningsloven 1-8 f) ivaretakelse av krav til universell utforming og arkitektonisk utforming, herunder visuelle kvaliteter g) tiltakets sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold, og behov for eventuelle sikringstiltak h) konsekvensanalyse som framgår av byggteknisk forskrift 9-4 i) minsteavstand til annen bebyggelse, kraftlinjer, vegmidte, vann- og avløpsledninger j) atkomst, vannforsyning, avløp 1) og fjernvarmetilknytning k) eventuelt behov og grunnlag for dispensasjon l) om det er avholdt forhåndskonferanse m) tegninger og målsatt situasjonsplan n) redegjørelse for nabovarsling og nabomerknader o) forholdet til andre myndigheter p) gjennomføringsplan (gjelder ikke søknad om tiltak uten ansvarsrett jamfør pbl 20-2) q) søknader om lokal godkjenning for ansvarsrett med relevant dokumentasjon. (gjelder ikke søknad om tiltak uten ansvarsrett jamfør pbl 20-2) Ved søknad om rammetillatelse, jf. 6-4, må alle opplysninger som er nevnt i tredje ledd følge søknaden i den utstrekning de er relevante for tiltaket, med følgende unntak a) universell utforming og arkitektonisk utforming, jf. tredje ledd bokstav f, skal bare dokumenteres i den utstrekning forholdet avklares i rammetillatelsen b) for forhold som gjelder sikring mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold, jf. tredje ledd bokstav g, er det tilstrekkelig at faren er identifisert og muligheten for sikring er utredet c) for forhold som atkomst, vannforsyning, avløp og fjernvarmetilknytning, jf. tredje ledd bokstav j, er det tilstrekkelig at det er dokumentert at nødvendige rettigheter er sikret d) det er tilstrekkelig å dokumentere hvilke myndigheter tiltaket er avklart i forhold til, jf. tredje ledd bokstav o e) søknader og dokumentasjon, jf. tredje ledd bokstav q, kreves for ansvarlig søker og for ansvarlig prosjekterende for forhold som avklares i rammetillatelsen. 5

Deler av de ulovlige oppstartede og/eller utførte tiltakene er nå omsøkt som selvbygger etter Plan- og bygningslovens 20 2.

Deler av de ulovlige oppstartede og/eller utførte tiltakene er nå omsøkt som selvbygger etter Plan- og bygningslovens 20 2. DRAMMEN KOMMUNE Ranveig Elisabeth Hansen Breland 4534 MARNARDAL e-post: lisahhans185@gmail.com Vår referanse 14/10047/5/BERASN Arkivkode GBNR 20/129 Deres referanse Dato 23.10.2014 MANGELBREV - 20/129,

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Ranveig Elisabeth Hansen Anchersens vei DRAMMEN

DRAMMEN KOMMUNE. Ranveig Elisabeth Hansen Anchersens vei DRAMMEN Ranveig Elisabeth Hansen Anchersens vei 23 3043 DRAMMEN DRAMMEN KOMMUNE Vår referanse 14/9347/11/BERASN Arkivkode GBNR 20/129 Deres referanse Dato 25.03.2015 PÅLEGG OM RIVING AV FORSTØTNINGSMUR OG VEDTAK

Detaljer

5-4. Opplysninger som skal gis ved søknad om tillatelse til tiltak

5-4. Opplysninger som skal gis ved søknad om tillatelse til tiltak 5-4. Opplysninger som skal gis ved søknad om tillatelse til tiltak Publisert dato 07.11.2011 5-4. Opplysninger som skal gis ved søknad om tillatelse til tiltak (1) Søknad om tillatelse til tiltak etter

Detaljer

5-4. Opplysninger som skal gis ved søknad om tillatelse til tiltak

5-4. Opplysninger som skal gis ved søknad om tillatelse til tiltak 5-4. Opplysninger som skal gis ved søknad om tillatelse til tiltak Publisert dato 21.10.2015 5-4. Opplysninger som skal gis ved søknad om tillatelse til tiltak (1) Søknad om tillatelse til tiltak etter

Detaljer

Vi viser til søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett som er mottatt Søknaden er vurdert komplett samme dato.

Vi viser til søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett som er mottatt Søknaden er vurdert komplett samme dato. DRAMMEN KOMMUNE Gitte og Geir Ellefsen Øvre Eikervei 32 A 3048 DRAMMEN Vår referanse 16/3889/5/TUAPHA Arkivkode GBNR 10/121 Deres referanse Dato 29.04.16 TILTAK UTEN ANSVARSRETT - 10/121, ØVRE EIKERVEI

Detaljer

Mottakskontroll. Mottakskontroll før komplett. Plan- og byggesakslovgivningen Komplett - Godt Nok. Å ta i mot. Kontrollere.

Mottakskontroll. Mottakskontroll før komplett. Plan- og byggesakslovgivningen Komplett - Godt Nok. Å ta i mot. Kontrollere. Mottakskontroll Komplett - Godt Nok Mottakskontroll før komplett Å ta i mot en henvendelse/melding/søknad og Kontrollere at det er nok grunnlag for å kunne utføre riktig behandlingsprosess og kunne fatte

Detaljer

Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Garasje og bod Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Når du skal bygge frittstående garasje, bod eller lignende er det tre ulike kategorier som er aktuelle.

Detaljer

Tillatelse til tiltak - 16/141, Abelhaugveien 2 Riving og oppføring av garasje og inngangsparti, dispensasjon fra byggegrenser mot vei

Tillatelse til tiltak - 16/141, Abelhaugveien 2 Riving og oppføring av garasje og inngangsparti, dispensasjon fra byggegrenser mot vei Lars Anton Hermansen Abelhaugveien 2 3030 DRAMMEN DRAMMEN KOMMUNE Vår referanse 17/3380/7/MHELLA Arkivkode GBNR 16/141 Deres referanse Dato 19.05.2017 Tillatelse til tiltak - 16/141, Abelhaugveien 2 Riving

Detaljer

Veranda, balkong og terrasse

Veranda, balkong og terrasse Veranda, balkong og terrasse Definisjoner Veranda: Balkong: Terrasse: Åpen eller overbygd oppholdsplass som tilbygg til bolig. Kan også være lukket. Åpen bygningsdel plassert foran dør, utkraget fra vegg,

Detaljer

Definisjoner. Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Definisjoner. Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Søknad sendes til: Vestre Toten Kommune, Pb 84, 2831 Raufoss eller post@vestre toten.kommune.no Definisjoner Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme. Det er det ikke. Tilbygg; er en utvidelse som

Detaljer

Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Tilbygg til bolig Definisjoner Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme. Det er det ikke. Tilbygg: er en utvidelse som normalt medfører en økning av husets grunnflate, altså bebygde areal (BYA). Påbygg:

Detaljer

Hvilke forstøtningsmurer er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt?

Hvilke forstøtningsmurer er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt? Søknaden sendes til: er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt? Når du skal sette opp forstøtningsmur er det tre ulike kategorier som er aktuelle. Avhengig av forstøtningsmurens plassering,

Detaljer

Hva skal søknaden inneholde når er søknaden komplett? v/ Elisabeth Kynbråten Byutviklingssjefen Haugesund kommune

Hva skal søknaden inneholde når er søknaden komplett? v/ Elisabeth Kynbråten Byutviklingssjefen Haugesund kommune Hva skal søknaden inneholde når er søknaden komplett? v/ Elisabeth Kynbråten Byutviklingssjefen Haugesund kommune AKTUELLE DOKUMENTER VED SØKNAD SAK10 kap. 5 Presenteres i oversiktlig form Søknadsskjema

Detaljer

Spørsmålsliste_Funksjonsrelatert med kravsreferanse til SAK

Spørsmålsliste_Funksjonsrelatert med kravsreferanse til SAK Frammøtte fra ansvarlig foretak: Funksjon Tidligere tilsyn: : Deler av og 4.216 FBT_Mal for spoersmaalsliste_kravsreferanse SAK.doc Side 1 av 8 Saksopplysninger og kravsreferanser. Levert søknad. Funn,

Detaljer

Espehaugen gbnr 107/497 Tine Meierier SA

Espehaugen gbnr 107/497 Tine Meierier SA Bergen kommune Plan- og bygningsetaten v/alexandra Altermark Pb 7700 5020 Bergen postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no DERES REFERANSE VÅR REFERANSE DATO 22209001 20.12.2016 Espehaugen gbnr 107/497 Tine

Detaljer

Osterøy kommune PUBLIKUMSINFO BYGGESAK. Tiltak utan ansvarsrett. Utdrag frå:

Osterøy kommune PUBLIKUMSINFO BYGGESAK. Tiltak utan ansvarsrett. Utdrag frå: Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett ( 20-4) Side 1 av 11 Osterøy kommune PUBLIKUMSINFO BYGGESAK Tiltak utan ansvarsrett Utdrag frå: og Forskrift om byggesak (byggesaksforskrifta) (SAK) 26.03.2010

Detaljer

Rammetillatelse - Skøyenveien 43

Rammetillatelse - Skøyenveien 43 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten ARCASA ARKITEKTER AS Sagv 23 C III 0459 OSLO Dato: 03.01.2017 Deres ref.: Vår ref.: 201610858-7 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh.: Nils-Henrik Henningstad Arkivkode:

Detaljer

Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9. Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting.

Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9. Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bockelie Bygg AS Forneburingen 11 1367 SNARØYA Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9 Oppgis amid ved henvendelse Deres ref: Saksbeh: Bjørn Wikan Arkivkode:

Detaljer

GRUPPE F: Redegjørelser/ kart. Prosjektnavn: Marina Solutions- SØK hurtigbåtkaier Gnr. /Bnr. 132/13 Rissa kommune

GRUPPE F: Redegjørelser/ kart. Prosjektnavn: Marina Solutions- SØK hurtigbåtkaier Gnr. /Bnr. 132/13 Rissa kommune Prosjektnavn: 11722001 Marina Solutions- SØK hurtigbåtkaier Gnr. /Bnr. 132/13 Rissa kommune GRUPPE F: Redegjørelser/ kart O TILTAKSHAVAR: Rissa kommune O ANSVARLEG SØKJAR: Sweco Norge AS Iettendocx 201342-16

Detaljer

SØKNAD OM RAMMETILLATELSE TIL TILTAK PBL 20-1, GNR 164 BNR 1236, STRØMGATEN 50

SØKNAD OM RAMMETILLATELSE TIL TILTAK PBL 20-1, GNR 164 BNR 1236, STRØMGATEN 50 14 Etat for byggesak og private planer Seksjon byggesak Pb 7700 5020 BERGEN 29.5.2014 Strømgaten 50, Bergen SØKNAD OM RAMMETILLATELSE TIL TILTAK PBL 20-1, GNR 164 BNR 1236, STRØMGATEN 50 Tiltakshaver,

Detaljer

DELVIS GODKJENNING AV EKSISTERENDE HYTTE, AVSLAG FOR UTHUS OG VERANDA MED KJELLER - 36/94, SVELVIKVEIEN 386A, DISPENSASJONSSØKNAD

DELVIS GODKJENNING AV EKSISTERENDE HYTTE, AVSLAG FOR UTHUS OG VERANDA MED KJELLER - 36/94, SVELVIKVEIEN 386A, DISPENSASJONSSØKNAD DRAMMEN KOMMUNE Sivilarkitekt MNAL Wenche Engseth Gustav Vigelands vei 30 0274 OSLO Vår referanse 08/9023/25/LINFJE Arkivkode GBNR 36/94 Deres referanse Dato 31.05.10 DELVIS GODKJENNING AV EKSISTERENDE

Detaljer

Plan- og bygningsloven: ANSVARLIG SØKER OG EIENDOMSGRENSER - PBL 21-4. Frode Aleksander Borge Førstelektor

Plan- og bygningsloven: ANSVARLIG SØKER OG EIENDOMSGRENSER - PBL 21-4. Frode Aleksander Borge Førstelektor Plan- og bygningsloven: ANSVARLIG SØKER OG EIENDOMSGRENSER - PBL 21-4 Frode Aleksander Borge Førstelektor I. AVKLARING AV EIENDOMSGRENSER - Salg av eiendom - Deling av eiendom - Bygging på eiendom Hvorfor

Detaljer

I medhold av plan- og bygningsloven 19.1 søkes det om dispensasjon fra byggelinjen i Norasel reguleringsplan, som ble vedtatt

I medhold av plan- og bygningsloven 19.1 søkes det om dispensasjon fra byggelinjen i Norasel reguleringsplan, som ble vedtatt DRAMMEN KOMMUNE Pål Olsen Askeladden 2 3042 DRAMMEN Vår referanse 16/3026/9/NORVIN Arkivkode GBNR 20/663 Deres referanse Dato 20.10.2016 Tillatelse til tiltak - 20/663, Askeladden 2, Tilbygg - carport,

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.01.2014 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 152/49 13/2173-2 Ragne Storsul

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK - 114/1043, LØKKEBERGVEIEN 4, RIVING AV FUNKISVILLA

TILLATELSE TIL TILTAK - 114/1043, LØKKEBERGVEIEN 4, RIVING AV FUNKISVILLA DRAMMEN KOMMUNE AD Arkitekter AS Industrigt. 17 3400 LIER Vår referanse 14/115/22/METCRA Arkivkode GBNR 114/1043 Deres referanse Dato 15.10.2014 TILLATELSE TIL TILTAK - 114/1043, LØKKEBERGVEIEN 4, RIVING

Detaljer

RAMMETILLATELSE - 105/11, ØVRE EIKER VEI 76/76 A, ELVEMOEN BORETTSLAG TILBYGG - UTVIDELSE AV BALKONGER

RAMMETILLATELSE - 105/11, ØVRE EIKER VEI 76/76 A, ELVEMOEN BORETTSLAG TILBYGG - UTVIDELSE AV BALKONGER DRAMMEN KOMMUNE Arne Malm AS Herstadåsen 5 3140 NØTTERØY Vår referanse 16/3381/5/TUAPHA Arkivkode GBNR 105/11 Deres referanse Dato 27.05.16 RAMMETILLATELSE - 105/11, ØVRE EIKER VEI 76/76 A, ELVEMOEN BORETTSLAG

Detaljer

Definisjoner: Hvilke gjerder og levegger er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt?

Definisjoner: Hvilke gjerder og levegger er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt? Søknaden sendes til: Vestre Toten Kommune, Pb 84, 2831 Raufoss eller post@vestre toten.kommune.no Definisjoner: Gjerde: Levegg: Innhegning med enkle, lette konstruksjoner som skal hindre ferdsel, for eksempel

Detaljer

Hvilke gjerder og levegger er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt?

Hvilke gjerder og levegger er søknadspliktige og hvilke er unntatt fra søknadsplikt? Gjerde og levegg Definisjoner Gjerde: Levegg: Innhegning med enkle, lette konstruksjoner som skal hindre ferdsel, for eksempel flettverksgjerde eller andre gjerder som ikke er tette. Åpne deler bør utgjøre

Detaljer

I medhold av plan- og bygningsloven 19.1 søkes det om dispensasjon fra reguleringsplan for Buskerud Sentralsykehus vedtatt

I medhold av plan- og bygningsloven 19.1 søkes det om dispensasjon fra reguleringsplan for Buskerud Sentralsykehus vedtatt DRAMMEN KOMMUNE BØLGEBLIKK ARKITEKTER AS Rosenborggata 19 B 0356 OSLO Vår referanse 15/10399/5/PETHVA Arkivkode GBNR 114/266 Deres referanse Dato 04.02.2016 Rammetillatelse - 114/266, Dronninggata 18,

Detaljer

Status A-saker 12. desember 2017

Status A-saker 12. desember 2017 12.12.2017 Status A-saker 12. desember 2017 Om behandling av A-saker Behandling av A-saker er lagt i linja på Byplan Behandles som andre saker, etter Plan og bygningsloven Saker i henhold til gjeldende

Detaljer

Røros kommune Prosjektnr. Arkivnummer

Røros kommune Prosjektnr. Arkivnummer Røros kommune Prosjektnr. Arkivnummer SJEKKLISTE / REFERAT FOR FORHÅNDSKONFERANSE I BYGGESAKER I h.h.t. plan- og bygningsloven 21-1, jf. byggesaksforskriften 6-1, kan tiltakshaver eller plan- og bygningsmyndighetene

Detaljer

VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT Søknad om tillatelse uten ansvarsrett uten ansvarsrett Hva kan søkes uten ansvarlig søker Tiltak som krever søknad og tillatelse (tidligere

Detaljer

Dispensasjon - 28/221, 28/260, 28/261, Gråterudveien 15, Nopco Paper Technologies

Dispensasjon - 28/221, 28/260, 28/261, Gråterudveien 15, Nopco Paper Technologies DRAMMEN KOMMUNE Arkitektgruppen Drammen AS Torgeir Vraas plass 6 3044 Drammen Vår referanse 17/3410/7/CAMANG Arkivkode GBNR 28/221, 28/260, 28/261 Deres referanse Dato 05.07.2017 Dispensasjon - 28/221,

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 23.06.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201102726-8 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Inger Jul Hansen

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK - 41/11, RUGVEIEN 3 RIVING AV EKSISTERENDE UTHUS, OPPFØRING AV EN ENEBOLI OG TO TOMANNSBOLIGER.

TILLATELSE TIL TILTAK - 41/11, RUGVEIEN 3 RIVING AV EKSISTERENDE UTHUS, OPPFØRING AV EN ENEBOLI OG TO TOMANNSBOLIGER. DRAMMEN KOMMUNE Kobbervikdalen 117c 3036 DRAMMEN Vår referanse 11/9434/15/METCRA Arkivkode GBNR 41/11 Deres referanse Dato 29.11.2011 TILLATELSE TIL TILTAK - 41/11, RUGVEIEN 3 RIVING AV EKSISTERENDE UTHUS,

Detaljer

Vår ref. 11/35465 oppgis ved alle henvendelser

Vår ref. 11/35465 oppgis ved alle henvendelser Delegasjonssak nr: FBR RAM 4049/11 Sivilarkitekt Håvard Eide AS Nedre Kristianstens gate 14 RAMMETILLATELSE N-7014 TRONDHEIM Vår saksbehandler Roar Lindstad Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres

Detaljer

Søknadsblanketter finnes på Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider: http://www.dibk.no/no/byggeregler/byggesoknader/byggesaksblanketter/

Søknadsblanketter finnes på Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider: http://www.dibk.no/no/byggeregler/byggesoknader/byggesaksblanketter/ DOKUMENTASJONSKRAV VED SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK Generelle krav til søknad og dokumentasjon er omhandlet i saksbehandlingsforskriften (SAK10) kapittel 5. Denne veilederen konkretiserer dokumentasjonskravet.

Detaljer

Vi viser til søknad mottatt Sist innsendte dokumentasjon er mottatt , søknaden var komplett samme dag.

Vi viser til søknad mottatt Sist innsendte dokumentasjon er mottatt , søknaden var komplett samme dag. DRAMMEN KOMMUNE Statens vegvesen Region sør Postboks 723 Stoa 4808 ARENDAL Vår referanse 16/2467/7/MGRANDE Arkivkode GBNR 116/1124 Deres referanse Dato 18.04.2016 TILLATELSE I ETT TRINN GNR/BNR 116/1124,

Detaljer

Søkerkurs for tiltakshaver. Tirsdag 9.4.2013

Søkerkurs for tiltakshaver. Tirsdag 9.4.2013 Søkerkurs for tiltakshaver Tirsdag 9.4.2013 Går du med byggeplaner? Vi inviterer til søker kurs på brannstasjonen i Røyken 9. og 23. april fra kl 17.00 til 19.30 for deg som skal søke kommunen om tillatelse

Detaljer

Hvorfor mottakskontroll?

Hvorfor mottakskontroll? Mottakskontroll 1. linje - sjekklister - kriterier for mangelbrev/retur - eksempler/maler Tromsøkonferansen 2009 Innføring i byggesaksbehandling Anne Lene Helgetun Nestleder NKF Byggesak og fagleder byggesak

Detaljer

Forskrifter og nødvendige kvalifikasjoner for selvbyggere:

Forskrifter og nødvendige kvalifikasjoner for selvbyggere: Forskrifter og nødvendige kvalifikasjoner for selvbyggere: Forskrift om byggesak (SAK10) 6-8 om personlig ansvarsrett for selvbygger: Kommunen kan godkjenne person for ansvarsrett som selvbygger av egen

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00338-20 Lilian Olsson 23.01.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00338-20 Lilian Olsson 23.01.2015 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Sigvartsen DESIGN Nordtvetveien 21 0983 OSLO Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00338-20 Lilian Olsson 23.01.2015 Avslag søknad om dispensasjon fra

Detaljer

Vi viser til søknad mottatt Sist innsendte dokumentasjon er mottatt og saken er funnet komplett samme dato.

Vi viser til søknad mottatt Sist innsendte dokumentasjon er mottatt og saken er funnet komplett samme dato. DRAMMEN KOMMUNE Arkitekt Arne A. Hauger Torgeir Vraas plass 6 3044 DRAMMEN Vår referanse 15/7150/18/SOLBER Arkivkode GBNR 116/1699 Deres referanse Dato 16.12.2015 Tillatelse til tiltak - 116/1699 Doktor

Detaljer

Skal du bygge garasje, tilbygg

Skal du bygge garasje, tilbygg Skal du bygge garasje, tilbygg eller I denne mappen finner du veiledningsmateriell for mindre byggetiltak som kan behandles som melding. BYGGESAK OG PRIVATE PLANER Tlf.55566310 Telefaks 55566333 Besøksadresse:

Detaljer

Sak 2012/2084 Riving - Ny dobbeltgarasje Støttemur Avkjørsel. Omsøking av ulovlig bygd bod.

Sak 2012/2084 Riving - Ny dobbeltgarasje Støttemur Avkjørsel. Omsøking av ulovlig bygd bod. Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 30.05.2014 Rune Emblemvåg Lensmann Jens Sørumsvei 5 2019 SKEDSMOKORSET Skedsmo kommune Plan og bygningsetaten. postmottak@skedsmo.kommune.no v.

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 27.01.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201014034-10 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Aleksandar

Detaljer

Saksbehandlingsforskrift

Saksbehandlingsforskrift Saksbehandlingsforskrift 1 Innledende bestemmelser 2 Unntatt fra byggesak 3 Meldepliktige tiltak 4 Søknadspliktige tiltak 5 Naboer og fagmyndigheter 6 Opplysninger til kommunen 7 Kommunens saksbehandling

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad om byggetillatelse.

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad om byggetillatelse. Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/7093-3 Saksbehandler: Inger Lyng Saksframlegg 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad

Detaljer

BERGEN KOMMUNE ALLEHELGENSGATE BERGEN SKOGSVÅG DEN

BERGEN KOMMUNE ALLEHELGENSGATE BERGEN SKOGSVÅG DEN BERGEN KOMMUNE ALLEHELGENSGATE 5 5020 BERGEN SKOGSVÅG DEN. 15.06.2013 SØKNAD OM TILTAK GNR 20 BNR 176 ADRESSE: ØVRE KRÅKENES 204 DERES REF.: 201302138 GENERELT: Det innsendes herved søknad om ett trinns

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf Balsfjord kommune for framtida Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse 01.11.2016 2016/1281-14340/2016 Arkivkode: 72/7 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf 77722121 NYSTED

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016 Side 1 av 5 Ås kommune GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016 Vedtatt av Ås kommunestyre 09.12.15. GENERELT Dette regulativet er vedtatt

Detaljer

Rammetillatelse for oppføring av påbygg. Avslag på søknad om utvendig trapp -Vei /521 seksjon 3,

Rammetillatelse for oppføring av påbygg. Avslag på søknad om utvendig trapp -Vei /521 seksjon 3, LPO ARKITEKTER AS Postboks 7033 Majorstuen 0306 OSLO Kontaktperson: Elisa Grindlandland Deres ref.: Vår ref.: 2017/146-8- 22/521 Saksbehandler: Bjørn Henrik Benjaminsen Dato: 02.06.2017 Utvalg: Delegert

Detaljer

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 03.03.2015

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 03.03.2015 Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 03.03.2015 Oslo kommune Plan og Bygningsetaten postmottak@pbe.oslo.komune.no Kopi; Morten Larsen Bjartveien 31 0687 OSLO morten@formfunk.no SØKNAD

Detaljer

6-4. Rammetillatelse

6-4. Rammetillatelse 6-4. Rammetillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 01.10.2016 6-4. Rammetillatelse (1) Så langt det er relevant for tiltaket skal rammetillatelse omfatte a. tiltakets art og formål b. størrelse,

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Annette Grimnes

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Annette Grimnes Ås kommune Byggesak og geodata Arkitekthuset Knut H. Knudtsen Postboks 117 1431 ÅS Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/02225-5 Annette Grimnes 14.09.2016 Gnr 61 Bnr 131 - Toppen 3 - Påbygg Tillatelse

Detaljer

Osterøy kommune PUBLIKUMSINFO BYGGESAK. Tiltak utan ansvarsrett. Utdrag frå:

Osterøy kommune PUBLIKUMSINFO BYGGESAK. Tiltak utan ansvarsrett. Utdrag frå: Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett ( 20-2) Side 1 av 12 Osterøy kommune PUBLIKUMSINFO BYGGESAK Tiltak utan ansvarsrett Utdrag frå: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslova)

Detaljer

Søknad om endring av gitt tillatelse

Søknad om endring av gitt tillatelse Søknad om endring av gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommunens saksnummer 89/2015 Kommune Meland Gnr. 23 Bnr. 527 Adresse 5918 FREKHAUG Arbeidstilsynet Endringen

Detaljer

GEBYR BYGGESAKER

GEBYR BYGGESAKER LOKAL UTVIKLING Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 17/2664-5 40628/17 231 L LU/LU/EFO4925 GEBYR 2018 - BYGGESAKER FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV

Detaljer

Søknaden omfatter oppføring av enebolig med sekundærleilighet på 50 m2 BRA. For begge boenhetene er det gitt byggekvoter i 2015.

Søknaden omfatter oppføring av enebolig med sekundærleilighet på 50 m2 BRA. For begge boenhetene er det gitt byggekvoter i 2015. DRAMMEN KOMMUNE Arkitektkontoret Christensen & Søberg Tollbugata 115 3041 DRAMMEN Vår referanse 15/3936/9/TIELET Arkivkode GBNR 81/339 Deres referanse Dato 06.07.2015 RAMMETILLATELSE - GBNR. 81/339, FREDLIHAVNA

Detaljer

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT.

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT. Byggesaksutvalget 09.06.10 sak 23/10 vedlegg 4 Bygg-Engros AS Opstadveien 10 4330 ÅLGÅRD Byggesak Sandnes, 01.10.2009 Deres ref.: Vår ref : 200807111-2 Saksbehandler: Odd Reidar Gausel Arkivkode : O: :

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg PeWe entreprenør AS Postboks 18 3906 PORSGRUNN Ine S. Flathus Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/03526-2 Lilian Olsson 16.12.2015 Dispensasjon og

Detaljer

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 29.01.2015

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 29.01.2015 Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 29.01.2015 Naboer i.h.t dokument C1 Kopi; Morten Larsen Bjartveien 31 0687 OSLO morten@formfunk.no NABOVARSLING G.nr.146 B.nr. 313 - Bjartveien

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2010 Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med hjemmel i

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 andre ledd? - tiltaket er i samsvar med arealplaner, plan- og bygningsloven

Detaljer

Dispensasjon og tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-3

Dispensasjon og tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-3 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Byggesak Sandnes, 11.12.2017 Deres ref: Vår ref: 17/04808-18 Saksbehandler: Ingrid Rossavik Valen Arkivkode: 37/702 Dispensasjon

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker

Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker Side 1 av 6 Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker Gjelder fra 1.1.2017, erstatter gebyrregulativ gjeldende fra 01.01.16. Fastsatt i medhold av 33 1 i plan og bygningsloven av 27.06.2008.

Detaljer

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE NES KOMMUNE Kommunal Forvaltning Tegn_3 AS Lilleakerveien 8 0216 OSLO Att. Ida Nilsen Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 Tone Britt Bjørnstad Sjulsen 31.03.2014 8 PU-boliger,

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2008 Fastsatt av kommunestyret xx.xx.xx med hjemmel i

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

KRAV TIL SITUASJONSPLAN OG TEGNINGSMATERIALE

KRAV TIL SITUASJONSPLAN OG TEGNINGSMATERIALE AREALPLANER NY KOMMUNEPLAN FÅR FØLGER FOR GAMLE REGULERINGSPLANER Ny kommuneplan vedtatt 01.12.2011 får følger for vedtatte reguleringsplaner. Motstrid mellom reguleringsplaner og overordnet plan (kommuneplan,

Detaljer

HVA FORVENTER KOMMUNEN. 4. September bygningssjef Eli F. Aubert

HVA FORVENTER KOMMUNEN. 4. September bygningssjef Eli F. Aubert HVA FORVENTER KOMMUNEN 4. September 2014 - bygningssjef Eli F. Aubert Agenda Innledning Kommunal byggesaksbehandling Forventninger til: De ansvarlige Innholdet i søknaden Innledning Felles interesse i

Detaljer

Vår ref. 11/12770 oppgis ved alle henvendelser

Vår ref. 11/12770 oppgis ved alle henvendelser Delegasjonssak nr: FBR RAM 2055/11 ROJO Arkitekter AS Kongens gate 89 RAMMETILLATELSE N-7012 TRONDHEIM Vår saksbehandler Knut Auganes Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Gunlia, svar

Detaljer

Mottakskontroll 1. linje. Hvorfor mottakskontroll? Hvem utfører mottakskontrollen? - sjekklister - kriterier for mangelbrev/retur - eksempler/maler

Mottakskontroll 1. linje. Hvorfor mottakskontroll? Hvem utfører mottakskontrollen? - sjekklister - kriterier for mangelbrev/retur - eksempler/maler Mottakskontroll 1. linje - sjekklister - kriterier for mangelbrev/retur - eksempler/maler Anne Lene Helgetun Molde kommune / FFB Hvorfor mottakskontroll? gi søker/tiltakshaver rask og presis tilbakemelding

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten KVERNMO AS Industrivegen 8 7652 VERDAL Deres ref: Vår ref: PAAMAR 2016/7364 Dato: 14.10.2016 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom: 16/72//

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2008 Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med hjemmel i

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 14.11.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 136/47 08/1877

Detaljer

GBNR 131/6 - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT - DISPENSASJON - DRIFTSBYGNING - BEKKEVEIEN 62

GBNR 131/6 - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT - DISPENSASJON - DRIFTSBYGNING - BEKKEVEIEN 62 Sande kommune Ragnhild og Jacob H. Kollerud Bekkeveien 62 3070 SANDE I VESTFOLD Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 16.02.2015 15/695-3 GBNR-131/6 Finn Heyerdahl GBNR 131/6 - TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/2331-71 GNR 98/9 23.11.2015 TRMY 98/9 RAMMETILLATELSE TIL BRUKSENDRING TIL BOLIGER I DELER AV 1.

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/2331-71 GNR 98/9 23.11.2015 TRMY 98/9 RAMMETILLATELSE TIL BRUKSENDRING TIL BOLIGER I DELER AV 1. Søren Yran AS Øvre Slottsgate 14 0157 OSLO Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/2331-71 GNR 98/9 23.11.2015 TRMY Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak av 27.05.2010/sak

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Rammetillatelse - 38/2, Lerpeveien 155, dispensasjon, utvidelse/tilbygg til biogassanlegget. COWI AS Kobberslagerstredet 2

DRAMMEN KOMMUNE. Rammetillatelse - 38/2, Lerpeveien 155, dispensasjon, utvidelse/tilbygg til biogassanlegget. COWI AS Kobberslagerstredet 2 DRAMMEN KOMMUNE COWI AS Kobberslagerstredet 2 1671 KRÅKERØY Vår referanse 15/10637/20/ANNAST Arkivkode GBNR 38/2 Deres referanse Dato 11.05.2016 Rammetillatelse - 38/2, Lerpeveien 155, dispensasjon, utvidelse/tilbygg

Detaljer

Byggeplaner. hva er unntatt og hva må du søke om? Må alt dette søkes om? Informasjon til tiltakshaver og søker Byggeplaner

Byggeplaner. hva er unntatt og hva må du søke om? Må alt dette søkes om? Informasjon til tiltakshaver og søker Byggeplaner Byggeplaner hva er unntatt og hva må du søke om? Må alt dette søkes om? Når du skal bygge noe kan det være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-2 eller det kan være unntatt søknadsplikt

Detaljer

Nye byggeregler fra 1. juli 2015 Tommy Haugan, Juridisk rådgiver

Nye byggeregler fra 1. juli 2015 Tommy Haugan, Juridisk rådgiver Nye byggeregler fra 1. juli 2015 Tommy Haugan, Juridisk rådgiver Aktuelle tema Begreper i byggesaken Systemet med søknadsplikt og unntak fra søknadsplikt Hva som omfattes av unntakene Tiltak unntatt søknadsplikt

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 11668/13 GNR/B 32/524 13/107-7/ATBA ALTA, 12.07.2013

Detaljer

95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON.

95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON. Arkivsaksnr.: 10/1231-15 Arkivnr.: GNR 95/10 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON.

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Arkivsak ID: 12/10450 J.post ID: 12/119173 Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Delegert for plansaker 28.06.2012 2190/12 Adresse - Tiltak: Åsterudveien 17 - boliger - Hus A Gnr/Bnr:

Detaljer

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN:

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN: MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Svein Høksaas AS Langåsen 2 4513 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/692-2 Eirik Skogstad Nilsen 160/164/L42 10.03.2015 Tiltakshaver:Marianne

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker

Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker Side 1 av 5 Gebyrregulativ for behandling og oppfølging av byggesaker Gjelder fra 1.1.2016, erstatter gebyrregulativ gjeldende fra 01.01.15. Fastsatt i medhold av 33 1 i plan og bygningsloven av 27.06.2008.

Detaljer

TILTAK UTEN ANSVARSRETT - 81/340, FREDLIHAVNA 18 - DOBBELTGARASJE. DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE MOT VEI.

TILTAK UTEN ANSVARSRETT - 81/340, FREDLIHAVNA 18 - DOBBELTGARASJE. DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE MOT VEI. DRAMMEN KOMMUNE Bjørn Torgersen Fredlihavna 18 3031 DRAMMEN Vår referanse 14/4981/10/TIELET Arkivkode GBNR 81/340 Deres referanse Dato 02.06.2014 TILTAK UTEN ANSVARSRETT - 81/340, FREDLIHAVNA 18 - DOBBELTGARASJE.

Detaljer

Svar på søknad om dispensasjon i hht. pbl 19-2, samt tillatelse til tiltak - oppføring av hytte

Svar på søknad om dispensasjon i hht. pbl 19-2, samt tillatelse til tiltak - oppføring av hytte Per Martin Larsson Dalby Tuna Se-76296 Rånäs Saksbehandler Roy Ove Kristiansen (tlf: +47 464 00 265) Saksnr 2017/267 Arkivkode 31/21 Vedtaksdato 23.06.2017 Delegert I medhold av delegert myndighet fra

Detaljer

BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE

BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE Sakstittel: Gbnr 13/435 - Bolig, garasje m/leilighet og trekai Tiltakshaver: Thomas og Nina Jeanette Aksnes Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

Rammetillatelse - tilbygg Egge barneskole

Rammetillatelse - tilbygg Egge barneskole Steinkjer kommune Serviceboks 2530 7729 STEINKJER Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: 2016/7019-46533/2016/JIKR 205/2/L42 18.01.2017 Rammetillatelse - tilbygg Egge barneskole Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: Adresse:

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, oppfylles ikke. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsrett

Søknad om tiltak uten ansvarsrett Søknad om tiltak uten ansvarsrett Søknad om tiltak uten ansvarsrett kan benyttes ved tilbygg, garasjer og andre mindre frittliggende bygninger. Se Plan og bygningslovens (PBL) 20 4 og Byggesaksforskriften

Detaljer

G.nr.37 B.nr. 402 Sandbunnveien 5 1358 JAR

G.nr.37 B.nr. 402 Sandbunnveien 5 1358 JAR Bockelie Bygg AS Org.nr. 998796202 19.12.2014 Rune Garborg m. fam. Sandbunnveien 5 1358 JAR Bærum kommune Plan og bygningsetaten. postmottak@baerum.kommune.no G.nr.37 B.nr. 402 Sandbunnveien 5 1358 JAR

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201410738/28 Saksbeh.: EPMJ Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER A.1 GENERELLE BESTEMMELSER 2014 Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av Økonomienheten. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser

Detaljer