MILJØREDEGJØRELSE RESCON MAPEI AS. Nord-Odal. Miljøredegjørelsen fremlegges med bakgrunn i Forurensningslovens 5 52c om EMASWordningen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MILJØREDEGJØRELSE RESCON MAPEI AS. Nord-Odal. Miljøredegjørelsen fremlegges med bakgrunn i Forurensningslovens 5 52c om EMASWordningen."

Transkript

1 MILJØREDEGJØRELSE 2007 RESCON MAPEI AS Nord-Odal Miljøredegjørelsen fremlegges med bakgrunn i Forurensningslovens 5 52c om EMASWordningen Side 1 av 18

2 INNHOLDSFORTEGNELSE I<cscoii Rlapcis iinikliiig AIapris iinikliiig \'isjoti, forrctliingsidi., lio~.cd~nil, fokusotnrider hliljopolitikk, styringss!;srem I'rosessrr, råvarer t<nergiforbruk Aofallsmcngdcr litnbaliasje, transport, itltikjop I Iclse og sikkrrlict, sykefravzr Rliljoaspekter \'urdcritig av ti~iljoforliold Iclager, aiiincldclscr r>g boter Rliljo11181 og tnilioprogram I Iva I>lc opptiidd i pcriorlcti

3 Rescon Mapei's utvikling Rcscoti.\S ble etablert i 1976, sotn den andre liedriften i Norge med produksjoii av lierdeplast, tilsetnitigsstoffcr ril betong og spesialmortler. Itescon mottar Industrifondets Titableri~igsprisom deii forste i Norge. llescon blir sertifisert iliht. NS ItN IS Rescoti blir Iihli\S registrert (Iiuropeisk miljostyrings- og revisjonsordning) som deti fetiitetide I~cdnft i Norge. liescoti satiiarbcider tncd Statctis \'egveseti i betoligreliabilitcriiigsprrisiektet 01:C' (;imsoystraumeti bru. Rcscotis riye mortelverk bygges. Dette betraktes som Nord-Iiuropas mest tnodcriic. Rcscoti ;\S otnsettcr for ca. l70 tiiillioiier kroiicr, og Iiar 107 atisattc. I3cdriftcti er representert orer licle landet gjciitiotn distriktskotitorer og satnarbcidspartticrc. hlapci kjoper Sl"', ar aksjetie i Rcscoii, og navnet pi firmaet endres til Rescon Mapei AS. Rescoti hfapci ;\S lilir 99,5?'0 hlapci-eid. Rcscoti Mapci,IS feirer 25 irs jubileum. Starter forstc produksjon ar hlapei- produktir. Ilescon Mapei AS blir sertifisert ihlit. NS EN IS Rescon Mapei un,ider med liytt distnbiisjonssenter. Rescoli h'lapci hoster gevinsten av investeritiger gjort i logistikk, rareflyt og oinleggingeri av prodiiksjo~isprosessenc - omsehiiiigsoktiing på 26':'" ift tned 6x1 alisart mindre i forliold til aret for. Rcscoii h'lapci etablerer deli nordiske salgsorgaiiisasjotien. Otiisetliitigeii okt nied 24"h. Rescoii hlapci liar eii onisctniiigsoknitig pi 16"/0 (til 363 MNOI;), og starter utbyggiligcii av tiytt I'oLl- senter og fabrikk for produksjoti av tilsctiiitigsstoffer. Rescoli Maliei åpiicr nytt I;oU- og tcktiisk setiter, og tiy fabrikk for tilsctiiiiigsstoffer. 13cdriftcri setter omsctnitigsrckord med 441 hlnoi<, cti okliiiig pi 21,S?4~. Norses Forskiiitigsråd iitpeker <:olicretc Iiiriovatioii Cctitre (COIN) til Seiitcr for Forsktiingsl>ascrt Itino~~asjoti, og senterets lioredmål er I bli lederide i liiiropa itiiicti betotigforskning. liescon hlapei er deltaker i senteret. Mapei's utvikling hlapei ble gniimlagt i hlilano, Italia i Mapei startet med produksjon av farget gips og kaseitibaserte klebemidler, men utvidet senere til klebemidler for byggebransjen, og deretter pilvprodukter. hlapci satser i dag hnctifor folgende produktomrader: I'roduktsystetncr for tutiticl- og utidergrniitisprosjekter. 'Silsetningsstoffer for betong- og sernetirproduksjon. Komplett system frjr reparasjon, rehabilitering og overflatebehatidling av betong, inur og puss I'roduktsystetner for overflatebeliatidling og avretting av gulv. 1)rodukter for trititilydsisolasjot~ ar bolig- og tizringsbygg. I'roduktsystcmcr for vanntetting, injeksjon og beskyttelse ar betong. Sertifiserte produktsystemer for vitrom. I.im og fugemasser til keramiske fliser og naturstein. Iim for alle typer gulv og veggbelegg.

4 Rcscoii Mapei skal rnre det ledencic selskapet i Nordcn og Baltikum iiinen teknisk kjemiske prodiiktcr til bygg og anlegg. Forretningside Resc«ri Mapei skal med lotinsomliet urnikle, produsere og selge niarkcdets beste produktsystcmcr og tekniske losnitiger. \'art produktspekter er bredt sammensatt innenfor omradet betongteknologi og pol!.tncrkjcmi. Hovedmål 1;orbcdring av bedriftens resultat og l«iiiisomliet er en ovcrordiiet nialsetiiing. Sutnmeii av viire aktiviteter skal gi cii vekst i bcdrifteiis lolinsomliet. llcttc er gruiiiileggciidc i ct iiitcriiasjoiialt kotiserii for i sikre iilocstcriiiger og arbeidsplasser. Fokusområder Vidcrciin~ikliiig av produktdokumcntasjoii og produktkoinpetanse. Sterk fokus pi rareflyt ria fleksible produksjonssystcmer og optimaliscriiig av prosesseil via kontinuerlige forbedriiigcr. ;\mbisj»iicn er at liescoii Rlapci skal være konsernets referaiiseenhet iiiiien kvalitet, kompetanseuh~iklliig og drift. Grunnleggende verdier og holdninger liescoii Mapei skal vare en av de mest attraktive arbeidsgiverne i bransjen, med hoy anscelsc blaiit ansatte og de som bor i de narmestc kommunene. hlalsetiutigeii er a lia et godt arbeidsmiljo med oppsiktsrckkeiidc lavt sykefravar og iiigeii ar1)eidsskader. Iiirolvcriiig, kommunikasjoii, opplnring og et godt samarbeid nicd ailsattc og tillitsvalgte skal prcgc var liverdag. 1.cdclsc av bcdriftcn skal tninimuiil gi de rcsultatcr som kreves, og som sikrer positiv utvikliiig og investeringer. Iior i oppiii dcttc må ledelse pa alle niva ha felles mal, samstemte planer, og c11 risualisrriiig slik at disse kan folgcs opp. Vedtatte ledelsesprinsipper skal vare cii rettesnor.

5 Miljnpolitikk Rcscoii Mapei skal ha en ansvarsbevisst Iioldiiing til miljoet:,\ile som arbeider for Rescon hlapei,is har et ansvar nhr det gjelder forvaltning av helse, niiljo og sikkerhet. lin god iiinsats på dette omridet er avgjørende for at rirksoinheten skal oppnigode resultater. liescon Rlapei's idjopolitikk omfatter en forpliktelse til kontinuerlig forbedring. Dette oppiias ved intern og eksterii opplariiig, og gode iuteriie kon~muiiikasjoiissysteiner. Bedriftens ISO- systeiner og a~~riksliindteriiigssystcm skal rare aktive verkto- for forbedringer. I3cdriftcti gjeiinomforcr interne revisjoner for i sikre at forl)edriiigeii skjer kontiiiucrlig iiiticiifor Iivcr arrdeling og ititictifor Iivcrt område som oinfattcs av bcdriftciis sryriiigssgstem. I:or a n:i disse inålciic vil vi I>cstrcl>c oss pd å I>ctiyttc tilpasset teknologi i forbindelse nicd produksjon og I)i.uk av våre produkter. \'i skal utnytte rir kurinskap i forskning, produksjon, salg og adininistrasjoii til kontinuerlig forbedring av miljoinnsats og sikkerhet. (;]ennom styririgssystemene Iiar ri forpliktet oss til i encrlevc alle rcle~~atitc lover og forskrifter som gjelder for rart industriomride. Bedriftens kvalitetssikringssysrem ble forste gang semfisert ihlit. NS EN IS i Sammeii med '?RIAS- godkjenning og sertifisering iliht. NS IiN IS utgjor dette et koinplett system for ledelse og styriiig. Systemene tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk lielse-, iniljo-, og sikkerhetsarbeid i virksomlieter (IiiteriikotitroUforskrifteii), fomre~isiiingsforskriftciis kapittel 38 (om IiMiiS), NS 1iN IS og NS lin IS edrifteii ble sertifisert ihlit. NS 1-N IS i tiiars Rescoti Mapci,\C ble sertifisert ililit. O1 IS,\S 1 X001 og NS IS i november Ilet Norske Veritas (:ertificatiou,\c er bcdriftcns scrtifiscriiigsorgam og miljokoiitrol11)r..\kkriditcririgsnumnierct er IihlS 001.

6 Prosesser Prodiiksjoiieii ved liescoti I\fapei i Nord-Odal er delt i Flyteiide produkter og I'iil\~crproduktcr. 1. Flytende prodiikter Prodiiksjon av tilsetningsstoffer til betong I'roduksjoileii er en blande- og/cller opplosiiiiigsproscss av kjemikalier i lukket system og gir ingen biprodiiktcr. I'roduksjoiieti foregir uteli utslipp til luft eller vatiti. Prodiiksjoii av herdcplast I'rodiiksjoilen er eii blatide- og dispergcriiigsprosess av kjemikalier, filistoff og pigiilenter. l'roscsseii gir ingen biprodiiktcr. Produksjoneti foregigr uten utslipp til luft eller vatiti. Prodiiksjon av spcsialm<~~tler Produksjonen er ei1 mekatiisk blanding av kjemikalier, senienter og spesialsatid Prosesseii gir ingen biprodukter. I'roduksjonsprosesscrie foregir i lukket anlegg uten utslipp til luft eller vann. Råvarelagring ;\Ile kjetnikalicr soiii beil!-tres i produksjorien lagres på egne tanker. hled unntak av tank for basis cpoxy, er alle tatikeiir sikret t11ot utslipp ved at de er plassert i oppsaiiiliiigskiim. I forbindelse mcd transport av rivarer kan uliell inntreffe, f.cks. ved at eniballasje skades, og initidre mctigder kjemikalier lekker ut innciifor et avgreiiset omridc. Dct er satt ut absorbeliter pi alle kritiske steder. Produksjonsvolum med forbruk av råvarer, vann og energi Produksjcasvdm i tonn lqspesialmertel WTilsetningsstoffer til betong OHerdeplast

7 I'or a prodiisrrr dettr kloptc brdriftrn itin folgiiidc mciigdc ravarcr: Råstoff til produksjon av flytende produkter i tonn Råstofi til produksjon avspsialmmtler i tonn Organiske lesningsmidler i kg MMetyiisobutylketon (MIBK) OAceton OAromatisk Iisningsmiddel Økningen for noen av råvarene kommer av produksjonsøkningen for enkelte produktområder. Dette er tall som vil vanere pga. etterspørsel i markedet. Reduksjonen for noen av løsemiddeltypene er et resultat av substitusjon, som resultat av bla. kravlønsker i markedet. Økningen av aromatiske løsningsmidler fra 2006 til 2007 er en følge av at en økning i produksjon av herdeplaster medfører større vaskebehov av produksjonskar og produksjonsutstyr. * Mengden akrylemulsjon har vært underrapportert for årene Årsaken er at samtidig som bedriften faset ut &n type akrylemulsjon, ble det ikke rapportert tall for erstatningsproduktet.

8 Energifwbruk. elektrisitet i kwh Propanforbmk i liter

9

10 Avfallsmengder Diverse avfallsmengder i tonn.papir UTrevirke OMetall.Farlig avfall OVaskevann Restavfall i tonn Deponert msrtelstw i tonn 12 1 o 8 6 EiDeponert msrtelstsv i kgltonn produsert pulverprodukter 4 2 o

11 hleiigden farlig avfall Iiar vist en svak oktiing, men er fremdeles iiincnfor det mai1 kan betegne som iiormalc svingnitiger. Nedgangen i restarfallsineiigden er oppnidd pa gniiin av at man er blitt mer bevisst til å sortere riktig. I tiilegg liar bedrifteti fatt ei1 del avfallstyper defiiiert utetifor rcstavfallskategorieii. Oki~iiigeii for iiiortelstor viser samme okeiide tendelis som for foregaeiide kr, og er et resultat av okt procliiksjoii for pulverbaserete produkter. Ilct har i de siste ir vart fokus pi i redusere nieiigdeii vaskcvaiiii som benyttes i produksjoiicii.,\ile produksjoiisproscsscr er gjciiiiomgatt incd tanke pa å benytte iniiidrc vaiiii i livcr raskcproscss. De siste irciic har inaii sett at vask~~~aiinsniengdcti liar okt betydelig ppa.pfi)duk"oi~sokning og Iioy andel rehir fra kuiider. Emballasje /\Ile Iicrdcplasrprodiiktcr og andre flytende prodiikter Inreres i einhallasje ar blikk cllcr plast. Storrelseil varierer fra 0,3 liter til 200 liter. Rcscoti hfapci er tilsluttet hfaterialselskapenes ordliinger for retur og gjciivinning av cml)allasjca~~fall; Groiit l'uiikt Norge AS. I Sverige er ri tilsluttet Reparegisteret AR. Transport Rescon hlapei ;\S eier ingen eple transportmidler. Redriften Icicr inn det tiod.i,ctidigc beliov til enliver tid. Intemtransport foregar med diesel-/el- tnicker. Noen av bedriftens selgere benytter firmabil. Ilet er satt begrensriinger for lasting og lossiiig ved bedriften i spesielle tidsrom pa dmgilet.. I. ransporteil foregår ved faste avtaler med traiisportorer, og \,ed le\,eraiidoi7urderinger vektlegges forliold som berorer ytre tniljo. ;Ille Rescoli hlapei's produkter er merket i lienliold til gjeldende forskrifter. Opplysniiigciic skal sikre at sluttbruker liåiidtcrer produktet på riktig niatc og at risikoeii for feil I>mk og/cller everituelle skadevirkninger pa tililjoet reduseres. Det utarbeides I IhlS- og produktdatablader som iiiiielioldcr oppl~stiitigcr om Iiclsc- og miljofarer i tillcgg til bniksr;cilcdtiiiig. Rcscoii hlapci arrangerer kurs interiit og ekstertit i korrekt bruk ar produkreiic. Rcdrifteii satser offensivt overfor Ievcraridorcr og samarbcidspartncrc når det gjelder miljobevisstliet og aktiv miljolioldning. Rescon Rlapei Iiar innarbeidet fortlopende miljokrar i alle innkjopsavtalcr. Ilct stilles krav til produksjonskralitet, lereransedyktighet, miljoholdtiing og tilfredsstillende dokumentasjon. Ilet er szrlig ved iiinkjop av emballasje og kjemikalier at bedriften setter fokus pi miljoforbedringer.

12 Helse og sikkerhet Helse Kescon Mapei skal akrivt soke a beskytte den enkelte arbeidstakcr mot helseskader. Radgivere vedroreiide helsearbeid er bedriftens egen \'erne- og I Ielsetjeiieste. Bedriften er tilkiiyttet IiMS Ost I3cdriftslielsctjciicstc. Orerordtiet mal for Iielscarbcid er a drive virksomliet pi ei1 slik mate at niaii iiiiiigir lielseskadcr Iios atisattc og aiidrc, satiit aktivt arbeide for a fremme aiisattes helse. I Ivert ar utarbeides det ei1 liaiidliiigsplaii for aktiviteter itiiicnfor I IMS sainmeii med bedriftslielsctjciiesreii. Ilisikovurdcriiigcr hciiyrtcs hyppig i arbeidet med i redusere porcnsicllc farer ved Iiaiidrcritigcii av kjeinikalier. Dct fokuscrcs ogsi pi I~riik av korrekt hpc vcriicutshr. Rcdriftcii ble sertifisert ililit. 01 IS;\'; "I,edelscssysteni for arbeidsmiljo" i iiovcmhcr Sykefravær totalt Totalt sykefravær i % Prosent., n 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Gjsnitt Kvartal Srkcfravnrct liar liart cii positiv utvikling de siste areiic, og malsctnitigen om a lia et ckscpsjoticlt lavt srkcfrarzr er silcdcs pi god vei oppnådd Dog Iiar gjcriiionisiiittlig sykcfrarzr i 2006 og 2007 vcrt Iioycrc ciiti onskciig, mcii det kali dokutncntcrcs at oknirigen ikke har relasjoti ril arbeidsplasscii cllcr arbcidsforliolclciic. Srkcfrarzrsprosenten liar gatt opp fra 5 C i 2006 til 5,8% i Rcdriftcn jobber videre for a n% målet ihlit. strategi - " ha et oppsiktsvekkeiide lavt sykefravær". Alle er med pa a skape et gotit arbeidsmiljo, og man har fokus pi forebygging. IDctte for a gjore arbeidsplasseii til et sted hvor mat1 trives og har det bra. I lieiihold til vår prosedyre skal deii eiikelte leder folge opp deii srkmeldtc arbeidstaker slik at mai1 opprettholder koiitakt med arbeidsplassen i sykdoinsperioden. Samtidig sikre s\.kincldte tilbud om oppfolgiiig og tilrcttcleggiiig for raskest inulig tilbakeforing til arbcidsplasscii. I tillegg i redusere Iaiigtidssykc~ncldiiigcr, der detre er inulig, ved tiltak pi arl~eidsplasscii slik at dcti atisattc primzrr kali koininc tilbakc i siti ordinnrc stilliiig, sckutidzrt i cii anticn stilling ved samme arbeidssted. Som cii siste losiiing skal aiidrc innliglieter utproves. Side 12 oi, 18. Milinrerlrriorcls<~ 2007

13 Sikkerhet 0vcn)rriiict sikkcrlictsmil for Rescoii Mapci er at det skal arlxidcs aktivt I~laiit allc aiisattc for å fi forståelse for de strciige krav til sikkcrlictsbe\.isstliet og disiplin soiii stilles for 6 opprettholde Rcscon Xlapei som cii sikker arbeictsplass. I 2007 er det registrert to skader mcd sykefrarm i Rescon hlapei. 13cdriftciis itidustriveril er plassert i klasse Il. 13edriftcn har eget industriverti bestaende av 15 personer. Itidustrivernet dekker tilleggstjenesten "Orden & Sikriiig" og fuiiksjoticii "12arlig gods - klemikaliererti". Samtlise liar gjeimoingatt forskriftsmessig oppkriiig. I<otnmuiieii liar gjetiiit>mfort braiititilsyii i l)et ble ikke registrert avvik. VESENTLIGE DIREKTE OG INDIREKTE MILJBASPEKTER Rcscon hfapei AS shrcr siti niiljoprcstasjoii og miljomålsctiiiiig ria bcciriftcns miljoprograin. I>ct er opprcttct miljostyriiigsgnippe sotil irlig gjciinomghr allc aspekter, og i gruppen vedtas miljoprogram for neste periode. Bedriftens miljnaspekter lav bciydning = I. middrls betydning = 3. Iiny hetydning = 5 Påvirkning fra vesentlige miljnaspekter Menncskc Miln lav påvirkning = I, middcls påvirkning = 3. lhay pdvirkning = 5. ickst og tall i fct skrifi er hedrifiins vescntligstc niilin.lspeklei. De vesentlige aspektene er utvalgt med bakgrunn i hvilke påvirkninger bedriften anser som viktigst å holde under kontroll med hensyn til egne ansatte og ytre omgivelser (naboer). Deretter foretas en prioritering blant de vesentligste påvirkningene - altså de bedriften anser som primært viktigst, og som vil ha størst positiv effekt samlet sett. Relasjon til lovgivning innenfor de ulike områder hensyntas også.

14 VURDERING AV MILJØFORHOLD Stoynivhct fra bedriftetis rirksomlict er gnlticlig kartlagt, og opplc\~s ikke som et stort prol>lcni I>ct er ikkc registrert klager fra iial>ocr i Stoy ved bcdriftcii kommer i all linvedsak fra ~~ctitilasjonsanlegg og avtrekk fra produksjoti. I tillegg kommer stoy fra stol-sugiiig i produksjonslokaletie for mortelardelitigen. Stnvsugiiigen er nodrendig for i opprettliolde et forsvarlig inneklima, og for Iioldc stovplagen tiede. Stovsugiiigcii tar kort tid lnrer galig deri foretas, si deiiiie stoyeii ril rzre av kortvarig karakter. llet er truffet eti rekke tiltak for a bedre forlioldetie ruiidt evrit. stoyplagcr, bla. forbedret filtcrtckiiikk, iiiiikapslitig/avskjerinii~~ av avtrekk og nitiliemessig vedlikeliold. Ilitertie rutitier er ogsa ililiskjcrpct. I tillegg ril det wrc stoy forbulidct med sch~ tnortel produksjotisanlcgget, mcii dette liar storst pivirkliiiig for våre cgiic atisatte. Ilet er ogs5 lier foretatt inililiger sotn viser at mai1 liggcr pi greiiseri ar det tillatte. Ilct er et omfattelide arbeid B fi bort dciine type stoy. Det ble utfort iiyc ekstcrtic stoymålingcr i 2007 som viste noe for lioy ckstcrii smypåvirkni~ig i tidsrommet hlålcrcsultatcne viser at gjeniiomsiiittsstoyen målt i 1,cq db (11) er en god del lavere red denne mhlitigeii cnii i Ilette gjelder også for impulsstoyen målt i I'cak db (C). hlan liar bygget itin problemkildene ytterligere for i prove a redusere denne stoyen, og det er bestilt stovmåling pa liosteti 2008 for i male effekten etter at nye tiltak er gjennomfort. Utslipp til vann og jord Alt vaskevann fra produksjoilen, som f.eks. fra reiigjoriiig av produksjotisutstyr, tankbiler og coiitaiiiere blir oppsamlet pa egiie bclioldere. lili aiidel ar dette vanriet resirkuleres, og rcsteii går til destruksjon. llct kommuiialc lediuiigsncttet skal tiormalt sett kun utsettes for ovcrflatevaiin som gir ria utskiller inii i det kotntniinalc kloakkiiettet..\vlopsiiettet forer til reiiseaiilegget pi Salidsaura. Det kominutiale rciiscanle~qct baseres pi eli kombiliasjoti ar tnckaiiisk/kjcmisk/i~iologisk rciising med aluminiutnsulfat sot11 kjemisk rcliscmiddcl. Renset rarin ledes si til Storsjocli ria eri lcdiiing, og utlopct er 4110 meter fra land, og på h incters dyp. Det er ikkc påvist tiegative rirknitigcr i resipieiiteii. Ecdriftcii slipper ikke ut iioe til jord. I>ct er utviklet prosedyrer for å forhiiidre evcnniclle uliell. samt svstemcr for skadebegretisning av disse.

15 Utslipp til luft I3cdriftcii benytter iilikc kjcniikalicr som rårarcr i siiie produkter. I<jcmikalichl?ciic oinfattcr bide miljoskadelige stoffer, etsetide, braiinfarlige og giftige stoffer. For akseleratorproduksionen ben~ttes kjemisk felling av ereiihieiie aqasscr, slik at utslipp til luft er iicglisjcrl>ar. For pulverproduksjon er det ingen utslipp til luft bortsett fra en viss mengde stor som skapes i de ulike produksjotistriuti. I;or å redusere dette problemet beiiyttes det avtrckkspunkter og stovoppsaliiliiigsputiktcr, foniten direkte bruk ar stovsuger med filteroppsamling. Utslipp av flyktige organiske forbindelser kali skje ved dosering i blandekar. Dette utslippet aiiscs i vare si lavt at det ikke medforer tiegative.r,irkliiiigcr for det ytre niiljoet. Dc tidligere luktproblcrner er ril kommet incr eller iniridrc liclt bort siden I~yggitigcii av ny fabrikk for tilsctiiiiigsstoffcr medforte at lasting og lossing al7 flytciidc rlvarcr på I~ulk iii Illir hitidtert i lukkct systcm. Ilnidlertid fjcriics ikke dcttc som et ar bedrifteiis vcsciitligstc miljoaspcktcr for mari Iiar liatt cii cvalucriiigsperiodc pi ett Ar. Transport Lltslipp fra traiisport vil rcre relatert til eksos og stoy. Ilet er omfattende transportaktivitet inli og ut av bedriften til enhver tid, og det er nok stoy som er mest plagsomt for rare nærliggende naboer. illlikevel er siniasj»tien betydelig forbedret tned byggingen av distnbusjonssenteret, da dcttc bygget har fort til storre skjerming iiiot naboer. Det foreligger forbud mot tomgaligskjorilig. Vann og energiforbruk I5cdrifteti produserer c11 rekke \,annbasertc prodiiktcr, og oatiiiforbiuket oker iiar deri totale produksjoiieii oker. Ile siste irene liar derine nietigdeli vart»kclidc, mcti i 2004 gikk det iied til iiiri..\naken var okt fokus pi reduksjoii av rannmcgdcii som I>cii!.ttcs red raskiiig i det ctikcltc procluksjolistriliti. I;ra 2005 liar dclilic aiidclen okt jeoiilig som et resultat av produksjonsokning og rchir fra kuiidcr. Noe av okningen i raniiforl~niket for 2007 er iiok ogsi relatert til bnikcii al7 vann uiider byggiiigcii av nytt hli- senter og produksjoiislokaler for tiisenungsstoffer. Bedrifteiis el-forbruk Iiar vært stigende fra 2000, selv om den flatet ut noe for For arene 2004 til 2006 ser det ut som man har iiidd et terskelniva, men pga. at man stadig innforer storre grad av automasjoil, og at man oker produksjoilen lirert ar, antar mat1 at stromforbruket ril fortsette a oke. Stromforbrukct oktc ogsa for 2007, ineii dette skyldes i stor grad deti Iioye b!~ggcaktiviteteii rundt oppforiiige~i ar iiytt IioL1- senter og produksjotislokaler for tilsetniiigsstoffer. Avfallsbehandling 13cdriftcii liar avtalcii GRL3N'I' I\NSVI\R med Vcolia Miljo ils, vcdrorendc liliidteriiig ar folgelidc avfallsfraksjoner: Papir, treverk, jerii og metall, I:J:-avfall, farlig avfall, plast, sikkcrlietstnakulrring, restavfall, vitorganisk samt bildekk. Denne artalcii sikrer at avfallet blir håtidtert pi cn forsvarlig m8te i trid med gjeldeiide rcgchrcrk..\rlig meiigdc farlig avfall er forholdsvis Iioy ved bedrifteii. ;\vfallct blir lia~idtcrt ihlit. "Forskrift om gjenriniling og beliandlitig ar avfall". Det er truffet cn rekke tiltak internt for i redusere avfallsmengden. Arfaliet star i avliste containere. Sid(, /.i,rrii, /X. A4ilj~~i.<~~l<~~jo~~~I.s~~ 2007 zd"''"% DET NOR~VERITAS

16 Risiko for miljnulvkker/nndsituasjoner llct vil alltid fiiiries cri viss risiko forl)undet med briikcti av kjcinikalicr. Iirfaritigsmcssig Iiar dcttc ikke ~ ~ et prol~lcni ~ r t rcd l>edrifteii, og dcttc skyldes at man liar godc proscd~rer som omfatter lagring, bruk, utstyr til innsats og personellets crfariiig. Bedriften er godt utstyrt for a takle evnt. nodsiniasjoncr med bla. eget itidiistrkeii med 15 medlemmer, god kontakt med branin~cscn som er 5 minutter unna, og enkle varslingsnititier. I tillegg er alle lagertailker for rivarer (kjemikalier) plassert i oppsamlingsbinger som kati handtere store nodutslipp. Llto\.cr dette har man ogsa knyttet til seg eksternt vaktliold som kontrollerer bedriften pi tiattestid. I:or ilarniere informasjon, se risikorurdering ar bedriften ifm. srorulykkeforskriftrii Klager, anmeldelser og bøter Itcscoii hlapci Iiar i 2007 ikke mottatt klager. 13cdriftcti anser at tiltakene inaii liar etablert for B lioldc kolitroll tiicd stoy og utslipp er gjciiiiointctikt og i forliold til de aktivitctcr som til eiilivcr tid foregir. Sic/<, 16 /,I, 18. A!i/rdgr/ *atri B DET NORSKE VERITAS CERTIFICATION AS P"I*h+io 200%

17 MILJØMÅL OG MILJOPROGRAM I~cscon hlapci har vedtatt fcilgendc miljomil/miljopmgram for 2008/2009:.... I Tiltak.-.. Avdekke mulige kilder til å redusere / oret ta ENDK- gjennomgang. energiforbruket. Redusere bedriftenspapirforbruk med 10% zf Komme innenfor utslippskravene for stq HVA BLE OPPNÅDD I PERIODEN 2007? Holdningsskapende arlieid. Se på mulighet for tosidige utskrifter. Innbygging av stnvutkast og st~rvszrger. Innbygging av ventilasjonsaggregat. t i ' ~ ~ I--- I I ~ ~ ~ ~ ~ ~ I I ; I ~ & ~ Y ~ '. ~,., Oi~<~r.or.(lr~<~t ,iir. 11.sikil' (11 ~C(/I.~/ICII ikki, Ilur- irtslipp.som har uheldig inni'irkniiig pu som skjer ifm. lossingilasting av kjemikalier. Kvalitetssikre at det ikke skjer utslipp fra fordrqningsbasseng til resipienter er luktplager betydelit: redusert, for ikke å si belt I horte. ikke mortatt kl&erpi rlc,;ta i Hele fordum~ninushasst,npet, ble renovelu u I ble uiskiftet, det ble lagt ny duk, og alle rnrgater ble inspisert av eksternt firma. Bassenget er også endret litt med tanke på funksjonalitet, slik at det i tillegg er blitt lettere å vedlikeholde på jevnlig ( basis. Redusere hedrzftenspapirforbruk (;.) med 10% / Oppnådde en reduksjon på 15,5% -~ ~ I zf l 'l'all for papirforlinih er relatert til mrngde rent papir sendt til glenriniring \<a avfalls!.stemet. I

18 ANDRE OPPLYSNINGER hliljokontrollor: Det Norske Veritas <;ertitication 11s. Ncstc miljoredcgjorelse skal foreligge innen: Nord-Odal, mars 2008 Ilapportct~ er utarbeidet av: ~IIail I<. Lllstad Kvalitctssjcf C

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Produkter for BYGG OG ANLEGG

Produkter for BYGG OG ANLEGG Produkter for BYGG OG ANLEGG RESCON MAPEIS UTVIKLING 1976 RESCON blir etablert med produksjon av herdeplast, tilsetningsstoffer til betong og spesialmørtler. 1983 RESCON etablerer datterselskapet RESCONSULT.

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Innhold Forord Side 3 Vår virksomhet Side 4 Vår drift Side 5 Miljøstyring Side 6 Miljøaspekter Side 7 Miljøpåvirkning Side 9 Oppfølging Side 9 Side 2 Forord K. LUND

Detaljer

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015 NS-EN ISO 14001:2015 ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY as Drammen 05.10.2015 ------------------------- Daglig leder Side : 2 av 7 INNHOLD ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS... 3 Miljøpolicy... 3 Miljøaspekter...

Detaljer

Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju

Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr. 31.12.2016 Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang 1. Status 2016 2. Ny periode 2017-2019 Miljøsertifisering etter

Detaljer

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet Juli 21 Miljørapport 21 Helse - Miljø - Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet Miljørapport 211 Helse - Miljø Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS Årlig klima- og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS ble etablert som et aksjeselskap i 28 og eies av Nordre Land

Detaljer

Opplysningene som skal gis, gjelder følgende virksomhet:

Opplysningene som skal gis, gjelder følgende virksomhet: Opplysningene som skal gis, gjelder følgende virksomhet: Navn SKIFTUN OG HERDLA Avdeling Virksomhetens organisasjonsnummer 91888137 Beliggenhet Stangnesterminalen 3 949 HARSTAD Var virksomheten i drift

Detaljer

MILJØRAPPORT 2008. maxit Leca Vestnes

MILJØRAPPORT 2008. maxit Leca Vestnes MILJØRAPPORT 2008 maxit Leca Vestnes 1. MILJØRAPPORT FOR 2008 Miljørapporten er et ledd i maxit Leca Vestnes sin miljøsatsing og arbeidet med oppfølging av bedriftens miljøstyringssystem etter standarden

Detaljer

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø Miljøerklæring 2014 Økende bevissthet på miljø Forbrukere og myndigheter fokuserer mer og mer på bruken av kjemikalier i industrien, og nødvendigheten av å ivareta miljø og vår egen helse. Her følger informasjon

Detaljer

KLP - Hovedkontor i Oslo

KLP - Hovedkontor i Oslo 6.4.216 Utskriftsvennlig statistikk KLP Hovedkontor i Oslo Miljøfyrtårn KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport for 215 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 5 4,7 % 4,6 % 4,7 % 4 4,1 % 4,9 % 4,2 % 3,87 % 4,21

Detaljer

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune.

Endret tillatelse til utslipp fra Tine meieriet Sem i Tønsberg kommune. Tine meieriet Øst Sem Postboks 114 3107 SEM Vår saksbehandler / telefon: Deres ref: Vår referanse: Vår dato: Sigurd Anders Svalestad 2003/7040 28.10.2003 33 37 11 90 Arkivnr: 461.3 Endret tillatelse til

Detaljer

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet Miljøhåndbok INNHOLD 1. Introduksjon Miljøstyringssystemet 2. Gunvald Johansen Bygg AS Organisasjon 3. Visjon og politikk 4. Miljøstyringssystemet a) Organisasjon og ansvar b) Planlegging c) Iverksetting

Detaljer

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 908 47 910 Bodø, 15.9.2017 Styresak 97-2017 Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Styret i Helse

Detaljer

5 4,31 % 4,18 % 4 3,65 %

5 4,31 % 4,18 % 4 3,65 % 6.4.216 Utskriftsvennlig statistikk KLP Banken AS Miljøfyrtårn KLP Banken AS Miljørapport for 215 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 7 6,76 % 6 5 4,31 % 4,18 % Prosent 4 3 3,21 % 3,65 % 2 1 211 212 213

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forskrift om opplysninger om bygg- og anleggsavfall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Eggen lisbeth.eggen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2006/8172 - /M60 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

1 Avfallstyper og avfallsmengder

1 Avfallstyper og avfallsmengder 4 VILKÅR FOR UTSLIPPSTILLATELSE OG TILLATELSE TIL ETABLERING OG DRIFT AV SORTERINGSANLEGG FOR AVFALL Bedrift: Stig Dyrvik AS, Gitt dato: 01.09.2004 Postboks 127, 7261 Sistranda Anlegg: Sorteringsanlegg

Detaljer

negative belastningene på det ytre miljøet.

negative belastningene på det ytre miljøet. MILJØRAPPORT 2010 Innledning Glamox er et norsk industrikonsern som i over 60 år har utviklet, produsert og distribuert profesjonelle belysningsløsninger. Selskapet er blant de 6 største leverandører til

Detaljer

Navn på virksomhet Foretaksnummer Besøksadresse Postadresse Telefonnummer, faksnummer, e-postadresse Internettadresse Organisasjonskart

Navn på virksomhet Foretaksnummer Besøksadresse Postadresse Telefonnummer, faksnummer, e-postadresse Internettadresse Organisasjonskart Dette dokumentet gir veiledning til søknad om tillatelse til utslipp av radioaktiv forurensning og håndtering av radioaktivt avfall i henhold til 11 og 29 i forurensningsloven, jf. 4 i forskrift 1.11.2010

Detaljer

Rapport etter kontroll ved Namdal Plast AS

Rapport etter kontroll ved Namdal Plast AS Rapport etter kontroll ved Namdal Plast AS Virksomhet Virksomhetens adresse (anlegg) Namdal Plast AS 7750 Namdalseid Deltagere fra virksomheten Atle Opdahl (daglig leder) Monica Melum (kontor) Organisasjonsnummer

Detaljer

KLP - Regionkontoret i Bergen

KLP - Regionkontoret i Bergen 6..216 Utskriftsvennlig statistikk KLP Regionkontoret i Bergen Miljøfyrtårn KLP - Regionkontoret i Bergen Miljørapport for 215 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 7 6,25 % Prosent 6 5 3 5,3 %,9 %,67 %,6

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 5,53

Detaljer

Miljøstyring i Helse Nord, miljøpolitikk og miljømål

Miljøstyring i Helse Nord, miljøpolitikk og miljømål Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 301 2012/20 Tor-Arne Haug/Asbjørn Elde Bodø, 15.2.2013 Styresak 14-2013 Miljøstyring i Helse Nord, miljøpolitikk og miljømål Formål/sammendrag

Detaljer

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver.

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver. Innledning og bakgrunn Denne statusrapporten vil identifisere arbeidsområder og tema som skal danne grunnlag for en strategisk plan for miljøforbedringer og miljøstyring i Ipark. Rapporten kan brukes som

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 648, Millioner kr 68, Millioner kr NB! Omsetning

Detaljer

Rauma videregående skole

Rauma videregående skole Rauma videregående skole Miljørapport for 215 Systemkrav Antall elever og ansatte 25 233 236 238 224 225 Antall elever og ansatte 2 15 1 5 211 212 213 214 215 1 av 1 25.2.216, 11.45 Arbeidsmiljø Sykefravær

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til permanent plugging av brønnene 8 brønner på Varg (PL 038) Talisman Energy Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Inspeksjon ved Hvebergsmoen Potetpakkeri AS Endelig rapport. Bedriftens adresse: Hvebergsmoen Potetpakkeri AS Tlf. nr. 2264 Grinder Org. nr 980 697 460 Inspeksjonsdato:

Detaljer

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens Daglig leder 10.001 200114 1.0 representant 1. Innledning 1.1 Miljøledelse i Vitek AS 1.2 Bedriftsopplysninger

Detaljer

Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04.

Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04. Fylkesmannen i Oppland Inspeksjonsrapport Saksnummer i ephorte: 2013/3165 Informasjon om virksomheten Navn: Hydro Aluminium Profiler AS Dato for inspeksjonen: 19.04.2013 Adresse: Postboks 600, 2808 Gjøvik

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2016/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2016/ / Miljøvernavdelingen Cipax AS Holtermoen 12 1940 BJØRKELANGEN Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974

Detaljer

Rapport etter kontroll ved Slakteriet til Emilsen Fisk AS

Rapport etter kontroll ved Slakteriet til Emilsen Fisk AS Rapport etter kontroll ved Slakteriet til Emilsen Fisk AS Virksomhet Virksomhetens adresse (anlegg) Emilsen Fisk AS Lauvøya 7900 Rørvik Deltagere fra virksomheten Dennis Andre Wahl (kvalitetskoordinator)

Detaljer

Erfaringer med ISO 14001. Miljøledelse, Grønn Byggallianse

Erfaringer med ISO 14001. Miljøledelse, Grønn Byggallianse Erfaringer med ISO 14001 Miljøledelse, Grønn Byggallianse 2/5/2010 2 Innhold Litt om Undervisningsbygg Erfaringer med ISO 14001 Våre miljømål 3 Et skolebygg å være stolt av! Oslos største eiendomsforvalter

Detaljer

Miljøvurdering i SINTEF Teknisk godkjenning

Miljøvurdering i SINTEF Teknisk godkjenning Miljøvurdering i SINTEF Teknisk godkjenning Kontakt- og informasjonsmøte om produktdokumentasjon 17. nov 2010 Silje Wærp, SINTEF Byggforsk 1 Miljøvurdering i SINTEF Teknisk godkjenning Hvorfor? Hvordan?

Detaljer

Det handler om vår identitet

Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Jernværket ble grunnlagt 1657, og er i dag en av Norges eldste og mest tradisjonsrike bedrifter. Gategods ble en del av produksjonen i 1952, og

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Teko print & kopi AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 9 Handlingsplan for 1 Teko print & kopi AS Miljørapport 9 Generelt Omsetning 6, Millioner kr Arbeidsmiljø Sykefravær

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Prioriterte tilsyn avfall Hva har dette avdekket?

Prioriterte tilsyn avfall Hva har dette avdekket? Prioriterte tilsyn avfall Hva har dette avdekket? Tromsø Kommune Byggesak Saksbehandler/ tilsyn Jørn Ridderseth Tromsøkonferansen 2013 NKF 1 Tidsavgrensede krav om tilsyn (fokusområder) jf. SAK 10 15-3

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Navn E-post Tlf. (arb.) Land Christine Røgenæs crogenes@skovly.no +47 22 79 35 45 Norway

SIKKERHETSDATABLAD. Navn E-post Tlf. (arb.) Land Christine Røgenæs crogenes@skovly.no +47 22 79 35 45 Norway 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Chemtox Norge AS HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Flytende håndsåpe. Nasjonal produsent/importør

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS

Miljørapport - Teko print & kopi AS Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 6,25 Millioner kr 4,14

Detaljer

Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital

Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital Erfaringer med miljøledelse ved St. Olavs Hospital Miljø- og klimakonferansen i Trondheim 11.3.2013 Nils Kvernmo administrerende direktør BP1 Virksomhet i hele Sør-Trøndelag Allmøte i gamle dager Hele

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 357,16 Millioner

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Revisjon Amdal Miljø Container AS Tidsrom: 21. 26.09.2011 Rapport nr.: 2011.001.R.FMRO Bedriftens adresse: Fylkesmannens revisjonsgruppe Postboks 354 Kristin

Detaljer

MILJØSTYRING. i NHO Service

MILJØSTYRING. i NHO Service MILJØSTYRING i NHO Service Miljøledelse Det er selvsagt med stolthet, men enda mer med glede, vi som organisasjon kan smykke oss med ISO 14001 sertifikat. Glede fordi prosessen har gjort noe med oss som

Detaljer

KLP Banken AS. Årlig klima og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

KLP Banken AS. Årlig klima og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: KLP Banken AS Årlig klima og miljørapport for 216 Beskrivelse av virksomheten: Ansatte som holder til i Oslo, er også en del av Miljøfyrtårnsertifiseringen i KLP i Oslo, og inngår i miljørapporten til

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 6 Miljøaspekter... 8 Miljøpåvirkning... 9 Oppfølging... 10 Oppsummering... 10 Egenprodusert tørke

Detaljer

Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan?

Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan? Byggavfall fra problem til ressurs Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan? Guro Kristine Milli og Mirja Emilia Ottesen 1 Avfallsplaner og kildesortering hvorfor? God planlegging

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 8 127, Millioner kr

Detaljer

Haraldrud energigjenvinningsanlegg

Haraldrud energigjenvinningsanlegg Haraldrud energigjenvinningsanlegg I miljøets tjeneste i 50 år 7.9.2017 Per Kristiansen Dir. EGE Brobekk 1961 T-banen i forgrunnen Bakgrunn 1960 - årene Deponiene i Groruddalen Stubberud, Romsås og

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2016/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2016/ / Miljøvernavdelingen Peko Marine AS Postboks 1071 1442 DRØBAK Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974

Detaljer

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Miljøsertifisering av SiV 2013 Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Sykehuset i Vestfold arbeid fram mot sertfisering 2011 2012 Informasjon forankring ledernivå

Detaljer

Miljø- og avfallshåndtering i et veiprosjekt

Miljø- og avfallshåndtering i et veiprosjekt Miljø- og avfallshåndtering i et veiprosjekt E16 Sandvika-Wøyen Statens vegvesen Region Øst Overordnede mål for avfallshåndtering Statens vegvesen skal i følge Håndbok 211 om avfall: Kartlegge virksomhetens

Detaljer

Inspeksjon ved Nortura Sandeid. Resultater fra inspeksjonen. Dato for inspeksjonen: 19. april 2012 Rapportnummer: I.FMRO Saksnr.

Inspeksjon ved Nortura Sandeid. Resultater fra inspeksjonen. Dato for inspeksjonen: 19. april 2012 Rapportnummer: I.FMRO Saksnr. Deres ref.: 2012/4538 Vår dato: 27.4.2012 Inspeksjon ved Nortura Sandeid Dato for inspeksjonen: 19. april 2012 Rapportnummer: 2012.010.I.FMRO Saksnr.: 2012/4538 Kontaktpersoner ved kontrollen: Fra virksomheten:

Detaljer

Miljørapport - Nortekk AS

Miljørapport - Nortekk AS Miljørapport - Nortekk AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 114, Millioner kr. 47 212 136,5 Millioner

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1 16, Millioner kr. 53 213 956, Millioner kr. 52

Detaljer

Fakta på bordet! Hvordan velge - metoder og verktøy for miljøregnskap

Fakta på bordet! Hvordan velge - metoder og verktøy for miljøregnskap Fakta på bordet! Hvordan velge - metoder og verktøy for miljøregnskap Hva Om EMS Konsult Hva er miljøregnskap Sammenheng med miljøledelse (ISO14001) Fokus og omfang Systematikk for datahåndtering (ISO14033)

Detaljer

A part of San Sac Group. Kapittel. Containere

A part of San Sac Group. Kapittel. Containere A part of San Sac Group Kapittel Containere Vår erfaring og kunnskap gir kildesortering med en rød tråd gjennom hele ditt prosjekt. ILAB containere en høyere standard ILAB container, lukket lift. Fra Strømstad

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 6,6 Millioner kr 11,2 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Norges Naturvernforbund Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Norges Naturvernforbund Miljørapport 29 Generelt Omsetning 24,4 Millioner kr 37, Millioner

Detaljer

Helland Møbler AS ønsker å framstå som en lønnsom og miljøbevisst bedrift med rene. Lakkavdeling Avfall: plast, metall, papp, spesialavfall.

Helland Møbler AS ønsker å framstå som en lønnsom og miljøbevisst bedrift med rene. Lakkavdeling Avfall: plast, metall, papp, spesialavfall. miljørapport 29 en ener på helse- og pleiemøbler holder til i Stordal Kommune på Sunnmøre. Bedriften ble startet i 1947 i en liten Tyskerbrakke med 5 ansatte. Bedriften har siden den gang vokst gradvis

Detaljer

Delprosjekt: Legemidler og miljø

Delprosjekt: Legemidler og miljø Delprosjekt: Legemidler og miljø Hvorfor et miljø- og klimaprosjekt? Utfordringsbildet Klima Miljøgifter Biologisk mangfold Ozonlaget Uttømming av ressurser Økt levealder og flere eldre i befolkningen,

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 871 858 632 Eies av (org.nr): 913 711 300 Besøksadresse: Vatnestrøm 4730 Iveland Telefon: 37 96 11 96 Bransjenr. (NACE-kode): 33.110 E-post: post.limtre@moelven.no

Detaljer

Utslippstillatelse av: Antall sider i rapporten: 6. Bransjenr. (NACE-koder): Forrige kontroll:

Utslippstillatelse av: Antall sider i rapporten: 6. Bransjenr. (NACE-koder): Forrige kontroll: 1 Rapport nr.: 06.101 Virksomhet: Virksomhetens adresse: EMAS-registrert: ISO-1400-sertifisert: YARA Porsgrunn KS-fabrikken Postboks 2500 3908 Porsgrunn Ja Bedriftsnummer: 974100169 SFTs arkivkode: 408/89-061

Detaljer

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06. Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning eller samspill Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.2010 Østfoldforskning AS Forskningsinstitutt

Detaljer

Miljø- og klimaprogram 2013

Miljø- og klimaprogram 2013 Miljø- og klimaprogram 2013 Miljøpolitikk Vi overholder gjeldende lovverk for helse, miljø og sikkerhet. Vi tar samfunnsansvar og arbeider kontinuerlig med å forebygge og redusere miljøpåvirkningene fra

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as 1 Innholdsfortegnelse: Innledning s.2 Menneskerettigheter s.3 Arbeidstaker rettigheter og sosiale forhold s.4 Ytre miljø s.5 Bekjempelse av korrupsjon s.6 Revisjoner

Detaljer

Utslippstillatelse av: Antall sider i rapporten: Bransjenr. (NACE-koder): Forrige kontroll:

Utslippstillatelse av: Antall sider i rapporten: Bransjenr. (NACE-koder): Forrige kontroll: Rapport nr.: 2006.088.I.SFT Virksomhet: SMA Magnesium AS Bedriftsnummer: 984680023 Virksomhetens adresse: Herøya Industripark 3908 Porsgrunn SFTs arkivkode: 408/04-031 EMAS-registrert: Nei Anleggsnummer:

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2016/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2016/ / Miljøvernavdelingen Orkla Home & Personal Care avd. Ski Postboks 3000 1402 SKI Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Postadresse: Postboks47, 1930 Aurskog Dato for kontrollen:

Postadresse: Postboks47, 1930 Aurskog Dato for kontrollen: Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett: www.sft.no Informasjon om virksomheten

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 936 526 489 Eies av (org.nr): 974 166 542 Besøksadresse: Hasdalgt. 41, 4950 Risør Telefon: 37 15 04 44 Bransjenr. (NACE-kode): 22.220 E-post: kjell@lettemballasje.no

Detaljer

Forventninger til bransjen og nyttig informasjon. Ingvild Marthinsen, seksjonsleder industriseksjon 1

Forventninger til bransjen og nyttig informasjon. Ingvild Marthinsen, seksjonsleder industriseksjon 1 Forventninger til bransjen og nyttig informasjon Ingvild Marthinsen, seksjonsleder industriseksjon 1 Krav til søknad om tillatelse Vannforskriften Beskrive miljøtilstanden i resipient (økologisk og kjemisk

Detaljer

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø Ansvar for miljøet Orkla vil redusere energiforbruket og begrense klimagassutslippene til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 23 De globale klimaendringene

Detaljer

Miljørapport - Sykkylven videregående skole

Miljørapport - Sykkylven videregående skole - Sykkylven videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27,32 Millioner

Detaljer

Akvakulturaksjonen 2011

Akvakulturaksjonen 2011 Akvakulturaksjonen 2011 Resultater og forbedringspunkter etter tilsyn Inger Marie Haaland Disposisjon Krav til oppdrettsnæringen Resultater av tilsynsaksjonen Klifs forventninger til bransjen Veien videre

Detaljer

Teko print & kopi AS

Teko print & kopi AS 6.1.215 Statistikk Teko print & kopi AS Miljøfyrtårn Teko print & kopi AS Miljørapport for 214 Du har levert miljørapporter for årene: 29 21 211 212 213 214 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 25 2 21 %

Detaljer

M A P E T H E R M N O R D I C

M A P E T H E R M N O R D I C M A P E T H E R M N O R D I C Mapetherm Nordic Mapetherm Nordic RESCON MAPEIS UTVIKLING 1976 RESCON blir etablert med produksjon av herdeplast, tilsetningsstoffer til betong og spesialmørtler. 1983 RESCON

Detaljer

Krødsherad kommune - Energi-og klimaplan (vedlegg 2) Mål, tiltak og aktiviteter (Vedtatt 250310 - sak 21/10) Tiltaksområde

Krødsherad kommune - Energi-og klimaplan (vedlegg 2) Mål, tiltak og aktiviteter (Vedtatt 250310 - sak 21/10) Tiltaksområde Krødsherad kommune - Energi-og klimaplan (vedlegg 2) Mål, tiltak og aktiviteter (Vedtatt 250310 - sak 21/10) sområde Holdningsskapende arbeid Legge til rette og arbeide for øke kunnskapen og endring av

Detaljer

VURDERINGER FARLIG AVFALL (FA) TIL ENERGIGJENVINNING. STATKRAFT VARME AS Snorre Gangaune, Senior energikjøper ingen ekspert på FA

VURDERINGER FARLIG AVFALL (FA) TIL ENERGIGJENVINNING. STATKRAFT VARME AS Snorre Gangaune, Senior energikjøper ingen ekspert på FA VURDERINGER FARLIG AVFALL (FA) TIL ENERGIGJENVINNING STATKRAFT VARME AS Snorre Gangaune, 15.02.2017 Senior energikjøper ingen ekspert på FA GWh Historisk vekst og prognose - energiproduksjon 1000 800 600

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Wacker Chemicals Norway

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Wacker Chemicals Norway INSPEKSJONSRAPPORT WACKER CHEMICALS NORWAY AS Oslo, 19. mai 2015 7200 Kyrksæterøra Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Marit Bergh 2013/3401 Saksbehandler: Ole Jakob Birkenes Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Krav til innhold i årlig Klima og miljørapport for Rederi

Krav til innhold i årlig Klima og miljørapport for Rederi Krav til innhold i årlig Klima og miljørapport for Rederi Dette dokumentet viser hvilke miljøindikatorer som skal rapporteres per fartøy igjennom året og hva som skal presenteres på konsernnivå i en overordnet

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2016/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2016/ / Miljøvernavdelingen Norsk Wavin AS Tyrihjellveien 40 1960 LØKEN Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974

Detaljer

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: 1/2/217 Utskriftsvennlig statistikk - Jacobsen Dental AS - Miljøfyrtårn Jacobsen Dental AS Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Engroshandel,

Detaljer

Miljøgifter i produkter

Miljøgifter i produkter ROLF TORE OTTESEN Utdannet som geolog/ geokjemiker ved Universitet i Helsingfors Ulike fagstillinger ved NGU Miljødirektør i Trondheim kommune Geomedisin Bruk av flomsedimenter i regional geokjemiskkartlegging

Detaljer

KLP Regionkontoret i Bergen

KLP Regionkontoret i Bergen 6.6.217 Utskriftsvennlig statistikk KLP Regionkontoret i Bergen Miljøfyrtårn KLP Regionkontoret i Bergen Årlig klima og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Leietaker,

Detaljer

Hva er et miljøledelsessystem?

Hva er et miljøledelsessystem? Hva er et miljøledelsessystem? o Integrert rutiner i styringssystemene for å sikre o Oversikt over virksomhetens miljøbelastning/risiko o Lovlig drift o Mer miljøeffektivitet (dvs. mindre miljøbelastning

Detaljer

Tingvoll vidaregåande skole

Tingvoll vidaregåande skole Tingvoll vidaregåande skole Miljørapport for 215 Systemkrav Antall elever og ansatte 3 269 Antall elever og ansatte 25 2 15 1 5 15 24 23 234 21 149 142 12 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Kommentar 31 ansatte,

Detaljer

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere?

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere? K. Ekrheim, 2016 Hvorfor skal vi kildesortere? Avfallsmengden i Norge er doblet siden tidlig på 70-tallet, noe som henger sammen med et stadig større forbruk. Hvis vi fortsetter i samme tempo som i dag,

Detaljer

KLP Hovedkontor i Oslo

KLP Hovedkontor i Oslo 6.6.217 Utskriftsvennlig statistikk KLP Hovedkontor i Oslo Miljøfyrtårn KLP Hovedkontor i Oslo Årlig klima og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier Arbeidsmiljø

Detaljer

Gips Recycling Norge AS. Produsentansvarsdagen 2017

Gips Recycling Norge AS. Produsentansvarsdagen 2017 Gips Recycling Norge AS Produsentansvarsdagen 2017 Agenda Utfordringer Regelverk Hvorfor gjenvinne gipsavfall Gips Recycling A/S s konsept Hvilken gips kan gjenvinnes Teknisk løsning Hvor i landet kan

Detaljer

Rapport etter kontroll ved Veso Vikan

Rapport etter kontroll ved Veso Vikan Rapport etter kontroll ved Veso Vikan Virksomhet Virksomhetens Adresse Veso Vikan Beisvågsveien 107, 7810 Namsos Deltagere fra virksomheten Heiki Olsen, driftsleder teknisk Mari Ann Flasnes Finnanger,

Detaljer

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Helse Miljø og Sikkerhet i bygging av fjernvarmenettet og drift av varmesentralen HMS-/og Kvalitetsleder Silja Strømme Eidsiva Bioenergi AS En god og generell

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 1, Millioner kr 1, Millioner kr 1, Millioner

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune Vår dato: 12.05.2015 Vår referanse: 2015/3001 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Norsk Gjenvinning AS postboks 567 Skøyen 0214 OSLO Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsinformasjon Norcem AS og Renor AS Norcem A.S og Renor AS omfattes av Forskrift av 8 oktober 1999 nr 1082 om å avverge og begrense skadevirkningene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier

Detaljer