ÅRSMELDING Årsmelding 2012 vedtatt: Holtålen kommunestyre, sak..

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2012. Årsmelding 2012 vedtatt: Holtålen kommunestyre, sak.."

Transkript

1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 vedtatt: Holtålen kommunestyre, sak..

2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Skatt og rammetilskudd... 4 Renter og avdrag... 4 Investeringsregnskapet... 4 Balanseregnskapet... 5 Drift rammeområdene... 5 Økonomi knyttet til flommen... 7 Rammeområde Kommunestyre og formannskap, støtte pol. partier, utgifter etter formannskap, ymse råd og utvalg... 8 Arbeidsmiljøutvalg... 9 Rådmannens kontor Lærlinger Økonomiavdelingen Felles edb-utgifter Serviceenheten - Fellesutgifter Fellesutgifter, administrasjonsbygning Rammeområde Fellesutgifter oppvekst (skole) Skoler Bibliotek Kulturskole Barnehager Rammeområde Sosialkontoret - NAV Økonomisk sosialhjelp Edruskapsvern Barnevern Legekontor Fysioterapien Helsestasjon Psykisk helse Gjeldsrådgivning Intermediæravdeling(samhandlingsreformen) Felles Pro Holtålen sykehjem Optimus Hjemmetjenesten Trygdeboliger Kjøkkenet Personlig assistent Rammeområde Fellesutgifter kultur m.m Oppmålingsavdelingen Fellesutgifter drift Anlegg VAR Landbrukskontoret Rammeområde Rammeområde Kirkelig fellesråd Rammeområde Næringsutvikling Rammeområde Utleiebygg Politikerkapital Humankapital

3 Forord Kommunens økonomi er som kjent meget anstrengt. Regnskapet for 2011 innebar et meget stort reelt underskudd, selv om det formelle underskuddet var på ca 1,3 mill på driften. For 2012 har vi et underskudd på 1,2 mill, men dette er ikke et «pyntet» resultat, men et reelt resultat som kan henføres til reelle avvik. I motsetning til 2011, har de de fleste rammeområdene bedret resultatet betraktelig. For de to store områdende undervisning og helse/omsorg, er det snakk om mange millioner. Det eneste området som har et for dårlig resultat er rammeområde 4, og hvor hele mankoen kan henføres til drift av bygninger. Mye av avviket skyldes dårlig kvalitet på budsjettet. Kommunen har nå vært igjennom to tøffe år på flere måter. Økonomisk synes det som om at det nedskjæringsarbeidet som startet høsten 2011 er i ferd med å bære frukter, samtidig som at det økonomiske rapporteringssystemet synes å fungere langt bedre enn tidligere. Resultatene på driftsområdene er helt i tråd med de regnskapsrapporter som er lagt frem. Selv om kommunens systemer for å rapportere årsverk har vært og fortsatt er mangelfull, viser årsmeldingen at antallet årsverk er redusert fra 199 i 2011 til 186 i På investeringssiden er det regnskapsmessige relativt store regnskapsmessige avvik. Hoveddelen av dette kan henføres til forsinkede inntekter/overskridelser som er budsjettert i Det vises for øvrig til egne kommentarer. Kommunens sykefravær er fortsatt lavt og synkende (fra 6,2% i 2011 til 6% i 2012) Befolkningen er grunnlaget for kommunens drift. I 2012 økte kommunens folketall med 17 personer. Dette skyldes en netto tilflytting på 30 personer. Selv om flere ting tyder på at vi er på rett vei, står vi fortsatt foran tunge tak, både i 2013 og påfølgende år, før det er et godt nok sammenheng mellom ressurstilgang og ressursbruk. En forutsetning for å kunne klare dette er at befolkningsutviklingen fortsetter som den gjorde i Ålen, 3. april 2013 Marius Jermstad Rådmann 3

4 Skatt og rammetilskudd Kommunens skatteinngang ble på kr , noe som er mer enn i I forhold til revidert budsjett er dette mer enn budsjettert. Det er utskrevet eiendomsskatt med , som er mindre enn budsjettert. Skattesatsen var 3 0/00 for boliger med mer og 7 0/00 for verker og bruk.. Kommunen fikk inn i rammetilskudd. Dette er høyere enn i 2011, men mindre enn budsjettert. Økningen fra 2011 skyldes i hovedsak at samhandlingsreformen er lagt inn i rammetilskuddet. Totalt sett fikk kommunen mer skatteinngang og rammetilskudd i forhold til budsjett. Renter og avdrag Kommunen har betalt ca mer i avdrag enn budsjettert. Kommunen har bundet rentene på sine lån i stor grad, for å sikre en forutsigbar rentekostnad. Pr var situasjonen slik: Lånegiver Saldo Rente Rentesikret Nordea , Nordea , Kommunalbanken , Kommunalbanken , Kommunalbanken , Kommunalbanken , Boligbygg (Nordea) , Boligbygg (Nordea) ,1 Lån 2011 Nordea , Nordea mellomfinansiering ,1 Nordea inv , Gjennomsnittlig veid rentesats er på 3,35, omtrent det samme som i og den samlede gjelden på 186 mill. Av dette er ca 36 % flytende rente, mens resten, 64 % er sikret på ulike løpetider. I denne oversikten er det gjort fradrag for lån til videreutlån. Kommunens renteutgifter var ca 1,1 mill høyere enn budsjettert, og skyldes renter på forskutteringslån investeringer/forskuttering av flomlån... Investeringsregnskapet Kommunens investeringsregnskap legges frem med et udekket finansieringsbehov på Dette skyldes i hovedsak overskridelser på spesielt flerbrukshallen, som det er tatt høyde for budsjettet for 2013, samt uteblivelse av tilskudd fra Kulturdepartementet (tippemidler) og Enovatilskudd. Disse midlene kommer inn i Oversikten over enkeltprosjekter fremgår av regnskapsskjema 2B. Her er det samlede merforbruket på investeringsprosjektene på 4 mill, som i hovedsak skyldes følgende hovedposter: 4

5 Flerbrukshall Selvkostområdene Oppvekstsenter Sum På finansieringssiden (Regnskapsskjema 2 A, pkt 10) mangler følgende inntekter: Spillemidler flerbrukshall Enovatilskudd Haltdalen oppv.s Enovatilskudd Flerbr.hall Sum I tillegg er det brukt ca. 2,2 mill mindre i lånemidler enn budsjettert. Overstående viser at kommunen ikke har gode nok rutiner knyttet til fortløpende budsjettendringer knyttet til investeringsregnskapet. Dette skyldes at en tom 2011 hadde «overlappende» investeringsbudsjett fra år til år, noe vi ikke lenger har. Dette stiller langt større krav til løpende budsjettendringer, og er en utfordring knyttet til f.eks. spillemidler, som gjerne kommer i etterkant. Hvordan dette skal løses regnskapsteknisk, vil en komme tilbake til i forbindelse med saksfremlegget for regnskap og årsmelding. Balanseregnskapet Kommunen har samlede eiendeler bokført til ca. 521 mill. Av dette utgjør pensjonsmidler vel 185 mill eller 35,5 %, og en motpost på 240 mill eller 46 % som pensjonsforpliktelser på den andre siden av balansen. Kommunens rentebærende gjeld er på 191 mill. Dette inkluderer gjeld knyttet til selvkostområder 22 mill, 5,6 mill er videreutlånslån og ca 15 mill til utleiebygninger(næring og bolig. Kommunens omløpsmidler (likviditet) er på 44 mill, og bokført egenkapital på 53 mill. For øvrig vises til regnskapet med noter. Drift rammeområdene Dette er hovedelementet i kommunens regnskap. Detaljene fremkommer av regnskapet. Kommunens regnskap er relativt komplisert fremstilt, der de ulike resultatindikatorene ikke alltid er sammenlignbare fra år til år. Det er to indikatorer som oftest brukes, nemlig netto driftsresultat og regnskapsmessig mer-/mindreforbruk. Netto driftsresultat påvirkes ikke av bruk og avsetning til fond. Slik bruk eller avsetning kan i realiteten være planlagt sparing eller bruk av oppsparte midler. Dette innebærer at netto driftsresultat kan gi et feil bilde av kommunenes reelle økonomiske situasjon var på samme måte som 2011, et rart år for kommunen regnskapsmessig. Kommunen har et brutto driftsresultat på +9,2 mill. Videre har vi et netto driftsresultat på +10,8 mill. Det endelige regnskapsresultatet ble imidlertid i 2011 på Dette skyldes i hovedsak to ekstraordinære forhold, som i Dette er Kommunen fikk utbetalt ca. 6,3 7 mill fra staten som erstatning for utgifter knyttet til flommen (kunstgressbane). Dette er inntektsført, samtidig som det er utgiftsført ca3,7 mill. Det overskytende, 2,6 mill er avsatt til senere bruk. Dette er med å dra opp både brutto og netto driftsresultat 5

6 Kommunen har foretatt store investeringer i Dette har utløst momskompensasjon med 12, 3 mill5,5 mill. Dette bedrer også resultatet, selv om ca 7,4 mill er overført til investeringsregnskapet. Dette er for øvrig i tråd emd budsjettet Dette samlet sett gjør at en må se bak tallene for å få et inntrykk av kommunen driftsregnskap. Regnskapsskjema 1 B viser en fordeling av pengene til drift. Dette er misvisende, da bildet ikke viser at betydelige midler er avsatt til fond, f.eks. flommidler på rammeområde 1. I motsetning til 2011, er imidlertid dette planlagt, og spesielt momskompensasjon er ikke brukt til å fordekke et overforbruk. I alle årsmeldinger har en tatt med en oversikt over utviklingen i netto driftsresultat. Selv om tallene er misvisende for 2011 og 2012, tar en det allikevel med: Grafisk kan dette fremstilles slik: 8000 Netto driftsres Når det gjelder de enketelte rammeområdene vises til de enkelte områdende redegjørelser. Kort kan en imidlertid oppsummere driften slik: Rammeområde 1 Underforbruk Rammeområde 2 Underforbruk Rammeområde 3 Overforbruk Sosial Underforbruk Helse Overforbruk PRO Overforbruk Rammeområde 4 Overforbruk

7 Rammeområde 5 Overforbruk Rammeområde 6 Overforbruk Rammeområde 7 Overforbruk Rammeområde 8 Underforbruk Økonomi knyttet til flommen Holtålen kommune har i tillegg til administrativ ressursbruk, hatt to store økonomiske «belastninger» knyttet til flommen. Den ene er skader på kommunal eiendom som ikke var forsikret (forsikkerbar). Til dette har kommunen mottatt tilsagn om til sammen kr ,- fra KRD Kommunen har brukt av disse midlene. Denne bruken er revisorbekreftet og innrapportert. Det gjenstår kr av midlene. Kommunen har søkt Fylkesmannen om å disponere disse til resterende arbeider i Ålen sentrum, og skadet kloakkledning. Disse arbeidene er estimert til , og kan kun delvis gjennomføres med midler fra KRD. Den andre økonomiske belastningen kommunen har tatt er utlån til kommunens innbyggere som forskuttering av naturskadeerstatninger fra Statens naturskadefond. Pr var det bokført slike utlån med i kommunens regnskap. De opprinnelige vilkårene var at lånene skulle være rentefrie, men kommunen har tatt initiativ til å endre disse vilkårene. 7

8 Rammeområde 1 Ansvarlig rådmann Marius Jermstad Regnskap 2012 samlet for rammeområde 1 Regnskap/2012 Rev.budsjett/2012 Avvik/2012 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/ Kommunestyre og form Stortings- og kommune Støtte politiske partier Arbeidsmiljøutvalg Ymse råd og utvalg Overformynderiet Kontroll og revisjon Utg. etter formannsk Reserverte tilleggsbev Rådmannens kontor Samrhos Lærlinger Økonomiavdeling Felles edb-utgifter Serviceenheten Fellesutgifter Administrasjonsbygning Samlet resultat rammeområde 1: Rammeområde 1 har et underforbruk på ,-. Resultatet for rammeområde 1 er helt i balanse. Det er avvik på ulike områder, både positivt og negativt. Det vises til resultatvurderinger under delområdene. Kommunestyre og formannskap, støtte pol. partier, utgifter etter formannskap, ymse råd og utvalg Regnskap/2012 Rev.budsjett/2012 Avvik/2012 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/ Kommunestyre og form Stortings- og kommune Støtte politiske partier Ymse råd og utvalg Overformynderiet Utg. etter formannsk

9 kommunestyre og formannskap, støtte til partier, utgifter etter formannskap, ymse råd og utvalg Kommunestyre og formannskap, støtte til partier m.m. har et merforbruk på kr ,- Hovedforklaringen til avvikene er kostnader knyttet til vikarer i folkevalgte organ, når fast medlem melder forfall Arbeidsmiljøutvalg Regnskap/2012 Rev.budsjett/2012 Avvik/2012 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/ Arbeidsmiljøutvalg Arbeidsmiljøutvalg Arbeidsmiljøutvalg har et underforbruk på kr ,-. Årsaken til underforbruket er bl.a. at medarbeiderdag og fagdag for verneombud/tillitsvalgte/ledere ikke ble gjennomført i Målsetting for planperioden AMU arbeider etter årlige handlingsplaner. Her inngår bl.a.: - Fagdag for verneombud/tillitsvalgte/ledere - Medarbeiderdag - BHT samhandlingsplan - Handlingsplan vernerunder endring av prosedyrer og skjema - Tilskudd NÅVA-medlemskap - HMS prosedyrer - Sosiale aktiviteter inkl. julebord - Samhandling IA-gruppa - Strategi for nedbemanning og omplassering - Medarbeiderundersøkelse Varslingsrutiner ihht AML - Retningslinjer for bruk av sosiale medier - Produktdatablad, tilgjengelighet - Bruk av verneutstyr Evaluering/status: AMU har ikke hatt kapasitet til å følge opp handlingsplanen når det gjelder fagdag for verneombud/tillitsvalgte/ledere samt medarbeiderdag pga andre preserende oppgaver. De øvrige oppgaver på tiltaksplanen for 2012 er ivaretatt og fulgt opp. 9

10 Rådmannens kontor Regnskap/2012 Rev.budsjett/2012 Avvik/2012 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/ Rådmannens kontor Samrhos rådmannens kontor Rådmannens kontor har et mindreforbruk på kr. 565,- Helt i balanse Lærlinger Regnskap/2012 Rev.budsjett/2012 Avvik/2012 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/ Lærlinger lærlinger Lærlinger har et mindreforbruk på kr ,- Dette skyldes større refusjoner enn budsjettert. Målsetting for planperioden Minimum 3 lærlinger + fritt inntak av helsefagarbeiderlærlinger Evaluering/status: Hadde ved årsskifte 13 lærlinger, hvorav kun 4 helsefagarbeider. Se for øvrig s 42 Økonomiavdelingen Regnskap/2012 Rev.budsjett/2012 Avvik/2012 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/ Økonomiavdeling økonomiavdelingen Økonomiavdelingen har et mindre forbruk på kr ,- Underforbruket skyldes at mindre underforbruk på flere poster.. 10

11 Felles edb-utgifter Regnskap/2012 Rev.budsjett/2012 Avvik/2012 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/ Felles edb-utgifter felles edb-utgifter Fellesutgifter EDB har et merforbruk på kr ,- Overforbruket skyldes noe mindre besparelse på opphør av stilling enn budsjettert, og merforbruk på serviceavtaler.. Serviceenheten - Fellesutgifter Regnskap/2012 Rev.budsjett/2012 Avvik/2012 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/ Serviceenheten Fellesutgifter serviceenheten/fellesutgifter Avviket på Serviceenheten skyldes høyere kostnader knyttet til adm.biler enn budsjettert (mer bruk). Fellesutgifter skyldes ubudsjetterte økte kostnader til HTV. Fellesutgifter, administrasjonsbygning Regnskap/2012 Rev.budsjett/2012 Avvik/2012 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/ Administrasjonsbygning Administrasjonsbygning Administrasjonsbygninger har et merforbruk på kr ,-. Overforbruket skyldes ubudsjetterte strømkostnader. 11

12 Rammeområde 2 Ansvarlig kommunalleder Line Andersen Regnskap 2012 samlet for rammeområde 2 Regnskap/2012 Rev.budsjett/2012 Avvik/2012 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/ Fellesutgifter oppvekst Hov skole Haltdalen oppvekstsenter, avd. skole Skolefritidsordning Folkebiblioteket Kulturskole Fellesutgifter barnehage Ålen barnehage Haltdalen oppvekstsenter, avd. bhg Elvland barnehage Samlet resultat ,56 rammeområde: Rammeområde 2 har et mindre forbruk på kr ,- Nærmere kommentarer gis under hvert ansvarsområde. Fellesutgifter oppvekst (skole) 2100 fellesutgifter skole fellesutgifter skole: Fellesutgifter oppvekst har et merforbruk på kr ,- Fellesutgiftene har blitt noe høyere enn beregnet på grunn av høyere utgifter til fosterhjemsplasserte barn, logopedibehandling og PPT. I tillegg er det noe høyere forbruk på skysskostnader - elever. Det er også beregnet kr ,- til bruk av fond, disse ble ikke avsatt i 2011 og dermed ikke tilgjengelig. 12

13 Målsetting for planperioden Møter med organisasjon, HTV Utviklingsmøter, skole Utviklingsmøter, barnehage Utviklingsmøter, bibliotek Utviklingsmøter, kulturskole Medarbeidersamtaler Kvalitetssystem, bhg. nettbasert Kvalitetssystem skole nettbasert Haltdalen oppvekstsenter Evaluering/status: Gjennomført 4 møter Gjennomført 7 møter Gjennomført 8 møter Gjennomført 5 møter Gjennomført 6 møter Gjennomført med styrere, rektorer, biblioteksjef og kulturskolerektor Under utvikling Under utvikling Prosess ved formell dannelse av Haltdalen oppvekstsenter er gjennomført. Haltdalen oppvekstsenter er godkjent etter barnehageloven og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Midlertidig godkjent etter plan- og bygningsloven, bygget er ikke formelt ferdigstilt Skoler 2110 Hov skole Haltdalen oppvekstsenter, skole Totalt skole: Skolene har et merforbruk på kr ,- Hov skole Merforbruket skyldes høyere forbruk på lønn enn beregnet. Mindre refusjoner enn utgifter, da skolen ikke får refundert alt av vikarlønn. Haltdalen oppvekstsenter avd. skole Mindre forbruk på lønn enn beregnet. Mer sykelønnsrefusjon enn beregnet. Skolen har hatt store utfordringer med å dekke opp ett sykevikar og derfor er det et underforbruk på lønnsmidler. Hov skole Målsetting for planperioden Evaluering/status: Etterutdanning/videreutdanning/ Kompetanseplan gjennomført 2012 kompetanseplan Videreutdanning: og Rådgivning Resultater Eksamen 2012 Nasjonale prøver Entreprenørskap/elevbedrift Gjennomført a. Elevenes skolemiljø Gjennomført: Elevundersøkelse, 7. og 10. trinn 13

14 Vurdering Forskrift om leksehjelp Kulturell skolesekk Prosjekt: Falkbergets rike Prosjekt: Prøvefiske Prosjekt: Overvåkning av Gaula. Del av ISO Gründercamp (heldøgnsprosjekt) Hov skole, en lærende organisasjon Obligatoriske kartleggingsprøver trinn GSI-rapportering Møter i samarbeidsutvalget Møter i skolemiljøutvalget NyGIV Oppstart LP-modellen 2 mobbeundersøkelser med oppfølging Skolen jobber med vurdering, både underveisvurdering og sluttvurdering. Leksehjelp er innført Evaluert 2012 og med politisk vedtak videreføres leksehjelp etter dagens organisering Gjennomført Gjennomført Gjennomført Ikke gjenopptatt etter flommen. Prøvestasjon (plattform) ikke gjenoppbygd. Gjennomført Gjennomført. Systematisk tilbakemelding fra kurs og konferanser (kollegaveiledning). Gjennomført Gjennomført Gjennomført Gjennomført Overgang grunnskole-videregående skole, statlig initiert satsingsområde. Skolering av lærere gjennomført. Tiltak i norsk og matematikk. Gjennomført Elevtallsutvikling, Hov skole 2008/ / / / /13 Elevtall Grunnskolepoeng mål for samlet læringsutbytte for elever som sluttvurderes med karakter 2008/ / / /2012 Gjennomsnittskarakter 43,0 43,7 43,2 42,3 Sør-Trøndelag 39,5 39,7 39,7 39,8 Nasjonalt 39,5 39,9 39,9 40,0 Haltdalen oppvekstsenter, avd. skole Målsetting for planperioden Evaluering/status: Visjonen til Haltdalen oppvekstsenter, avd. skole er Vi lærer for livet! Det betyr at vi har fokus på: Læringstrykk Allsidig læring Kompetanseutvikling av personalet Folkeskikk og verdier som letter samvirket mellom mennesker En annen målsetting handler om å forberede det å bli en del av Haltdalen oppvekstsenter. Det betyr at vi må ha fokus på: Inkludering og samarbeid Respekt og toleranse for institusjonens egenart Praktiske løsninger og innsats Etterutdanning lærere Gjennomført kurs i Gauldalsregionen Nasjonale prøver Gjennomført 5. trinn Obligatoriske kartleggingsprøver Gjennomført trinn 14

15 Frivillig kartleggingsprøver engelsk Frivillig kartleggingsprøver matematikk Pageturner et leseteknikkprogram på nett Robo-memo et hukommelsestreningsprogram Lage maler for underveisvurdering Tilbud om leksehjelp trinn Brukerundersøkelser for elever sentrale og lokale. Medarbeiderundersøkelse Kulturelle skolesekken DKS «Egner i 100» - felles kulturprosjekt mellom barnehagen og skolen, med målsetting om å bygge felles kultur, bli godt kjent og utvikle positive relasjoner Bokbuss Skolebibliotek Uteskole Samarbeid i lokalsamfunnet Rydding av lagret utstyr i Optimus sine lokaler, flytting fra HKØ til nye lokaler i Haltdalen oppvekstsenter. Felles møter mellom de som skal utgjøre personalet i Haltdalen oppvekstsenter Gjennomført 3. trinn Gjennomført 1. og 3. trinn Ikke gjennomført (Gjennomføres 7. trinn vår 2013) Ikke gjennomført (Gjennomføres 6. trinn vår 2013) Gjennomført Gjennomført med assistenter. 8 av 22 elever benytter seg av tilbudet skoleåret Varierende utbytte av tiltaket. Gjennomført. Stadig noen få (1-2 elever) oppgir at de noen ganger opplever krenkelser. Undersøkelsene følges opp, og vi har kontinuerlig fokus på skolemiljø. Medarbeiderundersøkelse gjennomført vår 2012, og er fulgt opp høsten 2012 Gjennomført. Meget positivt utbytte på alle områder. Gjennomført, med godt samarbeid mellom ressurspersoner i skolen og barnehagen. Meget godt resultat, med 2 forestillinger for fullsatt sal i Haltdalen oppvekstsenter i september Kommer til skolen ca. 1 gang per måned. Populært tiltak. Under etablering i oppussede lokaler i det nye Oppvekstsenteret. Tatt litt tid å få på plass bøker og teknisk utstyr (data) Gjennomført for trinn vår 2012, og for trinn høsten 2012, en halv dag per uke. Førskolegruppa i barnehagen er med fra høsten Meget positivt utbytte både opplevelsesmessig og læringsmessig. Samarbeid med Turforeninga om oppkjøring av skiløyper som brukes i skoletida. Samarbeid med det kommunale kjøkkenet sanking av bær og sopp. Gjennomført, med lite hjelp utenfra og derav følgende tidsbruk: Det har tatt hele høsten å få på plass aktuelt utstyr, sortert vekk og kastet uaktuelt utstyr. Er nesten på plass pr Er kommet godt i gang med samarbeidet i felles personalgruppe. Meget godt samarbeidsklima, positivt å bli flere. Gode samarbeidsprosjekter i foreldregruppa Elevtallsutvikling - Haltdalen oppvekstsenter, avd. skole 2008/ / / / /13 Elevtall 38 29/ Skolefritidsordningen 15

16 skolefritidsordningen skolefritidsordningen: SFO har et mindre forbruk på kr ,- SFO har mer refusjon på brukerbetaling enn beregnet, flere benytter seg av SFO-tilbudet enn beregnet. Skolefritidsordningen Målsetting for planperioden Evaluering/status: SFO skal være et trygt sted for alle barn i sfoordningen, både sammen med de andre barna og de voksne. SFO skal gi barna mulighet til allsidig lek og varierte aktivitetsformer. SFO skal legge rette til fysisk aktivitet gjennom lek og turer i nærmiljøet. Barna skal i stor grad kunne velge innholdet i SFO selv. Det skal stimuleres til sosiale aktiviteter samtidig som det skal være mulig å være alene. Gjennomført. Stabilt bemannet med voksne som også jobber i klassene. Dette gjør at de voksne kjenner barna godt, og overgangen mellom sfo og skole blir enklere. Gjennomført. Formingsopplegg, fri lek ute og inne, leker som fenger både gutter og jenter. Gjennomført. Gjennomført. Barna har stor medvirkning i valg av aktiviteter ved SFO. Før skoletid og etter skoletid har vi mulighet til å bruke flere rom i arealet til småtrinn. Dette gjør at det er enklere å spre leken utover, og de får i større grad velge innholdet selv. Antall barn som benytter seg av skolefritidsordningen 2008/ / / / /13 Hov skole Haltdalen oppvekstsenter Bibliotek 2510 folkebiblioteket bibliotek: Biblioteket har et mindre forbruk på kr ,- OK Bibliotek Målsetting for planperioden Evaluering/status: 16

17 Samorganisering av folkebiblioteket og Gjennomført 2012 skolebibliotekene Samarbeid med skolene ifm DKS Gjennomført 2012 Barnehagebesøk på biblioteket Barnehagebesøk med høytlesning gjennomført 2012 Skolebesøk, opplæring av elever og ansatte Gjennomført ved Haltdalen Oppvekstsenter ift selvbetjent utlån des 2012, Hov skole får opplæring i 2013 Utstillinger Gjennomført UKM-utstilling, Holtålen mediaklubb, samt utstillinger fra privatpersoner Utlån av bøker Folkebiblioteket Hov skole Haltdalen oppv Totalt Utlånssystemet ved Haltdalen Oppvekstsenter har ikke fungert i store deler av 2012, derfor er dette utlånstallet mye lavere enn hva som er realiteten. Bibliotek annet Fjernlån ut Fjernlån inn Bokbussen Fjernlånstallene er bare fra 24. oktober til 31. desember resten av statistikken forsvant da vi gikk fra MM2 til MM3. Kulturskole 2560 kulturskole kulturskole: Kulturskolen har et mindre forbruk på kr ,- Mindre forbruk på lønn pga. at rektorstillingen sto ubesatt i ca. 4 mnd. I tillegg er det mer inntekter på mer salg av tjenester til Røros kulturskole. Kulturskolen Målsetting for planperioden Åpent opptak alle søkere skal få plass Kvalitet i undervisnings- og opplæringstilbudene Tilpasset opplæring Fleksibilitet i tilbudene med hensyn til innhold og organisering Evaluering/status: Gjennomført. Det er ingen venteliste. Gjennomført. En søker til enhver tid å ha så godt kvalifiserte lærere som mulig. Gjennomført. Både gruppe og enkelt undervisning Gjennomført. En bestreber seg på å legge forholdene best mulig til rette for å 17

18 Lave skolepengesatser Være en ressurs for barnehagene og det øvrige skoleverk og kulturliv i kommunen God informasjon og synliggjøring av virksomheten imøtekomme elevers og foresattes ønsker med hensyn til undervisningstid og sted. Gjennomført. Lave skolepengesatser har i alle år vært et mål for vår kulturskole. Satsene følger utviklingen i konsumprisindeksen. Gjennomført. Nært samarbeid med skolene og det øvrige kulturliv. Samarbeid mellom kulturskolen og Ålen Barnehage med minikonserter hver måned. Musikktime i Ålen barnehage. Gjennomført. Kulturvukku 2012, i samarbeid med det øvrige kulturlivet ble en suksess. Julekonsert i samarbeid med Førskolekoret, Barnekoret og Ålen skolekorps - fulle hus. For øvrig ble det gjennomført en rekke andre konserter, offentlig, på kommunestyremøtene og i institusjoner. Antall barn/unge som benytter seg av kulturskoletilbudet 2008/ / / / /13 Elevtall Fellesutgifter barnehage 2700 fellesutgifter barnehage fellesutgifter barnehage: Fellesutgifter barnehage har et mindre forbruk på kr ,- Det mindre forbruket skyldes at det er mer inntekter på brukerbetaling enn beregnet. Flere barn har startet i bhg. enn forutsatt. Barnehager 2710 Ålen barnehage Haltdalen oppvekstsenter, avd.bhg 2730 Elvland barnehage Totalt barnehage: Barnehagene har et mindre forbruk på kr ,- Ålen barnehage Noe mindre forbruk på lønn enn beregnet. Leie av ekstra avdeling i Ålen bhg. ble avsluttet 3 mnd. før enn beregnet, dette gir en besparelse. I tillegg er det mer sykelønnsrefusjon enn beregnet. 18

19 Haltdalen oppvekstsenter, avd. barnehage Noe høyere forbruk på lønn enn beregnet, det er brukt lønnsmidler til tolketjeneste. Noe mindre refusjoner enn beregnet og mer forbruk på vikarer enn beregnet. Elvland barnehage Noe høyere forbruk på enkeltposter. Ålen barnehage Målsetting for planperioden Evaluering/status: Kulturbarnehagen med fokus på estetiske fag. Beste praksis vår 2012 Sosial kompetanse. Grunnleggende sosiale måter å forholde seg til andre mennesker på. Beste praksis høst 2012 Begrep. Førskoleklubb Natur, miljø og teknikk Kommunikasjon, språk, tekst Kunst, kultur og kreativitet Nærmiljø og samfunn Kropp og bevegelse Antall, rom og form Etikk, religion og filosofi Kulturbarnehagen med fokus på estetiske fag. Beste praksis vår 2012 Sosial kompetanse. Grunnleggende sosiale måter å forholde seg til andre mennesker på. Gjennomført. Samarbeid med kulturskolen. Musikk, dans og drama. Gjennomført. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulike tema for 5-åringene. Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Samarbeid med kulturskolen. Musikk, dans og drama. Gjennomført. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Haltdalen oppvekstsenter, barnehage Målsetting for planperioden Barnehagen skal bruke lek som læringsarena Fremme fysisk aktivitet og helse. Evaluering/status: Gjennomført. Mye lekeakt., leken har egenverdi.ser at barna utvider lekerepotoaret. Mye sosial læring, 19

20 Kunst, kultur og kreativitet Fellesopplegg med skolen Egner i hundre høsten 2012 Kropp og bevegelse Egner i hundre Sosial kompetanse Som en del av dette var Sosial kompetanse fokusområde våren Høsten 2012 ble det satt fokus på dette med sosial kompetanse (vennlighet) i forbindelse med fellesopplegg for hele oppvekstsenteret. Førskoleklubb Natur, miljø og teknikk Kommunikasjon, språk, tekst Viser til fokusområde og fellesopplegg med skolen hvor det ligger mye trening i kommunikasjon, språk og tekst. Nærmiljø og samfunn Har starta på et opplegg som går ut på å sette fokus på oppvekstsenterets plass i nærmiljøet. Fortsetter i Antall, rom og form Etikk, religion og filosofi kommunikasjon og gode opplevelser i leken. Gjennomført. Dette opplegget innbefattet forming, drama, musikk og bevegelse. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. I tillegg til Egner i hundre har vi nå tilgang til gymsal, og med det har gode opplevelser og mestring vært satt i fokus. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter fra barnehagen Gjennomført. Ulike tema for 5-åringene. Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Elvland barnehage Målsetting for planperioden Barnehagen skal bruke naturen som læringsarena Fremme fysisk aktivitet og helse. Evaluering/status: Gjennomført. Barnehagen har lagt vekt på at barna skal bli glad i naturen og være kroppslig aktive vinter som sommer. Gode opplevelser og mestring har vært i fokus. Fokusområde våren 2012 Sosial kompetanse: Barnehagen skal jobbe med grunnleggende sosiale måter å forholde seg til andre mennesker på. Fokusområdet høsten 2012 Begrepsforståelse er en viktig del av barns språkutvikling. Vi jobba med dette ved å ta utgangspunkt i boka Hakkebakkeskogen. Gjennomført. Ulik vinkling ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen 20

21 Førskoleklubb Gjennomført. Ulike tema for 5-åringene som er viktig i overgangen til skole. Natur, miljø og teknikk Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen. Kropp og bevegelse Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen. Kommunikasjon, språk, tekst Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Nærmiljø og samfunn Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Antall, rom og form Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Etikk, religion og filosofi Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennom evalueringer av satsningsområdet vårt, har det kommet frem et ønske/behov for å jobbe mer med naturbarnehagen. Det er lenge siden og flere endringer på personalsiden siden vi først jobbet med tema naturbarnehagen. Å jobbe med naturbarnehagen er viktig for å få et eierforhold til naturbarnehagen. Vi har en førskolelære som startet på videreutdanning ved Dronning Mauds Minne Høyskolen i Fysisk aktivitet, helse og fysisk miljø i barnehagen. Dette har vi hatt stor nytte av i personalgruppen når vi har diskuter naturbarnehagen. Barne- og ungdomsarbeidere, assistenter og lærlingen går på et 40t kurs i spesialpedagogikk. 21

22 Rammeområde 3 Ansvarlig kommunalleder Tove Volden Evensen Regnskap 2012 samlet for rammeområde 3 Regnskap/2012 Rev.budsjett/2012 Avvik/2021 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/ Sosialkontoret Nav Røros Sosialhjelp Edruskapsvern Barnevern Legekontoret Fysioterapeut Helsestasjon/helsesøster Psykiatri Gjeldsrådgivning Samhandlingsreformen Fellesutgifter pro Holtålen sykehjem Optimus Hjemmetjenesten Avlastning 3740 Trygdeboliger Kjøkken Holtålen syk Personlig assistent/ Samlet resultat rammeområde 3: Rammeområde 3 har et merforbruk på kr Overforbruket er på sykehjemmet, hjemmetjenesten, intermediæravdelingen (IMA) og på legekontoret. Kommentarene er beskrevet under tjenesteområdene. Sosialkontoret - NAV 3500 Sosial - Nav

23 fellesutgifter Sosial NAV Husleie var innlagt i budsjettet og dette var en feilbudsjettering, da dette belastes fra rammeområde 1. Resterende refusjonskrav på nav-leder på kr er ikke kommet inn, men blir ført som inntekt i Økonomisk sosialhjelp 3510 Sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp 34 brukere i brukere som har mottatt sosialhjelp mer enn 6 måneder som eneste inntekt. Supplerende livsopphold til ca. 30 brukere pga lav uføretrygd/andre lave trygdeordninger eller stor gjeldbyrde. 2 på kvalifiseringsprogrammet. Bostøtteordningen via Husbanken: Antall søknader: 358 Innvilget: 337 Avslag: 21 Edruskapsvern 3520 Edruskapsvern Edruskapsvern Mindre inntekter enn forventet da det er mindre salgs- og skjenkebevillinger. Barnevern 3530 Barnevern Barnevern 23

24 Avvik med kr på grunn av mindre tiltak enn forventet. Målsetting for planperioden Øke kompetanseheving på kartleggingsarbeidet. Barneverntjenesten deltar sammen med de aller fleste bvn-tjenestene i fylket, på et felles kompetanseløft omhandlende bruk av Kvellomalen i utredning av barnevernssaker. Evaluering/status: Barnevernet mottok 10 bekymringsmeldinger. 15 barn i hjelpetiltak. Barnevernet har omsorgen for 3 barn. De fleste hjelpetiltak er: Hjemkonsulent, barnehage, sfo, avlastningshjem/besøkshjem, støttekontakt og råd og veiledning. Problemområder barnevernet jobber med: Atferdsvansker/mangelfull sosial tilpasning, problemer relatert til samlivsbrudd, rus misbrukende foreldre, og psykiske problem hos barn og unge. Legekontor 3550 Legekontor Legekontor: Overforbruket på kr skyldes at en lege har vært i videreutdanning og det medfører mindre inntjening når en lege er borte. Kommuneoverlegen sluttet høsten 2012, men det ble ansatt ny lege i slutten av september. Fortsatt høy andel til gjestepasienter hvor det brukes legetjenester i andre kommuner. Målsetting for planperioden Demensteamet: Utarbeide gode demenskartlegginger, som skal bidra med faglig dokumentasjon for koordinerende team. Demensteamet ble forespurt om og deltar i prosjekt med alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehus Innlandet på bakgrunnen av demensteamets faglige kunnskaper. Få med en ansatt fra psykisk helse inn i demensteamet ved behov. Evaluering/status: Vedtatt i Driftsutvalget Sak 11/790. Gir bedre grunnlag for dokumentasjon for å fatte riktig vedtak. Problemstilling er angst, depresjon og rus knyttet opp mot en demensdiagnose. Fortsette med og øke kompetansen for demensteamet. Har deltatt på felles kurs hos fylkesmannen. Medarbeider fra psykisk helse har deltatt. Demensteamet har dette året hatt: 14 hjemmebesøk med kartlegginger, 14 24

25 Utvikle intermediæravdeling sammen med kommunens helsetjeneste. Oppjustere legekontorets datasystem Ble gjennomført i oppfølgingssamtaler. Aktivitet er pasientrelatert, reise i forbindelse med kartlegging, administrasjon, skolering eksternt og internt, informasjon og planlegging med tidsbruk 311 timer. Intermediæravdeling i drift. Kommuneoverlege ble medisinsk ansvarlig på intermediæravd. Se egen tabell på intermdiæravdelingen. Kap 3600 Utvikle gode prosedyrer og rutiner på legekontoret. Dette er i gang samtidig med oppjustering av datasystemet. Fysioterapien 3560 Fysioterapi Fysioterapien Fysioterapien har et mindre forbruk på.kr Målsetting for planperioden i henhold til handlingsplan 2012/2013, Plan for fysioterapitjenesten Skape en målrettet utvikling av fysioterapitjenesten som samsvarer med behovet blant kommunens innbyggere Ha et målrettet og systematisk systematisk samarbeid med helsestasjon og barnehager Ha etablerte og hensynsmessige rutiner rundt prioritering av pasienter og pasientgrupper Statistikk: Gjennomsnittlig ventetid prioritetsgr. 1: Gjennomsnittlig ventetid, prioritetsgr. 2: Ant. polikliniske konsultasjoner: Konsultasjoner på sykehjem: Konsultasjoner rehabilitering: 4-månederskontroll: Kartlegging barnehagebarn: Kartlegging skolebarn: Tiltak barn u. 16 år: Evaluering/status: Plan for fysioterapitjenesten er utarbeidet og behandlet i driftsutvalget Det er utarbeidet prosedyre for: 1) Samarbeid mellom helsestasjon og fysioterapitjenesten 2) 4-månederskontroll med fysioterapeut 3) Kartlegging/testing av motorikk og tidlig intervensjon i barnehager Det er gitt muntlig og skriftlig informasjon i barnehager om viktighet av tidlig kartlegging og evt intervensjon, samt hva fysioterapitjenesten kan bidra med. Det er gjennomført kompetanseheving i form av 80 kurstimer: Bevegelsesutvikling del 1 og 2 i regi av NFF. Det er utarbeidet prioriteringsnøkkel som ligger i Plan for fysioterapitjenesten. Maks 1 uke (målet var maks 1 uke) 3,5mnd (målet var maks 1 mnd)

26 Basseng: Sum konsultasjoner: Møter: Helsestasjon 3570 Helsestasjon Helsestasjon Helsestasjonen har et mindreforbruk på kr Ledende helsesøster hadde permisjon høsthalvåret. Målsetting for planperioden Evaluering/status: Vikar for helsesøster i permisjon. 100 % stilling fra Holde helsestasjon for ungdom åpent. Oppgradere dataprogrammet HsPro Få gjennomført helsestasjon og skolehelsetjenesten som pålagt. Helsedirektoratets anbefalinger om vekt høyde og vekt i 3. og 8.klasse for og forebygge overvekt og fedme hos barn og unge. Var åpen frem til juni Har etter dette vært stengt grunnet for stor arbeidsbelastning på andre områder. Helsestasjon for ungdom er egentlig et lovpålagt tjenestetilbud. Ble lagt en plan for gjennomføring i 2012 og oppgraderingen startet i januar Har fått gjennomført lovpålagte oppgaver men enkelte forsinkelser og ikke så grundig som ønsket hele Mer og mer ressurskrevende helsestasjonsarbeid og oppfølging i skolehelsetjenesten. Det er gjennomført målinger, men for lite tid til den enkelte elev samt individuell oppfølging og veiledning i kosthold i etterkant av dette. Være så tilgjengelig som mulig for skoleelevene så langt resurssenene strekker til. Starte opp med 4 måneders kontroll sammen med fysioterapeut. Interkommunal jordmor beredskap. Anbefalt program for helseopplysning og oppfølging i skolehelsetjenesten. Ha besøksrunder i barnehagene. Var satt av 3 timer per uke på Hov skole og 3 timer annenhver uke i Haltdalen. Dette skal dekke samarbeidsmøter, veiledning lærere, undervisning og individuelle konsultasjoner. Opplever at dette er alt for lite i forhold til behovet og ønsker å øke tilgjengeligheten på skolene fom (Behovet er to dager pr uke ved Hov skole og en dag pr uke ved Haltdalen oppvekstsenter). Alle barn på 4 måneder har fått dette tilbudet ila Har 24 timers jordmor beredskap Gjennomført, men liten tid til den enkelte elev, samt elevene i grupper. Generelt for liten tid til å jobbe forebyggende på skolen og liten mulighet for å være tilgjengelig til skolebarn. Har ikke blitt prioritert og ikke gjennomført bortsett fra i Haltdalen høsten 2012 da barnehagen er 26

27 Tverrfaglig samarbeid. Internkontroll og kvalitetssikring lokalisert med skolen. Ellers ikke kunnet prioritert barnehager. Ikke hatt ressurser til å gjenoppta/etablere samarbeidsmøte m barnehagene. Heller ikke fått opprettet skriftlige rutiner /samarbeidsavtaler der disse ikke finnes. Ønsket prioritert tverrfaglig samarbeid i 2013 Ikke ressurs til og utarbeidet prosedyrer og andre administrative tiltak nevnt i planverk. Tenkt oppstart ila Psykisk helse 3580 Psykisk helse psykisk helse En ansatt i fødselspermisjon fra andre halvår, og ingen vikar innleid. Målsetting for planperioden Evaluering/status: Opprettholde god kvalitet også i høsthalvåret. Ingen vikar. Dette medfører mindre tid til dokumentasjon, planarbeid og utvikling av tjenesten. Oppfølging av unge. Er blitt henvist til helstasjon for unge. Oppfølging av ca 40 brukere. Alder fra år. Midtstuggu godt besøk. Tverrfaglig samarbeid Samarbeid med ulike tjenester og frivillige organisasjoner. Viktig forebyggende arbeid for omsorgstjenesten Har hatt samarbeid med hjemmetjenesten. Nytt påbegynt samarbeid med demensteam og sykehjemmet. Faste møter med Nav. Faste møter med legekontor og Haltdalen DPS. MOT. Skolebesøk og 10. klasser Foreldremøte i 8. klasse. Informasjon om MOT og opplegget som kjøres. Foreldremøte i 9. klasse. Tema: «Ut i festlivet» Foreldremøte i 10. klasse. Tema: «Ungdom alkohol og narkotika» Ungdom med MOT Mål: forberede 7.klassinger på overgangen til ungdomsskolen. Gjennomført etter planen. Godt samarbeid med ungdomsteamet på skolen. Møtet inkluderte foreldre, kontaktlærere og MOTkoordinator. Møtet inkluderte foreldre, ungdommer, kontaktlærere, helsesøster og MOT koordinator. Møtet inkluderte foreldre, ungdommer, kontaktlærere, helsesøster og MOT-koordinator. I tillegg to representanter fra lensmannskontoret som kjørte innlegg om narkotika. Gjennomført skolering av fire ungdommer i 9. klasse i samarbeid med Tydal, Os og Røros kommuner. Gjennomfører besøk i 7. kl. våren

28 Sommeraktiviteter «MOT til å glede-dagen» Årsmøte MOT Etterutdanning- /distriktssamling gjennom MOTs hovedkontor. «Felles-samling» for involverte i MOT i Holtålen Arrangør: MOT-teamet Møter MOT-team Generell oppfølging Gjennomført. Ungdom fikk tilbud om 6 forskjellige aktiviteter i løpet av sommerferien. Gjennomført med 8. og 9. klasse. Besøkte barnehagene, barneskolen og sykehjemmet. Årsmøte med distriktsansvarlig i MOT-Magnus Bjørgan. Deltakere: Ordfører, Rådmann, MOTleder (ass.rådmann), rektor Hov, MOT-koordinator. MOT-koordinator har deltatt. Felles møte i HKØ. Deltakende: representanter fra Ungdom med MOT, Hov og grøt skoler, næringsforening, Ålen og Haltdalen Idrettslag + MOT-teamet. Innlegg av MOT-ambassadør Andreas Volden Evensen. Møter i MOT-teamet gjennomført. (overordnet planlegging) MOT-koordinator har bistått skolen ved behov. F.eks ved mobbeepisoder, bedring av klassemiljø o.l. Gjeldsrådgivning 3580 Gjeldsrådgivning gjeldsrådgivning: Økonomiske midler fra Arbeids- og velferdsdirekoratet er gitt til et fellesprosjekt med Nord- Østerdals kommunene fra Tynset og omegn, med Røros/Holtålen. Nyansatt gjeldsrådgiver fra november Intermediæravdeling(samhandlingsreformen) samhandlingsreformen intermediæravdeling Det er brukt kr mer enn budsjettert. Det har vært vanskelig å forutsi hvordan økonomien ville bli med denne avdelingen, da Os kommune ikke bli med ved oppstart. I tabellen under viser bruken av intermediæravdelingen for

29 Bruken av IMA 2011 og 2012 Etterbehandling St.Olav Holtålen Etterbehandling andre institusjoner. Kommunal ø-hjelp Opphold i observasjonsseng Liggedøgn Totalt 371 Reist hvor Ant. pasienter 19 hjem 7 sykehjem 6 reinnleggelser 2 døde Totalt 34 Liggedøgn Totalt 457 Reist hvor Ant pasienter 33 hjem 9 sykehjem 8 reinnleggelser 4 døde Totalt 54 Felles Pro 3700 Felles Pro Felles Pro Avviket på felles Pro skyldes feilbudsjettering. Målsetting for planperioden Gjennomføre vedtak i Omsorgsplan: Arbeidsgruppe for framtidens omsorgsboliger i arbeid. Sak 015/11. Mandat. 1.Definere tjenesteinnholdet: Omsorgsboliger Sykehjem Intermediæravd. Omsorgen for demente 2. Definere behovet for omsorgsboliger, sykehjem, intermediæravd.og omsorgen for demente 3. Foreslå bygningsmessige løsninger Evaluering/status: Prosjektet framlagt for Driftsutvalget og i Formannskap , sak107/12. Prosjektet ble ikke lagt fram for kommunestyret. 29

30 Endringer i Haltdalen omsorgsboliger for å minske bruken av arealet i den tidligere institusjonen. Prosjekt «Boliger for yngre funksjonshemmede» påbegynt. Strategisk kompetanseplan sammen med Røros kommune for å finne felles satsningsområder for samhandlingsreformen. 1. Forebyggende arbeid 2. Velferdsteknologi 3. Intermediæravdelingen 4. Boligløsninger/boformer Dagsenteret for demente: 5 brukere har hatt vedtak 2 dager i uka. 2 brukere har 1 dag hver. I løpet av 2013 må det foretas en undersøkelse om brukere opprettholder daglivets funksjoner. Revidering av Omsorgsplanen. Fellesprosjekt palliativ behandling med Røros og Os. Videreutdanning av kreftsykepleier. Fortsettelse av Prosjektgruppe om intermediæravdeling Nye Røros sykehus. Samarbeid med det lokale el-tilsynet og brannvesen. Prosedyreprogram for Pro-tjenesten Deltakelse i nasjonalt prosjekt»samarbeid om etisk kompetanseheving» Nye lovverk som skal tre i kraft fra Arbeid med Den Kulturelle Spaserstokken (DKSS) igangsatt. En eldre leilighet ble ombygd til kjøkken/spisestue, da det var flere som hadde behov for felles måltider. Samme praksis som i omsorgsboligene i som i Ålen. For enkelte beboere er dette viktig for helsetilstand og livskvalitet. Sak 40/12 i Driftsutvalget. Tomtevalg og tegninger ferdigbehandlet. Det er nedsatt tverrfaglige arbeider mellom kommunene. Det er blitt beskrevet behovet for kompetanse for hvert målområde av styringsgruppa. Arbeidsgruppene har foreslått tiltak og beskrevet kompetansebehovet. Strategisk kompetanseplan forventes ferdig første halvår Stabil gruppe gjennom året. En bruker har fått langtidsplass på sykehjemmet og har sluttet. Tilbudet øker trivsel og gir økt livskvalitet. Brukerundersøkelse viser at god avlastning for pårørende å forhindre sykehjems innleggelse. Rekruttering av nye brukere går via lege, kartlegging av demensteam og vurdering med pårørende. Dette kan gjøres via prosjektet «hverdagsrehabilitering». Sak 1/13 i Dru. Sak 24/12 i Driftsutvalget, ikke ferdig. Dette er den andre ansatte som blir ferdig kreftsykepleier våren Egen prosjektgruppe med tre undergrupper som arbeider med : Organisering av legetjenesten Driftsansvar, økonomi og finansiering Innhold og kapasitet i tjenestetilbudet. Intermediæravdelingen ble benyttet i Nye sjekklister utarbeides for hjemmeboende, men ikke fullført og tatt i bruk. Innkjøpt av midler fra Fylkesmannen, men ikke ferdig til bruk, da dette skal koordineres sammen med de andre datasystemene i Pro-tjenesten. Dette er fortsatt forhindret da datasystemet ikke vært ferdig oppgradert i løpet av ansatte har deltatt på kurs i refleksjonsveiledning regi av departementet og KS. Gjennomført fagdag for alle ansatte. Refleksjonsgruppene arbeider systematisk med etikkarbeid. Ansvarlig for oppgradering av datasystemet og endre maler i Gerica. Nedsatt arbeidsgruppe for DKSS. (Jmf. Kommunal «Plan for den Kulturelle Spaserstokken»). Gruppe bestående av 30

ÅRSMELDING 2013. Årsmelding 2013 vedtatt: Holtålen kommunestyre, sak..

ÅRSMELDING 2013. Årsmelding 2013 vedtatt: Holtålen kommunestyre, sak.. ÅRSMELDING 2013 Årsmelding 2013 vedtatt: Holtålen kommunestyre, sak.. Innholdsfortegnelse Forord... 3 Skatt og rammetilskudd... 4 Renter og avdrag... 4 Investeringsregnskapet... 5 Balanseregnskapet...

Detaljer

Holtålen. Holtålen Kommune. - mulighetenes kommune ÅRSMELDING 2008

Holtålen. Holtålen Kommune. - mulighetenes kommune ÅRSMELDING 2008 Holtålen Kommune Holtålen - mulighetenes kommune ÅRSMELDING 2008 Årsmelding 2008 Innholdsfortegnelse: 1 FINANSKAPITAL- PENGENE... 4 1.1.1 Driften... 4 1.1.2 Rammeområde 1... 5 1.1.3 Grunnskolene... 6 1.1.4

Detaljer

Sakliste/møteinnkalling

Sakliste/møteinnkalling Side 1 av 34 Sakliste/møteinnkalling Vår dato Vår referanse 21.05.2013 13/763-2 Vår saksbehandler: Deres dato Deres referanse Lærling Monica Stølhaug, tlf. 72417600 DRIFTSUTVALGET Til Sakliste til orientering:

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

Årsmelding Berlevåg kommune

Årsmelding Berlevåg kommune 2011 Årsmelding 27.03.12 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4 Økonomi...

Detaljer

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune - Enkelt og nært! Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Renter og avdrag... 5 Driftsregnskap...

Detaljer

Årsmelding 2012 31. mars 2013

Årsmelding 2012 31. mars 2013 31. mars 2013 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER...5 2. ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...8 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...8 2.2 ENHETENES RAMMER OG FORBRUK 2011 I 1000 KRONER... 10 2.3 INVESTERINGSREGNSKAPET...

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Årsmelding 2014

LEIRFJORD KOMMUNE. Årsmelding 2014 LEIRFJORD KOMMUNE Årsmelding 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR....3 INNLEDNING. 4 POLITISKE ORGAN...4 INTERKOMMUNALT SAMARBEID..5 SENTRALADMINISTRASJONEN...6 ØKONOMI...8 OPPVEKST

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FOR FROSTA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2008 FOR FROSTA KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 FOR FROSTA KOMMUNE Frostatunet RÅDMANNEN MARS 2009 Årsrapport for Frosta kommune 2008 Innhold FORORD... 3 1 ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET... 4 1.1 DRIFTSINNTEKTER... 5 1.2

Detaljer

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2011 Innholdsfortegnelse årsmelding 1. Innledning... 3 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn... 5 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 5 2.2

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 SNILLFJORD KOMMUNE

ÅRSBERETNING 2010 SNILLFJORD KOMMUNE Snillfjord Rådhus ÅRSBERETNING 2010 SNILLFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens kommentar 2 1.1 Innledning 2 1.2 Generelt 2 1.3 Organisasjon 3 1.4 Drift 3 1.5 Planverk 3 1.6 Utviklingstrekk

Detaljer

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012 Gjerdrum kommune Årsmelding og årsberetning 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE: Rådmannens sammendrag:... 3 Årsmelding overordnet ledelse, stab og støtte... 8 Årsmelding overordnet skolene... 8 Årsmelding overordnet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE RÅDMANNEN MARS 2010 Årsrapport for Frosta kommune 2009 2 Innhold FORORD... 5 1 ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET... 7 1.1 DRIFTSINNTEKTER... 8 1.2 DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport. www.rollag.kommune.no

ROLLAG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport. www.rollag.kommune.no ROLLAG KOMMUNE Rådmannens årsrapport 2009 www.rollag.kommune.no INNHOLD SIDE Rådmannens innledning 3 Økonomisk analyse og nøkkeltall 6 Det kommunale styringssystem 14 Fellestjenesten 15 Skolene 23 Barnehagene

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 ANTALL ÅRSVERK I 2012 OG 2013... 3 SYKEFRAVÆRSUTVIKLING... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) OG IA... 4

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2012

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2012 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2012 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BERLEVÅG KOMMUNE

ÅRSMELDING FOR BERLEVÅG KOMMUNE 2010 ÅRSMELDING FOR BERLEVÅG KOMMUNE Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 5 2.3 Organisasjon og medarbeidere...

Detaljer

Rollag kommune. Rådmannens årsrapport 2012

Rollag kommune. Rådmannens årsrapport 2012 Rollag kommune Vinner fotokonkurranse Foto: Narve Lid Rådmannens årsrapport Mars 2013 INNHOLD SIDE Rådmannens innledning 3 Økonomisk analyse og nøkkeltall 6 Det kommunale styringssystem 14 Fellestjenesten

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2012

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 MARS 2013 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESULTATVURDERINGER... 3 PERSONAL... 10 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 13 RESULTATENHET BARNEHAGE... 22 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING...

Detaljer

VESTBY KOMMUNE ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING 2010

VESTBY KOMMUNE ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING 2010 VESTBY KOMMUNE ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING 20 INNHOLDSFORTEGNELSE VESTBY KOMMUNES ÅRSBERETNING Rådmannens innledning 1 Regnskapsanalyse 2 vurdering kommunen totalt 8 VESTBY KOMMUNES ÅRSMELDING Nøkkeltall

Detaljer

www.malvik.kommune.no ÅRSRAPPORT 2012 Vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsutvikling lokalt og regionalt Malvik kommunes visjon

www.malvik.kommune.no ÅRSRAPPORT 2012 Vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsutvikling lokalt og regionalt Malvik kommunes visjon www.malvik.kommune.no ÅRSRAPPORT 2012 www.malvik.kommune.no Vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsutvikling lokalt og regionalt Malvik kommunes visjon Rådmannens forord Kommunens virksomhet har

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

Årsmelding Verran kommune

Årsmelding Verran kommune 2 2012 Innholdsfortegnelse Forord side 3 Økonomi og regnskap-pliktig del side 10 Likestilling og mangfold side 25 Kjønnsdelt statistikk side 28 Inn-Trøndelagsregionen side 37 Omstilling side 40 Administrasjon

Detaljer

Årsmelding 2014. Froland Kommune

Årsmelding 2014. Froland Kommune Årsmelding 2014 Froland Kommune 1 Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Lån, Renter og avdrag... 5 Minimumsavdrag lån... 6 Lønn og

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Kvitsøy kommune INNHOLDSFORTEGNELSE TEKSTDEL: BUDSJETT FOR 2013 - ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016... 3 GENERELT OM BUDSJETTET OG UTVIKLINGEN I KVITSØY KOMMUNENS ØKONOMISKE

Detaljer

Lardal kommune Årsberetning 2012

Lardal kommune Årsberetning 2012 Lardal kommune Årsberetning Innholdsfortegnelse Kap Side 1 Rådmannens kommentar 3 2 Befolkningsutvikling 4 3 Organisering 6 3.1 Politisk organisering 6 3.2 Kommunens organisering Lardal og personale 6

Detaljer