ÅRSMELDING Årsmelding 2012 vedtatt: Holtålen kommunestyre, sak..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2012. Årsmelding 2012 vedtatt: Holtålen kommunestyre, sak.."

Transkript

1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 vedtatt: Holtålen kommunestyre, sak..

2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Skatt og rammetilskudd... 4 Renter og avdrag... 4 Investeringsregnskapet... 4 Balanseregnskapet... 5 Drift rammeområdene... 5 Økonomi knyttet til flommen... 7 Rammeområde Kommunestyre og formannskap, støtte pol. partier, utgifter etter formannskap, ymse råd og utvalg... 8 Arbeidsmiljøutvalg... 9 Rådmannens kontor Lærlinger Økonomiavdelingen Felles edb-utgifter Serviceenheten - Fellesutgifter Fellesutgifter, administrasjonsbygning Rammeområde Fellesutgifter oppvekst (skole) Skoler Bibliotek Kulturskole Barnehager Rammeområde Sosialkontoret - NAV Økonomisk sosialhjelp Edruskapsvern Barnevern Legekontor Fysioterapien Helsestasjon Psykisk helse Gjeldsrådgivning Intermediæravdeling(samhandlingsreformen) Felles Pro Holtålen sykehjem Optimus Hjemmetjenesten Trygdeboliger Kjøkkenet Personlig assistent Rammeområde Fellesutgifter kultur m.m Oppmålingsavdelingen Fellesutgifter drift Anlegg VAR Landbrukskontoret Rammeområde Rammeområde Kirkelig fellesråd Rammeområde Næringsutvikling Rammeområde Utleiebygg Politikerkapital Humankapital

3 Forord Kommunens økonomi er som kjent meget anstrengt. Regnskapet for 2011 innebar et meget stort reelt underskudd, selv om det formelle underskuddet var på ca 1,3 mill på driften. For 2012 har vi et underskudd på 1,2 mill, men dette er ikke et «pyntet» resultat, men et reelt resultat som kan henføres til reelle avvik. I motsetning til 2011, har de de fleste rammeområdene bedret resultatet betraktelig. For de to store områdende undervisning og helse/omsorg, er det snakk om mange millioner. Det eneste området som har et for dårlig resultat er rammeområde 4, og hvor hele mankoen kan henføres til drift av bygninger. Mye av avviket skyldes dårlig kvalitet på budsjettet. Kommunen har nå vært igjennom to tøffe år på flere måter. Økonomisk synes det som om at det nedskjæringsarbeidet som startet høsten 2011 er i ferd med å bære frukter, samtidig som at det økonomiske rapporteringssystemet synes å fungere langt bedre enn tidligere. Resultatene på driftsområdene er helt i tråd med de regnskapsrapporter som er lagt frem. Selv om kommunens systemer for å rapportere årsverk har vært og fortsatt er mangelfull, viser årsmeldingen at antallet årsverk er redusert fra 199 i 2011 til 186 i På investeringssiden er det regnskapsmessige relativt store regnskapsmessige avvik. Hoveddelen av dette kan henføres til forsinkede inntekter/overskridelser som er budsjettert i Det vises for øvrig til egne kommentarer. Kommunens sykefravær er fortsatt lavt og synkende (fra 6,2% i 2011 til 6% i 2012) Befolkningen er grunnlaget for kommunens drift. I 2012 økte kommunens folketall med 17 personer. Dette skyldes en netto tilflytting på 30 personer. Selv om flere ting tyder på at vi er på rett vei, står vi fortsatt foran tunge tak, både i 2013 og påfølgende år, før det er et godt nok sammenheng mellom ressurstilgang og ressursbruk. En forutsetning for å kunne klare dette er at befolkningsutviklingen fortsetter som den gjorde i Ålen, 3. april 2013 Marius Jermstad Rådmann 3

4 Skatt og rammetilskudd Kommunens skatteinngang ble på kr , noe som er mer enn i I forhold til revidert budsjett er dette mer enn budsjettert. Det er utskrevet eiendomsskatt med , som er mindre enn budsjettert. Skattesatsen var 3 0/00 for boliger med mer og 7 0/00 for verker og bruk.. Kommunen fikk inn i rammetilskudd. Dette er høyere enn i 2011, men mindre enn budsjettert. Økningen fra 2011 skyldes i hovedsak at samhandlingsreformen er lagt inn i rammetilskuddet. Totalt sett fikk kommunen mer skatteinngang og rammetilskudd i forhold til budsjett. Renter og avdrag Kommunen har betalt ca mer i avdrag enn budsjettert. Kommunen har bundet rentene på sine lån i stor grad, for å sikre en forutsigbar rentekostnad. Pr var situasjonen slik: Lånegiver Saldo Rente Rentesikret Nordea , Nordea , Kommunalbanken , Kommunalbanken , Kommunalbanken , Kommunalbanken , Boligbygg (Nordea) , Boligbygg (Nordea) ,1 Lån 2011 Nordea , Nordea mellomfinansiering ,1 Nordea inv , Gjennomsnittlig veid rentesats er på 3,35, omtrent det samme som i og den samlede gjelden på 186 mill. Av dette er ca 36 % flytende rente, mens resten, 64 % er sikret på ulike løpetider. I denne oversikten er det gjort fradrag for lån til videreutlån. Kommunens renteutgifter var ca 1,1 mill høyere enn budsjettert, og skyldes renter på forskutteringslån investeringer/forskuttering av flomlån... Investeringsregnskapet Kommunens investeringsregnskap legges frem med et udekket finansieringsbehov på Dette skyldes i hovedsak overskridelser på spesielt flerbrukshallen, som det er tatt høyde for budsjettet for 2013, samt uteblivelse av tilskudd fra Kulturdepartementet (tippemidler) og Enovatilskudd. Disse midlene kommer inn i Oversikten over enkeltprosjekter fremgår av regnskapsskjema 2B. Her er det samlede merforbruket på investeringsprosjektene på 4 mill, som i hovedsak skyldes følgende hovedposter: 4

5 Flerbrukshall Selvkostområdene Oppvekstsenter Sum På finansieringssiden (Regnskapsskjema 2 A, pkt 10) mangler følgende inntekter: Spillemidler flerbrukshall Enovatilskudd Haltdalen oppv.s Enovatilskudd Flerbr.hall Sum I tillegg er det brukt ca. 2,2 mill mindre i lånemidler enn budsjettert. Overstående viser at kommunen ikke har gode nok rutiner knyttet til fortløpende budsjettendringer knyttet til investeringsregnskapet. Dette skyldes at en tom 2011 hadde «overlappende» investeringsbudsjett fra år til år, noe vi ikke lenger har. Dette stiller langt større krav til løpende budsjettendringer, og er en utfordring knyttet til f.eks. spillemidler, som gjerne kommer i etterkant. Hvordan dette skal løses regnskapsteknisk, vil en komme tilbake til i forbindelse med saksfremlegget for regnskap og årsmelding. Balanseregnskapet Kommunen har samlede eiendeler bokført til ca. 521 mill. Av dette utgjør pensjonsmidler vel 185 mill eller 35,5 %, og en motpost på 240 mill eller 46 % som pensjonsforpliktelser på den andre siden av balansen. Kommunens rentebærende gjeld er på 191 mill. Dette inkluderer gjeld knyttet til selvkostområder 22 mill, 5,6 mill er videreutlånslån og ca 15 mill til utleiebygninger(næring og bolig. Kommunens omløpsmidler (likviditet) er på 44 mill, og bokført egenkapital på 53 mill. For øvrig vises til regnskapet med noter. Drift rammeområdene Dette er hovedelementet i kommunens regnskap. Detaljene fremkommer av regnskapet. Kommunens regnskap er relativt komplisert fremstilt, der de ulike resultatindikatorene ikke alltid er sammenlignbare fra år til år. Det er to indikatorer som oftest brukes, nemlig netto driftsresultat og regnskapsmessig mer-/mindreforbruk. Netto driftsresultat påvirkes ikke av bruk og avsetning til fond. Slik bruk eller avsetning kan i realiteten være planlagt sparing eller bruk av oppsparte midler. Dette innebærer at netto driftsresultat kan gi et feil bilde av kommunenes reelle økonomiske situasjon var på samme måte som 2011, et rart år for kommunen regnskapsmessig. Kommunen har et brutto driftsresultat på +9,2 mill. Videre har vi et netto driftsresultat på +10,8 mill. Det endelige regnskapsresultatet ble imidlertid i 2011 på Dette skyldes i hovedsak to ekstraordinære forhold, som i Dette er Kommunen fikk utbetalt ca. 6,3 7 mill fra staten som erstatning for utgifter knyttet til flommen (kunstgressbane). Dette er inntektsført, samtidig som det er utgiftsført ca3,7 mill. Det overskytende, 2,6 mill er avsatt til senere bruk. Dette er med å dra opp både brutto og netto driftsresultat 5

6 Kommunen har foretatt store investeringer i Dette har utløst momskompensasjon med 12, 3 mill5,5 mill. Dette bedrer også resultatet, selv om ca 7,4 mill er overført til investeringsregnskapet. Dette er for øvrig i tråd emd budsjettet Dette samlet sett gjør at en må se bak tallene for å få et inntrykk av kommunen driftsregnskap. Regnskapsskjema 1 B viser en fordeling av pengene til drift. Dette er misvisende, da bildet ikke viser at betydelige midler er avsatt til fond, f.eks. flommidler på rammeområde 1. I motsetning til 2011, er imidlertid dette planlagt, og spesielt momskompensasjon er ikke brukt til å fordekke et overforbruk. I alle årsmeldinger har en tatt med en oversikt over utviklingen i netto driftsresultat. Selv om tallene er misvisende for 2011 og 2012, tar en det allikevel med: Grafisk kan dette fremstilles slik: 8000 Netto driftsres Når det gjelder de enketelte rammeområdene vises til de enkelte områdende redegjørelser. Kort kan en imidlertid oppsummere driften slik: Rammeområde 1 Underforbruk Rammeområde 2 Underforbruk Rammeområde 3 Overforbruk Sosial Underforbruk Helse Overforbruk PRO Overforbruk Rammeområde 4 Overforbruk

7 Rammeområde 5 Overforbruk Rammeområde 6 Overforbruk Rammeområde 7 Overforbruk Rammeområde 8 Underforbruk Økonomi knyttet til flommen Holtålen kommune har i tillegg til administrativ ressursbruk, hatt to store økonomiske «belastninger» knyttet til flommen. Den ene er skader på kommunal eiendom som ikke var forsikret (forsikkerbar). Til dette har kommunen mottatt tilsagn om til sammen kr ,- fra KRD Kommunen har brukt av disse midlene. Denne bruken er revisorbekreftet og innrapportert. Det gjenstår kr av midlene. Kommunen har søkt Fylkesmannen om å disponere disse til resterende arbeider i Ålen sentrum, og skadet kloakkledning. Disse arbeidene er estimert til , og kan kun delvis gjennomføres med midler fra KRD. Den andre økonomiske belastningen kommunen har tatt er utlån til kommunens innbyggere som forskuttering av naturskadeerstatninger fra Statens naturskadefond. Pr var det bokført slike utlån med i kommunens regnskap. De opprinnelige vilkårene var at lånene skulle være rentefrie, men kommunen har tatt initiativ til å endre disse vilkårene. 7

8 Rammeområde 1 Ansvarlig rådmann Marius Jermstad Regnskap 2012 samlet for rammeområde 1 Regnskap/2012 Rev.budsjett/2012 Avvik/2012 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/ Kommunestyre og form Stortings- og kommune Støtte politiske partier Arbeidsmiljøutvalg Ymse råd og utvalg Overformynderiet Kontroll og revisjon Utg. etter formannsk Reserverte tilleggsbev Rådmannens kontor Samrhos Lærlinger Økonomiavdeling Felles edb-utgifter Serviceenheten Fellesutgifter Administrasjonsbygning Samlet resultat rammeområde 1: Rammeområde 1 har et underforbruk på ,-. Resultatet for rammeområde 1 er helt i balanse. Det er avvik på ulike områder, både positivt og negativt. Det vises til resultatvurderinger under delområdene. Kommunestyre og formannskap, støtte pol. partier, utgifter etter formannskap, ymse råd og utvalg Regnskap/2012 Rev.budsjett/2012 Avvik/2012 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/ Kommunestyre og form Stortings- og kommune Støtte politiske partier Ymse råd og utvalg Overformynderiet Utg. etter formannsk

9 kommunestyre og formannskap, støtte til partier, utgifter etter formannskap, ymse råd og utvalg Kommunestyre og formannskap, støtte til partier m.m. har et merforbruk på kr ,- Hovedforklaringen til avvikene er kostnader knyttet til vikarer i folkevalgte organ, når fast medlem melder forfall Arbeidsmiljøutvalg Regnskap/2012 Rev.budsjett/2012 Avvik/2012 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/ Arbeidsmiljøutvalg Arbeidsmiljøutvalg Arbeidsmiljøutvalg har et underforbruk på kr ,-. Årsaken til underforbruket er bl.a. at medarbeiderdag og fagdag for verneombud/tillitsvalgte/ledere ikke ble gjennomført i Målsetting for planperioden AMU arbeider etter årlige handlingsplaner. Her inngår bl.a.: - Fagdag for verneombud/tillitsvalgte/ledere - Medarbeiderdag - BHT samhandlingsplan - Handlingsplan vernerunder endring av prosedyrer og skjema - Tilskudd NÅVA-medlemskap - HMS prosedyrer - Sosiale aktiviteter inkl. julebord - Samhandling IA-gruppa - Strategi for nedbemanning og omplassering - Medarbeiderundersøkelse Varslingsrutiner ihht AML - Retningslinjer for bruk av sosiale medier - Produktdatablad, tilgjengelighet - Bruk av verneutstyr Evaluering/status: AMU har ikke hatt kapasitet til å følge opp handlingsplanen når det gjelder fagdag for verneombud/tillitsvalgte/ledere samt medarbeiderdag pga andre preserende oppgaver. De øvrige oppgaver på tiltaksplanen for 2012 er ivaretatt og fulgt opp. 9

10 Rådmannens kontor Regnskap/2012 Rev.budsjett/2012 Avvik/2012 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/ Rådmannens kontor Samrhos rådmannens kontor Rådmannens kontor har et mindreforbruk på kr. 565,- Helt i balanse Lærlinger Regnskap/2012 Rev.budsjett/2012 Avvik/2012 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/ Lærlinger lærlinger Lærlinger har et mindreforbruk på kr ,- Dette skyldes større refusjoner enn budsjettert. Målsetting for planperioden Minimum 3 lærlinger + fritt inntak av helsefagarbeiderlærlinger Evaluering/status: Hadde ved årsskifte 13 lærlinger, hvorav kun 4 helsefagarbeider. Se for øvrig s 42 Økonomiavdelingen Regnskap/2012 Rev.budsjett/2012 Avvik/2012 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/ Økonomiavdeling økonomiavdelingen Økonomiavdelingen har et mindre forbruk på kr ,- Underforbruket skyldes at mindre underforbruk på flere poster.. 10

11 Felles edb-utgifter Regnskap/2012 Rev.budsjett/2012 Avvik/2012 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/ Felles edb-utgifter felles edb-utgifter Fellesutgifter EDB har et merforbruk på kr ,- Overforbruket skyldes noe mindre besparelse på opphør av stilling enn budsjettert, og merforbruk på serviceavtaler.. Serviceenheten - Fellesutgifter Regnskap/2012 Rev.budsjett/2012 Avvik/2012 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/ Serviceenheten Fellesutgifter serviceenheten/fellesutgifter Avviket på Serviceenheten skyldes høyere kostnader knyttet til adm.biler enn budsjettert (mer bruk). Fellesutgifter skyldes ubudsjetterte økte kostnader til HTV. Fellesutgifter, administrasjonsbygning Regnskap/2012 Rev.budsjett/2012 Avvik/2012 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/ Administrasjonsbygning Administrasjonsbygning Administrasjonsbygninger har et merforbruk på kr ,-. Overforbruket skyldes ubudsjetterte strømkostnader. 11

12 Rammeområde 2 Ansvarlig kommunalleder Line Andersen Regnskap 2012 samlet for rammeområde 2 Regnskap/2012 Rev.budsjett/2012 Avvik/2012 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/ Fellesutgifter oppvekst Hov skole Haltdalen oppvekstsenter, avd. skole Skolefritidsordning Folkebiblioteket Kulturskole Fellesutgifter barnehage Ålen barnehage Haltdalen oppvekstsenter, avd. bhg Elvland barnehage Samlet resultat ,56 rammeområde: Rammeområde 2 har et mindre forbruk på kr ,- Nærmere kommentarer gis under hvert ansvarsområde. Fellesutgifter oppvekst (skole) 2100 fellesutgifter skole fellesutgifter skole: Fellesutgifter oppvekst har et merforbruk på kr ,- Fellesutgiftene har blitt noe høyere enn beregnet på grunn av høyere utgifter til fosterhjemsplasserte barn, logopedibehandling og PPT. I tillegg er det noe høyere forbruk på skysskostnader - elever. Det er også beregnet kr ,- til bruk av fond, disse ble ikke avsatt i 2011 og dermed ikke tilgjengelig. 12

13 Målsetting for planperioden Møter med organisasjon, HTV Utviklingsmøter, skole Utviklingsmøter, barnehage Utviklingsmøter, bibliotek Utviklingsmøter, kulturskole Medarbeidersamtaler Kvalitetssystem, bhg. nettbasert Kvalitetssystem skole nettbasert Haltdalen oppvekstsenter Evaluering/status: Gjennomført 4 møter Gjennomført 7 møter Gjennomført 8 møter Gjennomført 5 møter Gjennomført 6 møter Gjennomført med styrere, rektorer, biblioteksjef og kulturskolerektor Under utvikling Under utvikling Prosess ved formell dannelse av Haltdalen oppvekstsenter er gjennomført. Haltdalen oppvekstsenter er godkjent etter barnehageloven og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Midlertidig godkjent etter plan- og bygningsloven, bygget er ikke formelt ferdigstilt Skoler 2110 Hov skole Haltdalen oppvekstsenter, skole Totalt skole: Skolene har et merforbruk på kr ,- Hov skole Merforbruket skyldes høyere forbruk på lønn enn beregnet. Mindre refusjoner enn utgifter, da skolen ikke får refundert alt av vikarlønn. Haltdalen oppvekstsenter avd. skole Mindre forbruk på lønn enn beregnet. Mer sykelønnsrefusjon enn beregnet. Skolen har hatt store utfordringer med å dekke opp ett sykevikar og derfor er det et underforbruk på lønnsmidler. Hov skole Målsetting for planperioden Evaluering/status: Etterutdanning/videreutdanning/ Kompetanseplan gjennomført 2012 kompetanseplan Videreutdanning: og Rådgivning Resultater Eksamen 2012 Nasjonale prøver Entreprenørskap/elevbedrift Gjennomført a. Elevenes skolemiljø Gjennomført: Elevundersøkelse, 7. og 10. trinn 13

14 Vurdering Forskrift om leksehjelp Kulturell skolesekk Prosjekt: Falkbergets rike Prosjekt: Prøvefiske Prosjekt: Overvåkning av Gaula. Del av ISO Gründercamp (heldøgnsprosjekt) Hov skole, en lærende organisasjon Obligatoriske kartleggingsprøver trinn GSI-rapportering Møter i samarbeidsutvalget Møter i skolemiljøutvalget NyGIV Oppstart LP-modellen 2 mobbeundersøkelser med oppfølging Skolen jobber med vurdering, både underveisvurdering og sluttvurdering. Leksehjelp er innført Evaluert 2012 og med politisk vedtak videreføres leksehjelp etter dagens organisering Gjennomført Gjennomført Gjennomført Ikke gjenopptatt etter flommen. Prøvestasjon (plattform) ikke gjenoppbygd. Gjennomført Gjennomført. Systematisk tilbakemelding fra kurs og konferanser (kollegaveiledning). Gjennomført Gjennomført Gjennomført Gjennomført Overgang grunnskole-videregående skole, statlig initiert satsingsområde. Skolering av lærere gjennomført. Tiltak i norsk og matematikk. Gjennomført Elevtallsutvikling, Hov skole 2008/ / / / /13 Elevtall Grunnskolepoeng mål for samlet læringsutbytte for elever som sluttvurderes med karakter 2008/ / / /2012 Gjennomsnittskarakter 43,0 43,7 43,2 42,3 Sør-Trøndelag 39,5 39,7 39,7 39,8 Nasjonalt 39,5 39,9 39,9 40,0 Haltdalen oppvekstsenter, avd. skole Målsetting for planperioden Evaluering/status: Visjonen til Haltdalen oppvekstsenter, avd. skole er Vi lærer for livet! Det betyr at vi har fokus på: Læringstrykk Allsidig læring Kompetanseutvikling av personalet Folkeskikk og verdier som letter samvirket mellom mennesker En annen målsetting handler om å forberede det å bli en del av Haltdalen oppvekstsenter. Det betyr at vi må ha fokus på: Inkludering og samarbeid Respekt og toleranse for institusjonens egenart Praktiske løsninger og innsats Etterutdanning lærere Gjennomført kurs i Gauldalsregionen Nasjonale prøver Gjennomført 5. trinn Obligatoriske kartleggingsprøver Gjennomført trinn 14

15 Frivillig kartleggingsprøver engelsk Frivillig kartleggingsprøver matematikk Pageturner et leseteknikkprogram på nett Robo-memo et hukommelsestreningsprogram Lage maler for underveisvurdering Tilbud om leksehjelp trinn Brukerundersøkelser for elever sentrale og lokale. Medarbeiderundersøkelse Kulturelle skolesekken DKS «Egner i 100» - felles kulturprosjekt mellom barnehagen og skolen, med målsetting om å bygge felles kultur, bli godt kjent og utvikle positive relasjoner Bokbuss Skolebibliotek Uteskole Samarbeid i lokalsamfunnet Rydding av lagret utstyr i Optimus sine lokaler, flytting fra HKØ til nye lokaler i Haltdalen oppvekstsenter. Felles møter mellom de som skal utgjøre personalet i Haltdalen oppvekstsenter Gjennomført 3. trinn Gjennomført 1. og 3. trinn Ikke gjennomført (Gjennomføres 7. trinn vår 2013) Ikke gjennomført (Gjennomføres 6. trinn vår 2013) Gjennomført Gjennomført med assistenter. 8 av 22 elever benytter seg av tilbudet skoleåret Varierende utbytte av tiltaket. Gjennomført. Stadig noen få (1-2 elever) oppgir at de noen ganger opplever krenkelser. Undersøkelsene følges opp, og vi har kontinuerlig fokus på skolemiljø. Medarbeiderundersøkelse gjennomført vår 2012, og er fulgt opp høsten 2012 Gjennomført. Meget positivt utbytte på alle områder. Gjennomført, med godt samarbeid mellom ressurspersoner i skolen og barnehagen. Meget godt resultat, med 2 forestillinger for fullsatt sal i Haltdalen oppvekstsenter i september Kommer til skolen ca. 1 gang per måned. Populært tiltak. Under etablering i oppussede lokaler i det nye Oppvekstsenteret. Tatt litt tid å få på plass bøker og teknisk utstyr (data) Gjennomført for trinn vår 2012, og for trinn høsten 2012, en halv dag per uke. Førskolegruppa i barnehagen er med fra høsten Meget positivt utbytte både opplevelsesmessig og læringsmessig. Samarbeid med Turforeninga om oppkjøring av skiløyper som brukes i skoletida. Samarbeid med det kommunale kjøkkenet sanking av bær og sopp. Gjennomført, med lite hjelp utenfra og derav følgende tidsbruk: Det har tatt hele høsten å få på plass aktuelt utstyr, sortert vekk og kastet uaktuelt utstyr. Er nesten på plass pr Er kommet godt i gang med samarbeidet i felles personalgruppe. Meget godt samarbeidsklima, positivt å bli flere. Gode samarbeidsprosjekter i foreldregruppa Elevtallsutvikling - Haltdalen oppvekstsenter, avd. skole 2008/ / / / /13 Elevtall 38 29/ Skolefritidsordningen 15

16 skolefritidsordningen skolefritidsordningen: SFO har et mindre forbruk på kr ,- SFO har mer refusjon på brukerbetaling enn beregnet, flere benytter seg av SFO-tilbudet enn beregnet. Skolefritidsordningen Målsetting for planperioden Evaluering/status: SFO skal være et trygt sted for alle barn i sfoordningen, både sammen med de andre barna og de voksne. SFO skal gi barna mulighet til allsidig lek og varierte aktivitetsformer. SFO skal legge rette til fysisk aktivitet gjennom lek og turer i nærmiljøet. Barna skal i stor grad kunne velge innholdet i SFO selv. Det skal stimuleres til sosiale aktiviteter samtidig som det skal være mulig å være alene. Gjennomført. Stabilt bemannet med voksne som også jobber i klassene. Dette gjør at de voksne kjenner barna godt, og overgangen mellom sfo og skole blir enklere. Gjennomført. Formingsopplegg, fri lek ute og inne, leker som fenger både gutter og jenter. Gjennomført. Gjennomført. Barna har stor medvirkning i valg av aktiviteter ved SFO. Før skoletid og etter skoletid har vi mulighet til å bruke flere rom i arealet til småtrinn. Dette gjør at det er enklere å spre leken utover, og de får i større grad velge innholdet selv. Antall barn som benytter seg av skolefritidsordningen 2008/ / / / /13 Hov skole Haltdalen oppvekstsenter Bibliotek 2510 folkebiblioteket bibliotek: Biblioteket har et mindre forbruk på kr ,- OK Bibliotek Målsetting for planperioden Evaluering/status: 16

17 Samorganisering av folkebiblioteket og Gjennomført 2012 skolebibliotekene Samarbeid med skolene ifm DKS Gjennomført 2012 Barnehagebesøk på biblioteket Barnehagebesøk med høytlesning gjennomført 2012 Skolebesøk, opplæring av elever og ansatte Gjennomført ved Haltdalen Oppvekstsenter ift selvbetjent utlån des 2012, Hov skole får opplæring i 2013 Utstillinger Gjennomført UKM-utstilling, Holtålen mediaklubb, samt utstillinger fra privatpersoner Utlån av bøker Folkebiblioteket Hov skole Haltdalen oppv Totalt Utlånssystemet ved Haltdalen Oppvekstsenter har ikke fungert i store deler av 2012, derfor er dette utlånstallet mye lavere enn hva som er realiteten. Bibliotek annet Fjernlån ut Fjernlån inn Bokbussen Fjernlånstallene er bare fra 24. oktober til 31. desember resten av statistikken forsvant da vi gikk fra MM2 til MM3. Kulturskole 2560 kulturskole kulturskole: Kulturskolen har et mindre forbruk på kr ,- Mindre forbruk på lønn pga. at rektorstillingen sto ubesatt i ca. 4 mnd. I tillegg er det mer inntekter på mer salg av tjenester til Røros kulturskole. Kulturskolen Målsetting for planperioden Åpent opptak alle søkere skal få plass Kvalitet i undervisnings- og opplæringstilbudene Tilpasset opplæring Fleksibilitet i tilbudene med hensyn til innhold og organisering Evaluering/status: Gjennomført. Det er ingen venteliste. Gjennomført. En søker til enhver tid å ha så godt kvalifiserte lærere som mulig. Gjennomført. Både gruppe og enkelt undervisning Gjennomført. En bestreber seg på å legge forholdene best mulig til rette for å 17

18 Lave skolepengesatser Være en ressurs for barnehagene og det øvrige skoleverk og kulturliv i kommunen God informasjon og synliggjøring av virksomheten imøtekomme elevers og foresattes ønsker med hensyn til undervisningstid og sted. Gjennomført. Lave skolepengesatser har i alle år vært et mål for vår kulturskole. Satsene følger utviklingen i konsumprisindeksen. Gjennomført. Nært samarbeid med skolene og det øvrige kulturliv. Samarbeid mellom kulturskolen og Ålen Barnehage med minikonserter hver måned. Musikktime i Ålen barnehage. Gjennomført. Kulturvukku 2012, i samarbeid med det øvrige kulturlivet ble en suksess. Julekonsert i samarbeid med Førskolekoret, Barnekoret og Ålen skolekorps - fulle hus. For øvrig ble det gjennomført en rekke andre konserter, offentlig, på kommunestyremøtene og i institusjoner. Antall barn/unge som benytter seg av kulturskoletilbudet 2008/ / / / /13 Elevtall Fellesutgifter barnehage 2700 fellesutgifter barnehage fellesutgifter barnehage: Fellesutgifter barnehage har et mindre forbruk på kr ,- Det mindre forbruket skyldes at det er mer inntekter på brukerbetaling enn beregnet. Flere barn har startet i bhg. enn forutsatt. Barnehager 2710 Ålen barnehage Haltdalen oppvekstsenter, avd.bhg 2730 Elvland barnehage Totalt barnehage: Barnehagene har et mindre forbruk på kr ,- Ålen barnehage Noe mindre forbruk på lønn enn beregnet. Leie av ekstra avdeling i Ålen bhg. ble avsluttet 3 mnd. før enn beregnet, dette gir en besparelse. I tillegg er det mer sykelønnsrefusjon enn beregnet. 18

19 Haltdalen oppvekstsenter, avd. barnehage Noe høyere forbruk på lønn enn beregnet, det er brukt lønnsmidler til tolketjeneste. Noe mindre refusjoner enn beregnet og mer forbruk på vikarer enn beregnet. Elvland barnehage Noe høyere forbruk på enkeltposter. Ålen barnehage Målsetting for planperioden Evaluering/status: Kulturbarnehagen med fokus på estetiske fag. Beste praksis vår 2012 Sosial kompetanse. Grunnleggende sosiale måter å forholde seg til andre mennesker på. Beste praksis høst 2012 Begrep. Førskoleklubb Natur, miljø og teknikk Kommunikasjon, språk, tekst Kunst, kultur og kreativitet Nærmiljø og samfunn Kropp og bevegelse Antall, rom og form Etikk, religion og filosofi Kulturbarnehagen med fokus på estetiske fag. Beste praksis vår 2012 Sosial kompetanse. Grunnleggende sosiale måter å forholde seg til andre mennesker på. Gjennomført. Samarbeid med kulturskolen. Musikk, dans og drama. Gjennomført. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulike tema for 5-åringene. Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Samarbeid med kulturskolen. Musikk, dans og drama. Gjennomført. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Haltdalen oppvekstsenter, barnehage Målsetting for planperioden Barnehagen skal bruke lek som læringsarena Fremme fysisk aktivitet og helse. Evaluering/status: Gjennomført. Mye lekeakt., leken har egenverdi.ser at barna utvider lekerepotoaret. Mye sosial læring, 19

20 Kunst, kultur og kreativitet Fellesopplegg med skolen Egner i hundre høsten 2012 Kropp og bevegelse Egner i hundre Sosial kompetanse Som en del av dette var Sosial kompetanse fokusområde våren Høsten 2012 ble det satt fokus på dette med sosial kompetanse (vennlighet) i forbindelse med fellesopplegg for hele oppvekstsenteret. Førskoleklubb Natur, miljø og teknikk Kommunikasjon, språk, tekst Viser til fokusområde og fellesopplegg med skolen hvor det ligger mye trening i kommunikasjon, språk og tekst. Nærmiljø og samfunn Har starta på et opplegg som går ut på å sette fokus på oppvekstsenterets plass i nærmiljøet. Fortsetter i Antall, rom og form Etikk, religion og filosofi kommunikasjon og gode opplevelser i leken. Gjennomført. Dette opplegget innbefattet forming, drama, musikk og bevegelse. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. I tillegg til Egner i hundre har vi nå tilgang til gymsal, og med det har gode opplevelser og mestring vært satt i fokus. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter fra barnehagen Gjennomført. Ulike tema for 5-åringene. Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Elvland barnehage Målsetting for planperioden Barnehagen skal bruke naturen som læringsarena Fremme fysisk aktivitet og helse. Evaluering/status: Gjennomført. Barnehagen har lagt vekt på at barna skal bli glad i naturen og være kroppslig aktive vinter som sommer. Gode opplevelser og mestring har vært i fokus. Fokusområde våren 2012 Sosial kompetanse: Barnehagen skal jobbe med grunnleggende sosiale måter å forholde seg til andre mennesker på. Fokusområdet høsten 2012 Begrepsforståelse er en viktig del av barns språkutvikling. Vi jobba med dette ved å ta utgangspunkt i boka Hakkebakkeskogen. Gjennomført. Ulik vinkling ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen 20

21 Førskoleklubb Gjennomført. Ulike tema for 5-åringene som er viktig i overgangen til skole. Natur, miljø og teknikk Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen. Kropp og bevegelse Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen. Kommunikasjon, språk, tekst Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Nærmiljø og samfunn Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Antall, rom og form Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Etikk, religion og filosofi Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennom evalueringer av satsningsområdet vårt, har det kommet frem et ønske/behov for å jobbe mer med naturbarnehagen. Det er lenge siden og flere endringer på personalsiden siden vi først jobbet med tema naturbarnehagen. Å jobbe med naturbarnehagen er viktig for å få et eierforhold til naturbarnehagen. Vi har en førskolelære som startet på videreutdanning ved Dronning Mauds Minne Høyskolen i Fysisk aktivitet, helse og fysisk miljø i barnehagen. Dette har vi hatt stor nytte av i personalgruppen når vi har diskuter naturbarnehagen. Barne- og ungdomsarbeidere, assistenter og lærlingen går på et 40t kurs i spesialpedagogikk. 21

22 Rammeområde 3 Ansvarlig kommunalleder Tove Volden Evensen Regnskap 2012 samlet for rammeområde 3 Regnskap/2012 Rev.budsjett/2012 Avvik/2021 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/ Sosialkontoret Nav Røros Sosialhjelp Edruskapsvern Barnevern Legekontoret Fysioterapeut Helsestasjon/helsesøster Psykiatri Gjeldsrådgivning Samhandlingsreformen Fellesutgifter pro Holtålen sykehjem Optimus Hjemmetjenesten Avlastning 3740 Trygdeboliger Kjøkken Holtålen syk Personlig assistent/ Samlet resultat rammeområde 3: Rammeområde 3 har et merforbruk på kr Overforbruket er på sykehjemmet, hjemmetjenesten, intermediæravdelingen (IMA) og på legekontoret. Kommentarene er beskrevet under tjenesteområdene. Sosialkontoret - NAV 3500 Sosial - Nav

23 fellesutgifter Sosial NAV Husleie var innlagt i budsjettet og dette var en feilbudsjettering, da dette belastes fra rammeområde 1. Resterende refusjonskrav på nav-leder på kr er ikke kommet inn, men blir ført som inntekt i Økonomisk sosialhjelp 3510 Sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp 34 brukere i brukere som har mottatt sosialhjelp mer enn 6 måneder som eneste inntekt. Supplerende livsopphold til ca. 30 brukere pga lav uføretrygd/andre lave trygdeordninger eller stor gjeldbyrde. 2 på kvalifiseringsprogrammet. Bostøtteordningen via Husbanken: Antall søknader: 358 Innvilget: 337 Avslag: 21 Edruskapsvern 3520 Edruskapsvern Edruskapsvern Mindre inntekter enn forventet da det er mindre salgs- og skjenkebevillinger. Barnevern 3530 Barnevern Barnevern 23

24 Avvik med kr på grunn av mindre tiltak enn forventet. Målsetting for planperioden Øke kompetanseheving på kartleggingsarbeidet. Barneverntjenesten deltar sammen med de aller fleste bvn-tjenestene i fylket, på et felles kompetanseløft omhandlende bruk av Kvellomalen i utredning av barnevernssaker. Evaluering/status: Barnevernet mottok 10 bekymringsmeldinger. 15 barn i hjelpetiltak. Barnevernet har omsorgen for 3 barn. De fleste hjelpetiltak er: Hjemkonsulent, barnehage, sfo, avlastningshjem/besøkshjem, støttekontakt og råd og veiledning. Problemområder barnevernet jobber med: Atferdsvansker/mangelfull sosial tilpasning, problemer relatert til samlivsbrudd, rus misbrukende foreldre, og psykiske problem hos barn og unge. Legekontor 3550 Legekontor Legekontor: Overforbruket på kr skyldes at en lege har vært i videreutdanning og det medfører mindre inntjening når en lege er borte. Kommuneoverlegen sluttet høsten 2012, men det ble ansatt ny lege i slutten av september. Fortsatt høy andel til gjestepasienter hvor det brukes legetjenester i andre kommuner. Målsetting for planperioden Demensteamet: Utarbeide gode demenskartlegginger, som skal bidra med faglig dokumentasjon for koordinerende team. Demensteamet ble forespurt om og deltar i prosjekt med alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehus Innlandet på bakgrunnen av demensteamets faglige kunnskaper. Få med en ansatt fra psykisk helse inn i demensteamet ved behov. Evaluering/status: Vedtatt i Driftsutvalget Sak 11/790. Gir bedre grunnlag for dokumentasjon for å fatte riktig vedtak. Problemstilling er angst, depresjon og rus knyttet opp mot en demensdiagnose. Fortsette med og øke kompetansen for demensteamet. Har deltatt på felles kurs hos fylkesmannen. Medarbeider fra psykisk helse har deltatt. Demensteamet har dette året hatt: 14 hjemmebesøk med kartlegginger, 14 24

25 Utvikle intermediæravdeling sammen med kommunens helsetjeneste. Oppjustere legekontorets datasystem Ble gjennomført i oppfølgingssamtaler. Aktivitet er pasientrelatert, reise i forbindelse med kartlegging, administrasjon, skolering eksternt og internt, informasjon og planlegging med tidsbruk 311 timer. Intermediæravdeling i drift. Kommuneoverlege ble medisinsk ansvarlig på intermediæravd. Se egen tabell på intermdiæravdelingen. Kap 3600 Utvikle gode prosedyrer og rutiner på legekontoret. Dette er i gang samtidig med oppjustering av datasystemet. Fysioterapien 3560 Fysioterapi Fysioterapien Fysioterapien har et mindre forbruk på.kr Målsetting for planperioden i henhold til handlingsplan 2012/2013, Plan for fysioterapitjenesten Skape en målrettet utvikling av fysioterapitjenesten som samsvarer med behovet blant kommunens innbyggere Ha et målrettet og systematisk systematisk samarbeid med helsestasjon og barnehager Ha etablerte og hensynsmessige rutiner rundt prioritering av pasienter og pasientgrupper Statistikk: Gjennomsnittlig ventetid prioritetsgr. 1: Gjennomsnittlig ventetid, prioritetsgr. 2: Ant. polikliniske konsultasjoner: Konsultasjoner på sykehjem: Konsultasjoner rehabilitering: 4-månederskontroll: Kartlegging barnehagebarn: Kartlegging skolebarn: Tiltak barn u. 16 år: Evaluering/status: Plan for fysioterapitjenesten er utarbeidet og behandlet i driftsutvalget Det er utarbeidet prosedyre for: 1) Samarbeid mellom helsestasjon og fysioterapitjenesten 2) 4-månederskontroll med fysioterapeut 3) Kartlegging/testing av motorikk og tidlig intervensjon i barnehager Det er gitt muntlig og skriftlig informasjon i barnehager om viktighet av tidlig kartlegging og evt intervensjon, samt hva fysioterapitjenesten kan bidra med. Det er gjennomført kompetanseheving i form av 80 kurstimer: Bevegelsesutvikling del 1 og 2 i regi av NFF. Det er utarbeidet prioriteringsnøkkel som ligger i Plan for fysioterapitjenesten. Maks 1 uke (målet var maks 1 uke) 3,5mnd (målet var maks 1 mnd)

26 Basseng: Sum konsultasjoner: Møter: Helsestasjon 3570 Helsestasjon Helsestasjon Helsestasjonen har et mindreforbruk på kr Ledende helsesøster hadde permisjon høsthalvåret. Målsetting for planperioden Evaluering/status: Vikar for helsesøster i permisjon. 100 % stilling fra Holde helsestasjon for ungdom åpent. Oppgradere dataprogrammet HsPro Få gjennomført helsestasjon og skolehelsetjenesten som pålagt. Helsedirektoratets anbefalinger om vekt høyde og vekt i 3. og 8.klasse for og forebygge overvekt og fedme hos barn og unge. Var åpen frem til juni Har etter dette vært stengt grunnet for stor arbeidsbelastning på andre områder. Helsestasjon for ungdom er egentlig et lovpålagt tjenestetilbud. Ble lagt en plan for gjennomføring i 2012 og oppgraderingen startet i januar Har fått gjennomført lovpålagte oppgaver men enkelte forsinkelser og ikke så grundig som ønsket hele Mer og mer ressurskrevende helsestasjonsarbeid og oppfølging i skolehelsetjenesten. Det er gjennomført målinger, men for lite tid til den enkelte elev samt individuell oppfølging og veiledning i kosthold i etterkant av dette. Være så tilgjengelig som mulig for skoleelevene så langt resurssenene strekker til. Starte opp med 4 måneders kontroll sammen med fysioterapeut. Interkommunal jordmor beredskap. Anbefalt program for helseopplysning og oppfølging i skolehelsetjenesten. Ha besøksrunder i barnehagene. Var satt av 3 timer per uke på Hov skole og 3 timer annenhver uke i Haltdalen. Dette skal dekke samarbeidsmøter, veiledning lærere, undervisning og individuelle konsultasjoner. Opplever at dette er alt for lite i forhold til behovet og ønsker å øke tilgjengeligheten på skolene fom (Behovet er to dager pr uke ved Hov skole og en dag pr uke ved Haltdalen oppvekstsenter). Alle barn på 4 måneder har fått dette tilbudet ila Har 24 timers jordmor beredskap Gjennomført, men liten tid til den enkelte elev, samt elevene i grupper. Generelt for liten tid til å jobbe forebyggende på skolen og liten mulighet for å være tilgjengelig til skolebarn. Har ikke blitt prioritert og ikke gjennomført bortsett fra i Haltdalen høsten 2012 da barnehagen er 26

27 Tverrfaglig samarbeid. Internkontroll og kvalitetssikring lokalisert med skolen. Ellers ikke kunnet prioritert barnehager. Ikke hatt ressurser til å gjenoppta/etablere samarbeidsmøte m barnehagene. Heller ikke fått opprettet skriftlige rutiner /samarbeidsavtaler der disse ikke finnes. Ønsket prioritert tverrfaglig samarbeid i 2013 Ikke ressurs til og utarbeidet prosedyrer og andre administrative tiltak nevnt i planverk. Tenkt oppstart ila Psykisk helse 3580 Psykisk helse psykisk helse En ansatt i fødselspermisjon fra andre halvår, og ingen vikar innleid. Målsetting for planperioden Evaluering/status: Opprettholde god kvalitet også i høsthalvåret. Ingen vikar. Dette medfører mindre tid til dokumentasjon, planarbeid og utvikling av tjenesten. Oppfølging av unge. Er blitt henvist til helstasjon for unge. Oppfølging av ca 40 brukere. Alder fra år. Midtstuggu godt besøk. Tverrfaglig samarbeid Samarbeid med ulike tjenester og frivillige organisasjoner. Viktig forebyggende arbeid for omsorgstjenesten Har hatt samarbeid med hjemmetjenesten. Nytt påbegynt samarbeid med demensteam og sykehjemmet. Faste møter med Nav. Faste møter med legekontor og Haltdalen DPS. MOT. Skolebesøk og 10. klasser Foreldremøte i 8. klasse. Informasjon om MOT og opplegget som kjøres. Foreldremøte i 9. klasse. Tema: «Ut i festlivet» Foreldremøte i 10. klasse. Tema: «Ungdom alkohol og narkotika» Ungdom med MOT Mål: forberede 7.klassinger på overgangen til ungdomsskolen. Gjennomført etter planen. Godt samarbeid med ungdomsteamet på skolen. Møtet inkluderte foreldre, kontaktlærere og MOTkoordinator. Møtet inkluderte foreldre, ungdommer, kontaktlærere, helsesøster og MOT koordinator. Møtet inkluderte foreldre, ungdommer, kontaktlærere, helsesøster og MOT-koordinator. I tillegg to representanter fra lensmannskontoret som kjørte innlegg om narkotika. Gjennomført skolering av fire ungdommer i 9. klasse i samarbeid med Tydal, Os og Røros kommuner. Gjennomfører besøk i 7. kl. våren

28 Sommeraktiviteter «MOT til å glede-dagen» Årsmøte MOT Etterutdanning- /distriktssamling gjennom MOTs hovedkontor. «Felles-samling» for involverte i MOT i Holtålen Arrangør: MOT-teamet Møter MOT-team Generell oppfølging Gjennomført. Ungdom fikk tilbud om 6 forskjellige aktiviteter i løpet av sommerferien. Gjennomført med 8. og 9. klasse. Besøkte barnehagene, barneskolen og sykehjemmet. Årsmøte med distriktsansvarlig i MOT-Magnus Bjørgan. Deltakere: Ordfører, Rådmann, MOTleder (ass.rådmann), rektor Hov, MOT-koordinator. MOT-koordinator har deltatt. Felles møte i HKØ. Deltakende: representanter fra Ungdom med MOT, Hov og grøt skoler, næringsforening, Ålen og Haltdalen Idrettslag + MOT-teamet. Innlegg av MOT-ambassadør Andreas Volden Evensen. Møter i MOT-teamet gjennomført. (overordnet planlegging) MOT-koordinator har bistått skolen ved behov. F.eks ved mobbeepisoder, bedring av klassemiljø o.l. Gjeldsrådgivning 3580 Gjeldsrådgivning gjeldsrådgivning: Økonomiske midler fra Arbeids- og velferdsdirekoratet er gitt til et fellesprosjekt med Nord- Østerdals kommunene fra Tynset og omegn, med Røros/Holtålen. Nyansatt gjeldsrådgiver fra november Intermediæravdeling(samhandlingsreformen) samhandlingsreformen intermediæravdeling Det er brukt kr mer enn budsjettert. Det har vært vanskelig å forutsi hvordan økonomien ville bli med denne avdelingen, da Os kommune ikke bli med ved oppstart. I tabellen under viser bruken av intermediæravdelingen for

29 Bruken av IMA 2011 og 2012 Etterbehandling St.Olav Holtålen Etterbehandling andre institusjoner. Kommunal ø-hjelp Opphold i observasjonsseng Liggedøgn Totalt 371 Reist hvor Ant. pasienter 19 hjem 7 sykehjem 6 reinnleggelser 2 døde Totalt 34 Liggedøgn Totalt 457 Reist hvor Ant pasienter 33 hjem 9 sykehjem 8 reinnleggelser 4 døde Totalt 54 Felles Pro 3700 Felles Pro Felles Pro Avviket på felles Pro skyldes feilbudsjettering. Målsetting for planperioden Gjennomføre vedtak i Omsorgsplan: Arbeidsgruppe for framtidens omsorgsboliger i arbeid. Sak 015/11. Mandat. 1.Definere tjenesteinnholdet: Omsorgsboliger Sykehjem Intermediæravd. Omsorgen for demente 2. Definere behovet for omsorgsboliger, sykehjem, intermediæravd.og omsorgen for demente 3. Foreslå bygningsmessige løsninger Evaluering/status: Prosjektet framlagt for Driftsutvalget og i Formannskap , sak107/12. Prosjektet ble ikke lagt fram for kommunestyret. 29

30 Endringer i Haltdalen omsorgsboliger for å minske bruken av arealet i den tidligere institusjonen. Prosjekt «Boliger for yngre funksjonshemmede» påbegynt. Strategisk kompetanseplan sammen med Røros kommune for å finne felles satsningsområder for samhandlingsreformen. 1. Forebyggende arbeid 2. Velferdsteknologi 3. Intermediæravdelingen 4. Boligløsninger/boformer Dagsenteret for demente: 5 brukere har hatt vedtak 2 dager i uka. 2 brukere har 1 dag hver. I løpet av 2013 må det foretas en undersøkelse om brukere opprettholder daglivets funksjoner. Revidering av Omsorgsplanen. Fellesprosjekt palliativ behandling med Røros og Os. Videreutdanning av kreftsykepleier. Fortsettelse av Prosjektgruppe om intermediæravdeling Nye Røros sykehus. Samarbeid med det lokale el-tilsynet og brannvesen. Prosedyreprogram for Pro-tjenesten Deltakelse i nasjonalt prosjekt»samarbeid om etisk kompetanseheving» Nye lovverk som skal tre i kraft fra Arbeid med Den Kulturelle Spaserstokken (DKSS) igangsatt. En eldre leilighet ble ombygd til kjøkken/spisestue, da det var flere som hadde behov for felles måltider. Samme praksis som i omsorgsboligene i som i Ålen. For enkelte beboere er dette viktig for helsetilstand og livskvalitet. Sak 40/12 i Driftsutvalget. Tomtevalg og tegninger ferdigbehandlet. Det er nedsatt tverrfaglige arbeider mellom kommunene. Det er blitt beskrevet behovet for kompetanse for hvert målområde av styringsgruppa. Arbeidsgruppene har foreslått tiltak og beskrevet kompetansebehovet. Strategisk kompetanseplan forventes ferdig første halvår Stabil gruppe gjennom året. En bruker har fått langtidsplass på sykehjemmet og har sluttet. Tilbudet øker trivsel og gir økt livskvalitet. Brukerundersøkelse viser at god avlastning for pårørende å forhindre sykehjems innleggelse. Rekruttering av nye brukere går via lege, kartlegging av demensteam og vurdering med pårørende. Dette kan gjøres via prosjektet «hverdagsrehabilitering». Sak 1/13 i Dru. Sak 24/12 i Driftsutvalget, ikke ferdig. Dette er den andre ansatte som blir ferdig kreftsykepleier våren Egen prosjektgruppe med tre undergrupper som arbeider med : Organisering av legetjenesten Driftsansvar, økonomi og finansiering Innhold og kapasitet i tjenestetilbudet. Intermediæravdelingen ble benyttet i Nye sjekklister utarbeides for hjemmeboende, men ikke fullført og tatt i bruk. Innkjøpt av midler fra Fylkesmannen, men ikke ferdig til bruk, da dette skal koordineres sammen med de andre datasystemene i Pro-tjenesten. Dette er fortsatt forhindret da datasystemet ikke vært ferdig oppgradert i løpet av ansatte har deltatt på kurs i refleksjonsveiledning regi av departementet og KS. Gjennomført fagdag for alle ansatte. Refleksjonsgruppene arbeider systematisk med etikkarbeid. Ansvarlig for oppgradering av datasystemet og endre maler i Gerica. Nedsatt arbeidsgruppe for DKSS. (Jmf. Kommunal «Plan for den Kulturelle Spaserstokken»). Gruppe bestående av 30

ÅRSMELDING 2013. Årsmelding 2013 vedtatt: Holtålen kommunestyre, sak..

ÅRSMELDING 2013. Årsmelding 2013 vedtatt: Holtålen kommunestyre, sak.. ÅRSMELDING 2013 Årsmelding 2013 vedtatt: Holtålen kommunestyre, sak.. Innholdsfortegnelse Forord... 3 Skatt og rammetilskudd... 4 Renter og avdrag... 4 Investeringsregnskapet... 5 Balanseregnskapet...

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011 vedtatt: Holtålen kommunestyre 31.05.12, sak 35/12

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011 vedtatt: Holtålen kommunestyre 31.05.12, sak 35/12 ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011 vedtatt: Holtålen kommunestyre 31.05.12, sak 35/12 Innholdsfortegnelse Forord...3 Skatt og rammetilskudd...4 Renter og avdrag...4 Investeringsregnskapet...4 Balanseregnskapet...5

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Årsmelding 2014 vedtatt: Holtålen kommunestyre den 11.06.2015 sak 20/15.

ÅRSMELDING 2014. Årsmelding 2014 vedtatt: Holtålen kommunestyre den 11.06.2015 sak 20/15. ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014 vedtatt: Holtålen kommunestyre den 11.06.2015 sak 20/15. Innholdsfortegnelse Forord... 3 Skatt og rammetilskudd... 4 Renter og avdrag... 4 Investeringsregnskapet... 4 Balanseregnskapet...

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei TERTIALRAPPORT REGNSKAP 2/2013 Rådmannens innstilling: Formannskapet tar rapport 2. tertial

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

OFFENTLIG MØTEBOK. Driftsutvalget Leder John Martin Brørs. Møtested Møtedato: Fra klokka Til klokka Møterommet Holtålen 27.11.2013 19:00 22.

OFFENTLIG MØTEBOK. Driftsutvalget Leder John Martin Brørs. Møtested Møtedato: Fra klokka Til klokka Møterommet Holtålen 27.11.2013 19:00 22. OFFENTLIG MØTEBOK Møtested Møtedato: Fra klokka Til klokka Møterommet Holtålen 27.11.2013 19:00 22.50 kommune Møteleder Driftsutvalget Leder John Martin Brørs Møteinnkalling (kunngjøring) E-post og hjemmeside

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Sted Ansvar: IKT (1240)

Sted Ansvar: IKT (1240) Kapittel : Sentraladministrasjon 24: IKT 20 % ekstra ressurs Fom 1.mai 2015 ble IKT styrket med 20 % stilling. Det er derfor behov for tilføring av lønnsmidler, kr 55 000. Dette overføres fra opprinnelige

Detaljer

Hol kommune. Informasjonsbrosjyre til foreldre

Hol kommune. Informasjonsbrosjyre til foreldre Hol kommune Informasjonsbrosjyre til foreldre Barnehagen: Lek og læring hånd i hånd Barnehagene i Hol kommune tar imot barn i alderen 0-5 år. Noen av barnehagene har egne småbarns-avdelinger (0-3 år).

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

2016 2017 2018 2019 Totalt. Sted Ansvar: Politisk virksomhet (110) Funksjon: Kommunestyre (1004)

2016 2017 2018 2019 Totalt. Sted Ansvar: Politisk virksomhet (110) Funksjon: Kommunestyre (1004) Kapittel : Sentraladministrasjonen 18: Ny politisk organisering hovedutvalg Dette vil kreve ressurser i form av møtegodtgjørelse m.m. til politikerne i 3 hovedutvalg og en administrativ ressurs i forbindelse

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS 2018-2021 Forord Overordna mål for denne planen: Fra passiv mottaker til aktiv deltaker Handlingsdelen til kommunedelplanen beskriver strategier og tiltak som skal gjennomføres de 4 påfølgende årene. Kommunedelplan

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 (tall tatt ut 15.01.12) Hele kommunen Sum -875 486-49 458 826 028 1 770,2 Hele kommunen 10 Lønn 118 274 620 115 015 348-3 259 272 102,8 Hele kommunen 11-2 Kjøp av varer/tj.

Detaljer

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. Endringer vedtatt av Hovedutvalg for Oppvekst- og opplæring 08.12.99 Endringer godkjent av Formannskapet 25.06.03. Endringer

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

1 Den kommunale forvaltning

1 Den kommunale forvaltning Korrigert april 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Den kommunale forvaltning... 3 1.1 Forvaltning og administrasjon... 3 1.2 Definisjon og Formål... 3 1.3 Styringsorgan... 3 2 Styringsverket i skolefritidsordningen...

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret Årsmelding og årsregnskap 2013 Presentasjon til kommunestyret 26.05.2014 1 Agenda Prosess Nøkkeltall Befolkningsutvikling Økonomisk situasjon Driftsregnskapet Finansiell situasjon Investeringsregnskapet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/765-19 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) FOKUSOMRÅDER 2014/2015 PPT leder TIDLIG INNSATS Bidra til at barn og unge med særskilte behov får rask, treffsikker og helhetlig hjelp Fleksibilitet i bruk av kompetanse

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Vedlegg 1 - Driftstiltak

Vedlegg 1 - Driftstiltak Vedlegg 1 Driftstiltak 214 Over/underskudd konsekvensj. budsjett Sum alle valgte tiltak Over/underskudd budsjettversjon 14 48 544 14 48 544 Valgte tiltak Usorterte tiltak Momskomp av investeringer Planlegging/prosjektering

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Innledning Jf. opplæringsloven 13-7 skal alle kommuner ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for elever på 1.-4.årstrinn, samt for elever med

Detaljer

Vedlegg til Handling- og økonomiplan Styringskort

Vedlegg til Handling- og økonomiplan Styringskort Vedlegg til Handling- og økonomiplan 2018-2021 Styringskort 1. Overordnet styringskort Faktatabell Kommunebarometeret 2017 2016 2015 2014 2013 Grunnskole 315 376 396 397 369 Eldreomsorg 196 178 259 299

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter Våler kommune... 3 1 Målsetting...

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Virksomhetspla n 2008-2012

Virksomhetspla n 2008-2012 Virksomhetspla n 2008-2012 Tiltaksplan 2011 VIRKSOMHETSPLAN FOR SVEBERG SKOLE, I MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012 HVOR VIL VI? Innledning Denne virksomhetsplanen beskriver hva som skal være utgangspunktet

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Budsjett 2016 Helse og velferd

Budsjett 2016 Helse og velferd Budsjett 2016 Helse og velferd Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunalsjef fellestjenester: Tildelingskontor, koordinerende enhet, cosdocansvarlig

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Årsrapport Utarbeidet av rektor Nils Slupphaug, 16.2.2010. 1. Innledning Rapporten bygger på data fra regnskap for 2009, personalundersøkelsen, elev- og lærerundersøkelsen per 12.2.09 samt notater og interne

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Tilsynsrapport nr. 1/2017 Leirfjord kommune

Tilsynsrapport nr. 1/2017 Leirfjord kommune Tilsynsrapport nr. 1/2017 Leirfjord kommune Rapportskjema nr. 1 Systemtilsyn i Tverlandet oppvekstsenter, avdeling barnehage og avdeling skole Tilsynet var anmeldt: Dato: 20.juni 2017 kl.08:30 Tilsynet

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/2276-5 Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg for

Detaljer

Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor

Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor Representantskapssak 5/17 Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor Ringebu Sør-Fron MGBV-sak nr. 1/17 - Representantskapsmøte 24.05.2017 Vedlegg: Årsberetning for 2016 MGBV`S ÅRSBERETNING FOR 2016 Vedlagt følger

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Virksomhetsplan for Berger skole 2012/2013

Virksomhetsplan for Berger skole 2012/2013 1 Virksomhetsplan for Berger skole 2012/2013 Visjon: Berger skole, et godt sted å være Pedagogisk mål: Elevene har god motivasjon og høye ambisjoner for læring 2 Generelt om skolen Berger skole er en 1

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring Virksomhetsplan Meløyskolene Meløy voksenopplæring Skoleåret 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Satsingsområder 3.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende ferdigheter 3.1.1 Beskrivelse av

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Vedtekter for Småtroll Barnehage

Vedtekter for Småtroll Barnehage Vedtekter for Småtroll Barnehage VEDTEKTER FOR SMÅTROLL BARNEHAGE. 1. Barnehagen drives i samsvar med Barnehageloven og Rammeplan for barnehager, og departementets forskrifter, retningslinjer og merknader

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

ENHETSVISE STYRINGSKORT ÅPEN OMSORG/HELSE 2013

ENHETSVISE STYRINGSKORT ÅPEN OMSORG/HELSE 2013 ENHETSVISE STYRINGSKORT ÅPEN OMSORG/HELSE 20 Perspektiv Mål 20 Suksesskriterier Måleparameter og resultatmål Tid Ønsket oppnådd innen Resultat SAMFUNN Enheten skal bidra til at kommunens omdømme opprettholdes

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN I FAUSKE KOMMUNE

SAMHANDLINGSREFORMEN I FAUSKE KOMMUNE SAMHANDLINGSREFORMEN I FAUSKE KOMMUNE 1 Samhandlingsreformen Ønsket situasjon: Helse & Omsorg mot 2020 Fauske Kommune 2 FAKTA! -HVA ER SAMHANDLINGSREFORMEN? VISER VEI FRAMOVER. GIR HELSETJENESTEN NY RETNING.

Detaljer

SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO

SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO Vedtatt av Driftsutvalget Innhold Punkt Innhold Side 01. Eierforhold forvaltning 3 02. Formål 3 03. Lovverk 3 04. Opptak av elever til SFO 3 05. Oppsigelse av skolefritidsplass

Detaljer

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12 VIRKSOMHE SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12.12 PPT er en lovpålagt kommunal og fylkeskommunal tjeneste som reguleres av opplæringslova 5-6. PPT skal hjelpe skolene med kompetanseheving og organisasjonsutvikling

Detaljer

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN KOMMUNELEGEN I DØNNA 8820 DØNNA Dønna 13.04.12 Rådmann Tore Westin Utskrift til: Hovedtillitsvalgt Ole Salomonsen ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN Innledningsvis finner kommunelege

Detaljer

Handlingsplan. Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole

Handlingsplan. Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole Handlingsplan Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole Beskrivelse av enheten Øreåsen barne- og ungdomsskole har 764 elever og 107 ansatte. Dette fordeler

Detaljer