Årsbudsjett Økonomiplan Virksomheter og staber. Rådmannens forslag Hefte 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018 Virksomheter og staber. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 2"

Transkript

1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan Virksomheter og staber Rådmannens forslag Hefte 2

2 1

3 INNHOLDSFORTEGNELSE UNIVERSELL UTFORMING POLITISKE ORGANER KONTROLLUTVALG OG REVISJON RÅDMANNEN ORGANISASJON OG INFORMASJON ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN EIENDOMSAVDELINGEN PLAN, BYGG OG OPPMÅLINGSAVDELINGEN JUS / POLITISK SEKRETARIAT BARNEHAGER ARSTAD SKOLE BREIDABLIKK SKOLE HOBERG SKOLE SOLVIN SKOLE STANGE SKOLE ESPA SKOLE OG BARNEHAGE TANGEN SKOLE VALLSET SKOLE ÅSBYGDA SKOLE OTTESTAD UNGDOMSSKOLE ROMEDAL UNGDOMSSKOLE STANGE UNGDOMSSKOLE ÅKERSHAGAN OPPLÆRINGS OG AKTIVITETSSENTER BARN OG FAMILIE HELSE OG REHABILITERING TJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE LILLE KJONERUD NAV STANGE KOMMUNAL HELSETJENESTER I HJEMMET OTTESTAD HELSE- OG OMSORGSSENTER STANGE HELSE- OG OMSORGSSENTER

4 70 KULTUR OG FRITID HEDMARKEN LANDBRUKSKONTOR KOMMUNALTEKNIKK

5 UNIVERSELL UTFORMING Universell utforming (UU) betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. En gylden regel innen universell utforming er at bygninger og uteområder tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser, også fungerer godt for alle andre. I tråd med dagens syn på samfunnet, der alle skal kunne delta, må det tas hensyn til menneskets variasjoner så vel i alder som i funksjonsevne. Prosjektering med utgangspunkt i universell utforming vil være basert på tre forhold: Mennesket som barn, ung, voksen, eldre. Mennesket med redusert funksjonsevne med hensyn til bevegelse, orientering og overfølsomhet ovenfor luftforurensninger og materialer. Mennesket som bruker tekniske hjelpemidler som har konsekvenser for utforming. Sentrale styringsdokumenter: Ot.prp.nr. 44 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, 9, 10 og 11. Plan- og bygningsloven fra Endring i ny lov: UU er tatt med i formålsparagrafen (PBL 1-1). Plandelen trådde i kraft fra , mens byggesaksdelen med nye byggesaksforskrifter trådde i kraft først ett år etter ( ). Stange kommune har blitt godkjent som pilotkommune i Pilotprosjekt universell utforming Kommunen ønsker å forankre UU på systemnivå for å få økt kompetanse, fokus og kontinuitet på tvers av virksomheter/staber. Stange kommune har opprettet egen koordinator/ kontaktperson for UU i Stange kommune har planer som er i tråd med Regjeringens handlingsplan Norge universelt utformet i Med tidsfastsatte mål og tiltak skal hele Norge være universelt utformet innen år Det er visjonen i regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet. Regjeringen legger opp til en skrittvis gjennomføring på dette området. Som pilotkommune har Stange kommune forpliktet seg til å samarbeide med pilotfylkene Hedmark og Oppland. Og delta i Miljøverndepartementets kompetanseprogram og temadager i regi av pilotfylket. En tverrsektoriell gruppe vil rapportere på resultater, oppfølging og evaluering. Med utgangspunkt i pilotfylkenes fire prioriterte satsningsområder har vi: Kommuneplan for folkehelse med fokus på deltakelse for alle ( ). Systematisk bruk av Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (befaringer og høringsuttalelser). Nå sist ved store prosjekter i Stange sentrum (Tingvoldtorget og Stange stasjon). Kartlegging av tilgjengelighet i Stange sentrum prosjekt juni/oktober Reiselivsdestinasjoner: Fokus på tilrettelegging av brygger og offentlige badeplasser til alle. Stiller krav til UU ved bruksendring til gårdsturisme og lignende. Transportkjeden: Både Stange og Tangen stasjon er nylig utbedret etter påtrykk bl.a. fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og kommunen. Stange kommune tilrettelegger transport til ulike dag- og kveldstilbud for mange ulike brukergrupper (psykisk helse, utviklingshemmede, demens, ungdomstiltak og eldre). 4

6 06 POLITISKE ORGANER Hovedart Tekst Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod Overføringsutgifter Refusjoner Vedtakstype Tiltak Tiltak (T) Fremskrevet budsjett 15/BASIS 15/basis Budsjett tekniske justeringer 15/DEFL Deflator Budsjett tekniske justeringer 15/PRIS Prisvekst Endring fra tidligere års tiltak Valgutgifter Rådmannens forslag tertial Rådmannens forslag tertial Totalt Politiske organer fikk oppjustert rammen sin med 0,3 mill kroner i 1. tertial, og ytterligere 1,0 mill kroner i 2. tertial til økt møtegodtgjøring i planperioden. Videre ligger det inne 0,6 mill kroner til valg høsten 2015, samt

7 07 KONTROLLUTVALG OG REVISJON Hovedart Tekst Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod Overføringsutgifter Refusjoner Vedtakstype Tiltak Tiltak (T) Fremskrevet budsjett 15/BASIS 15/basis Budsjett tekniske justeringer 15/PRIS Prisvekst Tiltaksforslag fra virksomhet Rammejustering i hht kontrollutvalgets 76 forslag til 76 budsjett Totalt

8 10 RÅDMANNEN ØKONOMI Hovedart Tekst Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod Overføringsutgifter Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Vedtakstype Tiltak Tiltak (T) Fremskrevet budsjett 15/BASIS 15/basis Budsjett tekniske justeringer Red. medfin. jfr. komm.øk.prp Budsjett tekniske justeringer Overføring av skoleskyss til komm.sjef for oppvekst Budsjett tekniske justeringer Overføring av 100 % stilling fra TFF til Tjenesteenheten Budsjett tekniske justeringer Korr føring rammerered. grunnskole bud Budsjett tekniske justeringer Korr føring rammered. sykehjem bud Budsjett tekniske justeringer Inntektsjustering for deltakerkommunene Budsjett tekniske justeringer 15/DEFL Deflator Budsjett tekniske justeringer 15/PRIS Prisvekst Endring fra tidligere års tiltak Konsulentbistand mv til omstillingstiltak Endring fra tidligere års tiltak Valgfag 10 trinn Endring fra tidligere års tiltak K-styrets endringer for Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap. 4c, helsårsvirkning KLP/SPK Helårseffekt av budsjettjusteringer Årskonsekvens lønnsoppgjør kap Helårseffekt av budsjettjusteringer Medlem i samarb.alliansen Osloregionen Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens lønn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens KLP Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens arb.g.avg Helårseffekt av budsjettjusteringer Helårsvirk justering av elevtall høst Helårseffekt av budsjettjusteringer Helårsvirk justering SFO høst Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 5 årskonsekvens lønn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 5 årskonsekvens KLP Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap. 5 årskonsekvens AGA Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4c, årskonsekvens lønn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap. 4c, årskonsekvens AGA Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4 lokalt oppgjør årskonsekvens Rådmannens forslag tertial Rådmannens forslag tertial Rådmannens forslag Tiltak for saldering Rådmannens forslag Innsparingstiltak saldering Totalt

9 I rådmannens ramme er det foretatt en nedjustering på 25,2 mill kroner som følge av at man i statsbudsjettet har tatt bort kommunens medfinansiering i Samhandlingsreformen. Videre overføres en stillingshjemmel fra Tjeneste for funksjonshemmede til Tjenesteenheten med 0,7 mill kroner. Videre er det flyttet lønnsmidler fra Barn og familie til rådmannens område for helse og omsorg med 0,6 mill kroner, og det er overført lønnsmidler for rådgiver til økonomi og adm. avdelingen med 0,4 mill kroner. Midler til skoleskyss er overført fra Informasjons- og organisasjonsavdelingen med 7,0 mill kroner, og helårsvirkningen av endring i elevtall er lagt tilbake til Rådmannens område for oppvekst med 2,7 mill kroner. Justeringene av div. tilskuddsposter samt driftsmidler til Tjenesteenheten er videreført med 0,8 mill kroner. Videre er rammen redusert for midler til sommervikarer i helse og omsorgssektoren med 0,2 mill kroner. I tillegg er det gjort en rammereduksjon på 3,0 mill kroner som vil medføre nedleggelse av sommer-sfo, fjerning av friplasser SFO, økt inntekt fra staten som følge av etablering av akuttplasser, samt en generell innsparing på 0,3 mill kroner for hvert av de tre kommunalsjefområdene. 8

10 11 ORGANISASJON OG INFORMASJON Beskrivelse av virksomheten Organisasjon og informasjonsavdelingen er en stabsavdeling underlagt rådmannen. Organisasjonsavdelingens brukere er primært rådmannsledelsen, virksomhetsledere/avdelingsledere, tillitsvalgte og en rekke eksterne samarbeidspartnere. Servicekontorets brukere er alle kommunens innbyggere, politikere og ledere. Organisasjonsavdelingens oppdrag er arbeidsgiver-/organisasjonsutvikling og beslutningsstøtte. Servicekontorets oppdrag er veiledning, service og informasjonsarbeid. Satsningsområder I forhold til organisasjonsavdelingens oppdrag vil følgende strategielementer prege avdelingens kjerneoppgaver: Kulturbygging - Informasjon ut til ansatte - Arbeidsgiverpolitikk IKT-system - Arbeid i forbindelse med Bruker ID - Digitale tjenester - Timebestilling helsestasjon - Implementering av rekrutteringssystemet WebCruiter - Oppfølging av administrativt styringssystem i EQS - Etablering av elektroniske personalmapper - Digital signatur - Revidere IKT-strategi - Utarbeide IKT-strategisk handlingsplan - Kommunal e-post til alle ansatte Personalforvaltning - Revidere ansettelsesrutine - Etablere system for overtallige - Implementere ressursstyring på WEB (Notus) - Gjennomgang av forsikring - Stillingsstruktur - Utvikle og implementere lederavtaler Rekruttering - Gjennomgang/ revidering av metodisk tilnærming til rekrutteringsarbeidet Kompetanse Utvikle e-læringskonsepter - Rekruttering - Internopplæring i resursstyring (Notus) - Hente relevant data fra ulike systemer for analyse/statistikk - Utvikle/implementere prosjektmetodikk - e-læring, kompetanseportal - Utvikle et system for lederopplæring på alle nivåer HMS - Gjennomføre HMS-internrevisjoner - Revidere prosedyre for konflikthåndtering - Inngå ny BHT avtale - Sykefravær-/nærværsprosjekt 9

11 Strategikart Organisasjon- og informasjonsavdelingen Økonomiske rammer Hovedart Tekst Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod Overføringsutgifter Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Vedtakstype Tiltak Tiltak (T) Fremskrevet budsjett 15/BASIS 15/basis Budsjett tekniske justeringer Overføring av skoleskyss til komm.sjef for -7 oppvekst Budsjett tekniske justeringer 15/DEFL Deflator Budsjett tekniske justeringer 15/PRIS Prisvekst Endring fra tidligere års tiltak Ansattedag Endring fra tidligere års tiltak Lærlinger, øke antallet Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap. 4c, helsårsvirkning KLP/SPK Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens lønn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens KLP Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens arb.g.avg Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 5 årskonsekvens lønn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 5 årskonsekvens KLP Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap. 5 årskonsekvens AGA Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4c, årskonsekvens lønn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap. 4c, årskonsekvens AGA Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4 lokalt oppgjør årskonsekvens Rådmannens forslag tertial Rådmannens forslag Ansattdag 2014 tatt ut Rådmannens forslag Innsparingstiltak saldering Totalt Det er overført 0,7 mill kroner til kommunalsjef for oppvekst som følge av flytting av skoleskyss. Planlagt ansattedag i 2015 er tatt ut av økonomiplanen. Som en del av innsparingen fra er rammen til enheten redusert med 0,5 mill kroner i 2015, og det er gjennomført en generell rammereduksjon på 0,25 mill kroner i planperioden

12 12 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN Beskrivelse av virksomheten Økonomi- og administrasjonsavdelingen er en stabsavdeling underlagt rådmannen med 23,4 stillingshjemler fordelt slik på fagområdene: Regnskap 4,5 Lønn 4,4 Kommunale avgifter 2 Innkjøp 2 IKT utvikling-/drift av prosjekter 2 (en stilling vakant) Budsjett/ økonomi 3 Post/ arkiv/ fellestjeneste 4,5 Ledelse 1 Avdelingen skal bidra til å sikre og utvikle verdiskapningen i virksomhetene til brukernes beste. Avdelingens brukere er næringsdrivende og privatpersoner i kommunen, kommunens egne ledere og ansatte, rådmannsnivået og politikere. Avdelingen utfører følgende hovedoppgaver: Utskriving og innfordring av alle kommunale krav om betaling for varer og tjenester. Føring av kommuneregnskapet, legatregnskaper, regnskaper for Stange kirkelige fellesråd, Stangehallen DA og Stange kommunale boligforetak. Avlønning og ajourhold av lønns- og personalregister for kommunens ansatte, samt avlønning av ansatte i Stange kirkelige fellesråd og Stange kommunale boligforetak. Utarbeidelse av økonomiplan og årsbudsjett, tertial- og årsrapporter innen vedtatte frister jfr årshjulet. Finansforvaltning, nye låneopptak, refinansiering og pengeplasseringer. Løpende økonomioppfølging og videreutvikling av kommunens økonomirutiner og økonomisystemer. Rådgivning i anskaffelsessaker, inngår avtaler/rammeavtaler på vegne av kommunen og samarbeidende kommuner og bedrive informasjon og opplæring overfor virksomheter og staber. Felles post- og arkivtjeneste for kommunen, heri inngår kopiering, frankering, innkjøp og formidling av kontormateriell m.v. Gjennomføre vedtatt IKT-utvikling/plan. Elektronisk saks- og arkivsystem, videreutvikling og integrering av nye systemløsninger. Råd, veiledning og opplæring innen de forskjellige fagfelt til virksomheter og staber. Interkommunalt samarbeid innen skatteinnfordring sammen med Hamar kommune. Interkommunal arkivordning, IKA ØST IKS, sammen med Hamar, Ringsaker, Løten og Hedmark fylkeskommune. Satsingsområder Brukere Etablere stabile driftsforhold og videreutvikle de nye dataløsninger. Fokus på opplæring av ansatte i virksomhetene/stabene i bruk av nye systemløsninger for å få mer effekt av investeringene. Det legges opp til plenumsinfo pluss tilbud om hands on opplæring i mindre grupper. Dette gjelder alle nye systemdeler som regnskap, budsjett, lønn, post og arkiv m.v. 11

13 Medarbeidere Plan for plenumsinformasjon og opplæring med varierende tema innen økonomiområdet vil bli utarbeidet. Nødvendig dokumentasjon i forhold til arbeidsprosesser vil bli utarbeidet. Tilrettelagt for utviklingsmuligheter i jobben. Videreutvikling av ansatte gjennom interne og eksterne kurs innen aktuelle fagtema relevant for jobben. Dette er nødvendig for å sikre en mer robust organisasjon. Det gis også muligheter for ansatte til å gjennomføre videreutdanning inne høyskolesystemet. Profilere ansatte i avdelingen som ressurspersoner innen sine fagfelt. Sosiale fellestiltak. Interne prosesser/aktiviteter. Arbeidet med å utarbeide prosedyrer for viktige arbeidsprosesser videreføres. Gjennomføre opplæring i arkivplan, e-post behandling og rutiner knyttet til post arkivtjenesten. Gjennomføre opplæring innen innkjøpsområdet, regelverk, prosedyrer m.v. Gjennomføre opplæring i økonomi for ledere, regnskap og budsjett m.v. Videreutvikle regnskapssystemet med e-faktura og e-handelsløsninger. Evaluere post/arkiv systemet heri inngår rutinegjennomgang uttesting av ny versjon ESAK, ev starte anbudsrunde for anskaffelse av nytt sakssystem. Sluttføre arbeidet med felles arkivløsning i rådhuset, fjernarkiv. Utfordringer Drift, feilretting og vedlikehold av Agresso s og ESAK s systemløsninger. Innføre elektronisk handel heri inngår å etablere gode innkjøpsrutiner. Ta ut effektiviseringsgevinster i de nye systemløsningene. Strategikart Økonomi- og administrasjonsavdelingen 12

14 Økonomiske rammer Hovedart Tekst Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod Overføringsutgifter Finansutgifter Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Vedtakstype Tiltak Tiltak (T) Fremskrevet budsjett 15/BASIS 15/basis Budsjett tekniske justeringer 15/DEFL Deflator Budsjett tekniske justeringer 15/PRIS Prisvekst Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens lønn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens KLP Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens arb.g.avg Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 3 - årskons. lønn inkl lønnskostn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 5 årskonsekvens lønn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 5 årskonsekvens KLP Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap. 5 årskonsekvens AGA Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4 lokalt oppgjør årskonsekvens Rådmannens forslag tertial Rådmannens forslag tertial Rådmannens forslag Innsparingstiltak saldering Totalt Virksomheten har fått styrket rammen med kr i 2. tertial i forbindelse med overføring av rådgiverstilling fra rådmannen. Videre er virksomhetens ramme redusert med 0,4 mill kroner i 2015 som en del av innsparingen fra I tillegg er det gjennomført en generell rammereduksjon på 0,25 mill kroner i planperioden

15 13 EIENDOMSAVDELINGEN Beskrivelse av virksomheten Stange kommune er en betydelig eiendomsaktør med ca m 2 tilstøtende areal til bygningsmassen. bygg og ca 450 DA med Eiendomsavdelingen skal gjennom effektiv drift ivareta kommunens eksisterende eiendomsverdier som forvalter, samt utvikle disse i tråd med planer og behov fra eier og brukere (virksomhetsledere). Likeledes bistå eier i prosjektutvikling og prosjektledelse ved nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Eiendomsavdelingen er organisert under kommunalsjef for samfunnsutvikling, sysselsetter i dag 73,3 årsverk og virksomhetens oppdrag er definert som følger: Beskrivelse av oppdraget: Eiendomsavdelingens oppdrag tar for seg elementer i kommuneplanens samfunnsdel samt rådmannens oppdrag som naturlig hører hjemme i det oppdraget eiendomsavdelingen forvalter. F.D.V.U Eiendomsforvaltning: Som forvalter av kommunens eiendomsmasse er forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eksisterende eiendommer en vesentlig oppgave. Dette gjøres gjennom teknisk drift, vaktmestertjeneste og renhold. Tilrettelegging for effektivt brannvern inkl. øvelser og bistand ved brannsyn er også inkludert. Dette arbeidet skal bidra til å begrense bygningmassens slitasje og sikre nødvendig beredskap vedr. brann. I tillegg til kommunens egen eiendomsmasse forvalter avdelingen et utvalg av leieavtaler for kommunen (utleie av kommunale bygg til private aktører, samt leie av bygg/lokaler for å kunne huse kommunal tjenesteyting). Iht kommuneplanens samfunnsdel skal disse oppgavene blant annet sikre gode og funksjonelle lokaler for kommunens tjenesteyting, undervisning og forvaltning, samt bygge opp under et godt arbeidsmiljø og et godt oppvekstmiljø. Nybygg og rehabilitering: Ved behov for videreutvikling av eksisterende bygningsmasse eller ved utvikling av nye kommunale bygg ivaretar eiendomsavdelingen rollen som prosjektutvikler, prosjektleder og gjennomfører. Dette gjøres i samspill mellom kommunestyret, brukere, relevante inntresenter, leverandør og sluttbruker. I tillegg ivaretar eiendomsavdelingen rollen ved å kartlegge status for universell utforming (UU) i eksisterende byggingsmasse inkl forslag til tiltak for å imøtekomme kravet om UU av eksisterende byggingsmasse. Gjennom god prosjektledelse og samspill med de respektive aktører skal eiendomsavdelingen utvikle funksjonelle bygg for tjenesteyting, undervisning og forvaltning i kommunen samt bidra til attraktive oppvekstvilkår, jobb og bo miljøer. Tomter og parseller: Eiendomsavdelingen har ansvar for utvikling av kommunale boligområder, samt salg av kommunale boligtomter til privatpersoner (EAT-tomter) og stortomter til profesjonelle boligutviklere. I tillegg ligger ansvaret for saksbehandling og eventuelle salg av kommunale småparseller etter henvendelse fra publikum. Gjennom utvikling av gode attraktive boområder på definerte områder i kommunen som ikke er i konflikt med andre interesser og salg av boligtomter, skal dette bidra til befolkingsvekst og sikre gode bo og oppvekstvilkår i kommunen. Satsingsområder Eiendomsavdelingen har definert fire strategiske elementer i sin målstyringsmodell med kunden i fokus og hva som er viktig for å lykkes i dialog med kunden. Områdene er som følger: 14

16 Kunder: Eiendomsavdelingen som eiendomsforvalter har mange kunder eller interessenter å forholde seg til internt og eksternt. Som eksempel på kunder kan vi nevne: Rådmann som representant for eier Stange Kommune (kommunestyret). Ansvarlige brukere av eiendomsmassen i form av virksomhetsledere. Innbyggere som ønsker kommunale boligtomter eller har andre relevante spørsmål Offentlig myndighet og utvalg knyttet til virksomhetens ansvarsområder Eiendomsavdelingen skal ha en aktiv dialog med kundene/brukerne for å gi et best mulig tjenestetilbud. Eiendomsavdelingen skal innhente opplysninger om kundetilfredshet fra ulike kundegrupper og sette i gang forbedringstiltak ut fra en kost-nytte vurdering Eiendomsavdelingen skal aktivt legge til rette for at kundene kan bruke IKT-løsninger i sin dialog med Eiendomsavdelingen Kvalitet: Viktige kriterier og parameter som gjelder for å sikre riktig kvalitet i dialog, tjenesteyting og vareproduksjon til våre kunder er viktig, og som eksempel kan vi nevne: På hvilke måte skal dialogen med de respektive kunder foregå, Hvilke forventinger, muligheter og begrensinger ligger det i leveransen av kvalitet til kunden. Hvilke kvalitet skal dialogen med kunden være og hvordan skal produktet til kunden fremstå. Det være seg rapporter, fysisk produkt eller tjenester. Hvilke teknologi og kunnskap skal til for å levere de tjenester og produkt som kunden forventer Eiendomsavdelingen skal arbeide aktivt for å levere god kvalitet på varer og tjenester i relasjon med kunden/brukeren. Alle medarbeidere skal regelmessig involveres i arbeidet for økt kundetilfredshet. Medarbeiderne og ledelsen i Eiendomsavdelingen skal være engasjerte og involvere seg for å gi kundene et tjenestetilbud med riktig kvalitet hver dag. Eiendomsavdelingen skal ha rutiner/systemer som bidrar til likebehandling av ulike kundegrupper Eiendomsavdelingen skal ha rutiner/systemer som ivaretar kundenes rettigheter slik disse er beskrevet i ulike lover og regler. Eiendomsavdelingen skal være en god arbeidsgiver med høye krav til sine medarbeidere i virksomhetene Alle medarbeidere i Eiendomsavdelingen skal ha klare og tydelige mål å forholde seg til. Eiendomsavdelingen skal ha opplegg for løpende evaluering og kvalitetskontroll. I Eiendomsavdelingen skal det daglig tilstrebes en bedriftskultur som preges av et sterkt jobbfokus med åpenhet, trygghet og mangfold. Eiendomsavdelingen skal aktivt bruke IKT-systemer for å styrke sin oppgaveløsning. Kompetanse: For å kunne sikre riktig kvalitet i dialog, rapportering, tjenesteyting og produktleveranse til våre kunder er det viktig med riktig kompetanse i alle ledd. I Eiendomsavdelingen skal det være kultur for læring og tilegning av ny kunnskap I Eiendomsavdelingen skal det være samsvar mellom de ansattes oppgaver og deres kompetanse Det skal tas initiativ for læring i det daglige arbeid. Ledere og fagansvarlige skal ha den kompetanse som trengs for å nå vedtatte mål i nært samarbeid med sine medarbeidere. Eiendomsavdelingen skal ha en plan for kompetanseutvikling som revideres ut fra behov. Den enkelte tjeneste sitt behov for kompetanse skal tillegges betydelig vekt ved rekruttering av nye medarbeidere. Ved tilsetting skal det også legges vekt på personlig egnethet. 15

17 Eiendomsavdelingen skal tilstrebe at alle ansatte får nødvendig veiledning både internt og eksternt. Kroner: Eiendomsavdelingen er satt til å forvalte store økonomiske resurser i kommunen i form av forvaltning og drift av kommunens eiendommer samt nybygg og renoveringsarbeid. Gjennom omforente og definerte kvalitetskriterier og forventningsavklaringer med kunden skal eiendomsavdelingen forvalte disse verdier rasjonelt og på best mulig måte. Dette skal gjøres gjennom klart definerte kvalitetskrav, utvikle kompetanse og bruk av effektiv teknologi og systemer samt driftsoptimalt utstyr og løsninger. Eiendomsavdelingen skal ha en sunn økonomi med ressurser for nyskapning. Eiendomsavdelingen skal drives optimalt med best mulig tjenesteyting for hver krone. Eiendomsavdelingen skal via løpende aktiv økonomistyring påse at de økonomiske mål nås. Eiendomsavdelingen skal ha behovstilpassede opplegg for økonomisk risikovurdering og internkontroll. Eiendomsavdelingen skal aktivt anvende IKT-systemer Behovet for nyskapning i Eiendomsavdelingen skal konkretiseres og synliggjøres økonomisk. Eiendomsavdelingen skal ha en effektiv utnytting av tilgjengelige ressurser. De økonomiske resultater for Eiendomsavdelingen skal minst være på linje med resultatene for andre sammenlignbare virksomheter. Eiendomsavdelingen skal ha ledere som har kompetanse til å begrunne økonomiske beslutninger ut fra en kost/nyttevurdering mot vedtatte mål. Strategikart Eiendomsavdelingen Tiltak Tiltak Strategielement Statusrapport Omdømme Kompetanseutvikling Organisering, optimalisering og effektivisering av drift Kunder, kvalitet, kompetanse, kroner Kunde, kvalitet, kompetanse og kroner kvalitet, kompetanse og kroner Oppstart senere j.fr. plan Oppstart senere j.fr. plan Oppstart senere j.fr. plan 16

18 Videre utvikling av byggherrerollen Kunder, kvalitet og kroner Oppstart senere j.fr. plan IKT systemer og verktøy Kunder og kvalitet Rutiner, prosedyrer og arbeidsflyt kunder og kvalitet Videreutvikle IK-Bygg Rolleavklaring Økonomiske rammer Effektiv drift på alle områder Kundebehandling internt og mot eksterne brukere Igangsatt, men avvik Oppstart senere j.fr. plan Hovedart Tekst Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod Overføringsutgifter Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Vedtakstype Tiltak Tiltak (T) Fremskrevet budsjett 15/BASIS 15/basis Budsjett tekniske justeringer Midlertidig barnehagetilbud Naustet (Holmlund 200 barnehage) Budsjett tekniske justeringer 15/DEFL Deflator Budsjett tekniske justeringer 15/PRIS Prisvekst Endring fra tidligere års tiltak Dr.konsekvens ny idrettshall Ottestad u.skole Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens lønn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens KLP Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens arb.g.avg Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 3 - årskons. lønn inkl lønnskostn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 5 årskonsekvens lønn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 5 årskonsekvens KLP Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap. 5 årskonsekvens AGA Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4 lokalt oppgjør årskonsekvens Rådmannens forslag tertial Rådmannens forslag tertial Rådmannens forslag Innsparingstiltak saldering Totalt Virksomheten fikk i 1. tertial 2014 økt rammen med en årskonsekvens på 0,6 mill kroner til økte FDVkostnader som følge av økning i areal ved Tangen skole og Stange storkjøkken. Videre er det lagt inn 0,2 mill kroner til FDV-kostnader til midlertidig barnehagetilbud på Naustet (Holmlund barnehage). Som følge av etablering av storkjøkkenet har virksomheten overført 0,5 mill kroner i forbindelse med overføring av kantinedriften til Stange helse- og omsorgssenter. Videre er det lagt inn 0,9 mill kroner i rammen for 2015 til oppussing av Meieriet, 0,45 mill kroner av dette finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 17

19 14 PLAN, BYGG OG OPPMÅLINGSAVDELINGEN Beskrivelse av virksomheten Plan, bygg og oppmåling er en virksomhet som gjennom å frembringe planer og initiere tiltak skal tilrettelegge for et attraktivt bomiljø for alle som bor i, eller etablerer seg i Stange kommune, der folk kan trives og leve sine liv. Plan, bygg og oppmåling har sitt hovedoppdrag i å fremme samfunnsutvikling gjennom planlegging, myndighetsutøvelse, forvaltningsoppgaver og behandling av enkeltsaker knyttet til hovedarbeidsområdene samfunns- og arealplanlegging, miljøarbeid, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling, adressering og eiendomskatt. Virksomheten disponerer i alt 15,6 årsverk. Satsingsområder Rådmannens oppdrag har beskrevet viktige strategiske initiativer for samfunnsutviklingen. Med fokus på helhetlig planlegging er det er synliggjort og prioritert flere større, kommunale planoppgaver fra 2013 som videreføres sammen med oppstart av nye planoppgaver i tråd med vedtatt kommunal planstrategi. Dette er prioriterte oppgaver for virksomheten i årene som kommer. Virksomheten har videre i sitt strategikart definert sentrale elementer som har betydning for å løse vårt oppdrag på en best mulig måte. Disse er definert og omtalt som strategielementer i påfølgende strategikart. Med bakgrunn i en strategisk prosess har virksomheten fortsatt valgt å holde fokus på de satsingsområdene som ble valgt for året Disse videreføres og presiseres som grunnlag for videre arbeid i 2015: Samarbeid, Informasjon, Etablering av samarbeidsarenaer og god dialog/kommunikasjon, med vekt på gode prosesser og tidlig medvirkning er suksessfaktorer knyttet til samarbeid. For å lykkes med informasjonsarbeidet legges det vekt på gode rutiner, etablering av riktige informasjonskanaler og rett kompetanse. Dette er viktige elementer for å lykkes med vårt oppdrag både i forhold til de prioriterte planoppgavene og for å yte gode tjenester til våre innbyggere. Strategikart Plan, bygg og oppmåling 18

20 Tiltak Tittel Statusrapport Strategielement Kommentar til Rapportering Mulighetsstudie i Vikaområdet Saksforberedelse Arbeid med mulighetsstudie ble så vidt påbegynt i Det pågår nå et administrativt arbeid med utarbeidelse av aktuelle temakart som synliggjør sammenhenger over et større område og særskilt forholdet til eiendommen Åkershagan. Dette slik at helheten i det samlete området kan ivaretas. Videre er det i gang et arbeid med mer spesifikke studier/registreringer i det konkrete området som grunnlag for videre diskusjon og dialog med aktuelle grunneiere i området. Framdrift må ses i sammenheng med arbeidet knyttet til eiendommen Åkershagan. Områdeplan for Åkershagan Oppstart senere j.fr. plan Saksforberedelse Ikke igangsatt. Framdrift må ses i sammenheng med avklaring av utviklingen av eiendommen Åkershagan. Avklare utvikling av eiendommen 210/40 - Åkershagan Saksforberedelse Kommunestyret behandlet i september 2013 et notat om planprosess og organisering av arbeidet med Åkershagan utbyggingsområde som grunnlag for å igangsette arbeidet. Egen styringsgruppe ble valgt etter behandling i november Styringsgruppen har igangsatt arbeidet og avholdt 4 møter så langt. Etter et oppstartmøte var tema i møte nr. 2 planhistorikk, forutsetninger, avgrensinger av arbeidet, samt framdrift. Videre har det vært en halvdagssamling med erfaringsutveksling med EBY (eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo) og Energiråd Innlandet i tillegg til en halvdagssamling på Åkershagan med informasjon fra HrU, Utvandrermuseet og Fylkesmannen i Hedmark (Åkersvika naturreservat). Det ble avviklet en studietur til Oslo for styringsgruppen og administrativ arbeidsgruppe i mai, hvor aktuelle boligprosjekter som Pilestredet park, Chr. Krohgsgt. 19 og Fornebu ble besøkt. Parallelt pågår et administrativt arbeid med utarbeidelse av aktuelle temakart som synliggjør sammenhenger 19

21 over et større område og aktuelle notater som grunnlag for diskusjoner i styringsgruppen. Det er opprettet kontakt med Statens vegvesen for avklaring av veger i området. Arbeidet koordineres med mulighetsstudie for Vikasenteret. Informasjon og dialog på de nye nettsidene Informasjon 1. VIDEREUTVIKLE DEN NETTBASERTE INFORMASJONEN FRA VIRKSOMHETEN PÅ KOMMUNENS NETTSIDER. Kommunens nye hjemmeside er lansert. Arbeidet med nettsiden går parallelt med at tekniske problemer løses. Det er opprettet en egen web-gruppe med tilganger som har etablert en ny struktur for aktuell informasjon. Det har sommeren 2014 blitt lagt ekstra fokus på å få ut riktig og relevant informasjon for kommunens innbyggere, på byggesak, oppmåling og plan. Fokus for informasjonen som nå ligger på nett, har vært å forenkle språkbruk og beskrive oppgavene med brukerperspektivet i fokus. Samtidig kan informasjonen lett oppgraderes og forbedres ved behov. 2. VIDEREUTVIKLE BRUKEN AV NETTSIDENE SOM GRUNNLAG FOR INFORMASJON OG DIALOG I PLANPROSESSER. Plandialog benyttes i alle plansaker. I tilknytning til de store kommunale planarbeidene, samfunnsdelen og kommunedelplan for Tangen, er nettsiden benyttet aktivt i informasjonsarbeidet. I forbindelse med Jernbaneverkets forarbeid med dobbeltspor for jernbane, har også siden vært benyttet til å gi innbyggerne oppdatert informasjon. I forbindelse med retakseringen av eiendomsskatten er også nettsiden en viktig informasjonskanal. Arena for gjensidig informasjonsutvekslin g og samarbeid i kommunalt planarbeid Oppstart senere j.fr. plan Samarbeid Roller og ansvar Samarbeid Avholdt møte med berørte virksomheter i skjæringspunktet mellom plan/grunnerverv/oppmåling/ 20

22 prosjektgjennomføring. Det vil måtte arbeides videre for å klarlegge rutiner mellom berørte virksomheter på området. Avholdt tre møter med aktuelle aktører som har ansvar på klima- og miljøområdet. Målsetting har vært gjensidig informasjon, diskutere videre samarbeidsform og hvordan temaet skal få sin plass i planverktøyet i tiden fremover. Rutiner og veiledningsmateriale Samarbeid Maler og rutiner for planutarbeidelse og planprosesser er utarbeidet og revideres fortløpende. Det er videre etablert rutiner for bruk av Plandialog og kvalitetskontroll av plandata i alle plansaker. Det er behov for ytterligere gjennomgang og revisjon av eksisterende maler og rutiner med særlig fokus på oppstartsmøtet med private forslagsstillere. Oppstart kommuneplanens arealdel Oppstart reguleringsplaner for jernbane Kleverud- Sørli Oppstart senere j.fr. plan Oppstart senere j.fr. plan Ikke startet opp. Planarbeid etter plan- og bygningslovens er ikke igangsatt. Jernbaneverkets endelig plan for framdrift og prioritering av strekninger avventes. Planlagt informasjonsmøte på Tangen i september. KDP Jernbane dobbeltspor Sørli- Br.dal Oppstart senere j.fr. plan Jernbaneverket la i januar 2014 fram en forberedende traséutredning. Det var forut for endelig rapport avholdt folkemøter både i Hamar og Stange. Ordfører og repr. fra adm. har videre deltatt i en workshop i regi av Hamar kommunestyre hvor jernbanetraséer har vært tema. Det er etablert en administrativ samarbeidsgruppe med de berørte kommunene. Jernbaneverket har startet opp arbeidet med utkast til planprogram. Innledende møte er avholdt med adm. i de berørte kommuner. På bakgrunn av den pågående diskusjon om framdrift, aktualiseres en diskusjon om muligheten for å gå via reguleringsplan gjennom deler av Stange kommune. 21

23 Økonomiske rammer Hovedart Tekst Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod Overføringsutgifter Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Vedtakstype Tiltak Tiltak (T) Fremskrevet budsjett 15/BASIS 15/basis Budsjett tekniske justeringer Korr rammereduksjon 1. tert Budsjett tekniske justeringer 15/DEFL Deflator Budsjett tekniske justeringer 15/PRIS Prisvekst Endring fra tidligere års tiltak Retaksering eiendomsskatt Endring fra tidligere års tiltak GIS på Hedmarken, vedlikeholdsavg. KomTek Endring fra tidligere års tiltak Midler til retaksering av eiendomsskattegrunnlaget Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens lønn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens KLP Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens arb.g.avg Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 3 - årskons. lønn inkl lønnskostn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 5 årskonsekvens lønn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 5 årskonsekvens KLP Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap. 5 årskonsekvens AGA Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4 lokalt oppgjør årskonsekvens Rådmannens forslag tertial Totalt

24 15 JUS / POLITISK SEKRETARIAT Beskrivelse av virksomheten Virksomheten består av juridisk rådgiver samt politisk sekretariat (formannskapskontoret), som betjener de politiske styrer råd og utvalg. Dette innebefatter bla. å tilrettelegge for møter i Kommunestyret, Formannskapet, Planutvalget og Driftsutvalget. Utsending av saker til politikere i forkant av møter, sekretærarbeid i forbindelse med møter og etterarbeid med protokoller. Virksomheten bistår også Ordfører og rådmannsnivået med praktisk hjelp, saksbehandling og merkantile tjenester. Virksomheten har hovedansvaret for avvikling av valg. Virksomheten yter videre juridisk rådgivning til Stange kommune. Økonomiske rammer Hovedart Tekst Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod Overføringsutgifter Refusjoner Vedtakstype Tiltak Tiltak (T) Fremskrevet budsjett 15/BASIS 15/basis Budsjett tekniske justeringer 15/DEFL Deflator Budsjett tekniske justeringer 15/PRIS Prisvekst Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens lønn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens KLP Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens arb.g.avg Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 3 - årskons. lønn inkl lønnskostn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4 lokalt oppgjør årskonsekvens Totalt

25 20 BARNEHAGER Beskrivelse av virksomheten Virksomhet for barnehager består av i alt 8 kommunale barnehager og har i alt ca 111 stillingshjemler. Virksomhet for barnehager har i tillegg et særlig samarbeids- og oppfølgingsansvar i forhold til 10 private barnehager og 2 private familiebarnehager. Pr er det i alt 1010 barn som har barnehagetilbud i Stange kommune. Stange kommune oppfyller i dag loven om rett til barnehageplass, men pr er det i alt 70 barn på venteliste; barn der det ønskes plass i løpet av barnehageåret 2013/14 og som ikke kommer inn under retten. Hovedoppdraget for virksomhet for barnehager er definert som Gi gode oppvekstvilkår for barn i Stange kommune. Satsingsområder Styrke barnehagen som lærings- og danningsarena gjennom å foreta prioriteringer i Stadia bære, herunder videreføre prosjektet Dokumentasjon og vurdering, sikre gode overgangsrutiner mellom barnehage og skole, felles innsats mot mobbing og norskopplæring av minoritetsspråklige barn. Ha fokus på god kvalitet på hele tjenestens innhold. Hovedsatsingsområdet er å jobbe med profesjonelle voksne knyttet til prosjektet "Framtida er nå" Strategikart for virksomhet for barnehager Tiltak Tittel Statusrapport Strategielement To-veis kommunikasjon med foreldre - utvikle bruken av digitale verktøy Gjennomføre temakveld for nye foreldre Oppstart senere j.fr. plan Oppstart senere j.fr. plan Samarbeid barnehage og hjem Samarbeid barnehage og hjem Gjennomføre kurs innenfor Oppstart senere j.fr. plan Læring og danning tema Språk og språkopplæring 24

26 med fokus på Det verbale uttrykket Gjennomføre kurs/samlinger innenfor tema Dokumentasjon og vurdering Læring og danning Utfordringer Virksomhet for barnehager sin utfordring er først og fremst for få barnehageplasser. Behovet for barnehageplasser til de som har barnehagerett blir dekket. Imidlertid er det stor behov for barnehageplasser for barn som ikke har barnehagerett p.g.a. under 1. år pr. 1. september, søkt etter frist for søknad til hovedopptak og nyinnflyttede i løpet av barnehageåret. Et behov som på langt nær blir dekket og pr er det ca 60 barn på venteliste. Økonomiske rammer Hovedart Tekst Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod Overføringsutgifter Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Vedtakstype Tiltak Tiltak (T) Fremskrevet budsjett 15/BASIS 15/basis Budsjett tekniske justeringer Justering oppholdsbetaling barnehager Budsjett tekniske justeringer Justering av kjøp og salg av barnehageplasser i andre kommuner Budsjett tekniske justeringer Midlertidig barnehagetilbud Naustet (Holmlund -200 barnehage) Budsjett tekniske justeringer 15/DEFL Deflator Budsjett tekniske justeringer 15/PRIS Prisvekst Endring fra tidligere års tiltak K-styrets endringer for Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap. 4c, helsårsvirkning KLP/SPK Helårseffekt av budsjettjusteringer Utv.barnehageplasser,bl.a. Holmlund bh, pensjon, lønn mm Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens lønn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens KLP Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens arb.g.avg Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 3 - årskons. lønn inkl lønnskostn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 5 årskonsekvens lønn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 5 årskonsekvens KLP Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap. 5 årskonsekvens AGA Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4c, årskonsekvens lønn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap. 4c, årskonsekvens AGA Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4 lokalt oppgjør årskonsekvens Rådmannens forslag Innsparingstiltak saldering Totalt Virksomhetens ramme er justert med 1,7 mill kroner for kjøp og salg av barnehageplasser i andre kommuner. Videre er rammen justert i hht til Statsbudsjettet i forhold til maksimalpris for barnehageplass. I samsvar med kommunestyrets vedtak er rammen videre korrigert for utvidelse av barnehageplasser ved Holmlund barnehage. Friplasser tatt ut av rammen med virkning fra august Tilskudd til private barnehager er foreløpig beregnet til å utgjøre 78,9 mill kroner i Under forutsetning at det ikke tas inn flere barn i de private barnehagene enn forventet, antas dette å være tilstrekkelig budsjettert for

27 Skolene - felles Felles strategier og satsningsområder for skolene i Stange Skolene i Stange har valgt to felles strategielementer for Disse er Trivsel og Kunnskap/ferdigheter, og de to er valgt ut fra sentrale målsettinger i kommuneplanens samfunnsdel, planprogram kommunedelplan oppvekst og kommunestyrets vedtak (sak 20/2014). Felles tiltaksområder innenfor disse strategielementene er vurdering for læring og matematikk. Det betyr at alle skolene (og barnehagene) deltar i felles kompetanseutviklingsprogram Framtida er nå. Modulen i dette programmet er i 2015 vurdering for læring. Målet er å sikre en praksis i klasserommet som bidrar til økt læring/bedre læringsresultater. Vi skal også videreutvikle våre lokale læreplaner. I tillegg her vi felles plan for psykososialt miljø, som henger sammen med skolens lokale handlingsplaner. Dette arbeidet følges opp årlig, slik dette er beskrevet i innledningen under oppvekst. Rammene for skolene er i hovedsak videreført på dagens driftsnivå, korrigert for justering foretatt i tertialrapportene for Høsten 2012 ble det innført 1,5 time valgfag for 8. trinn, fra høsten 2013 for 9. trinn og fra høsten 2014 videreføres det på 10. trinn. Skolene har fått finansiert 0,5 timer av tiltaket på hvert trinn. I økonomiplanen for 2014 er det lagt inn finansiering av 0,5 timer for 10. trinn fra høsten 2014, som er videreført inn i planperioden for Skolene ber om midler til innkjøp av nye lærebøker mv. Rådmannen har i sitt forslag til budsjett 2015 ikke funnet midler til å øke skolenes rammer for å dekke disse behovene. Det er lagt opp til en generell innsparing i skolene på 1,7 mill kroner, som utgjør 1 % av netto driftsramme. 26

28 30 ARSTAD SKOLE Beskrivelse av virksomheten Oppdraget er læringsmiljø og læringsutbytte. Arstad skole er en fulldelt barneskole i Ottestad krets. Skolen skal gjennom åpenhet, trygghet og mangfold skape de beste forutsetninger for læring for våre elever og et godt hjem/skole samarbeid. Læringsmiljøet skal være preget av ro og orden med klare regler, rutiner og god struktur. Arstad skole skal gjennom godt kvalifisert personale bidra til at elevene får et godt læringsutbytte. Gjennom systematisk arbeid med vurdering skal elever og foreldre få gode tilbakemeldinger om grad av måloppnåelse og hvilket arbeid som må vektlegges videre for et godt læringsutbytte. Arstad skole skal framstå som en skole med trivsel og trygghet der læring står i fokus. Vi vektlegger betydningen av god, relasjonell klasseledelse og ser verdien i å bygge gode relasjoner mellom alle som samarbeider om og i skolen vår. Vi-skolen Arstad handler om gode relasjoner, våre elever, alles ansvar. Tiltak Tittel Å øke elevenes læringsutbytte i lesing gjennom gode rutiner for resultatoppfølging og nettverk for norsklærere mellom skolene i Ottestad krets. Å bedre elevenes læringsutbytte i engelsk gjennom nettverk for lærere i faget på skolene i Ottestad krets. Vi har et mål om å øke elevenes læringsutbytte i fag gjennom lærere og assistenters arbeid med prosjektet Framtida er nå. I modul 3 vil arbeidet være rettet mot vurdering for læring og lokalt læreplanarbeid. Å øke elevenes læringsresultater i regning gjennom gode rutiner for resultatoppfølging med tiltak og nettverk for matematikklærerne i Ottestad krets Framtida er nå. Gjennom lærere og assistenters arbeid med prosjektet gi økt relasjonell kompetanse der alle elevene blir møtt av voksne som ser dem og legger til rette for gode relasjoner. Strukturert arbeid med å etablere gode rutiner ved skolen i arbeidet med Opplæringslovens 9a. Strukturert arbeid med å etablere et godt klassemiljø der forventninger til hva foreldrene kan bidra med kommer klart fram. Alle skoler skal følge Stange kommunes plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene. Gjennom systematisk arbeid med tiltak beskrevet i Arstad skole sin handlingsplan vil elevene gjennom et trygt læringsmiljø etablere trivsel og et godt grunnlag for læring. Statusrapport Oppstart senere j.fr. plan Oppstart senere j.fr. plan Oppstart senere j.fr. plan Oppstart senere j.fr. plan Oppstart senere j.fr. plan Videreføring av tiltak: Foreldreskole Igangsatt jf. plan Skole/hjem samarbeid Tre kvelder med foreldreskole gjennomført høsten Det vil bli endringer høsten 2014 med en felles kommunal foreldrekveld og en foreldremøtekveld på skolen. Det vil bli gjennomført en aktivitetskveld for foreldrene utpå nyåret i tillegg til høstens møter. Nettverksbygging mellom skolene i Ottestad krets Oppstart senere j.fr. plan Samhandling ikke rapporteres i 2.tertial 27

Årsbudsjett 2010. Økonomiplan 2010-2013 Virksomheter og staber. Rådmannens forslag 23.11.2009 Hefte 2

Årsbudsjett 2010. Økonomiplan 2010-2013 Virksomheter og staber. Rådmannens forslag 23.11.2009 Hefte 2 Årsbudsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Virksomheter og staber Rådmannens forslag 23.11.2009 Hefte 2 åpenhet trygghet mangfold 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 11 Personal og organisasjon 3 12 Økonomi- og administrasjonsavdelingen

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 RÅDMANNENS FORSALG TIL REDUSERENDE

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

Årsmelding 2008 Del 2 - Resultatenhetene

Årsmelding 2008 Del 2 - Resultatenhetene Årsmelding 2008 Del 2 - Resultatenhetene Innhold Resultatenhetenes årsmeldinger: Politisk 03 Rådmannens stab 05 Plan og utvikling 10 Servicekontor 16 Opplæring og oppvekst 20 Barnehage 28 Kultur 33 Pleie

Detaljer

Årsmelding 2012. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2012. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold Innhold Politisk... 4 Rådmannens stab... 7 Arealplan...13 Service og kommunikasjon...17 Opplæring og oppvekst...21 Barnehage...28 Kultur...35 Pleie og omsorg...42 Levekår

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2 Innhold 20 Politisk... 4 21 Rådmannens stab... 5 22 Arealplan... 10 23 Service og kommunikasjon... 15 30 Opplæring og oppvekst... 18 31 Barnehage... 24 32 Kultur...

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

PROFIL OG PRIORITERINGER...

PROFIL OG PRIORITERINGER... Innholdsfortegnelse 1 PROFIL OG PRIORITERINGER... 5 1.01 Hovedutfordringer...7 1.02 Fire målområder... 11 1.03 Effektmål... 15 1.04 Styring og utvikling... 16 1.05 Planstrategi 2014-2017... 18 2 RAPPORTERINGSOMRÅDER...

Detaljer

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 GRUE KOMMUNE BUDSJETT 2010 Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 2 BUDSJETT 2010 Innholdsfortegnelse: RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 1.

Detaljer

Årsmelding 2014. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2014. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold Innhold Politisk... 4 Rådmannens stab... 6 Arealplan...14 Service og kommunikasjon...18 Opplæring og oppvekst...22 Barnehage...30 Kultur...36 Pleie og omsorg...44 Levekår

Detaljer

Årsmelding 2010. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2010. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold enhetenes årsmeldinger Politisk... 4 Rådmannens stab... 7 Arealplan... 13 Servicekontor... 18 Opplæring og oppvekst... 22 Barnehage... 28 Kultur... 33 Pleie og omsorg...

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2009

RAPPORT 1. TERTIAL 2009 RAPPORT 1. TERTIAL 2009 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 3 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 3 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2009... 3 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 4

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

Hof kommune. Årsberetning 2014

Hof kommune. Årsberetning 2014 Hof kommune Årsberetning 2014 Administrasjonens beretning for 2014 Innholdsfortegnelse: 1. Til leseren!... 2 2. Politisk og administrativ organisering... 3 3. Rådmannens kommentarer... 5 4. Kommuneplanens

Detaljer

1. Tertial. FOTO, OMSLAG Larvik kommune. ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com. PAPIR Multidesign. DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

1. Tertial. FOTO, OMSLAG Larvik kommune. ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com. PAPIR Multidesign. DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune 1. Tertial 2015 1. Tertial 2015 FOTO, OMSLAG Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune TRYKKERI Arbeid og Kvalifisering, Larvik

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Halden kommune. Budsjett 2014

Halden kommune. Budsjett 2014 Halden kommune Budsjett 2014 Innhold Rådmannens innledning... 3 Hovedpunkter i budsjettet... 6 Viktige prioriteringer for Haldens velferdstjenester... 8 Budsjettprosess 2014... 9 Organisasjon... 10 Økonomisk

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015 Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14 INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtak... 3 Forord... 5 1. Utfordringer og mål for økonomiplan 2015-2018... 6 1.1 Befolkningsvekst

Detaljer

STADI BÆRE STRATEGISK PLAN FOR BARNEHAGENE I STANGE KOMMUNE. 2010-2015. Versjon 0.5 KOMMUNESTYRET 01.09.10

STADI BÆRE STRATEGISK PLAN FOR BARNEHAGENE I STANGE KOMMUNE. 2010-2015. Versjon 0.5 KOMMUNESTYRET 01.09.10 STADI BÆRE STRATEGISK PLAN FOR BARNEHAGENE I STANGE KOMMUNE 2010-2015. Versjon 0.5 KOMMUNESTYRET 01.09.10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning s. 4 2.0 Barnehagens samfunnsmandat s. 4 3.0 Sentrale styringsdokumenter

Detaljer

Årsmelding 2011. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2011. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold Innhold enhetenes årsmeldinger Politisk...4 Rådmannens stab...7 Arealplan... 14 Service og kommunikasjon... 18 Opplæring og oppvekst... 22 Barnehage... 27 Kultur... 33

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE Kommuneplanens handlingsdel Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014

LYNGEN KOMMUNE Kommuneplanens handlingsdel Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014 LYNGEN KOMMUNE Kommuneplanens handlingsdel Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Kommunestyrets vedtak 16. desember 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ØKONOMIPLAN 2014-2017... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Kommuneplanens

Detaljer

VEDTATT BUDSJETT 2014 HANDLINGSPLAN 2014-2017 SEKSJON FOR UTDANNING OG OPPVEKST

VEDTATT BUDSJETT 2014 HANDLINGSPLAN 2014-2017 SEKSJON FOR UTDANNING OG OPPVEKST Fredrikstad kommune VEDTATT BUDSJETT 2014 HANDLINGSPLAN 2014-2017 SEKSJON FOR UTDANNING OG OPPVEKST Vedtatt i Oppvekstutvalget 11. desember 2013 SIDE 2 SEKSJON FOR UTDANNING OG OPPVEKST Innholdsfortegnelse

Detaljer

Halden kommune. Rådmannens budsjettforslag 2014

Halden kommune. Rådmannens budsjettforslag 2014 Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2014 Innhold Rådmannens innledning...4 Hovedpunkter i rådmannens budsjettforslag...5 Viktige prioriteringer for Haldens velferdstjenester...7 Budsjettprosess 2014...9

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 REVIDERT UTGAVE ETTER BYSTYREBEHANDLING 13.12.2012 SAKSPROTOKOLL BYSTYRET Møtedato: 13.12.2012 Sak: 58/12 Arkivsak: 12/574 Tittel: SAKSPROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT 2013 OG

Detaljer

VEDTATT BUDSJETT 2015 HANDLINGSPLAN 2015-2018 SEKSJON FOR UTDANNING OG OPPVEKST

VEDTATT BUDSJETT 2015 HANDLINGSPLAN 2015-2018 SEKSJON FOR UTDANNING OG OPPVEKST Fredrikstad kommune VEDTATT BUDSJETT 2015 HANDLINGSPLAN 2015-2018 SEKSJON FOR UTDANNING OG OPPVEKST Vedtatt i Oppvekstutvalget 10. desember 2014 Innholdfortegnelse Kjerneoppgaver... 3 Organisering... 3

Detaljer

Rollag kommune. Rådmannens årsrapport 2013

Rollag kommune. Rådmannens årsrapport 2013 Rollag kommune Rådmannens årsrapport 2013 Mars 2014 Innhold Rådmannens innledning... 2 Det kommunale styringssystem... 5 Utviklingstrender - demografi... 6 Handlingsprogram... 7 Omdømmebygging... 7 Folkehelse...

Detaljer

Rapportering på Strategidokument 2013-2016 2. tertial 2013

Rapportering på Strategidokument 2013-2016 2. tertial 2013 Rapportering på Strategidokument 2013-2016 2. tertial 2013 Tertialrapportene er delt opp i følgende: 1. tertial som omfatter perioden januar - april 2. tertial som omfatter perioden mai - august 3. tertial

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Østre Toten kommune

ÅRSRAPPORT 2013. Østre Toten kommune ÅRSRAPPORT Østre Toten kommune Utgave pr. 14 april 2014 1 Innhold Innhold Innhold... 2 Rådmannens innledning... 4 Politiske organer:... 6 Administrativ organisering... 7 Samfunnsutvikling - fokusområder...

Detaljer

INNHOLD. Innledning x) s. 2 Tilbakeblikk på året 2013 s. 3 Politisk organisering s. 8 Organisasjon og medarbeidere s. 9. Avdeling for oppvekst s.

INNHOLD. Innledning x) s. 2 Tilbakeblikk på året 2013 s. 3 Politisk organisering s. 8 Organisasjon og medarbeidere s. 9. Avdeling for oppvekst s. INNHOLD Innledning x) s. 2 Tilbakeblikk på året 2013 s. 3 Politisk organisering s. 8 Organisasjon og medarbeidere s. 9 Årsverksutvikling Rekruttering HMS / sykefravær Lærlingeordningen 2013 Redegjørelse

Detaljer