Årsbudsjett Økonomiplan Virksomheter og staber. Rådmannens forslag Hefte 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018 Virksomheter og staber. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 2"

Transkript

1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan Virksomheter og staber Rådmannens forslag Hefte 2

2 1

3 INNHOLDSFORTEGNELSE UNIVERSELL UTFORMING POLITISKE ORGANER KONTROLLUTVALG OG REVISJON RÅDMANNEN ORGANISASJON OG INFORMASJON ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN EIENDOMSAVDELINGEN PLAN, BYGG OG OPPMÅLINGSAVDELINGEN JUS / POLITISK SEKRETARIAT BARNEHAGER ARSTAD SKOLE BREIDABLIKK SKOLE HOBERG SKOLE SOLVIN SKOLE STANGE SKOLE ESPA SKOLE OG BARNEHAGE TANGEN SKOLE VALLSET SKOLE ÅSBYGDA SKOLE OTTESTAD UNGDOMSSKOLE ROMEDAL UNGDOMSSKOLE STANGE UNGDOMSSKOLE ÅKERSHAGAN OPPLÆRINGS OG AKTIVITETSSENTER BARN OG FAMILIE HELSE OG REHABILITERING TJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE LILLE KJONERUD NAV STANGE KOMMUNAL HELSETJENESTER I HJEMMET OTTESTAD HELSE- OG OMSORGSSENTER STANGE HELSE- OG OMSORGSSENTER

4 70 KULTUR OG FRITID HEDMARKEN LANDBRUKSKONTOR KOMMUNALTEKNIKK

5 UNIVERSELL UTFORMING Universell utforming (UU) betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. En gylden regel innen universell utforming er at bygninger og uteområder tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser, også fungerer godt for alle andre. I tråd med dagens syn på samfunnet, der alle skal kunne delta, må det tas hensyn til menneskets variasjoner så vel i alder som i funksjonsevne. Prosjektering med utgangspunkt i universell utforming vil være basert på tre forhold: Mennesket som barn, ung, voksen, eldre. Mennesket med redusert funksjonsevne med hensyn til bevegelse, orientering og overfølsomhet ovenfor luftforurensninger og materialer. Mennesket som bruker tekniske hjelpemidler som har konsekvenser for utforming. Sentrale styringsdokumenter: Ot.prp.nr. 44 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, 9, 10 og 11. Plan- og bygningsloven fra Endring i ny lov: UU er tatt med i formålsparagrafen (PBL 1-1). Plandelen trådde i kraft fra , mens byggesaksdelen med nye byggesaksforskrifter trådde i kraft først ett år etter ( ). Stange kommune har blitt godkjent som pilotkommune i Pilotprosjekt universell utforming Kommunen ønsker å forankre UU på systemnivå for å få økt kompetanse, fokus og kontinuitet på tvers av virksomheter/staber. Stange kommune har opprettet egen koordinator/ kontaktperson for UU i Stange kommune har planer som er i tråd med Regjeringens handlingsplan Norge universelt utformet i Med tidsfastsatte mål og tiltak skal hele Norge være universelt utformet innen år Det er visjonen i regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet. Regjeringen legger opp til en skrittvis gjennomføring på dette området. Som pilotkommune har Stange kommune forpliktet seg til å samarbeide med pilotfylkene Hedmark og Oppland. Og delta i Miljøverndepartementets kompetanseprogram og temadager i regi av pilotfylket. En tverrsektoriell gruppe vil rapportere på resultater, oppfølging og evaluering. Med utgangspunkt i pilotfylkenes fire prioriterte satsningsområder har vi: Kommuneplan for folkehelse med fokus på deltakelse for alle ( ). Systematisk bruk av Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (befaringer og høringsuttalelser). Nå sist ved store prosjekter i Stange sentrum (Tingvoldtorget og Stange stasjon). Kartlegging av tilgjengelighet i Stange sentrum prosjekt juni/oktober Reiselivsdestinasjoner: Fokus på tilrettelegging av brygger og offentlige badeplasser til alle. Stiller krav til UU ved bruksendring til gårdsturisme og lignende. Transportkjeden: Både Stange og Tangen stasjon er nylig utbedret etter påtrykk bl.a. fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og kommunen. Stange kommune tilrettelegger transport til ulike dag- og kveldstilbud for mange ulike brukergrupper (psykisk helse, utviklingshemmede, demens, ungdomstiltak og eldre). 4

6 06 POLITISKE ORGANER Hovedart Tekst Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod Overføringsutgifter Refusjoner Vedtakstype Tiltak Tiltak (T) Fremskrevet budsjett 15/BASIS 15/basis Budsjett tekniske justeringer 15/DEFL Deflator Budsjett tekniske justeringer 15/PRIS Prisvekst Endring fra tidligere års tiltak Valgutgifter Rådmannens forslag tertial Rådmannens forslag tertial Totalt Politiske organer fikk oppjustert rammen sin med 0,3 mill kroner i 1. tertial, og ytterligere 1,0 mill kroner i 2. tertial til økt møtegodtgjøring i planperioden. Videre ligger det inne 0,6 mill kroner til valg høsten 2015, samt

7 07 KONTROLLUTVALG OG REVISJON Hovedart Tekst Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod Overføringsutgifter Refusjoner Vedtakstype Tiltak Tiltak (T) Fremskrevet budsjett 15/BASIS 15/basis Budsjett tekniske justeringer 15/PRIS Prisvekst Tiltaksforslag fra virksomhet Rammejustering i hht kontrollutvalgets 76 forslag til 76 budsjett Totalt

8 10 RÅDMANNEN ØKONOMI Hovedart Tekst Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod Overføringsutgifter Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Vedtakstype Tiltak Tiltak (T) Fremskrevet budsjett 15/BASIS 15/basis Budsjett tekniske justeringer Red. medfin. jfr. komm.øk.prp Budsjett tekniske justeringer Overføring av skoleskyss til komm.sjef for oppvekst Budsjett tekniske justeringer Overføring av 100 % stilling fra TFF til Tjenesteenheten Budsjett tekniske justeringer Korr føring rammerered. grunnskole bud Budsjett tekniske justeringer Korr føring rammered. sykehjem bud Budsjett tekniske justeringer Inntektsjustering for deltakerkommunene Budsjett tekniske justeringer 15/DEFL Deflator Budsjett tekniske justeringer 15/PRIS Prisvekst Endring fra tidligere års tiltak Konsulentbistand mv til omstillingstiltak Endring fra tidligere års tiltak Valgfag 10 trinn Endring fra tidligere års tiltak K-styrets endringer for Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap. 4c, helsårsvirkning KLP/SPK Helårseffekt av budsjettjusteringer Årskonsekvens lønnsoppgjør kap Helårseffekt av budsjettjusteringer Medlem i samarb.alliansen Osloregionen Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens lønn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens KLP Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens arb.g.avg Helårseffekt av budsjettjusteringer Helårsvirk justering av elevtall høst Helårseffekt av budsjettjusteringer Helårsvirk justering SFO høst Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 5 årskonsekvens lønn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 5 årskonsekvens KLP Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap. 5 årskonsekvens AGA Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4c, årskonsekvens lønn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap. 4c, årskonsekvens AGA Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4 lokalt oppgjør årskonsekvens Rådmannens forslag tertial Rådmannens forslag tertial Rådmannens forslag Tiltak for saldering Rådmannens forslag Innsparingstiltak saldering Totalt

9 I rådmannens ramme er det foretatt en nedjustering på 25,2 mill kroner som følge av at man i statsbudsjettet har tatt bort kommunens medfinansiering i Samhandlingsreformen. Videre overføres en stillingshjemmel fra Tjeneste for funksjonshemmede til Tjenesteenheten med 0,7 mill kroner. Videre er det flyttet lønnsmidler fra Barn og familie til rådmannens område for helse og omsorg med 0,6 mill kroner, og det er overført lønnsmidler for rådgiver til økonomi og adm. avdelingen med 0,4 mill kroner. Midler til skoleskyss er overført fra Informasjons- og organisasjonsavdelingen med 7,0 mill kroner, og helårsvirkningen av endring i elevtall er lagt tilbake til Rådmannens område for oppvekst med 2,7 mill kroner. Justeringene av div. tilskuddsposter samt driftsmidler til Tjenesteenheten er videreført med 0,8 mill kroner. Videre er rammen redusert for midler til sommervikarer i helse og omsorgssektoren med 0,2 mill kroner. I tillegg er det gjort en rammereduksjon på 3,0 mill kroner som vil medføre nedleggelse av sommer-sfo, fjerning av friplasser SFO, økt inntekt fra staten som følge av etablering av akuttplasser, samt en generell innsparing på 0,3 mill kroner for hvert av de tre kommunalsjefområdene. 8

10 11 ORGANISASJON OG INFORMASJON Beskrivelse av virksomheten Organisasjon og informasjonsavdelingen er en stabsavdeling underlagt rådmannen. Organisasjonsavdelingens brukere er primært rådmannsledelsen, virksomhetsledere/avdelingsledere, tillitsvalgte og en rekke eksterne samarbeidspartnere. Servicekontorets brukere er alle kommunens innbyggere, politikere og ledere. Organisasjonsavdelingens oppdrag er arbeidsgiver-/organisasjonsutvikling og beslutningsstøtte. Servicekontorets oppdrag er veiledning, service og informasjonsarbeid. Satsningsområder I forhold til organisasjonsavdelingens oppdrag vil følgende strategielementer prege avdelingens kjerneoppgaver: Kulturbygging - Informasjon ut til ansatte - Arbeidsgiverpolitikk IKT-system - Arbeid i forbindelse med Bruker ID - Digitale tjenester - Timebestilling helsestasjon - Implementering av rekrutteringssystemet WebCruiter - Oppfølging av administrativt styringssystem i EQS - Etablering av elektroniske personalmapper - Digital signatur - Revidere IKT-strategi - Utarbeide IKT-strategisk handlingsplan - Kommunal e-post til alle ansatte Personalforvaltning - Revidere ansettelsesrutine - Etablere system for overtallige - Implementere ressursstyring på WEB (Notus) - Gjennomgang av forsikring - Stillingsstruktur - Utvikle og implementere lederavtaler Rekruttering - Gjennomgang/ revidering av metodisk tilnærming til rekrutteringsarbeidet Kompetanse Utvikle e-læringskonsepter - Rekruttering - Internopplæring i resursstyring (Notus) - Hente relevant data fra ulike systemer for analyse/statistikk - Utvikle/implementere prosjektmetodikk - e-læring, kompetanseportal - Utvikle et system for lederopplæring på alle nivåer HMS - Gjennomføre HMS-internrevisjoner - Revidere prosedyre for konflikthåndtering - Inngå ny BHT avtale - Sykefravær-/nærværsprosjekt 9

11 Strategikart Organisasjon- og informasjonsavdelingen Økonomiske rammer Hovedart Tekst Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod Overføringsutgifter Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Vedtakstype Tiltak Tiltak (T) Fremskrevet budsjett 15/BASIS 15/basis Budsjett tekniske justeringer Overføring av skoleskyss til komm.sjef for -7 oppvekst Budsjett tekniske justeringer 15/DEFL Deflator Budsjett tekniske justeringer 15/PRIS Prisvekst Endring fra tidligere års tiltak Ansattedag Endring fra tidligere års tiltak Lærlinger, øke antallet Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap. 4c, helsårsvirkning KLP/SPK Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens lønn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens KLP Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens arb.g.avg Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 5 årskonsekvens lønn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 5 årskonsekvens KLP Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap. 5 årskonsekvens AGA Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4c, årskonsekvens lønn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap. 4c, årskonsekvens AGA Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4 lokalt oppgjør årskonsekvens Rådmannens forslag tertial Rådmannens forslag Ansattdag 2014 tatt ut Rådmannens forslag Innsparingstiltak saldering Totalt Det er overført 0,7 mill kroner til kommunalsjef for oppvekst som følge av flytting av skoleskyss. Planlagt ansattedag i 2015 er tatt ut av økonomiplanen. Som en del av innsparingen fra er rammen til enheten redusert med 0,5 mill kroner i 2015, og det er gjennomført en generell rammereduksjon på 0,25 mill kroner i planperioden

12 12 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN Beskrivelse av virksomheten Økonomi- og administrasjonsavdelingen er en stabsavdeling underlagt rådmannen med 23,4 stillingshjemler fordelt slik på fagområdene: Regnskap 4,5 Lønn 4,4 Kommunale avgifter 2 Innkjøp 2 IKT utvikling-/drift av prosjekter 2 (en stilling vakant) Budsjett/ økonomi 3 Post/ arkiv/ fellestjeneste 4,5 Ledelse 1 Avdelingen skal bidra til å sikre og utvikle verdiskapningen i virksomhetene til brukernes beste. Avdelingens brukere er næringsdrivende og privatpersoner i kommunen, kommunens egne ledere og ansatte, rådmannsnivået og politikere. Avdelingen utfører følgende hovedoppgaver: Utskriving og innfordring av alle kommunale krav om betaling for varer og tjenester. Føring av kommuneregnskapet, legatregnskaper, regnskaper for Stange kirkelige fellesråd, Stangehallen DA og Stange kommunale boligforetak. Avlønning og ajourhold av lønns- og personalregister for kommunens ansatte, samt avlønning av ansatte i Stange kirkelige fellesråd og Stange kommunale boligforetak. Utarbeidelse av økonomiplan og årsbudsjett, tertial- og årsrapporter innen vedtatte frister jfr årshjulet. Finansforvaltning, nye låneopptak, refinansiering og pengeplasseringer. Løpende økonomioppfølging og videreutvikling av kommunens økonomirutiner og økonomisystemer. Rådgivning i anskaffelsessaker, inngår avtaler/rammeavtaler på vegne av kommunen og samarbeidende kommuner og bedrive informasjon og opplæring overfor virksomheter og staber. Felles post- og arkivtjeneste for kommunen, heri inngår kopiering, frankering, innkjøp og formidling av kontormateriell m.v. Gjennomføre vedtatt IKT-utvikling/plan. Elektronisk saks- og arkivsystem, videreutvikling og integrering av nye systemløsninger. Råd, veiledning og opplæring innen de forskjellige fagfelt til virksomheter og staber. Interkommunalt samarbeid innen skatteinnfordring sammen med Hamar kommune. Interkommunal arkivordning, IKA ØST IKS, sammen med Hamar, Ringsaker, Løten og Hedmark fylkeskommune. Satsingsområder Brukere Etablere stabile driftsforhold og videreutvikle de nye dataløsninger. Fokus på opplæring av ansatte i virksomhetene/stabene i bruk av nye systemløsninger for å få mer effekt av investeringene. Det legges opp til plenumsinfo pluss tilbud om hands on opplæring i mindre grupper. Dette gjelder alle nye systemdeler som regnskap, budsjett, lønn, post og arkiv m.v. 11

13 Medarbeidere Plan for plenumsinformasjon og opplæring med varierende tema innen økonomiområdet vil bli utarbeidet. Nødvendig dokumentasjon i forhold til arbeidsprosesser vil bli utarbeidet. Tilrettelagt for utviklingsmuligheter i jobben. Videreutvikling av ansatte gjennom interne og eksterne kurs innen aktuelle fagtema relevant for jobben. Dette er nødvendig for å sikre en mer robust organisasjon. Det gis også muligheter for ansatte til å gjennomføre videreutdanning inne høyskolesystemet. Profilere ansatte i avdelingen som ressurspersoner innen sine fagfelt. Sosiale fellestiltak. Interne prosesser/aktiviteter. Arbeidet med å utarbeide prosedyrer for viktige arbeidsprosesser videreføres. Gjennomføre opplæring i arkivplan, e-post behandling og rutiner knyttet til post arkivtjenesten. Gjennomføre opplæring innen innkjøpsområdet, regelverk, prosedyrer m.v. Gjennomføre opplæring i økonomi for ledere, regnskap og budsjett m.v. Videreutvikle regnskapssystemet med e-faktura og e-handelsløsninger. Evaluere post/arkiv systemet heri inngår rutinegjennomgang uttesting av ny versjon ESAK, ev starte anbudsrunde for anskaffelse av nytt sakssystem. Sluttføre arbeidet med felles arkivløsning i rådhuset, fjernarkiv. Utfordringer Drift, feilretting og vedlikehold av Agresso s og ESAK s systemløsninger. Innføre elektronisk handel heri inngår å etablere gode innkjøpsrutiner. Ta ut effektiviseringsgevinster i de nye systemløsningene. Strategikart Økonomi- og administrasjonsavdelingen 12

14 Økonomiske rammer Hovedart Tekst Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod Overføringsutgifter Finansutgifter Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Vedtakstype Tiltak Tiltak (T) Fremskrevet budsjett 15/BASIS 15/basis Budsjett tekniske justeringer 15/DEFL Deflator Budsjett tekniske justeringer 15/PRIS Prisvekst Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens lønn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens KLP Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens arb.g.avg Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 3 - årskons. lønn inkl lønnskostn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 5 årskonsekvens lønn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 5 årskonsekvens KLP Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap. 5 årskonsekvens AGA Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4 lokalt oppgjør årskonsekvens Rådmannens forslag tertial Rådmannens forslag tertial Rådmannens forslag Innsparingstiltak saldering Totalt Virksomheten har fått styrket rammen med kr i 2. tertial i forbindelse med overføring av rådgiverstilling fra rådmannen. Videre er virksomhetens ramme redusert med 0,4 mill kroner i 2015 som en del av innsparingen fra I tillegg er det gjennomført en generell rammereduksjon på 0,25 mill kroner i planperioden

15 13 EIENDOMSAVDELINGEN Beskrivelse av virksomheten Stange kommune er en betydelig eiendomsaktør med ca m 2 tilstøtende areal til bygningsmassen. bygg og ca 450 DA med Eiendomsavdelingen skal gjennom effektiv drift ivareta kommunens eksisterende eiendomsverdier som forvalter, samt utvikle disse i tråd med planer og behov fra eier og brukere (virksomhetsledere). Likeledes bistå eier i prosjektutvikling og prosjektledelse ved nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Eiendomsavdelingen er organisert under kommunalsjef for samfunnsutvikling, sysselsetter i dag 73,3 årsverk og virksomhetens oppdrag er definert som følger: Beskrivelse av oppdraget: Eiendomsavdelingens oppdrag tar for seg elementer i kommuneplanens samfunnsdel samt rådmannens oppdrag som naturlig hører hjemme i det oppdraget eiendomsavdelingen forvalter. F.D.V.U Eiendomsforvaltning: Som forvalter av kommunens eiendomsmasse er forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eksisterende eiendommer en vesentlig oppgave. Dette gjøres gjennom teknisk drift, vaktmestertjeneste og renhold. Tilrettelegging for effektivt brannvern inkl. øvelser og bistand ved brannsyn er også inkludert. Dette arbeidet skal bidra til å begrense bygningmassens slitasje og sikre nødvendig beredskap vedr. brann. I tillegg til kommunens egen eiendomsmasse forvalter avdelingen et utvalg av leieavtaler for kommunen (utleie av kommunale bygg til private aktører, samt leie av bygg/lokaler for å kunne huse kommunal tjenesteyting). Iht kommuneplanens samfunnsdel skal disse oppgavene blant annet sikre gode og funksjonelle lokaler for kommunens tjenesteyting, undervisning og forvaltning, samt bygge opp under et godt arbeidsmiljø og et godt oppvekstmiljø. Nybygg og rehabilitering: Ved behov for videreutvikling av eksisterende bygningsmasse eller ved utvikling av nye kommunale bygg ivaretar eiendomsavdelingen rollen som prosjektutvikler, prosjektleder og gjennomfører. Dette gjøres i samspill mellom kommunestyret, brukere, relevante inntresenter, leverandør og sluttbruker. I tillegg ivaretar eiendomsavdelingen rollen ved å kartlegge status for universell utforming (UU) i eksisterende byggingsmasse inkl forslag til tiltak for å imøtekomme kravet om UU av eksisterende byggingsmasse. Gjennom god prosjektledelse og samspill med de respektive aktører skal eiendomsavdelingen utvikle funksjonelle bygg for tjenesteyting, undervisning og forvaltning i kommunen samt bidra til attraktive oppvekstvilkår, jobb og bo miljøer. Tomter og parseller: Eiendomsavdelingen har ansvar for utvikling av kommunale boligområder, samt salg av kommunale boligtomter til privatpersoner (EAT-tomter) og stortomter til profesjonelle boligutviklere. I tillegg ligger ansvaret for saksbehandling og eventuelle salg av kommunale småparseller etter henvendelse fra publikum. Gjennom utvikling av gode attraktive boområder på definerte områder i kommunen som ikke er i konflikt med andre interesser og salg av boligtomter, skal dette bidra til befolkingsvekst og sikre gode bo og oppvekstvilkår i kommunen. Satsingsområder Eiendomsavdelingen har definert fire strategiske elementer i sin målstyringsmodell med kunden i fokus og hva som er viktig for å lykkes i dialog med kunden. Områdene er som følger: 14

16 Kunder: Eiendomsavdelingen som eiendomsforvalter har mange kunder eller interessenter å forholde seg til internt og eksternt. Som eksempel på kunder kan vi nevne: Rådmann som representant for eier Stange Kommune (kommunestyret). Ansvarlige brukere av eiendomsmassen i form av virksomhetsledere. Innbyggere som ønsker kommunale boligtomter eller har andre relevante spørsmål Offentlig myndighet og utvalg knyttet til virksomhetens ansvarsområder Eiendomsavdelingen skal ha en aktiv dialog med kundene/brukerne for å gi et best mulig tjenestetilbud. Eiendomsavdelingen skal innhente opplysninger om kundetilfredshet fra ulike kundegrupper og sette i gang forbedringstiltak ut fra en kost-nytte vurdering Eiendomsavdelingen skal aktivt legge til rette for at kundene kan bruke IKT-løsninger i sin dialog med Eiendomsavdelingen Kvalitet: Viktige kriterier og parameter som gjelder for å sikre riktig kvalitet i dialog, tjenesteyting og vareproduksjon til våre kunder er viktig, og som eksempel kan vi nevne: På hvilke måte skal dialogen med de respektive kunder foregå, Hvilke forventinger, muligheter og begrensinger ligger det i leveransen av kvalitet til kunden. Hvilke kvalitet skal dialogen med kunden være og hvordan skal produktet til kunden fremstå. Det være seg rapporter, fysisk produkt eller tjenester. Hvilke teknologi og kunnskap skal til for å levere de tjenester og produkt som kunden forventer Eiendomsavdelingen skal arbeide aktivt for å levere god kvalitet på varer og tjenester i relasjon med kunden/brukeren. Alle medarbeidere skal regelmessig involveres i arbeidet for økt kundetilfredshet. Medarbeiderne og ledelsen i Eiendomsavdelingen skal være engasjerte og involvere seg for å gi kundene et tjenestetilbud med riktig kvalitet hver dag. Eiendomsavdelingen skal ha rutiner/systemer som bidrar til likebehandling av ulike kundegrupper Eiendomsavdelingen skal ha rutiner/systemer som ivaretar kundenes rettigheter slik disse er beskrevet i ulike lover og regler. Eiendomsavdelingen skal være en god arbeidsgiver med høye krav til sine medarbeidere i virksomhetene Alle medarbeidere i Eiendomsavdelingen skal ha klare og tydelige mål å forholde seg til. Eiendomsavdelingen skal ha opplegg for løpende evaluering og kvalitetskontroll. I Eiendomsavdelingen skal det daglig tilstrebes en bedriftskultur som preges av et sterkt jobbfokus med åpenhet, trygghet og mangfold. Eiendomsavdelingen skal aktivt bruke IKT-systemer for å styrke sin oppgaveløsning. Kompetanse: For å kunne sikre riktig kvalitet i dialog, rapportering, tjenesteyting og produktleveranse til våre kunder er det viktig med riktig kompetanse i alle ledd. I Eiendomsavdelingen skal det være kultur for læring og tilegning av ny kunnskap I Eiendomsavdelingen skal det være samsvar mellom de ansattes oppgaver og deres kompetanse Det skal tas initiativ for læring i det daglige arbeid. Ledere og fagansvarlige skal ha den kompetanse som trengs for å nå vedtatte mål i nært samarbeid med sine medarbeidere. Eiendomsavdelingen skal ha en plan for kompetanseutvikling som revideres ut fra behov. Den enkelte tjeneste sitt behov for kompetanse skal tillegges betydelig vekt ved rekruttering av nye medarbeidere. Ved tilsetting skal det også legges vekt på personlig egnethet. 15

17 Eiendomsavdelingen skal tilstrebe at alle ansatte får nødvendig veiledning både internt og eksternt. Kroner: Eiendomsavdelingen er satt til å forvalte store økonomiske resurser i kommunen i form av forvaltning og drift av kommunens eiendommer samt nybygg og renoveringsarbeid. Gjennom omforente og definerte kvalitetskriterier og forventningsavklaringer med kunden skal eiendomsavdelingen forvalte disse verdier rasjonelt og på best mulig måte. Dette skal gjøres gjennom klart definerte kvalitetskrav, utvikle kompetanse og bruk av effektiv teknologi og systemer samt driftsoptimalt utstyr og løsninger. Eiendomsavdelingen skal ha en sunn økonomi med ressurser for nyskapning. Eiendomsavdelingen skal drives optimalt med best mulig tjenesteyting for hver krone. Eiendomsavdelingen skal via løpende aktiv økonomistyring påse at de økonomiske mål nås. Eiendomsavdelingen skal ha behovstilpassede opplegg for økonomisk risikovurdering og internkontroll. Eiendomsavdelingen skal aktivt anvende IKT-systemer Behovet for nyskapning i Eiendomsavdelingen skal konkretiseres og synliggjøres økonomisk. Eiendomsavdelingen skal ha en effektiv utnytting av tilgjengelige ressurser. De økonomiske resultater for Eiendomsavdelingen skal minst være på linje med resultatene for andre sammenlignbare virksomheter. Eiendomsavdelingen skal ha ledere som har kompetanse til å begrunne økonomiske beslutninger ut fra en kost/nyttevurdering mot vedtatte mål. Strategikart Eiendomsavdelingen Tiltak Tiltak Strategielement Statusrapport Omdømme Kompetanseutvikling Organisering, optimalisering og effektivisering av drift Kunder, kvalitet, kompetanse, kroner Kunde, kvalitet, kompetanse og kroner kvalitet, kompetanse og kroner Oppstart senere j.fr. plan Oppstart senere j.fr. plan Oppstart senere j.fr. plan 16

18 Videre utvikling av byggherrerollen Kunder, kvalitet og kroner Oppstart senere j.fr. plan IKT systemer og verktøy Kunder og kvalitet Rutiner, prosedyrer og arbeidsflyt kunder og kvalitet Videreutvikle IK-Bygg Rolleavklaring Økonomiske rammer Effektiv drift på alle områder Kundebehandling internt og mot eksterne brukere Igangsatt, men avvik Oppstart senere j.fr. plan Hovedart Tekst Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod Overføringsutgifter Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Vedtakstype Tiltak Tiltak (T) Fremskrevet budsjett 15/BASIS 15/basis Budsjett tekniske justeringer Midlertidig barnehagetilbud Naustet (Holmlund 200 barnehage) Budsjett tekniske justeringer 15/DEFL Deflator Budsjett tekniske justeringer 15/PRIS Prisvekst Endring fra tidligere års tiltak Dr.konsekvens ny idrettshall Ottestad u.skole Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens lønn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens KLP Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens arb.g.avg Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 3 - årskons. lønn inkl lønnskostn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 5 årskonsekvens lønn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 5 årskonsekvens KLP Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap. 5 årskonsekvens AGA Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4 lokalt oppgjør årskonsekvens Rådmannens forslag tertial Rådmannens forslag tertial Rådmannens forslag Innsparingstiltak saldering Totalt Virksomheten fikk i 1. tertial 2014 økt rammen med en årskonsekvens på 0,6 mill kroner til økte FDVkostnader som følge av økning i areal ved Tangen skole og Stange storkjøkken. Videre er det lagt inn 0,2 mill kroner til FDV-kostnader til midlertidig barnehagetilbud på Naustet (Holmlund barnehage). Som følge av etablering av storkjøkkenet har virksomheten overført 0,5 mill kroner i forbindelse med overføring av kantinedriften til Stange helse- og omsorgssenter. Videre er det lagt inn 0,9 mill kroner i rammen for 2015 til oppussing av Meieriet, 0,45 mill kroner av dette finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 17

19 14 PLAN, BYGG OG OPPMÅLINGSAVDELINGEN Beskrivelse av virksomheten Plan, bygg og oppmåling er en virksomhet som gjennom å frembringe planer og initiere tiltak skal tilrettelegge for et attraktivt bomiljø for alle som bor i, eller etablerer seg i Stange kommune, der folk kan trives og leve sine liv. Plan, bygg og oppmåling har sitt hovedoppdrag i å fremme samfunnsutvikling gjennom planlegging, myndighetsutøvelse, forvaltningsoppgaver og behandling av enkeltsaker knyttet til hovedarbeidsområdene samfunns- og arealplanlegging, miljøarbeid, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling, adressering og eiendomskatt. Virksomheten disponerer i alt 15,6 årsverk. Satsingsområder Rådmannens oppdrag har beskrevet viktige strategiske initiativer for samfunnsutviklingen. Med fokus på helhetlig planlegging er det er synliggjort og prioritert flere større, kommunale planoppgaver fra 2013 som videreføres sammen med oppstart av nye planoppgaver i tråd med vedtatt kommunal planstrategi. Dette er prioriterte oppgaver for virksomheten i årene som kommer. Virksomheten har videre i sitt strategikart definert sentrale elementer som har betydning for å løse vårt oppdrag på en best mulig måte. Disse er definert og omtalt som strategielementer i påfølgende strategikart. Med bakgrunn i en strategisk prosess har virksomheten fortsatt valgt å holde fokus på de satsingsområdene som ble valgt for året Disse videreføres og presiseres som grunnlag for videre arbeid i 2015: Samarbeid, Informasjon, Etablering av samarbeidsarenaer og god dialog/kommunikasjon, med vekt på gode prosesser og tidlig medvirkning er suksessfaktorer knyttet til samarbeid. For å lykkes med informasjonsarbeidet legges det vekt på gode rutiner, etablering av riktige informasjonskanaler og rett kompetanse. Dette er viktige elementer for å lykkes med vårt oppdrag både i forhold til de prioriterte planoppgavene og for å yte gode tjenester til våre innbyggere. Strategikart Plan, bygg og oppmåling 18

20 Tiltak Tittel Statusrapport Strategielement Kommentar til Rapportering Mulighetsstudie i Vikaområdet Saksforberedelse Arbeid med mulighetsstudie ble så vidt påbegynt i Det pågår nå et administrativt arbeid med utarbeidelse av aktuelle temakart som synliggjør sammenhenger over et større område og særskilt forholdet til eiendommen Åkershagan. Dette slik at helheten i det samlete området kan ivaretas. Videre er det i gang et arbeid med mer spesifikke studier/registreringer i det konkrete området som grunnlag for videre diskusjon og dialog med aktuelle grunneiere i området. Framdrift må ses i sammenheng med arbeidet knyttet til eiendommen Åkershagan. Områdeplan for Åkershagan Oppstart senere j.fr. plan Saksforberedelse Ikke igangsatt. Framdrift må ses i sammenheng med avklaring av utviklingen av eiendommen Åkershagan. Avklare utvikling av eiendommen 210/40 - Åkershagan Saksforberedelse Kommunestyret behandlet i september 2013 et notat om planprosess og organisering av arbeidet med Åkershagan utbyggingsområde som grunnlag for å igangsette arbeidet. Egen styringsgruppe ble valgt etter behandling i november Styringsgruppen har igangsatt arbeidet og avholdt 4 møter så langt. Etter et oppstartmøte var tema i møte nr. 2 planhistorikk, forutsetninger, avgrensinger av arbeidet, samt framdrift. Videre har det vært en halvdagssamling med erfaringsutveksling med EBY (eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo) og Energiråd Innlandet i tillegg til en halvdagssamling på Åkershagan med informasjon fra HrU, Utvandrermuseet og Fylkesmannen i Hedmark (Åkersvika naturreservat). Det ble avviklet en studietur til Oslo for styringsgruppen og administrativ arbeidsgruppe i mai, hvor aktuelle boligprosjekter som Pilestredet park, Chr. Krohgsgt. 19 og Fornebu ble besøkt. Parallelt pågår et administrativt arbeid med utarbeidelse av aktuelle temakart som synliggjør sammenhenger 19

21 over et større område og aktuelle notater som grunnlag for diskusjoner i styringsgruppen. Det er opprettet kontakt med Statens vegvesen for avklaring av veger i området. Arbeidet koordineres med mulighetsstudie for Vikasenteret. Informasjon og dialog på de nye nettsidene Informasjon 1. VIDEREUTVIKLE DEN NETTBASERTE INFORMASJONEN FRA VIRKSOMHETEN PÅ KOMMUNENS NETTSIDER. Kommunens nye hjemmeside er lansert. Arbeidet med nettsiden går parallelt med at tekniske problemer løses. Det er opprettet en egen web-gruppe med tilganger som har etablert en ny struktur for aktuell informasjon. Det har sommeren 2014 blitt lagt ekstra fokus på å få ut riktig og relevant informasjon for kommunens innbyggere, på byggesak, oppmåling og plan. Fokus for informasjonen som nå ligger på nett, har vært å forenkle språkbruk og beskrive oppgavene med brukerperspektivet i fokus. Samtidig kan informasjonen lett oppgraderes og forbedres ved behov. 2. VIDEREUTVIKLE BRUKEN AV NETTSIDENE SOM GRUNNLAG FOR INFORMASJON OG DIALOG I PLANPROSESSER. Plandialog benyttes i alle plansaker. I tilknytning til de store kommunale planarbeidene, samfunnsdelen og kommunedelplan for Tangen, er nettsiden benyttet aktivt i informasjonsarbeidet. I forbindelse med Jernbaneverkets forarbeid med dobbeltspor for jernbane, har også siden vært benyttet til å gi innbyggerne oppdatert informasjon. I forbindelse med retakseringen av eiendomsskatten er også nettsiden en viktig informasjonskanal. Arena for gjensidig informasjonsutvekslin g og samarbeid i kommunalt planarbeid Oppstart senere j.fr. plan Samarbeid Roller og ansvar Samarbeid Avholdt møte med berørte virksomheter i skjæringspunktet mellom plan/grunnerverv/oppmåling/ 20

22 prosjektgjennomføring. Det vil måtte arbeides videre for å klarlegge rutiner mellom berørte virksomheter på området. Avholdt tre møter med aktuelle aktører som har ansvar på klima- og miljøområdet. Målsetting har vært gjensidig informasjon, diskutere videre samarbeidsform og hvordan temaet skal få sin plass i planverktøyet i tiden fremover. Rutiner og veiledningsmateriale Samarbeid Maler og rutiner for planutarbeidelse og planprosesser er utarbeidet og revideres fortløpende. Det er videre etablert rutiner for bruk av Plandialog og kvalitetskontroll av plandata i alle plansaker. Det er behov for ytterligere gjennomgang og revisjon av eksisterende maler og rutiner med særlig fokus på oppstartsmøtet med private forslagsstillere. Oppstart kommuneplanens arealdel Oppstart reguleringsplaner for jernbane Kleverud- Sørli Oppstart senere j.fr. plan Oppstart senere j.fr. plan Ikke startet opp. Planarbeid etter plan- og bygningslovens er ikke igangsatt. Jernbaneverkets endelig plan for framdrift og prioritering av strekninger avventes. Planlagt informasjonsmøte på Tangen i september. KDP Jernbane dobbeltspor Sørli- Br.dal Oppstart senere j.fr. plan Jernbaneverket la i januar 2014 fram en forberedende traséutredning. Det var forut for endelig rapport avholdt folkemøter både i Hamar og Stange. Ordfører og repr. fra adm. har videre deltatt i en workshop i regi av Hamar kommunestyre hvor jernbanetraséer har vært tema. Det er etablert en administrativ samarbeidsgruppe med de berørte kommunene. Jernbaneverket har startet opp arbeidet med utkast til planprogram. Innledende møte er avholdt med adm. i de berørte kommuner. På bakgrunn av den pågående diskusjon om framdrift, aktualiseres en diskusjon om muligheten for å gå via reguleringsplan gjennom deler av Stange kommune. 21

23 Økonomiske rammer Hovedart Tekst Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod Overføringsutgifter Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Vedtakstype Tiltak Tiltak (T) Fremskrevet budsjett 15/BASIS 15/basis Budsjett tekniske justeringer Korr rammereduksjon 1. tert Budsjett tekniske justeringer 15/DEFL Deflator Budsjett tekniske justeringer 15/PRIS Prisvekst Endring fra tidligere års tiltak Retaksering eiendomsskatt Endring fra tidligere års tiltak GIS på Hedmarken, vedlikeholdsavg. KomTek Endring fra tidligere års tiltak Midler til retaksering av eiendomsskattegrunnlaget Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens lønn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens KLP Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens arb.g.avg Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 3 - årskons. lønn inkl lønnskostn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 5 årskonsekvens lønn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 5 årskonsekvens KLP Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap. 5 årskonsekvens AGA Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4 lokalt oppgjør årskonsekvens Rådmannens forslag tertial Totalt

24 15 JUS / POLITISK SEKRETARIAT Beskrivelse av virksomheten Virksomheten består av juridisk rådgiver samt politisk sekretariat (formannskapskontoret), som betjener de politiske styrer råd og utvalg. Dette innebefatter bla. å tilrettelegge for møter i Kommunestyret, Formannskapet, Planutvalget og Driftsutvalget. Utsending av saker til politikere i forkant av møter, sekretærarbeid i forbindelse med møter og etterarbeid med protokoller. Virksomheten bistår også Ordfører og rådmannsnivået med praktisk hjelp, saksbehandling og merkantile tjenester. Virksomheten har hovedansvaret for avvikling av valg. Virksomheten yter videre juridisk rådgivning til Stange kommune. Økonomiske rammer Hovedart Tekst Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod Overføringsutgifter Refusjoner Vedtakstype Tiltak Tiltak (T) Fremskrevet budsjett 15/BASIS 15/basis Budsjett tekniske justeringer 15/DEFL Deflator Budsjett tekniske justeringer 15/PRIS Prisvekst Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens lønn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens KLP Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens arb.g.avg Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 3 - årskons. lønn inkl lønnskostn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4 lokalt oppgjør årskonsekvens Totalt

25 20 BARNEHAGER Beskrivelse av virksomheten Virksomhet for barnehager består av i alt 8 kommunale barnehager og har i alt ca 111 stillingshjemler. Virksomhet for barnehager har i tillegg et særlig samarbeids- og oppfølgingsansvar i forhold til 10 private barnehager og 2 private familiebarnehager. Pr er det i alt 1010 barn som har barnehagetilbud i Stange kommune. Stange kommune oppfyller i dag loven om rett til barnehageplass, men pr er det i alt 70 barn på venteliste; barn der det ønskes plass i løpet av barnehageåret 2013/14 og som ikke kommer inn under retten. Hovedoppdraget for virksomhet for barnehager er definert som Gi gode oppvekstvilkår for barn i Stange kommune. Satsingsområder Styrke barnehagen som lærings- og danningsarena gjennom å foreta prioriteringer i Stadia bære, herunder videreføre prosjektet Dokumentasjon og vurdering, sikre gode overgangsrutiner mellom barnehage og skole, felles innsats mot mobbing og norskopplæring av minoritetsspråklige barn. Ha fokus på god kvalitet på hele tjenestens innhold. Hovedsatsingsområdet er å jobbe med profesjonelle voksne knyttet til prosjektet "Framtida er nå" Strategikart for virksomhet for barnehager Tiltak Tittel Statusrapport Strategielement To-veis kommunikasjon med foreldre - utvikle bruken av digitale verktøy Gjennomføre temakveld for nye foreldre Oppstart senere j.fr. plan Oppstart senere j.fr. plan Samarbeid barnehage og hjem Samarbeid barnehage og hjem Gjennomføre kurs innenfor Oppstart senere j.fr. plan Læring og danning tema Språk og språkopplæring 24

26 med fokus på Det verbale uttrykket Gjennomføre kurs/samlinger innenfor tema Dokumentasjon og vurdering Læring og danning Utfordringer Virksomhet for barnehager sin utfordring er først og fremst for få barnehageplasser. Behovet for barnehageplasser til de som har barnehagerett blir dekket. Imidlertid er det stor behov for barnehageplasser for barn som ikke har barnehagerett p.g.a. under 1. år pr. 1. september, søkt etter frist for søknad til hovedopptak og nyinnflyttede i løpet av barnehageåret. Et behov som på langt nær blir dekket og pr er det ca 60 barn på venteliste. Økonomiske rammer Hovedart Tekst Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod Overføringsutgifter Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Vedtakstype Tiltak Tiltak (T) Fremskrevet budsjett 15/BASIS 15/basis Budsjett tekniske justeringer Justering oppholdsbetaling barnehager Budsjett tekniske justeringer Justering av kjøp og salg av barnehageplasser i andre kommuner Budsjett tekniske justeringer Midlertidig barnehagetilbud Naustet (Holmlund -200 barnehage) Budsjett tekniske justeringer 15/DEFL Deflator Budsjett tekniske justeringer 15/PRIS Prisvekst Endring fra tidligere års tiltak K-styrets endringer for Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap. 4c, helsårsvirkning KLP/SPK Helårseffekt av budsjettjusteringer Utv.barnehageplasser,bl.a. Holmlund bh, pensjon, lønn mm Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens lønn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens KLP Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens arb.g.avg Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 3 - årskons. lønn inkl lønnskostn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 5 årskonsekvens lønn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 5 årskonsekvens KLP Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap. 5 årskonsekvens AGA Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4c, årskonsekvens lønn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap. 4c, årskonsekvens AGA Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4 lokalt oppgjør årskonsekvens Rådmannens forslag Innsparingstiltak saldering Totalt Virksomhetens ramme er justert med 1,7 mill kroner for kjøp og salg av barnehageplasser i andre kommuner. Videre er rammen justert i hht til Statsbudsjettet i forhold til maksimalpris for barnehageplass. I samsvar med kommunestyrets vedtak er rammen videre korrigert for utvidelse av barnehageplasser ved Holmlund barnehage. Friplasser tatt ut av rammen med virkning fra august Tilskudd til private barnehager er foreløpig beregnet til å utgjøre 78,9 mill kroner i Under forutsetning at det ikke tas inn flere barn i de private barnehagene enn forventet, antas dette å være tilstrekkelig budsjettert for

27 Skolene - felles Felles strategier og satsningsområder for skolene i Stange Skolene i Stange har valgt to felles strategielementer for Disse er Trivsel og Kunnskap/ferdigheter, og de to er valgt ut fra sentrale målsettinger i kommuneplanens samfunnsdel, planprogram kommunedelplan oppvekst og kommunestyrets vedtak (sak 20/2014). Felles tiltaksområder innenfor disse strategielementene er vurdering for læring og matematikk. Det betyr at alle skolene (og barnehagene) deltar i felles kompetanseutviklingsprogram Framtida er nå. Modulen i dette programmet er i 2015 vurdering for læring. Målet er å sikre en praksis i klasserommet som bidrar til økt læring/bedre læringsresultater. Vi skal også videreutvikle våre lokale læreplaner. I tillegg her vi felles plan for psykososialt miljø, som henger sammen med skolens lokale handlingsplaner. Dette arbeidet følges opp årlig, slik dette er beskrevet i innledningen under oppvekst. Rammene for skolene er i hovedsak videreført på dagens driftsnivå, korrigert for justering foretatt i tertialrapportene for Høsten 2012 ble det innført 1,5 time valgfag for 8. trinn, fra høsten 2013 for 9. trinn og fra høsten 2014 videreføres det på 10. trinn. Skolene har fått finansiert 0,5 timer av tiltaket på hvert trinn. I økonomiplanen for 2014 er det lagt inn finansiering av 0,5 timer for 10. trinn fra høsten 2014, som er videreført inn i planperioden for Skolene ber om midler til innkjøp av nye lærebøker mv. Rådmannen har i sitt forslag til budsjett 2015 ikke funnet midler til å øke skolenes rammer for å dekke disse behovene. Det er lagt opp til en generell innsparing i skolene på 1,7 mill kroner, som utgjør 1 % av netto driftsramme. 26

28 30 ARSTAD SKOLE Beskrivelse av virksomheten Oppdraget er læringsmiljø og læringsutbytte. Arstad skole er en fulldelt barneskole i Ottestad krets. Skolen skal gjennom åpenhet, trygghet og mangfold skape de beste forutsetninger for læring for våre elever og et godt hjem/skole samarbeid. Læringsmiljøet skal være preget av ro og orden med klare regler, rutiner og god struktur. Arstad skole skal gjennom godt kvalifisert personale bidra til at elevene får et godt læringsutbytte. Gjennom systematisk arbeid med vurdering skal elever og foreldre få gode tilbakemeldinger om grad av måloppnåelse og hvilket arbeid som må vektlegges videre for et godt læringsutbytte. Arstad skole skal framstå som en skole med trivsel og trygghet der læring står i fokus. Vi vektlegger betydningen av god, relasjonell klasseledelse og ser verdien i å bygge gode relasjoner mellom alle som samarbeider om og i skolen vår. Vi-skolen Arstad handler om gode relasjoner, våre elever, alles ansvar. Tiltak Tittel Å øke elevenes læringsutbytte i lesing gjennom gode rutiner for resultatoppfølging og nettverk for norsklærere mellom skolene i Ottestad krets. Å bedre elevenes læringsutbytte i engelsk gjennom nettverk for lærere i faget på skolene i Ottestad krets. Vi har et mål om å øke elevenes læringsutbytte i fag gjennom lærere og assistenters arbeid med prosjektet Framtida er nå. I modul 3 vil arbeidet være rettet mot vurdering for læring og lokalt læreplanarbeid. Å øke elevenes læringsresultater i regning gjennom gode rutiner for resultatoppfølging med tiltak og nettverk for matematikklærerne i Ottestad krets Framtida er nå. Gjennom lærere og assistenters arbeid med prosjektet gi økt relasjonell kompetanse der alle elevene blir møtt av voksne som ser dem og legger til rette for gode relasjoner. Strukturert arbeid med å etablere gode rutiner ved skolen i arbeidet med Opplæringslovens 9a. Strukturert arbeid med å etablere et godt klassemiljø der forventninger til hva foreldrene kan bidra med kommer klart fram. Alle skoler skal følge Stange kommunes plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene. Gjennom systematisk arbeid med tiltak beskrevet i Arstad skole sin handlingsplan vil elevene gjennom et trygt læringsmiljø etablere trivsel og et godt grunnlag for læring. Statusrapport Oppstart senere j.fr. plan Oppstart senere j.fr. plan Oppstart senere j.fr. plan Oppstart senere j.fr. plan Oppstart senere j.fr. plan Videreføring av tiltak: Foreldreskole Igangsatt jf. plan Skole/hjem samarbeid Tre kvelder med foreldreskole gjennomført høsten Det vil bli endringer høsten 2014 med en felles kommunal foreldrekveld og en foreldremøtekveld på skolen. Det vil bli gjennomført en aktivitetskveld for foreldrene utpå nyåret i tillegg til høstens møter. Nettverksbygging mellom skolene i Ottestad krets Oppstart senere j.fr. plan Samhandling ikke rapporteres i 2.tertial 27

Årsbudsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016 Virksomheter og staber. Rådmannens forslag 23.11.2012 Hefte 2

Årsbudsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016 Virksomheter og staber. Rådmannens forslag 23.11.2012 Hefte 2 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Virksomheter og staber Rådmannens forslag 23.11.2012 Hefte 2 Innholdsfortegnelse 06 Politiske organer... 5 07 Kontrollutvalg og revisjon... 6 10 Rådmannen... 7 11

Detaljer

Stange kommune Budsjett og økonomiplan 2014 2017 2

Stange kommune Budsjett og økonomiplan 2014 2017 2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 06 POLITISKE ORGANER... 4 07 KONTROLLUTVALG OG REVISJON... 5 10 RÅDMANNEN... 6 11 ORGANISASJON OG INFORMASJON... 12 12 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN... 14 13 EIENDOMSAVDELINGEN...

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

Lunner kommune vedtar Kommunedelplan omsorg , versjon 103, datert 13.november 2016.

Lunner kommune vedtar Kommunedelplan omsorg , versjon 103, datert 13.november 2016. Arkivsaksnr.: 16/298 Lnr.: 21056/16 Ark.: 144 Saksbehandler: Konst. Virksomhetsleder Elin H Teslow Kommunedelplan Omsorg 2017-2020 Sluttbehandling Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner kommune vedtar

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Kommunalt plan- og styringssystem

Kommunalt plan- og styringssystem Kommunalt plan- og styringssystem Levanger og Verdal 7. juni 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plan- og styringssystemet... 3 3. Årshjulet... 4 4. Plan- og styringssystemets dokumenter... 5 4.1 Planlegging...

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

Lunner kommune vedtar Kommunedelplan Kommuneorganisasjonen som er vedlagt.

Lunner kommune vedtar Kommunedelplan Kommuneorganisasjonen som er vedlagt. Arkivsaksnr.: 16/294 Lnr.: 20896/16 Ark.: 144 Saksbehandler: stabsleder Hege Brænna Kommunedelplan Kommuneorganisasjon 2017-2020 Revisjon Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner kommune vedtar Kommunedelplan

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Wenche Bjor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 19. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1400.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 19. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1400. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 19. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1400. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (uavh.),

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler Forslag til planprogram Kommunedelplan for barnehager og skoler 2017-2029 26.4.2016 Forslag til planprogram for barnehager og skoler i Alta kommune Side 1 Innhold 1.0 Bakgrunn og forankring i kommunens

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget VIRKSOMHETSPLAN 2017 Sakshaug skole 16.09.2016 Behandles i samarbeidsutvalget 17.11.16 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai

Detaljer

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 14. oktober 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen 1. gangsbehandling Formannskapet behandlet saken 21.06.2016, sak 107/16 med

Detaljer

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10.

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag 11.11.2014 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av FOS 16. oktober 2013 Høringsfrist: 28. november 2013 Innhold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk Rådmann og staber Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk Informasjonsavdeling 10,4 årsverk Personalavdelingen 6 årsverk 1 Rådmannen og staber Oppgaver Budsjettseminar Rådmannen, Personalavdelingen, Økonomi-

Detaljer

Strategisk plan Garnes skule

Strategisk plan Garnes skule Strategisk plan Garnes skule 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Garnes skule vil være en «triveleg kunnskapsskule» Dette konkretiseres gjennom skolen sitt elevsyn og læringssyn. Vårt elevsyn Elevene er

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 NORGE UNIVERSELT UTFORMET 2025

Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 NORGE UNIVERSELT UTFORMET 2025 Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 NORGE UNIVERSELT UTFORMET 2025 Soria Moria erklæringen UU skal legges til grunn for regjeringens arbeid Det skal utarbeides

Detaljer

Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser

Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2015-2016 Bydel Alna Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2015-2016 Lokal

Detaljer

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE I SIGDAL KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal sak 08/45 20.6 2008 Revidert av Kommunestyret i Sigdal i sak 11/76 2011 Innledning Arbeidet med kvalitetsutvikling

Detaljer

Nyhetsbrev 1 Kommunedelplan for helse og omsorg

Nyhetsbrev 1 Kommunedelplan for helse og omsorg 2014 Nyhetsbrev 1 Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2020 Foto: Inger Maren Slagsvold Helsefaglig rådgiver Kårhild Husom Løken. Tlf. 97978456. E-post: karhild.loken@stange.kommune.no 09.04.2014 Oppstart

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ellinor Kristiansen Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 14/ Saken skal sluttbehandles av:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ellinor Kristiansen Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 14/ Saken skal sluttbehandles av: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ellinor Kristiansen Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 14/280-15 Saken skal sluttbehandles av: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG OMSORG Rådmannens innstilling: Med hjemmel i Plan og bygningsloven

Detaljer

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE 2013-2023 VEDTATT 23.05.2013 Hans Tollef Solberg 26.02.2013 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Kommuneplan... 2 1.1 Formål

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Innlandet universelt utformet 2025

Innlandet universelt utformet 2025 Innlandet universelt utformet 2025 - Felles strategi for Hedmark og Oppland Plan- og bygningslovkonferansen i Hedmark 26. oktober 2016 Øystein Sjølie, Hedmark fylkeskommune Samferdsel, kulturminner og

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre!

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre! Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot 2027 Vi vil bli bedre! Nittedal kommune Bakgrunn i lovverket for helhetlig boligplan Folkehelseloven 4 og 5; fremme folkehelse og ha nødvendig

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet 2017-2020 Universitetsmuseet i Bergen INNHOLD Forord 1 Målsetting og ansvar 1.1 Overordnede målsettinger for arbeidsmiljøet ved Universitetsmuseet 1.2 HMS-mål

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa..

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa.. Prosjektplan Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år Januar 2017- januar 2018 Vedtatt av styringsgruppa.. 1 Innhold Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 3 Målgruppe... 4 Prosjektorganisering...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole VIRKSOMHETSPLAN 2013 Mosvik barnehage og skole 1. Om resultatenheten Mosvik barnehage og skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Mosvik barnehage Toril Alstad Damås Rita

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

SEKTORPLAN FOR OPPVEKST

SEKTORPLAN FOR OPPVEKST SEKTORPLAN FOR OPPVEKST Visjon: Hoved: God oppvekst felles ansvar Sektorens hoved er å skape et godt oppvekstmiljø hvor barn og unge får muligheter til å utvikle sine evner. I nært samarbeid med foreldre

Detaljer

Status: kommunereform. - etter møte i fellesnemnda

Status: kommunereform. - etter møte i fellesnemnda Status: kommunereform - etter møte i fellesnemnda 23.01.17 Fasene for prosessen 1. fase Fram mot vedtak i K- styrene Innledende samtaler Arbeid med intensjonsavtale Vedtak i den enkelte kommune 2. fase

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

ARNESON CONSULTING SØNDRE LAND KOMMUNE. Forprosjekt

ARNESON CONSULTING SØNDRE LAND KOMMUNE. Forprosjekt SØNDRE LAND KOMMUNE Forprosjekt 23.11.2011. Forprosjekt organisasjonsgjennomgang Forstudie forprosjekt - hovedprosjekt Hvilke tiltak, løsninger eller endringer kommunen kan foreta for å oppnå prosjektmålet

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Trepartsorganet vedtar kommunedelplan for Kommuneorganisasjonen med følgende innspill etter høringen:

Trepartsorganet vedtar kommunedelplan for Kommuneorganisasjonen med følgende innspill etter høringen: Arkivsaksnr.: 16/294 Lnr.: 19650/16 Ark.: 144 Saksbehandler: stabsleder Hege Brænna Kommunedelplan kommuneorganisasjon 2017 2020 Revisjon Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Trepartsorganet vedtar kommunedelplan

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE

UTVIKLINGSPLAN FOR VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE UTVIKLINGSPLAN FOR VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE Forord Utviklingsplanen er et ledelsesverktøy som skal bidra til å sikre at Malvik kommune jobber mot felles mål. Resultater krever samspill og samstemthet. Utviklingsplanen

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage

Kompetanse for fremtidens barnehage Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene Kompetanse for fremtidens barnehage Kompetanseplan for Sandefjordsbarnehagene Kommunale og private barnehager 2015-2020 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER 2012-2016 STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER Christi Krybbe skoler 2012-2016 Strategisk plan Christi Krybbe skoler 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon: En levende skole i sentrum av Bergen!

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune 2021 Vedtatt av RLG 15.05.17 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune... 3 1.1 Visjon

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. mot Livskvalitet og vekst. Kommunedelplan oppvekst - mot Trude Nøst, kommunalsjef

Levanger kommune Rådmannen. mot Livskvalitet og vekst. Kommunedelplan oppvekst - mot Trude Nøst, kommunalsjef Kommunedelplan oppvekst mot 2020 Visjon: Livskvalitet og vekst 1 Plansystemet Levanger kommune Nasjonale føringer Regionalt planverk Kommunalt plansystem Hjelpedokumenter KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Visjon

Detaljer

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Planstrategi Kommuneplanen Arealdelen Samfunnsdelen Av Tore Rolf Lund, Møte AP 11.januar 2012 Kommunal planlegging Omfatter Kommunal planstrategi

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Handlingsplan for likestilling og mangfold i Rogaland fylkeskommune Arbeidsgiverperspektiv i perioden

Handlingsplan for likestilling og mangfold i Rogaland fylkeskommune Arbeidsgiverperspektiv i perioden Handlingsplan for likestilling og mangfold i Rogaland fylkeskommune Arbeidsgiverperspektiv i perioden 2014 2018 Vedatt i administrasjonsutvalget 04.12.2013 i sak 14/13 Formål med planen: Planen skal fremme

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Midtre Gauldal kommune Ca. 6400 innbyggere, 1861 km 2 Støren kommunesentrum, og 3 grendesentrum Trondheimsregionen

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek Verdal kommune 1 Innhold 1.0 FORMÅLET MED PLANEN... 2 2.0 BIBLIOTEKETS BETYDNING FOR SAMFUNNSUTVIKLINGEN... 3 3.0 HANDLINGSPLAN 2017-2020... 4 3.1 STRATEGIER... 4 3.2 HANDLINGSPLAN DRIFT... 5 3.3 HANDLINGSPLAN

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet

VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet VENNESLA KOMMUNE Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet Bakgrunn Direktoratet for sivilt beredskap laget i mai 2001 en veileder om: Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid

Detaljer

Virksomhetspla n 2008-2012

Virksomhetspla n 2008-2012 Virksomhetspla n 2008-2012 Tiltaksplan 2011 VIRKSOMHETSPLAN FOR SVEBERG SKOLE, I MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012 HVOR VIL VI? Innledning Denne virksomhetsplanen beskriver hva som skal være utgangspunktet

Detaljer

Pilotprosjektet Universell utforming. Prosjektplan for Kongsvinger kommune

Pilotprosjektet Universell utforming. Prosjektplan for Kongsvinger kommune Pilotprosjektet Universell utforming Prosjektplan for 2008 Kongsvinger kommune Kongsvinger, 1. mars 2008 1.0 Bakgrunn Høsten 2005 ble Kongsvinger kommune valgt ut som en av 16 pilotkommuner for universell

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Planprogram Oppvekstplan

Planprogram Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eierutvalg Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 17:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Innhold 1. Innledning... 2 2. Overordnede mål og målgrupper... 2 Udirs mål for 2017... 2 Målgrupper for sentrene... 3 3. Hovedoppgaver for sentrene... 3 Rammeplan-

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Finansiering av gjennomføring av kommunal planstrategi for 2013.

Finansiering av gjennomføring av kommunal planstrategi for 2013. ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 13/28 10.06.2013 Formannskapet 13/82 20.06.2013 Kommunestyret Arkivref: 2012/205-51 Saksbeh.: Tor Hallvard Taxerås, Prosjektleiar plan Avdeling:

Detaljer

Li skoles strategiske plan 2012/ /16

Li skoles strategiske plan 2012/ /16 Li skoles strategiske plan 2012/13-2015/16 Innledning Den strategiske planen for Li skole er en 4-årig plan i samsvar med Plan for kvalitetsutvikling i Bergen kommune. Den bygger på nasjonale og kommunale

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 29.08.2017, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering til politiske organer Vedtatt av Risør bystyre 22. juni 2011 med tillegg av 26. april 2012 og 20. juni 2013 og endringer av 12. desember 2013 GENERELT OM DELEGERING 1.1 Formål

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2017-2030 Innhold Innledning... 3 1.1 Visjon, verdier og satsingsområder... 3 1.2 Kommunikasjonsutfordringer... 3 Kommunikasjonsmål og strategier... 4 2.1 Prinsipper for kommunikasjon...

Detaljer

Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap"

Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap VEDLEGG 19 Gjennomgående målekart 2011 Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap" Fokusområde Kritiske suksessfaktorer Styrings-indikator Målemetode Frekvens

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Lund kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret i Lund 2012

Lund kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret i Lund 2012 Lund kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret i Lund 2012 06.12.2012 INNHOLDSLISTE Innhold PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2014 LUND KOMMUNE... 4 INNLEDNING... 4 FREMGANGSMÅTE...

Detaljer

Administrativ organisering av Berg kommune

Administrativ organisering av Berg kommune Administrativ organisering av Berg kommune Berg kommune gjør en midlertidig endring av den administrative organiseringen fra og med dags dato januar 2013. Berg kommune ønsker med dette å forbedre administrasjonens

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø:

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø: Strategisk plan for Hordvik skole 2012-2016. 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling, hvor trygghet, tillit og trivsel er sentralt.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 Planprogrammet skal i hovedsak gjøre rede for formålet med planarbeidet og gjennomføring av planprosessen. Planprogrammet sendes på høring i forbindelse med kunngjøring

Detaljer