Årsbudsjett Økonomiplan Virksomheter og staber. Rådmannens forslag Hefte 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018 Virksomheter og staber. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 2"

Transkript

1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan Virksomheter og staber Rådmannens forslag Hefte 2

2 1

3 INNHOLDSFORTEGNELSE UNIVERSELL UTFORMING POLITISKE ORGANER KONTROLLUTVALG OG REVISJON RÅDMANNEN ORGANISASJON OG INFORMASJON ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN EIENDOMSAVDELINGEN PLAN, BYGG OG OPPMÅLINGSAVDELINGEN JUS / POLITISK SEKRETARIAT BARNEHAGER ARSTAD SKOLE BREIDABLIKK SKOLE HOBERG SKOLE SOLVIN SKOLE STANGE SKOLE ESPA SKOLE OG BARNEHAGE TANGEN SKOLE VALLSET SKOLE ÅSBYGDA SKOLE OTTESTAD UNGDOMSSKOLE ROMEDAL UNGDOMSSKOLE STANGE UNGDOMSSKOLE ÅKERSHAGAN OPPLÆRINGS OG AKTIVITETSSENTER BARN OG FAMILIE HELSE OG REHABILITERING TJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE LILLE KJONERUD NAV STANGE KOMMUNAL HELSETJENESTER I HJEMMET OTTESTAD HELSE- OG OMSORGSSENTER STANGE HELSE- OG OMSORGSSENTER

4 70 KULTUR OG FRITID HEDMARKEN LANDBRUKSKONTOR KOMMUNALTEKNIKK

5 UNIVERSELL UTFORMING Universell utforming (UU) betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. En gylden regel innen universell utforming er at bygninger og uteområder tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser, også fungerer godt for alle andre. I tråd med dagens syn på samfunnet, der alle skal kunne delta, må det tas hensyn til menneskets variasjoner så vel i alder som i funksjonsevne. Prosjektering med utgangspunkt i universell utforming vil være basert på tre forhold: Mennesket som barn, ung, voksen, eldre. Mennesket med redusert funksjonsevne med hensyn til bevegelse, orientering og overfølsomhet ovenfor luftforurensninger og materialer. Mennesket som bruker tekniske hjelpemidler som har konsekvenser for utforming. Sentrale styringsdokumenter: Ot.prp.nr. 44 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, 9, 10 og 11. Plan- og bygningsloven fra Endring i ny lov: UU er tatt med i formålsparagrafen (PBL 1-1). Plandelen trådde i kraft fra , mens byggesaksdelen med nye byggesaksforskrifter trådde i kraft først ett år etter ( ). Stange kommune har blitt godkjent som pilotkommune i Pilotprosjekt universell utforming Kommunen ønsker å forankre UU på systemnivå for å få økt kompetanse, fokus og kontinuitet på tvers av virksomheter/staber. Stange kommune har opprettet egen koordinator/ kontaktperson for UU i Stange kommune har planer som er i tråd med Regjeringens handlingsplan Norge universelt utformet i Med tidsfastsatte mål og tiltak skal hele Norge være universelt utformet innen år Det er visjonen i regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet. Regjeringen legger opp til en skrittvis gjennomføring på dette området. Som pilotkommune har Stange kommune forpliktet seg til å samarbeide med pilotfylkene Hedmark og Oppland. Og delta i Miljøverndepartementets kompetanseprogram og temadager i regi av pilotfylket. En tverrsektoriell gruppe vil rapportere på resultater, oppfølging og evaluering. Med utgangspunkt i pilotfylkenes fire prioriterte satsningsområder har vi: Kommuneplan for folkehelse med fokus på deltakelse for alle ( ). Systematisk bruk av Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (befaringer og høringsuttalelser). Nå sist ved store prosjekter i Stange sentrum (Tingvoldtorget og Stange stasjon). Kartlegging av tilgjengelighet i Stange sentrum prosjekt juni/oktober Reiselivsdestinasjoner: Fokus på tilrettelegging av brygger og offentlige badeplasser til alle. Stiller krav til UU ved bruksendring til gårdsturisme og lignende. Transportkjeden: Både Stange og Tangen stasjon er nylig utbedret etter påtrykk bl.a. fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og kommunen. Stange kommune tilrettelegger transport til ulike dag- og kveldstilbud for mange ulike brukergrupper (psykisk helse, utviklingshemmede, demens, ungdomstiltak og eldre). 4

6 06 POLITISKE ORGANER Hovedart Tekst Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod Overføringsutgifter Refusjoner Vedtakstype Tiltak Tiltak (T) Fremskrevet budsjett 15/BASIS 15/basis Budsjett tekniske justeringer 15/DEFL Deflator Budsjett tekniske justeringer 15/PRIS Prisvekst Endring fra tidligere års tiltak Valgutgifter Rådmannens forslag tertial Rådmannens forslag tertial Totalt Politiske organer fikk oppjustert rammen sin med 0,3 mill kroner i 1. tertial, og ytterligere 1,0 mill kroner i 2. tertial til økt møtegodtgjøring i planperioden. Videre ligger det inne 0,6 mill kroner til valg høsten 2015, samt

7 07 KONTROLLUTVALG OG REVISJON Hovedart Tekst Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod Overføringsutgifter Refusjoner Vedtakstype Tiltak Tiltak (T) Fremskrevet budsjett 15/BASIS 15/basis Budsjett tekniske justeringer 15/PRIS Prisvekst Tiltaksforslag fra virksomhet Rammejustering i hht kontrollutvalgets 76 forslag til 76 budsjett Totalt

8 10 RÅDMANNEN ØKONOMI Hovedart Tekst Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod Overføringsutgifter Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Vedtakstype Tiltak Tiltak (T) Fremskrevet budsjett 15/BASIS 15/basis Budsjett tekniske justeringer Red. medfin. jfr. komm.øk.prp Budsjett tekniske justeringer Overføring av skoleskyss til komm.sjef for oppvekst Budsjett tekniske justeringer Overføring av 100 % stilling fra TFF til Tjenesteenheten Budsjett tekniske justeringer Korr føring rammerered. grunnskole bud Budsjett tekniske justeringer Korr føring rammered. sykehjem bud Budsjett tekniske justeringer Inntektsjustering for deltakerkommunene Budsjett tekniske justeringer 15/DEFL Deflator Budsjett tekniske justeringer 15/PRIS Prisvekst Endring fra tidligere års tiltak Konsulentbistand mv til omstillingstiltak Endring fra tidligere års tiltak Valgfag 10 trinn Endring fra tidligere års tiltak K-styrets endringer for Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap. 4c, helsårsvirkning KLP/SPK Helårseffekt av budsjettjusteringer Årskonsekvens lønnsoppgjør kap Helårseffekt av budsjettjusteringer Medlem i samarb.alliansen Osloregionen Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens lønn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens KLP Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens arb.g.avg Helårseffekt av budsjettjusteringer Helårsvirk justering av elevtall høst Helårseffekt av budsjettjusteringer Helårsvirk justering SFO høst Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 5 årskonsekvens lønn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 5 årskonsekvens KLP Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap. 5 årskonsekvens AGA Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4c, årskonsekvens lønn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap. 4c, årskonsekvens AGA Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4 lokalt oppgjør årskonsekvens Rådmannens forslag tertial Rådmannens forslag tertial Rådmannens forslag Tiltak for saldering Rådmannens forslag Innsparingstiltak saldering Totalt

9 I rådmannens ramme er det foretatt en nedjustering på 25,2 mill kroner som følge av at man i statsbudsjettet har tatt bort kommunens medfinansiering i Samhandlingsreformen. Videre overføres en stillingshjemmel fra Tjeneste for funksjonshemmede til Tjenesteenheten med 0,7 mill kroner. Videre er det flyttet lønnsmidler fra Barn og familie til rådmannens område for helse og omsorg med 0,6 mill kroner, og det er overført lønnsmidler for rådgiver til økonomi og adm. avdelingen med 0,4 mill kroner. Midler til skoleskyss er overført fra Informasjons- og organisasjonsavdelingen med 7,0 mill kroner, og helårsvirkningen av endring i elevtall er lagt tilbake til Rådmannens område for oppvekst med 2,7 mill kroner. Justeringene av div. tilskuddsposter samt driftsmidler til Tjenesteenheten er videreført med 0,8 mill kroner. Videre er rammen redusert for midler til sommervikarer i helse og omsorgssektoren med 0,2 mill kroner. I tillegg er det gjort en rammereduksjon på 3,0 mill kroner som vil medføre nedleggelse av sommer-sfo, fjerning av friplasser SFO, økt inntekt fra staten som følge av etablering av akuttplasser, samt en generell innsparing på 0,3 mill kroner for hvert av de tre kommunalsjefområdene. 8

10 11 ORGANISASJON OG INFORMASJON Beskrivelse av virksomheten Organisasjon og informasjonsavdelingen er en stabsavdeling underlagt rådmannen. Organisasjonsavdelingens brukere er primært rådmannsledelsen, virksomhetsledere/avdelingsledere, tillitsvalgte og en rekke eksterne samarbeidspartnere. Servicekontorets brukere er alle kommunens innbyggere, politikere og ledere. Organisasjonsavdelingens oppdrag er arbeidsgiver-/organisasjonsutvikling og beslutningsstøtte. Servicekontorets oppdrag er veiledning, service og informasjonsarbeid. Satsningsområder I forhold til organisasjonsavdelingens oppdrag vil følgende strategielementer prege avdelingens kjerneoppgaver: Kulturbygging - Informasjon ut til ansatte - Arbeidsgiverpolitikk IKT-system - Arbeid i forbindelse med Bruker ID - Digitale tjenester - Timebestilling helsestasjon - Implementering av rekrutteringssystemet WebCruiter - Oppfølging av administrativt styringssystem i EQS - Etablering av elektroniske personalmapper - Digital signatur - Revidere IKT-strategi - Utarbeide IKT-strategisk handlingsplan - Kommunal e-post til alle ansatte Personalforvaltning - Revidere ansettelsesrutine - Etablere system for overtallige - Implementere ressursstyring på WEB (Notus) - Gjennomgang av forsikring - Stillingsstruktur - Utvikle og implementere lederavtaler Rekruttering - Gjennomgang/ revidering av metodisk tilnærming til rekrutteringsarbeidet Kompetanse Utvikle e-læringskonsepter - Rekruttering - Internopplæring i resursstyring (Notus) - Hente relevant data fra ulike systemer for analyse/statistikk - Utvikle/implementere prosjektmetodikk - e-læring, kompetanseportal - Utvikle et system for lederopplæring på alle nivåer HMS - Gjennomføre HMS-internrevisjoner - Revidere prosedyre for konflikthåndtering - Inngå ny BHT avtale - Sykefravær-/nærværsprosjekt 9

11 Strategikart Organisasjon- og informasjonsavdelingen Økonomiske rammer Hovedart Tekst Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod Overføringsutgifter Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Vedtakstype Tiltak Tiltak (T) Fremskrevet budsjett 15/BASIS 15/basis Budsjett tekniske justeringer Overføring av skoleskyss til komm.sjef for -7 oppvekst Budsjett tekniske justeringer 15/DEFL Deflator Budsjett tekniske justeringer 15/PRIS Prisvekst Endring fra tidligere års tiltak Ansattedag Endring fra tidligere års tiltak Lærlinger, øke antallet Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap. 4c, helsårsvirkning KLP/SPK Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens lønn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens KLP Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens arb.g.avg Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 5 årskonsekvens lønn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 5 årskonsekvens KLP Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap. 5 årskonsekvens AGA Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4c, årskonsekvens lønn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap. 4c, årskonsekvens AGA Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4 lokalt oppgjør årskonsekvens Rådmannens forslag tertial Rådmannens forslag Ansattdag 2014 tatt ut Rådmannens forslag Innsparingstiltak saldering Totalt Det er overført 0,7 mill kroner til kommunalsjef for oppvekst som følge av flytting av skoleskyss. Planlagt ansattedag i 2015 er tatt ut av økonomiplanen. Som en del av innsparingen fra er rammen til enheten redusert med 0,5 mill kroner i 2015, og det er gjennomført en generell rammereduksjon på 0,25 mill kroner i planperioden

12 12 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN Beskrivelse av virksomheten Økonomi- og administrasjonsavdelingen er en stabsavdeling underlagt rådmannen med 23,4 stillingshjemler fordelt slik på fagområdene: Regnskap 4,5 Lønn 4,4 Kommunale avgifter 2 Innkjøp 2 IKT utvikling-/drift av prosjekter 2 (en stilling vakant) Budsjett/ økonomi 3 Post/ arkiv/ fellestjeneste 4,5 Ledelse 1 Avdelingen skal bidra til å sikre og utvikle verdiskapningen i virksomhetene til brukernes beste. Avdelingens brukere er næringsdrivende og privatpersoner i kommunen, kommunens egne ledere og ansatte, rådmannsnivået og politikere. Avdelingen utfører følgende hovedoppgaver: Utskriving og innfordring av alle kommunale krav om betaling for varer og tjenester. Føring av kommuneregnskapet, legatregnskaper, regnskaper for Stange kirkelige fellesråd, Stangehallen DA og Stange kommunale boligforetak. Avlønning og ajourhold av lønns- og personalregister for kommunens ansatte, samt avlønning av ansatte i Stange kirkelige fellesråd og Stange kommunale boligforetak. Utarbeidelse av økonomiplan og årsbudsjett, tertial- og årsrapporter innen vedtatte frister jfr årshjulet. Finansforvaltning, nye låneopptak, refinansiering og pengeplasseringer. Løpende økonomioppfølging og videreutvikling av kommunens økonomirutiner og økonomisystemer. Rådgivning i anskaffelsessaker, inngår avtaler/rammeavtaler på vegne av kommunen og samarbeidende kommuner og bedrive informasjon og opplæring overfor virksomheter og staber. Felles post- og arkivtjeneste for kommunen, heri inngår kopiering, frankering, innkjøp og formidling av kontormateriell m.v. Gjennomføre vedtatt IKT-utvikling/plan. Elektronisk saks- og arkivsystem, videreutvikling og integrering av nye systemløsninger. Råd, veiledning og opplæring innen de forskjellige fagfelt til virksomheter og staber. Interkommunalt samarbeid innen skatteinnfordring sammen med Hamar kommune. Interkommunal arkivordning, IKA ØST IKS, sammen med Hamar, Ringsaker, Løten og Hedmark fylkeskommune. Satsingsområder Brukere Etablere stabile driftsforhold og videreutvikle de nye dataløsninger. Fokus på opplæring av ansatte i virksomhetene/stabene i bruk av nye systemløsninger for å få mer effekt av investeringene. Det legges opp til plenumsinfo pluss tilbud om hands on opplæring i mindre grupper. Dette gjelder alle nye systemdeler som regnskap, budsjett, lønn, post og arkiv m.v. 11

13 Medarbeidere Plan for plenumsinformasjon og opplæring med varierende tema innen økonomiområdet vil bli utarbeidet. Nødvendig dokumentasjon i forhold til arbeidsprosesser vil bli utarbeidet. Tilrettelagt for utviklingsmuligheter i jobben. Videreutvikling av ansatte gjennom interne og eksterne kurs innen aktuelle fagtema relevant for jobben. Dette er nødvendig for å sikre en mer robust organisasjon. Det gis også muligheter for ansatte til å gjennomføre videreutdanning inne høyskolesystemet. Profilere ansatte i avdelingen som ressurspersoner innen sine fagfelt. Sosiale fellestiltak. Interne prosesser/aktiviteter. Arbeidet med å utarbeide prosedyrer for viktige arbeidsprosesser videreføres. Gjennomføre opplæring i arkivplan, e-post behandling og rutiner knyttet til post arkivtjenesten. Gjennomføre opplæring innen innkjøpsområdet, regelverk, prosedyrer m.v. Gjennomføre opplæring i økonomi for ledere, regnskap og budsjett m.v. Videreutvikle regnskapssystemet med e-faktura og e-handelsløsninger. Evaluere post/arkiv systemet heri inngår rutinegjennomgang uttesting av ny versjon ESAK, ev starte anbudsrunde for anskaffelse av nytt sakssystem. Sluttføre arbeidet med felles arkivløsning i rådhuset, fjernarkiv. Utfordringer Drift, feilretting og vedlikehold av Agresso s og ESAK s systemløsninger. Innføre elektronisk handel heri inngår å etablere gode innkjøpsrutiner. Ta ut effektiviseringsgevinster i de nye systemløsningene. Strategikart Økonomi- og administrasjonsavdelingen 12

14 Økonomiske rammer Hovedart Tekst Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod Overføringsutgifter Finansutgifter Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Vedtakstype Tiltak Tiltak (T) Fremskrevet budsjett 15/BASIS 15/basis Budsjett tekniske justeringer 15/DEFL Deflator Budsjett tekniske justeringer 15/PRIS Prisvekst Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens lønn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens KLP Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens arb.g.avg Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 3 - årskons. lønn inkl lønnskostn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 5 årskonsekvens lønn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 5 årskonsekvens KLP Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap. 5 årskonsekvens AGA Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4 lokalt oppgjør årskonsekvens Rådmannens forslag tertial Rådmannens forslag tertial Rådmannens forslag Innsparingstiltak saldering Totalt Virksomheten har fått styrket rammen med kr i 2. tertial i forbindelse med overføring av rådgiverstilling fra rådmannen. Videre er virksomhetens ramme redusert med 0,4 mill kroner i 2015 som en del av innsparingen fra I tillegg er det gjennomført en generell rammereduksjon på 0,25 mill kroner i planperioden

15 13 EIENDOMSAVDELINGEN Beskrivelse av virksomheten Stange kommune er en betydelig eiendomsaktør med ca m 2 tilstøtende areal til bygningsmassen. bygg og ca 450 DA med Eiendomsavdelingen skal gjennom effektiv drift ivareta kommunens eksisterende eiendomsverdier som forvalter, samt utvikle disse i tråd med planer og behov fra eier og brukere (virksomhetsledere). Likeledes bistå eier i prosjektutvikling og prosjektledelse ved nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Eiendomsavdelingen er organisert under kommunalsjef for samfunnsutvikling, sysselsetter i dag 73,3 årsverk og virksomhetens oppdrag er definert som følger: Beskrivelse av oppdraget: Eiendomsavdelingens oppdrag tar for seg elementer i kommuneplanens samfunnsdel samt rådmannens oppdrag som naturlig hører hjemme i det oppdraget eiendomsavdelingen forvalter. F.D.V.U Eiendomsforvaltning: Som forvalter av kommunens eiendomsmasse er forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eksisterende eiendommer en vesentlig oppgave. Dette gjøres gjennom teknisk drift, vaktmestertjeneste og renhold. Tilrettelegging for effektivt brannvern inkl. øvelser og bistand ved brannsyn er også inkludert. Dette arbeidet skal bidra til å begrense bygningmassens slitasje og sikre nødvendig beredskap vedr. brann. I tillegg til kommunens egen eiendomsmasse forvalter avdelingen et utvalg av leieavtaler for kommunen (utleie av kommunale bygg til private aktører, samt leie av bygg/lokaler for å kunne huse kommunal tjenesteyting). Iht kommuneplanens samfunnsdel skal disse oppgavene blant annet sikre gode og funksjonelle lokaler for kommunens tjenesteyting, undervisning og forvaltning, samt bygge opp under et godt arbeidsmiljø og et godt oppvekstmiljø. Nybygg og rehabilitering: Ved behov for videreutvikling av eksisterende bygningsmasse eller ved utvikling av nye kommunale bygg ivaretar eiendomsavdelingen rollen som prosjektutvikler, prosjektleder og gjennomfører. Dette gjøres i samspill mellom kommunestyret, brukere, relevante inntresenter, leverandør og sluttbruker. I tillegg ivaretar eiendomsavdelingen rollen ved å kartlegge status for universell utforming (UU) i eksisterende byggingsmasse inkl forslag til tiltak for å imøtekomme kravet om UU av eksisterende byggingsmasse. Gjennom god prosjektledelse og samspill med de respektive aktører skal eiendomsavdelingen utvikle funksjonelle bygg for tjenesteyting, undervisning og forvaltning i kommunen samt bidra til attraktive oppvekstvilkår, jobb og bo miljøer. Tomter og parseller: Eiendomsavdelingen har ansvar for utvikling av kommunale boligområder, samt salg av kommunale boligtomter til privatpersoner (EAT-tomter) og stortomter til profesjonelle boligutviklere. I tillegg ligger ansvaret for saksbehandling og eventuelle salg av kommunale småparseller etter henvendelse fra publikum. Gjennom utvikling av gode attraktive boområder på definerte områder i kommunen som ikke er i konflikt med andre interesser og salg av boligtomter, skal dette bidra til befolkingsvekst og sikre gode bo og oppvekstvilkår i kommunen. Satsingsområder Eiendomsavdelingen har definert fire strategiske elementer i sin målstyringsmodell med kunden i fokus og hva som er viktig for å lykkes i dialog med kunden. Områdene er som følger: 14

16 Kunder: Eiendomsavdelingen som eiendomsforvalter har mange kunder eller interessenter å forholde seg til internt og eksternt. Som eksempel på kunder kan vi nevne: Rådmann som representant for eier Stange Kommune (kommunestyret). Ansvarlige brukere av eiendomsmassen i form av virksomhetsledere. Innbyggere som ønsker kommunale boligtomter eller har andre relevante spørsmål Offentlig myndighet og utvalg knyttet til virksomhetens ansvarsområder Eiendomsavdelingen skal ha en aktiv dialog med kundene/brukerne for å gi et best mulig tjenestetilbud. Eiendomsavdelingen skal innhente opplysninger om kundetilfredshet fra ulike kundegrupper og sette i gang forbedringstiltak ut fra en kost-nytte vurdering Eiendomsavdelingen skal aktivt legge til rette for at kundene kan bruke IKT-løsninger i sin dialog med Eiendomsavdelingen Kvalitet: Viktige kriterier og parameter som gjelder for å sikre riktig kvalitet i dialog, tjenesteyting og vareproduksjon til våre kunder er viktig, og som eksempel kan vi nevne: På hvilke måte skal dialogen med de respektive kunder foregå, Hvilke forventinger, muligheter og begrensinger ligger det i leveransen av kvalitet til kunden. Hvilke kvalitet skal dialogen med kunden være og hvordan skal produktet til kunden fremstå. Det være seg rapporter, fysisk produkt eller tjenester. Hvilke teknologi og kunnskap skal til for å levere de tjenester og produkt som kunden forventer Eiendomsavdelingen skal arbeide aktivt for å levere god kvalitet på varer og tjenester i relasjon med kunden/brukeren. Alle medarbeidere skal regelmessig involveres i arbeidet for økt kundetilfredshet. Medarbeiderne og ledelsen i Eiendomsavdelingen skal være engasjerte og involvere seg for å gi kundene et tjenestetilbud med riktig kvalitet hver dag. Eiendomsavdelingen skal ha rutiner/systemer som bidrar til likebehandling av ulike kundegrupper Eiendomsavdelingen skal ha rutiner/systemer som ivaretar kundenes rettigheter slik disse er beskrevet i ulike lover og regler. Eiendomsavdelingen skal være en god arbeidsgiver med høye krav til sine medarbeidere i virksomhetene Alle medarbeidere i Eiendomsavdelingen skal ha klare og tydelige mål å forholde seg til. Eiendomsavdelingen skal ha opplegg for løpende evaluering og kvalitetskontroll. I Eiendomsavdelingen skal det daglig tilstrebes en bedriftskultur som preges av et sterkt jobbfokus med åpenhet, trygghet og mangfold. Eiendomsavdelingen skal aktivt bruke IKT-systemer for å styrke sin oppgaveløsning. Kompetanse: For å kunne sikre riktig kvalitet i dialog, rapportering, tjenesteyting og produktleveranse til våre kunder er det viktig med riktig kompetanse i alle ledd. I Eiendomsavdelingen skal det være kultur for læring og tilegning av ny kunnskap I Eiendomsavdelingen skal det være samsvar mellom de ansattes oppgaver og deres kompetanse Det skal tas initiativ for læring i det daglige arbeid. Ledere og fagansvarlige skal ha den kompetanse som trengs for å nå vedtatte mål i nært samarbeid med sine medarbeidere. Eiendomsavdelingen skal ha en plan for kompetanseutvikling som revideres ut fra behov. Den enkelte tjeneste sitt behov for kompetanse skal tillegges betydelig vekt ved rekruttering av nye medarbeidere. Ved tilsetting skal det også legges vekt på personlig egnethet. 15

17 Eiendomsavdelingen skal tilstrebe at alle ansatte får nødvendig veiledning både internt og eksternt. Kroner: Eiendomsavdelingen er satt til å forvalte store økonomiske resurser i kommunen i form av forvaltning og drift av kommunens eiendommer samt nybygg og renoveringsarbeid. Gjennom omforente og definerte kvalitetskriterier og forventningsavklaringer med kunden skal eiendomsavdelingen forvalte disse verdier rasjonelt og på best mulig måte. Dette skal gjøres gjennom klart definerte kvalitetskrav, utvikle kompetanse og bruk av effektiv teknologi og systemer samt driftsoptimalt utstyr og løsninger. Eiendomsavdelingen skal ha en sunn økonomi med ressurser for nyskapning. Eiendomsavdelingen skal drives optimalt med best mulig tjenesteyting for hver krone. Eiendomsavdelingen skal via løpende aktiv økonomistyring påse at de økonomiske mål nås. Eiendomsavdelingen skal ha behovstilpassede opplegg for økonomisk risikovurdering og internkontroll. Eiendomsavdelingen skal aktivt anvende IKT-systemer Behovet for nyskapning i Eiendomsavdelingen skal konkretiseres og synliggjøres økonomisk. Eiendomsavdelingen skal ha en effektiv utnytting av tilgjengelige ressurser. De økonomiske resultater for Eiendomsavdelingen skal minst være på linje med resultatene for andre sammenlignbare virksomheter. Eiendomsavdelingen skal ha ledere som har kompetanse til å begrunne økonomiske beslutninger ut fra en kost/nyttevurdering mot vedtatte mål. Strategikart Eiendomsavdelingen Tiltak Tiltak Strategielement Statusrapport Omdømme Kompetanseutvikling Organisering, optimalisering og effektivisering av drift Kunder, kvalitet, kompetanse, kroner Kunde, kvalitet, kompetanse og kroner kvalitet, kompetanse og kroner Oppstart senere j.fr. plan Oppstart senere j.fr. plan Oppstart senere j.fr. plan 16

18 Videre utvikling av byggherrerollen Kunder, kvalitet og kroner Oppstart senere j.fr. plan IKT systemer og verktøy Kunder og kvalitet Rutiner, prosedyrer og arbeidsflyt kunder og kvalitet Videreutvikle IK-Bygg Rolleavklaring Økonomiske rammer Effektiv drift på alle områder Kundebehandling internt og mot eksterne brukere Igangsatt, men avvik Oppstart senere j.fr. plan Hovedart Tekst Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod Overføringsutgifter Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Vedtakstype Tiltak Tiltak (T) Fremskrevet budsjett 15/BASIS 15/basis Budsjett tekniske justeringer Midlertidig barnehagetilbud Naustet (Holmlund 200 barnehage) Budsjett tekniske justeringer 15/DEFL Deflator Budsjett tekniske justeringer 15/PRIS Prisvekst Endring fra tidligere års tiltak Dr.konsekvens ny idrettshall Ottestad u.skole Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens lønn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens KLP Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens arb.g.avg Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 3 - årskons. lønn inkl lønnskostn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 5 årskonsekvens lønn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 5 årskonsekvens KLP Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap. 5 årskonsekvens AGA Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4 lokalt oppgjør årskonsekvens Rådmannens forslag tertial Rådmannens forslag tertial Rådmannens forslag Innsparingstiltak saldering Totalt Virksomheten fikk i 1. tertial 2014 økt rammen med en årskonsekvens på 0,6 mill kroner til økte FDVkostnader som følge av økning i areal ved Tangen skole og Stange storkjøkken. Videre er det lagt inn 0,2 mill kroner til FDV-kostnader til midlertidig barnehagetilbud på Naustet (Holmlund barnehage). Som følge av etablering av storkjøkkenet har virksomheten overført 0,5 mill kroner i forbindelse med overføring av kantinedriften til Stange helse- og omsorgssenter. Videre er det lagt inn 0,9 mill kroner i rammen for 2015 til oppussing av Meieriet, 0,45 mill kroner av dette finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 17

19 14 PLAN, BYGG OG OPPMÅLINGSAVDELINGEN Beskrivelse av virksomheten Plan, bygg og oppmåling er en virksomhet som gjennom å frembringe planer og initiere tiltak skal tilrettelegge for et attraktivt bomiljø for alle som bor i, eller etablerer seg i Stange kommune, der folk kan trives og leve sine liv. Plan, bygg og oppmåling har sitt hovedoppdrag i å fremme samfunnsutvikling gjennom planlegging, myndighetsutøvelse, forvaltningsoppgaver og behandling av enkeltsaker knyttet til hovedarbeidsområdene samfunns- og arealplanlegging, miljøarbeid, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling, adressering og eiendomskatt. Virksomheten disponerer i alt 15,6 årsverk. Satsingsområder Rådmannens oppdrag har beskrevet viktige strategiske initiativer for samfunnsutviklingen. Med fokus på helhetlig planlegging er det er synliggjort og prioritert flere større, kommunale planoppgaver fra 2013 som videreføres sammen med oppstart av nye planoppgaver i tråd med vedtatt kommunal planstrategi. Dette er prioriterte oppgaver for virksomheten i årene som kommer. Virksomheten har videre i sitt strategikart definert sentrale elementer som har betydning for å løse vårt oppdrag på en best mulig måte. Disse er definert og omtalt som strategielementer i påfølgende strategikart. Med bakgrunn i en strategisk prosess har virksomheten fortsatt valgt å holde fokus på de satsingsområdene som ble valgt for året Disse videreføres og presiseres som grunnlag for videre arbeid i 2015: Samarbeid, Informasjon, Etablering av samarbeidsarenaer og god dialog/kommunikasjon, med vekt på gode prosesser og tidlig medvirkning er suksessfaktorer knyttet til samarbeid. For å lykkes med informasjonsarbeidet legges det vekt på gode rutiner, etablering av riktige informasjonskanaler og rett kompetanse. Dette er viktige elementer for å lykkes med vårt oppdrag både i forhold til de prioriterte planoppgavene og for å yte gode tjenester til våre innbyggere. Strategikart Plan, bygg og oppmåling 18

20 Tiltak Tittel Statusrapport Strategielement Kommentar til Rapportering Mulighetsstudie i Vikaområdet Saksforberedelse Arbeid med mulighetsstudie ble så vidt påbegynt i Det pågår nå et administrativt arbeid med utarbeidelse av aktuelle temakart som synliggjør sammenhenger over et større område og særskilt forholdet til eiendommen Åkershagan. Dette slik at helheten i det samlete området kan ivaretas. Videre er det i gang et arbeid med mer spesifikke studier/registreringer i det konkrete området som grunnlag for videre diskusjon og dialog med aktuelle grunneiere i området. Framdrift må ses i sammenheng med arbeidet knyttet til eiendommen Åkershagan. Områdeplan for Åkershagan Oppstart senere j.fr. plan Saksforberedelse Ikke igangsatt. Framdrift må ses i sammenheng med avklaring av utviklingen av eiendommen Åkershagan. Avklare utvikling av eiendommen 210/40 - Åkershagan Saksforberedelse Kommunestyret behandlet i september 2013 et notat om planprosess og organisering av arbeidet med Åkershagan utbyggingsområde som grunnlag for å igangsette arbeidet. Egen styringsgruppe ble valgt etter behandling i november Styringsgruppen har igangsatt arbeidet og avholdt 4 møter så langt. Etter et oppstartmøte var tema i møte nr. 2 planhistorikk, forutsetninger, avgrensinger av arbeidet, samt framdrift. Videre har det vært en halvdagssamling med erfaringsutveksling med EBY (eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo) og Energiråd Innlandet i tillegg til en halvdagssamling på Åkershagan med informasjon fra HrU, Utvandrermuseet og Fylkesmannen i Hedmark (Åkersvika naturreservat). Det ble avviklet en studietur til Oslo for styringsgruppen og administrativ arbeidsgruppe i mai, hvor aktuelle boligprosjekter som Pilestredet park, Chr. Krohgsgt. 19 og Fornebu ble besøkt. Parallelt pågår et administrativt arbeid med utarbeidelse av aktuelle temakart som synliggjør sammenhenger 19

21 over et større område og aktuelle notater som grunnlag for diskusjoner i styringsgruppen. Det er opprettet kontakt med Statens vegvesen for avklaring av veger i området. Arbeidet koordineres med mulighetsstudie for Vikasenteret. Informasjon og dialog på de nye nettsidene Informasjon 1. VIDEREUTVIKLE DEN NETTBASERTE INFORMASJONEN FRA VIRKSOMHETEN PÅ KOMMUNENS NETTSIDER. Kommunens nye hjemmeside er lansert. Arbeidet med nettsiden går parallelt med at tekniske problemer løses. Det er opprettet en egen web-gruppe med tilganger som har etablert en ny struktur for aktuell informasjon. Det har sommeren 2014 blitt lagt ekstra fokus på å få ut riktig og relevant informasjon for kommunens innbyggere, på byggesak, oppmåling og plan. Fokus for informasjonen som nå ligger på nett, har vært å forenkle språkbruk og beskrive oppgavene med brukerperspektivet i fokus. Samtidig kan informasjonen lett oppgraderes og forbedres ved behov. 2. VIDEREUTVIKLE BRUKEN AV NETTSIDENE SOM GRUNNLAG FOR INFORMASJON OG DIALOG I PLANPROSESSER. Plandialog benyttes i alle plansaker. I tilknytning til de store kommunale planarbeidene, samfunnsdelen og kommunedelplan for Tangen, er nettsiden benyttet aktivt i informasjonsarbeidet. I forbindelse med Jernbaneverkets forarbeid med dobbeltspor for jernbane, har også siden vært benyttet til å gi innbyggerne oppdatert informasjon. I forbindelse med retakseringen av eiendomsskatten er også nettsiden en viktig informasjonskanal. Arena for gjensidig informasjonsutvekslin g og samarbeid i kommunalt planarbeid Oppstart senere j.fr. plan Samarbeid Roller og ansvar Samarbeid Avholdt møte med berørte virksomheter i skjæringspunktet mellom plan/grunnerverv/oppmåling/ 20

22 prosjektgjennomføring. Det vil måtte arbeides videre for å klarlegge rutiner mellom berørte virksomheter på området. Avholdt tre møter med aktuelle aktører som har ansvar på klima- og miljøområdet. Målsetting har vært gjensidig informasjon, diskutere videre samarbeidsform og hvordan temaet skal få sin plass i planverktøyet i tiden fremover. Rutiner og veiledningsmateriale Samarbeid Maler og rutiner for planutarbeidelse og planprosesser er utarbeidet og revideres fortløpende. Det er videre etablert rutiner for bruk av Plandialog og kvalitetskontroll av plandata i alle plansaker. Det er behov for ytterligere gjennomgang og revisjon av eksisterende maler og rutiner med særlig fokus på oppstartsmøtet med private forslagsstillere. Oppstart kommuneplanens arealdel Oppstart reguleringsplaner for jernbane Kleverud- Sørli Oppstart senere j.fr. plan Oppstart senere j.fr. plan Ikke startet opp. Planarbeid etter plan- og bygningslovens er ikke igangsatt. Jernbaneverkets endelig plan for framdrift og prioritering av strekninger avventes. Planlagt informasjonsmøte på Tangen i september. KDP Jernbane dobbeltspor Sørli- Br.dal Oppstart senere j.fr. plan Jernbaneverket la i januar 2014 fram en forberedende traséutredning. Det var forut for endelig rapport avholdt folkemøter både i Hamar og Stange. Ordfører og repr. fra adm. har videre deltatt i en workshop i regi av Hamar kommunestyre hvor jernbanetraséer har vært tema. Det er etablert en administrativ samarbeidsgruppe med de berørte kommunene. Jernbaneverket har startet opp arbeidet med utkast til planprogram. Innledende møte er avholdt med adm. i de berørte kommuner. På bakgrunn av den pågående diskusjon om framdrift, aktualiseres en diskusjon om muligheten for å gå via reguleringsplan gjennom deler av Stange kommune. 21

23 Økonomiske rammer Hovedart Tekst Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod Overføringsutgifter Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Vedtakstype Tiltak Tiltak (T) Fremskrevet budsjett 15/BASIS 15/basis Budsjett tekniske justeringer Korr rammereduksjon 1. tert Budsjett tekniske justeringer 15/DEFL Deflator Budsjett tekniske justeringer 15/PRIS Prisvekst Endring fra tidligere års tiltak Retaksering eiendomsskatt Endring fra tidligere års tiltak GIS på Hedmarken, vedlikeholdsavg. KomTek Endring fra tidligere års tiltak Midler til retaksering av eiendomsskattegrunnlaget Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens lønn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens KLP Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens arb.g.avg Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 3 - årskons. lønn inkl lønnskostn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 5 årskonsekvens lønn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 5 årskonsekvens KLP Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap. 5 årskonsekvens AGA Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4 lokalt oppgjør årskonsekvens Rådmannens forslag tertial Totalt

24 15 JUS / POLITISK SEKRETARIAT Beskrivelse av virksomheten Virksomheten består av juridisk rådgiver samt politisk sekretariat (formannskapskontoret), som betjener de politiske styrer råd og utvalg. Dette innebefatter bla. å tilrettelegge for møter i Kommunestyret, Formannskapet, Planutvalget og Driftsutvalget. Utsending av saker til politikere i forkant av møter, sekretærarbeid i forbindelse med møter og etterarbeid med protokoller. Virksomheten bistår også Ordfører og rådmannsnivået med praktisk hjelp, saksbehandling og merkantile tjenester. Virksomheten har hovedansvaret for avvikling av valg. Virksomheten yter videre juridisk rådgivning til Stange kommune. Økonomiske rammer Hovedart Tekst Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod Overføringsutgifter Refusjoner Vedtakstype Tiltak Tiltak (T) Fremskrevet budsjett 15/BASIS 15/basis Budsjett tekniske justeringer 15/DEFL Deflator Budsjett tekniske justeringer 15/PRIS Prisvekst Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens lønn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens KLP Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens arb.g.avg Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 3 - årskons. lønn inkl lønnskostn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4 lokalt oppgjør årskonsekvens Totalt

25 20 BARNEHAGER Beskrivelse av virksomheten Virksomhet for barnehager består av i alt 8 kommunale barnehager og har i alt ca 111 stillingshjemler. Virksomhet for barnehager har i tillegg et særlig samarbeids- og oppfølgingsansvar i forhold til 10 private barnehager og 2 private familiebarnehager. Pr er det i alt 1010 barn som har barnehagetilbud i Stange kommune. Stange kommune oppfyller i dag loven om rett til barnehageplass, men pr er det i alt 70 barn på venteliste; barn der det ønskes plass i løpet av barnehageåret 2013/14 og som ikke kommer inn under retten. Hovedoppdraget for virksomhet for barnehager er definert som Gi gode oppvekstvilkår for barn i Stange kommune. Satsingsområder Styrke barnehagen som lærings- og danningsarena gjennom å foreta prioriteringer i Stadia bære, herunder videreføre prosjektet Dokumentasjon og vurdering, sikre gode overgangsrutiner mellom barnehage og skole, felles innsats mot mobbing og norskopplæring av minoritetsspråklige barn. Ha fokus på god kvalitet på hele tjenestens innhold. Hovedsatsingsområdet er å jobbe med profesjonelle voksne knyttet til prosjektet "Framtida er nå" Strategikart for virksomhet for barnehager Tiltak Tittel Statusrapport Strategielement To-veis kommunikasjon med foreldre - utvikle bruken av digitale verktøy Gjennomføre temakveld for nye foreldre Oppstart senere j.fr. plan Oppstart senere j.fr. plan Samarbeid barnehage og hjem Samarbeid barnehage og hjem Gjennomføre kurs innenfor Oppstart senere j.fr. plan Læring og danning tema Språk og språkopplæring 24

26 med fokus på Det verbale uttrykket Gjennomføre kurs/samlinger innenfor tema Dokumentasjon og vurdering Læring og danning Utfordringer Virksomhet for barnehager sin utfordring er først og fremst for få barnehageplasser. Behovet for barnehageplasser til de som har barnehagerett blir dekket. Imidlertid er det stor behov for barnehageplasser for barn som ikke har barnehagerett p.g.a. under 1. år pr. 1. september, søkt etter frist for søknad til hovedopptak og nyinnflyttede i løpet av barnehageåret. Et behov som på langt nær blir dekket og pr er det ca 60 barn på venteliste. Økonomiske rammer Hovedart Tekst Lønn og sosiale utgifter Kjøp varer/tjenester i komm tjenesteprod Kjøp tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod Overføringsutgifter Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Vedtakstype Tiltak Tiltak (T) Fremskrevet budsjett 15/BASIS 15/basis Budsjett tekniske justeringer Justering oppholdsbetaling barnehager Budsjett tekniske justeringer Justering av kjøp og salg av barnehageplasser i andre kommuner Budsjett tekniske justeringer Midlertidig barnehagetilbud Naustet (Holmlund -200 barnehage) Budsjett tekniske justeringer 15/DEFL Deflator Budsjett tekniske justeringer 15/PRIS Prisvekst Endring fra tidligere års tiltak K-styrets endringer for Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap. 4c, helsårsvirkning KLP/SPK Helårseffekt av budsjettjusteringer Utv.barnehageplasser,bl.a. Holmlund bh, pensjon, lønn mm Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens lønn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens KLP Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4, årskonsekvens arb.g.avg Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 3 - årskons. lønn inkl lønnskostn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 5 årskonsekvens lønn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 5 årskonsekvens KLP Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap. 5 årskonsekvens AGA Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4c, årskonsekvens lønn Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap. 4c, årskonsekvens AGA Helårseffekt av budsjettjusteringer Lønnsoppgjør kap 4 lokalt oppgjør årskonsekvens Rådmannens forslag Innsparingstiltak saldering Totalt Virksomhetens ramme er justert med 1,7 mill kroner for kjøp og salg av barnehageplasser i andre kommuner. Videre er rammen justert i hht til Statsbudsjettet i forhold til maksimalpris for barnehageplass. I samsvar med kommunestyrets vedtak er rammen videre korrigert for utvidelse av barnehageplasser ved Holmlund barnehage. Friplasser tatt ut av rammen med virkning fra august Tilskudd til private barnehager er foreløpig beregnet til å utgjøre 78,9 mill kroner i Under forutsetning at det ikke tas inn flere barn i de private barnehagene enn forventet, antas dette å være tilstrekkelig budsjettert for

27 Skolene - felles Felles strategier og satsningsområder for skolene i Stange Skolene i Stange har valgt to felles strategielementer for Disse er Trivsel og Kunnskap/ferdigheter, og de to er valgt ut fra sentrale målsettinger i kommuneplanens samfunnsdel, planprogram kommunedelplan oppvekst og kommunestyrets vedtak (sak 20/2014). Felles tiltaksområder innenfor disse strategielementene er vurdering for læring og matematikk. Det betyr at alle skolene (og barnehagene) deltar i felles kompetanseutviklingsprogram Framtida er nå. Modulen i dette programmet er i 2015 vurdering for læring. Målet er å sikre en praksis i klasserommet som bidrar til økt læring/bedre læringsresultater. Vi skal også videreutvikle våre lokale læreplaner. I tillegg her vi felles plan for psykososialt miljø, som henger sammen med skolens lokale handlingsplaner. Dette arbeidet følges opp årlig, slik dette er beskrevet i innledningen under oppvekst. Rammene for skolene er i hovedsak videreført på dagens driftsnivå, korrigert for justering foretatt i tertialrapportene for Høsten 2012 ble det innført 1,5 time valgfag for 8. trinn, fra høsten 2013 for 9. trinn og fra høsten 2014 videreføres det på 10. trinn. Skolene har fått finansiert 0,5 timer av tiltaket på hvert trinn. I økonomiplanen for 2014 er det lagt inn finansiering av 0,5 timer for 10. trinn fra høsten 2014, som er videreført inn i planperioden for Skolene ber om midler til innkjøp av nye lærebøker mv. Rådmannen har i sitt forslag til budsjett 2015 ikke funnet midler til å øke skolenes rammer for å dekke disse behovene. Det er lagt opp til en generell innsparing i skolene på 1,7 mill kroner, som utgjør 1 % av netto driftsramme. 26

28 30 ARSTAD SKOLE Beskrivelse av virksomheten Oppdraget er læringsmiljø og læringsutbytte. Arstad skole er en fulldelt barneskole i Ottestad krets. Skolen skal gjennom åpenhet, trygghet og mangfold skape de beste forutsetninger for læring for våre elever og et godt hjem/skole samarbeid. Læringsmiljøet skal være preget av ro og orden med klare regler, rutiner og god struktur. Arstad skole skal gjennom godt kvalifisert personale bidra til at elevene får et godt læringsutbytte. Gjennom systematisk arbeid med vurdering skal elever og foreldre få gode tilbakemeldinger om grad av måloppnåelse og hvilket arbeid som må vektlegges videre for et godt læringsutbytte. Arstad skole skal framstå som en skole med trivsel og trygghet der læring står i fokus. Vi vektlegger betydningen av god, relasjonell klasseledelse og ser verdien i å bygge gode relasjoner mellom alle som samarbeider om og i skolen vår. Vi-skolen Arstad handler om gode relasjoner, våre elever, alles ansvar. Tiltak Tittel Å øke elevenes læringsutbytte i lesing gjennom gode rutiner for resultatoppfølging og nettverk for norsklærere mellom skolene i Ottestad krets. Å bedre elevenes læringsutbytte i engelsk gjennom nettverk for lærere i faget på skolene i Ottestad krets. Vi har et mål om å øke elevenes læringsutbytte i fag gjennom lærere og assistenters arbeid med prosjektet Framtida er nå. I modul 3 vil arbeidet være rettet mot vurdering for læring og lokalt læreplanarbeid. Å øke elevenes læringsresultater i regning gjennom gode rutiner for resultatoppfølging med tiltak og nettverk for matematikklærerne i Ottestad krets Framtida er nå. Gjennom lærere og assistenters arbeid med prosjektet gi økt relasjonell kompetanse der alle elevene blir møtt av voksne som ser dem og legger til rette for gode relasjoner. Strukturert arbeid med å etablere gode rutiner ved skolen i arbeidet med Opplæringslovens 9a. Strukturert arbeid med å etablere et godt klassemiljø der forventninger til hva foreldrene kan bidra med kommer klart fram. Alle skoler skal følge Stange kommunes plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene. Gjennom systematisk arbeid med tiltak beskrevet i Arstad skole sin handlingsplan vil elevene gjennom et trygt læringsmiljø etablere trivsel og et godt grunnlag for læring. Statusrapport Oppstart senere j.fr. plan Oppstart senere j.fr. plan Oppstart senere j.fr. plan Oppstart senere j.fr. plan Oppstart senere j.fr. plan Videreføring av tiltak: Foreldreskole Igangsatt jf. plan Skole/hjem samarbeid Tre kvelder med foreldreskole gjennomført høsten Det vil bli endringer høsten 2014 med en felles kommunal foreldrekveld og en foreldremøtekveld på skolen. Det vil bli gjennomført en aktivitetskveld for foreldrene utpå nyåret i tillegg til høstens møter. Nettverksbygging mellom skolene i Ottestad krets Oppstart senere j.fr. plan Samhandling ikke rapporteres i 2.tertial 27

Årsbudsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016 Virksomheter og staber. Rådmannens forslag 23.11.2012 Hefte 2

Årsbudsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016 Virksomheter og staber. Rådmannens forslag 23.11.2012 Hefte 2 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Virksomheter og staber Rådmannens forslag 23.11.2012 Hefte 2 Innholdsfortegnelse 06 Politiske organer... 5 07 Kontrollutvalg og revisjon... 6 10 Rådmannen... 7 11

Detaljer

Stange kommune Budsjett og økonomiplan 2014 2017 2

Stange kommune Budsjett og økonomiplan 2014 2017 2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 06 POLITISKE ORGANER... 4 07 KONTROLLUTVALG OG REVISJON... 5 10 RÅDMANNEN... 6 11 ORGANISASJON OG INFORMASJON... 12 12 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSAVDELINGEN... 14 13 EIENDOMSAVDELINGEN...

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

Kommunalt plan- og styringssystem

Kommunalt plan- og styringssystem Kommunalt plan- og styringssystem Levanger og Verdal 7. juni 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plan- og styringssystemet... 3 3. Årshjulet... 4 4. Plan- og styringssystemets dokumenter... 5 4.1 Planlegging...

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 19. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1400.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 19. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1400. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 19. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1400. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (uavh.),

Detaljer

Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 NORGE UNIVERSELT UTFORMET 2025

Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 NORGE UNIVERSELT UTFORMET 2025 Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 NORGE UNIVERSELT UTFORMET 2025 Soria Moria erklæringen UU skal legges til grunn for regjeringens arbeid Det skal utarbeides

Detaljer

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 14. oktober 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen 1. gangsbehandling Formannskapet behandlet saken 21.06.2016, sak 107/16 med

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Wenche Bjor

Detaljer

Nyhetsbrev 1 Kommunedelplan for helse og omsorg

Nyhetsbrev 1 Kommunedelplan for helse og omsorg 2014 Nyhetsbrev 1 Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2020 Foto: Inger Maren Slagsvold Helsefaglig rådgiver Kårhild Husom Løken. Tlf. 97978456. E-post: karhild.loken@stange.kommune.no 09.04.2014 Oppstart

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk Rådmann og staber Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk Informasjonsavdeling 10,4 årsverk Personalavdelingen 6 årsverk 1 Rådmannen og staber Oppgaver Budsjettseminar Rådmannen, Personalavdelingen, Økonomi-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ellinor Kristiansen Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 14/ Saken skal sluttbehandles av:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ellinor Kristiansen Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 14/ Saken skal sluttbehandles av: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ellinor Kristiansen Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 14/280-15 Saken skal sluttbehandles av: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG OMSORG Rådmannens innstilling: Med hjemmel i Plan og bygningsloven

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler Forslag til planprogram Kommunedelplan for barnehager og skoler 2017-2029 26.4.2016 Forslag til planprogram for barnehager og skoler i Alta kommune Side 1 Innhold 1.0 Bakgrunn og forankring i kommunens

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 Planprogrammet skal i hovedsak gjøre rede for formålet med planarbeidet og gjennomføring av planprosessen. Planprogrammet sendes på høring i forbindelse med kunngjøring

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Innlandet universelt utformet 2025

Innlandet universelt utformet 2025 Innlandet universelt utformet 2025 - Felles strategi for Hedmark og Oppland Plan- og bygningslovkonferansen i Hedmark 26. oktober 2016 Øystein Sjølie, Hedmark fylkeskommune Samferdsel, kulturminner og

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage

Kompetanse for fremtidens barnehage Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene Kompetanse for fremtidens barnehage Kompetanseplan for Sandefjordsbarnehagene Kommunale og private barnehager 2015-2020 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Administrativ organisering av Berg kommune

Administrativ organisering av Berg kommune Administrativ organisering av Berg kommune Berg kommune gjør en midlertidig endring av den administrative organiseringen fra og med dags dato januar 2013. Berg kommune ønsker med dette å forbedre administrasjonens

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet

VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet VENNESLA KOMMUNE Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet Bakgrunn Direktoratet for sivilt beredskap laget i mai 2001 en veileder om: Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Midtre Gauldal kommune Ca. 6400 innbyggere, 1861 km 2 Støren kommunesentrum, og 3 grendesentrum Trondheimsregionen

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering til politiske organer Vedtatt av Risør bystyre 22. juni 2011 med tillegg av 26. april 2012 og 20. juni 2013 og endringer av 12. desember 2013 GENERELT OM DELEGERING 1.1 Formål

Detaljer

Trepartsorganet vedtar kommunedelplan for Kommuneorganisasjonen med følgende innspill etter høringen:

Trepartsorganet vedtar kommunedelplan for Kommuneorganisasjonen med følgende innspill etter høringen: Arkivsaksnr.: 16/294 Lnr.: 19650/16 Ark.: 144 Saksbehandler: stabsleder Hege Brænna Kommunedelplan kommuneorganisasjon 2017 2020 Revisjon Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Trepartsorganet vedtar kommunedelplan

Detaljer

Økonomiplanlegging grunnlag for god økonomistyring. Økonominettverket i Loen 3. juni 2014

Økonomiplanlegging grunnlag for god økonomistyring. Økonominettverket i Loen 3. juni 2014 Økonomiplanlegging grunnlag for god økonomistyring Økonominettverket i Loen 3. juni 2014 ØKONOMIAVDELINGEN Grunnmuren Korrekt ført regnskap som informasjonsgrunnlag. Korrekt budsjett som styringsverktøy.

Detaljer

En orientering om virksomheten for 2010.

En orientering om virksomheten for 2010. BJUGN og ØRLAND PPT En orientering om virksomheten for 2010. Bjugn og Ørland PPT har i 2010 videreført arbeidsoppgaver som det er beskrevet for tidligere år. Kontoret har i gjennom styremøtene en dialog

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

Rolleforståelse og rollefordeling

Rolleforståelse og rollefordeling Rolleforståelse og rollefordeling Politikk - administrasjon Arbeidsøkt 5 Rådgiver Morten Strand størst mulig fleksibilitet og ressursutnyttelse Samarbeidets prøvelser Kommunestyret bestemmer Kommuneloven

Detaljer

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Steinkjer tar samfunnsansvar Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Formål: Formålet med planarbeidet er å utarbeide egen kommunedelplan for samferdsel for Steinkjer kommune. Planavgrensning Kommunedelplan

Detaljer

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN -2015 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage ansvar 216 Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Skole Thomas Herstad

Detaljer

Kommunal planstrategi Tjøme kommune

Kommunal planstrategi Tjøme kommune Kommunal planstrategi 2016-2017 Tjøme kommune Forslag 21.08.2016 PLANSTRATEGI 2016-2018 Innledning Bestemmelsen om kommunal planstrategi er nedfelt i plandelen til ny plan og bygningslov av 2009, 10-1.

Detaljer

Strategisk plattform 2014

Strategisk plattform 2014 Strategisk plattform 2014 De politiske føringene fra Stortinget, regjeringen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjett og tildelingsbrev gir rammene for Husbankens strategiske plattform.

Detaljer

Midtre Gauldal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014

Midtre Gauldal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014 Midtre Gauldal kommune (Behandlet i kontrollutvalget i sak 30/2012 Plan for forvaltningsrevisjon for 2013-2014, på møte den 11. oktober). Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 1 Denne handlingsplanen er en videreføring av Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2010 2013. DEL 1 KAPITTEL 1. INNLEDNING

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL Gjøvik kommune Kontrollutvalgets PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012 2015 Behandlet i kontrollutvalget: 19. oktober 2012. Vedtatt av kommunestyret: INNHOLD 1. INNLEDNING...3 2. PLANPROSESSEN...3

Detaljer

SAKSFRAMLEGG INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK I FORBEDRING OG UTVIKLING AV TJENESTEYTING I KONGSBERG KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK I FORBEDRING OG UTVIKLING AV TJENESTEYTING I KONGSBERG KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Sperle Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 09/5772 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret 02.12. 2009 INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 12. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1315.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 12. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1315. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 12. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1315. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Anne-Grethe Henriksen

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Den gode skoleeigar samling 2 18.april 2012. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef Hamar kommune

Den gode skoleeigar samling 2 18.april 2012. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef Hamar kommune Den gode skoleeigar samling 2 18.april 2012 Anne-Grete Melby Grunnskolesjef Hamar kommune Hvem er jeg? Min erfaring: 4 år som lærer i barneskolen 9 år som lærer i ungdomsskolen 7 år som rektor på en mindre

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013 Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013 Hva skal jeg snakken om Planhierarkiet i kommunen Hva er samfunnsdelen Planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel verktøyet vårt i revisjonsarbeidet

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Bakgrunn OU-prosess i kommunen i 2012 Prosjektplan vedtatt i Driftskomiteen 2.10.13: Det foreslåtte mandatet

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

Dialogprosessen 2015-2019

Dialogprosessen 2015-2019 Dialogprosessen 2015-2019 - brukermedvirkning i Gausdal kommune - en del av styringssystemet I Gausdal kommune ønsker vi å ha en god dialog med innbyggerne og mottakere av kommunens tjenester. Begrepet

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi 2016-2020 BAKGRUNN... 3 VISJON... 3 VERDIER... 3 ORGANISERING... 4 TALSPERSONER OG KOMMUNIKASJONSBÆRERE... 4 LOVGRUNNLAG... 4 ANDRE FØRINGER FOR KOMMUNIKASJONSARBEIDET... 5 MÅLGRUPPER...

Detaljer

Lund kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret i Lund 2012

Lund kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret i Lund 2012 Lund kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret i Lund 2012 06.12.2012 INNHOLDSLISTE Innhold PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2014 LUND KOMMUNE... 4 INNLEDNING... 4 FREMGANGSMÅTE...

Detaljer

SAMARBEIDSLØSNINGER FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER - OPPFØLGING AV ANBEFALINGENE FRA SAMHANDLINGSREFORMPROSJEKTET MELLOM LUNNER

SAMARBEIDSLØSNINGER FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER - OPPFØLGING AV ANBEFALINGENE FRA SAMHANDLINGSREFORMPROSJEKTET MELLOM LUNNER Arkivsaksnr.: 16/483 Lnr.: 10835/16 Ark.: G10 &10 Saksbehandler: tjenesteleder Kristin Grøttvedt Haslestad SAMARBEIDSLØSNINGER FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER - OPPFØLGING AV ANBEFALINGENE FRA SAMHANDLINGSREFORMPROSJEKTET

Detaljer

Effektiv kommunal planlegging og sammenhengene i det kommunale plansystemet

Effektiv kommunal planlegging og sammenhengene i det kommunale plansystemet Effektiv kommunal planlegging og sammenhengene i det kommunale plansystemet Plankonferansen 2014 Scandic Havet Bodø, 11-12 Desember Tema Statlige krav til den kommunale planleggingen og det lokale handlingsrommet

Detaljer

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn»

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» Årsrapport 2013 «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten - Enhetens navn - Enhetsleder - Følgende tjenestesteder inngår i enheten - Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Kommunal planstrategi Hvordan gjør vi det? Hvilke erfaringer har Kristiansand kommune med sitt plansystem?

Kommunal planstrategi Hvordan gjør vi det? Hvilke erfaringer har Kristiansand kommune med sitt plansystem? Kommunal planstrategi Hvordan gjør vi det? Hvilke erfaringer har Kristiansand kommune med sitt plansystem? Grete Sjøholt planrådgiver Kristiansand kommune Tema Vårt plansystem Utviklingsarbeid Hva kan

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 21. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 21. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Tirsdag 21. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1420. Som medlemmer møtte: Trond Vangen, leder (Frp) Marit Tofastrud Vestli,

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING KOMMUNEDELPLAN OVERHALLA KOMMUNE

UNIVERSELL UTFORMING KOMMUNEDELPLAN OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling UNIVERSELL UTFORMING KOMMUNEDELPLAN OVERHALLA KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Vedtatt av kommunestyret i sak XX/13, den FORORD Diskriminerings-

Detaljer

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18 Haugesundskolen Strategiplan 2014-18 STRATEGIPLAN 2014-18 Innhold Innledning side 3 Overordnet målsetting side 4 Satsingsområder, resultatmål og effektmål side 6 Strategier side 8 Kvalitetsårshjul side

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske

Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Drammensskolen Norges beste skole En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Forankring Juni 2007 Bystyret : Ny visjon for skolene med

Detaljer

INNSTILLING TIL HØRINGSUTTALELSE FRA RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - KOMMUNEDELPLAN OMSORG

INNSTILLING TIL HØRINGSUTTALELSE FRA RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - KOMMUNEDELPLAN OMSORG Arkivsaksnr.: 16/298 Lnr.: 15953/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Kristin Grøttveit Haslestad INNSTILLING TIL HØRINGSUTTALELSE FRA RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016

STRATEGIDOKUMENT. Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Kommunereformarbeid, Forhandlingsutvalget. Verran kommune, januar 2016 Utarbeidelse av intensjonsplan / avtale Verran kommune er over i neste fase av kommunereformarbeidet, som innebærer direkte dialog

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Kommunestyresalen 17.02.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/11 Revisjon av kommuneplanen Drøftinger i formannskapet som styringsgruppe

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Del I: Plan og prosess Trygg i myndighetsrollen Bruk av kursmateriellet Dette er et kurs/veiledningsmateriell for folkevalgte. Kurset omhandler plan- og bygningsloven

Detaljer