UNGDOMMELIG OG FREMTIDSRETTET MED SNART HUNDRE ÅRS ERFARING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNGDOMMELIG OG FREMTIDSRETTET MED SNART HUNDRE ÅRS ERFARING"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT

2 UNGDOMMELIG OG FREMTIDSRETTET MED SNART HUNDRE ÅRS ERFARING rettigheter til og inntekter fra vannkraftverk. Dette er svært viktig for eierne i Østerdalen Kraftproduksjon. Mulighetene er store for kraftig vekst innen produksjon og bruk av miljøvennlig bioenergi i innlandet. Elverum ligger strategisk viktig til i forhold til store skogressurser og transport av tømmer. Elverum Energiverk kan yte et betydelig bidrag til å oppfylle lokale og regionale klimamål. Vi har jobbet målrettet og hardt det siste året for å avklare vår framtidige bioenergisatsing. Elverum Energiverk er involvert i utarbeidelsen av energi- og klimaplan for Elverum kommune. De lokale energiutredninger vi er pålagt å utarbeide hvert år, er fra 2008 godkjent av myndighetene til å inngå i energi- og klimaplanen. Administrerende direktør EEV AS, Paul Arne Galåen Vår nye visjon lyder: Elverum Energiverk for fremtiden. Vi vil være et friskt, fremtidsrettet og samfunnsengasjert energiverk, og vi føler oss ikke gammel fordi om vi snart runder hundre år. Beslutningen om å etablere Elverum elektrisitetsverk og bygge Skjefstadfossen kraftverk ble tatt 18. mars Referat fra avisen Dovre dagen etterpå: Elverum herredstyre besluttede fredag med 27 mot 2 stemmer at anlægge elektricitetsverk. 3 fosser i Glommen vil bli utbyggede. Anlægget er beregnet til at koste 1 ¼ mill. kr., og man besluttede at opta et laan paa kr. 1,200,000. I beslutningen er indbefattet kontrakt med Hamar om leveranse av elektrisk kraft. For Hamar vil dette faa særdeles stor betydning, idet byen kan faa 800 hestekræfter elektrisk kraft til disposition. Beslutningen i Elverum herredsstyre er avhængig av, at Hamar kommune vedtar kontrakten inden 25 mars. Vi er godt i gang med planleggingen av 100- årsmarkeringene i I vår strategi for perioden inngår at vi skal ha fokus på kjerneområdene som er miljøvennlig og fornybar energiproduksjon, energidistribusjon, energiomsetning og annen infrastruktur. Vår forretningsutvikling skal skje innenfor miljøvennlig og fornybar energiproduksjon. I tillegg til at vi skal satse på utbygging av ny og opprusting av eksisterende vannkraftproduksjon, vil vi ha en aktiv rolle i utvikling av bioenergi i regionen. Forslag til utredningsprogram for planer om økt regulering av inntaksdam i Markbulia og nytt Einunna kraftverk ble 8. juli 2007 oversendt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for godkjennelse. Først 22. januar 2008 ble utredningsprogrammet fastsatt av NVE. Alle fagrapporter vedrørende utredningsprogrammet er lagt ut på hjemmesiden til Glommens og Laagens Brukseierforening. Dette er et stort prosjekt for Østerdalen Kraftproduksjon, og det vil øke produksjonen i Einunna med 58 GWh til 106 GWh. I tillegg gir det en produksjonsøkning på knapt 16 GWh i nedenforliggende kraftverk. Konsesjonssøknad vil bli sendt NVE våren eller sommeren Idriftsettelse av nytt kraftverk og fylling av magasin er forventet å skje tidligst i 2013 dersom nødvendige konsesjoner blir gitt. Fjernvarmepotensialet øker raskere enn tidligere antatt i Elverum. Forbruket av fjernvarme kan doble seg fra 2006 til I 2008 vil vi gjennomføre en forstudie av bygging av et kraftvarmeverk eller ny fjernvarmesentral. Den skal gi avklaring på valg av brensel og teknologi, eventuell strømproduksjon, størrelse på anlegg, lokalisering og økonomiske forhold. I tillegg vil forstudien vurdere om det skal utredes å bygge en pelletsfabrikk i tilknytning til et kraftvarmeverk. Selvavlesing av strømforbruket og utsendelse av målerkort vil i løpet av noen få år være en saga blott. Myndighetene legger opp til at det skal være automatisk måleravlesing av alle målere innen 2013 (årstallet er ikke endelig fastsatt). Vi starter snart planleggingen av utbyggingen i Elverum, men vi kan ikke foreta endelig valg av løsninger før NVE har fastlagt minimumskrav til de tekniske løsningene. Elverum Energiverk satser sterkt på bruk av fiber til bredbånd i samarbeid med Eidsiva bredbånd. Vi har alt utført omfattende fiberutbygging i Elverum, og denne utbyggingen fortsetter for fullt. Elverum Energiverk står for utbyggingen av infrastrukturen, mens Eidsiva bredbånd har ansvaret for leveranser av bredbåndstjenestene. Disse inkluderer internett, bredbåndstelefoni og fra 2008 også digital-tv. Blant de første leveransene av digital-tv i Elverum er Grønlia og Vestad. Jeg vil takke de ansatte og styret for innsatsen i 2007 og ser frem til fortsatt godt samarbeide med våre kunder, eiere og forretningsforbindelser. Paul Arne Galåen Administrerende direktør Regjeringen fastsatte 10. august 2007 provisorisk anordning om offentlig eierskap til vannkraften og i mars 2008 ble det lagt ut til høring utkast til endringer i industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven. Bakgrunnen for den provisoriske anordningen og utkastet til lovendringer er å sikre norske kommuner og fylkeskommuner evigvarende 2

3 STYRETS BERETNING Virksomhetens art Elverum Energiverk AS eies 100 % av Elverum kommune og er morselskapet i konsernet. I tillegg til morselskapet består konsernet av datterselskapene Elverum Energiverk Nett AS, Østerdalen Kraftproduksjon AS og Elverum Fjernvarme AS. Elverum Energiverks formål er å eie og drive foretak innenfor produksjon, distribusjon og omsetning av energi og annen infrastruktur samt annen næringsvirksomhet, herunder delta i andre selskap. Selskapets forretningskontor er i Elverum kommune. Elverum Energiverk Netts områdekonsesjon omfatter Elverum kommune samt noen enkeltkunder i Løten, Åmot, Trysil og Våler. Østerdalen Kraftproduksjon eier kraftverk i Elverum, Folldal og Alvdal kommuner. Elverum Fjernvarme har konsesjon for å bygge og drive fjernvarmeanlegg i Elverum kommune, og Elverum kommunestyre har vedtatt forskrift om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg. Analyse av årsregnskapet Omsetningen i Elverum Energiverk i 2007 ble 10,8 % lavere enn i Reduksjonen skyldes at Ateko ble fusjonert inn i Elverum Energiverk og at faktureringsavtalen med Elverum kommune ble avsluttet 1. juli Årsresultatet økte med 122,1 % til 11,8 millioner kroner. Omsetningen i konsernet i 2007 ble 3,1 % høyere enn i Dette skyldes økt omsetning i Østerdalen Kraftproduksjon, Elverum Energiverk Nett og Elverum Fjernvarme. Kraftproduksjonen økte med 51,7 GWh til 219,3 GWh fra 2006 til 2007, strømforbruket innen konsesjonsområdet økte med 8,2 GWh til 300,3 GWh og solgt fjernvarme økte med 4,8 GWh til 29,0 GWh. Markedsprisen for kraft var lav i forhold til Gjennomsnittlig områdepris for Østlandet i 2007 ble 20,6 øre/kwh. Lave kraftpriser ga lave fjernvarmepriser. Økt årsoverskudd i Elverum Energiverk skyldes reduserte driftskostnader som følge av avsluttet faktureringsavtale med Elverum Kommune, økte finansinntekter på grunn av kapitalnedsettelse i Elverum Energiverk Nett og høyere utbytte fra datterselskap. Konsernresultatet økte med 36,7 % til 21,8 millioner kroner i Økningen skyldes redusert driftsunderskudd i Elverum Energiverk og en betydelig økning i driftsoverskudd i Elverum Energiverk Nett som følge av økt inntektsramme. Resultatet i Østerdalen Kraftproduksjon var tilnærmet som i 2006, mens Elverum Fjernvarme hadde et noe svakere resultat som følge av lave fjernvarmepriser. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i Elverum Energiverk var 11,1 millioner kroner, mens driftsresultatet ble 3,9 millioner kroner. Forskjellen mellom driftsresultatet og netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter skyldes i hovedsak inntekt på investering i datterselskaper. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i konsernet var 38,5 millioner kroner og driftsresultatet var 38,6 millioner kroner. Den likviditetsmessige stillingen er tilfredsstillende for Elverum Energiverk og meget god for konsernet. Evnen til egenfinansiering av investeringer i morselskapet er meget god. Behovet for nye investeringer vil i hovedsak være knyttet til administrasjonsbygget og forretningsutvikling. I Elverum Energiverk Nett er selvfinansieringsevnen god. Selvfinansieringsevnen for Østerdalen Kraftproduksjon er meget god, som medfører at en andel av større kraftrelaterte investeringer kan finansieres av selskapet. Nøkkeltall EEV AS Konsern Totalrentabilitet før skatt 6,0 % 2,9 % 8,0 % 6,6 % Egenkapitalrent. etter skatt 7,5 % 3,2 % 11,2 % 7,5 % Egenkapitalprosent 76,5 % 70,9 % 51,1 % 59,1 % Det ansvarlige lånet fra Elverum kommune til Elverum Energiverk ble nedbetalt med 40 millioner kroner i I ekstraordinær generalforsamling i Elverum Energiverk Nett den 13. desember 2006 ble det vedtatt å nedsette aksjekapitalen med 55,5 millioner kroner til 13,9 millioner kroner og nedsette overkursfondet med 59,5 millioner kroner til 35,1 millioner kroner. Nedsettelsesbeløpene ble utdelt til aksjeeierne i 2007 og 85 millioner kroner ble konvertert til lån fra eierne. Styret kjenner ikke til noe forhold av viktighet for å bedømme konsernet og selskapets stilling og resultat som ikke framgår av årsregnskapet. Styret kjenner heller ikke til forhold som har inntrådt etter regnskapsårets utgang som er av betydning for å bedømme selskapets resultat og stilling. Styrets forslag til disponering av årets overskudd: Avsatt utbytte kr Overført annen egenkapital kr Sum disponering kr Selskapets frie egenkapital er kr Fremtidsutsikter Styrets strategi for Elverum Energiverk inkluderer følgende hovedmål: - Gi innbyggerne og næringslivet sikker og miljøvennlig strømforsyning. - Gi eierne forventet avkastning. Elverum kommune skal i perioden ha et årlig utbytte på 11 millioner kroner. - Oppfylle myndighetenes krav til virksomheten. - Delta i nye prosjekter primært knyttet til miljøvennlig og fornybar energiproduksjon. Nettvirksomheten inntektsreguleres ved inntektsramme som fastsettes årlig av Norges Vassdrags- og Energidirektorat. Det er vedtatt vesentlige endringer i den økonomiske reguleringen med virkning fra 1. januar Endringene slår positivt ut for Elverum Energiverk Nett neste år, og NVE har gitt varsel om økning i inntektsrammen for Det nye reguleringsregimet gir uforutsigbarhet i hvordan drift, investeringer og effektiviseringstiltak påvirker effektivitetsmålingene og kostnadsnormen. Det er knyttet betydelig usikkerhet til fremtidige inntektsrammer. Konsesjonsområdet er preget av høy aktivitet både innen næring og boligbygging. Med Eidsiva Nett som deleier i Elverum Energiverk Nett og industriell partner, er det gjennomført samarbeid innenfor flere driftsrelaterte områder. Dette samarbeidet fortsetter. 3

4 Østerdalen Kraftproduksjon har utredet mulighetene for økt kraftproduksjon i Einunna. I desember 2006 ble det besluttet å søke konsesjon for et nytt Einunna Kraftverk. Et nytt kraftverk vil bygges i fjell med en årsproduksjon på 92,5 GWh mot dagens 60 GWh. Det forventes at innstilling fra Olje- og energidepartementet til konsesjonssøknad blir gitt i Prosjektet er avhengig av at Glommen og Laagens Brukseierforening får tillatelse til å øke reguleringen av Markbulia med 7-10 meter og de økonomiske rammebetingelsene for øvrig er til stede når endelig beslutning skal tas. Elverum Fjernvarme søker i 2008 om utvidelse av konsesjonsområdet til å omfatte hele Elverum sentrum og tilknyttede næringsområder. Dersom konsesjonssøknaden innvilges og den store byggeaktiviteten innen konsesjonsområdet fortsetter i årene fremover, gir det grunnlag for stor økning i fjernvarmeforbruket. Prognosene viser at det vil være behov for å øke produksjonskapasiteten betraktelig de nærmeste årene, og alternative løsninger for bygging av ny energisentral blir utredet. Fremtidsutsiktene til Elverum Energiverk og konsernet er etter styrets mening gode. Styret vil imidlertid presisere at det normalt er betydelig usikkerhet knyttet til vurderinger av fremtidige forhold. Sykefraværet for konsernet var på 554 sykedager og utgjorde 5,7 %. Det ble registrert to arbeidsulykker og ingen arbeidsrelaterte sykdommer i regnskapsåret. Konsernet har inngått avtale med Elverum Legesenter AS Bedriftshelsetjeneste om levering av bedriftshelsetjeneste og HMS rådgivning. Konsernet har en bevisst holdning til likestilling, og at det ikke skal være forskjellsbehandling mellom kjønn ved f eks lønn, avansement og rekruttering. Arbeidstidsordninger, lønnssystemer og reglement er kjønnsnøytrale. Ved utgangen av 2007 var det 38 fast ansatte i konsernet hvorav 10 kvinner (26 %). I Elverum Energiverk var det 13 ansatte hvorav 10 kvinner (77 %). Styret består av 1 kvinne og 5 menn. Bransjen er generelt preget av lav kvinneandel. Ytre miljø Konsernet forurenser ikke det ytre miljø ut over det som naturlig følger av den type virksomhet og aktivitet som drives og holder seg godt innenfor de krav som myndighetene stiller. Vannkraft er en fornybar energikilde som ikke forurenser det ytre miljø. Det er etablert tiltak for å hindre oljesøl fra kraftstasjoner og transformatoranlegg. Det er i fjernvarmesentralen montert filteranlegg for å overholde myndighetenes konsesjonskrav. Finansiell risiko Den finansielle risikoen i selskapet er knyttet mot markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko. Styret i Elverum Energiverk år 2007 Driftsinntektene kommer hovedsakelig fra vannkraftproduksjon, nettvirksomhet og fjernvarme. Markedsrisikoen for kraftproduksjonen er primært pris og volum. De viktigste markedsprisene fastsettes i Nord Pools fysiske og finansielle markeder, og volumet er avhengig av nedbøren i nedbørsfeltet til kraftverkene. Kraften omsettes både ved fysiske og finansielle avtaler, og følger en sikringsstrategi. Nettvirksomheten er et monopol med offentlig regulerte inntekter. Markedsrisikoen for nettvirksomheten er hovedsaklig knyttet til endringer i rentenivå som er et viktig element i fastsettelsen av inntektsrammen. Markedsrisikoen for fjernvarme er vesentlig pris og volum. Prisen er knyttet til kraftpris og oljeekvivalent pris. Volumet er nært knyttet til utetemperaturen i konsesjonsområdet. Kredittrisikoen i konsernet ansees som lav. Kraftproduksjonen selges til solide kunder og omsettes på likvide markeder. Tap på kunder utgjør en svært liten andel av omsetningen. Likviditetsrisiko ansees svært liten som følge av solid likviditet i konsernet. Fortsatt drift Styret bekrefter at grunnlaget for fortsatt drift er tilstede. Årsregnskapet for 2007 er utarbeidet i samsvar med dette. Arbeidsmiljø, ansatte og likestilling Arbeidsmiljøet anses som godt. Samarbeidet med de ansattes organisasjoner har vært konstruktivt og bidratt positivt til driften. Elverum Energiverk arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet og for å redusere antall sykedager. Sykefraværet i Elverum Energiverk var på 114 sykedager i Dette utgjorde 3,5 % av den totale arbeidstiden i regnskapsåret. Fra venstre Arne Mo (ansattevalgt styrerepresentant), Mauricio Riquelme (styremedlem), Svein Rendalen (ansattevalgt styrerepresentant), Per-Gunnar Sveen (styreleder), Wenche Irene Sæthre Høye (nestleder), Dag Martin Bakken (styremedlem) og adm. direktør Paul Arne Galåen. 4

5 5

6 RESULTATREGNSKAP PR MORSELSKAP KONSERN RESULTATREGNSKAP Note Salgsinntekt 2, Sum driftsinntekt Energikjøp Overliggende nett Lønnskostnad 4, Aktiverte egne investeringsarbeider Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat Inntekt på investering i datterselskaper Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Konsernresultat Minoritetsinteresse Resultat etter minoritet Disponering av resultat Avsatt utbytte Overført annen egenkapital Sum disponering 6

7 BALANSE PR MORSELSKAP KONSERN EIENDELER Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Konsesjoner, GW, rettigheter Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Sum varige driftsmidler 6, Finansielle driftsmidler Investeringer i datterselskap Ansvarlig lån Lån til datterselskap Investeringer aksjer, andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer 12, Sum fordringer Aksjer og obligasjoner Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

8 MORSELSKAP KONSERN EGENKAPITAL/GJELD Note Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital majoritet Minoritetsinteresse Sum egenkapital 2, Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser 2, Utsatt skatt 2, Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Ansvarlig lån Gjeld til kredittinstitusjoner Annen langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld 12, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

9 NOTER TIL REGNSKAPET Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Notene omfatter morselskapet Elverum Energiverk AS og konsernet Elverum Energiverk. Hovedregler for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Tilsvarende regler er benyttet for klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet og oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet og oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Inntektsføring Inntekt resultatføres når den er opptjent. Opptjening skjer på transaksjonstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost med fradrag for planmessige lineære avskrivninger. Egne investeringsarbeider verdsettes til direkte lønnskostnader med påslag av materialkostnader og indirekte kostnader. Anleggsbidrag fra kunder er bokført som fradrag i investeringene. Prinsippet for skille mellom investeringer og vedlikehold følger Engergibedriftenes Landsforening (EBL) retningslinjer. Nyanlegg samt kapasitetsøkninger av betydning aktiveres. Utskiftninger utgiftsføres. Avskrivningstakten følger også EBLs retningslinjer. Aksjer i datterselskap I selskapsregnskapet er investeringer i datterselskap vurdert til kostpris, og nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte fra datterselskap inntektsføres i selskapsregnskapet som finansinntekt. Andre anleggsaksjer og andeler Investeringer i anleggsaksjer hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, balanseføres til anskaffelseskost og nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapet inntektsføres som finansinntekt. Fordringer Utestående fordringer vurderes til pålydende med fradrag for avsetning til forventet tap. Mer- og mindreinntekt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fastsatte ny reguleringsmodell for energiverkenes overføringsvirksomhet fra og med Den nye modellen er basert på normkostnader og dels på selskapets eget kostnadsnivå. Merinntekt utover inntektsrammen skal tilbakeføres til kundene gjennom lavere fremtidige tariffer, mens mindreinntekt tilsvarende kan belastes kundene. Årets mer-/mindreinntekt regnskapsføres som en korreksjon av nettinntekter i resultatregnskapet. Akkumulert mer- eller mindreinntekt regnskapsføres som gjeld eller fordring i balansen. Fra 2001 er ordningen kvalitetsjustert inntektsramme (KILE) innført. Ordningen medfører en mulig justering av inntektsrammen ved endringer i leveringskvaliteten. Pensjoner Konsernet og morselskapet har to ulike pensjonsordninger for nåværende og tidligere ansatte. Nåværende ansatte dekkes av kollektiv pensjonsordning i EKP, mens de som ønsker kan gå over på ordningen med AFP. Konsernet og morselskapet er pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsordningene oppfyller kravene etter denne loven. Pensjonsordningene er regnskapsmessig behandlet ihht Norsk Regnskapsstandard for Pensjonskostnader (NRS 6). Etter denne regnskapsstandarden er pensjonsordningene behandlet som ytelsesplaner. Ved måling av påløpt pensjonsforpliktelse benyttes estimert forpliktelse ved regnskapsavslutningen. Den estimerte forpliktelsen korrigeres hvert år i samsvar med beregninger fra aktuar over påløpt pensjonsforpliktelse. 9

10 Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, dvs at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt av årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. I konsernet har man naturressursskatt og grunnrenteskatt i datterselskapet Østerdalen Kraftproduksjon AS. Naturressursskatt beregnes til 1,3 øre pr. kwh og kan føres til fradrag i skatt på alminnelig inntekt. Konsern Konsernet består ved utgangen av 2007 av de deleide datterselskapene Østerdalen Kraftproduksjon AS, Elverum Fjernvarme AS og Elverum Energiverk Nett AS. Minoritetens egenkapital- og resultatandel er vist i egne poster i konsernregnskapet. Intern omsetning og interne mellomværende er eliminert i konsernregnskapet. Aksjer i datterselskap er eliminert mot egenkapital i datterselskapene. Note 2 Sammenligningstall Konsernet og morselskapet har i 2007 implementert NRS 6 for den kollektive tjenestepensjonsordningen. Sammenligningstallene pr i balansen er omarbeidet for å være sammenlignbare med tallene pr Det er ikke foretatt omarbeiding av resultattallene, da det ikke foreligger aktuarberegninger av pensjonskostnaden for 2006 basert på riktig bestand. Beregnet pensjonsforpliktelse for den kollektive tjenestepensjonsordningen pr er regnskapsført slik ved innarbeiding mot balansen pr : Tall i 1000 kr Morselskap Konsern Økning pensjonsforpliktelse Reduksjon utsatt skatt Reduksjon egenkapital Aktiverte egne investeringsarbeider har tidligere blitt presentert som salgsinntekter. I regnskapet for 2007 vises aktiverte egne investeringsarbeider på egen linje under driftskostnader. Sammenligningstallene er endret tilsvarende. Note 3 Salg fordelt på virksomhetsområde Morselskap Konsern Tall i 1000 kr Energiomsetning Nettinntekter Andre driftsinntekter Sum Note 4 Lønnskostnader, antall årsverk m.m. Tall i 1000 kr Lønnskostnader Morselskap Konsern Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall årsverk

11 Ytelse til ledende personer (i hele kr) Daglig leder Styre Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Daglig leder har i tillegg mottatt kr i godtgjørelser fra andre konsernselskaper. Godtgjørelse til revisor: Morselskapet Konsernet Lovpålagt revisjon (eks mva) Andre attestasjonstjenester (eks mva) Skatterådgivning (eks mva) Andre rådgivningstjenester (eks mva) Dersom daglig leder sies opp som følge av omorganisering i Elverum Energiverk (salg, fusjon/fisjon eller lignende), har han rett på et sluttvederlag ved fratredelsen tilsvarende to årslønner beregnet ut i fra stillingens lønn på fratredelsestidspunktet. Det samme gjelder dersom arbeids- og ansvarsområdene endres som følge av en slik omorganisering, slik at daglig leder etter gjeldende rett må anses oppsagt fra sin nåværende stilling. Note 5 Pensjonskostnader, - midler og - forpliktelser Konsernet har to ulike pensjonsordninger for nåværende og tidligere ansatte. Nåværende ansatte dekkes av kollektiv pensjonsforpliktelse i EKP, mens de som ønsker kan gå over på ordningen med AFP. Morselskapet og konsernet har i 2007 implementert NRS 6 for den kollektive tjenestepensjonsavtalen. Implementeringseffekten er regnskapsmessig ført direkte mot egenkapitalen. Den kollektive tjenestepensjonsavtalen omfatter 13 aktive og 8 pensjonister i morselskapet, og 39 aktive og 13 pensjonister i konsernet. Av konsernets ansatte har 13 personer i morselskapet og 39 personer i konsernet rett til førtidspensjon iht. AFPordningen. Konsernet betaler inn premie til AFP-ordningen samtidig som det dekker en andel av pensjonsutbetalingene til de personer som velger å benytte seg av førtidspensjonen. Beregningene av forpliktelsene er foretatt av aktuar. Pensjonsordningen er regnskapsmessig behandlet ihht Norsk Regnskapsstandard for Pensjonskostnader. Etter denne regnskapsstandarden, er pensjonsordningene behandlet som ytelsesplaner. Ved måling av påløpt pensjonsforpliktelse benyttes estimert forpliktelse ved regnskapsavslutningen. Den estimerte forpliktelsen korrigeres hvert år i samsvar med oppgave fra forsikringsselskapet over påløpt pensjonsforpliktelse. Morselskap Konsern Tall i 1000 kr Brutto pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Uamortiserte estimatavvik Arbeidsgiveravgift Bokført pensjonsforpliktelse Pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelse Avkastning på pensjonsmidler Amortisering av estimatavvik Arbeidsgiveravgift Innbetalt til pensjonsordninger Sum pensjonskostnad Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 4,5 % 4,5 % Årlig lønnsvekst 4,25 % 4,25 % Årlig G-regulering 4,25 % 4,25 % Arbeidsgiveravgift 14,1 % 14,1 % 11

12 Det er lagt til grunn en uttaksrate på 50%, og at opptjening til AFP først starter når arbeidstaker fyller 50 år. Note 6 Varige driftsmidler Morselskap Anlegg under Tall i 1000 kr Tomter Bygninger Driftsløsøre utførelse Sum Anskaff.kost Tilgang i året Avgang i året Anskaff.kost Akk. avskrivninger Akk. avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Prosentsats 2%-4% 0-33,3% Avskrivningsplan lineær lineær Konsern Tomter Anlegg u. Tall i 1000 kr og bygg Kraftanlegg Nettanlegg Driftsløsøre utførelse Sum Anskaff.kost Tilgang i året Avgang i året Anskaff.kost Akk. avskrivninger Akk.av-/nedskriv Bokført verdi Årets avskrivninger Prosentsats 0-2% 2-4% 2-33% 10-33% Avskrivningsplan lineær lineær lineær lineær Konsern Immaterielle eiendeler Fallrettighet Goodwill Sum Anskaff.kost Tilgang Anskaff.kost Akk. Av-/nedskr Bokført verdi Årets avskrivning Prosentsats 3 % Avskrivningsplan tilnærmet lineær Goodwill er knyttet til differansen mellom nominell verdi og nåverdi av utsatt skatt på merverdier på driftsmidler som kom inn i konsernet ved opptaksfusjonen av Nord-Østerdal Kraftlag Produksjon AS inn i dagens Østerdalen Kraftproduksjon AS. Avskrivningsprofilen følger kalkulert profil på endring av den motsvarende utsatte skatteforpliktelse. 12

13 Note 7 Datterselskaper Forretnings- Eier- Stemme- Stiftelsesår kontor andel andel Østerdalen Kraftproduksjon AS 1998 Elverum 67 % 67 % Elverum Energierk Nett AS 1998 Elverum 51 % 51 % Elverum Fjernvarme AS 2000 Elverum 51 % 51 % Note 8 Aksjer og andeler i andre foretak Anskaffelses- Balanseført Markeds- Tall i hele kr Eierandel kost verdi verdi Eidsiva Bredbånd AS 8,06 % Ukjent Hagen Vannverk AL 7,50 % Ukjent Elsikkerhet Øst AS 8,00 % Ukjent Egenkapitaltilskudd EKP Ukjent A/L EOBBL Ukjent Sum morselskap Egenkapitaltilskudd EKP datterselskaper Ukjent REN AS 2,60 % Ukjent Sum konsern Note 9 Bundne midler I posten inngår bundne midler med kr i morselskapet og kr i konsernet. Note 10 Varelager Varelageret er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Materialbeholdning pr er bokført til kr Beholdningen består av varer for videresalg og reservedeler. Note 11 Ansvarlig lånekapital Selskapet har et ansvarlig lån fra Elverum Kommune på kr Lånet er renteberegnet i 2007 til 6-mndrs Nibor + 1%. Lånet er uoppsigelig til år 2019, og står tilbake for all annen gjeld. Det er ikke stillet sikkerhet for lånet. Et av datterselskapene har et ansvarlig lån fra minoritetseier på kr Lånet er renteberegnet i 2007 til 6- mndrs Nibor + 2%. Lånet er uoppsigelig til 2022, og står tilbake for all annen gjeld i selskapet. Det er ikke stillet sikkerhet for lånet. Note 12 Mellomværende med datterselskap Tall i hele kr Ansvarlig lån til datterselskap Lån til datterselskap Krav på utbytte fra datterselskap Kundefordringer Andre fordringer Sum eiendeler Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld

14 Note 13 Skatt Tall i 1000 kr Morselskap Konsern Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Betalbar grunnrenteskatt Betalbar naturressursskatt Fradrag i betalbar skatt pga samordning natures.skatt For lite avsatt tidligere år Brutto endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Fradrag for mottatt aksjeutbytte, fritaksmetoden Anvendt fremførbart underskudd Selskaper med underskudd Grunnlag betalbar skatt Betalbar skatt - 28% Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Betalbar grunnrenteskatt Sum betalbar skatt Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt Anleggsmidler Omløpsmidler Avsetninger etter god regnskapsskikk Gevinst- og tapskonto Pensjonsforpliktelse Goodwill Fremførbart underskudd Sum Ubenyttet godtgjørelse Sum Herav forskjeller som det ikke er beregnet utsatt skatt av Grunnlag for beregning av utsatt skatt Utsatt skatt/utsatt skattefordel 28% Avsatt utsatt skatt Ikke aktivert utsatt skattefordel På bakgrunn av usikkerhet knyttet til fremtidig utnyttelse og lang reverseringshorisont av utsatt skattefordel, er det unnlatt å aktivere deler av denne. Avstemming mellom skattekostnad og beregnet skatt på årsres. Morselskap Konsern Årsresultat x gjen. skattesats Regnskapsført skattekostnad Differanse Differanse skyldes: Permanente forskjeller Mottatt aksjeutbytte fritaksmetoden Forskjeller det ikke beregnes utsatt skatt av Betalbar grunnrenteskatt Endring i ikke aktivert skattefordel For lite avsatt tidligere år og avrunding Sum

15 Grunnrenteskatt Med utgangspunkt i det enkelte kraftverk beregnes salgsinntektene ut fra årets timeoppløste spotmarkedspriser multiplisert med produksjonen i tilhørende perioder, med unntak av konsesjonskraft og visse kontrakter som prises til faktiske inntekter. Gevinst ved realisasjon av driftsmidler som benyttes i kraftproduksjonen medtas. Tap ved realisasjon av driftsmidler, skattemessige avskrivninger samt øvrige kostnader tilordnet kraftverket fratrekkes som ved beregning av alminnelig inntekt. I tillegg gis det fradrag for en friinntekt beregnet ut fra skattemessig verdi på driftsmidlene multiplisert med en normrente. Normrenten fastsettes årlig og er for 2007 fastsatt til 4,9%. Tall i 1000 kr Inntekter Produksjonskostnader inkl. skattemessige avskrivninger Friinntekt Årets grunnrenteinntekt Anvendelse av framførbar negativ grunnrenteinntekt Betalbar grunnrenteinntekt Årets grunnrenteskatt Fremførbar negativ grunnrenteinntekt Utsatt skatt grunnrenteinntekt Det har ikke vært ensartet praksis for regnskapsmessig behandling av utsatt skatt på grunnrenteinntekt. Østerdalen Kraftproduksjon AS har, i likhet med tidligere år, ikke foretatt noen beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel knyttet til midlertidige forskjeller og negativ fremførbar grunnrenteinntekt for Naturressursskatt Denne beregnes som egenproduksjon * 1,3 øre pr. kwh. Note 14 Mer-/mindreinntekt Mer-/mindreinntekt (tall i 1000) Mindreinntekt per Korrigeringer fra forrige år Årets beregnede mer(-)-/mindreinntekt (+) Overførte renter av mindreinntekt Årets inntektsførte mindreinntekt KILE Mindreinntekt per Til gode renter av mindreinntekt per Årets avkastning knyttet til nettvirksomheten er 9,2%. Avkastningen i 2006 utgjorde 4,3%. Note 15 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapital pr består av aksjer á kr 5.000, balanseført med tilsammen kr Selskapet har ikke flere aksjeklasser. Eierstruktur Elverum Kommune eier samtlige aksjer. 15

16 Note 16 Egenkapital Morselskap Aksje- Overkurs- Annen Sum Tall i 1000 kr kapital fond egenkapital Rapportert egenkapital Implementering NRS 6 for pensjon Justert egenkapital Årsresultat Avsatt utbytte Egenkapital Konsern Aksje- Overkurs- Annen Sum Minoritets- Sum Tall i 1000 kr kapital fond egenkap. majoritet interesse egenkapital Rapportert egenkapital Implementering NRS 6 for pensjon Justert egenkapital Kapitalnedsettelse i datterselskap Årsresultat Avsatt utbytte Egenkapital Note 17 Gjeld til kredittinstitusjoner og annen langsiktig gjeld Av selskapets langsiktige gjeld forfaller kr mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt (pr : kr ). Konsernets annen langsiktig gjeld forfaller til betaling Bokført gjeld som er sikret med pant utgjør kr Driftsmidler med en bokført verdi på kr er i tillegg factoringpant stillet som sikkerhet for gjeldsforpliktelsen. Det er i tillegg avgitt negativ pantsettelseserklæring. Banken har inngått avtale med selskapets eiere om kapitaltilskudd for å oppfylle bestemte krav om kontantstrøm. 16

17 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Elverum Energiverk AS Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger Tap ved avgang av driftsmidler Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingsposter Endring i mellomværende med konsernselskaper Endring balanseført pensjonsforpliktelse Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger på langsiktige lånefordringer Likviditetstilgang ved fusjon av heleid datterselskap Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Innbetaling ved kapitalnedsettelse i datterselskap Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Endring kassekreditt Utbetalinger av nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalinger av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Denne består av: Bankinnskudd m.v Ubenyttet driftskreditt

18 Elverum Energiverk, konsern Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap/gevinst ved salg av eiendeler Ordinære avskrivninger Gevinst ved salg av aksjer Endring i balanseført pensjonsforpliktelse Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger på lånefordringer Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Utbetalinger ved nedbetaling av annen gjeld Utbetaling til minoritetsinteresser ved kapitalnedsettelse i datterselskap Endring kassekreditt Utbetalinger av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Denne består av: Bankinnskudd m.v Ubenyttet kassekreditt (limit pr , pr )

19 REVISJONSBERETNING 19

20 VERDISKAPNINGSREGNSKAP Tall i hele kr Verdiskapning Driftsinntekter (unntatt offentlige tilskuddsbeløp) Forbruk av innkjøpte varer og tjenester Brutto verdiskapning i egen virksomhet Kapitalslit (av- og nedskrivninger) Netto verdiskapning i egen virksomhet Finansinntekter Totale verdier til fordeling som er fordelt slik: Verdifordeling Ansatte Brutto lønn og sosiale ytelser (inkl skattetrekk/arb.g.avgift) ,6 % ,2 % Kapitalinnskytere Renter til långiverne ,5 % ,1 % Eieren ,5 % ,8 % Minoritetsinteresser ,1 % ,3 % Stat, kommune Skatter og avgifter ,8 % ,7 % Bedriften Tilbakeholdt for sikring og ny verdiskapning ,5 % ,1 % Verdier fordelt i alt % % Verdiskapningsregnskap Med utgangspunkt i resultatregnskapet viser verdiskapningsregnskapet hvilken verdiskapning som har funnet sted i løpet av året, og hvorledes disse verdiene er fordelt på ulike interessegrupper i samfunnet. Verdiskapningen fordeles på fire interessegrupper: 1. Ansatte som har bidratt med kunnskaper og ferdigheter. 2. Kapitalinnskytere som har bidratt med lånekapital eller aksjekapital. 3. Stat og kommune som har bidratt med samfunnstjenester. 4. Bedriften som har selve forretningsideen. 20

21 VIRKSOMHETENE Elverum Energiverk enkeltkunder i Løten, Åmot, Trysil og Våler. Disse ligger tett inn til kommunegrensa ble et godt år for Elverum Energiverk Nett. Selskapet fikk et høyt driftsresultat og genererte et godt årsresultat som ikke minst skyldes innsatsen fra dyktige medarbeidere. EEV Nett har økt reinvesteringsnivået i Samtidig er Elverum kommune i positiv utvikling, både innen næring og boligbygging. Det har derfor vært høy aktivitet i distribusjonsnettet. De samlede investeringene i 2007 ble 26,9 mill. som er en økning på 73,5 % fra NVEs DEA-analyser viser at nettvirksomheten til EEV Nett var 108,71 % effektiv i Adm.sjef i EEV, Vivi Grøtting Elverum Energiverk er morselskapet i konsernet og eies 100% av Elverum kommune. Selskapets oppgave er å sikre og øke verdiskapningen og avkastningen til Elverum kommune. Dette ivaretas gjennom selskapets helhetlige strategi og bedriftens viktigste ressurs, de ansatte. Elverum Energiverk utbetaler årlig utbytte og renter på ansvarlig lån. I 2007 signerte Elverum Energiverk og Elverum kommune en intensjonsavtale om et årlig utbytte på 11 mill kr hvert år, i perioden 2007 til I 2007 nedbetalte Elverum Energiverk 40 mill kr på sitt ansvarlige lån i Elverum kommune, samt 1 mill kr i renter på ansvarlig lån. Elverum Energiverk har totalt i perioden utbetalt 323,4 mill kr i utbytte, ansvarlig lån og renter på ansvarlig lån til sin eier Elverum kommune og er således en viktig bidragsyter. Elverum Energiverk utfører administrative fellestjenester for datterselskapene og konsernet. Tjenestene leveres fra selskapets avdelinger administrasjonsstøtte, eiendom, IKT, kundesenter, sentralbord og økonomi. Disse tjenestene er spesifisert i avtaler inngått til vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper. EEV Nett har kunder. Forbruket i konsesjonsområdet inklusive nettap ble i 2007 på 300,3 GWh mot 292,1 GWh i Nettet inneholdt ved årets slutt 605 nettstasjoner med en samlet transformatorkapasitet på 149 MW. Fordelingsnettet består av 720 km luftlinje og 550 km jordkabel. Driftsinntektene ble i 2007 på 66,0 mill kr. Økningen fra 2006 (63,9) skyldes for en stor del økt inntektsramme. Ved inngangen til året hadde EEV Nett en mindreinntekt på 3,8 mill kr. Merinntekt ved utgangen av år 2007 var 0,1 mill kr. Dette indikerer et riktig nivå på tariffene for år Av årets merinntekt utgjør KILE 1,7 mill kr. Dette er 0,7 mill kr over budsjett. Overskridelsen er relatert til evaluering og risikovurdering av en uønsket hendelse i forbindelse med strekking av ny jordline. Dette resulterte i økt bruk av planlagte avbrudd. Spesielle værforhold i desember ga nedising av høyspenningslinje ved Bjølset, noe som resulterte i stolpebrudd og store skader på nettet slik at kunder var strømløse i 26 timer. Dette utløste kompensasjon for langvarig avbrudd til 74 kunder. Elverum Energiverk innførte seniorpolitikk fra 1. april Seniorpolitikken tar utgangspunkt i å beholde arbeidstakerne lengre og sikre bedriften verdifull kompetanse ble et godt år for EEV. Driftsresultatet ble forbedret med 2,7 mill kr fra året før samtidig som årsoverskuddet økte med 6,5 mill kr. Forbedring av resultat skyldes at faktureringsavtalen med Elverum kommune ble avsluttet, økte finansinntekter på grunn av kapitalnedsettelsen i Elverum Energiverk Nett samtidig med fokus på forbedringsprosesser og kompetanseutvikling samt dyktige medarbeidere. Elverum Energiverk Nett Elverum Energiverk Nett AS (EEV Nett) eies 51 % av Elverum Energiverk AS og 49 % av Eidsiva Nett AS. Selskapets formål er å bygge, vedlikeholde og forestå drift av anlegg for overføring av elektrisk energi. EEV Netts områdekonsesjon omfatter Elverum kommune samt noen Nettsjef i EEV Nett, Arne Roar Nygård Driftskostnadene ble på 51,7 mill kr. Reduksjonen fra 2006 (57,2) skyldes reduserte nettapskostnader pga lav spotpris, lavere kostnader til overliggende nett, samt aktivering av egne investeringsarbeider. Økningen i driftsog vedlikeholdskostnader er en følge av høy aktivitet i distribusjonsnettet. 21

22 Dette ga et driftsresultat på 14,3 mill kr (6,7). Finansresultatet ble på 3,1 mill kr (1,1). Endringen skyldes nedsettelse av aksjekapitalen og overkursfondet med utbetaling til eierne og renter på lån fra eierne til selskapet. Årsresultatet ble på 8,2 mill kr som er en økning på 49,9 % fra 2006 (5,4). Avkastning på nettvirksomheten Nettvirksomheten inntektsreguleres ved inntektsramme som fastsettes årlig av NVE. Det er vedtatt vesentlige endringer i den økonomiske reguleringen med virkning fra 1. januar Endringene har så langt slått positivt ut for EEV Nett. NVE fattet 1. februar 2008 enkeltvedtak om inntektsramme for 2007 for EEV Nett på 45,815 mill kr. NVE har også gitt varsel om økning i inntektsrammen for Inntektsramme Ved utgangen av 2007 var det 24 ansatte i selskapet hvorav alle er menn. Bransjen er generelt preget av lav kvinneandel. Med Eidsiva Nett som deleier i EEV Nett og industriell partner, er det gjennomført samarbeid innenfor flere driftsrelaterte områder. Dette samarbeidet videreutvikles. Østerdalen Kraftproduksjon Østerdalen Kraftproduksjon AS ble etablert med virkning fra 1. januar 2002 som et resultat av fusjonen mellom EEV Produksjon AS og NØK Produksjon AS. Selskapets formål er å bygge, vedlikeholde og forestå drift av anlegg for produksjon av energi, samt sørge for varig lønnsom avsetning av krafttilgangen gjennom konkurransedyktige produkter og priser. Østerdalen Kraftproduksjon AS eier kraftverkene nye og gamle Skjefstadfossen i Elverum, Einunna i Folldal og Sølna i Alvdal med en gjennomsnittlig samlet årlig produksjon på 188 GWh. Eidsiva Vannkraft AS (EVk) har drift og vedlikehold av kraftverkene. Elverum Energiverk AS eier 67 % og A/L Nord-Østerdal Kraftlag eier de resterende 33 % i Østerdalen Kraftproduksjon AS. Selskapet er offentlig eid i konsesjonsrettslig sammenheng, og alle konsesjoner er derfor uten hjemfallsklausuler. Selskapet har i 2007 hatt følgende produksjon (tall i GWh): Kraftverk 2007 Middelproduksjon Skjefstadfossen, nye 128,6 113,4 Skjefstadfossen, gamle 15,9 13,8 Einunna 72,7 59,4 Sølna 2,1 1,9 SUM 219,3 188,5 Selv om det nye reguleringsregimet slår positivt ut for EEV Nett i 2007 og 2008 gir det uforutsigbarhet i hvordan drift, investeringer og effektiviseringstiltak påvirker effektivitetsmålingene og kostnadsnormen. Det er knyttet betydelig usikkerhet til fremtidige inntektsrammer. Arbeidsmiljøet anses som godt. Samarbeidet med de ansatte og tillitsvalgte har vært konstruktivt og bidratt positivt til driften. Det har vært høy aktivitet i distribusjonsnettet og motiverte ansatte har bidratt til at selskapet har greid å oppfylle målene for Selskapet arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet for å redusere antall sykedager. Sykefraværet i EEV Nett var på 435 sykedager i Dette utgjorde 7,2 % av den totale arbeidstiden i regnskapsåret hvorav en stor andel skyldes langtidsfravær. Det er registrert to uønskede hendelser som har ført til sykemelding i løpet av regnskapsåret. Det er imidlertid ikke registrert arbeidsrelaterte sykdommer i regnskapsåret. Samlet årsproduksjon ble 219,3 GWh som er 30,8 GWh høyere enn normalt og 30,8 % høyere enn året før. Den store økningen i produksjonen fra 2006 skyldes stansen på 4,5 måneder i forbindelse med rehabiliteringen i Skjefstadfossen. Produksjonen har vært god gjennom hele 2007, men i særlig grad gjelder dette første halvår som ga gode tilsig i vinterperioden. Snømagasinene ved inngangen til 2007 var normale og avsmelting over en lengre periode gjorde at produksjonsapparatet til ØKAS kunne utnytte tilsiget godt. Einunna kraftverket hadde i 2007 en all time high produksjon med 72,7 GWh. En medvirkende årsak til dette var god magasinfylling ved inngangen til året og noe sterkere nedtapping av magasinene før jul. Magasinendringene utgjorde en merproduksjon på 5,6 GWh. For landet som helhet var produksjonen i 2007 på 137,3 TWh, en økning på 12,9 % fra året før. Brutto omsetning i driftsåret 2007 ble 46,5 mill kr mot 44,5 mill kr i Driftsresultatet ga et overskudd på 22,7 mill kr mot 25,4 mill kr i året før. Selskapets årsresultat ga et overskudd på 12,1 mill kr mot 12,4 mill kr i

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

NY LOGO OG PROFILERING

NY LOGO OG PROFILERING 1 NY LOGO OG PROFILERING påklaget av Norsk Teknologi. Norsk Teknologi har påklaget en rekke fjernvarmevedtak fra NVE, og Olje- og energidepartementet behandler disse sakene fortløpende. Forsvaret og Elverum

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

97. driftsår. Årsrapport 2006. 97. driftsår. Elverum Energiverk

97. driftsår. Årsrapport 2006. 97. driftsår. Elverum Energiverk 97. driftsår Årsrapport 2006 97. driftsår Elverum Energiverk 1 MILJØVENNLIG FORNYBAR ENERGI I et normalår er den totale kraftproduksjonen til våre kraftverk 190 GWh (190 000 000 kwh). I 2006 gjennomgikk

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Elverum Energi AS Kirkevegen 2 ÅRSRAPPORT 2406 Elverum Postboks 21 2401 Elverum www.elverumenergi.no

Elverum Energi AS Kirkevegen 2 ÅRSRAPPORT 2406 Elverum Postboks 21 2401 Elverum www.elverumenergi.no ÅRSRAPPORT Innholdsfortegnelse Jubileet 1 Elverum Energi 100 år! 2 Kraftfull feiring 3 Styrets beretning Regnskap 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 20 Verdiskapningsregnskap

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer