s( i L. Sbh LL I Sksi. : AN,d, Det innkalles til ordinær generalforsamling i Telemark og Vestfold Regionteater A/S

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "s( i L. Sbh LL I Sksi. : AN,d, Det innkalles til ordinær generalforsamling i Telemark og Vestfold Regionteater A/S"

Transkript

1 Tileierne, styremedlemmer og varamedle. i Telemark og Vestfold Regionteater A/S s( i L. Sbh LL I Sksi. : AN,d, 2z MAI2012 C le 2012 iteater [ Hollenderigata Skien Postboks SKIEN Telefon: Fax: Org. nr.: INNKALLING T1L ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Telemark og Vestfold Regionteater A/S TIRSDAG DEN 26. JUNI KL MØTESTED: HØYERS HOTEL, SKIEN Saksliste: Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder. Valg av personer til å undertegne protokollen. Fastsetting av resultatregnskap og balanse, disposisjon av årets overskudd. Godkjenning av styrets årsmelding Vedtektsendring Valg av styremedlemmer og varamedlemmer Fastsetting av godtgjorelse til revisor og styremedlemmer. Skien, 15. mai 2012 / Gi;y*le Kopi: Kulturdepartementet

2 TIL GENERALFORSAMLINGEN I TELEMARK OG VESTFOLD REGIONTEATER A/S Sak 4. Fastsetting av resultatregnskap og balanse, disponering av årets overskudd. Regnskapet fremkommer med et overskudd på kr ,- Styret anbefaler generalforsamlingen å overføre overskuddet til annen egenkapital. Sak 5. Styrets årsmelding vedlagt. Sak 6. Vedtektsendring. Staten v/kulturdepartementet har overlatt tilfylkeskommunen (e) å oppnevne styremedlemmer. Dette innebærer vedtektsendring. Forslag til endringer vedlagt. Vedlagt også brev fra KKD av Forslag til endringer i vedtektene 3. Forslag i rød skrift. Forslag til endring i 9: Forslag i rødt. Denne setningen tas ut fordi Tønsberg ikke lenger er eier. Sak 7. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer. Styrets representanter, vaigt av eierne har 4 års funksjonstid. Ansattes representanter har 1 års funksjonstid. Følgende er på valg: Alle, jfr. vedtektsendring Sak 8. Fastsetting av honorar til revisjon og styremedlemmer: Revisor for Telemark og VestToldRegionteater A/S er Revisjonsselskapet A/S, valgt i ekstraordinær generalforsamling 24. juni Honorar for revisjon 2011 er satt til kr ,- Konsulentbistand kr ,- Godtgjorelse for styredeltagelse har i 2011 vært: Styreleder: kr ,- på årsbasis kr 700- pr. time i møter kr 2000,- på årsbasis til dekning av telefon. Styremedlemmer: kr 700,- pr. time i moter

3 Årsregnskap for 2011 TELEMARKOG VESTFOLDREGIONTEATERAS 3717 SKIEN Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning

4 Resultatregnskap for 2011 TELEMARK OG VESTFOLD REGIONTEATER AS Note Salgsinntekt Annen driffsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad (18 615) (25 789) Lønnskostnad 2 ( ) ( ) Avskrivning på varige driftsm. og imrnatr. eiendeler 3 ( ) ( ) Annen driftskostnad 2 ( ) ( ) Sum driftskostnader ( ) ( ) Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Netto finans Ordinært resultat før skattekostnad Ordinært resultat Arsresultat Overføringer Annen egenkapital Sum

5 Balanse pr. 31. desember 2011 TELEMARK OG VESTFOLD REG1ONTEATER AS EIENDELER Anieggsmidler Varigedriftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign Sumvarige driftsmidler Sum anleggsmidler Note Omløpsmidler Varer Sum varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sumfordringer Bankinnskudd, kontanter oglignende Sum bankinnskudd,kontanterog lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

6 Noter til re nska et for Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapeter satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikkfor små foretak. Inntektsføringved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Folgende klassifiserings- og vurderingsprinsipper er anvendt: Omløpsmidlerog kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller tii betaling innen et år, samt poster som knytter seg til varekretsløpet.øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/ langsiktig gjeld. Omløpsmidlervurderes til laveste verdi av anskaffelseskostog virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidlervurderes til anskaffeiseskost, men nedskrivestil virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktiggjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer: Kundefordringerog andre fordringer er bokført til pålydende med fradrag for avsetning til forventet tap. Varebeholdninger: Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskostetter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Varigedriftsmidler: Anleggsmidlerer bokført til historisk anskaffelseskost. Driftsmidleneavskrives årlig lineært med grunnlagi driftsmidlets økonomiske levetid. Note 2 Ansatte, godtgjorelser, lån til ansatte m.v Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre lønnskostnader Sum lonnskostnader Gjennomsnittlig antall fast ansatte engasjerte skuespillere, seenografer og lignede gjennom året Godtgjorelser 2011 Daglig leder Styret Lønn daglig leder Annen godtgjørelse Side 1 av 3

7 Noter til re nska et for 2011 ' 3,- ': " Pensjonsforpliktelsenefor samtlige ansatte er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikringsom omfatter alle fast ansatte, totalt 25 stykker. Aldersfordelingener som følger: Aldersgruppe: < 20 år 0 20 > 30 år 2 30 > 40 år 4 40 > 50 år 6 50 > 60 år 4 60 år > 9 Forpliktelsener ikke balanseført, og den årlige pensjonspremien anses som årets pensjonskostnad. Årets netto pensjonskostnad fremkommer på følgende måte: Utbetalt pensjon 0 Reduksjon balanseført direkte pensjonsforpliktelse 0 Årets pensjonspremie (resultatført som pensjonskostnad) Innektsført avkastn. på pensjonspremiefond (red. pensjonskostn.) Netto pensjonskostnad Revisor Kostnadsførtrevisjonshonorar for 2011 utgjør kr inkl.mva. I tillegg kommer andre tjenester med kr inkl.mva. Note 3 Vari e driftsmidler Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets ordinære avskrivninger Note 4Antall aksjer, aksjeelere m.v. SelskapetsaksjekapitaI er på kr fordelt på 6 aksjer å kr Selskapets aksjonærer er: Antall aksjer Eierandel Verv i selskapet Telemark Fylkeskommune 2 33,3 % Vestfold Fylkeskommune 2 33,3 % Skien Kommune 2 33,3 % Side 2 av 3

8 Noter til re nska et for _ Note 5 Egenkapital Aksjekapitafond Overkurs- Annen Egenkapital egenkap. SUM Pr Nedskrivningav aksjekapital mltilbakebetaling tilaksjonær Egenkapital før resultatdisponering Årets resultat Foreslått utbytte Pr, 31.12, Note 6 Bundne midler I posten inngår bundne bankinnskudd med kr Note 7 Annen driftsinntekt. Annen driftsinntekt består av følgende poster: Driftstilskuddstaten DriftstilskuddTelemark fylkeskornmune DriftstilskuddVestfold fylkeskommune DriftstilskuddSkien kommune DriftstilskuddTønsberg kommune Billett- og programsalg Andre inntekter Sum annen driftsinntekt Side 3 av 3

9 Balanse pr. 31. desember 2011 TELEMARK OG VESTFOLD REGIONTEATER AS Note EGENKAPITALOG GJELD Egenkapital Innskuttegenkapital Aksjekapital(6 aksjerå kr ,00) 4,5 Sum innskuttegenkapital Opptjentegenkapital Annen egenkapital Sum opptjentegenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktiggjeld Leverandørgjeld Skyldigeoffentligeavgifter Annen kortsiktiggjeld Sum kortsiktiggjeld Sum gjeld Sum egenkapitalog gjeld SKIEN, TELEMARK0"GVESTFOLDREGIONTEATERAS, 6 f Gry Wi Olaf s a Frode Bakken Dagjigi er Styrets leder Styremedlem,strid EidemNordal Styremedlem H gessonola StyretemStyremedlem CiA4.-{-å(Y\ Otnes Rune Gåsoddennut StyremedlemStyremedlem EinarAas / Per-EivindJohansen Styremedlem

10 STYRETS BERETNING FOR TELEMARK OG VESTFOLD REGIONTEATER A/S 2011 VIRKSOMHETEN Telemark og Vestfold regionteater A/S, til daglig kalt Teater Ibsen, er et offentlig finansiert teater organisert som et aksjeselskap. Aksjene eies av : Telemark Fylkeskommune 2 aksjer 33,3%,Vestfold Fylkeskommune2 aksjer 33,3% og Skien Kommune 2 aksjer 33,3% Teater Ibsen ble etablert i 1975og hadde i faste ansatte. I tillegg ble det engasjert skuespillere, instruktører, scenografer, koreografer, lysdesignere, kostymedesignere og teknisk personale. Teatrets repertoar legges av kunstnerisk leder i samråd med kunstnerisk råd. Repertoaret består av egenproduserte forestillinger, samarbeidsproduksjoner, innkjøpte forestillinger og gjestespill. Det ble spilt 221 forestillinger for publikummere.. Teater Ibsen er et regionteater med turneplikt. Teater Ibsen's forretningsadresse er i Skien og turneområde er Vestfold og Telemark fylker. UTVIKLING I RESULTAT OG STILLING Styret mener regnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av selskapets virksomhet. Teatret har fri egenkapital og god likviditet. GRUNNLAG FOR FORTSATT DRIFT Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetning. ARBEIDSMILJØ I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over totalt sykefravær blant selskapets ansatte. Sykefraværet for 2011 utgjorde 6,33 % Dette er en økning i forhold til 2010 på 4,5%. Økningen skyldes 4 langtidssykemeldinger hvor ingen skyldesjobbmessige forhold, Det er styrets bestemte oppfatning at den generelle trivselen på arbeidsplassen er god. Det har ikke vært ulykker eller skader av vesentlig betydning i Teater Ibsen er tilknyttet bedriftshelsetjeneste og følger lover og regler i sitt arbeide med HMS. LIKESTILLING Det foretas ikke forskjellsbehandling i strid med regelverket. Styret mener at Teater Ibsen tilfredsstiller kravene og har derfor ikke iverksatt spesielle tiltak i 2011 YTRE MILJØ Styret mener at Teatre Ibsen ikke forurenser det ytre miljø. Det utføres kildesortering av avfall henhold til kommunale vedtekter. SKIEN, TELE ARK OG VESTFOLD REGIONTEATER AS O a rasta s refo nn Knut Einar Aas nestformann Frode Bakken styremedlem st.id Eidem Nordal.emedlem Per-Eivind Johansen styremedlem Heg ansson styremedlem Z kk., tki,fat Rune Gåsodden styremedlem - 6)(-P Ola Otnes_ styremedle Gry r?,gj g leder

11 REVISJONSSELSKAPET AS Mediem av Den norske revisorforening Til generalforsamlingen i Telemark og Vestfold Regionteater AS REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Telemark og Vestfold Regionteater AS som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvarfor årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. www,revisjonsselskapet.no POSTADRESSE: KONTORADRESSE: TELEFON: TELEFAX: AVD. Bø: FORETAKSREGISTERET: Postboks 2774 Kjerbekk LyngMckvegen Begata 52 NO MVA 3702 Skien 3736 Skien 3800 Be i Telemark ne Tir.:

12 REVISJONSSELSKAPET AS Modiern av Don norske revisorforening Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Telemark og Vestfold Regionteater AS per 31. desember 2011 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovensregler og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelse om ovrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Skien, den 17. april 2012 REVISJONSSELSKAPET AS o ro Aa, acker Registrert revisor

13 Vedtatt i ekstraordinær generalforsamling VEDTEKTER FOR TELEMARK OG VESTFOLD REGINOTEATER AS 1 Virksomhet Telemark og Vestfold Regionteater AS skal gjennom egen virksomhet og i samarbeid med frie grupper og andre teatre gi Mnbyggernei Vestfold og Telemark et profesjonelt og allsidig teatertilbud. Det skal arbeides for å øke interessen og forståelsen for teater som uttrykksmiddel. Styret kan vedta et kunstnernavn som en kan bruke ved presentasjoner av teatret og teatrets kunstneriske tilbud. 2 Aksjekapital Aksjekapitalen er på kr ,- fordelt på seks aksjer å kr ,-. Aksjene kan bare eies av Vestfold fylkeskommune, Telemark fylkeskommune og Skien kommune. Selskapets foltetningskommuneer Skien kommune. 3 Styret Styret for selskapet skal ha syv medlemmer. Vestfold tylkeskommune og Telemark fylkeskommune skal hver ha to medlemmer og ett varamedlem. Skien kommune skal ha ett medlem og ett varamedlem. Styreleder velges av en av fylkeskommunene og nestleder av den andre fylkeskommunen. Styret for selskapet skal ha åtte medlemmer. Vestfold fylkeskommune, Telemark fylkeskommune og Skien kommune skal hver ha ett medlem med personlige varamedlernmer. Tre medlemmer og ett varamedlem velges etter framlegg fra Staten ved Kulturdepartementet. To medlemmer av styret med personlige vara skal velges av og blant selskapets faste tilsatte/iteffirsengasjerte. Den ene av disse slyremedlemmene skal velges av og mellom det kunstneriske personale, og den andre av og mellom det ovrige personalet. To medlemmer av styret med personlige vara skal velges av og blant selskapets faste tilsatte/helårsengasjerte. Den ene av disse styremedlemmene skal velges av og mellom det kunstneriske personalet, og den andre av og mellom det øvrige personalet. Styremedlemmene og varamedlemmenes de tilsatte som velges for ett ar. funksjonstid er fire år, bortsett fra representanter for Styremedlemmene og varamedlemmenes funksjonstid er fire år bortsett fra representanter for de tilsatte som velges for ett år. Generalforsamlingen velger nestleder for to år av gangen. Styreleder skal velges mellom Statens sine medlemmer etter forslag fra Kulturdepartementet. Styret er vedtaksfort når fire medlemmer er tilstede. Styret er vedtaksført når fem medlemmer er tilstede. 4- Styret sin virksomhet Styret representerer selskapet utad og er ansvarlige for selskapets virksomhet. Styret skal se til at selskapets formål blir fremmet i samsvar med de økonomiske rammene for driften og andre vilkår som følger av offentlige tilskudd. I samsvar med gjeldende retningslinjer skal styret innen utgangen avjanuar måned hvert år utarbeide arbeidsbudsjett for driften på grunnlag av lovnader som er gitt og påventet egeninntekt. Arbeidsbudsjettet skal sendes de som tar del i finansieringen til endelig godkjenning.

14 Styret plikter å se til at regnskapsførselen og formuesforvaltning er underlagt så god kontroll som en mener er nødvendig. Styret ansetter teatersjef/kunstnerisk leder og direktør/adm.direktør. Styret overlater til teatersjef/kunstnerisk leder, i samråd med direktør/adm.direktør, å foreta ansettelser innenfor vedtatt budsjett. Ansettelser utover budsjettets rammer skal behandles av styret. Styreleder alene, eller to styremedlemmer sammen, tegner selskapets firma. Etter enstemmig vedtak styret kan det bli meddelt prokura. 5 - Kunstneriske sporsmål Styret overlater til en teatersjef/adm.direktør å ta avgjørelser om repertoar og kunstneriske spørsmål ellers, innenfor den økonomiske rammen som styret har fastsatt og i samsvar med retningslinjene i pkt. 6 (Hovedarbeidsoppgavene) i avtalen mellom eierne. Styret skal til enhver tid bli holdt orientert og ha mulighet til på forhånd å drøfte repertoar og planer for kunstnerisk virksomhet i det hele. 6 Teatersjefen/adm.direktor Teatersjefen/adm.direktøren skal ha ansvar for den kunstneriske og administrative ledelsen av selskapet. Han/hun skal under dette følge de retningslinjene og tilvisninger styret gir. Etter vedtak av styre skal Teatersjefen/adm.direktør til enhver tid sørge for at selskapets virksomhet er organisert på en tilfredsstillende måte. Teatersjefenladm.direktøren plikter å sørge for at saker som blir lagt fram i styret er forsvarlig forberedt. 7 Regnskapsår/innkalling til generalforsamiing Regnskapsåret for selskapet følger kalenderåret. Innen seks måneder etter utgangen av regnskapsåret skal en holde ordinær generalforsamling i selskapet. Innkalling til generalforsamlingen skjer skriftlig til aksjonærene med minst en måneds varsel. 8 Generalforsamling På generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres: la. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse. lb. Godkjennelse av styrets årsmelding. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer. Valg av formann og varaformann til styret. Valg av revisor ved skifte. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor og styremedlemmer. Andre saker oppført i innkallelsen til generalforsamlingen. 9 Kontroll Styreformannen sender årsoppgjør, årsberetning, revisjonsberetning og utskrift av generalforsamlingsprotokollen til aksjonærene og til Kulturdepartementet innen I. juli hvert år. Den valgte revisoren skal uten hensyn til regler om taushetsplikt ha mulighet til å gi Kulturdepartementet, og egne eiere de opplysninger som de til enhver tid måtte ønske. Riksrevisjonen, fylkesrevisor i Vestfold, fylkesrevisor i Telemark, revisjonssjefen i nedre Telemark Kommunerevisjon og revisjonssjefen i Tønsberg revisjonsdistrikt har rett til å kreve de opplysningene som de finner påkrevd for sin kontroll, så vel fra styret som administrasjon og revisor. Forslag til og revisjonssjefen i Tonsberg revisjonsdistrikt setningell utgår.

15 10 Budsjettbehandlingfregnskap Styret fastsetter teatrets arbeidsbudsjett, jmf. 4, 1.avsnitt I regnskapsåret kan styret bare vedta dekning av utgifter over de budsjetterte, såframt dette kan skje innenfor rammen av de offentlige tilskudd som er lovet.

16 tt.r DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Fylkeskommuner og kommuner ' J.nu 2.(35 Te.aer 1.5sen 00 OKT203 KOPI NkW nr.: Deres ref Vårref Dato 2010/00000KAILK:akd Overførselav ansvarfor oppnevningav styremedlemmer Det vises til brev fra departementet av 2. mars 2010vedrørende overføring av ansvaret for oppnevningav styremedlemmer tilfylkeskommunene. I brevet er det vist til Ot.prp. nr. 10 ( )Om lov om endringeriforvaltningslovgivningenmv. (gjennomføringav forvaltningsreformen),der det legges det opp til at fylkeskommunene skal få større ansvar for oppnevning av styreledere og styremedlemmer til region-/ landsdelsinstitusjoner og knutepunktinstitusjoner fra 2010: "Hovedregelenskal voereat ansvaretfor oppnevn4ingav styrelederog eventueltnoen elleralle av de offentligoppnevntestyremedlemmene,skalforeslåsav hlkeskommunene. Spørsmåletmå underleggesen konkret vurderingfor hver enkelt institusjon.detforutsettessamhandlingmellomkultur- ogkirkedepartementet, vedkommendehlkeskommune, involvertekommuner og institusjoneneom dette." Høringsfristenvar 25. mai 2010.Forslaget som ble sendt ut opprettholdes med følgende endringer: Departementet tar til etterretning at Oslo kommune ikke oppnevner representanter til private institusjoner som de samhandler med. Det vil derfor inntilvidere ikke bli endringer i den statlige oppnevning for øyafestivalen, Ultima Oslo Contemporary Musiefestivalog Stiftelsen Horisont/Mela. I utgående brev fra departementet ble det foreslått at staten fortsatt skulle oppnevne styreleder med vara for Nordnorsk Opera og Symfoniorkester og Festspillene i Nord-Norge. Departementet har kommet til at disse to institusjonene likevel skal følge hovedregelen om at staten ikke oppnevner noen styrerepresentanter fra neste ordinære styrevalg. Postadresse Kontoradresse Telefon- sentralbord Kunstavdelingen Saksbehandler Postboks8030Dep Akersg Telefaks Inger LiseKurseth 0030Oslo Org. nr,

17 Endringer i oppnevningsreglene forutsettes gjennomført for følgende institusjoner: Punkt Ø Kvinnemuseet Solør-Odalsmuseene Norsk Skogmuseum Henie Onstad kunstsenter Norsk Industriarbeidermuseum Sørlandets kunstmuseum Lillehammerkunstmuseum Norsk Sjøfartsmuseum, Stiftelsen Kulturkvartalet Nordeafieldske Kunstindustrimuseum StiklestadNasjonale Kultursenter A/S (SNK) RogalandKunstmuseum Bogstad Stiftelse Agder Teater Carte Blanche HaugesundTeater Hedmark Teater HordalandTeater HålogalandTeater NordlandTeater Nord-TrøndelagTeater RogalandTeater Sogn og Fjordane Teater Teater Ibsen Teatret Vårt TrøndelagTeater Trondheim Symfoniorkester StavangerSymfoniorkester StiftelsenKristiansand Symfoniorkester Det Norske Blåseensemble Olavfestdagene Molde Internasjonale jazzfestival Førde Internasjonale Folkemusikkfestival Festspillenei Elverum Notodden Bluesfestival Nordnorsk Opera og Symfoniorkester Festspillenei Bergen Festspillenei Nord-Norge. Departementet minner om at det vilvære nødvendig å gjennomføre vedtektsendringer. Side2

18 For Festspillene i Bergen vil departementet fortsatt oppnevne styreleder med vararepresentant. Når det gjelder det nye teater- og konserthuset Kilden (TKS)IKSsom bygges for bl. a. Agder Teater, Kristiansand Symfoniorkester og Opera Sør, mener departementet at det er ønskelig med statlig oppnevning av styreleder med varamedlem fra det tidspunktet de tre institusjonene som mottar statlig driftstilskudd- Agder Teater, Kristiansand Symfoniorkester og Opera Sør - går inn i driften av det fremtidige selskapet. Etter det departementet er kjent med, vil dette skje sommeren 2011.Når det gjelder Riddu Riddu Festivala, viser departementet til at det nylig er oppnevnt ett styremedlem med varamedlem. Departementet vil vurdere sin oppnevningtil festivalen i forbindelse med neste styreperiode. Med hilsen KjellMyhren e.f. ekspedisjonssjef Roy Kristiansen e.f. ekspedisjonssjef Kopi:Berørte institusjoner jf. ovenfor. Norsk teater- og orkesterforening. ABM-utvikling Side3

19 Museumsfeltet Punkt Ø Østfold fylkeskommune, Moss kommune Henie Onstad kunstsenter Akershus fylkeskommune, Bærum kommune Norsk Industriarbeidermuseum - Telemark fyikeskommune, Tinn kommune Sørlandets kunstmuseum - Vest-Agder fylkeskornmune, Aust-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune Lillehammer kunstmuseurn - Oppland fylkeskommune, Lillehammer kommune Norsk Sjaartstnuseum Stiftelsen - Oslo kommune Kulturkvartalet Møre og Romsdal fylkeskommune og Alesund kommune Stiklestad Nasjonale Kultursenter A/S (SNK) - Nord-Trøndelag fyikeskommune og Verdal kommune Rogaland Kunstmuseum - Stavanger kommune Teater- og musikkfeltet Agder Teater - Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune, Grimstad kommune, Arendal kommune Carte Blanehe - Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune Haugesund Teater Rogaland fylkeskommune, Haugesund kommune Teater Innlandet Hedmark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune Hordaland Teater Hordaland fylkeskommune Hålogaland Teater - Troms fylkeskommune,finnmark fylkeskommune, Tromsø kommune Nordland Teater - Nordland fylkeskommune, Rana kommune Nord-Trøndelag Teater - Nord-Trøndelag fylkeskommune, Verdal kommune Rogaland Teater Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune Sogn og Fjordane Teater - Sogn og Fjordane fylkeskommune, Førde kommune Teater Ibsen - Vestfold fylkeskommune, Telemark fylkeskommune, Skien kommune, (Tønsberg kommune) Teatret Vårt - Møre og Romsdal fylkeskommune, Molde kommune Trøndelag Teater - Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune Trondheim Symfoniorkester - Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune Stavanger Symfoniorkester - Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune Stiftelsen Kristiansand Symfoniorkester Vest- Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune Det Norske Blåseensemble - Østfold fylkeskommune, Halden kommune Olavfestdagene Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune Molde Internasjonale Jazzfestival - Møre og Romsdal fylkeskommune, Molde kommune Førde Internasjonale Folkemusikkfestival Sogn og fjordane fylkeskommune, Førde kommune Ultima - Oslo kommune Festspiiiene i Elverum - Hedmark fylkeskommune, Elverum kommune Notodden Bluesfestival - Telemark fylkeskommune, Notodden kommune Øyafestivalen Oslo kommune Stiftelsen Horisont/Mela Oslo kommune Riddu Riddu Troms fylkeskommune, Sametinget, Kåfjord kommune Kilden (TKS)IKS Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, Kristiansand, Grimstad,Arendal kommuner Nordnorsk Opera og Syrnfoniorkester - Nordland fyikeskommune, Troms fylkeskommune, Finnmarkfylkeskommune, Bodø kommune, Tromsø kommune Festspillene i Bergen - Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune Festspillene i Nord- Norge - Nordland fyikeskommune, Troms fylkeskommune, Finnmark fyikeskommune, Harstad kommune

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Telemark og Vestfold Regionteater A/S

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Telemark og Vestfold Regionteater A/S Fylkesordfører Terje Riis-Johansen Telemark fylkeskommune Fylkesordfører Per-Eivind Johansen Vestfold fylkeskommune Ordfører Hedda Foss Five Skien kommune Kopi til: styremedlemmer og varamedlemmer i Telemark

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 1 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-02G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Årsoppgjør for 2014 Som bakgrunn for

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Innhold Resu ltatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetn ing 12 335 568 11 800 760 Prosjektsinntekter Sum driftsinntekter 4 695 024

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til generalforsamling i Songvaar Vekst AS onsdag 23. april 2014 kl. 9.00 i Søgne Rådhus. Saker til behandling: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Konstituering

Detaljer

Compello Software AS. Arsberetning 2010

Compello Software AS. Arsberetning 2010 Compello Software AS Arsberetning 2010 Virksomhetens art og beliggenhet Compello Software AS utvikler standard programvare for automatisering og effektivisering av administrative prosesser. Selskapet lanserte

Detaljer

Stiftelsen INTERNASJONALT SENTER 1BODØ. Elektroolsk adrosoot

Stiftelsen INTERNASJONALT SENTER 1BODØ. Elektroolsk adrosoot Stiftelsen ) 967 INTERNASJONALT SENTER 1BODØ Postadresse : Bosolcsodrosso : Telefoe og fax : Org.nr. : 9001 Bedia sisesta 37 75 52 24 04 552 532 Ole MVA Elektroolsk adrosoot JBO oranwisootoreno Til Bodø

Detaljer

Møteinnkalling. PS 12/14 Årsberetning og regnskap Vebjørn Oddens gavefond 2013 PS 13/14 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nore og Uvdal 2013

Møteinnkalling. PS 12/14 Årsberetning og regnskap Vebjørn Oddens gavefond 2013 PS 13/14 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nore og Uvdal 2013 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 12-13 Utvalg: Hovedutvalget for livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 1.4.214 Tidspunkt: 14: Informasjon: Orientering om Uvdal skole v/lars Granhaug

Detaljer

Godkjenning av rekneskap for 2012

Godkjenning av rekneskap for 2012 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside: http://www.kandu.no Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga 2013 SAK 3, FORBEREDT AV

Detaljer

-Årsberetning. -noter -Revisjonsberetning

-Årsberetning. -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Drammen 213 Organisasjonsnummer 979 254 r2t -Årsberetning -Ärsregnskap -resultafiegnskap -balanse -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Drammen ÅnsnpnnrNlNc

Detaljer

ÅRSMELDING. Jæren distriktspsykiatriske senter AS. Forsidefoto: Painted Cow / Kristian Salte

ÅRSMELDING. Jæren distriktspsykiatriske senter AS. Forsidefoto: Painted Cow / Kristian Salte ÅRSMELDING 2011 Jæren distriktspsykiatriske senter AS Forsidefoto: Painted Cow / Kristian Salte Virksomheten ved NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS Direktør Asle Torland NKS Jæren distriktspsykiatriske

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 1 Sameiet Kolbotnveien 46 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte 2014

Innkalling til ordinært årsmøte 2014 1 Etterstadkroken Vel Innkalling til ordinært årsmøte 2014 Ordinært årsmøte i Etterstadkroken Vel avholdes torsdag 12. juni 2014 kl. 19:00 på Rica Helsfyr Hotel, Strømsveien 108. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

Til andelseierne i Stenbråtlia borettslag

Til andelseierne i Stenbråtlia borettslag 1 Stenbråtlia borettslag Til andelseierne i Stenbråtlia borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Årsrapport 2010 Årsrapport 2010

Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Direktøren har ordet Ved inngangen av 2010 løp kulturminneåret ut. Men for NIKU er hvert år et kulturminneår. Det som er viktig er at kulturminner ikke står alene som et mål i seg selv.

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011

Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011 1 Norges Bilbransjeforbund Dokumenter til generalforsamlingene i 2011 2 Innhold Dagsorden for generalforsamlingen i Forbundet 2 Dagsorden for generalforsamlingen i Servicekontoret 2 Årsberetning 2010 3

Detaljer

R-sak 1/12 Regnskap 2011

R-sak 1/12 Regnskap 2011 NORSK MUSIKKRÅD Rådsmøte 20.04.12 R-sak 1/12 Regnskap 2011 Bakgrunn I henhold til Norsk musikkråds vedtekter 7.2 skal Rådsmøtet behandle Norsk musikkråds regnskap for musikktingets periode første år. Vurderinger

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK. Rollag Elverks (RE) styre, administrasjon og ansatte fikk også i 2011 nye utfordringer på flere områder.

L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK. Rollag Elverks (RE) styre, administrasjon og ansatte fikk også i 2011 nye utfordringer på flere områder. FOR L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK Elverksjefens vurdering. Rollag Elverks (RE) styre, administrasjon og ansatte fikk også i 2011 nye utfordringer på flere områder. Det er få kunder i et stort geografisk

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Borettsiaget Skredbakka

Borettsiaget Skredbakka Borettsiaget Skredbakka Innkalling til generalforsamling mandag 26. mars 2012 kl. 18:00 på Sunde sykehjem Forretningsfører: Stavanger Boligbyggelag Løkkeveien 51 4008 Stavanger telefon 51 84 95 00 www.stavancier-boliabvaaelaa.no

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Til andelseierne i Økernly Borettslag

Til andelseierne i Økernly Borettslag 1 Økernly Borettslag Til andelseierne i Økernly Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag 1 Lysehagan Borettslag Til andelseierne i Lysehagan Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Tøyenhus Borettslag

Til andelseierne i Tøyenhus Borettslag 1 Tøyenhus Borettslag Til andelseierne i Tøyenhus Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag 1 Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 1 AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Hus A1 og A2 Sameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Hus A1 og A2 Sameie 1 Marienfryd Hus A1 og A2 Sameie Til seksjonseierne i Marienfryd Hus A1 og A2 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer