s( i L. Sbh LL I Sksi. : AN,d, Det innkalles til ordinær generalforsamling i Telemark og Vestfold Regionteater A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "s( i L. Sbh LL I Sksi. : AN,d, Det innkalles til ordinær generalforsamling i Telemark og Vestfold Regionteater A/S"

Transkript

1 Tileierne, styremedlemmer og varamedle. i Telemark og Vestfold Regionteater A/S s( i L. Sbh LL I Sksi. : AN,d, 2z MAI2012 C le 2012 iteater [ Hollenderigata Skien Postboks SKIEN Telefon: Fax: Org. nr.: INNKALLING T1L ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Telemark og Vestfold Regionteater A/S TIRSDAG DEN 26. JUNI KL MØTESTED: HØYERS HOTEL, SKIEN Saksliste: Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder. Valg av personer til å undertegne protokollen. Fastsetting av resultatregnskap og balanse, disposisjon av årets overskudd. Godkjenning av styrets årsmelding Vedtektsendring Valg av styremedlemmer og varamedlemmer Fastsetting av godtgjorelse til revisor og styremedlemmer. Skien, 15. mai 2012 / Gi;y*le Kopi: Kulturdepartementet

2 TIL GENERALFORSAMLINGEN I TELEMARK OG VESTFOLD REGIONTEATER A/S Sak 4. Fastsetting av resultatregnskap og balanse, disponering av årets overskudd. Regnskapet fremkommer med et overskudd på kr ,- Styret anbefaler generalforsamlingen å overføre overskuddet til annen egenkapital. Sak 5. Styrets årsmelding vedlagt. Sak 6. Vedtektsendring. Staten v/kulturdepartementet har overlatt tilfylkeskommunen (e) å oppnevne styremedlemmer. Dette innebærer vedtektsendring. Forslag til endringer vedlagt. Vedlagt også brev fra KKD av Forslag til endringer i vedtektene 3. Forslag i rød skrift. Forslag til endring i 9: Forslag i rødt. Denne setningen tas ut fordi Tønsberg ikke lenger er eier. Sak 7. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer. Styrets representanter, vaigt av eierne har 4 års funksjonstid. Ansattes representanter har 1 års funksjonstid. Følgende er på valg: Alle, jfr. vedtektsendring Sak 8. Fastsetting av honorar til revisjon og styremedlemmer: Revisor for Telemark og VestToldRegionteater A/S er Revisjonsselskapet A/S, valgt i ekstraordinær generalforsamling 24. juni Honorar for revisjon 2011 er satt til kr ,- Konsulentbistand kr ,- Godtgjorelse for styredeltagelse har i 2011 vært: Styreleder: kr ,- på årsbasis kr 700- pr. time i møter kr 2000,- på årsbasis til dekning av telefon. Styremedlemmer: kr 700,- pr. time i moter

3 Årsregnskap for 2011 TELEMARKOG VESTFOLDREGIONTEATERAS 3717 SKIEN Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning

4 Resultatregnskap for 2011 TELEMARK OG VESTFOLD REGIONTEATER AS Note Salgsinntekt Annen driffsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad (18 615) (25 789) Lønnskostnad 2 ( ) ( ) Avskrivning på varige driftsm. og imrnatr. eiendeler 3 ( ) ( ) Annen driftskostnad 2 ( ) ( ) Sum driftskostnader ( ) ( ) Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Netto finans Ordinært resultat før skattekostnad Ordinært resultat Arsresultat Overføringer Annen egenkapital Sum

5 Balanse pr. 31. desember 2011 TELEMARK OG VESTFOLD REG1ONTEATER AS EIENDELER Anieggsmidler Varigedriftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign Sumvarige driftsmidler Sum anleggsmidler Note Omløpsmidler Varer Sum varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sumfordringer Bankinnskudd, kontanter oglignende Sum bankinnskudd,kontanterog lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

6 Noter til re nska et for Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapeter satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikkfor små foretak. Inntektsføringved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Folgende klassifiserings- og vurderingsprinsipper er anvendt: Omløpsmidlerog kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller tii betaling innen et år, samt poster som knytter seg til varekretsløpet.øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/ langsiktig gjeld. Omløpsmidlervurderes til laveste verdi av anskaffelseskostog virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidlervurderes til anskaffeiseskost, men nedskrivestil virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktiggjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer: Kundefordringerog andre fordringer er bokført til pålydende med fradrag for avsetning til forventet tap. Varebeholdninger: Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskostetter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Varigedriftsmidler: Anleggsmidlerer bokført til historisk anskaffelseskost. Driftsmidleneavskrives årlig lineært med grunnlagi driftsmidlets økonomiske levetid. Note 2 Ansatte, godtgjorelser, lån til ansatte m.v Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre lønnskostnader Sum lonnskostnader Gjennomsnittlig antall fast ansatte engasjerte skuespillere, seenografer og lignede gjennom året Godtgjorelser 2011 Daglig leder Styret Lønn daglig leder Annen godtgjørelse Side 1 av 3

7 Noter til re nska et for 2011 ' 3,- ': " Pensjonsforpliktelsenefor samtlige ansatte er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikringsom omfatter alle fast ansatte, totalt 25 stykker. Aldersfordelingener som følger: Aldersgruppe: < 20 år 0 20 > 30 år 2 30 > 40 år 4 40 > 50 år 6 50 > 60 år 4 60 år > 9 Forpliktelsener ikke balanseført, og den årlige pensjonspremien anses som årets pensjonskostnad. Årets netto pensjonskostnad fremkommer på følgende måte: Utbetalt pensjon 0 Reduksjon balanseført direkte pensjonsforpliktelse 0 Årets pensjonspremie (resultatført som pensjonskostnad) Innektsført avkastn. på pensjonspremiefond (red. pensjonskostn.) Netto pensjonskostnad Revisor Kostnadsførtrevisjonshonorar for 2011 utgjør kr inkl.mva. I tillegg kommer andre tjenester med kr inkl.mva. Note 3 Vari e driftsmidler Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets ordinære avskrivninger Note 4Antall aksjer, aksjeelere m.v. SelskapetsaksjekapitaI er på kr fordelt på 6 aksjer å kr Selskapets aksjonærer er: Antall aksjer Eierandel Verv i selskapet Telemark Fylkeskommune 2 33,3 % Vestfold Fylkeskommune 2 33,3 % Skien Kommune 2 33,3 % Side 2 av 3

8 Noter til re nska et for _ Note 5 Egenkapital Aksjekapitafond Overkurs- Annen Egenkapital egenkap. SUM Pr Nedskrivningav aksjekapital mltilbakebetaling tilaksjonær Egenkapital før resultatdisponering Årets resultat Foreslått utbytte Pr, 31.12, Note 6 Bundne midler I posten inngår bundne bankinnskudd med kr Note 7 Annen driftsinntekt. Annen driftsinntekt består av følgende poster: Driftstilskuddstaten DriftstilskuddTelemark fylkeskornmune DriftstilskuddVestfold fylkeskommune DriftstilskuddSkien kommune DriftstilskuddTønsberg kommune Billett- og programsalg Andre inntekter Sum annen driftsinntekt Side 3 av 3

9 Balanse pr. 31. desember 2011 TELEMARK OG VESTFOLD REGIONTEATER AS Note EGENKAPITALOG GJELD Egenkapital Innskuttegenkapital Aksjekapital(6 aksjerå kr ,00) 4,5 Sum innskuttegenkapital Opptjentegenkapital Annen egenkapital Sum opptjentegenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktiggjeld Leverandørgjeld Skyldigeoffentligeavgifter Annen kortsiktiggjeld Sum kortsiktiggjeld Sum gjeld Sum egenkapitalog gjeld SKIEN, TELEMARK0"GVESTFOLDREGIONTEATERAS, 6 f Gry Wi Olaf s a Frode Bakken Dagjigi er Styrets leder Styremedlem,strid EidemNordal Styremedlem H gessonola StyretemStyremedlem CiA4.-{-å(Y\ Otnes Rune Gåsoddennut StyremedlemStyremedlem EinarAas / Per-EivindJohansen Styremedlem

10 STYRETS BERETNING FOR TELEMARK OG VESTFOLD REGIONTEATER A/S 2011 VIRKSOMHETEN Telemark og Vestfold regionteater A/S, til daglig kalt Teater Ibsen, er et offentlig finansiert teater organisert som et aksjeselskap. Aksjene eies av : Telemark Fylkeskommune 2 aksjer 33,3%,Vestfold Fylkeskommune2 aksjer 33,3% og Skien Kommune 2 aksjer 33,3% Teater Ibsen ble etablert i 1975og hadde i faste ansatte. I tillegg ble det engasjert skuespillere, instruktører, scenografer, koreografer, lysdesignere, kostymedesignere og teknisk personale. Teatrets repertoar legges av kunstnerisk leder i samråd med kunstnerisk råd. Repertoaret består av egenproduserte forestillinger, samarbeidsproduksjoner, innkjøpte forestillinger og gjestespill. Det ble spilt 221 forestillinger for publikummere.. Teater Ibsen er et regionteater med turneplikt. Teater Ibsen's forretningsadresse er i Skien og turneområde er Vestfold og Telemark fylker. UTVIKLING I RESULTAT OG STILLING Styret mener regnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av selskapets virksomhet. Teatret har fri egenkapital og god likviditet. GRUNNLAG FOR FORTSATT DRIFT Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetning. ARBEIDSMILJØ I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over totalt sykefravær blant selskapets ansatte. Sykefraværet for 2011 utgjorde 6,33 % Dette er en økning i forhold til 2010 på 4,5%. Økningen skyldes 4 langtidssykemeldinger hvor ingen skyldesjobbmessige forhold, Det er styrets bestemte oppfatning at den generelle trivselen på arbeidsplassen er god. Det har ikke vært ulykker eller skader av vesentlig betydning i Teater Ibsen er tilknyttet bedriftshelsetjeneste og følger lover og regler i sitt arbeide med HMS. LIKESTILLING Det foretas ikke forskjellsbehandling i strid med regelverket. Styret mener at Teater Ibsen tilfredsstiller kravene og har derfor ikke iverksatt spesielle tiltak i 2011 YTRE MILJØ Styret mener at Teatre Ibsen ikke forurenser det ytre miljø. Det utføres kildesortering av avfall henhold til kommunale vedtekter. SKIEN, TELE ARK OG VESTFOLD REGIONTEATER AS O a rasta s refo nn Knut Einar Aas nestformann Frode Bakken styremedlem st.id Eidem Nordal.emedlem Per-Eivind Johansen styremedlem Heg ansson styremedlem Z kk., tki,fat Rune Gåsodden styremedlem - 6)(-P Ola Otnes_ styremedle Gry r?,gj g leder

11 REVISJONSSELSKAPET AS Mediem av Den norske revisorforening Til generalforsamlingen i Telemark og Vestfold Regionteater AS REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Telemark og Vestfold Regionteater AS som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvarfor årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. www,revisjonsselskapet.no POSTADRESSE: KONTORADRESSE: TELEFON: TELEFAX: AVD. Bø: FORETAKSREGISTERET: Postboks 2774 Kjerbekk LyngMckvegen Begata 52 NO MVA 3702 Skien 3736 Skien 3800 Be i Telemark ne Tir.:

12 REVISJONSSELSKAPET AS Modiern av Don norske revisorforening Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Telemark og Vestfold Regionteater AS per 31. desember 2011 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovensregler og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelse om ovrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Skien, den 17. april 2012 REVISJONSSELSKAPET AS o ro Aa, acker Registrert revisor

13 Vedtatt i ekstraordinær generalforsamling VEDTEKTER FOR TELEMARK OG VESTFOLD REGINOTEATER AS 1 Virksomhet Telemark og Vestfold Regionteater AS skal gjennom egen virksomhet og i samarbeid med frie grupper og andre teatre gi Mnbyggernei Vestfold og Telemark et profesjonelt og allsidig teatertilbud. Det skal arbeides for å øke interessen og forståelsen for teater som uttrykksmiddel. Styret kan vedta et kunstnernavn som en kan bruke ved presentasjoner av teatret og teatrets kunstneriske tilbud. 2 Aksjekapital Aksjekapitalen er på kr ,- fordelt på seks aksjer å kr ,-. Aksjene kan bare eies av Vestfold fylkeskommune, Telemark fylkeskommune og Skien kommune. Selskapets foltetningskommuneer Skien kommune. 3 Styret Styret for selskapet skal ha syv medlemmer. Vestfold tylkeskommune og Telemark fylkeskommune skal hver ha to medlemmer og ett varamedlem. Skien kommune skal ha ett medlem og ett varamedlem. Styreleder velges av en av fylkeskommunene og nestleder av den andre fylkeskommunen. Styret for selskapet skal ha åtte medlemmer. Vestfold fylkeskommune, Telemark fylkeskommune og Skien kommune skal hver ha ett medlem med personlige varamedlernmer. Tre medlemmer og ett varamedlem velges etter framlegg fra Staten ved Kulturdepartementet. To medlemmer av styret med personlige vara skal velges av og blant selskapets faste tilsatte/iteffirsengasjerte. Den ene av disse slyremedlemmene skal velges av og mellom det kunstneriske personale, og den andre av og mellom det ovrige personalet. To medlemmer av styret med personlige vara skal velges av og blant selskapets faste tilsatte/helårsengasjerte. Den ene av disse styremedlemmene skal velges av og mellom det kunstneriske personalet, og den andre av og mellom det øvrige personalet. Styremedlemmene og varamedlemmenes de tilsatte som velges for ett ar. funksjonstid er fire år, bortsett fra representanter for Styremedlemmene og varamedlemmenes funksjonstid er fire år bortsett fra representanter for de tilsatte som velges for ett år. Generalforsamlingen velger nestleder for to år av gangen. Styreleder skal velges mellom Statens sine medlemmer etter forslag fra Kulturdepartementet. Styret er vedtaksfort når fire medlemmer er tilstede. Styret er vedtaksført når fem medlemmer er tilstede. 4- Styret sin virksomhet Styret representerer selskapet utad og er ansvarlige for selskapets virksomhet. Styret skal se til at selskapets formål blir fremmet i samsvar med de økonomiske rammene for driften og andre vilkår som følger av offentlige tilskudd. I samsvar med gjeldende retningslinjer skal styret innen utgangen avjanuar måned hvert år utarbeide arbeidsbudsjett for driften på grunnlag av lovnader som er gitt og påventet egeninntekt. Arbeidsbudsjettet skal sendes de som tar del i finansieringen til endelig godkjenning.

14 Styret plikter å se til at regnskapsførselen og formuesforvaltning er underlagt så god kontroll som en mener er nødvendig. Styret ansetter teatersjef/kunstnerisk leder og direktør/adm.direktør. Styret overlater til teatersjef/kunstnerisk leder, i samråd med direktør/adm.direktør, å foreta ansettelser innenfor vedtatt budsjett. Ansettelser utover budsjettets rammer skal behandles av styret. Styreleder alene, eller to styremedlemmer sammen, tegner selskapets firma. Etter enstemmig vedtak styret kan det bli meddelt prokura. 5 - Kunstneriske sporsmål Styret overlater til en teatersjef/adm.direktør å ta avgjørelser om repertoar og kunstneriske spørsmål ellers, innenfor den økonomiske rammen som styret har fastsatt og i samsvar med retningslinjene i pkt. 6 (Hovedarbeidsoppgavene) i avtalen mellom eierne. Styret skal til enhver tid bli holdt orientert og ha mulighet til på forhånd å drøfte repertoar og planer for kunstnerisk virksomhet i det hele. 6 Teatersjefen/adm.direktor Teatersjefen/adm.direktøren skal ha ansvar for den kunstneriske og administrative ledelsen av selskapet. Han/hun skal under dette følge de retningslinjene og tilvisninger styret gir. Etter vedtak av styre skal Teatersjefen/adm.direktør til enhver tid sørge for at selskapets virksomhet er organisert på en tilfredsstillende måte. Teatersjefenladm.direktøren plikter å sørge for at saker som blir lagt fram i styret er forsvarlig forberedt. 7 Regnskapsår/innkalling til generalforsamiing Regnskapsåret for selskapet følger kalenderåret. Innen seks måneder etter utgangen av regnskapsåret skal en holde ordinær generalforsamling i selskapet. Innkalling til generalforsamlingen skjer skriftlig til aksjonærene med minst en måneds varsel. 8 Generalforsamling På generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres: la. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse. lb. Godkjennelse av styrets årsmelding. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer. Valg av formann og varaformann til styret. Valg av revisor ved skifte. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor og styremedlemmer. Andre saker oppført i innkallelsen til generalforsamlingen. 9 Kontroll Styreformannen sender årsoppgjør, årsberetning, revisjonsberetning og utskrift av generalforsamlingsprotokollen til aksjonærene og til Kulturdepartementet innen I. juli hvert år. Den valgte revisoren skal uten hensyn til regler om taushetsplikt ha mulighet til å gi Kulturdepartementet, og egne eiere de opplysninger som de til enhver tid måtte ønske. Riksrevisjonen, fylkesrevisor i Vestfold, fylkesrevisor i Telemark, revisjonssjefen i nedre Telemark Kommunerevisjon og revisjonssjefen i Tønsberg revisjonsdistrikt har rett til å kreve de opplysningene som de finner påkrevd for sin kontroll, så vel fra styret som administrasjon og revisor. Forslag til og revisjonssjefen i Tonsberg revisjonsdistrikt setningell utgår.

15 10 Budsjettbehandlingfregnskap Styret fastsetter teatrets arbeidsbudsjett, jmf. 4, 1.avsnitt I regnskapsåret kan styret bare vedta dekning av utgifter over de budsjetterte, såframt dette kan skje innenfor rammen av de offentlige tilskudd som er lovet.

16 tt.r DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Fylkeskommuner og kommuner ' J.nu 2.(35 Te.aer 1.5sen 00 OKT203 KOPI NkW nr.: Deres ref Vårref Dato 2010/00000KAILK:akd Overførselav ansvarfor oppnevningav styremedlemmer Det vises til brev fra departementet av 2. mars 2010vedrørende overføring av ansvaret for oppnevningav styremedlemmer tilfylkeskommunene. I brevet er det vist til Ot.prp. nr. 10 ( )Om lov om endringeriforvaltningslovgivningenmv. (gjennomføringav forvaltningsreformen),der det legges det opp til at fylkeskommunene skal få større ansvar for oppnevning av styreledere og styremedlemmer til region-/ landsdelsinstitusjoner og knutepunktinstitusjoner fra 2010: "Hovedregelenskal voereat ansvaretfor oppnevn4ingav styrelederog eventueltnoen elleralle av de offentligoppnevntestyremedlemmene,skalforeslåsav hlkeskommunene. Spørsmåletmå underleggesen konkret vurderingfor hver enkelt institusjon.detforutsettessamhandlingmellomkultur- ogkirkedepartementet, vedkommendehlkeskommune, involvertekommuner og institusjoneneom dette." Høringsfristenvar 25. mai 2010.Forslaget som ble sendt ut opprettholdes med følgende endringer: Departementet tar til etterretning at Oslo kommune ikke oppnevner representanter til private institusjoner som de samhandler med. Det vil derfor inntilvidere ikke bli endringer i den statlige oppnevning for øyafestivalen, Ultima Oslo Contemporary Musiefestivalog Stiftelsen Horisont/Mela. I utgående brev fra departementet ble det foreslått at staten fortsatt skulle oppnevne styreleder med vara for Nordnorsk Opera og Symfoniorkester og Festspillene i Nord-Norge. Departementet har kommet til at disse to institusjonene likevel skal følge hovedregelen om at staten ikke oppnevner noen styrerepresentanter fra neste ordinære styrevalg. Postadresse Kontoradresse Telefon- sentralbord Kunstavdelingen Saksbehandler Postboks8030Dep Akersg Telefaks Inger LiseKurseth 0030Oslo Org. nr,

17 Endringer i oppnevningsreglene forutsettes gjennomført for følgende institusjoner: Punkt Ø Kvinnemuseet Solør-Odalsmuseene Norsk Skogmuseum Henie Onstad kunstsenter Norsk Industriarbeidermuseum Sørlandets kunstmuseum Lillehammerkunstmuseum Norsk Sjøfartsmuseum, Stiftelsen Kulturkvartalet Nordeafieldske Kunstindustrimuseum StiklestadNasjonale Kultursenter A/S (SNK) RogalandKunstmuseum Bogstad Stiftelse Agder Teater Carte Blanche HaugesundTeater Hedmark Teater HordalandTeater HålogalandTeater NordlandTeater Nord-TrøndelagTeater RogalandTeater Sogn og Fjordane Teater Teater Ibsen Teatret Vårt TrøndelagTeater Trondheim Symfoniorkester StavangerSymfoniorkester StiftelsenKristiansand Symfoniorkester Det Norske Blåseensemble Olavfestdagene Molde Internasjonale jazzfestival Førde Internasjonale Folkemusikkfestival Festspillenei Elverum Notodden Bluesfestival Nordnorsk Opera og Symfoniorkester Festspillenei Bergen Festspillenei Nord-Norge. Departementet minner om at det vilvære nødvendig å gjennomføre vedtektsendringer. Side2

18 For Festspillene i Bergen vil departementet fortsatt oppnevne styreleder med vararepresentant. Når det gjelder det nye teater- og konserthuset Kilden (TKS)IKSsom bygges for bl. a. Agder Teater, Kristiansand Symfoniorkester og Opera Sør, mener departementet at det er ønskelig med statlig oppnevning av styreleder med varamedlem fra det tidspunktet de tre institusjonene som mottar statlig driftstilskudd- Agder Teater, Kristiansand Symfoniorkester og Opera Sør - går inn i driften av det fremtidige selskapet. Etter det departementet er kjent med, vil dette skje sommeren 2011.Når det gjelder Riddu Riddu Festivala, viser departementet til at det nylig er oppnevnt ett styremedlem med varamedlem. Departementet vil vurdere sin oppnevningtil festivalen i forbindelse med neste styreperiode. Med hilsen KjellMyhren e.f. ekspedisjonssjef Roy Kristiansen e.f. ekspedisjonssjef Kopi:Berørte institusjoner jf. ovenfor. Norsk teater- og orkesterforening. ABM-utvikling Side3

19 Museumsfeltet Punkt Ø Østfold fylkeskommune, Moss kommune Henie Onstad kunstsenter Akershus fylkeskommune, Bærum kommune Norsk Industriarbeidermuseum - Telemark fyikeskommune, Tinn kommune Sørlandets kunstmuseum - Vest-Agder fylkeskornmune, Aust-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune Lillehammer kunstmuseurn - Oppland fylkeskommune, Lillehammer kommune Norsk Sjaartstnuseum Stiftelsen - Oslo kommune Kulturkvartalet Møre og Romsdal fylkeskommune og Alesund kommune Stiklestad Nasjonale Kultursenter A/S (SNK) - Nord-Trøndelag fyikeskommune og Verdal kommune Rogaland Kunstmuseum - Stavanger kommune Teater- og musikkfeltet Agder Teater - Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune, Grimstad kommune, Arendal kommune Carte Blanehe - Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune Haugesund Teater Rogaland fylkeskommune, Haugesund kommune Teater Innlandet Hedmark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune Hordaland Teater Hordaland fylkeskommune Hålogaland Teater - Troms fylkeskommune,finnmark fylkeskommune, Tromsø kommune Nordland Teater - Nordland fylkeskommune, Rana kommune Nord-Trøndelag Teater - Nord-Trøndelag fylkeskommune, Verdal kommune Rogaland Teater Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune Sogn og Fjordane Teater - Sogn og Fjordane fylkeskommune, Førde kommune Teater Ibsen - Vestfold fylkeskommune, Telemark fylkeskommune, Skien kommune, (Tønsberg kommune) Teatret Vårt - Møre og Romsdal fylkeskommune, Molde kommune Trøndelag Teater - Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune Trondheim Symfoniorkester - Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune Stavanger Symfoniorkester - Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune Stiftelsen Kristiansand Symfoniorkester Vest- Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune Det Norske Blåseensemble - Østfold fylkeskommune, Halden kommune Olavfestdagene Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune Molde Internasjonale Jazzfestival - Møre og Romsdal fylkeskommune, Molde kommune Førde Internasjonale Folkemusikkfestival Sogn og fjordane fylkeskommune, Førde kommune Ultima - Oslo kommune Festspiiiene i Elverum - Hedmark fylkeskommune, Elverum kommune Notodden Bluesfestival - Telemark fylkeskommune, Notodden kommune Øyafestivalen Oslo kommune Stiftelsen Horisont/Mela Oslo kommune Riddu Riddu Troms fylkeskommune, Sametinget, Kåfjord kommune Kilden (TKS)IKS Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, Kristiansand, Grimstad,Arendal kommuner Nordnorsk Opera og Syrnfoniorkester - Nordland fyikeskommune, Troms fylkeskommune, Finnmarkfylkeskommune, Bodø kommune, Tromsø kommune Festspillene i Bergen - Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune Festspillene i Nord- Norge - Nordland fyikeskommune, Troms fylkeskommune, Finnmark fyikeskommune, Harstad kommune

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Telemark og Vestfold Regionteater A/S

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Telemark og Vestfold Regionteater A/S Fylkesordfører Terje Riis-Johansen Telemark fylkeskommune Fylkesordfører Per-Eivind Johansen Vestfold fylkeskommune Ordfører Hedda Foss Five Skien kommune Kopi til: styremedlemmer og varamedlemmer i Telemark

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til generalforsamlingen i Spenncon AS REVISORS BERETNING

Detaljer

LØRENHALLEN AS Org.nr

LØRENHALLEN AS Org.nr LØRENHALLEN AS Org.nr. 943 048 762 Årsberetning 2015 Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Lørenhallen AS er utleie og drift av idrettshall, samt arbeid i tilknytning til dette, med

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for. Grip Shipholding AS

Årsoppgjør 2015 for. Grip Shipholding AS Årsoppgjør 2015 for Grip Shipholding AS Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet er et shippingforetak med kontor i Kristiansund. Fortsatt drift Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS www.tekomrev.no T I 4. / -1- + Årsregnskap og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Arsregnskap for 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Fylkesbakken 10 3706 Skien Innhold:

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Remora HiLoad DP Technology AS REVISORS

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Statkraft Energi AS. Årsrapport

Statkraft Energi AS. Årsrapport Statkraft Energi AS 2015 Årsrapport Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 0510 Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER Årsregnskap for 2015 org.nr. 971 012 951 3520 JEVNAKER Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Sponsor/reklameinntekter 822 504 995 716

Detaljer

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 16/01595-2 Steinkjer, den 29.04.2016 Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer