Basisenheter. for statistisk og økonomisk oppfølging. i helsetjenesten: Definisjoner Egenskaper Registrering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Basisenheter. for statistisk og økonomisk oppfølging. i helsetjenesten: Definisjoner Egenskaper Registrering"

Transkript

1 Basisenheter for statistisk og økonomisk oppfølging i helsetjenesten: Definisjoner Egenskaper Registrering Med tabellverk over attributer og kodeverdier Versjon 1.0 Dato: KITH Rapport 24/03 ISBN

2 KITH-rapport BASISENHETER I HELSETJENESTEN FOR STATISTISK OG ØKONOMISK OPPFØLGING I HELSETJENESTEN: DEFINISJONER - EGENSKAPER REGISTRERING Med tabellverk over attributtyper og -verdier Forfatter(e): Hroar Piene Oppdragsgiver(e) Sosial- og helsedirektoratet Postadresse Sukkerhuset N-7489 Trondheim Besøksadresse Sverresgt 15 Telefon Telefaks e-post Foretaksnummer ISBN Dato Antall sider Kvalitetssikret av Gradering Bjørn Buan Åpen Godkjent av: Jacob Hygen Rapportnr: KITH Rapport 24/03 Sammendrag For å avløse det foreldete avdelingskodeverket har Sosial- og helsedirektoratet initiert et prosjekt for å definere (basis-)enheter i helsevesenet til bruk for rapportering og statistikk. En forprosjektrapport konkluderte med å anbefale et flerdimensjonalt system for å karakterisere (basis-)enheters egenskaper. Registrering av (basis-)enheter koples til Helsetjenesteenhetsregisteret (HER) som er under etablering. I denne rapporten gjennomgås de egenskaper og attributter som sammen skal karakterisere enhetene i helsetjenesten. Så langt det har vært mulig har en basert seg på å bruke allerede eksisterende kodeverk fra Statistisk sentralbyrå: Bedrifts- og foretaksregisteret samt næringskodesystemet (NACE). Innføring av den foreslåtte løsningen bør skje i regi av et felles prosjekt med HER.

3 Basisenheter i helsetjenesten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING KONKLUSJONER I FORPROSJEKTRAPPORTEN ENDREDE FORUTSETNINGER FRA FORPROSJEKTRAPPORTEN HOVEDPROSJEKT DEFINISJONER OG BASALE FORUTSETNINGER FOR BESKRIVELSE AV ENHETER I HELSETJENESTEN DEFINISJON AV BASISENHET IDENTIFIKASJON AV OG EGENSKAPER HOS ENHETER PRINSIPIELLE FORHOLD RELASJONER MELLOM ENHETER TILPASNING TIL AVVIKENDE ORGANISASJONSMØNSTRE LOKAL BRUK AV KODE OG ATTRIBUTTER FORSLAG TIL EGENSKAPSBESKRIVELSER DIMENSJON 1: TYPE ENHET DIMENSJON 2: FAGFELT REGISTRERINGSEKSEMPLER ANSVAR FOR KODEVERK FOR BASISENHETER HER HELSETJENESTEENHETSREGISTERET BAKGRUNN FORMÅL MED REGISTERET LØSNINGSPRINSIPP HER SOM GRUNNLAG FOR REGISTRERING AV (BASIS-)ENHETER TILGANG TIL HELSETJENESTE-ENHETSREGISTER (HER) KONSEKVENSER AV NYTT SYSTEM FOR (BASIS-)ENHETER TIL AVLØSNING AV AVDELINGSKODER KONSEKVENSER FOR PAS-SYSTEMER KONSEKVENSER FOR RAPPORTERING TIL NPR KONSEKVENSER FOR STATISTISK OPPFØLGING KONSEKVENSER FOR HELSEFORETAKENE VIDERE ARBEIDE MED IMPLEMENTERING AV NYTT SYSTEM FOR IDENTIFIKASJON OG BESKRIVELSE AV (BASIS-)ENHETER I HELSEVESENET KITH 2003

4 Side 4 Basisenheter i helsetjenesten 6.1. BESLUTNING OM NYTT SYSTEM FOR REGISTRERING AV BASISENHETER KODIFISERING OG KLARGJØRING FOR BRUK KOPLING TIL HERS REGISTRERINGSARBEID PRØVEIMPLEMENTERING REFERANSELISTE VEDLEGG 1: FORETAKSNUMMER OG ENHETSNUMMER VEDLEGG 2: TYPEATTRIBUTTER FOR ORGANISASJON -NÆRINGSKODE-KODER (NACE) VEDLEGG 3: TILLEGGSATTRIBUTTER FOR SPESIFIKASJON AV INSTITUSJONER/SYKEHUS VEDLEGG 4A: TYPEATTRIBUTTER FOR ENHETER VEDLEGG 4B: TILLEGGSATTRIBUTTER FOR ENHETER VEDLEGG 5: FAGFELT KITH 2003 Versjon 1.0

5 Basisenheter i helsetjenesten Side 5 1. INNLEDNING For å definere avdelinger i sykehus har en hittil anvendt et kodeverk som i sin tid ble laget i forbindelse med de første innsamlingene av data som ble rapportert i SAMDATA. Dette Avdelingskodeverket har vært uendret siden 1991 [1] og har allerede lenge vært modent for revisjon, men forsøk på mindre endringer har ikke ført fram. Den nye sykehusstrukturen har ført til behov for å se avdelingskodeverket med nye øyne. På grunn av lengre tids uttalte behov for endring av kodeverket tok KITH høsten 2002 initiativ til å se på dette på nytt, ikke minst i lys av to forhold: 1. Etableringen av helseforetakene og den organisatoriske omstrukturering av helsetjenesten som følger av dette 2. Meldingsutveksling mellom ulike deler av helsetjenesten og behovet for sikker identifikasjon av avsender og mottaker Utveksling av elektroniske meldinger og de krav dette setter til sikker identifisering behandles i et KITH-prosjekt under stikkordet Helsetjenesteenhetsregisteret (HER 1 ). Det har vært naturlig å se arbeidet med et nytt kodeverk for basisenheter i forbindelse med dette KONKLUSJONER I FORPROSJEKTRAPPORTEN SHdir nedsatte høsten 2002 en hurtig arbeidende arbeidsgruppe for å utarbeide utkast til struktur for et nytt kodeverk basert på de endrede forutsetningene i helsesektoren. Utkastet skulle ses i sammenheng med etableringen av HER. Arbeidsgruppen fremla sitt forslag ved årsskiftet 2002/2003 [1]. Forprosjektet konkluderte med å anbefale en flerdimensjonal tilnærming som innebærer at en enhet i helsetjenesten blir karakterisert ved ulike dimensjoner/egenskaper/attributter, som vil bestå av separate klassifikasjoner og koder for : Næringstype (NACE-kode), Ssb/KOSTRA funksjonskontoplan, fagområde, enhetstype, samt HER-id. Opplysningene om den enkelte enhet skulle lagres i HERdatabasen og kunne aksesseres via denne. Registreringer/oppdateringer/endringer skje via driftsorganisasjonen som blir etablert for HER. 1 Se referanseliste, kapittel 7. KITH 2003

6 Side 6 Basisenheter i helsetjenesten Et hovedprosjekt ble foreslått for å utarbeide og teste kodestruktur og forberede implementering ENDREDE FORUTSETNINGER FRA FORPROSJEKTRAPPORTEN I løpet av våren 2003 ble konklusjonene i forprosjektet presentert ved en høringssamling i SHdir s regi. I diskusjoner før, under og etter samlingen har en kommet til at følgende ramme for kodeverket bør ligge til grunn for det fortsatte arbeidet: Identifikasjon av en (basis-)enhet og karakterisering av enheten skilles. Identifikasjonen skjer via en OID ( object identifier ) [3] i HER på samme måte som for øvrige agenter som lagres i HER (institusjoner, personer, objekter, etc). HER-id er en unik kode for hver enhet og deles ikke med andre enheter. HER-id er ikke en meningsbærende ( semantisk ) kode, men består kun av en tallrekke (maksimum siffer = 13 posisjoner). I HER identifiseres en enhet entydig geografisk og funksjonelt ( hvor er den, hva gjør den ) Den geografiske lokalisasjon er knyttet til enhetens tilhørighet til en institusjon som identifiseres organisasjonsnummeret som det nasjonale Enhetsregisteret angir, identisk med Ssb s Bedrifts og foretaksregister (BoF), og forøvrig med de navn og adresseopplysninger som vil ligge i HER-basen. At en (basis-)enhet kan være en egen institusjon med eget organisasjonsnummer innebærer ingen problemer i denne sammenheng. Den funksjonelle spesifikasjon knyttes til de egenskapene som blir spesifisert for enheten. Disse egenskapene lagres i HER-databasen og gjøres tilgjengelig for brukerne av opplysningene via HERs brukergrensesnitt i det nasjonale helsenettet. Spesifikasjon av en enhets HER-id er en triviell oppgave, men å beskrive enhetene på en måte som gir optimale muligheter for statistisk og økonomisk oppfølging, vil være en reell utfordring. Like enheter skal beskrives med like egenskaper, mens ulike skal gis ulike. Samtidig må enheter kunne slås sammen (aggregeres) til større enheter som skal kunne ha like egenskaper med andre enheter, for eksempel i andre institusjoner. KITH 2003 Versjon 1.0

7 Basisenheter i helsetjenesten Side HOVEDPROSJEKT ARBEIDSGRUPPE - OPPGAVER OG MANDAT SHdir nedsatte i april 2003 en arbeidsgruppe med følgende oppgaver og mandat: Som en del av Sosial- og helsedirektoratets kodeverksprogram skal det utvikles et nytt kodeverk for basisenheter i helsetjenesten. Kodeverket skal erstatte dagens avdelingskodeverk. Arbeidet skal ta utgangspunkt i det foreslåtte konseptet i forprosjektrapporten Kodeverk for basisenheter i helsetjenesten av 15. januar 2003 og være avsluttet innen utgangen av Arbeidsgruppen skal bistå KITH i arbeidet med å beskrive, planlegge og innføre nytt system for å definere og registrere basisenheter i spesialisthelsetjenesten. Med utgangspunkt i forprosjektrapporten Kodeverk for basisenheter i helsetjenesten, skal arbeidsgruppen komme fram til en omforent forståelse av begrepet basisenhet samt hvilke egenskaper/attributter som er nødvendige for å karakterisere basisenhetene entydig. Videre skal arbeidsgruppen fastslå hvilke klasser/verdier som er nødvendig for å fastlegge de egenskaper/attributter som skal kunne karakterisere basisenhetene, og anbefale nødvendige klassifikasjoner og koder som utarbeides ved KITH med dette for øyet. Arbeidsgruppen skal legge til rette for at helseforetakene får nødvendig informasjon om kodesystemet og bidra til at prosessen med registrering av basisenhetene forankres i, og blir gjennomført ved de ulike helseforetakene. Denne prosessen samordnes med etableringen av helsetjenestens enhetsregister (HER). SHdir vil delta i arbeidsgruppen. KITH leder og tilrettelegger arbeidet. Det tas sikte på at det nye kodeverket skal tas i bruk i løpet av 2004 Det ble nedsatt en arbeidsgruppe med følgende sammensetning (alfabetisk): Helse Midt-Norge: Harald Buhaug Helse Nord: Jan Petter Monsen Helse Sør: Torunn Skancke Helse Vest: Gjertrud Jacobsen Helse Øst: Dag Refvem, UUS SHdir: Asbjørn Haugsbø SINTEF Unimed: Torhild Heggestad KITH 2003

8 Side 8 Basisenheter i helsetjenesten SSB: Borgny Vold Helsetjenestens IT-forum (HIT): Thorhallur Gudmundsson KITH: o Trine Andersen (delprosjektleder) o Edgar Glück (HER) o Hans Jørgen Varfjell (HER) o Hroar Piene (leder for arbeidsgruppen) Arbeidsgruppen har hatt tre møter. Sluttrapporten er uttrykk for gruppens generelle oppfatning uten at de enkelte medlemmer nødvendigvis deler alle oppfatninger fullt ut. Det er ingen særmerknader til rapporten. KITH 2003 Versjon 1.0

9 Basisenheter i helsetjenesten Side 9 2. DEFINISJONER OG BASALE FORUTSETNINGER FOR BESKRIVELSE AV ENHETER I HELSETJENESTEN 2.1. DEFINISJON AV BASISENHET For statistiske formål er det viktig å vite hvilket nivå en enhet som avleverer data om pasienter knyttet til opphold ved enheten, er knyttet til. Et tilbakevendende problem har vært hvorvidt en enhet har rapportert på avdelingsnivå eller på postnivå. Hvis en rapport er avgitt på postnivå er det mulighet for 1) at det finnes likeverdige poster som skulle vært slått sammen i statistikken; 2) at andre opplysninger vedr. økonomi og annet ikke lar seg innhente på samme nivå. For minimalisere risikoen for slike feil er det fremholdt at det er viktig å beskrive den minste byggeklossen som definerer en basisenhet. I denne rapporten bygges det på definisjonen: En basisenhet er en fast og over tid avgrensbar enhet med en utnevnt ledelse for en definerbar personalgruppe som har definerbare oppgaver og resultatansvar, og som ikke lar seg inndele ytterligere i underenheter som tilfredsstiller de samme kravene. Definisjonen legger vekt på varighet, oppgaver/ansvar og ikke delbarhet. Videre er det en målsetning at en basisenhet skal tilsvare den minste funksjonelle enhet som det knyttes ressurser og kostnader til i en institusjonens økonomisystem. På denne måten vil en sikre at en kan optimalisere koplingen mellom aktivitetsdata og økonomiske data. Et spørsmål som kan dukke opp i denne forbindelse er om team innen poster/avdelinger, med samme oppgaver som andre team innen samme post/avdeling, er å betrakte som en basisenhet eller ikke. Det kan ikke á priori svares ja eller nei på dette spørsmålet, begrepet team er ikke avgjørende, bare hvordan det er organisert i forhold til moder -enheten: Dersom en institusjon vil kalle team det som en annen vil kalle avdeling eller post er det organiseringen i forhold til varighet, ledelse og oppgaver som er avgjørende. Dersom et team er varig, har en definert ansvarlig ledelse og oppgaver med resultatansvar med gitt innhold og teamet ikke kan slås sammen med andre team med samme ledelse, oppgaver etc, er dette en basisenhet. Derimot, for en sengepost som deles i tre pleier-team på dagtid, vil teamene ikke være å betrakte som basisenheter ettersom organiseringen ikke er konstant. Et annet problem som dukker opp er spesialenheter av typen Nasjonalt/Regionalt kompetansesenter. Disse vil ofte bestå en blanding av laboratorier (klinisk/kjemi, endoskopi, radiologi, og lignende) og KITH 2003

10 Side 10 Basisenheter i helsetjenesten behandlingsenheter (kirurgi av ulike typer, e.a.). En har valgt å la slike enheter selv definere hvorvidt de er å oppfatte som en enhet, eller om de de facto består av definerbare underenheter/basisenheter. Når et sykehus rapporterer opphold eller kontakter knyttet til en enhet vil ikke dette nødvendigvis måtte være basisenhet i vår definisjons mening. Rapporteringen kan skje på nivået avdeling/seksjon som ytterligere lar seg dele i enheter (poster/team). Fordi ikke alle institusjoner kan forutsettes å forholde seg likt, medfører dette at ved sammenlikning mellom institusjoner må pasientopphold eventuelt aggregeres for flere (basis-)enheter slik at de enhetene som skal sammenliknes overensstemmer mht deres egenskaper IDENTIFIKASJON AV OG EGENSKAPER HOS ENHETER PRINSIPIELLE FORHOLD Det er etter forprosjektfasen bestemt at en bør skille mellom identifisering av en enhet og de attributter som angir enhetens egenskaper. Som identifikator skal en bruke HER-id, en kode som gis under OID-systemet [3]. HER-id gir i seg selv ingen opplysninger om egenskapene ved en enhet i motsetning til den tidligere avdelingskoden. Til hver HER-id knyttes det imidlertid opplysninger som karakteriserer enheten; disse opplysningene lagres i HER-databasen sammen med HER-id og skal være tilgjengelig for de som skal utføre for eksempel statistiske analyser på et materiale som omfatter flere enheter. Opplysningene om enhetene hentes m.a.o. fra HER-databasen og er ikke a priori innbakt i avdelingskoden slik det er i dag. Det ble i forprosjektet fastslått at karakteristikken av en (basis-)enhet må være flerdimensjonal. For å gjøre registrering og bruk av karakteristikken mest mulig brukervennlig, bør det være minst mulig overlapp mellom dimensjonene. Følgende dimensjoner er antatt å representere et minste sett som en enhet kan karakteriseres entydig med: 1. Type (basis-)enhet hvor bare én verdi kan velges ved registreringen. Eksempler: Institusjon, Avdeling, Sengepost. 2. Fagfelt hvor mer enn én verdi skal kunne velges ved registreringen. Eksempler: Onklologi, Lungesykdommer, Revmatisme, etc. I tillegg foreslås at institusjonene registrerer en lokal kode, for eksempel betegnelse av kostnadssted, e.a., etter institusjonens eget behov. Sammen med den lokale koden bør en kunne registrere det lokale navnet som enheten har. KITH 2003 Versjon 1.0

11 Basisenheter i helsetjenesten Side 11 Den etterfølgende prinsipielle drøftingen vil i det vesentlige dreie seg om definisjon av type enhet og hvordan den lar seg innpasse i den eksisterende modellen for helsetjenesteenhetregisteret (HER) DIMENSJON: TYPE ENHET Tilnærmingsmåten er å 1. Bygge opp en enkel og generell "organisasjonsmodell" som består av et minimumssett av "byggeklosser". 2. Definere et minimumssett av organisatoriske enkeltegenskaper til hver av "byggeklossene". 3. Hvis mulig unngå sammenslåtte egenskaper 2. Ut fra en pragmatisk holdning og basert på generelle observasjoner av eksisterende organisasjoner i helsevesenet foreslås det følgende generelle "byggeklosser": 1. "Institusjon": Alle bedrifter som har eget organisasjonsnummer i Enhetsregisteret skal registreres som institusjon. En institusjon kan også inneholde andre institusjoner som er registrert som egne bedrifter i Bedrifts- og Foretaksregisteret/Enhetsregistret, dvs med eget bedriftsorganisasjonsnummer og knyttet til samme foretak. Eksempler på institusjoner er sykehus, frittstående institusjon, DPS (som kan igjen omfatte ulike enheter = bedrifter), kommunehelsetjeneste 3, legepraksis, legevakt, etc. 2. "Avdeling": "Avdeling" er egentlig en "underorganisasjon" men er foreslått her som en egen "byggekloss" av pragmatiske grunner. En "Avdeling" inngår i en "Institusjon". Eksempler på avdelinger er de ulike typer avdelinger på et sykehus: Medisinsk avdeling, Operasjonsavdeling, Økonomiavdeling, Personalavdeling, Laboratorium for Mikrobiologi, Kirurgisk poliklinikk, etc. I mange institusjoner er det aktuelt å samle avdelinger i klinikker, sentra og liknende. I vår sammenheng behøver vi ikke ta hensyn til dette på annen måte enn at de registreres (i HERdatabasen) som en samling avdelinger med angivelse av navnet for klinikken/senteret. Det vil 2 Med "sammenslåtte egenskaper" menes egenskaper som er sammenslåinger av flere enkeltegenskaper. Eksempel: "Anestesiavdeling" er en sammenslåing av organisatorisk egenskap "avdeling" og fagegenskap "anestesi". 3 Kommunehelsetjenesten som sådan vil sjelden finnes som en bedrift, men vil omfatte flere ulike bedrifter eller institusjoner med ulik næringskode (NACE). KITH 2003

12 Side 12 Basisenheter i helsetjenesten fremgå av databasen hvilke avdelinger og avdelingstyper som inngår i klinikken/senteret. Det er imidlertid intet prinsipielt i veien for å velge attributtverdier også for dette nivået. 3. "Post": "Post" er egentlig også en underorganisasjon, men av pragmatiske grunner også foreslått her som en egen "byggekloss". En "Post" vil som regel inngå i en "Avdeling". I mange institusjoner er det aktuelt å dele sengeposter i team eller lignende. Dette kan en enkelt registrere som teamets navn uten å behøve å angi egenskaper utover postnivået. Det understrekes at selve betegnelsene til disse "byggeklossene" er bare datatekniske termer som ikke nødvendigvis gjenspeiler den praktiske bruken ved registreringen. Eksempel: "Avdeling" eller Post kan godt kalles "Seksjon" og vice-versa. Poenget her er først og fremst å dele en organisasjon inn i et passende antall nivåer. Det er egenskapene som registreres på de ulike nivåene som er viktigst å vurdere i dette arbeidet. Som eksempel: Ved St. Olavs Hospital har en valg å kalle organisasjonsnivåene for avdelinger som inneholder seksjoner som inneholder enheter. Enheter tilsvarer stort sett hva vi her kaller basisenheter som vil kunne være poster i datamodellen, seksjoner er avdelinger i modellen og avdelinger vil være klinikk/senter i modellen. Datateknisk sett er denne nivådelingen ikke noe annet enn en konkretisering av den generelle datamodellen for "Organisasjon" i HER, se kapittel 4. Figur 1 viser et noe forenklet utsnitt av HER-modellen hvor "Organisasjon" inngår. Figuren sier at "En organisasjon kan ha relasjon til null til mange andre organisasjoner". HER-modellen sier foreløpig ikke hvilke typer relasjoner som kan finnes mellom organisasjonene, men for vårt formål, kan vi konkretisere "Relasjon" til f.eks. "består av"/"inngår i" eller "knyttet til". KITH 2003 Versjon 1.0

13 Basisenheter i helsetjenesten Side * Relasjon Relasjon Organisasjon Type Id 1 Figur 1 Relasjoner mellom organisasjoner i HER-modellen Attributtet "Type" til "Institusjon" konkretiseres i dette prosjektet ved at de skal overensstemme med næringskodenes beskrivelse med tilleggsattributter for somatiske og psykiatriske sykehus og øvrige institusjoner. En tredje konkretisering vi gjør i forhold til den generelle datamodellen i HER, er at vi konkretiserer "Organisasjon" i følgende hovedtyper/"byggeklosser": "Institusjon", "Avdeling" og "Post" og kopler disse sammen med relasjonen "består av", som vist i figur 2 under. Figur 2 viser også at "En organisasjon kan ha null til mange Avdelinger" og "En Avdeling kan ha null til mange Poster". Organisasjo Institusjon Type Id 0..* Avdeling Type 0..* kan bestå av Id kan bestå av Sengepost Post Type Id Figur 2 Hovedtyper organisasjon TYPER AV "INSTITUSJON", "AVDELING" OG "POST" Til hver "byggekloss" er det knyttet én egenskap/attributt (kalt "Type"), som sier hvilken type enhet det er. Ved å velge ut fra en liste av verdier tillatt for denne egenskapen, kan enheten "type-klassifiseres". Listen av lovlige verdier kan endres over tid, men for å ta vare på historikken skal enhver definert verdi ha sin egen kode i HER-basen, og denne koden skal dessuten være unik over tid. KITH 2003

14 Side 14 Basisenheter i helsetjenesten Som nevnt ovenfor, kan avdelinger i tillegg være samlet internt i Klinikker, Sentra og lignende. Disse er utelatt i figurframstillingen over, ettersom typebeskrivelser for disse enhetene vil være de samme som for Avdeling. Det samme gjelder evt underdeling av Post i Team. Typeegenskapene for Avdelinger og Poster vil i mange tilfelle overlappe hverandre; for eksempel er det funnet eksempler på operasjons- enheter på det man i denne sammenheng må kalle postnivå samtidig med at operasjonsenheter finnes på avdelingsnivå innen en og samme institusjon. Det er derfor uhensiktmessig å skille typebetegnelsene for avdelinger og poster, men la dem gå inn i en og samme tabell. I typebetegnelsen har en derfor unngått begrepene avdeling og post, men omtaler dem i stedet for som enheter (jfr tabell vedlegg 2). I denne drøftingen har vi ikke tatt standpunkt til hvilket nivå en basisenhet 4 befinner seg. Det avhenger helt av den lokale organisasjonen. Men ved å bygge opp databasen på denne måten, med typeegenskaper for de ulike byggeklossene, vil det gå det tydelig frem at beskrivelsen av en basisenhet er knyttet til muligheten for å knytte et spesifikt innhold til attributtene. En enhet som kan inngå i en annen enhet, men som ikke lar seg avgrense i forhold til det settet av tillatte egenskapsverdier som dette har kommet fram til, er ikke en basisenhet i vår forstand. Eventuelt må listene over tillatte attributtverdier oppdateres/justeres før den kan oppfattes som en basisenhet RELASJONER MELLOM ENHETER TILPASNING TIL AVVIKENDE ORGANISASJONSMØNSTRE Som antydet ovenfor vil HER-databasen lagre relasjoner mellom enheter som: - består av - inngår i - er assosiert med ; er parallell til 5 - har driftsavtale med I den normale hierarkiske strukturen som beskrevet ovenfor vil relasjonen være består av når man ser nedover i hierarkiet. Men i økende grad blir det nå gjennomført organiseringer på tvers med felles 4 Betegnelsen basisenhet vil bli brukt der dette spesifikt menes, ellers vil enhet bli brukt der det som omtales gjelder uansett nivå i organisasjonen. KITH 2003 Versjon 1.0

15 Basisenheter i helsetjenesten Side 15 poster mellom avdelinger, eller med funksjonelt sammenslåtte avdelinger mellom to eller flere helseinstitusjoner. Det er uttrykt tydelige behov for å se produksjon og økonomi i slike avdelinger både samlet og separat. For eksempel kan det være slik at det etableres en felles kirurgisk avdeling innenfor to sykehus med underliggende poster på de to institusjonene. Vi mener dette løses ved å sette opp en relasjon mellom enhetene, er assosiert med, slik at en kan kople både produksjon og økonomi på en enkel måte. Vi mener derimot at det ville være uheldig å ikke identifisere aktivitetene mht geografisk sted av hensyn til nasjonale bestrebelser for å etablere kvalitetsindikatorer, for eksempel sykehusinfeksjoner, der geografisk lokalisasjon vil ha høy relevans. Å lage noen slag felles -institusjoner på et nivå sideordnet med institusjonsnivået slik det er beskrevet her, oppfatter vi som kunstig og som noe som vil skape forvirring og uklarhet, ikke minst for registrering i HER-basen og ved senere bruk av databasen. I organisasjonsbeskrivelser som man finner på organisasjonenes hjemmesider kan en bl.a. se at avdelinger i én institusjon oppgir å ha poster som de facto inngår i en annen institusjon etter Enhetsregisteret. I slike tilfelle må regelen være at institusjonene først angis med enhetsnumre og NACE-kode + evt. tilleggsattributter og at den korrekte relasjonen til den andre institusjonens avdelinger/poster settes opp dernest. Relasjonen driftsavtale er for eksempel aktuell mellom RHFer og private aktører LOKAL BRUK AV KODE OG ATTRIBUTTER Ettersom enhetsbeskrivelsen bygger på å skille mellom identifikasjon og egenskaper, kan en ikke bruke HER-id for lokale formål uten å ha tilgang til HER-basen over helsenettet. På dette punkt atskiller koden for basisenheter seg prinsipielt det eksisterende avdelingskodeverket, der koden er en meningsbærende tallstreng. For å gjøre den lokale bruk mer fleksibel er det lagt inn et felt for lokal kode i HER-basen, men en har ikke tatt standpunkt til hvordan den lokale koden bør utformes. De lokale brukerne bør imidlertid ha enkel tilgang til den lokale koden slik at en på lokalt nivå kan kople HER-id med denne. 5 Ordvalget av beskrivelsen av assosiasjoner må drøftes med institusjonene. KITH 2003

16 Side 16 Basisenheter i helsetjenesten KITH 2003 Versjon 1.0

17 Basisenheter i helsetjenesten Side FORSLAG TIL EGENSKAPSBESKRIVELSER 3.1. DIMENSJON 1: TYPE ENHET Antallet underliggende nivåer under foretaksnivået er udefinerbart ettersom organisasjonsmønsteret varierer fra sted til sted og vil kunne endre seg over tid. En registrerende institusjon må angi hvorvidt det nivået en i øyeblikket registrerer har undernivåer. I så fall registreres enhetene under dette nivået. De hovednivåer som en i dag ser som aktuelle for helseinstitusjsoner er: HF - Institusjon/Sykehus - - Avdeling (kan samles i Klinikk/Senter) - Post (kan deles i Team) INSTITUSJON: FORETAKSNUMMER, ENHETSNUMMER OG NÆRINGSKODE Organisasjonene karakteriseres ved at de består av strukturer som kan være mer eller mindre hierarkisk oppbygde. I dag finner vi på øverste nivå RHF-er, derunder HF-er og derunder de enkelte institusjonene. Det er institusjonsnivået og nedover som er hovedoppgaven for denne utredningen. Vi tar utgangspunkt i følgende: 1. Alle foretak (RHF og HF) er i BoF gitt et organisasjonsnummer, her betegnes dette som Foretaksnummer RHF hhv HF. 2. Alle underliggende enheter i helsetjenesten under HF-nivået er registrert med sine spesifikke organisasjonsnummer i BoF 6. I det følgende vil betegnelsen Enhetsnummer brukes om bedriftsorganisasjonsnummer. Til enhetsnummeret er det koplet én entydig næringskode (NACE 7 ). 6 Alle 'bedrifter' i helsetjenesten har egne bedriftsorganisasjonsnummer. Inndeling av foretak i bedrifter hviler på geografisk beliggenhet og type næringsvirksomhet. Det er f.eks. slik at en somatisk avdeling ved et somatisk sykehus vil ha eget bedriftsorganisasjonsnummer dersom den er geografisk atskilt fra øvrige sykehusavdelinger. En psykiatrisk avdeling ved samme sykehus vil ha eget bedriftsorganisasjonsnummer også dersom den har samme geografiske beliggenhet som øvrige avdelinger, fordi den har virksomhet innen annen næring (NACEkode). 7 Modifikasjon: Enkelte enheter (bedrifter) har i BoF registrert "sekundær NACE". Dette er kombinerte bedrifter med virksomhet innen flere næringer, når binæringen har liten omsetning og lite personell. Det er ikke krav om at sekundær virksomhet skal skilles ut som egen bedrift (enhet) dersom det er mindre enn 5 tilsatte knyttet til binæringen. I tilfeller hvor RHF'er/HF'er har driftsavtale med kommunale institusjoner om drift av f.eks. syke- /fødestue, vil det i en del tilfelle være liten omsetning og lite personell knyttet til syke-/fødestue, og disse vil ikke være registrert som egen bedrift/enhet med egen næringskode. KITH 2003

18 Side 18 Basisenheter i helsetjenesten Dette innebærer at dersom en enhet har funksjoner både for somatikk og psykiatri har disse enhetene ulike næringskoder og får derfor ulike enhetsnummer. F.eks har Ullevål Universitetssykehus ulike enhetsnummer for somatikk og psykiatri. Dette innebærer at dersom en enhet har funksjoner både for somatikk og psykiatri, har disse enhetene ulike næringskoder og får derfor ulike enhetsnummer. F.eks har Ullevål Universitetssykehus ulike enhetsnummer for somatikk og psykiatri. BoFs registreringer over landets helseenheter innenfor RHF-systemet samt noen institusjoner utenfor RHF/HF er gjengitt i Vedlegg 1 (data fra NPR, 2002). Ved å registrere enhetsnummer samt næringskode 8 som de initiale identifikasjonene av en (basis-) enhet, har en allerede gitt en grov karakteristikk av enheten, se Vedlegg 2 over næringskoder (NACE) og tilhørende beskrivelser TILLEGGSATTRIBUTTER FOR INSTITUSJONER I en del tilfeller vil det være ønskelig med en finere inndeling enn den som næringskoden angir. Vi foreslår at følgende tilleggsattributter spesifiseres i tillegg til NACE-koden: Universitetsklinikk Alminnelig sykehus med full akuttfunksjon, evt med redusert, eller er uten akuttfunksjon. Offentlig eller privat institusjon 9 Militært sykehus Fengselsinstitusjon Institusjonen inngår i et Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Institusjonen inngår i en Bo- og behandlingsinstitusjon Disse underdelingene vil kunne implementeres i HER-databasen som predefinerte attributtalternativer der den som registrerer en enhet må velge underdeling når han har først har angitt næringskoden. Se Vedlegg 3: Tilleggsattributter for spesifikasjon av institusjoner/sykehus. 8 Hvis HER-registreringen er koplet til BoF vil NACE-koden kunne settes inn automatisk. 9 Dette attributtet kan det være aktuelt å dele ytterligere: I henhold til institusjonell sektorgruppering kan foretak klassifiseres ut fra om de er eid av stats- og trygdeforvaltningen (RHF/HF), fylkeskommune eller kommune. Av private kan man skille mellom Private foretak med begrenset ansvar (A/S osv) og Private ikke-forretningsmessig konsumorienterte institusjoner (ideelle org.). Før det er uttrykt behov for det beholdes det enkle skillet offentlig/privat. KITH 2003 Versjon 1.0

19 Basisenheter i helsetjenesten Side KLINIKK/SENTER/DIVISJON Klinikk/Senter/Divisjon er en eventuell inndeling av Institusjon som omfatter flere fag eller spesialiteter og som ikke skiller mellom ulike funksjoner som sengeavdeling, operasjonsavdeling, poliklinikk med mer. Eksempler: Kirurgisk klinikk (Ullevål); Mor- og barn-senter (St. Olavs Hospital), og lignende. Ved registrering av klinikk/senter kan man, hvis det er aktuelt, angi kun navnet på enheten uten tildeling av attributter da settet av egenskaper prinsipielt sett vil fremkomme av de underliggende enhetene. Dog vil HER-basen tillate registrering av alle opplysninger som er meningsfulle på dette nivået AVDELING En avdeling kan være en inndeling av institusjon der en vil skille mellom sengeavdelinger, operasjonsavdelinger, poliklinikker, med mer. En avdeling i en institusjon kan imidlertid ha egenskaper felles med andre institusjoner i tilfelle disse er å angi frittstående laboratorier eller lignende Dette må det tas hensyn til i HER på den måten at dersom en enhet uansett nivå ikke lar seg underdele, må den kunne beskrives med de samme egenskapsverdiene som er tillatte og nødvendige for (basis-)enheter. Det innebærer at en ikke kan ha ulike attributtverdier for ulike nivåer, men må ta utgangspunkt i én liste for alle nivåer innen institusjonene. Typeegenskapene er ikke begrenset til avdelinger/enheter for pasientbehandling, men inkluderer også ikke-medisinske avdelinger knyttet til administrasjon, teknisk drift etc POST En post er en inndeling av avdeling. Det er imidlertid ikke noe klart skille mellom egenskapene på avdelingsnivå og postnivå. På samme måte som egenskaper hos avdelinger kan forekomme hos selvstendige institusjoner kan egenskaper ved avdelinger forekomme på postnivå og vice-versa. Det finnes både sengeavdelinger og sengeposter, operasjonsavdelinger og operasjonsposter. Ut i fra en pragmatisk synsvinkel er det derfor hensiktsmessig å omtale dem kun som enheter i egenskapsbeskrivelsene TEAM: Evt. inndeling av post. Ved registrering registreres kun teamnavnet dersom det ikke kan knyttes egenskaper til teamet som ikke deles med andre team. Eksempel: En sengeavdeling er delt i to arbeidsteam av sykepleiere og leger, men er underlagt samme administrative ledelse. En vil anta at minste byggekloss i dette tilfelle er sengeavdelingen, ikke teamene. KITH 2003

20 Side 20 Basisenheter i helsetjenesten Dersom begrepet team lokalt brukes synonymt med post og fyller vilkårene til å være en (basis)- enhet registreres det som en sådan TYPEGENSKAPER FOR AVDELING/POST Egenskapene i flg VEDLEGG 4A: TYPEATTRIBUTTER FOR ENHETER anvendes ved registrering på avdelings- eller postnivået. Alle definerte enheter innenfor en institusjon på avdelings- eller postnivå iflg. vår modell skal kunne finne én og bare én verdi blant typeattributtene i Vedlegg 4A. I tabellen, Vedlegg 4A, betegnes avdelinger/poster som enheter ettersom begrepene avdeling/post osv i det virkelige liv har ulike betydninger som ikke nødvendigvis overensstemmer med registreringsmodellen som drøftes her, og de ulike typene kan forekomme både på avdelings- og postnivå. (For øvrig brukes betegnelsen enhet på poster og avdelinger i stor grad i de ulike foretak.) Følgende forhold må bemerkes: Det er behov for noen generelle typebetegnelser som kan omfatte flere spesialiserte enhetstyper uten at det av den grunn er ønskelig å lage et klassehierarki. Dette gjelder for eksempel Laboratorieenhet som vil være klassifisert ved den etterfølgende fagbetegnelsen. (For eksempel Laboratorieenhet [for] Radiologi). Det gjelder også enheter som har ansvar for pasientdiagnostikk og behandling og som kan inneholde subenheter av typen operasjonsenhet, sengeenhet osv. Man har valgt betegnelsen Klinisk fagenhet på en slik moderenhet. (For eksempel Klinisk fagenhet [for] Anestesi). For noen enheter er suffikset UNA (uten nærmere angivelse) tilføyd for å tydeliggjøre at betegnelsen på enhetene er en sekkebetegnelse. Bemerk også at ikke-kliniske enheter er inkludert, som enheter for økonomi, personal, IT, teknisk drift, etc TILLEGGSATTRIBUTTER FOR ENHET Enheter kan ha noen felles egenskaper uansett enhetstype. Dette gjelder: Om enheten har universitetsfunksjon (egenskapen arves evt. fra institusjonsnivået). Om enheten har lands-, flerregional eller regional funksjon. Grunnen til at det vil være nødvendig å angi evt universitetsfunksjon på enhetsnivå, er at denne egenskapen kan være knyttet til spesifikke enheter innen et helseforetak og ikke til foretaket som KITH 2003 Versjon 1.0

21 Basisenheter i helsetjenesten Side 21 sådant. Det er allikevel fornuftig å beholde det som egenskap ved foretaket, dersom det dreier seg om et universitetssykehus, slik at alle enheter arver egenskapen uten å måtte angi den for hver enkelt enhet. Se Vedlegg 4B DIMENSJON 2: FAGFELT Dimensjonen Fagfelt tar utgangspunkt i inndelingen i fag som kommer tilsyne i ulike sammenhenger, for eksempel i forbindelse med ventelisteregistrering, inndelingen i medisinske spesialiteter, med mer. I denne sammenheng har vi tatt hensyn til at SSB s KOSTRA-funksjonskoder (gammel utgave) bør kunne utledes enkelt. Det betyr f. eks. at det er innført et funksjonelt skille mellom somatikk og psykiatri, at rehabilitering er egen kategori og at laboratorievirksomhet er inkludert. For en del avdelinger/poster er det aktuelt å blande fag, f eks medisinske og kirurgiske. For disse må det derfor være mulig å angi mer enn én verdi. Dette er det åpnet for i HERs datamodell. Dimensjonen Fagfelt må kunne spesifiseres på alle nivåer av dimensjonen Type enhet, men er ikke obligatorisk før på lavest definerte enhetsnivå (= den aktuelle basisenhet). Utkast til definisjon av Fagfelt er i hht Vedlegg ENHETER MED SPESIELL FAGLIG INNRETTING En organisasjon vil kunne ha enheter som har spesielle oppgaver eller særskilte faglige orienteringer internt, eller det kan være enheter som forvalter oppgaver som er gitt status som landsfunksjon, eller flerregional eller regional spesialistfunksjon. Det er to måter dette skal angis på: 1. Enhetstypen velges som Klinisk spesialenhet og faginnrettingen angis, evt med angivelse av flere fagfelt. 2. Det oppgis korrekte tilleggsattributter for: Universitetsfunksjon, godkjente landsfunksjoner, flerregionale funksjoner, regionfunksjoner og medisinske kompetansesentra, se kap Eksempler er Nasjonal Senter for Fostermedisin ved St Olavs hospital som registreres som Klinisk spesialenhet og Flerregional funksjon. Derimot er den tidligere Ryggklinikken ved Ullevål sykehus en intern organisasjonsenhet som angis som Klinisk spesialenhet uten angivelse av regional eller annen status dersom den ikke har slik tildelt fra departementet. KITH 2003

22 Side 22 Basisenheter i helsetjenesten Enheter som Multitraume-enhet som kan være organisert som en matrise som involverer og trekker ressurser på flere ulike fagenheter, registreres ikke som selvstendig enhet med mindre det er personal fast dedikert til og ansatt ved enheten som hovedbeskjeftigelse, og enheten har eget budsjett og dedikert ledelse (jf. definisjon av basisenhet) FLERFAGLIGE ENHETER Under arbeidet med nytt kodeverk for basisenheter ( avdelingskodeverk ) er det stadig blitt diskutert hvordan man løser problemet med at enheter i mindre grad enn før blir knyttet til spesielle fag; at de inngår i en fellesressurs som kan trekkes på av flere mer tradisjonelle fagenheter. Vi ser to måter dette løses på: 1. At enheten har relasjon til mer enn én annen enhet. Typen relasjon må spesifiseres. 2. At enheten gis mer enn én fagkode Begge disse mulighetene vil finnes i HER-basen. En variant er noe spesiell, nemlig at en enhet har et blandet somatisk og psykiatrisk klientell. Dersom dette dreier seg om institusjoner med somatisk hhv psykiatriske avdelinger skal de registreres som ulike enheter med ulike NACE-koder (85.111, hhv ) etter Enhetsregisterets regler. Dersom det blandete klientellet er et forhold innen avdelinger ved en institusjon, vil institusjonen ha en tilknyttet NACE-kode som angir den overveiende kliniske orienteringen (somatikk eller psykiatri). Innenfor institusjonen, på avdelings-/post-nivå (vedlegg 4A) skilles det ikke mellom psykiatri og somatikk unntatt for visse enheter som kun finnes i psykiatrien, slik at en skal kunne velge en hensiktsmessig beskrivelse for enheten. Som fagfelt (vedlegg 5) kan man velge både fra somatikk og psykiatri LOKAL KODE OG ENHETSNAVN Den enkelte enhet kan selv velge egne beskrivelser med koder for sine (basis-)enheter, se kapittel 2.4. Dette kan være kontokoder eller lignende som knytter enhetene direkte til økonomisystemet. Det vil stå enheten fritt hvordan de vil benytte denne muligheten. Det er også hensiktsmessig at enhetens interne betegnelse registreres i klartekst, f.eks ØNH-poliklinikk eller lignende. KITH 2003 Versjon 1.0

23 Basisenheter i helsetjenesten Side REGISTRERINGSEKSEMPLER EKSEMPEL FRA ST. OLAVS HOSPITAL Det følgende registreringseksemplet er hentet fra den aktuelle organisasjonsplan for St. Olavs Hospital i Trondheim. Strukturen her er ganske spesiell og det brukes betegnelser om nivåinndelingen som er avvikende fra mange andre organisasjoner. Ved St. Olavs Hospital deles organisasjonen inn i avdelinger, seksjoner og enheter; i forhold til den terminologien som er anvendt i denne rapporten tilsvarer dette klinikker/sentra, avdelinger og poster. Et tilfeldig eksempel fra organisasjonskartet er (opplysninger hentet fra hjemmesidene [4]): Kvinneklinikken: Føde o Barselposter o Forløsningsposten o Fostermedisin NSFM (Nasjonalt senter for fostermedisin) o Observasjonsposten o Svangerskapspoliklinikken Gynekologi o Gynekologisk poliklinikk o Seksjon for barnløshet o.. o Gynekologisk cancer Følgende attributter og verdier registreres for disse åtte postene i samme klinikk/avdeling (felt i kursiv: data som skal angis; felt i halvfet/kursiv: gitte/valgte data (evt i kode).) 10 : Foretaksnummer HF (organisasjonsnummer):: (=St Olavs Hospital HF) Enhetsnummer (organisasjonsnummer): (=St Olavs Hospital; somatisk) Næringskode: ; (=Alminnelig somatisk sykehus) med tilleggsattributter 10 Se vedleggene 1 4 for de typeverdier som er angitt i tabellene over KITH 2003

24 Side 24 Basisenheter i helsetjenesten o Sykehus/institusjon: Universitetsklinikk [Sann verdi]; Akuttfunksjon[Full]; Eierskap: [Offentlig] 11 Klinikknivå:Kvinneklinikken [tekst] 12 ingen tilleggsattributter er nødvendig. Egenskaper ved enheter i hht Vedlegg 4A: Enhetstype [kode]: Fagfelt [kode]: Internnavn [fri tekst]: Internkode[ ]: Tilleggskode Klinisk fagenhet UNA Gynekologi/Obstetrikk Føde zzz Fødeenhet Gynekologi/Obstetrikk Forløsningsposten zzz Sengeenhet Gynekologi/Obstetrikk Barselposter zzz Klinisk spesialenhet Gynekologi/Obstetrikk; Klinisk fysiologi; Ultralyddiagnostikk Fostermedisin NSFM zzz Observasjon/- intensivenhet Gynekologi/Obstetrikk Observasjonsposten zzz Poliklinikkenhet Gynekologi/Obstetrikk Svangerskapspoliklinikken zzz Klinisk fagenhet UNA Gynekologi/Obstetrikk Gynekologi zzz Poliklinikkenhet Gynekologi/Obstetrikk Gynekologisk poliklinikk zzz Klinisk spesialenhet Gynekologi/Obstetrikk +++ Seksjon for barnløshet zzz Flerregional funksjon Operasjonsenhet; Sengeenhet? Gynekologi/Obstetrikk; Kreftkirurgi; Onkologi Gynekologisk cancer zzz Observer i tabellen ovenfor de to siste radene som organisatorisk plasserer seksjoner for barnløshet og for gynekologisk cancer på et nivå parallelt med sengeposter og lignende. Sannsynligvis består enhetene av kombinerte laboratorier, behandlingsrom og sengeposter der det utføres spesialundersøkelser og gis spesialbehandling/operasjoner som kan tenkes å skulle bestå av underavsnitt som kunne spesifiseres videre med de attributter som står for hånden. Om det er hensiktsmessig å gjøre dette er det opp til den institusjonen som registrerer sine enheter å avgjøre. 11 Registreres én gang for alle underliggende enheter 12 Registreringen har som det fremgår intet meningsbærende innhold i vår sammenheng og kan derfor i prinsipp sløyfes. For andre behov enn de som denne rapporten angår kan imidlertid registrering være hensiktsmessig. KITH 2003 Versjon 1.0

25 Basisenheter i helsetjenesten Side EKSEMPEL: DIAKONHJEMMET SYKEHUS Organisasjonsnummer: (under driftsavtale med Helse Øst RHF) Enhetsnummer: NACE-kode: (Somatikk) Tilleggsattributter: U.klinikk (nei); Eierskap [privat]; Akuttfunksjon[ja]. Opplysninger hentet fra hjemmesidene for Diakonhjemmet Sykehus [5] Intern betegnelse: Enhetstype Tilleggskode Fagbetegnelse Avd. for kompetanse og organisasjonsutvikling Avd. for kvalitetsutvikling og forskning Avdeling for forskning og undervisning (FoU) Enhet for fagutvikling og forskning Enhet for fagutvikling og forskning Enhet for fagutvikling og forskning Forskning og fagutvikling UNA Forskning og fagutvikling UNA Forskning og fagutvikling UNA Medisinsk bibliotek Bibliotek Forskning og fagutvikling UNA Personalavdeling Personalenhet Ikke-medisinsk UNA Økonomiavdeling Økonomienhet Ikke-medisinsk UNA Driftsavdeling Enhet for teknisk drift Ikke-medisinsk UNA IT-avdeling Informasjonsenhet/ITtjenester Ikke-medisinsk UNA Anestesi/Intensiv Klinisk fagenhet UNA Anestesi Kirurgisk avdeling *) Klinisk fagenhet UNA Kirurgi UNA Medisinsk avdeling*) Klinisk fagenhet UNA Indremedisin UNA Geriatrisk poliklinikk Poliklinikkenhet Geriatri Revmatologisk avdeling Klinisk fagenhet UNA (Kompetanse senter) Revmatologi Revmatologisk poliklinikk Poliklinikk Revmatologi Revmatologisk sengepost Sengeenhet Revmatologi Nasjonalt Revmatologisk Rehabiliterings- og Klinisk spesialenhet Kompetansesenter Revmatologi/ Fysikalsk medisin& KITH 2003

26 Side 26 Basisenheter i helsetjenesten Kompetansesenter (NRRK) Enhet for kontortjenester Klinisk aktivitetsavdeling Klinisk kjemisk avdeling Radiologisk avdeling Enhet for informasjon/it Rehabilitering/opptre ning Laboratorieenhet UNA Laboratorieenhet UNA rehabilitering/++ Informasjonstjenester Fysikalsk medisin&rehabilitering/- Fysioterapi/Ergoterapi/- Sosionomtjenester/Dietikk. Klinisk kjemi Radiologi UNA Sykehusapoteket Apotek Farmasi *) sammensetningen fremgår ikke av opplysningene på hjemmesidene. Merk at foretaket Diakonhjemmet sykehus AS også omfatter følgende underliggende institusjoner med selvstendige enhetsnumre i Bedrifts- og foretaksregisteret: Underliggende Institusjon: NACE Enhetsnummer Tilleggsattributter Enhetstype Tilleggsattributter Fagfelt Diakonhjemmets sykehus, psykiatrisk avdeling Vinderen Univ.klin.? privat; (Institusjon for akuttfunksjon? voksenpsykiatri) DPS Vinderen privat;akuttfun Poliklinikk ksjon? del av DPS Villa Ly privat. del av DPS Psykiatri UNA *) UniversitetsVoksen- psykiatri funksjon(?) Voksenpsykiatri Diakonhjemmets sykehus, alderspsykiatrisk avd Søndre Borgen privat; *) Psykogeriatri akuttfunksjon? *) Hvis det ikke registreres underenheter må enhetstypen være: Klinisk fagenhet UNA EKSEMPEL: ENHET UTENFOR HF Registrering av enheter utenfor helseforetakene er betydelig enklere; for eksempel SENTRUM RØNTGENINSTITUTT AS, avd. Storgt. 8 Oslo: Foretaksorgnr: (relasjon: inngår i) KITH 2003 Versjon 1.0

27 Basisenheter i helsetjenesten Side 27 Organisasjonsnummer (enhetsnummer): Næringskode(r): Medisinske laboratorier Fagfelt: Radiologi UNA 3.4. ANSVAR FOR KODEVERK FOR BASISENHETER Samlingen av attributter og verdier for å registrere basisenheter i helsetjenesten utgjør som helhet et Kodeverk for basisenheter i helsetjenesten. Som andre tilsvarende kodeverk bør det fastslås eierforhold og ansvar for oppdatering med mer. Den delen av kodeverket som bygger på Bedrifts- og foretaksregisteret (Enhetsregisteret) og NACE systemet er underlagt Brønnøysund-registrene og Statistisk sentralbyrå og eies og vedlikeholdes av disse institusjonene. Når det gjelder attributtene Enhetstyper og Fagfelt som er nye kodeverk må det etableres en struktur for eierskap, oppdatering og vedlikehold. En ansvarlig redaktør bør utgå fra Sosial- og helsedirektoratet. Denne støttes av en redaksjonskomité som foreslås å bestå av representanter for: Sosial- og helsedirektoratet Legeforeningen Helseforetak Norsk pasientregister KITH med sekretariat i KITH. Arbeidet med kodeverket ses i sammenheng med KITHs øvrige tilsvarende engasjement og må ytterligere ses i sammenheng med videreutvikling av definisjonskatalogene slik at enhetstypene kan defineres entydig. KITH 2003

28 Side 28 Basisenheter i helsetjenesten KITH 2003 Versjon 1.0

29 Basisenheter i helsetjenesten Side HER HELSETJENESTEENHETSREGISTERET 4.1. BAKGRUNN Entydig identifisering av rekvirenter og andre kommunikasjonsparter i helsesektoren har vært etterlyst i snart 10 år. Mens meldingsstandardene (Meldingsbatteriet) utvikles og etableres, mangler det fremdeles løsninger for entydig identifisering av helsetjenesteenheter som er involvert i elektronisk kommunikasjon. Et nasjonalt samordnet identifiseringssystem er en nødvendig forutsetning for en storskala og mange-til-mange kommunikasjon. Det er likeledes viktig at slike identifikatorer gjøres lettvint tilgjengelig for brukerne FORMÅL MED REGISTERET Formålet med registeret er å kunne identifisere kommuniserende parter i helsesektoren på en entydig måte. Dette innebærer at alle parter i helsesektoren må kunne identifiseres entydig i dette systemet. Slike parter kan være: Helsepersonell (leger, sykepleiere, veterinærer osv.) Organisasjoner (sykehus, apotek, sykehjem, legesentre, legevakt osv.) Offentlige myndigheter (RTV, offentlige registre, osv.) For organisasjoner må det også være mulig å avspeile den organisasjonsmessige strukturen slik at en kan identifisere organisatoriske underenheter på flere nivå, for eksempel avdelinger, poster og seksjoner på et sykehus LØSNINGSPRINSIPP Foreliggende løsning er basert på at hver enkelt organisasjon i helsevesenet identifiseres entydig ved bruk av et sentralt tildelt identifikasjonsnummer (HER-id). Disse identifikasjonsnumrene gjøres tilgjengelig for søkning og oppslag gjennom nettbaserte katalogtjenester. KITH 2003

30 Side 30 Basisenheter i helsetjenesten Større organisasjoner i helsevesenet gis anledning til selv å tildele HER-id til sine organisasjonsmessige underenheter som også gjøres tilgjengelig på nettet for allment bruk. Organisatoriske underenheter for en helseinstitusjon kan være en avdeling, seksjon eller post på et sykehus eller en person eller utstyrsenhet ved avdeling osv. En kommunikasjonspart tildeles en HER-id for hver rolle denne parten opptrer i. For eksempel kan en legepraksis ha HER-id'er for ulike virksomheter som bedriftslege for bedrift A, helsestasjonslege, legevaktslege osv HER SOM GRUNNLAG FOR REGISTRERING AV (BASIS-)- ENHETER Databasekonstruksjonen i HER gjør det mulig å definere enheter på alle de nivå som er relevante i vår sammenheng. Under registrering angir den som registrerer hvorvidt en enhet (institusjon, avdeling, seksjon eller lignende) kan deles i mindre funksjonelle enheter og i så fall hvilke enheter og hvilke egenskaper disse har ut i fra de egenskapsverdiene som er lovlige i vår sammenheng. I likhet med alle andre registreringer skjer dette på lokalt nivå. Når det lokale registreringsarbeidet er ferdig går dette til en transaksjonsdatabase i HER for kvalitetssikring før det endelig implementeres i HER-databasen TILGANG TIL HELSETJENESTE-ENHETSREGISTER (HER) HER skal kunne nås via Helsenettet. Det skal publiseres som en katalogtjeneste og være søkbart i hele helsenettet for de applikasjoner og anvendelser som trenger tilgang til HER-data. KITH 2003 Versjon 1.0

31 Basisenheter i helsetjenesten Side KONSEKVENSER AV NYTT SYSTEM FOR (BASIS-)ENHETER TIL AVLØSNING AV AVDELINGSKODER 5.1. KONSEKVENSER FOR PAS-SYSTEMER Pasientadministrative datasystemer må kunne registrere HER-id for ulike enheter i sine databaser. Koden vil bestå av maksimalt siffer samt deletegn, dvs i alt 13 posisjoner. De nåværende felt for institusjonsnummer og avdelingskode vil kunne erstattes med HER-id KONSEKVENSER FOR RAPPORTERING TIL NPR Datamodellen for rapportering til NPR er nå XML-basert slik at man ikke er avhengig av å avstemme dataformatene innbyrdes. Datafelt som enhetsnummer og fag er allerede innlemmet i NPR recorden. Erstatning med / tillegg av HER-id for rapporterende enheter er uproblematisk KONSEKVENSER FOR STATISTISK OPPFØLGING For statistisk behandling av data må det foretas en kopling på HER-id nivå mellom den (nedlastede) HER-databasen og de statistiske opplysningene. Forutsatt at data er rapportert på et hensiktsmessig nivå innen institusjonene skal HER-databasen gi de opplysninger om enhetene som måtte være nødvendig for å lage fornuftige spørringer mot datamaterialet. Problemet med hva som er et fornuftig rapporteringsnivå, noe som er avgjørende for at systemet er anvendbart, må avgjøres i samspill mellom statistikkmiljøene (Ssb, NPR, SINTEF Unimed, Heltef, o.a.) og lokalmiljøene som skal 1. sørge for registrering i HER og 2. rapportering til NPR og andre. Det må være overensstemmelse mellom de sentrale og de lokale institusjonenes ønsker om å kunne følge virksomheten i detaljer. Forutsetningen for det er at registreringen av (basis-)enheter går ned til KITH 2003

Basisenhetskodeverk og basisenheter i helsevesenet

Basisenhetskodeverk og basisenheter i helsevesenet Basisenhetskodeverk og basisenheter i helsevesenet Versjon 1.0 Dato: 15.12.2003 KITH Rapport 41/03 ISBN 82-7846-209-7 KITH-rapport TITTEL Basisenhetskodeverk og basisenheter i helsevesenet Forfatter(e):

Detaljer

1. Bakgrunn. 2. Premisser for forslaget. Vedlegg 1 til IK-44/89

1. Bakgrunn. 2. Premisser for forslaget. Vedlegg 1 til IK-44/89 Vedlegg 1 til IK-44/89 1.1. Nytt avdelingskodeverk Innholdsfortegnelse... I 1. Bakgrunn... 1 2. Premisser for forslaget... 1 3. Forslagets struktur... 2 4. Lokale koder... 4 5. Eksempler på "hyppig" forekommende

Detaljer

Standard: Organisasjonsoppsett

Standard: Organisasjonsoppsett Helse Sør-Øst RHF Teknologi og ehelse/regionale standarder, prosedyrer, brukerveiledninger og opplæring for DIPS/Regionale Standardområder DIPS Standard: Organisasjonsoppsett Utgave: 1.00 Utarbeidet/revidert

Detaljer

Organisasjonsoppsett i NPR melding, konsekvenser

Organisasjonsoppsett i NPR melding, konsekvenser Organisasjonsoppsett i NPR melding, konsekvenser Hva jeg skal si noe om Organisasjon før og nå RESH eller FRESH Organisasjon før Organisasjon nå Matrise Adm. enhet Fag 1 Fag 2 Fag 3 Fag 4 Fag 5 Støtte

Detaljer

Organisasjonskodeverket. Kodeveiledning

Organisasjonskodeverket. Kodeveiledning Organisasjonskodeverket Kodeveiledning Kommentarer og innspill sendes til kodehjelp@kith.no Dokumenthistorikk: Dokumentets tittel Versjon Dato Kommentar Retningslinjer for registrering av organisatoriske

Detaljer

Organisasjonsstruktur i NPR melding

Organisasjonsstruktur i NPR melding Organisasjonsstruktur i NPR melding Hva jeg skal si noe om NPR-melding Organisasjonsstruktur i NPR-melding Hvordan registrere organisasjon i EPJ Praksis NPR-melding Prosjekt for overgang fra flatfil til

Detaljer

Godkjent av: Robert Nystuen

Godkjent av: Robert Nystuen Helse Sør-Øst RHF Teknologi og ehelse/regionale standarder, prosedyrer, brukerveiledninger og opplæring for DIPS/Regionale Standardområder DIPS Standard: Organisasjonsenheter- benevnelse Utgave: 1.00 Utarbeidet/revidert

Detaljer

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH Brukerdokumentasjon IS-0515 Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH FORORD FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde informasjon i RESH. Alle virksomheter

Detaljer

OM VIRKELIGHETEN. 20.01.2009 Status for NPR-melding og RESH 1

OM VIRKELIGHETEN. 20.01.2009 Status for NPR-melding og RESH 1 OM VIRKELIGHETEN Status og nytte for NPR-melding og Organisasjonskodeverk for enheter i spesialisthelsetjenesten (OK 2007) Øyvind Christensen, Avd. Norsk pasientregister oyc@helsedir.no 20.01.2009 Status

Detaljer

KODEVERK FOR BASISENHETER I HELSETJENESTEN FOR STATISTIKK, FINANSIERING, MELDINGSUTVEKSLING, MM. Forprosjektrapport

KODEVERK FOR BASISENHETER I HELSETJENESTEN FOR STATISTIKK, FINANSIERING, MELDINGSUTVEKSLING, MM. Forprosjektrapport KODEVERK FOR BASISENHETER I HELSETJENESTEN FOR STATISTIKK, FINANSIERING, MELDINGSUTVEKSLING, MM Forprosjektrapport Versjon 1.0 15.januar 2003 KITH rapport nr. 01/03 ISBN 82-7846-160-0 KITH-rapport KODEVERK

Detaljer

Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH

Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH Retningslinjer for registrering av organisatoriske enheter i FRESH Et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Norsk Helsenett og Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren Kommentarer og innspill til

Detaljer

Nytt avdelingskodeverk OK/RESH

Nytt avdelingskodeverk OK/RESH Nytt avdelingskodeverk OK/RESH Iver Nordhuus OrganisasjonsKodeverk (OK) Register over organisatoriske Enheter innen SpesialistHelsetjenesten (RESH) Innhold i foredrag Men først en Historien Mål for OK/RESH

Detaljer

Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - "Den gode spesialistepikrise"

Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - Den gode spesialistepikrise Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - "Den gode spesialistepikrise" Versjon 1.0 31. desember 2002 KITH Rapport R31/02 ISBN 82-7846-158-9 KITH-rapport Medisinsk-faglig

Detaljer

Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Byrådssak 1051 /16 Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling KRTO ESARK-03-201600085-13 Hva saken gjelder: Helsedirektoratet har sendt utkast

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Kostnader knyttet til RHFet regnes som administrative og føres her.

Kostnader knyttet til RHFet regnes som administrative og føres her. Funksjonskontoplan for 2009 400 Administrasjon Basert på de gamle funksjonene 400, 410 og 420 Kostnader knyttet til RHFet regnes som administrative og føres her. HF-kostnader til administrasjon fordeles

Detaljer

WinMed Allmenn NPR. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER

WinMed Allmenn NPR. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER WinMed Allmenn NPR versjon 2.11 Databaserevisjon 2.9.7 www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Bakgrunn...3 Hensikt...3 Endringer...3

Detaljer

Veiledning til NCMP 2008 Innledning

Veiledning til NCMP 2008 Innledning xi Innledning Veiledning til NCMP 2008 Medisinske prosedyrer utføres både i utredning, behandling og oppfølging av pasienter ved somatiske avdelinger. Den norske klassifikasjon for medisinske prosedyrer,

Detaljer

400 Politisk styring av kontrollorganer På denne funksjonen føres kostnader og inntekter knyttet til styret ved regionale helseforetak (RHF).

400 Politisk styring av kontrollorganer På denne funksjonen føres kostnader og inntekter knyttet til styret ved regionale helseforetak (RHF). Funksjonskontoplan for 2007 400 Politisk styring av kontrollorganer På denne funksjonen føres kostnader og inntekter knyttet til styret ved regionale helseforetak (RHF). 410 Servicefunksjoner Her føres

Detaljer

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper Byrådssak 1133 /17 Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper KRTO ESARK-03-201700052-42 Hva saken gjelder: Direktoratet for e-helse har sendt utkast til

Detaljer

Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten

Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten Møtesaksnummer 32/08 Saksnummer 08/162 Dato Kontaktperson i sekretariatet 05. mai 2008 Karianne Johansen Sak Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling HISD 1153:2014 Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling 1 Publikasjonens tittel: Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Vedlegg 1: Terminologi i DIPS

Vedlegg 1: Terminologi i DIPS Helse Sør-Øst RHF Teknologi og ehelse/regionale standarder, prosedyrer, brukerveiledninger og opplæring for DIPS/Regionale Standardområder DIPS Vedlegg 1: Terminologi i DIPS Utgave: 1.00 Utarbeidet/revidert

Detaljer

Veiledning for vedlikehold av informasjon i RESH. Versjonskontroll. Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato

Veiledning for vedlikehold av informasjon i RESH. Versjonskontroll. Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato Versjonskontroll Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato 1.0 Godkjent for produksjon / Pål Arve Sollie 30.juni 2011 1.1 /revidert Pål Arve Sollie 12.okt 2011 1.2 /ikoner og tekster oppdatert Pål Arve Sollie

Detaljer

Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted

Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted Veileder IS-1200 Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg behandlingssted Publikasjonens tittel: Utgitt: Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Bedre kvalitet på medisinsk koding: et samarbeidsprosjekt mellom helseforetak og Helsedirektoratet

Bedre kvalitet på medisinsk koding: et samarbeidsprosjekt mellom helseforetak og Helsedirektoratet Bedre kvalitet på medisinsk koding: et samarbeidsprosjekt mellom helseforetak og Helsedirektoratet Vår interesse for kodekvalitet skyldes bl.a. at Riksrevisjonen, Statens helsetilsyn og Avregningsutvalget

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass Styresak 030/04

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 22/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital Optimal utnyttelse av private helsetjenester

SAKSFREMLEGG. Sak 22/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital Optimal utnyttelse av private helsetjenester SAKSFREMLEGG Sak 22/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital 2010 2015 Optimal utnyttelse av private helsetjenester Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Rolf J. Windspoll

Detaljer

Adressering av meldinger. ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold

Adressering av meldinger. ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold Adressering av meldinger ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold www.kith.no Hovedprinsipper for adressering Kommuner, helseforetak, tannklinikker Tjenestebasert adressering

Detaljer

Oppsummering av arbeidet med informasjonsstruktur i fyrtårnsprosjektene

Oppsummering av arbeidet med informasjonsstruktur i fyrtårnsprosjektene Oppsummering av arbeidet med informasjonsstruktur i fyrtårnsprosjektene Versjon 1.0 Dato: 23.09.2005 KITH Rapport 23/05 ISBN 82-7846-268-2 KITH-rapport Oppsummering av arbeidet med informasjonsstruktur

Detaljer

NPR-meldingen Begreper og godkjenningsprosessen

NPR-meldingen Begreper og godkjenningsprosessen NPR-meldingen Begreper og godkjenningsprosessen SINTEF Norsk pasientregister Erik Hedlund erik.hedlund@sintef.no 2006-03-09 1 Begreper og godkjenningsprosessen Overgangen til NPR-meldingen Litt om godkjenningsprosessen

Detaljer

K I T H. Ebrev. Elektronisk utsending av brev FOR HELSE OG VELFERD.. INFORMASJONSTEKNOLOGI

K I T H. Ebrev. Elektronisk utsending av brev FOR HELSE OG VELFERD.. INFORMASJONSTEKNOLOGI K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. Ebrev Elektronisk utsending av brev VERSJON 1.0 Status: Til utprøving 1.2.2010 KITH-rapport 1020:2010 KITH-rapport TITTEL Ebrev Elektronisk utsending

Detaljer

12 Opphold i døgninstitusjoner for voksne

12 Opphold i døgninstitusjoner for voksne 12 Opphold i institusjoner for voksne Anne Mette Bjerkan og Per B. Pedersen Sammendrag Nær halvparten av oppholdene i institusjonene for voksne hadde i 2006 en varighet på inntil åtte dager (47 prosent),

Detaljer

NPR-melding. Innhold, status og planer

NPR-melding. Innhold, status og planer NPR-melding Innhold, status og planer Innhold Hva er NPR-melding? Bakgrunnen for NPR-melding Dagens innhold Status for bruk Planer fremover Forutsetninger for god kvalitet i data Begrepsmodell som beskriver

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nevromuskulært kompetansesenter Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Tjenestens innhold: Tjenesten bør utarbeide en ny

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern

Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern Vedlegg PV5 Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern Datagrunnlag Regnskapsdata for institusjoner og helseforetak (HF) som er underlagt regionale helseforetak (RHF), samt private institusjoner i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Gjelder: Mottaker: Avsender: Kopi sendt til: Vedlegg: Svar på «Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling E-helse 15/54, postmottak@ehelse.no Helse Midt-Norge og

Detaljer

Utvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger for psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling - muligheter på kort og lengre sikt

Utvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger for psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling - muligheter på kort og lengre sikt Utvikling av aktivitetsbaserte finansieringsordninger for psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling - muligheter på kort og lengre sikt Seniorrådgiver Lars Rønningen 04.12.2012 Tema for presentasjonen

Detaljer

Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester

Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester HISD 1101: 2015 Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester Støttedokument til teknisk standard Publikasjonens tittel: Bruk av Norsk laboratoriekodeverk

Detaljer

Forespørsel og svar om egenandel

Forespørsel og svar om egenandel .. Forespørsel og svar om egenandel Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.1 Status: Til utprøving 6. oktober 2010 KITH-rapport 1024:2010 Innhold 1 Dokumenthistorie... 3 2 Innledning...

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Det vises til søknad av 16.6.2009 om sykehusgodkjenning for Aleris Helse AS i Stavanger.

Det vises til søknad av 16.6.2009 om sykehusgodkjenning for Aleris Helse AS i Stavanger. HELSE - DET KONGELIGE OG OMSORGSDEPARTEMENT Mottatt HV RHF 2 9 JAN 2010 Aleris Helse AS Fr. Stangs gt. 11-13 0264 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200902989-/ANEL 27.1.2010 Søknad om sykehusgodkjenning - Aleris

Detaljer

KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt

KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt KODEVEILEDER Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til Pakkeforløp metastaser med ukjent utgangspunkt. Registreringen beskrives

Detaljer

INNHOLD 2 1. INNLEDNING 3 2. OM FINANSIERING AV POLIKLINISKE LABORATORIEANALYSER 3 3. OMFANG AV ORDNINGEN 4 4. MOTTAKER AV REFUSJONEN 4

INNHOLD 2 1. INNLEDNING 3 2. OM FINANSIERING AV POLIKLINISKE LABORATORIEANALYSER 3 3. OMFANG AV ORDNINGEN 4 4. MOTTAKER AV REFUSJONEN 4 Finansieringsordning for polikliniske laboratorieanalyser for private laboratorier regler for fremsettelse av refusjonskrav 1. januar 2018 INNHOLD INNHOLD 2 1. INNLEDNING 3 2. OM FINANSIERING AV POLIKLINISKE

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Kvalitetsregisterprosjektets forslag til fellesløsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Kvalitetsregisterprosjektets forslag til fellesløsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre Kvalitetsregisterprosjektets forslag til fellesløsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre Inger Elisabeth Kvaase, seniorrådgiver Avdeling IT-strategi Arbeidsgruppe 4 under Kvalitetsregisterprosjektet

Detaljer

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp alvorlig sykdom

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp alvorlig sykdom KODEVEILEDER Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende veiledning med eksempler i kapittel

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for ultralyd- og bildeveiledet behandling St. Olavs hospital HF Tjenestens innhold: Fra 7.

Detaljer

Prosedyrekoder psykisk helse, første skritt mot ISF? DRG Forum 4.11.2010 Leena Kiviluoto

Prosedyrekoder psykisk helse, første skritt mot ISF? DRG Forum 4.11.2010 Leena Kiviluoto Prosedyrekoder psykisk helse, første skritt mot ISF? DRG Forum 4.11.2010 Leena Kiviluoto Bakgrunn og formål med prosedyrekoding Det hele startet som et ledd i arbeidet med utvikling av DRG-lignende system

Detaljer

Oppdragsdokument Tilleggsdokument etter Stortingets behandling av St. prp. nr. 59 ( )

Oppdragsdokument Tilleggsdokument etter Stortingets behandling av St. prp. nr. 59 ( ) Statsråden Helse Midt-Norge RHF Deres ref Vår ref Dato 200703439-HB 04.07.2008 Oppdragsdokument 2008. Tilleggsdokument etter Stortingets behandling av St. prp. nr. 59 (2007-2008) Det vises til Helse- og

Detaljer

Indikatorer for kodingskvalitet

Indikatorer for kodingskvalitet DRG-forum 6/11-2015 Gardermoen 6/11-15 Klinisk relevante tilbakemeldinger Prosjekt initiert av NPR i 2013/2014 Ledd i NPRs kvalitetsstrategi «Korrekt medisinsk koding er nødvendig forutsetning for god

Detaljer

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200300397-335 321 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 60-2005

Detaljer

Personskadestatistikk Krav til funksjonalitet i EPJ-systemer m.v. KRAVSPESIFIKASJON

Personskadestatistikk Krav til funksjonalitet i EPJ-systemer m.v. KRAVSPESIFIKASJON Personskadestatistikk i EPJ-systemer m.v. KRAVSPESIFIKASJN Kravspesifikasjon 1.1 26. juni 2006 Personskadestatistikk Side 3 av 11 Innhold Innhold...3 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1. Bakgrunn...5

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Asbjørn Haugsbø. Seniorrådgiver

Asbjørn Haugsbø. Seniorrådgiver Asbjørn Haugsbø Seniorrådgiver TEMA Utvikling av ICF- indikatorsett innen rehabiliteringsfeltet Kort om ICF ICF er utarbeidet av og eies av Verdens helseorganisasjon (WHO) Forløpere for ICF var ICIDH -1

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF 23.

NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF 23. NOTAT Til Helse Vest RHF Fra Dato 29. mai 2007 Ansvarlig advokat NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF

Detaljer

Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: /VP

Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: /VP Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 200801442-/VP 14.08.2008 HØRINGSUTTALELSE Forslag til endring av helsepersonelloven mv. for å styrke rettstillingen til barn av foreldre med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2012

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2012 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2012 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtekter

Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtekter Møtedato: 20. mai 2014 Arkivnr.: 2010/228-32/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 20.5.2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Universitetssykehuset

Detaljer

STYRESAK ENDRING AV VEDTEKTENES 5, SYKEHUSAPOTEK NORD HF

STYRESAK ENDRING AV VEDTEKTENES 5, SYKEHUSAPOTEK NORD HF Saksbehandler: Ann Elisabeth Rødvei, tlf. 75 51 29 32 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 30.1.2009 200800355 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 8-2009

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Fristbrudd orientering om status

Fristbrudd orientering om status Saksframstilling Arkivsak Saksbehandler Else Kristin Reitan/Anne Grethe Vhile/Anne Wenche Emblem Fristbrudd orientering om status Sak nr. Styre Møtedato 09/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 24.2.2010

Detaljer

Svar på Høring Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Svar på Høring Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Til: Direktoratet for e-helse postmottak@ehelse.no. Kopi: Fra: Nasjonal IKT HF post@nasjonalikt.no Dato: 7.1.2016 Deres ref: E-helse 15/54 Svar på Høring Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer

Detaljer

Samarbeid om bedre kodekvalitet

Samarbeid om bedre kodekvalitet Samarbeid om bedre kodekvalitet DRG-seminar 6. mars 2007 Asbjørn Haugsbø seniorrådgiver Sosial- og helsedirektoratet Avdeling kodeverk og pasientklassifikasjon 26.03.2007 Ny powerpoint-mal 2 Hvorfor god

Detaljer

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Til styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Bakgrunnen for saken I forbindelse med budsjettarbeidet

Detaljer

Veiledning for bruk av prosedyrekoder innenfor fagområdene habilitering, rehabilitering, tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbruk (TSB) og

Veiledning for bruk av prosedyrekoder innenfor fagområdene habilitering, rehabilitering, tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbruk (TSB) og Veiledning for bruk av prosedyrekoder innenfor fagområdene habilitering, rehabilitering, tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbruk (TSB) og psykisk helsevern 1 INNHOLD 1. Formål med kodingen og

Detaljer

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010 HIS 1022:2010.. Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Forespørsel om

Detaljer

Dokumentasjon av kodeendringer. Sidsel Aardal overlege, dr.med. Seksjon for Styringsdata Helse Bergen

Dokumentasjon av kodeendringer. Sidsel Aardal overlege, dr.med. Seksjon for Styringsdata Helse Bergen Sidsel Aardal overlege, dr.med. Seksjon for Styringsdata Helse Bergen Manglende samsvar mellom koder i DIPS og i epikriser Revisjonen sier: Det er et gjennomgående funn at det ikke er samsvar mellom 1.

Detaljer

Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester

Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester HISD 1101 : 2014 Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester Støttedokument til teknisk standard Publikasjonens tittel: Bruk av Norsk laboratoriekodeverk

Detaljer

Standardiseringsprosessen og KITH-standarder. Metodedokument

Standardiseringsprosessen og KITH-standarder. Metodedokument Standardiseringsprosessen og KITH-standarder Metodedokument KITH 18/07 6. november 2007 Innhold Innhold... 2 Standardiseringsprosessen og KITH-standarder... 3 1. Identifisere behov... 3 2. Prioritering...

Detaljer

Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH Trondheim, 30. november, 2006

Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH Trondheim, 30. november, 2006 Statusrapport RRP utviklingsprosjekt Jostein Ven, seniorrådgiver, KITH Trondheim, 30. november, 2006 1. Bakgrunn Denne rapporten bygger på statusnotat til prosjektet av 30. mai, 2006. I det notatet ble

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft

KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft KODEVEILEDER Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til Diagnostisk pakkeforløp

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt KODEVEILEDER Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til Pakkeforløp metastaser med ukjent utgangspunkt. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Hvilke kostnader benyttes i SAMDATAs beregninger?

Hvilke kostnader benyttes i SAMDATAs beregninger? Hvilke kostnader benyttes i SAMDATAs beregninger? Heidi Torvik SINTEF 1 Tema/plan 1. Om SAMDATA 2. Hvordan beregne totale driftskostnader i SAMDATA? Herunder fordeling av felleskostnader 3. Driftskostnader

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDLANDSSYKEHUSET HF. (Vedtatt i Helse Nord - Sak 63/01 Vedtekter for de lokale helseforetak)

VEDTEKTER FOR NORDLANDSSYKEHUSET HF. (Vedtatt i Helse Nord - Sak 63/01 Vedtekter for de lokale helseforetak) VEDTEKTER FOR NORDLANDSSYKEHUSET HF (Vedtatt i Helse Nord - Sak 63/01 Vedtekter for de lokale helseforetak) Oversikt : 1 NAVN 2 EIER 3 HELSEFORETAKETS FORMÅL 4 HELSEFORETAKETS VIRKSOMHET. 5 HOVEDKONTOR

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Nirvaco og modul for KVA - Kostnadsvektsarbeidet. Olavsgaardseminaret 2008 18. januar 2008

Nirvaco og modul for KVA - Kostnadsvektsarbeidet. Olavsgaardseminaret 2008 18. januar 2008 Nirvaco og modul for KVA - Kostnadsvektsarbeidet Olavsgaardseminaret 2008 18. januar 2008 Oppfølging av kostnader på tvers av avdelinger i et helseforetak / sykehus Oppfølging av den enkelte avdeling /

Detaljer

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014.

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.10.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Øystein Fjelldal, Øyvind Aas Styresak 69/14 O Nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

IKT. for helsetjenesten. 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling

IKT. for helsetjenesten. 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling IKT for helsetjenesten 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling 1 Dette er en oppsummering av tiltak 12 i handlingsplan for Nasjonal IKT, «Tjenesteorientert arkitektur for spesialisthelsetjenesten».

Detaljer

INNHOLD 2 1. INNLEDNING 3 2. OM FINANSIERING AV POLIKLINISKE LABORATORIEANALYSER 3 3. OMFANG AV ORDNINGEN 4 4. MOTTAKER AV REFUSJONEN 5

INNHOLD 2 1. INNLEDNING 3 2. OM FINANSIERING AV POLIKLINISKE LABORATORIEANALYSER 3 3. OMFANG AV ORDNINGEN 4 4. MOTTAKER AV REFUSJONEN 5 Finansieringsordning for polikliniske laboratorieanalyser for statlige helseinstitusjoner regler for fremsettelse av refusjonskrav 1. januar 2018 INNHOLD INNHOLD 2 1. INNLEDNING 3 2. OM FINANSIERING AV

Detaljer

Vedtekter for Oslo universitetssykehus HF

Vedtekter for Oslo universitetssykehus HF Vedtekter for Oslo universitetssykehus HF Vedtatt i stiftelsesmøte 1. desember 2008, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015. 1 Navn Helseforetakets navn er Oslo universitetssykehus HF. 2 Eier Oslo universitetssykehus

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2008. Norsk pasientregister

Ventetider og pasientrettigheter 2008. Norsk pasientregister IS-8/2009 Ventetider og pasientrettigheter 2008 Norsk pasientregister Heftets tittel: Ventetider og pasientrettigheter 2008 Utgitt: 02/2009 Bestillingsnummer: IS-8/2009 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Overordnet. kravspesifikasjon til. helseinstitusjonsregister (HIR)

Overordnet. kravspesifikasjon til. helseinstitusjonsregister (HIR) Overordnet kravspesifikasjon til helseinstitusjonsregister (HIR) 11. mars 2005 KITH R 6/97 0 Tittel Overordnet kravspesifikasjon til helseinstitusjonsregister (HIR) Versjon 1.0 Forfatter(e) Vigdis Heimly

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 August 2015 Innhold 1. TILDELING AV MIDLER... 3 2. TILTAK FOR Å REDUSERE VARIASJON I VENTETIDER OG EFFEKTIVITET... 3 A. UTARBEIDELSE AV FORSLAG TIL INDIKATORER

Detaljer