RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010"

Transkript

1 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF /10 Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe: Dag Hårstad, Reidar Hole, Mette Bjørgen, Sissel Hovland Nordaune ADM DIREKTØRS FORSLAG TIL VEDTAK: Styret tar statusrapporteringen til etterretning

2 SAKSUTREDNING Sak 21/10: Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010 OVERORDNET Opprydding i ventelister har gitt en signifikant reduksjon i registrert ventetid. Det arbeides med å finne gode indikatorer og datasett for bedre analyser av antall henvisninger, antall rett til nødvendig helsehjelp, behandlingsfrister, ventetider, antall på vent og antall liggedøgn som opptas av ferdigbehandlede pasienter. Anskaffelsesprosessene tar mye tid, redegjøres for i egen sak. Streiken i bygningsindustrien medførte en 4 dagers stopp i arbeidet med Trondheimsklinikken. Likevel er vi i rute med overtakelse medio desember Begrensninger i flytrafikken har medført noen avlyste og noen utsatte møter, og BU møte opprinnelig planlagt til Veksthuset ble flyttet til Stjørdal. Implementering av nytt regelverk for LAR er under gjennomføring. Flere mediasaker om Rusbehandling i n Møte med redaksjonen i NRK Trøndelag er avtalt til 27. mai Møte med pasient- og brukerombud Anbudskonkurranse iverksatt ifm Vestmoprosjektet for tilpasning og oppussing av brukte brakker som midlertidig løsning. NØKKELDATA PASIENTBEHANDLING/AKTIVITET Faktiske ventetider mars 2010 Tall for siste tilgjengelige måned hentet fra NPR-kuben for sin enhet, Ant ventende Ant ord. avviklet Gjsn v.tid ventende Gjsn v.tid avviklet Ant nyhenviste 303 pas 90 dager 109 pas 102 dager 121 pas Kommentarer: Etter en gradvis økning i ventetiden gjennom hele 2009 og i inngangen til 2010, har vi de siste to månedene sett en markant nedgang. Dette skyldes både ventelisterydding og effekt av nye tiltak, bl.a økt poliklinisk aktivitet ved Lade Behandlingssenter. Ved inngangen til 2009 lå vi 94 dager og hadde som krav reduksjon gjennom året noe vi ikke greide å realisere. Dette kan vær realiserbart i Fristbruddproblematikken er fremdeles betydelig. Nasjonal registreringsveileder for TSB er noe uklar på hvordan dette skal registreres, og presisering forventes i mai slik at dette gjøres likt innenfor alle RHF, HF og klinikker. 2

3 Målekort aktivitet - mars Denne Hittil i år Styringsparameter Verdi Vurd. Verdi Vurd. Epikrisetid 88,73 % 78,79 % Individuell plan 82,70 % 83,41 % Beleggsprosent RUS 94,86 % 94,26 % Fullførte beh.forløp 86,03 % 81,05 % Kommentarer: Nær måloppnåelse for alle parametere for første kvartal 2010, og gode tall for mars. Viktig å holde jevnt trykk på dette, og utfordre klinikker/avdelinger som ikke oppnår tilfredsstillende resultater. Kjøp av gjestepasienter Oversikt institusjoner per 31. mars Institusjon I behandl. Venteliste Venteliste Gj.ventetid m/dato u/dato Bergensklinikkene Bragenes Behandlingssenter Fossen Rusbehandling (1 fritt valg) Færingen Terapeutiske Senter Haugaland A-Senter Langørjan Gård Nybøle Riisby Behandlingssenter (2 fritt valg) Sigma Nord Sykehuset Innlandet HOV Valdresklinikken Veslelien Totalt (gj.snitt) Totalt forrige måned (januar 10) Helfo saker Østsiden Bo- og behandlingssenter/incita Mestring- og læringssenteret Alfa Behandlingssenter 1 0 Kommentar: Etter en i fjor høst med vesentlig økning i kjøpet, er dette redusert slik at vi nå nærmer oss situasjonen fra første halvår i

4 NØKKELDATA HR Sykefravær: Sykefraværet for mars (9,6 %) viser en økning siden februar (9,3 %). Sykefraværet i mars 2009 var på 9,5 %. Gjennomsnittlig sykefravær hittil i år er på 9,9 %, mot 9,7 % i samme i fjor. Det arbeides med tett oppfølging, kontakt med fastlege, raskere tilbake, Bedriftshelsetjeneste og NAV. Flertallet av klinikkene har hatt en nedgang siden forrige måned. Unntak er LAR-Midt og Veksthuset som på tross av høyt fokus og tett oppfølging har hatt en økning siden forrige måned. LAR-Midt: Sykefravær er fulgt opp med tiltak gjennom Raskere tilbake og forventes gradert tilbake. Veksthuset: Tiltak er å sette av mer tid og mestringsopplevelse gjennom å forenkle arbeidsoppgaver og rutiner. Tett oppfølging av de sykmeldte med dialog om hva som kan endres, for eksempel endre arbeidsinnhold. Sykefravær 12,0 % 11,0 % 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Bemanning: Månedsverk for mars var 217 mot 214 i februar Rekruttering ved klinikkene følger bemanningsbudsjettet. Budsjettert månedsverk for mars var på 218 månedsverk. 4

5 Månedsverk Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des ØKONOMI Resultat for mars 2010: Resultatet for mars viser et underskudd på 0,223 MNOK, mot et overskudd på 0,251 samme i fjor. Resultat- og estimatutvikling Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Resultat 2010 Budsjett 2010 Periodisert estimat Resultat 2009 Vurdering av resultat for mars 2010 Resultat pr. 3/2010 og hittil i år pr. 3/2010 5

6 Mars Akkumulert per Mars Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme % % ISF egne pasienter % % ISF somatisk poliklinisk aktivitet % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % Gjestepasienter % % Polikliniske inntekter % % Øremerkede tilskudd psykisk helsevern % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % Andre øremerkede tilskudd % % Andre driftsinntekter % % Sum driftsinntekter % % Kjøp av offentlige helsetjenester % % Kjøp av private helsetjenester % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % Innleid arbeidskraft - del av kto % % Lønn til fast ansatte % % Overtid og ekstrahjelp % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % Annen lønn % % Avskrivninger % % Nedskrivninger % % Andre driftskostnader % % Sum driftskostnader % % Driftsresultat % % Finansinntekter % % Finanskostnader % % Finansresultat % % Ordinært resultat % % Ekstraord inntekter % % Ekstraord kostnader % % Skattekostnad % % ( Års)resultat % % Kommentarer Årsresultatet er på - 0,223 MNOK og hittil i år + 1,125 MNOK mot et budsjettert resultat på + 0,175 MNOK måned og et budsjettet resultat på + 0,230 hittil i år. Dette er et avvik på - 0,398 MNOK måned og det er et resultatavvik på + 0,895 MNOK hittil i år. RMN har merinntekter på 0,931 MNOK i mars måned. Dette skyldes i hovedsak inntektsføring av øremerkede tilskudd fra Helsedir. på 0,338 MNOK og inntekter vedrørende Raskere Tilbake på 0,500 MNOK. RMN har merkostnader for varekjøp på 1,660 MNOK i mars måned, og merkostnader hittil i år på 3,273 MNOK. Dette skyldes i hovedsak merkostnader vedrørende kjøp av gjestepasientplasser, deriblant ekstra kostnader i forbindelse med et samarbeid med St. Olav vedrørende en pasient. Denne kostnaden utgjør kr. 0,334 måned. Det forventes en reduksjon av kjøp av gjestepasientplasser i 2. halvår, slik at prognose for kjøp av gjestepasienter foreløpig er uendret. RMN har i mars måned et mindreforbruk på totale lønnskostnader på 0,527 MNOK. Hittil i år er det et mindreforbruk på 1,319 MNOK. Herav et mindreforbruk på fastlønn med 0,813 MNOK. Dette vedrører vakante stillinger, hvor rekrutteringsarbeid pågår eller tiltredelsesdatoer foreligger i nær fremtid. RMN har et merforbruk på 0,230 MNOK vedrørende andre driftskostnader for mars måned og et mindreforbruk på 0,128 hittil i år. RMN har et mindreforbruk på 0,035 MNOK når det gjelder finansposter i mars måned og et mindreforbruk på 0,062 MNOK hittil i år. 6

7 Avvik tom forrige Avvik Avvik tom Resultatavvik Inntekter + 1, , ,659 4 Varekostnader - 1,613-1,660-3,273 5 Lønnskostnader + 0, , ,319 6,7 Andre driftskostnader + 0,360-0, ,128 8 Finansposter + 0, , ,062 Årsresultat jf budsjett + 1,293-0, ,895 Vurdering av estimat 2010 vs budsjett 2010 Prognose for resultatet pr er på 3,3 MNOK. Ingen endring fra forrige måned. Prognosen pr er basert på merinntekter vedrørende særtilskudd mottatt etter vedtatt budsjett for 2010, på 1,3 MNOK. Særtilskuddet skal benyttes til rusmestringsenhet på Leira fengsel og Hustad fengsel. Ut fra mindreforbruk på lønn hittil pr. mars måned øker vi ikke prognosen for lønnskostnader vedrørende mottatt særtilskudd. Likviditet Endring tom forrige Endring Endring tom Prognose endring Inntekter + 1, ,300 4 Varekostnader Lønnskostnader ,7 Andre driftskostnader Finansposter Årsprognose jf budsjett + 1, ,300 RMN har en positiv saldo på + 28,8 MNOK ved utgangen av mars. Dette er en økning fra + 9,6 MNOK pr. 28. februar Saldo på +28,8 MNOK inkluderer utbetalt basistilskudd på 23,1 MNOK for april måned utbetalt 26. mars -10. Vi skal ihht foretaksprotokoll ikke overstige en driftskreditt på 10 MNOK. Risiko for ikke å nå dette målet synes lav. ADM DIREKTØRS FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar statusrapporteringen til etterretning 7

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 104/11 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.10.2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 104/11 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.10.2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 104/11 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.10.2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 01.11.11 104/11 Saksbeh: Arkivkode: Rigmor

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Møtedato: 25. september 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 68/2012 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Ledelsesrapport per februar 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør Trykte

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag... 2 1.1 Økonomisk situasjon... 3 1.2 Resultatavvik pr klinikk... 5 1.3 Lønnsavvik pr klinikk... 6

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Program: 10:30 Styreseminar; Gjennomgang av Oppdragsdokument 2013 11.30 - Lunsj 12:00 - Styremøte 15:30 - Pressekonferanse

Program: 10:30 Styreseminar; Gjennomgang av Oppdragsdokument 2013 11.30 - Lunsj 12:00 - Styremøte 15:30 - Pressekonferanse STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.8.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 16. DESEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 16. DESEMBER Styreleder Ketil Holmgren 22.oktober 2008 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ally Nyheim Øyvin Grongstad Ane Kokkvoll

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 1. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Evy Adamsen Odd Oskarsen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Utviklingen i månedsverk i 2. tertial er positiv sammenlignet med samme periode i fjor, og tilsvarer en reduksjon med 40 månedsverk pr mnd.

Utviklingen i månedsverk i 2. tertial er positiv sammenlignet med samme periode i fjor, og tilsvarer en reduksjon med 40 månedsverk pr mnd. Økonomi Styresak nr. 46/08 Styresak 2. tertialrapport 2008 Saksbehandler: Gro Ankill, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Tertialrapport for 2. tertial 2008 for Nordlandssykehuset HF Saksnr.:

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken.

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 17. november Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 08. 2014 Møtetype: Møtedato: Møtetid: Møtested: Styremøte 24. november kl.10.00-16.00

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Pr april 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 1 637 1 634 3 4 805 4 795 10 Driftskostnader

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR Styreleder Ketil Holmgren 8. januar 2010 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT 2010

VIRKSOMHETSRAPPORT 2010 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT 2010 2010 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose pr november Prognose vs Regnskap 2009 Resultat Budsjett Budsjett Driftsinntekter 4 343 4 496-153 4

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011 Pr mai 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 2 062 2 047 15 4 810 4 795 15 Driftskostnader

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Forfall meldes direktørens forkontor, tlf 776 26010. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 04. 2015 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møtetype: Styremøte Møtedato: 15. juni Møtetid: kl. 12.00 17.00 Møtested:

Detaljer