Skogbrukets Kursinstitutt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skogbrukets Kursinstitutt"

Transkript

1 Årsberetning 2010

2 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ fra Det norske Skogselskap. Instituttet fikk sitt nåværende navn i 1965, og har forretningskontor på Biri i Gjøvik kommune. Formålet Skogbrukets Kursinstitutt er et interessentskap som har til formål å være et landsdekkende service- og kompetansesenter for næringsutvikling, forvaltning og bruk av skogog andre arealressurser. Gjennom sin virksomhet skal SKI tilby næringsaktører og forvaltning markedstilpassede tjenester og produkter. Årsmøtet Årsmøtet er SKIs øverste organ og består av én representant for hvert medlem. Tillitsvalgte for årsmøtet er skogeier Grete Karine Bruce (ordfører) og forstkandidat Merete Larsmon (varaordfører). Styret Styret består av 7 medlemmer. Av disse er 5 valgt av årsmøtet. Ett medlem med varamedlem er oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet (1) og ett medlem med varamedlem er valgt av de ansatte (2). Leder: Skogeier Mikael Løken til 2012 Nestleder: Skogeier Thomas Meinich til 2011 Styremedl.: Fylkesskogmester Trude Hagen Hansen til 2012 Adm. direktør Trygve Enger til 2012 Rådgiver Svein M. Søgnen til 2012 Direktør Arne Bardalen (1) til 2012 Prosjektkoordinator Eva Skagestad (2) til 2012 Varamedl.: 1. Skogeier Hans Olav Lahus til Adm. direktør Gudbrand Kvaal til 2012 Avdelingsdirektør Hildegun Norheim, personlig varamedlem for Arne Bardalen Senior prosjektleder Geir Myklestad, personlig varamedlem for Eva Skagestad Valgkomitéen Jens Nicolai Jenssen (leder), Elisabeth Bjøre, Hanne Graaberg og Kjersti Kinderås. Foto på omslag: Jørn-R. Follum, Bjørn Helge Bjørnstad, Terje Johannesen 2 Medlemmene SKIs medlemmer er organisasjoner og institusjoner som har interesser knyttet til instituttets formål. Ved utgangen av 2010 hadde SKI 38 medlemmer. Medlemsorganisasjoner per : Allskog BA AT Skog BA Bergen og Hordaland Skogselskap Det norske Skogselskap Glommen Skog BA Havass Skog BA Helgeland Skogselskap Jenter i Skogbruket Mjøsen Skog BA Namdal Skogselskap Naturviterne Norges Skogeierforbund Norsk institutt for skog og landskap Norsk Virkesmåling NORSKOG Salten Skogselskap Skogbrand Skogbrukets Landsforening Skogselskapet i Aust-Agder Skogselskapet i Buskerud Skogselskapet i Hedmark Skogselskapet i Møre og Romsdal Skogselskapet i Oslo og Akershus Skogselskapet i Oppland Skogselskapet i Rogaland Skogselskapet i Trøndelag Skogselskapet i Vest-Agder Skogselskapet i Østfold Sogn og Fjordane Skogeigarlag BA Sogn og Fjordane Skogselskap Statskog SF Telemark Skogselskap Treforedlingsindustriens Bransjeforening Treindustrien Troms Skogselskap Universitetet for miljø- og biovitenskap Vestfold Skogselskap Samfoto: Svein Grønvold Viken Skog BA

3 Årsmøtet 2010 Årsmøtet ble arrangert på Honne 9. juni Av de 38 medlemsorganisasjonene var 25 representert. Årsmøtet behandlet årsberetning, godkjente regnskapet for 2009 og gjennomførte valg. Merete Larsmon ble gjenvalgt som varaordfører for to år. Mikael Løken, Trygve Enger ogtrude Hagen Hansen og ble gjenvalgt for to nye år i styret. Svein Søgnen ble gjenvalgt for ett år. Mikael Løken og Thomas Meinich ble valgt som henholdsvis styreleder og nestleder for ett år. Mikael Løken presenterte styrets beretning og gikk gjennom de viktigste områdene SKI har jobbet innenfor i Løken framhevet det arbeidet som blir gjort for å tilrettelegge kurstilbudet for nye målgrupper blant skogeierne og skogbrukets arbeidskraft. Han berømmet også SKIs gode samarbeid med både medlemsorganisasjonene og andre aktører i skogbruket, og mente at det er viktig å utvikle dette samarbeidet videre i tida framover. Løken takket de ansatte for god innsats i meldingsåret. Han uttrykte tilfredshet med at regnskapet viste et positivt driftsresultat for 2009, og at instituttet har en svært god situasjon når det gjelder egenkapital og likviditet. Sjur Haanshus orienterte om aktuelle arbeidsoppgaver og utfordringer som SKI står overfor i tida framover, og Bjørn Helge Bjørnstad orienterte om det internasjonale engasjementet som er bygget opp omkring Lære med Skogen og tilhørende prosjekter. Personale SKI hadde ved utgangen av året 22 ansatte, fordelt på 6 i administrasjons- og økonomiavdelingen og 16 i prosjektavdelingen. I alt ble det utført ca. 19 årsverk i løpet av året. Mens det i 2009 var tilnærmet stillingsstopp på SKI, ble det i løpet av 2010 ansatt fem nye medarbeidere: Nina Ree-Lindstad ble ansatt 12. april for å jobbe med internasjonale prosjekter knyttet til Lære med skogen, Mirjam Engelsjord ble ansatt 1. mai i et engasjement som prosjektleder i næringsutvikling, Per Håkon Granum ble ansatt 15. juni som prosjektleder med arbeidsfelt webdesign og layout, Trygve Øvergård ble ansatt 1. august som senior prosjektleder med ansvarsområde skogbiologi og flerbruk, og Torunn Riise kom tilbake til SKI fra 1. august som økonomikonsulent, etter ett år i annen stilling. Arnfinn Myrå gikk av med AFP 1. juli, etter 15 år på SKI. Utviklingen siste fem år for antall arrangementer og deltakere i SKIs regi, og antall studietimer og kursdeltakere for Aktivt Skogbruk-kurs. 3

4 Styrets beretning Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) er en landsomfattende virksomhet med forretningskontor på Biri i Gjøvik kommune. SKI har til formål å være et service- og kompetansesenter for næringsutvikling, forvaltning og bruk av skog- og andre arealressurser. Styret har i meldingsåret revidert SKIs strategiske plan, og i denne forbindelse ble det også vedtatt en ny visjon for virksomheten: «SKI ledende på formidling av kompetanse om skog- og naturbruk». Planen inneholder i tillegg 17 strategier som etter styrets mening støtter godt opp under formål og visjon, og som gir grunnlag for prioritering av satsingsområder de nærmeste årene. Å være ledende på formidling av kompetanse er krevende, ikke minst i våre dager da den teknologiske utviklingen går meget fort. SKI har derfor fortsatt utviklingen av digitale verktøy i kommunikasjon og kompetanseformidlingen i 2010, blant annet gjennom utvikling av applikasjoner til mobile enheter. Styret mener denne satsingen er viktig, ikke minst i kommunikasjonen med ungdom og skoleverket. Samtidig understreker styret at SKI må opprettholde et høyt faglig nivå på det som skal formidles, slik at kurs og kompetansetilbud oppleves som nyttige og relevante for medlemsorganisasjonene og andre viktige målgrupper. Styret har i 2010 også vedtatt nye strategier for antikorrupsjon og innkjøp. Ved internasjonale oppdrag er det et krav at bedriften har slike strategier, men styret mener at det i alle sammenhenger er nyttig med klare retningslinjer på disse områdene. Aktivt Skogbruk Det er registrert en liten oppgang i antall kurs i Aktivt Skogbruk i 2010 sammenlignet med fjoråret. Kvinneandelen på kursene er stabilt på %, men varierer mye både mellom fylkene og med forskjellige kurstyper. I 2010 er det utdannet 6 nye instruktører i tynning, og det er gjennomført oppfølging og påbygning av instruktørene i flere emner. Til alle kurs i Aktivt Skogbruk lages temabøker, og i 2010 ble en meget omfattende bok i «Skogsdrift med taubane» ferdigstilt. Dette er den mest komplette fagbok om taubanedrift som er utgitt på mange år, og den holder en kvalitet som gjør den egnet også som lærebok og oppslagsverk ut over behovet i Aktivt Skogbruk. Styret er fornøyd med at tilbudet til ikke-skandinavisk arbeidskraft stadig blir bedre, og at det i løpet av 2010 Foto: Geir Myklestad ble utarbeidet kursmateriell på polsk, russisk og engelsk i viktige tema som planting og ungskogpleie. Vi forventer at stadig mer av den manuelle arbeidskraften i skogbruket blir rekruttert fra andre land, og det er lovpålagt at det foreligger læremateriell på deres eget språk eller et språk de forstår. For taubanemannskap er det en tilsvarende problemstilling, og i 2011 vil det bli utarbeidet læremidler på engelsk, latvisk og polsk. I 2010 er det også utviklet kurs som skal gi nye skogeiere bedre grunnlag for forvaltning av egen eiendom, og styret mener dette er en viktig oppfølging av politiske signaler og et registrert behov i markedet. Andre kurs og arrangement Utenom Aktivt Skogbruk har SKI vært arrangør eller hatt forelesninger på 61 arrangement med i alt 2000 deltakere i Dette er på samme nivå som de siste årene, og vitner om at kompetansen ved bedriften er etterspurt og verdsatt. Av spesielle arrangement som SKI hadde ansvar for, vil styret spesielt nevne kurs og seminar med tema skogbrukets vegbygging, og et stort seminar om hjorteviltforvaltning i Trysil (Hjortevilt 2010). SKI var også medarrangør under Skog og Tre på Gardermoen i juni, og to av våre medarbeidere hadde foredrag under arrangementet. Styret mener det er positivt at SKI bidrar til å gjenreise en stor felles møteplass for skogbruket i Norge, og ønsker at vi skal bidra til ytterligere utvikling av arrangementet. I 2010 ble kurset «Feltkontroll av hjorteviltkjøtt» ferdigstilt, og det ble arrangert tre prøvekurs. Kurset er utarbeidet i samarbeid med Norges Skogeierforbund og i nær dialog med Mattilsynet, og er etter styrets mening et godt eksempel på hvor viktig det er at SKI er i stand til å reagere raskt når regelendringer eller andre forhold fører til et behov for kompetanseheving for våre målgrupper. Det er også verdt å merke seg at flere medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere har lagt arrangement og møter 4

5 til Honne i 2010, og at konferansesenteret er i ferd med å gjenvinne sin posisjon som «skogbrukets storstue». På et flertall av disse arrangementene har medarbeidere fra SKI bidratt med informasjon eller faglige innslag. Skolerettet arbeid Det er bred enighet i hele skogbruket om at rekrutteringen til næringen er bekymringsfullt lav, og at det er viktig å styrke informasjons- og opplæringstilbudet overfor barn og ungdom. Styret er derfor tilfreds med å registrere at bruken av undervisningsprogrammet Lære med skogen holder seg på et høyt nivå. Det er også bra at Lære med skogen nå er en fullverdig partner i myndighetenes satsing på «Den naturlige skolesekken», og styret mener dette gir enda bedre mulighet til å få fram informasjon om skog og skogbruk til viktige målgrupper i skoleverket. I 2010 var det tendens til stagnasjon i bruken av de nettbaserte læremidlene, etter en jevn økning gjennom flere år. Dette er et signal som må tas på alvor, og styret er derfor tilfreds med at det nå er satt i gang et arbeid med modernisering av blant annet ved omarbeiding av Kongleposten i 2010 og planer for etablering av den nye «Skogveven» i I 2010 ble prosjektet «Den nye Trealderen» avsluttet og rapportert. Dette prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Det norske Skogselskap og fylkesskogselskapene, og rettet seg primært mot ungdomsskolene med fokus på omdømmebygging og informasjon om trebasert industri. I prosjektperioden deltok nær elever og et stort antall lærere og skoler på ulike aktiviteter, og styret mener de beste erfaringene fra prosjektet bør danne grunnlag for nye tiltak overfor denne målgruppen. De siste årene har den tradisjonsrike skoleskogplantingen fått ny giv, og i 2010 ble det gjennomført plantedager med 260 skoleklasser landet rundt. På disse dagene satte elevene ut nesten trær. Internasjonalt arbeid SKIs internasjonale engasjement kanaliseres i stor grad gjennom Norwegian Forestry Group (NFG as), der SKI er medeier og for tiden har styrelederen. I 2010 ble et prosjekt i Armenia avsluttet, og vi hadde i tillegg et engasjement i Etiopia i samarbeid med Skogselskapet i Oppland, og i Afghanistan i samarbeid med Den norske Afghanistankomite. De fleste internasjonale oppdrag er avhengig av finansiering med offentlige midler fra Utenriksdepartementet eller Norad, og vi opplever at lang saksbehandlingstid og manglende langsiktighet i prosjektene er en utfordring i forhold til budsjettering og bemanning. Styret mener allikevel at arbeidet med å etablere en internasjonal virksomhet skal fortsette, men forutsetter at det ikke bindes opp unødig store ressurser på dette området før oppdragene er sikret gjennom tilsagn og avtaler. I vårt samarbeid med Foundation for Environmental Education (FEE) har vi koordinert det internasjonale skoleprogrammet Learning About Forests (LEAF). Skog og klima har vært fokusområdet for LEAF dette året. Som en viktig del av dette arbeidet er det tilrettelagt skoleskogplanting i 42 land (inkludert i Norge) der elever har plantet trær med økonomisk støtte fra Panasonic Japan. Andre prosjekter og oppdrag SKI har de senere årene gjennomført prosjekter og utviklet flere kurstilbud innenfor næringsutvikling basert på gårdens ressurser. Dette området er ytterligere styrket i 2010 ved at det ble ansatt en egen prosjektleder med kompetanse innenfor reiseliv og næringsutvikling. I løpet av året er det blant annet utviklet et kurs som skal gjøre førstelinjetjenesten bedre i stand til å veilede gründere, og kurset i «Bygdebaserte opplevelser» er videreutviklet. I tillegg er det satt i gang et prosjekt som skal se på muligheter for næringsutvikling i og rundt verna områder, og alle de store grunneierorganisasjonene er med som partnere i dette prosjektet. Prosjektet «Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft» ble også startet i Prosjektet er bredt forankret i næringa, og har som målsetting å etablere kurs og kompetansetilbud for entreprenører og maskinførere i skogbruket. På dette området har SKI til nå vært så å si fraværende, og styret mener det er svært viktig at dette blir prioritert nå. Tilbudene skal i størst mulig grad tilpasses målgruppens behov, og prosjektet har derfor startet med en omfattende kartlegging over hele landet. Nytt selskap SKIs kompetanse på det digitale området er også styrket, og oppdrag med utvikling av websider øker stadig i omfang. SKI tar også regnskapsoppdrag for medlemsorganisasjoner og andre beslektede selskap, og i 2010 ble det inngått avtale om føring av regnskap for Norges Skogeierforbund. I tillegg utfører SKIs ansatte en god del rene konsulentoppdrag, og omfanget av tjenester som ligger utenfor virksomhetens kjerneområde har etter hvert fått et slikt omfang at styret mener det er nødvendig å legge disse oppgavene i et eget selskap. Det ble derfor besluttet å opprette Skogbrukets Servisesenter AS som et heleid datterselskap av SKI fra årsskiftet 2010/11. Utfordringer framover Styret er fornøyd med at SKI de senere årene har hatt en jevn økning i omsetningen på nye produkter og forretningsområder, og mener at dette gjør bedriften mer robust i forhold til svingninger innenfor de tradisjonelle 5

6 arbeidsområdene og finansieringskildene. Det er imidlertid krevende å holde kvalitet og kompetanse oppdatert på stadig flere områder, og dette kan bli en utfordring i årene framover. Styret mener derfor at man kontinuerlig må vurdere bredden i engasjementet, og ha evne til også å velge bort områder som ikke gir et positivt bidrag til virksomheten, faglig eller økonomisk. På det teknologiske og digitale området går utviklingen meget raskt, og med en visjon som sier at vi skal være ledende på formidling kreves det at vi også er langt framme når det gjelder å ta nye verktøy og metoder i bruk. I tillegg blir det stadig mer utfordrende å holde datasikkerheten på et tilfredsstillende nivå og styret mener dette må prioriteres i tiden framover. Når det gjelder de tradisjonelle målgruppene, mener styret at utfordringen fortsatt er å utvikle tilbudet både når det gjelder faglig innhold og metodisk tilnærming. I tida som kommer vil stadig flere skogeiere få et mer distansert forhold til sin eiendom både faglig og geografisk. Disse skogeierne blir en viktig målgruppe for SKI framover. I denne sammenheng er det viktig at kontakten og samarbeidet med skogeierorganisasjonene utvikles videre, slik at SKI i enda sterkere grad framstår som skogbrukets naturlige førstevalg i etter- og videreutdanning av skogeiere, skogsarbeidere og funksjonærer. I denne sammenheng ser styret det som svært positivt at SKI nå er i ferd med å utvikle et kompetansetilbud til entreprenører og maskinførere. Styret mener at det blir svært viktig å lykkes med denne satsingen i årene framover. Arbeidsmiljø, likestilling og økonomi SKI er tilknyttet Bedriftshelsetjenesten Innlandet gjennom en timerammeavtale, og i 2010 har BHT Innlandet bistått bedriften med en gjennomgang og oppdatering av HMS-systemet og med arbeidsplassvurdering for de nye medarbeiderne. Bedriften har også gjennomført en enkel kartlegging av arbeidsmiljøet og det ble ikke avdekket kritikkverdige forhold av noen betydning. Det har ikke forekommet ulykker eller skader hos ansatte i forbindelse med arbeid i 2010, og det er heller ikke registrert noe tilfelle av langtids sykefravær av andre årsaker. Årets sykefravær er derfor beskjedne 1,4 %, noe styret er svært tilfreds med. Skogbrukets Kursinstitutts styre består av sju medlemmer, hvorav to kvinner. Av instituttets 22 ansatte ved årsskiftet var 7 kvinner. Aktivt Skogbruks instruktørkorps teller i dag totalt 54 instruktører, hvorav én kvinne. Virksomhetens aktiviteter medfører verken forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Selskapet har ingen FoU-virksomhet ut over en nødvendig faglig og metodisk utvikling av egne kurs og øvrige produkter. SKIs virksomhet er avhengig av gode samarbeidsforhold til en rekke instanser, organisasjoner og bedrifter innenfor og utenfor skogbruksnæringen. Landbruks- og matdepartementet er en betydelig bidragsyter til SKIs prosjektmidler. Styret merker seg den betydning departementet tillegger SKI som opplærings- og etterutdanningsinstitusjon i skogbruket. Voksenopplæringsmidler og prosjektmidler fra andre samarbeidspartnere utgjør også viktige økonomiske bidrag til virksomheten. Styret ønsker å takke alle instituttets samarbeidspartnere og de ansatte for samarbeid og innsats i SKIs regnskap for 2010 viser en omsetning på kr , og et overskudd på kr Årets overskudd legges til annen egenkapital. Styret mener at regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets økonomiske stilling og at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Årsregnskapet for 2010 er satt opp under denne forutsetning. Biri, Mikael Løken Thomas Meinich Arne Bardalen Styreleder Nestleder Svein M. Søgnen Trygve Enger Trude Hagen Hansen Eva Christine Skagestad Sjur Haanshus adm.dir 6

7 Resultatregnskap Prosjektinntekter Kursavgifter og materiell Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Voksenopplæringsmidler Sum driftstilskudd Sum driftsinntekter og tilskudd Note Kostnader kurs og prosjekter Lønnskostnad Note Kostnader lokaler Kontor og administrajons kostnader Reiser, møter, markedsføring Avskrivning Note Innkommet på tidl. avskr. fordr. Note Tap på fordringer Note Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter Verdiøkning markedsbaserte aksjer og andeler Note Andre finansinntekter Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Andre finanskostnader Sum finanskostnader Netto finansposter Årsresultat Disponering av årsresultatet Overført til annen egenkapital Sum disponeringer

8 Balanse EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Anleggsmidler Varige driftsmidler Maskiner, inventar o.l Note Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Aksjer i datterselskap Note Aksjer og andeler Note Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Fordringer på konsernselskap Note Sum fordringer Markedsbaserte aksjer Note Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Note Sum omløpsmidler Egenkapital Innskutt egenkapital Kapitalkonto Note Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Note Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Note Gjeld Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelse Note Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Gjeld til datterselskap Note Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Sum eiendeler Biri, Mikael Løken Styreleder Thomas Meinich Nestleder Arne Bardalen Trygve Enger Trude Hagen Hansen Eva Christine Skagestad Svein M. Søgnen Sjur Haanshus adm. direktør 8

9 Noter til regnskapet Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små selskaper gjeldende pr. 31. desember Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt - sammenstilling Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunkt ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Alle leieavtaler kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Finansielle eiendeler Markedsbaserte aksjer, obligasjoner og andre finansielle instrumenter klassifisert som omløpsmidler vurderes til virkelig verdi i tråd med regnskapslovens 5-8. Selskapets øvrige investeringer i aksjer og andeler er vurdert til anskaffelseskost. Disse investeringer nedskrives til virkelig verdi ved et verdifall som ikke forventes å være forbigående. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Selskapet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser, kalt ytelsesplaner. Årlig innbetaling til forsikringsselskapet, herunder årlig premie samt innbetaling til premiefondet kostnadsføres som pensjonskostnad. Pensjonskostnaden klassifiseres som ordinær driftskostnad og er presentert sammen med lønn og andre ytelser. Pensjonen tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.m. Lønnskostnader mm Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Lønnskostnader Antall årsverk i 2010: 19 I tillegg har instruktører i Aktivt Skogbruk utført til sammen 5 årsverk. Godtgjørelse ( i kroner ) Lønn adm. direktør Ytelse til pensjonsforpliktelse Andre ytelser Styrehonorar Revisor Kostnadsført honorar til revisor for 2010 utgjør kr for revisjon og kr for andre attestasjoner. Betinget pensjonsforpliktelse vedrørende administrende direktør Skogbrukets Kursinstitutt inngikk i 2003 en avtale med daværende administrende direktør om en betinget pensjonsytelse som ble revidert i Ved ansettelse av ny administrerende direktør i 2008, ble det inngått tilsvarende avtale om førtidspensjon fra år med 66 % av lønn. Den betingede forpliktelsen er pr beregnet å være kr Pensjonsforpliktelse ved periodens begynnelse Resultatført pensjonskostnad i perioden Balanseført pensjonsforpliktelse ved periodens slutt Pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Resultatført virkning av estimatavvik (90 208) Netto pensjonskostnad Følgende økonomiske forutsetninger er lagt til grunn: Diskonteringsrente 4,60 Årlig lønnsvekst 4,00 Årlig økning i G 4,00 Årlig regulering av pensjoner 3,75 Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Selskapet har to ansatte som har tatt ut AFP etter gammel ordning, og framtidig AFP forpliktelse er aktuar beregnet etter NRS 6 og NRS 6a pr til kr inklusive arbeidsgiveravgfit og belastet årets regnskap i sin helhet. Selskapets opprinnelige AFP- ordning opphørte ved utgangen av 2010 som en følge av at det ble inngått avtale om ny AFP-ordning i privat sektor, og selskapet har gått over til den nye AFP ordningen. Tap ved oppgjør er innregnet i resultatet for Ved beregning av tap er det tatt hensyn til underkning i den gamle ordningen som skal dekkes av alle bedriftene som har vært tilsluttet Fellesordningen under den gamle ordningen i form av en ekstra premie for årene Underdekningen er estimert ved å bruke en sats pr. årsverk på kr inkl. arbeidsgiveravgift. Den nye AFP ordningen er en ytelsesbasert flerforetaksordning. Siden det ikke foreligger tilstrekkelig informasjon for måling av ordningen og et konsistent og pålitelig grunnlag for allokering av de enkelte komponenter mellom de deltakende foretak i ordnigen, innregnes ordningen som innskuddsordning. Avsetning knyttet til egenandel AFP etter gammel ordning frem til fylte 67 år inkl. aga Avsetning for fremtidige premier knyttet til underdekning i gammel ordning inkl aga Oppført forpliktelse i regnskapet/kostnadsført i Note 3 - Varige driftsmidler Inventar Inventar Anskaffelseskost Tilgang driftsmidler Avgang driftsmidler 0 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivning Økonomisk levetid Avskrivningsplan 3-10 år Lineær 9

10 Note 4 - Aksjer og andeler i andre selskape Anskaf- Balanseført- Eierandel felseskost verdi Anleggsmidler: Honne Konferansesenter AS 100 % Norwegian Forestry Group AS 16,7 % Skogbrukets Konferansesenter AS 34,9 % Sum Note 5 - Mellomværende med selskap i samme konsern Andre fordringer Honne Hotell og Konferansesenter AS Annen kortsiktig gjeld Honne Hotell og Konferansesenter AS Note 6 - Markedsbaserte aksjer og andeler Anskaf- Balanseført- Markeds- Eierandel felseskost verdi verdi Omløpsmidler: DnB NOR Health Care 0 % DnB NOR Global 0 % DnB NOR Europa 0 % Sum Note 7 - Kontanter m.m Av likvide midler er kr bundet til skyldig skattetrekk og innsatt på egen bankkonto. Note 8 - Egenkapital Innskutt Annen egenkap. egenkap. Sum Egenkapital pr Årets resultat Egenkapital pr

11 Faglig virksomhet Aktivt Skogbruk I 2010 er det gjennomført 452 tiltak, med til sammen deltakere. Fordeling av faginnhold for de gjennomførte tiltak var (fjorårstall i parentes): 18 % (28 %) biologiske emner, 2 % (4 %) økonomiskadministrative emner og 74 % (56 %) tekniske emner. For 6 % (12 %) av tiltakene har instruktørkompetansen vært benyttet til andre lokale skogbruksaktiviteter som skogdager, skogkvelder ol. Kvinnedeltakelsen på skogbrukstiltak i Aktivt Skogbruk i 2010 var i gjennomsnitt på ca. 17 % Deltakelsen varierer for ulike kursvarigheter: 12 % for 4 timer, 11 % for 7,5 timer, 17 % for 10 timer, 9 % for 15 timer, 10 % for 52,5 timers kurs og på arrangement med bruk av innleid instruktør 34 %. Kvinneandelen på skogbrukstiltakene i Aktivt Skogbruk varierer også fra fylke til fylke (se figur nedenfor). Finnmark Troms Nordland Nord Trøndelag Sør Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Akershus Østfold Antall Prosent Fylkesvis oversikt over kvinneandel på Aktivt Skogbruk-tiltak i Andre Økonomiske/administrative Biologiske Tekniske År Utviklingen av Aktivt Skogbruk-kurs de siste 10 år. Regionalt og lokalt nettverks- og kontaktarbeid For å opprettholde aktivitet er systematisk kontakt på lokalplanet med skogbruksnæring og offentlig forvaltning svært viktig. Innen den offentlige forvaltningen er både antall ansatte og deres skogbrukskunnskap i stor endring. Derfor er nettverksbygging og samarbeid med alle skogbruksaktørene en prioritert arbeidsoppgave for instruktørene for å få et vitalt og tilgjengelig lokalt kunnskapstilbud. For å lykkes med å spre skogbrukskunnskapen lokalt, er det av stor betydning å samarbeide tett med lokale fagpersoner og organisasjonenes lokale tillitsvalgte. I tillegg har instruktørene kontakt med blant annet skoler, elever og 4H. Dette har både en rekrutterings- og en skogbruksfaglig side som handler om opplæring av ungdom til skogbruksnæringen. Aktivt Skogbruk har i mange år presentert sitt tilbud på Internett, med både kursbeskrivelser og kalender med oversikt over lokale kurstilbud. Antall mennesker som søker seg fram til våre kunnskapstilbud er økende. Instruktøropplæring I 2010 er det gjennomført følgende instruktørkurs: Regionale instruktørkurs gjennomført på Østlandet, Agder/Telemark, Trøndelag med påbygning om lønnsomhet ved ungskogpleie og foryngelse Tynning grunnkurs Taubane oppfølging grunnkurs, i samarbeid med Kystskogprosjektet 11

12 Rekruttering av instruktører pågår kontinuerlig. For noen kurstemaer kan det gis opplæring innenfor spesifikke emner som disse midlertidig kan gjennomføre kurs i, og deretter delta på første ordinære grunnkurs. Slik opplæring har vært gitt innen hogst, ungskogpleie og foryngelse. I samarbeid med Statens Skoger på Island (Skogrækt ríkisins) ble det gitt opplæring og utvekslet kompetanse for ansatte om tynning. Aktivt Skogbruk var ansvarlig for opplæringen på Island. Kursutvikling og læremidler Nye kurs Det er i 2010 utviklet et nytt kurs i bruk av skogbruksplan. Instruktører i emnet utdannes i I samarbeid med kystskogbruket er det startet et arbeid med utvikling av et kurs for «Økt hogst på små eiendommer». Kurset tar opp flere problemstillinger rundt økt aktivitet, og skogbruksbeskatning er et tema i denne sammeneheng. Kurset ferdigstilles i Skogsdrift med taubane Temaboka forelå ferdig fra trykkeriet på slutten av året. Den samlede kunnskapen boka representerer er det mest oppdaterte skogbruket har per dags dato. Det vil bli produsert instruksjonskort i lommeformat med konkrete henvisninger for utvalgte arbeidsoperasjoner beregnet for utenlandsk arbeidskraft i 2011, på språkene polsk og litauisk. Arbeidslederkurs Det ble gjennomført arbeidslederkurs for arbeidsledere i Hedmark. Felles for disse er ledelse av utenlandsk sesongarbeidskraft i sommerhalvåret. Det ble utdannet 10 arbeidsledere i Lære med skogen Årets evaluering viser at 65 % av skolene bruker undervisningsprogrammet Lære med skogen. I løpet av skoleåret 2009/2010 rapporterte skolene at elever benyttet deler av Lære med skogen-programmet Antall elever som har benytter Lære med skogen i sin undervisning rapportert fra skolene. I tillegg til evalueringen fra skolene har vi statistikk for bruk av Lære med skogens nettbaserte læremidler og unike brukere. Dette er bruk som i vesentlig grad blir gjort av enkeltelever og skoleklasser. Statistikken viste at vi i løpet av 2010 hadde unike brukere mens vi i 2009 hadde unike brukere. Endringene i antall unike brukere fra 2009 ligger i en økning i aktiviteten på Skoleskogen, mens temavevene hadde en reduksjon i antall unike brukere. Den største nedgangen er i bruken av Treveven. Sider Besøk Unike brukere Kongleposten Energiveven Treveven Uteskoleveven Skoleskogen Sum Sum Sum Sum Sum Bruk av nettbaserte læremidler Samarbeidsutvalget for Lære med skogen har drøftet de mulighetene og utfordringene som ligger i videreutvikling av inkludert utvikling av en egen «Skogvev» med bred inngang til skog og skogbruk. Samarbeidsutvalget har også drøftet betydningen av at Lære med skogen har fått en plass i arbeidet med «Den naturlige skolesekken». Av rapporteringen framkommer det god aktivitet hos mange av fylkene, mens andre har lav/ingen aktivitet. Omfanget av etterutdanningskurs for lærere er lavere enn 12

13 og erfaringsutveksling i Europa. I denne sammenheng har SKI bidratt på et nettverksseminar i Finland for diskusjon om hvordan skoleskogarbeidet kan integreres i EU sin skogpolitikk. De nordiske skoleprosjektene har tidligere tatt initiativ til å etablere et samarbeid med den europeiske miljølæreorganisasjonen Foundation for Environmental Education (FEE). SKI overtok som internasjonal koordinator fra for programmet Learning About Forests (LEAF). Gjennom dette arbeidet har det blant annet vært arbeidet med skoleskogplanting. I 2010 har det blitt plantet trær i 42 land. Skog og klima har vært hovedfokus for LEAF dette året. Antall elever på skoleskogdager sist år, mens antall elever på skoleskogdager er litt høyere. Det er arrangert 2 samlinger for LMS fylkeskontakter. Første samling var i april i Sarpsborg og andre samling på Honne i november. For å nå enkeltlærere i østlandsregionen har vi i samarbeid med Skogselskapene og Norsk Skogmuseum deltatt på Østlandske lærerstevne. Vi har også vært støttespiller til Det norske Skogselskap ved skoleskogdagene i Oslo. Sammen med Det norske Skogselskap/Hedmark Skogselskap har vi deltatt i gjennomføring av skoleturuken ved Norsk Skogmuseum i juni. Skogselskapene gjennomfører en rekke skoleskogdager. Lære med skogen er representert i Forum for friluftsliv i skolen og bidrar aktivt i dette nettverket. Lære med skogen er også deltager i Den naturlige Skolesekken og bidrar med aktiviteter og støtte til aktuelle skoler. I samarbeid med Aktivt Skogbruk og fylkesskogselskapene er det arrangert 8 bioenergidager med ca. 550 elever. I samarbeid med Det norske Skogselskap har vi gjennomført prosjektet «Den nye Trealderen». Prosjektet ble støttet av Innovasjon Norge og satte hovedfokus på rekruttering og omdømmebygging i trebasert industri. Prosjektet rettet seg primært mot ungdomsskolen. «Den nye Trealderen» hadde i 2010 sitt siste driftsår. I løpet av prosjektet har vi nådd 9213 elever og ca 260 lærere med trebegeistringsdager, 139 lærere med særskilte lærerkurs, samt 75 lærere og 15 skoler med tilbud knyttet til programfag/utdanningsvalg. Med økonomisk støtte fra Panasonic Japan gjennom det internasjonale skoleskogprogrammet Learning about Forests er det plantet trær med elever i 260 klasser rundt om i landet. Arbeidet er gjort sammen med opplæring knyttet til skogens rolle i en klimasammenheng. Gjennom samarbeid med det europeiske nettverket www. forestpedagogics.eu arbeides det med politikkutforming Foto: Bjørn Helge Bjørnstad. Skoleskogplanting i India Øvrig faglig virksomhet Utenom Aktivt Skogbruk har SKI vært arrangør eller hatt forelesninger på 61 arrangement med i alt 2000 deltakere i Dette er på samme nivå som de siste årene, og vitner om at kompetansen ved bedriften er etterspurt og verdsatt. Skogbrukets Arbeidskraft Hensikten med prosjektet «Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft» er å kunne tilby målgruppene et helhetlig, oppdatert og nyttig kurstilbud over hele landet. Prosjektet ble offisielt etablert 5. mai. Første hovedoppgave i prosjektet er en omfattende kartlegging av status for arbeidssituasjon og kompetanse hos entreprenører, maskinførere og deres oppdragsgivere (skogbruksledere) for å avdekke hvilke områder det bør utvikles kompetansetilbud på. Prosjektet har jobbet aktivt med forankring og utvikling av nettverk knyttet til målgruppene og aktuelle kompetansetilbydere. Et resultat av dette har blant annet vært etablering av en tett kontakt med SKOGFORSK i Sverige og Skog og Landskap i Norge. 13

14 Det er valgt ut to kurstema som prosjektet vil jobbe for å utvikle tilbud på; Bedriftsutvikling for skogbrukets entreprenører og RECO - Økonomisk kjøring og drivstoffforbruk etter svensk modell. Utvikling av kurs og læremidler til bruk for ikkeskandinavisk sesongarbeidskraft I 2009 startet arbeidet med utvikling av læremidler og kursopplegg rettet mot ikke-skandinavisk arbeidskraft. Prosjektet skjer i samarbeid med SB Skog, AT-Skog, Midtnorsk Skogsenter og Skogplanter Øst. Prosjektet samarbeider også nært med ØK-prosjektet i Hedmark. Prosjektet er en del av arbeidet med «Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft». Prosjektet fokuserer på ungskogpleie, planting og bruk av taubane/kabelkran. Målet med prosjektet er å finne fram til gode løsninger for opplæring for å oppnå høy kvalitet på arbeidet de utfører og øke fokus på sikkerhet og forhold rundt arbeidsmiljø. I 2010 ble det utarbeidet kurshefter i planting og ungskogpleie som ble oversatt til engelsk, polsk og russisk. Heftene ble tatt i bruk og evaluert av instruktører på Aktivt Skogbrukskurs. Prosjektet har opprettet en nettressurs hvor hefter og annen relevant informasjon kan lastes ned: I forbindelse med arbeidet med ny temabok om taubaner er det blitt utarbeidet instruksjonskort i plast for taubanemannskap. Kortene ble i 2010 oversatt til engelsk. Selve trykkingen samt oversettelse til polsk og litauisk vil skje i Rekruttering Nasjonalt forprosjekt for rekruttering til Skogbruket Arbeidet med forprosjektet «Rekruttering til skogbruket i Norge» finansiert av Skogtiltaksfondet ble sluttført sommeren Sluttrapporten er tilgjengelig på www. skogkurs.no/kunnskapsskogen, og omfatter samstilling av undersøkelser og informasjon om problemstillinger rundt rekruttering. Foto: Eva Chr. Skagestad Annet rekrutteringsarbeid SKI har deltatt i styringsgruppen til rekrutteringsprosjektet «Velg skog» i Hedmark, og jobbet aktivt for koordinering av rekrutteringsarbeidet. En av hovedsatsningene var koordinering og gjennomføring av skogmarkering på «Worldskills 2010» i samarbeid med MEF, «Velg skog» og naturbruksskolene i Innlandet. Bioenergi SKI har deltatt på møter i Samarbeidsalliansen. Både næringsliv og høyskoler har deltatt i dette arbeidet. Hovedhensikten her har vært å få opp bioenergirelaterte forskningsprosjekt i innlandet og Regionalt forskningsfond innlandet har gitt støtte til to forprosjekter. På det tradisjonelle «frokostmøtet» i Kongsvinger har SKI holdt foredrag om hvilke tilbud vi har innenfor bioenergi. En medarbeider har vært utleid i drøyt 50 % stilling til Oplandske Bioenergi. Økonomi, planlegging, forvaltning Skogbruksbeskatning Skogbruksbeskatningen er spesiell, og vi erfarer at mange skogeiere, samt en del funksjonærer, regnskapsførere og ligningskontor ikke kjenner skogbruksbeskatningen godt nok. Særlig er dette tilfelle i de «nye» skogbruksområdene langs kysten (Kystskogbruket). Det er nå utarbeidet et oversiktskurs på 4-6 timer med primær målgruppe skogeiere og funksjonærer i privat og offentlig virksomhet. Kurset har også flere fordypningsnivå og vinklinger avhengig av målgruppene. Prosjektet føres videre med prøvekurs og beregnes endelig avsluttet våren Deler av kursporteføljen tilbys allerede. Optimal tetthet ved foryngelse og ungskogpleie Det er for tida mye oppmerksomhet rundt spørsmålet om hva som er økonomisk optimal tetthet ved foryngelse og etter ungskogpleie, og det hevdes at mye av dagens foryngelser og ungskoger er for glisne. Prosjektet tar sikte på å kvalitetssikre ny kunnskap på dette området i samarbeid med forskningen for deretter å justere SKIs kurs- og infomateriell. Prosjektet er gjennomført med studier av publisert fagstoff både fra Norge og Sverige, egne analyser og kontakter med forskningsmiljøene ved UMB og Skog og landskap. Vi har spesielt etterspurt klare svar på optimale tettheter både ved planting og etter ungskogpleie. Basert på egne analyser, er det skrevet to forholdsvis omfattende notat. Disse er tenkt å skulle være grunnlag for å kunne føre diskusjonen videre og om nødvendig få i gang mer forskning som kan avklare saken. Prosjektet går videre i 2011 med mer vekt på tetthet i forbindelse med tynninger. 14

15 Forvaltningskurs for offentlig skogfunksjonærer I forbindelse med samlinger for skogbruksfunksjonærer i det enkelte fylke tilbyr SKI bistand med det faglige innholdet. Temaene som tilbys er: CO 2 -binding i skog, økonomisk tap ved for tidlig hogst, beite kontra skog, skogfond som grunnlag for økt aktivitet, økonomi ved foryngelse, ungskogpleie, stammekvisting, tynning, gjødsling, veibygging med mer. Funksjonærene skal få faglig oppdatering og kunne bruke kursinnholdet i kontakt med skogeiere, politikere og allmennhet. Arrangementene gjennomføres i samarbeid med FMLA i fylkene og i 2010 har SKI deltatt på samlinger i Oppland, Hedmark, Sør- Trøndelag og Rogaland. Ca. 20 funksjonærer i Hordaland og Agder-fylkene har deltatt i 4 kurs med temaene skogfond og skogbruksbeskatning. Et utvidet tilbud videreføres i Diverse kurs og foredrag Foredrag om gjødsling ved årsmøtet i Østfold Skogselskap og ved skogkveld i Sigdal Skogeierlag. Forelesninger om bruk og økonomisk virkning av skogfond på skattekurs arrangert av Norges Bondelag. Foredrag ved årets Skog og tre om lønnsomhet av ungskogpleie. Skogskjøtsel Optimal plantetetthet i Innlandet SKI har, sammen med innlandsskogbruket representert ved FMLA Hedmark og Oppland, Glommen, Mjøsen, Viken og Norskog, initiert et arbeid med å komme fram til en standard for hvor mange planter som skal settes ut etter hogst på Østlandet. Prosjektet har kommet i stand som en følge av diskusjonen omkring sviktende planting og landbruksministerens initiativ i den sammenheng. Prosjektet skal avsluttes med at det offentliggjøres konkrete retningslinjer foran plantesesongen SKI-Resyméene om planting, ungskogpleie og tynning er revidert og ligger tilgjengelig på våre nettsider. SKI fortsatter å sette søkelys på utgangstetthet og ungskogpleie og temaet ble formidlet i artikler og foredrag, bl.a: Artikkel i AT-skog, Foredrag for Viken på Hønefoss, Driftsteknikk Veg og taubane har preget den driftstekniske virksomheten ved SKI i Samarbeidet med Midt-Norsk Skog- og Tresenter, Mære har også i 2010 skapt aktivitet rettet mot Kystskogbruket. Foto: Truls-Erik Johnsrud Forvalterkurs Veg Forvalterkurs Veg er utviklet som et fagtilbud i vegplanlegging og forvaltning av landbruksveger i kommunene. Kurset er gjennomført i fire kystfylker i 2010 og vil være et tilbud til fylkene også i Vegplanlegging Vegplanlegging er et samarbeid med Midt-Norsk Skogog Tresenter og HiNT og gir 10 studiepoeng. 9 studenter gjennomførte kurset. Kurset Hovedinspeksjon av bruer ble lagt inntil kurset i vegplanlegging. Kurset er utviklet i samarbeid med ingeniør fra Statens vegvesen. Fagsamling Den årlige fagsamlingen «Økt tilgjengelighet til skogressursene» samlet 42 deltakere fra utøvende skogbruk, entreprenører, transportbrukere, forvaltning, og undervisnings- og forskningsinstitusjoner til debatt om den driftstekniske kompetansen i skogbruksnæringen. Diverse I samarbeid med Mjøsen Skog BA og FMLA i Oppland la SKI til rette forelesninger og befaringer innen skogbrukets driftsteknikk for studenter ved UMB. Forebygging av løsmasseskred ved bygging av skogsveger er et prosjekt i samarbeid med NVE og NGI hvor SKI har prosjektlederansvaret. En veileder er under utarbeiding og blir ferdig i

16 Viltforvaltning Bærekraftig næringsrettet utnyttelse av våre utmarksrelaterte muligheter i tillegg til virkesproduksjon, blir tillagt stadig større vekt i distrikts- og næringspolitikken. Interessen blant målgruppene er fortsatt god for våre viltrelaterte kurstilbud. I 2010 ble 9 kurs med 480 kursdeltakere arrangert innen viltsektoren rundt om i landet. Feltkontroll av hjorteviltkjøtt En stor arbeidsoppgave de siste åra har vært knyttet til ordningen «Feltkontroll av hjorteviltkjøtt». SKI, i samarbeid med Norges Skogeierforbund, har utarbeidet Bransjestandard som har fått Mattilsynets tilslutning. I tillegg er det, med bidrag fra Veterinærinstituttet og Animalia, utarbeidet et faghefte med utdypende fagstoff om temaet. Tre «pilotkurs» med 134 deltakere ble arrangert før jakta i Kurstilbudet vil fra 2011 bli landsdekkende ved hjelp av 9 kursledere. Hjortevilt 2010 En ny utfordring for SKI i 2010 var det store seminaret Hjortevilt 2010 som ble arrangert i Trysil. Gledelig var den gode oppslutningen seminaret fikk og de gode tilbakemeldingene vi fikk fra deltakere og forelesere. Det legges opp til at seminaret blir et årlig arrangement. Ettersøk av skadet hjortevilt SKI har tatt tak i utfordringene omkring hjortevilt skadet i trafikken og under jakt. Et faghefte i Ettersøk av skadet hjortevilt er produsert og kurs er arrangert i Diverse For at hjortestammen skal kunne forvaltes mest mulig balansert, må en vite nivået på skadene den påfører skogbruket. SKI har derfor utført en spørreundersøkelse blant kommunale skogansvarlige på Vestlandet. Rapporten er utarbeidet og viser at hjorteskadene på skog på Vestlandet utgjør om lag 60 % av hjortens kjøttverdi. Beitetilgangen danner grunnlaget for vår store elgstamme, og taksering av beitet vil gi svar på stammens størrelse i forhold til bærekraftig forvaltning. SKI arrangerer hvert år kurs i Elgbeitetaksering. For å skaffe solid faglig tyngde for kurs og materiellproduksjon, gjennomførte SKI i 2010 et stort takstoppdrag for Selbu kommune. Etter seminaret Skogshøns og skogbruk og oppfølgende SKI-veileder i temaet, har SKI samlet kunnskap til et nytt nettsted. Nettstedet ble i 2010 styrket med mer kunnskap og mer pedagogisk tilrettelegging med bl. a. interaktiv læring. SKI og Honne har inngått samarbeid med Biri Jeger- og Fiskerforening om Skytesimulator under Auditoriet på Honne. SKI deltok også i 2010 på Skogbrukstunet sammen med 12 andre skogbruksorganisasjoner under De Nordiske Jakt- og Fiskedagene på Elverum. Reiseliv og næringsutvikling Bygdebaserte opplevelser videreutvikling SKI har utviklet konseptet Bygdebaserte opplevelser med fjernundervisningstilbud, samt modulbasert kurs- og veiledningstilbud for grunneiere. Prosjektet har konkludert med at det ikke vil være hensiktsmessig å videreutvikle et instruktørkorps ala Aktivt Skogbruk slik prosjektet hadde som utgangspunkt. Dette skyldes variabelt tilfang av kurs og at det å opprettholde et tilbud gjennom hele landet blir for ressurskrevende. Kurstilbudet vil likevel opprettholdes og tilbys gjennom ansatte ved SKI. Fisketurisme Gjennom et samarbeid med Norges Skogeierforbund og Norges Bondelags prosjekt «Fisketurisme Innland» har SKI gjennomført 2 kurs i fisketurisme i løpet av Hovedtemaene for kursene har vært: ressurskartlegging og produktutvikling, tilrettelegging av fasiliteter, vertskapsrollen, markedet for fisketurisme, markedsføring, fiskeguiding, utstyr, behandling av fangsten, fiskeforvaltning, organisering av fiske, lover og regler. Demonstrasjonsområde Inn på Tunet SKI skal videreføre arbeidet med å utvikle et demonstrasjonsområde som viser praktisk tilrettelegging for Inn på tunet i skog og utmark. Gjennom et samarbeid med Høgskolen i Hedmark er det blitt utviklet en fuglekassesti, samt en innendørs utstilling om hullrugende fugler. Sluttført vinter Kvalitetssikring av Inn på Tunet Et nytt kvalitetssikringssystem for Inn på tunet ble integrert i KSLsystemet sommeren KSL-systemet har ikke tidligere omfattet skogbruk, og det er derfor viktig at dette arbeidet kommer med for Inn på tunet. SKIs fokus på sikkerhet og arbeidsmiljø gjennom mer enn 30 års arbeid med Aktivt Skogbruk ligger til grunn for engasjementet i dette arbeidet. Skogbrukets Kursinstitutt ledet arbeidsgruppen som gjennomførte risikovurderinger og beskrev kriterier knyttet til arbeidsoppgaver og aktiviteter i skog. Dette arbeidet munner ut i en veileder som ferdigstilles Vei i veiledninga På grunnlag av innspill fra workshop holdt i 2009 er det i 2010 blitt utviklet kurs i veiledningskompetanse for 1. linjetjenesten. Målgruppen er næringssjefer, funksjonærer, veiledere, landbrukssjefer og andre nøkkelpersoner i skog- 16

17 og landbruksorganisasjonene som jobber med veiledning av gründere og etablerere. Kurset er praktisk rettet og fokuserer på rollen til veilederen, møtet med etablerere og med de som videreutvikler egen virksomhet. Det fokuseres spesielt på kunnskap om kommunikasjon og mennesketyper for å øke utbyttet av veiledningen. Kurset har som mål å forenkle hverdagen som veileder ved hjelp av praktiske hjelpemidler og verktøy. Kurset vektlegger erfaringsutveksling mellom veiledere og hvordan bygge nettverk med kolleger. Det blir også trukket inn erfaringer fra og eksempler på hvordan grunneier / etablerer opplever møtet med veiledningsapparatet. Digitale læringsarenaer/ Internett Digital omvisning SKI har i 2010 laget en mobil applikasjon (App) for IPhone kalt SkogsGuiden. Dette er en digital omvisning i nærområdet til Skogbrukets Kursinstitutt hvor 14 temaer knyttet til treslag og trebruk tas opp. Internett Nettstedet ble lansert i september SKI står ansvarlig for design, utvikling og drift, mens Det norske skogselskap publiserer for Kystskogbruket. er en nettside for elever på mellomtrinnet, her er det foretatt betydelige endringer på oppgavesiden med mange nye og spennende oppgaver. I løpet av året har SKI arbeidet med og ferdigstillt en rekke ulike nettsider. I tillegg er det utført mer eller mindre omfattende justeringer og strukturendringer på andre sider. Instituttet har I løpet av året opparbeidet seg kompetanse på implementering og bruk av sosiale medier I organisasjonssammenheng. Utvikling av nye nettsider: Europamesterskapet i orientering for skogbrukere 2011 (www.efol2011.no) Kystskogbruket (www.kystskogbruket.no) Flommer (www.flommer.no) The Three Rights Holders Group (www.g3forest.org) Verdiskapingsfondet (www.verdiskapingsfondet.no) Brukeren føres gjennom løypa med GPSanvisning av egen posisjon på spesiallaget kart for formålet. «Guidingen» av hvert enkelt tema foregår i form av en videosekvens som starter når man kommer innenfor den definerte GPS-posisjonen som har en radie på 15 meter. SKI ser stort potensiale for mobile enheter i kombinasjon med kunnskap og informasjon om det meste som har med arealbaserte næringer å gjøre. Nettkurs Nettkurset Bygdebaserte opplevelser er omarbeidet og publisert i ny utgave. Ved årskiftet hadde SKI følgende nettkurs i drift: Bioenergi gardsanlegg og nye næringsmuligheter Smart bruk av skogfond Bygdebaserte Opplevelser Din skog - dine muligheter Levende Skog-standarden Inn på Tunet Oppstart Inn på tunet Aktiviteter Vegetasjon og vekstvilkår SKI har også utviklet en plattform for fjernundervisning på oppdrag for Bygdefolkets Studieforbund. Publikasjoner Follum, Jørn-R. Kulturminer og landbruk. Hefte. Hårstad, Gunner O. Ettersøk av skadet hjortevilt. Faghefte Hårstad, Gunner O. Feltkontroll av hjorteviltkjøtt. Faghefte Johnsrud, Truls-Erik. Skogsdrift med taubane. Temabok Søgnen, Svein. Kantsoner i skog. SKI-veileder. Skagestad, Eva, Vedum, Trond Vidar. Bli kjent med de hullrugende fuglene. Hefte Skagestad, Eva. Hefter i planting og ungskogpleie for utenlandsk arbeidskraft 17

Skogbrukets Kursinstitutt

Skogbrukets Kursinstitutt Årsberetning 2009 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet fikk sitt nåværende navn i 1965, og har forretningskontor

Detaljer

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Årsberetning 2011 Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap.

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt

Skogbrukets Kursinstitutt Årsberetning 2007 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet fikk sitt nåværende navn i 1965. Formålet

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt

Skogbrukets Kursinstitutt Årsberetning 2002 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet

Detaljer

Årsmelding 2013 Det norske Skogselskap

Årsmelding 2013 Det norske Skogselskap Årsmelding 2013 Det norske Skogselskap SKOGSELSKAPET Styrets beretning for 2013 Det norske Skogselskap (DnS) er en landsomfattende, ideell organisasjon som har til formål å fremme forståelsen for skogens

Detaljer

Årsmelding 2012 Det norske Skogselskap

Årsmelding 2012 Det norske Skogselskap Årsmelding 2012 Det norske Skogselskap SKOGSELSKAPET 13 Styrets beretning for 2012 Det norske Skogselskap (DnS) er en landsomfattende, ideell organisasjon som har til formål å fremme forståelsen for skogens

Detaljer

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2012. Skogselskapet i Hedmark

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2012. Skogselskapet i Hedmark Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2012 Skogselskapet i Hedmark Medlemsfordeler og vervepremie Det er medlemmene som er fundamentet for

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2014 2 Innhold Styrets beretning s 7 Informasjonsvirksomheten 2014 s 12 Planteskolens virksomhet s 17 Resultatregnskap s 20 Spesifikasjon av regnskap s 20 Balanseregnskap

Detaljer

Nøkkeltall. Organisasjon 2006 2005 Indeks. Markedet. Tjenester. Økonomi

Nøkkeltall. Organisasjon 2006 2005 Indeks. Markedet. Tjenester. Økonomi Årsberetning 2006 Nøkkeltall Organisasjon 2006 2005 Indeks Andelseiere antall 7 651 Skogeierlag antall 54 54 100 Medlemmer i skogeierlagene antall 7 897 8 445 93,5 Markedet Omsetning 1 ) m 3 929 879 1

Detaljer

Årsmelding 2009 for Viken Skog BA

Årsmelding 2009 for Viken Skog BA Årsmelding 2009 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2009 2008 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1.719.881 2.207.262 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.226.890 1.688.000 Tynning (m 3 ) 177.650

Detaljer

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011 Skogselskapet i Hedmark Medlemsfordeler og vervepremie Det er medlemmene som er fundamentet for

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

Næringsutvikler for Livskraftige Lokalsamfunn

Næringsutvikler for Livskraftige Lokalsamfunn Årsrapport 2014 Næringsutvikler for Livskraftige Lokalsamfunn Det Kongelige Selskap for Norges Vel tilbyr fremtidsrettet rådgivning innen natur- og kulturbasert næringsutvikling. Gjennom bærekraftige prosjekter

Detaljer

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31 rsberetning 2000 Innhold Statskog SF 4 Årsberetning 6 Nøkkeltall 12 Hovedtall konsern 13 Regnskap 14 Revisjonsberetning 30 Samfunnsregnskap 31 Statskog i tema 32 Nøkkeltall Statskog i areal: 110 millioner

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen.

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap er aksjonær på vegne av kommunen. ÅRSRAPPORT 2013 EIERE Bergensregionen utgjør en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig. 420 000 av fylkets 505 000 innbyggere bor i Bergensregionen. Eierkommuner 2013:

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder Årsmelding 2014 1 Nøkkeltall 2014 2013 (m3) 1 775 000 1 734 000 Biobrenselomsetning (lm3) 227 500 220 000 VIRKESOMSETNING Omsetning Sluttavvirkning (m ) 1 330 000 1 304 400 Tynning (m3) 21 500 69 000 Markberedning

Detaljer

Preses har ordet: Tradisjon og fornyelse 3 Bærekraftig næringsutvikling i praksis 4 Skaper ny næring med algedyrking 5

Preses har ordet: Tradisjon og fornyelse 3 Bærekraftig næringsutvikling i praksis 4 Skaper ny næring med algedyrking 5 Årsrapport 2011 Innhold Preses har ordet: Tradisjon og fornyelse 3 Bærekraftig næringsutvikling i praksis 4 Skaper ny næring med algedyrking 5 VIRKSOMHETEN Aktiviteter i Norge 6 Aktiviteter internasjonalt

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2012 2 Innhold Styrets beretning s 5 Informasjonsvirksomheten 2012 s 9 Planteskolens virksomhet s 12 Resultatregnskap s 15 Spesifikasjon av regnskap s 15 Balanseregnskap

Detaljer

Årsrapport 2012 e s s n o P

Årsrapport 2012 e s s n o P Ponsse Årsrapport 2012 Styrets beretning Et mangfoldig år Året 2012 var et utfordrende og mangfoldig år. I treforedlingsindustrien forsvant tradisjonelle hjørnestensfabrikker som Norske Skog Follum og

Detaljer

Skogeierforbundet og andelslagene

Skogeierforbundet og andelslagene Årsrapport 2013 Skogeierforbundet og andelslagene Norges Skogeierforbund er en landsomfattende, demokratisk oppbygd, næringspolitisk organisasjon. Hovedoppgaven er arbeid med rammebetingelsene for skogeiere

Detaljer

Jubileum 1907-2007. Årsmelding 2007

Jubileum 1907-2007. Årsmelding 2007 Jubileum 1907-2007 Årsmelding 2007 NØKKELTALL Nøkkeltall 2007 2006 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.289.755 2.092.935* OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.580.563 1.386.314 Tynning (m 3 ) 123.245

Detaljer

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 Nøkkeltall 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Biobrenselomsetning (lm 3 ) 220 000 307 000 Sluttavvirkning (m 3 ) 1 304 400 1

Detaljer

INNHOLD. Årsberetning 2013

INNHOLD. Årsberetning 2013 ÅRS BERETNING 2013 1 Årsberetning 2013 INNHOLD 03 Hovedtall 04 Virksomheten 06 Tømmeromsetning 08 Skogproduksjon 10 Industri 11 Eiendomsrådgivning 12 Næringspolitikk 14 Organisasjon og informasjon 16 Årsberetning

Detaljer

Årsberetning 1997. natur fugl fisk ressurser. kompetanse. foredling. skog tømmer effektivitet. tur energi stein. verdiskaping...

Årsberetning 1997. natur fugl fisk ressurser. kompetanse. foredling. skog tømmer effektivitet. tur energi stein. verdiskaping... Årsberetning 1997 natur fugl fisk ressurser kompetanse foredling skog tømmer effektivitet tur energi stein verdiskaping... Konsernkontor Distriktskontor Avdelingskontor Grunn forvaltet av Statskog Alta

Detaljer

Årsrapport 2009. Innhold:

Årsrapport 2009. Innhold: Årsrapport 2009 Innhold: Styrets beretning side 2 Administrasjonens beretning side 5 Resultatregnskap side 11 Balanse side 12 Noter side 13 Kontantstrøm side 17 Revisjonsberetning side 18 Hestehjelpskassa

Detaljer

skogfrøverket årsmelding Innhold Innhold

skogfrøverket årsmelding Innhold Innhold Årsmelding Innhold Innhold Innhold...3 Styret ansatte kontrollutvalget...4 Styrets beretning...5 Resultatregnskap...8 Balanse...9 Noter til regnskapet...10 Revisjonsberetning... 13 Frøverksdrift... 15

Detaljer

Campus Kristiania Ernst G. Mortensens stiftelse. Årsrapport 2011

Campus Kristiania Ernst G. Mortensens stiftelse. Årsrapport 2011 Campus Kristiania Ernst G. Mortensens stiftelse Årsrapport 2011 Innhold I forkant.......................... 2 Et dynamisk utdanningshus................ 4 Markedshøyskolen..................... 9 Norges

Detaljer

Årsmelding 2009. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2009. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Årsmelding 2009 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Dette er NARF NARF er bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere. Vår oppgaver er å bygge kompetanse, videreutvikle bransjen,

Detaljer

Regnskap 2012. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2012. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2012 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2012 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer