Skogbrukets Kursinstitutt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skogbrukets Kursinstitutt"

Transkript

1 Årsberetning 2010

2 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ fra Det norske Skogselskap. Instituttet fikk sitt nåværende navn i 1965, og har forretningskontor på Biri i Gjøvik kommune. Formålet Skogbrukets Kursinstitutt er et interessentskap som har til formål å være et landsdekkende service- og kompetansesenter for næringsutvikling, forvaltning og bruk av skogog andre arealressurser. Gjennom sin virksomhet skal SKI tilby næringsaktører og forvaltning markedstilpassede tjenester og produkter. Årsmøtet Årsmøtet er SKIs øverste organ og består av én representant for hvert medlem. Tillitsvalgte for årsmøtet er skogeier Grete Karine Bruce (ordfører) og forstkandidat Merete Larsmon (varaordfører). Styret Styret består av 7 medlemmer. Av disse er 5 valgt av årsmøtet. Ett medlem med varamedlem er oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet (1) og ett medlem med varamedlem er valgt av de ansatte (2). Leder: Skogeier Mikael Løken til 2012 Nestleder: Skogeier Thomas Meinich til 2011 Styremedl.: Fylkesskogmester Trude Hagen Hansen til 2012 Adm. direktør Trygve Enger til 2012 Rådgiver Svein M. Søgnen til 2012 Direktør Arne Bardalen (1) til 2012 Prosjektkoordinator Eva Skagestad (2) til 2012 Varamedl.: 1. Skogeier Hans Olav Lahus til Adm. direktør Gudbrand Kvaal til 2012 Avdelingsdirektør Hildegun Norheim, personlig varamedlem for Arne Bardalen Senior prosjektleder Geir Myklestad, personlig varamedlem for Eva Skagestad Valgkomitéen Jens Nicolai Jenssen (leder), Elisabeth Bjøre, Hanne Graaberg og Kjersti Kinderås. Foto på omslag: Jørn-R. Follum, Bjørn Helge Bjørnstad, Terje Johannesen 2 Medlemmene SKIs medlemmer er organisasjoner og institusjoner som har interesser knyttet til instituttets formål. Ved utgangen av 2010 hadde SKI 38 medlemmer. Medlemsorganisasjoner per : Allskog BA AT Skog BA Bergen og Hordaland Skogselskap Det norske Skogselskap Glommen Skog BA Havass Skog BA Helgeland Skogselskap Jenter i Skogbruket Mjøsen Skog BA Namdal Skogselskap Naturviterne Norges Skogeierforbund Norsk institutt for skog og landskap Norsk Virkesmåling NORSKOG Salten Skogselskap Skogbrand Skogbrukets Landsforening Skogselskapet i Aust-Agder Skogselskapet i Buskerud Skogselskapet i Hedmark Skogselskapet i Møre og Romsdal Skogselskapet i Oslo og Akershus Skogselskapet i Oppland Skogselskapet i Rogaland Skogselskapet i Trøndelag Skogselskapet i Vest-Agder Skogselskapet i Østfold Sogn og Fjordane Skogeigarlag BA Sogn og Fjordane Skogselskap Statskog SF Telemark Skogselskap Treforedlingsindustriens Bransjeforening Treindustrien Troms Skogselskap Universitetet for miljø- og biovitenskap Vestfold Skogselskap Samfoto: Svein Grønvold Viken Skog BA

3 Årsmøtet 2010 Årsmøtet ble arrangert på Honne 9. juni Av de 38 medlemsorganisasjonene var 25 representert. Årsmøtet behandlet årsberetning, godkjente regnskapet for 2009 og gjennomførte valg. Merete Larsmon ble gjenvalgt som varaordfører for to år. Mikael Løken, Trygve Enger ogtrude Hagen Hansen og ble gjenvalgt for to nye år i styret. Svein Søgnen ble gjenvalgt for ett år. Mikael Løken og Thomas Meinich ble valgt som henholdsvis styreleder og nestleder for ett år. Mikael Løken presenterte styrets beretning og gikk gjennom de viktigste områdene SKI har jobbet innenfor i Løken framhevet det arbeidet som blir gjort for å tilrettelegge kurstilbudet for nye målgrupper blant skogeierne og skogbrukets arbeidskraft. Han berømmet også SKIs gode samarbeid med både medlemsorganisasjonene og andre aktører i skogbruket, og mente at det er viktig å utvikle dette samarbeidet videre i tida framover. Løken takket de ansatte for god innsats i meldingsåret. Han uttrykte tilfredshet med at regnskapet viste et positivt driftsresultat for 2009, og at instituttet har en svært god situasjon når det gjelder egenkapital og likviditet. Sjur Haanshus orienterte om aktuelle arbeidsoppgaver og utfordringer som SKI står overfor i tida framover, og Bjørn Helge Bjørnstad orienterte om det internasjonale engasjementet som er bygget opp omkring Lære med Skogen og tilhørende prosjekter. Personale SKI hadde ved utgangen av året 22 ansatte, fordelt på 6 i administrasjons- og økonomiavdelingen og 16 i prosjektavdelingen. I alt ble det utført ca. 19 årsverk i løpet av året. Mens det i 2009 var tilnærmet stillingsstopp på SKI, ble det i løpet av 2010 ansatt fem nye medarbeidere: Nina Ree-Lindstad ble ansatt 12. april for å jobbe med internasjonale prosjekter knyttet til Lære med skogen, Mirjam Engelsjord ble ansatt 1. mai i et engasjement som prosjektleder i næringsutvikling, Per Håkon Granum ble ansatt 15. juni som prosjektleder med arbeidsfelt webdesign og layout, Trygve Øvergård ble ansatt 1. august som senior prosjektleder med ansvarsområde skogbiologi og flerbruk, og Torunn Riise kom tilbake til SKI fra 1. august som økonomikonsulent, etter ett år i annen stilling. Arnfinn Myrå gikk av med AFP 1. juli, etter 15 år på SKI. Utviklingen siste fem år for antall arrangementer og deltakere i SKIs regi, og antall studietimer og kursdeltakere for Aktivt Skogbruk-kurs. 3

4 Styrets beretning Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) er en landsomfattende virksomhet med forretningskontor på Biri i Gjøvik kommune. SKI har til formål å være et service- og kompetansesenter for næringsutvikling, forvaltning og bruk av skog- og andre arealressurser. Styret har i meldingsåret revidert SKIs strategiske plan, og i denne forbindelse ble det også vedtatt en ny visjon for virksomheten: «SKI ledende på formidling av kompetanse om skog- og naturbruk». Planen inneholder i tillegg 17 strategier som etter styrets mening støtter godt opp under formål og visjon, og som gir grunnlag for prioritering av satsingsområder de nærmeste årene. Å være ledende på formidling av kompetanse er krevende, ikke minst i våre dager da den teknologiske utviklingen går meget fort. SKI har derfor fortsatt utviklingen av digitale verktøy i kommunikasjon og kompetanseformidlingen i 2010, blant annet gjennom utvikling av applikasjoner til mobile enheter. Styret mener denne satsingen er viktig, ikke minst i kommunikasjonen med ungdom og skoleverket. Samtidig understreker styret at SKI må opprettholde et høyt faglig nivå på det som skal formidles, slik at kurs og kompetansetilbud oppleves som nyttige og relevante for medlemsorganisasjonene og andre viktige målgrupper. Styret har i 2010 også vedtatt nye strategier for antikorrupsjon og innkjøp. Ved internasjonale oppdrag er det et krav at bedriften har slike strategier, men styret mener at det i alle sammenhenger er nyttig med klare retningslinjer på disse områdene. Aktivt Skogbruk Det er registrert en liten oppgang i antall kurs i Aktivt Skogbruk i 2010 sammenlignet med fjoråret. Kvinneandelen på kursene er stabilt på %, men varierer mye både mellom fylkene og med forskjellige kurstyper. I 2010 er det utdannet 6 nye instruktører i tynning, og det er gjennomført oppfølging og påbygning av instruktørene i flere emner. Til alle kurs i Aktivt Skogbruk lages temabøker, og i 2010 ble en meget omfattende bok i «Skogsdrift med taubane» ferdigstilt. Dette er den mest komplette fagbok om taubanedrift som er utgitt på mange år, og den holder en kvalitet som gjør den egnet også som lærebok og oppslagsverk ut over behovet i Aktivt Skogbruk. Styret er fornøyd med at tilbudet til ikke-skandinavisk arbeidskraft stadig blir bedre, og at det i løpet av 2010 Foto: Geir Myklestad ble utarbeidet kursmateriell på polsk, russisk og engelsk i viktige tema som planting og ungskogpleie. Vi forventer at stadig mer av den manuelle arbeidskraften i skogbruket blir rekruttert fra andre land, og det er lovpålagt at det foreligger læremateriell på deres eget språk eller et språk de forstår. For taubanemannskap er det en tilsvarende problemstilling, og i 2011 vil det bli utarbeidet læremidler på engelsk, latvisk og polsk. I 2010 er det også utviklet kurs som skal gi nye skogeiere bedre grunnlag for forvaltning av egen eiendom, og styret mener dette er en viktig oppfølging av politiske signaler og et registrert behov i markedet. Andre kurs og arrangement Utenom Aktivt Skogbruk har SKI vært arrangør eller hatt forelesninger på 61 arrangement med i alt 2000 deltakere i Dette er på samme nivå som de siste årene, og vitner om at kompetansen ved bedriften er etterspurt og verdsatt. Av spesielle arrangement som SKI hadde ansvar for, vil styret spesielt nevne kurs og seminar med tema skogbrukets vegbygging, og et stort seminar om hjorteviltforvaltning i Trysil (Hjortevilt 2010). SKI var også medarrangør under Skog og Tre på Gardermoen i juni, og to av våre medarbeidere hadde foredrag under arrangementet. Styret mener det er positivt at SKI bidrar til å gjenreise en stor felles møteplass for skogbruket i Norge, og ønsker at vi skal bidra til ytterligere utvikling av arrangementet. I 2010 ble kurset «Feltkontroll av hjorteviltkjøtt» ferdigstilt, og det ble arrangert tre prøvekurs. Kurset er utarbeidet i samarbeid med Norges Skogeierforbund og i nær dialog med Mattilsynet, og er etter styrets mening et godt eksempel på hvor viktig det er at SKI er i stand til å reagere raskt når regelendringer eller andre forhold fører til et behov for kompetanseheving for våre målgrupper. Det er også verdt å merke seg at flere medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere har lagt arrangement og møter 4

5 til Honne i 2010, og at konferansesenteret er i ferd med å gjenvinne sin posisjon som «skogbrukets storstue». På et flertall av disse arrangementene har medarbeidere fra SKI bidratt med informasjon eller faglige innslag. Skolerettet arbeid Det er bred enighet i hele skogbruket om at rekrutteringen til næringen er bekymringsfullt lav, og at det er viktig å styrke informasjons- og opplæringstilbudet overfor barn og ungdom. Styret er derfor tilfreds med å registrere at bruken av undervisningsprogrammet Lære med skogen holder seg på et høyt nivå. Det er også bra at Lære med skogen nå er en fullverdig partner i myndighetenes satsing på «Den naturlige skolesekken», og styret mener dette gir enda bedre mulighet til å få fram informasjon om skog og skogbruk til viktige målgrupper i skoleverket. I 2010 var det tendens til stagnasjon i bruken av de nettbaserte læremidlene, etter en jevn økning gjennom flere år. Dette er et signal som må tas på alvor, og styret er derfor tilfreds med at det nå er satt i gang et arbeid med modernisering av blant annet ved omarbeiding av Kongleposten i 2010 og planer for etablering av den nye «Skogveven» i I 2010 ble prosjektet «Den nye Trealderen» avsluttet og rapportert. Dette prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Det norske Skogselskap og fylkesskogselskapene, og rettet seg primært mot ungdomsskolene med fokus på omdømmebygging og informasjon om trebasert industri. I prosjektperioden deltok nær elever og et stort antall lærere og skoler på ulike aktiviteter, og styret mener de beste erfaringene fra prosjektet bør danne grunnlag for nye tiltak overfor denne målgruppen. De siste årene har den tradisjonsrike skoleskogplantingen fått ny giv, og i 2010 ble det gjennomført plantedager med 260 skoleklasser landet rundt. På disse dagene satte elevene ut nesten trær. Internasjonalt arbeid SKIs internasjonale engasjement kanaliseres i stor grad gjennom Norwegian Forestry Group (NFG as), der SKI er medeier og for tiden har styrelederen. I 2010 ble et prosjekt i Armenia avsluttet, og vi hadde i tillegg et engasjement i Etiopia i samarbeid med Skogselskapet i Oppland, og i Afghanistan i samarbeid med Den norske Afghanistankomite. De fleste internasjonale oppdrag er avhengig av finansiering med offentlige midler fra Utenriksdepartementet eller Norad, og vi opplever at lang saksbehandlingstid og manglende langsiktighet i prosjektene er en utfordring i forhold til budsjettering og bemanning. Styret mener allikevel at arbeidet med å etablere en internasjonal virksomhet skal fortsette, men forutsetter at det ikke bindes opp unødig store ressurser på dette området før oppdragene er sikret gjennom tilsagn og avtaler. I vårt samarbeid med Foundation for Environmental Education (FEE) har vi koordinert det internasjonale skoleprogrammet Learning About Forests (LEAF). Skog og klima har vært fokusområdet for LEAF dette året. Som en viktig del av dette arbeidet er det tilrettelagt skoleskogplanting i 42 land (inkludert i Norge) der elever har plantet trær med økonomisk støtte fra Panasonic Japan. Andre prosjekter og oppdrag SKI har de senere årene gjennomført prosjekter og utviklet flere kurstilbud innenfor næringsutvikling basert på gårdens ressurser. Dette området er ytterligere styrket i 2010 ved at det ble ansatt en egen prosjektleder med kompetanse innenfor reiseliv og næringsutvikling. I løpet av året er det blant annet utviklet et kurs som skal gjøre førstelinjetjenesten bedre i stand til å veilede gründere, og kurset i «Bygdebaserte opplevelser» er videreutviklet. I tillegg er det satt i gang et prosjekt som skal se på muligheter for næringsutvikling i og rundt verna områder, og alle de store grunneierorganisasjonene er med som partnere i dette prosjektet. Prosjektet «Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft» ble også startet i Prosjektet er bredt forankret i næringa, og har som målsetting å etablere kurs og kompetansetilbud for entreprenører og maskinførere i skogbruket. På dette området har SKI til nå vært så å si fraværende, og styret mener det er svært viktig at dette blir prioritert nå. Tilbudene skal i størst mulig grad tilpasses målgruppens behov, og prosjektet har derfor startet med en omfattende kartlegging over hele landet. Nytt selskap SKIs kompetanse på det digitale området er også styrket, og oppdrag med utvikling av websider øker stadig i omfang. SKI tar også regnskapsoppdrag for medlemsorganisasjoner og andre beslektede selskap, og i 2010 ble det inngått avtale om føring av regnskap for Norges Skogeierforbund. I tillegg utfører SKIs ansatte en god del rene konsulentoppdrag, og omfanget av tjenester som ligger utenfor virksomhetens kjerneområde har etter hvert fått et slikt omfang at styret mener det er nødvendig å legge disse oppgavene i et eget selskap. Det ble derfor besluttet å opprette Skogbrukets Servisesenter AS som et heleid datterselskap av SKI fra årsskiftet 2010/11. Utfordringer framover Styret er fornøyd med at SKI de senere årene har hatt en jevn økning i omsetningen på nye produkter og forretningsområder, og mener at dette gjør bedriften mer robust i forhold til svingninger innenfor de tradisjonelle 5

6 arbeidsområdene og finansieringskildene. Det er imidlertid krevende å holde kvalitet og kompetanse oppdatert på stadig flere områder, og dette kan bli en utfordring i årene framover. Styret mener derfor at man kontinuerlig må vurdere bredden i engasjementet, og ha evne til også å velge bort områder som ikke gir et positivt bidrag til virksomheten, faglig eller økonomisk. På det teknologiske og digitale området går utviklingen meget raskt, og med en visjon som sier at vi skal være ledende på formidling kreves det at vi også er langt framme når det gjelder å ta nye verktøy og metoder i bruk. I tillegg blir det stadig mer utfordrende å holde datasikkerheten på et tilfredsstillende nivå og styret mener dette må prioriteres i tiden framover. Når det gjelder de tradisjonelle målgruppene, mener styret at utfordringen fortsatt er å utvikle tilbudet både når det gjelder faglig innhold og metodisk tilnærming. I tida som kommer vil stadig flere skogeiere få et mer distansert forhold til sin eiendom både faglig og geografisk. Disse skogeierne blir en viktig målgruppe for SKI framover. I denne sammenheng er det viktig at kontakten og samarbeidet med skogeierorganisasjonene utvikles videre, slik at SKI i enda sterkere grad framstår som skogbrukets naturlige førstevalg i etter- og videreutdanning av skogeiere, skogsarbeidere og funksjonærer. I denne sammenheng ser styret det som svært positivt at SKI nå er i ferd med å utvikle et kompetansetilbud til entreprenører og maskinførere. Styret mener at det blir svært viktig å lykkes med denne satsingen i årene framover. Arbeidsmiljø, likestilling og økonomi SKI er tilknyttet Bedriftshelsetjenesten Innlandet gjennom en timerammeavtale, og i 2010 har BHT Innlandet bistått bedriften med en gjennomgang og oppdatering av HMS-systemet og med arbeidsplassvurdering for de nye medarbeiderne. Bedriften har også gjennomført en enkel kartlegging av arbeidsmiljøet og det ble ikke avdekket kritikkverdige forhold av noen betydning. Det har ikke forekommet ulykker eller skader hos ansatte i forbindelse med arbeid i 2010, og det er heller ikke registrert noe tilfelle av langtids sykefravær av andre årsaker. Årets sykefravær er derfor beskjedne 1,4 %, noe styret er svært tilfreds med. Skogbrukets Kursinstitutts styre består av sju medlemmer, hvorav to kvinner. Av instituttets 22 ansatte ved årsskiftet var 7 kvinner. Aktivt Skogbruks instruktørkorps teller i dag totalt 54 instruktører, hvorav én kvinne. Virksomhetens aktiviteter medfører verken forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Selskapet har ingen FoU-virksomhet ut over en nødvendig faglig og metodisk utvikling av egne kurs og øvrige produkter. SKIs virksomhet er avhengig av gode samarbeidsforhold til en rekke instanser, organisasjoner og bedrifter innenfor og utenfor skogbruksnæringen. Landbruks- og matdepartementet er en betydelig bidragsyter til SKIs prosjektmidler. Styret merker seg den betydning departementet tillegger SKI som opplærings- og etterutdanningsinstitusjon i skogbruket. Voksenopplæringsmidler og prosjektmidler fra andre samarbeidspartnere utgjør også viktige økonomiske bidrag til virksomheten. Styret ønsker å takke alle instituttets samarbeidspartnere og de ansatte for samarbeid og innsats i SKIs regnskap for 2010 viser en omsetning på kr , og et overskudd på kr Årets overskudd legges til annen egenkapital. Styret mener at regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets økonomiske stilling og at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Årsregnskapet for 2010 er satt opp under denne forutsetning. Biri, Mikael Løken Thomas Meinich Arne Bardalen Styreleder Nestleder Svein M. Søgnen Trygve Enger Trude Hagen Hansen Eva Christine Skagestad Sjur Haanshus adm.dir 6

7 Resultatregnskap Prosjektinntekter Kursavgifter og materiell Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Voksenopplæringsmidler Sum driftstilskudd Sum driftsinntekter og tilskudd Note Kostnader kurs og prosjekter Lønnskostnad Note Kostnader lokaler Kontor og administrajons kostnader Reiser, møter, markedsføring Avskrivning Note Innkommet på tidl. avskr. fordr. Note Tap på fordringer Note Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter Verdiøkning markedsbaserte aksjer og andeler Note Andre finansinntekter Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Andre finanskostnader Sum finanskostnader Netto finansposter Årsresultat Disponering av årsresultatet Overført til annen egenkapital Sum disponeringer

8 Balanse EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Anleggsmidler Varige driftsmidler Maskiner, inventar o.l Note Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Aksjer i datterselskap Note Aksjer og andeler Note Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Fordringer på konsernselskap Note Sum fordringer Markedsbaserte aksjer Note Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Note Sum omløpsmidler Egenkapital Innskutt egenkapital Kapitalkonto Note Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Note Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Note Gjeld Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelse Note Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Gjeld til datterselskap Note Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Sum eiendeler Biri, Mikael Løken Styreleder Thomas Meinich Nestleder Arne Bardalen Trygve Enger Trude Hagen Hansen Eva Christine Skagestad Svein M. Søgnen Sjur Haanshus adm. direktør 8

9 Noter til regnskapet Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små selskaper gjeldende pr. 31. desember Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt - sammenstilling Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunkt ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Alle leieavtaler kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Finansielle eiendeler Markedsbaserte aksjer, obligasjoner og andre finansielle instrumenter klassifisert som omløpsmidler vurderes til virkelig verdi i tråd med regnskapslovens 5-8. Selskapets øvrige investeringer i aksjer og andeler er vurdert til anskaffelseskost. Disse investeringer nedskrives til virkelig verdi ved et verdifall som ikke forventes å være forbigående. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Selskapet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser, kalt ytelsesplaner. Årlig innbetaling til forsikringsselskapet, herunder årlig premie samt innbetaling til premiefondet kostnadsføres som pensjonskostnad. Pensjonskostnaden klassifiseres som ordinær driftskostnad og er presentert sammen med lønn og andre ytelser. Pensjonen tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.m. Lønnskostnader mm Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Lønnskostnader Antall årsverk i 2010: 19 I tillegg har instruktører i Aktivt Skogbruk utført til sammen 5 årsverk. Godtgjørelse ( i kroner ) Lønn adm. direktør Ytelse til pensjonsforpliktelse Andre ytelser Styrehonorar Revisor Kostnadsført honorar til revisor for 2010 utgjør kr for revisjon og kr for andre attestasjoner. Betinget pensjonsforpliktelse vedrørende administrende direktør Skogbrukets Kursinstitutt inngikk i 2003 en avtale med daværende administrende direktør om en betinget pensjonsytelse som ble revidert i Ved ansettelse av ny administrerende direktør i 2008, ble det inngått tilsvarende avtale om førtidspensjon fra år med 66 % av lønn. Den betingede forpliktelsen er pr beregnet å være kr Pensjonsforpliktelse ved periodens begynnelse Resultatført pensjonskostnad i perioden Balanseført pensjonsforpliktelse ved periodens slutt Pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Resultatført virkning av estimatavvik (90 208) Netto pensjonskostnad Følgende økonomiske forutsetninger er lagt til grunn: Diskonteringsrente 4,60 Årlig lønnsvekst 4,00 Årlig økning i G 4,00 Årlig regulering av pensjoner 3,75 Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Selskapet har to ansatte som har tatt ut AFP etter gammel ordning, og framtidig AFP forpliktelse er aktuar beregnet etter NRS 6 og NRS 6a pr til kr inklusive arbeidsgiveravgfit og belastet årets regnskap i sin helhet. Selskapets opprinnelige AFP- ordning opphørte ved utgangen av 2010 som en følge av at det ble inngått avtale om ny AFP-ordning i privat sektor, og selskapet har gått over til den nye AFP ordningen. Tap ved oppgjør er innregnet i resultatet for Ved beregning av tap er det tatt hensyn til underkning i den gamle ordningen som skal dekkes av alle bedriftene som har vært tilsluttet Fellesordningen under den gamle ordningen i form av en ekstra premie for årene Underdekningen er estimert ved å bruke en sats pr. årsverk på kr inkl. arbeidsgiveravgift. Den nye AFP ordningen er en ytelsesbasert flerforetaksordning. Siden det ikke foreligger tilstrekkelig informasjon for måling av ordningen og et konsistent og pålitelig grunnlag for allokering av de enkelte komponenter mellom de deltakende foretak i ordnigen, innregnes ordningen som innskuddsordning. Avsetning knyttet til egenandel AFP etter gammel ordning frem til fylte 67 år inkl. aga Avsetning for fremtidige premier knyttet til underdekning i gammel ordning inkl aga Oppført forpliktelse i regnskapet/kostnadsført i Note 3 - Varige driftsmidler Inventar Inventar Anskaffelseskost Tilgang driftsmidler Avgang driftsmidler 0 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivning Økonomisk levetid Avskrivningsplan 3-10 år Lineær 9

10 Note 4 - Aksjer og andeler i andre selskape Anskaf- Balanseført- Eierandel felseskost verdi Anleggsmidler: Honne Konferansesenter AS 100 % Norwegian Forestry Group AS 16,7 % Skogbrukets Konferansesenter AS 34,9 % Sum Note 5 - Mellomværende med selskap i samme konsern Andre fordringer Honne Hotell og Konferansesenter AS Annen kortsiktig gjeld Honne Hotell og Konferansesenter AS Note 6 - Markedsbaserte aksjer og andeler Anskaf- Balanseført- Markeds- Eierandel felseskost verdi verdi Omløpsmidler: DnB NOR Health Care 0 % DnB NOR Global 0 % DnB NOR Europa 0 % Sum Note 7 - Kontanter m.m Av likvide midler er kr bundet til skyldig skattetrekk og innsatt på egen bankkonto. Note 8 - Egenkapital Innskutt Annen egenkap. egenkap. Sum Egenkapital pr Årets resultat Egenkapital pr

11 Faglig virksomhet Aktivt Skogbruk I 2010 er det gjennomført 452 tiltak, med til sammen deltakere. Fordeling av faginnhold for de gjennomførte tiltak var (fjorårstall i parentes): 18 % (28 %) biologiske emner, 2 % (4 %) økonomiskadministrative emner og 74 % (56 %) tekniske emner. For 6 % (12 %) av tiltakene har instruktørkompetansen vært benyttet til andre lokale skogbruksaktiviteter som skogdager, skogkvelder ol. Kvinnedeltakelsen på skogbrukstiltak i Aktivt Skogbruk i 2010 var i gjennomsnitt på ca. 17 % Deltakelsen varierer for ulike kursvarigheter: 12 % for 4 timer, 11 % for 7,5 timer, 17 % for 10 timer, 9 % for 15 timer, 10 % for 52,5 timers kurs og på arrangement med bruk av innleid instruktør 34 %. Kvinneandelen på skogbrukstiltakene i Aktivt Skogbruk varierer også fra fylke til fylke (se figur nedenfor). Finnmark Troms Nordland Nord Trøndelag Sør Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Akershus Østfold Antall Prosent Fylkesvis oversikt over kvinneandel på Aktivt Skogbruk-tiltak i Andre Økonomiske/administrative Biologiske Tekniske År Utviklingen av Aktivt Skogbruk-kurs de siste 10 år. Regionalt og lokalt nettverks- og kontaktarbeid For å opprettholde aktivitet er systematisk kontakt på lokalplanet med skogbruksnæring og offentlig forvaltning svært viktig. Innen den offentlige forvaltningen er både antall ansatte og deres skogbrukskunnskap i stor endring. Derfor er nettverksbygging og samarbeid med alle skogbruksaktørene en prioritert arbeidsoppgave for instruktørene for å få et vitalt og tilgjengelig lokalt kunnskapstilbud. For å lykkes med å spre skogbrukskunnskapen lokalt, er det av stor betydning å samarbeide tett med lokale fagpersoner og organisasjonenes lokale tillitsvalgte. I tillegg har instruktørene kontakt med blant annet skoler, elever og 4H. Dette har både en rekrutterings- og en skogbruksfaglig side som handler om opplæring av ungdom til skogbruksnæringen. Aktivt Skogbruk har i mange år presentert sitt tilbud på Internett, med både kursbeskrivelser og kalender med oversikt over lokale kurstilbud. Antall mennesker som søker seg fram til våre kunnskapstilbud er økende. Instruktøropplæring I 2010 er det gjennomført følgende instruktørkurs: Regionale instruktørkurs gjennomført på Østlandet, Agder/Telemark, Trøndelag med påbygning om lønnsomhet ved ungskogpleie og foryngelse Tynning grunnkurs Taubane oppfølging grunnkurs, i samarbeid med Kystskogprosjektet 11

12 Rekruttering av instruktører pågår kontinuerlig. For noen kurstemaer kan det gis opplæring innenfor spesifikke emner som disse midlertidig kan gjennomføre kurs i, og deretter delta på første ordinære grunnkurs. Slik opplæring har vært gitt innen hogst, ungskogpleie og foryngelse. I samarbeid med Statens Skoger på Island (Skogrækt ríkisins) ble det gitt opplæring og utvekslet kompetanse for ansatte om tynning. Aktivt Skogbruk var ansvarlig for opplæringen på Island. Kursutvikling og læremidler Nye kurs Det er i 2010 utviklet et nytt kurs i bruk av skogbruksplan. Instruktører i emnet utdannes i I samarbeid med kystskogbruket er det startet et arbeid med utvikling av et kurs for «Økt hogst på små eiendommer». Kurset tar opp flere problemstillinger rundt økt aktivitet, og skogbruksbeskatning er et tema i denne sammeneheng. Kurset ferdigstilles i Skogsdrift med taubane Temaboka forelå ferdig fra trykkeriet på slutten av året. Den samlede kunnskapen boka representerer er det mest oppdaterte skogbruket har per dags dato. Det vil bli produsert instruksjonskort i lommeformat med konkrete henvisninger for utvalgte arbeidsoperasjoner beregnet for utenlandsk arbeidskraft i 2011, på språkene polsk og litauisk. Arbeidslederkurs Det ble gjennomført arbeidslederkurs for arbeidsledere i Hedmark. Felles for disse er ledelse av utenlandsk sesongarbeidskraft i sommerhalvåret. Det ble utdannet 10 arbeidsledere i Lære med skogen Årets evaluering viser at 65 % av skolene bruker undervisningsprogrammet Lære med skogen. I løpet av skoleåret 2009/2010 rapporterte skolene at elever benyttet deler av Lære med skogen-programmet Antall elever som har benytter Lære med skogen i sin undervisning rapportert fra skolene. I tillegg til evalueringen fra skolene har vi statistikk for bruk av Lære med skogens nettbaserte læremidler og unike brukere. Dette er bruk som i vesentlig grad blir gjort av enkeltelever og skoleklasser. Statistikken viste at vi i løpet av 2010 hadde unike brukere mens vi i 2009 hadde unike brukere. Endringene i antall unike brukere fra 2009 ligger i en økning i aktiviteten på Skoleskogen, mens temavevene hadde en reduksjon i antall unike brukere. Den største nedgangen er i bruken av Treveven. Sider Besøk Unike brukere Kongleposten Energiveven Treveven Uteskoleveven Skoleskogen Sum Sum Sum Sum Sum Bruk av nettbaserte læremidler Samarbeidsutvalget for Lære med skogen har drøftet de mulighetene og utfordringene som ligger i videreutvikling av inkludert utvikling av en egen «Skogvev» med bred inngang til skog og skogbruk. Samarbeidsutvalget har også drøftet betydningen av at Lære med skogen har fått en plass i arbeidet med «Den naturlige skolesekken». Av rapporteringen framkommer det god aktivitet hos mange av fylkene, mens andre har lav/ingen aktivitet. Omfanget av etterutdanningskurs for lærere er lavere enn 12

13 og erfaringsutveksling i Europa. I denne sammenheng har SKI bidratt på et nettverksseminar i Finland for diskusjon om hvordan skoleskogarbeidet kan integreres i EU sin skogpolitikk. De nordiske skoleprosjektene har tidligere tatt initiativ til å etablere et samarbeid med den europeiske miljølæreorganisasjonen Foundation for Environmental Education (FEE). SKI overtok som internasjonal koordinator fra for programmet Learning About Forests (LEAF). Gjennom dette arbeidet har det blant annet vært arbeidet med skoleskogplanting. I 2010 har det blitt plantet trær i 42 land. Skog og klima har vært hovedfokus for LEAF dette året. Antall elever på skoleskogdager sist år, mens antall elever på skoleskogdager er litt høyere. Det er arrangert 2 samlinger for LMS fylkeskontakter. Første samling var i april i Sarpsborg og andre samling på Honne i november. For å nå enkeltlærere i østlandsregionen har vi i samarbeid med Skogselskapene og Norsk Skogmuseum deltatt på Østlandske lærerstevne. Vi har også vært støttespiller til Det norske Skogselskap ved skoleskogdagene i Oslo. Sammen med Det norske Skogselskap/Hedmark Skogselskap har vi deltatt i gjennomføring av skoleturuken ved Norsk Skogmuseum i juni. Skogselskapene gjennomfører en rekke skoleskogdager. Lære med skogen er representert i Forum for friluftsliv i skolen og bidrar aktivt i dette nettverket. Lære med skogen er også deltager i Den naturlige Skolesekken og bidrar med aktiviteter og støtte til aktuelle skoler. I samarbeid med Aktivt Skogbruk og fylkesskogselskapene er det arrangert 8 bioenergidager med ca. 550 elever. I samarbeid med Det norske Skogselskap har vi gjennomført prosjektet «Den nye Trealderen». Prosjektet ble støttet av Innovasjon Norge og satte hovedfokus på rekruttering og omdømmebygging i trebasert industri. Prosjektet rettet seg primært mot ungdomsskolen. «Den nye Trealderen» hadde i 2010 sitt siste driftsår. I løpet av prosjektet har vi nådd 9213 elever og ca 260 lærere med trebegeistringsdager, 139 lærere med særskilte lærerkurs, samt 75 lærere og 15 skoler med tilbud knyttet til programfag/utdanningsvalg. Med økonomisk støtte fra Panasonic Japan gjennom det internasjonale skoleskogprogrammet Learning about Forests er det plantet trær med elever i 260 klasser rundt om i landet. Arbeidet er gjort sammen med opplæring knyttet til skogens rolle i en klimasammenheng. Gjennom samarbeid med det europeiske nettverket www. forestpedagogics.eu arbeides det med politikkutforming Foto: Bjørn Helge Bjørnstad. Skoleskogplanting i India Øvrig faglig virksomhet Utenom Aktivt Skogbruk har SKI vært arrangør eller hatt forelesninger på 61 arrangement med i alt 2000 deltakere i Dette er på samme nivå som de siste årene, og vitner om at kompetansen ved bedriften er etterspurt og verdsatt. Skogbrukets Arbeidskraft Hensikten med prosjektet «Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft» er å kunne tilby målgruppene et helhetlig, oppdatert og nyttig kurstilbud over hele landet. Prosjektet ble offisielt etablert 5. mai. Første hovedoppgave i prosjektet er en omfattende kartlegging av status for arbeidssituasjon og kompetanse hos entreprenører, maskinførere og deres oppdragsgivere (skogbruksledere) for å avdekke hvilke områder det bør utvikles kompetansetilbud på. Prosjektet har jobbet aktivt med forankring og utvikling av nettverk knyttet til målgruppene og aktuelle kompetansetilbydere. Et resultat av dette har blant annet vært etablering av en tett kontakt med SKOGFORSK i Sverige og Skog og Landskap i Norge. 13

14 Det er valgt ut to kurstema som prosjektet vil jobbe for å utvikle tilbud på; Bedriftsutvikling for skogbrukets entreprenører og RECO - Økonomisk kjøring og drivstoffforbruk etter svensk modell. Utvikling av kurs og læremidler til bruk for ikkeskandinavisk sesongarbeidskraft I 2009 startet arbeidet med utvikling av læremidler og kursopplegg rettet mot ikke-skandinavisk arbeidskraft. Prosjektet skjer i samarbeid med SB Skog, AT-Skog, Midtnorsk Skogsenter og Skogplanter Øst. Prosjektet samarbeider også nært med ØK-prosjektet i Hedmark. Prosjektet er en del av arbeidet med «Nasjonalt kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft». Prosjektet fokuserer på ungskogpleie, planting og bruk av taubane/kabelkran. Målet med prosjektet er å finne fram til gode løsninger for opplæring for å oppnå høy kvalitet på arbeidet de utfører og øke fokus på sikkerhet og forhold rundt arbeidsmiljø. I 2010 ble det utarbeidet kurshefter i planting og ungskogpleie som ble oversatt til engelsk, polsk og russisk. Heftene ble tatt i bruk og evaluert av instruktører på Aktivt Skogbrukskurs. Prosjektet har opprettet en nettressurs hvor hefter og annen relevant informasjon kan lastes ned: I forbindelse med arbeidet med ny temabok om taubaner er det blitt utarbeidet instruksjonskort i plast for taubanemannskap. Kortene ble i 2010 oversatt til engelsk. Selve trykkingen samt oversettelse til polsk og litauisk vil skje i Rekruttering Nasjonalt forprosjekt for rekruttering til Skogbruket Arbeidet med forprosjektet «Rekruttering til skogbruket i Norge» finansiert av Skogtiltaksfondet ble sluttført sommeren Sluttrapporten er tilgjengelig på www. skogkurs.no/kunnskapsskogen, og omfatter samstilling av undersøkelser og informasjon om problemstillinger rundt rekruttering. Foto: Eva Chr. Skagestad Annet rekrutteringsarbeid SKI har deltatt i styringsgruppen til rekrutteringsprosjektet «Velg skog» i Hedmark, og jobbet aktivt for koordinering av rekrutteringsarbeidet. En av hovedsatsningene var koordinering og gjennomføring av skogmarkering på «Worldskills 2010» i samarbeid med MEF, «Velg skog» og naturbruksskolene i Innlandet. Bioenergi SKI har deltatt på møter i Samarbeidsalliansen. Både næringsliv og høyskoler har deltatt i dette arbeidet. Hovedhensikten her har vært å få opp bioenergirelaterte forskningsprosjekt i innlandet og Regionalt forskningsfond innlandet har gitt støtte til to forprosjekter. På det tradisjonelle «frokostmøtet» i Kongsvinger har SKI holdt foredrag om hvilke tilbud vi har innenfor bioenergi. En medarbeider har vært utleid i drøyt 50 % stilling til Oplandske Bioenergi. Økonomi, planlegging, forvaltning Skogbruksbeskatning Skogbruksbeskatningen er spesiell, og vi erfarer at mange skogeiere, samt en del funksjonærer, regnskapsførere og ligningskontor ikke kjenner skogbruksbeskatningen godt nok. Særlig er dette tilfelle i de «nye» skogbruksområdene langs kysten (Kystskogbruket). Det er nå utarbeidet et oversiktskurs på 4-6 timer med primær målgruppe skogeiere og funksjonærer i privat og offentlig virksomhet. Kurset har også flere fordypningsnivå og vinklinger avhengig av målgruppene. Prosjektet føres videre med prøvekurs og beregnes endelig avsluttet våren Deler av kursporteføljen tilbys allerede. Optimal tetthet ved foryngelse og ungskogpleie Det er for tida mye oppmerksomhet rundt spørsmålet om hva som er økonomisk optimal tetthet ved foryngelse og etter ungskogpleie, og det hevdes at mye av dagens foryngelser og ungskoger er for glisne. Prosjektet tar sikte på å kvalitetssikre ny kunnskap på dette området i samarbeid med forskningen for deretter å justere SKIs kurs- og infomateriell. Prosjektet er gjennomført med studier av publisert fagstoff både fra Norge og Sverige, egne analyser og kontakter med forskningsmiljøene ved UMB og Skog og landskap. Vi har spesielt etterspurt klare svar på optimale tettheter både ved planting og etter ungskogpleie. Basert på egne analyser, er det skrevet to forholdsvis omfattende notat. Disse er tenkt å skulle være grunnlag for å kunne føre diskusjonen videre og om nødvendig få i gang mer forskning som kan avklare saken. Prosjektet går videre i 2011 med mer vekt på tetthet i forbindelse med tynninger. 14

15 Forvaltningskurs for offentlig skogfunksjonærer I forbindelse med samlinger for skogbruksfunksjonærer i det enkelte fylke tilbyr SKI bistand med det faglige innholdet. Temaene som tilbys er: CO 2 -binding i skog, økonomisk tap ved for tidlig hogst, beite kontra skog, skogfond som grunnlag for økt aktivitet, økonomi ved foryngelse, ungskogpleie, stammekvisting, tynning, gjødsling, veibygging med mer. Funksjonærene skal få faglig oppdatering og kunne bruke kursinnholdet i kontakt med skogeiere, politikere og allmennhet. Arrangementene gjennomføres i samarbeid med FMLA i fylkene og i 2010 har SKI deltatt på samlinger i Oppland, Hedmark, Sør- Trøndelag og Rogaland. Ca. 20 funksjonærer i Hordaland og Agder-fylkene har deltatt i 4 kurs med temaene skogfond og skogbruksbeskatning. Et utvidet tilbud videreføres i Diverse kurs og foredrag Foredrag om gjødsling ved årsmøtet i Østfold Skogselskap og ved skogkveld i Sigdal Skogeierlag. Forelesninger om bruk og økonomisk virkning av skogfond på skattekurs arrangert av Norges Bondelag. Foredrag ved årets Skog og tre om lønnsomhet av ungskogpleie. Skogskjøtsel Optimal plantetetthet i Innlandet SKI har, sammen med innlandsskogbruket representert ved FMLA Hedmark og Oppland, Glommen, Mjøsen, Viken og Norskog, initiert et arbeid med å komme fram til en standard for hvor mange planter som skal settes ut etter hogst på Østlandet. Prosjektet har kommet i stand som en følge av diskusjonen omkring sviktende planting og landbruksministerens initiativ i den sammenheng. Prosjektet skal avsluttes med at det offentliggjøres konkrete retningslinjer foran plantesesongen SKI-Resyméene om planting, ungskogpleie og tynning er revidert og ligger tilgjengelig på våre nettsider. SKI fortsatter å sette søkelys på utgangstetthet og ungskogpleie og temaet ble formidlet i artikler og foredrag, bl.a: Artikkel i AT-skog, Foredrag for Viken på Hønefoss, Driftsteknikk Veg og taubane har preget den driftstekniske virksomheten ved SKI i Samarbeidet med Midt-Norsk Skog- og Tresenter, Mære har også i 2010 skapt aktivitet rettet mot Kystskogbruket. Foto: Truls-Erik Johnsrud Forvalterkurs Veg Forvalterkurs Veg er utviklet som et fagtilbud i vegplanlegging og forvaltning av landbruksveger i kommunene. Kurset er gjennomført i fire kystfylker i 2010 og vil være et tilbud til fylkene også i Vegplanlegging Vegplanlegging er et samarbeid med Midt-Norsk Skogog Tresenter og HiNT og gir 10 studiepoeng. 9 studenter gjennomførte kurset. Kurset Hovedinspeksjon av bruer ble lagt inntil kurset i vegplanlegging. Kurset er utviklet i samarbeid med ingeniør fra Statens vegvesen. Fagsamling Den årlige fagsamlingen «Økt tilgjengelighet til skogressursene» samlet 42 deltakere fra utøvende skogbruk, entreprenører, transportbrukere, forvaltning, og undervisnings- og forskningsinstitusjoner til debatt om den driftstekniske kompetansen i skogbruksnæringen. Diverse I samarbeid med Mjøsen Skog BA og FMLA i Oppland la SKI til rette forelesninger og befaringer innen skogbrukets driftsteknikk for studenter ved UMB. Forebygging av løsmasseskred ved bygging av skogsveger er et prosjekt i samarbeid med NVE og NGI hvor SKI har prosjektlederansvaret. En veileder er under utarbeiding og blir ferdig i

16 Viltforvaltning Bærekraftig næringsrettet utnyttelse av våre utmarksrelaterte muligheter i tillegg til virkesproduksjon, blir tillagt stadig større vekt i distrikts- og næringspolitikken. Interessen blant målgruppene er fortsatt god for våre viltrelaterte kurstilbud. I 2010 ble 9 kurs med 480 kursdeltakere arrangert innen viltsektoren rundt om i landet. Feltkontroll av hjorteviltkjøtt En stor arbeidsoppgave de siste åra har vært knyttet til ordningen «Feltkontroll av hjorteviltkjøtt». SKI, i samarbeid med Norges Skogeierforbund, har utarbeidet Bransjestandard som har fått Mattilsynets tilslutning. I tillegg er det, med bidrag fra Veterinærinstituttet og Animalia, utarbeidet et faghefte med utdypende fagstoff om temaet. Tre «pilotkurs» med 134 deltakere ble arrangert før jakta i Kurstilbudet vil fra 2011 bli landsdekkende ved hjelp av 9 kursledere. Hjortevilt 2010 En ny utfordring for SKI i 2010 var det store seminaret Hjortevilt 2010 som ble arrangert i Trysil. Gledelig var den gode oppslutningen seminaret fikk og de gode tilbakemeldingene vi fikk fra deltakere og forelesere. Det legges opp til at seminaret blir et årlig arrangement. Ettersøk av skadet hjortevilt SKI har tatt tak i utfordringene omkring hjortevilt skadet i trafikken og under jakt. Et faghefte i Ettersøk av skadet hjortevilt er produsert og kurs er arrangert i Diverse For at hjortestammen skal kunne forvaltes mest mulig balansert, må en vite nivået på skadene den påfører skogbruket. SKI har derfor utført en spørreundersøkelse blant kommunale skogansvarlige på Vestlandet. Rapporten er utarbeidet og viser at hjorteskadene på skog på Vestlandet utgjør om lag 60 % av hjortens kjøttverdi. Beitetilgangen danner grunnlaget for vår store elgstamme, og taksering av beitet vil gi svar på stammens størrelse i forhold til bærekraftig forvaltning. SKI arrangerer hvert år kurs i Elgbeitetaksering. For å skaffe solid faglig tyngde for kurs og materiellproduksjon, gjennomførte SKI i 2010 et stort takstoppdrag for Selbu kommune. Etter seminaret Skogshøns og skogbruk og oppfølgende SKI-veileder i temaet, har SKI samlet kunnskap til et nytt nettsted. Nettstedet ble i 2010 styrket med mer kunnskap og mer pedagogisk tilrettelegging med bl. a. interaktiv læring. SKI og Honne har inngått samarbeid med Biri Jeger- og Fiskerforening om Skytesimulator under Auditoriet på Honne. SKI deltok også i 2010 på Skogbrukstunet sammen med 12 andre skogbruksorganisasjoner under De Nordiske Jakt- og Fiskedagene på Elverum. Reiseliv og næringsutvikling Bygdebaserte opplevelser videreutvikling SKI har utviklet konseptet Bygdebaserte opplevelser med fjernundervisningstilbud, samt modulbasert kurs- og veiledningstilbud for grunneiere. Prosjektet har konkludert med at det ikke vil være hensiktsmessig å videreutvikle et instruktørkorps ala Aktivt Skogbruk slik prosjektet hadde som utgangspunkt. Dette skyldes variabelt tilfang av kurs og at det å opprettholde et tilbud gjennom hele landet blir for ressurskrevende. Kurstilbudet vil likevel opprettholdes og tilbys gjennom ansatte ved SKI. Fisketurisme Gjennom et samarbeid med Norges Skogeierforbund og Norges Bondelags prosjekt «Fisketurisme Innland» har SKI gjennomført 2 kurs i fisketurisme i løpet av Hovedtemaene for kursene har vært: ressurskartlegging og produktutvikling, tilrettelegging av fasiliteter, vertskapsrollen, markedet for fisketurisme, markedsføring, fiskeguiding, utstyr, behandling av fangsten, fiskeforvaltning, organisering av fiske, lover og regler. Demonstrasjonsområde Inn på Tunet SKI skal videreføre arbeidet med å utvikle et demonstrasjonsområde som viser praktisk tilrettelegging for Inn på tunet i skog og utmark. Gjennom et samarbeid med Høgskolen i Hedmark er det blitt utviklet en fuglekassesti, samt en innendørs utstilling om hullrugende fugler. Sluttført vinter Kvalitetssikring av Inn på Tunet Et nytt kvalitetssikringssystem for Inn på tunet ble integrert i KSLsystemet sommeren KSL-systemet har ikke tidligere omfattet skogbruk, og det er derfor viktig at dette arbeidet kommer med for Inn på tunet. SKIs fokus på sikkerhet og arbeidsmiljø gjennom mer enn 30 års arbeid med Aktivt Skogbruk ligger til grunn for engasjementet i dette arbeidet. Skogbrukets Kursinstitutt ledet arbeidsgruppen som gjennomførte risikovurderinger og beskrev kriterier knyttet til arbeidsoppgaver og aktiviteter i skog. Dette arbeidet munner ut i en veileder som ferdigstilles Vei i veiledninga På grunnlag av innspill fra workshop holdt i 2009 er det i 2010 blitt utviklet kurs i veiledningskompetanse for 1. linjetjenesten. Målgruppen er næringssjefer, funksjonærer, veiledere, landbrukssjefer og andre nøkkelpersoner i skog- 16

17 og landbruksorganisasjonene som jobber med veiledning av gründere og etablerere. Kurset er praktisk rettet og fokuserer på rollen til veilederen, møtet med etablerere og med de som videreutvikler egen virksomhet. Det fokuseres spesielt på kunnskap om kommunikasjon og mennesketyper for å øke utbyttet av veiledningen. Kurset har som mål å forenkle hverdagen som veileder ved hjelp av praktiske hjelpemidler og verktøy. Kurset vektlegger erfaringsutveksling mellom veiledere og hvordan bygge nettverk med kolleger. Det blir også trukket inn erfaringer fra og eksempler på hvordan grunneier / etablerer opplever møtet med veiledningsapparatet. Digitale læringsarenaer/ Internett Digital omvisning SKI har i 2010 laget en mobil applikasjon (App) for IPhone kalt SkogsGuiden. Dette er en digital omvisning i nærområdet til Skogbrukets Kursinstitutt hvor 14 temaer knyttet til treslag og trebruk tas opp. Internett Nettstedet ble lansert i september SKI står ansvarlig for design, utvikling og drift, mens Det norske skogselskap publiserer for Kystskogbruket. er en nettside for elever på mellomtrinnet, her er det foretatt betydelige endringer på oppgavesiden med mange nye og spennende oppgaver. I løpet av året har SKI arbeidet med og ferdigstillt en rekke ulike nettsider. I tillegg er det utført mer eller mindre omfattende justeringer og strukturendringer på andre sider. Instituttet har I løpet av året opparbeidet seg kompetanse på implementering og bruk av sosiale medier I organisasjonssammenheng. Utvikling av nye nettsider: Europamesterskapet i orientering for skogbrukere 2011 (www.efol2011.no) Kystskogbruket (www.kystskogbruket.no) Flommer (www.flommer.no) The Three Rights Holders Group (www.g3forest.org) Verdiskapingsfondet (www.verdiskapingsfondet.no) Brukeren føres gjennom løypa med GPSanvisning av egen posisjon på spesiallaget kart for formålet. «Guidingen» av hvert enkelt tema foregår i form av en videosekvens som starter når man kommer innenfor den definerte GPS-posisjonen som har en radie på 15 meter. SKI ser stort potensiale for mobile enheter i kombinasjon med kunnskap og informasjon om det meste som har med arealbaserte næringer å gjøre. Nettkurs Nettkurset Bygdebaserte opplevelser er omarbeidet og publisert i ny utgave. Ved årskiftet hadde SKI følgende nettkurs i drift: Bioenergi gardsanlegg og nye næringsmuligheter Smart bruk av skogfond Bygdebaserte Opplevelser Din skog - dine muligheter Levende Skog-standarden Inn på Tunet Oppstart Inn på tunet Aktiviteter Vegetasjon og vekstvilkår SKI har også utviklet en plattform for fjernundervisning på oppdrag for Bygdefolkets Studieforbund. Publikasjoner Follum, Jørn-R. Kulturminer og landbruk. Hefte. Hårstad, Gunner O. Ettersøk av skadet hjortevilt. Faghefte Hårstad, Gunner O. Feltkontroll av hjorteviltkjøtt. Faghefte Johnsrud, Truls-Erik. Skogsdrift med taubane. Temabok Søgnen, Svein. Kantsoner i skog. SKI-veileder. Skagestad, Eva, Vedum, Trond Vidar. Bli kjent med de hullrugende fuglene. Hefte Skagestad, Eva. Hefter i planting og ungskogpleie for utenlandsk arbeidskraft 17

18 Strategisk plan Vedtatt på styremøte den SKI ledende på formidling av kompetanse om skog- og naturbruk. Visjon SKI ledende på formidling av kompetanse om skog- og naturbruk. Forretningsidé SKI skal være et landsdekkende service- og kompetansesenter for næringsutvikling, forvaltning og bruk av skog- og andre arealressurser. Styrken ligger i å kombinere pedagogisk og naturfaglig kompetanse tilpasset ulike målgrupper og utdanningsnivå. SKI skal videreutvikle og styrke tilbudene i Aktivt Skogbruk med fokus på nye skogeiere, skogbrukets arbeidskraft og kvinnelige skogeiere. SKI skal videreutvikle og styrke Lære med skogen som verktøy for rekruttering og tverrfaglig formidling av skogkunnskap. Hovedmål SKI skal gi næringsaktører og forvaltning mulighet til å tilegne seg kompetanse og å identifisere nye og videreutvikle eksisterende virksomheter og produkter. Det skal også legges vekt på å fremme tiltak for barn og ungdom. Strategier Overordnede strategier SKI skal være brukerorientert og framstå som en naturlig og aktiv samarbeidspart for organisasjoner, institusjoner, myndigheter og bedrifter. SKI skal gjennom sin virksomhet og markedsføring fremstå med en sterk og tydelig profil som kompetansesenter. Ved valg av oppgaver skal SKI prioritere skogbruket og andre arealbaserte næringers behov. Kompetanseformidling SKI skal formidle kompetanse basert på forskningsresultater, erfaringer, næringenes behov og politiske målsettinger. SKI skal utnytte pedagogiske muligheter i tradisjonelle metoder og ny teknologi til å skape gode læringsarenaer tilpasset målgruppe og tema. Utviklingsoppgaver og oppdragsvirksomhet SKI skal utnytte de ansattes kompetanse og faglige nettverk til å drive utviklingsarbeid innen virksomhetens hovedområder. SKI skal aktivt søke muligheter for utvikling av nye tjenester og produkter. SKI skal utnytte mulighetene i å tilby tjenester basert på syntese mellom fag, pedagogikk og IKT. SKI skal tilby konsulent- og utredningstjenester og søke oppdrag som bidrar til å opprettholde og utvikle SKIs kompetanse og økonomi. SKI skal aktivt søke relevante oppdrag i det internasjonale markedet. Økonomi og personalpolitikk SKI skal ha en effektiv administrasjon med høy ressursutnyttelse, og tilstrebe et økonomisk handlingsrom for videreutvikling av virksomheten. Personalpolitikken skal gi de ansatte kunnskap om og trygghet i hva de kan forvente av instituttet og hva som forventes av dem. SKI skal ha medarbeidere som gjennom innsats, lojalitet, samarbeid, omstillingsevne og resultatorientering er med på å oppnå felles mål. SKI skal gi sine ansatte trygge og gode arbeidsplasser med mulighet til kompetanse- og karriereutvikling. SKI skal tilstrebe en god balanse i alder og kjønn blant de ansatte. 18

19 Honne Hotell og Konferansesenter Honne Hotell og Konferansesenter AS er et heleid datterselskap av Skogbrukets Kursinstitutt og forestår den daglige driften av hotell- og konferanseanlegget på Honne på Biri. Selskapet oppnådde i 2010 en omsetning på kr , noe som er en økning på 5,3 % fra Årsresultatet viser et underskudd på kr Til tross for årets underskudd, er styret tilfreds med utviklingen på Honne når det gjelder omsetning og omdømme i markedet. Bedriften utfører ca. 12 årsverk. Styret Styret består av Sjur Haanshus (leder), Gunhild Haugen Eikerol, Jan Arild Larsen og som ansattes representant Torill Bechmann-Pedersen. Resultatregnskap Salgsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Resultat av finansposter Årsresultat Balanse Eiendeler Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Fotos: Jon Eivind Vollen 19

20 Honne, 2836 Biri tlf: e-post:

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2012 Organisasjonsnummer:997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Annen driftsinntekt 1 198 643 33 700 Sum driftsinntekter 198 643 33 700 Lønnskostnader

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2013 Organisasjonsnummer: 997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 1 206 901 198 643 Sum driftsinntekter 206 901 198 643 Lønnskostnad

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2014 Organisasjonsnummer: 997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Annen driftsinntekt 1 429 595 206 901 Sum driftsinntekter 429 595 206 901 Lønnskostnad

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap 2012 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 12 3 999 183 3 578 510 Gaver 4 001 971 5 473 824 Messer, basarer og lotteri 11 139 49 905 Tilskudd 503

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. NOR Rating

Årsregnskap. NOR Rating Årsregnskap NOR Rating 2015 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 648 677 529 856 Sum driftsinntekter 648 677 529 856 Lønns- og personalkostnader

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer