NorACIA delutredning 4: NorACIA delutredning 5:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NorACIA delutredning 4: NorACIA delutredning 5:"

Transkript

1 NorACIA delutredning 4: Effekter av klimaendringer på folk og samfunn NorACIA delutredning 5: Tilpasning og avbøtende tiltak Arild Buanes, Jan Åge Riseth, Eirik Mikkelsen Presentasjon under NorACIA/Bioforsk-seminaret seminaret Klimaendringer og arktisk landbruk. Utfordringer og muligheter Hurtigruten, 30. nov - 1. des Arild Buanes, Norut Tromsø

2

3 Et kunnskapsfelt i rask vekst Søkeord på climate change AND adaptation 1999 : 207 treff 2006 : 871 treff 2007 :1,232 treff 2008 :1,478 treff 2009 :2,222 treff

4 Modell: effekter og tilpasning

5 Sårbarhet tre dimensjoner Naturlig sårbarhet: Prosesser i naturen som er utsatt tt for påvirkning av klimaendringer. Eksempler er skred, erosjon, flom og endringer i det biologiske mangfoldet. Sosioøkonomisk sårbarhet: Samfunnsmessige forhold og prosesser som påvirker sårbarheten overfor klimaendringer. Eksempler er andelen sysselsatte innenfor klimasårbare næringer, og andelen av infrastruktur og bygninger som ligger i skredutsatte områder. Dette gir et bilde på følsomhet (sensitivitet) til klimaendringer. Institusjonell sårbarhet: Kapasitet i ulike institusjoner til å gjennomføre tiltak for å tilpasse seg til klimaendringer; tilpasningsevne. Eksempler er tilgang på fagkompetanse og økonomiske ressurser for å gjennomføre tilpasningstiltak.

6 Effekter på infrastruktur #1 Transportsektorene: Økt belastning på vegnettet ved at økt temperatur og nedbør bidrar til økt risiko for flom, skred, og utvasking av masser. Høyere vannstand og sterkere strømmer vil påvirke brofundamenter Høytliggende jernbanestrekninger utsettes for mer skred og utglidninger Reduksjon av havis: mer sjøtransport gjennom Nordøstpassasjen, noe som krever mer infrastruktur (kartlegging, beredskap, havnefasiliteter) Flyplasser i nord og ved kysten vil påvirkes mer negativt enn flyplasser i innlandet og på Østlandet.

7 Effekter på infrastruktur #2 Kommunaltekniske k anlegg påvirkes av økt nedbør, økt havnivå og stormflo Avløp: forurensingsutslipp og flomskader Vannforsyning: påvirkning på både vannkilder og ledningsnett Dårligere kildebarriere (kraftigere regnskyll, vind, sirkulasjon osv.) Dårligere råvannskvalitet t (økt temperatur, t økt NOM, økt algevekst/toksinproduksjon, mer lukt/smak osv.) Endret biota i nedslagsfelt (økt skogvolum/tilvekst, mer løvskog) Redusert kvalitet på behandlet vann Økt vinteravrenning, mindre snømagasin, effekter på magasinfylling/kapasitet Bygningsteknikk: Lokalisering, utforming, materialvalg Vannkraftproduksjon og -distribusjon påvirkes.

8 Naturressursbaserte næringer Jordbruk En oppsummering av kunnskaper om jordbrukets produksjonsvilkår under de varierte klimavilkårene i Nord-Norge fra 2003 (Eilertsen & Samuelsen 2003) en rapport under NorACIA om Virkning av klimaendring på arealbruk i norsk Arktis (Grønlund 2009). Utgangspunkt: stor forskjell i det nordnorske klima, både fra kyst til innland og fra sør til nord. I sum ventes klimaendringene å være positive for jordbruket i nord (Grønlund 2009), og at det fortsatt vil domineres av grasdyrking og husdyrproduksjon.

9 Varmere og våtere klima virkninger for landbruksproduksjon

10 Skogbruk Større total tilvekst Karbonlagring i skog Større produksjon av trevirke og bioenergi Vanskeligere skogsdrift Sopp- og insektskader

11 Fiskeri #1 Mangfold av klimaparametre: temperatur, nedbør, vindstyrke og retning og skydekke, salinitet, strøm, isforhold, havnivå, bølger, turbulens og lys (avhengig både av is og skyforhold) Det marine miljøet påvirkes gjennom hele næringskjeden: effekter på rekruttering og vekstrater påvirker bestandenes størrelse, se, romlige fordeling og migrasjonsmønstre: reforhandle kvoter med Russland/EU? endret fordeling mellom fartøygrupper/regioner i Norge? Overordnet policy: good governance med redusert fiskepress vil gjøre bestandene mer robuste for andre negative påvirkninger

12 Fiskeri #2 ACIA-rapporten (2005) konkluderte med at moderat temperaturøkning i våre havområder trolig vil være en fordel for kommersielt viktige arter, også som følge av at forventet reduksjon i havis vil gi økt primær og sekundærproduksjon i de marine økosystemer Bildet kan være mer komplekst, avhengig av om endringene er små eller store (jfr. EU-prosjektet Arctic Tipping Points) West & Hovelsrud (2008) understreker betydningen av skala: særlig fiskeriavhengige lokalsamfunn/regioner

13 Havbruk Generelt vil høyere vanntemperatur inntil en viss grense bety raskere vekst hos fisk. Dette kan gi Nord-Norge Norge bedre vilkår enn Vestlandet Økt vanntemperatur kan imidlertid gjøre fisk mer sårbar for sykdom/parasitter mer nordlig utbredelse av en sterkt sykdomsfremkallende bakterie (Francisella philomiragia subsp. noatunensis subsp.novo) kan være en barriere mot torskeoppdrett. Foreløpig forekommer denne bakterien kun sør for Stadt, men med økte temperaturer vil denne trolig bevege seg nordover. Sårbarheten til torskeoppdrettsnæringen vil imidlertid kunne la seg redusere gjennom utvikling av en effektiv vaksine mot bakterien (Tryland et al 2009)

14 Fiskeri og havbruk i komplekse nett Den geografiske fordelingen av båter, fiskere, mottaks- og produksjonsanlegg innebærer at klimaeffekter på fiskeriene vil virke ulikt i ulike områder. Over tid vil denne fordelingen påvirkes av generelle utviklingstrekk i næringen, og vil på kort sikt være mer preget av effekter av økonomi, næringsdynamikk ikk og fiskeripolitikk, i enn av klimaendringer. i Drivstoff utgjør en betydelig kostnad i fisket. Dette gjør fiskerinæringen dobbelt utsatt for klimaendringer, både fra klimaendringene direkte, og fra klimapolitikk for å redusere klimagassutslipp. Næringsutviklingen g må også koples til mer allmenne infrastruktur- spørsmål. For eksempel vil fiskerihavner ofte være lokalisert i mer eksponerte områder sammenlignet med havneanlegg for allmenn godsog passasjertrafikk. Økt havnivå, bølgehøyde, og mer ekstremvær kan øke kostnadene for fiskeri- og havbruksssektoren på grunn av skade på infrastruktur

15 Reiseliv endringer i vær (vind, nedbør) kan påvirke turisters atferdsvalg direkte mer langsomtvirkende klimaeffekter som endringer i vegetasjonstyper og dekke kan påvirke områders attraktivitet både positivt og negativt. Dette kan være spesielt viktig for Norge, hvor nettopp naturopplevelse har vært den primære attraksjonen i store deler av reiselivet.

16 Helseffekter Folkehelseinstituttet forventer økt utbredelse av vektoroverførte sykdommer (ex. borreliose - skogflått fra sør til nord, og kyst til innland). Globalt vil helsesituasjonen bli kraftig påvirket av klimaendringer, men bildet er mindre dramatisk i Norge (Valen 2008).

17 Natur- og kulturvern Analyser av langsomme og gradvise ( trendmessige ) klimaendringer må suppleres med bedre forståelse av de effekter kortvarige klimahendelser (ex. ekstremvær, kortvarige varmeperioder vinterstid) (Nybø et al 2009) Som parallell til good governance i marin sektor kan områdevern redusere det totale presset (ex. arealfragmentering) g) og bidra til at biologisk mangfold ivaretas.

18 Kan vi summere opp effektene? Det er gjort noen prøvende forsøk på det innen NorACIA resultatene er kanskje mer egnet til å vise svakheter og kunnskapshull enn til konklusjoner om klimaeffekter. Delutredning 3 (kap ) viste til den betydelige usikkerhet som knytter seg til hvordan de enkelte komponentene i økosystemet vil respondere på klimaendringer. Og usikkerheten øker ytterligere når vi skal forsøke å forstå hva helhetsbildet blir, kanskje så mye at det blir nærmest umulig å forutsi hvordan økosystemet i detalj vil respondere på klimaendringer (ibid.). Når denne økologiske k kompleksiteten k t og tilknyttet tt t usikkerhet suppleres med sosial kompleksitet, reiser dette store krav til kunnskapsutviklingen på feltet. Usikkerheten tilsier også at man skal utvise forsiktighet når kunnskapen legges til grunn for konsekvensrike vedtak både med hensyn på forvaltning og investeringer.

19 Top-down & bottom-up

20 Naturlig sårbarhet Relaterer seg til fysiske, kjemiske og biologiske effekter, hvor det foreligger tilgjengelig data på kommunenivå

21 Samfunnsøkonomisk sårbarhet

22 Institusjonell sårbarhet

23 Behov for mer bottom-up tilpasning Delutredningene gjengir ikke hvordan de nordnorske kommunene scorer på de enkelte indikatorene som er utviklet i egne prosjekter innenfor NorACIA (Groven et al 2006, West og Hovelsrud 2008). Begge disse rapportene konkluderer med at de indikatorer som er forsøkt utviklet for å identifisere klimasårbarhet må betraktes som forholdsvis grove og tentative, og må videreutvikles i dialog med de aktuelle aktører lokalt (kommuner, næringsaktører, berørte grupper og aktører). Denne lokale forankringen er også et sentralt poeng i for eksempel EALÁT-prosjektet som ferdigstilles i 2010.

24 bottom-up gevinster: dokumentasjon av lokale sårbarhetsfaktorer identifikasjon av hvordan lokalsamfunn er følsomme overfor kombinerte effekter av endringer i klima med endringer i sosioøkonomiske og biofysiske forhold analyse av hvordan sosiale, økonomiske og biofysiske forhold kan forventes å endre seg vurdering av lokalsamfunns tilpasningsevne (West & Hovelsrud 2008)

25 TILPASNING og AVBØTENDE TILTAK Tilpasning: i justering i et naturlig eller menneskelig system som respons på faktiske eller forventede klimatiske stimuli eller deres virkninger/effekter, og som reduserer skade eller utnytter positive muligheter (IPCC TAR/FAR) Avbøtende tiltak: bevisste inngrep for å enten a) redusere utslippene av klimagasser, eller b) bidra til at klimagasser bindes. Begge disse vil bidra til å redusere produksjonen av den type effekter som klimatilpasning er en respons på.

26 Mekanismer for tilpasning Økt kunnskap og kunnskapsformidling Organisering g og styring Kartlegging og overvåking Beredskap Forskning Fysisk planlegging Næringspolitikk og virkemiddelbruk Forsikringsordninger

27 Tilpasning vegsektoren #1 Veg: Statens Vegvesens etatsprosjekt Klima og transport ( ) Forventet resultat: oppdatering av tekniske håndbøker og standarder for ulike objekter (vegbygging, tunneler, snøvern,etc.) i sektoren.

28 Tilpasning vegsektoren #2 Prosjektet er generelt men kan gi geografisk differensiert output gjennom følgende: kartportal for sammenstilling av vær- og klimadata, topografi og vegnett, hendelser og sårbare objekter/vegstrekninger t k samt annen relevant bakgrunns-informasjon. oppdatert mal for skredsikringsplaner og prioriteringsmodeller tilpasset klima og med nye akseptkriterier implementert.

29 Tilpasning sjøtransport Det er iverksatt flere viktige forebyggende tiltak for å redusere risiko generelt, og flere av dem med særlig relevans for nordområdene: etablering av seilingsleder utenfor territorialfarvannet på strekningen mellom Vardø og Røst ble godkjent av IMO (FNs sjøfartsorganisasjon) i desember forskrift om trafikkseparasjonssystem t i norsk økonomisk k sone på strekningen mellom Vardø og Røst trådte i kraft 1. juli seilingsledene innebærer at lastede tankskip skal følge leder omlag 35 nautiske mil (nm) fra kysten mot om lag 12 nm tidligere. ny trafikksentral i Vardø har vært i drift fra 1. januar 2007, med et utvidet samarbeid mellom norske og russiske myndigheter, inklusiv utveksling av trafikkdata.

30 Tilpasning vann og avløp Veileder fra SFT (2008) anbefaler: Kartlegging og analyse av konsekvensene av klimaendringene. Valg av tiltak for å hindre økt forurensning, for eksempel redusere tilrenningen, forsinke og dempe flomtopper, fordrøye i selve avløpssystemet, øke rørkapasiteten nedstrøms flaskehalser og overløp, lage overløp med rensefunksjon og installere fordrøyingsvolum. Justering av kommunale planer og retningslinjer slik at nye utfordringer og behov reflekteres.

31 Tilpasning vannkraft Økt nedbør gir redusert utnyttelse av kraftpotensialet og fare for flomskader Overføringsnettet må bli mer robust (økt snølast, flere fryse-/tineperioder gir belastninger)

32 Tilpasning landbruk Kreves mer forskning for å identifisere de gode tilpasningstiltakene innenfor: tilpasset sortsmateriale hydroteknikk og dreneringstilstand gjødsling og plantekultur plantevern

33 Tilpasning fiskeri Good governance redusert fiskepress men hva med fordelingseffektene mellom regioner og fartøygrupper? Behov for en mer dynamisk forvaltning for å følge skiftende miljøbetingelser? En utfordring å gripe kompleksiteten og koblingene mellom klimaendringer, og endringer i de relevante sosiale, økonomiske og biofysiske faktorer på ulike nivåer, som er relevante for fiskerier og lokale samfunn (West & Hovelsrud 2008).

34 Tilpasning havbruk relokalisering til gunstige klimaregioner? Avlsarbeid Genmodifisering (GMO-problematikk) Nye oppdrettskonsepter / ny merdteknologi Næringens framtidige rolle i integrert kystsoneplanlegging l

35 Tilpasning reiseliv Noen reiselivsdestinasjoner er dobbelt klimasårbare: for effekter av klimaendringer for effekter av klimatiltak (avgifter)

36 Tilpasning biologisk mangfold NorACIAs fagmøte om naturforvaltning identifiserte en rekke tiltak, strategier og prioriteringer for tilpasning til klimaendringer Konflikter mellom vern av naturtyper og klimakompenserende tiltak (uttak av bioenergi, g, treslagsskifte, vannkraft)? (Nybø et al 2009)

37 Kommunal tilpasning #1 Aall et al 2009 finner at norske kommuner: i noen grad er bekymret for klimaendringer i liten grad har analysert klimasårbarhet i enda mindre grad har gjennomført tiltak for klimatilpasning i har svært liten kapasitet til å arbeide med klimatilpasning

38 Hva med kommuner i NN? De scorer jevnt over lavere på alle faktorer (bekymring, utført analyser, gjennomført tiltak, adm. kapasitet), og klart lavest på kapasitet (17% under snitt) De små kommunene slliter mest med kapasitet og kompetanse Liten variasjon mellom de nordnorske fylkene Stor variasjon mellom kommuner

39 Særlig utsatte grupper? Norge har en særlig forpliktelse overfor samene som urfolk medforvaltning med-forskning Internasjonal urfolkspolitikk og miljøpolitikk legger føringer for Norge

40 Publiserte prosjektrapporter Tema 4: Virkninger i på folk og samfunn Prosjektrapport (2006): Regional klimasårbarhetisanalyse for Nord-Norge (Kyrre Groven, Vestlandsforskning; Hogne Satøen, Vestlandsforskning; Carlo Aall, Vestlandsforskning) Tema 5: Tilpasningstiltak og avbøtende tiltak Prosjektrapport (2009): Tilpasninger til klimaendringer i Nord-Norge og på Svalbard - Vurdering av vernebehovet og terrestriske økosystemers evne til å binde karbon (Signe Nybø, NINA; Karl-Birger Strann, NINA; Jarle W. Bjerke, NINA; Hans Tømmervik, NINA; Dagmar Hagen NINA; og Annika HofgaardNINA) Prosjektrapport (2009): Lokal sårbarhet for klimaendringer - Demonstrasjon av metoder for kartlegging av den institusjonelle sårbarheten for klimaendringer (Carlo Aall, Vestlandsforskning; Frida Ekström, Vestlandsforskning; Eli Heiberg, Vestlandsforskning; Hanna Storm, Vestlandsforskning) Prosjektrapport (2008): Tilpasning til klimaendringer i norsk Arktis: En analyse av de norske bidragene til VACCA-prosjektet under Arktisk Råd (Lars Otto Næss, CICERO; Grete K. Hovelsrud, CICERO) (Kilde: noracia.npolar.no)

Tilpasning og avbøtende tiltak Klimaendringer i norsk Arktis

Tilpasning og avbøtende tiltak Klimaendringer i norsk Arktis Rapportserie nr. 132 Report series no. 132 Tilpasning og avbøtende tiltak Klimaendringer i norsk Arktis NorACIA delutredning 5 Arild Buanes, Jan Åge Riseth, Eirik Mikkelsen Norsk Polarinstitutt er Norges

Detaljer

Klimatilpasning i Norge. Regjeringens arbeid med tilpasning til klimaendringene

Klimatilpasning i Norge. Regjeringens arbeid med tilpasning til klimaendringene Klimatilpasning i Norge Regjeringens arbeid med tilpasning til klimaendringene Innledning Jordens klima endrer seg, og endringene berører oss alle. Siden industrialiseringen har mengden av klimagasser

Detaljer

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget Rapport til Klimatilpasningsutvalget CICERO Asbjørn Aaheim (red.), Halvor Dannevig, Torgeir Ericsson, Bob van Oort, Linda Innbjør, Trude Rauken ECON Pöyry Haakon Vennemo, Hege Johansen, Maja Tofteng Vestlandsforskning

Detaljer

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget Rapport til Klimatilpasningsutvalget CICERO Asbjørn Aaheim (red.), Halvor Dannevig, Torgeir Ericsson, Bob van Oort, Linda Innbjør, Trude Rauken ECON Pöyry Haakon Vennemo, Hege Johansen, Maja Tofteng Vestlandsforskning

Detaljer

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord 136 NORSK POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord Adresse NorACIA sekretariat Norsk Polarinstitutt Polarmiljøsenteret

Detaljer

Programplan 2004-2013 NORKLIMA: Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Programplan 2004-2013 NORKLIMA: Klimaendringer og konsekvenser for Norge Programplan 2004-2013 NORKLIMA: Klimaendringer og konsekvenser for Norge Innhold INNLEDNING... 2 HVORFOR KLIMAFORSKNING?... 2 MÅL OG PRIORITERINGER... 3 HOVEDMÅL... 3 DELMÅL... 4 Faglige delmål... 5 Strategiske

Detaljer

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Vestlandsforskingsrapport nr. 2/2011 Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 4: Egne analyser av tilpasningsmuligheter belyst med eksempler fra ulike kommuner

Detaljer

Klimatilpasning i Fredrikstad

Klimatilpasning i Fredrikstad Vestlandsforsking rapport nr. 3/2010 Klimatilpasning i Fredrikstad Faglige innspill til Fredrikstad kommunes arbeid med en plan for tilpasning til klimaendringer Ingrid Sælensminde og Carlo Aall (Vestlandsforsking),

Detaljer

Rapport fra Klima21-arbeidsgruppe 2: Innspill til prioritering av norsk forskning på konsekvenser av klimaendringer og klimatilpasninger

Rapport fra Klima21-arbeidsgruppe 2: Innspill til prioritering av norsk forskning på konsekvenser av klimaendringer og klimatilpasninger Rapport fra Klima21-arbeidsgruppe 2: Innspill til prioritering av norsk forskning på konsekvenser av klimaendringer og klimatilpasninger Innhold Innledning Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov Organisering

Detaljer

Indikatorer for lokale klimasårbarhetsanalyser

Indikatorer for lokale klimasårbarhetsanalyser Vestlandsforskingsrapport nr. 5/2008 Indikatorer for lokale klimasårbarhetsanalyser Kunnskapsstatus og skisse til en metode for utprøving i norske kommuner Eli Heiberg, Carlo Aall, Helene Amundsen, Hanna

Detaljer

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Lokal tilpasning til et klima i endring Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Ti råd for klimatilpasning Fra forskning til praktiske tiltak Ikke vent, start

Detaljer

Veiledning om klilmatilpasning

Veiledning om klilmatilpasning Vestlandsforsking-notat nr. 1/2009 Veiledning om klilmatilpasning Hvordan kan KS møte kunnskaps- og veiledningsbehovet i kommuner og fylkeskommuner på området klimatilpasning? En utredning laget av Vestlandsforsking

Detaljer

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Vestlandsforskingsrapport nr. 5/2010 Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 1: Oppsummering av kunnskapsstatus Carlo Aall (red.) Vestlandsforsking, Pb 163,

Detaljer

Klimaendringer i Nord-Norge og på Svalbard

Klimaendringer i Nord-Norge og på Svalbard 03 KORTRAPPORT/BRIEF REPORT SERIES NORSK POLARINSTITUTT, TROMSØ 2005 Klimaendringer i Nord-Norge og på Svalbard Presentasjoner og oppsummeringer fra fagmøtet «Klimaendringer i norsk Arktis: Kunnskapsbehov

Detaljer

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap Fylkesmannen i Hedmark Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap Høringsdokument (Foto: Gaute Moen, Hedmark fylkeskommune) 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. MÅL FOR SAMFUNNSSIKKERHETSARBEIDET I HEDMARK...

Detaljer

Naturviternotat nummer 4-2012. klima

Naturviternotat nummer 4-2012. klima Naturviternotat nummer 4-2012 klima Klima I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om klima. I notatet kan du lese om: fakta om klimaendringene utslippsreduksjoner klimatilpasninger hvordan naturvitere

Detaljer

Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009

Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009 013 KORTRAPPORT/BRIEF REPORT SERIES NORSK POLARINSTITUTT 2009 Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009 Rapport fra Faglig forum til den interdepartementale styringsgruppen

Detaljer

Hva er klimautfordringene?

Hva er klimautfordringene? Vestlandsforskingsnotat nr. 8/2014 Hva er klimautfordringene? Utfordringsdokument til bruk i det lokale klimatilpasningsarbeidet i Sogn og Fjordane Halvor Dannevig, Carlo Aall, Eli Heiberg Carlo Aall Vestlandsforsking,

Detaljer

Klimatilpasning i Norge - bakgrunn, årsakssammenhenger og forskningsfunn

Klimatilpasning i Norge - bakgrunn, årsakssammenhenger og forskningsfunn Klimatilpasning i Norge - bakgrunn, årsakssammenhenger og forskningsfunn CI CIENS-rapport 1-2011 Foto: Crestock Tittel: Klimatilpasning i Norge - bakgrunn, årsakssammenhenger og forskningsfunn Forfattere:

Detaljer

UTREDNING AV KONSEKVENSER AV YTRE PÅVIRKNING Klimaendring, forurensning og annen viktig påvirkning fra kilder utenfor norsk del av Barentshavet

UTREDNING AV KONSEKVENSER AV YTRE PÅVIRKNING Klimaendring, forurensning og annen viktig påvirkning fra kilder utenfor norsk del av Barentshavet FORVALTNINGSPLAN FOR BARENTSHAVET UTREDNING AV KONSEKVENSER AV YTRE PÅVIRKNING Klimaendring, forurensning og annen viktig påvirkning fra kilder utenfor norsk del av Barentshavet Forslag til utredningsprogram

Detaljer

FylkesROS for Finnmark

FylkesROS for Finnmark FylkesROS for Finnmark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR FINNMARK 2014-2017 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1 Innledning... 4 1.1 Mål for FylkesROS i Finnmark... 4 1.2 Sentrale begreper... 4 1.3 Risikovurderinger

Detaljer

Naturskade i Ørland kommune

Naturskade i Ørland kommune Vestlandsforsking-notat nr. 5/2008 Naturskade i Ørland kommune Klima- og samfunnsscenarier for 2025 og 2060 Hege Høyer Leivestad, Kyrre Groven og Carlo Aall, Vestlandsforsking Tor Selstad, Østlandsforskning

Detaljer

Fylkes-ROS for Finnmark

Fylkes-ROS for Finnmark Fylkes-ROS for Finnmark Risiko- og sårbarhetsanalyse for Finnmark fylke FORORD... 2 KAPITTEL 1 INNLEDNING... 3 KAPITTEL 2 FINNMARK... 7 2.1 GEOGRAFI OG DEMOGRAFI... 7 2.2 NATUR OG MILJØ... 9 2.3 KLIMAENDRINGER:

Detaljer

Norsk polarforskning. Forskningsrådets policy for 2010 2013

Norsk polarforskning. Forskningsrådets policy for 2010 2013 Norsk polarforskning Forskningsrådets policy for 2010 2013 Om Norges forskningsråd Norges forskningsråd er et nasjonalt forskningsstrategisk og forskningsfinansierende organ. Forskningsrådet er den viktigste

Detaljer

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Vestlandsforskingsrapport nr. 1/2011 Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 3: Egne analyser av sårbarhet overfor klimaendringer belyst med eksempler fra

Detaljer

CIENS. Tilpasninger til klimaendringer i Osloregionen. CIENS-rapport 1-2007 CIENS

CIENS. Tilpasninger til klimaendringer i Osloregionen. CIENS-rapport 1-2007 CIENS CI Tilpasninger til klimaendringer i Osloregionen CIENS-rapport 1-2007 CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn Oslo Centre for Interdisciplinary Environmental and Social Research Post- og besøksadresse:

Detaljer

St.meld. nr. 39 (2008 2009) Klimautfordringene landbruket en del av løsningen

St.meld. nr. 39 (2008 2009) Klimautfordringene landbruket en del av løsningen St.meld. nr. 39 (2008 2009) Klimautfordringene landbruket en del av løsningen Landbruks- og matdepartementet St.meld. nr. 39 (2008 2009) Klimautfordringene landbruket en del av løsningen Innhold 1 Hovedinnholdet

Detaljer

Effekter på økosystemer og biologisk mangfold

Effekter på økosystemer og biologisk mangfold 133 NORSK POLARINSTITUTT Harald Loeng, Geir Ottersen, Martin-A. Svenning, Audun Stien Effekter på økosystemer og biologisk mangfold Klimaendringer i norsk Arktis NorACIA delutredning 3 NORSK POLARINSTITUTT/NORWEGIAN

Detaljer

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning... NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...4 1.2 Bærekraftig utvikling et krav om solidaritet og en

Detaljer

CIENS. Ansvar og virkemidler ved tilpasning til klimaendringer. Prosjektleder Kjell Harvold, NIBR. CIENS-rapport 1-2010 CIENS

CIENS. Ansvar og virkemidler ved tilpasning til klimaendringer. Prosjektleder Kjell Harvold, NIBR. CIENS-rapport 1-2010 CIENS CI Ansvar og virkemidler ved tilpasning til klimaendringer Prosjektleder Kjell Harvold, NIBR CIENS-rapport 1-2010 CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn Oslo Centre for Interdisciplinary Environmental

Detaljer