Årsrapport Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Fra Fra Fondsstyret Fondsstyret februar April

2 Innhold Forord 3 Forord 4 Styrets årsberetning 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Noter til regnskapet 9 Revisors beretning 11 Formålet med regionale verneombud 11 Virksomheter som omfattes av ordningen 11 Oppnevning av regionale verneombud 11 Avgift til finansieringsfondet 12 Register over virksomhetene 12 Hvordan avgiften beregnes 12 Innkreving av avgiften 12 Innbetalinger til Fondet 13 Informasjon om pågående og avsluttede prosjekter finansiert av Fondet 14 Fondsstyrets medlemmer 15 Byggebransjen rapport fra Fellesforbundet 18 Anleggsbransjen rapport fra Norsk Arbeidsmandsforbund 21 Avgiftspliktige virksomheter 26 Oversikt over regionale verneombud Ordningen med regionale verneombud i byggeog anleggsbransjen har en over 30-årig historie og er i stadig utvikling. Fundamentet for ordningen er et godt fungerende 3-parts samarbeid. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmands forbund har arbeidsgiveransvaret for sine regionale verneombud og Arbeids tilsynet har ansvaret for at ordningen har et velfungerende sekretariat. Ordningen finansieres ved en avgift på 0,05 % av lønnskostnadene i bransjene. Økonomien i stiftelsen er svært solid. Det ble derfor i 2012 foreslått for Arbeidsdepartementet å redusere avgiften. I 2013 er avgiften redusert til 0,03 %. God informasjon til bransjene om RVO-ordningen og arbeidet til de regionale verneombudene er viktig. Det er like viktig at de regionale verneombudene fremstår enhetlig og at rollen raskt blir identifisert og forstått på arbeidsplassene. I 2012 er det etablert ny logo, grafisk profil og internettsidene er forbedret. På nettstedet rvofond.no ligger nå informasjon om ordningen slik at alle, både arbeidsgivere og arbeidstakere raskt kan se hva ordningen er, hvilken jobb de regionale verneombudene gjør, samt hvilke prosjekter fondet finansierer til en hver tid og resultatene av disse. De regionale verneombudene er hver dag ute på bygge- og anleggsplasser rundt omkring i landet. De har et godt blikk for hvilke farer arbeidet er forbundet med, og er hver dag i dialog med bredriftene om hvordan risikoen kan reduseres. I 2012 ble det gjennomført over 6000 arbeidsplassbesøk. I tillegg bidrar de med kunnskapen sin på diverse kurs og samlinger. De regionale verneombudene rapporterer at det fremdeles er bedrifter som ikke har en fungerende bedriftshelsetjeneste og at bestemmelsene i byggherreforskriften ikke alltid er ivaretatt. Det er fremdeles mangler med spise-/skiftebrakker og sanitærforhold, asbestsanering, ID-kort, stoffkartotek, ergonomiske forhold, usikrede grøfter, sikring for arbeid i høyden og farlige maskiner. Dette, sammen med ulykkesstatistikken for bransjene, viser nødvendigheten av at de regionale verneombudene fortsetter med deres viktige arbeid. Utfordringer knyttet til manglende språkforståelse i risikofylte arbeidsoperasjoner ser dessverre ut til å øke. En godt fungerende ordning er avhengig av godt og hensiktsmessig samarbeid med Arbeidstilsynet. Det er etablert samarbeidsavtaler i alle Arbeidstilsynets regioner, og det er gledelig å registrere at dette samarbeidet fungerer godt. Det dreier seg om opplæringsaktiviteter og møter hvor det gjensidig orienteres om hverandres planer. Det må i denne sammenheng presiseres at samarbeidet er tuftet på at regionale verneombud og Arbeidstilsynet har ulike roller og dette legges til grunn for samarbeidet. Avslutningsvis vil jeg takke alle som i 2012 har bidratt til et konstruktivt samarbeid til beste for arbeidsmiljøet i bygge- og anleggsbransjen. En spesiell takk til regionale verneombud i Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund. Takk også til kollegaer i styret og til medarbeiderne i sekretariatet. Ørnulf Halmrast Leder av Fondsstyret RVO BA årsrapport

3 Styrets årsberetning Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggs bransjen har som formål å bidra til at sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøforholdene på bygge- og anleggsplasser er i samsvar med kravene i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Fondets grunnkapital er på kr ,- (10 millioner kroner). Fondet er organisert som en privat stiftelse. Fondets virksomhet var i 2012 regulert av forskrift om regionale verneombud for bygge- og anleggsvirksomhet, fastsatt ved kgl.res. av 19. september 1997, med hjemmel i arbeidsmiljøloven. Denne forskriften avløste den opprinnelige forskriften av 5. februar Pr er Fondets virksomhet regulert i to nye forskrifter, henholdsvis forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område (kapittel 3 og 14-2) og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (kapittel 5). Stiftelsen, som drives i Oslo, har ingen ansatte forurenser ikke det ytre miljøet og har heller ikke utslipp som skader dette er ikke skattepliktig tilstreber å følge likestillingsprinsippet ved oppnevning av nytt styre vært knyttet til spørsmål om drift av ordningen, avgifts innkrevingen og søknader om tilskudd til prosjekter, analyser og utredninger. Av saker knyttet til drift har etablering av et felles sekretariat med den regionale verneombudsordningen i hotell-, restaurant- og renholdsbransjen stått sentralt. Det samme gjelder utvikling av en felles grafisk profil. Fondsstyret har som policy at noe av fondets midler kan nyttes til prosjekter, analyser og utredninger når dette skjer innenfor forskriftens rammer. Utbetaling av tilskudd til slike tiltak skjer i tråd med inngåtte prosjektavtaler. Det er utarbeidet en 2-årig handlingsplan for prosjekter, analyser og utredninger. Satsningsområder for perioden er: 1. Forebygging av arbeidsulykker (med særlig vekt på unge arbeidstakere og ulykkesrisiko på arbeidsplasser i forhold til kulturforskjeller og språk) 2. Forebygging av belastningsskader (herunder ergonomi og vibrasjonsskader) 3. Kjemisk helserisiko (inkludert støv ved tunnelarbeid) 4. Sosial dumping (herunder sanitær- og boforhold) 5. Livsfasepolitikk 6. Byggherreforskriften (erfaringer og effekter) 7. Veiledningsmateriell Ergonomianalyse i bygg- og anleggsbransjen i et helhetlig verdikjedeperspektiv: Fra plan til handling (forprosjekt), kr ,- Applikasjon til smarttelefon med informasjon ved strømulykker, kr ,- Privatmarkedet i byggenæringen: Usynlig arbeidsmarked i de tusen hjem?, kr ,- Fondsstyret fastsetter hvert år refusjon til fagforbundene til dekning av lønn og sosiale utgifter for de regionale verneombudene. For 2012 har Fellesforbundet fått refundert kr ,- og Norsk Arbeidsmandsforbund kr ,-. Det er forbundene som har arbeidsgiveransvaret for de regionale verneombudene. Forbundene har rapporterings- og regnskapsplikt overfor Fondsstyret. Arbeidstilsynet utfører sekretariatsfunksjonen for Fondsstyret og Fondet refunderer kostnadene ved dette. Regnskapet viser at Fondsstyret pr forvaltet et fond på kr ,-. Fondet er bygget opp av de overskudd som er akkumulert siden ordningen ble etablert i Et grunnleggende prinsipp for ordningen er at de avgiftspliktige bedriftene skal nyte godt av Fondets midler. En hovedoppgave for Fondsstyret er derfor å sørge for at Fondets midler forvaltes forsvarlig og i henhold til forskriftens bestem melser om dette. På denne bakgrunn har styret valgt å plassere fondsmidlene til 100 % sikkerhet som bankinnskudd. Som det fremgår av regnskapet, fikk Fondet inn 31,3 millioner kroner i avgift i 2012, mot 29,4 millioner i Dette er en økning på 1,9 millioner kroner. Årsresultatet ble redusert fra 2,3 millioner i 2011 til 2 millioner i Det er ikke noe mål at Fondet skal øke. Fondsstyret har derfor tatt initiativ overfor Arbeidsdepartementet for en ytterligere reduksjon av avgiften i Årsregnskapet for 2012 gir et rettvisende bilde av utviklingen av Fondet. Etter Fondsstyrets oppfatning er forutsetningen for fortsatt drift til stede. Årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetningen. Oslo, 11. februar 2013 Ørnulf Halmrast Helge Haukeland Tord Johannesen styrets leder styremedlem styremedlem Heine Nilsen Roar Skjetne Lene Moum styremedlem styremedlem daglig leder Fondet ledes av et styre med fem medlemmer, hvorav to oppnevnes av arbeidstakernes organisasjoner, to av arbeidsgivernes organ isasjoner og ett av Direktoratet for arbeidstilsynet. Arbeids tilsynets representant er styrets leder. I 2012 var alle Fondsstyrets faste medlemmer menn. To av fire varamedlemmer er kvinner. Fondsstyret har i 2012 bestått av: Ørnulf Halmrast (styreleder), Heine Nilsen og Helge Haukeland (arbeidstakersiden) og Trond Johannesen og Roar Skjetne (arbeidsgiversiden). Det er i 2012 gjennomført 6 styremøter der totalt 91 saker er behandlet. De fleste sakene har Fondsstyret har i 2012 besluttet å finansiere følgende prosjekter: Informasjonsbrosjyre om RVO-ordningen (opptrykk), kr ,- Elektronisk portal for sikkerhetsveiledninger, kr ,- Grunnopplæring HMS bygg og anlegg, ,- Veiledning for arbeid i grøft, kr ,- Informasjonsmateriell vedr. driving av tunnel, ,- Verneutstyr: Riktig bruk for bedre helse (åndedrettsvern), kr ,- Mekaniske vibrasjoner ved bruk av trykkluftbor og risiko for HAVS, kr ,- 4 RVO BA årsrapport 2012 RVO BA årsrapport

4 Resultatregnskap Balanse pr Driftsinntekter Note Regnskap 2012 Regnskap 2011 Avgifter Sum driftsinntekter Driftskostnader Refusjoner NAF Refusjoner Fellesforbundet Refusjoner samlinger Sum refusjoner Prosjekter IT-Prosjektet Avskrivninger Administrasjonskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Renteinntekter Rentekostnader Resultat av finansposter Årsoverskudd (årsunderskudd) Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Programvare Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Sum varige driftsmidler - - Omløpsmidler Fordringer Påløpte inntekter Påløpte renteinntekter Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Grunnkapital Fri egenkapital Årets resultat Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 11. februar 2013 Ørnulf Halmrast Heine Nilsen Helge Haukeland styrets leder styremedlem styremedlem Roar Skjetne Trond Johannesen Lene Moum styremedlem styremedlem daglig leder 6 RVO BA årsrapport 2012 RVO BA årsrapport

5 Noter til regnskapet Revisors beretning Regnskapsprinsippet: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fondet inntektsfører den årlige avgiften fra virksomhetene i bygge- og anleggsbransjen for det år avgiften kreves inn for. Utestående avgifter inntektsføres basert på beste estimat. Note 1 Ansatte/godtgjørelse: Fondet har ingen ansatte, og har ikke plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidstilsynet utfører sekretariats funksjonen og Fondet refunderer kostnadene ved dette, det er bl.a. lønn og sosiale utgifter, husleie m.m. Styret har samlet mottatt styrehonorar med kr ,-. Godtgjørelse til revisor for revisjon er kr ,- ekskl. merverdiavgift. Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer. Note 2 Prosjekter: Tilskudd til prosjekter kostnadsføres når utbetalingen finner sted. Informasjonsbrosjyre RVO opptrykk kr ,- HMS-arbeid i bygge- og anleggsnæringen: Systembetingelser for læring og strategier for videreutvikling. kr ,- En studie av helse og eksponering ved driving av tunell kr ,- Sikker bruk av arbeidsutstyr kr ,- Ergonomi i bygg og anlegg ergonomiportal kr ,- Arbeid på tak opptrykk kr ,- Verneutstyr: Riktig bruk for bedre helse (åndedrettsvern) kr ,- Risikofaktorer til arbeidsskader som gir varig mén til arbeidstakere i bygge- og anleggsbransjen kr ,- Elektronisk portal for sikkerhetsveiledninger kr ,- Grunnopplæring HMS bygg og anlegg kr ,- Veiledning for arbeid i grøft kr ,- HMS-arbeid i små og mellomstore bedrifter i bygg- og anleggsnæringen kr ,- Sum kr ,- Note 3 Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Programvare: Kostpris kr ,- Årets tilgang kr ,- Akkumulerte avskrivninger kr ,- Bokført verdi kr ,- Årets ordinære avskrivninger kr ,- Avskrivningstid 5/3 år Note 4 Bundne midler I posten bankinnskudd inngår skattetrekksmidler med kr 5 556,-. 8 RVO BA årsrapport 2012 RVO BA årsrapport

6 Formålet med regionale verneombud Fondets virksomhet var i 2012 regulert av Forskrift om regionale verneombud for byggeog anleggsvirksomhet, fastsatt ved kgl.res. av 19. september 1997, med hjemmel i arbeidsmiljøloven. Pr er Fondets virksomhet regulert i to nye forskrifter, henholdsvis forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område (kapittel 3 og 14-2) og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (kapittel 5). Ordningen med regionale verneombud ble etablert i Formålet med ordningen er å bidra til økt sikkerhet og bedre arbeidsmiljø for arbeidstakere i bygge- og anleggsbransjen. Et særtrekk ved bransjen er at arbeidstakerne flytter seg fra arbeids plass til arbeidsplass. For å redusere risikoen for arbeidsulykker, belastningslidelser og andre arbeidsrelaterte helseproblemer, herunder faren for utstøtning fra arbeidslivet, besluttet Staten å opprette en ordning hvor også verneombudene er mobile og kan operere på tvers av bedriftene innen et geografisk område. Risikoen for ulykkeshendelser og helseskader er høy på arbeidsplasser innen bygg og anlegg. En stadig skiftende arbeidsstokk i den enkelte virksomhet og stadig nye arbeids- og oppdragssteder gjør vernearbeidet vanskelig for virksomhetene. Innslaget av flere arbeidsgivere og utstrakt bruk av utenlandsk arbeidskraft og underentreprenører på samme bygge- og anleggsplass, gjør forholdene uoversiktlige og vernearbeidet komplisert. Det er derfor etablert en ordning med faste regionale verneombud som er i stand til å vurdere forholdene på de midlertidige arbeidsplassene og som kan stimulere virksomhetene til økt egeninnsats på arbeidsmiljøområdet. Dette bidrar til å redusere risikoen for ulykkeshendelser og helseskader og til å skape trygge, gode og ordnede forhold i bygge- og anleggsbransjen. Ved forebyggende arbeid unngår man at arbeidstakere og deres pårørende får redusert sin livskvalitet, samtidig som bransjen kan unngå arbeidsrelaterte budsjettoverskridelser og blir i stand til å levere sine produkter og tjenester innen fastsatt frist. Ordningen med regionale verneombud er et trepartssamarbeid mellom Arbeidstilsynet, arbeids giversiden og arbeidstakersiden i byggeog anleggsbransjen. Et partssammensatt styre har det overordnede ansvaret for Fondets økonomi og for at ordningen med regionale verneombud fungerer etter intensjonene. Fondsstyret kan i tillegg bevilge midler til utredninger, analyser og prosjekter som de regionale verneombudene kan gjøre seg nytte av i sitt arbeid. En oversikt over pågående og avsluttede prosjekter i 2012 finnes på side 13. Mer informasjon om ordningen finnes på Fondets nettsider: Virksomheter som omfattes av ordningen Alle virksomheter innen bygge- og anleggsbransjen omfattes av ordningen med regionale verneombud og er avgiftspliktige. Dette gjelder selv om virksomheten ikke sysselsetter arbeidstakere. I virksomheter som produserer flere typer varer eller tjenester, omfattes bare de aktiviteter som foregår innen bygg og anlegg. Forskriften gjelder også om virksomheten har verneombud, arbeidsmiljøutvalg, verne- og helsepersonell og er organisert. Oppnevning av regionale verneombud De regionale verneombud for anleggsvirksomhet oppnevnes av Norsk Arbeidsmandsforbund, mens ombudene for byggevirksomhet oppnevnes av Fellesforbundet. Ordningen har i 2012 hatt 27 ombud, 14 i byggebransjen og 13 i anleggsbransjen. En oversikt over de regionale verneombudene, adresser mv. finnes på side 26. Avgift til finansieringsfondet Driftsmidler til den regionale verneombudsordningen skaffes til veie gjennom innkreving av en årlig 10 RVO BA årsrapport 2012 RVO BA årsrapport

7 avgift fra virksomheten. Avgiftens størrelse er fastsatt i forskriften og var i ,05 % av virksomhetens lønnsutgifter. Minimumsbeløpet er satt til kr 250,-. For enkeltpersonforetak (uten ansatte) er avgiften kr 250,-. Avgiftsplikten omfatter all bygge- og anleggsvirksomhet, dvs. alle aktiviteter som er knyttet til oppføring, forandring, vedlikehold og riving av bygninger, og til bygging og reparasjon av anlegg. En oversikt over avgiftspliktige virksomheter, basert på Statistisk sentralbyrås standard for næringsgruppering, finnes på side 21. Register over virksomhetene Fondet har i 2012 registrert ca bedrifter som omfattes av ordningen. Av disse bedriftene er ca enkeltpersonforetak, mens ca sysselsetter en eller flere arbeidstakere. Fondets register ble i 2012 elektronisk oppdatert fra Enhetsregisteret i Brønnøysund og på grunnlag av opplysninger fra de regionale verneombudene. Hvordan avgiften beregnes Beregningsgrunnlaget for avgiften er den del av virksomhetens lønnsutgifter som er direkte knyttet til bygge- og anleggsvirksomhet. I praksis innebærer dette at avgiften beregnes av virksomhetens brutto lønnsutgifter (grunnlaget for arbeidsgiveravgiften) foregående år, fratrukket lønnsutgiftene for personell innen administrasjon og/eller annen virksomhet utenom bygg og anlegg. Resultatet danner beregningsgrunnlaget for avgiften. For arbeidsgivere med flere ansatte var avgiften i 2012 satt til 0,05 % av beregningsgrunnlaget, men slik at avgiften minst skal være kr 250,-. For enkeltpersonforetak er avgiften kr 250,-. Innkreving av avgiften Fondets sekretariat krever inn avgiften en gang i året. Normalt skjer dette i april/mai måned. Virksomheter som ikke betaler avgiften innen fristens utløp, vil få purring/varsel om inkasso. Betales ikke avgiften innen varselets frist, går saken til inkasso. Innbetalinger til Fondet Tabellen nedenfor viser hvor mange bedrifter som har betalt avgiften for 2012 og innkommet beløp etter Arbeidstilsynets distriktsinndeling i februar Av innbetalingene kommer kr ,- fra enkeltpersonforetak. Oslobedriftene betalte inn mest penger i 2012, mens de fleste betalende bedriftene ligger i Akershus og Østfold. Som forventet er det færrest registrerte bedrifter i Nord-Norge og lave innbetalingsbeløp fra denne landsdelen. Pågående prosjekter Informasjon om pågående og avsluttede prosjekter finansiert av Fondet Fondsstyret kan bevilge midler til utredninger, analyser og prosjekter. Tilskudd kan gis dersom tiltaket gjelder bygge- og anleggsvirksomhet, ligger innenfor forskriftens formålsparagraf og er Unge arbeidstakere i bygge- og anleggsbransjen - fra skole til arbeidsliv: Utvikling av verktøykasse Ergonomi i Bygg og Anlegg. «En ergonomiportal for bygge- og anleggsnæringen» Risikofaktorer til arbeidsskader som gir varig mén til unge arbeidstakere i bygge- og anleggsbransjen Ansvarlig av en slik art at de regionale verneombudene kan gjøre seg nytte av tiltaket i sitt arbeid. Nedenfor følger en oversikt over pågående prosjekter og prosjekter avsluttet i Mer informasjon om prosjektene finnes på Bevilget beløp (totalbeløp) IRIS (Rogalandsforskning) Kr ,- Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og Fellesforbundet Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn Kr ,- Kr ,- Sikkerhetsveiledninger (hovedprosjekt) Norsk Utleieforening Kr ,- Veiledning for arbeid i grøft Grunnopplæring HMS bygg og anlegg Informasjonsmateriell om helse og eksponering ved driving av tunnel Maskinentreprenørenes Forbund og Norsk Arbeidsmandsforbund Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg og Byggenæringens Forlag Norsk Arbeidsmandsforbund v/bergarbeidsgruppen RVO Anlegg Kr ,- Kr ,- Kr ,- Verneutstyr: Riktig bruk for bedre helse Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Kr ,- Status 2. kvartal 2013 september 2013 juli 2013 desember 2013 mai 2013 desember kvartal 2013 desember 2013 Privatmarkedet i byggenæringen: Usynlig arbeidsmarked i de tusen hjem? Byggenæringens Landsforening, Norsk Teknologi og Fafo Kr ,- desember Distrikt Antall Innbetalt beløp Antall Innbetalt beløp Antall Innbetalt beløp Sum Ergonomianalyse i B&A-bransjen i et helhetlig verdikjedeperspektiv: Fra plan til handling (forprosjekt) Applikasjon til smarttelefon med informasjon ved strømulykker Mekaniske vibrasjoner ved bruk av trykkluftbor og risiko for HAVS (Hånd Arm Vibrasjons Syndrom) Avsluttede prosjekter Fellesforbundet avd. 765 Trondheim Kr ,- NELFO Kr ,- Mesta AS Kr ,- Ansvarlig Bevilget beløp (totalbeløp) mai kvartal 2014 mars 2014 Status Sikker bruk av arbeidsutstyr i bygg og anlegg Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Kr ,- Ferdigstilt Bedriftenes HMS-arbeid og sosial dumping Forskningsstiftelsen Fafo Kr ,- Ferdigstilt Veileder for byggherrer og prosjekterende i forbindelse med bergsprengningsarbeid Livsfaseorientert personalstrategi i bygge- og anleggsbransjen (forprosjekt) Elektronisk portal for sikkerhetsveiledninger (forprosjekt) Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk Kr ,- Ferdigstilt Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) Kr ,- Ferdigstilt Norsk Utleieforening Kr ,- Ferdigstilt 12 RVO BA årsrapport 2012 RVO BA årsrapport

8 Fondsstyrets medlemmer Byggebransjen rapport fra Fellesforbundet Leder: Ørnulf Halmrast Arbeidstilsynet Oslo Vara: Postboks 8174 Dep., 0034 Oslo Haakon Lehmann Tlf.: Medlemmer: Heine Nilsen Fellesforbundet Vara: Postboks 9199 Grønland, 0134 Oslo Steinar Krogstad Tlf.: Helge Haukeland Norsk Arbeidsmandsforbund Vara: Postboks 8704 Youngstorget, 0028 Oslo Erna C. Hagensen Tlf.: Roar Skjetne Byggenæringens Landsforening Vara: Postboks 7187 Majorstuen, 0307 Oslo Ole L. Kjernlie Tlf.: Trond Johannesen Maskinentreprenørenes Forbund Vara: Postboks 505 Sentrum, 0105 Oslo Siri Ulvin Tlf.: Sekretariat: Lene Moum Fondet for regionale verneombud i Kari Jorde Bø bygge- og anleggsbransjen Heidi K Andresen Postboks 22 Sentrum, 0101 Oslo Siri Holgersen Tlf.: Fax: E-post: 1. Situasjonsbeskrivelse Byggeaktiviteten for 2012 har som de siste årene regionale og geografiske forskjeller. Oslofjord- og Vestlandsområdet har en stor byggeaktivitet, hvor bedrifter fortsatt melder om mangel på fagarbeidere. Sør-, Midt- og Nord-Norge har fortsatt en lavere aktivitet på byggsiden enn tidligere år. De aller fleste besøkene skjer hos virksomheter med færre enn 10 ansatte. De regionale verneombudenes (RVO) rapporter viser at det er en økende grad av henvendelser fra arbeidsgivere og ansatte som ønsker oppfølgning etter første byggeplassbesøk. Dialogen som har blitt etablert mellom virksomheten og RVOene gjør at det er lettere å få til råd og veiledning fra RVOene ved senere oppfølgning. Årsrapportene viser også at det er relativt stor økning i utenlandsk registrerte selskaper som utfører eget arbeid, hvor kunnskap om norsk lovverk er meget begrenset. Her er ofte problemer med språklig forståelse og det gjør at kommunikasjons muligheten med virksomhetens ledelse og deres ansatte er veldig begrenset. 2. Personalsituasjonen Tre av RVOene i Fellesforbundet har gjennomført arbeidsmiljøskolen, trinn 2 i Dette er en ytterligere kompetansehevning i forhold til de vedtatte målsetninger i styret om en ønsket utvikling og forbundets kompetansemålsetninger for de regionale verneombudene. den nye databasen for registrering av virksomhets- /byggeplassbesøkene. Fondets sekretariat har sammen med Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund arrangerte en fellesopplæring i forkant av ikrafttredelse av de nye arbeidsmiljøforskriftene. De regionale verneombudene for byggfag har vært på sin årlige fagsamling. Fondsstyrets deltagelse og fellesopplæring, forståelse av nytt og eksister ende regelverket, konkurranserammer for næringen og faglig utvikling for verneombudene har stått i sentrum. De regionale verneombudene har som tidligere år arrangert 40-timer bransjerettet arbeidsmiljøkurs i samarbeid med Byggenæringens Landsforening (BNL) og deres bransjeforeninger. RVOene har arrangert asbestsaneringsopplæring i samarbeid med Norsk Industri. Prosjektdeltagelse og utadrettet informasjon Som tidligere år har mange av de regionale verne ombudene deltatt i arbeidsgrupper knyttet til prosjekter som partene har søkt midler om i Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen. Nettverk opparbeides med lokale medlems bedrifter i EBA og RVOene ser denne mulig heten til samarbeid som nyttig og lærerik. Det er tre verneombud som har gjennomført engelskkurs. Det har vært én langtidssykmelding i Gjennomførte kompetanseutviklingstiltak Fondsstyret har arrangert og gjennomført 3-dagers fellesopplæring for de regionale verneombudene i bygg- og anleggsbransjen om bruk av Prosjektaktiviteten har vært betydelig i 2012, hvor nytt 40-timers grunnopplæringsmateriell i arbeidsmiljø, ergonomiportalen, sikkerhetsveiledninger og Fafo sitt arbeid om HMSkonsekvensene ved bruk av østeuropeisk arbeids kraft har krevd en betydelig arbeids - innsats av RVOene. Informasjon om prosjektene ligger på RVO-ordningens hjemmeside, se 14 RVO BA årsrapport 2012 RVO BA årsrapport

9 RVOene har sitt eget kontaktnett mot videregående skoler lokalt, hvor de er på skoleinformasjon og forteller om arbeidsmiljøloven (AML) og tilhørende regelverk. 4. Gjennomførte arbeidsplassbesøk Forbundets regionale verneombud har som i tidligere år nedlagt betydelig arbeid på det forebyggende plan. Verneombudene har gjennomført 3850 byggeplassbesøk. De har stanset arbeid i henhold til AML 6-3, umiddelbar fare for liv og helse, 1240 ganger. Begrunnelsen for bruk av stansingsretten er i stor grad rettet mot manglende fallsikring og manglende rutiner ved asbestsanering. Byggeplassbesøkene er rettet mot små og mellomstore virksomheter som ikke selv har egne valgte verneombud i virksomheten. Det er en stor økning i stans av utenlandske foretak. Disse stansingene beskriver RVOene som tidkrevende grunnet manglende regelverkskunnskap hos virksomhet og språklige barrierer. Det er en nedgang på 170 byggeplassbesøk fra Nedgangen har sin begrunnelse i én langtidssykmeldt, tidsbruk ved utenlandske foretak og økningen i aktiviteter for mange av RVOene ved deltagelse i prosjekt- og arbeidsgrupper i forbindelse med prosjekter initiert av partene i Fondsstyret. 5. Registrerte arbeidsmiljøutfordringer Arbeid i høyden og manglende bruk av personlig verneutstyr er som tidligere hovedutfordringene som blir belyst. Fellesforbundets RVOere stanset 1240 byggeplasser fordi arbeidsgiverne ikke har sikret arbeidstakerne mot arbeid i høyden. Å veilede om hvordan det kan bli en tryggere arbeidsplass er fortsatt det RVOene bruker mest av sin tid på ved byggeplassbesøkene. De påpeker at bruk av kollektiv sikring er arbeidsgivers ansvar. Bruk av personlig verneutstyr som hjelm, vernebriller, hørselvern og vernefottøy har gjennom de siste årene fortsatt sin positive utvikling. Asbestsanering Det er fortsatt virksomheter som utfører asbest saneringsarbeid med ansatte som ikke har gjennomgått opplæring i henhold til asbestforskriftens krav. Stansingsretten har ved asbestsaneringsarbeid blitt brukt på 42 byggeplasser som verneombudene har besøkt i Med bakgrunn i det arbeidet som gjøres her, er det en stor sannsynlighet for at det også i fremtiden vil bli registrert alvorlige tilfeller av asbest betingede kreftsykdommer. Det er dessverre en bekymringsfull økning i antall utenlandske arbeidstakere som blir eksponert for asbest ved feil sanering. Dette er ofte ved grov utnyttelse fra byggherre eller virksomhet som ikke kjenner eller bruker regelverket. Stoffkartotek og eksponering for ulike helsefarlige kjemiske stoffer Små og mellomstore bedrifter har fortsatt problemer med å få orden på stoffkartotek, herunder å dokumentere en systematisk registrering for kjemiske stoffer. Mange av virksomhetene RVOene besøker, mener de har få helsefarlige stoffer og lite behov for registrering. Det er en viktig forebygging at verneombudene informerer og veileder virksomheten om å etablere gode rutiner på området. Virksomhetene har ansvar for å sikre at ikke arbeidstakerne blir utsatt for helsefarlige kjemikalier, brann- og eksplosjonsfarlige stoffer og giftig eller helsefarlig biologisk materiale. Annet informasjonsmateriell som brukes av Fellesforbundets verneombud RVOene bruker brosjyrene «Velkommen som arbeidstaker i Norge» ved sine bedriftsbesøk. RVOene informerer om RVO-ordningen i kombinasjon med annet informasjons- og veiledningsmateriell de bruker i sin oppsøkende virksomhet. Brosjyren blir oppfattet som informativ og tilbakemeldingen fra virksomhetene og de ansatte er meget bra. Brosjyren gjør at verneombudene blir kontaktet i etterkant av byggeplassbesøkene, hvor bedriftene ønsker mer informasjon og veiledning på hvordan de kan utvikle eget fungerende HMSsystem i sin virksomhet. Det fremkommer ønsker fra RVOene om at de vil ha et tettere samarbeid mellom partene, slik at det utvikles felles bransjemateriell på andre områder hvor de mener de selv ikke har godt nok felles informasjons- og veiledningsmateriell. De anser det som viktig at Fondsstyret skal stå for distribusjon og at materialet er forankret hos partene og blir oppfattet som bransjestandard. Bedriftshelsetjeneste Det er i 2012, som ved tidligere årsrapporter, fortsatt et problem i flere av de mindre virksomheter at bedriftshelsetjeneste ikke fungerer etter hensikten. RVOenes årsrapporter viser fortsatt at det er virksomheter som melder seg ut av ordningen. Avtale mellom byggherre og utførende Ved mange av de byggeprosjekter som de regionale verneombudene besøker, er fraværet av samordningsansvaret etter AML 2-2 en av gjengangerne. RVOene påpeker dette ved sine byggeplassbesøk og gir veiledning og informasjon om hvordan dette kan etableres. Spise-/skiftebrakker og sanitærforhold Brakkeforholdene som er på byggeplasser og kvaliteten på disse er svært varierende, det er liten utvikling i positiv retning for de mindre virksomhetene. Arbeidstakere har ikke tilgang til et sted å skifte, spise-/oppholdsrom og heller ikke til toalett med vaskemulighet. Ved overnattingsrigger er det ikke de samme tilbakemeldingene på problemstillingene fra RVOene. Dette har trolig en sammenheng med at det er større virksomheter som har ansvar på større byggeplasser og at det er en bedre samordning her, samt at RVOene besøker større bygge- og anleggsplasser sjeldnere enn de mindre. Tungt og ensformig arbeid, ergonomiske forhold RVOenes rapporter de siste årene har vist klart at problemstillinger knyttet til ergonomiske forhold oppleves som vanskelige å veilede virksomheter og deres ansatte om. Dette er oftest yrkes-/ bransje rettet og verneombudene har ment at muskel- og skjelettlidelser og andre belastningsskader bør prioriteres. Verneombudene har store forventninger til ergonomiprosjektet som skal ferdigstilles i Prosjektet kartlegger arbeidsoperasjoner for de håndverksfagene som er mest utsatt for uønskede arbeidssituasjoner. Problemstillinger knyttet til ergonomi er omfattende og ofte sammensatte. Målsetningen med prosjektet er å utarbeide en informasjonsportal med veiledningsmateriell for byggenæringen. 6. Samarbeidet mellom de regionale verneombudene og Arbeidstilsynets inspektører Utviklingen fra tidligere år har gjort at det nå ikke blir rapportert inn dårlige eller mangelfulle samarbeids rutiner med Arbeidstilsynet lokalt. 16 RVO BA årsrapport 2012 RVO BA årsrapport

10 Anleggsbransjen rapport fra Norsk Arbeidsmandsforbund 1. Situasjonsbeskrivelse Året 2012 hadde ulike utfordringer landet rundt innenfor maskin- og anleggsbransjen. Noen hadde velfylte ordrebøker mens andre måtte permittere. Vi opplevde også flere konkurser i veletablerte maskinfirma i Midt-Norge og indre Østlandet. Vinteren var stort sett av det milde slaget i Sør- Norge, men deler av Vestlandet fikk store snømengder. Nord-Norge opplevde tørrfrost og mye tele med de utfordringer det gir. Ser en grovt på maskin- og anleggsaktiviteten i Norge er den desidert største aktiviteten i, og rundt, landets største byer. Store bevilgninger innen for samferdselssektoren har utløst flere store kontrakter. Det ser også ut for at kontraktene innenfor drift og vedlikehold av veinettet nå er litt romsligere, og dette har ført til økt maskinaktivitet i en del distrikt. I de nordligste fylkene er det veianleggene som gir størst aktivitet. Kraftutbygging og VA-arbeid i kommunene er vesentlige arbeidsplasser også. I Midt-Norge er det flere store samferdselsprosjekt både i byområdene og i distriktene. VA-anlegg og gang- og sykkelstier gir også god aktivitet. Samferdselsprosjekt innenfor bruer, tunneler og rassikring, dominerer også i Møre og Romsdal. Lignende finner en også på Vestlandet med mange større anlegg. I tillegg pågår det arbeid innenfor flyplass, bybane (Bergen), vindmøller og kraft anlegg. Hardangerbrua, Nord-Europas lengste to-felt hengebru, skal åpnes i Også i Stavanger området er flere store samferdselsprosjekter åpnet mens andre er under oppstart. Det er også god aktivitet innenfor maskinbransjen og flere bolig- og næringsbyggprosjekter. I Agderfylkene er nå aktiviteten bedre igjen med flere samferdselsprosjekt inklusiv gangog sykkelveier. Opparbeiding av boligfelt, minikraftverk og større kraftutbygging pågår. Telemark og Vestfold har større jernbaneutbygginger, E18 og generelt god aktivitet i byområdene. Utbygging av hyttefelt er nå moderat, men det pågår arbeid med minikraftverk, oppgradering av dammer, VA-anlegg og fibernett. Buskerud merket godt første delen av vinteren. Senere når aktiviteten tok seg opp, manglet man fagfolk. Også her er det en del samferdselsprosjekter. VA-anlegg og hyttefelt bidrar også til aktivitet. I tillegg er Kongsberg et stort industrisenter som fører til boligbygging og annen byggeaktivitet. Østfold opplever også stor aktivitet med stort nytt sykehus i flere milliarder klassen og mer motorveiutbygging. Den forholdsvis milde vinteren gjorde at det i Oslo og Akershus, utenom store samferdselsprosjekt, var mye arbeid på kabel og VA-grøfter, i tillegg til bolig- og industribygging. Aktiviteten har vært jevnt over stor. Indre Østlandet har nå Norges største anleggsområde med kombinert jernbane- og veiutbygging. Det pågår også en del tomtearbeid for bolig, VA- og fjernvarmeanlegg, mens det er mindre med hyttefelt som blir opparbeidet. 2. Personalsituasjonen De to regionale verneombuda i Møre og Romsdal og i Trøndelagsfylkene gikk av etter oppnådd pensjonsalder dette året. Begge to fikk sine etterfølgere fra Det var stor søknad til begge disse stillingene. I 2012 har det vært én langtidssykemelding. 3. Gjennomførte kompetanseutviklingstiltak for de regionale verneombudene I løpet av 2012 har det vært mange og jevnlige kompetansetiltak for de regionale verneombudene. De største og utvilsomt viktigste er innføringen av det nye rapporteringssystemet. God, og nok opplæring er avgjørende for å få resultater ut av denne satsingen. En er gjerne ikke kommet fullt så langt som en hadde håpet på i 2012, men resultatet så langt ser veldig bra ut. Den årlige samlingen med Arbeidstilsynet og RVOene i mars er også viktig i felles kunnskapsformidling og opplæring. I tillegg gjennomfører nå de aller fleste regionene gode fellessamlinger i løpet av året. De regionale verneombud har også hatt en ukes samling i Svolvær hvor Fondets administrasjon og Fondsstyret deltok. Her fikk en god informasjon blant annet om den nye RVOordningen og det ble også en gjennomgang av felles mål og utfordringer og byggherreforskriften. De fleste RVOene har også deltatt på gode temadager under anleggsdagene til MEF i januar på Gardermoen og på den store HMS-konferansen i oktober på Lillestrøm. De har også dette året hatt gjennomgang og opplæring i den nye forskriftsstrukturen. Noen har hatt opplæring i arbeidsvarsling og asbestkurs. Flere har deltatt i prosjekter vedtatt av Fondsstyret. Her nevnes: a) undervisningsmateriell grunnopplæring HMS bygg og anlegg, b) helse og eksponering ved driving av tunnel, c) sikker grøft, d) sikkerhetsveiledning for anleggsbransjen med flere. I tillegg har det vært opplæring i ulike forskrifter, opplæring av nye RVOer, inkluderende arbeidsliv, bergsprenging, forståelse av kjøretøy- og førerkortforskriften, og arbeid med koordinatorskolen. Kurs/seminar gjennomført av de regionale verneombudene I 2012 har RVOene forelest om HMS og arbeidsliv på videregående skoler VG2. I tillegg har de forelest om faren med bergborestøv, om grøfte sikkerhet, bilsikkerhet i hverdagen og ulik bedrifts- og verneombudsinformasjon. Opplæring av nye RVOer, dataopplæring, sikkerhetskurs og AML-opplæring av verneombud er også en del av RVOenes bidrag. 4. Gjennomført arbeidsplassbesøk I 2012 ble det utført 2216 arbeidsplassbesøk, hovedsakelig på små og mellomstore bedrifter. Dette utgjør 138 besøk mindre enn i 2011, og 220 besøk lavere enn RVOenes måltall på 2436 for Noe skyldes nok deltakelse i prosjekter og én langtidssykemelding. Flere av RVOene ligger litt under måltallet, og med deltakelse i flere av prosjektene til Fondsstyret har de derfor redusert sine samlede måltall for 2013 til Noen av RVOene deltar også på OKAB-møter og fagforum for arbeidsutstyr i Trondheim. 5. Registrerte arbeidsmiljøutfordringer Stansing av arbeid Det har i 2012 vært gjennomført 46 stanser etter 6-3 i arbeidsmiljøloven. Dette er 22 færre enn i 2011, men samme antall som i Stansing er gjennomført der det er fare for liv og helse. Det er en jevnlig diskusjon mellom RVOene om bruken av stansingsretten blir brukt så ofte som den kanskje burde. Stansingsgrunner Det er mange stansingsgrunner, men de hyppigste er: Manglende dokumentasjon på førerbevis Manglende sikring i høyden Manglende verneutstyr Manglende sertifisering av maskiner Usikret og farlig grøftearbeid Kommentarer til økning/reduksjon i fht foregående år Det er stanset færre grøfter dette året. Det er en økning i mangel på førerbevis, mens de andre områdene er omtrent som i De største gjengangere av påviste feil Av det nye rapporteringssystemet kan man lese ut alt, og det som desidert topper er mangel på og utgåtte ID-kort. Deretter følger manglende sertifisering og kontroller på maskinparken. Som nr. 3 følger mangel på spise-, skiftebarakker og toaletter. Som nr. 4 er manglende verneombud, og på 5. plass manglende dokumentasjon hos fører. Økning/reduksjon hos de såkalte gjengangerne Det er en klar trend på at respekten for ID-kort ser ut for å dale. Manglende sertifisering på maskiner og manglende førerbevis er betenkelig. Med den stygge ulykkesstatistikken som er i anleggs bransjen kan en også merke seg mangelen av verneombud i mange bedrifter. 18 RVO BA årsrapport 2012 RVO BA årsrapport

11 Særlig om spise-/skiftebarakker og sanitærforhold De store entreprenørene har gode barakker, men de er «overbefolket» til tider (rigget f.eks. til 50 personer, men er gjerne opp til 80). Manglende renhold er et problem til tider. Når det gjelder de mindre og småentreprenørene, er det en gjenganger med manglende fasiliteter. Dette kommer det aldri til å bli noe bedre orden på før det foreligger en egen forskrift om spise-, skifte- og toalettforhold. Byggherrer viser heller ikke noe vilje til å stille krav til entreprenørene. Lyspunktet er at to av RVOene nå ser at noen få entreprenører har skaffet seg «barakke på hjul», og dette er en stor forbedring. 6. Samarbeid mellom de regionale verneombud og Arbeidstilsynets inspektører Generelt gode tilbakemeldinger. I én region ser det ut som det «halter» litt, men bildet er vel også som en RVO skriver: «Når det gjelder samarbeidet med Arbeidstilsynet, har jeg ikke lenger noe å klage på». Samarbeidet med Fellesforbundets regionale verneombud er også godt. Dette vises ved samlinger, felles prosjektarbeid og i det daglige arbeidet. 7. Oppfølging av virksomhetsplanen Årets virksomhetsplan hadde mange punkt (18 totalt). Generelt har en fått gjennomført planen i stor grad. På tre punkter oppnådde en ikke helt målsettingen: Punkt 1: En oppnådde ikke måltallet for virksomhetsbesøk. Begrunnelse gitt under punkt 4. Punkt 4: Det ble ikke gjennomført «egne» 40-timerskurs innenfor HMS-opplæring. Punkt 15: «Vurdere mulig felles arbeidsområde i sammen med den nyoppretta bransjekontakten for bygg- og anleggsbransjen til Arbeidstilsynet». Dette punktet ble ikke gjennomført i Samlet sett et godt arbeidsår med mye godt HMS ute i bedriftene og på arbeidsplasser. I tillegg mange dagsverk i planer og prosjekt i det forebyggende arbeidet. Avgiftspliktige virksomheter etter Statistisk sentralbyrås standard for næringsgruppering Næringshovedområdet omfatter generell byggeog anleggsvirksomhet og bygge- og anleggsvirksomhet som krever spesialisering. Den omfatter nybygging, reparasjoner, tilbygging og ombygging, oppføring av prefabrikkerte bygninger eller konstruksjoner på stedet, samt bygninger og konstruksjoner av mer midlertidig karakter. Generell bygge- og anleggsvirksomhet omfatter oppføring av boligbygninger, kontor- og forretningsbygninger, lager- og industribygninger, offent lige bygninger, driftsbygninger til jordbruket mv. eller anlegg som veier, bruer, tunneler, jernbaner, lufthavner, havner og andre vannprosjekter, vanningssystemer, kloakksystemer, industrianlegg, rørledninger og kraftledninger, idrettsanlegg mv. Arbeidet kan utføres for egen regning eller på honorar- eller kontraktbasis. Deler av arbeidet og alt praktisk arbeid kan settes bort til underentreprenører. Enheter som har det overordnede ansvar for et byggeprosjekt er gruppert her. Næringshovedområdet omfatter også reparasjon og vedlikehold av bygninger og anlegg. Næringshovedområdet er delt inn i tre næringer: Oppføring av bygninger (næring 41), Anleggsvirksomhet (næring 42) og Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet som utelukkende utføres som et ledd i bygge- og anleggsprosessen (næring 43). Utleie av bygge- og anleggsmaskiner og utstyr med operatør grupperes sammen med den spesifikke bygge- og anleggsaktiviteten som utføres med dette utstyret. 41 Oppføring av bygninger Omfatter oppføring av alle typer boligbygninger, fritidsbygninger kontor- og forretningsbygninger, lager- og industribygninger, offentlige bygninger og driftsbygninger i jordbruket m.v. Næringen omfatter nybygging, reparasjoner, tilbygging, ombygging, oppføring av prefabrikkerte bygninger på stedet og bygninger av midlertidig karakter Oppføring av bygninger Omfatter komplett oppføring av bygninger til bolig eller annet enn bolig, for egen regning for salg eller på honorar- eller kontraktbasis. Deler av eller hele byggeprosessen kan settes bort til underentreprenører. Dersom bare spesialiserte deler i byggeprosessen gjennomføres, grupperes aktiviteten under Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet (næring 43) Oppføring av bygninger Omfatter oppføring av alle typer boligbygninger: eneboliger, flerbolighus, boligblokker mv., alle andre bygningstyper: bygninger for industriell produksjon f.eks. fabrikker, verksteder mv., sykehus, skoler, kontorbygninger, hoteller, butikker, kjøpesentre, restauranter, lufthavnsbygninger, idrettshaller, parkeringshus, lagerbygninger, kirker mv. og oppføring av prefabrikkerte bygninger på stedet. Omfatter også ombygging, reparasjon og vedlikehold av alle typer bygninger. Oppføring av industrianlegg unntatt bygninger grupperes under Bygging av andre anlegg ikke nevnt annet sted. Arkitekt- og ingeniørvirksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet. Byggeprosjektledelse grupperes under 71.1 Arkitekt- og teknisk konsulentvirksomhet. 42 Anleggsvirksomhet Næringen omfatter generell anleggsvirksomhet, dvs. nybygging, reparering, tilbygging, ombygging, 20 RVO BA årsrapport 2012 RVO BA årsrapport

12 oppføring av prefabrikkerte konstruksjoner på stedet samt anlegg av midlertidig karakter. Inkludert er større anleggsarbeider som motorveier, veier, bruer, tunneler, jernbaner, lufthavner, havner og andre vannprosjekter, kunstvanningssystemer, kloakksystemer, industrianlegg, rør ledninger og kraftledninger, utendørs idrettsanlegg mv. Dette arbeidet kan utføres for egen regning eller på honorar- eller kontraktbasis. Deler av arbeidet og alt det praktiske arbeidet kan settes bort til underentreprenører Bygging av veier og jernbaner Bygging av veier og motorveier Omfatter bygging av motorveier, veier, gater og andre ferdselsårer for kjørende og gående trafikanter, asfaltering av veier, maling og annen oppmerking av veier, oppsetting av motorvern, trafikkskilt o.l. og anlegg av landingsbaner. Installasjon av gatebelysning og elektriske signalanlegg grupperes under Elektrisk installasjonsarbeid. Arkitekt- og ingeniørvirksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner Omfatter bygging av jernbaner og undergrunnsbaner. Installasjon av belysning og elektriske trafikksignal anlegg grupperes under Elektrisk installasjonsarbeid. Arkitekt- og ingeniørvirksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet. Byggeprosjektledelse grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet Bygging av bruer og tunneler Omfatter bygging av bruer herunder konstruksjoner for motorvei over bakkenivå og tunnelanlegg. Installasjon av belysning og elektriske trafikksignalanlegg grupperes under Elektrisk installasjonsarbeid. Arkitekt- og ingeniørvirksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet. Byggeprosjektledelse grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirk somhet Bygging av vann- og kloakkanlegg, og anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon Bygging av vann- og kloakkanlegg Omfatter bygging av forsyningsledninger for transport av væsker med tilhørende bygninger og konstruksjoner som er integrert i disse systemene, slik som: rørledninger over lange avstan der i byområder og hovedledning og fordelings nett for vannforsyning, kunstvanningssystemer (kanaler), reservoarer, renovasjons anlegg inklusiv reparasjon, renseanlegg og pumpestasjoner. Omfatter også brønnboring. Prosjektledelse i forbindelse med anleggsvirksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon Omfatter bygging av ledningsnett til elektrisitetsforsyning og telekommunikasjon og byggverk som er en integrert del av systemet. Omfatter også kraftanlegg. Prosjektledelse i forbindelse med anleggsvirksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet Bygging av andre anlegg Bygging av havne- og damanlegg Omfatter bygging av kanalsystemer, havne- og damanlegg, lystbåthavner (marinaer), sluser mv. og diker og demninger. Omfatter også oppmudring av havne- og kanalsystemer. Prosjektledelse i forbindelse med anleggsvirksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet Bygging av andre anlegg ikke nevnt annet sted Omfatter bygging av industrianlegg unntatt bygninger, f.eks. raffinerier og kjemikaliefabrikker, bygging av andre anlegg unntatt bygninger som f.eks. utendørs idrettsanlegg. Omfatter også oppdeling og utvikling av landeiendom med f.eks. veier, infrastruktur mv. Installasjon av industrimaskiner og utstyr grupperes under Installasjon av industrimaskiner og utstyr. Oppdeling av fast eiendom i parseller uten samtidig å forbedre jordsmonnet grupperes under Kjøp og salg av egen fast eiendom. Prosjektledelse i forbindelse med anleggsvirksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet. 43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet Næringen omfatter spesialisert bygge- og anleggs virksomhet, dvs. utførelse av deler av bygging og anlegg eller forberedelser for det. Det dreier seg normalt om spesialisering innenfor et område som er felles for forskjellige konstruksjoner og som krever spesielle ferdigheter eller spesial utstyr, f.eks. peling, fundamentering, råbygg, betongarbeide, murerarbeid, bro legging, stillasarbeid, taktekking mv. Oppføring av stålkonstruksjoner er inkludert med den forutsetning at delene ikke er produsert av samme enhet. Bygge- og anleggsarbeid som krever spesialisering utføres for det meste som del entreprise, men spesielt innenfor reparasjon blir det også gjort direkte til eieren av eiendommen. Næringen omfatter installasjoner og ferdiggjøring av bygninger: Alle typer installasjoner som får bygningen eller anlegget til å fungere er inkludert. Disse aktivitetene utføres normalt på byggeplassen, men deler av arbeidet kan utføres i spesialverksteder. Inkludert er aktiviteter som rørleggerarbeid, installasjon av varme- og ventilasjonsanlegg, antenner, alarmsystemer, elektrikerarbeid, installasjon av sprinkleranlegg, heiser og rulletrapper mv. Isoleringsarbeid (vann, varme, lyd), blikkenslagerarbeide, kjøleanlegg til næringsvirksomhet, installasjon av belysnings- og trafikksignalanlegg til veier, jernbaner, lufthavner, havner mv. er inkludert. Inkludert er også reparasjon og vedlikehold av de ovenfor nevnte aktiviteter. Ferdiggjøring av bygninger omfatter aktiviteter som glassmesterarbeid, malerarbeid, tapetsering, gulvlegging, legging av fliser, parkett og vegg-til-vegg-tepper, sliping av gulv, snekring, akustisk arbeid, utvendig rengjøring mv. Inkludert er reparasjon og vedlikehold av de ovenfor nevnte aktiviteter. Utleie av utstyr med personale er gruppert sammen med den relaterte byggevirksomheten Riving og grunnarbeid Omfatter grunnarbeid og klargjøring av byggeplassen, herunder riving og fjerning av eksisterende bygninger og andre konstruksjoner Riving av bygninger og andre konstruksjoner Omfatter riving av bygninger og andre konstruksjoner Grunnarbeid Omfatter klargjøring av byggeplasser: utgraving, drenering, graving av grøfter, rensking, sprenging, sortering, planering, bortkjøring og deponering av masser mv. og forberedende anleggsarbeider i forbindelse med utvinning av mineraler og gruvedrift, unntatt for olje- og gassfelt. Omfatter også dreneringsarbeid innenfor jordbruk og skogbruk. Boring etter olje eller gass grupperes under hhv Utvinning av råolje og Utvinning av naturgass. Rensing av jord grupperes under Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet. Brønnboring grupperes under Bygging av vann- og kloakkanlegg. Graving av sjakter grupperes under Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet Prøveboring Omfatter prøveboring og uttak av prøver med henblikk på bygge- og anleggsvirksomhet, geofysiske, geologiske eller lignende formål. 22 RVO BA årsrapport 2012 RVO BA årsrapport

Årsoversikt 2011 fra Fondsstyret

Årsoversikt 2011 fra Fondsstyret Regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen Årsoversikt 2011 fra Fondsstyret Oslo, APRIL 2012 Innhold Forord...2 Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Noter til regnskapet...6 Revisjonsberetning...7

Detaljer

Årsoversikt 2010 fra Fondsstyret

Årsoversikt 2010 fra Fondsstyret Regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen Årsoversikt 2010 fra Fondsstyret Oslo, APRIL 2011 Innhold Forord... 2 Styrets årsberetning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 5 Noter til regnskapet...

Detaljer

Årsrapport 2013. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret

Årsrapport 2013. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret Årsrapport 2013 Fra Fra Fondsstyret Fondsstyret februar Mars 2014 2013 Innhold Forord 3 Forord 4 Styrets årsberetning 6 Resultatregnskap 7 Balanse pr. 31.12 8 Noter til regnskapet for 2013 9 Revisors beretning

Detaljer

Årsrapport 2014. Fra Fra Fondsstyret. fondsstyret

Årsrapport 2014. Fra Fra Fondsstyret. fondsstyret Årsrapport 2014 Fra Fra Fondsstyret fondsstyret februar Mars 2015 2013 Innhold 3 Forord 4 Fondsstyrets medlemmer 5 Styrets årsberetning 7 Resultatregnskap 8 Balanse pr. 31.12 9 Noter til regnskapet for

Detaljer

R E G I O N A L E V E R N E O M B U D I B Y G G E - O G A N L E G G S B R A N S J E N. Årsoversikt 2009

R E G I O N A L E V E R N E O M B U D I B Y G G E - O G A N L E G G S B R A N S J E N. Årsoversikt 2009 R E G I O N A L E V E R N E O M B U D I B Y G G E - O G A N L E G G S B R A N S J E N Årsoversikt 2009 fra Fondsstyret OSLO, MAI 2010 Innhold Forord... 2 Styrets årsberetning... 3 Resultatregnskap... 4

Detaljer

Årsrapport 2013. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret

Årsrapport 2013. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret Årsrapport 2013 Fra Fra Fondsstyret Fondsstyret februar Februar 2013 2014 Innhold Forord 3 Forord 4 Styrets årsberetning 5 Fondsstyrets medlemmer og sekretariatet 6 Resultatregnskap 7 Balanse pr. 31.12

Detaljer

Årsrapport 2014. Fra Fra Fondsstyret. fondsstyret

Årsrapport 2014. Fra Fra Fondsstyret. fondsstyret Årsrapport 2014 Fra Fra Fondsstyret fondsstyret februar Februar 2013 2015 Innhold 3 Forord 4 Styrets årsberetning 5 Fondsstyrets medlemmer og sekretariatet 6 Resultatregnskap 7 Balanse pr. 31.12 8 Noter

Detaljer

Rapport 2007-094. Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud

Rapport 2007-094. Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud Rapport 2007-094 Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud ECON-rapport nr. 2007-094, Prosjekt nr. 53620 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-926-5 TTH/pil, LRE, 18. september 2007 Offentlig Erfaringer

Detaljer

Årsrapport 2012. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret

Årsrapport 2012. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret Årsrapport 2012 Fra Fra Fondsstyret Fondsstyret februar Februar 2013 Innhold 3 Forord 4 Styrets årsberetning 5 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter til regnskapet 8 Revisjonsberetning 10 Formålet med regionale

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Mona Bråten og Rolf K. Andersen. Tittel, undertittel i Frutiget BT. Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press

Mona Bråten og Rolf K. Andersen. Tittel, undertittel i Frutiget BT. Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press Mona Bråten og Rolf K. Andersen Tittel, undertittel i Frutiget BT Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press Mona Bråten og Rolf K. Andersen Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press Fafo-rapport

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet Alle skal ha et godt arbeidsmiljø HMS-hefte fra Fellesforbundet HMS må høyere på dagsordenen! Forbundsstyret nedsatte et HMS-utvalg på bakgrunn av vedtak på landsmøtet 2011. Utvalget har bestått av: Steinar

Detaljer

HYTTEBYGGING I HEDMARK OG OPPLAND - SERIØS VIRKSOMHET? PROSJEKTRAPPORT

HYTTEBYGGING I HEDMARK OG OPPLAND - SERIØS VIRKSOMHET? PROSJEKTRAPPORT HYTTEBYGGING I HEDMARK OG OPPLAND - SERIØS VIRKSOMHET? PROSJEKTRAPPORT Innholdsfortegnelse: Forord... 3 Bakgrunnen for prosjektet.... 3 Målet for prosjektet... 3 Målgruppe... 3 Hyttebygging seriøs virksomhet?...

Detaljer

ISBN nr: 82-90112-28-9. Årsrapport 2004. Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep 0032 Oslo. www.arbeidstilsynet.no Tlf.

ISBN nr: 82-90112-28-9. Årsrapport 2004. Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep 0032 Oslo. www.arbeidstilsynet.no Tlf. ISBN nr: 82-90112-28-9 Årsrapport 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep 0032 Oslo www.arbeidstilsynet.no Tlf. 815 48 222 FORORD 4 ARBEIDSTILSYNET 5 Administrasjon og ledelse 5 Arbeidstilsynet

Detaljer

KURSHEFTE. Versjon 1b

KURSHEFTE. Versjon 1b KURSHEFTE Versjon 1b 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM KURSET... 4 1.1.1 Bakgrunn og hensikt... 4 1.1.2 Mål og målgruppe... 4 1.1.3 Omfang og avgrensning... 4 1.1.4 Gjennomføring og hjemmeoppgave... 5

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Arbeidsgrupperapport, mars 2010 Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Organisering og arbeidsformer INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1 Bakgrunn for arbeidet 6 1.2 Arbeidsgruppens sammensetning 7

Detaljer

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport Nesodden kommune SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport april 2014 Forfattere: Sunnaas og Nesodden BHT og BHTs eiere: Sunnaas sykehus HF ved HR-direktør og Nesodden kommune ved fagsjef

Detaljer

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu Et samarbeidsprosjekt mellom 2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu 2004 1 Forord Denne rapporten er et resultat av samarbeidsprosjektet Arbeidsmiljøloven i et fargerikt arbeidsliv (AIFA) som

Detaljer

Prioritering av HMS i T. Stangeland Maskin AS

Prioritering av HMS i T. Stangeland Maskin AS Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Prioritering av HMS i T. Stangeland Maskin AS Universitetet i Stavanger Vår 2009 Ann Elene Lund UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM I SAMFUNNSSIKKERHET MASTEROPPGAVE

Detaljer

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Sikkerhet i komplekse prosjekter. En undersøkelse av tiltak for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i fire byggeprosjekter

Sikkerhet i komplekse prosjekter. En undersøkelse av tiltak for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i fire byggeprosjekter Sikkerhet i komplekse prosjekter En undersøkelse av tiltak for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i fire byggeprosjekter Hilde Nykamp Asgeir Skålholt Finn Ørstavik Rapport 23/2011 Sikkerhet i komplekse

Detaljer

Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser

Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten og Line Eldring Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er

Detaljer

Arbeidstilsynet Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren fagrapport NP1131

Arbeidstilsynet Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren fagrapport NP1131 Arbeidstilsynet Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren fagrapport NP1131 Tittel: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer