Årsrapport Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Fra Fra Fondsstyret Fondsstyret februar April

2 Innhold Forord 3 Forord 4 Styrets årsberetning 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Noter til regnskapet 9 Revisors beretning 11 Formålet med regionale verneombud 11 Virksomheter som omfattes av ordningen 11 Oppnevning av regionale verneombud 11 Avgift til finansieringsfondet 12 Register over virksomhetene 12 Hvordan avgiften beregnes 12 Innkreving av avgiften 12 Innbetalinger til Fondet 13 Informasjon om pågående og avsluttede prosjekter finansiert av Fondet 14 Fondsstyrets medlemmer 15 Byggebransjen rapport fra Fellesforbundet 18 Anleggsbransjen rapport fra Norsk Arbeidsmandsforbund 21 Avgiftspliktige virksomheter 26 Oversikt over regionale verneombud Ordningen med regionale verneombud i byggeog anleggsbransjen har en over 30-årig historie og er i stadig utvikling. Fundamentet for ordningen er et godt fungerende 3-parts samarbeid. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmands forbund har arbeidsgiveransvaret for sine regionale verneombud og Arbeids tilsynet har ansvaret for at ordningen har et velfungerende sekretariat. Ordningen finansieres ved en avgift på 0,05 % av lønnskostnadene i bransjene. Økonomien i stiftelsen er svært solid. Det ble derfor i 2012 foreslått for Arbeidsdepartementet å redusere avgiften. I 2013 er avgiften redusert til 0,03 %. God informasjon til bransjene om RVO-ordningen og arbeidet til de regionale verneombudene er viktig. Det er like viktig at de regionale verneombudene fremstår enhetlig og at rollen raskt blir identifisert og forstått på arbeidsplassene. I 2012 er det etablert ny logo, grafisk profil og internettsidene er forbedret. På nettstedet rvofond.no ligger nå informasjon om ordningen slik at alle, både arbeidsgivere og arbeidstakere raskt kan se hva ordningen er, hvilken jobb de regionale verneombudene gjør, samt hvilke prosjekter fondet finansierer til en hver tid og resultatene av disse. De regionale verneombudene er hver dag ute på bygge- og anleggsplasser rundt omkring i landet. De har et godt blikk for hvilke farer arbeidet er forbundet med, og er hver dag i dialog med bredriftene om hvordan risikoen kan reduseres. I 2012 ble det gjennomført over 6000 arbeidsplassbesøk. I tillegg bidrar de med kunnskapen sin på diverse kurs og samlinger. De regionale verneombudene rapporterer at det fremdeles er bedrifter som ikke har en fungerende bedriftshelsetjeneste og at bestemmelsene i byggherreforskriften ikke alltid er ivaretatt. Det er fremdeles mangler med spise-/skiftebrakker og sanitærforhold, asbestsanering, ID-kort, stoffkartotek, ergonomiske forhold, usikrede grøfter, sikring for arbeid i høyden og farlige maskiner. Dette, sammen med ulykkesstatistikken for bransjene, viser nødvendigheten av at de regionale verneombudene fortsetter med deres viktige arbeid. Utfordringer knyttet til manglende språkforståelse i risikofylte arbeidsoperasjoner ser dessverre ut til å øke. En godt fungerende ordning er avhengig av godt og hensiktsmessig samarbeid med Arbeidstilsynet. Det er etablert samarbeidsavtaler i alle Arbeidstilsynets regioner, og det er gledelig å registrere at dette samarbeidet fungerer godt. Det dreier seg om opplæringsaktiviteter og møter hvor det gjensidig orienteres om hverandres planer. Det må i denne sammenheng presiseres at samarbeidet er tuftet på at regionale verneombud og Arbeidstilsynet har ulike roller og dette legges til grunn for samarbeidet. Avslutningsvis vil jeg takke alle som i 2012 har bidratt til et konstruktivt samarbeid til beste for arbeidsmiljøet i bygge- og anleggsbransjen. En spesiell takk til regionale verneombud i Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund. Takk også til kollegaer i styret og til medarbeiderne i sekretariatet. Ørnulf Halmrast Leder av Fondsstyret RVO BA årsrapport

3 Styrets årsberetning Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggs bransjen har som formål å bidra til at sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøforholdene på bygge- og anleggsplasser er i samsvar med kravene i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Fondets grunnkapital er på kr ,- (10 millioner kroner). Fondet er organisert som en privat stiftelse. Fondets virksomhet var i 2012 regulert av forskrift om regionale verneombud for bygge- og anleggsvirksomhet, fastsatt ved kgl.res. av 19. september 1997, med hjemmel i arbeidsmiljøloven. Denne forskriften avløste den opprinnelige forskriften av 5. februar Pr er Fondets virksomhet regulert i to nye forskrifter, henholdsvis forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område (kapittel 3 og 14-2) og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (kapittel 5). Stiftelsen, som drives i Oslo, har ingen ansatte forurenser ikke det ytre miljøet og har heller ikke utslipp som skader dette er ikke skattepliktig tilstreber å følge likestillingsprinsippet ved oppnevning av nytt styre vært knyttet til spørsmål om drift av ordningen, avgifts innkrevingen og søknader om tilskudd til prosjekter, analyser og utredninger. Av saker knyttet til drift har etablering av et felles sekretariat med den regionale verneombudsordningen i hotell-, restaurant- og renholdsbransjen stått sentralt. Det samme gjelder utvikling av en felles grafisk profil. Fondsstyret har som policy at noe av fondets midler kan nyttes til prosjekter, analyser og utredninger når dette skjer innenfor forskriftens rammer. Utbetaling av tilskudd til slike tiltak skjer i tråd med inngåtte prosjektavtaler. Det er utarbeidet en 2-årig handlingsplan for prosjekter, analyser og utredninger. Satsningsområder for perioden er: 1. Forebygging av arbeidsulykker (med særlig vekt på unge arbeidstakere og ulykkesrisiko på arbeidsplasser i forhold til kulturforskjeller og språk) 2. Forebygging av belastningsskader (herunder ergonomi og vibrasjonsskader) 3. Kjemisk helserisiko (inkludert støv ved tunnelarbeid) 4. Sosial dumping (herunder sanitær- og boforhold) 5. Livsfasepolitikk 6. Byggherreforskriften (erfaringer og effekter) 7. Veiledningsmateriell Ergonomianalyse i bygg- og anleggsbransjen i et helhetlig verdikjedeperspektiv: Fra plan til handling (forprosjekt), kr ,- Applikasjon til smarttelefon med informasjon ved strømulykker, kr ,- Privatmarkedet i byggenæringen: Usynlig arbeidsmarked i de tusen hjem?, kr ,- Fondsstyret fastsetter hvert år refusjon til fagforbundene til dekning av lønn og sosiale utgifter for de regionale verneombudene. For 2012 har Fellesforbundet fått refundert kr ,- og Norsk Arbeidsmandsforbund kr ,-. Det er forbundene som har arbeidsgiveransvaret for de regionale verneombudene. Forbundene har rapporterings- og regnskapsplikt overfor Fondsstyret. Arbeidstilsynet utfører sekretariatsfunksjonen for Fondsstyret og Fondet refunderer kostnadene ved dette. Regnskapet viser at Fondsstyret pr forvaltet et fond på kr ,-. Fondet er bygget opp av de overskudd som er akkumulert siden ordningen ble etablert i Et grunnleggende prinsipp for ordningen er at de avgiftspliktige bedriftene skal nyte godt av Fondets midler. En hovedoppgave for Fondsstyret er derfor å sørge for at Fondets midler forvaltes forsvarlig og i henhold til forskriftens bestem melser om dette. På denne bakgrunn har styret valgt å plassere fondsmidlene til 100 % sikkerhet som bankinnskudd. Som det fremgår av regnskapet, fikk Fondet inn 31,3 millioner kroner i avgift i 2012, mot 29,4 millioner i Dette er en økning på 1,9 millioner kroner. Årsresultatet ble redusert fra 2,3 millioner i 2011 til 2 millioner i Det er ikke noe mål at Fondet skal øke. Fondsstyret har derfor tatt initiativ overfor Arbeidsdepartementet for en ytterligere reduksjon av avgiften i Årsregnskapet for 2012 gir et rettvisende bilde av utviklingen av Fondet. Etter Fondsstyrets oppfatning er forutsetningen for fortsatt drift til stede. Årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetningen. Oslo, 11. februar 2013 Ørnulf Halmrast Helge Haukeland Tord Johannesen styrets leder styremedlem styremedlem Heine Nilsen Roar Skjetne Lene Moum styremedlem styremedlem daglig leder Fondet ledes av et styre med fem medlemmer, hvorav to oppnevnes av arbeidstakernes organisasjoner, to av arbeidsgivernes organ isasjoner og ett av Direktoratet for arbeidstilsynet. Arbeids tilsynets representant er styrets leder. I 2012 var alle Fondsstyrets faste medlemmer menn. To av fire varamedlemmer er kvinner. Fondsstyret har i 2012 bestått av: Ørnulf Halmrast (styreleder), Heine Nilsen og Helge Haukeland (arbeidstakersiden) og Trond Johannesen og Roar Skjetne (arbeidsgiversiden). Det er i 2012 gjennomført 6 styremøter der totalt 91 saker er behandlet. De fleste sakene har Fondsstyret har i 2012 besluttet å finansiere følgende prosjekter: Informasjonsbrosjyre om RVO-ordningen (opptrykk), kr ,- Elektronisk portal for sikkerhetsveiledninger, kr ,- Grunnopplæring HMS bygg og anlegg, ,- Veiledning for arbeid i grøft, kr ,- Informasjonsmateriell vedr. driving av tunnel, ,- Verneutstyr: Riktig bruk for bedre helse (åndedrettsvern), kr ,- Mekaniske vibrasjoner ved bruk av trykkluftbor og risiko for HAVS, kr ,- 4 RVO BA årsrapport 2012 RVO BA årsrapport

4 Resultatregnskap Balanse pr Driftsinntekter Note Regnskap 2012 Regnskap 2011 Avgifter Sum driftsinntekter Driftskostnader Refusjoner NAF Refusjoner Fellesforbundet Refusjoner samlinger Sum refusjoner Prosjekter IT-Prosjektet Avskrivninger Administrasjonskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Renteinntekter Rentekostnader Resultat av finansposter Årsoverskudd (årsunderskudd) Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Programvare Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Sum varige driftsmidler - - Omløpsmidler Fordringer Påløpte inntekter Påløpte renteinntekter Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Grunnkapital Fri egenkapital Årets resultat Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 11. februar 2013 Ørnulf Halmrast Heine Nilsen Helge Haukeland styrets leder styremedlem styremedlem Roar Skjetne Trond Johannesen Lene Moum styremedlem styremedlem daglig leder 6 RVO BA årsrapport 2012 RVO BA årsrapport

5 Noter til regnskapet Revisors beretning Regnskapsprinsippet: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fondet inntektsfører den årlige avgiften fra virksomhetene i bygge- og anleggsbransjen for det år avgiften kreves inn for. Utestående avgifter inntektsføres basert på beste estimat. Note 1 Ansatte/godtgjørelse: Fondet har ingen ansatte, og har ikke plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidstilsynet utfører sekretariats funksjonen og Fondet refunderer kostnadene ved dette, det er bl.a. lønn og sosiale utgifter, husleie m.m. Styret har samlet mottatt styrehonorar med kr ,-. Godtgjørelse til revisor for revisjon er kr ,- ekskl. merverdiavgift. Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer. Note 2 Prosjekter: Tilskudd til prosjekter kostnadsføres når utbetalingen finner sted. Informasjonsbrosjyre RVO opptrykk kr ,- HMS-arbeid i bygge- og anleggsnæringen: Systembetingelser for læring og strategier for videreutvikling. kr ,- En studie av helse og eksponering ved driving av tunell kr ,- Sikker bruk av arbeidsutstyr kr ,- Ergonomi i bygg og anlegg ergonomiportal kr ,- Arbeid på tak opptrykk kr ,- Verneutstyr: Riktig bruk for bedre helse (åndedrettsvern) kr ,- Risikofaktorer til arbeidsskader som gir varig mén til arbeidstakere i bygge- og anleggsbransjen kr ,- Elektronisk portal for sikkerhetsveiledninger kr ,- Grunnopplæring HMS bygg og anlegg kr ,- Veiledning for arbeid i grøft kr ,- HMS-arbeid i små og mellomstore bedrifter i bygg- og anleggsnæringen kr ,- Sum kr ,- Note 3 Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Programvare: Kostpris kr ,- Årets tilgang kr ,- Akkumulerte avskrivninger kr ,- Bokført verdi kr ,- Årets ordinære avskrivninger kr ,- Avskrivningstid 5/3 år Note 4 Bundne midler I posten bankinnskudd inngår skattetrekksmidler med kr 5 556,-. 8 RVO BA årsrapport 2012 RVO BA årsrapport

6 Formålet med regionale verneombud Fondets virksomhet var i 2012 regulert av Forskrift om regionale verneombud for byggeog anleggsvirksomhet, fastsatt ved kgl.res. av 19. september 1997, med hjemmel i arbeidsmiljøloven. Pr er Fondets virksomhet regulert i to nye forskrifter, henholdsvis forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område (kapittel 3 og 14-2) og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (kapittel 5). Ordningen med regionale verneombud ble etablert i Formålet med ordningen er å bidra til økt sikkerhet og bedre arbeidsmiljø for arbeidstakere i bygge- og anleggsbransjen. Et særtrekk ved bransjen er at arbeidstakerne flytter seg fra arbeids plass til arbeidsplass. For å redusere risikoen for arbeidsulykker, belastningslidelser og andre arbeidsrelaterte helseproblemer, herunder faren for utstøtning fra arbeidslivet, besluttet Staten å opprette en ordning hvor også verneombudene er mobile og kan operere på tvers av bedriftene innen et geografisk område. Risikoen for ulykkeshendelser og helseskader er høy på arbeidsplasser innen bygg og anlegg. En stadig skiftende arbeidsstokk i den enkelte virksomhet og stadig nye arbeids- og oppdragssteder gjør vernearbeidet vanskelig for virksomhetene. Innslaget av flere arbeidsgivere og utstrakt bruk av utenlandsk arbeidskraft og underentreprenører på samme bygge- og anleggsplass, gjør forholdene uoversiktlige og vernearbeidet komplisert. Det er derfor etablert en ordning med faste regionale verneombud som er i stand til å vurdere forholdene på de midlertidige arbeidsplassene og som kan stimulere virksomhetene til økt egeninnsats på arbeidsmiljøområdet. Dette bidrar til å redusere risikoen for ulykkeshendelser og helseskader og til å skape trygge, gode og ordnede forhold i bygge- og anleggsbransjen. Ved forebyggende arbeid unngår man at arbeidstakere og deres pårørende får redusert sin livskvalitet, samtidig som bransjen kan unngå arbeidsrelaterte budsjettoverskridelser og blir i stand til å levere sine produkter og tjenester innen fastsatt frist. Ordningen med regionale verneombud er et trepartssamarbeid mellom Arbeidstilsynet, arbeids giversiden og arbeidstakersiden i byggeog anleggsbransjen. Et partssammensatt styre har det overordnede ansvaret for Fondets økonomi og for at ordningen med regionale verneombud fungerer etter intensjonene. Fondsstyret kan i tillegg bevilge midler til utredninger, analyser og prosjekter som de regionale verneombudene kan gjøre seg nytte av i sitt arbeid. En oversikt over pågående og avsluttede prosjekter i 2012 finnes på side 13. Mer informasjon om ordningen finnes på Fondets nettsider: Virksomheter som omfattes av ordningen Alle virksomheter innen bygge- og anleggsbransjen omfattes av ordningen med regionale verneombud og er avgiftspliktige. Dette gjelder selv om virksomheten ikke sysselsetter arbeidstakere. I virksomheter som produserer flere typer varer eller tjenester, omfattes bare de aktiviteter som foregår innen bygg og anlegg. Forskriften gjelder også om virksomheten har verneombud, arbeidsmiljøutvalg, verne- og helsepersonell og er organisert. Oppnevning av regionale verneombud De regionale verneombud for anleggsvirksomhet oppnevnes av Norsk Arbeidsmandsforbund, mens ombudene for byggevirksomhet oppnevnes av Fellesforbundet. Ordningen har i 2012 hatt 27 ombud, 14 i byggebransjen og 13 i anleggsbransjen. En oversikt over de regionale verneombudene, adresser mv. finnes på side 26. Avgift til finansieringsfondet Driftsmidler til den regionale verneombudsordningen skaffes til veie gjennom innkreving av en årlig 10 RVO BA årsrapport 2012 RVO BA årsrapport

7 avgift fra virksomheten. Avgiftens størrelse er fastsatt i forskriften og var i ,05 % av virksomhetens lønnsutgifter. Minimumsbeløpet er satt til kr 250,-. For enkeltpersonforetak (uten ansatte) er avgiften kr 250,-. Avgiftsplikten omfatter all bygge- og anleggsvirksomhet, dvs. alle aktiviteter som er knyttet til oppføring, forandring, vedlikehold og riving av bygninger, og til bygging og reparasjon av anlegg. En oversikt over avgiftspliktige virksomheter, basert på Statistisk sentralbyrås standard for næringsgruppering, finnes på side 21. Register over virksomhetene Fondet har i 2012 registrert ca bedrifter som omfattes av ordningen. Av disse bedriftene er ca enkeltpersonforetak, mens ca sysselsetter en eller flere arbeidstakere. Fondets register ble i 2012 elektronisk oppdatert fra Enhetsregisteret i Brønnøysund og på grunnlag av opplysninger fra de regionale verneombudene. Hvordan avgiften beregnes Beregningsgrunnlaget for avgiften er den del av virksomhetens lønnsutgifter som er direkte knyttet til bygge- og anleggsvirksomhet. I praksis innebærer dette at avgiften beregnes av virksomhetens brutto lønnsutgifter (grunnlaget for arbeidsgiveravgiften) foregående år, fratrukket lønnsutgiftene for personell innen administrasjon og/eller annen virksomhet utenom bygg og anlegg. Resultatet danner beregningsgrunnlaget for avgiften. For arbeidsgivere med flere ansatte var avgiften i 2012 satt til 0,05 % av beregningsgrunnlaget, men slik at avgiften minst skal være kr 250,-. For enkeltpersonforetak er avgiften kr 250,-. Innkreving av avgiften Fondets sekretariat krever inn avgiften en gang i året. Normalt skjer dette i april/mai måned. Virksomheter som ikke betaler avgiften innen fristens utløp, vil få purring/varsel om inkasso. Betales ikke avgiften innen varselets frist, går saken til inkasso. Innbetalinger til Fondet Tabellen nedenfor viser hvor mange bedrifter som har betalt avgiften for 2012 og innkommet beløp etter Arbeidstilsynets distriktsinndeling i februar Av innbetalingene kommer kr ,- fra enkeltpersonforetak. Oslobedriftene betalte inn mest penger i 2012, mens de fleste betalende bedriftene ligger i Akershus og Østfold. Som forventet er det færrest registrerte bedrifter i Nord-Norge og lave innbetalingsbeløp fra denne landsdelen. Pågående prosjekter Informasjon om pågående og avsluttede prosjekter finansiert av Fondet Fondsstyret kan bevilge midler til utredninger, analyser og prosjekter. Tilskudd kan gis dersom tiltaket gjelder bygge- og anleggsvirksomhet, ligger innenfor forskriftens formålsparagraf og er Unge arbeidstakere i bygge- og anleggsbransjen - fra skole til arbeidsliv: Utvikling av verktøykasse Ergonomi i Bygg og Anlegg. «En ergonomiportal for bygge- og anleggsnæringen» Risikofaktorer til arbeidsskader som gir varig mén til unge arbeidstakere i bygge- og anleggsbransjen Ansvarlig av en slik art at de regionale verneombudene kan gjøre seg nytte av tiltaket i sitt arbeid. Nedenfor følger en oversikt over pågående prosjekter og prosjekter avsluttet i Mer informasjon om prosjektene finnes på Bevilget beløp (totalbeløp) IRIS (Rogalandsforskning) Kr ,- Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og Fellesforbundet Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn Kr ,- Kr ,- Sikkerhetsveiledninger (hovedprosjekt) Norsk Utleieforening Kr ,- Veiledning for arbeid i grøft Grunnopplæring HMS bygg og anlegg Informasjonsmateriell om helse og eksponering ved driving av tunnel Maskinentreprenørenes Forbund og Norsk Arbeidsmandsforbund Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg og Byggenæringens Forlag Norsk Arbeidsmandsforbund v/bergarbeidsgruppen RVO Anlegg Kr ,- Kr ,- Kr ,- Verneutstyr: Riktig bruk for bedre helse Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Kr ,- Status 2. kvartal 2013 september 2013 juli 2013 desember 2013 mai 2013 desember kvartal 2013 desember 2013 Privatmarkedet i byggenæringen: Usynlig arbeidsmarked i de tusen hjem? Byggenæringens Landsforening, Norsk Teknologi og Fafo Kr ,- desember Distrikt Antall Innbetalt beløp Antall Innbetalt beløp Antall Innbetalt beløp Sum Ergonomianalyse i B&A-bransjen i et helhetlig verdikjedeperspektiv: Fra plan til handling (forprosjekt) Applikasjon til smarttelefon med informasjon ved strømulykker Mekaniske vibrasjoner ved bruk av trykkluftbor og risiko for HAVS (Hånd Arm Vibrasjons Syndrom) Avsluttede prosjekter Fellesforbundet avd. 765 Trondheim Kr ,- NELFO Kr ,- Mesta AS Kr ,- Ansvarlig Bevilget beløp (totalbeløp) mai kvartal 2014 mars 2014 Status Sikker bruk av arbeidsutstyr i bygg og anlegg Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Kr ,- Ferdigstilt Bedriftenes HMS-arbeid og sosial dumping Forskningsstiftelsen Fafo Kr ,- Ferdigstilt Veileder for byggherrer og prosjekterende i forbindelse med bergsprengningsarbeid Livsfaseorientert personalstrategi i bygge- og anleggsbransjen (forprosjekt) Elektronisk portal for sikkerhetsveiledninger (forprosjekt) Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk Kr ,- Ferdigstilt Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) Kr ,- Ferdigstilt Norsk Utleieforening Kr ,- Ferdigstilt 12 RVO BA årsrapport 2012 RVO BA årsrapport

8 Fondsstyrets medlemmer Byggebransjen rapport fra Fellesforbundet Leder: Ørnulf Halmrast Arbeidstilsynet Oslo Vara: Postboks 8174 Dep., 0034 Oslo Haakon Lehmann Tlf.: Medlemmer: Heine Nilsen Fellesforbundet Vara: Postboks 9199 Grønland, 0134 Oslo Steinar Krogstad Tlf.: Helge Haukeland Norsk Arbeidsmandsforbund Vara: Postboks 8704 Youngstorget, 0028 Oslo Erna C. Hagensen Tlf.: Roar Skjetne Byggenæringens Landsforening Vara: Postboks 7187 Majorstuen, 0307 Oslo Ole L. Kjernlie Tlf.: Trond Johannesen Maskinentreprenørenes Forbund Vara: Postboks 505 Sentrum, 0105 Oslo Siri Ulvin Tlf.: Sekretariat: Lene Moum Fondet for regionale verneombud i Kari Jorde Bø bygge- og anleggsbransjen Heidi K Andresen Postboks 22 Sentrum, 0101 Oslo Siri Holgersen Tlf.: Fax: E-post: 1. Situasjonsbeskrivelse Byggeaktiviteten for 2012 har som de siste årene regionale og geografiske forskjeller. Oslofjord- og Vestlandsområdet har en stor byggeaktivitet, hvor bedrifter fortsatt melder om mangel på fagarbeidere. Sør-, Midt- og Nord-Norge har fortsatt en lavere aktivitet på byggsiden enn tidligere år. De aller fleste besøkene skjer hos virksomheter med færre enn 10 ansatte. De regionale verneombudenes (RVO) rapporter viser at det er en økende grad av henvendelser fra arbeidsgivere og ansatte som ønsker oppfølgning etter første byggeplassbesøk. Dialogen som har blitt etablert mellom virksomheten og RVOene gjør at det er lettere å få til råd og veiledning fra RVOene ved senere oppfølgning. Årsrapportene viser også at det er relativt stor økning i utenlandsk registrerte selskaper som utfører eget arbeid, hvor kunnskap om norsk lovverk er meget begrenset. Her er ofte problemer med språklig forståelse og det gjør at kommunikasjons muligheten med virksomhetens ledelse og deres ansatte er veldig begrenset. 2. Personalsituasjonen Tre av RVOene i Fellesforbundet har gjennomført arbeidsmiljøskolen, trinn 2 i Dette er en ytterligere kompetansehevning i forhold til de vedtatte målsetninger i styret om en ønsket utvikling og forbundets kompetansemålsetninger for de regionale verneombudene. den nye databasen for registrering av virksomhets- /byggeplassbesøkene. Fondets sekretariat har sammen med Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund arrangerte en fellesopplæring i forkant av ikrafttredelse av de nye arbeidsmiljøforskriftene. De regionale verneombudene for byggfag har vært på sin årlige fagsamling. Fondsstyrets deltagelse og fellesopplæring, forståelse av nytt og eksister ende regelverket, konkurranserammer for næringen og faglig utvikling for verneombudene har stått i sentrum. De regionale verneombudene har som tidligere år arrangert 40-timer bransjerettet arbeidsmiljøkurs i samarbeid med Byggenæringens Landsforening (BNL) og deres bransjeforeninger. RVOene har arrangert asbestsaneringsopplæring i samarbeid med Norsk Industri. Prosjektdeltagelse og utadrettet informasjon Som tidligere år har mange av de regionale verne ombudene deltatt i arbeidsgrupper knyttet til prosjekter som partene har søkt midler om i Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen. Nettverk opparbeides med lokale medlems bedrifter i EBA og RVOene ser denne mulig heten til samarbeid som nyttig og lærerik. Det er tre verneombud som har gjennomført engelskkurs. Det har vært én langtidssykmelding i Gjennomførte kompetanseutviklingstiltak Fondsstyret har arrangert og gjennomført 3-dagers fellesopplæring for de regionale verneombudene i bygg- og anleggsbransjen om bruk av Prosjektaktiviteten har vært betydelig i 2012, hvor nytt 40-timers grunnopplæringsmateriell i arbeidsmiljø, ergonomiportalen, sikkerhetsveiledninger og Fafo sitt arbeid om HMSkonsekvensene ved bruk av østeuropeisk arbeids kraft har krevd en betydelig arbeids - innsats av RVOene. Informasjon om prosjektene ligger på RVO-ordningens hjemmeside, se 14 RVO BA årsrapport 2012 RVO BA årsrapport

9 RVOene har sitt eget kontaktnett mot videregående skoler lokalt, hvor de er på skoleinformasjon og forteller om arbeidsmiljøloven (AML) og tilhørende regelverk. 4. Gjennomførte arbeidsplassbesøk Forbundets regionale verneombud har som i tidligere år nedlagt betydelig arbeid på det forebyggende plan. Verneombudene har gjennomført 3850 byggeplassbesøk. De har stanset arbeid i henhold til AML 6-3, umiddelbar fare for liv og helse, 1240 ganger. Begrunnelsen for bruk av stansingsretten er i stor grad rettet mot manglende fallsikring og manglende rutiner ved asbestsanering. Byggeplassbesøkene er rettet mot små og mellomstore virksomheter som ikke selv har egne valgte verneombud i virksomheten. Det er en stor økning i stans av utenlandske foretak. Disse stansingene beskriver RVOene som tidkrevende grunnet manglende regelverkskunnskap hos virksomhet og språklige barrierer. Det er en nedgang på 170 byggeplassbesøk fra Nedgangen har sin begrunnelse i én langtidssykmeldt, tidsbruk ved utenlandske foretak og økningen i aktiviteter for mange av RVOene ved deltagelse i prosjekt- og arbeidsgrupper i forbindelse med prosjekter initiert av partene i Fondsstyret. 5. Registrerte arbeidsmiljøutfordringer Arbeid i høyden og manglende bruk av personlig verneutstyr er som tidligere hovedutfordringene som blir belyst. Fellesforbundets RVOere stanset 1240 byggeplasser fordi arbeidsgiverne ikke har sikret arbeidstakerne mot arbeid i høyden. Å veilede om hvordan det kan bli en tryggere arbeidsplass er fortsatt det RVOene bruker mest av sin tid på ved byggeplassbesøkene. De påpeker at bruk av kollektiv sikring er arbeidsgivers ansvar. Bruk av personlig verneutstyr som hjelm, vernebriller, hørselvern og vernefottøy har gjennom de siste årene fortsatt sin positive utvikling. Asbestsanering Det er fortsatt virksomheter som utfører asbest saneringsarbeid med ansatte som ikke har gjennomgått opplæring i henhold til asbestforskriftens krav. Stansingsretten har ved asbestsaneringsarbeid blitt brukt på 42 byggeplasser som verneombudene har besøkt i Med bakgrunn i det arbeidet som gjøres her, er det en stor sannsynlighet for at det også i fremtiden vil bli registrert alvorlige tilfeller av asbest betingede kreftsykdommer. Det er dessverre en bekymringsfull økning i antall utenlandske arbeidstakere som blir eksponert for asbest ved feil sanering. Dette er ofte ved grov utnyttelse fra byggherre eller virksomhet som ikke kjenner eller bruker regelverket. Stoffkartotek og eksponering for ulike helsefarlige kjemiske stoffer Små og mellomstore bedrifter har fortsatt problemer med å få orden på stoffkartotek, herunder å dokumentere en systematisk registrering for kjemiske stoffer. Mange av virksomhetene RVOene besøker, mener de har få helsefarlige stoffer og lite behov for registrering. Det er en viktig forebygging at verneombudene informerer og veileder virksomheten om å etablere gode rutiner på området. Virksomhetene har ansvar for å sikre at ikke arbeidstakerne blir utsatt for helsefarlige kjemikalier, brann- og eksplosjonsfarlige stoffer og giftig eller helsefarlig biologisk materiale. Annet informasjonsmateriell som brukes av Fellesforbundets verneombud RVOene bruker brosjyrene «Velkommen som arbeidstaker i Norge» ved sine bedriftsbesøk. RVOene informerer om RVO-ordningen i kombinasjon med annet informasjons- og veiledningsmateriell de bruker i sin oppsøkende virksomhet. Brosjyren blir oppfattet som informativ og tilbakemeldingen fra virksomhetene og de ansatte er meget bra. Brosjyren gjør at verneombudene blir kontaktet i etterkant av byggeplassbesøkene, hvor bedriftene ønsker mer informasjon og veiledning på hvordan de kan utvikle eget fungerende HMSsystem i sin virksomhet. Det fremkommer ønsker fra RVOene om at de vil ha et tettere samarbeid mellom partene, slik at det utvikles felles bransjemateriell på andre områder hvor de mener de selv ikke har godt nok felles informasjons- og veiledningsmateriell. De anser det som viktig at Fondsstyret skal stå for distribusjon og at materialet er forankret hos partene og blir oppfattet som bransjestandard. Bedriftshelsetjeneste Det er i 2012, som ved tidligere årsrapporter, fortsatt et problem i flere av de mindre virksomheter at bedriftshelsetjeneste ikke fungerer etter hensikten. RVOenes årsrapporter viser fortsatt at det er virksomheter som melder seg ut av ordningen. Avtale mellom byggherre og utførende Ved mange av de byggeprosjekter som de regionale verneombudene besøker, er fraværet av samordningsansvaret etter AML 2-2 en av gjengangerne. RVOene påpeker dette ved sine byggeplassbesøk og gir veiledning og informasjon om hvordan dette kan etableres. Spise-/skiftebrakker og sanitærforhold Brakkeforholdene som er på byggeplasser og kvaliteten på disse er svært varierende, det er liten utvikling i positiv retning for de mindre virksomhetene. Arbeidstakere har ikke tilgang til et sted å skifte, spise-/oppholdsrom og heller ikke til toalett med vaskemulighet. Ved overnattingsrigger er det ikke de samme tilbakemeldingene på problemstillingene fra RVOene. Dette har trolig en sammenheng med at det er større virksomheter som har ansvar på større byggeplasser og at det er en bedre samordning her, samt at RVOene besøker større bygge- og anleggsplasser sjeldnere enn de mindre. Tungt og ensformig arbeid, ergonomiske forhold RVOenes rapporter de siste årene har vist klart at problemstillinger knyttet til ergonomiske forhold oppleves som vanskelige å veilede virksomheter og deres ansatte om. Dette er oftest yrkes-/ bransje rettet og verneombudene har ment at muskel- og skjelettlidelser og andre belastningsskader bør prioriteres. Verneombudene har store forventninger til ergonomiprosjektet som skal ferdigstilles i Prosjektet kartlegger arbeidsoperasjoner for de håndverksfagene som er mest utsatt for uønskede arbeidssituasjoner. Problemstillinger knyttet til ergonomi er omfattende og ofte sammensatte. Målsetningen med prosjektet er å utarbeide en informasjonsportal med veiledningsmateriell for byggenæringen. 6. Samarbeidet mellom de regionale verneombudene og Arbeidstilsynets inspektører Utviklingen fra tidligere år har gjort at det nå ikke blir rapportert inn dårlige eller mangelfulle samarbeids rutiner med Arbeidstilsynet lokalt. 16 RVO BA årsrapport 2012 RVO BA årsrapport

10 Anleggsbransjen rapport fra Norsk Arbeidsmandsforbund 1. Situasjonsbeskrivelse Året 2012 hadde ulike utfordringer landet rundt innenfor maskin- og anleggsbransjen. Noen hadde velfylte ordrebøker mens andre måtte permittere. Vi opplevde også flere konkurser i veletablerte maskinfirma i Midt-Norge og indre Østlandet. Vinteren var stort sett av det milde slaget i Sør- Norge, men deler av Vestlandet fikk store snømengder. Nord-Norge opplevde tørrfrost og mye tele med de utfordringer det gir. Ser en grovt på maskin- og anleggsaktiviteten i Norge er den desidert største aktiviteten i, og rundt, landets største byer. Store bevilgninger innen for samferdselssektoren har utløst flere store kontrakter. Det ser også ut for at kontraktene innenfor drift og vedlikehold av veinettet nå er litt romsligere, og dette har ført til økt maskinaktivitet i en del distrikt. I de nordligste fylkene er det veianleggene som gir størst aktivitet. Kraftutbygging og VA-arbeid i kommunene er vesentlige arbeidsplasser også. I Midt-Norge er det flere store samferdselsprosjekt både i byområdene og i distriktene. VA-anlegg og gang- og sykkelstier gir også god aktivitet. Samferdselsprosjekt innenfor bruer, tunneler og rassikring, dominerer også i Møre og Romsdal. Lignende finner en også på Vestlandet med mange større anlegg. I tillegg pågår det arbeid innenfor flyplass, bybane (Bergen), vindmøller og kraft anlegg. Hardangerbrua, Nord-Europas lengste to-felt hengebru, skal åpnes i Også i Stavanger området er flere store samferdselsprosjekter åpnet mens andre er under oppstart. Det er også god aktivitet innenfor maskinbransjen og flere bolig- og næringsbyggprosjekter. I Agderfylkene er nå aktiviteten bedre igjen med flere samferdselsprosjekt inklusiv gangog sykkelveier. Opparbeiding av boligfelt, minikraftverk og større kraftutbygging pågår. Telemark og Vestfold har større jernbaneutbygginger, E18 og generelt god aktivitet i byområdene. Utbygging av hyttefelt er nå moderat, men det pågår arbeid med minikraftverk, oppgradering av dammer, VA-anlegg og fibernett. Buskerud merket godt første delen av vinteren. Senere når aktiviteten tok seg opp, manglet man fagfolk. Også her er det en del samferdselsprosjekter. VA-anlegg og hyttefelt bidrar også til aktivitet. I tillegg er Kongsberg et stort industrisenter som fører til boligbygging og annen byggeaktivitet. Østfold opplever også stor aktivitet med stort nytt sykehus i flere milliarder klassen og mer motorveiutbygging. Den forholdsvis milde vinteren gjorde at det i Oslo og Akershus, utenom store samferdselsprosjekt, var mye arbeid på kabel og VA-grøfter, i tillegg til bolig- og industribygging. Aktiviteten har vært jevnt over stor. Indre Østlandet har nå Norges største anleggsområde med kombinert jernbane- og veiutbygging. Det pågår også en del tomtearbeid for bolig, VA- og fjernvarmeanlegg, mens det er mindre med hyttefelt som blir opparbeidet. 2. Personalsituasjonen De to regionale verneombuda i Møre og Romsdal og i Trøndelagsfylkene gikk av etter oppnådd pensjonsalder dette året. Begge to fikk sine etterfølgere fra Det var stor søknad til begge disse stillingene. I 2012 har det vært én langtidssykemelding. 3. Gjennomførte kompetanseutviklingstiltak for de regionale verneombudene I løpet av 2012 har det vært mange og jevnlige kompetansetiltak for de regionale verneombudene. De største og utvilsomt viktigste er innføringen av det nye rapporteringssystemet. God, og nok opplæring er avgjørende for å få resultater ut av denne satsingen. En er gjerne ikke kommet fullt så langt som en hadde håpet på i 2012, men resultatet så langt ser veldig bra ut. Den årlige samlingen med Arbeidstilsynet og RVOene i mars er også viktig i felles kunnskapsformidling og opplæring. I tillegg gjennomfører nå de aller fleste regionene gode fellessamlinger i løpet av året. De regionale verneombud har også hatt en ukes samling i Svolvær hvor Fondets administrasjon og Fondsstyret deltok. Her fikk en god informasjon blant annet om den nye RVOordningen og det ble også en gjennomgang av felles mål og utfordringer og byggherreforskriften. De fleste RVOene har også deltatt på gode temadager under anleggsdagene til MEF i januar på Gardermoen og på den store HMS-konferansen i oktober på Lillestrøm. De har også dette året hatt gjennomgang og opplæring i den nye forskriftsstrukturen. Noen har hatt opplæring i arbeidsvarsling og asbestkurs. Flere har deltatt i prosjekter vedtatt av Fondsstyret. Her nevnes: a) undervisningsmateriell grunnopplæring HMS bygg og anlegg, b) helse og eksponering ved driving av tunnel, c) sikker grøft, d) sikkerhetsveiledning for anleggsbransjen med flere. I tillegg har det vært opplæring i ulike forskrifter, opplæring av nye RVOer, inkluderende arbeidsliv, bergsprenging, forståelse av kjøretøy- og førerkortforskriften, og arbeid med koordinatorskolen. Kurs/seminar gjennomført av de regionale verneombudene I 2012 har RVOene forelest om HMS og arbeidsliv på videregående skoler VG2. I tillegg har de forelest om faren med bergborestøv, om grøfte sikkerhet, bilsikkerhet i hverdagen og ulik bedrifts- og verneombudsinformasjon. Opplæring av nye RVOer, dataopplæring, sikkerhetskurs og AML-opplæring av verneombud er også en del av RVOenes bidrag. 4. Gjennomført arbeidsplassbesøk I 2012 ble det utført 2216 arbeidsplassbesøk, hovedsakelig på små og mellomstore bedrifter. Dette utgjør 138 besøk mindre enn i 2011, og 220 besøk lavere enn RVOenes måltall på 2436 for Noe skyldes nok deltakelse i prosjekter og én langtidssykemelding. Flere av RVOene ligger litt under måltallet, og med deltakelse i flere av prosjektene til Fondsstyret har de derfor redusert sine samlede måltall for 2013 til Noen av RVOene deltar også på OKAB-møter og fagforum for arbeidsutstyr i Trondheim. 5. Registrerte arbeidsmiljøutfordringer Stansing av arbeid Det har i 2012 vært gjennomført 46 stanser etter 6-3 i arbeidsmiljøloven. Dette er 22 færre enn i 2011, men samme antall som i Stansing er gjennomført der det er fare for liv og helse. Det er en jevnlig diskusjon mellom RVOene om bruken av stansingsretten blir brukt så ofte som den kanskje burde. Stansingsgrunner Det er mange stansingsgrunner, men de hyppigste er: Manglende dokumentasjon på førerbevis Manglende sikring i høyden Manglende verneutstyr Manglende sertifisering av maskiner Usikret og farlig grøftearbeid Kommentarer til økning/reduksjon i fht foregående år Det er stanset færre grøfter dette året. Det er en økning i mangel på førerbevis, mens de andre områdene er omtrent som i De største gjengangere av påviste feil Av det nye rapporteringssystemet kan man lese ut alt, og det som desidert topper er mangel på og utgåtte ID-kort. Deretter følger manglende sertifisering og kontroller på maskinparken. Som nr. 3 følger mangel på spise-, skiftebarakker og toaletter. Som nr. 4 er manglende verneombud, og på 5. plass manglende dokumentasjon hos fører. Økning/reduksjon hos de såkalte gjengangerne Det er en klar trend på at respekten for ID-kort ser ut for å dale. Manglende sertifisering på maskiner og manglende førerbevis er betenkelig. Med den stygge ulykkesstatistikken som er i anleggs bransjen kan en også merke seg mangelen av verneombud i mange bedrifter. 18 RVO BA årsrapport 2012 RVO BA årsrapport

11 Særlig om spise-/skiftebarakker og sanitærforhold De store entreprenørene har gode barakker, men de er «overbefolket» til tider (rigget f.eks. til 50 personer, men er gjerne opp til 80). Manglende renhold er et problem til tider. Når det gjelder de mindre og småentreprenørene, er det en gjenganger med manglende fasiliteter. Dette kommer det aldri til å bli noe bedre orden på før det foreligger en egen forskrift om spise-, skifte- og toalettforhold. Byggherrer viser heller ikke noe vilje til å stille krav til entreprenørene. Lyspunktet er at to av RVOene nå ser at noen få entreprenører har skaffet seg «barakke på hjul», og dette er en stor forbedring. 6. Samarbeid mellom de regionale verneombud og Arbeidstilsynets inspektører Generelt gode tilbakemeldinger. I én region ser det ut som det «halter» litt, men bildet er vel også som en RVO skriver: «Når det gjelder samarbeidet med Arbeidstilsynet, har jeg ikke lenger noe å klage på». Samarbeidet med Fellesforbundets regionale verneombud er også godt. Dette vises ved samlinger, felles prosjektarbeid og i det daglige arbeidet. 7. Oppfølging av virksomhetsplanen Årets virksomhetsplan hadde mange punkt (18 totalt). Generelt har en fått gjennomført planen i stor grad. På tre punkter oppnådde en ikke helt målsettingen: Punkt 1: En oppnådde ikke måltallet for virksomhetsbesøk. Begrunnelse gitt under punkt 4. Punkt 4: Det ble ikke gjennomført «egne» 40-timerskurs innenfor HMS-opplæring. Punkt 15: «Vurdere mulig felles arbeidsområde i sammen med den nyoppretta bransjekontakten for bygg- og anleggsbransjen til Arbeidstilsynet». Dette punktet ble ikke gjennomført i Samlet sett et godt arbeidsår med mye godt HMS ute i bedriftene og på arbeidsplasser. I tillegg mange dagsverk i planer og prosjekt i det forebyggende arbeidet. Avgiftspliktige virksomheter etter Statistisk sentralbyrås standard for næringsgruppering Næringshovedområdet omfatter generell byggeog anleggsvirksomhet og bygge- og anleggsvirksomhet som krever spesialisering. Den omfatter nybygging, reparasjoner, tilbygging og ombygging, oppføring av prefabrikkerte bygninger eller konstruksjoner på stedet, samt bygninger og konstruksjoner av mer midlertidig karakter. Generell bygge- og anleggsvirksomhet omfatter oppføring av boligbygninger, kontor- og forretningsbygninger, lager- og industribygninger, offent lige bygninger, driftsbygninger til jordbruket mv. eller anlegg som veier, bruer, tunneler, jernbaner, lufthavner, havner og andre vannprosjekter, vanningssystemer, kloakksystemer, industrianlegg, rørledninger og kraftledninger, idrettsanlegg mv. Arbeidet kan utføres for egen regning eller på honorar- eller kontraktbasis. Deler av arbeidet og alt praktisk arbeid kan settes bort til underentreprenører. Enheter som har det overordnede ansvar for et byggeprosjekt er gruppert her. Næringshovedområdet omfatter også reparasjon og vedlikehold av bygninger og anlegg. Næringshovedområdet er delt inn i tre næringer: Oppføring av bygninger (næring 41), Anleggsvirksomhet (næring 42) og Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet som utelukkende utføres som et ledd i bygge- og anleggsprosessen (næring 43). Utleie av bygge- og anleggsmaskiner og utstyr med operatør grupperes sammen med den spesifikke bygge- og anleggsaktiviteten som utføres med dette utstyret. 41 Oppføring av bygninger Omfatter oppføring av alle typer boligbygninger, fritidsbygninger kontor- og forretningsbygninger, lager- og industribygninger, offentlige bygninger og driftsbygninger i jordbruket m.v. Næringen omfatter nybygging, reparasjoner, tilbygging, ombygging, oppføring av prefabrikkerte bygninger på stedet og bygninger av midlertidig karakter Oppføring av bygninger Omfatter komplett oppføring av bygninger til bolig eller annet enn bolig, for egen regning for salg eller på honorar- eller kontraktbasis. Deler av eller hele byggeprosessen kan settes bort til underentreprenører. Dersom bare spesialiserte deler i byggeprosessen gjennomføres, grupperes aktiviteten under Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet (næring 43) Oppføring av bygninger Omfatter oppføring av alle typer boligbygninger: eneboliger, flerbolighus, boligblokker mv., alle andre bygningstyper: bygninger for industriell produksjon f.eks. fabrikker, verksteder mv., sykehus, skoler, kontorbygninger, hoteller, butikker, kjøpesentre, restauranter, lufthavnsbygninger, idrettshaller, parkeringshus, lagerbygninger, kirker mv. og oppføring av prefabrikkerte bygninger på stedet. Omfatter også ombygging, reparasjon og vedlikehold av alle typer bygninger. Oppføring av industrianlegg unntatt bygninger grupperes under Bygging av andre anlegg ikke nevnt annet sted. Arkitekt- og ingeniørvirksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet. Byggeprosjektledelse grupperes under 71.1 Arkitekt- og teknisk konsulentvirksomhet. 42 Anleggsvirksomhet Næringen omfatter generell anleggsvirksomhet, dvs. nybygging, reparering, tilbygging, ombygging, 20 RVO BA årsrapport 2012 RVO BA årsrapport

12 oppføring av prefabrikkerte konstruksjoner på stedet samt anlegg av midlertidig karakter. Inkludert er større anleggsarbeider som motorveier, veier, bruer, tunneler, jernbaner, lufthavner, havner og andre vannprosjekter, kunstvanningssystemer, kloakksystemer, industrianlegg, rør ledninger og kraftledninger, utendørs idrettsanlegg mv. Dette arbeidet kan utføres for egen regning eller på honorar- eller kontraktbasis. Deler av arbeidet og alt det praktiske arbeidet kan settes bort til underentreprenører Bygging av veier og jernbaner Bygging av veier og motorveier Omfatter bygging av motorveier, veier, gater og andre ferdselsårer for kjørende og gående trafikanter, asfaltering av veier, maling og annen oppmerking av veier, oppsetting av motorvern, trafikkskilt o.l. og anlegg av landingsbaner. Installasjon av gatebelysning og elektriske signalanlegg grupperes under Elektrisk installasjonsarbeid. Arkitekt- og ingeniørvirksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner Omfatter bygging av jernbaner og undergrunnsbaner. Installasjon av belysning og elektriske trafikksignal anlegg grupperes under Elektrisk installasjonsarbeid. Arkitekt- og ingeniørvirksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet. Byggeprosjektledelse grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet Bygging av bruer og tunneler Omfatter bygging av bruer herunder konstruksjoner for motorvei over bakkenivå og tunnelanlegg. Installasjon av belysning og elektriske trafikksignalanlegg grupperes under Elektrisk installasjonsarbeid. Arkitekt- og ingeniørvirksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet. Byggeprosjektledelse grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirk somhet Bygging av vann- og kloakkanlegg, og anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon Bygging av vann- og kloakkanlegg Omfatter bygging av forsyningsledninger for transport av væsker med tilhørende bygninger og konstruksjoner som er integrert i disse systemene, slik som: rørledninger over lange avstan der i byområder og hovedledning og fordelings nett for vannforsyning, kunstvanningssystemer (kanaler), reservoarer, renovasjons anlegg inklusiv reparasjon, renseanlegg og pumpestasjoner. Omfatter også brønnboring. Prosjektledelse i forbindelse med anleggsvirksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon Omfatter bygging av ledningsnett til elektrisitetsforsyning og telekommunikasjon og byggverk som er en integrert del av systemet. Omfatter også kraftanlegg. Prosjektledelse i forbindelse med anleggsvirksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet Bygging av andre anlegg Bygging av havne- og damanlegg Omfatter bygging av kanalsystemer, havne- og damanlegg, lystbåthavner (marinaer), sluser mv. og diker og demninger. Omfatter også oppmudring av havne- og kanalsystemer. Prosjektledelse i forbindelse med anleggsvirksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet Bygging av andre anlegg ikke nevnt annet sted Omfatter bygging av industrianlegg unntatt bygninger, f.eks. raffinerier og kjemikaliefabrikker, bygging av andre anlegg unntatt bygninger som f.eks. utendørs idrettsanlegg. Omfatter også oppdeling og utvikling av landeiendom med f.eks. veier, infrastruktur mv. Installasjon av industrimaskiner og utstyr grupperes under Installasjon av industrimaskiner og utstyr. Oppdeling av fast eiendom i parseller uten samtidig å forbedre jordsmonnet grupperes under Kjøp og salg av egen fast eiendom. Prosjektledelse i forbindelse med anleggsvirksomhet grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet. 43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet Næringen omfatter spesialisert bygge- og anleggs virksomhet, dvs. utførelse av deler av bygging og anlegg eller forberedelser for det. Det dreier seg normalt om spesialisering innenfor et område som er felles for forskjellige konstruksjoner og som krever spesielle ferdigheter eller spesial utstyr, f.eks. peling, fundamentering, råbygg, betongarbeide, murerarbeid, bro legging, stillasarbeid, taktekking mv. Oppføring av stålkonstruksjoner er inkludert med den forutsetning at delene ikke er produsert av samme enhet. Bygge- og anleggsarbeid som krever spesialisering utføres for det meste som del entreprise, men spesielt innenfor reparasjon blir det også gjort direkte til eieren av eiendommen. Næringen omfatter installasjoner og ferdiggjøring av bygninger: Alle typer installasjoner som får bygningen eller anlegget til å fungere er inkludert. Disse aktivitetene utføres normalt på byggeplassen, men deler av arbeidet kan utføres i spesialverksteder. Inkludert er aktiviteter som rørleggerarbeid, installasjon av varme- og ventilasjonsanlegg, antenner, alarmsystemer, elektrikerarbeid, installasjon av sprinkleranlegg, heiser og rulletrapper mv. Isoleringsarbeid (vann, varme, lyd), blikkenslagerarbeide, kjøleanlegg til næringsvirksomhet, installasjon av belysnings- og trafikksignalanlegg til veier, jernbaner, lufthavner, havner mv. er inkludert. Inkludert er også reparasjon og vedlikehold av de ovenfor nevnte aktiviteter. Ferdiggjøring av bygninger omfatter aktiviteter som glassmesterarbeid, malerarbeid, tapetsering, gulvlegging, legging av fliser, parkett og vegg-til-vegg-tepper, sliping av gulv, snekring, akustisk arbeid, utvendig rengjøring mv. Inkludert er reparasjon og vedlikehold av de ovenfor nevnte aktiviteter. Utleie av utstyr med personale er gruppert sammen med den relaterte byggevirksomheten Riving og grunnarbeid Omfatter grunnarbeid og klargjøring av byggeplassen, herunder riving og fjerning av eksisterende bygninger og andre konstruksjoner Riving av bygninger og andre konstruksjoner Omfatter riving av bygninger og andre konstruksjoner Grunnarbeid Omfatter klargjøring av byggeplasser: utgraving, drenering, graving av grøfter, rensking, sprenging, sortering, planering, bortkjøring og deponering av masser mv. og forberedende anleggsarbeider i forbindelse med utvinning av mineraler og gruvedrift, unntatt for olje- og gassfelt. Omfatter også dreneringsarbeid innenfor jordbruk og skogbruk. Boring etter olje eller gass grupperes under hhv Utvinning av råolje og Utvinning av naturgass. Rensing av jord grupperes under Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet. Brønnboring grupperes under Bygging av vann- og kloakkanlegg. Graving av sjakter grupperes under Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet Prøveboring Omfatter prøveboring og uttak av prøver med henblikk på bygge- og anleggsvirksomhet, geofysiske, geologiske eller lignende formål. 22 RVO BA årsrapport 2012 RVO BA årsrapport

alt det praktiske arbeidet kan settes bort til

alt det praktiske arbeidet kan settes bort til NÆRINGSHOVEDOMRÅDE BYGGE- OG ANLEGGS- VIRKSOMHET Næringshovedområdet omfatter generell byggeog anleggsvirksomhet og bygge- og anleggsvirksomhet som krever spesialisering. Den omfatter nybygging, reparasjoner,

Detaljer

Årsoversikt 2011 fra Fondsstyret

Årsoversikt 2011 fra Fondsstyret Regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen Årsoversikt 2011 fra Fondsstyret Oslo, APRIL 2012 Innhold Forord...2 Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Noter til regnskapet...6 Revisjonsberetning...7

Detaljer

Årsoversikt 2010 fra Fondsstyret

Årsoversikt 2010 fra Fondsstyret Regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen Årsoversikt 2010 fra Fondsstyret Oslo, APRIL 2011 Innhold Forord... 2 Styrets årsberetning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 5 Noter til regnskapet...

Detaljer

R E G I O N A L E V E R N E O M B U D I B Y G G E - O G A N L E G G S B R A N S J E N. Årsoversikt 2009

R E G I O N A L E V E R N E O M B U D I B Y G G E - O G A N L E G G S B R A N S J E N. Årsoversikt 2009 R E G I O N A L E V E R N E O M B U D I B Y G G E - O G A N L E G G S B R A N S J E N Årsoversikt 2009 fra Fondsstyret OSLO, MAI 2010 Innhold Forord... 2 Styrets årsberetning... 3 Resultatregnskap... 4

Detaljer

Årsrapport 2013. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret

Årsrapport 2013. Fra Fra Fondsstyret. Fondsstyret Årsrapport 2013 Fra Fra Fondsstyret Fondsstyret februar Mars 2014 2013 Innhold Forord 3 Forord 4 Styrets årsberetning 6 Resultatregnskap 7 Balanse pr. 31.12 8 Noter til regnskapet for 2013 9 Revisors beretning

Detaljer

Årsrapport 2014. Fra Fra Fondsstyret. fondsstyret

Årsrapport 2014. Fra Fra Fondsstyret. fondsstyret Årsrapport 2014 Fra Fra Fondsstyret fondsstyret februar Mars 2015 2013 Innhold 3 Forord 4 Fondsstyrets medlemmer 5 Styrets årsberetning 7 Resultatregnskap 8 Balanse pr. 31.12 9 Noter til regnskapet for

Detaljer

Forsla til forbedrin i forskriftsteksten til n RVO forskrift Ny tekst i rodt. Flyttet/redigert blått. Slettes i gront

Forsla til forbedrin i forskriftsteksten til n RVO forskrift Ny tekst i rodt. Flyttet/redigert blått. Slettes i gront Ny tekst i rodt. Flyttet/redigert blått. Slettes i gront Vedlegg Utkast til forskrift om regionale verneombud for visse bransjer BNL forslag til ny forskrift Dato: 26. Oktober 2009 Vedlegg Utkast til forskrift

Detaljer

Tilsynsmetodikk og erfaringer med tilsyn hos entreprenører i Bygg- og anlegg

Tilsynsmetodikk og erfaringer med tilsyn hos entreprenører i Bygg- og anlegg Tilsynsmetodikk og erfaringer med tilsyn hos entreprenører i Bygg- og anlegg myndighet på arbeidsmiljøet 1893-2014. Gunnar Løvås Midt- Norge foredrag Steinkjer kommune verneombud 05.03.2014 2 Nøkkeltall

Detaljer

Regionale verneombud bidrar til et godt og sikkert arbeidsmiljø!

Regionale verneombud bidrar til et godt og sikkert arbeidsmiljø! Regionale verneombud bidrar til et godt og sikkert arbeidsmiljø! Formålet med den regionale verneombudsordningen er å bidra til at helse-, miljø- og sikkerhets forholdene (HMS) er i samsvar med arbeidsmiljøloven

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen. Årsrapport 2015

Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen. Årsrapport 2015 Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen Årsrapport 2015 Fra fondsstyret Mars 2016 Innhold 3 Forord 4 Formålet med regionale verneombud 5 Avgift og virkeområde 6 Byggebransjen årsrapport

Detaljer

Høringsnotat om klargjøring av virkeområdet til ordningen med regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen

Høringsnotat om klargjøring av virkeområdet til ordningen med regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen Høringsnotat om klargjøring av virkeområdet til ordningen med regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen 13. juli 2017 Side 1 av 7 1 Innledning Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Visualisering av god HMS på byggeplassen Endringer av holdninger Praksis/oppfølging

Visualisering av god HMS på byggeplassen Endringer av holdninger Praksis/oppfølging 12. November 2007, Tekniske Foreningers Servicekontor HMS for hele bygge- og anleggsprosessen på byggeplassen Endringer av holdninger Praksis/oppfølging av Tom Ekeli, Byggenæringens Forlag AS Bakgrunn

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Vedlegg Utkast til forskrift om regionale verneombud for visse bransjer

Vedlegg Utkast til forskrift om regionale verneombud for visse bransjer 26/10 '09 13:36 FAX 004722242725 LOVAVDELINGEN lj 007 Vedlegg Utkast til forskrift om regionale verneombud for visse bransjer Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdeparternernet xxxxxx med hjemmel i lov

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forslag om utvidelse av ordningen med regionale verneombud til renholdsbransjen og hotell- og restaurantbransjen

Forslag om utvidelse av ordningen med regionale verneombud til renholdsbransjen og hotell- og restaurantbransjen Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr. e-post postmottak@aid.dep.no Sted/Dato: 22. oktober 2009 Deres ref: 200903451-/OLI Vår ref: SU/Felles/ 2 21/2009 Forslag

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 7 430 007 430 210 Annen driftsinntekt 6 266 464 285

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

Regionalt verneombud Anders Johnsen

Regionalt verneombud Anders Johnsen Regionalt verneombud Anders Johnsen 4 Er bygningsarbeidere g mindre verdt enn andre? 5 Regionale verneombud Den regionale verneombudsordningens formål er å bidra til bedre sikkerhet og arbeidsmiljø for

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Medlemsmøte NHO-service Renhold

Medlemsmøte NHO-service Renhold Medlemsmøte NHO-service Renhold Kari Birkeland prosjektleder 27.11.2014 1 Mål for s satsing i renholdsnæringen skal bidra til at alle arbeidstakere i næringen får lovlige lønns- og arbeidsbetingelser for

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Bedre arbeidsmiljø for enmannsbedriften

Bedre arbeidsmiljø for enmannsbedriften Bedre arbeidsmiljø for enmannsbedriften Innhold Samarbeid med de regionale verneombudene vil kunne gi deg kunnskap og bistand til å løse helse, miljø og sikkerhetsspørsmål på bygge- og anleggsplassen.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 2 144 479 764 848 Offentlige tilskudd 2 3 353 284 2 414 364 Andre

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

OPPHEVET Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

OPPHEVET Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) OPPHEVET Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Utskriftsdato: 15.12.2017 09:20:52 Status: Historisk Dato: 21.4.1995 Utgiver: Arbeidsdepartementet

Detaljer

Sikring ved arbeid på tak minimumskrav

Sikring ved arbeid på tak minimumskrav Sikring ved arbeid på tak minimumskrav Dette dokumentet beskriver god praksis for arbeid på tak. Informasjonen vil hjelpe deg til å utføre arbeidet på en sikker og trygg måte og slik at du oppfyller kravene

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Sprengningsdagen 24.01.2013

Sprengningsdagen 24.01.2013 Sprengningsdagen 24.01.2013 «Er byggherreforskriften en pest og ei plage, eller en velsignelse for anleggsnæringen» Byggherreforskriften og bakgrunn for s satsning overfor byggherremiljøene. Byggherreforskriftens

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 www.sha-koordinator.no www.arbeidsliv.info Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Hermod Pettersen, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013,

Hermod Pettersen, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, , nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, KTF KranTeknisk forening KTF ble stiftet 16. mars 1979. Hensikten med stiftelsen var å etablere et fagmiljø som i samråd med aktuelle myndigheter kunne arbeide for å

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) Side 1 av 8 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) DATO: FOR-2009-08-03-1028 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`'

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`' Årsregnskap Norges Triatlonforbund 2016 '()\) Zr`' Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 1 989 052 2 144 479 Offentlige tilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Visualisering av god HMS på byggeplassen Endringer av holdninger / Praksis og oppfølging

Visualisering av god HMS på byggeplassen Endringer av holdninger / Praksis og oppfølging 20. oktober 2009, Tekniske k Foreningers Servicekontor HMS for hele bygge- og anleggsprosessen Visualisering av god HMS på byggeplassen Endringer av holdninger / Praksis og oppfølging g av Tom Ekeli, Byggenæringens

Detaljer

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften Kjell-Ivar By Status november 2010 Byggherreforskriften Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som har reell påvirkning på arbeidsmiljøet i prosjektet! Det er en forskrift

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720,

Detaljer