Mal for oppgaveskriving

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mal for oppgaveskriving"

Transkript

1 Fakultet for samfunnsfag Mal for oppgaveskriving Utarbeidet av Asbjørn Johannessen Innhold 1. Innledning Den tekniske utformingen av oppgaven... 3 Oppsett... 3 Brødtekst... 3 Sidenummerering... 3 Linjeavstand... 3 Avsnitt... 4 Overskrifter... 4 Fotnoter Disponering av oppgaven... 4 Forside... 4 Tittelside... 5 Forord... 5 Innholdsfortegnelse... 5 Sammendrag... 5 Antall sider Referanser... 6 Egen framstilling av andres tekster... 6 Hele referansen i parentes... 6 Forfatter framheves... 7 Direkte sitater... 7 Monografier og antologier... 8 Hvilket utgivelsesår skal oppgis?... 9 Sekundærkilder Informasjon fra internett Vurdering av kvalitet Referanser Litteraturliste Monografier Antologier Artikler i tidsskrift Debattinnlegg, kronikker og lignende i avis Nyhetsartikler og lignende i avis Institusjon, organisasjon eller komite som forfatter Offentlige dokumenter Informasjon fra internett Film og TV Referanser til regelverk og vanlige rettskilder

2 Vedlegg Eksempel på litteraturliste Vedlegg Har du fulgt prosedyrene som er beskrevet i malen?

3 1. Innledning Ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag (SAM), skriver studenter forskjellige typer oppgaver, og det er visse prosedyrer og regler for hvordan slike faglige tekster skal utformes. Det er forskjellige standarder for hvordan man skriver faglige tekster, og i denne manualen bruker vi Chicagomanualen («author-date system»). Denne er tilgjengelig som bok: The Chicago Manual of Style (16. utgave, 2010). En kortversjon av manualen ligger på nettet: ( ). Studenter ved SAM skal følge reglene som er beskrevet i denne malen/manualen. Noen institutter/utdanninger ved SAM har andre maler, og da skal disse brukes. Man skal altså bruke den manualen / de manualene som instituttet/utdanningen har bestemt å bruke. På lærlingesenteret ved HiOA er det en rekke lenker som kan være til hjelp når man skriver oppgaver: 2. Den tekniske utformingen av oppgaven Oppsett I alle typer oppgaver skal man bruke forhåndsinnstilte marger og topptekst og bunntekst i det tekstbehandlingsprogrammet man bruker. Høyremargen kan være åpen, slik som i denne malen, eller blokkjustert med rett marg også på høyre side. Brødtekst Den fortløpende teksten betegnes som brødtekst. Det er ingen regler for hvilken skrifttype man kan bruke, men skriftstørrelsen på brødteksten skal være 12 punkter. I Word velger man type skrift og størrelse under: «Hjem» og «Skrift». Det skal være samme skrifttype på brødteksten i hele oppgaven. Tekst kan utheves ved å bruke kursiv, ikke fet skrift eller understreking. Sidenummerering Oppgavene skal ha sidenummer. Det er forskjellige måter å plassere sidenummer på (øverst/nederst, midtstilt/indre/ytre og så videre). Det er valgfritt hvor man plasserer sidetallet. Sidetall settes inn under «Sett inn» og «Sidetall». Hvis man plasserer sidetallet til venstre og høyre, skal oddetall være på høyre side. Linjeavstand Linjeavstand skal være 1,5. Linjeavstand justeres på et av ikonene under: «Hjem» og deretter «Avsnitt» hvor man så velger «Linje- og Avsnittsavstand» og

4 Avsnitt Det skal være ekstra mellomrom (linjeskift) mellom avsnitt. Man trykker på «Enter» når man begynner på nytt avsnitt. Avsnitt må ikke være for lange, men heller ikke for korte. Ha gjerne 4-5 avsnitt på hver side. Det som står i et avsnitt skal naturlig høre sammen der. Overskrifter Det kan være to, eventuelt tre nivåer på overskrifter. Første nivå (hovedoverskriften) kan eksempelvis skrives med samme skrifttype som brødteksten med 14 punkter og fet skrift. Underoverskrifter (nivå 2) kan også skrives med samme skrifttype og størrelse som brødteksten, men med fet skrift. Et eventuelt tredje nivå kan skrives med samme skrift og størrelse som brødteksten, med kursiv. Det skal ikke være mellomrom, men vanlig linjeavstand mellom overskrift og tekst (jamfør hvordan det er gjort i denne malen). Hovedoverskriften (nivå 1) kan nummereres, men det er ikke nødvendig å nummerere overskrifter på nivå 2 og 3 (se hvordan det er gjort i denne manualen). Fotnoter Internettadresser kan oppgis i fotnoter. Også annen supplerende informasjon kan oppgis i fotnoter. 3. Disponering av oppgaven Det stilles visse krav til hva som skal være med i en faglig oppgave, og hvordan den bygges opp (disponeres.) Forside Hva som skal være med på forsiden er avhengig av hvilken type oppgave det er snakk om. Arbeidskrav har standardiserte forsider som skal fylles ut. Forsiden på en bacheloroppgaver og masteroppgaver skal inneholde: Oppgavens tittel (24 pkt.). Navn / studentnummer på forfatter(e) (16 pkt.). Hvilken type oppgave det er, for eksempel masteroppgave i sosialt arbeid (12 pkt.). Utdanningsinstitusjon: Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag, eventuelt hvilken utdanning (12 pkt.). 4

5 På forsiden kan man bruke skrifttypen Times New Roman (fet skrift), og den punktstørrelsen som er nevnt i parentes ovenfor. Tittelside Masteroppgaver skal ha en tittelside med samme opplysninger som forsiden, og i tillegg skal det oppgis publikasjonsår. Tittelside er ikke nødvendig for andre type av oppgaver. Forord I bachelor og masteroppgaver er det vanlig med et forord der man kort skriver litt om bakgrunnen for oppgaven og takker personer og institusjoner som har vært til hjelp med oppgaven. Under forordet skriver man sted, dato og navn på forfatter(e). Innholdsfortegnelse Etter forordet følger innholdsfortegnelse. Den gir leseren et første inntrykk av hva oppgaven handler om. Her skrives hoved- og underoverskrifter. Tekstbehandlingsprogrammer gir muligheter for automatisk å lage innholdsfortegnelsen. I Word lager man innholdsfortegnelsen ved å sette markøren der man vil plassere innholdsfortegnelsen samt går til «Referanser» og så «Innholdsfortegnelse.» Innholdsfortegnelsen kan endres ved å bruke «Oppdater tabell» under «Referanser». Da endres både sideangivelser og de endringer som eventuelt er gjort på overskrifter. Se på innholdsfortegnelsen i denne malen. Sammendrag Masteroppgaver skal ha et sammendrag på både norsk og engelsk, der man kort presenterer bakgrunnen for oppgaven, problemstilling, metode, resultater og diskusjon. Sammendraget bør være på cirka én side. Prosjektoppgaver og fordypningsoppgaver kan også ha sammendrag dersom man finner det hensiktsmessig. Antall sider Omfanget (antall sider) er avhengig av hvilken type oppgave det er snakk om. Man må undersøke hva som er maksimalt (eventuelt minimalt) antall sider for den oppgaven man skriver og holde seg til det. 5

6 4. Referanser Å skrive oppgaver innebærer å lese og bruke tekster som andre har skrevet, og det er da et krav at det skal refereres til, eller henvises til, den litteraturen vi bruker. Vi finner vanligvis relevant informasjon i bøker, tidsskrifter og på internett. I dette kapitlet viser vi hvordan vi refererer til bøker og tidsskriftartikler. Referering til internett omtales i kapittel 5. Når vi bruker foreliggende tekster kan vi enten omformulere teksten med egne ord, eller sitere teksten ordrett. Egen framstilling av andres tekster Vi anbefaler å omskrive teksten, og ikke bruke så mye direkte sitater. Om skrivning med dine egne ord viser leseren at du har forstått det du referer. Når vi bruker det andre har skrevet skal det alltid henvises til forfatter(e), utgivelsesår og sidetall. Hvis det ikke er oppgitt forfatternavn på publikasjonen henvises til utgiver. Det er to ulike måter å skrive referanser på. Man kan enten ta hele referansen i parentes etter det vi referer, eller man kan fremheve forfatterne i den løpende teksten. Det er en fordel at man finner den formen som passer best for ens egen skrivestil og i størst mulig grad holder seg til den i alle fall i ett og samme dokument. Hele referansen i parentes Referansen kommer til slutt i den setningen eller det avsnittet vi skriver, for eksempel: Usikkerhet og tvetydighet er viktig for å forklare iverksetting og bruk av styringssystemer i organisasjoner (Johnsen 2007, 213). Hvis det er to eller tre forfattere skriver vi etternavnet til alle: (Johannessen, Tufte og Veiden 2006, 90). Hvis det er flere enn tre forfattere, skriver man navnet til den førstnevnte, deretter mfl. for eksempel: (Johannessen mfl. 2011, 47). Ved denne måten å referere på skal det i parentes kun stå etternavn på forfatter(e), utgivelsesår og sidenummer. Det skal være komma etter utgivelsesår, og punktum etter sluttparentesen (ikke punktum etter setningen, før den første parentesen). Oppgaver skal vanligvis vurderes, og det skal derfor være sidetall på referanser slik at veiledere og sensorer kan finne fram til informasjonen som det henvises til, dersom de har behov for det. Hvis det er en generell henvisning til en bok, og ikke til bestemte sider i den, skrives ikke sidetall For eksempel: Åge Johnsen (2007) har skrevet en bok om resultatstyring i offentlig sektor. 6

7 Hvis det på samme sted henvises til flere publikasjoner, oppgis de i rekkefølge etter utgivelsesår (den eldste først), og semikolon mellom publikasjonene: (Halvorsen 1997, 41; Olsen 2000, 101; Vabo 2004, 23). Hvis vi henviser til en forfatter som har utgitt flere publikasjoner samme år, skriver vi bokstaver (i alfabetisk rekkefølge) etter publiseringsåret for å skille mellom publikasjonene, for eksempel: (Johnsen 2002a, 52) (Johnsen 2002b, 47). Hvis det på samme sted henvises til flere publikasjoner av samme forfatter(e), skriver vi forfatternavn, publiseringsår og sidetall for de ulike publikasjonene (i parentes), atskilt med semikolon: (Johnsen 2001, 89; 2003, 79). Det kan også være aktuelt å henvise til publikasjoner der det ikke er oppgitt navn på forfatter, og referansen kan være en organisasjon, tidsskrift, magasin eller avis, for eksempel (Statistisk sentralbyrå 2012, 98), (Velferd 2012, 18-20), (Aftenposten 2012, 10). Forfatter framheves Navnet på forfatter(e) kan framheves som en del av den fortløpende teksten, for eksempel: Åge Johnsen (2007, 213) skriver at usikkerhet og tvetydighet er viktig for å forklare iverksetting og bruk av styringssystemer i organisasjoner. Her er det kun utgivelsesår og sidetall som står i parentes. Det er ingen regel om vi skal ha med både for- og etternavn eller bare etternavn. Ved denne måten å referere på anbefaler Chicagomanualen å bruke både for og etternavn første gang forfatteren nevnes, og bare etternavn hvis vi også senere henviser til denne forfatteren. Hvis vi viser til to eller tre forfattere skriver vi bare etternavnene, og hvis det er flere enn tre forfattere skriver vi etternavnet på den førstnevnte, og mfl. etter dette navnet. Direkte sitater I noen tilfeller kan det være aktuelt å bruke direkte sitater. Det er ikke noen regel som sier når man kan/bør bruke direkte sitater. Som nevnt bør vi være tilbakeholdne med sitater. Ved bruk av sitater er det en konvensjon at sitat som er kortere enn tre linjer skrives fortløpende i teksten med anførselstegn uten innrykk: «Relasjonen mellom ein hjelpar og ein klient er ulik det meir daglegdagse møtet i og med at forholdet på ein avgjerande måte vil vere prega av det som klienten søker hjelp om.» (Ohnstad 1998, 16). 7

8 Etter sitater skal det i parentes stå forfatterens etternavn, utgivelsesår og sidetall hvor referatet er hentet fra. Det skal alltid stå sidetall når teksten siteres ordrett. Utgivelsesår og sidetall atskilles med komma. Hvis sitatet avsluttes etter en hel setning, settes punktum før anførselstegnet og det skal være punktum etter siste parentes (jamfør eksempelet ovenfor). Hvis sitatet er lengre enn tre linjer, skrives det i eget avsnitt med innrykk (bruk tabulatoren). Det skal da være uten anførselstegn: Relasjonen mellom ein hjelpar og ein klient er ulik det meir daglegdagse møtet i og med at forholdet på ein avgjerande måte vil vere prega av det som klienten søker hjelp om. På mange måtar er møtet mellom ein hjelpar og klient eit liksom-møte. Det er ein kunstig relasjon, og dette gir hjelparen den fridommen eller det rommet ho treng for å analysere det som skjer, for i neste omgang å kunne gi hjelp. (Ohnstad 1998, 16). Sitater som rykkes inn skal skrives med enkel linjeavstand og med samme skrifttype og størrelse som den øvrige brødteksten. Det skal være mellomrom over og under sitatet (på samme måte som ved avsnitt). Hvis sitatet avsluttes etter en hel setning, settes punktum før referansen (jamfør ovenfor) og med punktum etter referansen. Hvis siste setning i sitatet er en del av og ikke hele setningen, skal punktum settes etter referansen, slik: Relasjonen mellom ein hjelpar og ein klient er ulik det meir daglegdagse møtet i og med at forholdet på ein avgjerande måte vil vere prega av det som klienten søker hjelp om. På mange måtar er møtet mellom ein hjelpar og klient eit liksom-møte. Det er ein kunstig relasjon (Ohnstad 1998, 16). Hvis man hopper over en eller flere setninger i originalteksten, markeres dette med parentes med tre punktum inni: Relasjonen mellom ein hjelpar og ein klient er ulik det meir daglegdagse møtet i og med at forholdet på ein avgjerande måte vil vere prega av det som klienten søker hjelp om. ( ). Det er ein kunstig relasjon, og dette gir hjelparen den fridommen eller det rommet ho treng for å analysere det som skjer, for i neste omgang å kunne gi hjelp. Det er derfor viktig å la denne relasjonen vere ein profesjonell eller kunstig relasjon, og ikkje gjere den til noko anna (til dømes ein vennskapsrelasjon). (Ohnstad 1998, 16-17). Sitater skal være gjengitt på nøyaktig samme måte som den opprinnelige teksten. Monografier og antologier Vi skiller mellom to typer bøker: monografier og antologier. 8

9 En monografi er en bok der én eller flere forfattere har skrevet hele boken, og det er disse som skal oppgis som referanse, og som skal stå i litteraturlisten. En antologi eller artikkelsamling er en bok der hvert kapittel er skrevet av egne forfattere, og med én eller flere redaktører. Når vi henviser til ett kapittel i en antologi skal vi henvise til forfatteren som har skrevet det kapitlet vi henviser til. Og det er da også hennes/hans navn som skal stå først i litteraturlisten. (Se nøyaktig hvordan det skal være under antologier om litteraturlisten lenger ned.) Hvilket utgivelsesår skal oppgis? Hvis en publikasjon er utgitt én gang, er det oppgitt ett utgivelsesår. Da skriver vi skriver dette året i referansen. Publikasjoner kan imidlertid være utgitt i flere utgaver og/eller opplag. Hvis en bok er kommet i flere utgaver, skriver vi utgivelsesåret for den siste utgaven (ikke det siste opplaget). Hvis en bok er utgitt i flere opplag skriver vi det opprinnelige utgivelsesåret. Eksempelvis utkom Sverre Lysgaards Arbeiderkollektivet første gang i Siden er det kommet flere opplag, men ingen nye utgaver. Vi skriver derfor 1961 på utgivelsesåret (som er siste utgave), og ikke 1981 som er ett av årene det kom et nytt opplag. Hvis en publikasjon er kommet i flere opplag, kan det noen ganger være aktuelt å markere det opprinnelige utgivelsesåret. Den norske filosofen Hans Skjervheim skrev en mye omtalt artikkel, Deltakar og tilskodar, i 1957, og artikkelen er senere utgitt flere ganger, blant annet i I slike tilfeller kan det være hensiktsmessig å skrive begge årstallene (atskilt med skråstrek) for å vise hvilken epoke publikasjonen opprinnelig ble publisert i. I teksten skriver vi da: (Skjervheim 1957/1996), eventuelt: Hans Skjervheim (1957/1996). Sekundærkilder Vi bør bestrebe oss på å bruke originale kilder primærkilder når vi søker litteratur om et emne. Men det kan hende at vi ikke får tak i disse, og må da må vi vise til sekundærkilder. For eksempel argumenterer den britiske velferdsforskeren Richard Titmuss for at en godt utviklet velferdsstat bidrar til samhold. Dette kan vi lese i boken Solidarity in Europe av Steinar Stjernø. Titmuss er i dette tilfellet primærreferansen, og Stjernø sekundærreferansen. Vi henviser da til begge referansene slik: (Titmuss 1968, sitert fra Stjernø 2004, 339). Begge referansene skal da være med i litteraturlisten, men når du ikke selv har lest primærkilden skriver du litteraturlisten først primærreferansen, og deretter skriver du sitert fra, og så sekundærreferansen (se eksempel i 9

10 litteraturlisten bak. (De nødvendige opplysningene om primærkilden skal du finne i litteraturlisten til sekundærkilden.) 5. Informasjon fra internett Vurdering av kvalitet Det er etter hvert blitt vanlig at både studenter, lærere og forskere bruker informasjon fra internett, og et sentralt spørsmål er hvor pålitelig slik informasjon er. Når vi henviser til artikler i vitenskapelige tidsskrifter kan vi regne med at disse er kvalitetssikret ved fagfellevurdering (det vil si at redaktører og aktuelle fagfolk har godkjent artikkelen). Akademiske forlag sikrer også kvalitet på fagbøker og lærebøker ved at redaktører og eksterne konsulenter godkjenner bøkene. Det er nå mulig å laste ned artikler fra vitenskapelige tidsskrifter, og disse vil være kvalitetssikret. Hvis vi bruker informasjon fra internett som ikke er kvalitetssikret, må vi selv vurdere hvor pålitelig slike kilder er. Det kan vi blant annet gjøre ved å vurdere om det er en anerkjent utgiver (forfatter eller organisasjon). Hvis vi kjenner fagfeltet, kan vi relativt enkelt vurdere påliteligheten umiddelbart. Andre ganger kan vi google kilden for å undersøke om den er pålitelig. Vi må ikke ukritisk bruke informasjon vi finner på internett, men selv forsøke å vurdere kvaliteten på internettkilder som ikke er kvalitetssikret. Når vi skriver oppgaver skal vi primært bruke informasjon som er kvalitetssikret, og unngå å bruke informasjon fra internettet som ikke er kvalitetssikret. På hjemmesiden til Læringssenteret ved HiOA er det blant annet linker til hjemmesider som viser hvordan man kan vurdere kvalitet på internett (jamfør linken som står i innledningen). 10 Wikipedia blir stadig mer anvendt i ulike sammenhenger, og mye av det man finner der har etter hvert blitt stoff med god faglig kvalitet. Man bør likevel avholde seg fra å bruke dette som kilde til faglig stoff som man forventes å finne referanse til i bøker eller fagartikler. Hvis man skriver om noe som står i pensum, skal man henvise til pensum, og ikke Wikipedia. Wikipedia og andre oppslagsverk bør kun anvendes på konkrete opplysninger hvis man ikke finner relevant kilde et annet sted. Referanser Hvis vi laster ned artikler fra vitenskapelige tidsskrifter, henviser vi på samme måte som om vi hadde hatt papirutgaven av tidsskriftet, altså til forfatters etternavn, utgivelsesår og side, slik som 10

11 det er vist i kapitlet om referanser. Hvis informasjonen ikke er fra et vitenskapelig tidsskrift, og forfatter(e) kan identifiseres, skriver vi også referansen som nevnt ovenfor. Det kan eksempelvis være en kronikk i avis. Hvis det ikke er oppgitt dato, kan vi skrive «ukjent dato». Hvis det er referanser fra internettsider som ikke har sidetall, er det ikke noe sidetall å henvise til. Hvis det ikke er oppgitt noen personer som forfatter(e), vil det som oftest være en organisasjon, tidsskrift, magasin eller en avis som er ansvarlig for nettstedet. Da oppgir vi navnet på organisasjonen, tidsskriftet, magasinet eller avisen som referanse: (Statistisk sentralbyrå 2009), (Dine penger 2012), (Aftenposten 2012). Disse referansene skal da også være med i litteraturlisten (se kapitlet om litteraturliste hvordan dette gjøres). Hvis vi bruker oppslagsverk, for eksempel Wikipedia og Store norske leksikon, oppgir vi deres webadresse som kilde i fotnote på slutten av den aktuelle setningen eller avsnittet. 12 Vi kopierer webadressen, plasserer markøren etter punktum i den aktuelle setningen, går til «Referanser» og «Sett inn fotnote» og limer inn webadressen. Etter webadressen skriver vi datoen da linken ble lastet ned, i parentes (se nederst på denne siden). Fotnotene skal ha 10 punkts skrift. Wikikilder og oppslagsverk skal bare stå som fotnote og ikke være med i litteraturlisten. 6. Litteraturliste Bortsett fra de internettkilder som er omtalt over (under referanser) skal alle kilder vi henviser til skal være med i litteraturlisten Den skal være helt bakerst i oppgaven. Referansene gjengis i alfabetisk rekkefølge (etter forfatters etternavn). Det skal kun være én litteraturliste med alle publikasjoner som det er henvist til. Det skal ikke være flere litteraturlister for forskjellige typer publikasjoner. Publikasjoner som man har lest i arbeidet med oppgaven, men som man ikke henviser til i oppgaven, skal ikke være med i litteraturlisten. Hvis referansen går over mer enn én linje, skal det være hengende innrykk, som du får ved å sette markøren på den andre linjen, holder Ctrl nede og trykker på tabulatorknappen. Det skal være samme linjeavstand (1,5) i hele litteraturlisten, og det skal ikke være mellomrom mellom referansene. 1 ( ). 2 ( ). 11

12 Monografier Når det i litteraturlisten henvises til monografier skrives først forfatterens etternavn (komma), deretter fornavn (punktum), utgivelsesår (punktum). Så kommer tittelen på boken i kursiv (punktum), utgiversted (kolon), og utgiver (punktum). Johnsen, Åge Resultatstyring i offentlig sektor. Konkurranse uten marked. Bergen: Fagbokforlaget. Dersom flere forfattere har skrevet publikasjonen skriver vi navnet på forfatterne i samme rekkefølge som er oppgitt på publikasjonen. Navn på første forfatter skrivers først med etternavn og så fornavn, mens de øvrige forfattere skrives med fornavn og etternavn. Johannessen, Asbjørn, Per Arne Tufte og Line Christoffersen Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. 4. utgave. Oslo: Abstrakt forlag. I noen litteraturlister oppgis forfatteres fornavn kun med forbokstavene (initialene). I følge Chicagomanualen er det valgfritt om man skriver initialer eller hele fornavnet. Vi anbefaler å skrive hele fornavnet. Det er da blant annet mulig å identifisere om forfatterne er kvinner eller menn. Det kan også tenkes at to forfattere har samme etternavn og samme forbokstav i fornavnet, og dersom vi bruker bare initialer vil de framstå som én og samme forfatter. (Å oppgi det fulle navnet gjør det også lettere å gjøre litteratursøk. Ved å skrive både for- og etternavn blir søket mer fokusert, og reduserer antall referanser som kommer opp.) Dersom en bok er utgitt bare én gang (kommet i ett opplag), har vi bare ett årstall å forholde oss til. Hvis en bok er utgitt i flere utgaver, oppføres året for den siste utgaven (ikke det siste opplaget), for eksempel: Halvorsen, Knut Grunnbok i helse- og sosialpolitikk. 4. utgave. Oslo: Universitetsforlaget. Hvis en bok er utgitt i flere opplag (altså ikke utgaver) skriver vi det opprinnelige utgivelsesåret. Hvis vi i teksten har henvist til to årstall, for eksempel Skjervheim (1957/1996), skal begge årstallene også stå i litteraturlisten: Skjervheim, Hans. 1957/1976. Deltakar og tilskodar. I Deltakar og tilskodar og andre essays, red. Hans Skjervheim. Oslo: Aschehoug. 12

13 Publikasjoner som er oversatt bør ha med opplysninger om både den norske og opprinnelige utgaven, for eksempel: Berger, Peter L. og Thomas Luckmann Den samfunnsskapte virkelighet. Oversatt av Frøydis Wiik. Bergen: Fagbokforlaget. Opprinnelig publisert som The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge (New York: Anchor Books, 1966). Antologier Hvis referansen er en artikkel i en antologi, skriver vi først navnet på forfatteren(e) som har skrevet den artikkelen vi henviser til (punktum), så utgivelsesår (punktum), tittel på artikkelen i anførselstegn (komma), 3 Så skal det stå I, og deretter navnet på artikkelsamlingen (i kursiv) (komma), red., som er forkortelse for redaktør(er), navnet på de(n) som har redigert antologien (punktum), utgiversted (kolon) og forlag, for eksempel: Grønmo, Sigmund «Forholdet mellom kvalitative og kvantitative tilnærminger i samfunnsforskningen». I Kvalitative metoder i samfunnsforskningen, red. Harriet Holter og Ragnvald Kalleberg. Oslo: Universitetsforlaget. Artikler i tidsskrift Når vi henviser til artikler i tidsskrifter gjør vi også som ovenfor; skriver navnet på artikkelforfatter(e), utgivelsesår, og tittelen på artikkelen skrives med vanlig skrift med anførselstegn. 4 Navnet på tidsskriftet skrives i kursiv, så kommer nummeret på tidsskriftet og sidetall der artikkel står. Det skal ikke være noe tegn mellom navnet på tidsskriftet og nummeret. Nummer og sidetall skilles med kolon. Sidetallene viser den siden hvor artikkelen begynner, samt hvilken den slutter på. Levin, Irene «Living Apart Together a New Family Form.» Current Sociology 2: I tidligere utgaver av Chicagomanualen skulle ikke tittelen på artikkelen stå i anførselstegn, mens i den 16. utgaven står det at artikkelen skal skrives i anførselstegn. 4 At også tittelen på artikler i tidsskrift skal skrives med anførselstegn er nytt i den 16. utgaven av Chicagomanualen. 13

14 Det er etter hvert vanlig å laste ned artikler fra vitenskapelige tidsskrifter fra internett, og det er da oppgitt en doi-adresse, og denne skal stå til slutt. Doi-adressen vil ikke endres, så det er ikke nødvendig å ha med nedlastningsdato. Levin, Irene «Living Apart Together a New Family Form.» Current Sociology 2: doi: / Eventuelt selve internettadressen, med nedlastningsdatoen i parentes. Debattinnlegg, kronikker og lignende i avis Artikkelens forfatter(e), publiseringstidspunkt, tittel på artikkelen, avisens tittel (i kursiv) og sidetall: Stanghelle, Harald Den maktesløse makten. Aftenposten side 7. Nyhetsartikler og lignende i avis Navn på avis (i kursiv), dato, tittel og sidetall: Aftenposten Månedsinntekt: kroner, side 11. Institusjon, organisasjon eller komite som forfatter Hvis det ikke er oppgitt navn på forfatter(e), men det er en institusjon, organisasjon, komite eller lignende som er forfatter, skal navnet på institusjonen, organisasjonen eller komiteen stå først. Ekspertgruppen om social arv Social arv en oversigt over foreliggende forskningsbaseret viden. København: Socialforskningsinstituttet. Statistisk sentralbyrå. Ukjent dato. Inntekt. ( ). Offentlige dokumenter Hvis offentlige dokumenter skal med i litteraturlisten, oppgis først type dokument, utgivelsesår, tittel (i kursiv), eventuelt også utgiver (hvis det er en NOU eller en proposisjon): NOU 2003:2. Skjerpet vern mot diskriminering i arbeidslivet. Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Ot.prp.nr.29 ( ). Om ny lov om folketrygd (folketrygdloven). Sosial- og helsedepartementet. Prop. 1 S ( ). Statsbudsjettet. Finansdepartementet. 14

15 Hvis det er et offentlig rundskriv skrives først utgiver (departement), utgivelsesår og tittel (i kursiv): Arbeids- og velferdsdirektoratet Rundskriv 6-5 Forhøyet hjelpestønad til barn og unge. Informasjon fra internett Hvis det er oppgitt forfatter(e) på informasjon fra internett, skrives referansen på samme måte som med bøker: forfatter(e), utgivelsesår og tittel på publikasjonen, og i tillegg webadressen og dato for nedlasting: Henriksen, Espen og Ivar Windheim. (ukjent dato). Finanskrise i emning. ( ). Hvis det er en organisasjon, tidsskrift, magasin eller en avis som er ansvarlig for internettsiden, og det ikke er oppgitt navn på forfatter, skriver vi først organisasjonen, tidsskriftet, magasinet eller avisen, deretter utgivelsesår, tittel, webadressen og nedlastningsdato: Statistisk sentralbyrå Finanskrisen og konjunkturene. ( ). Webadresser til wikier og oppslagsverk (leksika) skal ikke være med i litteraturlisten. Film og TV Pulp Fiction Quentin Tarantino The Cutting Edge: The Magic of Movie Editing Wendy Apple. (Vist på Filmplaneten, NRK, 3. og ) 7. Referanser til regelverk og vanlige rettskilder I lovboken er lovene ordnet kronologisk etter den dagen loven opprinnelig ble vedtatt. Når man henviser til en lov skal det stå både dato, nummer og lovnavn. Dette står foran i loven. For eksempel: Lov av 8. april 1981 nr 7 lov om barn og foreldre (barnelova). Ofte forkortes lovnavnene. I stedet for «lov om barneverntjenester» sies bare «barnevernloven». I skriftlige fremstillinger brukes også lovforkortelser, for eksempel «bvl.». Når det skrives om et juridisk spørsmål, er det en god skikk å gi full henvisning første gang loven nevnes og samtidig angi kortnavn og/eller forkortelse som man bruker i den videre fremstillingen. For eksempel: 15

16 Lov av 17. juli 1992 nr. 100 lov om barneverntjenester (barnevernloven bvl.). Når det benytter lovforkortelser, anbefales så langt mulig å bruke de forkortelser som benyttes i lovbok eller pensum. De enkelte lover består av en rekke paragrafer, markert med tegnet:. (Dette tegnet skrives lettest for hånd ved først å skrive en «s» og deretter en «s» til som henges på under den første). I de fleste lovene er paragrafene nummerert fortløpende. Hvis det er mange paragrafer i en lov, er den ofte inndelt i kapitler, se for eksempel lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967 (forvaltningsloven fvl). I store lover hender det at paragrafnummeret består av to tall med bindestrek imellom, se for eksempel barnevernloven. Det første tallet viser til kapitlet i loven, det andre til hvilken paragraf i kapitlet. Det hender at lovgiver på et senere tidspunkt må skyte inn nye paragrafer i en lov. Da benyttes ofte en bokstav etter paragrafnummeret. Se for eksempel fvl. 11a. Før øvrig benyttes ett paragraftegn ( ) når man henviser til én paragraf, mens to tegn ( ) benyttes når det henvises til to eller flere paragrafer. Ofte er det behov for å henvise til en mindre del av en paragraf. Da benyttes følgende henvisninger: Mange paragrafer er inndelt i avsnitt. Disse betegnes som ledd. En henvisning til andre avsnitt i fvl. 25 skrives slik: Fvl. 25 andre ledd (eventuelt fvl. 25, 2. ledd, eller fvl. 25, 2. l., eller fvl. 25, 2.). Noen avsnitt begynner med et tall eller en bokstav. Se for eksempel lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 1982 nr (kommunehelsetjenesteloven khl). En henvisning til at helsestasjonsvirksomhet er blant de oppgaver som kommunen skal sørge for, vil bli slik: Khl. 1-3 første ledd, nr. 1, bokstav b, eller kortere: Khl. 1-3 første ledd, nr. 1, b. Unntaksvis benytter lovteksten strekpunkter (bindestrek) før avsnitt. At alvorlig kriminalitet faller inn under begrepet alvorlige atferdsvansker, vil dere kunne se ved å gå til bvl første ledd, første strekpunkt. Noen ganger er det nødvendig å henvise til deler av et avsnitt. Dette gjøres ved å dele opp avsnittet i flere punktum (perioder i grammatikken). Hvis dere går til bvl. 6-3, vil dere se at regelen om at barnets mening skal tillegges vekt, står i bvl. 6-3 første ledd annet punktum, eller kortere: bvl. 6-3 første ledd, 2. p. 16

17 Dere kan også støte på forkortelsen in fino (eller kortere i.f.) når det henvises til noe som står i slutten av et avsnitt. For eksempel kunne forkortelsen i foregående avsnitt også vært skrevet slik: bvl. 6-3 første ledd, i.f

18 Vedlegg 1 Eksempel på litteraturliste Arbeids- og velferdsdirektoratet Rundskriv 6-5 Forhøyet hjelpestønad til barn og unge. Berger, Peter L og Thomas Luckmann Den samfunnsskapte virkelighet. Oversatt av Frøydis Wiik. Bergen: Fagbokforlaget. Opprinnelig publisert som The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge (New York: Anchor Books, 1966). Brox, Ottar Praktisk samfunnsvitenskap. Oslo: Universitetsforlaget. Ekspertgruppen om social arv Social arv - en oversigt over foreliggende forskningsbasered viden. København: Socialforskningsinstituttet. Fyrand, Live Sosialt nettverk: teori og praksis. Oslo: Universitetsforlaget. Haraldsen, Gustav Spørreskjemametodikk: etter kokebokmetoden. Oslo: Ad Notam Gyldendal. Helland, Håvard «Om å bruke statistikk i sosiologien.» Tidsskrift for samfunnsforskning 4: Hellevik, Ottar Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap. Oslo: Universitetsforlaget. Henriksen, Espen og Ivar Windheim. (ukjent dato). Finanskrise i emning. ( ). Hougen, Hanne Cecilie Samordnet levekårsundersøkelse 2005 tverrsnittundersøkelsen. Dokumentasjonsrapport. Notater 2006/39. Oslo: Statistisk sentralbyrå. Jerdal, Else «Forskning som oppdagelsesreisende». I Prosess og metode, red. Karen Christensen, Else Jerdal, Atle Møen, Per Solvang og Liv Johanne Syltevik. Oslo: Universitetsforlaget. Killingmo, Bjørn «Den åpnende samtalen». Tidsskrift for den Norske Lægeforening 119: Levin, Irene «Living Apart Together a New Family Form.» Current Sociology 2: doi: / Lov av 19. mai 2006 nr. 16 Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova). 18

19 Malterud, Kirsti Kvalitative metoder i medisinsk forskning: en innføring. Oslo: Universitetsforlaget. NOU 2003:2. Skjerpet vern mot diskriminering i arbeidslivet. Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Ot.prp.nr.29 ( ). Om ny lov om folketrygd (folketrygdloven). Sosial- og helsedepartementet. Prop. 1 S ( ). Statsbudsjettet. Finansdepartementet. Skjervheim, Hans. 1957/1996. Deltakar og tilskodar og andre essays. Oslo: Aschehoug. Stamsø, Mary Ann (red.) Velferdsstaten i endring. Norsk sosialpolitikk ved starten av et nytt århundre. 2. utgave. Oslo: Gyldendal akademisk. Statistisk sentralbyrå Finanskrisen og konjunkturene. Titmuss, Richard Commitment to Welfare. New York: Pantheon Book. Sitert i Stjernø, Steinar Solidarity in Europe. The History of an Idea. Cambridge: Cambridge University Press. 19

20 Vedlegg 2 Har du fulgt prosedyrene som er beskrevet i malen? Hak av Jeg har brukt de forhåndsinnstilte margene og topptekst/bunntekst Brødskriften er 12 punkter, og det er samme skrifttype i hele oppgaven Jeg har satt inn sidenummerering Linjeavstanden er 1,5 Det er mellomrom mellom avsnittene Avsnittene er passe lange (cirka 4-5 på hver side) Det er overskrifter, og hovedoverskriftene er nummerert Forsiden er satt opp i henhold til det som er malen for den type oppgave jeg skriver Antall sider i oppgaven er i henhold til det som er malen for denne type oppgave Jeg henviser til/refererer til den litteraturen jeg har brukt Jeg har henvist/referert på en riktig måte Alle sitater er korrekt gjengitt Sitater kortere enn tre setninger står fortløpende i teksten i anførselstegn Sitater lengre enn tre setninger er skrevet med innrykk, og enkel linjeavstand Jeg har vurdert kvaliteten på informasjon jeg har brukt fra internett Jeg har henvist til/referert kilder fra internett på en riktig måte Jeg har tatt med alle referansene jeg har bruk i litteraturlisten Jeg har satt opp litteraturlisten på en riktig måte 20

Mal for oppgaveskriving

Mal for oppgaveskriving Mal for oppgaveskriving Utarbeidet av Asbjørn Johannessen 15.8.2009 Innhold 1. Innledning 2 2. Disponering av oppgaven 2 Forside 2 Tittelside 2 Forord 2 Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag 3 Sidenummerering

Detaljer

Fagtekstmal. for studenter på Journalistutdanningen, Fotojournalistutdanningen, Fagforfatterstudiet og Medier og kommunikasjon

Fagtekstmal. for studenter på Journalistutdanningen, Fotojournalistutdanningen, Fagforfatterstudiet og Medier og kommunikasjon Fagtekstmal for studenter på Journalistutdanningen, Fotojournalistutdanningen, Fagforfatterstudiet og Medier og kommunikasjon Institutt for journalistikk og mediefag 2014 Fagtekstmal for studenter på Journalistutdanningen,

Detaljer

"STEINS OPPSKRIFT" FOR AKADEMISK SKRIVING

STEINS OPPSKRIFT FOR AKADEMISK SKRIVING Stein M. Wivestad 24.10.2011 "STEINS OPPSKRIFT" FOR AKADEMISK SKRIVING Semesteroppgaver, fordypningsoppgaver og masteravhandlinger skal skrives etter regler for akademisk forfatterskap. Det fins et utall

Detaljer

Retningslinjer for referanser til litteratur og kilder i fagtekster

Retningslinjer for referanser til litteratur og kilder i fagtekster Retningslinjer for referanser til litteratur og kilder i fagtekster 1. Innledning I fagtekster skal man oppgi sine kilder og samtalepartnere, og man skal oppgi når man bruker dem og hva hos disse man bruker.

Detaljer

Retningslinjer for oppgaveskriving. Studieåret 2014-2015

Retningslinjer for oppgaveskriving. Studieåret 2014-2015 Retningslinjer for oppgaveskriving Studieåret 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hva kjennetegner en god oppgave?... 3 2 Krav til form og struktur... 4 2.1 Forside... 4 2.2 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Metodekurs for oppgaveskrivning

Metodekurs for oppgaveskrivning Metodekurs for oppgaveskrivning KRL 101 BIBELEN Innledning og oversikt Ansgar Teologiske Høgskole Lars Råmunddal 2002 1 2 INNHOLD Noe som ligner på et forord I GENERELT OM OPPGAVENS OPPBYGNING OG ULIKE

Detaljer

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Høgskolen i Nord-Trøndelag Steinkjer 2013 Godkjent av studiesjefen med virkning fra 01.08.2013 1 Veiledning til akademisk skriving ved HiNT 2 Forord Heftet «Veiledning

Detaljer

Retningslinjer for henvisning til kilder i skriftlige arbeider

Retningslinjer for henvisning til kilder i skriftlige arbeider Retningslinjer for henvisning til kilder i skriftlige arbeider Dette dokumentet gir en oversikt over de retningslinjer for kildehenvisning som gjelder for studentarbeider ved førskolelærerutdanninga ved

Detaljer

Gode råd for skriving av akademiske oppgaver. Av Anne Helness José María Izquierdo Anne Løken Marius Wiltil

Gode råd for skriving av akademiske oppgaver. Av Anne Helness José María Izquierdo Anne Løken Marius Wiltil Gode råd for skriving av akademiske oppgaver Av Anne Helness José María Izquierdo Anne Løken Marius Wiltil 2. utgave Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo 2005 Lær deg korrekt bruk av sitater

Detaljer

sosiologisk tidsskrift

sosiologisk tidsskrift sosiologisk tidsskrift Forfatterveiledning Sosiologisk tidsskrift publiserer artikler, kommentarer og bokomtaler. Manuskriptene skal i hovedsak være på norsk, men redaksjonen kan vurdere bidrag på dansk,

Detaljer

EndNote og APA-standard

EndNote og APA-standard EndNote og APA-standard Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling Høgskolebiblioteket Ikke skriv ut. Bruk den oppdaterte nettversjonen. Det er den som gjelder til enhver tid. Oppdatert september

Detaljer

Mal for referanseteknikk på samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Mal for referanseteknikk på samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo Mal for referanseteknikk på samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo Versjon 1 11.07.2013 Marielle Stigum Gleiss Innholdsfortegnelse 1 TIPS TIL LESING OG BRUK AV MALEN FOR REFERANSETEKNIKK 1 2 HVA MENER

Detaljer

Kildebruk og referanseteknikk

Kildebruk og referanseteknikk Kildebruk og referanseteknikk En veiledning for studenter ved Handelshøyskolen BI Etter Chicago B, 16. utg. (Forfatter-år-stilen) Handelshøyskolen BI Biblioteket Sist oppdatert 2. juli 2014 Utarbeidet

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Brukerveiledning cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Studiehåndboken 2011/2012 wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

STORE DOKUMENTER I WORD

STORE DOKUMENTER I WORD STORE DOKUMENTER I WORD Kine Rannekleiv Orakeltjenesten, NTNU 1.1 HVORDAN BRUKE BOKA...4 2.1 HVORFOR STILER?...5 2.2 Å JOBBE MED STILER...7 2.2.1 Formatere avsnitt med stiler...8 2.2.2 Standardstilene

Detaljer

M a s t e r o p p g a v e n

M a s t e r o p p g a v e n M a s t e r o p p g a v e n Jan Hesselberg 2014 Innledning Formålet med dette notatet er både å standardisere masteroppgavene i form og å bidra til å redusere studentenes arbeid med oppgavens utseende.

Detaljer

Retningslinjer for skriftlige arbeider ved EFL. Del 1. Om utforming av skriftlige arbeid. 1.1 Forberedelsesfasen noen råd

Retningslinjer for skriftlige arbeider ved EFL. Del 1. Om utforming av skriftlige arbeid. 1.1 Forberedelsesfasen noen råd Retningslinjer for skriftlige arbeider ved EFL Del 1. Om utforming av skriftlige arbeid 1.1 Forberedelsesfasen noen råd Generell forberedelse ved systematiske notater For å få bakgrunnsstoff for skriving

Detaljer

Hvordan henvise til kilder og sette opp litteraturliste? Anbefalinger

Hvordan henvise til kilder og sette opp litteraturliste? Anbefalinger 1 Hvordan henvise til kilder og sette opp litteraturliste? Anbefalinger Vitenskapelige arbeider bygger på den litteraturen som allerede finnes på området som analyseres, og andre kilder. Henvisninger i

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

Referanser, fotnoter og EndNote - i Word

Referanser, fotnoter og EndNote - i Word Guide for studenter og ansatte Referanser, fotnoter og EndNote - i Word Guiden viser de vanligste måtene å håndtere referanser på i skriveprogrammet Microsoft Word. Enkle kildehenvisninger og fotnoter

Detaljer

STILMAL FOR SKRIVING AV BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER MISJONSHØGSKOLEN STAVANGER GODKJENT AV FORSKINGSUTVALGET APRIL 2009. Norsk Versjon 1.

STILMAL FOR SKRIVING AV BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER MISJONSHØGSKOLEN STAVANGER GODKJENT AV FORSKINGSUTVALGET APRIL 2009. Norsk Versjon 1. STILMAL FOR SKRIVING AV BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER MISJONSHØGSKOLEN STAVANGER GODKJENT AV FORSKINGSUTVALGET APRIL 2009 Norsk Versjon 1.1 1 Kapittel 1 INNLEDNING... 3 1.1 Generell informasjon om dokumentasjon...3

Detaljer

Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen

Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen Gjelder for studieåret 2013-2014 Eksamenskontoret ved Markedshøyskolen. Revidert av JACANN, 08.08.13. Dette dokumentet gir en innføring i krav Markedshøyskolen

Detaljer

Veiledning om henvisninger m.m. i juridiske tekster

Veiledning om henvisninger m.m. i juridiske tekster Veiledning om henvisninger m.m. i juridiske tekster Veiledningen er utarbeidet i et samarbeid mellom ekspedisjonssjef dr. juris Inge Lorange Backer, stipendiat Harald Irgens-Jensen, professor dr. juris

Detaljer

Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole.

Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole. Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole. En oppgave skal inneholde ei kildeliste (kilderegister/litteraturliste/referanseliste) og kildehenvisninger.

Detaljer

STUDIEHÅNDBOK 2012-2013

STUDIEHÅNDBOK 2012-2013 Rudolf Steinerhøyskolen RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STUDIEHÅNDBOK 2012-2013 Praktisk informasjon vedrørende studier ved: Førskolelærerutdanning Lærerutdanning Studieår i billedkunstfag Sosialpedagogikk

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

Formelle krav til innleveringer ved. Norges Kreative Høyskole

Formelle krav til innleveringer ved. Norges Kreative Høyskole Formelle krav til innleveringer ved Norges Kreative Høyskole Gjelder for studieåret 2014-1015 Eksamenskontoret ved Norges Kreative Høyskole. Revidert av Tone Mikkelsen, 03.09.14. Dette dokumentet gir en

Detaljer

Innholdsfortegnelse Høstsemesteret 2014... 4 Vårsemesteret 2015... 4 Deltids- og videreutdanninger 2014-2015... 4 UNDERVISNINGSPLAN OG

Innholdsfortegnelse Høstsemesteret 2014... 4 Vårsemesteret 2015... 4 Deltids- og videreutdanninger 2014-2015... 4 UNDERVISNINGSPLAN OG Innholdsfortegnelse Høstsemesteret 2014... 4 Vårsemesteret 2015... 4 Deltids- og videreutdanninger 2014-2015... 4 UNDERVISNINGSPLAN OG STUDIEPLANER... 5 LÆRINGSPLATTFORM... 5 LÆRINGSPLATTFORMEN EN INTRODUKSJON...

Detaljer