Framveksten av en samkommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Framveksten av en samkommune"

Transkript

1 Framveksten av en samkommune Bacheloroppgave i statsvitenskap Åsta Elise Pedersen Elden Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo 1

2 Forord Jeg vil takke alle som har stilt opp på intervju og på denne måten bidratt med informasjon og kunnskap. Dette har gjort det mulig å gjennomføre analysen. Bacheloroppgaven hadde krav til begrensning i omfang. Språk og fyldig forklaring kan ha blitt skadelidende på grunn av dette. 2

3 Sammendrag Oppgaven er en analyse av framveksten av Midtre Namdal samkommune i lys av sentrale rammevilkår, drivkrefter og aktører. Hovedgrunnlaget for analysen er intervjuundersøkelse med personer som har vært sentrale i prosessen. Dessuten dokumentanalyse. Samkommune er en nylig lovfestet modell for omfattende samarbeid om oppgaver som innebærer offentlig myndighetsutøvelse. Midtre Namdal samkommune ble etablert som en forsøksordning i Framveksten er interessant fordi samkommunen ble etablert på et tidspunkt da modellen var ulovfestet og lite prøvd. Orientering mot nye samarbeidsløsninger synes å være en følge av endringer i rammevilkårene med økte oppgaver og krav til kommunene. Flere drivkrefter har vært sentrale for framveksten. Viktige lokale drivkrefter knytter seg til styringsutfordringer i et allerede omfattende interkommunalt samarbeid gjennom enkeltordninger og ønsket om å bestå som primærkommuner. Sentrale aktører har vært både politiske, administrative og faglige krefter lokalt, den regionale statsforvaltningen og ekstern fagkompetanse. Dessuten kommunaldepartementet som godkjente forsøk med modellen. 3

4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Tema og problemstilling Avgrensning Utgangspunkt Metodisk tilnærming Forvaltningsstruktur og samarbeid Kommunestruktur Interkommunalt samarbeid MNS Framveksten av Midtre Namdal samkommune Hovedtrekk Rammevilkår Trekk ved samfunnsutviklingen Nasjonale forhold Regionale forhold Lokale drivkrefter Aktører Politiske aktører Nøkkelpersoner Eksterne konsulenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune Kommunal- og regionaldepartementet Media Aktørenes syn på samkommunemodellen Konklusjon Litteraturliste Vedlegg Vedlegg 1: Liste over informanter Vedlegg 2: Intervjuguide

5 1. Innledning 1.1 Tema og problemstilling vedtok Stortinget endringer i kommuneloven om lovfesting av en ny modell for interkommunalt samarbeid: samkommunemodellen. De siste årene har det pågått to samkommuneforsøk i Norge, begge i Nord-Trøndelag: Innherred samkommune (etablert ) og Midtre Namdal samkommune ( ). I bacheloroppgaven ønsker jeg å se nærmere på framveksten av samkommune som ny interkommunal samarbeidsmodell, med case: Midtre Namdal samkommune. Midtre Namdal samkommunes framvekst: rammevilkår, drivkrefter og aktører. 1.3 Avgrensning Etter metodisk tilnærming i kapittel 2, presenteres i kapittel 3 litt om egenskaper samt grunnleggende prinsipper for norsk forvaltningsstruktur. Videre bakgrunnen for, og ulike typer interkommunalt samarbeid, samkommunemodellen og Midtre Namdal samkommune, heretter MNS. Bakgrunnen for valget av MNS som case knytter seg til utvalgsbegrensing. Innherred samkommune (heretter ISK) er symmetrisk i sin sammensetning. Den består av to forholdsvis like store deltakerkommuner, Levanger og Verdal. MNS har asymmetrisk sammensetning med fire deltakerkommuner. Namsos er sentrert som en bykommune, omkranset av de mindre omegnskommunene Overhalla, Fosnes og Namdalseid. Innholdet i de to samkommunesamarbeidene er dessuten ulikt. MNS er på denne bakgrunn mer kompleks og interessant. ISK trekkes likevel inn der det er relevant. Oppgavens hoveddel er en analyse av framveksten til MNS i lys av rammevilkår, lokale drivkrefter, sentrale aktører og samspill mellom disse. Selve organisasjonen og innholdet i MNS beskrives kun i korte trekk. Grunnleggende prinsipper og egenskaper ved norsk forvaltningsstruktur trekkes inn som aspekter i drøftelsen av framveksten til samkommunen. Oppgaven beskriver ikke ulike former for interkommunalt samarbeid i større grad enn hva som er relevant for problemstillingen. Egenskaper ved samkommunemodellen inngår som naturlig del av analysen. 5

6 Forarbeidet til oppgaven resulterte i et omfattende intervjumateriale som kan analyseres i større sammenheng. Oppgaven trekker ut sentrale funn og hovedkonklusjoner fra dette. 1.4 Utgangspunkt Jacobsen (2009:45) definerer drivkrefter for organisasjonsendring som forhold som skaper en opplevelse blant noen mennesker i en organisasjon om at organisasjonen ikke fungerer godt nok, eller at den kunne ha fungert bedre. Ytre rammevilkår skaper en opplevd ubalanse mellom krav i omgivelsene og måten organisasjonen fungerer på. Indre drivkrefter kan være interne forhold som ikke oppleves som optimale. I analysen vil jeg undersøke sentrale drivkrefter som kan ha bidratt til framveksten av MNS. En kan tolke etableringen av MNS som tegn på at samkommunemodellen utpekte seg som det beste verktøy for problemløsning i Midtre Namdal. Dette vil likevel være en unyansert slutning. Modellen var ny, lite utbredt og hadde en usikker framtid rettslig sett. Jeg forventer å finne sammenheng mellom framveksten av samkommunen, nasjonale, regionale rammevilkår og samfunnsutvikling. Jeg antar at egenskaper ved norsk forvaltningsstruktur og ideer om kommuneinstitusjonens verdigrunnlag har hatt betydning. I tillegg forventer jeg at lokale drivkrefter og ulike aktører har hatt stor betydning for prosessen. 2. Metodisk tilnærming Oppgaven er basert på et kvalitativt undersøkelsesopplegg med MNS som case. Det foreligger lite forskning på den norske samkommunemodellen, fra et begrenset antall kilder. Siden problemstillingen blant annet knytter seg til ulike aktørers holdninger, erfaringer og atferd, var det hensiktsmessig å skaffe råmateriale til analysen gjennom intervju med et skjønnsbasert utvalg aktører. Utvalget fremgår av informantlisten. Individuelle dybdeintervjuer er ressurskrevende. Metoden gir likevel stor gevinst i en kvalitativ aktøranalyse. 10 intervjuer er gjennomført ansikt til ansikt, 3 over telefon. De fleste ble gjort i forkant av at Stortingets vedtak om lovfesting av samkommunemodellen, men dette har ikke betydning for analysen. På grunn av omfangsbegrensning, er det ikke gjennomført kvantitative undersøkelser. Som del av intervjuundersøkelsen har jeg likevel valgt å bruke enkle frekvenser på noen spørsmål med faste svaralternativer for å gi retning for tolkningen. Arbeidet har ellers bestått av dokumentanalyse av ulike typer sekundærdata. 6

7 3. Forvaltningsstruktur og samarbeid 3.1 Kommunestruktur Norge består i dag av 429 kommuner, som varierer i geografisk størrelse og innbyggertall. Noen mener antallet er for høyt, og at tiden er inne for en strukturreform. I forholdet mellom stat og kommune utgjør spørsmål tilknyttet funksjonsfordeling og forvaltningsstruktur et vedvarende spenningsmoment. Kommuneinstitusjonen bygger i hovedsak på et tredelt verdigrunnlag (Baldersheim og Rose 2005:55-60). Frihetsverdien innebærer negativ frihet fra sentrale myndigheter, og positiv frihet til å gjøre ting på eget initiativ. Den demokratiske verdien er tilknyttet det lokale selvstyret som arena for tilpasninger i samsvar med lokale behov. I effektivitetsverdien ligger synet på det lokale selvstyret som egnet til kostnadseffektiv realisering av de beste løsninger lokalt. Vanskelige oppgaver kan ofte være slik at de krever et visst innbyggertall før det lar seg gjøre å bygge en hensiktsmessig forvaltningsløsning i kommunen. I forbindelse med evaluering av den norske kommune- og fylkesinndelingen, anbefalte Christiansen-utvalget en framtidig størrelsesnorm på 5000 innbyggere (St.mld , vedlegg 6:220). Et uttalt formål var å bevare generalistkommunen (Christensen, Egeberg, Larsen, Lægreid og Roness 2010:191). Generalistkommuneprinsippet innebærer at kommuner og fylkeskommuner skal tilby de samme tjenesteytelsene til innbyggerne (Jacobsen, Gundersen, Kiland og Kvelland 2011:10). Kommunestrukturen i Norge har ikke gjennomgått særlig endring siden tidlig på 1960-tallet. Til tross for en utbredt erkjennelse av utfordringene tilknyttet dagens struktur, er lokal motstand til sammenslåing sterk. I 2005 vedtok Stortinget et politisk prinsipp om at kommunesammenslutning skal baseres på frivillighet (Norges offentlige utredninger [NOU] 2005:41). Tvangssammenslutning vil utvilsomt innebære en stor partipolitisk belastning. Prinsippet om generalistkommune samt egenskaper ved kommunestrukturen skaper utfordringer for mange kommuner (Jacobsen et al. 2011:10). Utfordringene knytter seg i hovedsak til kompetanse, produktivitet, kvalitet og styring. Dette har bidratt til økning av ulike former for interkommunalt samarbeid i Norge. 7

8 3.2 Interkommunalt samarbeid Undersøkelser viser at manglende oversikt over hvilke samarbeid man faktisk har med andre kommuner, har blitt et utbredt problem (Jacobsen et al. 2011:28-32). Konsekvenser av dette kan være styringsutfordringer og samordningsbehov. I Norge har man to hovedtyper interkommunalt samarbeid. Samarbeid om oppgaver som ikke er lovpålagte, knytter seg til drift. Her har kommunene stor organisasjonsfrihet (Sand og Hynne 2011:7). Samarbeid om lovpålagte oppgaver innebærer offentlig myndighetsutøvelse. Dette krever hjemmel i lov. Vertskommunesamarbeid er hjemlet i kommuneloven (jf. lov 25. september 1992 nr a-k). Samarbeid etter vertskommunemodellen er beregnet for et begrenset interkommunalt samarbeid om lovpålagte oppgaver (Vinsand, Langset og Nilsen 2010:11-13). Her overfører kommunene som samarbeider myndighet til en vertskommune som utøver denne på vegne av alle deltakere. Samkommunemodellen innebærer myndighetsoverføring fra deltakerkommunenes kommunestyrer til et nytt organ. En samkommune er en juridisk enhet. For å hjemle denne samarbeidsformen ble det nødvendig å endre kommuneloven (Brenne 2011:15). Samkommunemodellen er en løsning for situasjoner der det er behov for et bredt, forpliktende samarbeid om mange oppgaver som medfører myndighetsutøvelse. Både samkommunesamarbeid og vertskommunesamarbeid er basert på frivillig tilslutning gjennom avtaler (Vinsand, Langset og Nilsen 2010:12, 25; Brenne 2011:17). 3.3 MNS Kommunene i Midtre Namdal samkommune har ca innbyggere. Namsos er største kommune med ca innbyggere, og Fosnes er minst med ca. 650 innbyggere (Brenne 2011:23). I 2002 startet Midtre Namdal regionråd (heretter MNR) arbeidet med å utvikle et strategisk og forpliktende samarbeid. Et regionalpolitisk program ble vedtatt for Midtre Namdal i 2004 (Vinsand, Langset og Nilsen 2008:11; Brenne 2011:25). Samme år ble ISK etablert, i regionen Innherred lenger sør i fylket (Brenne 2011:15). I 2005 fremmet Kommunal- og regionaldepartementet forslag om lovfesting av to prinsipielt nye modeller for interkommunalt samarbeid om lovpålagte oppgaver: vertskommunemodellen og samkommunemodellen (Brenne 2011:15). Stortinget vedtok å hjemle vertskommunemodellen i kommunelovens 28 a-k (ibid.). Lovendringen trådte i 8

9 kraft Utfallet ble negativt for samkommunemodellen. Hovedbegrunnelsen var at departementet ønsket mer erfaring med denne (ibid.). I 2008 evaluerte NIVI Analyse A/S (heretter NIVI) regionsamarbeidet i Midtre Namdal (Vinsand, Langset og Nilsen 2008). To mulige utviklingsstrategier ble utpekt: videreføring av samarbeidet etter vertskommunemodellen eller organisering etter en samkommunemodell med hjemmel i forsøksloven. Kommunal- og regionaldepartementet (heretter KRD) godkjente året etter kommunenes søknad om samkommuneforsøk, og MNS ble etablert (Brenne 2011:28). Flatanger kommune valgte å stå utenfor samarbeidet. I 2010 uttalte KRD et ønske om å lovfeste samkommunemodellen (Pressemelding ). Stortinget vedtok lovforslag i mai 2012 (Lovvedtak ). 4. Framveksten av Midtre Namdal samkommune 4.1 Hovedtrekk Ulike drivkrefter, i nære og fjerne omgivelser, kan være av større eller mindre betydning for organisasjonsendring. Intervjuundersøkelsen fokuserte på forhold av sentral betydning for framveksten av MNS. Disse vil jeg i hovedtrekk beskrive som rammevilkår, lokale drivkrefter, aktører og deres syn på samkommunemodellen. 4.2 Rammevilkår Trekk ved samfunnsutviklingen Flere velferdstjenester er blitt lovfestet med individuelle rettigheter. Dette innebærer i realiteten en standardisering av politiske vedtak som innskrenker rommet for lokal tilpasning og skjønnsutøvelse (Fimreite 2003:342). Samtidig styrkes rettighetsbevisstheten blant befolkningen (Huseth 2012 [intervju]). Velferdstjenester er noe man har rettskrav på. Kommunen som tjenesteyter utfordres på grunnlag av flere lovfestede velferdsoppgaver, samt kulturelle og demografiske endringer i befolkningen. Kulturelle endringer innebærer blant annet et høyere kunnskaps- og utdanningsnivå, sterkere materialisme og tendensen til individualisering (Jacobsen 2009:65-66). Flere beskriver at disse faktorene indirekte bidrar til framveksten av nye interkommunale samarbeidsformer (Strøm; Sand; 2012 [intervjuer]). Innbyggerne stiller større krav til kvalitet. Parallelt har statlig tilsyn og kontroll av kommunene økt. Dette utfordrer kapasiteten til den lokale produksjonen av velferdstjenester. 9

10 Demografiske endringer er i hovedtrekk økt mobilitet, innvandring, urbaniseringstendens og eldrebølge (Jacobsen 2009:65-66). Konsekvensene er blant annet utfordringer tilknyttet større konkurranse i rekruttering av arbeidskraft og kompetanse. Samtlige informanter i MNS fremhever dette som sentrale drivkrefter for samarbeid Nasjonale forhold En stadig mer krevende funksjonsfordeling er et nasjonalt rammevilkår som utfordrer lokale betingelser for styring. Stortinget vedtar nye lover og gir kommunene flere oppgaver som legger press på kommuneøkonomien (Vinsand 2012 [intervju]). Kommunens legitimitet svekkes når den ikke lykkes i offentlig tjenesteytelse (Christensen et al. 2010:186). Gitt dagens kommunestruktur, ser enkelte kommuner ser seg nødt til å gjøre nye grep for å bestå. Nasjonal politikk blir en drivkraft for mer etablerte og formaliserte samarbeidsformer. Fra siste halvdel av 1990-tallet ble trangere kommuneøkonomi en sentral drivkraft for at man begynte å se seg om etter nye måter å organisere tjenesteproduksjonen på (Brenne; Pedersen; Vinsand; 2012 [intervjuer]; Vinsand og Langset 2012:41). Tendensen ble nye forvaltningsgrenser i form av småregioner, frakoplet både fylkes- og kommunegrenser (Christensen et al. 2010: ). Slike funksjonelle regioner innebærer faste geografiske samarbeidspartnere. Dette er også en forutsetning for etablering av en samkommune (Vinsand 2012 [intervju]). For MNR var den statlige forsøksordningen (jf. lov 26. juni 1992 nr. 87) et juridisk rammevilkår som gjorde det mulig å velge samkommuneløsningen. Nasjonale velferdsreformer innebærer ofte endringer i funksjonsfordelingen som legger press på kommunestrukturen (Christensen et al. 2010:194). Samhandlingsreformen var ikke en drivkraft for framveksten av MNS. Informantene poengterer likevel at samkommunen er en god organisasjonsform for å møte samhandlingsreformen, fordi man er bedre rustet til å etablere løsninger som reformen krever. Det er allerede etablert samarbeidsløsninger i MNS for dette (Vinsand og Langset 2012:51). Informantene har inntrykk av at reformen blåste vind i seilene for at departementet ønsket lovfesting av samkommunemodellen. Slik bidro samhandlingsreformen indirekte til at samkommuneforsøkene nå har fått positive utfall gjennom lovfesting og at MNS kan være en permanent løsning så lenge kommunene ønsker dette. De fleste informantene opplever at sentrale myndigheter oppmuntrer til interkommunal samhandling, men i liten grad bidrar i form av veiledning om hvordan man skal organisere samarbeidet. Dette kan være et uttrykk for respekt for kommunenes autonomi. Likevel har informanter i MNS inntrykk av at KRD gjør lite for å påse at nye reformer er 10

11 tilpasset kommunestrukturen. Kommuner blir i forlengelse av dette reformpolitiske organ (Vinsand 2012 [intervju]) som må drive innovasjon nedenfra, noe MNS er et eksempel på (Sørlie; Tingstad; 2012 [intervju]). Sentrale myndigheter i naboland stiller i større grad krav til kommunestørrelse, eller legger føringer for i hvilke tilfeller og hvordan man skal organisere løsninger. Sammenlignet med Norge har det skjedd større strukturendringer i både Danmark, Sverige og Finland (St.mld , vedlegg 3:4-13). I Danmark og Finland er interkommunalt samarbeid i noen tilfeller pålagt i lov (Baldersheim, Haug og Øgård 2011:10). Interkommunale samarbeidsformer i naboland var delvis en inspirasjonskilde for samkommuneforsøkene i Nord-Trøndelag (Stene, M [intervju]). Som del av utredningsarbeidet før etableringen av ISK besøkte man samkommuner i Finland. Til tross for en del likhetstrekk, er de to samkommunemodellene forskjellige. Den finske modellen minnet kanskje mer om norske særkommuner (Stene, O [intervju]). Inspirasjonen var likevel ikke ubetydelig. Horisonten for løsningsideer ble utvidet, og de positive og langsiktige erfaringene med interkommunalt samarbeid i en annen drakt virket betryggende (Stene, O.; Pedersen; Vinsand; 2012 [intervju]). Via ISK hadde dette en indirekte betydning for utviklingen av MNS Regionale forhold Begge de to samkommuneforsøkene ligger i Nord-Trøndelag. Samtlige informanter mener at særlige egenskaper ved fylket har hatt betydning for framveksten av MNS. Flere fremhever betydningen av grunnarbeidet og de positive erfaringene formidlet fra ISK. Ulikheten de to samkommuneforsøkene imellom er likevel for stor til at man kan hevde at MNS imiterte organisasjonsløsningen i ISK (Brenne 2012 [intervju]). MNS ble etablert med en annen type sammensetning, på bakgrunn av andre sentrale behov, og med et visst annet innhold i samarbeidet. I Nord-Trøndelag ble den faste geografiske samarbeidsstrukturen tidlig etablert. Kommunene ble digitalt fusjonert allerede i perioden Dette er sentrale rammevilkår for samarbeid (Vinsand 2012 [intervju]). Sammenlignet med nabofylkene i nord og sør er det sammenknyttede samarbeidssystemet i Nord-Trøndelag spesielt. Kommuneinstitusjonen står veldig sterkt i dette fylket, og MNS er dannet i den hensikt å bevare generalistkommunene. Man aksepterer å legge en begrenset del av selvråderetten inn i en fellesløsning med andre kommuner, så lenge man kan ha styring i 11

12 likeverdige posisjoner (Pedersen 2012 [intervju]). Dette er interessant, med tanke på at mange ellers ser samkommune som en trussel for generalistkommunen (Vinsand 2012 [intervju]). Samarbeidsvilje er en nøkkelfaktor i interkommunalt samarbeid (Kommunenes sentralforbund [KS] 2005:2-3). Informantene fremhever den sterke samarbeidsviljen som et kjennetegn ved fylket, som åpner for læring og innovasjon. Engasjement, faglig og finansiell støtte via regionale aktører, var rammevilkår som la forholdene til rette for framveksten av samkommuneforsøkene. Nord-Trøndelag omtales som et fylke i front med kunnskap om og fokus på interkommunalt samarbeid (Nordvik 2012 [intervju]). Det har dannet seg et miljø av pådrivere som har forståelse for problemstillingene (Huseth 2012 [intervju]). I tillegg finner man mange gode og innovative ledere i fylket, særlig på administrativ side (Vinsand 2012 [intervju]). 4.3 Lokale drivkrefter Felles for kommunene i Midtre Namdal var ønsket om bedre politisk styring og administrativ koordinering av allerede etablerte samarbeid. Kommuneansatte etterlyste et mer forpliktende samarbeid med bedre administrativ og politisk oversikt (Pedersen 2012 [intervju]). Samkommune, med en overbygning som var klarere politisk forankret i kommunestyrene, opplevdes som en god løsning på styringsutfordringer i MNR-samarbeidene. De tre minste kommunene i Midtre Namdal hadde særlig utfordringer knyttet til kompetanserekruttering. Informantene beskriver at en sentral motivasjon for samarbeid var å bygge robuste fagmiljø. Kompetansemangel viste seg på flere skadelidende områder. Mangel på faglige og økonomiske ressurser skapte enkelte steder uholdbare situasjoner, hvor offentlig ansatte i realiteten betjente flere stillinger samtidig. Det ble vanskelig å håndtere lovpålagte oppgaver på en ansvarlig og kvalitetsmessig måte (Vinsand 2012 [intervju]). Samkommuneløsningen innebærer stordriftsfordeler som man ville oppnådd i en større, sammenslått kommune, samtidig som man beholder lokal autonomi. Som største omegnskommune i samarbeidet var Overhalla kommunes tilslutning til løsningen av stor betydning. Dette fordi kommunen hadde bedre forutsetning for å beherske oppgavene selvstendig sammenlignet med de andre omegnskommunene. Kommunene Fosnes og Namdalseid hadde behov for å rigge seg annerledes for å kunne bestå som enkeltkommuner (Pedersen; Tingstad; 2012 [intervju]). 12

13 MNS ble en vei utenom kommunesammenslutning. Informantene anerkjenner likevel at samkommunesamarbeid også kan betraktes som en vei mot framtidig sammenslutning. Selv om dette ikke er tilfelle i MNS i dag, er det grunn til å anta at en etablert samarbeidskultur gjennom likeverdig samarbeid i en samkommune er et godt grunnlag dersom strukturendring aktualiseres i framtida. Informantene opplever at en hovedutfordring i framveksten av MNS var usikkerhet tilknyttet forsøksordningen. Nye organisasjonsløsninger bør ikke alene baseres på dagens situasjonsbilde, men også hvordan situasjonen vil og bør være i framtida (Jacobsen 2009:69). MNS var en løsning som kommunene kunne se for seg i et langsiktig perspektiv (Pedersen 2012 [intervju]). Usikkerhet omkring samkommunens rettslige framtid skapte likevel motstand i både ISK og MNS (Stene, O.; Vinsand; 2012 [intervjuer]). Å legge tunge forvaltningsoppgaver i et forsøk innebærer en risiko for at man kan bli nødt til reversere. I utgangspunktet forelå en viss skepsis til det å løfte enkelte oppgaver ut av kommunen og til et felles organ (Sørlie; Vinsand 2012 [intervjuer]). Forsøksordningen var et svakt grunnlag for viljen til å bygge ut denne oppgaveporteføljen (Stenvik 2012 [intervju]). Informantene hevder at motstanden til samkommuneløsningen var størst i Namsos og Flatanger. Flatangers valg om å stå utenfor samkommunen ble begrunnet med geografisk avstand og frykt for sentralisering av tjenestefunksjoner, arbeidskraft og kompetanse (Lindseth; Strøm; 2012 [intervjuer]). Kommunen ønsket å forbedre det etablerte samarbeidet i form av vertskommuneløsninger. Da kommunes faste og naturlige samarbeidspartnere valgte annerledes, ble vertskommunesamarbeid mellom Flatanger og MNS en viktig løsning (Strøm 2012 [intervju]). Samarbeid på sidelinjen innebærer likevel at Flatangers påvirkningsmulighet er begrenset. Kommunens posisjon i regionen var sterkere i MNR. Motstanden i Namsos må ses i sammenheng med at bykommunen gikk inn i MNS hovedsakelig på bakgrunn av andre drivkrefter enn omegnskommunene. Namsos er betydelig større, og i utgangspunktet selvhjulpen. Samtlige lokale informanter beskriver kommunen som raus. Å gå inn for samkommuneløsningen krevde mer av Namsos, fordi man måtte akseptere en forholdsmessig mindre representasjon i samkommunestyret enn innbyggertallet tilsa. Kommunen måtte dermed i større grad ta hensyn til at også småkommunene måtte få innflytelse (Stenvik 2012 [intervju]). En sterk drivkraft for Namsos var kommunens rolle som regionby. Sentralt stod ønsket om å være en aktiv part ovenfor omlandet (Brenne; Sørlie; 2012 [intervjuer]). For 13

14 regional utvikling var det viktig at omegnskommunene var aktive lokalsamfunn (Tingstad 2012 [intervju]). 4.4 Aktører Politiske aktører Lokal kommunepolitikk er ofte mer preget av lokale forhold enn nasjonale partiprogram. Et flertall av informantene i Midtre Namdal opplevde liten forekomst av partipolitiske knivinger når det gjaldt holdninger til samkommune. Dette hadde sammenheng med et felles ønske om det beste eget lokalsamfunn og målet om å bestå som kommune i framtida. Politisk lederskap kan ha stor betydning for opinionens tillit til nye løsninger. Flere informanter nevner ordføreren i Namdalseid som sentral for at det politiske miljøet i regionen skulle få tillit til prosjektet. Senterpartiet fikk rent flertall i Namdalseid kommunestyre etter kommunevalget i 2007, og den politiske ledelsen hadde i utgangspunktet stor tillit i lokalbefolkningen. Ordføreren hadde opparbeidet seg en forståelse av samkommuneprosjektet som bidro til tillitsspredning ovenfor andre politiske aktører og innbyggere. Forståelsen kan tenkes å komme av nærhet til sentrale prosessdrivere og god førstehåndsinformasjon. Ordførerne i Overhalla og Fosnes hadde tilsvarende roller. Fosnes beskrives som usedvanlig samarbeidsorientert, og ordføreren var en framsnakker for samkommuneløsning (Huseth 2012 [intervju]). Ordføreren i Namsos spilte en viktig rolle gjennom å finne fram til akseptable kompromiss for den politiske kabalen for sammensetning av samkommunestyret. Dette gjorde at politikerne i Namsos ga tilslutning til samkommuneløsningen (Pedersen; Stenvik; 2012 [intervjuer]). Kommunene i MNS har alle, med unntak av Namsos (AP), Senterpartiet i førersetet. Senterpartiet er kjent for sin distriktsprofil. Det er også Senterpartiet som med tiden har frontet samkommunemodellens sak nasjonalt. Regjeringen og departementet mener at samkommunemodellen kan være et nyttig verktøy for kommunene, spesielt i sammenheng med samhandlingsreformen (Pressemelding ). Høyre og Fremskrittspartiet utpeker seg som motstandere av samkommunen (Stortingsreferat 2012: ; St.prop 49L 2012:22-34). KS sentralt har hatt størst betydning i negativ forstand. Da MNR i 2009 la fram søknad om samkommuneforsøk i departementet, opplevde man god støtte i administrasjonen i KS (Stene, M.; Stenvik; 2012 [intervjuer]). I sitt saksframlegg (KS, :1) foreslo administrasjonen i KS positiv høringsuttalelse til lovforslaget i

15 I ettertid viste det seg at hovedstyret var negative til lovfesting av samkommunemodellen (KS, protokoll :5). Noen så samkommunemodellen som motvirkende til sammenslutning, og var av den grunn motstandere. Andre så det som medvirkende til sammenslutning og var av denne grunn motstandere. Ytterpunktene forente seg i et enstemmig negativt vedtak i hovedstyret i forkant av lovbehandlingen (Huseth 2012 [intervju]). Siden det politiske miljøet i KS omfatter et helt kommune-norge er det kanskje ikke unaturlig at temaet samkommune blir en del av den nasjonale strukturdebatten og følger politiske skillelinjer deretter. Dette er ulikt det man finner i lokalpolitikken. Flere informanter, samt departementet, mener i denne sammenheng at både hovedstyret i KS og nasjonale politikere fra Høyre og Fremskrittspartiet benytter argumentasjon som grunner på manglende forståelse av modellens egenskaper (St.prop 49L 2012:26). Argumentasjonen knytter seg særlig til diskusjon om demokrati og forvaltningsnivå (Stortingsreferat 2012:3174) Nøkkelpersoner Organisasjonsinterne forhold som lederegenskaper og arbeidskultur kan ha stor betydning for endrings- og utviklingskapasitet (Fimreite, 2000:170). Samtlige lokale og regionale informanter fremhever tidligere rådmann i Namdalseid kommune som en nøkkelperson for framveksten av MNS. Sammen med konsulenten var rådmannen en viktig pådriver, samtidig som han utarbeidet store deler av forskriften til samkommuneforsøket. Forskriftsarbeidet skjedde etter hvert i tett samarbeid med departementet. At man fikk i oppgave å være med på å skrive lovverket, tolker flere informanter som et tegn på at det var blitt lagt ned et godt forarbeid lokalt. MNS kan her anses som en ressurs for departementet (Brenne 2012 [intervju]). Forarbeidet innebar en unik mulighet til å drive innovasjon. Likevel er det å utvikle en samkommune et omstendelig arbeid som kan sammenlignes med det å starte en helt ny kommune. Dette krever personlig engasjement og kompetanse (Sørlie 2012 [intervju]). Innovasjon utviklet på denne måten er et belastende arbeid, særlig i rollen som administrasjonssjef i en fra før krevende kommunehverdag (Vinsand 2012 [intervju]). Støtten og samarbeidet i rådmannsgruppen i MNR var derfor vesentlig. Det samme gjaldt bidraget fra NIVI Eksterne konsulenter Jacobsen (2009:196) nevner flere fordeler ved bruk av eksterne spesialister i organisasjonsendring. NIVIs spesialistkompetanse på organisasjon og ledelse hadde 15

16 avgjørende betydning i prosessen, både i ISK og MNS (Stene, O [intervju]). Konsulentene omtales som skapere av den norske samkommunemodellen. Samtlige informanter i MNS vektlegger konsulentens (Geir Vinsand, NIVI) engasjement. Hans spisskompetanse på interkommunalt samarbeid og særlig samkommune var av sentral betydning for framveksten av MNS. Det er ofte lettere for konsulenter å innta et nøytralt og helhetlig perspektiv på en organisasjon, enn for ansatte i organisasjonen selv (Jacobsen 2009:196). Tett koplet til formell ledelse og sentrale beslutningstakere, er konsulenter i mange tilfeller derfor bedre i stand til å diagnostisere situasjonen og finne gode løsninger. Informanter i Flatanger opplevde press og ensidig argumentasjon for samkommuneløsningen fra både Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (heretter FMNT) og konsulenten. Enkelte var kritiske til å bruke samme konsulent som prosessdriver og til evaluering underveis eller i etterkant. Prinsipielt bør man søke å bruke forskjellige eksterne aktører som prosessdrivere i organisasjonsutviklingen og evalueringen av denne. Samtidig kan det være svakheter tilknyttet bruk av nye konsulenter som ikke har vært med på en omfattende prosess. Uten tilstrekkelig forkunnskap kan man gå glipp av viktige momenter. En generell oppfatning blant informantene er at kompetansen fra NIVI har vært en sentral og positiv faktor i framveksten av MNS. Samtidig understrekes betydningen av at politiske ledere ønsker et selvstendig beslutningsgrunnlag, og at samkommuneløsningen bygger på dette Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannsembetet har en sterk posisjon hos kommunene i fylket (Pedersen 2012 [intervju]). FMNT ser utfordringene hos den enkelte kommune, og går ut med klare oppfatninger om styrker, svakheter og muligheter. Grunnholdningen har vært å bevare kommunestrukturen, men da må kommunene samarbeide tett (Strøm 2012 [intervju]). FMNT har tilrettelagt arenaer for diskusjon om viktige spørsmål, gitt faglig og finansiell støtte, og lagt vekt på å gjøre den delen av embetsoppdraget som gjør staten kjent med de regionale utfordringene (Pedersen; Stene, O.; 2012 [intervjuer]). Informantene i MNS framhever særlig Fylkesmannens dialog med KRD. FMNT har vært en døråpner og en avgjørende støttespiller i sin argumentasjon og tiltro til samkommuneløsningen. 16

17 4.4.5 Nord-Trøndelag fylkeskommune Enkelte informanter nevner at fylkeskommunen har et generelt fokus på regional utvikling, og at samkommuneforsøket fikk muntlig støtte (Strøm; Stene, O.; 2012 [intervjuer]). I etableringsfasen ble samkommunen likevel kanskje betraktet som en trussel for fylkeskommunens egen framtid (Pedersen; Stene, O.; Vinsand; 2012 [intervjuer]). Informantene beskriver fylkeskommunes betydning som liten Kommunal- og regionaldepartementet Interessen for samkommuneprosjektet sentralt virket ikke i utgangspunktet stor. Senere fikk man en god dialog med departementet, i form av støtte og oppmuntring til forsøket (Huseth; Stene, M.; Tingstad; 2012 [intervjuer]). Departementet ble opptatt av at dette skulle bli en god løsning. KRD innledet et nært samarbeid med kommunene. Dette forekommer ellers sjelden, men er spesielt viktig ved forsøksordninger (Nordvik 2012 [intervju]). De fleste lokale informantene betegner likevel departementets rolle i prosessen som forholdsvis liten Media Namdalsavisa stilte på alle formelle møter, og det var enighet om at avisen ikke skulle kjøre tabloide løp underveis (Vinsand 2012 [intervju]). Prosessen i MNS ble konstruktivt behandlet, og media spilte en positiv rolle som informasjonsformidler ovenfor regionens innbyggere. I selve framveksten var ikke media en sentral aktør. 4.5 Aktørenes syn på samkommunemodellen Valg av samarbeidsmodeller avhenger av hvordan man ønsker å samarbeide. Kritikere av tradisjonelt interkommunalt samarbeid har hevdet manglende beslutningseffektivitet, politisk styring og åpenhet (KS 2005:4). I framveksten av MNS anså lokale aktører samkommunemodellen som en gunstig løsning for koordinering og politisk styring av de etablerte samarbeidsområdene. Modellen innebar også godt fundament for nye samarbeid. Økt kvalitet i tjenesteytelsen stod i fokus (Tingstad 2012 [intervju]). Samkommunemodellen bryter med tradisjonelle forvaltningsprinsipper. Alternativet til samkommuneløsningen var å etablere vertskommunesamarbeid (Brenne 2011:28). I MNS er det bred enighet om at samkommunemodellen ble valgt fordi denne best ivaretar viktige verdier som demokrati og likeverd. 17

18 Dagens kommunestruktur, samt nye og kompliserte oppgaver bør gjenspeiles i en tilpasset meny av lovlige samarbeidsmodeller (Nordvik 2012 [intervju]; St.prop 49L 2012:26). Frivillighet ved valg av organisasjonsmodell er en styrke for samarbeid (Huseth 2012 [intervju]). Denne er snever hvis man må samarbeide, men har lite å velge mellom. Samarbeid om oppgaver som innebærer myndighetsutøvelse har fram til nå kun vært lovlig gjennom vertskommunemodellen. Sammenlignet med samkommuneløsningen, var vertskommunesamarbeid mindre naturlig i Midtre Namdal. I MNS ville man oppnå et tilnærmet demokratisk styresett og felles eierskap (Brenne 2012 [intervju]). For Fosnes var det demokratiske aspektet en hovedbegrunnelse. Samkommuneløsningen innebar at man fikk delta i bestyrelsen av de tjenestene man samhandlet om. Likeverd gir tillit, som igjen skaper trygghet i samarbeidet (Stenvik; Tingstad 2012 [intervjuer]). Høyre og Fremskrittspartiet hevder demokratisk underskudd i en samkommune fordi samkommunestyret er indirekte valgt (St.prop 49L 2012:22-34). De lokale aktørene hadde problemer med å forstå denne argumentasjonen. Her opplevde man samkommunen som mer demokratisk enn andre samarbeidsformer (Huseth; Tingstad; 2012 [intervjuer]). Departementet mente at argumentasjonen fra Høyre, FrP og KS i noen tilfeller grunnet på manglende forståelse (St.prop 49L 2012:26). Et nytt forvaltningsnivå vil få oppgaver tillagt seg i lov. Samkommunen gjør ikke det, den får de oppgaver og økonomiske ressurser som deltakerkommunene velger å tildele den. I dette henseendet er samarbeidsformen lik andre interkommunale samarbeid (Nordvik 2012 [intervju]). Større påvirkningskraft ovenfor stat og fylke beskrives som en av styrkene ved samkommunen (Sand, Hynne 2011:30). Dette er nedfelt som et mål i samarbeidsavtalen (Samarbeidsavtale for MNS 2011:2). Det er ofte slik at kommuner som står sammen rykker fram i køen som høringsenhet ovenfor statlige aktører (Sand 2012 [intervju]). Lokale informanter beskriver ikke dette som en sentral drivkraft i framveksten av MNS. Likevel kan momentet koples til de mindre kommunenes ønske om større slagkraft i regionen. I regional sammenheng vil en politisk sak stå sterkere i regi av MNS enn av kommunen Fosnes alene (Stenvik 2012 [intervju]). Regional styrking var en sentral drivkraft bak samkommuneløsningen. Som enhet står kommunene i en tydeligere posisjon ovenfor omverdenen. I Midtre Namdal så man at muligheten til å fremme felles interesser ville styrkes i en samkommune (Brenne; Strøm; 2012 [intervjuer]). 18

19 5. Konklusjon En kombinasjon av flere drivkrefter og sentrale rammevilkår kan forklare framveksten av MNS. De mest sentrale komponentene knyttet til rammevilkår fra sentrale myndigheter, har vært trangere økonomi og flere oppgaver med krav til kvalitet og kompetanse. Dette skapte lokale utfordringer som det ikke ble gitt nasjonale løsninger på. MNS ble dermed en ny løsning initiert nedenfra fordi det manglet statlige løsningsinitiativ i form av strukturtilpasninger, og fordi det manglet tilgang på samarbeidsmodeller med tilsvarende egenskaper. Intervjuundersøkelsen indikerer at lokale drivkrefter og aktører har vært de mest sentrale faktorene i framveksten av MNS. Politisk lederskap har vært viktig, dessuten enkeltpersoner som har fungert som ildsjeler og konsulenter med stor fag- og prosesskompetanse. Det har hatt stor betydning at de politiske lederne i omegnskommunene hadde sammenfallende syn, at kommunestyrene kom fram til enstemmige beslutninger på tvers av nasjonale partisyn, og at politikerne i Namsos inntok en raus posisjon. Det ble ansett som viktig at samkommunemodellen ga deltakerkommunene likeverdig styringsposisjon og at modellen kunne håndtere et bredt spekter av myndighetsoppgaver under et felles politisk styre. Dette ble vektlagt som en viktig forskjell fra vertskommuneløsningen. I tillegg har støtten og engasjementet fra den regionale statsforvaltningen vært viktig. Det har dermed vært et sammenfall av mange lokale og regionale aktører som har dratt i samme retning. Dette gjorde at de lokale og regionale forholdene lå godt til rette for rigging av nye organisasjonsløsninger. Kommunal-og regionaldepartementets vilje til å bruke forsøksloven for å prøve ut modellen hadde til slutt avgjørende betydning for at MNS kunne etableres. Bremsende faktorer var først og fremst at samkommunen var en ny og ulovlig modell. Dette medførte at kommunene måtte legge en betydelig egeninnsats i å utvikle løsningen. Det var også motstand lokalt på grunn av usikkerhet omkring konsekvenser og egenskaper ved modellen. Dette skyldtes delvis misoppfatninger. Et relevant argument var likevel at løsningen medførte usikkerhet med hensyn til framtida. Argumentasjonen fra nasjonale politikere i Høyre, Fremskrittspartiet og hovedstyret i KS forsterket denne usikkerheten og hemmet i noen grad prosessen. Det ser samtidig ut til at 19

20 disse politikerne hadde en annen agenda der de kanskje anså samkommune som en ny faktor som utsatte en ønsket debatt om kommunesammenslutning. I et nasjonalt perspektiv kan man si at forsøksloven var et juridisk rammevilkår som gjorde det mulig å velge samkommuneløsning i Midtre Namdal i Samhandlingsreformen er en nasjonal endring i funksjonsfordeling som underveis kom inn og fikk indirekte betydning for at MNS nå kan forbli permanent dersom kommunene ønsker dette. Resultatet er at rammevilkårene for andre kommuner som ønsker å velge samkommuneløsningen nå er endret i positiv forstand. 20

21 6. Litteraturliste Baldersheim, Harald, Are Vegard Haug & Morten Øgård (2011). Internasjonale erfaringer med interkommunalt samarbeid. Notat presentert på Nordisk kommunalforskerkonferanse, Forvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, november Baldersheim, Harald & Lawrence Rose (red.) (2005). Det kommunale laboratorium. Bergen: Fagbokforlaget. Brenne, Tor (2011). Midtre Namdal samkommune. En casebeskrivelse. Arbeidsnotat. Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag. Christensen, Tom, Morten Egeberg, Helge O. Larsen, Per Lægreid & Paul G. Roness (2010). Forvaltning og politikk. Oslo: Universitetsforlaget. Fimreite, Anne Lise (2000). Reorganiseringsteori hvorfor kommer kommunene aldri i mål? i Baldersheim, Harald & Lawrence Rose (red.) (2005). Det kommunale laboratorium. Bergen: Fagbokforlaget. Fimreite, Anne Lise (2003). Velferdsstat og lokaldemokrati uforenelige størrelser? Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, nr.3: Jacobsen, Dag Ingvar (2009). Organisasjonsendringer og endringsledelse. Bergen: Fagbokforlaget. Jacobsen, Dag Ingvar, Charlotte Kiland, Eva Kvelland & Fredrik Skau Gundersen (2011). Evaluering av interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 27 omfang, organisering og virkemåte. Rapport. Kristiansand: Universitetet i Agder. Kommunenes sentralforbund (2005). Interkommunalt samarbeid styrker og svakheter ved ulike modeller. Notat. Oslo: Kommunenes Sentralforbund. 21

22 Kommunenes sentralforbund (2010). Saksframlegg 5. mai Ny modell for interkommunalt samarbeid, samkommunemodellen. Kommunenes sentralforbund. Kommunenes sentralforbund (2010). Protokoll 2. juni Hovedstyret. 10/39 Høring Ny modell for interkommunalt samarbeid, samkommunemodellen. Kommunenes sentralforbund. Lov av 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning. (Forsøksloven). Lovdata. Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner. (Kommuneloven). Lovdata. Lovvedtak 51 ( ). Vedtak til lov om endringar i kommunelova m.m. (samkommune mv.). Oslo: Stortinget. Midtre Namdal samkommune (2011). Samarbeidsavtale for Midtre Namdal samkommune. Revidert samarbeidsavtale Midtre Namdal samkommune. Norges offentlige utredninger 2005: 06 (2005). Samspill og tillit. Om staten og lokaldemokratiet. Oslo: Statens Forvaltningstjeneste., Pressemelding 27. april (2010). Vil lovfeste samkommunemodellen. Oslo: Kommunal- og regionaldepartementet. Sand, Roald & Sigrid Hynne (2011). Følgeevaluering av Midtre Namdal samkommune. Resultater halvveis i forsøksperioden. Notat 2011:19. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling. 22

23 Stortingsmelding nr. 31 ( ). Kommune, fylke, stat en bedre oppgavefordeling. Vedlegg 3: Oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene i andre land. Oslo: Kommunal- og regionaldepartementet. Stortingsmelding nr. 31 ( ). Kommune, fylke, stat en bedre oppgavefordeling. Vedlegg 6: Fylkes- og kommuneinndelingen. Oslo: Kommunal- og regionaldepartementet. Stortingsproposisjon nr. 49 L ( ). Endringar i kommunelova m.m. (samkommune mv.). Oslo: Kommunal- og regionaldepartementet. Stortingsreferat 3. mai (2012). Sak nr. 4. Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om endringar i kommunelova m.m. (samkommune mv.). Oslo: Stortinget. Vinsand, Geir, Magne Langset & Jørund K. Nilsen (2008). Erfaringer med dagens samarbeid og vurdering av alternative styringsmodeller i Midtre Namdal. Rapport 2008:3. Oslo: NIVI Analyse A/S. Vinsand, Geir, Magne Langset & Jørund K. Nilsen (2010). Vertskommunesystem eller samkommune? Notat Oslo: NIVI Analyse A/S. Vinsand, Geir & Magne Langset (2012). Revidert status for interkommunalt samarbeid i Nord-Trøndelag. Rapport 2012:2. Oslo: NIVI Analyse A/S. 23

24 7. Vedlegg 7.1 Vedlegg 1: Liste over informanter Trond Stenvik, rådmann - Overhalla kommune. Mandag 23. april Overhalla kommunehus. Tor Brenne, assisterende administrasjonssjef - Midtre Namdal samkommune. Mandag 23. april Namdalshagen, Namsos. Morten Stene, ordfører (AP) - Namsos kommune. Mandag 23. april Namsos samfunnshus. Hege Sørlie, rådmann - Namsos kommune. Tirsdag 24. april Namsos samfunnshus. Roald Huseth, kommunaldirektør - Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Onsdag 25. april Statens hus, Steinkjer. Bjørg Tingstad, ordfører (SP) - Fosnes kommune. Onsdag 25. april Statens hus, Steinkjer. Roald Sand, seniorforsker - Trøndelag Forskning og Utvikling. Onsdag 25. april Trøndelag Forskning og Utvikling, Steinkjer. Roar Pedersen, tidligere rådmann - Namdalseid kommune. Onsdag 25. april Steinkjer. Reidar Lindseth, tidligere ordfører (V) - Flatanger kommune. Torsdag 26. april Flatanger barne- og ungdomsskole, Flatanger. Rune Strøm, rådmann - Flatanger kommune. Torsdag 26. april Flatanger kommunehus, Flatanger. 24

25 Ola Stene, rådmann - Levanger kommune og Innherred samkommune. Torsdag 11. mai Telefonintervju. Geir Vinsand, konsulent - NIVI Analyse A/S. Onsdag 16. mai Telefonintervju. Oddny Ruud Nordvik, seniorrådgiver - Kommunal- og regionaldepartementet. Onsdag 23. mai Telefonintervju. 25

26 7.2 Vedlegg 2: Intervjuguide 1. Hva har vært de enkelte deltakerkommunenes viktigste motivasjonsfaktorer for å velge en samkommuneløsning? 2. Hva eller hvilke aktører vil du si har vært bremsende for framveksten? 3. Hva har vært de største utfordringene i etableringen av en ny og ulovfestet modell for interkommunalt samarbeid? 4. Hva er de viktigste drivkreftene for å samarbeide overhodet? 5. De eneste norske samkommuneforsøkene befinner seg begge i Nord-Trøndelag. Hva kan dette ha seg?. 6. Har ISK hatt betydning for framveksten av MNS? 7. Hvilken betydning har politiske føringer på nasjonalt plan hatt for framveksten av en ny interkommunal samarbeidsform? 8. Hva har statlige myndigheter gitt uttrykk for i spørsmålet om hvordan kommunene kan løse lokale styringsutfordringer? 9. Har samkommuneløsningen fått støtte? 10. Har samhandlingsreformen vært en motivasjonsfaktor for samarbeidet? 11. Har forvaltningsløsninger i nordiske naboland vært til inspirasjon for utviklingen av MNS? 12. Modellen innebærer myndighetsoverføring til et nytt politisk organ. Hva har ulike aktører ment om dette? 13. Hvilke aktører har i særlig grad tatt initiativ, og slik drevet prosessen framover? 14. Kan du si noe om statlige aktørers betydning for prosessen: 1. Fylkesmannen? 2. Kommunaldepartementet? 15. Har statlige aktørers holdninger til samkommunemodellen vært i endring? 16. Som lokale og regionale pådrivere for prosessen, kan man fremheve enkeltpersoner? 17. På hvilken måte har eksterne konsulenter hatt betydning for framveksten? (I liten grad, i noen grad, i stor grad) 18. Hvilken betydning har fylkeskommunale aktører hatt for framveksten? (I liten grad, i noen grad, i stor grad) 26

27 19. Hvilken betydning har KS hatt? (I liten grad, i noen grad, i stor grad) 20. Kan man si noe generelt om partipolitiske ulikheter når det gjelder holdning til samarbeid i en samkommune? 21. Hva vil du si har vært avgjørende drivkrefter bak samkommunens framvekst? 22. Hva mener du er alternativet til samarbeid i MNS? 23. Noen mener at det er de minste kommunene som vil tjene mest på samarbeid i en samkommune. Gjelder dette for MNS? 24. Noen hevder at man gjennom samarbeid i MNS oppnår økt påvirkningskraft ovenfor regionale og statlige aktører. Hva mener du? 25. Ser du samkommunesamarbeid som - et steg mot kommunesammenslåing? - et alternativ til kommunesammenslåing? 26. Noen mener at samarbeid i en samkommune innebærer etablering av et nytt forvaltningsnivå. Hva mener du? 27

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Saksfremlegg Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

- ECON Analyse - Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

- ECON Analyse - Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Sammendrag Resymé Organisering av kommunale oppgaver gjennom samkommunemodellen kan være et alternativ til kommunesammenslutning og tradisjonell organisering av kommunesamarbeid. Samkommunen er aktuell

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Høringsuttalelse - mulig ny modell for interkommunalt samarbeid: samkommunemodellen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bjørn Petter Salberg bjorn.petter.salberg@innherred-samkommune.no

Detaljer

FORSLAG TIL HØRINGSUTTALELSE - SAMKOMMUNEMODELLEN

FORSLAG TIL HØRINGSUTTALELSE - SAMKOMMUNEMODELLEN Dato: Arkivref: 20.09.2010 2010/1646-20977/2010 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Anne Kristin Lindseth Saksnr. Utvalg Møtedato 10/144 Fylkesutvalget 05.10.2010 FORSLAG TIL HØRINGSUTTALELSE - SAMKOMMUNEMODELLEN

Detaljer

Ullensaker kommune Rådmannens stab

Ullensaker kommune Rådmannens stab Ullensaker kommune Rådmannens stab SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 144/10 Hovedutvalg for overordnet planlegging 21.06.2010 SAMKOMMUNE - FORSLAG OM LOVREGULERING HØRINGSUTTALELSE Vedtak Ullensaker

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2473-2 Saksbehandler: Per Tvete Saksframlegg Midtre Namdal som pilot i samhandlingsreformen - forslag til prinsipper og mandat for utredning

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HGU-15/448-2 5570/15 23.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 03.02.2015 Stavanger

Detaljer

Samarbeidet mellom Levanger og Verdal fra 2010 (ISK3?)

Samarbeidet mellom Levanger og Verdal fra 2010 (ISK3?) Innherred samkommune Samarbeidet mellom Levanger og Verdal fra 2010 (ISK3?) Hva har skjedd siden sist? Administrasjonssjef Ola Stene 1 2www.innherred-samkommune.no Bakgrunn Ettersom samkommunen bare fikk

Detaljer

Status arbeidet med søknad om ISK 3 Orientering kommunestyret

Status arbeidet med søknad om ISK 3 Orientering kommunestyret Innherred samkommune Status arbeidet med søknad om ISK 3 Orientering kommunestyret 29.9.2008 1 Rådmann Rudolf Holmvik 2www.innherred-samkommune.no Vedtak i samkommunestyret 15. mai 08 1. Samkommunemodellen

Detaljer

Høringsuttalelse til høringsnotat om samkommunemodellen.

Høringsuttalelse til høringsnotat om samkommunemodellen. Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 30.09.2010 L.nr. 27215/2010 Arkiv: 2010/3501-026/&13

Detaljer

St.meld. nr. 12 ( ) Regionale fortrinn - regional framtid Om prosessen for å avklare inndelingsspørsmål

St.meld. nr. 12 ( ) Regionale fortrinn - regional framtid Om prosessen for å avklare inndelingsspørsmål Kommunene Deres ref Vår ref Dato 06/2918-3 SOP 11.01.2006 St.meld. nr. 12 (2006-2007) Regionale fortrinn - regional framtid Om prosessen for å avklare inndelingsspørsmål Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2453-1 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Mandat og framgangsmåte for utredning av forslag til helhetlig samfunnssikkerhetsfunksjon i

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Arkivsak: 10/2692-4 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Sørum kommune

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Valg av samarbeidsstrategi og samarbeidsmodell for Midtre Namdal

Valg av samarbeidsstrategi og samarbeidsmodell for Midtre Namdal Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2008/9409-1 Saksbehandler: Knut O. Dypvik Saksframlegg Valg av samarbeidsstrategi og samarbeidsmodell for Midtre Namdal Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /2080

Ørland kommune Arkiv: /2080 Ørland kommune Arkiv: 026-2008/2080 Dato: 13.04.2010 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunn Røstad Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret - Ørland kommune Intensjon om et sterke regionsamarbeid med utvidet demokratisk

Detaljer

Administrasjonssjefen Kommuneadvokaten

Administrasjonssjefen Kommuneadvokaten Administrasjonssjefen Kommuneadvokaten Kommunal og regionaldepartementet Pb 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref: Vår ref: BJSA 2009/4146 Dato: 28.09.2010 Høringsuttalelser - mulig ny modell for interkommunalt

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmannen. Ny samarbeidsmodell i MNR. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmannen. Ny samarbeidsmodell i MNR. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Rådmannen Saksmappe: 2008/9443-1 Saksbehandler: Ketil Sørvig Saksframlegg Ny samarbeidsmodell i MNR Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Regionrådets forslag

Detaljer

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen side 1 Forprosjektplan: Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen Ekstern evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen med mål om å skape strukturer som gjør regionsamarbeidet til et effektivt

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Samkommunens framtid

Samkommunens framtid Samkommunens framtid Innledning på arbeidsseminar i regi av Innherred Samkommune 30. november 2006 Av Geir Vinsand med bistand fra Jørund K. Nilsen Temaer Hvorfor nytt regelverk om interkommunalt samarbeid

Detaljer

Høringsuttalelse - Oppheving av kommuneloven kapittel 5 B samkommune

Høringsuttalelse - Oppheving av kommuneloven kapittel 5 B samkommune Fylkesrådmannen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Saksbehandler: ANLIN Telefon (direkte): 37017331 Deres ref.: Vår ref.: 2010/1646-9 Vår dato: 13.03.2015 Løpenr.: 9314/2015

Detaljer

Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid

Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid Seniorrådgiver Oddny Ruud Nordvik 29. August 2011 Innhold Forelesningen er inndelt i følgende tema: o I Innledning o II Organisasjonsfrihet o III 27 samarbeid,

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur og overføring av oppgaver

Kriterier for god kommunestruktur og overføring av oppgaver Kriterier for god kommunestruktur og overføring av oppgaver Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Medlem av ekspertutvalget Knutepunkt Sørlandet, 03.09.14 Ekspertutvalgets mandat del I Foreslå

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2014/4350-1 Saksbehandler: Gunnar Lien Saksframlegg Kommunereformen - Namsos kommunes veivalg Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 17.06.2014 Namsos

Detaljer

UTTALELSE FRA FYLKESKOMMUNEN VEDR. KOMMUNEREFORMEN

UTTALELSE FRA FYLKESKOMMUNEN VEDR. KOMMUNEREFORMEN 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.09.2016 2014/2345-32955/2016 / 020 Saksbehandler: Dag Ole Teigen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestingets kultur-, nærings- 18.10.2016 og helsekomité Fylkestinget 25.10.2016

Detaljer

Østre Agder Verktøykasse

Østre Agder Verktøykasse Østre Agder Verktøykasse Sentrale mål og føringer Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for kommunens arbeid: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne

Detaljer

1. Brev fra Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 26. august Kommunereform Meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 (Prop.

1. Brev fra Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 26. august Kommunereform Meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. Side 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: KOMMUNESTYRET 13.11.2014 66/14 Arkivsaksnr.: 14/2478 Arkivnøkkel.: 034 &23 Saksbeh.: Else Marie Stuenæs KOMMUNEREFORMEN - OPPSTARTSSAK

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Forprosjekt. Innherred Samkommune 2. 7 Innherred samkommune. Side 1/7

PROSJEKTPLAN. Forprosjekt. Innherred Samkommune 2. 7 Innherred samkommune. Side 1/7 PROSJEKTPLAN Forprosjekt Innherred Samkommune 2 7 Innherred samkommune D a t o Side 1/7 Prosjektet Bakgrunn og mål 1.1 Bakgrunn Innherred samkommune ble etablert 1. februar 2004 som den første og eneste

Detaljer

Kommunesammenslåing og konsekvenser

Kommunesammenslåing og konsekvenser Kommunesammenslåing og konsekvenser Foredrag Kommunekonferansen - Politikk og Plan 31.1.2014 B Bent Aslak Brandtzæg 1 Historikk Framtidas kommunestruktur Nasjonalt prosjekt i regi av KRD og KS fra 2003

Detaljer

Kommunesamarbeidet mellom Levanger og Verdal fra 2010 alternativer og konsekvenser

Kommunesamarbeidet mellom Levanger og Verdal fra 2010 alternativer og konsekvenser Innherred samkommune Kommunesamarbeidet mellom Levanger og Verdal fra 2010 alternativer og konsekvenser Rapport fra forstudie ISK3 24.01.2008 Administrasjonssjef Ola Stene 1 2www.innherred-samkommune.no

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Redegjørelse under 2. fylkestingssamling Narvik, 07.april Fylkesordfører

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Redegjørelse under 2. fylkestingssamling Narvik, 07.april Fylkesordfører Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Redegjørelse under 2. fylkestingssamling Narvik, 07.april 2014 Fylkesordfører Tema for denne redegjørelsen er kommunereformen. Det er viktig at fylkestinget deltar i den aktuelle

Detaljer

Kommunereformen - faktainnsamling for kommunene i Indre og Midtre Namdal

Kommunereformen - faktainnsamling for kommunene i Indre og Midtre Namdal Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2014/6920-14 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Kommunereformen - faktainnsamling for kommunene i Indre og Midtre Namdal

Detaljer

KS Folkevalgtprogram 2015-2019 Asker kommunestyre 27.-28. november 2015. Fredrik Rivenes, prosessveileder KS

KS Folkevalgtprogram 2015-2019 Asker kommunestyre 27.-28. november 2015. Fredrik Rivenes, prosessveileder KS KS Folkevalgtprogram 2015-2019 Asker kommunestyre 27.-28. november 2015 Fredrik Rivenes, prosessveileder KS Mulighetenes kommune Åpenhet Troverdighet Gjensidig respekt Litt om meg 66 år Siviløkonom fra

Detaljer

Erfaringer med Innherred samkommune - utfordringer og muligheter

Erfaringer med Innherred samkommune - utfordringer og muligheter Innherred samkommune Erfaringer med Innherred samkommune - utfordringer og muligheter 1 Ordfører Bjørn Iversen, Administrasjonssjef Ola Stene Steinkjer 4. september 2008 Opplegg for innlegget 2www.innherred-samkommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens kontor, Porsanger rådhus Dato:

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførerens kontor, Porsanger rådhus Dato: Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførerens kontor, Porsanger rådhus Dato: 08.09.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Mona Skanke LEDER AP/SV/SP Kåre Olli NESTL

Detaljer

Ulike kommunale samarbeidsformer i samhandlingsreformen

Ulike kommunale samarbeidsformer i samhandlingsreformen FAKTANOTAT Ulike kommunale samarbeidsformer i samhandlingsreformen Samhandlingsreformen krever at kommunene i stadig større grad samarbeider om å løse helseoppgavene både med helseforetak men ikke minst

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune ser et betydelig behov for interkommunalt samarbeid om ulike oppgaver som kommunene er pålagt å løse.

Saksframlegg. Trondheim kommune ser et betydelig behov for interkommunalt samarbeid om ulike oppgaver som kommunene er pålagt å løse. Saksframlegg MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN - UTTALELSE Arkivsaksnr.: 10/17963 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Trondheim kommune ser

Detaljer

informasjonsopplegg og skisse til organisasjonsmodell. En forankring i kommunestyrene, ville legitimert opplegget på en helt annen måte, og ville trol

informasjonsopplegg og skisse til organisasjonsmodell. En forankring i kommunestyrene, ville legitimert opplegget på en helt annen måte, og ville trol SAMMENDRAG Bakgrunn Høsten 2004 ble det gjennomført en rådgivende folkeavstemming om sammenslutning av kommunene Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Øystre Slidre til en kommune. Til tross for at

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL.

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 1. KOMMUNEREFORMEN HVA ER DET? Alle landets kommuner er invitert til å avklare om det

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen Møtedato: Tid: 17.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen Møtedato: Tid: 17.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.06.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen Møtedato: 21.06.2012 Tid: 17.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 19.06.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren.

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. 1 Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. Senterpartiet vil være en pådriver for reformer i kommunesektoren som bidrar til å forbedre tjenestetilbudet og til å fremme folkestyret.

Detaljer

Innherred samkommune Erfaringer med Innherred samkommune - utfordringer og muligheter

Innherred samkommune Erfaringer med Innherred samkommune - utfordringer og muligheter Innherred samkommune Erfaringer med Innherred samkommune - utfordringer og muligheter 1 Øystein Lunnan Møte Trondheim 16.9 2010 Opplegg for innlegget www.innherred-samkommune.no 1. Historie om starten

Detaljer

Ny Kommunelov Steinkjer 15. mai 2017 Fagsjef Dag-Henrik Sandbakken. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Ny Kommunelov Steinkjer 15. mai 2017 Fagsjef Dag-Henrik Sandbakken. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Ny Kommunelov Steinkjer 15. mai 2017 Fagsjef Dag-Henrik Sandbakken «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Blir det: Mer selvstyre? Bedre lokaldemokrati? En enklere og mer tilgjengelig lov? En kritisk

Detaljer

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter.

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. Utredning datert 14.12. 2015 fra Agenda Kaupang. Bakgrunn for høringen. Stortingets mål for reformen. Gode og likeverdige

Detaljer

Evaluering av forsøket Innherred Samkommune

Evaluering av forsøket Innherred Samkommune Evaluering av forsøket Innherred Samkommune Resultater fra evalueringen i perioden 2003-2007 og refleksjoner i ettertid Roald Sand (ros@tforsk.no) Trøndelag Forskning og Utvikling Levanger og Verdal: Store

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Medlem av ekspertutvalget Nettverkssamling regional planlegging Kristiansand 19. Juni

Detaljer

TILLEGGSLISTE - SAKSLISTE

TILLEGGSLISTE - SAKSLISTE MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 TILLEGGSLISTE - SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/14 14/445 KOMMUNEREFORMEN 38/14 14/1120 SØKNAD

Detaljer

5 Utredninger. 5.1 Framtidsbildet.

5 Utredninger. 5.1 Framtidsbildet. 5 Utredninger Det vesentlige av utredningsarbeidet vil bli gjort av arbeidsgrupper bemannet med representanter fra de to kommunene. Verktøyet NY KOMMUNE, som er utarbeidet av KMD vil bli benyttet. Gjennom

Detaljer

Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer?

Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer? Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer? Camilla Hansen Steinum, President i Bakgrunn: Kommunereformen Et betydelig flertall på Stortinget har samlet seg om behovet for en reform av kommunestrukturen.

Detaljer

Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen?

Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen? Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen? Innledning for Trondheimsregionen 20.06.2014 Alf-Petter Tenfjord Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fram til i dag har diskusjonen vært:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 66/10 10/654 REFERATER 2 67/10 10/651 HØRING - SAMKOMMUNEMODELLEN 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 66/10 10/654 REFERATER 2 67/10 10/651 HØRING - SAMKOMMUNEMODELLEN 3 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.10.2010 Tid: 1500 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. SAKSLISTE

Detaljer

Hvorfor 4 folkemøter?

Hvorfor 4 folkemøter? Folkemøter mai 2015 Hvorfor 4 folkemøter? Gi informasjon om reformen, grunnlag for best mulig begrunnede veivalg etter hvert Få i gang den gode diskusjonen Tidlig fase, mye uklart finne svarene senere

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/754-3

Frosta kommune Arkivsak: 2013/754-3 Frosta kommune Arkivsak: 2013/754-3 Arkiv: Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: 04.03.2013 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommunestyret 19.03.2013 Uttalelse - Endring i kommunestruktur

Detaljer

Sammendrag og konklusjoner

Sammendrag og konklusjoner Sammendrag og konklusjoner Resymé Omfanget av interkommunalt samarbeid i Norge er betydelig, men kommunene ser ikke ut til å ha god oversikt over egne samarbeidstiltak. Interkommunalt samarbeid kjennetegnes

Detaljer

Interkommunalt samarbeid: Demokratisk problem eller lokalpolitisk handlingsrom?

Interkommunalt samarbeid: Demokratisk problem eller lokalpolitisk handlingsrom? Interkommunalt samarbeid: Demokratisk problem eller lokalpolitisk handlingsrom? Strategiske regioner i spenningsfeltet mellom demokratisk styring og effektivitet Forskningsprosjekt samarbeid mellom Nordlandsforskning

Detaljer

Innst. 262 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 262 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 262 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument 8:26 S (2013 2014) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling

Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Vår dato: 15.03.2016 Deres dato: «REFDATO» Vår ref.: 2014/4038 Arkivkode:321 Deres ref.: «REF» Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling Brevet gir informasjon

Detaljer

Saksframlegg. Kommuneadvokat - interkommunalt samarbeid. Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn

Saksframlegg. Kommuneadvokat - interkommunalt samarbeid. Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn Arkivsak. Nr.: 2016/1812-2 Saksbehandler: Renate Trøan Bjørshol Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 21/17 08.03.2017 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Kommuneadvokat - interkommunalt

Detaljer

Kommunereform utvikling av Oppland

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunereform utvikling av Oppland Stortingets vedtatte mål for kommunereformen: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 3. Bærekraftige og økonomisk

Detaljer

Kommunereformen er i gang

Kommunereformen er i gang Kommunereformen er i gang Fylkesmannens rolle og oppdrag Hva gjør Frogn kommune? Anne-Marie Vikla prosjektdirektør Oslo og Akershus Kommunestyremøte i Frogn, 22.9.2014 Anne-Marie Vikla, prosjektdirektør

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 13.11.2014 kl. 17:00 STED: KOMMUNESTYRESSALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2012/1554-0 Arkiv: 026 Saksbeh: Sigrid Hellerdal Garthe Dato: 04.05.2015 Kommunereformen - Utredning Risør kommune Utv.saksnr Utvalg Formannskapet Bystyret Møtedato

Detaljer

Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer?

Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer? Sammendrag NIVI Rapport 2009:4 Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer? Følgeevaluering av fire regionråd Utarbeidet på oppdrag av KS Av Jørund K Nilsen og Geir Vinsand Sammendrag Tunge

Detaljer

Kan man bestå som egen kommune? Utredninger om selvstendighetsalternativet i kommune-norge Roald Sand Trøndelag Forskning og Utvikling

Kan man bestå som egen kommune? Utredninger om selvstendighetsalternativet i kommune-norge Roald Sand Trøndelag Forskning og Utvikling Kan man bestå som egen kommune? Utredninger om selvstendighetsalternativet i kommune-norge 19.4.2016 Roald Sand Trøndelag Forskning og Utvikling Kunnskap om kommunesektoren FoU i kommunesektoren et satsingsområde

Detaljer

Hvaler kommune Budsjettkonferanse 18. september 2014

Hvaler kommune Budsjettkonferanse 18. september 2014 Hvaler kommune Budsjettkonferanse 18. september 2014 Prosjektleder Torleif Gjellebæk, mobil; 48219996, epost; fmostog@fylkesmannen.no AGENDA: 1. Kort om det som skjer fra statens side 2. Viktigste kjennetegn

Detaljer

Konsekvenser av mulig sammenslåing av Bjugn og Ørland kommuner

Konsekvenser av mulig sammenslåing av Bjugn og Ørland kommuner Konsekvenser av mulig sammenslåing av Bjugn og Ørland kommuner Presentasjon på felles kommunestyremøte 12.6.2013 Bent Aslak Brandtzæg 1 Formål med utredningen Kartlegging av Status og utfordringer i kommunene

Detaljer

Regionrådenes plass i forvaltningsstrukturen - aktuelle samarbeidsstrategier

Regionrådenes plass i forvaltningsstrukturen - aktuelle samarbeidsstrategier Regionrådenes plass i forvaltningsstrukturen - aktuelle samarbeidsstrategier Landskonferansen for regionråd 2. september 2008 Jørund K Nilsen Dagens temaer Sammensatt forvaltningsstruktur Kort om omfanget

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN. Tom Egerhei ass. fylkesmann. Fylkesmannen i Vest-Agder

KOMMUNEREFORMEN. Tom Egerhei ass. fylkesmann. Fylkesmannen i Vest-Agder KOMMUNEREFORMEN Tom Egerhei ass. fylkesmann Fylkesmannen i Vest-Agder Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF,

Detaljer

Økonomiske og kvalitative målsettinger må avveies og tydeliggjøres mot lokaldemokratiaspektet og nærheten til lokal folkevalgt styring.

Økonomiske og kvalitative målsettinger må avveies og tydeliggjøres mot lokaldemokratiaspektet og nærheten til lokal folkevalgt styring. Behandling i Flatanger Formannskap - 12.03.2013 Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Ved en endring i kommunestrukturen hvilke rammebetingelser må kommunesektoren forvente/kreve fra statens

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune vedrørende kommunereformen

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune vedrørende kommunereformen ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2014/751 Arkivkode: 002 Saksbehandler: Kjersti Øiseth Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret 23.02.2015 Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune

Detaljer

Samkommunens framtid rammer og muligheter

Samkommunens framtid rammer og muligheter Samkommunens framtid rammer og muligheter Innledning på informasjons- og dialogseminar i regi av Innherred Samkommune, 10. januar 2007 Av Geir Vinsand med bistand fra Jørund K. Nilsen Temaer Utgangspunkt

Detaljer

Orientering om Innherred samkommune til kommunal- og forvaltningskomiteen, Holmen gård

Orientering om Innherred samkommune til kommunal- og forvaltningskomiteen, Holmen gård Innherred samkommune Orientering om Innherred samkommune til kommunal- og forvaltningskomiteen, Holmen gård 15.10.2010 1 Ordfører Bjørn Iversen og Administrasjonssjef Ola Stene Litt geografi 2www.inn nherred-samkommune.no

Detaljer

Kommunereform Rådmannens orientering. Tvedestrand kommune 2014

Kommunereform Rådmannens orientering. Tvedestrand kommune 2014 Kommunereform Rådmannens orientering Tvedestrand kommune 2014 Disposisjon 1. Fremdriftsplan 2. Om demokratiet 3. Kommunens oppgaver 4. Argumenter for og mot reform 5. Vedtak: Østre Agder 1. Fremdriftsplan

Detaljer

Orientering v/rådmann Knut Haugestad

Orientering v/rådmann Knut Haugestad Status for arbeidet med kommunereformen i Eidsvoll pr 3.6.2015. Orientering v/rådmann Knut Haugestad Bakgrunn for nasjonal reform Historikk og utfordringer Regjeringens mål Nasjonal prosess - fremdrift

Detaljer

Innherred samkommune Sakspapir

Innherred samkommune Sakspapir Innherred samkommune Sakspapir Innherred samkommune - Videreføring av forsøket i perioden 2008-2011 (ISK 2) Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref:

Detaljer

Folkemøte i Re kommune Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden

Folkemøte i Re kommune Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Folkemøte i Re kommune 09.10.14 Kommunereformen Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden

Detaljer

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Bakgrunn Et flertall på Stortinget sluttet seg 18. juni 2014 til Regjeringens forslag om gjennomføring av en kommunereform i perioden

Detaljer

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping 2017-2027 Høringsutkast LIVSKRAFTIGE SAMMEN! 2 Medvirkningsplakaten strategien i kortversjon Det gode liv i Øvre Eiker skapes

Detaljer

- landets første, og hittil eneste samkommune

- landets første, og hittil eneste samkommune Innherred samkommune Innherred samkommune - landets første, og hittil eneste samkommune 1 Ordfører Bjørn Iversen, Verdal kommune Rådmann Ola Stene, Levanger kommune Oslo, 15. juni 2009 Litt geografi 2www.innherred-samkommune.no

Detaljer

Ny kommunelov. Får vi et sterkere selvstyre? Blir kommuneloven et bedre verktøy for folkevalgte?

Ny kommunelov. Får vi et sterkere selvstyre? Blir kommuneloven et bedre verktøy for folkevalgte? Ny kommunelov Får vi et sterkere selvstyre? Blir kommuneloven et bedre verktøy for folkevalgte? Frode M. Lindtvedt, fagleder lokaldemokrati og styring Hvilke utfordringer skal/kan ny kommunelov bidra til

Detaljer

Fylkesmannens rolle og råd til arbeidet videre

Fylkesmannens rolle og råd til arbeidet videre Fylkesmannens rolle og råd til arbeidet videre Fylkesmannens rolle i reformen Oppdragsbrev av 3. juli 2014 fra KMD: «Alle kommuner har fått et utredningsansvar» «Det er et mål å sørge for gode og lokalt

Detaljer

Prosjektledersamling Kommunereform 20. oktober Lierne kommune En kort oppsummering av utredninger i Lierne: innhold, sammenheng, utfordringer..

Prosjektledersamling Kommunereform 20. oktober Lierne kommune En kort oppsummering av utredninger i Lierne: innhold, sammenheng, utfordringer.. Prosjektledersamling Kommunereform 20. oktober 2015 Lierne kommune En kort oppsummering av utredninger i Lierne: innhold, sammenheng, utfordringer.. Utredninger i Lierne - kommunereformen Utredninger i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/ FOLKEVALGT STYRING - TJENESTESAMARBEIDET I ORKDALSREGIONEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/ FOLKEVALGT STYRING - TJENESTESAMARBEIDET I ORKDALSREGIONEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rådmann Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/1970-2 FOLKEVALGT STYRING - TJENESTESAMARBEIDET I ORKDALSREGIONEN Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: Sluttrapport folkevalgt

Detaljer

Politisk tilslutning til at Kommunesektorens organisasjon (KS) medvirker i lokale og regionale prosesser i en fremtidig kommunereform

Politisk tilslutning til at Kommunesektorens organisasjon (KS) medvirker i lokale og regionale prosesser i en fremtidig kommunereform Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 06.08.2014 Arkiv: :FE 112 Arkivsaksnr.: 14/1051 Journalpostløpenr.: 14/21689 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen. Oppstartsmøte 17/10, forsker Anja Hjelseth

Samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen. Oppstartsmøte 17/10, forsker Anja Hjelseth Samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen Oppstartsmøte 17/10, forsker Anja Hjelseth 1 Agenda Gjennomgang av oppdraget: Oppdragsforståelse Gjennomføring Metode Bidrag fra kommunene

Detaljer

Modeller for samarbeid om lovpålagte oppgaver. Egenskaper, likheter og forskjeller mellom vertskommune og samkommune

Modeller for samarbeid om lovpålagte oppgaver. Egenskaper, likheter og forskjeller mellom vertskommune og samkommune Modeller for samarbeid om lovpålagte oppgaver Egenskaper, likheter og forskjeller mellom vertskommune og samkommune Orientering for Stjørdal kommunestyre, 3. februar 2011 Seniorrådgiver Alf-Petter Tenfjord

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 9/ Kommunestyret 4/ Følgende skal rapporteres innen 1. februar til Fylkesmannen:

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 9/ Kommunestyret 4/ Følgende skal rapporteres innen 1. februar til Fylkesmannen: Selbu kommune Arkivkode: 031 Arkivsaksnr: 2014/78-36 Saksbehandler: Karsten Reitan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 9/15 13.01.2015 Kommunestyret 4/15 19.01.2015 Status - Kommunereformen

Detaljer

NÆRINGSLIVET OG KOMMUNENE. Foto: Jo Michael

NÆRINGSLIVET OG KOMMUNENE. Foto: Jo Michael NÆRINGSLIVET OG KOMMUNENE FMR 28.oktober 2015 Hallvard Ween Foto: Jo Michael NHO Rogaland 27.oktober 2015 2 152 medlemsbedrifter med 89 844 årsverk 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1-5 6-15 16-50 51-100

Detaljer

Kommunereformen. Fylkesmannens rolle og oppdrag. Oppstartsmøte i kommunestyret: Anne-Marie Vikla Prosjektdirektør, Oslo og Akershus

Kommunereformen. Fylkesmannens rolle og oppdrag. Oppstartsmøte i kommunestyret: Anne-Marie Vikla Prosjektdirektør, Oslo og Akershus Oppstartsmøte i kommunestyret: Kommunereformen Fylkesmannens rolle og oppdrag Anne-Marie Vikla Prosjektdirektør, Oslo og Akershus Regjeringens mål med reformen Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: 1. Styringsgruppe for arbeidet med kommunereform

Detaljer

Lokaldemokrati og kommunestørrelse. Forsker Anja Hjelseth, Revetal 26.01.15

Lokaldemokrati og kommunestørrelse. Forsker Anja Hjelseth, Revetal 26.01.15 Lokaldemokrati og kommunestørrelse Forsker Anja Hjelseth, Revetal 26.01.15 1 Innhold Fordeler og ulemper ved lokaldemokratiet i små og store kommuner Erfaringer fra tidligere kommunesammenslåinger Norge

Detaljer

Saksframlegg med vedtak

Saksframlegg med vedtak Saksframlegg med vedtak Utredning om ny kommunestruktur Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Jan-Erik Fredriksen FE - 002 14/3078 Saksnr Utvalg Type Dato 15/17 Kommunestyret PS 26.02.2015 Kommunestyrets enstemmige

Detaljer

Innherred fase 2 - innretning og prosess

Innherred fase 2 - innretning og prosess Innherred fase 2 - innretning og prosess Geir Vinsand og Jørund K Nilsen NIVI Analyse Hvor står vi? Dere diskuterer innretning og prosess for videreføring av forsøket Masse erfaring fra samkommunen så

Detaljer

Grunnlag for å fortsette som egen kommune. (0-alternativet)

Grunnlag for å fortsette som egen kommune. (0-alternativet) Grunnlag for å fortsette som egen kommune (0-alternativet) Innledning Denne utredningen skal forsøke å gi et bilde av hvordan Ørland kommune vil utvikle seg i fremtiden, hvis kommunen består som i dag.

Detaljer

Endring i kommunestrukturen - Forventninger og krav. Høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Endring i kommunestrukturen - Forventninger og krav. Høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommune Ass. rådmann Saksmappe: 2013/2029-1 Saksbehandler: Ketil Sørvig Saksframlegg Endring i kommunestrukturen - Forventninger og krav. Høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Detaljer

KS sin rolle i kommunereformen, lokalt og sentralt MNS, 14. november Marit Moe, KS Nord-Trøndelag

KS sin rolle i kommunereformen, lokalt og sentralt MNS, 14. november Marit Moe, KS Nord-Trøndelag KS sin rolle i kommunereformen, lokalt og sentralt MNS, 14. november 2014 Marit Moe, KS Nord-Trøndelag Landstingets uttalelse, februar 2012 Landstinget er KS øverste styrende organ. Det avholdes hvert

Detaljer

Faglige perspektiver på kommunereformen

Faglige perspektiver på kommunereformen Faglige perspektiver på kommunereformen Lars Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Medlem av ekspertutvalget Generalforsamling Samfunnsøkonomene 12. juni 2014 DISPOSISJON Hva sier økonomisk teori

Detaljer